Category Archives: thiruvAimozhi 10th centum

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.10 – మునియే

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<<10.9 – శూళ్విశుంబు

తన మనస్సులో పరమపదాన్ని అనుభవించిన ఆళ్వారు తమ దివ్య నేత్రములను తెరిచి, అతను ఇంకా సంసారం లోనే ఉన్నానని గ్రహించి వేదన చెందుతారు. వారు ఇక భరించలేనని అర్థం చేసుకొని, పిరాట్టిని ప్రార్థిస్తూ భగవానుడిని తనకు పరమపదాన్ని ప్రసాదించమని ఆర్తితో వేడుకుంటారు. కానీ ఆళ్వారు కంటే ఎక్కువ విరహ బాధను భగవానుడు అనుభవిస్తూ వెంటనే పిరాట్టితో పాటు గరుడ వాహనాన్ని అధిరోహించి పరమపదము నుండి బయలుదేరారు. ఆళ్వారు ఉన్న చోటికి వచ్చి, స్వయంగా ఆళ్వారుని ఎక్కించుకొని పరమపదానికి తీసుకువెళ్ళాడు. ఆళ్వారు ఆనందంతో “అవావఱ్ఱు వీడు పెఱ్ఱ కురుగూర్ చ్చడకోపన్” అని ప్రకటించి ఈ ప్రబంధాన్ని పూర్తి చేశారు.

మొదటి పాశురము: సౌందర్యము మొదలైన నీ గుణాలను అనుభవించిన తరువాత, నీవు లేకుండా నేను ఉండలేకపోతున్నాను; నీ గుణాలను నాకు అనుభవింపజేస్తూ భరించలేని ఈ సంసారములో నన్నుంచి, నీ నుండి దూరముగా ఇక నన్ను ఉంచకుము”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

మునియే నాన్ముగనే!  ముక్కణ్ఞప్పా! ఎన్‌ పొల్లా
క్కనివాయ్‌ తామరై క్కణ్‌ కరు మాణిక్కమే! ఎన్‌ కళ్యా!
తనియేన్‌ ఆరుయిరే ! ఎన్‌ తలై మిశైయాయ్‌ వందిట్టు
ఇని నాన్‌ పోగలొట్టేన్‌ ఒన్ఱుం మాయం శెయ్యేల్‌ ఎన్నైయే

సృష్టిపై ధ్యానించే ఓ భగవానుడా! చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నీ శరీరంగా ఉన్నవాడా! త్రినేత్రుడు నీ శరీరంగా ఉన్నవాడా! మచ్చలేని నల్లని మణిని పోలి ఉన్న స్వరూపము ఉన్నవాడా! పండిన పండు వంటి అదరములు, ఆకర్షణీయమైన తామర పుష్పముల వంటి నేత్రములు ఉన్నవాడా! మోసం చేసి నన్ను దొంగిలించినవాడా! ఒంటరిగా ఉన్న నాకు,  ప్రాణముగా ఉన్నవాడా! నీవు దిగి వచ్చి నీ దివ్య పాదాలను నా శిరస్సుపై మోపావు. ఇప్పుడు, ఇంత జరిగిన తరువాత, ముందులా  నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళడానికి నేను అనుమతించను; ఇకపై నీవు కొంచెం కూడా నన్ను యేమార్చలేవు.

రెండవ పాశురము: భగవానుడు తన కోరికను నెరవేర్చకుండా ఉండలేడని ఆళ్వారు పెరియ పిరాట్టిపై ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు.

మాయం శెయ్యేల్‌ ఎన్నై ఉన్‌ తిరుమార్వత్తు మాలై నంగై
వాశంశెయ్‌ పూంగుళలాళ్‌ తిరువాణై నిన్నాణై కండాయ్‌
నేశంశెయ్దు ఉన్నోడు ఎన్నై ఉయిర్‌ వేఱిన్ఱి ఒన్ఱాగవే
కూశంశెయ్యాదు కొండాయ్‌ ఎన్నైక్కూవి క్కొళ్ళాయ్‌ వందందో

నన్ను ఇంకా యేమార్చ వద్దు; శ్రీమహాలక్ష్మి నీకు సహజ సంపదగా, నీ అత్యుత్తమ స్వభావానికి గుర్తింపుగా ఉన్న ఆ తల్లి, నీ వర్ణానికి భిన్నమైన వర్ణముతో నీ దివ్య వక్షలో మేలిమి బంగారపు దండలా ఉండి, ఆ తల్లి ఉన్న కారణంగా నీ గూణాలు మరింత ప్రకాశాన్ని పొందుతున్నాయి, గొప్ప దివ్య సువాసనలు విరజిమ్మే శిరోజాలు కలిగి ఉన్న ఆ తల్లి యొక్క సంకల్పమే నీ సంకల్పము కావలెను; నన్ను నిరాశపరచకుండా మీ ఇద్దరు మరియు నా మధ్య ఎటువంటి బేధము లేనట్లు స్నేహపూర్వకముగా దయతో నన్ను స్వీకరించారు; ఇక్కడకు దిగి వచ్చి, దయతో నన్ను ఆహ్వానించారు.

మూడవ పాశురము:  “గర్వముతో నిండి ఉన్న బ్రహ్మ, ఈశాన తదితరులను  నియంత్రించువాడవైన నీవు, వేరే ఏ ఇతర సంరక్షణ లేని నన్ను స్వీకరించాలి”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

కూవి క్కొళ్ళాయ్‌ వందందో ఎన్‌ పొల్లా క్కరుమాణిక్కమే!
ఆవిక్కోర్‌ పఱ్ఱుక్కొంబు నిన్నలాల్‌ అఱిగిన్ఱిలేన్‌ నాన్‌
మేవి త్తొళుం పిరమన్‌ శివన్‌ ఇందిరనాదిక్కెల్లాం
నావి కమల ముదఱ్కిళంగే ఉంబరందదువే

మచ్చలేని విలువైన మణి వంటి శ్రేష్థమైన రూపాముతో, నీకు దాసోహాలు అందజేయు బ్రహ్మ, రుద్ర, ఇంద్ర మొదలగువారికి మూలమైన దివ్య కమలము యొక్క ములమైన దివ్య నాభి ఉన్న నీవు, ప్రకృతికి మూల పురుషునివైన నీవు, నిత్యసూరుల నియామకునివిగా ఉన్న నీవు, నాకు సంపూర్ణ ఆనందదాయకంగా ఉండి అనుభవింపజేస్తున్నావు!  నిన్ను మించిన మరొక ఉత్తమమైన నివాసము నా ఆత్మకు మరొకటి లేదు; ఇక్కడకు వచ్చి నన్ను ఆహ్వానించి ఎంతో దయతో నన్ను స్వీకరించండి. అయ్యో! నీకు నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది!

నాలుగవ పాశురము: అందరినీ నియంత్రించే నీవు, నా స్థితిని నేను నియంత్రించడం చూచినట్లైతే నన్ను నీవు విడిచి పెట్టినట్లు అవుతుందా?”, అని ఆళ్వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఉంబరందణ్‌ పాళేయో! అదనుళ్‌ మిశైై నీయేయో!
అంబర నఱ్చోది!  అదనుళ్‌ పిరమన్ అరన్‌ నీ
ఉంబరుం యాదవరుం పడైత్త మునివన్‌ అవన్‌ నీ
ఎంబరంజాదిక్కలుఱ్ఱు ఎన్నై ప్పోర విట్టిట్టాయే

నీవు ఆది మూల తత్వాన్ని నియంత్రించి, ఈ సృష్థి క్రీడను రచించు గొప్పతనము మరియు విశిష్టత ఉన్నవాడవు. చేతనులకు నివాసమైన ఆ మూల తత్వము వారికి భోగము మరియు మోక్షాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఆ తరువాత క్రమేణా ఆకాశము, అగ్ని మొదలైనవి సృష్టించి వాటిని నీ స్వరూపాలుగా ఉంచుకున్నావు; వాటినుండి అండాకారపు విశ్వాన్ని ఉత్పత్తిచేసి, ఆ విశ్వములో బ్రహ్మ, రుద్ర మొదలైన వారిని సృష్థించి నీ స్వరూపాలుగా ఉంచుకున్నావు; దేవలోక వాసులు, మానవులు మొదలైన అన్ని రకాల జీవుల గురించి ధ్యానము చేసి వారిని సృష్టించావు; తరువాత నా దేహ నియంత్రణ బాధ్యతను స్వీకరించి నీవు నన్ను ఇక్కడ ఉంచావు. ఆళ్వారు యొక్క బాధను సూచిస్తూ “నీ” ఉన్న అన్ని చోట్లా “ఓ” ని జోడించాలి.  “నా రక్షణ భారము నీపై ఉన్నప్పటికీ నన్ను నీవు విడిచిపెట్టావు” అని ఆళ్వారు దుఃఖిస్తున్నారు.

ఐదవ పాశురము: “నా స్వంత ప్రయత్నంతో నేను నిన్ను సాధించగలనని భావించి నీవు నన్ను విడిచిపెడితే ఎలా? ‘నేను’, ‘నాది’ అన్నది ఏమైనా ఉందా? నేను పతనమై పోతాను”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

పోర విట్టిట్టు ఎన్నై నీ పుఱం పోక్కల్ ఉఱ్ఱాల్‌ పిన్నై యాన్‌
ఆరై క్కొండెత్తె అందో  ఎనదెన్బదెన్‌? యానెన్బదెన్?
తీర ఇరుంబుండ నీరదు పోల ఎన్నారుయిరై
ఆర ప్పరుగ ఎనక్కు ఆరావముదానాయే

ఇనుము తన వేడిని తగ్గించుకోడానికి నీటిని త్రాగినట్లుగా, నా ఆత్మ యొక్క అలసటను తీర్చి తృప్తిపరచడానికి నీవు తేనెలా మారి వచ్చావు; నన్ను విస్మరించి విడిచిపెట్టి, నీ వెలుపల ఉన్న ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలలో నన్ను నిమగ్న పరచాలని నీవు భావిస్తే, ఇక నేను ఏమి సాధిస్తాను? ఎవరితో సాధిస్తాను; అయ్యో! నాది అన్న స్వాతంత్య్రము మరియు నాది అని నేను చెప్పుకోదగినది నా వద్ద ఏమీ లేదు. “ఆరైక్కొండు ఎత్తై“ అనే విరుద్ధమైన పదాలను ప్రయోగించి బాధ పడుతున్నారు.  “ఇరుంబుండ నీర్పోల్ ఎన్ ఆత్మావై  ముఱ్ఱ పరుగినాన్” – నన్ను సంపూర్ణంగా త్రాగి నీ ఆనందాన్ని వెల్లడి చేశారని ఆళ్వారు చెప్పినట్లుగా సూచిస్తుంది.

ఆరవ పాశురము: “నీ నిష్ఠ పెరియ పిరాట్టిపై ఉన్నట్లు నాపై కూడా చూపి, నాతో పాటు నా దేహము/స్వరూపము పట్ల అనురాగము చూపిస్తూ నన్ను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దయతో త్వరగా నన్ను స్వీకరించాలి”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

ఎనక్కు ఆరావముదాయ్‌ ఎనదావియై ఇన్నుయిరై
మనక్కారామై మన్ని ఉండిట్టాయ్‌ ఇని ఉండొళియాయ్‌
పున క్కాయా నిఱిత్త పుండరీగ క్కణ్‌ శెంగనివాయ్‌
ఉనక్కేఱ్కు కోల మలర్‌ ప్పావైక్కన్బా ! ఎన్‌ అన్బేయో

పద్మమును పోలిన దివ్య నేత్రములు, ఎర్రటి దివ్య అదరములు, కాయాంపూ (అల్లి) రంగులో దివ్య స్వరూపముతో ఉన్న నీవు,  నీకు సరితూగే స్వరూపముతో పద్మములో నుండి జన్మించిన లక్ష్మికి ప్రియమైనవాడవు; నా ప్రేమకి స్వరూపానివి నీవు! నా దేహాన్ని/రూపాన్ని మరియు నా ఆత్మని నిత్యము అనుభవించావు. అంతటి సంపూర్ణత ఉన్న నిన్ను నా హృదయము ఇంకా ఇంకా అనుభవించాలని ఆశిస్తుంది; ఇకపై, నిన్ను నేను మరింత ఆనందించేందుకు అనుమతించాలి.

ఏడవ పాశురము: “ప్రళయ సముద్రంలో మునిగిపోతున్న శ్రీ భూమి పిరాట్టిని పైకి ఎత్తినట్లు, సాగర మథనము చేసి పెరియ పిరాట్టిని బయటకు తీసుకువచ్చి నీతో ఐక్యము చేసుకున్నట్లే, పెరియ పిరాట్టి సేవకుడనైన నన్ను ఈ సంసారపు మహాసముద్రములో నుండి వెలికి తీసి నీతో ఐక్యము చేసుకున్నావు; నా పట్ల ఇంత గొప్ప ప్రేమ చూపిన నిన్ను పొందిన తరువాత నిన్ను నేను ఎలా వదులుతాను?”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కోల మలర్‌ ప్పావైక్కు అన్బాగియ యెన్‌ అన్బేయో
నీల వరై ఇరండు పిఱై కవ్వి నిమిర్ందదొప్ప
కోల వరాగం ఒన్ఱాయ్‌  నిలం కోట్టిడై క్కొండ ఎందాయ్‌!
నీల క్కడల్‌ కడైందాయ్‌! ఉన్నై ప్పెఱ్ఱు ఇనై ప్పోక్కువనో

ఆనందించ యోగ్యమైనది, ముగ్ధమనోహరమైన పిరాట్టి పట్ల నీకున్న ప్రేమ వల్ల నీవు నా పట్ల కూడా గొప్ప ప్రేమతో ఉన్నావు. మహావరాహ రూపములో, నీల పర్వతము రెండు అర్ధచంద్రాకార చంద్రులను పట్టుకొని పైకి ఎత్తుతున్నట్లు, భూమిని నీ రెండు కోరలతోపైకి ఎత్తిన సౌందర్య స్వరూపుడిగా అవతరించిన ఓ భగవానుడా! నీ భక్తుల రక్షణ కోసము నీలి మహాసముద్రాన్ని చిలికి పరిశ్రమించిన ఓ భగవానుడా!   నిన్ను సాధించిన తరువాత, నిన్ను పూర్తిగా నా చేతిలో పెట్టుకున్న తరువాత, నిన్ను ఎలా  వదులుతాను? “నీలక్ కడల్” అంటే నీలిరంగులో ఉన్న విలువైన మణులతో నిండి ఉన్న సముద్రం అని అర్ధము.

ఎనిమిదవ పాశురము: “గ్రహణకి అందని నిన్ను పొందిన తర్వాత విడిచే ప్రసక్తేలేదు”, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

పెఱ్ఱిని ప్పోక్కువనో? ఉన్నై ఎన్‌ తని ప్పేరుయిరై
ఉఱ్ఱ ఇరువినైయాయ్‌ ఉయిరాయ్ పయనాయ అవైయాయ్‌
ముఱ్ఱ ఇమ్మూవులగుం పెరుంతూఱూయ్ త్తూఱ్ఱిల్‌ పుక్కు
ముఱ్ఱ క్కరందొళిత్తాయ్‌ ! ఎన్‌ ముదల్‌ తని విత్తేయో!

పాప పుణ్యములనే రెండు రకాల కర్మలను నియంత్రించేవాడవు నీవు;  ఆత్మని నియంత్రించేవాడవు నీవు; సుఖ దుఃఖాలకు దారితీసే కర్మల పోషకుడవు నీవు; ఈ ముల్లోకాల మూల తత్వములు మహా పొదలా ‘ప్రకారం’ రూపముగా ఉన్న వాడవు నీవు; నీవు ఆ మహా పొదలో ప్రవేశించి ఎవ్వరూ గమనించని విధముగా దాగి  ఉన్నావు; నీ దివ్య సంకల్పమే నాకు ఉత్తమ ధర్మము, నిన్ను సాధించిన తరువాత, విరహ వేదనని సహించలేని స్థితికి చేరుకున్న తరువాత, నిన్ను విడిచే ప్రసక్తి ఉందా?  “ఓ” అన్న శబ్దానికి విరహ బాధ అని అర్థము చెప్పుకోవచ్చు.

తొమ్మిదవ పాశురము:  “సమస్థ విశ్వము నా స్వరూపంగా ఉన్న నన్ను చూసిన తరువాత, ఇక ఏమి కోరుకోవాలనుకుంటున్నావు?” అని భగవానుడు అడుగగా, “ఇంతటితో నేను తృప్తి చెందలేను; శ్రేష్టమైనది మరియు సంపూర్ణమైనది అయిన తిరునాడు (పరమపదము)లో ఉండగా నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

ముదల్‌ తని విత్తేయో!  ముళు మూవులగాదిక్కెల్లాం
ముదల్‌ తని ఉన్నై ఉన్నై ఎనై నాళ్‌ వందు కూడువన్‌ నాన్‌
ముదల్‌ తని అంగుం ఇంగుం ముళు ముఱ్ఱుఱు వళ్ పాళాయ్
ముదల్‌ తని శూళ్ందగన్ఱాళ్ందుయర్ంద ముడివిలీయో!

ముల్లోకాలు మొదలైనవాటికి సర్వకారకుడవైన ఓ భగవానుడా!  భౌతిక కారణ హేతువుగా, అండాకారంలో ఉన్న ఈ విశ్వము లోపల మరియు వెలుపల ఉన్న అన్ని తత్వాలలో సంపూర్ణముగా వ్యాపించి ఉన్న ఓ భగవానుడా! సకల శ్రేయస్సు  సంపదకై సారవంతమైన పంటలు పండేలా ములా ప్రకృతిని నియంత్రించువాడా! అణువణువునా దశ దిక్కులలో వ్యాపించి అన్నింటినీ అసమానమైన రీతిలో నియంత్రించువాడా! నేను ఎప్పుడు అక్కడకు చేరుకుంటానో?  అన్ని కోణాలలో సాటిలేని అసామాన్యుడవైన నీతో ఎప్పుడు ఐక్యమౌతానో?

పదవ పాశురము:  భగవానుడు తన కోరికను నెరవేర్చకుండా తృప్తిగా ఉండవద్దని పెరియ పిరాట్టిపై ఆన చేశారు ఆళ్వారు; ఆళ్వారు ప్రార్థనను మన్నించి భగవానుడు వచ్చి ఎంతో దయతో ఆళ్వారుతో ఐక్యమైనాడు; అది చూసి ఆళ్వారు “అపరిమితమైన ప్రకృతి, ఆత్మలు మరియు జ్ఞాన రూపములో ఉన్న నీ సంకల్పము కంటే గొప్పదైన నా కోరికను తీర్చడానికి వచ్చి నాతో ఐక్యమయ్యారు” అని ఆళ్వారు చెబుతూ, “నా కోరిక ఇప్పుడు నెరవేరింది”, అని ఆళ్వారు సంతృప్తి చెందుతున్నారు.

శూళ్ందగన్ఱళ్ందుయర్ంద ముడివిల్‌ పెరుం పాళేయో
శూళ్ందదనిల్ పెరియ పర నన్మలర్‌ చ్చోదీయో
శూళ్ందదనిల్ పెరియ శుడర్‌ జ్ఞాన ఇన్బమేయో
శూళ్ందదనిల్‌ పెరియ ఎన ఆవాఱ చ్చూళ్ందాయే

ఓ భగవానుడా! అపరిమితమైన నీ ప్రకృతి, ఈ క్రింది లోకాలలో మరియు ఆ పై లోకాలలో అన్ని దిశలలో విస్తరించి, ‘ప్రకార’ రూపములో భోగమునకు మరియు మొక్షమునకు క్రీడ స్థలముగా నీ యందు ఉన్నది! ప్రకృతి కంటే గొప్పదైనది, ఉన్నతమైనది,  స్వయం ప్రకాశాత్వము వంటి గుణము, జ్ఞానముతో నిండి ఉన్న లెక్కించలేని ఆత్మలు నీ యందు ఉన్న ఓ భగవానుడా! సమస్థ తత్వములు మరియు ఆత్మలలో వ్యాపించి,  జ్ఞానము మరియు ఆనందములతో గుర్తించే మంగళ గుణములు ఉన్న ఓ సర్వజ్ఞుడా! ఈ మూడు తత్వములతో చుట్టు ముట్టబడిన నా అగాఢ ప్రేమను సంతృప్తి పరచడానికి నీ అసలు స్వరూపము, గుణాలు, స్వభావము, ఆభరణాలు, ఆయుధాలు, దివ్య పత్నులు, సేవకులు మరియు నివాసములతో నీలో సంపూర్ణముగా మరియు పరమానందంగా స్థిరమైపోయే సాయుజ్య భోగాన్ని నాకు ప్రసాదించావు. ప్రతి పంక్తిలో “ఓ” అని చెప్పడంలో, “ఓహ్! ఎంత అద్భుతంగా ఉంది!” అని ఆళ్వారు తన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచుచున్నారు.

పదకొండవ పాశురము: భగవానుడిని తాను సాధించిన విధానాన్ని నొక్కి చూపిస్తూ, ఆళ్వారు ఈ తిరువాయ్మొళి గొప్పతనాన్ని, ఈ పదిగము యొక్క పరిజ్ఞానం ఉన్నవారి పుట్టుక యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరిస్తున్నారు.

అవావఱచ్చూళ్ అరియై అయనై అరనై అలఱ్ఱి
అవావఱ్ఱు వీడు పెఱ్ఱ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌ శొన్న
అవావిల్‌ అందాదిగళాల్‌ ఇవైయాయిరముం  ముడింద
అవావిల్‌ అందాది ఇప్పత్తఱిందార్‌ పిఱందార్‌ ఉయర్ందే

ఆళ్వార్తిరునగరికి చెందిన నమ్మాళ్వార్లు తన అగాధ ప్రేమ, భక్తులను ఆర్తితో అందించి, బ్రహ్మ రుద్రుల అంతరాత్మ అయిన ఆ హరితో శాశ్వత ఐక్యతను పొందారు; వారి కోరిక నెరవేరి ముక్తి పొందారు; వారు కృపతో ఈ వెయ్యి పాశురములను అందాది రూపంలో పాడారు; ఆ వెయ్యి పాశురములలో, తన కోరిక నెరవేరబడాలని ఈ  పదిగాన్ని ధ్యానం చేసిన వారు, గొప్ప జన్మ పొందినవారౌతారు. “అవావఱచ్చూళ్ అరి” – “తన గుణాలతో తన భక్తులను వశము చేసుకొని వారిని స్వీకరించి, వాళ్ళ కోరికను నెరవేర్చువాడు” అని వివరించబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-10-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 10.10 – ಮುನಿಯೇ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 10.9 – ಶೂೞ್ ವಿಶುಮ್ಬು


ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ , ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಅವರು ತಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದರು. ಅವರು ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಡನೇ ಗರುಡವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪರಮಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು , ಆಳ್ವಾರರು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆಳ್ವಾರರು ತಾವು ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು , “ಅವಾವಱ್ಱು ವೀಡು ಪೆಱ್ಱ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್” ಎಂದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತರ ಗುಣಗಳಾದ ಸೌಂದರ್‍ಯಮ್ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ , ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಾರೆನು. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆನಂದಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ.”
ಮುನಿಯೇ ನಾನ್ಮುಗನೇ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪಾ, ಎನ್ ಪೊಲ್ಲಾ
ಕ್ಕನಿವಾಯ್ ತ್ತಾಮರೈಕ್ಕಣ್ ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ ಎನ್ ಕಳ್ವಾ,
ತನಿಯೇನಾರುಯಿರೇ ಎನ್ ತಲೈಮಿಶೈಯಾಯ್ ವನ್ದಿಟ್ಟು,
ಇನಿ ನಾನ್ ಪ್ಪೋಗಲೊಟ್ಟೇನ್ ಒನ್‍ಱುಮ್ ಮಾಯಮ್ ಶೆಯ್ಯೇಲ್ ಎನ್ನೈಯೇ ॥

ಓಹ್! ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ, ನಾಲ್ಕು ತಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಮೂರು ಕಣ್ಣಿರುವ, ಪೋಷಕನಾದ ರುದ್ರರನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಓಹ್! ಕಪ್ಪಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ತುಟಿಗಳು ಮಾಗಿದ ಫಲದಂತಿರುವವನೇ, ಕಣ್ಣುಗಳು ತಾವರೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನೇ! ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವವನೇ! ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದವನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿರುವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯಾಮಾರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ , ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಯಮ್ ಸೆಯ್ಯೇಲ್ ಎನ್ನೈ ಉನ್‍ತಿರು ಮಾರ್ವತ್ತುಮಾಲೈನಙ್ಗೈ,
ವಾಶಮ್ ಶೆಯ್ ಪೂಙ್ಕುೞಲಾಳ್ ತಿರುವಾಣೈ ನಿನ್ನಾಣೈ ಕಣ್ಡಾಯ್,
ನೇಶಮ್ ಶೆಯ್‍ದು ಉನ್ನೋಡು ಎನ್ನೈ ಉಯಿರ್ ವೇಱಿನ್‍ಱಿ ಒನ್‍ಱಾಗವೇ,
ಕೂಶಮ್ ಶೆಯ್ಯಾದು ಕೊಣ್ಡಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಕ್ಕೂವಿಕ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ ವನ್ದನ್ದೋ ॥

ನನ್ನನ್ನು ಮಾಯೆಯ ಪರಿಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಐಶ್ವರ್‍ಯಕ್ಕೆ , ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಹಾರದಂತಿರುವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಯಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಳಪು ಬಂದಿರುವ, ಅವಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿವ್ಯ ತಲೆಗೂದಲಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಮಳ ಬಂದಿರುವ ಆಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಅಸಹ್ಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ , ಬದಲಾಗಿ ಪರಮ ಸ್ನೇಹಗೊಂಡು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿನಗೂ ನನಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸು. ಅಯ್ಯೋ! ನೀನು ಕಾತುರ ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶಾನ ಮುಂತಾದವರ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವ ನೀನು, ಅಯ್ಯೋ! ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಗೆ (ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ) ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ.”
ಕೂವಿಕ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ ವನ್ದನ್ದೋ ಎನ್ ಪೊಲ್ಲಾ ಕ್ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ,
ಆವಿಕ್ಕೊರ್‍‌ ಪಱ್ಱು ಕ್ಕೊಮ್ಬು ನಿನ್ನಲಾಲ್ ಅಱಿಗಿನ್‍ಱಿಲೇನ್‍ಯಾನ್,
ಮೇವಿ ತ್ತೊೞುಮ್ ಪಿರಮನ್ ಶಿವನ್ ಇನ್ದಿರನ್ ಆದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ನಾವಿಕ್ಕಮಲಮುದಲ್ ಕಿೞಙ್ಗೇ ಉಮ್ಬರನ್ದದುವೇ ॥

ನನಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವ ತೂತಿಲ್ಲದ ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪು ಮಾಣಿಕ್ಯ ರತ್ನದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ,ದಿವ್ಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬೇರಾಗಿರುವ, ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ , ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಂಭವೂ , ಸರಿಯಾದ ಆಶ್ರಯವೂ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು , ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಅಯ್ಯೋ! ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಎಲ್ಲದರ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ?”
ಉಮ್ಬರನ್ದಣ್ ಪಾೞೇಯೋ ಅದನುಳ್ ಮಿಶೈ ನೀಯೇಯೋ,
ಅಮ್ಬರನಲ್ ಶೋದಿ ಅದನುಳ್ ಪಿರಮನ್ ಅರನ್ ನೀ,
ಉಮ್ಬರುಮ್ ಯಾದವರುಮ್ ಪಡೈತ್ತ ಮುನಿವನವನ್ ನೀ,
ಎಮ್ಬರುಮ್ ಶಾದಿಕ್ಕಲುಱ್ಱು ಎನ್ನೈ ಪ್ಪೋರವಿಟ್ಟಿಟ್ಟಾಯೇ ॥

ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಟದ ಸಾಮಾನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು. ಈ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀನು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ರೂಪವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನೀನು ಅಂಡಾಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಈ ಮೂಲಾಂಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವೆ . ಬ್ರಹ್ಮ ,ರುದ್ರ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವರು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವರು. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಾದ (ಚೇತನಗಳನ್ನು) ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜನರನ್ನು, ಮಾನವರನ್ನು ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ‘ಓ’ ಕಾರವನ್ನು ‘ನೀ’ ಕಾರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಳ್ವಾರರ ದುಃಖವನ್ನೂ ಹತಾಶೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾರರು “ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿರುವೆ.” ಎಂದು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟೆ? ನಾನು ಒಡನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೇನೆ.”
ಪ್ಪೋರವಿಟ್ಟಿಟ್ಟೆನ್ನೈ ನೀ ಪುಱಮ್ ಪೋಕ್ಕಲುತ್ತಾಲ್, ಪಿನ್ನೈ ಯಾನ್
ಆರೈಕೊಣ್ಡು ಎತ್ತೈ ಅನ್ದೋ ಎನದೆನ್ಬದೆನ್ ಯಾನೆನ್ಬದೆನ್,
ತೀರ ಇರುಮ್ಬುಣ್ಡ ನೀರದುಪೋಲ ಎನ್ನಾರುಯಿರೈ
ಆರ ಪ್ಪರುಗ , ಎನಕ್ಕಾರಾವಮುದಾನಾಯೇ ॥

ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣವು ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೀರುವಂತೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ತೃಷೆಯನ್ನು ತಣಿಸಲು ನೀನು ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಅಮೃತ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರುವ ಈ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಲು ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ? ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ? ಅಯ್ಯೋ! ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್‍ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರರು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಆರೈಕ್ಕೊಣ್ಡು ಎತ್ತೈ” ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಇರುಮ್ಬುಣ್ಡ ನೀರ್‌ಪೋಲ್ ಎನ್ ಆತ್ಮಾವೈ ಮುಱ್ಱ ಪರುಗಿನಾನ್” ಎಂದರೆ “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆನಂದಗೊಂಡು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ” ಎಂದು.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದೃಢತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಿಸಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದ/ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿರುವೆ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಬೇಗನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು.”
ಎನಕ್ಕಾರಾವಮುದಾಯ್ ಎನದಾವಿಯೈ ಇನ್ನುಯಿರೈ,
ಮನಕ್ಕಾರಾಮೈ ಮನ್ನಿ ಉಣ್ಡಿಟ್ಟಾಯ್ ಇನಿ ಉಣ್ಡೊೞಿಯಾಯ್,
ಪುನಕ್ಕಾಯಾನಿಱತ್ತ ಪುಣ್ಡರೀಕಕ್ಕಣ್ ಶೆಙ್ಗನಿವಾಯ್,
ಉನಕ್ಕೇಱ್ಕುಮ್ ಕೋಲಮಲರ್‌ ಪಾವೈಕ್ಕು ಅನ್ಬಾ ಎನ್ನನ್ಬೇಯೋ ॥

ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹಜಗುಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನು, ಪುಷ್ಪದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುವ, ನಿನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, . ಕಾಯಂಪೂ ಹೂವಿನಂತೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ, ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಹೋಲುವ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾದ ದಿವ್ಯ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸರಿಯಾದ ಆನಂದ ತರುವವಳು. ಓಹ್! ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು/ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಥ ಆನಂದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಅಂತಹ ಆಸೆಯಿಂದ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು. ಈಮೇಲಾದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನೀನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದೀಯ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸಮಾಗಮವಾದಂತೆ ಅವಳ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡೆದು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಾನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆಯೇ?”
ಕೋಲಮಲರ್ ಪಾವೈಕ್ಕು ಅನ್ಬಾಗಿಯ ಎನ್ ಅನ್ಬೇಯೋ,
ನೀಲವರೈ ಇರಣ್ಡು ಪಿಱೈ ಕವ್ವಿ ನಿಮಿರ್ನ್ದದೊಪ್ಪ,
ಕೋಲವರಾಗಮೊನ್‍ಱಾಯ್ ನಿಲಮ್ ಕೋಟ್ಟಿಡೈಕ್ಕೊಣ್ಡ ಎನ್ದಾಯ್,
ನೀಲಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೈನ್ದಾಯ್ ಉನ್ನೈ ಪೆಱ್ಱು ಇನಿ ಪ್ಪೋಕ್ಕುವನೋ ॥

ನೀನು ಸುಂದರವಾದ ಆನಂದಮಯವಾದ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಇಟ್ಟಿರುವೆ. ಓಹ್! ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೈಹಿಕ ಅಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನನ್ಯವಾದ ಮಹಾವರಾಹ ಮೂರ್ತಿಯೇ! ನೀನು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆ ರೂಪವು ಒಂದು ಎತ್ತರದ ನೀಲಿ ಪರ್ವತವು ಎರಡು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲೇರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಓಹ್! ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಡಿದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನೇ! ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ , ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟೇನೆಯೆ? “ನೀಲಕ್ಕಡಲ್” ಎಂದರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ನೀಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಡಲು ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ , ನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.”
ಪೆಱ್ಱಿನಿ ಪ್ಪೋಕ್ಕುವನೋ ಉನ್ನೈ ಎನ್ ತನಿಪ್ಪೇರುಯಿರೈ,
ಉಱ್ಱ ಇರುವಿನೈಯಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಪ್ಪಯನಾಯ್ ಅವೈಯಾಯ್,
ಮುಱ್ಱ ಇಮ್ಮೂವುಲಗುಮ್ ಪೆರುಮ್ ತೂಱಾಯ್ ತ್ತೂಱ್ಱಿಲ್ ಪುಕ್ಕು,
ಮುಱ್ಱಕ್ಕರನ್ದೊಳಿತ್ತಾಯ್ ಎನ್ ಮುದಲ್ ತನಿ ವಿತ್ತೇಯೋ ॥

ನೀನು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀಯ. ಅವುಗಳು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ. ನೀನು ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಕ. ನೀನೇ ಆ ಎರಡು ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಪೋಷಕ. ಮಹಾ ಪೊದೆಯಂತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಮ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುವೆ. ನೀನು ಈ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವಾದ ಮಹಾ ಪೊದೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ , ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಪಡದ ಹಾಗೆ ಅವಿತಿರುವೆ. ಓಹ್! ನೀನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನನಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ‘ಓ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ?” ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಅದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಿರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ) ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ.”
ಮುದಲ್ ತನಿವಿತ್ತೇಯೋ ಮುೞುಮೂವುಲಗಾದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ಮುದಲ್ ತನಿ ಉನ್ನೈ ಉನ್ನೈ ಎನೈನಾಳ್ ವನ್ದು ಕೂಡುವನ್ ನಾನ್,
ಮುದಲ್ ತನಿ ಅಙ್ಗುಮಿಙ್ಗುಮ್ ಮುೞುಮುಱ್ಱುಱುವಾೞ್ ಪಾೞಾಯ್,
ಮುದಲ್ ತನಿ ಶೂೞ್‍ನ್ದಗನ್‍ಱಾೞ್‍ನ್ದು ಉಯರ್ನ್ದ ಮುಡಿವಿಲೀಯೋ ॥

ಓಹ್! ನೀನೇ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಮೂಲವಾದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ. ಅನನ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಕಾರಣ. ಅಂಡಾಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಸಮೃದ್ಧತೆಯ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವೆ. ನೀನೇ ಮೂಲವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಉಪಸ್ಥಿತನಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿರುವ , ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೇನೆ?

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೆ, ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಶೋಕದಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಅವರಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಬಂದು ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆತ್ಮಗಳು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಕಾತುರದ ಹಂಬಲವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಆಸೆಯು ಈಗ ನೆರವೇರಿತು.”
ಶೂೞ್‍ನ್ದಗನ್‍ಱಾೞ್‍ನ್ದು ಉಯರ್ನ್ದ ಮುಡಿವಿಲ್ ಪೆರುಮ್ ಪಾೞೇಯೋ,
ಶೂೞ್‍ನ್ದದನಿಲ್ ಪೆರಿಯ ಪರನನ್ಮಲರ್ ಚ್ಚೋದೀಯೋ,
ಶೂೞ್‍ನ್ದದನಿಲ್ ಪೆರಿಯ ಶುಡರ್ ಞಾನಿನ್ಬಮೇಯೋ,
ಶೂೞ್‍ನ್ದದನಿಲ್ ಪೆರಿಯ ಎನ್ನವಾವಱಚ್ಚೂೞ್‍ನ್ದಾಯೇ ॥

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ, ದೂರದೂರದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ, ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ, ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದ, ಭೋಗಮ್ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಮ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ , ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಮ್ ಪ್ರಕಾಶತ್ವಮ್ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರಮ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ , ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಜ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಭೋಗಮ್ ನನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಿರುವೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ, ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು , ರೂಪ, ಆಭರಣಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ದಿವ್ಯ ಮಡದಿಯರು, ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ನನ್ನ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ , ಅವುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಮೂರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಾ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಓ’ ಕಾರವು ಆಳ್ವಾರರ ಮಹದಾನಂದವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ, “ವಾಹ್! ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ” ಎಂದು.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಳ್ವಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸಿ, ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಾರರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಾವಱಚ್ಚೂೞ್ ಅರಿಯೈ ಅಯನೈ ಅರನೈ ಅಲಱ್ಱಿ,
ಅವಾವಱ್ಱು ವೀಡುಪೆಱ್ಱ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್ ಶೊನ್ನ,
ಅವಾವಿಲ್ ಅನ್ದಾದಿಗಳಾಲ್ ಇವೈ ಆಯಿರಮುಮ್ , ಮುಡಿನ್ದ
ಅವಾವಿಲ್ ಅನ್ದಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತಱಿನ್ದಾರ್ ಪಿಱನ್ದಾರ್ ಉಯರ್ನ್ದೇ ॥

ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಹರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಅತೀವ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಶುಪತ ಶಾಲೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರುದ್ರರ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಪರಮಗುರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಗುಣವುಳ್ಳವರು. ಆಳ್ವಾರರ ಆಸೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು, (ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿದರು) , ಅವರು ಈ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅಂತಾದಿ ಪದ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಅಂತಾದಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ಅವಾವಱ ಚೂೞ್ ಅರಿ” ಎಂದರೆ “ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರೋ , “ ಎಂದೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್
ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್
ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.9 – శూళ్విశుంబు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 10.8 – తిరుమాలిరుంజోలై

ఆళ్వారు త్వరగా పరమపదము చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు, భగవానుడు  ఆళ్వారుని అంతకంటే త్వరగా పరమపదానికి తీసుకు వెళ్లాలని ఆశిస్తున్నాడు. కానీ దీనికి ముందు, పరమపదము చేరుకోవాలనే ఆళ్వారు కోరికను మరింత పెంచాలని భగవానుడు వారికి వేదాంతములో వివరించబడిన అర్చరాది గతిని (పరమపదానికి వెళ్ళే దారి) చూపిస్తారు. అర్చరాది మార్గాన్ని ఆళ్వారు దర్శించి తృప్తి చెంది, శ్రీవైష్ణవాలందరూ ఈ గొప్ప ఘనతను పొందుతారు అన్న విశ్వాసము కలిగించడానికి,  శ్రీవైష్ణవులు ఈ అర్చరాది మార్గములో ప్రయాణించి ఎలా  నిత్యసూరులతో (పరమపద నిత్య నివాసితులు) ఏకం అవుతారో ఈ పదిగములో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మొదటి పాశురము: తిరునాడు (పరమపదము) ని అధిరోహిస్తున్న శ్రీవైష్ణవులను చూసి చరాచర తత్వాలు పొందే సంతోషాన్ని ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

శూళ్ విశుంబణి ముగిల్‌ తూరియం ముళక్కిన
ఆళ్ కడల్‌ అలై తిరై కై ఎడుత్తాదిన
ఏళ్ పొళిళుం వాళమేందియ ఎన్నప్పన్‌
వాళ్ పుగళ్ నారణన్‌ తమరై క్కండుగందే

పరమానందాన్నికలిగించే విశేష గుణములు ఉన్న నా నిత్య బంధువు నారాయణుడు, ఆతడి విశేష బంధువులైన వారి భక్తులను చూసి సంతోషిస్తున్నారు. ఆకాశంలో అన్ని దిక్కులను కమ్మివేసిన మేఘాలు భయంకరమైన ఉరుములతో సంగీత ధ్వనులు చేశాయి; మహాసముద్రాలు ఎత్తైన అలలను తమ చేతులుగా చేసుకొని నాట్యము చేశాయి;  అద్భుతమైన వస్తువులను బహుమతుల రూపంలో ఏడు ద్వీపాలు అందించాయి.

రెండవ పాశురము: పై లోకాలు అందించిన స్వాగత సత్కారాలను ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

నారణన్‌ తమరై క్కండుగందు నల్నీర్‌ ముగిల్‌
పూరణ పొఱ్కుడం పూరిత్తదు ఉయర్‌ విణ్ణిల్‌
నీరణి కడల్గళ్‌ నిన్ఱార్తన  నెడువరై
తోరణం నిరైత్తు ఎంగుం తొళుదనర్‌ ఉలగే

నారాయణుని భక్తులను చూసి సంతోషించి, స్వచ్ఛమైన నీటితో నిండిన మేఘాలు, పై లోకాల గగనాలను బంగారు కలశములలా నింపి వేశాయి; మహాసముద్రాలు తమ నీటితో కర్ణభేరీ ధ్వనులను మ్రోగించాయి; ఎత్తైన పర్వతాలు ప్రపంచాన్ని స్వాగత తోరణాలులా అలంకరించాయి, సమస్థ లోకాల వాసులు ప్రతి చోటా వారికి పూజలు చేశారు. ఈ మొదటి రెండు పాశురములలో,  భూలోకము నుండి ఆకాశం వరకు వారికి అందించిన స్వాగత సత్కారాలను  ఆళ్వారు చూపించారు. ‘ఉలగం’ ప్రపంచ నాయకులు అని అర్థము.

మూడవ పాశురము: ఆదివాహిక (పరమపద మార్గంలో ఆత్మకి దారి చూపించే వారి నివాసం) లోక వాసులు పరమపదాన్ని అధిరోహిస్తున్న శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతించడానికి ఎదురు వచ్చి వారిపై పువ్వులు కురిపించి వారిని ఎలా కీర్తిస్తారో ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

తొళుదనర్‌ ఉలగర్గళ్‌ తూబనల్‌ మలర్‌ మళై
పొళివనర్‌ బూమి అన్ఱళందవన్‌ తమర్‌ మున్నే
ఎళుమిన్‌ ఎన్ఱు ఇరు మరుంగిశైత్తనర్‌ మునివర్గళ్‌
వళియిదు వైగుందఱ్కు ఎన్ఱు  వందెదిరే

ఈ భూలోకాన్ని మహాబలి “నాది” అని చెప్పిన్నప్పుడు, ఈ భూమిని కొలిచిన ఆ భగవానుడి మహా భక్తుల సమక్షములో మునివరులందరూ మౌనముగా నిలుచొని పుష్ప వర్షాన్ని కురిపించి, ధూప దీపాలు చూపించి, వారి దాస్య స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చేతులు జోడించి అంజలి ఘటించారు; పరమపదాన్ని అధిరోహిస్తున్న శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతించడానికి మార్గము ఇరువైపులా నిలుచొని “ఇది శ్రీవైకుంఠ మార్గము” అని చెప్పి, వారు ఆసక్తిగా “దయతో మీరు వస్తారా?” అని ఆహ్వానిస్తారు.

నాలుగవ పాశురము: శ్రీవైష్ణవులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి పైలోక దేవతలు అన్ని చోట్లా ఉద్యానవనములను ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారో,  సంగీత వాయిద్యాల సహాయముతో వారు మంగళ ధ్వనుల చేస్తూ శ్రీవైష్ణవులను ఎలా ప్రశంసిస్తారో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

ఎదిర్‌ ఎదిర్‌ ఇమైయవర్‌ ఇరుప్పిడం వగుత్తనర్‌
కదిరవర్ అవర్‌ అవర్‌ కైన్నిరై కాట్టినర్‌
అదిర్‌ కురల్‌ మురశంగళ్‌ అలై కడల్‌ ముళక్కొత్త
మదు విరి తుళాయ్‌ ముడి మాదవన్‌ తమర్కే

కళ్ళ రెప్ప వార్చని దేవతలు, తేనెలు కార్చే తులసి ఉన్న దివ్య కిరీటాన్ని ధరించిన శ్రియఃపతి సేవకులు విశ్రాంతి తీసుకునే ప్రదేశాలుగా భవంతులను తయారు చేశారు: పన్నెండు ఆదిత్యులు వారి వారి సామర్థ్యం మేరకు దారిగుండా వారి కిరణాలను వరుసలుగా వెదజల్లుతూ అలంకరించారు; వారు తుమ్బుర వాయిధ్యాలతో మ్రోగిస్తున్న కర్ణభేరీల ధ్వనులు, మహాకెరటాలతో మహాసాగరాలు చేస్తున్న మహా ధ్వనులను పోలి ఉంది.

ఐదవ పాశురము:  శ్రీవైష్ణవులకు వరుణ, ఇంద్ర మొదలైన దేవతలు ఇచ్చిన స్వాగత సత్కారములను ఆళ్వారు దయతో వివస్తున్నారు. వీరంతా ఆదివాహిక (పరమపద మార్గంలో ఆత్మకి దారి చూపించే వారు) యొక్క విధిని నిర్వర్తిస్తారు.

మాదవన్‌ తమర్‌ ఎన్ఱు  వాశలిల్‌ వానవర్‌
పోదుమిన్‌ ఎమదిడం పుగుదుగ ఎన్ఱలుం
గీదంగళ్‌ పాడినర్‌ కిన్నరర్‌ కెరుడర్గళ్‌
వేదనల్‌ వాయవర్ వేళ్వియుళ్‌ మడుత్తే

వరుణుడు, ఇంద్రుడు, ప్రజాపతి మొదలైన ఆదివాహిక దేవతలు వారి వారి నివాస ప్రవేశద్వారముల వద్ద నిలబడి వస్తున్న శ్రియఃపతి సేవకులకు దండాలు పెడుతూ తమ భక్తి చూపించి, “కృపతో ఇలా రండి, దయచేసి మీ అధీనములో ఉన్నఈ నివాసములోకి ప్రవేశించండి” అని ఆహ్వానిస్తారు; ఈ గౌరవ పలుకులు పలుకుతూ వాళ్ళని బహుమతులతో సత్కరిస్తూ, వేద పఠనముతో, యజ్ఞ కర్మలు మొదలైనవి శ్రీవైష్ణవుల పాద పద్మముల యందు గౌరవముతో అర్పించి “మా పఠనము ఈ నాటికి ధన్యమైంది” అని గొప్పగా భావిస్తారు; కిన్నరులు గంధర్వులు కీర్తనలు పాడుతారు.

ఆరవ పాశురము: “దేవస్త్రీలు శ్రీవైష్ణవులను ఆనందంగా స్వాగతించి ఆశీర్వదిస్తారు”, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

వేళ్వియుళ్‌ మడుత్తలుం విరై కమళ్ నఱుం పుగై
కాళంగళ్‌ వలంబురి కలందెంగుం ఇశైైత్తనర్‌
ఆణ్మింగళ్ వానగం ఆళియాన్‌ తమర్‌ ఎన్ఱు
వాళొణ్‌ కణ్‌ మడందైయర్‌ వాళ్ త్తినర్‌ మగిళ్ న్దే

వైధికులు తమ ధర్మాలను అర్పించిన తరువాత, మంచి ధూప సుగంధములు అన్ని చోట్లా వ్యాపింప జేస్తారు. శంఖాలు మొదలైన వాయు వాయిద్యాలు ఊద బడ్డాయి; అందమైన మెరిసే కళ్ళు ఉన్న ఆ దేవ స్త్రీలు ఆనందముతో  “మీరు స్వర్గాలను ఏలాలి” అని తిరువాళి ఉన్న సర్వేశ్వరుని దాసులను ఆశీర్వదిస్తారు.

ఏడవ పాశురము: “మరుతులు మరియు వసువులు సమూహాలుగా తమ సరిహద్దులను దాటి తమకు సాధ్యమైనంత దూరము వరకు వెళ్లి, శ్రీవైష్ణవులను ప్రశంసించారు”,  అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మడందైయర్‌ వాళ్ త్తలుం మరుదరుం వశుక్కళుం
తొడర్ందు ఎంగుం తోత్తిరం శొల్లినర్‌ తొడుగడల్‌
కిడంద ఎంకేశవన్‌ కిళర్‌ ఒళి మణిముడి
కుడందై ఎంకోవలన్‌ కుడియడి యార్కే

అగాధమైన మహాసముద్రంలో దయతో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ, కేశవునిగా బ్రహ్మతో ప్రారంభించి, నా వంటి వారిని నుండి, నిత్యసూరుల వరకు సృష్టించి, అమూల్యమైన రత్నాల కిరీటాన్ని ధరించి కృపతో తిరుక్కుడందైలో కృష్ణుడిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు; తరతరాలుగా అటువంటి భగానుడికి సేవ చేస్తున్న సేవకులను మరుతులు మరియు అష్ట వసువుల పత్నులు ప్రశంసించారు; వారు ప్రశంసిస్తుండగా, మరుతులు మరియు అష్ట వసువులు ప్రతి చోటా శ్రీవైష్ణవులను  అనుసరించి వారికి ప్రశంసలు పలికారు. తొడుదల్ – తొణ్డుదల్ (త్రవ్వడం) – లోతుని సూచిస్తుంది.

ఎనిమిదవ పాశురము: లీలావిభూతిని దాటి పరమపద సరిహద్దులో నిత్యసూరులు ఎలా ముందుకు వచ్చి శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతిస్తారో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కుడియడియార్‌ ఇవర్‌ కోవిందన్‌ తనక్కెన్ఱు
ముడియుడై వానవర్‌ ముఱై ముఱై ఎదిర్‌ కొళ్ళ
కొడియణి నెడు మదిళ్‌ కోపురం కుఱుగినర్
వడి వుడై మాదవన్‌ వైగుందం పుగవే

ఈశ్వరుని పోలిన సమాన రూపముతో కిరీటము, పీతాంబరములు మొదలైనవి ధరించిన నిత్యసూరులు ముందుకు వచ్చి, తన భక్తుల కోసమే అవతరించిన కృష్ణుడి  కోసమే ఉన్న గొప్ప కోవకు చెందిన భక్తులని భావించి వారిని స్వాగతిస్తారు. వాళ్ళు సర్వేశ్వరునికి చెందిన ఎత్తైన కోట, ధ్వజముతో అలంకరించి ఉన్న శ్రీవైకుంఠము ప్రధాన ద్వారం వద్దకు వచ్చి శ్రీవైష్ణవులను లోపలికి ప్రవేశింపజేస్తారు.

తొమ్మిదవ పాశురము: “శ్రీవైకుంఠము యొక్క ప్రవేశ ద్వారం వద్దకు చేరుకుని, పెద్దలచే స్వాగతింపబడిన తరువాత, అక్కడ ఉన్న నిత్యాసూరులు దిగ్బ్రాంతులై, ‘సంసారులు (అంతకు ముందు సంసారంలో ఉన్నవారు) శ్రీవైకుంఠానికి చేరుకున్నారు! ఎంతటి అద్భుతమిది! ఎంత అదృష్ఠము! అని ఆశ్చర్యపోతారు” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

వైగుందం పుగుదలుం వాశలిల్‌ వానవర్‌
వైగుందన్‌ తమర్‌ ఎమర్‌ ఎమదిడం పుగుదెన్ఱు
వైగుందత్తు అమరరుం మునివరుం వియందనర్‌
వైగుందం పుగువదు మణ్ణవర్‌ విదియే

శ్రీవైకుంఠములోకి శ్రీవైష్ణవులు ప్రవేశించినప్పుడు, దివ్య ద్వారపాలకులు “శ్రీవైకుంఠాన్ని సాధించిన ఈ శ్రీవైష్ణవులు మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు” అని భావించారు; “వారు మన రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలి” అని తలచి ఆతృతతో సంతోషించారు; “భూమిపై లౌకిక విషయాలలో మునిగి ఉన్న ఈ శ్రీవైష్ణవులు పరమపదములోకి ప్రవేశిస్తున్నారు, ఎంత అదృష్టం!” అని అమరులు (కైంకర్యములో పాల్గొనేవారు) మరియు మునివర్లు (భగవత్గుణాలను ధ్యానించేవారు) భావించారు.

పదవ పాశురము: ఈ సంసారం నుండి శ్రీవైకుంఠానికి చేరుకున్న శ్రీవైష్ణవులను నిత్యసూరులు ప్రశంసించిన తీరును దయతో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

విదివగై పుగుందనర్‌ ఎన్ఱు నల్‌ వేదియర్‌
పదియినిల్‌ పాంగినిల్‌ పాదంగళ్‌ కళువినర్‌
నిదియుం నఱ్చుణ్ణముం నిఱై కుడ విళక్కముం
మది ముగ మడందైయర్‌ ఏందినర్‌ వందే

ఏనాటి అదృష్టమో  ఈశ్వర సంకల్పముతో శ్రీవైష్ణవులు పరమపదాన్ని చేరుకొని లోనికి  ప్రవేశించారు; వేద ప్రావీణ్యం ఉన్న నిత్యసూరులు సంతోషించి గౌరవప్రదంగా శ్రీవైష్ణవుల దివ్య పాదాలను కడుగుతారు;  స్తోత్ర రత్నంలో “ధనం ​​మదీయం” – భగవానుడి పాదుకలు భక్తులకు గొప్ప సంపద అని చెప్పబడినట్లుగా, భగవానుడి పాదుకలతో, తిరుచూర్ణము, పూర్ణ కుంబములు మరియు మంగళ దీపములతో దివ్య ముఖ తేజముతో మెరుస్తున్న దివ్య అప్సరసలు అతి వినయ గౌరవాలతో శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతించడానికి ముందుకు వస్తారు.

పదకొండవ పాశురము: ఈ దశాబ్దంలో బాగా ప్రావీణ్యం ఉన్నవారిని వైకుంఠపు మునివర్లతో (పరమపదంలో ఎల్లప్పుడూ భగవానుడిని ధ్యానించే నిత్యసూరులు) పోల్చారు.

వందవర్‌ ఎదిర్‌ కొళ్ళ మామణి మండబత్తు
అందమిల్‌ పేరిన్బత్తు  అడియరోడిరుందమై
కొందలర్‌ పొళిల్ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌ శొల్‌
శందంగళ్‌ ఆయిరత్తు  ఇవై వల్లార్‌ మునివరే

ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు దయతో ఈ పదిగములో, భగవానుడు స్వయంగా ముందుకు వచ్చి తిరుమామణి మండపములో శ్రీవైష్ణవులను స్వీకరించే విధానాన్ని వివరిస్తున్నారు. ఆళ్వారు పాడిన వేయి పాశురములలో  అంతులేని నిత్య పరమానందమయులైన సూరులతో ఉన్న శ్రీవైష్ణవులను అ పదిగములో వివరిస్తున్నారు. ఈ పదిగాన్ని సాధన చేయగలిగిన వారు, భగవానుడి యొక్క నిత్య మంగళ గుణాలను ధ్యానించేవారు అవుతారు. ‘వందవర్ ఎదిర్కొళ్ళ’ భగవానుడి ప్రథమ సేవకుడైన విశ్వక్సేనులు మొదలైన ఇతరులు అని అర్థము.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-9-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.8 – తిరుమాలిరుంజోలై

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 10.7 – సెంజోల్

ఆళ్వారుని పరమపదానికి తీసుకెళ్లేందుకు ఎంతో కృపతో భగవానుడు తన గరుడ వాహనంలో వచ్చాడు. ప్రారంభము నుండి భగవానుడు తనకు చేసిన ఉపకారాలను ఆళ్వారు తలంచుకుంటూ, “నేను భగవానుడికి ఏమీ చేయనప్పటికీ, భగవానుడు నన్ను స్వీకరించాడు” అని తనలో తాను మననము చేసుకుంటున్నారు. “నేను అంతగా ఏమీ చేయకపోయినా, భగవానుడి దయా దృష్టి నాపై ఎలా ఫలించింది?” అని అనుకుంటూ, అదే భగవానుడిని అడిగారు. భగవానుడు ఒక కచ్చితమైన సమాధానం అంటూ ఇవ్వలేకపోకపోయారు. భగవానుడి నిర్హేతుక కృపను, వారి చల్లని దయా దృష్టిని  అర్థము చేసుకొని దాని గురించి ధ్యానిస్తూ ఆనందపడ్డారు.

మొడటి పాశురము: “ఏదో యాదృచ్ఛికంగా నేను తిరుమాలిరుంజోలై అని అన్నాను; అణుమాత్రము కూడా అపేక్ష లేని భగవానుడు పిరాట్టితో పాటు దయతో వచ్చి నాలోకి ప్రవేశించాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

తిరుమాలిరుంజోలై మలై ఎన్ఱేన్‌ ఎన్న
తిరుమాల్‌ వందు ఎన్‌ నెంజు నిఱైయ పుగుందాన్‌
కురుమా మణియుందు పునల్‌ పొన్ని త్తెన్పాల్‌
తిరుమాల్‌ శెన్ఱు శేర్విడం తెన్‌ తిరుప్పేరే

తిరుమాలిరుంజోలై అని పలికిన వెంటనే, శ్రియఃపతి అయిన భగవానుడు వచ్చి నా హృదయంలోకి పూర్ణముగా ప్రవేశించాడు. “శ్రియాసార్ధం జగత్పతిః” అని చెప్పినట్లుగా, దివ్య దామమైన పరమపదంలో పిరాట్టితో పాటు ఉంటున్న భగవానుడు, అతి విలువైన, ఉత్తమమైన రత్నాలను తన ప్రవాహముతో కొట్టుకు తీసుకొని వెళ్ళే ‘పొన్ని’ నది యొక్క దక్షిణ ఒడ్డున ఉన్న అందమైన తిరుప్పేర్ లోకి దయతో దిగివచ్చి నివాసముంటున్నాడు.

రెండవ పాశురము: “ఆతడు మునుపు కూడా సర్వేశ్వరుడే, అయినప్పటికీ, నాతో సమైక్యము కానంత వరకు, ఆతడిలో లోపం ఉండింది. ఏ కారణం లేకుండా నా హృదయంలోకి ప్రవేశించిన తరువాత, ఆతడు సంపూర్ణుడు అయ్యాడు”. అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

పేరే ఉఱైగిన్ఱ పిరాన్‌ ఇన్ఱు వందు
పేరేన్‌ ఎన్ఱు ఎన్‌ నెంజు నిజైయ ప్పుగుందాన్‌
కారేళ్ కడలేళ్ మలై ఏళులగుండుం
ఆరా వయిఱ్ఱానై అడంగ ప్పిడిత్తేనే

తిరుప్పేర్లో నిత్య నివాసముంటున్న సర్వేశ్వరుడు, “నిన్ను నేను వదలను” అని చెప్పి నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి ఈ రోజు నాకు సంపూర్ణత చేకూర్చారు; ఏడు రకాల మేఘాలు, ఏడు మహా సముద్రాలు మరియు ఏడు పర్వతాలను కలిగి ఉన్న సమస్థ  ప్రపంచాలన్నింటినీ మ్రింగిన పిదప కూడా, ఆతడి కడుపు నిండలేదు; నాలో ప్రవేశించి అన్ని విధాలుగా సంపూర్ణత చేకూర్చుకున్న ఆతడిని నేను ఆస్వాదించాలి, అనుభవించాలి.

మూడవ పాశురము: భగవానుడి నిర్హేతుక సంశ్లేషాన్ని (కారణం లేకుండా సంబంధము) ధ్యానిస్తూ ఆళ్వారు, “ఇటువంటి భగవానుడి దివ్య పాదాలు నాకు ఎంత సులభంగా ప్రాప్తించాయి!” అని ఆళ్వారు మననము చేసుకుంటున్నారు.

పీడిత్తేన్‌ పిఱవి కెడుత్తేన్‌ పిణి శారేన్‌
మడిత్తేన్ మనై వాళ్కైయుళ్ నిఱ్పదోర్ మాయైయై
కొడి క్కోబుర మాడంగలళ్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
అడిచ్చేర్వదు ఎనక్కు ఎళిదాయినవాఱే

సౌలభ్య గుణము ఉన్న భగావానుడి దివ్య పాదాలను నేను అతి సులభముగా చేరుకోగల మార్గాన్ని చూసిన తరువాత, ఎత్తైన భవనాలు, ఎత్తైన ధ్వజములు ఉన్న తిరుప్పేర్ ని అతడి నివాసంగా చేసుకున్న భగవానుడిని నేను చేరుకోవాలి; పుట్టుకతో; నా జన్మతో సంబంధాన్ని నేను తొలగించుకున్నాను; ఇక ఎలాంటి బాధలు నాకు ఉండవు; ఈ సంసారంలో ఉండాలన్న అజ్ఞానాన్ని, ఆసక్తిని నేను మానుకున్నాను.

నాలుగవ పాశురము: తిరునాడు (పరమపదము) ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న భగవానుడి స్వభావాన్ని గురించి ఆళ్వారు ధ్యానిస్తూ, “ఎంత సులభమిది!”, “నా ఇంద్రియాలతో పాటు అనుభవించిన నా మనస్సుతో నేను ఆనందిస్తున్నాను”, ఆళ్వారు మననము చేసుకుంటున్నారు.

ఎళిదాయినవాఱెన్ఱు ఎన్‌ కణ్గళ్‌ కళిప్ప
కళిదాగియ శిందైయనాయ్‌ కళిక్కిన్ఱేన్‌
కిళి తావియ శోలైగళ్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
తెళిదాగియ శేణ్‌ విశుంబు తరువానే

ఆనందభరిత హృదయము కలిగి ఉన్న వారితో ఉంటూ,  “ఎంతో కష్ట సాధ్యమైన లక్ష్యము నా పట్ల ఇంత తేలికగా మారింది!” అని దాహముతో ఉన్న నా కళ్ళు ఆనందిస్తున్నాయి; చిలుకలు విహరిస్తున్న దట్టమైన తోటలతో చుట్టుముట్టబడి ఉన్న తిరుప్పెర్లో తన సౌలభ్యాన్ని వ్యక్త పరుస్తూ, శ్రేష్టత్వముతో నిండిన ‘పరమ వ్యోమ’ ని నాకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా అక్కడ నివాసుడై ఉన్నాడు.

ఐదవ పాశురము:  “తిరుప్పేర్ నగర్లో ఉన్న భగవానుడు నన్ను బాధపెట్టే అడ్డంకులను తొలగించి నాకు తిరునాడు (పరమపదం) ని ప్రసాదించాలని నిర్ణయించుకున్నారని నాకు మాట ఇచ్చాడు.

వానే తరువాన్‌ ఎనక్కా ఎన్నోడొట్టి
ఊనేయ్‌ కురంబై ఇదనుళ్‌ పుగుందు ఇన్ఱు
తానే తడుమాఱ్ఱ వినైగళ్‌ తవిర్తాన్‌
తేనేయ్‌ పొళిల్‌ తెన్‌ తిరుప్పేర్‌ నగరానే

తుమ్మెదలు సమృద్దిగా విహరిస్తున్న తోటలతో చుట్టుముట్టి ఉన్న తిరుప్పేర్  అనే అందమైన నగరంలో నివసిస్తున్న భగవానుడు నాకు పరమపదాన్ని అనుగ్రహిస్తానని మాట ఇచ్చారు. మాంసము యముకలతో కూడిన ఈ  నా శరీరంలోకి స్వయంగా వచ్చి ప్రవేశించి, నా కష్టాలకు కారమైన పాప పుణ్యాలను తొలగించారు. ‘తేన్’ అనగా తేనె అని అర్థము.

ఆరవ పాశురము: “భగవానుడు తాను ఉండటానికి ఎన్నో  నివాసాలు ఉన్నవాడు.  ఉండటానికి ఎక్కడా స్థలం లేనివాడిలా అతడు ‘నన్ను ఇక్కడ ఉండనివ్వు’ అని విన్నపముతో వచ్చి అకారణంగా నా హృదయంలోకి ప్రవేశించాడు”, అని ఆళ్వారు ధ్యానిస్తూ సంతోషిస్తున్నారు.

తిరుప్పేర్‌ నగరాన్‌ తిరుమాలిరుంజోలై
పొరుప్పే ఉఱైగిన్ఱ పిరాన్‌  ఇన్ఱు వందు
ఇరుప్పేన్‌ ఎన్ఱు ఎన్‌ నెంజు నిఱైయ ప్పుగుందాన్‌
విరుప్పే పెఱ్ఱు అముదం ఉండు కళిత్తేనే

తిరుప్పేర్ నగరములో మరియు తిరుమాలిరుంజోలై అనే దివ్య కొండలో నిత్య నివాసముంటున్న గొప్ప మహోపకారి అయిన భగవానుడు, “నన్ను ఇక్కడ ఉండనివ్వు” అని అభ్యర్థనతో వచ్చి ఈ రోజు నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి సంపూర్ణతను ప్రసాదించారు; ఈ బహుమతిని అందుకుని ఆ అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆనందిస్తున్నాను.

ఏడవ పాశురము: తాను పొందిన అనుగ్రహము గురించి ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

ఉండు కళిత్తేఱ్కు ఉంబర్‌ ఎన్‌ కుఱై? మేలై
త్తొండు ఉగళిత్తు అంది తొళుం శొల్లు ప్పెఱ్ఱేన్‌
వండు కళిక్కుం పొళిల్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
కండు కళిప్ప కణ్ణుళ్‌ నిన్ఱు అగలానే

ప్రసన్నమైన తుమ్మెదలు విహరించే ఉద్యానవనములు చుట్టూ విస్తరించి ఉన్న తిరుప్పేర్ నగర్లో కొలువై ఉన్న భగవానుడు, నాకు ఆనందాన్ని కలిగించాలనే ఉద్దేశ్యముతో నిరంతరం నన్ను చూస్తూ నా దృష్టి యొక్క కేంద్ర బిందువుగా మారి  నన్ను విడిచి వెళ్ళడం లేదు. పరమపదాన్ని అధిరోహించాలనే కోరికతో అతడిని నిత్యమూ అనుభవిస్తూ  ఆస్వాదించే నాకు ఏ భయం లేదు. ఈ గొప్ప సేవ ద్వారా ఆనందాన్ని పొందిన తరువాత ఆఖరిలో, ఆరాధన/శరణాగతిని సూచిస్తున్న “నమః” అని నేను పలకాలి. ఉగళిత్తల్ – సమృద్ధిగా ఉండటం.

ఎనిమిదవ పాశురము: “మన మనస్సుకి  మాటలకి అంతుచిక్కని గుణము ఉన్న తిరుప్పేర్ నగరములోని భగవానుడు, ఆనందమయుడు. ప్రేమను కురిపిస్తూ ఎన్నడూ వీడనని నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి నిత్యమూ నా కళ్ళు అనుభవించేలా స్థిరమై ఉన్నాడు. అతడు నిరంతరము నా స్థాయికి మించి అనుగ్రహాన్ని నాకు ప్రసాదిస్తూనే ఉన్నాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కణ్ణుళ్‌ నిన్ఱగలాన్‌ కరుత్తిన్గణ్‌ పెరియన్‌
ఎణ్జిల్‌ నుణ్‌ పొరుళ్‌ ఏళిశైయిన్‌ శువై తానే
వణ్ణ నన్‌ మణి మాడంగళ్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
తిణ్ణం ఎన్‌ మనత్తు పుగుందాన్‌ శెఱిందిన్ఱే

తిరుప్పేర్లో నివాసుడై ఉంటున్న భగవానుడు, నన్ను వదిలి వెళ్ళకుండా నిత్యమూ నా బాహ్య నేత్రాలు ఆనందించేవిగా స్థిరమై ఉన్నాడు; నా హృదయంలో స్థిరమై ఉన్నాడు; అతని గురించి ధ్యానించునపుడు – అతడు అతి సూక్ష్మ గుణాలతో ఉంటాడు, సప్త స్వరాల మాధుర్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. చుట్టూ అనేక రంగుల ఉత్తమమైన రత్నాలతో కట్టబడిన భవనాలు ఉన్న తిరుప్పేర్లో నివాసుడై ఉన్న భగవానుడు ఈ రోజు అకారణంగా నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి స్థిరముగా నిలిచిపోయాడు.

తొమ్మిదవ పాశురము:  ‘”ఈ రోజు తనను తాను నాతో సంబంధపరచుకొని, నాలో స్థిరముగా ఐక్యమైన భగవానుడిని “ఇంతకాలము నన్ను ఎందుకు పట్టించుకోలేదు?” అని ప్రశ్నిచాలనుకుంటున్నాను”, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

ఇన్ఱెన్నై ప్పొరుళాక్కి  తన్నై ఎన్నుళ్‌ వైత్తాన్‌
అన్ఱు ఎన్నై ప్పుఱంబోగ పుణర్తదెన్‌ శెయ్యాన్‌
కున్ఱెన్న త్తిగళ్ మాడంగళ్‌ శూళ్‌ తిరుప్పేరాన్‌
ఒన్ఱు నక్కరుళ్‌ శెయ్య ఉణర్ త్తల్‌ ఉఱ్ఱేనే

ఇప్పుడు, భగవానుడు నన్ను ఒక అస్తిత్వంగా మార్చి, తన హృదయంలో పదిలపరచుకున్నాడు; కాని ఇంతకుముందు, నన్ను తనకు దూరంగా ఉండమని లౌకిక సుఖాలలో ఎందుకు ఉంచాడు? ఎత్తైన పర్వతాలలా మెరిసే భవనాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న తిరుప్పేర్లో నివాసుడై ఉన్న భగవానుడిని నుండి ఈ ప్రశ్నలకి జవాబు ఆశిస్తున్నాను. ఈ దృష్టాంతములలో ఏదో ఒకదానికి వివరణ ఇస్తే అది మరొక దానికి విరుద్ధంగా ఉంటుందని సూచిస్తుంది. నిర్హేతుక విశయీకారాన్ని (ఎటువంటి కారణం లేని అన్వేషణ) ప్రశ్నించినప్పుడు, సర్వజ్ఞుడైన భగవానుడు కూడా సమాధానము ఇవ్వలేడు.

పదవ పాశురము: ఆళ్వారు ప్రశ్నకు భగవానుడి వద్ద సమాధానం లేదు, అతనితో “నీ కోరిక ఏమిటీ చెప్పు” అని భగవానుడు దయతో  అడుగగా;  “నేను నిన్ను ప్రేమతో సేవించి నీ దివ్య పాదాలను ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నాను” అని ఆళ్వారు కోరుకుంటారు;  “సరే! తదాస్తు” అని భగవానుడు అభయమిస్తారు. ఆళ్వారు  సంతోషించి, “తిరుప్పేర్ నగరములో భగవానుడికి శరణాగతి చేసినవారికి, దుఃఖము ఉండదు”, అని ఆళ్వారు హామీ ఇస్తున్నారు.

ఉఱ్ఱేన్‌ ఉగందు పణి శెయ్దు ఉన పాదం
పెఱ్ఱేన్‌  ఈదే ఇన్నం వేండువదు ఎందాయ్‌
కఱ్ఱార్‌ మఱై వాణర్గళ్‌ వాళ్ తిరుప్పేరాఱ్కు
అఱ్ఱార్‌ అడియార్‌ తమకు అల్లల్‌ నిల్లావే

ఎటువంటి కారణం లేకుండా (నా ప్రయత్నం లేకుండానే), నీ దివ్య పాదాలను చేరుకున్నాను; భక్తితో కీర్తనలు పాడి నిన్ను సేవించి నేను అత్యున్నత లక్ష్యం అయిన నీ దివ్య చరణాలను పొందాను. నాకు సహజం బంధువైన ఓ భగవానుడా! ఈ సేవ నాకు ఎప్పటికీ కావాలి! ఆ ఆనందానికి అడ్డంకులైన దుఃఖాలు తిరుప్పేర్లో నివసిస్తున్న నీ ప్రియ భక్తులకు సహజంగానే ఉండవు. వేద పండితులు, వేద శ్రవణము చేయువారు, ఆ విధులను నైపుణ్యముతో అనుసరించువారు ఇక్కడ భగవత్ అనుభవములో జీవిస్తున్నారు. ‘అఱ్ఱారుక్కు అడియార్’ (కేవలము భగవానుడి కోసమే ఉన్న వారి భక్తులు) అని కూడా చెప్పబడింది.

పదకొండవ పాశురము: “గొప్పదైన తిరునాడు (పరమపదము) ఈ పదిగములో నిపుణులైన వారి అధీనములో ఉంటుంది” అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

నిల్లా అల్లల్‌ నీళ్ వయల్‌ శూళ్ తిరుప్పేర్మేల్‌
నల్లార్‌ పలర్‌ వాళ్ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌
శొల్లార్‌ తమిళ్ ఆయిరత్తుళ్‌ ఇవైపత్తుం
వల్లార్‌ తొండర్‌ ఆళ్వదు శూళ్ పొన్‌ విశుంబే

అనేక ప్రముఖ వ్యక్తులు తిరువాయ్మొళిని  శ్రవణము చేస్తూ నివసిస్తున్న ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు, దుఃఖములు లేని, విశాలమైన పంట చేనుల మధ్య ఉన్న తిరుప్పేర్ పైన ఈ పదిగాన్ని పాడారు. వారు పాడిన వెయ్యి పాశురములలో ఈ పదిగాన్ని నిష్ఠగా అభ్యసించిన భక్తులు నాయకులై పరమవ్యోమ అని పిలువబడు నిత్యమూ ప్రకాశించే పరమపదముని ముందుండి నడిపిస్తారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము:http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-8-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 10.9 – ಶೂೞ್ ವಿಶುಮ್ಬು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 10.8 – ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ಮಲೈ


ಆಳ್ವಾರರು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರ ಪರಮಪದದ ಆಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿ (ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ದಾರಿ)ಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾರರು ಇದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೂ ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ (ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು) ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆಯ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಅನೇಕ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ತಿರುನಾಡಿಗೆ (ಪರಮಪದಕ್ಕೆ) ಏರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ , ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಲಿಸದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅತೀವ ಹರ್ಷವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೂೞ್ ವಿಶುಮ್ಬಣಿ ಮುಗಿಲ್ ತೂರಿಯಮ್ ಮುೞಕ್ಕಿನ,
ಆೞ್ ಕಡಲ್ ಅಲೈತಿರೈ ಕೈಎಡುತ್ತಾಡಿನ,
ಏೞ್ ಪೊೞಿಲುಮ್ ವಳಮೇನ್ದಿಯ ಎನ್ನಪ್ಪನ್,
ವಾೞ್ ಪುಗೞ್ ನಾರಣನ್ ತಮರೈ ಕ್ಕಣ್ಡುಗನ್ದೇ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಯಣರ ಬಂಧುಗಳಾದ, ನನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಂಧುಗಳಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಗೊಂಡು , ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳು ಹರ್ಷವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಗುಂಪುಗೂಡಿ , ಅವುಗಳು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಗಲಭೆಯ ನಾದವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದವು. ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿರುವ, ತಳವೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಲೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಾಗಿಸಿ ನೃತ್ಯಗೈದವು. ಏಳು ದ್ವೀಪಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದವು.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ವರ್ಗದ ಲೋಕದಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರಣನ್ ತಮರೈ ಕ್ಕಣ್ಡುಗನ್ದು ನಲ್ ನೀರ್ ಮುಗಿಲ್,
ಪೂರಣ ಪೊಱ್ಕುಡಮ್ ಪೂರಿತ್ತದುಯಿರ್ ವಿಣ್ಣಿಲ್,
ನೀರಣಿ ಕಡಲ್‌ಗಳ್ ನಿನ್‍ಱಾರ್ತ್ತನ, ನೆಡುವರೈ
ತ್ತೋರಣಮ್ ನಿರೈತ್ತು ಎಙ್ಗುಮ್ ತೊೞುದನರ್ ಉಲಗೇ ॥

ಸಹಜವಾಗಿ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿ , ಆನಂದಗೊಂಡು , ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮೇಘಗಳು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣದ ಕೊಡಗಳಂತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಗಲಭೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಕಮಾನುಗಳಂತೆ ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿದವು. ಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೊದಲ ಎರಡೂ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ತೋರಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಉಲಗಮ್’ ಎಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ,ಆಧಿವಾಹಿಕ ಲೋಕ (ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಳ) ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನರು , ತಿರುನಾಡಿಗೆ (ಪರಮಪದಕ್ಕೆ) ಏರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ , ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೊೞುದನರ್ ಉಲಗರ್‌ಗಳ್ ತೂಬನಲ್ ಮಲರ್ ಮೞೈ
ಪೊೞಿವನರ್, ಪೂಮಿ ಅನ್‍ಱು ಅಳನ್ದವನ್ ತಮರ್ ಮುನ್ನೇ,
ಎೞುಮಿನ್ ಎನ್‍ಱು ಇರುಮರುಙ್ಗಿಸೈತ್ತನರ್ ಮುನಿವರ್ಗಳ್,
ವೞಿ ಇದು ವೈಕುನ್ದರ್ಕ್ಕೆನ್‍ಱು ವನ್ದೆದಿರೇ ॥

ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಮಹಾಬಲಿಯು ತನ್ನದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೂರ್ತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಳೆದವನಿಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಶರಣು ಹೊಂದುವೆ ಎಂದು, ಧೂಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಹೂಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸೇವಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ(ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ) ಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಶರಣಾದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಏರುವಾಗ “ಇದೇನಾ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ , ಆ ಮುನಿಗಳು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ “ಹೌದು , ದಯಮಾಡಿಸಿ” ಎಂದು ಅವರ ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ನಂದನ ವನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಆನಂದಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎದಿರೆದಿರ್ ಇಮೈಯವರ್ ಇರುಪ್ಪಿಡಮ್ ವಗುತ್ತನರ್,
ಕದಿರವರ್ ಅವರವರ್ ಕೈ ನಿರೈ ಕಾಟ್ಟಿನರ್,
ಅದಿರ್ ಕುರಲ್ ಮುರಶಙ್ಗಳ್ ಅಲೈಕಡಲ್ ಮುೞಕ್ಕೊತ್ತ,
ಮದುವಿರಿ ತುೞಾಯ್ ಮುಡಿ ಮಾದವನ್ ತಮರ್ಕ್ಕೇ ॥

ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದ ದೇವತೆಗಳು ತನ್ನ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಜೇನನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಿರುವ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆದಿತ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಾಣಗಳಂತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಢೋಲುಗಳ ಗಲಭೆಯ ಸದ್ದು , ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ವರುಣ, ಇಂದ್ರ ಮುಂತಾದವರು ನೀಡಿದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ ಆಧಿವಾಹಿಕ (ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವುದು) ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದವನ್ ತಮರ್ ಎನ್‍ಱು ವಾಶಲಿಲ್ ವಾನವರ್,
ಪೋದುಮಿನ್ ಎಮದಿಡಮ್ ಪುಗುದುಗ ಎನ್‍ಱಲುಮ್,
ಕೀದಙ್ಗಳ್ ಪಾಡಿನರ್ ಕಿನ್ನರರ್ ಗೆರುಡರ್ಗಳ್,
ವೇದನಲ್ ವಾಯವರ್ ವೇಳ್ವಿಯುಳ್ ಮಡುತ್ತೇ ॥

ಆಧಿವಾಹಿಕ ದೈವಗಳಾದ ವರುಣ, ಇಂದ್ರ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳ ಮುಂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ” ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳ ಸತತವಾದ ಉಚ್ಛಾರಣೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ / ಮಾತುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಯಾಗ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, “ ನಮ್ಮ ಪಠಣವು ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.” ಕಿನ್ನರರು ಮತ್ತು ಗರುಡರು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಳು ( ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಹೆಂಗಸರು) ಆನಂದದಿಂದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.”
ವೇಳ್ವಿಯುಳ್ ಮಡತ್ತಲುಮ್ ವಿರೈಕಮೞ್ ನಱುಮ್ ಪುಗೈ,
ಕಾಲಙ್ಗಳ್ ವಲಮ್ಬುರಿ ಕಲನ್ದೆಙ್ಗುಮ್ ಇಶೈತ್ತನರ್,
ಆಣ್ಮಿನ್‍ಗಳ್ ವಾನಗಮ್ ಆೞಿಯಾನ್ ತಮರೆನ್‍ಱು,
ವಾಳ್ ಒಣ್ ಕಣ್ ಮಡನ್ದೈಯರ್ ವಾೞ್‍ತ್ತಿನರ್ ಮಗಿೞ್‍ನ್ದೇ ॥

ವೈದಿಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ , ಪರಿಮಳಭರಿತವಾದ ಗಂಧವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡು, ಗಾಳಿಯ ವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಖಗಳ ನಾದಗಳು ಹೊಮ್ಮಿದವು. ಅತಿಸುಂದರವಾದ , ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆನಂದದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ತಿರುವಾೞಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಶೀಮನ್ನಾರಾಯಣರ ಸೇವಕರಾದ ನೀವುಗಳು ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಮುಂತಾದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಆಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದವರು.” ಎಂದು.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ವಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಹದ್ದನ್ನು (ಗಡಿಯನ್ನು) ಮೀರಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.”
ಮಡನ್ದೈಯರ್ ವಾೞ್‍ತ್ತಲುಮ್ ಮರುದರುಮ್ ವಶುಕ್ಕಳುಮ್,
ತೊಡರ್ನ್ದೆಙ್ಗುಮ್ ತೋತ್ತಿರಮ್ ಶೊಲ್ಲಿನರ್, ತೊಡುಕಡಲ್
ಕಿಡನ್ದ ಎಮ್ ಕೇಶವನ್ ಕಿಳರ್ ಒಳಿ ಮಣಿಮುಡಿ,
ಕುಡನ್ದೈ ಅಮ್ ಕೋವಲನ್ ಕುಡಿಯಡಿಯಾರ್ಕ್ಕೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಶವನಾಗಿ ನನ್ನಂತಹ ಜನರ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ , ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸೇವಕರನ್ನು ಮಾರುತರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳ ಮಡದಿಯರು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ಮಾರುತರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೊಡುದಲ್ – ತೋಂಡುದಲ್ – ಆಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಯಾದ ಪರಮಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಲೌಕಿಕವಾದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಡಿಯಡಿಯಾರ್ ಇವರ್ ಗೋವಿನ್ದನ್ ತನಕ್ಕೆನ್‍ಱು,
ಮುಡಿಯುಡೈ ವಾನವರ್ ಮುಱೈಮುಱೈ ಎದಿರ್ ಕೊಳ್ಳ,
ಕೊಡಿಯಣಿ ನೆಡುಮದಿಳ್ ಕೋಪುರಮ್ ಕುಱುಗಿನರ್,
ವಡಿವುಡೈ ಮಾದವನ್ ವೈಕುನ್ದಮ್ ಪುಗವೇ ॥

ಈಶ್ವರನ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ , ಕಿರೀಟ ಮತ್ತಿತರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಕೃಷ್ಣನದೇ ಪಂಗಡದವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ , ಎತ್ತರವಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ , ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಸಂಸಾರಿಗಳು ( ಮೊದಲು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ) ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಎಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ”.
ವೈಕುನ್ದಮ್ ಪುಗುದಲುಮ್ ವಾಶಲಿಲ್ ವಾನವರ್,
ವೈಕುನ್ದನ್ ತಮರ್ ಎಮರ್ ಎಮದಿಡಮ್ ಪುಗುದೆನ್‍ಱು,
ವೈಕುನ್ದತ್ತಮರರುಮ್ ಮುನಿವರುಮ್ ವಿಯನ್ದನರ್ ,
ವೈಕುನ್ದಮ್ ಪುಗುವದು ಮಣ್ಣವರ್ ವಿದಿಯೇ ॥

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ , ದಿವ್ಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, “ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದವರು.” ಎಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹರ್ಶಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಮರರು (ಕೈಂಕರ್‍ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು) ಮತ್ತು ಮುನಿವರು (ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು) ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ “ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಈ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ , ಪರಮಪದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ” ಎಂದು.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿದಿವಗೈ ಪುಗುನ್ದನರ್ ಎನ್‍ಱು ನಲ್ ವೇದಿಯರ್,
ಪದಿಯಿನಲ್ ಪಾಙ್ಗಿನಿಲ್ ಪಾದಙ್ಗಳ್ ಕೞುವಿನರ್ ,
ನಿದಿಯುಮ್ ನಲ್ ಶುಣ್ಣಮುಮ್ ನಿಱೈಕುಡವಿಳಕ್ಕಮುಮ್,
ಮದಿಮುಗ ಮಡನ್ದೈಯರ್ ಏನ್ದಿನರ್ ವನ್ದೇ ॥

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಭರಿತವಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಅಂತಹ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರು. ತಮ್ಮ ಸೇವಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿರುವ , ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಕನ್ಯೆಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ “ಧನಮ್ ಮದೀಯಮ್” ಎಂದು ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್‍ಯವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು , ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಿರುಚ್ಚೂರ್ಣಮ್, ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಮ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾದವರನ್ನು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವ ಮುನಿವರಿಗೆ (ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ) ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವನ್ದವರ್ ಎದಿರ್ ಕೊಳ್ಳ ಮಾಮಣಿಮಣ್ಡಬತ್ತು,
ಅನ್ದಮಿಲ್ ಪೇರಿನ್ಬತ್ತು ಅಡಿಯರೋಡಿರುನ್ದಮೈ,
ಕೊನ್ದಲರ್ ಪೊೞಿಲ್ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್, ಶೊಲ್
ಶೆನ್ದಙ್ಗಳ್ ಆಯಿರತ್ತು ಇವೈ ವಲ್ಲಾರ್ ಮುನಿವರೇ ॥

ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು , ತಿರುಮಾಮಣಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಎದ್ದು ಬಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿತರ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಪುಣರಾಗುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮುನಿವರಂತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ‘ವಂದವರ್ ಎದಿರ್ ಕೊಳ್ಳ ‘ ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಸೇವಕರಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್.

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-9-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org


ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ-ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 10.8 – ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 10.7-ಶೆಞ್ಜೊಲ್

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಗರುಡವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಮೊದಲಿನಿಂದ ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ಏನೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದದರೂ , ಹೇಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?” ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸಹಜವಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಆನಂದಭರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾನು ‘ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ ಮಲೈ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ , ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.”
ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ಮಲೈಯೆನ್‌ಱೇನೆನ್ನ,
ತಿರುಮಾಲ್ ವನ್ದು ಎನ್ನೆಞ್ಜು ನಿಱೈಯ ಪ್ಪುಗುನ್ದಾನ್,
ಕುರು ಮಾಮಣಿ ಉನ್ದು ಪುನಲ್ ಪೊನ್ನಿತ್ತೆನ್ಬಾಲ್,
ತಿರುಮಾಲ್ ಶೆನ್‍ಱು ಶೇರ್ವಿಡಮ್ ತೆನ್ ತಿರುಪ್ಪೇರೇ ॥

ನಾನು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಎಂಪೆರುಮಾನರು , ಯಾರು ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾಗಿರುವರೋ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವರೋ, ಅವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ಶ್ರಿಯಾಸಾರ್ದಮ್ ಜಗತ್ಪತಿಃ’ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ) ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು , ಸುಂದರವಾದ , ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳಿರುವ ಪೊನ್ನಿ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ , ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ಗೆ ಬಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದರೂ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ (ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ) ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ, ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದನು.”
ಪೇರೇ ಉಱೈಗಿನ್‍ಱ ಪಿರಾನ್ ಇನ್‍ಱುವನ್ದು,
ಪೇರೇನೆನ್‍ಱು ಎನ್ನೆಞ್ಜು ನಿಱೈಯ ಪ್ಪುಗುನ್ದಾನ್,
ಕಾಱೇೞ್ ಕಡಲೇೞ್ ಮಲೈಯೇೞ್ ಉಲಗುಣ್ಡುಮ್,
ಆರಾವಯಿಱ್ಱಾನೈ ಅಡಙ್ಗ ಪಿಡಿತ್ತೇನೇ ॥

ತಿರುಪ್ಪೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈದಿನ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ನುಂಗಿದ ಮೇಲೂ , ಏಳು ರೀತಿಯ ಮೇಘಗಳನ್ನು , ಏಳು ರೀತಿಯ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು, ಏಳು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ, ಅವನು ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಆನಂದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದನು.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ‘ನಿರ್ಹೇತುಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಮ್’ (ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಒಂದಾಗುವಿಕೆ) ಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ,” ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ನನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು”
ಪಿಡಿತ್ತೇನ್ ಪಿಱವಿ ಕೆಡುತ್ತೇನ್ ಪಿಣಿ ಶಾರೇನ್,
ಮಡಿತ್ತೇನ್ ಮನೈ ವಾೞ್‍ಕ್ಕೈಯುಳ್ ನಿಱ್ಪದೋರ್ ಮಾಯೈಯೈ,
ಕೊಡಿ ಕ್ಕೋಪುರ ಮಾಡಙ್ಗಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ಅಡಿ ಚ್ಚೇರ್ವದು ಎನಕ್ಕೆಳಿದಾಯಿನವಾಱೇ ॥

ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ , ಎತ್ತರವಾದ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಕಂಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರವನ್ನು ನಾನು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ನನಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ನನಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾಯಿತು.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸ್ವಭಾವವಾದ ತಿರುನಾಡನ್ನೇ (ಪರಮಪದವನ್ನೇ) ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು “ಎಂತಹ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್‍ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಆನಂದಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.”
ಎಳಿದಾಯಿನ ವಾಱೆನ್‍ಱು ಎನ್ ಕಣ್‍ಗಳ್ ಕಳಿಪ್ಪ,
ಕಳಿದಾಗಿಯ ಶಿನ್ದಯಿನಾಯ್ ಕಳಿಕ್ಕಿನ್‍ಱೇನ್,
ಕಿಳಿತಾವಿಯ ಶೋಲೈಗಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ತೆಳಿದಾಗಿಯ ಶೇಣ್ ವಿಶುಮ್ಬು ತರುವಾನೇ ॥

ಆನಂದಮಯವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ದಾಹಭರಿತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ “ ಕಷ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿದ ಗುರಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕಿದೆ”, ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಬಹುದಾದ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಣಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರು, ಅತೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ , ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ ಪರಮ ವ್ಯೋಮವನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನಗೆ ತಿರುನಾಡನ್ನು (ಪರಮಪದವನ್ನು) ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿ, ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನನಗಿರುವ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾನೇ ತರುವಾನೆನಕ್ಕಾಯ್ ಎನ್ನೋಡೊಟ್ಟಿ,
ಊನೇಯ್ ಕುರುಮ್ಬೈಯಿದನುಳ್ ಪುಗುನ್ದು, ಇನ್‍ಱು
ತಾನೇ ತಡುಮಾಱ್ಱ ವಿನೈಗಳ್ ತವಿರ್ತ್ತಾನ್,
ತೇನೇಯ್ ಪೊೞಿಲ್ ತೆನ್ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರಾನೇ ॥

ಅನೇಕ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ನಗರವಾದ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪರಮಪದವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಮೂಳೆ, ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನನ್ನ ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇನ್ ಎಂದರೆ ಜೇನು ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, “ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕರುಣಾಮಯವಾದ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದವನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿ ಬಂದು ‘ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೇನೆ ‘ ಎಂದು ತಾನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ತಾನೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ.”
ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರಾನ್ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ,
ಪೊರುಪ್ಪೇ ಉಱೈಗಿನ್‍ಱ ಪಿರಾನ್ ಇನ್‍ಱುವನ್ದು,
ಇರುಪ್ಪೇನೆನ್‍ಱು ಎನ್ನೆಞ್ಜು ನಿಱೈಯ ಪ್ಪುಗುನ್ದಾನ್,
ವಿರುಪ್ಪೇಪೆಱ್ಱು ಅಮುದಮುಣ್ಡು ಕಳಿತ್ತೇನೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೋಷಕರು. ಅವರು ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು. ದಿವ್ಯವಾದ ಪರ್ವತವಾದ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈಗೆ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿ, ‘ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾರಿತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿದು, ನಾನು ಪರಮ ಸಂತೋಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ದೈವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಣ್ಡು ಕಳಿತ್ತೇಱ್ಕು ಉಮ್ಬರ್ ಎನ್ ಕುಱೈ? ಮೇಲೈ
ತ್ತೊಣ್ಡುಗಳಿತ್ತು ಅನ್ದಿ ತೊೞುಮ್ ಶೊಲ್ಲು ಪೆತ್ತೇನ್,
ವಣ್ಡು ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ ಪೊೞಿಲ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ಕಣ್ಡು ಕಳಿಪ್ಪ ಕಣ್ಣುಳ್ ನಿನ್‍ಱು ಅಗಲಾನೇ ॥

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಜೀರುಂಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ನೋಡುವಂತೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ , ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಪರಮಪದದಲ್ಲೂ ಈ ಆನಂದವು ಮುಂದುವರೆಯುವುದೇ? ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ನಮಃ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಆರಾಧನೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಂತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ‘ಉಗಳಿತ್ತಾಲ್’ ಎಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವವರು. ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಟುಕದಂಥವರು. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವರು, ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರರು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
ಕಣ್ಣುಳ್ ನಿನ್‍ಱಗಲಾನ್ ಕರುತ್ತಿನ್ ಕಣ್ ಪೆರಿಯನ್,
ಎಣ್ಣಿಲ್ ನುಣ್ ಪೊರುಳ್ ಏೞ್ ಇಶೈಯಿನ್ ಶುವೈ ತಾನೇ,
ವಣ್ಣನನ್ಮಣಿ ಮಾಡಙ್ಗಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ತಿಣ್ಣಮ್ ಎನ್ ಮನತ್ತು ಪ್ಪುಗುನ್ದಾನ್ ಶೆಱಿನ್ದಿನ್‍ಱೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವರು, ನನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನವಿರಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು. ಸಪ್ತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಸವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಯಾವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ , ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ, ‘ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು.”
ಇನ್‍ಱೆನ್ನೈ ಪ್ಪೊರುಳಾಕ್ಕಿ ತ್ತನ್ನೈ ಎನ್ನುಳ್ ವೈತ್ತಾನ್,
ಅನ್‍ಱೆನ್ನೈ ಪ್ಪುಱಮ್ ಪೋಗ ಪ್ಪುಣರ್ತದು ಎನ್‍ಶೆಯ್‍ವಾನ್,
ಕುನ್‍ಱೆನ್ನತ್ತಿಗೞ್ ಮಾಡಙ್ಗಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ಒನ್‍ಱೆನಕ್ಕರುಳ್ ಶೆಯ್ಯ ಉಣರ್ತಲ್ ಉಱ್ಱೇನೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿಸಿ, ಅವರನ್ನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಏಕೆ ಅವರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದರು? ಹೊಳೆಯುವ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದ ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಒಂದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಹೇತುಕ ವಿಷಯೀಕಾರಮ್ (ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಗುಣ) ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಭಗವಂತನಾದರೂ , ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇರುವವನಾದರೂ ಅವನಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಹತ್ತಿರ ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಲು ಉತ್ತರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು?” ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡು.” ಎಂದು. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಸರಿ, ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು”, ಆಳ್ವಾರರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣದವರಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. “ ಎಂದು.
ಉಱ್ಱೇನ್ ಉಗನ್ದು ಪಣಿಶೆಯ್‍ದು ಉನಪಾದಮ್,
ಪೆಱ್ಱೇನ್ , ಈದೇ ಇನ್ನಮ್ ವೇಣ್ಡುವದೆನ್ದಾಯ್,
ಕಱ್ಱಾರ್ ಮಱೈ ವಾಣರ್ಗಳ್ ವಾೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾಱ್ಕು,
ಅಱ್ಱಾರ್ ಅಡಿಯಾರ್ ತಮಕ್ಕು ಅಲ್ಲಲ್ ನಿಲ್ಲಾವೇ ॥

ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ, (ನನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ) ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ , ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಪರಮ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಹ್! ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಈ ಸೇವೆಯೇ ನನಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಸೆ ಪಡುವಂತಹುದು. ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ, ಭಗವತ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ವೇದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವ , ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ದುಃಖಗಳು ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆಯೋ, ಅಂತಹ ದುಃಖಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ‘ಅಱ್ಱರುಕ್ಕು ಅಡಿಯಾರ್ ‘ (ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೇ ಶರಣದವರು).

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ , ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುನಾಡು (ಪರಮಪದಮ್) ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. “
ನಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಲ್ ನೀಳ್ ವಯಲ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ಮೇಲ್,
ನಲ್ಲಾರ್ ಪಲರ್ ವಾೞ್ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್,
ಶೊಲ್ಲಾರ್ ತಮಿೞ್ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಇವೈಪತ್ತುಮ್
ವಲ್ಲಾರ್ , ತೊಣ್ಡರಾಳ್ವದು ಶೂೞ್ ಪೊನ್ ವಿಶುಮ್ಬೇ ॥

ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೇ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದ ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದವರಿಗೆ, ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲದ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ , ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿರುವ, ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮಾಲೆಯಾದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದವರು , ಪರಮವ್ಯೋಮವೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ , ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ , ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮಪದಕ್ಕೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೆಲೆಸುವರು.

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-8-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.orgకోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.7 – సెంజోల్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 10.1 – తాళతామరై

ఆళ్వారు త్వరగా పరమపదానికి చేరుకోవాలనుకున్నారు. భగవానుడు కూడా దానికి అంగీకరించారు. కానీ ఆళ్వారు యొక్క దివ్య తిరుమేనితో పాటు వారిని పరమపదానికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ కూడా ఆనందించాలని అనుకున్నాడు భగవానుడు. అది గమనించిన ఆళ్వారు భగవానుడికి అలా చేయవద్దని సలహా ఇవ్వగా చివరకు ఆతడు దానికి అంగీకరించారు. భగవానుడి శీల గుణాన్ని (సరళత) చూసి ఎంతో సంతృప్తి పడి, ఆ భావాన్ని ఈ పదిగములో ఆళ్వారు వెల్లడి చేస్తున్నారు.

మొదటి పాశురము: “భగవానుడు నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి ‘నేను నీతో తిరువాయ్మొళిని పాడిస్తాను’ అని అన్నారు. నా పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమను చూడండి.  అతడిని సేవించే వాళ్ళారా! అతడి గుణాల సాగరములో మునిగిపోకండి”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

శెంజొఱ్కవిగాళ్‌! ఉయిర్కాత్తాట్చెయ్మిన్ తిరుమాలిరుంజోలై
వంజ క్కళ్వన్‌ మామాయన్‌  మాయక్కవియాయ్‌ వందు ఎన్‌
నెంజుం ఉయిరుం ఉళ్‌ కలందు  నిన్ఱార్‌ అఱియ వణ్ణం ఎన్‌
నెంజుం ఉయిరుం అవైయుండు తానేయాగి నిఱైందానే

తిరుమలలో ఉన్న భగవానుడికి అద్భుతమైన సుందర స్వరూపము, గుణాలు మొదలైనవి ఉంటాయి. అతడు ఎవరినైతే  దోచుకోవాలనుకుంటాడో, వారికి తెలియకుండానే సమస్థం దోచేస్తాడు. నాతో పాశురాలు పాడించాలని, తన చిలిపి చేష్ఠలతో నా యందు ఉండి, నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి లక్ష్మికి కూడా తెలియకుండ నాలోనే ఉండి నన్ను నా హృదయాన్ని ఆవహించివేస్తూ  ఆనందించి అవాప్త సమాస్థ కాముడు అయ్యాడు. కపటము లేని శుద్దమైన పదాలతో పాటలు పాడగల మీరందరూ! మిమ్ములను మరియు మీ వస్తువుల అపహరణ కాకుండా కాపాడుకొని మీ వాక్కు సేవని అతడికి అందించే ప్రయత్నము చేయండి. భగవానుడిలో అనన్యప్రయోజనులుగా (కైంకర్యం తప్ప వేరే కోరిక లేనివారు) మునిగి ఉన్నవారు, తమను, తమ వస్తువులను అతడి అపహరణ నుండి తప్పించలేము అని సూచిస్తుంది.

రెండవ పాశురము:  తనతో కలిసిన తరువాత భగవానుడికి కలిగిన భాగ్యాన్ని గురించి తలచుకొని ఆళ్వారు ఆనందపడుతున్నారు.

తానేయాగి నిఱైందు ఎల్లా ఉలగుం ఉయిరుం తానేయాయ్‌
తానే యాన్‌ ఎన్నాన్‌ ఆగి తన్నై త్తానే తుదిత్తు ఎనక్కు
త్తేనే పాలే కన్నలే అముదే తిరుమాలిరుంజోలై
క్కోనే యాగి నిన్ఱొళిందాన్‌ ఎన్నై ముఱ్ఱుం ఉయిరుండే

అతడు అన్ని విధాలుగా నన్ను సంపూర్ణముగా ఆనందిస్తున్నాడు; అతడే ఆది మరియు అతడే అంతము; అతడే సమస్థ లోకాలు మరియు అతడే ఆ లోకాలలోని జీవులు కూడా [ప్రతిదీ అతని శరీరములోని భాగము]; అతడు ‘నేను’ అన్న జ్ఞానము యొక్క ఉనికి తెలియజేసే ఆది తత్వము; అతడు స్తుతించేవాడు, స్తుతించబడేవాడు; తేనె, పాలు, తీపి, మధువు మరియు అనేక వస్తువులలో ‘రుచి’ గా ఉండి, ఇవాన్నీ నాకు వెల్లడి చేస్తూ, ఎక్కడికీ వెళ్ళకుండా అతడు తిరుమాలిరుంజోలైలో దయతో నివాసుడై ఉన్నాడు. అంటే అతడు ఆనందించేవాడు మరియు ఆనందింపజేసేవాడు అని సూచిస్తుంది.

మూడవ పాశురము: ప్రతి నిమిషము తన పట్ల పెరుగుతున్న అంతులేని భగవానుడి ఆప్యాయతను ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

ఎన్నై ముఱ్ఱుం ఉయిరుండు ఎన్‌ మాయ ఆక్కై ఇదనుళ్‌ పుక్కు
ఎన్నై ముఱ్ఱుం  తానేయాయ్‌ నిన్ఱ మాయ అమ్మాన్‌ శేర్‌
తెన్నన్‌ తిరుమాలిరుంజోలై తిశై కై కూప్పి చ్చేర్ న్ద యాన్
ఇన్నుం పోవేనేకొలో? ఎన్గొల్‌ అమ్మాన్‌ తిరువరుళే

అన్ని విధాలుగా నా ఆత్మను ఆస్వాదిస్తూ, అజ్ఞానము మొదలైన వాటికి కారణమైన నా శరీరంలోకి భగవానుడు ప్రవేశించి, నన్ను మరియు నా శరీరాన్నినియంత్రిస్తూ,  అద్భుతమైన గుణాలు మరియు అద్భుతమైన లీలలు చేయు నిరహేతుక భగవానుడిగా దక్షిణ దిశలో ఉన్న ప్రశంసనీయమైన తిరుమలపై నివాసుడై ఉన్నాడు; దాసుడిగా నేను ఆ దివ్యదేశానికి చేరుకున్నాను; ఆ స్థితిని పొందిన తరువాత, సముచితమైన ప్రదేశము ఇంకేదో ఉందని ఇంకెక్కడికైన వెళతామా? నిరపేక్షుడైన నా భగవానుడి ప్రేమ ఎంత గొప్పది? ఎన్నో అనుగ్రహాలున్నట్లు, తాను అనుగ్రహిస్తున్నట్లు నిలబడి ఉన్నాడని సూచిస్తుంది. ‘తెన్నన్’ –  ఆ ప్రాంతపు రాజు అని అర్థము.

నాలుగవ పాశురము: ఆళ్వారుతో ఆనందించగల తన నివాసమైన తిరుమల పట్ల, తన శరీరము పట్ల భగవానుడికి ఉన్న ప్రేమను ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

ఎన్గొల్‌ అమ్మాన్‌ తిరువరుళ్గళ్‌? ఉలగుం ఉయిరుం తానేయాయ్‌
నంగెన్నుడలం కైవిడాన్ ఞాలత్తూడే నడందుళక్కి
తెంకోళ్‌ తిశైక్కు త్తిలదమాయ్‌ నిన్ఱ తిరుమాలిరుంజోలై
నంగళ్‌ కున్ఱం కైవిడాన్‌ నణ్ఞా అశురర్‌ నలియవే

సమస్థ లోకాలకు, సమస్థ జీవరాశులకు సర్వకారకుడిగా ఉన్న భగవానుడు, అతడి పట్ల ఆసక్తి లేని అసుర ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళని నాశనం చేసి, ఈ భూమిపైన తన పాదము మోపి నడయాడాడు; మనలాంటి వారు ఆనందించేలా, దక్షిణ దిశలో శిఖామణి అయిన తిరుమాలిరుంజోలై అనే దివ్య మలైను (కొండను) అతను విడువడు; ఖచ్చితంగా అతడు నా ఈ దేహాన్ని విడువడు. భగవానుడు సౌశీల్యతతో మనకు అన్ని అనుగ్రహాలు ప్రసాదిస్తారు.

ఐదవ పాశురము: “భగవానుడు నాతో ఐక్యమై, నా నోటి నుండి తిరువాయ్మొళి విన్నాడు. తిరువాయ్మొళిని విన్నప్పుడు పొంగిపొరలుతూ అంతులేని పరమానందముతో నిత్యసూరులలా మరియు ముక్తాత్మలులా పాడుతూ ఆతడు తల ఊపుతున్నారు” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

నణ్ణా అశురర్‌ నలివెయ్ద నల్ల అమరర్‌ పొలివెయ్ద
ఎణ్ణాదనగళ్‌ ఎణ్ణుం నన్మునివర్‌ ఇన్నం తలైశిఱప్ప
పణ్ణార్‌ పాడల్‌ ఇంకవిగళ్‌ యానాయ్‌ త్తన్నై త్తాన్‌ పాడి
తెన్నావెన్నుం ఎన్నమ్మాన్‌ తిరుమాలిరుంజోలైయానే

భగవానుడిని పొందాలని ఆశించి భక్తి మార్గములో నడిచే గొప్ప వ్యక్తులకు ఐశ్వర్యము, భక్తి, పరమానందము పొందాలి.  అవాప్త సమస్థ కాముడైన భగవానుడి గుణాలను ధ్యానించే గొప్ప భక్తులకు అడ్డంకులుగా ఉన్న రాక్షసులు (భగవానుడిని చేరుకోవాలని ఆశించనివారు) నశించాలి. అటువంటి భగవానుడు, తిరుమారుంజోలైలో నిలబడి ఉన్న ఆ స్వామి, ఈ మధురమైన పద్యాలకు సంగీతాన్ని కూర్చి నా ద్వారా పాడించారు; తన తలను ఊపుతూ ఈ పాశురములను పాడారు.

ఆరవ పాశురము:  “శ్రియః పతి అయిన భగవానుడు నన్ను ఏలాలన్న ఆతృతతో  ఎంతో దయతో తిరుమలలో కొలువై ఉన్నాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

తిరుమాలిరుంజోలైయానే ఆగి చ్చెళుమూమూవులగుం తన్‌
ఒరుమా వయిఱ్ఱినుళ్ళే వైత్తు ఊళి ఊళి తలైయళిక్కుం
తిరుమాల్‌ ఎన్నై ఆళుమాల్‌ శివనుం పిరమనుం కాణాదు
అరుమాల్‌ ఎయ్ది అడి పరవ అరుళై ఈంద అమ్మానే

బ్రహ్మ రుద్రులు  భగవానుడుని చూడలేక, సాధించడనికి కష్టమైన అతడి దివ్య పాదాలను ఎంతో గొప్ప భక్తితో స్తుతించారు, వారి కోరికను దయతో భగవానుడు నెరవేర్చాడు; సర్వోత్తముడైన అటువంటి భగవానుడు ప్రతి కల్పంలో, విరుద్ధమైన అంశాలను ఏకం చేసే ప్రత్యేకమైన నైపుణ్య సామర్థ్యం తో, ముల్లోకాలను తన దివ్య అదరములో ఒక ప్రత్యేక రీతిలో పదిలపరచుకొని రక్షిస్తాడు. శ్రియః పతిత్వం కలవాడు నా సేవను స్వీకరించాలన్న మొహతో తిరుమాలిరుంజోలైలో కొలువై ఉన్నాడు. ‘ఒరుమా’ చాలా తక్కువ, స్వల్పమైన (అతడి అదరములో) అని సూచిస్తుంది.

ఏడవ పాశురము: ఆళ్వారు తనకి కలిగిన ఫలితాలకు కారణమైన తిరుమలని  కీర్తిస్తున్నారు.

అరుళై ఈ ఎనమ్మానే ! ఎన్నుం ముక్కణ్‌ అమ్మానుం
తెరుళ్‌కొళ్‌ పిరమన్‌ అమ్మానుం  తేవర్కోనుం తేవరుం
ఇరుళ్గళ్‌ కడియుం మునివరుం ఏత్తుం అమ్మాన్‌ తిరుమలై
మరుళ్గళ్‌ కడియుం మణిమలై తిరుమాలిరుంజోలై మలైయే

జ్ఞానము మొదలైన లక్షణాలను కలిగి ఉండి సృష్టికర్త అని పేరుగాంచిన బ్రహ్మ, దేవతలను నియంత్రించు ఇంద్రుడు, పూరాణాల రూపంలో ఉపదేశాలను ఇస్తూ చీకటిని తొలగించగల దేవతలు మరియు మహా ఋషులు, జ్ఞానము మొదలైన లక్షణాలను కలిగి ఉన్న త్రినేత్రుడు కూడా,” ఓ స్వామీ! మీ దయ చూపించుము” అని భగవానుడిని ప్రార్థించారు. అటువంటి భగవానుడి దివ్య నివాసమైన  ఆ దివ్య కొండ, మన లక్ష్యానికి అడ్డంకులైన అవిధ్య, అజ్ఞానములను, మన భ్రమలను, తికమకలను తొలగించగలదు. అత్యుత్తమ ఆనందాన్ని అనుగ్రహించేదిగా కీర్తిగాంచినది ఆ తిరుమాలిరుంజోలై.

ఎనిమిదవ పాశురము:  “తిరుమలతో మొదలు పెట్టి మిగిలిన దేవాలయాల పట్ల ఉన్న కోరికలన్నీ నా అవయవాల వైపు భగవానుడిచే చూపించబడుతున్నాయి, ఒక్క క్షణం కూడా నా నుండి వేరు కావడం లేదు; ఎంతటి అద్భుతమైన స్థితి ఇది!”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

తిరుమాలిరుంజోలై మలైయే తిరుప్పాఱ్కడలే ఎన్‌ తలైయే
తిరుమాల్‌ వైగుందమే  తణ్‌ తిరువేంగడమే ఎనదుడలే
అరుమా మాయత్తెనదుయిరే మనమే వాక్కే కరుమమే
ఒరుమా నొడియుం పిరియాన్‌ ఎన్‌ ఊళి ముదల్వన్‌ ఒరువనే

కాలముచేత నియంత్రించబడే అన్ని తత్వాలకు కారణభూతుడైన భగవానుడు, నన్ను పొందాలనే కారణంతో, తిరుమాలిరుంజోలై కొండ, క్షీరసాగరము, నా శిరస్సు,   “శ్రియాసార్ధం” అని చెప్పినట్లుగా శ్రియః పతిగా నివసిస్తున్న పరమపదము,   ఉత్తేజింపజేసే పెరియ తిరుమల, నా దేహము, నా ఆత్మ, అద్భుతమైన ప్రకృతి, నా మనస్సు, వాక్కు, క్రియలను ఒక్క అణు క్షణము కూడా విడువడంలేదు. ఎంతటి వైశిస్ట్యం కలవాడు అతడు!  ‘ఏ కారములు’ (చివరికి ‘ఏ’ ఉన్న పొడవైన అక్షరాలు), గణనను సూచిస్తాయి. లేదా ప్రతి దానినీ అతడు ఎంతగా ఇష్టపడుతున్నాడో సూచిస్తుంది.

తొమ్మిదవ పాశురము: “తిరుమల ద్వారా మనకి ఈ సంపద అంతా ఫలించినది; అందువల్ల, ఈ తిరుమలని వదలకూడదు” అని ఆళ్వారు తమ దివ్య హృదయంతో చెప్పుకుంటున్నారు; ఆళ్వారిని తన దేహముతో సహా పరమపదానికి తీసుకెళ్లాలనే భగవానుడి కోరికను చూసిన ఆళ్వారు “త్యజించ బడవలసిన ఈ శరీరాన్ని తొలగించి నన్ను పరమపదానికి నీవు తీసుకు వెళ్లాలి”, అని ఆళ్వారు భగవానుడి ప్రార్థిస్తున్నారు.

ఊళి ముదల్వన్‌ ఒరువనే ఎన్నుం ఒరువన్‌ ఉలగెల్లాం
ఊళి దోఱుం తన్నుళ్ళే పడైత్తు  కాత్తు క్కెడుత్తుళలుం
ఆళి వణ్ణన్‌ ఎన్‌ అమ్మాన్‌  అందణ్‌ తిరుమాలిరుంజోలై
వాళి మనమే! కై విడేల్‌ ఉడలుం ఉయిరుం మంగవొట్టే

ఓ హృదయమా! మనము ఒకనాడు వదలివేసే మన ఈ శరీరము, ప్రాణాధార వాయువు నశ్వరమైయ్యే లోపల, శక్తిని కలుగజేయు. అందమైన తిరుమాలిరుంజోలైలో నివాసుడై ఉంటున్న మన నిత్య సంబంధి అయిన భగవానుడికి దగ్గరగా వెళ్లి శరణాగతులై పోవాలి.  “ఎకమేవా” అన్న కారణ వాక్యములలో చెప్పినట్లుగా, సమయ నియంత్రణలో ఉన్న అన్ని తత్వాలకు అశిష్థ ఏకైక కారణభూతుడు అతడు; అనంతుడైన అతడు తన నిత్యకృత్యముగా తన దివ్య సంకల్పముతో  అన్ని కాలాలలో సమస్థ లోకాల సృష్టి, లయ, స్థితులను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. మన కార్యము సంపూర్ణమైయ్యే వరకు ఆతడిని వదిపెట్టవద్దు. మీరు ఈ దివ్య కొండకు శరణాగతి చేయుట ద్వారా దీర్ఘ కాలం జీవించాలి. “‘ఆళి వణ్ణన్’ కూడా  అనంతమైన పరమానందాన్ని కలుగజేయునది అతడి దివ్య స్వరూపము” అని సూచిస్తుంది.

పదవ పాశురము: భగవానుడిని ఆళ్వారు ప్రార్థించిన తరువాత కూడా, ఆళ్వారు యొక్క శరీరంపై ఉన్న ప్రీతి కారణంగా భగవానుడు ఆళ్వారు ప్రార్థనలను స్వీకరించలేదు; అందువల్ల ఇరవై నాలుగు తత్వాలతో తయారైన ప్రకృతి గురించి ఆళ్వారు భగవానుడికి తెలియజేసి, వాటి పట్ల ఎటువంటి కోరిక లేకుండా వాటిని వదులుకోవాలి, దయతో వాటిని తొలగించమని భగవానుడిని అభ్యర్థిస్తున్నారు.

మంగవొట్టు ఉన్ మామాయై తిరుమాలిరుంజోలై మేయ
నంగళ్‌ కోనే! యానే నీ ఆగి ఎన్నై అళిత్తానే!
పొంగైం పులనుం పొఱియైందుం  కరుమేందిరియం ఐంబూదం
ఇంగు ఇవ్వుయిరేయ్ పిరకిరుది మానాంగార మనంగళే

నా లాంటి వారికి స్వామిగా ఉండటం, మన మధ్య ఎటువంటి భేదము చూపకుండ ఉండి నన్ను రక్షిస్తూ తిరుమాలిరుంజోలైలో నిత్య నివాసమై ఉంటున్న ఓ భగవానుడా!  స్పర్శ ధ్వనులు, రూప  గంధములు, రుచులను వశము చేసుకునే కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం వంటి  ఐదు కర్మేంద్రియాలు, ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు, భూమి, నీరు, ఆకాశము,  వాయువు, అగ్ని వంటి శబ్దానికి నిలయమైన పంచ భూతములు, ఇంద్రియాలతో కూడి ఉన్న మన శరీరానికి కారణములు మరియు మన ఆత్మని ఈ సంసారంలో  బంధింపజేయడనికి మూల కారణములు, సృష్టిని ప్రోత్సహించే ‘మహాన్’, ‘అహంకారము’ని ప్రోత్సహించే అహం / బుద్ధి మరియు మనస్సుని ప్రోత్సహించే మన సంకల్ప కారణములు వంటి నీ ప్రకృతిని మరియు వాటి ప్రభావాలను నశ్వరం చేయడానికి నన్ను దయతో అనుమతింపుము.

పదకొండవ పాశురము: “ఈ పదిగము తిరుమల యొక్క ‘మహత్’ మరియు ‘అహంకారము’ విషయములను వివరించును”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మానాంగార మనం కెడ ఐవర్‌ వంకైయర్‌ మంగ
తానాంగారమాయ్బుక్కు త్తానే తానే ఆనానై
తేనాంగార ప్పొళిల్‌ కురుగూర్‌ శడగోబన్‌ శొల్లాయిరత్తుళ్‌
మానాంగారత్తివై పత్తుం తిరుమాలిరుంజోలై మలైక్కే

మహన్, అహంకారము మరియు మనస్సు ద్వారా శరీరంతో సంబంధం కలిగి ఉన్న ఐదు ఇంద్రియాలు నాలో ప్రవేశించి నాలో భాగములైన వాటిని, ఎంతో కృపతో భగవానుడు నాశనం చేశారు; తుమ్మెదలు స్వేచ్ఛగా విహరించే  తోటలతో గర్వించదగిన ఆళ్వార్తిరునగరికి నాయకుడైన నమ్మాళ్వార్లు పాడిన వెయ్యి పాశురములలో, దయతో తిరుమాలిరుంజోలై కొండపై విశేషముగా ఈ పదిగాన్ని పాడారు; ఈ పదిగము ‘మహత్’ మరియు ‘అహంకారము’ అని సూచించబడే అవరోధాలపై కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ పదిగాన్ని నేర్చుకున్నవారిని ‘మహత్’, ‘అహంకారము’ మొదలైన అడ్డంకులు సులువుగా విడిచి వెళ్ళిపోతాయని సూచిస్తుంది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-7-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.1 – తాళతామరై

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 9.10 – మాలైనణ్ణి

ఆళ్వారు భగవానుడికి నిత్య కైంకర్యాన్ని చేయాలనుకున్నారు. కానీ వారు ఈ ప్రపంచంలో ఇక్కడ చేయలేనని గ్రహించి, పరమపదానికి అధిరోహించి అక్కడ శాశ్వత కైంకార్యం చేయాలనుకున్నారు. తిరుమోగూర్లోని కలామేగ ఎంబెరుమానుడు తన అడ్డంకులను తొలగించి పరమపదము వైపు నడిపించగలడని భావించారు. పరమప

ద మార్గములో తనకు తోడుగా ఉండాలని కోరుతూ ఆ భగవానుడికి శరణాగతి చేశారు.

మొదటి పాశురము:  “అడ్డంకులను నాశనం చేసే స్వభావం ఉన్న కాలమేగ భగవానుడు తప్పా ఇంకేక్కడా మనకి ఆశ్రయము లేదు”, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

తాళ తామరై తడమణి వయల్‌ తిరుమోగూర్‌
నాళుం మేవి నన్గమర్ న్దు నిన్ఱు అశురరై త్తగర్కుం
తోళుం నాన్గుడై శురి కుళల్‌ కమల క్కణ్‌ కనివాయ్‌
కాళ మేగత్తె అన్ఱి మఱ్ఱొన్ఱిలం కదియే

దుష్ట శిక్షణకై కాలమేఘ పెరుమాళ్ళు పరమానందముతో ఎంతో తృప్తితో  బలమైన కాండం కలిగి ఉన్న తామర పువ్వుల సరస్సుల తో  ఉన్న తిరుమోగూర్లో నిత్య నివాసుడై  ఉన్నాడు. అతడు చతుర్భుజాలతో దట్టమైన ఉంగరాల శిరోజాలతో, కమలము వంటి నేత్రములతో, పగడము వంటి దివ్య అధర సౌందర్యముతో ఉన్నాడు. నల్లని మేఘము వంటి గొప్ప స్వరూపాన్ని కలిగి ఉన్న అతడు తప్పా మనకు ఇతర ఆశ్రయము, గమ్యము లేదు.

రెండవ పాశురము:  “పునరుజ్జీవింప చేసే భగవానుడి దివ్య పాదాలు తప్పా ఎప్పటికీ మనకు వేరే ఆశ్రయం లేదు. భగవానుడి దివ్య నామములు, భక్తులను ఆనందింపజేసి వారి అలసటను తీర్చి వారిని ఉద్ధరిస్తాయి, “, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

ఇలంగది మఱ్ఱొన్ఱు ఎమ్మైక్కుం ఈన్‌ తణ్‌ తుళాయిన్‌
అలంగలంగణ్ణి ఆయిరం పేరుడై అమ్మాన్‌
నలంగొళ్‌ నాన్మఱై  వాణర్గళ్‌ వాళ్ తిరుమోగూర్‌
నలంగళల్ అవనడి నిళల్‌ తడమన్ఱి యామే

కాలమేఘ పెరుమాళ్ళకు అందమైన తిరుత్తుళాయ్ (తులసి) హారంతో దివ్యాలంకరణ చేయబడి ఉన్నది. వీస్తున్న గాలితో ఆ తులసీ హారము అటూ ఇటూ ఊగుతూ ఉన్నది. స్థిరంగా ఉన్న పుష్పాలు వాటి చల్లదనముతో మరింత అనుభవవించేలా ఉన్నవి; నిరపేక్షుడైన ఆ భగవానుడికి లెక్కలేనన్ని దివ్య నామములు ఉన్నాయి; దయ మరియు అనేక సుగుణాలు కలిగి ఉన్న చతుర్వేద పండితులు, నిత్యము ఆ భగవానుడి సేవలో ఉండి ఆతడి విశిష్ట గుణాలను అనుభవిస్తూ సుసంపన్నముగా జీవిస్తున్న  తిరుమోగూర్లో తానూ నివాసుడై ఉన్నాడు; అన్ని జన్మలలో, ఆతడి తిరువడి  తప్పా వేరే గమ్యం మనకు లేదు; మరో మాటలో చెప్పాలంటే, విలువైన పాద అందెలతో, దివ్య ఆభరణాలతో అలంకరింపబడిన అతడి దివ్య పాదాలను, అతడు  పక్షపాతము లేకుండా భక్తుల మధ్య చేరుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

మూడవ పాశురము:  “మన దుఃఖాలన్నీ తొలగిపోయేలా, అన్ని శుభ లక్షణాలున్న సర్వేశ్వరుడు నివాసుడై ఉన్న తిరుమోగూర్కి మనందరమూ చేరుకుందాం; ఇదే ఉత్తమము”, అని ఆళ్వారు అంటున్నారు.

అన్ఱియాం ఒరు పుగలిడం ఇలం ఎన్ఱెన్ఱలఱ్ఱి
నిన్ఱు నాన్ముగన్‌ అరనొడు  తేవర్గళ్‌ నాడ
వెన్ఱు మూవులగళిత్తు ఉళల్వాన్‌ తిరుమోగూర్‌
నన్ఱు నాం ఇని నణుగుదుం నమదిడర్‌ కెడవే

“నీవు తప్పా మాకు వేరే ఆశ్రయం లేదు” అని పదే పదే ఆర్తితో ప్రార్థిస్తూ బలహీనులైన దేవలోక వాసులు, బ్రహ్మ మరియు రుద్రునితో చేరి నిలబడి భగవానుడిని ఆశ్రయించినట్లే, ఈ ముల్లోకాల శత్రువులపై గెలుపు పొందిన వాడు, సర్వరక్షకుడు అయిన వాడు నివాసుడై ఉన్న తిరుమోగూర్కి మనం అనన్యప్రయోజనులుగా చేరుకుందాం. మన మానసిక ఒత్తిడిని తొలగించుకుందాం.

నాలుగవ పాశురము:  “రండి, మన దుఃఖాలన్నీ తొలగిపోయేలా తిరుమోగూర్లో కొలువై ఉన్న భగవానుడికి శరణాగతి చేద్దాం”,  అని ఆళ్వారు శ్రీ వైష్ణవులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.

ఇడర్‌ కెడ ఎమ్మై ప్పోందళియాయ్‌ ఎన్ఱెన్ఱేత్తి
శుడర్‌ కొళ్‌ శోదియై తేవరుం మునివరుం తొడర
పడర్‌ కొళ్‌ పాంబణై పళ్ళి కొళ్వాన్‌ తిరుమోగూర్‌
ఇడర్‌ కెడ అడి పరవుదుం తొండీర్‌! వమ్మినే

భగవానుడి స్పర్శ సంబంధం ఉన్నందున ఆ సర్పము మరింత విశాలముగా విస్తరించి, దివ్య సర్ప జాతికి చెందిన వాటిలా దివ్య సువాసనలు వెదజల్లుతూ, శీతలమైన, మృదువైన  దివ్య సర్ప శయ్యపై కృపతో శయనించి ఉన్న భగవానుడు, ప్రకాశవంతమైన స్వరూపము, దివ్య తేజస్సుని కలిగి ఉన్నాడు.  తమను తాము దేవతలము అని పొగుడుకుంటూ ఉన్న దేవతలు మరియు ఋషులు ఈ దివ్య స్వరూపాన్ని అనుసరిస్తూ, “శత్రు బాధలను తొలగించమని నిన్ను ఆశ్రయించిన మమ్మల్ని రక్షించుము” అని పదే పదే శరణాగతి చేశారు. ఆటువంటి భగవానుడు ఇప్పుడు తిరుమోగూర్ నివాసుడు. అతడికి శరణాగతి చేయాలని కోరుకునేవాళ్ళారా! దయచేసి రండి! ఆతడి దివ్య చరణాలను స్తుతిద్దాం.

ఐదవ పాశురము: “మనందరి పైన దయతో దిగివచ్చి తిరుమోగూర్లో నిలబడి ఉన్న భగవానుడికి శరణాగతి చేయడానికి రండి”  అని ఆళ్వారు పిలుస్తున్నారు.

తొండీర్‌! వమ్మిన్‌ నం శుడరొళి ఒరు తని ముదల్వన్‌
అండ మూవులగళందవన్‌  అణి తిరుమోగూర్‌
ఎణ్‌ దిశైయుం ఈన్‌ కరుంబొడు పొరుంజెన్నెల్‌ విళైయ
కొండ కోయిలై వలంజెయ్దు ఇంగాడుదుం కూత్తే

కోరిక ఉన్న వాళ్ళారా! రండి!  నిమిత్త కారణం, ఉపాదాన కారణం మరియు సహాయక కారణాలైన మూడు రకాల కారణాలకు మూల భూతుడు, అండాకారపు విశ్వాము యొక్క మూడు పొరలను కొలిచి స్వీకరించినవాడు,  అనంతంగా ప్రకాశించే ప్రకాశవంతమైన దివ్య స్వరూపముతో మనకి ఆనందింపజేసేవాడు, తీపి చెరకు పొలాలు మరియు పొడవైన ఎర్రటి వరి చేనులు అన్ని దిక్కులలో వ్యాపించి ఉన్న తిరుమోగూర్లోని ఆలయాన్ని తన నివాసంగా స్వీకరించాడు. ఇక్కడే ఈ భూమిపైనే, అలాంటి ఆలయానికి మనము ప్రదక్షిణలు చేసి, భక్తిలో మునిగి నాట్యము చేద్దాం, రండి!

ఆరవ పాశురము:  “మనము నమ్మ దగిన వాడు భగవానుడు. అతడి దివ్య పాదాలు తప్ప మనకు రక్షణ లేదు, ఆతడు మనపై కృపతో తిరుమోగూర్లో నిలబడి ఉన్నాడు”. అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

కూత్తన్‌ కోవలన్‌ కుదఱ్ఱు వల్లశురర్గళ్‌ కూఱ్ఱం
ఏత్తుం నంగట్కుం అమరర్కుం మునివర్కుం ఇన్బన్
వాయ్ త్త తణ్‌ పణై వళ వయల్‌ శూళ్ తిరుమోగూర్‌
ఆత్తన్‌ తామరై అడియన్ఱి మఱ్ఱిలం అరణే

పరమాత్మ ఒక నిపుణ నర్తకిలా అందంగా నడుస్తారు; రక్షణ అవసరమైన వారిని రక్షిస్తారు; మానవాళిని హింహపెట్టే కేశి, ధేనుకాసురుల వంటి శక్తి ఉన్న రాక్షసులకు మరణము వంటివాడు; కైంకర్యము తప్ప వేరే ఇతర ఇచ్ఛ లేకుండా అతడినే స్తుతించే మనకు, ఆయనను నిత్యమూ ఆస్వాదించే నిత్యసూరులకు మరియు ఋషులకు ఆతడు ఆనందదాయకుడు. అత్యంత విశ్వసనీయుడు అయిన ఆ భగవానుడి కమలము వంటి ఆ దివ్య పాదాలు తప్పా మనకు వేరే రక్షణ లేదు. ఆ భగవానుడే, చుట్టూ చల్లటి నీటి వనరులు మరియు అందమైన పొలాలు ఉన్న తిరుమోగూర్లో భక్తులు శరణాగతి చేయుటకై కొలువై ఉన్నాడు.

ఏడవ పాశురము:  “సర్వకారకుడైన సర్వేశ్వరుడు కొలువై ఉన్న తిరుమోగూర్ని చేరుకున్న తరువాత,  ఆతడు మమ్మల్ని రక్షించకుండా ఉండలేడు, మన బాధలన్నీ వెంటనే తొలగించబడతాయి”. అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

మఱ్ఱిలం అరణ్‌ వాన్‌ పెరుం పాళ్తని ముదలా
శుఱ్ఱుమ్ నీర్‌ పడైత్తు అదన్‌ వళి త్తొల్‌ ముని ముదలా
ముఱ్ఱుమ్ దేవరోడు ఉలగు శెయ్వాన్ తిరుమోగూర్‌
శుఱ్ఱి నాం వలంశెయ్య నం తుయర్‌ కెడుం కడిదే

భగవానుడికి అత్యున్నత గొప్పతనము, ప్రత్యేకత ఉంది. అతడు భౌతిక జగత్తులో సమస్థ ప్రభావాలను సృష్టించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు. ఆది తత్వముతో ప్రారంభమయ్యే ప్రతిదాన్ని, అన్నింటికీ కారణమైన నీరు, ఇతర దేవతలతో సహా సృష్టి ప్రక్రియ గురించి యోచించు బ్రహ్మను సృష్టించగల ప్రత్యేక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు అతడు; అతడికి తిరుమోగూర్లో ప్రదక్షిణలు వంటివి చేస్తే, ఒంటరితనము కారణంగా ఏర్పడిన మన బాధలు వెంటనే పోతాయి. అందువల్ల, మనకి వేరే రక్షణ లేదు.

ఎనిమిదవ పాశురము:  “తిరుమోగూర్లో దయతో నిలబడి ఉన్న దశరథుని వీర పుత్రుడికి మనము శరణాగతులైనప్పుడు, మన బాధలన్నీ మటుమాయమై పోతాయి”. అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

తుయర్‌ కెడుం కడిదడైందు వందు అడియవర్‌ తొళుమిన్‌
ఉయర్‌ కొళ్‌ శోలై ఒణ్‌ తడమణి యొళి తిరుమోగూర్‌
పెయర్గళ్‌ ఆయిరం ఉడైయ వల్లరక్కర్‌ పుక్కళుంద
దయరదన్‌ పెఱ్ఱ మరదగ మణి త్తడత్తినైయే

ఎత్తైన తోటలు, అరుదైన విశేష సరస్సులు అలంకరణగా కలిగి, వాటి వల్ల ప్రకాశిస్తున్న తిరుమోగూగుర్లో ఉన్న భగవానుడు, దశరథుని చేత గౌరవింపబడ్డాడు, పచ్చ (రత్నము) రత్న వర్ణము కలిగిన చెరువు లా ఉన్నాడు, లెక్కలేనన్ని బిరుదులు కలిగి ఉన్న అతి బలశాలులైన రాక్షసులను ముంచగల సామర్థ్యము ఉన్నవాడు; శ్రీ రామాయణం కిష్కింద కాండం 4.12లో  “గుణైర్దాస్యం ఉపాగతః” అని చెప్పినట్లు మీరందరూ ఇక్కడకు చేరుకుని ఆయనను ఆరాధించండి. మీ దుఃఖాలు మీ ప్రయత్నం లేకుండా సునాయాసంగా వెంటనే నాశనం అవుతాయి. ఉదాహరణకి,  ఆభరణంగా అలంకరించు కోగలిగిన మరదగ రత్నాన్ని విషాన్ని తొలగించేదుకు కూడా వాడతారు. అలాగే శత్రు నాశనము చేయగల భగవానుడు భక్తులకు ఆశ్రయం కూడా అనుగ్రహిస్తాడు.

తొమ్మిదవ పాశురము: తన రక్షణ కొరకై తిరుమోగూర్కి చేరుకున్న తరువాత తనకి కలిగిన ప్రయోజనం గురించి ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

మణిత్తడ త్తడి మలర్కణ్గళ్‌ పవళ చ్చెవ్వాయ్
అణిక్కొళ్‌ నాల్‌ తడందోళ్‌ తెయ్వం అశురరై ఎన్ఱుం
తుణిక్కుం వల్లరట్టన్‌ ఉఱై పొళిల్‌ తిరుమోగూర్‌
నణిత్తు నమ్ముడై నల్లరణ్‌ నాం అడైందనమే

పరిశుద్దమైన సరస్సు వంటి దివ్య పాదాలు, వికసించిన తామర పుష్పముల వంటి దివ్య నేత్రాలు, ఎర్రటి పగడము వంటి దివ్య అధరములు, సమస్థ ఆభరణాలతో అలంకరించబడటానికి అర్హతగల చతుర్భుజాలు కలిగి ఉన్నవాడు కాళమేఘ ఎంబెరుమానుడు. ఎల్లప్పుడూ రాక్షసులను చీల్చి ఛేదింగల  అతి బలవంతుడు, గర్వించదగినవాడు, ఆహ్లాదకరమైన తిరుమోగూర్లో నిత్య నివాసుడై ఉన్నాడు. అటువంటి విశిష్ట రక్షణ నివాసమైన తిరుమోగూర్ అతి దగ్గర్లో ఉంది; మనము అక్కడికి చేరుకున్నాము.

పదవ పాశురము:  “ఓ నా బందువులారా! సర్వరక్షకుడు అయిన భగవానుడు నివాసుడై ఉన్న తిరుమోగూర్ పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోడి, దాని గురించి ధ్యానించండి, కీర్తిచండి”, అని ఆళ్వారు సమస్థ జనావళి కి తెలియజేస్తున్నారు.

నాం అడైంద నల్లరణ్‌ నమక్కెన్ఱు నల్లమరర్‌
తీమై శెయ్యుం వల్లశురరై  అంజి చ్చెన్ఱడైందాల్‌
కామ రూపం కొండు ఎళుదళిప్పాన్‌ తిరుమోగూర్‌
నామమే నవిన్ఱు ఎణ్ణుమిన్‌  ఏత్తుమిన్‌ నమర్గాళ్‌

గొప్ప గొప్ప విషయాలు తెలిసిన దేవతలు కూడా అతి బలశాలులైన అసురులకు భయపడి, “అతడు ఆశ్రిత వత్సలుడు, సర్వ రక్షకుడు” అని భావించి భగవానుడిని ఆశ్రయించినప్పుడు, అతడు ఆయా సమయ కాలముల బట్టి సముచిత స్వరూపాన్ని దాల్చి మనలను రక్షిస్తాడు. మనతో సంబంధం ఉన్న మీరందరూ! అటువంటి భగవానుడి నివాసమైన తిరుమోగూర్ యొక్క అద్భుతమైన కీర్తి గురించి ధ్యానించండి మరియు స్తుతించండి; ప్రేమతో ప్రశంసించండి. ‘కామ రూపము’ అనగా దేవతలకి అమృతాన్ని ఇవ్వడానికి మోహిని అవతారాంలో వచ్చిన భగవానుడి యొక్క స్త్రీ స్వరూపాన్ని సూచిస్తుంది.

పదకొండవ పాశురము:  “తిరుమోగూర్కి సమర్పించబడిన ఈ పదిగాన్ని ఇష్టపడేవారికి, వారి బాధలన్నీ తొలగింపబడతాయి”, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

ఏత్తుమిన్‌ నమర్గాళ్‌ ఎన్ఱు తాన్‌ కుడమాడు
కూత్తనై కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌ కుఱ్ఱేవల్గళ్‌
వాయ్ త్త ఆయిరత్తుళ్‌ ఇవై వణ్‌ తిరుమోగూర్ క్కు
ఈత్త పత్తివై ఏత్త వల్లార్కు ఇడర్ కెడుమే

ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు, ఈ వెయ్యి పాశురములను రహస్య కైంకర్యముగా “నాకు సంబంధించిన వారందరు! నన్ను స్తుతించండి” అంటూ కుండలతో నాట్యమాడే ఆ నర్తకికి అందజేశారు; వాటిలో, ఈ పదిగము విశిష్టమైన తిరుమోగూర్కి సమర్పించబడింది. ప్రేమతో ఈ పదిగాన్ని సేవించగలిగిన వారి దుఃఖాలు తొలగుతాయి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-1-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 10.7-ಶೆಞ್ಜೊಲ್

Published by:


ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 10.1 – ತಾಳತಾಮರೈ


ಆಳ್ವಾರರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಲೌಕಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರಲು ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಶೀಲಗುಣವನ್ನು(ಸರಳತೆಯನ್ನು) ನೋಡಿ ಅತೀವ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನು ಹಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಹ್! ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರೇ! ಅವನ ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತಹ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಬೇಡಿ” ಎಂದು.

ಶೆಞ್ಜೊಲ್ ಕವಿಗಾಳ್ ಉಯಿರ್ ಕಾತ್ತು ಆಟ್ಚೆಯ್‍ಮ್ಮಿನ್ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ,
ವಞ್ಜಕ್ಕಳ್ವನ್ ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಯಕ್ಕವಿಯಾಯ್ ವನ್ದು, ಎನ್
ನೆಞ್ಜುಮುಯಿರುಮುಳ್ ಕಲನ್ದು ನಿನ್‍ಱಾರ್ ಅಱಿಯಾವಣ್ಣಮ್ , ಎನ್
ನೆಞ್ಜುಮುಯಿರುಮ್ ಅವೈ ಉಣ್ಡು ತಾನೇಯಾಗಿ ನಿಱೈನ್ದಾನೇ ॥

ತಿರುಮಾಲಿರುಂಜೋಲೈನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು , ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಆದರೂ ತುಂಟತನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಿ , ಅವನೊಂದಿಗೇ ಇರುವ ಲಕ್ಶ್ಮಿಗೇ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವನು. ಅವನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಆನಂದಭರಿತನಾಗಿ , ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನಾಗಿರುವನು. ಓಹ್! ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವವರೇ! ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕದ್ದುಬಿಡುವನು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ : ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ (ಕೈಂಕರ್‍ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ) ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರಿಗೆ , ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು, ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸಮಾಗಮವಾದ ಮೇಲೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್‍ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಾನೇಯಾಗಿ ನಿಱೈನ್ದು ಎಲ್ಲಾವುಲಗುಮ್ ಉಯಿರುಮ್ ತಾನೇಯಾಯ್,
ತಾನೇ ಯಾನೆನ್ಬಾನಾಗಿ ತ್ತನ್ನೈ ತ್ತಾನೇ ತುದಿತ್ತು, ಎನಕ್ಕು
ತ್ತೇನೇ ಪಾಲೇ ಕನ್ನಲೇ ಅಮುದೇ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ,
ಕೋನೇಯಾಗಿ ನಿನ್‍ಱೊೞಿನ್ದಾನ್ ಎನ್ನೈ ಮುಱ್ಱುಮ್ ಉಯಿರ್ ಉಣ್ಡೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಅವನೇ [ಅವನ ದೇಹವೇ ಎಲ್ಲವೂ]. ಅವನೇ ನಾನೂ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅವನೇ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವವನು ಮತ್ತು ಹೊಗಳುವವನು ಅವನೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಜೇನು, ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಅಮೃತ – ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಾಧುರ್‍ಯವೂ ಅವನೇ. ಅವನೇ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗದೇ ನೆಲೆಸಿರುವವನು .
ಇದರ ಅರ್ಥ : ಅವನೇ ಆನಂದಪಡುವವನು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವವನು.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಕರಣೆಯಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್ನೈ ಮುಱ್ಱುಮ್ ಉಯಿರ್ ಉಣ್ಡು ಎನ್ ಮಾಯವಾಕ್ಕೈ ಇದನುಳ್ ಪುಕ್ಕು,
ಎನ್ನೈ ಮುಱ್ಱುಮ್ ತಾನೇಯಾಯ್ ನಿನ್‍ಱ ಮಾಯ ಅಮ್ಮಾನ್ ಶೇರ್,
ತೆನ್ನನ್ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ತ್ತಿಶೈ ಕೈಕೂಪ್ಪಿ ಚ್ಚೇರ್ನ್ದಯಾನ್,
ಇನ್ನುಮ್ ಪೋವೇನೇ ಕೊಲೋ ಎನ್ಗೊಲ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ತಿರುವರುಳೇ ॥

ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆನಂದಿಸಿದ ಮೇಲೆ , ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು , ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೊಗಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಲೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು ಆ ದಿವ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನನಗೆ ಹೋಗಲು ಸ್ಥಳವಿದೆಯೇ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಂತಹ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದವರು. ಇದರ ಅರ್ಥ : ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು , ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತೆನ್ನನ್ ಎಂಬುದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜನೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಳ್ವಾರರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ತಿರುಮಲೈಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎನ್ಗೊಲ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ತಿರುವರುಳ್‍ಗಳ್ ಉಲಗುಮ್ ಉಯಿರುಮ್ ತಾನೇಯಾಯ್,
ನನ್ಗೆನ್ನುಡಲುಮ್ ಕೈವಿಡಾನ್ ಞಾಲತ್ತೂಡೇ ನಡನ್ದುೞಕ್ಕಿ,
ತೆನ್ ಕೊಳ್ ತಿಶೈಕ್ಕು ತ್ತಿಲದಮಾಯ್‍ ನಿನ್‍ಱ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ,
ನಙ್ಗಳ್ ಕುನ್‍ಱಮ್ ಕೈವಿಡಾನ್ ನಣ್ಣಾ ಅಶುರರ್ ನಲಿಯವೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳೂ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು , ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಸುರರನ್ನು ವಧಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ , ನಮ್ಮಂತಹವರಿಂದ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವ ತಾಣವಾದ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈಗೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ನಿರ್ಗಮಿಸದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶೀಲಮ್ (ಸರಳತೆ) ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದುದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ , ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಹತೋಟಿಯಿಲ್ಲದ, ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಆನಂದಮಯವಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾತ್ಮಗಳು ಹಾಡಿದಾಗ ತಲೆದೂಗುವಂತೆ , ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಣ್ಣಾ ಅಶುರರ್ ನಲಿವೆಯ್‍ದ ನಲ್ಲ ಅಮರರ್ ಪೊಲಿವೆಯ್‍ದ,
ಎಣ್ಣಾದನಗಳ್ ಎಣ್ಣುಮ್ ನನ್ ಮುನಿವರ್ ಇನ್ಬಮ್ ತಲೈಚ್ಚಿಱಪ್ಪ,
ಪಣ್ಡಾರ್ ಪಾಡಲಿನ್ ಕವಿಗಳ್ ಯಾನಯ್ ತ್ತನ್ನೈ ತ್ತಾನ್ ಪಾಡಿ,
ತೆನ್ನಾವೆನ್ನುಮ್ ಎನ್ನಮ್ಮಾನ್ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈಯಾನೇ॥

ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿರಾಸಕ್ತರಾಗಿರುವ ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವ , ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದೈವೀಕರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್‍ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್‍ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ , ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನ್, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ತಿರುಮಲೆಗೂ (ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈಗೂ) ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಮಧುರವಾದ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು, ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಗ, ತಾಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಆಡಿಸಿ, ಈ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿ (ಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿಯ ಸಂಗಾತಿ) ಯಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಿರುಮಲೈನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಆಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. “

ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ಯಾನೇಯಾಗಿ ಚ್ಚೆೞು ಮೂವುಲಗುಮ್, ತನ್
ಒರು ಮಾವಯಱ್ಱಿನುಳ್ಳೇ ವೈತ್ತು ಊೞಿಯೂೞಿ ತಲೈ ಅಳಿಕ್ಕುಮ್,
ತಿರುಮಾಲೆನ್ನೈ ಆಳುಮಾಲ್ ಶಿವನುಮ್ ಪಿರಮನುಮ್ ಕಾಣಾದು,
ಅರುಮಾಲೆಯ್‍ದಿ ಅಡಿ ಪರವ ಅರುಳೈಯೀನ್ದ ಅಮ್ಮಾನೇ ॥


ರುದ್ರರು, ಬ್ರಹ್ಮರು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಸೇರಲು ಅತಿಕಷ್ಟವಾದ , ಅವನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿತ್ವಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೋಹದಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಾವು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಒರುಮಾ ‘ ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಒಂದು ಭಾಗ (ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ) ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ,

ಅರುಳೈ ಈ ಎನ್ನಮ್ಮಾನೇ ಎನ್ನುಮ್ ಮುಕ್ಕಣ್ ಅಮ್ಮಾನುಮ್,
ತೆರುಳ್ ಕೊಳ್ ಪಿರಮನಮ್ಮಾನುಮ್ ದೇವರ್ ಕೋನುಮ್ ತೇವರುಮ್,
ಇರುಳ್‍ಗಳ್ ಕಡಿಯುಮ್ ಮುನಿವರುಮ್ ಏತ್ತುಮ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ತಿರುಮಲೈ,
ಮರುಳ್‍ಗಳ್ ಕಡಿಯುಮ್ ಮಣಿಮಲೈ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ಮಲೈಯೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. “ ಓಹ್! ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ಕರುಣೆಯಿಂದ ದಯೆತೋರು “ ಎಂದು ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರುಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ರುದ್ರನು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೇ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನು , ದೇವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಋಷಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ದಿವ್ಯ ಪರ್ವತವು ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ಬೆಟ್ಟವು ಅವಿದ್ಯಾ (ಅಜ್ಞಾನ) ಮುಂತಾದುವುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಮ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಗುಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಆಸೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಿರುಮಲೈನನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಅಗಲಲಾರ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು.”

ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ಮಲೈಯೇ ತಿರುಪ್ಪಾಱ್ಕಡಲೇ ಎನ್‍ತಲೈಯೇ,
ತಿರುಮಾಲ್ ವೈಕುನ್ದಮೇ ತಣ್ ತಿರುವೇಂಙ್ಗಡಮೇ ಎನದುಡಲೇ,
ಅರು ಮಾಮಯತ್ತೆನದುಯಿರೇ ಮನಮೇ ವಾಕ್ಕೇ ಕರುಮಮೇ,
ಒರುಮಾನೊಡಿಯುಮ್ ಪಿರಿಯಾನ್ ಎನ್ನೂೞಿಮುದಲ್ವನೊರುವನೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವರು. ಅವುಗಳು ಕಾಲದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದು. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವರು ಒಂದು ಘಳಿಗೆಯೂ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ ಬೆಟ್ಟವು , ತಿರುಪ್ಪಾರ್ಕಡಲ್ ,ನನ್ನ ತಲೆಯು , ಅದರಿಂದ ಅಗಲಲಾರರು. ಅದು ಪರಮಪದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾಗಿ , ಶ್ರಿಯಾಸಾರ್ದಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತೇಜಕವಾದ , ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ , ನನ್ನ ದೇಹವು, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕೈಗೆಟುಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು , ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ಎಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಠವಾದವನು ಅವನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ‘ಏ’ ಕಾರಮ್ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ಎಂತಹ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತೂ ತಿರುಮಲೈನಿಂದ ದೊರಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ.” ಎಂದು ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ತಮ್ಮನ್ನು ದೇಹ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಿರುನಾಡಿಗೆ(ಪರಮಪದಕ್ಕೆ) ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಇರುವ ಆಸೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೊರೆದು ನನ್ನನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಊೞಿ ಮುದಲ್ವನೊರುವನೇ ಎನ್ನುಮ್ ಒರುವನ್ ಉಲಗೆಲ್ಲಾಮ್,
ಊೞಿದೋಱುಮ್ ತನ್ನುಳ್ಳೇ ಪಡೈತ್ತು ಕ್ಕಾತ್ತು ಕ್ಕೆಡುತ್ತುೞಲುಮ್,
ಆೞಿವಣ್ಣನ್ ಎನ್ನಮ್ಮಾನ್ ಅನ್ದಣ್ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ,
ವಾೞಿ ಮನಮೇ ಕೈವಿಡೇಲ್ ಉಡಲುಮ್ ಉಯಿರುಮ್ ಮಙ್ಗ ಒಟ್ಟೇ ॥


ಓಹ್! ಹೃದಯವೇ ! ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಮುಂತಾದುವುಗಳು ನಶ್ವರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತವಾದ ಸುಂದರ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಏಕಮೇವ ಕಾರಣನು ಈ ಕಾಲದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ. ಅದನ್ನು ‘ಕಾರಣ ವಾಕ್ಯಮ್’ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ‘ಏಕಮೇವ’ ನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಅಪರಿಮಿತನಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ರಕ್ಷಕನು, ಪೋಷಕನು ಮತ್ತು ನಾಶಮಾಡುವವನು. ಅವನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು. ನಿನ್ನ ಆಸೆಯು ತೀರುವವರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಡ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶರಣುಹೊಂದಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕು. ‘ಆೞಿ ವಣ್ಣನ್ ‘ ಎಂದರೆ ‘ಅವನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಆನಂದಭರಿತವಾದುದು’ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ, ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂಲವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅದು ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ.

ಮಙ್ಗವೊಟ್ಟುನ್ ಮಾಮಾಯೈ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ಮೇಯ,
ನಙ್ಗಳ್‍ಕೋನೇ ಯಾನೇ ನೀಯಾಗಿ ಎನ್ನೈ ಅಳಿತ್ತಾನೇ,
ಪೊಙ್ಗೆಮ್ ಪುಲನುಮ್ ಪೊಱಿಯೈನ್ದುಮ್ ಕರುಮೇನ್ದಿರಿಯಮ್ ಐಮ್ಬೂದಮ್,
ಇಙ್ಗು ಇವ್ವುಯಿರೇಯ್ ಪಿರ ಕಿರುತಿ ಮಾನಾಙ್ಗಾರ ಮನಙ್ಗಳೇ ॥


ಓಹ್! ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನೇ! ನನ್ನಂತಹವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವವನೇ! ನಿನಗೂ ನನಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ, ನಾನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಿಗೇ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರಗೊಳಿಸು. ಅದು ಐದು ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುವ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳು ,ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ. ಐದು ರೀತಿಯ ಪಾಶಗಳಾದ , ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕಿವಿಗಳು, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ, ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವು ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದುವುಗಳು , ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿವೆ. ‘ಮಹಾನ್’ ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ, ‘ಅಹಂಕಾರ’ ಎಂಬುದು ತರ್ಕಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂಬುದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಮ್‍ನನ್ನು ತಿರುಮಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನಾಙ್ಗಾರ ಮನಮ್ ಕೆಡ ಐವರ್ ವನ್‍ಕೈಯರ್ ಮಙ್ಗ ,
ತಾನಾಙ್ಗಾರಮಾಯ್ ಪ್ಪುಕ್ಕು ತ್ತಾನೇ ತ್ತಾನೇ ಯಾನಾನೈ,
ತೇನಾಙ್ಗಾರ ಪ್ಪೊೞಿಲ್ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್ ಶೊಲ್ಲಾಯಿರತ್ತುಳ್,
ಮಾನಾಙ್ಗಾರತ್ತಿವೈಪತ್ತುಮ್ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ಮಲೈಕ್ಕೇ ॥


ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು, ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಿ, ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾನ್, ಅಹಂಕಾರಮ್ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಾನೇ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ , ದುಂಬಿಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೇ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈಗಾಗಿಯೇ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದಿಗೆಯು ಮಹತ್ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಮ್‍ನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ , ಮಹತ್ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಗಳು ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-7-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.orgತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 10.1 – ತಾಳತಾಮರೈ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 9.10 – ಮಾಲೈನಣ್ಣಿ


ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೈಂಕರ್‍ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಏರಿ ,ಆ ಕೈಂಕರ್‍ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನಗಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮೋಹೂರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಮೇಗಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಒಬ್ಬರೇ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಪದದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಗುಣವಿರುವ ಕಾಳಮೇಗ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲ “

ತಾಳ ತಾಮರೈ ತ್ತಡಮಣಿ ವಯಲ್ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ನಾಳುಮ್ ಮೇವಿ ನನ್ಗಮರ್ನ್ದು ನಿನ್‍ಱು ಅಶುರರೈ ತ್ತಗರ್ಕ್ಕುಮ್,
ತೋಳು ನಾನ್ಗುಡೈ ಚ್ಚುರಿ ಕುೞಲ್ ಕಮಲಕ್ಕಣ್ ಕನಿ ವಾಯ್,
ಕಾಳಮೇಗತ್ತೈ ಯೆನ್‍ಱಿ ಮಱ್ಱೊನ್‍ಱಿಲಮ್ ಗದಿಯೇ ॥

ವೈರಿಗಳಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾಳಮೇಗಮ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಿರುಮೋಗೂರ್‌ನಲ್ಲಿ , ಅತೀವ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ,ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಗದ್ದೆಗಳು, ಬಲವಾದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ತಾವರೆ ಹೂಗಳುಳ್ಳ ಕೆರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವ್ಯ ಕೈಗಳು, ಸುರುಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂಗುರುಳು, ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲು, ತಾವರೆಯಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳು , ಹವಳದಂತಹ ಸ್ನೇಹಭರಿತವಾದ ದಿವ್ಯ ತುಟಿಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಭವ್ಯವಾದ, ಕಪ್ಪು ಮೇಘದಂತಿರುವ, ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಆನಂದವು ಭಕ್ತರ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತದೆ.”

ಇಲಮ್ ಗದಿ ಮಱ್ಱೊನ್‍ಱು ಎಮ್ಮೈಕ್ಕುಮ್ ಈನ್ ತಣ್ ತುೞಾಯಿನ್,
ಅಲಙ್ಗಲಮ್ ಕಣ್ಣಿ ಆಯಿರಮ್ ಪೇರ್ ಉಡೈ ಅಮ್ಮಾನ್,
ನಲಮ್ ಕೊಳ್ ನಾನ್ಮಱೈ ವಾಣರ್‌ಗಳ್ ವಾೞ್ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ನಲಮ್‍ಕೞಲವನಡಿನಿೞಲ್ ತಡಮನ್‍ಱಿ ಯಾಮೇ ॥


ಕಾಳಮೇಗಮ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸುಂದರವಾದ, ಜೀಕುತ್ತಿರುವ ತಿರುತ್ತುೞಾಯ್ ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ಅನುಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆನಂದಮಯವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿಯು , ಆನಂದಭರಿತವಾದ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಿರುಮೋಗೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ, ಇತರರಿಗಾಗಿ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವ, ಅವನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆರೆಯ ನೆರಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಗುರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನರ ವಿಜಯದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಎಣಿಸದೇ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿರುಮೋಗೂರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.”

ಅನ್‍ಱಿ ಯಾಮ್ ಒರುಪುಗಲಿಡಮ್ ಇಲಮ್ ಎನ್‍ಱೆನ್‍ಱಲಟ್ಱಿ,
ನಿನ್‍ಱು ನಾನ್ಮುಗನ್ ಅರನೊಡು ದೇವರ್ಗಳ್ ನಾಡ
ವೆನ್‍ಱು ಇಮ್ಮೂವುಲಗಳಿತ್ತು ಉೞಲ್ವಾನ್ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ನನ್‍ಱು ನಾಮ್ ಇನಿ ನಣುಗುದುಮ್ ನಮದಿಡರ್ ಕೆಡವೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದು “ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲ “ ಎಂದಾಗ , ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲವೂ ದುರ್ಬಲನಾಗುತ್ತಾ, ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಮುಂತಾದವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಮೀಪಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿರುಮೋಗೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದರದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಒಬ್ಬನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅವನ ದಿನಚರ್‍ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು, ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ತಲುಪೋಣ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ತಿರುಮೋಗೂರಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗೋಣ”.

ಇಡರ್‌ಕೆಡ ಎಮ್ಮೈ ಪ್ಪೋನ್ದಳಿಯಾಯ್ ಎನ್‍ಱೆನ್‍ಱೇತ್ತಿ,
ಶುಡರ್‌ಕೊಳ್ ಶೋದಿಯೈ ತ್ತೇವರುಮ್ ಮುನಿವರುಮ್ ತೊಡರ,
ಪಡರ್‌ಕೊಳ್ ಪಾಮ್ಬಣೈ ಪ್ಪಳ್ಳಿಕೊಳ್ವಾನ್ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ಇಡರ್‌ಕೆಡ ಅಡಿ ಪರವುದುಮ್ ತೊಣ್ಡೀರ್ ವಮ್ಮಿನೇ ॥


ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾಶದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ದಿವ್ಯ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ಪವು ಮೃದುವಾಗಿ, ತಂಪಾಗಿ, ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿ ಹಾವುಗಳ ಜಾತಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಅವರ ಗುಣವಾದ ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದೂ, ಮುನಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಶರಣಾಗತರಾಗಿ, ಪದೇಪದೇ ಹೊಗಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ವೈರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. “ ಎಂದು. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಈಗ ತಿರುಮೋಗೂರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಹ್! ಶರಣಾಗತರಾಗಲು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರೇ ! ಬನ್ನಿ, ಅವನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ, ನೆಲೆಸಿರುವ ತಿರುಮೋಗೂರಿಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗತರಾಗಿ.”

ತೊಣ್ಡೀರ್ ವಮ್ಮಿನ್ ನಮ್ ಶುಡರೊಳಿ ಒರುತನಿಮುದಲ್ವನ್,
ಅಣ್ಡಮೂವುಲಗಳನ್ದವನ್ ಅಣಿ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ಎಣ್ಡಿಶೈಯುಮ್ ಈನ್ ಕರುಮ್ಬೊಡು ಪೆರುಮ್ ಶೆನ್ನೆಲ್ ವಿಳೈಯ,
ಕೊಣ್ಡ ಕೋಯಿಲೈ ವಲಮ್ ಶೆಯ್‍ದು ಇಙ್ಗಾಡುದುಮ್ ಕೂತ್ತೇ ॥

ಓಹ್! ಶರಣಾಗತರಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರೇ! ಬನ್ನಿ ! ಆನಂದಮಯವಾದ , ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶತೆಯುಳ್ಳ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು, ಮೂರು ರೀತಿಯ ಕಾರಣಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವು : ಸಮರ್ಥತೆಯ ಕಾರಣಕರ್ತೃ, ಲೌಕಿಕ ಕಾರಣಕರ್ತೃ, ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕಾರಣಕರ್ತೃ. ಅವರು ಅಂಡಾಕಾರದ ವಿಶ್ವಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಪದರದ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಳೆದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿಯಾದ ಕಬ್ಬುಗಳಿರುವ , ಎತ್ತರದ ಕೆಂಪಾದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮೋಗೂರಿನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಅಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹಾಡಿ, ಆಡೋಣ.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ತಿರುಮೋಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗಿಂತಲೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ, ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗೋಣ.”

ಕೂತ್ತನ್ ಕೋವಲನ್ ಕುದಱ್ಱು ವಲ್ ಅಶುರರ್ಗಳ್ ಕೂಟ್ಱಮ್,
ಏತ್ತುಮ್ ನಙ್ಗಟ್ಕುಮ್ ಅಮರರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮುನಿವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಇನ್ಬನ್,
ವಾಯ್‍ತ್ತ ತಣ್ ಪಣೈ ವಳವಯಲ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ಆತ್ತನ್, ತಾಮರೈ ಅಡಿಯೆನ್‍ಱಿ ಮಱ್ಱಿಲಮ್ ಅರಣೇ ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವವರಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ನಡಿಗೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇಶಿ, ಧೇನುಕ ಮುಂತಾದ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಅಸುರರಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಸುರರು ಕಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ಕೈಂಕರ್‍ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ನಮಗೆ, ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆನಂದ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರಿನ ತಾಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುಮೋಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಶರಣಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ವಾಸಸ್ಥಳವಾದ ತಿರುಮೋಗೂರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ , ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೂ ತಕ್ಷಣ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದವರು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

ಮಱ್ಱಿಲಮ್ ಅರಣ್ ವಾನ್ ಪೆರುಮ್ ಪಾೞ್ ತನಿಮುದಲಾ,
ಶುಱ್ಱುಮ್ ನೀರ್‌ಪಡೈತ್ತು ಅದನ್‍ವೞಿ ತ್ತೊಲ್ ಮುನಿ ಮುದಲಾ,
ಮುಱ್ಱುಮ್ ದೇವರೋಡು ಉಲಗು ಶೆಯ್ವಾನ್ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ಶುಱ್ಱಿ ನಾಮ್ ವಲಮ್ ಶೆಯ್ಯ ನಮ್ ತುಯರ್ ಕೆಡುಮ್ ಕಡಿದೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಮಾಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು , ಮೂಲಾಧಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸರದಿಯಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ನೀರನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ, ಇತರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ವಾಸಿಸುವ ತಿರುಮೋಗೂರಿನ ಗುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂಟಿತನವು ದೂರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿರುಮೋಗೂರಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ,” ತಿರುಮೋಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ದಶರಥನ ಮಗನಿಗೆ ಶರಣಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಶೋಕ , ವ್ಯಸನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.”

ತುಯರ್ ಕೆಡುಮ್ ಕಡಿದಡೈನ್ದುವನ್ದು ಅಡಿಯವರ್ ತೊೞುಮಿನ್,
ಉಯರ್ ಕೊಳ್ ಶೋಲೈ, ಒಣ್ ತಡಮಣಿ ಒಳಿ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ಪೆಯ‍‌ರ್ಗಳಾಯಿರಮುಡೈಯ ವಲ್ ಅರಕ್ಕರ್ ಪುಕ್ಕೞುನ್ದ,
ದಯರದನ್ ಪೆಱ್ಱ ಮರತಕಮಣಿ ತ್ತಡತ್ತಿನೈಯೇ॥


ಎತ್ತರದ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೀರಿನ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ , ಅದರಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಿರುಮೋಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದಶರಥ ಪುತ್ರನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಳುಗಿಸಬಲ್ಲ ಕೆರೆಯ ಹಾಗೆ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಚ್ಚೆಯ ಹರಳಿನ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಮ್‍ನ ಕಿಶ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡಮ್ 4.12 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ‘ಗುಣೈರ್ದಾಸ್ಯಮ್ ಉಪಾಗತಃ’ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಸನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಮರತಗ ಮಣಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಮರತಗ ಮಣಿಯು ವಿಷವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತಗೆ ಒಂದು ಒಡವೆಯ (ನಗದ) ರೂಪದಲ್ಲೂ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ವೈರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ , ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಿರುಮೋಗೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಣಿ ತ್ತಡತ್ತಡಿ ಮಲರ್ ಕಣ್‍ಗಳ್ ಪವಳ ಚ್ಚೆವ್ವಾಯ್,
ಅಣಿಕ್ಕೊಳ್ ನಾಲ್ ತಡನ್ದೋಳ್ ದೆಯ್‍ವಮ್ ಅಶುರರೈ ಎನ್‍ಱುಮ್,
ತುಣಿಕ್ಕುಮ್ ವಲ್ಲರಟ್ಟನ್ ಉಱೈ ಪೊೞಿಲ್ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ನಣಿತ್ತು ನಮ್ಮುಡೈ ನಲ್ಲರಣ್ ನಾಮ್ ಅಡೈನ್ದನಮೇ ॥

ಕಾಳಮೇಗ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನ ಕೊಳದಂತಿರುವ. ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಅರಳಿರುವ ಹೊಸ ತಾವರೆಯ ಹೂವಿನಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಕೆಂಪಾದ ಹವಳದಂತಿರುವ ದಿವ್ಯ ತುಟಿಗಳು , ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ದಿವ್ಯ ತೋಳುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವರು. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆನಂದಮಯವಾದ ತೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುಮೋಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ತಿರುಮೋಗೂರ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಅಗಾಧ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ) “ಓಹ್! ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಜನಗಳೇ! ಸರ್ವರಕ್ಷಕನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ತಿರುಮೋಗೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.”

ನಾಮ್ ಅಡೈನ್ದ ನಲ್ಲರಣ್ ನಮಕ್ಕೆನ್‍ಱು ನಲ್‍ ಅಮರರ್,
ತೀಮೈ ಶೆಯ್ಯುಮ್ ವಲ್ ಅಶುರರೈ ಅಞ್ಜಿ ಚ್ಚೆನ್‍ಱಡೈನ್ದಾಲ್,
ಕಾಮರೂಪಮ್‍ಕೊಣ್ಡು ಎೞುನ್ದಳಿಪ್ಪಾನ್ ತಿರುಮೋಗೂರ್,
ನಾಮಮೇ ನವಿನ್‍ಱೆಣ್ಣುಮಿನ್ ಏತ್ತುಮಿನ್ ನಮರ್ಗಾಳ್ ॥


ತಿರುಮೋಗೂರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ದೇವತೆಗಳು, ಅಸುರರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದರು. ಅಸುರರು ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು , ನಂತರ ಎಂಪೆರುಮಾನರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರೆ, ‘ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಕ , ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಸಡಗರದಿಂದ , ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ , ಅವರು ಆಸೆಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಓಹ್ ಜನಗಳೇ! ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತಿರುಮೋಗೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿ.. ಅದು ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಗಳಿ.
ಕಾಮ ರೂಪಮ್ ಎಂಬುದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡಲು ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಧರಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವಾದ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರವೆಂದೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಯಾರು ತಿರುಮೋಗೂರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.”

ಏತ್ತುಮಿನ್ ನಮರ್ಗಾಳ್ ಎನ್‍ಱು ತಾನ್ ಕುಡಮಾಡು,
ಕೂತ್ತನೈ , ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್ ಕುಱ್ಱೇವಲ್‍ಗಳ್,
ವಾಯ್‍ತ್ತ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಇವೈ ವಣ್ ತಿರುಮೋಗೂರ್‌ಕ್ಕು,
ಈತ್ತ ಪತ್ತಿವೈ ಏತ್ತವಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕು ಇಡರ್ ಕೆಡುಮೇ ॥

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೆ ನಾಯಕರಾದವರು. ಅವರು ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯಗಾರನಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಆ ನೃತ್ಯಗಾರನು “ಯಾರು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೋ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ” ಎಂದು ಮಡಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನರ್ತಿಸಿದರು. ಆ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಿರುಮೋಗೂರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-1-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org