Category Archives: varavaramuni dhinacharyA

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 25 – మంగళాశాసనం

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 24

శ్లోకం 25

మంగళాశాసనం కృత్వా తత్ర తత్ర యథోోచితం ।

ధామ్నస్తస్మాద్వినిష్టక్రమ్య  ప్రవిశ్య స్వం నికేతనం ।।

ప్రతిపదార్థము:

తత్ర తత్ర = ఆండాళ్ మొదలు కొని పరమపద నాథుని వరకు గల అర్చా మూర్తులను

మంగళాశాసనం = (ఉన్న లోపాలన్ని తొలగి)అన్నీ మంగళములే జరగాలని ప్రార్థించుట

యథోోచితం = ఆ విషయాలలో తమ ప్రీతికి తగినట్లుగా

కృత్వా = చేసి

తస్మాద్ధామ్న = ఆయా సన్నిధుల నుండి

వినిష్టక్రమ్య = వెళ్ళ వలసి వచ్చినందులకు చింతిస్తూ బయలుదేరి

స్వం నికేతనం = తమ మఠమునకు

ప్రవిశ్య = వెళ్ళారు.

భావము:

మామునులు ఆండాళ్ మొదలు కొని పరమపద నాథుని వరకు గల అర్చా మూర్తులను మంగళాశాసనము చేసేది వేరొక ప్రయౌజనమునాశించి కాక పెరుమాళ్ళకు మంగళాశాసనము చేయడమే పరమ ప్రయోజనముగా భావించారు. అది కూడా రామానుజుల అభీష్ఠము మేరకే వారిని సంతోషింప జేసేందుకే చేసారు. మంగళాశాసనము చేయడములో తేడాలు ఉండవచ్చన్న భావనతో ‘ యథోోచితం ‘అన్నారు .అనగా వారివారి శక్తి మేరకు అని తెలుపుతున్నారు. ” అనగ్నిః అనికేతఃస్యాత్ “(సన్యాసులు అగ్నితో హోమము చేయుట , స్థిరముగా ఒక చోట ఉండుట కూడదు )అనేది శాస్త్రము విధించిన నియమము.  “స్వయం నికేతనం ప్రవిశ్య ” అని చెప్పారు కదా? అంటే శ్రీరంగనాథులే మామునులకు అక్కడ ఒక నివాసము నేర్పాటు చేసి ఉండమని ఆఙ్ఞాపించుట వలన తప్పు లేదని వెలడిస్తున్నారు. ” వినిష్క్రమ్య ”  శ్రీరంగనాథుని వదిలి వెళ్ళుటకు మనసు రావటం లేదు కాని మఠంలో  తిరువారాధన,  గ్రంథ కాలక్షేపము మొదలైన తరువాతి కైంకర్యములు,చేయవలసి వున్నందున బయలు దేరారని  చెపుతున్నారు.

అడియే చుడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-25/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 24 – దేవిగోదా యతిపతి

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 23

శ్లోకం 24

దేవిగోదా యతిపతిశఠద్వేషిణౌ రంగశృంగం సేనానాథో విహగవృషభః  శ్రీనిధిసింధుకన్యా |

భూమానీళాగురుజనవృతః  పురుష  శ్చేత్యమీషాం అగ్రే నిత్యం వరవర మునే అంఘ్రియుగ్మం ప్రపద్యే ||

ప్రతి పదార్థము:

దేవిగోదా = దైవ స్వరూపమైన గోదా దేవి

యతిపతిశఠద్వేషిణౌ = యతిపతులైన శ్రీమద్రామానుజులు,శఠకోపులైన నమ్మాళ్వార్లు

రంగశృంగం = శ్రీరంగమని పేరు గాంచిన గర్భగృహము యొక్క ఉత్తర దిక్కు విమానము

సేనానాథః = విష్వక్సేనులు

విహగవృషభః = పక్షి రాజైన గరుత్మంతుడు

శ్రీనిధి = శ్రీమహాలక్ష్మికే నిధి అయిన శ్రీరంగనాథుడు

సింధుకన్యా = పాలా సముద్రుడి ముద్దు బిడ్డ

భూమానీళా గురుజనవృతః = భూదేవి,శ్రీదేవి ,నీళాదేవి, నమ్మాళ్వర్లాది పరిజనముచే కూడిఉన్న

పురుషః చ = పరమ పద నాథుడు

ఇతి యమీషాం అగ్రే = మొదలైన అందరి ముందు

వరవరమునేః = వరవరమునులు

అంఘ్రియుగ్మం = శ్రీపాద యుగళములకు

నిత్యం = ప్రతిదినము

ప్రపద్యే = నమస్కరిస్తున్నాను

భావము:

మణవాళమామునులు శ్రీరంగ క్షేత్రములో బ్రహ్మద్వారము (నాన్ముగన్ కోట్టై)  నుండి లోపలికి ప్రవేశించి ప్రదక్షిణము చేస్తున్న క్రమములో  శ్రీ ఆండాళ్, శ్రీ రామానుజులు,నమ్మాళ్వార్లు, శ్రీరంగవిమానము,విష్వక్సేనులు,గరుత్మంతుడు, శ్రీరంగ నాథుడూ, శ్రీరంగ నాచ్చియార్ మొదలగు వారిని సేవించుకున్నారు. తరవాత పరమపద నాథ సన్నిధిలో వేంచేసి వున్నశ్రీభూనీళా నాయికలతోనూ, నమ్మాళ్వార్లాది ఆళ్వార్లతో కూడి యున్న పరమపద నాథుని సేవించుకొని వస్తున్నప్పుడు…ఒక్కొక్క సన్నిధిలోనూ తాము మాత్రము మణవాళమామునులనే సేవించుకున్నట్లు ఎఱుంబియప్పా చెపుతున్నారు.దీనికి కారణ మేమిటీ? వారందరిని తన ఆత్మ తృప్తి కోసము కాక తమ ఆచార్యులకు ఇష్ఠమని తాముము సేవింకుంటున్నారని ఇక్కడ ప్రస్తావించుటలేదు. ఎఱుంబియప్పా  ఆచార్య పరతంత్రులు కావున ఆచార్యులే వారికి మనోభీష్ఠము అందువలన వారిని మాత్రమే సేవింకుంటున్నారు. అర్చా రూపములో  శ్రీమన్నారాయణుని సేవించుకునే ముందు వారి పరివారమును ఆళ్వారాదులను.ఆచార్యులను తప్పక సేవించుకోవలని  భరద్వాజసమ్హిత  చెప్పుతున్నది. శ్రీ  ఆండాళ్ ‘అహం శిష్యా చ దాసీ చ భక్తా చ పురుషోత్తమా ‘అని వరాహ మూర్తి వద్ద నివేదించుకొన్నది.తాను శిష్యురాలని, దాసినని, భక్తురాలని నివేదించుకుంటుంది. భూదేవి  అవతారము కావునను , ఆళ్వార్లగోష్ఠిలో ఒకరై,  గురువు గాను సేవించతగినది. శ్రీ భూనీళాదేవి,  పెరియ పిరాట్టియార్ అయిన శ్రీ రంగనాచ్చియార్ శ్రీ రంగనాథుని పత్నుల గోష్ఠిలో చేరుతారు. అలా మామునులు సపరివార సమేతంగా శ్రీరంగనాథునుని మంగళశాసనం చేసి వస్తున్నప్పుడు  ఎఱుంబియప్పా వారందరి ముందు మణవాళమామునులనే సేవించుకున్నారని ఈ శ్లోకములో తెలుపబడినది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-24/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 23 – మహతి శ్రీమతి

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 22

శ్లోకం 23

మహతి శ్రీమతి ద్వారే గోపురం చతురాననం
ప్రణిపత్య శనైరంతః ప్రవిశంతం భజామి తం !!

ప్రతి పదార్థము:

శ్రీమతి = ఐశ్వర్య సమృద్ది గల

మహతి = మహా ,చాలా పెద్దదైన , విశాలముగా

ద్వారే = కోవెలకు వెళ్ళు దారిలో

చతురాననం = చతుర్ముఖునకుని

గోపురం = గోపురము

ప్రణిపత్య = త్రికరణ శుద్దిగా సేవించి

శనైః = నిదానముగా( ఆ గోపురము అందమును  రెండు కన్నులు విచ్చి చూస్తూ, మనసారా అనుభ విస్తూ…)

అంతః = కోవెల లోపలికి

ప్రవిశంతం = దయచేస్తున్నారు

తం = ఆ మామునులను

భజామి = సేవిస్తున్నాను

భావము:

శ్రీమతి,మహతి అనబడే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ద్వారమని ప్రసిధ్ధి గాంచిన కోవెల ద్వారము. అరవములో నాన్ముగన్ కొట్టై వాశల్ అని పిలుస్తారు. దేవతలు, భ్రహ్మాదులు వచ్చి ఈ ద్వారము ద్వారా వెంచేస్తే చాలు సకల ఐశ్వర్యములు అబ్బుతాయని భావించేటంత గొప్పది, శ్రీరంగనాథుడు తన దాసులందరితో వేంచేసినా నిండనంత విశాలమైనది.

చతురాననం గోపురం……ఈ గోపురము  చతురాననుని  గోపురమని పిలువబడుతున్నది. ప్రణిపత్య….అనగా నమస్కారము చేయాలని మనసులో తలచి,  నోటితో చెప్పి ,శరీరముతో సాష్టంగ పడి నమస్కరించుట.అర్థాత్…త్రికరణ శుధ్ధిగా నమస్కరించుట.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-23/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 22 – తతస్సార్థం

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 21

శ్లోకం 22

తతస్సార్ధం వినిర్గత్య భ్రుత్యైర్నిత్యానపాయినిభిః!
శ్రీరంగమంగళం ద్రష్టుం పురుషం భుజగేశయం!!

ప్రతిపదార్థము:

తతః = ద్వయ మంత్రోపదేశము తరువాత
శ్రీరంగమంగళం = శ్రీరంగమునకు మంగళము చేయువారైన
భుజగేశయం = ఆదిశేషుడిపై పవళించిన వాడై
పురుషం = పురుషోత్తముడైన శ్రీరంగ నాథుడిని
ద్రష్టుం = సేవించుకోవటానికి
నిత్యానపాయినిభిః భ్రుత్యైః స్సార్థం = ఒక్క క్షణమైనా వదలక కూడి వుండే కొయిల్ అణ్ణన్ లాంటి దాసులతో చేరి
వినిర్గత్య = తమ మఠము నుండి బయలుదేరిరి

భావము:

స్వతహాగా మంగళమును సూచించు ‘ శ్రీ ‘ శబ్దము ఇక్కడ రంగ నగరానికి సంకేతముగా మారింది.’ శ్రీ ‘ అయిన రంగము శ్రీరంగముగా మారినట్లయింది. శ్రీరంగనాథుడు ఇక్కద పవళించటము చేత శ్రీరంగమునకు ఔన్నత్యము ఏర్పడ లేదు. మరెందు చేతనంటే అందరికీ ఔన్నత్యమునొసగే రంగనాథుడే తమ ఔన్నత్యమును పెంపు చేసుకోవటానికి సహజముగానే ఔనత్యము ఉండే ఈ రంగ నగరము తనకు ఆస్థానమయింది. ‘ క్షీరాబ్దేర్ మండలాత్పాణోర్ యోగినాం హృదయాదపి,రతిం కతోహరిర్యత్ర తస్మాత్ రంగ మితి స్మృతుం ‘ ( శ్రీమన్నారాయణుడు పాలకడలి, సూర్య మండలము,యోగుల హృదయములు ,మొదలైన వాటి కంటే ఇష్ట పడ్డ స్థలము కావున ఈ చోటు శ్రీరంగమని పిలువ బడుతున్నది) అనే  శ్లోకమును గుర్తుచేసుకోవాలి.  ఈ విషయము శ్రీమన్నారాయణుని హృదయము నుండి చెప్పబడింది. మనవంటి వారికి ‘శ్రీరంగ మంగళం ‘ అనగా శ్రీరంగ నగరమునకు కీర్తిని పెంపొందిస్తున్నారు శ్రీరంగనాథులు , అందువలన ఇది అనుభవించు విషయం. ఈ రెండు భావములు గొప్పవే .
1. పురుషఃపురతి ఇతి పురుషః . అనేది మొదటి ఉత్పత్తి. ‘పురాగ్రగమనే ‘అనే ధాతు నుండి వచ్చినది, అనగా సృష్టి కి పూర్వము ఎమ్పెరుమాన్ ఉన్నారు. జగక్తారణత్వ స్వరూపం చెప్పబడింది.
2.పురీ సేతే ఇతి పురుషః అనే రెండవ ఉత్పత్తి. జీవాత్మల శరీరములో (హృదయ కుహరములో)ఉండు వాడు అని ఉండటము వలన అంతర్యామిత్వము సూచింపబడుచున్నది.
3. పురు సనోతి ఇతి పురుషః అని మూడవ ఉత్పత్తి. అపారముగా ఇచ్చు వాడని దీని అర్థము. అనగా అడిగిన వాడికి అడిగినదే కాక తనకవకాశమున్నత వరకు ఇచ్చు ఔదార్యము కల వాడు అని చెప్పబడింది.
పై మూడు ఉత్పత్తులు అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్ కు సరిపోవును. ఆదిశేషుడిపై పవళించి వుండుట పరతత్వము యొక్క లక్షణము అని పెద్దలు చెపుతారు. శ్రీరంగమంగళుడైన,భుజగ శయనుడైన శ్రీరంగనాథుడిని మణవాళ మామునులు సేవించుట కేవలం ఎమ్పెరుమానార్ సంతోషము కోసమే తప్ప వేరొక కారణము లేదు అనేది స్పష్టము. ‘ నిత్యానపాయిభిః బృత్యైః ‘ మనుషులను ఒక్క క్షణమైనా వీడకుండా వుండేది వారి నీడ మాత్రమే అయినా అది కూడా చీకటిలో వీడి పోతుంది.కాని మామునుల శిష్యులు చీకటిలో కూడా వీడి పోరని అణ్ణవప్పంగార్ స్వామి తెలియజేస్తున్నారు. ఈ శ్లోకము ద్వారా మామునుల విషయములో శిష్యులకున అపారమైన ప్రేమబోధపడుతుంది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-22/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 21 – సాక్షాత్ఫ లై

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 20

శ్లోకం 21

సాక్షాత్ఫలైక లక్ష్యత్వ ప్రతిపత్తి పవిత్రితం  |
మంత్రరత్నం ప్రయచ్ఛంతం వందే వరవరంమునిం ||

ప్రతి పదార్థం:

సాక్షాత్ఫల  =  భగవన్మంగళాశాసనమే ద్వయ మంత్రోపదేశానికి ముఖ్య ప్రయోజనము
ఏక లక్ష్యత్వ ప్రతిపత్తి పవిత్రితం =  (మామునులు) ఆ ఒక్క లక్ష్యమునే (భగవన్మంగళాశాసనమే ఉద్దేశించి ఉపదేశము ) చేయుట ద్వారా ప్రతిపత్తి పవిత్రత ను  పొందుతుంది
మంత్రరత్నం = మంత్రములలో రత్నము వంటి ద్వయ మంత్రము
ప్రయచ్ఛంతం = ఉపదేశిస్తున్న
వరవరమునిం = వరవరమునులకు
వందే = ప్రణామములు సమర్పిస్తున్నాను

భావము:

శిష్యులకు ద్వయ మంత్రోపదేశము చేయుట ద్వారా  , తమ శిష్యులు సరిదిద్దబడి భగవన్మంగళాశాసనము చేస్తారనే భావము తో మామునులు ఉపదేశిస్తారు .అలా వారి తలంపే వారి ఉపదేశమునకు పవిత్రతను కలిగిస్తుంది.మామునులు తమకు అలాగే ఉపదేశించారని ఎఱుంబిఅప్పా తెలియ జేస్తున్నారు.

పైన చెప్పినట్లుగా కాక 1.ధనము,శుశ్రూష మొదలైన కొరకో 2.శిష్యుడు మోక్షమును పొందాలనో,3. తానొక శిష్యుడిని సరిదిద్ది, తద్వారా పెరుమాళ్ కైంకర్యము గావించుటకో, 4.తన ఏకాంతమును పోగొట్టుటకు శిష్యుడు తనతో సహవాసము చేయుటకో, ద్వయ మంత్రమును ఉపదేశిస్తే, అటువంటి ఉపదేశమునకు పవిత్రత తగ్గుతుందని ఈ శ్లోకము ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు.
ఆచార్యులకు ఈ లోకములో జీవించి ఉన్న కాలములో ధనమో, శుశ్రూషో అవసరము కాదా!?
శిష్యుడు మొక్షమునుంపొందనవసరము లేదా?!
ఆచార్యులు భగవంతుడికి కైంకర్యము చేయనవసరము లేదా?!
మంచి శిష్యులతో ఆచార్యులకు సహవాసమవసరము లేదా?!
ఇవన్నీ మంచి విషయాలే కదా!చెడు విషయాలు కావే!
ఆచార్యులు చేయు ద్వయోపదేశమునకు ఎందువలన పవిత్రత తగ్గుతుంది,అనే ప్రశ్న తలెత్తడము సహజము.దానికి సమాధానము ఆచార్యుని పట్ల శిష్యునకు ఉండ వలసిన శేషత్వము ద్వారా నెరవేరుతుంది. ఎట్లనగా , శిష్యుడు చేతనైనంత ధనమును సమర్పించి,శుశ్రూష చేస్తే కాని శిష్యునికి ఉన్నత గతులందవని తలంపే మొదటి ప్రయోజనము చేకూర జేస్తుంది.ఎవరైనా తనవద్దకు వస్తారా అని ఎదురు చూస్తూ, వారి రాకకై ఒక శిష్యుడిని ఆచార్యుని వద్దకు చేర్చి,ద్వయోపదేశము గావించే పరమాత్మ సంకల్పము వలన రెండవ ప్రయోజనము నెరవేరుతుంది.”వీడు మన శిష్యుడు. మంచి ఉపదేశము చేసి భగవన్మంగళాశాసనము చేయునట్లు సరిదిద్దాలి ” అని భావించుట భగవత్కైంకర్యము కాదా!చాలా కాలముగా ‘అహం,మమ ‘ అనే అహంకార ,మమకారముల వలన సత్తను పోగొట్టుకున్న దాసుడికి మంత్రోపదేశము చేసి భగవన్మంగళాశాసనమునకు పాత్రుడిని చేసి, మహోపకారము చేసిన ఆచార్యును ఒక్క నాటికి విడిచి వుండరాదు అని కృతఙ్ఞత కలిగి వుండే శిష్యుడి వలన, శిష్య సహవాసము అబ్బుతుంది.అందు వలన ఆచార్యుడు శిష్యుడికి చేసే ద్వయోపదేశమునకుపై నాలుగింటిని ప్రతిఫలము ఆశించకుండానే భగవన్మంగాళాశాసనమే పరమ ప్రయోజనముగా భావించి మామునులు తమకుపదేశించారని ఈ శ్లోకము వివరిస్తున్నది.

ఈ మంత్రోపదేశము మామునులు మన ఆచార్య పరంపరలో ఉన్నతులైన శ్రీమద్రామానుజుల శ్రీపాదములను మనసులో నిలుపుకొని చేశారని తెలుసుకోవాలి.గురుపరంపరను అనుసంధానము చేసిన తరవాతే ద్వయానుసంధానము చేయలనే నిర్భంధము ఉన్నందున “యతీంద్ర శరణత్వంత ప్రణవేనైవ చేతసా”(16) అని 16వ శ్లోకములోనే చెప్పబడింది. ఈ ప్రకారము అనుసంధానము చేయటము వలన శ్రీమద్రామానుజుల కంటే ముందున్న,వెనకనున్న ఆచార్యులందరిని స్మరించుట జరుగుతుంది. శ్రీవైష్ణవులు అనుష్ఠించ తగిన అభిగమనము ,ఉపాదానము, ఇజ్జ,స్వాధ్యాయనం ,యోగం మొదలైన ఐదు అంశములు భగవంతుడికి సమర్పించవలసిన ద్రవ్యములను సేకరించ వలసిన ఉపాదానమును మామునులు ఎఱుంబిఅప్పాకు ద్వయోపదేశము చేయటము వలన సాధించారని చెప్పబడుతున్నది.’ఆత్మ లాభాత్ పరం కించిత్ ‘ అని ఈ విషయాన్ని 11వ శ్లోకములో చెప్పటము జరిగింది.

అడియేన్ చూడామణీ రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-21/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 20 – అనుకంప

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 19

శ్లోకం 20

అనుకంప పరివాహై: అభిషేచన పూర్వకమ్ |
దివ్యం పదద్వయం దత్వా దీర్ఘo ప్రణమతో మమ ||

ప్రతి పదార్థము:

అనుకంప పరివాహై: = పరుల ధుఃఖము చూసి సహించలేక పోవుట చేత పొంగే పరివాహము
అభిషేచన పూర్వకం = ( ధుఃఖము వలన కలిగిన తాపము తీరునట్లుగా) దాసుడిని ముందుగా (తమ కారుణ్యము లో) స్నానమాడించి తరువాత
దీర్ఘo = దీర్ఘoగా – చాలా సేపు
ప్రణమతః = భక్తి పారవశ్యముతో సాష్ఠాన్గపడి అలాగే ఉండిపోయిన
మమ = దాసుడికి
దివ్యం = ఉన్నతమైన
పదద్వయం = పాద ద్వయములను
దత్వా = ఉంచి

భావము:

దాసుడికి ధుఃఖము వలన కలిగిన తాపము తీరునట్లుగా తమ కారుణ్య దృక్కులలో ముందుగా స్నానమాడించి ,భక్తి పారవశ్యముతో సాష్ఠాన్గపడి చాలా సేపు అలాగే ఉండిపోయిన దాసుడి తలపై ఉన్నతమైన తమ పాద ద్వయములను ఉంచి మామునులు కటాక్షించారు. ఒకడు ధుఃఖముతో బాధ పడుతున్నప్పుడు తమకు ధుఃఖము లేకున్నా వారి బాధ చూడ లేక తాము ధుఃఖించటాన్ని అనుకంప అంటారు. దీనినే దయ అని అంటారు. “కృపా దయా అనుకంపా ” అన్న అని అమరకోశములో చెప్పబడింది.
కృష్ణుడికి చేసిన నమస్కారము ఒక్కటే పది అశ్వమేధ యాగ ఫలమునిస్తుంది.పది అశ్వమేధ యాగములు చేసిన వాడు స్వర్గ భోగములననుభవించి తిరిగి ఈ లోకములో పుట్టుట తధ్యము. కృష్ణుడిని నమస్కరించిన వాడికి నమ-స్కారము చేస్తే వాడు పరమపదమును చేరి పునర్జన్మ లేని వాడవుతాడు ( విష్ణు పురాణము-4-36) అనేది ఇక్కడ అంతరార్థము.
భగవంతుడికి చేసిన నమస్కారమునకే ఇంతటి మహిమ ఉంటే ఇక ఆచార్యుల గురించి చెప్పేదేముంది?ఆచార్యులది దివ్య పదద్వయము. భగవంతుడి శ్రీ పాదముల కన్నా ఆచార్యుల శ్రీ పాదములు మహిమాన్వితములు. (” సంసార మోక్షంగళ్ ఇరండుక్కుం పొదువాన కారణమాగియ భగవత్ సమ్బదత్తై విడ , మోక్షత్తిర్కే కారణమాన ఆచార్య సంబంధం ఉయర్న్దదు — శ్రీ వచన భూషణము-433 చూర్ణిక )ఇహ,పర లోకముల కష్ఠాలను దాటటానికి సమానముగా సహకరించే భగవంతుడి శ్రీ పాదముల కన్నా , మోక్షమునకే కారణమగు ఆచార్యుల శ్రీ పాదములు ఉన్నతములని శ్రీ వచన భూషణము-433 చూర్ణిక లో చెప్పబడింది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-20/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 19 – భృత్యైః

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 18

శ్లోకం 19

భృత్యైః ప్రియ హితైకాగ్రైః ప్రేమపూర్వ ముపాసితం |

తత్ప్రార్థనానుసారేణ సంస్కారాన్ సంవిధాయ మే ||

ప్రతి పదార్థము:

ప్రియ హితైకాగ్రైః = (భగవదారాధన కొరకు) ఆచార్యులకు ఏఏ వస్తువులందు ప్రీతి ఉందో ,ఆచార్యుల వర్ణాశ్రమానికి ఏఏ వస్తువులు తగినవో, ఆ యా  వస్తువులను సేకరించి సమర్పించుట

భృత్యైః = కోయిల్ అణ్ణన్ లాంటి శిష్యులు

ప్రేమపూర్వం = ప్రేమతో

ఉపాసితం! =  హితమైన వస్తువులు సమర్పించు విధమును గమనించి

తత్ప్రార్థనానుసారేణ = వారి పురుషకారముతో

మే = దాసుడికి

సంస్కారాన్ = తాపం,  పుండ్రం, నామం, మంత్రం,  యాగం అనే ఐదు సంస్కారములు

సంవిధాయ  =  శాస్త్రోక్తముగా జరిగింది (పొంది)

భావము :

పెరుమాళ్ యొక్క సన్నిధిలో మామునులు వేంచేసి వుండగా వారి శిష్యులు భగవదారాధనకు ఉపకరించు  బియ్యము, పప్పు,  పండ్లు, పాలు,  పెరుగు, కూరలు మొదలగు వస్తువులను భక్తితో తీసుకువచ్చి సమర్పించి , వారికి శుశ్రూష చేయటానికి మామునులు అంగికరించారు. “మఠాపత్యం యతిః కుర్యాత్ విష్ణు ధర్మాభివృధ్ద్ధయే ” యతులు వైష్ణవ  ధర్మములను  ( పంచ సంస్కారము,  ఉపవేదంత ‍‌‍‍‌‍రహస్యార్థ ప్రవచనములు,  ఆ యా ధర్మములను తమ శిష్యుల చేత ఆచరణ గావించుట మొదలగు) అభివృధ్ధి చేయుటకై మఠాధిపత్యము స్వీకరించాలని పరాశర సమ్హితలో నిర్దేశించిన కారణముగా మామునులు  మఠాధిపత్యము స్వీకరించారు. అంతే కాదు సాక్షాత్ శ్రీ రంగ నాథుడే వారిని ఈ కైంకర్యమునకు నియమించుట విశేషము.  అందు వలననే కోయిల్ కందాడై అణ్ణన్ వంటి శిష్యులు తదీయారాధనకు కావలసిన వస్తు సామాగ్రిని సమర్పించగా మామునులు వాటిని స్వీకరించటము జరిగింది.

అనేకులు ( ఎఱుంబిఅప్పా వంటి) వారి వద్దకు వచ్చి తమకు కూడా పంచ సంస్కారము చేసి శిష్యులుగా స్వీకరించమని ప్రార్ధించగా మామునులు వారి ప్రార్ధనను స్వీకరించి వారందరికీ పంచ సంస్కారములు అనుగ్రహించారు. ఆ రోజులలో శాస్త్రమును అనుసరించి ఒక సంవత్సర కాలము కైంకర్యము చేసిన వారికి మాత్రమే పంచ సంస్కారములు చేసే వారు.  కాని మామునులు ఎఱుంబిఅప్పాకు  వారి అంతరంగ శిష్యుల ప్రార్దన వలన  శాస్త్ర విధిని కూడా పక్కకు పెట్టి ఆశ్రయించిన మరునాడే పంచ సంస్కారములు చేసారు. మనకు శాస్త్రము కంటే శిష్యుల ప్రార్థన లోని బలమును చూపుతున్నారు. “ఆచార్యులు సుదినమున ఉదయాది నిత్య కర్మలను, భగవనుష్ఠానమును ముగించుకొని , నిత్య కర్మలనాచరించి వచ్చిన శిష్యులను కూర్చోబెట్టి కంకణ ధారణ గావించి, పంచ సంస్కారములు చేయవలెను “అని పరాశర సమ్హితలో నిర్దేశించిన విధముగానే మామునులు చేసేవారు. ఈ శ్లోకములో తాప , పుండ్ర , రామానుజ దాస నామ  సంస్కారములను పొందిన విధమును చెప్పి తరువాతి శ్లోకములో యాగము(దేవ పూజ) , ఆ తరువాతి శ్లోకములో ద్వయ మంత్రోప దేశమును పొందిన విధమును  ఎరుంబియప్పా చెపుతున్నారు. చేతనుడు శ్రీవైష్ణవుడవటానికి పైన తెలిపిన పంచ సంస్కారములు పొందుట తప్పనిసరి .ఆచార్యుడు సంస్కారం చేయుట అనగా ఒక జీవాత్మ శ్రీవైష్ణవుడిగా మారుటకు తోడ్పడే ఒక మంచి కార్యక్రమం.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-19/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

 

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 18 – తత స్తత్ సన్నిధి

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 17

శ్లోకం 18

తత స్తత్ సన్నిధి స్తంభ మూల భూతలభూషణం ।

ప్రాజ్ముఖం సుఖమాసీనం ప్రసాదమధురస్మితం ।।

ప్రతి పదార్థము:

తతః = శ్రీరంగనాధునికి తిరువారాధనము చెసిన తరువాత

తత్ సన్నిధి స్తంభ మూల భూతల భూషణం = ఆ పెరుమాళ్ సన్నిధిలో ఉన్న స్తంభము క్రింద కూర్చుండి

ప్రాజ్ముఖం = తూరుపు ముఖము చేసి

సుఖం = సుఖముగా ,మనసును భగవంతుడి మీద కేంద్రీకరించి

అసీనం = పద్మాసనములో ఉండి

ప్రసాదమధురస్మితం = మనో నిర్మలత్వము వలన కలిగిన ప్రశాంత ముఖముతో వున్నారు.

భావము:

కిందటి శ్లోకములో చెప్పిన తిరువారాధన క్రమములో ద్వయ మంత్ర జపము కూడా ఉపలక్షణముగా ఉన్నది. అందువలన త్రికాలములలో తిరువారాధనానంతరము మంత్ర రత్నమనబడే ద్వయ మంత్రమును వెయ్యినొక్క సార్లు ,అలా వీలు కానప్పుడు నూటొక్క సార్లు, అదీ వీలు కాక పోతే ఇరవై ఎనిమిది సార్లు ఆజీవన పర్యంతము జపము చేయాలని పరాశరులుచే చెప్పబడినది. ఇలా జపము చేసేటప్పుడు మామునుల హృదయము ఆచార్యుల యందే లీనమై ఉంటుంది ఎందుకనగా వీరు ఆచార్య పరతంత్రులు కదా!

మామునులు నిర్మల మనస్కులవటము చేతవారి ముఖము జపము చేయునపుడు ప్రశాంతముగా వెలుగొందుతున్నది. మంచి పనులు చేసేటప్పుడు తూర్పు ముఖము చేసి వుండటము సంప్రదాయము కాబట్టి వీరు తూర్పు ముఖముగా కూర్చొని వున్నారి ‘ ప్రాజ్ముఖం సుఖమాసీనం  ‘ అని చెప్పటము జరిగింది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-18/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 17 – అథ రంగనిధిం

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 16

శ్లోకం 17

అథ రంగనిధిం సమ్యగ్ అభిగమ్య నిజం ప్రభుం ।

శ్రీనిధానం శనైస్తస్య శోధయిత్వా పద ద్వయం ।।

ప్రతి పదార్థము:

అథ = పొద్దుటి అనుష్ఠానములు ముగించుకొని కావేరి నుండి మఠమునకు వేంచేసిన తరువాత

నిజం = తమ నిత్య ఆరాధనకు సంసిధ్ధులై

ప్రభుం = స్వామి అయిన

రంగనిధిం = తమ మఠములో వేంచేసి వున్న  శ్రీరంగమునకే నిధి అయిన రంగనాథుని

సమ్యగ్ అభిగమ్యం = సాంప్రదాయానుసారము సమీపించి సాష్ఠాoగ నమస్కారము చేసి

శ్రీనిధానం = కైంకర్య శ్రీకి నిధి అయిన

తస్య పద ద్వయం = ఆ శ్రీరంగనాథుని శ్రీపాద  ద్వయములను

శనైః = నిధానముగా

శోధయిత్వా = అభిషేకము చేసి

భావము:

శాండిల్య స్మృతిలో, స్నానంతరము భగవదభిగమము చేసే విధానమును ఈ విధముగా తెలిపారు. అనగా  స్నానాంతరము ఊర్ద్వ పుండ్రములు ధరించి, కాళ్ళు కడుగుకొని, ఆచమనము చేసి, మనసును, ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకొని,ప్రతి దినము, ఉభయ సంధ్యలలోను ,ఉదయము సూర్యుడుదయించు వరకు,సాయంత్రము నక్షత్రములు ఉదయించు వరకు మంత్రములను జపించుకొనుచూ వుండి తరవాత భగవదభిగమము చేసి ( భగవంతుడి దరి చేరి)తిరువారాధనము చేయాలి. ఇక్కడ రంగనాథుని శ్రీపాదములను కడుగుట తిరువారాధనమునకు ఉపలక్షణము. వీరు యత్రీంద్ర ప్రవణులు కావున తమ ఆచార్యులభిమానించిన శ్రీరంగనాథునికి  తిరువారాధనము చేస్తున్నారు. భరతుడి భక్తుడైన శతృజ్ఞుడు  భరతుడి ఆరాధ్య దైవమని శ్రీరాముడిని ఆరాధించిన విషయము ఇక్కడ మామునులుకు శ్రీరంగనాథుడు ఆరాధ్య దైవమని గ్రహించాలి.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-17/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

உத்தர​ திநசர்யை – முடிவுரை

Published by:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீ வரவரமுநி திநசர்யை

<< உத்தர திநசர்யை – 14

நித்யானுஷ்டானத்தை குறிக்கும் திநசர்யா சப்தம், இலக்கணையினால் ஆராதிக்கப்படுகின்ற எம்பெருமானிடத்திலும், ஆராதிக்கின்ற மணவாளமாமுனிகளிடத்திலும், ஆராதனரூபமான இவ்வனுஷ்டானங்கள் விஷயத்திலும் அளவிறந்த பக்தியோடு கூடியவனாய் இந்த க்ரந்தத்தை எப்போதும் அனுசந்திக்க வேண்டுமென்றபடி பரமபதம் – உயர்ந்த ஸ்தானமாகிய நித்யவிபூதி. ‘அண்டங்களுக்கும் அவற்றுக்கும் மேலுள்ள மஹதாதிகளுக்கும் மேலே உள்ள தம்மில் மிக்கதில்லையான மிகஉயர்ந்த லோகங்கள்’ என்று குலாவப்பட்ட ஸ்ரீவைகுண்டலோகமென்றபடி, ப்ரோப்நோதி – ப்ரகர்ஷேண ஆப்நோதி நன்றாக அடைகிறான். அதாவது – பகவான், நித்யஸூரிகள், முக்தர்கள் என்கிற மூவர்களும் கைங்கர்யம் செய்கையாகிற மூவகைப்பயன்களும் ஸித்திப்பதற்குத் தடையற்ற ஸ்தானத்தை ஆசார்ய பர்யந்த கைங்கர்யமாகிற பிரகர்ஷத்தோடு பெருமையோடு அடைகிறான் என்பது தேர்ந்த கருத்து.

‘இவ்வைந்து காலங்களில் செய்யத்தக்க பகவதாராதனரூபமான கர்மத்துக்கு மோக்ஷத்தைக் குறித்து நேரே உபாயமாகை – ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் இடையறாது வருகின்ற அனுஷ்டான காலங்களையறிந்து, அவ்வைந்து வகைப்பட்ட அனுஷ்டானங்களைச் செய்ய வல்லமை படைத்த அறிவில் மிக்கவர்கள் தமது நூறாவது பிராயம் முடிவு பெற்றவுடனே விரைவாக பரமபதம் அடைகிறார்கள்’ என்று லக்ஷ்மீ தந்த்ரத்திலும், ‘எல்லா மோக்ஷோபயங்களையும் அடியோடு விட்டு விட்டு, இவ்வைந்து அனுஷ்டானங்களையும் ஒழுங்காகச் செய்யுமவர்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்தேயிருக்கிற கர்மஜ்ஞாநபக்திகளாகிற உபாயத்தினின்றும் விடுபட்டவர்களாய்க்கொண்டு எம்பெருமானைப் பரமபதம் சென்று அடைகிறார்கள்’ என்று சாண்டில்ய ஸ்ம்ருதியிலும் கூறப்பட்டுள்ளமை உண்மைதான். அனாலும் பரத்வாஜர் முதலிய பெரியோர்கள் எம்பெருமானாகிற ஸித்தோபாயத்தில் ஊன்றியவர்கள் பலரூபமாகவே (பகவத்கைங்கர்யரூபமாகவே) செய்ய வேண்டுமென்று கூறியுள்ளபடியாலே இதுவே ஏற்கத்தக்கதாகும். ப்ரபந்நன் செய்யத்தக்க தர்மங்களைச் சொல்லிக் கொண்டு வந்து, ‘முதலில் அபிகமநம் செய்து, பகவதாராதனத்துக்கு வேண்டிய வஸ்துக்களை சேகரித்தலாகிற உபாதாநம் செய்து, பின்பு பகவானை ஆராதித்தலாகிற இஜ்யையை அனுஷ்டித்து, நல்ல க்ரந்தங்களைப் படித்தலாகிய ஸ்வாத்யாயத்தைச் செய்து, கடைசியில் பகவானைத் த்யானம் செய்தலாகிய யோகத்தைச் செய்பவனாய்க் கொண்டு இங்ஙனம் இவ்வைந்து காலங்களையும் மகிழ்ச்சியுடன் கழிக்கக் கடவன்’ என்றதனால் மகிழ்ச்சியுள்ளது பலாநுபவ வேளையாகையாலே, இவ்வைந்தினையும் உபாயமாகவல்லாமல் பலரூபமாகவே செய்யவேணுமென்பது கருதபட்டதென்று திடமாகக்கொள்ளலாம். ‘கர்மஜ்ஞாநபக்தி பிரபதத்திகளாகிற இந்நான்கினையும் மோக்ஷோபாயமாக அனுஷ்டியாமல் விட்டு விட்டு, பலத்திலும் இந்நான்கினிலும் என்னுடையவை என்ற பற்று அற்றவனாய்க்கொண்டு இப்பாஞ்சகாலிகமான அனுஷ்டானங்கள் பரமாத்மாவின் சந்தோஷமே பிரயோஜனமாகக் கொண்ட கைங்கர்யரூபமாகச் செய்யவேண்டும்’ என்று பராஸர முனிவர் பணித்ததும் இங்கு நினைக்கதகும்.

ஸ்ரீதேவராஜகுரு என்னும் எறும்பியப்பா அருளிச்செய்த ஸ்ரீ வரவரமுநி திநசர்யையும், அதற்கு வாதூலவீரராகவகுரு என்னும் திருமழிசை அண்ணவப்பய்யங்கார்ஸ்வாமி பணித்தருளிய சம்ஸ்க்ருத வ்யாக்யானத்தைத் தழுவி தி.அ .கிருஷ்ணமாசார்ய தாசன் எழுதிய தமிழுரையும் முற்றுப்பெற்றன.

முடிவுரை

ஸ்ரீவரவரமுநி திநசர்யை என்னும் இந்நூல் பூர்வதிநசர்யை, மணவாளமாமுனிகள் அருளிச்செய்த யதிராஜ விம்சதி , உத்தர திநசர்யை என்ற மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டதென்று முன்னுரையிலேயே விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. இரண்டு திநசர்யைகளுக்கும் அண்ணாவப்பய்யங்கார்ஸ்வாமி அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத வ்யாக்யானம் மட்டுமே அச்சில் உள்ளது. யதிராஜ விம்சதிக்கோவெனில் அண்ணாவப்பய்யங்கார்ஸ்வாமியின் ஸம்ஸ்க்ருத வ்யாக்யானத்தோடு ஸுத்தஸத்த்வம் தொட்டையசார்ய ஸ்வாமியும், பிள்ளைலோகச்சர்ய ஜீயர் ஸ்வாமியும் பணித்த மணிப்ரவாள வ்யாக்யாநங்களும் ஒருஸம்புடமாக அச்ச்சடிக்கபட்டுள்ளன. பெரும்பாலும் மணிப்ரவாள வ்யாக்யானங்களிரண்டிலுமுள்ள விஷயங்கள் எல்லாராலும் அறியத்தக்கவைகளாக இருக்கையாலே அவற்றைவிடுத்து, அண்ணாவப்பய்யங்கார் ஸ்வாமி அருளிய, இம்மூன்றின் ஸம்ஸ்க்ருத வ்யாக்யானங்களிலுள்ள விஷயங்களையே தழுவி இவ்வுரையை இயன்றவரையில் ஊக்கமாகவே எழுதியிருக்கிறேன். இதன்கண் ஸம்ஸ்க்ருத வ்யாக்யானத்திலுள்ள மிக விரிவான விஷயங்களில் சிலவற்றை விட்டுவிட்டேன். நூல் விரியுமென்ற அச்சத்தினால், அடியேனுடைய அறியாமை, அஜாக்ரதை, திருபுணர்ச்சி முதலிய காரணங்களால் இவ்வுரையில் நேர்ந்துள்ள பிழைகளை, கற்றறிந்த பெருமக்கள் பொறுத்தருளுமாறு அவர்கள் திருவடிகளில் பணிந்து வேண்டுகிறேன்.
வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org