Category Archives: telugu

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 64 – 65

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 64

ఈ పాశురములో ఆచార్యులే ప్రాప్యమని వారిని పొంది వారితో సహవాసము చేస్తూ ఉజ్జీవింప దలచినచో వారిరువురను విడదీయు వారెవరును ఉండరనీ కృపచేయు చున్నారు.

తన్నారియనుక్కు త్తాన్ అడిమై శెయ్ వదు* అవన్ ఇన్నాడుదన్నిల్ ఇరుక్కుమ్ నాళ్! అన్నేర్ అఱిన్దుం అదిలాశై యిన్ఱి ఆశారియనై ప్పిఱిన్దిరుప్పారార్?* మనమే పేశు!!

ఓ మనసా! శిష్యుడు తమ ఆచార్యునికి కైజ్ఞ్కర్యములు చేయగలిగిన భాగ్యము ఆచార్యులు ఈ లోకములో ఉన్నంతవరకే అనునది బాగుగా తెలుసుకొనిన పిదప దానియందు ఆశ లేకుండగా ఏ శీష్యుడు తమ ఆచార్యుని విడిచి ఉండగలడు? నీవే చెప్పుమా!

ఆచార్యుడు ఈ లోకములో ఉన్నంత కాలము వరకే ఏ శిష్యుడైనా తన ఆచార్యునికి ప్రత్యక్షముగా/నేరుగా కైజ్ఞ్కర్యములు చేయగలడు. ఆచార్యుడు పరమపదము చేరినచో శిష్యుడు నేరుగా తన ఆచార్యునికి కైజ్ఞ్కర్యములు చేయు భాగ్యమును కోల్పోతాడు. అందువలన ఆచార్యుడు ఈ లోకములో ఉన్నంత కాలము ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యమునందే శిష్యుడు అభినివేశము కలిగి ఉండాలి. మునుపటి పాశురముల వివరణములలో చూపిన ప్రకారముగా మణవాళమామునులు దీనిని సంపూర్ణముగా అనుష్ఠించినారు. మన పూర్వచార్యులందరూ ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యము నందు నిష్ఠకలిగినవారే.

పాశురము 65

ఈ పాశురములో ఆచార్యుడు, శిష్యుడు నిర్వహించవలసిన కార్యములను చూపి వాటిని ఆచరణలో చూపుటెట్లో అనుగ్రహించుచున్నారు.

ఆశారియన్ శిచ్చనారుయిరై ప్పేణుమవన్! తేశారుమ్ శిచ్చన్ అవన్ శీర్ వడివై* ఆశైయుడన్ నోక్కుమవనెన్నుమ్ నుణ్ణరివై క్కేట్టువైత్తుమ్! ఆర్కుమ్ అన్నేర్ నిఱ్కై అరిదామ్!!

ఆచార్యుడు శిష్యుని యొక్క విలువైన ఆత్మను తమ ఉపదేశము,అనుష్ఠానముల ద్వారా రక్షిస్తాడు. ఆచార్యుని చేత జ్ఞాన తేజస్సును పొందిన శిష్యుడు తమ ఆచార్యులు “ఎంబెరుమానుచే అభిమానింప బడిన వారని” సర్వదా భావించి ఆచార్యుని తిరుమేని/శరీరమును తన కైజ్ఞ్కర్యములచే రక్షింపవలెను. ఈ విశేష విషయము అర్థసహితముగా పెద్దల వద్ద ఉపదేశ పరంపరగా వినినప్పటికినీ, వినుటకు మంచిగా ఉన్నప్పటికినీ, దీని ప్రకారము నడుచుకొనుట చాలా అరుదు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-64-65-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 62 – 63

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 62

ఈ పాశురములో పరమపదమును సులభముగా ఏవిధంగా పొందవచ్చునో తెలుపుచున్నారు.

ఉయ్యనినై వుణ్డాగిల్ ఉజ్ఞ్గురుక్కళ్ దమ్ పదత్తే వైయుమ్* అన్బుతన్నై ఇన్ద మానిలత్తీర్ మెయ్యురైక్కేన్| పైయరవిల్ మాయన్ పరమపదమ్ ఉజ్ఞ్గుళుక్కామ్! కైయిలజ్ఞ్గు నెల్లిక్కని||

ఈ విశాలమైన ప్రపంచమనబడే సంసార జగత్తు నందు ఉన్న జనులారా! ఉజ్జీవించాలనే కోరికయున్నచో దానికి సులభ మార్గమును నేను చెప్పుచున్నాను వినండి! మీయొక్క ఆచార్యుల తిరువడిగళ్ళను పట్టుకొనియుండినచో మాయావియైన ఎంబెరుమాన్ యొక్క నివాస స్థానమైన పరమపదము కరతలామలకము (అరచేతిలోని ఉసిరిక) వలే సులభముగా లభించును. ఇది సత్యము.
ఆచార్య సంబంధము కలిగి ఉండి అట్టి ఆచార్యుని యందు భక్తి ఉన్న “మీకు” ఇది అనువర్తించును. ఇదే లోక ప్రశస్తి. భరతాళ్వాన్ యందు భక్తిని కలిగియుండిన శతృఘ్నునకు రాముని యందు కూడా భక్తియుండినటులే. ఆచార్య భక్తి ఉన్నచో వారికి ఎంబెరుమాన్ యందు కూడా భక్తి ఉన్నట్లే. అదే విధముగా ఆయనను పొందుట చాలా సులభము. మణవాళ మామునుల దోషరహిత ఈ తిరువాక్కుల యందు సందేహమునకు ఏ మాత్రము స్థానము లేదు.

పాశురము 63

ఈ పాశురములో ఆచార్యులు చేయు మహోపకార్యములను దానికి శిష్యుడు కృతజ్ఞుడై ఉండుట గూర్చి కృప చేయుచున్నారు.

ఆశారియన్ శెయ్ద ఉపకారమ్ ఆనవదు| తూయ్దాగ నెఞ్జుదన్నిల్ తోన్ఱుమేల్* తేశాన్తరత్తిల్ ఇరుక్క మనమ్ దాన్ పొరున్ద మాట్టాదు ఇరుత్తల్ ఇవి ఏదు అఱియోమ్ యామ్||

ఆచార్యులు చేయు ఉపకారములు దోషరహితములని శిష్యుడు తన మనస్సు నందు తలచినచో ఆచార్యునకు కైజ్ఞ్కర్యము చేయుట యందే ఆశ కలిగి ఉండాలి. కాని కొందరు ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యము చేయగలిగియూ చేయకుండుట నాకర్థము కావుటలేదని చెప్పుచున్నారు.

ఆచార్యులు శిష్యునకు చేయు ఉపకారములు జ్ఞానమును ప్రసాదించుట, దోషములు/పాపములు చేయకుండ నిలువరించుట, కైజ్ఞ్కర్యముల యందు ఆశ కలిగి యుండుట, మోక్షమును పొందుట యందు ఉపకారకుడుగా ఉండుట మొదలగునవి. మంచి శిష్యుడైన వారు వీటినన్నిటినీ తలచుకొనుచు ఎల్లవేళలా ఆచార్యుని యందు కృతజ్ఞుడై ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యము చేయుట యందే ఆశ కలవాడై ఉండాలి. మామునులు కూడా వారి ఆచార్యులైన తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై ఈ లోకములో జీవించి ఉన్నంతవరకు ఆళ్వార్ తిరునగరిలోనే ఉండి తమ ఆచార్యునికి ఇష్ట కైజ్ఞ్కర్యములు చేసినారు. తిరువాయ్మొళి  పిళ్ళై తిరునాడు (పరమపదము)ను పొందిన/వేంచేసిన పిదప వీరు శ్రీరంగమునకు విజయము చేసినారు. ఆ విధముగా వీరు ఆచరించినదే ఇతరులకు ఉపదేశించినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-62-63-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 60 – 61

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 60

ఈ పాశురము మొదలుగా శ్రీవచనభూషణము యొక్క ఉన్నతార్థమైన ఆచార్య భక్తిని విస్తారముగా కృపచేయుచున్నారు. ఈ పాశురములో ఆచార్య భక్తి లేనివానిని ఎంబెరుమాన్ తానే ఆదరించడని వివరిస్తున్నారు.

తన్ గురువిన్ తాళిణైగళ్ తన్నిల్ అన్బొన్ఱిల్లాదార్।                                  అన్బుతన్బాల్ శెయ్ దాలుమ్ అమ్బుయైకోన్ ఇన్బ మిగు                                    విణ్డాడు తానళిక్క వేణ్డియిరాన్ ఆదలాల్                                                              నణ్డాఱ్ అవర్ గళ్ తిరునాడు॥

తమ యొక్క ఆచార్యుని తిరువడి యందు ఎవరికి భక్తి లేదనిన, అతను పెరియ పిరాట్టితో కూడిన తనయందు ఎంత భక్తి కలిగియుండినను ఎంబెరుమాన్ అతనికి తిరునాడు (మహదానందమునకు నెలవైన)/పరపదమునందు స్థానమిచ్చుటకు అనుమతించడు. అందువలన ఈ విదముగా ఆచార్య భక్తి లేనివాడిని పిరాట్టి, చేతనుల దోషములను కప్పిపుచ్చి ఎంబెరుమానునకు, పురుషకారము/సిఫారసు చేసినను స్వీకరించడని కృపచేయుచున్నారు.

పాశురము 61

సదాచార్య సంబంధము కలిగినవారికి శ్రీయఃపతియైన సర్వేశ్వరుడు తానే పరమపదప్రాప్తి అనుగ్రహిస్తాడని కృపచేయుచున్నారు.

ఞానమ్ అనుట్టానమ్ ఇవై నన్ఱాగనే యుడైయ                                                         నాన  గురువై అడైన్దక్కాల్ మానిలత్తీర్                                                                   తేనార్ కమలత్తిరుమామగళ్ కొళునన్।                                                                    తానే వైగున్దమ్ తరుమ్॥

విశాల భూమండల వాసులారా! అర్థ పంచక విషయముల సత్య జ్ఞానము, ఆ జ్ఞానమునకు తగిన అనుష్ఠానమును కలిగిన ఆచార్యులను శరణాగతి చేసినచో, తేనలూరుచున్న వికసిత తామర పుష్పములో నిత్యవాసము చేయునట్టి శ్రీమహాలక్ష్మికి నాథుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు తానే స్వయమూగా అట్టి దాసులకు వైకుంఠమును ప్రసాదిస్తాడు.

ఈ పాశురములో మామునులు సదాచార్యులెలా ఉంటారనే విషయమును చాలా వివరముగా కృపచేయుచున్నారు. అర్థపంచక జ్ఞానము అనగా (ఆత్మ) తానెవరనే విషయ జ్ఞానం, ఎంబెరుమాన్ విషయ జ్ఞానం, ఉపాయ విషయ జ్ఞానం, ఉపేయ విషయ జ్ఞానం మఱియు ఉపాయ విరోధి ఎటువంటిదనే జ్ఞానం కలిగిన ఆచార్యులను కలిగి ఉండుట ఆవశ్యకము. దానిపైన ఆ జ్ఞానానుసారము ఎంబెరుమానే ఉపాయమని దృఢ విశ్వాసముతో ఉండి ఆచార్యుని మూలముగా ఎంబెరుమాన్ మరియు అచార్యనకు శరణాగతుడై ఉండి కైజ్ఞ్కర్యము చేయుటయే ధర్మమని భావించి ఉండాలి.

ఆ విధముగా ఆచార్యుని శరణాగతి చేసి అతనే గతియని దృఢ విశ్వాసముతో ఉండుటయే ఆవశ్యకమని ఈ పాశురములో కృప చేయుచున్నారు. ఈ విధముగా జీవించువారు పరమపదము చేరుటకు తమకు తాముగా ఎటువంటి ప్రయత్నము చేయనవసరము లేదు. ఎంబెరుమాన్ తనకు తానుగానే పరమపదమునకు గొనిపోవునని కృపచేయుచున్నారు. ఈ పాశురమే ప్రబంధము యొక్క సారమని తెలుపుచున్నారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-60-61-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 57 – 59

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 57

ఇట్టి ఉత్కృష్ఠ గ్రంథ వైభవ ప్రాశస్త్యములను తెలుసుకొనియూ దానియందు ఈడుపాడు/ఆధరాభిమానములు లేకుండా ఉండేవారిని చూచి బాధపడుచున్నారు.

తేశికర్ పాల్ కేట్ట శెళుమ్బొరుళై చ్చిన్దైదన్నిల్                                                   మాశఱవే యూన్ఱ మననం శెయ్ దు ఆశరిక్క                                                          వల్లార్ గళ్ దామ్ వశనభూషణత్తిన్ వాన్ పొరుళై।                                              కల్లాదదు ఎన్నో కవర్ న్దు॥

ఆచార్యుల వద్ద శాస్త్రార్థములను సమగ్రముగా నేర్చుకొని చింతన చేస్తూ ఆచరణలో పెట్టి తమ మనసులో గల కామ క్రోదాది దోషములను పోగొట్టుకొను తగిన యోగ్యత కలిగియూ శ్రీవచనభూషణములోని ఉత్క్రష్ఠ అర్థములను తెలుసుకొన లేకుండుటకు కారణమేమో? వీరు శాస్త్రములను నేర్చుకొని అనుష్ఠించవలసిన మానవ జన్మము నందు జన్మించియూ ఈ గ్రంథముయందు ఆశపడక వీరు ఈ విధముగా నష్ట పోవుచున్నారు కదా!

పాశురము 58

శ్రీవచనభూషణములోని ఉత్కృష్ఠ రహస్యార్థములను ఏ విధముగా నేర్చుకోవాలనేవారలకు తగు సమాధానమును కృప చేయుచున్నారు.

శచ్చమ్ పిరదాయమ్ తాముడైయోర్ కేట్టక్కాల్।                                              మెచ్చుమ్ వియాక్కియై దానుణ్డాగిల్! నచ్చి                                             అదికారియుమ్ నీర్ వశనభూషణత్తుక్కత్త                                                     మదియుడై యీర్ మత్తి యత్త రాయ్॥

శ్రీవచనభూషణమునకు అర్పణము చేయగల బుద్ది కలవారా! దీనికి ప్రసిద్ధమైన వ్యాఖ్యానములను ఎవరైనా కృపచేసినచో వాటిని ఎవరైనా సత్సంప్రదాయ నిష్ఠతో ఉన్నవారు, వాటిని విని పరవశిస్తారో అట్టివాటిని ఉడయవరులను ఆచార్య పరంపర మధ్యలో కలిగిన మీరూ నేర్చకోండి.

ఈ గ్రంథమునకు మామునులు చాలా సూక్ష్మమైన ఒక వ్యాఖ్యానమును కృపచేయుటకు పూర్వమే తిరునారాయణపురము నందు ఆయి జనన్యాచార్యులు మొదలగువారు వ్యాఖ్యానములను అనుగ్రహించినారు.

పాశురము 59.

శ్రీవచనభూషణము నందు మఱియు తత్సమానమైన ప్రాభవముగల ఆచార్యులయందు తమకు గల అభిమానమును ఆనందపూర్వకముగా తెలుపుచున్నారు.

శీర్ వశనభూషణత్తిన్ శెమ్బొరుళై శిన్దై దన్నాల్                                          తేఱిలుమామ్ వాయ్ కొణ్డు శెప్పిలుమామ్  ఆరియర్ గాళ్                                ఎన్దమక్కు నాళుమ్ ఇనిదాగా నిన్ఱదు ఐయో।                                                 ఉన్దమక్కు ఎవ్విన్బం ఉళదామ్॥

ఆచార్యులారా! శ్రీ వచన భూషణము నందు గల ఉత్క్రష్ఠ అర్థములను మనసారా అనుభవించినను, నోరారా ఉచ్ఛరించినను తనకది ఎల్లలేని ఆనందమును కలిగించును. మీకు ఎటువంటి ఆనందానుభూతి కలుగుచున్నదో? ఆళ్వార్లు ఎంబెరుమానును ఆరావముదము (అతృప్తాఽమృతము)గా అనుభవించినారు. ఆచార్యులు ఆళ్వార్లను వారి అరుళచ్చెయళ్ళను ఆరావముదముగా అనుభవించినారు. మామునులు శ్రీవచనభూషణమును ఆరావముదముగా అనుభవించుచున్నారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-57-59-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 55 – 56

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 55

యాబైయైదవ పాశురము. ఈ పాశురములో శ్రీవచనభూషణము యొక్క రహస్యార్థములను బాగుగా తెలుసుకొని ఆచరణలో పెట్టువారు చాలా అరుదు అని తన మనసునకు ఉద్భోదిస్తున్నారు.

ఆర్ వశనభూషణత్తిన్ ఆళ్పొరుళెల్లామ్ అఱివార్।                                                 ఆరదు శొన్నేరిల్ అనుట్టిప్పార్ ఓరొరువర్                                                         ఉణ్డాగిల్ అత్తనైగాణ్ ఉళ్ళమే ఎల్లార్కుమ్                                                    అణ్డాదదన్ఱో అదు॥

ఓ మనసా! ఈ శ్రీవచనభూషణ దివ్య శాస్త్ర రహస్యార్థములను సమగ్రముగా తెలుసుకొనగలవారెవరు? తెలుసుకొని దానిలో చెప్పిన విధముగా నడుచుకొనువారెవరు? ఈ విధముగా రహస్యార్థములను తెలుసుకొని ఆచరణలో పెట్టువారు ఎక్కడో ఒకరిద్దరు ఉండవచ్చునని తెలుసుకో. అందరికీ అంత స్థాయి వచ్చుట దుర్లభము కాదా? సముద్రములో ముత్యములు, రత్నములు మొదలగు విలువైనవి అనేకములు ఉన్నప్పటకీ సముద్ర గర్భములోనికి పోయి సంపాదించువారు ఏ కొందరో ఉంటారు కానీ ఒడ్డున ఉండి చూచు వారే చాలామంది ఉంటారు. అదే ఈ గ్రంథ రహస్యార్థములను పైపైన తెలుసుకొనువారు చాలా మంది ఉన్నప్పటికీ అంతఃరహస్యార్థములను తెలుసుకొనువారు ఏ కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు. ఆ విధముగా రహస్యార్థములను తెలుసుకొన్నప్పట్టికీ శాస్త్రము నిషేధించిన భోగ విషయములయందు విరక్తి కలిగి, అపకారులయందు కూడా కరుణను కలిగి ఉండుట, ఆచార్యుల తిరువడయే (శ్రీపాదములే) సర్వస్వమని నమ్మి ఉండుట మొదలగు విషయములను అనుష్ఠానపూర్వకముగా జీవించు వారు బహు కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు.

పాశురము 56

యాబైయారవ పాశురము. ఈ పాశురములో సత్వగుణము మెండుగా గలవారు ఈ గ్రంథములోనున్న అర్థములను సమగ్రముగా తెలుసుకొని అనుష్ఠిస్తారని ఉపదేశిస్తున్నారు.

ఉయ్యనినైవుడైయీర్ ఉజ్ఞ్గళుక్కు చ్చొల్లుగిన్ఱేన్।                                             వైయగురు మున్నం వాయ్ మొళిన్ద శెయ్యకలై                                                      యామ్ వశనభూషణత్తి వాళ్పొరుళై కత్తదను                                                           క్కామ్ నిలైయిల్ నిల్లుమ్ అఱిన్దు॥

ఉజ్జీవించాలనే గొప్ప ఉద్దేశ్యము గలవారా! మీ ఉద్దేశ్యమును నెరవేర్చుటకై చెప్పుచున్నాను, పిళ్ళై లోకాచార్యులు కృపతో ఇంతకు పూర్వము అనుగ్రహించిన తత్వార్థములను సత్యముగా వెదకు వారికి దానిని చూపించు గ్రంథము ఈ శ్రీవచన భూషణము. ఈ గ్రంథము యొక్క అంతరార్థము ఆచార్య అభిమానమని, దానిని బాగుగా పొందమనీ తెలుపుచున్నది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-55-56-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 53 – 54

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 53

ఈ పాశురములో మొదలుగా పిళ్ళై లోకాచార్యులు అనుగ్రహించిన ఆళ్వార్ల అరుళ్చెయల్ యందుగల అంతఃసారమును చూపునదైన శ్రీవచన భూషణ దివ్యశాస్త్ర వైభవ సారమును కృపచేయుచున్నారు. ఈ పాశురము ద్వారా పిళ్ళై లోకాచార్యులు చేసిన మహోపకారమును కృప చేయుచున్నారు.

అన్నపుగళ్ ముడుమ్బై అణ్ణల్! ఉలగాశిరియన్।                                         ఇన్నరుళాల్ శెయ్ దకలై యావై యిలుం* ఉన్నిల్                                               తిగళ్ వశనభూషణత్తిన్ శీర్మై ఒన్ఱుకిల్లై।                                                               పుగళల్ల ఇవ్వార్తై మెయ్ ఇప్పోదు॥

క్రింద పేర్కొనిన విధముగా ఈ విధమైన వైభవమును కలిగిన ముడుమ్బై వంశ ముఖ్యులైన మఱియు మన అందరికీ స్వామియైన పిళ్ళై లోకాచార్యులు తనకు గల గొప్ప కరుణతో వారికి ముందుగా గల ఆచార్యులు, గోపనీయమైన శాస్త్ర విషయములను ఆచార్య – శిష్య ఉపదేశ క్రమములో రక్షింపబడుతూ వచ్చిన వాటిని రహస్య గ్రంథములుగా వ్రాసి/రచించి అందరకీ ఉజ్జీవన మార్గమును చూపినారు. తద్వారా వీరు రచించిన గ్రంథములన్నియూ మహావైభవోపేతమైన శ్రీవచన భూషణముతో పోల్చి విశ్లేషించినచో ఏవిధముగానైననూ సమానము కావు. ఇది ఏమాత్రమూ పొగడ్తల కొఱకు చెప్పునది కాదు, సత్యమైన విషయము. వేదాన్తం మఱియు ఆళ్వార్ల అరుళ్చెయల్ తాత్పర్యము ఆచార్య కృపయే. దాని వైభవమును విస్తారముగా వివరించుటయే ఈ గ్రంథము యొక్క ప్రత్యేకత.

పాశురము 54

ఈ యాబై నాల్గవ పాశురములో ఇట్టి వైభవోపేతమైన ఈ గ్రంథమునకు దానిని అనుగ్రహించిన పిళ్ళై లోకాచార్యులే ఈ గ్రంథమునకు సరియైన తిరునామమును కూడా ధరింపజేసినారని కృపచేయుచున్నారు.

మున్నం కురవోర్ మొళిన్ద వశనజ్ఞ్గళ్                                                                      తన్నై మిగకొణ్డు కత్తోర్ దమ్ముయిర్కుం ఇన్నణియా                                                చ్చేర చ్చమైత్తవరే శీర్ వచనభూషణమెన్                                                                 పేర్ ఇక్కలైక్కు ఇట్టార్ పిన్॥

పిళ్ళై లోకాచార్యులకు ముందుగల పూర్వాచార్యులు కృప చేసిన సంప్రదాయ అర్థములతో పొందుపరచబడిన శ్రీ సూక్తులను ఆధారముగా మఱియు పెద్దలను బాగుగా సేవించి వారి వద్ద నుంచి తెలుసుకొనిన శాస్త్ర మఱియు సంప్రదాయ అర్థములను ఒక క్రమములో అమర్చి ఒక ఆభరణము మాదిరిగా ఈ గ్రంథమును రచించినారు. ఆ క్రమములోనే వారే దానికి శ్రీ వచన భూషణమనే తిరునామమును ధరింపచేసినారు. ఏవిధముగానైతే రత్నములతో చేయబడిన ఆభరణమును రత్నాభరణమని అంటామో అదే విధముగా పెద్దల శ్రీ సూక్తులతో చేయబడిన దీనిని శ్రీ వచనభూషణమను తిరునామము సార్థకమైనది. శరీరమునకు ఆభరణము అలంకారప్రాయమే కానీ ఈ గ్రంథము ఆత్మకు ఆభరణముగా శోభిల్లుచున్నది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-53-54-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఇరామానుశ నూత్తందాది – పాశురములు 11 – 20

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< పాశురములు 1-10

పదకొండవ పాశురము: తిరుప్పాణాళ్వార్ యొక్క దివ్య చరణములను తమ శిరస్సుపై ఆభరణము వలే ధరించిన రామానుజులను ఆశ్రయించిన వారి గొప్పతనము గురించి తాను ఎక్కువగా మాట్లాడలేరని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

శీరియ నాన్మఱై  చ్చెం పొరుళ్‌ । శెందమిళాల్‌ అళిత్త
పార్‌ ఇయలుం పుగళ్ ।‌ పాణ్‌ పెరుమాళ్  చరణాం పదుమ
త్తార్‌ ఇయల్‌ శెన్ని ఇరామానుశన్ తన్నై చార్‌ందవర్‌ తమ్।
కారియ వణ్మై । ఎన్నాల్‌ శొల్లొణాదు ఇక్కడల్‌ ఇడత్తే ॥ (11)

ఎంబెరుమాన్ యొక్క విషయములను తెలియజెప్పే  నాలుగు వేదముల విశిష్ట అర్థములను అందమైన తమిళ పూమాల తో మనకు కృప చేసినవారు తిరుప్పాణాళ్వార్.కమలాల వలె ఉన్న వారి యొక్క దివ్య  చరణములను తమ దివ్య శిరస్సున అలంకరించుకున్నవారు రామానుజులు. ఈ ప్రపంచములో  అటువంటి రామానుజులను ఆశ్రయించిన వారి గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పలేను.

పన్నెండవ పాశురము: తిరుమళిశై ఆళ్వార్ యొక్క దివ్య పాదములు నివాసముగా ఉన్న రామానుజులను ఆరాధించు వారిపై కాక ఇంకెవరిపై నైనా అనురాగము తనకు ఉండగలదా అని అముదనార్ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఇడం గొండ కీర్‌త్తి । మళిశైక్కిఱైవన్ । ఇణై అడిప్పోదు ‌
అడంగుం ఇదయత్తి రామానుశన్ * అం పొర్పాదం ఎన్ఱుం
కడం కొణ్డు ఇరైంజుం తిరు మునివర్ క్కు అన్ఱి క్కాదల్‌ శెయ్యా
త్తిడంగొండ ఞ్ఙానియర్‌క్కే । అడియేన్ అన్బు శెయ్వదువే॥ (12)

తన గుణాల కీర్తి ఈ భూమంతటా నలు మూలలు వ్యాపించి ఉన్న వారు తిరుమళిశై ఆళ్వార్. అప్పుడే వికసించిన పుష్పాల వలె లేతగ ఉన్న తిరుమళిశై ఆళ్వార్ యొక్క చరణాలు తన దివ్య తిరుమేనిలో ఉంచుకున్న వారు ఎంబెరుమానార్.  అటువంటి ఎంబెరుమానార్ యొక్క చరణారవిందములను నిరంతరము ధ్యానించే వారు ఉన్నారు, వారి స్వరూపానికి అనుగుణమైనదని భావించి వారి దివ్య చరణములను ఆరాధించే సంపద కలిగినవారూ ఉన్నారు. ఎంబెరుమానార్ యొక్క చరణారవిందముల పట్ల భక్తి లేని కఠోర హృదయము గల వారి పట్ల ప్రేమ చూపించగలనా?

పదమూడవ పాశురము: తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారుల దివ్య చరణములు తప్పా ఇంకేదీ ఆశించని రామానుజుల దివ్య చరణములే మనకు లక్ష్యము.

శెయ్యుం పశుం తుళవ త్తొళిల్‌ మాలైయుం । శెందమిళిల్‌
పెయ్యుం । మఱైత్ తమిళ్‌ మాలైయు౦ * పేరాద శీర్‌ అరంగత్తు
ఐయన్ కళర్కు అణియుం పరన్ తాతమిళ్‌ అన్ఱి । ఆదరియా
మెయ్యన్ । ఇరామానుశన్ చరణే గది వేఱు ఎనక్కే॥ (13)

దాస్య భావానికి  పరాకాష్ట అయిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్, నిగూఢ వేదార్థముల గురించి తెలిపే తమిళ వేదపూమాలలతో, తుళసి మాలలతో శ్రీరంగములో శాశ్వతంగా శయనించి ఉన్న ఎంబెరుమాన్ యొక్క చరణాలను అలంకరించేవారు. తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ యొక్క చరణాలు తప్పా ఇంకొకటి ఆశించని సత్యపూరితులైన రామానుజుల దివ్య చరణములే నాకు అంతిమ లక్ష్యము.

పద్నాలుగవ  పాశురము: కుళశేఖర ఆళ్వారుల పాసురములను పఠించు వారిని ప్రశంసించే రామానుజులను విడ నందుకు, ఇతరోపాయముల సహాయముతో  లాభాలను పొందే స్వభావమును విడిచానని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

కదిక్కుప్పదఱి । వెమ్ కానముం కల్లుం కడలుం ఎల్లాం ।
కొదిక్క త్తవం శెయ్యుం । కళ్గైయత్తేన్ * కొల్లి కావలన్ శొల్
పదిక్కుం కలై క్కవి పాడుం పెరియవర్‌ పాదంగళే ।
తుదిక్కుం పరమన్ । ఇరామానుశన్ ఎన్నై చ్చోర్విలనే॥ (14)

శాస్త్రములను రత్నాలుగా అలంకరించిన కుళశేఖర ఆళ్వారుల పాసురములను నిష్థగా పఠించు వారిని ప్రశంసించే ప్రముఖులైన రామానుజుల నుండి నేను వేరు కాలేను. కావున కోరుకున్న లాభాలు పొందాలని  కొండలలో, అరణ్యాలలో తొందరపాటుతో కఠోర తపస్యలు చేయాలనే స్వభావాన్ని మానుకున్నాను.

పదిహేనవ పాశురము:  పెరియాళ్వార్ దివ్య చరణముల వద్ద తన మనస్సునుంచిన ఎంబెరుమానార్ యొక్క దివ్య గుణాలను ధ్యానించని వారితో తాను కలవనని, తనకు ఇంక ఏ లోపమూ లేదని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

శోరాద కాదల్‌ పెరుంజుళిప్పాల్ ।‌  తొల్లై మాలై ఒన్ఱుం ।
పారాదవనై । ప్పల్లాండెన్ఱు కాప్పిడుం * పాన్మైయన్ తాళ్‌
పేరాద ఉళ్ళత్తు ఇరామానుశన్ తన్ పిఱంగియ శీర్।
శారా మనిశరై చ్చేరేన్ । ఎనక్కెన్న తాళ్వివినియే ॥ (15)

ఎంబెరుమాన్ నిత్యము స్థిరంగా ఉండి దృఢమైన విశ్వాసముగల వారిని, సుడికుండములో చిక్కుకున్న వారినీ అందరికీ రక్షణ ఇస్తారు. అటువంటి భగవాన్ కి పెరియాళ్వార్ మామూలు మనిషికి చేసినట్టుగా ఏ భేదము లేకుండా  మంగళాశాసనములు చేస్తారు. పెరియాళ్వార్ యొక్క దివ్య చరణములను వీడని దివ్య మనస్సు గల వారు ఎంబెరుమానార్. ఎంబెరుమానార్ అసీమితమైన గుణాలను ఆశ్రయముగా పరిగణించని వారితో  నేను కలవను. ఈ ఆలోచన కలిగిన పిమ్మట , నాలో ఏ లోపము ఉండును?(ఏ లోపము లేదు). 

పదహారవ పాశురము: తనకు అతి ప్రియమైన ఆండాళ్ కృపకు పాత్రులైన ఎంబెరుమానార్ ఈ ప్రపంచానికి చేసిన ఉపకారము గురించి అముదనార్ దయతో వ్రాస్తున్నారు.

తాళ్వొన్ఱల్లా । మఱై తాళ్ న్దు। తలముళుదుం కలియే
ఆళ్గిన్ఱ నాళ్ వన్దు। అళిత్తవన్ కాణ్మిన్* అరంగర్‌ మౌళి
శూళ్గిన్ఱ మాలైయై చ్చూడి క్కొడుత్తవళ్‌ తొల్‌ అరుళాల్
వాళ్గిన్ఱ వళ్ళల్ । ఇరామానుశన్ ఎన్నుం మా మునియే ॥ (16)

ఆండాళ్ పూష్ప మాలలను ముందు తాను అలంకరించుకొని చూసి ఆపై పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క దివ్య కిరీటాలంకరణకి ఇచ్చేది. ఆండాళ్ కృప చేత  ఎంబెరుమానార్ ఎంతో గొప్పగా యతులకు రాజుగా  ఉద్ధరింపబడ్డాడు. సమస్థ భూమండలము చీకటిలో కలుముకొని ఉన్న కలి కాలములో, ఏ కల్మశములేని వేదములను ఇతర తత్వవేక్తలు దూషింస్తున్న సమయములో ఎవరూ అడగకుండానే ఎంబెరుమానార్ వేదోద్ధారణ గావించారని మనము గమనించాలి.

పదియేడవ పాశురము: తిరుమంగై ఆళ్వార్లకు అంకితులైన ఎంబెరుమానార్ ని చేరుకున్న వారు, ఎటువంటి కష్టము వచ్చినా ధైర్యముగా ఎదుర్కొనుదురు.

మునియార్‌ తుయరంగళ్।‌ ముందిలుం । ఇన్బంగళ్‌ మొయ్‌ త్తిడినుం
కనియార్‌ మనం । కణ్ణమంగై నిన్ఱానై * కలై పరవుం
తనియానై యై త్తణ్‌ తమిళ శెయ్ద నీల తనక్కు ఉలగిల్‌
ఇనియానై। ఎంగళ్‌ ఇరామానుశనై వందు ఎయ్దినరే॥ (17)

అన్ని శాస్త్రములు భగవాన్ ని గొప్పగా కీర్తించాయి, తిరుక్కణ్ణమంగైలో గర్వముగా నిలుచొని ఉన్న ఎంబెరుమాన్ ని ‘సర్వ స్వతంత్ర గజము’ అని  తిరుమంగై ఆళ్వార్ ప్రశంసించారు. మనందరి స్వామి అయిన రామానుజులు తిరుమంగై ఆళ్వార్ పట్ల అమితమైన భక్తి  గలవారు. అటువంటి రామానుజులను చేరుకున్నవారు ఎటువంటి దుఃఖము వచ్చినా ధైర్యముగా ఎదుర్కొనగలరు, సంతోషము వచ్చినా స్థిరముగా ఉండగలరు.

పద్దెనిమిదవ పాశురము: మధురకవి ఆళ్వార్ తమ హృదయములో నమ్మాళ్వార్ ని నివాస పరచుకున్నారు. సమస్థ ఆత్మలు ఉద్దరింపబడాలని ఎంతో కృపతో మధురకవి ఆళ్వార్ యొక్క గుణాలను ఎంబెరుమానార్ మనకు వివరిస్తున్నారు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఎయ్దర్కు అరియ మఱైగళై। ఆయిరం ఇన్ తమిళాల్‌
శెయ్దర్కు ఉలగిల్‌ వరుం శడగోబనై * చ్చిందైయుళ్ళే
పెయ్దర్కు ఇశైయుమ్। పెరియవర్‌ శీరై ఉయిర్గళ్‌ ఎల్లాం
ఉయర్కుదవుం। ఇరామానుశన్ ఎం ఉఱుతుణైయే॥ (18)

వేదార్థాలను స్థ్రీలు పిల్లలు కూడా సులువుగా అర్థము చేసుకునేందుకు తిరువాయ్మొళి వేయి పాశురముల రూపములో నమ్మాళ్వార్ ఈ భూమిపైన అవతరించి మనకు కృపచేశారు. వేదములను ధిక్కరించి తప్పుగా అర్థము చేసుకునేవారికి శత్రువుగా వారిని ‘శఠకోపుడు’ అని కూడా పిలిచేవారు. మధురకవి ఆళ్వార్ తమ హృదయములో నమ్మాళ్వార్ ని నివాస పరచుకునేంత గొప్పతనము కలిగినవారు. అటువంటి మధురకవి ఆళ్వార్ యొక్క జ్ఞానము మొదలైన ఉన్నత గుణాలను అర్థమైయ్యేలా చేసి ఆత్మలన్నీ ఉద్దరింపబడేందుకు సహాయము చేసిన ఎంబెరుమానార్ తన సహచరుడు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

పంతొమ్మిదవ పాశురము: “నమ్మాళ్వార్ తన సర్వస్వము” అని దయతో చెప్పిన ఎంబెరుమానార్ తనకు ప్రీతిపాత్రులు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఉఱు పెరుం శెల్వముం। తందైయుం తాయుం। ఉయర్‌ గురువుం
వెఱి తరు పూమగళ్‌ నాదనుం * మాఱన్ విళంగియ శీర్ ‌
నెఱి తరుం శెందమిళ్‌ ఆరణమే । ఇన్ఱిన్నీర్ నిలత్తోర్।
అఱిదర నిన్ఱ। ఇరామానుశన్ ఎనక్కారముదే॥ (19)

మన అంతిమ లక్ష్యాలు, అంతులేని సంపద, తల్లి, తండ్రి, గురువు, పద్మములో నుండి ఉద్భవించిన పెరియ పిరాట్టి అన్నింటిలోకీ సర్వేశ్వరుడు (భగవాన్) గొప్పవాడు. ఈ వృత్తాంతమంతా భగవాన్ అనుగ్రహపూరితముగా నమ్మాళ్వార్ కి వ్యక్త పరచిన వేంటనే, ఆళ్వార్ ద్రావిడ వేదముగా (తమిళ వేదము) కీర్తించబడే తిరువాయ్మొళిని పాడారు. ఈ ప్రపంచములో అందరూ అర్థము చేసుకునేలా తిరువాయ్మొళిని వివరించిన ఎంబెరుమానార్ నాకు మధువు (తేనె) లాంటివారు.

ఇరవైయవ పాశురము:  నాథమునిని  కోరికతో ఆనందించిన ఎంబెరుమానార్ నాకు నిధి లాంటివారు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఆర ప్పొళిల్‌ తెన్ కురురై ప్పిరాన్।  అముద త్తిరువాయ్‌
ఈర త్తమిళిన్ । ఇశై ఉణర్‌ందోర్గట్కు * ఇనియవర్‌ తం
శీరై ప్పయిన్ఱుయ్యుం। శీలం కొళ్‌ నాదమునియై నెఞ్ఙాల్ ‌
వారి ప్పరుగుం। ఇరామానుశన్ ఎందన్ మానిదియే॥ (20)

చందనపు తోటలతో చుట్టి ముట్టి ఉన్న అందమైన తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్, కృపతో వారి దివ్య అధరముల గుండా తిరువాయ్మొళి ని పాడారు. ఆ దివ్య పాశురములకు సంగీత శైలిని జోడించిన వారిని నాథమునులు పొగిడారు. అటువంటి నాథమునిని తన హృదయములో నివాసపరచుకున్న ఎంబెరుమానార్ నాకు మహా నిధి.

తదుపరి శీర్శికలో, ఈ  ప్రబంధము యొక్క పై పాశురములను  అనుభవిద్దాము. 

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-11-20-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 51 – 52

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 51

యాబై ఒకటవ పాశురము. ఈ పాశురములో నంబిళ్ళైకు లోకాచార్యులనే విలక్షణమైన తిరునామము వచ్చిన ఐతిహ్యమును మామునులు కృపచేయుచున్నారు.

తన్నుపుగళ్ క్కన్దాడైత్తోళప్పర్ తమ్ముగప్పాల్|
ఎన్న ఉలగారియనో ఎన్ఱు ఉరైక్క ప్పిన్నై
ఉలగారియనెన్నుమ్ పేర్ నమ్బిళ్ళెక్కు ఓజ్ఞ్గి|
విలగామల్ నిన్ఱదు ఎన్ఱుమ్ మేల్||

కులము మఱియు జ్ఞానము వలన కలిగిన గొప్ప వైభవమును పొందిన కందాడై తోళప్పార్ మొదలియాణ్డాన్ (భగవద్రామానుజుల మేనల్లుడు మఱియు ప్రియ శిష్యులు) యొక్క పౌత్రులు (మనుమలు). వీరు నమ్బిళ్ళె యొక్క జ్ఞానమునందు ఈర్ష్య కలిగి ఉండి, ఒకపర్యాయము నంబెరుమాళ్ సన్నిధిలోనే భక్తుల సమక్షములో నమ్బిళ్ళను అవమాన పరచి తమ తిరుమాళిగై (గృహమున) కు వెళ్ళగా అక్కడ వీరి ధర్మపత్ని వీరి దుశ్చర్యను తెలుసుకొని ఖండించి ఆ కళంకమును రూపుమాపుకోమని కోరగా వీరును తమ తప్పిదమును తెలుసుకొని నమ్బిళ్ళె వద్దకు పోయి క్షమా ప్రార్థన చేయుటకై వెళ్ళగా అక్కడ నమ్బిళ్ళె ద్వారము తెరచి ఉన్నప్పటికీ వారి తిరుమాళిగై లోనికి వెళ్ళకుండా ద్వారము వద్దనే వీరి కొఱకై ఎదురు చూస్తున్నారు. వీరు వారి వద్ద క్షమా ప్రార్థన చేయుటకు ముందే నమ్బిళ్ళె వీరిని ఉద్ధేశించి “మొదలియాణ్డాన్ తిరువంశస్తులైన మీరు కోపించు విధముగా నేను నడుచుకొంటినని కనుక నన్ను క్షమించి దయ చూపండని” అని కోరగా  తోళప్పన్ నమ్బిళ్ళె యందు పరమ ప్రీతితో “ఈ విధముగా నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరినీ చూడలేదు. మీరు ఏ కొద్ది మందికో ఆచార్యులు కారు. యావత్ లోకానికే ఆచార్యులుగా ఉండ తగిన అర్హత కలిగినవారు. మీరే లోకాచార్యులని” ప్రకటించినారు. అప్పటి నుంచి నమ్బిళ్ళై లోకాచార్యులనే పేరుతో ప్రఖ్యాతులైరి.

పాశురము 52

యాబై రెండవ పాశురము. ఈ పాశురములో లోకాచార్యులనే తిరునామము లోక ప్రసిద్దము ఎలా పొందిందో కృప చేయుచున్నారు.

పిన్నై వడక్కుతిరువీధి ప్పిళ్ళై  అన్బాల్
అన్న తిరునామత్తై,  ఆదరిత్తు  మన్నుపుగళ్
మైన్దఱ్కు చ్చాత్తుగైయాల్ వన్దు పరన్దదు ఎజ్ఞ్గుమ్
ఇన్ద తిరునామమ్ ఇజ్ఞ్గు||

క్రిందటి పాశురములో తెలిపిన ఐతిహ్యము తర్వాత నంబిళ్ళై ప్రియ శిష్యులైన వడక్కుతిరువీధి పిళ్ళై తమ ఆచార్యుల తిరునామము “లోకాచార్యులు” మీదగల అభిమానముతో తమ ఆచార్యుల కృపతో తనకు జన్మించిన పుత్రునికి, తగిన గొప్ప కీర్తి ఉన్న వారికి “పిళ్ళ లోకాచార్యులు” అనే తిరునామము పెట్టుటచే ఈ తిరునామము లోక ప్రసిద్దిని పొందినది. మామునులు తామూ “వాళి ఉలగాచార్యన్” అని అమితమైన ప్రేమతో  పిళ్ళై లోకాచార్యులను కీర్తించినారు. పిళ్ళై లోకాచార్యులు తమ అమితమైన జ్ఞానముతో రహస్య గ్రంథములను లోకులందరూ తెలుసుకొని ఉజ్జీవింపబడే విధముగా రచించినారు. దీని వలననే వీరి తిరునామము లోకములో గొప్పగా కీర్తింపబడుతున్నది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-51-52-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 50

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 50

ఈ యాబైయవ పాశురములో ఈ విధముగా తిరువాయ్ మొళి ఈడు వ్యాఖ్యాన వైభవమును కృప చేసిన పిదప తిరువాయ్ మొళికి తాత్పర్యమైన శ్రీవచన భూషణ దివ్య వైభవమును కృప చేయదలచి మొదలుగా నంబిళ్ళైకి లోకాచార్యులనే విశేష తిరునామము కలిగిన చరిత్రను వివరించుచున్నారు. శ్రీవచన భూషణమును కృప చేసిన పిళ్ళై లోకాచార్యులు నంబిళ్ళై యొక్క తిరునామమైన లోకాచార్యులనే తిరునామమును పొందిన చరిత్రను వివరించుచున్నారు. “నమ్” అని సంభోధింప బడిన కొద్ది మంది విశేష్ట వ్యక్తులను పొగుడుమా అని తన మనస్సునకు తెలుపుచున్నారు.

నమ్బెరుమాళ్ నమ్మాళ్వార్ నఞ్జీయర్ నమ్బిళ్ళె                                               యెన్బర్  అవరవర్ దమ్ ఏత్తత్తాల్ అన్బుడయోర్                                                  శాత్తు తిరునామజ్ఞ్గళ్ తానేన్ఱు నన్నేఞ్జే।                                                     ఏత్తదనైచ్చొల్లి నీ యిన్ఱు॥

ఓ మనసా! నంబెరుమాళ్, నమ్మాళ్వార్, నఞ్జీయర్, నంబిళ్ళై అనే కొద్దిమంది విశేషమైన తిరునామముతో సంభోధింపబడినారు. దీనికి కారణము వీరికి ఉన్న విశేష కీర్తి వలన వీరిని ఆ విధముగా అభిమానముతో సంబోధిస్తారు. ఆ దివ్య నామము చెప్పి నీవు వీరిని కీర్తింపుమా!

అళగియ మణవాళన్ (శ్రీరంగనాథుడు) శ్రీరంగము నుంచి కొంత కాలము వెలుపల ఉన్న తర్వాత తిరువరంగమునకు తిరిగి వచ్చిన పిదప స్వామికి తిరుమంజనము జరుపగా ఒక వయోవృద్దుడైన వైష్ణవ చాకలి నంబెరుమాళ్ యొక్క తడి వస్త్ర తీర్థమును స్వీకరించి “వీరే మన పెరుమాళ్” అని ప్రేమతో సంబోధించుట చేత ఆపేరే శ్రీరంగనాథునికి స్థిరపడి పోయినది. నంబెరుమాళ్ ఆళ్వార్ ను “నమ్ ఆళ్వార్ శఠకోపన్” అని సంభోధించుట చేత ఆళ్వారునకు నమ్మాళ్వార్ అనే పేరు నిలిచి పోయినది.
తిరునారాయణ పురములో సన్యాస ఆశ్రమమును స్వీకరించి శ్రీరంగమునకు వచ్చిన వేదాంతిని పరాశర భట్టర్ “రండి నఞ్జీయర్” అని అభిమానముతో సంబోధింపగా వారు నఞ్జీయర్ గానే లోక ప్రసిద్ధులైరి. నఞ్జీయర్ కృప చేసిన ఒన్బది నాయిరప్పడిని నంబూర్ వరదర్ స్వదస్తూరితో ఒక అందమైన గ్రంథముగా వ్రాయుట చూసి “నంపిళ్ళై” అని నఞ్జీయర్ పిలువగా వారికి నంపిళ్ళై అను తిరునామము నిలిచిపోయినది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-50-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 48 – 49

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 48

నలబై ఎనిమిదవ పాశురము. ఈ నలబై ఎనిమిదవ పాశురములో ఈ విధముగా వ్యాఖ్యానములు కృప చేసిన పిదప రెండు పాశురములలో ఈడు వ్యాఖ్యానము నందు గల నంబిళ్ళై యొక్క ఉత్తమమైన రెండు శ్రీసూక్తుల చరిత్రమును కృప చేయుచున్నారు.

శీరార్ వడక్కుత్తిరువీదిపిళ్ళై ఎళు                                                                           దేరార్ తమిళ్ వేదత్తు ఈడుతనై  తారుమెన                                                            వాజ్గి మున్ నమ్బిళ్ళై ఈయుణ్ణిమాధవర్కు।                                                             త్తామ్ కొడుత్తార్ పిన్నదనైత్తాన్॥

ఆచార్యుల కృప వలన లభించిన జ్ఞాన పూర్తి వలన తద్వారా కలిగిన కీర్తిని పొందిన వడక్కుత్తిరువీధి పిళ్ళై రచించిన తమిళ్ వేదమైన తిరువాయ్ మొళికి అర్థములను విపులమైన/విస్తారమైన వివరణతో కూడిన, ఘనకీర్తిని కలిగిన, ఈడు వ్యాఖ్యానమును నంబిళ్ళై ‘”దీనిని ఇప్పుడు బహిర్గతము చేయుటకు సరియైన సమయము కాదని తదనంతర కాలములో ఒక మహనీయుని మూలముగా చక్కగా ప్రచారము చేయబడి మహోన్నతమైన స్థనమును పొందును” అని చెప్పి, కావున దానిని తనకిమ్మనెను. ఆ విధముగా ముందుగానే తీసుకొని దానిని తన ప్రియ శిష్యులైన ఈయుణ్ణి మాధవర్ నకు అందించి దీనిని రహస్యముగా/గోప్యముగా తమ శిష్యులకు అర్థ విశేషములతో ఉపదేశము చెయమని ఆజ్ఞాపించినారు.

తదనంతర కాలములో మణవాళ మామునులు తమ ఆచార్యలైన తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై ద్వారా దానిని పొంది ప్రపంచ వ్యాప్తముగా తెలుసుకొను విధముగా చేసినారు.

తదనంతర కాలములో ఒక సంవత్సర కాలము శ్రీరంగం పెరియ కోయిల్ లో నంబెరుమాళ్(శ్రీరంగనాధుడు) అనుగ్రహముతో నంబెరుమాళ్ మఱియు వారి పరివారముతో సహా దానిని విని ఆనందించిరి. అంతయేకాక నంబెరుమాళ్ మణవాళ మామునులను తమ ఆచార్యులుగా స్వీకరించి దానికి తార్కారణముగా “శ్రీశైలేశ దయా పాత్రం ధీభక్త్యాది గుణార్ణవం …..” అను తనియన్ని కృప చేసి దానిని సేవాకాలము ఆరంభ మఱియు ముగింపు సమయములందు తప్పనిసరిగా అనుసంధానము చేయవలెనని ఆజ్ఞాపించినారు. ఈ విశేషము లోక విదితము.

పాశురము 49.

నలబై తొమ్మిదవ పాశురము. ఈ పాశురములో ఈడు వ్యాఖ్యానము ఏ విధముగా తమ అచార్యులైన తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై వరకు వచ్చినదో తెలియబరుచుచున్నారు.

ఆజ్ఞ్గవర్ పాల్ పెత్త శిఱియాళ్వాన్ అప్పిళ్ళై।                                                            తామ్ కొడుత్తార్ తమ్ముగనార్ తం కైయిల్ పాజ్ఞ్గుడనే                                          నాలూర్ పిళ్ళైక్కు అవర్ దామ్ నల్లమగనార్కు అవర్ దామ్                            మేలోర్కు ఈన్దార్ అవరే మిక్కు॥

శిరియాళ్వాన్ అప్పిళ్ళై అనబడే ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్ నంబిళ్ళై వద్దనున్న ఈడు వ్యాఖ్యానము తమ కుమారులైన ఈయుణ్ణి పద్మనాభ పెరుమాళ్ నకు బాగుగా నేర్పించినారు. వీరు పెరుమాళ్ కోయిల్ అనబడే కాంచీపురములో నివాసమున్న కాలములో నాలూర్ పిళ్ళాన్ వీరి తిరువడిగళులందు బహు కైజ్ఞ్కర్యములు చేయుచూ వీరి అభిమానమునకు పాత్రులై వీరి నుంచి ఈడు వ్యాఖ్యనమును నేర్చుకొనినారు. తర్వాత వీరి యొక్క కుమారులైన నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళాన్ నకు నేర్పినారు. ఆళ్వార్ తిరునగరి దివ్యదేశమునగల పొలిందు నిన్ఱ పిరాన్, నమ్మాళ్వార్ సన్నిధులను పునర్నిర్మాణము చేసి, భవిష్యదాచార్యులైన ఎంబెరుమానారునకు ఒక తిరుక్కోయిల్ నిర్మించి పల కైజ్ఞ్కర్యములు చేస్తూ వచ్చిన తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానమును నేర్చుకోవాలనే ఆశతో కాంచీపురమునకు రాగా దేవ పెరుమాళ్ తామే ఆజ్ఞాపింపగా నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళై తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైనకు, తిరువాయ్ మొళి ఆచ్చాన్ నకు, ఆయి జనన్యాచార్యునకు తిరునారాయణపురము నందు బోధించినారు. ఈ విధముగా తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై ఉపదేశముగా పొందిన ఈడు వ్యాఖ్యానమనే గొప్ప నిధిని మణవాళ మామునులునకు అందించినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-48-49-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org