Category Archives: thiruvAimozhi 8th centum

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 8.10 – నెడుమాఱ్కు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 7.4 – ఆళియెళ

emperumAnAr_ThirumEniyil_pUrvacharyargaL (Large)

భగవత్ భక్తులకు సేవ చేయడమే ఆత్మ అసలు స్వరూపానికి తగిన ధర్మము అని  ఆళ్వారు సూచిస్తూ, ఈ పదిగము ద్వారా అందరికీ సలహా కూడా ఇస్తున్నారు. భగవత్ సేవ మొదటి మెట్టుగా, భాగవత సేవ తుది మెట్టుగా ఈ పదిగములో ఆళ్వారు  స్పష్టంగా వివరించారు.

మొదటి పాశురము:  “ముల్లోకాలను ఏలే కంటే, భాగవతులను సేవించడము నాకు అత్యంత ప్రీతిదాయకము” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

నెడుమాఱ్కడిమై శెయ్వేన్ పోల్ అవనై క్కరుద వంజిత్తు
తడుమాఱ్ఱఱ్ఱ తీక్కదిగళ్‌ ముఱ్ఱుం తవిర్ న్ద శదిర్‌ నినైందాల్‌
కొడు మా వినైయేన్‌ అవన్‌ అడియార్‌ అదియే కూడుం ఇదువల్లాల్
విడుమాఱెన్బదెన్‌ అందో! వియన్‌ మూవులగు పెఱినుమే

నేను అనంతమైన ఆ సర్వేశ్వరుడికి సేవ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు, అతడు నాలో ఉండి నా చంచలత్వాన్ని తొలగించి, దుష్ఠ శక్తులు నన్ను విడిచిపెట్టేలా చూసుకున్నాడు; భాగవతుల దివ్య పాదాలను పొందడం మినహా, మనకి శ్రేయస్కరమైనది ఏది అని చూస్తే, మహా పాపాత్ముడనైన నాకు ముల్లోకాల ఐశ్వర్యము పొందడం ఎందుకు గొప్ప, భాగవతుల దివ్య పాదాలను విడవాలని నాకు ఎందుకు సూచించబడింది? (ఐశ్వర్యము మరియు తదీయ శేషత్వము మధ్య ఉన్న తేడాని నొక్కి చూపించడానికి).

రెండవ పాశురము:  “ఐశ్వర్యము మరియు కైవల్యము (ఆత్మానుభవము) రెండింటినీ కలిపి పొందినా కానీ, అది నేను పొందిన భాగవత శేషత్వముతో పోల్చలేము”,  అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

వియన్‌ మూవులగు పెఱినుం పోయ్‌ తానే తానే ఆనాలుం
పుయల్‌ మేగం పోల్‌ తిరుమేని అమ్మాన్‌ పునై పూంగళల్‌ అడిక్కీళ్
శయమే అడిమై తలై నిన్ఱార్ తిరుత్తాళ్‌ వణంగి ఇమ్మైయే
పయనే ఇన్నం యాన్‌ పెఱ్ఱదు ఉఱుమో పావియేనుక్కే?

సర్వేశ్వరుడు మేఘ వర్ణముతో దివ్య స్వరూపాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అతడి దివ్య పాదాలు పుష్పాలతో,  విలువైన కాలి అందెలతో, కడియాలతో అలంకరించబడి ఉంటాయి. కొందరు భాగవతులు ఆ దివ్య పాదాలకు దాసులై నిష్కామమైన సేవ చేసుకుంటూ అత్యున్నత స్థితిలో ఉన్నారు. నేను ముల్లోకాల సంపదను పొంది  అటువంటి ఐశ్వర్యము మరియు కైవల్యాలను అనుభవించినా,  అలాంటి భాగవతులకు ప్రణమాములు అర్పించినప్పుడు నేను చేసిన అపరాధములకు ఇవి సరిపోవునా? భాగవత కైంకార్యానికి అవి (ఐశ్వర్యము, కైవల్యము) సరితూగవు అని సూచిస్తుంది.

మూడవ పాశురము: “నేను ఒకవేళ భగవత్ ప్రాప్తిని (భగవానుడిని చేరుకొని అతడిని  సేవించడం) పొందినా, అది ఐశ్వర్యము మరియు కైవల్యము (ఆత్మానుభవము) కంటే గొప్పదైనప్పటికీ, ఈ ప్రపంచంలో భాగవతుల సేవకి  అది సరితూగదు”,  అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

ఉఱుమో పావియేనుక్కు ఇవ్వులగం మూన్ఱుం ఉడన్‌ నిఱైయ
శిఱుమా మేని నిమిర్త ఎన్‌ శెందామరై క్కణ్‌ తిరుక్కుఱళన్
నఱుమా విరై నాణ్మలరడి క్కీళ్ పుగుదల్‌ అన్ఱి అవనడియార్‌
శిఱుమా మనిశరాయ్‌ ఎన్నై ఆండార్‌ ఇంగే తిరియవే

ఆకర్షణీయమైన చిట్టి మరుగుజ్జు స్వరూపములో వచ్చిన శ్రీ వామనుడు ఒకేసారి ముల్లోకాలను నింపగలిగే విశ్వరూపాకారములో తనను తాను పెంచుకున్నాడు;  ఎర్రటి కమలముల వంటి అతడి నయనములు నాకు ఎంతో ఆనందాయకముగా ఉన్నాయి; మానవ రూపము కారణంగా ఆ శ్రీ వామన దాసులు చిన్నగా కనిపించినా గొప్ప వ్యక్తిత్వము ఉన్నవారు,  వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలోనే ఇక్కడే ఉండగా, పాపములతో కూడి ఉన్న నేను, తేనెలు కారుతూ అప్పుడే వికసించిన కుసుమములను  పోలిన వామనుడి ఉత్తమమైన శ్రీ దివ్య పాదాలను పొందుట సబబేనా?

నాలుగవ పాశురము:  “ శ్రీవైష్ణవులను మెప్పించటానికి భగవానుడిని కీర్తించి సేవించినా, శ్రీవైష్ణవులు నడైయాడిన ఈ భూమిపైనే ఇక్కడే ఉండటం నాకు అత్యంత యొగ్యమైనది, అత్యున్నతమైన లక్ష్యము కూడా”, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

ఇంగే తిరిందేఱ్కిళుక్కుఱ్ఱెన్?‌ ఇరు మా నిలం మున్‌ ఉండుమిళ్ న్ద
శెంగోలత్త పవళ వాయ్ శెందామరై కణ్‌ ఎన్నమ్మాన్
పొంగేళ్‌ పుగళ్గళ్ వాయవాయ్ ప్పులన్‌ కొళ్‌ వడివెన్‌ మనత్తదాయ్
అంగేయ్‌ మలర్గళ్‌ కైయవాయ్‌  వళి పట్టోడ అరుళిలే

నా స్వామి అయిన భగవానుడు తన అందమైన పగడము లాంటి ఎర్రటి దివ్య అదరములతో ప్రళయ సమయములో ఈ విశాల విశ్వాన్ని మ్రింగి ఆపద తొలగిన తరువాత మరళ తనలో నుండి బయటకు తీసి ఈ విశ్వాన్ని స్థాపిస్తాడు. అటువంటి భగవానుడికి ఎర్రటి కమలము వంటి అందమైన దివ్య నేత్రాలు ఉంటాయి; ఈ ప్రపంచంలో సంచరిస్తున్న నాకు, అతడి గుణ గణాలను వాక్కుతో కీర్తించమని అనుగ్రహించి,  దివ్య ఆకర్షణ కలిగి ఉన్న అతడి స్వరూపముతో నా ఇంద్రియాలను కట్టివేసి, నా హృదయంలో స్థిరపరచి, అతడి గొప్పతనానికి సరిపోలే దివ్య పుష్పాలను నా చేతుల్లో ఉంచితే తప్పేముంది?

ఐదవ పాశురము: “ఒకవేళ నేను తిరునాడు (పరమపదము) కి వెళ్లి అక్కడ భగవానుడిని సేవించే అత్యున్నత లక్ష్యాన్ని సాధించినా, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఐశ్వర్యము మొదలైనవన్నీ నాకు అక్కడ లభించినా, ఈ సంసారంలో పుట్టి శ్రీవైష్ణవుల ఆనందము కొరకు తిరువాయ్మొళిని సేవించుటకు అవన్నీ సరితూగుతాయా?” అని ఆళ్వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

వళి పట్టోడ అరుళ్‌ పెఱ్ఱు మాయన్‌ కోల మలర్‌ అడిక్కీళ్
శుళి పట్టోడుం శుడర్ చ్చోది వెళ్ళత్తు  ఇన్బుఱ్ఱిరుందాలుం
ఇళి పట్టోడుం ఉడలినిల్‌ పిఱందు తన్‌ శీర్‌ యాన్‌ కఱ్ఱు
మొళి పట్టోడుం కవియముదం నుగర్చి ఉఱుమో? ముళుదుమే

సర్వేశ్వరుడు అద్భుతమైన స్వభావం, స్వరూపం, గుణాలు మరియు ఐశ్వర్యము కలిగి ఉంటాడు; సర్వేశ్వరుడి కృపతో సరైన నడవడిని అలవర్చుకొని నిత్యమూ ప్రకాశము వెదజల్లే ఆతడి దివ్య తిరువడిని యందు ఆనందముగా  ఉండిపోయినప్పటికీ, ఇంతకు ముందు వివరించిన ఐశ్వర్యము  కైవల్యము మొదలైనవి సాధించినప్పటికీ, ఈ క్షుద్ర అణగారిన శరీరంలో జన్మించి అతడి గుణాలను నేర్చుకొని అతడిని కీర్తిస్తూ తేనెల కవితలను పాడుతూ ఆనందించడానికి సరితూగుతుందా?

ఆరవ పాశురము:  “కేవలం ఐశ్వర్యము, కైవల్యము, భగవత్ అనుభవ ప్రీతి (భగవాన్ అనుభవము), భగవత్ ఆనందం (భగవాన్ యొక్క ఆనందం) మాత్రమే సాధించినట్లయితే, అవన్నీ తిరువాయ్మొళిని శ్రీవైష్ణవుల ఆనందము కొరకు పఠించుటకు సరితూగుతాయా?” అని ఆళ్వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

నుగచ్చి ఉఱుమో మూవులగిన్‌  వీడు పేఱు తన్‌ కేళిల్
పుగర్‌ చ్చెమ్ముగత్త కళిఱాట్ట  పొన్నాళిక్కై ఎన్నమ్మాన్‌
నిగర్‌ చ్చెం పంగి ఎరివిళిగళ్‌ నీండ అశురర్‌ ఉయిర్‌ ఎల్లాం
తగర్ త్తుండు ఉలిలుం పుట్పాగన్‌ పెరియ తనిమా పుగళే

నా ప్రభువైన భగవానుడి దివ్య హస్తమును, అసమానమైన శౌర్యముతో ఎర్రటి ముఖం ఉన్న గజముని నాశనం చేయడానికి ఉపయోగించారు; ఎర్రటి శిరోజాలు మండుతున్న కళ్ళుతో కండలు పెంచిన రాక్షసులను చంపే పెరియ తిరువడి (గరుడాళ్వార్) యొక్క నియామకుడు ఇతడు; ముల్లోకాలను సృష్టించగల సామర్ధ్యం ఉన్న వారి స్వామిత్వము, భాగవతులను ఆహ్లాదపరచే తిరువాయ్మొళి ద్వారా  అతడి అపరిమిత విశేష గుణాల అనుభవానికి సరితూగుతుందా?

ఏడవ పాశురము: “స్వతంత్ర లక్ష్యంగా పరిగణించబడే భగవత్ అనుభవము నాకు అవసరం లేదు; కానీ భాగవతులతో కలిసి వారి సంతృప్తి కొరకై భగవత్ అనుభవంలో మునిగాలనుకుంటున్నాను”. అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

తనిమా ప్పుగళే ఎజ్ఞాన్ఱుం నిఱ్కుంపడియాయ్ త్తాన్‌ తోన్ఱి
ముని మా ప్పిరమ ముదల్విత్తాయ్ ఉలగం మూన్ఱుం ముళైప్పిత్త
తని మా త్తెయ్వ త్తళిర్‌ అడిక్కీళ్‌ పుగుదలన్ఱి అవన్‌ అడియార్‌
ననిమా క్కలవి ఇన్బమే నాళుం వాయ్ క్క నంగట్కే

“పర బ్రహ్మ” అనే శబ్దములో వివరించినట్లుగా, భగవానుడు సృష్టి గురించి ధ్యానిస్తూ తన సర్వ కారణత్వ గుణాన్ని చూపిస్తూ సృష్టించాలనే  ఉద్దేశ్యంతో అవతరిస్తారు, అతడు ప్రాధమిక సృష్టిలో భాగముగా ముల్లోకాలను సృష్టించాడు; అటువంటి అత్యున్నత భగవానుడి అతి లేత దివ్య పాదాల క్రింద స్థానాన్ని పొందేకంటే, అతడి గూణాలని కీర్తిస్తూ అతడి దాసులుగా ఉన్న అత్యుత్తమ భాగవతుల సంబంధము నిత్యము కలగాలి.

ఎనిమిదవ పాశురము: “నేను భాగవతలతో కలిసి వారితో సంభాషించాల్సిన అవసరం ఉందా? కేవలము వాళ్ళ మధ్య ఉన్నా చాలు నాకు. లేదా వారి  సమూహాలను దర్శించినా చాలు నాకు”. అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

నాళుం వాయ్ క్క నంగట్కు నళిర్ నీర్ క్కడలై ప్పడైత్తు తన్
తాళుం తోళుం ముడిగళుం శమనిలాద పల పరప్పి
నీళుం పడర్‌ పూంగఱ్పగ క్కావుం నిఱై పన్నాయిఱ్ఱిన్‌
కోళుం ఉడైయ మణిమలైపోల్ కిడందాన్‌ తమర్గళ్‌ కూట్టమే

వేదము వెల్లడించినట్లుగా, భగవానుడు చల్లని నీటి సముద్రాన్ని సృష్టించి,  ప్రత్యేకమైన అసమానమైన రీతిలో అనేక దివ్య ముఖాలతో, అనేక దివ్య కిరీటాలతో, అనేక దివ్య భుజాలతో, అనేక దివ్య చరణములతో అందమైన కల్ప వృక్షములు పెరుగే మాణిక్య పర్వతములా అనేక దివ్య కిరణాలతో ప్రకాశిస్తున్న సూర్యుని వలే ఆ సాగరములో విశ్రమిస్తున్నారు; అటువంటి భగవవానుడి సేవకులతో నిత్య సంబంధము మనకు ఎప్పటికీ ఉండాలి. కూట్టం – సేర్తి – కలయిక. మరోవివరణ – కుట్టం అంటే సంఘము (సమూహము), ఇక్కడ ఆళ్వారు అటువంటి సమూహము తన ఎదుట ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.

తొమ్మిదవ పాశురము: “మనం వాళ్ళతో కలిసి జీవించాల్సిన అవసరం ఉందా? వారికి దాస్యులుగా ఉంటే సరిపోతుంది”, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

తమర్గళ్‌ కూట్ట వల్వినైయై నాశం శెయ్యుం శదిర్‌ మూర్తి
అమర్‌ కొళ్‌ ఆళి శంగు వాళ్ విల్‌ తండాది పల్‌ పడైయన్
కుమరన్‌ కోల ఐంగణై వేళ్‌ తాదై కోదిల్‌ అడియార్‌ తం
తమర్గళ్‌ తమర్గళ్‌ తమర్గళాం శదిరే వాయ్ క్క తమియేఱ్కే

మనందరికీ స్వామి అయిన భగవానుడికి, తన భక్తులకు సంభవించే అనేక దోషాలను నాశనం చేసే సామర్థ్యము ఉంది;  శ్రీ పంచ ఆయుధములతో ప్రారంభించి అనేక రకాల అసంఖ్యాక ఆయుధాల అతడి వద్ద ఉన్నాయి; గొప్ప అతిలోక సుందరుడు పంచ బాణాలు తన ఆయుధాలుగా ఉన్న నిత్య యవ్వనుడైన కామదేవునికి తండ్రి హోదాగా ఉన్నవాడు భగవానుడు; ఈ సంసారంలో నిస్సహాయంగా ఉన్న మనకు, అటువంటి భగవానుడి యొక్క శుద్ద భక్తుల దాసులకి దాసులను సేవించే సంపద మన వద్ద ఉన్నందున, ఆతడి కృప మనపై సంభవించాలి. ‘కూట్ట వల్ వినై’ అనే పదము ప్రాపంచిక ఆసక్తి ద్వారా పొందిన పాపాలు అని సూచిస్తుంది. “చదు మూర్తి” (శదిర్ మూర్తికి బదులుగా) అని పఠించినప్పుడు, ఇది భగవానుడి యొక్క వివిధ స్వరూపాలను సూచిస్తుంది.

పదవ పాశురము: “నాతో పాటు నా సహచరులు అందరూ ఈ ఫలితాన్ని పొందాలి (భాగవత శేషత్వం)”, అని ఆళ్వారు భావిస్తున్నారు.

వాయ్ క్క తమియేఱ్కు ఊళి దోఱూళి ఊళి మాకాయాం
పూక్కొళ్ మేని నాంగు తోళ్ పొన్ ఆళి  క్కైఎన్నమ్మాన్
నీక్కం ఇల్లా అడియార్‌ తం అడియార్‌ అడియార్‌ అడియార్‌ ఎం
కోక్కళ్‌ అవర్కే కుడిగళాయ్‌ చ్చెల్లుం  నల్ల కోట్పాడే

కాయము (ముదురు నీలము రంగు) వర్ణముతో, చతుర్భుజాలతో, అతడి దివ్య హస్థములో ఆకర్షణీయమైన దివ్య చక్రముతో, ఆకర్షణీయమైన  గొప్ప స్వరూప సౌందర్యాన్ని నాకు చూపించి నన్ను ఆకట్టుకొని నన్ను కట్టి వేశాడు; అటువంటి భగవానుడిని క్షణము కూడా విడువకుండా సేవిస్తూ ఆనందిస్తున్న ఆ దాసులు నాకు మరియు నా సహచరులకు ప్రభువులాంటివారు;  ప్రతి మహా కల్పాము నడుమ సంభవించే మధ్యమ కల్పాలలో కూడా వారినే కీర్తిస్తూ అతడినే అనుసరించే వారితో నా సహవాసము సంభవించాలి.

పదకొండవ పాశురము: “ఈ పదిగములో నిపుణులైనవారు, ఇక్కడ వివరించబడిన భాగవత శేశత్వాన్ని పొందుతారు, వారి కుటుంబాలతో సంతోషంగా జీవిస్తారు”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

నల్ల కోట్పాట్టులగంగళ్ మూన్ఱినుళ్ళుం తాన్‌ నిఱైంద
అల్లి కమల క్కణ్ణనై  అందణ్‌ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్
శొల్ల ప్పట్ట ఆయిరత్తుళ్ ఇవైయుం పత్తుం వల్లార్గళ్
నల్ల పదత్తాల్‌ మనై వాళ్వర్ కొండ పెండీర్‌ మక్కళే

ముల్లోకాలలో ఆణువణువునా వ్యాపించి ఉన్న భగవానుడు, సుందమైన కమల నయనములు కలవాడు;  అందమైన ఆహ్లాదకరమైన ఆళ్వార్తిరునగరిని నియంత్రించు నమ్మాళ్వార్ల దివ్య పలుకులతో సృష్టించబడిన వెయ్యి పాశురములలో ఈ పదిగాన్ని అభ్యసించి పఠించగలిగే వారు, గృహస్థాశ్రమంలో తమ భార్య పిల్లలు మొదలైనవారితో విశిష్ఠ తదీయ శేషత్వ స్థితిలో జీవిస్తారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-8-10-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ ಮೊೞಿ- ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 8.10 – ನೆಡುಮಾಱ್ಕು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 7.4 – ಆೞಿಯೆೞ

emperumAnAr_ThirumEniyil_pUrvacharyargaL (Large)

ಆಳ್ವಾರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ : ಆತ್ಮದ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದುದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತವಾದರೆ, ಭಾಗವತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಳ್ವಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಳುವುದರ ಬದಲು ನಾನು ಭಾಗವತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.”
ನೆಡುಮಾಱ್ಕು ಅಡಿಮೈ ಸೆಯ್ವೇನ್ ಪೋಲ್ ಅವನೈ ಕ್ಕರುದ ವಞ್ಜಿತ್ತು,
ತಡುಮಾಱ್ಱಱ್ಱ ತೀಕ್ಕದಿಗಳ್ ಮುಱ್ಱುಮ್ ತವಿರ್ನ್ದ ಶದಿರ್ ನಿನೈನ್ದಾಲ್,
ಕೊಡುಮಾವಿನೈಯೇನ್ ಅವನ್ ಅಡಿಯಾರ್ ಅಡಿಯೇ ಕೂಡುಮಿದುವಲ್ಲಾಲ್,
ವಿಡುಮಾಱೆನ್ಬದು ಎನ್ ಅನ್ದೋ ವಿಯನ್ ಮೂವುಲಗು ಪೆಱಿನುಮೇ ॥

“ನಾನು ಅನಂತವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ , ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ದಾರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡನು. ಸೇವಕರಾದ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಭಾಗವತರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮೂರು ಲೋಕದ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೂ, ಐಶ್ವರ್‍ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತದೀಯ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೂ (ಭಕ್ತರಿಗೇ ಸೇವಕನಾಗುವುದು) ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪರಮಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ಭಾಗವತರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವೆನೇ? “ ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಐಶ್ವರ್‍ಯಮ್(ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು) ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯಮ್ (ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆನಂದಪಡುವುದು) ಇವುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪಡೆದರೂ, ಅವೆರಡೂ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ( ಭಾಗವತರಿಗೆ ದಾಸನಾಗುವುದು) ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ.”
ವಿಯನ್ ಮೂವುಲಗು ಪೆಱಿನುಮ್ ಪೋಯ್ ತ್ತಾನೇತಾನೇಯಾನಾಲುಮ್,
ಪುಯಲ್ ಮೇಗಮ್ ಪೋಲ್ ತಿರುಮೇನಿ ಅಮ್ಮಾನ್ ಪುನೈ ಪೂಙ್ಕೞಲ್ ಅಡಿಕ್ಕೀೞ್,
ಶಯಮೇ ಅಡಿಮೈ ತಲೈ ನಿನ್‍ಱಾರ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ ವಣಙ್ಗಿ, ಇಮ್ಮೈಯೇ
ಪಯನೇ ಇನ್ಬಮ್ ಯಾನ್ ಪೆಱ್ಱದು ಉಱುಮೋ ಪಾವಿಯೇನುಕ್ಕೇ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮೋಡಗಳ ರೀತಿಯಾದ ದಿವ್ಯ ರೂಪವಿದೆ. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ಹೂವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಭಾಗವತರು (ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು) ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ. ನನಗೆ ಮೂರೂ ಲೋಕದ ಅಷ್ಟೂ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕರೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು (ಐಶ್ವರ್‍ಯ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯಗಳನ್ನು) ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ನನ್ನಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅಂತಹ ಭಾಗವತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದೇ?
ಇದರ ಅರ್ಥ : ಈ ಐಶ್ವರ್‍ಯ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯಗಳು ಭಾಗವತರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್‍ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ನಾನು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ (ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು) ಅದು ಐಶ್ವರ್‍ಯ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯಗಳಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ , ಭಾಗವತರನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗದು,”
ಉಱುಮೋ ಪಾವಿಯೇನುಕ್ಕು ಇವ್ ಉಲಗುಮ್ ಮೂನ್‍ಱುಮ್ ಉಡನ್ ನಿಱೈಯ,
ಶಿಱು ಮಾಮೇನಿ ನಿಮಿರ್ತ್ತ ಎನ್ ಶೆನ್ದಾಮರೈಕ್ಕಣ್ ತಿರುಕ್ಕುಱಳನ್,
ನಱುಮಾವಿರೈ ನಾಣ್ಮಲರ್ ಅಡಿಕ್ಕೀಳ್ ಪುಗುದಲ್ ಅನ್‍ಱಿ ಅವನ್ ಅಡಿಯಾರ್,
ಶಿಱು ಮಾ ಮನಿಶರಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಆಣ್ಡಾರ್ ಇಙ್ಗೇ ತಿರಿಯವೇ ॥

ಶ್ರೀ ವಾಮನರು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದಾದ , ಆಕರ್ಷಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ, ತುಂಬಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಆನಂದಮಯವಾದ ಕೆಂಪಾದ ತಾವರೆಯ ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಪಾಪಿಯಾದ ನನಗೆ ಅಂತಹ ವಾಮನರ ಸುಗಂಧಿತವಾದ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ, ಹೊಸದಾದ ಜೇನು ತುಂಬಿರುವ ಹೂವಿನ ಹಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಲು ಯೋಗ್ಯವೇ? ಅಂತಹ ವಾಮನರ ಸೇವಕರಾದ ಭಾಗವತರು ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಿಗುವರೇ?

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “”ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಆನಂದ ಪಡಿಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವುದು . ಈ ಭೂಮಿಯು ಅಂತಹವರ ಚಲನದಿಂದಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಙ್ಗೇ ತಿರುನ್ದೇಱ್ಕಿೞುಕ್ಕುತ್ತೆನ್ ಇರುಮಾ ನಿಲಮ್ ಮುನ್ ಉಣ್ಡುಮಿೞ್‍ನ್ದ
ಶೆಙ್ಗೋಲತ್ತ ಪವಳವಾಯ್ ಚ್ಚೆನ್ದಾಮರೈ ಕ್ಕಣ್ ಎನ್ನಮ್ಮಾನ್
ಪೊಙ್ಗೇೞ್ ಪುಗೞ್‍ಗಳ್ ವಾಯವಾಯ್ ಪ್ಪುಲನ್‍ಕೊಳ್ ವಡಿವೆನ್‍ಮನತ್ತದಾಯ್
ಅಙ್ಗೇಯ್ ಮಲರ್ಗಳ್ ಕೈಯವಾಯ್ ವೞಿಪಟ್ಟೋಡ ಅರುಳಿಲೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಸುಂದರವಾದ , ಹವಳದಂತಹ ಕೆಂಪಾದ ದಿವ್ಯ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ,ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ , ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ನುಂಗಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ , ನಂತರ ಉಗಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪಾದ ತಾವರೆಯಂತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅವರ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡು , ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಸಲು ಹೂಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ?

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಿರುನಾಡಿಗೆ (ಪರಮಪದಕ್ಕೆ) ಹೋದರೂ ಮತ್ತು ಪರಮ ಗುರಿಯಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್‍ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವಗಳನ್ನೂ ಐಶ್ವರ್‍ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದರೂ, ಅವುಗಳು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ , ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುವಾಯ್‍ಮೊೞಿಯನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವುದೇ?”
ವೞಿ ಪಟ್ಟೋಡ ಅರುಳ್ ಪೆಟ್ರು ಮಾಯನ್ ಕೋಲಮಲರ್ ಅಡಿಕ್ಕೀೞ್,
ಶುೞಿಪಟ್ಟೋಡುಮ್ ಶುಡರ್ ಚ್ಚೋದಿ ವೆಳ್ಳತ್ತು ಇನ್ಬುಟ್ಟ್ರಿರುನ್ದಾಲುಮ್ ,
ಇೞಿ ಪಟ್ಟೋಡುಮ್ ಉಡಲಿನಿಲ್ ಪಿಱನ್ದು ತನ್ ಶೀರ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ರು
ಮೊೞಿಪಟ್ಟೋಡುಮ್ ಕವಿಯಮುದಮ್ ನುಗರ್ಚ್ಚಿ ಉಱುಮೋ ಮುೞುದುಮೇ ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್‍ಯ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು, ದಿವ್ಯ ರೂಪ, ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್‍ಯಗಳು ಇವೆ. ನಾನು ಅಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ , ಸತತವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಅವನ ಕೈಂಕರ್‍ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್‍ಯವನ್ನೂ , ಕೈವಲ್ಯವನ್ನೂ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಇಂತಹ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಅವನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು , ಅಮೃತದಂತಿರುವ ಅವನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, ಪದಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೂ ಹಾಡಿ ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವುದೇ?

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಐಶ್ವರ್‍ಯ (ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು) ಕೈವಲ್ಯ (ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆನಂದ ಪಡುವುದು) , ಭಗವತ್ ಅನುಭವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಗವತ್ ಆನಂದಮ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಿದರೆ , ಇವುಗಳು ಭಕ್ತರ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುವಾಯ್‍ಮೊೞಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವುದೇ?”
ನುಗರ್ಚ್ಚಿ ಉಱುಮೋ ಮೂವುಲಗಿನ್ ವೀಡು ಪೇಱು ತನ್ ಕೇೞಿಲ್
ಪುಗರ್ ಚ್ಚೆಮ್ಮುಗತ್ತ ಕಳಿಱಟ್ಟ ಪೊನ್ ಆೞಿಕ್ಕೈ ಎನ್ನಮ್ಮಾನ್
ನಿಗರ್ ಚ್ಚೆಮ್ಬಙ್ಗಿ ಎರಿ ವಿೞಿಗಳ್ ನೀಣ್ಡ ಅಶುರರ್ ಉಯಿರೆಲ್ಲಾಮ್,
ತಗರ್ತುಣ್ಡು ಉೞಲುಮ್ ಪುಟ್ ಪಾಗನ್ ಪೆರಿಯ ತನಿಮಾ ಪ್ಪುಗೞೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಉಂಗುರವುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ಕೈಗಳು ಇವೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾದ ಮುಖವುಳ್ಳ ಅಸುರನಾದ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಕೆಂಪಾದ ಕೂದಲುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರವಾದ ತಟ್ಟೆಯಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಎತ್ತರದ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಅಸುರರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ನಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಗರುಡಳ್ವಾರರನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವರು. ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು , ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಅಪರಿಮಿತ , ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಹದಾನಂದಕರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ, ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದ ತಿರುವಾಯ್‍ಮೊೞಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗುವುದೇ?

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , “ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುರಿಯಾದ ಭಗವತ್ ಅನುಭವದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಭಾಗವತರ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಭಗವತ್ ಅನುಭವಮ್ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷವಿದೆ”
ತನಿ ಮಾ ಪುಗೞೇ ಎಞ್ಜಾನ್‍ಱುಮ್ ನಿಱ್ಕುಮ್ ಪಡಿಯಾ ತ್ತಾನ್ ತೋನ್‍ಱಿ
ಮುನಿ ಮಾಪ್ಪಿರಮ ಮುದಲ್ ವಿತ್ತಾಯ್ ಉಲಗಮೂನ್‍ಱುಮ್ ಮುಳೈಪಿತ್ತ,
ತನಿಮಾತ್ತೆಯ್ ವತ್ತಳಿರ್ ಅಡಿಕ್ಕೀಳ್ ಪುಗುದಲ್ ಅನ್‍ಱಿ ಅವನ್ ಅಡಿಯಾರ್,
ನನಿಮಾ ಕ್ಕಲವಿ ಇನ್ಬಮೇ ನಾಳುಮ್ ವಾಯ್‍ಕ್ಕ ನಙ್ಗಟ್ಕೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣವಾದ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು (ಅವರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು ಮೂಲ ಲೌಕಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಹು ಮೃದುವಾದ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಅಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದರ ಬದಲಾಗಿ , ಅಂತಹ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳಿಂದ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದು.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ,” ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗವತರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು.”
ನಾಳುಮ್ ವಾಯ್‍ಕ್ಕ ನಙ್ಗಟ್ಕು ನಳಿ ನೀರ್ ಕಡಲೈ ಪಡೈತ್ತು, ತನ್
ತಾಳುಮ್ ತೋಳುಮ್ ಮುಡಿಗಳುಮ್ ಶಮನ್ ಇಲಾದ ಪಲ ಪರಪ್ಪಿ,
ನೀಳುಮ್ ಪಡರ್ ಪೂಙ್ಗಱ್‌ಪಗ ಕ್ಕಾವುಮ್ ನಿಱೈಪ ನ್ನಾಯಿತ್ತಿನ್,
ಕೋಳುಮುಡೈಯ ಮಣಿಮಲೈಪೋಲ್ ಕಿಡನ್ದಾನ್ ತಮರ್ಗಳ್ ಕೂಟ್ಟಮೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಜವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ , ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಬಹು ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು, ದಿವ್ಯ ತೋಳುಗಳು, ಕೆಂಪು ರತ್ನದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕರ್ಪಗ ಮರಗಳಂತಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್‍ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಿರಣಗಳಂತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟ/ತಲೆ . ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲನವಾಗಬೇಕು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಕೂಟ್ಟಮ್ ಸೇರ್ತ್ತಿ – ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವುದು. ಆಳ್ವಾರರು ಅಂತಹ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ (ಭಾಗವತರೊಂದಿಗೆ) ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಬೇಕೆ? ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.”

ತಮರ್ಗಳ್ ಕೂಟ್ಟ ವಲ್ ವಿನೈಯೈ ನಾಶಮ್ ಶೆಯ್ಯುಮ್ ಶದುಮೂರ್ತ್ತಿ,
ಅಮರ್ ಕೊಳ್ ಆೞಿ ಶಙ್ಗು ವಾಳ್ ವಿಲ್ ತಣ್ಡಾ ಆದಿ ಪಲ್ ಪಡೈಯನ್,
ಕುಮರನ್ ಕೋಲವಙ್ಗಣೈ ವೇಳ್ ತಾದೈ ಕೋದಿಲ್ ಅಡಿಯಾರ್ ತಮ್,
ತಮರ್ಗಳ್ ತಮರ್ಗಳ್ ತಮರ್ಗಳಾಮ್ ಶದಿರೇ ವಾಯ್‍ಕ್ಕ ತಮಿಯೇಱ್ಕೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕನು. ಅವರ ಭಕ್ತವೃಂದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಭಯಂಕರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವವರು. ಅವರಿಗೆ ‘ಪಂಚಾಯುಧಮ್’ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ಅವರು ಅತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಐದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಮದೇವನಿಗೇ ತಂದೆಯು. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ನಾವು ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೇ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ ದಾಸರಾಗಿರುವ ದಾಸರಿಗೇ ದಾಸರು . ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು. ‘ಕೂಟ್ಟ ವಲ್ ವಿನೈ’ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ‘ಸಾದಿರ್ ಮೂರ್ತಿ’ ಎಂದು ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಮಾಡದೇ ‘ಚಾದು ಮೂರ್ತಿ’ (ಎಂದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು) ಎಂದು ಉಚ್ಛರಿಸಬೇಕು.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ,” ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ನಾನೂ ಈ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ( ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಮ್ – ಭಕ್ತರಿಗೇ ಸೇವಕರಾಗಿರುವುದು. )
ವಾಯ್‍ಕ್ಕ ತಮಿಯೇಱ್ಕು ಊೞಿತೋಱೂೞಿ ಊೞಿ , ಮಾಕಾಯಾಮ್
ಪೂಕ್ಕೊಳ್ ಮೇವಿ ನಾನ್ಗುತೋಳ್ ಪೊನ್ ಆೞಿ ಕ್ಕೈ ಎನ್‍ ಅಮ್ಮಾನ್ ,
ನೀಕ್ಕಮಿಲ್ಲಾ ಅಡಿಯಾರ್ ತಮ್ ಅಡಿಯಾರಡಿಯಾರಡಿಯಾರ್ ಎಮ್
ಕೋಕ್ಕಳ್, ಅವರ್ಕ್ಕೇ ಕುಡಿಗಳಾಯ್ ಚ್ಚೆಲ್ಲುಮ್ ನಲ್ಲ ಕೋಟ್‍ಪಾಡೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ , ಶ್ರೇಷ್ಠ , ತಿರುಮೇನಿಯ ಸೌಂದರ್‍ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಡಿಯಾರಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು ಕಾಯಾಮ್ ಹೂವಿನ (ದಟ್ಟವಾದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವು) ಬಣ್ಣದ ಹಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿವ್ಯ ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಕೈಗಳು ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೂ , ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಅಗಲಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅನುದಿನವೂ ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು ನಮಗೆ ನಾಯಕರು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂತತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಯಾರು ಈ ಪದಿಗೆಯ ಪರಿಣಿತರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ‘ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಮ್’ (ಭಕ್ತರಿಗೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ) ಸಿಕ್ಕಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.”
ನಲ್ಲ ಕೋಟ್‍ಪಾಟ್ಟುಲಗಙ್ಗಳ್ ಮೂನ್‍ಱಿನುಳ್ಳುಮ್ ತಾನ್ ನಿಱೈನ್ದ,
ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಮಲಕ್ಕಣ್ಣನೈ ಅನ್ದಣ್ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್,
ಶೊಲ್ಲಪಟ್ಟ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಇವೈಯುಮ್ ಪತ್ತುಮ್ ವಲ್ಲಾರ್ಗಳ್,
ನಲ್ಲ ಪದತ್ತಾಲ್ ಮನೈ ವಾೞ್‍ವರ್ ಕೊಣ್ಡ ಪೆಣ್ಡೀರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಮಲದ ಹೂಗಳಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಯಾರು ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಕವಾದ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ , ಅವರು ಗೃಹಸ್ತಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸುತರೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತದಿಯ ಶೇಷತ್ವಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-8-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

திருவாய்மொழி – எளிய விளக்கவுரை – 8.10 – நெடுமாற்கு

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

கோயில் திருவாய்மொழி

<< 7.4

emperumAnAr_ThirumEniyil_pUrvacharyargaL (Large)

ஆத்மாவினுடைய உண்மையான ஸ்வரூபத்துக்கு ஏற்ற வ்ருத்தி (செயல்) அடியார்களுக்குத் தொண்டு செய்வதே என்ற விஷயத்தை ஆழ்வார் இந்தப் பதிகத்தில் தானும் அனுபவித்து மற்றவர்களுக்கும் உபதேசமாக அருளிச்செய்கிறார். பகவானுக்குத் தொண்டு செய்வது முதல் நிலை. அவன் அடியார்களுக்குத் தொண்டு செய்வது என்பது இறுதி நிலை என்ற விஷயத்தை ஆழ்வார் இப்பதிகத்தில் தெளிவாகக் காட்டியுள்ளார்.

முதல் பாசுரம். அடியார்களிடத்தில் அன்புகொண்டவனான ஸர்வேச்வரனுக்கு அடியார்களான பாகவத விஷயமான சேஷத்வத்துக்கு மூன்று லோக ஐச்வர்யம் ஒப்பன்று என்கிறார்.

நெடுமாற்கடிமை செய்வேன் போல் அவனைக் கருத வஞ்சித்து
தடுமாற்றற்ற தீக்கதிகள் முற்றும் தவிர்ந்த சதிர் நினைந்தால்
கொடு மா வினையேன் அவன் அடியார் அடியே கூடும் இதுவல்லால்
விடுமாறென்பதென்? அந்தோ! வியன் மூவுலகு பெறினுமே

எல்லையில்லாத ஆசையை உடைய ஸர்வேச்வரனுக்கு அடிமைசெய்பவன்போல அவனை மனதிலே நினைத்த நிலையில், என்னுடைய தடுமாற்றம் போகும்படியும், என்னிடத்தில் இருக்கும் பொல்லாவழிகள் எல்லாம் வஞ்சித்து என்னை விட்டுப்போயின. இனி, தகுந்தது எது என்று பார்த்தால் அவனுக்கு அடியவர்களான பாகவதர்களுடைய திருவடிகளையே அடைவதைத் தவிர பரந்த மூன்று உலகங்களின் செல்வத்தையும் பெற்றாலும் கொடிய, பெரிய பாபத்தை உடைய நான் அந்த அடியவர்களுக்கு அடிமையாக இருப்பதை விடுவது என்று சொல்லவும் கூடுமோ? ஐயோ!

இரண்டாம் பாசுரம். மழைமேகம்போலே அடியார்கள் விஷயத்தில் வள்ளல்தன்மையுடைய ஸர்வேச்வரன் திருவடிகளிலே அடிமை செய்கிற பாகவதர்களுக்கு ஐச்வர்யோத்தோடு கூடின ஆத்மானுபவமும் ஒப்பன்று என்கிறார்.

வியன் மூவுலகு பெறினும் போய்த் தானே தானே ஆனாலும்
புயல் மேகம் போல் திருமேனி அம்மான் புனை பூங்கழல் அடிக் கீழ்
சயமே அடிமை தலை நின்றார் திருத்தாள் வணங்கி இம்மையே
பயனே இன்பம் யான் பெற்றது உறுமோ பாவியேனுக்கே?

பெரியதான மூவுலக ஐச்வர்யத்தைப் பெற்றாலும், இதில் ஈடுபாடில்லாமல் தன்னைத் தானே அனுபவிக்கப் பெற்றாலும், மழைமேகம்போலே திருமேனியையுடைய ஸர்வேச்வரனுடைய புனையப்பட்ட புஷ்பங்களையும் வீரக்கழலையுமுடைய திருவடிகளின்கீழே ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமாய் இருக்கிற தொண்டின் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுடைய உயர்ந்ததான திருவடிகளை வணங்கி இந்த லோகத்திலேயே பலனாக நான் பெற்றதான ஆனந்தத்துக்கு இப்படி வித்யாசத்தைச் சொல்ல வேண்டும்படி பாபத்தைப்பண்ணின எனக்கு அந்த ஐச்வர்ய கைவல்யங்கள் சேருமோ?

மூன்றாம் பாசுரம். எல்லோருடனும் கூடும் தன்மையை உடைய வாமனன் திருவடி பெறுகையும், அவனடியார்களான பாகவதர்கள் இங்கே இருக்கிற இதைவிட உயர்ந்ததல்ல என்கிறார்.

உறுமோ பாவியேனுக்கு இவ்வுலகம் மூன்றும் உடன் நிறைய
சிறு மா மேனி நிமிர்த்த என் செந்தாமரைக் கண் திருக்குறளன்
நறு மா விரை நாண்மலர் அடிக் கீழ்ப் புகுதல் அன்றி அவன் அடியார்
சிறு மா மனிசராய் என்னை ஆண்டார் இங்கே திரியவே

மூன்று லோகங்களும் ஒரே செயலிலே நிறையும்படி சிறிய ஆனால் அழகிய மற்றும் பெருமை வாய்ந்த திருமேனியை வளரும்படி பண்ணினவனாய் எனக்கு மிகவும் இனிமையாய், சிவந்த தாமரை போலே இருக்கிற திருக்கண்களையுடைய ஸ்ரீவாமனனுடைய நறுமணம் வீசும் சிறந்ததான தேனையுடைய செவ்விப்பூவைப்போலே இருக்கிற திருவடிகளின்கீழே சென்றடைவது, அந்த எம்பெருமானுக்கு அடியவர்களான மனுஷ்யராக இருக்கும் சிறுமையும் மஹாபுருஷர்களாய் இருக்கும் மேன்மையையும் உடையவராய் என்னை அடிமைகொண்டவர்கள் இந்த லோகத்திலே நம் கண்வட்டத்திலே இருக்க அதைத் தவிர, இப்படி அவனுக்கடிமையாக இருப்பதற்கும் அவனடியார்களுக்கு அடிமையாக இருப்பதற்கும் வித்யாசம் சொல்ல வேண்டும்படியான பாபத்தையுடைய எனக்குச் சீரியதோ? அடியார்களுக்கு அடிமையாக இருப்பதே சிறந்தது என்று கருத்து.

நான்காம் பாசுரம். அடியார்கள் இருக்கும் இவ்வுலகில் அவர்களுக்கு உகப்பாகும்படி ஆபத்தில் ரக்ஷிக்கும் எம்பெருமானுடைய கைங்கர்யமும் கிடைத்தால் குறையில்லை என்கிறார்.

இங்கே திரிந்தேற்கிழுக்குற்றென்? இரு மா நிலம் முன் உண்டுமிழ்ந்த
செங்கோலத்த பவள வாய்ச் செந்தாமரைக் கண் என் அம்மான்
பொங்கேழ் புகழ்கள் வாயவாய்ப் புலன் கொள் வடிவென் மனத்ததாய்
அங்கேய் மலர்கள் கையவாய் வழிபட்டோட அருளிலே

பரந்ததான சிறந்ததான ஜகத்தை ப்ரளயாபத்து வந்த காலத்திலே அமுதுசெய்து பின்பு உமிழும்போது சிவந்த அழகிய பவளம்போலே இருக்கிற திருவதரத்தையும், சிவந்த தாமரைபோன்ற கண்ணையும் உடையவன் என் ஸ்வாமி. வளர்ந்து கிளம்புகிற தன் குணங்கள் வாக்குக்கு விஷயமாகவும் நம் புலன்களைக் கவரும் திருமேனி என் மனத்திலேயாகவும் அந்த எம்பெருமானுக்குத் தகுந்ததான மலர்களை கையிலே கொள்ளவும் அடியார்களின் வழியிலே நானும் உடன்பட்டு இங்கே நடக்கும்படி அருளுமாகில் இங்கே திரியும் எனக்கு என்ன தாழ்ச்சி ஏற்படும்? தாழ்ச்சி ஏற்படாது என்று கருத்து.

ஐந்தாம் பாசுரம். பரமபதத்திலே ஆனந்தத்துடன் இருந்தாலும் அத்துடன் இவ்வுலகத்து செல்வங்களும் கூடினாலும், இங்கே ஒரு சரீரத்தில் இருந்து கொண்டு அடியார்களுக்கு உகப்பாகத் திருவாய்மொழி பாடி அனுபவிப்பதற்கு ஒப்பாகுமா என்கிறார்.

வழிபட்டோட அருள் பெற்று மாயன் கோல மலர் அடிக் கீழ்
சுழிபட்டோடும் சுடர்ச் சோதி வெள்ளத்து இன்புற்றிருந்தாலும்
இழிபட்டோடும் உடலினில் பிறந்து தன் சீர் யான் கற்று
மொழிபட்டோடும் கவி அமுதம் நுகர்ச்சி உறுமோ? முழுதுமே

நித்யகைங்கர்யத்திலே நெறிபட்டுச் செல்லும்படி அவன் அருளைப் பெற்று ஆச்சர்ய குண சேஷ்டிதங்களை உடைய ஸர்வேச்வரனுடைய மிகவும் இனிமையான திருவடிகளின்கீழே சுழித்து ஓடுகிற ப்ரபையை உடைய ஒளிக்கற்றையைப்போன்ற பரமபதத்திலே மிகவும் ஆனந்தத்துடன் இருந்தாலும் கீழே சொன்ன ஐச்வர்ய கைவல்யங்கள் கிடைத்தாலும், மிகவும் தாழ்ந்த சரீரத்திலே பிறந்து அவனுடைய குணங்களை யான் கற்று சொல்லாய்ப் பெருகும் கவியாகிற அமுதமான திருவாய்மொழியை அடியார்களுடன் கூடியிருந்து அனுபவித்து ரஸிக்கைக்குச் சேருமோ?

ஆறாம் பாசுரம். விரோதிகளைப் போக்கும் ஸர்வேச்வரனின் குணகணங்களை அடியார்களுக்கு இன்பம் கொடுக்கும்படித் திருவாய்மொழி மூலம் அனுபவிக்குமதுக்கு ஜகத்காரண பூதனான ஈச்வரனாயிருக்கும் இருப்புத்தான் ஒப்பாகுமோ? என்கிறார்.

நுகர்ச்சி உறுமோ? மூவுலகின் வீடு பேறு தன் கேழில்
புகர்ச் செம் முகத்த களிறட்ட பொன் ஆழிக் கை என் அம்மான்
நிகர்ச் செம்பங்கி எரி விழிகள் நீண்ட அசுரர் உயிர் எல்லாம் 
தகர்த்துண்டு உழலும் புட்பாகன் பெரிய தனி மாப் புகழே

தனக்கு ஒப்பில்லாத, ஒளியையுடைய சீற்றத்தாலே சிவந்த முகத்தையுடைய ஆனையை அழித்த, விரும்பத்தக்க திருவாழிமோதிரத்தை அணிந்த திருக்கையை உடையவன் என் ஸ்வாமி. ஜாதிக்கு ஏற்ற சிவந்த மயிர்களையும் அக்னிசக்ரம் போலே இருக்கிற விழிகளையும் உடைய உயரமான சரீரத்தையுடைய அஸுரர்களுடைய ப்ராணன்களையெல்லாம் தகர்த்து உண்டு திரியும் பெரிய திருவடியை ஆளக்கூடியவனுடைய பெரிய தனித்துவம் வாய்ந்த மிகவும் இனிமையான குணகணங்களை அடியார்களுக்கு விருப்பமான திருவாய்மொழி மூலம் அனுபவித்து ரஸிப்பதை மூன்று உலகங்களின் விஷயமான உருவாக்கும் சக்தியைப் பெற்றிருக்கும் ஈச்வரனாக இருக்கும் தன்மை கிட்டமுடியுமோ?

ஏழாம் பாசுரம். எல்லா உலகுக்கும் காரணனான ஸர்வேச்வரன் திருவடிகளை அடைவதைவிட அவனுக்கு அடியார்களான பாகவதர்களுடைய சேர்த்தியே நமக்கு என்றும் வேண்டும் என்கிறார்.

தனி மாப் புகழே எஞ்ஞான்றும் நிற்கும்படியாத்தான் தோன்றி
முனி மாப் பிரம முதல் வித்தாய் உலகமூன்றும் முளைப்பித்த
தனிமாத் தெய்வத் தளிர் அடிக் கீழ்ப் புகுதல் அன்றி அவன் அடியார்
நனி மாக் கலவி இன்பமே நாளும் வாய்க்க நங்கட்கே

தனித்துவமாய் மிகவும் உயர்ந்ததான புகழை எல்லாக்காலமும் நிற்கும்படித் தானே ஸ்ருஷ்டியில் ஈடுபட்டு, ஸ்ருஷ்டியைப் பற்றிச் சிந்திப்பதாய், ப்ரஹ்மம் என்ற வார்த்தையால் சொல்லப்படும், ப்ரதானமாய் உள்ள உபாதான காரணமான மூன்று உலகங்களையும் படைத்த, தனித்துவம் வாய்ந்த பரதேவதையின் ஸுகுமாரமான திருவடிகளின்கீழே சேருவதைவிட அவன் அடியார்களின் மிகவும் சிறந்ததான சேர்த்தியின் இன்பமே நமக்கு எப்பொழுதும் வாய்க்க வேண்டும்.

எட்டாம் பாசுரம். தனிக்கடலில் சயனித்திருக்கும் ஸர்வேச்வரனுடைய அடியார்களோடு உண்டான சேர்த்தியே நமக்கு எப்பொழுதும் வேண்டும் என்கிறார்.

நாளும் வாய்க்க நங்கட்கு நளிர் நீர்க் கடலைப் படைத்துத் தன்
தாளும் தோளும் முடிகளும் சமனிலாத பல பரப்பி
நீளும் படர் பூங்கற்பகக் காவும் நிறை பன்னாயிற்றின்
கோளும் உடைய மணிமலைபோல் கிடந்தான் தமர்கள் கூட்டமே

குளிர்ந்த ஜலத்தையுடைய கடலைப் படைத்து தனக்கென்று இருப்பதாய் வேதத்தில் காட்டப்பட்ட ஒப்பில்லாத திருவடிகளையும் திருத்தோள்களையும் திருமுடிகளையும் (கிரீடம்) பலவாகப் பரப்பி, நீள்கின்ற, பணைத்து அழகான கற்பகச்சோலையையும் நிறைந்த பலவான ஆதித்ய தேஜஸ்ஸையும் உடைய மாணிக்கமலைபோலே சயனித்திருப்பவனின் அடியார்களோடு ஏற்பட்ட சேர்த்தியானது நமக்கு எப்பொழுதும் கிடைக்க வேண்டும்.

ஒன்பதாம் பாசுரம். எதிரிகளைப் போக்க உதவும் திவ்யாயுதங்களை உடைய ஸர்வேச்வரனுக்கு அடியார்களான பாகவதர்களுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு அடியவராகிற உறுதிப்பாடு நமக்கு உண்டாகவேண்டும் என்கிறார்.

தமர்கள் கூட்ட வல் வினையை நாசம் செய்யும் சதிர் மூர்த்தி
அமர்கொள் ஆழி சங்கு வாள் வில் தண்டாதி பல் படையன்
குமரன் கோல ஐங்கணை வேள் தாதை கோதில் அடியார் தம்
தமர்கள் தமர்கள் தமர்களாம் சதிரே வாய்க்க தமியேற்கே

அடியார்களுடைய கூட்டத்துக்கு வரும் வலிய பாபங்களுடைய விநாசத்தைச் செய்யும் ஸாமர்த்யத்தை உடைய ஸ்வாமியாய், யுத்தத்துக்குத் தயாராய் இருக்கும் ஸ்ரீபஞ்சாயுதங்கள் தொடக்கமான பல ஆயுதங்களை உடையவனாய் பருவத்தில் இளமையை உடையவனாய், அழகுக்கு உதாரணமான ஐந்து அம்புகளை உடைய காமனுக்கும் தந்தையானவனுடைய குற்றம் இல்லாத அடியார்களின் அடியார்களுக்கும் அடியார்களைப் பற்ற தாஸ்ய ஸம்பந்தத்தை உடையோம் ஆகிற அருளானது ஸம்ஸாரத்தில் துணையற்றவர்கள் ஆன நமக்கு உண்டாக வேண்டும்.

பத்தாம் பாசுரம். மிகவும் இனிமையான திருமேனி மற்றும் அவயவங்களையுடைய ஸர்வேச்வரனைப் பிரியாமல் இருக்கும் அடியார்களின் ஸம்பந்தி பரம்பரையின் எல்லையில் அடிமை செய்து நடக்கவேண்டியது கல்பந்தோறும் உண்டாக வேண்டும் என்கிறார்.

வாய்க்க தமியேற்கு ஊழி தோறூழி ஊழி மாகாயாம்
பூக் கொள் மேனி நான்கு தோள் பொன் ஆழிக் கை என் அம்மான்
நீக்கம் இல்லா அடியார் தம் அடியார் அடியார் அடியார் எம்
கோக்கள் அவர்க்கே குடிகளாய்ச் செல்லும் நல்ல கோட்பாடே

அழகின் உயர்த்தியையுடைய காயாம்பூ நிறத்தைக் கொள்ளும் திருமேனியையும் நான்கு திருத்தோள்களையும் விரும்பத்தக்க திருவாழியை உடைய திருக்கைகளையும் உடைய, இவ்வடிவழகைக் காட்டிக் கொடுத்து என்னை எழுதிக்கொண்ட ஸ்வாமி எம்பெருமான். அவனை பிரிவில்லாதபடி அனுபவிக்கிற அடியார்களுக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த சேஷ பரம்பரையில் உள்ளவர்கள் எனக்கும் என்னை உடையவர்களுக்கும் தலைவர்கள். அவர்களுக்கே தொண்டு செய்யும் குலம், செல்லும்படியராய் சிறந்ததான ஸ்வீகாரத்தைச் செய்வது ஒரொரு மஹா கல்பம் தோறும் இங்கே தனியனாக இருக்கும் எனக்கும் உண்டாக வேண்டும்.

பதினொன்றாம் பாசுரம். இத்திருவாய்மொழிக்குப் பலமாக, அடியார்களுக்குத் தொண்டு செய்யும் குடும்பம் அமைவதை அருளிச்செய்கிறார்.

நல்ல கோட்பாட்டுலகங்கள் மூன்றின் உள்ளும் தான் நிறைந்த
அல்லிக் கமலக் கண்ணனை அந்தண் குருகூர்ச் சடகோபன்
சொல்லப் பட்ட ஆயிரத்துள் இவையும் பத்தும் வல்லார்கள்
நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வர் கொண்ட பெண்டிர் மக்களே

உயர்ந்ததான இடத்தை உடைய மூன்று லோகங்களிலும் எம்பெருமான் வ்யாப்தனாய், மலர்ந்த தாமரைப்பூப்போலே இருக்கிற திருக்கண்களை உடையவனைப் பற்ற, அழகிய குளிர்ந்த குருகூர்க்குத் தலைவரான நம்மாழ்வாரால் அருளிச்செய்யப் பட்ட ஆயிரம் பாசுரங்களுக்குள் இந்தப் பதிகத்தையும் வல்லவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மனைவி மக்களை உடையவராய்க் கொண்டு நல்ல பதத்தை, குடும்ப வாழ்க்கையில் நன்றாக வாழப் பெறுவார்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – Simple Explanation – 8.10 – nedumARku

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kOyil thiruvAymozhi

<< 7.4

emperumAnAr_ThirumEniyil_pUrvacharyargaL (Large)

AzhwAr observes that the activity matching the true nature of the AthmA is to serve the devotees of bhagavAn and gives it as an advice to others as well in this decad. The principle of service to bhagavAn being the first stage and service to bhAgavathas being the ultimate stage is explained by AzhwAr clearly in this decad.

First pAsuram. AzhwAr says “Even more than ruling over the amazing three worlds, serving bhAgavathas is most enjoyable for me”.

nedumARkadimai seyvEn pOl avanaik karudha vanjiththu
thadumARRaRRa thIkkadhigaL muRRum thavirndha sadhir ninaindhAl
kodu mA vinaiyEn avan adiyAr adiyE kUdum idhuvallAl 
vidumARenbadhen? andhO! viyan mUvulagu peRinumE

As I thought to serve the unlimited sarvESvara, he remained in me to eliminate the wavering in me and ensured that the evil ways left me through deception; if we see what is apt, other than attaining the divine feet of bhAgavathas who are his servitors, why is attaining the vast wealth of three worlds said as way for me, who is having great sin (to highlight the difference between aiswaryam (wealth) and thadhIya SEshathvam (being subservient to devotees), to leave the divine feet of such bhAgavathas?

Second pAsuram. AzhwAr says “Even if aiSvaryam (worldly wealth) and kaivalyam (self enjoyment) were attained together, it will not be comparable to bhAgavatha SEshathvam (servitude towards bhAgavathas), the goal that I have attained”.

viyan mUvulagu peRinum pOyth thAnE thAnE AnAlum
puyal mEgam pOl thirumEni ammAn punai pUngazhal adik kIzh
sayamE adimai thalai ninRAr thiruththAL vaNangi immaiyE
payanE inbam yAn peRRadhu uRumO pAviyEnukkE?

sarvESvaran has rain-cloud like divine form and his divine feet are decorated with flower and valorous anklets. There are bhAgavathas [followers of emperumAn] who are in the ultimate state of servitude to those divine feet, without any expectation. Even If I were to get the huge wealth of three worlds and go on to enjoy exclusively such aiSvaryam and kaivalyam, will these fit me who has committed sins when I offer praNAmams (salutations) to such bhAgavathas? It implies that these [aiSvaryam and kaivalyam] are no match for carrying out kainkaryam to bhAgavathas.

Third pAsuram. AzhwAr says “Even if I attained bhagavath prApthi (reaching bhagavAn and serving him) which is distinguished from aiSvaryam (wealth) and kaivalyam (soul enjoying itself), that would not match serving bhAgavathas in this world”.

uRumO pAviyEnukku ivvulagam mUnRum udan niRaiya
siRu mA mEni nimirththa en sendhAmaraik kaN thirukkuRaLan
naRu mA virai nANmalar adik kIzhp pugudhal anRi avan adiyAr
siRu mA manisarAy ennai ANdAr ingE thiriyavE

SrI vAmana made his small, attractive distinguished divine form grow in a single effort to fill these three worlds; he is having reddish lotus like eye which is perfectly enjoyable for me; for me who is having the sin, does it fit to attain such vAmana’s fragrant, best, divine feet which resemble fresh flower with honey, while such vAmana’s servitors who appear to be small due to having human form but are great personalities, who enslaved me, are visibly remaining in this world itself?

Fourth pAsuram. AzhwAr says “If I get to praise and serve emperumAn to please SrIvaishNavas, the ultimate goal for me is to remain here in this world itself which is praiseworthy due to their moving around here”.

ingE thirindhERkizhukkuRRen? iru mA nilam mun uNdumizhndha
sengOlaththa pavaLa vAych chendhAmaraik kaN en ammAn
pongEzh pugazhgaL vAyavAyp pulan koL vadiven manaththadhAy
angEy malargaL kaiyavAy vazhipattOda aruLilE

emperumAn, my lord, is having beautiful, coral-like, reddish, divine lips which consumed the expansive, praiseworthy universe during the danger of deluge and spat it out, and is having reddish, lotus-like, divine eye; what is the insult if he blesses me who is moving around in this world, to be aligned and act in the path to have his actively rising qualities to be the target of my speech, his form which captivates all my senses to be in my heart and to hold flowers, matching his greatness, in my hands?

Fifth pAsuram. AzhwAr says “Even if I go to thirunAdu (paramapadham) and attain the ultimate goal of serving him there and even if I get all of the previously mentioned aiSwaryam (worldly wealth) etc, would they match taking birth in this samsAram and singing thiruvAimozhi for the pleasure of SrIvaishNavas?”

vazhipattOda aruL peRRu mAyan kOla malar adik kIzh
suzhipattOdum sudarch chOdhi veLLaththu inbuRRirundhAlum
izhipattOdum udalinil piRandhu than sIr yAn kaRRu
mozhipattOdum kavi amudham nugarchchi uRumO? muzhudhumE

sarvESvara has amazing nature, form, qualities and wealth; even if I attained such sarvESvara’s mercy to be engaged properly and go on to remain very blissfully under his ultimately enjoyable divine feet in paramapadham which has whirling and continuously running radiance, and even if I acquired the previously explained aiSwaryam, kaivalyam etc, would those be a match for taking birth in this inferior, lowly body, learning his qualities and singing nectarean poems as flowing sequence of words and enjoying them?

Sixth pAsuram. AzhwAr says “Only if aiSwarya (worldly wealth), kaivalya (self enjoyment), bhagavath anubhava prIthi (joy of experiencing bhagavAn) and bhagavath Anandham (bhagavAn’s bliss) were attained, would those match the recital of thiruvAimozhi for the pleasure of his devotees?”

nugarchchi uRumO? mUvulagin vIdu pERu than kEzhil
pugarch chem mugaththa kaLiRatta pon Azhik kai en ammAn
nigarch chembangi eri vizhigaL nINda asurar uyir ellAm 
thagarththuNdu uzhalum putpAgan periya thani mAp pugazhE

emperumAn, my lord, is having divine hands with attractive divine ring, which were used to destroy the elephant having incomparable radiance and reddish face; he is the controller of periya thiruvadi (garudAzhwAr) who roams around attacking the vital airs and consuming the well built asuras (demons) who are having reddish hair and fiery disc like eyes; would the lordship which has the ability to create the three worlds be a match for enjoying such emperumAn’s unlimited, distinguished, greatly enjoyable collections of auspicious qualities through thiruvAimozhi which is pleasing to bhAgavathas?

Seventh pAsuram. AzhwAr says “I don’t need the bhagavath anubhavam (enjoying bhagavAn) which is considered as the independent goal; but I would like to unite with bhAgavathas and engage in bhagavath anubhavam for the pleasure of bhAgavathas”.

thani mAp pugazhE engyAnRum niRkumpadiyAyth thAn thOnRi
muni mAp pirama mudhal viththAy ulagamUnRum muLaippiththa
thanimAth theyvath thaLir adik kIzhp pugudhal anRi avan adiyAr
nani mAk kalavi inbamE nALum vAykka nangatkE

emperumAn, incarnates with the intent to engage in creation, to have his distinguished, great qualities which highlight his kAraNathva [being the cause], remain firmly always, meditating upon creation, being explained by the term “para brahmam”; he created the three worlds which are the primary material causes; instead of attaining the presence under the very tender divine feet of such distinguished supreme lord, to have the joy of being united with the very best bhAgavathas who were enslaved by his such qualities should always occur for us.

Eighth pAsuram. AzhwAr says “Do I even need to unite and interact with bhAgavathas? Just being present with them is sufficient. Or just seeing the groups of them, is sufficient”.

nALum vAykka nangatku naLir nIrk kadalaip padaiththuth than
thALum thOLum mudigaLum samanilAdha pala parappi
nILum padar pUngaRpagak kAvum niRai pannAyiRRin
kOLum udaiya maNimalaipOl kidandhAn thamargaL kUttamE

emperumAn created the causal ocean with naturally cool water, and is resting in it as revealed in vEdham, having distinguished, matchless, many divine feet, divine shoulders and divine crowns/heads similar to a carbuncle hill having gardens of rising, beautiful, well grown kaRpaka trees and a radiant sun with many dense rays; union with servitors of such emperumAn should occur for us, forever. kUttam – sErththi – union. Alternatively, kUttam means sangam (crowd), and here AzhwAr prays for the presence of such crowd in front of him.

Ninth pAsuram. AzhwAr says “Do we even need to live with them? It is sufficient to be at the ultimate servitude towards them”.

thamargaL kUtta val vinaiyai nAsam seyyum sadhir mUrththi
amargoL Azhi sangu vAL vil thaNdAdhi pal padaiyan
kumaran kOla aingaNai vEL thAdhai kOdhil adiyar tham
thamargaL thamargaL thamargaLAm sadhirE vAykka thamiyERkE

emperumAn, the lord, is having the ability to cause destruction of the strong sins occurring to the group of his devotees; he is having many types of innumerable weapons starting with SrI panchAyudham; he is having the greatness of being the father of the youthful kAmadhEva who has great physical beauty and five arrows; for us who are helpless in samsAra having the wealth of servitude towards the servitors of servitors of the blemishless devotees of such emperumAn, his mercy should occur. The term kUtta val vinai also implies sins derived through attachment [to worldly pleasures]. When recited as “chadhu mUrththi” (instead of sadhir mUrththi), it implies the different forms of emperumAn.

Tenth pAsuram. AzhwAr says “Both my associates and I should get this result [of bhAgavatha SEshathvam (servitude towards devotees)]”.

vAykka thamiyERku Uzhi thORUzhi Uzhi mAkAyAm
pUk koL mEni nAngu thOL pon Azhik kai en ammAn
nIkkam illA adiyAr tham adiyAr adiyAr adiyAr em
kOkkaL avarkkE kudigaLAych chellum nalla kOtpAdE

emperumAn enslaved me by showing his attractive, great, physical beauty of his divine form having the complexion of kAyAm (a dark purple coloured) flower, four divine shoulders and his divine hand having the attractive, divine chakra; for my associates and me, the servitors who are enjoying such lord without any separation, are our lords; it should occur for me to be in the clan which engages in service exclusively for them and to be in the praiseworthy act of pursuing them even in the intermediary kalpas which occur in every mahA kalpa.

Eleventh pAsuram. AzhwAr says “Those who are experts in this decad, will acquire bhAgavatha SEshathvam (servitude towards devotees) which is explained here and live happily with their families”.

nalla kOtpAttulagangaL mUnRin uLLum thAn niRaindha
allik kamalak kaNNanai andhaN kurugUrch chatakOpan
sollap patta AyiraththuL ivaiyum paththum vallArgaL
nalla padhaththAl manai vAzhvar koNda peNdir makkaLE

emperumAn is pervading in the expansive three worlds and is having lotus flower like eyes; those who can practice this decad among the thousand pAsurams which were created from the merciful words of nammAzhwAr, the controller of beautiful, invigorating AzhwArthirunagari, will live in gruhasthASramam along with their accepted wife, children et al in the distinguished state of thadhIya SEshathvam.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-8-10-tamil-simple/

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 9.10.5 – saraNam Agum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Ninth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Image result for thirukkannapuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fifth pAsuram, AzhwAr mercifully explains how emperumAn mercifully delivers those who are unable to engage in bhakthi yOgam but hold on to his divine feet as the means.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

saraNam Agum thana thAL adaindhArkkellAm
maraNam AnAl vaigundham kodukkum pirAn
araN amaindha madhiL sUzh thirukkaNNapurath
tharaNiyALan thanadhanbarkku anbAgumE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

thana thAL adaindhArkku ellAm – for all those who performed prapaththi (surrender) unto his divine feet
saraNam Agum – himself being the means
maraNam AnAl – in their final moments
vaigundham – the abode from where there is no return
kodukkum – who grants
pirAn – being the great benefactor
araN amaindha – being as a protective layer
madhiL sUzh – fortified
thirukkaNNapuram – in thirukkaNNapuram
tharaNi ALan – one who is standing there to protect the earth
thanadhu anbarkku – for those who are having love towards his divine feet
anbu Agum – will remain as an embodiment of love [towards them].

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Being the means for all those who performed prapaththi (surrender) unto his divine feet, during their final moments, he will be the great benefactor, granting them the abode from where there is no return. Such emperumAn is standing in the well-protected, fortified thirukkaNNapuram to protect the earth. For those who are having love towards his divine feet, he will remain as an embodiment of love [towards them]. “saraNam Agum thana thAL” could also mean divine feet which are the means. tharaNiyALan could also mean the beloved lord of SrI bhUmip pirAtti.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • saraNam Agum thana thAL adaindhArkku ellAm – Even if someone is inferior by birth, activities and knowledge, if he/she holds on to emperumAn‘s divine feet as the means, emperumAn will remain his/her protector. bhakthi yOga which was explained previously (in three pAsurams) is adhikruthAdhikAram (only qualified persons can pursue), but prapaththi which is explained in this pAsuram, is sarvAdhikAram (anyone can pursue); it is said in SrI bhagavath gIthA 9.29samOham sarva bhUthEshu” (I am equally disposed towards all creatures). bhagavath vishayam (matters related to bhagavAn) is like sparSavEdhi (touch stone); in kaiSika purANam, the conversation of a brAhamaNa with chaNdALa who was a devotee of bhagavAn led to being the remedy for the shortcomings in the brAhmaNa’s ritualistic conduct; this is the principle which is explained in those incidents.
 • maraNam AnAl vaigundham kodukkum pirAn – The benefactor who cannot tolerate the separation of the person who performed bharanyAsam (surrender), based on the taste of the individual, waited until his body falls down and grants paramapadham to him at that time. Here the [elongated] tone of “maraNamAnAl” indicates that while emperumAn should have taken the person on the day the person surrendered at his divine feet, the time between that day of surrender and the day of death, is as said in thiruvAimozhi 10.3.1 “oru pagal Ayiram Uzhi” (one day feels like an eon). “maraNamAnAl” indicates – there is no incapability in emperumAn, the prapanna (surrendered person) has nothing more to do, yet emperumAn lets the prapanna stay in this world, based on the prapanna’s desire. The elaborate explanation given in the introductory section of this decad is based on this meaning explained for “maraNamAnAl“.
 • araN amaindha – One need not fear thinking “one who is under the care of nithyasUris is present here; what danger may befall him?” Made to be a protective layer.
 • tharaNi ALan – Leader of the earth. Indicating that he is the protector of the samsAris (worldly people).
 • thanadhu anbarkku anbAgumE – He will be greatly affectionate towards those who are devoted to him.
 • anbAgum – He will be an embodiment of love, instead of saying “he has love” where he and love can be individually seen.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 8.10.11 – nalla kOtpAttulagangaL

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Eighth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end, AzhwAr says “Those who are expert in this decad, will acquire bhAgavatha SEshathvam (servitude towards devotees) which is explained here and live happily with their families”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

nalla kOtpAttulagangaL mUnRin uLLum thAn niRaindha
allik kamalak kaNNanai andhaN kurugUrch chatakOpan
sollap patta AyiraththuL ivaiyum paththum vallArgaL
nalla padhaththAl manai vAzhvar koNda peNdir makkaLE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

nalla – distinguished
kOtpAdu – having space
ulagangaL mUnRin uLLum – in the three worlds
thAn – he
niRaindha – pervading
alli – blossomed
kamalam – lotus flower like
kaNNanai – on krishNa
am – attractive
thaN – invigorating
kurugUr – controller of AzhwArthirunagari
satakOpan – nammAzhwAr
solla – by the merciful words
patta – created
AyiraththuL – among the thousand pAsurams
ivaiyum paththum – this decad
vallArgaL – those who can practice
koNda – accepted
peNdir makkaLE – being with wife, children et al
nalla – distinguished
padhaththAl – in the state of thadhIya SEshathvam (servitude towards devotees)
manai – in gruhasthASramam (married life)
vAzhvar – will live.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn is pervading in the expansive three worlds and is having lotus flower like eyes; those who can practice this decad among the thousand pAsurams which were created from the merciful words of nammAzhwAr, the controller of beautiful, invigorating AzhwArthirunagari, will live in gruhasthASramam along with their accepted wife, children et al in the distinguished state of thadhIya SEshathvam.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • nalla kOtpAttu ulagangaL – It appears that only after AzhwAr mercifully spoke “nedumARkadimai” revealing that bhAgavatha SEshathvam is the ultimate goal, the world became well orgainsed/established.
 • mUnRin uLLum thAn niRaindha – It became fresh, even without the need for emperumAn‘s all pervasive existence.
 • allik kamalak kaNNanaiemperumAn‘s divine eyes too acquired more reddishness and freshness as AzhwAr increasingly became attached to his devotees.
 • am thaN kurugUr – Even the town became attractive and invigorating.
 • satakOpan sollap patta Ayiram – Unlike vEdham which has no author, being authored by AzhwAr. vEdham is similar to emperumAn‘s parathvam [he is ever existing, without any cause] and thiruvAimozhi is similar to his avathArams [where he gets a father and mother].
 • ivaiyum paththum vallArgaL – Those can practice this decad.
 • nalla … – nalla padham (good position) means bhAgavatha SEshathvam, since AzhwAr established this principle in this decad; and further.
 • manai vAzhvar – They will get to practice gruhastha dharmam (being in married life, following vaidhika principles).
 • koNda … – Instead of being in a situation where one thinks one way and one’s family thinks the opposite way, they will live along with their families for the purpose of serving bhAgavathas. [A beautiful incident is narrated here to highlight how the whole family should be like minded in serving bhAgavathas] A group of SrIvaishNavas was travelling to thiruvananthapuram. On the way, they were in thirukkOshtiyUr, where they entered the thirumALigai (residence) of selvanambi [the minister of pANdiya king; periyAzhwAr considered selvanambi as his mentor and had great reverence for him]. At that time, selvanambi was away and his dharma pathni (wife) took the paddy grains which were preserved safely for the subsequent year’s seeding, since there were no other grains there. She cooked a meal with those grains, offered that to emperumAn and fed the SrIvaishNavas to their satisfaction. On the next day, nambi returned and was shocked to see the grains missing. He asked his wife “where are those grains?” and she said “I sowed them so that we can reap them in paramapadham” [needless to say, selvanambi was overwhelmed with joy]. There were some great personalities like thoNdanUr nambi, echchAn et al – the whole purpose of their life was to serve bhAgavathas; [those who are well versed in this decad will acquire their qualities].

In the next article we will enjoy the next centum.

AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam
piLLAn thiruvadigaLE SaraNam
nanjIyar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE SaraNam
jIyar thiruvadigaLE SaraNam

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 8.10.10 – vAykka thamiyERku

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Eighth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the tenth pAsuram, AzhwAr says “Both my associates and I should get this result [of bhAgavatha SEshathvam (servitude towards devotees)]”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

vAykka thamiyERku Uzhi thORUzhi Uzhi mAkAyAm
pUk koL mEni nAngu thOL pon Azhik kai en ammAn
nIkkam illA adiyAr tham adiyAr adiyAr adiyAr em
kOkkaL avarkkE kudigaLAych chellum nalla kOtpAdE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

mA – having greatness of being attractive
kAyAm pU – the complexion of kAyAm (a dark purple coloured) flower
koL – having
mEni – divine form
nAngu thOL – the four divine shoulders (which are the resting place for the devotees)
pon – attractive
Azhi – and thiruvAzhi (divine chakra)
kai – having divine hand
en – one who enslaved me showing this physical beauty
ammAn – lord
nIkkam – separation
illA – enjoying without
adiyAr tham – for the servitors
adiyAr adiyAr adiyAr – in the distinguished lineage of servitors
em – for my associates and I
kOkkaL – lords;
avarkkE – for them only
kudigaLAy – being the clan which engage in service
sellum – to be
nalla – praiseworthy
kOtpAdu – act of pursuing
Uzhi thORUzhi – occuring in every mahA kalpa  (brahmA’s one day which is made of thousand four yuga cycles)
Uzhi – even in the intermediary kalpas
thamiyERku – for me (who has no match for being devoted towards devotees)
vAykka – should occur.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn enslaved me by the showing his attractive, great, physical beauty of his divine form having the complexion of kAyAm (a dark purple coloured) flower, four divine shoulders and his divine hand having the attractive, divine chakra; for my associates and I, the servitors who are enjoying such lord without any separation, are my lords; it should occur for me to be in the clan which engage in service exclusively for them and to be in the praiseworthy act of pursuing them even in the intermediary kalpas which occur in every mahA kalpa.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • vAykka thamiyERku – For me who has no simile due to being immersed in the ultimate state of purushArtham (goal), I should get this result only.
 • Uzhi thORUzhi Uzhi – Forever, without a break, this is the goal, as long as the AthmA exists.
 • mA kAyAm pU … – He made me totally exist for him by showing his beautiful kAyAm flower like divine form, divine shoulders which resemble a well branched out kaRpaka (celestial) tree, and the divine chakra which resemble a blossomed kaRpaka flower.
 • nIkkam illA adiyAr – When emperumAn plans to separate, as seen in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 31.22 “kurushva mAm” (lakhsmaNa to SrI rAma – You should make me follow you [otherwise I will not be able to live]), such devotees who are the ultimate ones in being unable to separate from him, are my lords. AzhwAr is starting with those who were explained in previous pAsuram as “adiyAr adiyAr adiyAr“. thiruvAimozhi 8.10.2sayamE adimai thalai ninRAr” (serving without any expectaion) are those who are like SrI bharathAzhwAn [who acted for the pleasure of SrI rAma exclusively]. thiruvAimozhi 8.10.9 “kOdhil adiyAr” (blemishless servitors) are those who are like SrI SathrugnAzhwAn [who did not indulge in rAma bhakthi]. nIkkam illA adiyAr (inseparable servitors) are those who are like iLaiya perumAL [lakshmaNa, who served without separating from emperumAn].
 • avarkkE kudigaLAy – Instead of being irukaraiyar (those who hold on to emperumAn and devotees), it is apt to be as said in “nachEth rAmAnujEth EshA chathurA chathuraksharI | kAmavasthAm prapadhyanthE janthavO hanthamAdhruSa: ||” (If this great, four-lettered manthra of rAmAnuja is not there, I don’t know the most fallen state persons like me will reach).
 • avarkkE … – Let this good order of being exclusively devoted to them occur for us (my associates and I).

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 8.10.9 – thamargaL kUtta

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Eighth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the ninth pAsuram, AzhwAr says “Do we even need to live with them? It is sufficient to be at the ultimate servitude towards them”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

thamargaL kUtta val vinaiyai nAsam seyyum sadhir mUrththi
amargoL Azhi sangu vAL vil thaNdAdhi pal padaiyan
kumaran kOla aingaNai vEL thAdhai kOdhil adiyar tham
thamargaL thamargaL thamargaLAm sadhirE vAykka thamiyERkE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

thamargaL – devotees
kUttam – occurring for the group
val – strong
vainaiyai – sins
nAsam – (total) destruction
seyyum – to do
sadhir – having ability
mUrththi – being the lord
amar – engaging in battle to eliminate the enemies
koL – having
Azhi sangu vAL vil thaNdu Adhi – starting with SrI panchAyudham (disc, conch, sword, bow and mace)
palpadaiyan – being the one with many types of innumerable weapons
kumaran – being youthful (which highlights his ability to eliminate the enemies)
kOlam – having great physical beauty
aingaNai – one who has five arrows
vEL – for kAmadhEva (cupid)
thAdhai – having the greatness of being the father
kOdhu – blemish (of seeking benefits other than kainkaryam)
il – not having
adiyAr tham – for the devotees
thamargaL – for servitors
thamargaL – for servitors
thamargaLAm – having the wealth of servitude
sadhir – mercy
thamiyERku – for us who are helpless in samsAra
vAykka – should occur.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn, the lord, is having the ability to cause destruction of the strong sins occurring to the group of his devotees; he is having many types of innumerable weapons starting with SrI panchAyudham; he is having the greatness of being the father of the youthful kAmadhEva who has great physical beauty and five arrows; for us who are helpless in samsAra having the wealth of servitude towards the servitors of servitors of the blemishless devotees of such emperumAn, his mercy should occur. The term kUtta val vinai also implies sins derived through attachment [to worldly pleasures]. When recited as “chadhu mUrththi” (instead of sadhir mUrththi), it implies the different forms of emperumAn.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • thamargaL kUtta val vinaiyai nAsam seyyum – One who would destroy the strong sins that enter the group of SrIvaishNavar. Alternative explanation – one who would destroy the collective strong sins of his servitors. Another explanation – as the servitors increase their sins, he will destroy them. Just as it is natural for the servitor to increase his sins [due to being in this material world], it is natural for emperumAn to always destroy them.
 • chadhu mUrththi – emperumAn will assume many apt forms to destroy the enemies [of devotees]. Just as the AthmA [in liberated state] will assume many forms to engage in service, emperumAn will assume many forms to engage in protecting the devotees.
 • amar koL … – One who has divine weapons such as thiruvAzhi (divine chakra) etc which are ready to battle, for the elimination of the enemies.
 • kumaran – He remains eternally youthful.
 • kOlam … – One who is the father of kAmadhEva who has five arrows. It is said that even the beauty of kAmadhEva who thinks “There is none beyond me for beauty” is originating from emperumAn himself. AzhwAr is saying that he should be at the ultimate state of servitude for the SrIvaishNavas who are ananya prayOjanas (who expect nothing but service) towards emperumAn being captivated by his charming youth and beauty.
 • sadhirE vAykka – This ultimate goal should occur eternally.
 • thamiyERkE – Even in the past, one needs to search and locate SrI SathrugnAzhwAn for such bhAgavatha SEshathvam (servitude towards bhAgavathas, in this case, SrI bharathAzhwAn) and in the present there is none who matches AzhwAr’s nature, AzhwAr is saying “for us who are lonely”. In the previous pAsuram, AzhwAr said “nangatku” (for us) since he is not lonely after singing thiruvAimozhi 2.8kEsavan thamar“; here AzhwAr is saying “thamiyERku” (us who are lonely) since there is no match for him among samsAris (worldly people).

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 8.10.8 – nALum vAykka

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Eighth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the eighth pAsuram, AzhwAr says “Do I even need to unite and interact with bhAgavathas? Just being present with them is sufficient. Or just seeing the groups of them, is sufficient”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

nALum vAykka nangatku naLir nIrk kadalaip padaiththuth than
thALum thOLum mudigaLum samanilAdha pala parappi
nILum padar pUngaRpagak kAvum niRai pannAyiRRin
kOLum udaiya maNimalaipOl kidandhAn thamargaL kUttamE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

(Due to not being with other elements)
naLir – naturally cool
nIr – having water
kadalai – causal ocean
padaiththu – created (as said in “apa Eva sasarjAthau“)
than – (that itself) being distinguished as revealed in vEdham
saman – match
ilAdha – without having
thALum – divine feet
thOLum – divine shoulders
mudigaLum – divine crowns/heads
pala – as many (to be in count of thousands)
parappi – spreading out
nILum – rising
padar – grown
pU – beautiful
kaRpagak kAvum – garden of kaRpaka (kalpa – celestial) trees
niRai – dense
pal – many (rays)
nAyiRRin kOLum – the radiance of the sun
udaiya – having
maNi malai pOl – like a carbuncle hill
kidandhAn – one who is resting, his
thamargaL – of the servitors
kUttam – union
nangatku – for us
nALum – forever
vAykka – should occur.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn created the causal ocean with naturally cool water, and is resting in it as revealed in vEdham, having distinguished, matchless, many divine feet, divine shoulders and divine crowns/heads similar to a carbuncle hill having gardens of rising, beautiful, well grown kaRpaka trees and a radiant sun with many dense rays; union with servitors of such emperumAn should occur for us, forever. kUttam – sErththi – union. Alternatively, kUttam means sangam (crowd), and here AzhwAr prays for the presence of such crowd in front of him.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • nALum vAykka … – For us who have this as the purushArtham (goal), this should occur forever.
 • naLir nIrk kadalaip padaiththu – Creating the ocean which has coolness as its nature. Also implies the water that is apt for his resting.
 • saman ilAdha thALum thOLum mudigaLum – His limbs which have no similes.
 • pala parappi – Decorating the whole ocean with his form to eliminate the vacuum in there.
 • nILum padar pUm kaRpagak kAvum – Divine feet which resemble ultimately enjoyable flower and divine shoulders which resemble a garden of kaRpaka tree. This is how his divine feet and shoulders are.
 • niRai pal nAyiRRin kOLum – This resonates with what is said in thiruvAimozhi 8.8.10mudigaLAyiraththAy” (having thousand divine heads). kOL – thEjas (radiance). The head which appears to be made of millions of suns together. kOL – graham (planet). Since planets emit light, here also kOL implies radiance.
 • maNi malai pOl kidandhAn – His resting looks like a carbuncle hill which is laid down.
 • thamargaL kUttamE nALum vAykkaAzhwAr is not praying for eternal occurrence of [seeing] such emperumAn who is resting so beautifully that one cannot take one’s eyes off him; AzhwAr is saying that he should be part of those SrIvaishNavas who are captivated in his beauty of resting as said in thirumAlai 23kidandhadhOr kidakkai” (unparalleled resting posture); or he is saying that it is sufficient to just see such groups of SrIvaishNavas. Just as a hungry person will say “bring me lot of rice”, AzhwAr is saying [“want to see the groups of SrIvaishNavas”, instead of just saying “want to see SrIvaishNavas”] matching is desire. It is said in mArkaNdEya purANam “sadhbhirEva sahAsItha” (should be with elders) and in perumAL thirumozhi 2.1 “Ittam kaNdidak kUdumEl” (if we can see the presence of bhAagvathas). Previously, AzhwAr said “I would like to unite with SrIvaishNavas who are captivated by his benefactorship”; here he is saying “it is sufficient to just see the groups of SrIvaishNavas who are captivated by his resting posture”.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org