నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – ఇరండామ్ తిరుమొళి – నామమాయిరం

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః నాచ్చియార్ తిరుమొళి <<మొదటి తిరుమొళి – తైయొరు తింగ గొల్ల భామలను నిరాశ పరచినందుకు వాళ్ళు అన్య దేవత అయిన మన్మధుడి పాదాల యందు చేరాల్సి వచ్చినదని ఎంబెరుమానుడు బాధపడుతున్నాడు. వ్రేపల్లెలో శ్రీకృష్ణుడిగా ఉండే రోజుల్లో, గోకులవాసులు ఇంద్రుడికి ప్రసాదాన్ని సమర్పించారు. తాను అక్కడ ఉండగా వాళ్ళు అన్య దేవుడికి భోగము సమర్పించడం చూసి, ఆతడు వాటిని గోవర్ధన గిరికి అర్పించేలా చేసి, … Read more

నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – మొదటి తిరుమొళి – తైయొరు తింగ

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః నాచ్చియార్ తిరుమొళి << తనియన్లు తిరుప్పావైలో ఆండాళ్ ఎంబెరుమానుని ఉపాయముగా భావించింది. ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా [మన ఆనందం కోసం కాకుండా అతడి ప్రీతి కోసము చేసే సేవ] ఆ భగవానుడికి కైంకర్యం చేయడం వలన, అతడిని పొందుటయే ఫలము, మనకి ఈ ఆలోచన ఉంటే ఎంబెరుమానుడు తప్పక ఫలాన్ని ఇస్తాడు. అని ఆమె వెల్లడించింది.  అయితే, ఆండాళ్ విషయంలో, ఎంబెరుమానుడు ఆమె … Read more

నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్లు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః నాచ్చియార్ తిరుమొళి అల్లి నాళ్ తామరై మేల్ ఆరణంగిన్ ఇన్తుణైవి మల్లి నాడాణ్డ మడ మయిల్ – మెల్లియలాళ్ ఆయర్ కుల వేందన్ ఆగత్తాళ్ తెన్ పుదువై వేయర్ పయణ్ద విళక్కు ఆండాళ్ నాచ్చియార్ అతి మృదు స్వభావి; అప్పుడే వికసిన్చిన తామర పుష్పములో నిత్య నివాసి అయిన పెరియ పిరాట్టి యొక్క ప్రియ సఖి,  తిరుమల్లి దేశాన్ని ఏలే అందమైన మయూరి … Read more

रामानुस नूट्रन्ददि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – पाशुर 91 से 100

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या << पाशुर 81 से 90  पाशुर ९१: हालांकि संसारी जन भागीदारी नहीं थे श्रीरंगामृत स्वामीजी यह स्मरण कराते हैं कि कैसे श्रीरामानुज स्वामीजी ने उन्हें इस संसार से ऊपर उठाया और उनकी प्रशंसा किये। मरुळ् सुरन्दु आगम वादियर् … Read more

periya thirumozhi – 2.7.3 – sAndhamum pUNum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram sAndhamum pUNum sandhanak kuzhambum thadamulaikku aNiyilum thazhalAm pOndha veN thingaL kadhir suda meliyum porukadal pulambilum pulambum mAndhaLir mEni vaNNamum ponnAm vaLaigaLum iRaiNillA endhan Endhizhai ivaLuku en ninaindhirundhAy? idavendhai … Read more

periya thirumozhi – 2.7.2 – thuLambadu muRuval

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram thuLambadu muRuval thOzhiyarkku aruLAL thuNai mulai sAndhu koNdu aNiyAL kuLambadu kuvaLaik kaNNiNai ezhudhAL kOla nanmalar kuzhaRku aNiyAL vaLambadu munnIr vaiyam mun aLandha mAlennum, mAlina mozhiyAL iLambadi ivaLukku en … Read more

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ಶ್ಲೋಕ 61 – 65

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ << ಶ್ಲೋಕ 51-60 ಶ್ಲೋಕ-61 – ” ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನನದ ಆಭಿಜಾತ್ಯವನ್ನು ಹೋಂದಿದವವರಲ್ಲವೇ ಕೃಪಣನಾಗೆ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದೀರಿ ?”, ಎಂದು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಕೇಳಲು, ” ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕುಲದಲ್ಲಿಜನಿಸಿದರು ನನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ಪಾಪದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸು. “, ಎಂದು ಆಳವಂದಾರ್ ಹೆಳುತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಿತ್ವಾSಹಮ್ ವಮ್ಶೇ ಮಹತಿ ಜಗತಿ ಖ್ಯಾತಯಶಸಾಮ್ಶುಚೀನಾಮ್ ಯುಕ್ತಾನಾಮ್ ಗುಣ ಪುರುಷ ತತ್ವಸ್ತಿ … Read more

रामानुस नूट्रन्ददि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – पाशुर 81 से 90

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या << पाशुर 71 से 80  पाशुर ८१: वों स्वयं श्रीरामानुज स्वामीजी को समर्पण करते हैं कि वों कैसे श्रीरामानुज स्वामीजी द्वारा संशोधित किए गये हैं और कहते हैं उनके कृपा के समान ओर कुछ नहीं हैं। सोर्वु इन्ऱि … Read more

periya thirumozhi – 2.7.1 – thivaLum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Seventh decad Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram thivaLum veNmadhi pOl thirumugaththarivai      sezhungadal amudhinil piRandhaavaLum ninnAgaththiruppadhum aRindhum     Agilum Asai vidALAlkuvaLaiyam kaNNi kolliyam pAvai     sollu nin thAL nayandhirundhaivaLai un manaththAl en ninaindhirundhAy?     idavendhai endhai … Read more