Category Archives: thiruvAimozhi 9th centum

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 9.10 – మాలైనణ్ణి

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 8.10 – నెడుమాఱ్కు

భగవానుడి నుండి విరహముతో ఎంతో వేదనను అనుభవిస్తున్న ఆళ్వారుకి తిరుక్కణ్ణపురంలో దివ్య అర్చా మూర్తి రూపములో భగవానుడు దర్శనమిస్తారు. అక్కడ తన దర్శనము అందరూ సులభంగా పొంది అనుభవించుటకు నిలచి ఉన్నాడని, ఈ జీవిత అనంతరములోనే ఆళ్వారు తనకు చేరుకుంటాడని హామీ ఇస్తాడు. ఈ పదిగములో ఆళ్వారు దీని గురించి ధ్యానిస్తూ పరమానందపడుతున్నారు.

మొదటి పాశురము: ఈ పదిగములో వివరించిన శరణాగతి తత్వాన్ని ఈ పాశురములో ఆళ్వారు క్లుప్తంగా వివరిస్తున్నారు. “మీ దుఃఖాలన్నింటినీ తొలగించుకోవడానికి దయతో తిరుక్కణ్ణపురంలో నిలుచొని ఉన్న భగవానుడికి శరణాగతి చేయండి”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మాలై నణ్ణి తొళుదెళుమినో వినై కెడ
కాలై మాలై కమల మలరిట్టు నీర్
వేలై మోదుం మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురత్తు
ఆలిన్మేలాల్‌ అమర్ న్ద‌ అడి ఇణైగళే

సమస్థ విశ్వాలను సంరక్షిస్తూ, వటతళశాయిగా తన అగడితఘటనా సామర్త్యమును ప్రదర్శిస్తూ, సముద్రపు ఎత్తైన అలలు తాకుతున్న కోటలతో చుట్టూ వ్యాపించి ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో నివాసుడై ఉన్నాడు.  అటువంటి భగవానుని దివ్య పాదాల యందు ప్రేమ ప్రపత్తులు సంపాదించుకొని, రాత్రింబగళ్ళు తేడా లేకుండా అరుదైన తామర పుష్పాలను అర్పించి, మీ ఆనందాన్ని అడ్డుకుంటున్న దుఃఖములను నుండి విముక్తి పొంది మీ దాస్య స్వరూపానికి సరితూగే చర్యలలో నిమగ్నలై  “బద్ధాంజలిపుటః” అని చెప్పినట్టుగా ఉన్నత గతిని పొందండి. ‘మేలాల్’ అంటే ఆకు పైన అని అర్థం. ఇక్కడ ‘ఆల్’ అంటే ధ్వని కోసం అని అర్థము.

రెండవ పాశురము: “ఎంతో కోరికతో శరణాగతి చేస్తున్నవారు ఉండగా ఆ దివ్య చరణాలకి ఏ ఆపద సంభవిస్తుంది? భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు” అని బాగా సంరక్షితముగా ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురం గురించి తలచి సంతృప్తి పడాలి, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

కళ విళుం మలరిట్టు  నీర్‌ ఇఱైంజుమిన్
నళ్ళి శేరుం వయల్‌ శూళ్ కిడంగిన్పుడై
వెళ్ళియేయ్‌ంద మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురం
ఉళ్ళి నాళుం తొళుదెళుమినో తొండరే!

విముక్తి పొంది ఆనందించాలనే కోరిక ఉన్న మీరు! తేనె కారుతున్న పుష్పాలతో ఆ భగవానుడిని ఆరాధించండి; చుట్టూ వేండితో కట్టబడిన కోటలు, ఆ కోటలు కందకంతో చుట్టుముట్టబడి ఉండగా, తిరిగి ఆ కందకము ఆడ పీతలు ఉండే పంట పొలాలతో  చుట్టుముట్టబడి ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురం గురించి నిత్యము ధ్యానించండి. అతడి అనుభవాన్ని పొందడం ద్వారా కలిగిన ప్రేమతో అతన్ని ఆరాధించండి, ఎడతెగకుండా ప్రార్థించండి.  ‘ఇఱైంజుమిన్’ ని  మునుపటి పాశురములో “అడి ఇణై”గా పఠించిన ఈ పదానికి ‘నివాసము’ అని అర్థము చెప్పుకోవచ్చు. ‘వెళ్ళి ఏయ్ న్ద’ అనగా సుక్రుడిని (గ్రహము) చేరుకోవడం అని చెప్పుకోవచ్చు. వెండి రంగులో ఉన్న కోట అని అర్ధము చెప్పుకోవచ్చు.

మూడవ పాశురము:  “ఓ కోరిక ఉన్న వాళ్ళారా!  మీ దుఃఖాలను తొలగించడానికి  తిరుక్కణ్ణపురంలో నిలబడి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక జగత్తులకు అధిపతి అయిన ఆ భగవానుడికి అనన్యప్రయోజనులై (కైంకార్యం తప్ప వేరే అపేక్ష లేకుండా) శరణాగతి చేయండి”, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

తొండర్‌ నుందం తుయర్‌ పోగ నీరేకమాయ్
విండు వాడా మలరిట్టు నీర్‌ ఇఱైంజుమిన్
వండు పాడుం పొళిల్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురత్తు
అండ వాణన్ అమరర్‌ పెరుమానైయే

నిత్య సూరులచే ఆనందించి అనుభవింపబడే పరమపద నివాసి అయిన భగవానుడు, ఇప్పుడ చుట్టూ తోటలతో తుమ్మెదలు ఆహ్లాదముగా విహరించే తిరుక్కణ్ణపురంలో నివాసుడై ఉన్నాడు. కైంకర్యాలను కోరే వాళ్ళారా! అతడిని అనుభవించలేకపోతున్నామే అన్న బాధని తొలగించుకోడానికి, ఏక దృష్టితో మీరందరూ మీ స్వభావానికి సరితూగే శేషత్వముతో అప్పుడే విచ్చుకున్న లేతనైన పుష్పాలతో అతడిని ఆరాధించండి.

నాలుగవ పాశురము: “నప్పిన్నై పిరాట్టి యొక్క పురుషాకారము (సిఫార్సు) తో తిరుక్కణ్ణపురంలో ఉన్న భగవానుడిని ఆశ్రయించండి” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

మానై నోక్కి మడప్పిన్నై తన్‌ కేళ్వనై
తేనై వాడా మలరిట్టు నీర్‌ ఇఱైంజుమిన్
వానై ఉందుం మదిళ్‌ శూళ్‌ తిరుక్కణ్ణపురం
తాన్‌ నయంద పెరుమాన్ శరణాగుమే

సమస్థ గుణ సంపూర్ణుడు, జింకలకి ఈర్ష్య కలిగించే అందమైన మృగ నేత్రాలు ఉన్నవాడు, నప్పిన్నై పిరాట్టి యొక్క ప్రియుడు అయిన భగవానుడిని మీరందరూ తాజా పూలతో ఆరాధించండి. ఆశ్రిత వత్సలుని రూపములో సర్వేశ్వరుడు, ఆకాశాన్ని అంటుకునేటంత ఎత్తైన కోటలున్న  తిరుక్కణ్ణపురంలో తన ప్రీతితో కొలువై ఉండి మన సేవలను స్వీకరిస్తున్నారు. “తేనై వాడా మలర్” అనగా నిత్యము తేనెలు కారుస్తున్న పుష్పాలు అని అర్థము.

ఐదవ పాశురము: భక్తి యోగాన్ని పాఠించలేకున్నా, తన దివ్య పాదాలనే సాధనంగా దృఢంగా పట్టుకొని ఉన్నవారిని దయతో భగవానుడు ఎలా కటాక్షిస్తారో ఆళ్వారు కృపతో వివరించారు.

శరణమాగుం తన తాళ్‌ అడైందార్కెల్లాం
మరణమానాల్ వైగుందం కొడుక్కుం పిరాన్‌
అరణమైంద మదిళ్‌ శూళ్‌  తిరుక్కణ్ణపుర
త్తరణియాళన్‌  తనదన్బర్ క్కు అన్బాగుమే

తన దివ్య పాదాలకు ప్రపత్తి (శరణాగతి) చేసిన వారందరికీ, వారి చివరి క్షణాలలో, అతడు మహా ఉపకారిగా మనకి మళ్లీ తిరిగి రాని స్థానాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. అటువంటి భగవానుడు ఈ భూమి సంరక్షణ కొరకైన, పటిష్టపరచబడిన అతి సురక్షిత తిరుక్కణ్ణపురంలో నివాసుడై ఉన్నాడు. తన దివ్య పాదాల పట్ల ప్రేమ ఉన్నవారికి, అతడు ప్రేమ స్వరూపుడు. “శరణమ్ ఆగుమ్ తాళ్” అనగా మోక్ష సాధనములైన వారి దివ్య పాదాలు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. “తరణియాళన్” అనగా  శ్రీ భూమి పిరాట్టి యొక్క ప్రియుడు అని కూడా అర్ధము చెప్పుకోవచ్చు.

ఆరవ పాశురము: “తిరుక్కణ్ణపురంలోని భగవానుడు తనకు శరణాగతులైన వారి అడ్డంకులను తొలగిస్తారు మరియు వారి పట్ల ఆప్యాయతతో ఉంటారు”,  అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

అన్బనాగుం తన తాళ్‌ అడైందార్కెల్లాం
శెంపొనాగత్తు అవుణనుడల్‌ కీండవన్
నన్‌ పొనేయ్‌ంద మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపుర
త్తన్బన్ నాళుం తన మెయ్యర్కు మెయ్యనే

ఎర్రటి బంగారపు వర్ణముతో ఉన్న ‘హిరణ్య’ రాక్షసుడి దేహాన్ని సునాయాసముగా చీల్చిన భగవానుడు, తన దివ్య పాదాలకు శరణాగతి చేసినవారి పట్ల గొప్ప వాత్సల్యముతో, మేలిమి బంగారముతో కట్టబడ్డ కోటలతో చుట్టుముట్టబడిన ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో ఎంతో ప్రీతితో నివాసుడై ఉన్నాడు. భగవానుడే మన అంతిమ లక్ష్యంగా భావించేవారికి, నిత్యమూ అతడు వారిని తన అంతిమ లక్ష్యంగా భావిస్తారు.

ఏడవ పాశురము: “అనన్యప్రయోజనులకు (కైంకార్యం తప్ప వేరే అపేక్ష లేనివారు) అతడి  ప్రాప్తి సులభ తరము చేస్తాడు, అదే విధముగా ప్రయోజనాన్తరపరులకు (ఇతర లాభాలు కోరుకునేవారు) అతడు వారి కోరికలను నెరవేరుస్తాడు కానీ వారికి దూరంగా ఉంటాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిసున్నారు.

మెయ్యనాగుం విరుంబి త్తొళువార్కెల్లాం
పొయ్యనాగుం పుఱమే తొళువార్కెల్లాం
శెయ్యిల్‌ వాళై యుగళుం  తిరుక్కణ్ణపురత్తు
ఐయన్ ఆగత్తణైప్పార్గట్కు అణియనే

అతడినే లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇష్టపూర్వకంగా శరణాగతులైన వారికి, అతడు తన అత్యున్నత స్వరూపాన్ని లక్ష్యంగా చూపిస్తాడు. ఇతర ప్రయోజనాలను కోరుతూ తనను ఆశ్రయించిన వారికి, వారి ఆ కోరికలను అనుగ్రహించిన తరువాత వారి యెడల తనను తాను దాచుకుంటాడు; ఈ రెండు వర్గాల వారికి తాను, వారి సహజ బంధువుగా, చేపలు ఎగిరి గెంతి ఆటలాడు చేనులు ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో తేలికగా చేరుకునేటట్టు నివాసుడై ఉన్నాడు.

ఎనిమిదవ పాశురము: “సర్వేశ్వరునికి శరణాగతులు కాండి; అతడు మీ దుఃఖాలను తొలగిస్తాడు, పైగా మీ దుఃఖాలకు మూల కారణమైన ఈ సంసార బంధాలను తెంచి వేస్తాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిసున్నారు.

అణియనాగుం తన తాళ్‌ అడైందార్కెల్లాం
పిణియుం శారా పిఱవి కెడుత్తాళుం
మణి పొనేయ్ న్ద మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురం
పణిమిన్ నాళుం పరమేట్టి తన్‌ పాదమే

భగవానుడి దివ్య తిరువడికి శరణాగతులైన వారికి వారి దగ్గర అతడు ఉండి  ఆనందించి వారిని అనుభవిస్తాడు; ఇతర కోరికల రూపంలో ఉన్న మన వ్యాధిని మటుమాయము చేస్తాడు. చావుపుట్టుకలతో మన సంబంధాన్ని అతడు తొలగిస్తాడు, ఆపై మళ్ళీ ఇంకొక జన్మనెత్తే అవసరం లేకుండా అతడి శాశ్వత సేవతో మనల్ని స్వీకరిస్తారు. విలువైన రత్నాలు మరియు బంగారముతో కట్టబడిన కోటలతో చుట్టు ముట్టి ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో, అచ్చం పరమపదములో ఉన్నట్లే ఉన్న భగవానుడి దివ్య పాదాలను మీరు నిత్యమూ ఆరాధించేలా చూడండి. ఆరాధించి తరించండి.

తొమ్మిదవ పాశురము: “ఎవరు నిర్దేషించకుండానే, నేను ఆ భగవానుడికి శరణాగతుడైనాను, ఆనందంగా ఉన్నాను” అని ఆళ్వారు సంతోషపడుతున్నారు.

పాదం నాళుం పణియ త్తణియుం పిణి
ఏదం శారా ఎనక్కేలినియెన్‌ కుఱై?
వేద నావర్‌ విరుంబుం  తిరుక్కణ్ణపురత్తు
ఆదియానై అడైన్దార్కు అల్లల్‌ ఇల్లైయే

అతడి దివ్య పాదాలు ఎల్లప్పుడూ ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తాయి, మునుపటి మన దుఃఖాలను తొలగిస్తాయి; ఆపై మళ్ళీ  దుఃఖాలు కలుగకుండా చేస్తాయి; అందువల్ల, నాకు ఏ చింతా లేదు? కేవలము వేదము ద్వారా మాత్రమే తెలియగల ఆది మూలమైన భగవానుడు తిరుక్కణ్ణపురంలో నివాసుడై ఉన్నాడు. అటువంటి భగవానుడిని నిత్యము వేద ఉపాసనము చేయువారు కోరుకుంటారు, వారికి ఎటువంటి దుఃఖము కలుగదు. ‘పిణి’, ‘ఏదమ్’ పూర్వాగం (శరాణాగతికి ముందు చేసిన పాపాలు) మరియు ఉత్తరాగం (శరాణాగతికి తరువాత చేసిన పాపాలు) అన్న అర్థములను సూచిస్తాయి.

పదవ పాశురము:  “భక్తి ప్రపత్తులు చేయలేకపోయినా, మన బాధలు తొలగించుకోవడానికి తిరుక్కణ్ణపురం అని చెప్పితే చాలు”, అని ఆళ్వారు తాను పొందిన ప్రయోజనాన్ని మరలా గొప్ప ఆనందంతో వివరిస్తున్నారు.

ఇల్లై అల్లల్ ఎనక్కేలినియెన్‌ కుఱై?
అల్లి మాదర్‌ అమరుం తిరుమార్బినన్‌
కల్లిల్ ఏయ్‌ంద మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురం
శొల్ల నాళుం తుయర్‌ పాడు శారావే

స్త్రీలలో ఉత్తమురాలు, పద్మ నివాసి అయిన లక్ష్మి, రాతి బండలతో నిర్మిచబడిన కోటలతో చుట్టు ముట్టి ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో కొలువై ఉన్న భగవానుడి దివ్య వక్ష స్థలములో నిత్యనివాసి అయ్యి ఉంది; “తిరుక్కణ్ణపురం” అని ఒక్క సారి పలికితే చాలు దుఃఖాలు ఎప్పటికీ దగ్గరకు రావు. ‘ఆనందం లేదు’ అనే దుఃఖం నాకు కలుగదు; ఇక చింత దేనికి?

పదకొండవ పాశురము: “మీ అవరోధాలన్నింటినీ తొలగించుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్న వారు, ఈ పదిగాన్ని ప్రేమతో పఠించి అతడికి శరణాగతి చేయండి” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

పాడు శారా వినై పఱ్ఱఱ వేండువీర్‌!
మాడనీడు  కురుగూర్ చ్చడగోబన్‌  శొల్‌
పాడలాన తమిళ్ ఆయిరత్తుళ్‌ ఇప్పత్తుం
పాడియాడి పణిమిన్‌ అవన్‌ తాళ్గళే

ఎత్తైన భవనాలతో నున్న ఆళ్వార్తిరునగరికి ప్రభువైన నమ్మాళ్వార్లు ఎంతో కృపతో వెయ్యి పాశురములను పాడారు; మీరు ఈ సంసార దుఃఖాలను వదిలించుకొని, అవి తమ దగ్గరకు కూడా రాకుండా ఆనందంగా ఉండాలని ఆశిస్తే, ద్రవిడ భాషలో సంగీత రూపములో ఉన్న ఆ వెయ్యి పాశురములలో ఈ పదిగాన్ని కూడా సేవించండి. పరమానందముతో నాట్యము చేయండి, అతి సులభుడు సులువుగా చేరుకోగల సర్వేశ్వరుని దివ్య పాదాలను పూజించడానికి ప్రయత్నించండి, వాటిని అనుభవించండి. ఈ పదిగము ద్వారా భగవానుడిని అనుభవించిన వారికి దుఃఖాలు జాడ లేకుండా తొలగించబడతాయి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-9-10-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 9.10 – ಮಾಲೈನಣ್ಣಿ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 8.10 – ನೆಡುಮಾಱ್ಕು


ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಂದ ಅಗಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಚ್ಚಾ ರೂಪವನ್ನು ತಿರುಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಆಳ್ವಾರರು ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಿರುಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ”.

ಮಾಲೈ ನಣ್ಣಿ ತ್ತೊೞುದೆೞುಮಿನೋ ವಿನೈಕೆಡ
ಕಾಲೈ ಮಾಲೈ ಕಮಲಮಲರಿಟ್ಟು ನೀರ್,
ವೇಲೈ ಮೋದುಮ್ ಮದಿಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರತ್ತು,
ಆಲಿನ್ಮೇಲಾಲ್ ಅಮರ್ನ್ದಾನ್ ಅಡಿಯಿಣೈಗಳೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ವಟತಳಶಾಯಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗದಿತಗಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಮಲದ ಹೂಗಳಿಂದ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯೆಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಪಿಸುವವರ , ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಂಕಟವು ಬಗೆಹರಿದು , ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ‘ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಾಃ’ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ.
ಆಲಿಲ್ ಮೇಲಾಲ್ – ಅಂದರೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ , ಆಲ್ – ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ .

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ತಿರುಕಣ್ಣಪುರವನ್ನು ನೆನೆದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದು. ‘ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎಂತಹ ಆಪತ್ತು, ವಿಪತ್ತು ಬರುವುದೋ ಏಕೆಂದರೆ , ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’. ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಹ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಚಿಂತೆಯ ಭಾರವಿಲ್ಲದೇ ಶರಣಾಗು.” ಎಂದು.

ಕಳ್ಳವಿೞುಮ್ ಮಲರಿಟ್ಟು ನೀರಿಱೈಞ್ಜುಮಿನ್,
ನಳ್ಳಿ ಶೇರುಮ್ ವಯಲ್ ಶೂೞ್ ಕಿಡಙ್ಗಿನ್ ಪುಡೈ,
ವೆಳ್ಳಿಯೇಯ್‍ನ್ದ ಮದಿಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಮ್,
ಉಳ್ಳಿ, ನಾಳುಮ್ ತೊೞುದೆೞುಮಿನೋ ತೊಣ್ಡರೇ ॥


ನಿನಗೆ ಆನಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ, ಜೇನು ತುಂಬಿರುವ ಹೂಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಭದ್ರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಕೋಟೆಯು ಮತ್ತೆ ಕಂದರಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಂದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ವೃಶ್ಚಿಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸು.
ಇರೈಞ್ಜುಮಿನ್ – ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ಅಡಿ ಇಣೈ’ ನನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರದಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪರಮಪದ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ವೆಳ್ಳಿ ಏಯ್‍ನ್ದ – ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದವರೆಗೂ ಏರುವ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಓಹ್! ಆಸೆಯುಳ್ಳವರೇ! ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ (ಕೈಂಕರ್‍ಯಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ), ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನಾದ, ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ , ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. “

ತೊಣ್ಡರ್ ನುಮ್ ತಮ್ ತುಯರ್ ಪೋಗ ನೀರ್ ಏಕಮಾಯ್,
ವಿಣ್ಡು ವಾಡಾ ಮಲರಿಟ್ಟು ನೀರಿಱೈಞ್ಜುಮಿನ್,
ವಣ್ಡು ಪಾಡುಮ್ , ಪೊೞಿಲ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರತ್ತು,
ಅಣ್ಡ ವಾಣನ್, ಅಮರರ್ ಪೆರುಮಾನೈಯೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ ದಿನವೂ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವರು. ಅವರು ಈಗ ಆನಂದದಿಂದ ಝೇಂಕರಿಸುವ ದುಂಬಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತೋಟಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವರು. ಓಹ್! ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕೈಂಕರ್‍ಯ ಪರರಾಗಿರುವವರು, ಈಗ ತಾನೇ ಅರಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ , ಅವನನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಾರದ ದುಃಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿ , ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ‘ಶೇಷತ್ವಮ್‍’ ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಪುರುಷಕಾರಮ್ (ಶಿಫಾರಸ್ಸು) ನಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಿ.”
ಮಾನೈ ನೋಕ್ಕಿ ಮಡಪ್ಪಿನ್ನೈತನ್ ಕೇಳ್ವನೈ,
ತೇನೈ ವಾಡಾ ಮಲರಿಟ್ಟು ನೀರಿಱೈಞ್ಜುಮಿನ್,
ವಾನೈಯುನ್ದು ಮದಿಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಮ್,
ತಾನ್ ನಯನ್ದ ಪೆರುಮಾನ್ ಶರಣಾಗುಮೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ, ಅವರು ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಿಯವಾದ ನಾಯಕರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರು. ಜಿಂಕೆಯನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಆಶ್ರಯದಾತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.
ಇಲ್ಲಿ ‘ತೇನೈ ವಾಡಾ ಮಲರ್’ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೇನನ್ನು ಸೂಸುವ, ಬಾಡದ ಹೂವು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಲು ಆಗದಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ (ದಾರಿಯಾಗಿ) ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಣಮಾಗುಮ್ ತನತಾಳ್ ಅಡೈನ್ದಾರ್ಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ಮರಣಮಾನಾಲ್ ವೈಕುನ್ದಮ್ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್ ಪಿರಾನ್,
ಅರಣಮೈನ್ದ ಮದಿಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರ ,
ತ್ತರಣಿಯಾಳನ್ , ತನದನ್ಬರ್ಕ್ಕು ಅನ್ಬಾಗುಮೇ ॥


ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ (ಶರಣಾಗತಿ) ಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಯವೂ ತಾನೇ ಆಗಿ, ಪರಮಪದದ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ , ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮವಿದೆಯೋ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಪ್ರೇಮದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ಆಸರೆಯಾಗಿ, ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶರಣಮ್ ಆಗುಮ್ ತನತ್ತಾಳ್ – ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ತಾವೇ ಉಪಾಯವಾಗುವುದು (ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುವುದು).
ತರಣಿಯಾಳನ್ – ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಿಯನಾದ ಪತಿ.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯಾದವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ , ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.”
ಅನ್ಬನಾಗುಮ್ ತನತಾಳ್ ಅಡೈನ್ದಾರ್ಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ಶೆಮ್ಬೊನ್ ಆಗತ್ತು ಅವುಣನ್ ಉಡಲ್ ಕೀಣ್ಡವನ್,
ನನ್‍ಪೊನ್ ಏಯ್‍ನ್ದ ಮದಿಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರತ್ತು
ಅನ್ಬನ್, ನಾಳುಮ್ ತನಮೆಯ್ಯರ್ಕ್ಕು ಮೆಯ್ಯನೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಶರಣಾದವರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಅಮಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕಾರಕರಾಗಿ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಾಡದೇ , ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಕೆಂಪಾದ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನರಿಗೆ (ಕೈಂಕರ್‍ಯವನ್ನು ಹೊರತು ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದವರಿಗೆ) ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಪರರಿಗೆ (ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ), ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಅವರಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.”

ಮೆಯ್ಯನಾಗುಮ್ ವಿರುಮ್ಬಿ ತ್ತೊೞುವಾರ್ಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ಪೊಯ್ಯನಾಗುಮ್ ಪುಱಮೇ ತೊೞುವಾರ್ಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ಶೆಯ್ಯಿಲ್ ವಾಳೈ ಉಗಳುಮ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರತ್ತು
ಐಯನ್, ಆಗತ್ತಣೈಪ್ಪಾರ್ಗಟ್ಕು ಅಣಿಯನೇ ॥


ಯಾರು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಅವನನ್ನೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆಯುವ ರೂಪವನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಾಗುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅವರಿಂದ ಮರೆ ಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ದಾರಿಯಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂಗಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ , ವಾಳೈ ಮೀನುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ,”ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರವನ್ನೂ ತೊಲಗಿಸುತ್ತಾನೆ.”
ಅಣಿಯನಾಗುಮ್ ತನತಾಳ್ ಅಡೈನ್ದಾರ್ಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ಪಿಣಿಯುಮ್ ಶಾರಾ ಪಿಱವಿ ಕೆಡುತ್ತಾಳುಮ್,
ಮಣಿ ಪೊನ್ ಏಯ್‍ನ್ದ ಮದಿಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಮ್
ಪಣಿಮಿನ್, ನಾಳುಮ್ ಪರಮೇಟ್ಟಿತನ್ ಪಾದಮೇ ॥


ಯಾರು ಅಂತಿಮವಾದ ಆನಂದಭರಿತವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವರೋ, ಅವರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವನು. ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಮಾಯವಾಗುವುದು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ , ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸು. ಅವರು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸು.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ, ನಾನು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾದೆ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.”
ಪಾದಮ್ ನಾಳುಮ್ ಪಣಿಯ ತ್ತಣಿಯುಮ್ ಪಿಣಿ,
ಏದಮ್ ಶಾರಾ ಎನಕ್ಕೇಲ್ ಇನಿ ಎನ್‍ಕುಱೈ,
ವೇದನಾವರ್ ವಿರುಮ್ಬುಮ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರತ್ತು
ಆದಿಯಾನೈ, ಅಡೈನ್ದಾರ್ಕ್ಕು ಅಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲೈಯೇ ॥


ಅವನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿನ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುವುದು. ನಂತರ ಸಂಕಟ ದುಃಖಗಳು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ವೇದಗಳೇ ತಮ್ಮ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುವ ಜನಗಳಿಂದ ಬಯಸಲ್ಪಡುವ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ , ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿರುವ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ದುಃಖಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿಣಿ ಮತ್ತು ಈದಮ್ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವಾಗಮ್ (ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು) ಉತ್ತರಾಗಮ್ (ಶರಣಾಗತಿಯ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು.)

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಪುನಃ ತಮಗಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅತೀವ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ , ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನೂ ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಮ್’ ಎಂದರೆ ಸಾಕು. “
ಇಲ್ಲೈ ಅಲ್ಲಲ್ ಎನಕ್ಕೇಲ್ ಇನಿ ಎನ್‍ಕುಱೈ,
ಅಲ್ಲಿ ಮಾದರ್ ಅಮರುಮ್ ತಿರುಮಾರ್ಬಿನನ್,
ಕಲ್ಲಿಲೇಯ್‍ನ್ದ ಮದಿಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಮ್
ಶೊಲ್ಲ , ನಾಳುಮ್ ತುಯರ್ ಪಾಡು ಶಾರಾವೇ ॥


ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಳಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕಮಲವನ್ನು ತನ್ನ ವಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ‘ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಮ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುಃಖದ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಚಿಂತೆ ನನಗೆ?

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಯಾರು ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೋ, ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಅವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹಾಡಿ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ.”

ಪಾಡುಶಾರಾ ವಿನೈ ಪಟ್ಱಱ ವೇಣ್ಡುವೀರ್,
ಮಾಡನೀಡು ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್, ಶೊಲ್
ಪಾಡಲಾನ ತಮಿೞ್ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಇಪ್ಪತ್ತುಮ್
ಪಾಡಿ ಆಡಿ , ಪಣಿಮಿನ್ ಅವನ್‍ ತಾಳ್‍ಗಳೇ॥


ಎತ್ತರದ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೇ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಲೌಕಿಕ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು, ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ , ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಾದ ತಮಿೞಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರದ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿ. ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ನಲಿದಾಡಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವವರಿಗೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-9-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – Simple Explanation – 9.10 – mAlainaNNi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kOyil thiruvAymozhi

<< 8.10

AzhwAr was greatly anguishing in separation from emperumAn. For such AzhwAr, emperumAn manifested his divine archA form in thirukkaNNapuram where he has placed himself to be easily seen and enjoyed by all and guarantees that AzhwAr will reach him at the end of this life itself. Thinking about this, AzhwAr becomes happy in this decad.

First pAsuram. AzhwAr is briefly highlighting the surrender explained in this decad by saying “Surrender unto emperumAn who is mercifully standing in thirukkaNNapuram to have all your sorrows eliminated”.

mAlai naNNith thozhudhezhuminO vinai keda
kAlai mAlai kamala malar ittu nIr
vElai mOdhum madhiL sUzh thirukkaNNapuraththu
Alin mElAl amarndhAn adi iNaigaLE

emperumAn protecting the universe, being vatathaLaSAyi, with agadithagatanA sAmarthyam, is residing in thirukkaNNapuram which is surrounded by fort which is hit by the rising tides of the ocean. Acquiring great love for the divine feet of such emperumAn, offering distinguished lotus flowers without distinguishing between night and day, be relieved from your sorrow which blocks the enjoyment and engage in acts which match the servitude and attain uplifting as said in “badhdhAnjaliputA:“. [Alil] mElAl means atop the leaf. Al here is just for sound.

Second pAsuram. AzhwAr says “Remain pacified thinking about the well protected thirukkaNNapuram and not having to fear for the friendly ones thinking ‘what danger will affect the divine feet when those who are desirous surrender unto them?’ and surrender unto him everyday without any burden”.

kaL avizhum malar ittu nIr iRainjumin
naLLi sErum vayal sUzh kidangin pudai
veLLi Eyndha madhiL sUzh thirukkaNNapuram
uLLi nALum thozhudhezhuminO thoNdarE!

You who are having the desire to enjoy! Worship with flowers which are shedding honey; always think about thirukkaNNapuram which is surrounded by sliver fort which is in turn surrounded by moat which is in turn surrounded by fields where the female crabs are also residing. Worship him due to the love acquired by experiencing him and tumultuously pray to him. iRainjumin could be recited with “adi iNai” in previous pAsuram and could relate to the abode as well. veLLi Eyndha could mean reaching up to Sukra (planet venus). Alternatively, it can mean fort which is in silver colour.

Third pAsuram, AzhwAr says “Oh you who are desirous! Being ananyaprayOjana (without any expectation other than kainkaryam) surrender unto emperumAn who is the lord of spiritual and material realms and who is mercifully standing in thirukkaNNapuram,  to have your sorrows eliminated”.

thoNdar nundham thuyar pOga nIr EkamAy
viNdu vAdA malar ittu nIr iRainjumin
vaNdu pAdum pozhil sUzh thirukkaNNapuraththu
aNda vANan amarar perumAnaiyE

emperumAn, the resident of paramapadham who remained there being enjoyed by nithyasUris, is now in thirukkaNNapuram surrounded by garden which is having joyfully humming beetles. Oh you who are all desirous for all kainkaryams! To have your sorrow of not enjoying him eliminated, all of you, having a common focus, worship him matching your SEshathvam, offering fresh flowers which are set to blossom.

Fourth pAsuram. AzhwAr says “Approach emperumAn in thirukkaNNapuram with the purushakAram (recommendation) of nappinnaip pirAtti”.

mAnai nOkki madap pinnai than kELvanai
thEnai vAdA malar ittu nIr iRainjumin
vAnai undhum madhiLsUzh thirukkaNNapuram
thAn nayandha perumAn saraNAgumE

All of you worship emperumAn, who is the beloved lord of nappinnaip pirAtti, who is complete in all qualities and is having eyes which will make deer feel anguished, with fresh flowers. sarvESvaran in the form of being the refuge, will remain the recipient of your worship and is on his own desire in thirkkaNNapuram, which is surrounded by tall fort which is pushing to the sky. “thEnai vAdA malar” could mean flower which has ever-flowing honey.

Fifth pAsuram. AzhwAr mercifully explains how emperumAn mercifully delivers those who are unable to engage in bhakthi yOgam but hold on to his divine feet as the means.

saraNam Agum thana thAL adaindhArkkellAm
maraNam AnAl vaigundham kodukkum pirAn
araN amaindha madhiL sUzh thirukkaNNapurath
tharaNiyALan thanadhanbarkku anbAgumE

Being the means for all those who performed prapaththi (surrender) unto his divine feet, during their final moments, he will be the great benefactor, granting them the abode from where there is no return. Such emperumAn is standing in the well-protected, fortified thirukkaNNapuram to protect the earth. For those who are having love towards his divine feet, he will remain as an embodiment of love [towards them]. “saraNam Agum thana thAL” could also mean divine feet which are the means. tharaNiyALan could also mean the beloved lord of SrI bhUmip pirAtti.

Sixth pAsuram. AzhwAr says “emperumAn in thirukkaNNapuram will eliminate the hurdles of those who surrender unto him and will be affectionate towards them”.

anbanAgum thana thAL adaindhArkkellAm
sembon Agaththu avuNan udal kINdavan
nanpon Eyndha madhiL sUzh thirukkaNNapuraththu
anban nALum thana meyyarkku meyyanE

emperumAn being with ultimate vAthsalyam for those who surrendered unto his divine feet, who effortlessly tore the body of hiraNya, the demon who was having reddish gold like form, is desirously residing in thirukkaNNapuram which is surrounded by fort made of pure gold. For those who consider emperumAn as the ultimate goal, he will always consider them as his ultimate goal.

Seventh pAsuram, AzhwAr says “For ananyaprayOjana (those who expect nothing but kainkaryam) he remains easily approachable and for prayOjanAntharapara (those who seek other benefits) he fulfils their desires and remains away from them”.

meyyan Agum virumbith thozhuvArkkellAm
poyyan Agum puRamE thozhuvArkkellAm
seyyil vALai ugaLum thirukkaNNapuraththu
aiyan AgaththaNaippArgatku aNiyanE

For those who desirously surrender unto him having him as the goal, he will shine manifesting his ultimate form of being the goal; for those who surrender unto him seeking other benefits, he will hide himself after granting those benefits; for those who consider him as the means, in their heart, being the natural relative for both categories of persons, he remains distinguishedly easily approachable in thirukkaNNapuram where the vALai fish [scabbard] are jumping around in the fields, which are their natural habitat.

Eighth pAsuram. AzhwAr says “Surrender unto sarvESvaran; he will eliminate your sorrows and samsAra (bondage in material realm) which is the root cause of your sorrows”.

aNiyan Agum thana thAL adaindhArkkellAm
piNiyum sArA piRavi keduththALum
maNi pon Eyndha madhiL sUzh thirukkaNNapuram
paNimin nALum paramEtti than pAdhamE

To those who attained emperumAn’s ultimately enjoyable divine feet, he will remain close and enjoy them; your disease in the form of other benefits will disappear. He will eliminate your connection with birth so that there is no need to take birth, and accept your service. See that you eternally worship the divine feet of emperumAn, who is present in thirukkaNNapuram which is surrounded by fort having precious gems and gold placed on it,  just as he is present in parampadham, and enjoy them [emperumAn’s divine feet].

Ninth pAsuram, AzhwAr becomes pleased saying “without anyone instructing me, I surrendered unto emperumAn and became joyful”.

pAdham nALum paNiyath thaNiyum piNi
Edham sArA enakkEl ini en kuRai?
vEdha nAvar virumbum thirukkaNNapuraththu
AdhiyAnai adaindhArkku allal illaiyE

As his divine feet are enjoyed always, previous sorrows will go; further sorrows will not occur; hence, what worry do I have? For those who attained emperumAn, the primordial cause, who is known only through vEdham, residing in thirukkaNNApuram which is desired by those for whom reciting vEdham is the hallmark for their tongues, there will not be any sorrow. piNi and Edham could also imply pUrvAgam (sins before SaraNAgathi) and uththarAgam (sins after SaraNAgathi).

Tenth pAsuram. AzhwAr again explains his own benefit out of great joy and says “if one is not able to perform bhakthi or prapaththi, one can simply say thirukkaNNapuram to have all the sorrows eliminated”.

illai allal enakkEl ini en kuRai?
alli mAdhar amarum thirumArbinan

kallil Eyndha madhiL sUzh thirukkaNNapuram
solla nALum thuyar pAdu sArAvE

lakshmi, who is the best among women and is having lotus as her abode, is eternally residing in the divine chest of emperumAn who is residing in thirukkaNNapuram which is surrounded by fort made of abundant rocks; as one says “thirukkaNNapuram”, sorrows will never come close. I will not have the sorrow of lacking enjoyment; now, what is there to worry?

Eleventh pAsuram. AzhwAr says “You who are all interested in eliminating all your hurdles, recite this decad with love and surrender unto him”.

pAdu sArA vinai paRRaRa vENduvIr!
mAda nIdu kurugUrch chatakOpan sol
pAdalAna thamizh AyiraththuL ippaththum
pAdi Adip paNimin avan thALgaLE

nammAzhwAr, the leader of AzhwArthirunagari which has tall mansions, mercifully spoke thousand pAsurams; if you desire to get rid of all worldly sorrows and not have them in your proximity, due to joy, sing this decad too which is among those thousand pAsurams, which are in musical form and in dhrAvida language. Dance due to the bliss, try to worship the divine feet of sarvESvaran who is easily approachable, and enjoy them. Implies that as one enjoys bhagavAn through this decad, one’s sorrows will be eliminated without a trace.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-9-10-tamil-simple/

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

திருவாய்மொழி – எளிய விளக்கவுரை – 9.10 – மாலைநண்ணி

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

கோயில் திருவாய்மொழி

<< 8.10

எம்பெருமானைப் பிரிந்து மிகவும் வருந்தி இருந்த ஆழ்வாருக்கு அவன் தான் தன்னை எல்லோரும் எளிமையாகக் கண்டு அனுபவிக்கும்படி திருக்கண்ணபுரத்தில் அர்ச்சாரூபத்தில் எழுந்தருளியிருப்பதைக் காட்டி, இந்த தேஹத்தின் முடிவில் தன்னை அடைந்து விடலாம் என்று உறுதிகொடுக்க, அதை நினைத்து ஆனந்தத்தை அடைகிறார் ஆழ்வார் இந்தப் பதிகத்தில்.

முதல் பாசுரம். ஆலிலைக் கண்ணனான மஹோபகாரகன் திருவடிகளிலே எல்லாக்காலங்களிலும் அன்புடன் தொண்டு செய்யுங்கள் என்று இத்திருவாய்மொழியின் முக்கியக் கருத்தைச் சுருக்கமாக அருளிச்செய்கிறார்.

மாலை நண்ணித் தொழுதெழுமினோ வினை கெட
காலை மாலை கமல மலர் இட்டு நீர்
வேலை மோதும் மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரத்து
ஆலின் மேலால் அமர்ந்தான் அடி இணைகளே

அலைவீசும் கடலாலே மோதப்பட்ட மதிள் சூழ்ந்த திருக்கண்ணபுரத்திலே வாழும், ஆலிலையில் இருந்து ஜகத்தை ரக்ஷித்த நினைத்துப்பார்க்கமுடியாத செயலைச் செய்த எம்பெருமான் திருவடிகளைக் குறித்து ஆசையுடன் பகல் இரவு என்று வித்யாஸம் பார்க்காமல் சிறந்த தாமரைப்பூக்களை ஸமர்ப்பித்து நீங்கள் உங்கள் எம்பெருமானை அனுபவிப்பதற்குத் தடையாக இருக்கும் வினைகள் தீரும்படிக் கைங்கர்யம் செய்து வாழ்ச்சியைப் பெறுங்கள்.

இரண்டாம் பாசுரம். அவன் வாழும் தேசத்தை வணங்கி அதினுடைய பாதுகாப்பை நினைத்து இன்பத்துடன் வாழப்பாருங்கள் என்கிறார்.

கள் அவிழும் மலர் இட்டு நீர் இறைஞ்சுமின்
நள்ளி சேரும் வயல் சூழ் கிடங்கின் புடை
வெள்ளி ஏய்ந்த மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரம்
உள்ளி நாளும் தொழுதெழுமினோ தொண்டரே!

அனுபவத்தில் ஆசை உள்ள நீங்கள் தேனை ஒழுகவிடும் பூக்களைக்கொண்டு ஆராதியுங்கள். பெண் நண்டுகளுடன் ஆண் நண்டுகள் சேர்ந்து வாழும் வயல்களாலே சூழப்பட்ட அகழினுடைய அருகிலே வெள்ளியாலே செய்யப்பட்ட மதிளாலே சூழப்பட்ட திருக்கண்ணபுரத்தை பாதுகாப்பான இடம் என்று எப்பொழுதும் நினைத்து, தொழுது கிளர்த்தியோடு ப்ரார்த்தியுங்கள்.

மூன்றாம் பாசுரம். உயர்ந்த விபூதிகளை உடையவனாய்க் கொண்டு எளிமையாக இருக்கும் ஸர்வேச்வரனை முழுவதுமாய் ஆராதியுங்கள் என்கிறார்.

தொண்டர் நுந்தம் துயர் போக நீர் ஏகமாய்
விண்டு வாடா மலர் இட்டு நீர் இறைஞ்சுமின்
வண்டு பாடும் பொழில் சூழ் திருக்கண்ணபுரத்து
அண்ட வாணன் அமரர் பெருமானையே

வண்டுகள் களித்துப் பாடும் சோலையாலே சூழப்பட்ட திருக்கண்ணபுரத்திலே பரமபதநாதனாய் நித்யஸூரிகளாலே அனுபவிக்கப்படுபவனாய் இருப்பவனுக்குக் கைங்கர்யம் செய்ய ஆசைப்படுபவர்களே! உங்களின் துன்பமானது தீரும்படி நீங்கள் முழுமனதுடன் மலர்ந்த புதுமை மாறாத பூக்களை இட்டு உங்கள் அடிமைத்தனத்துக்கேற்ப ஆராதியுங்கள்.

நான்காம் பாசுரம். மிகவும் இனியவனான கண்ணனை நப்பின்னைப் பிராட்டியின் சேர்த்தியிலே ஆராதியுங்கள் என்கிறார்.

மானை நோக்கி மடப் பின்னை தன் கேள்வனை
தேனை வாடா மலர் இட்டு நீர் இறைஞ்சுமின்
வானை உந்தும் மதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரம்
தான் நயந்த பெருமான் சரணாகுமே

மானே வருந்தும்படியான நோக்கையுடையவளாய் ஆத்மகுணபூர்த்தியை உடையவளான நப்பின்னைப்பிராட்டிக்குக் கேள்வனாய் தேன்போலே இனிமையாக இருக்கும் கண்ணனை, வாடாத மலர்களைக்கொண்டு நீங்கள் ஆராதியுங்கள். ஆகாசத்தை உந்தித்தள்ளும்படியான ஓக்கத்தை உடைய மதிள் சூழ்ந்த திருக்கண்ணபுரத்தைத் தானே விரும்பின ஸர்வேச்வரன் உங்களுக்குப் புகலிடமாக இருப்பான்.

ஐந்தாம் பாசுரம். அடியார்களுக்குப் பரமபதத்தைக் கொடுப்பவனான எம்பெருமான், தன் விஷயத்தில் தொண்டு செய்யும் ஆசையை உடையவர்களுக்கு தான் அவர்கள் விஷயத்தில் அன்பே வடிவெடுத்தவனாக இருப்பான் என்கிறார்.

சரணம் ஆகும் தன தாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம்
மரணம் ஆனால் வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான்
அரண் அமைந்த மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரத்
தரணியாளன் தனதன்பர்க்கு அன்பாகுமே

தன் திருவடிகளைக் குறித்து ப்ரபத்தி பண்ணின எல்லாருக்கும் தானே உபாயமாக இருந்து கொண்டு, அவர்களின் மரண காலத்தில் திரும்பி வர வேண்டாத மோக்ஷ தேசத்தைக் கொடுக்கும் மஹோபகாரகனாய், பாதுகாப்புக்கு அமைந்த மதிள் சூழ்ந்த திருக்கண்ணபுரத்திலே பூமியைக் காப்பதற்காக வந்து நிற்பவன், தன் திருவடிகளில் அன்புபூண்டவர்களுக்கு அன்பே வடிவெடுத்தவனாக இருப்பான்.

ஆறாம் பாசுரம். ப்ரஹ்லாதனுடைய பகவத் அனுபவத்துக்குத் தடையாக இருந்த ஹிரண்யனைப் பிளந்தவன், தன் பக்கல் உயர்ந்த ப்ரேமத்தை உடையவர்களுக்கு உயர்ந்த ப்ரயோஜனமாக இருப்பான்.

அன்பனாகும் தன தாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம்
செம்பொன் ஆகத்து அவுணன் உடல் கீண்டவன்
நன்பொன் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரத்து
அன்பன் நாளும் தன மெய்யர்க்கு மெய்யனே

தன் திருவடிகளை ஆச்ரயித்தவர்களுக்கெல்லாம் எல்லையில்லாத வாத்ஸல்யத்தை உடையவனாய் சிவந்த பொன்போலேயிருக்கிற வடிவையுடைய ஹிரண்யாஸுரனுடைய சரீரத்தைப் பிளந்தவனாய் நல்ல பொன்னாலே செய்யப்பட்ட மதிள்சூழ்ந்த திருக்கண்ணபுரத்திலே விரும்பி வாழ்பவன் தன்னையே உயர்ந்த குறிக்கோளாய் உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் அவர்களையே உயர்ந்த குறிக்கோளாய் உடையவனாய் இருப்பான்.

ஏழாம் பாசுரம். தன்னையே ஆசைப்படுபவர்களுக்குத் தன்னை எளிமையாகக் கொடுத்து, வேறு விஷயங்களை விரும்புபவர்களுக்கு அவற்றைக் கொடுத்து விலகி நிற்பான் என்கிறார்.

மெய்யன் ஆகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கெல்லாம்
பொய்யன் ஆகும் புறமே தொழுவார்க்கெல்லாம்
செய்யில் வாளை உகளும் திருக்கண்ணபுரத்து
ஐயன் ஆகத்தணைப்பார்கட்கு அணியனே

தன் விஷயத்தில் ப்ரயோஜன புத்தியுடன் இருப்பவர்களுக்குத் தன்னுடைய உயர்ந்த நிலையைக் காட்டிக் கொடுத்து நிற்பான். வேறு சில ப்ரயோஜனங்களை ஆசைப்பட்டு ஆச்ரயிப்பவர்களுக்கு அந்த ப்ரயோஜனங்களைக் கொடுத்து தான் மறைந்து நிற்பான். வயலிலே வாளை மீன் துள்ளி விளையாடும் திருக்கண்ணபுரத்திலே இருக்கும் எல்லோருக்கும் ஸ்வாமியானவன் தங்கள் உள்ளத்திலே தன்னைப் பலமாக நினைப்பவர்களுக்கு மிகவும் எளியவானாக இருப்பான்.

எட்டாம் பாசுரம். அவனைச் சென்று அடையுங்கள். உங்களுடைய துக்கத்தையும் அதற்குக் காரணமான ஸம்ஸாரத்தையும் போக்கியருளுவான் என்கிறார்.

அணியன் ஆகும் தன தாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம்
பிணியும் சாரா பிறவி கெடுத்தாளும்
மணி பொன் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரம்
பணிமின் நாளும் பரமேட்டி தன் பாதமே

மிகவும் இனியதான திருவடிகளை அடைந்தவர்களுக்கு மிகவும் அருகிலே இருந்து அனுபவிப்பான். அதனால், மற்றைய விஷயங்களில் ஆசை ஆகிற வ்யாதியும் கழிந்துவிடும். அதற்குக் காரணமான பிறவியையும் கழித்து அடிமை கொள்வான். ஆதலால், மணியும் பொன்னும் சேர்ந்த மதிள் சூழ்ந்த திருக்கண்ணபுரத்திலே பரமபதத்தில் இருப்பதைப்போலே இருப்பவனின் திருவடிகளை எப்பொழுதும் வணங்கி அனுபவிக்கப் பாருங்கள்.

ஒன்பதாம் பாசுரம். நான் அவனை அடைந்து என்னுடைய எல்லா துக்கங்களும் தீரப்பெற்றேன். ஆதி காரணனானவனைக் கிட்டினார்க்குத் துன்பம் உண்டோ என்கிறார்.

பாதம் நாளும் பணியத் தணியும் பிணி
ஏதம் சாரா எனக்கேல் இனி என் குறை?
வேத நாவர் விரும்பும் திருக்கண்ணபுரத்து
ஆதியானை அடைந்தார்க்கு அல்லல் இல்லையே

அவன் திருவடிகளை எப்பொழுதும் அனுபவிக்க முன்புண்டான துக்கங்கள் எல்லாம் போய்விடும். மேலும் எந்த துக்கங்களும் வந்து சேராது. ஆதலால், எனக்கு என்ன குறை உண்டு? வேதத்தைச் சொல்லுவதையே நாக்குக்கு அடையாளமாகக் கொண்டவர்கள் விரும்பும்படியான திருக்கண்ணபுரத்திலே இருக்கும் பரமகாரணபூதனை அடைந்தவர்களுக்கு துக்கம் இல்லையே.

பத்தாம் பாசுரம். திருமகள் கேள்வனான ஸர்வேச்வரனுடைய திருக்கண்ணபுரத்தைச் சொன்னவுடன் துக்கங்கள் வாராமல் இருந்தன. எனக்கினி என்ன குறை உண்டென்கிறார்.

இல்லை அல்லல் எனக்கேல் இனி என் குறை?
அல்லி மாதர் அமரும் திருமார்பினன்
கல்லில் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரம்
சொல்ல நாளும் துயர் பாடு சாராவே

தாமரைப்பூவை இருப்பிடமாக உடையவளாய் பெண்களில் சிறந்தவளான லக்ஷ்மி நிரந்தரமாக வாழும் திருமார்பை உடையதாய், கல்லாலே செறிந்த மதிள்சூழ்ந்த திருக்கண்ணபுரத்தைச் சொன்னவுடன் எப்பொழுதும் துக்கங்கள் அருகில் வாராமல் இருந்தன. ஆதலால் எனக்கு எம்பெருமானை அனுபவிக்காமல் இருக்கும் துக்கம் இல்லை. இனி என்ன குறையுண்டு?

பதினொன்றாம் பாசுரம். இத்திருவாய்மொழிக்குப் பலமாக பகவதனுபவத்தை அருளிச்செய்கிறார்.

பாடு சாரா வினை பற்றற வேண்டுவீர்!
மாட நீடு குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
பாடலான தமிழ் ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்
பாடி ஆடிப் பணிமின் அவன் தாள்களே

ஸம்ஸாரத்தில் இருக்கும் எல்லா துக்கங்களும் உங்கள் அருகில் இல்லாதவாறு முழுவதுமாக நீங்கவேண்டியிருந்தீர்களாகில், மாடங்கள் உயர்ந்த திருநகரிக்குத் தலைவரான நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்ததாய் கானரூபமான தமிழ் பாசுரங்கள் ஆயிரத்துள்ளும் இப்பத்தையும் அன்பினாலே பாடி, ஆனந்தத்தாலே ஆடி அந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளை வணங்கி அனுபவிக்கப் பாருங்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 9.10.11 – pAdu sArA

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Ninth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end, AzhwAr says “You who are all interested in eliminating all your hurdles, recite this decad with love and surrender unto him”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

pAdu sArA vinai paRRaRa vENduvIr!
mAda nIdu kurugUrch chatakOpan sol
pAdalAna thamizh AyiraththuL ippaththum
pAdi Adip paNimin avan thALgaLE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

vinai – all worldly sorrows
pAdu sArA – not in your proximity
paRRu aRa vENduvIr – if you desire to get rid of them
mAdam – mansions
nIdu – tall
kurugUr – leader of AzhwArthirunagari
satakOpan – nammAzhwAr
sol – mercifully spoken by
pAdalAna – in musical form
thamizh – in dhrAvida (thamizh) language
AyiraththuL – among the thousand pAsurams
ippaththum – this decad too
pAdi – singing due to the joy
Adi – dancing due to the bliss
avan thALgaL – the divine feet of sarvESvaran who is easily approachable
paNimin – try to worship and enjoy.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

nammAzhwAr, the leader of AzhwArthirunagari which has tall mansions, mercifully spoke thousand pAsurams; if you desire to get rid of all worldly sorrows and not have them in your proximity, due to joy, sing this decad too which is among those thousand pAsurams, which is in musical form and in dhrAvida language. Dance due to the bliss, try to worship the divine feet of sarvESvaran who is easily approachable, and enjoy them. Implies that as one enjoys bhagavAn through this decad, one’s sorrows will be eliminated without a trace.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

  • pAdu sArA vinai paRRu aRa vENduvIr – If you desire to have all the sorrows eliminated from your proximity completely without a trace.
  • mAda nIdu … – Mercifully spoken by AzhwAr who is the leader of thirunagari which is having eternal mansions. Since this is the advice of trustworthy person, there is no arthavAdham (exaggeration) in what is explained in thiruvAimozhi.
  • pAdal … – This decad is so enjoyable, even if an untrustworthy person tells this. As a flower blossoms with fragrance, this decad is sung with music.
  • pAdi Adip paNimin avan thALgaLE – Sing with joy, dance being unable to stay firm, being triggered by love, bow at his divine feet. This is the neem drink which I am asking you to drink! AzhwAr is asking us to reach his divine feet which is said in thiruvAimozhi 1-5-8thEnE malarum thiruppAdham” (the divine feet from which honey will drip),

In the next article we will enjoy the next centum.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org