Category Archives: upadhESa raththina mAlai

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 19 -20

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 19

ఈ పందొమ్మిదవ పాశురములో మామునులు పెరియాళ్వార్లచే కృపచేయబడిన తిరుపల్లాండు యొక్క ప్రాశస్త్యమును ఉదాహరణ పూర్వకముగా తెలుపుచున్నారు.

కోదిలవామ్ ఆళ్వార్గళ్ కూరుకలై క్కెల్లామ్! ఆది తిరుప్పల్లాణ్డు ఆనదువుమ్ * వేదత్తుక్కు ఓమెన్ను మదుపోల్ ఉళ్ళదుక్కెల్లామ్ శురుక్కాయ్! తాన్మజ్ఞలమ్ (తాన్ మంగళం) ఆదలాల్!!

ఎంబెరుమానుని పొందుటకు ఎంబెరుమానే మార్గమని నమ్మి ఇతర మార్గములయందు ఆసక్తిచూపటమనే దోషమేమాత్రము లేనివారు ఆళ్వార్లు. భగవత్ విషయములను తప్ప ఇతర విషయములను ప్రస్తావించడమనే దోషము లేని ప్రబంధములను కృపచేసినారు. అటువంటి ప్రబంధములలో తిరుపల్లాండు, ఎంబెరుమాన్ యొక్క కల్యాణ గుణములను దర్శిస్తూ మంగళాసనమందే కేంద్రీకృతమగుట వలన వేదమునకు తాత్పర్య రూపకముగా భావించే ప్రణవం “ఓం” మాదిరిగా ప్రధానమైనదిగా నిలిచినది.

పాశురం 20

ఈ పాశురములో పెరియాళ్వార్లకు వారి తిరుపల్లాండు ఏ విధముగా సాటిలేనిదో తెలుపుచున్నారు.

ఉణ్డో తిరుపల్లాణ్డుక్కు ఒప్పదోర్ కలైదాన్?* ఉణ్డో పెరియాళ్వార్కు ఒప్పొరువర్ తణ్ తమిళ్ నూల్ శెయ్దరుళుం ఆళ్వార్గళ్ తమ్మిలవర్ శెయ్ కలైయిల్! పైదల్ నెజ్ఞే నీ ఉణర్ న్దు పార్!!

చిన్నపిల్లల లాంటి తత్వముకల ఓ మనసా! ఎంబెరుమాన్ యొక్క నిర్హేతుక కృపచేత
పరీశుద్ధ తమిళ భాషలో పాశురములను కృపచేసిన ఆళ్వార్లను వారి రచనలను బాగుగా పరిశీలించి చూడు. తిరుపల్లాండునకు సాటి ప్రబంధము కలదా? లేదు. ఎంబెరుమానుకు పల్లాండు/మంగళాశాసనము పాడటమే పరమావధిగా చేసికొనినది తిరుపల్లాండు. ఇతరాళ్వార్ల ప్రబంధములు ఎంబెరుమానుని అనుభవించుటకు ఉధ్ధేశించినవి. పెరియాళ్వార్లకు సాటియగు ఆళ్వార్లు కలరా? లేరు. ఎంబెరుమాన్ యొక్క అందము మొదలగు వాటికి మంగళాశాసనము చేయుటయందే నిమగ్నమైనవారు వీరు. ఇతరాళ్వార్లో ఎంబెరుమాన్ యొక్క కల్యాణ గుణములందు ఆకర్షితులై వాటిలో మునిగిపోయినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-19-20-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 16 -18

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 16

ఈ పదహారవ పాశురము మొదలు ఐదు పాశురములలో మిగతా ఆళ్వావార్ల కంటే ఔన్నత్యము కలిగిన పెరియాళ్వార్ల వైభవమును సాయిస్తున్నారు.

ఇన్ ఱై ప్పెరుమై అఱిన్దిలైయో ఏళైనెజ్ఞై! ఇన్ ఱై క్కెన్నేత్త మెనిల్ ఉరైక్కేన్ * నన్ఱిపునై పల్లాణ్డు పాడియ నమ్ పట్టర్పిరాన్ వన్దుదిత్త! నల్లానియల్ శోదినాళ్!!

ఈ పాశురములో పెరియాళ్వార్లవతరించిన ఆణి మాస స్వాతీ నక్షత్ర గొప్పదనమును
తన మనస్సునకు మామునులు ఉపదేశిస్తున్నారు. మిగిలిన ఆఈ పాశురములో పెరియాళ్వార్లవతరించిన ఆణి మాస స్వాతీ నక్షత్ర గొప్పదనమును
తన మనస్సునకు లో మామునులు ఉపదేశిస్తున్నారు. మిగిలిన ఆళ్వావార్ల తిరునక్షత్రములయందే  నిమగ్నమైన ఓ చపల బుద్దీ ఆణిమాస స్వాతీ నక్షత్ర ప్రాశస్త్యము తెలుసా? నేను చెప్తాను విను. మంగళాశాసనమనే ఉత్కృష్ఠమైన తాత్పర్యమును తనలోనే నింపుకున్న తిరుపల్లాండును కృప చేసిన భట్టర్ పిరిన్ (పెరియాళ్వార్) అవతరించిన రోజు. అందుచేతనే గొప్పనైన రోజు ఈ రోజు.

పాశురం 17

పదహేడవ పాశురములో మామునులు పెరియాళ్వార్లవతరించిన ఆణిమాస స్వాతి నక్షత్రం అంటేనే మనసు కరిగిపోయేటటువంటి జ్ఞానులకు సమానమైన వారు ఈ లోకంలో ఎవరూ లేరని తన మనస్సునకు చెప్పుచున్నారు.

మానిలత్తినిల్ మున్ నం పెరియాళ్వావార్ వన్దుదిత్త! ఆనితన్నిల్ శోది యెన్ఱాల్ ఆదరిక్కుమ్ * జ్ఞానియర్కు ఒప్పోరిల్లై ఇవ్వులగుదనిల్ ఎన్ఱు నెఞ్జే! ఎప్పోదుం శిన్దిత్తిరు!!

ఓ మనసా ఈ విశాలమైన భూమి మీద పెరియాళ్వార్లవతరించిన ఆణిమాస స్వాతి నక్షత్ర రోజును వినినంతనే ఎవరి మనసు కలుగుతుందో అటువంటి జ్ఞానులకు ఈ లోకంలో సమానమైనవారు ఎవరూ లేరని సదా గుర్తంచుకో.

పాశురం 18

పదునెనిమిదవ పాశురములో ఎంబెరుమానునకు మంగళాశాసనము చేయటమనే పెద్ద వ్యత్యాసము వీరికీ ఇతరాళ్వార్లకు ఉండం చేతనే వీరిని పెద్ద/పెరియాళ్వార్లనే పేరు ఏర్పడినదని మామునులు కృపచేయుచున్నారు.

మజ్ఞ్గళాసనత్తిల్ మత్తుళ్ళ ఆళ్వావార్ గళ్! తజ్ఞ్గళార్వత్తు ఆళవు దానన్ఱి * పొజ్గుమ్ పరివాలే విల్లిపుత్తూర్ పట్టర్ పిరాన్ పెత్తాన్! పెరియాళ్వావార్ ఎన్నుమ్ పెయర్!!

ఎంబెరుమానునకు మంగళాశాసనము చేయుటయందు మిగిలిన ఆళ్వార్లకంటే అతి ఆతృత మరియు అధిక శ్రధ్ధా భక్తి కారణంగా శ్రీవిల్లిపుత్తూర్లో అవతరించిన విష్ణుచిత్తులే పెరియాళ్వార్లనే బిరుదాంకుతులై సుప్రసిధ్ధులైరి.

మంగళాశాసనమనగా ఇతరుల మంగళం/శుభమును కోరుట. సాధారణముగా పెద్దలు చిన్నవారికి మంగళాశాసనము చేయుట ఆచారము. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఏమనగా చిన్నవారు పెద్దలకు చేయవచ్చునా? ఈ విషయమై పూర్వాచార్యులలో ఒకరైన పిళ్ళైలోకాచార్యలు శ్రీవచన భూషణ దివ్య శాస్త్రములో ఒక అందమైన వ్యాఖ్యానము/వివరణ కృపచేసినారు. అదేమిటంటే ఎంబెరుమాన్ అందరి కంటే పెద్దవాడు. ఆత్మనేమో చాలా చిన్నది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో “ఆత్మలైన మనము ఎంబెరుమానునకు మంగళాశాసనము చేయ వచ్చునా?” అని ప్రశ్నించుకొని “మంగళాశాసనము చేయుటయే మనకు మూల స్వరూపము/స్వభావము” అని వ్యఖ్యానించినారు. జ్ఞాన దృష్టిలో ఎంబెరుమాన్ పెద్దవాడైనప్శటికీ, ప్రేమ/భక్తి దృష్టిలో అటువంటి పరమాత్మకు ఈ సంసారములో ఎటువంటి ఆపద సంభవించునో అని భయపడడమే నిజమైన ప్రేమ/భక్తికి నిదర్శనము. దీనినే మనకు పెరియాళ్వార్లు చూపుచున్నారు. ఈ కారణం చేతనే వీరు మిగతా ఆళ్వార్లకంటే ప్రత్యేకము. అందుచేతనే పెరియాళ్వార్లని పేరు పొందినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-16-18-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 14 -15

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 14

ఈ పాశురములో మామునులు మిగిలిన ఆళ్వార్లందరూ అవయవిగా భావించే నమ్మాళ్వార్లు వైశాఖ మాస విశాఖ నక్షత్రం రోజున అవతరించి, తిరువాయ్మొళి ద్వారా వేద వేదాంత అర్థములను సరళమైన తమిళ్ భాషలో కృప చేసిన విధమును వారి వైభవమును ఈ లోకులందరూ బాగుగా తెలుసుకొను విధముగా సాయిస్తున్నారు.

ఏరార్ వైగాశి విశాగత్తినేత్తత్తై! ప్పారోరఱియ ప్పగర్ గిన్ఱేన్ * శీరారుమ్ వేదమ్ తమిళ్ శయ్ ద మెయ్యన్ ఏళిల్ కురుగై నాదన్ * అవతరిత్త నాళ్!!

గొప్పకీర్తిని కలిగిన వైశాఖ మాస విశాఖ నక్షత్ర విశిష్టతను ఈ జనులందరు సుస్పష్టముగా తెలుసుకొనే విధముగా సాయిస్తున్నారు. ఈ రోజుననే వేదార్థములను అందమైన తమిళ భాషలో సరియైన అర్థ వివరణములతో కృపచేసిన కురుగూరు ప్రభువులైన నమ్మాళ్వార్లు అందమైన తిరుక్కురుగూరునందు అవతరించిన దినము. సత్యత్వం అనగా నిజాయితీగా దేని/ఏవరి గురించైనా వాస్తవములను వివరించుట. వేదముల ఔన్నత్యం ఏమనగా అవి అపౌరుషేయాలు (ఎవరిచేత వ్రాయబడనివి కావు), నిత్యత్వం (ఎల్ల వేళలా ఉడుట), స్వప్రమాణత్వం (తనకు తానే ఆధారముగానుండుట/ఇతరుల మీద ఆధారపడకుండుట) అనునవి. ఇంకా ముఖ్యమైన వేద విశేషణమేమనగా పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుని స్వరూప (సహజ తత్వము), రూప (దివ్యాకారము) మరియు గుణ (కల్యాణ గుణములను) గురించి తెలియపరచుట.  వేద, వేదాంగము (ఉపనిషత్తు) ల అర్థములను  1. తిరివిరుత్తం, 2. తిరువాశిరియం, 3.పెరియ తిరువన్ధాది మరియు 4. తిరువాయ్మొళి అను తమ నాలుగు తమిళ ప్రబంధముల రూపముగా మనందరికీ అర్థమగు రీతిలో కృపచేసినారు.

పాశురం 15 

ఈ పాశురములో క్రిందటి పాశురములో ఏ నమ్మాళ్వార్ల గురించైతే చెప్పారో వారి వైభవమును, వారి అవతార దినమును, వారవతరించిన ఊరును మఱియు వారు కృప చేసిన తిరువాయ్మొళి ప్రబంధ ప్రాశస్త్యమును మామునులు తమకు తామే అనుభవిస్తున్నారు.

ఉణ్ణోవైగాశి విశాగత్తుక్కు ఒప్పొరునాళ్?*
ఉణ్డో శడకోపర్కు ఒప్పొరువర్? * ఉణ్డో తిరువాయ్మొళి కొప్పు? తెన్కురుగైక్కు ఉణ్డో! ఒరుపార్ దన్నిల్ ఒక్కుమూర్?

సర్వేశ్వరుడైన శ్రీమన్నారాయణునకు అతని విభూతులకు మంగళాశాసనము చేసిన నమ్మాళ్వార్లవతరించిన వైశాఖ మాస విశాఖా నక్షత్రమునకు సమమైనదున్నదా?(లేదు). మన శఠగోపన్ నమ్మాళ్వార్లకు సమమగు వారుకలరా? లేరు (సర్వేశ్వరుడు, నిత్యులు, ముక్తులు మఱియు ఈ లోకంలోని వారందరూ కూడా ఆళ్వార్లకు సమానమైనవారు కారు). వేదసారమును కూలంకషంగా వివరించు తిరువాయ్మొళికి సమానమైన ప్రబంధము ఉన్నదా ? (లేదు). అటువంటి ఆళ్వార్లను మనకు అందించిన కురుగూరుకు సమానమైన ఊరు కలదా? (లేదు) (ఎందుకనగా ఆదినాధ పెరుమాళ్ళు మరియు నమ్మాళ్వార్లకు సమానమైన ప్రాశస్త్యమును ఇచ్చు ఊరు). పెరుమాళ్ అర్చావతారమునందే పరత్వమును కలిగి ఉన్న దివ్యదేశం నమ్మాళ్వార్లు అవతరించిన స్థలం. నమ్మాళ్వార్ల కృప కారణముగా భగవద్రామానుజుల అవతారమునకు 4,000 సంవత్సరములకు ముందే వారి భవిష్యదాచార్య విగ్రహము అవతరించిన స్థలమిది. ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజుల) పునరవతారముగా భావింపబడే మణవాళ మహామునులు అవతరించిన దివ్య స్దలం. ఈ దివ్యమైన కీర్తి ప్రతిష్ఠలు కలిగిన ఊరు వేరెక్కడ చూచుటకు కనబడదు. ఈ విధమగా సర్వేశ్వరుని, ఆళ్వార్ మరియు ఆచార్యుల ప్రాధాన్యతను/సంబంధమును కలిగి ఉండుటచే ఈ స్థలము యొక్క కీర్తి త్రిగుణీకృతమైనది.

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-14-15-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 12 -13

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 12

ఈ పాశురములో మామునులు తై (పుష్య) మాసములో వచ్చే మఖా నక్షత్రమున అవతరించిన తిరుమణిశై పిరాన్/ఆళ్వార్ల కీర్తిని గురించి సకల జనులకు తెలియు విధముగా తెలుపుచున్నారు.

తైయిల్ మకమ్ ఇన్ఱు తారణియీర్ ఏత్తమ్! ఇన్ద త్తైయిల్ మగత్తుక్కు చ్చాత్తుగిన్ఱేన్ * తుయ్యమది పెత్త మళిశైప్పిరాన్ పిఱన్దనాళెన్ఱు! నల్ తవర్ గళ్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

జ్ఞానమునకు పరిశుధ్ధత అనగా పరమాత్మయైన శ్రీమన్నారాయణునందే మనస్సును లగ్నము చేసి సర్వస్వం అతని యందే సమర్పించి ఇతర దేవతలు/దేవతాంతరములయందు కొంచమైనా ఆసక్తి చూపకుండుట అని తిరుమణిశై ఆళ్వార్ల శ్రీసూక్తి. తిరుమణిశై ఆళ్వార్లకు వారి అభిమాన దివ్యదేశ పెరుమాళైన తిరుకుడందై ఆరావముదననుకు గల అన్యోన్య భావకారణముచేత వీరిని తిరుమణిశై పిరాన్ అనియు తిరుకుడందై ఆరావముదననుకు ఆళ్వార్లని సంభొదింపబడుచున్నారు. గొప్ప తపస్సు గలవారు అనగా శరణాగతిపై, ఆచార్య నిష్ఠలను కలిగిన తిరుమణిశై ఆళ్వార్ల శిష్యుడు కణికణ్ణన్ వంటివారు అదేవిధముగా భగవద్రామానుజులపై నిష్ఠ గలవారని వారి శ్రీసూక్తి.

పాశురం 13

ఈ పదమూడవ పాశురములో మాఘమాస పునర్వసు నక్షత్రం రోజున అవతరించిన కులశేఖరాళ్వార్ల గురించి లోకులందరూ తెలుసుకొనే విధముగా తెలుపుచున్నారు.

మాశిప్పునర్ పూశం కాణ్మిన్ ఇన్ఱు మణ్ణులగీర్! తేశిత్తు వశత్తుక్కు ఏదెన్నిల్ పేశుగిన్ఱేన్ కొల్లినగర్కోన్ కులశేఖరన్ * పిఱప్పాల్! నల్లవర్గళ్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ జనులారా నేను చెప్పేది వినండి. అదేమనగా మాఘమాసములో వచ్చు పునర్వసు నక్షత్రముననే మంచివారందరూ ఎవరినైతే పొగుడుతూ ఉంటారో అటువంటి కులశేఖరపెరుమాళ్ చేఱ దేశములోని కొల్లి నగరములో అవతరించినారు. వీరికి శ్రీరామచంద్రుని మీదగల అలవి కాని భక్తి కారణముచేత వీరు అందరిచేత పెరుమాళ్ అని సంభోధింప బడుచున్నారు. మంచివారనగా శ్రీవైష్ణవ సిధ్ధాంతమునందు ధృఢ విశ్వాసమును కలిగిన పరమ సాత్వికులు, జ్ఞాన, భక్తి పరులు మరియు భౌతిక విషయములయందు వైరాగ్యులు. మరొకవిధంగా చెప్పాలంటే మన పూర్వాచార్యుల వలే ఆత్మగుణ పరిపూర్ణత్వం కలిగినవారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. నరసింహాచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-12-13-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 10 -11

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 10

ఈ పాశురములో కృత్తిక తర్వాత వచ్చు నక్షత్రము రోహిణీ కావున కార్తీక మాసములో రోహిణీ నక్షత్రము రోజున అవతరించిన తిరుప్పాణాళ్వార్ల వైభవమును లోకులకు మామునులు ఉపదేశిస్తున్నారు.

జగద్గురువైన శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ, ఆళ్వార్లలో తిరుప్పాణాళ్వార్ మరియు ఆచార్య పరంపరలో తిరుకోష్ఠియూర్ నంబి ఈ ముగ్గురూ కూడా రోహిణీ నక్షత్రములోనే అవతరించినారు. అందుచేత ఈ రోహిణీ నక్షత్ర ప్రాశస్త్యము త్రిగుణీకృతమైనది.

కార్తిగైయిల్ రోహిణినాళ్ కాణ్మిన్ ఇన్ఱు కాశినియీర్! వాయ్ త్త పుగళ్ పాణర్ వన్దుదిప్పాల్! ఆత్తియర్ గళ్ అన్బుడనేదాన్ అమలనాదిపిరాన్ కత్తదఱ్పిన్! నన్గుడనే కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ జనులారా! చూడండి! కార్తీక మాస రోహిణీ నక్షత్ర దినముననే పరమ పవిత్రులైన తిరుప్పాణాళ్వార్లు అవతరించినారు. వేదశాస్త్రములయందు గౌరవము కలిగి అధ్యయనము చేసినవారు, తిరుమంగై ఆళ్వార్లచే కృపచేయబడిన “అమలనాదిపిరాన్” అను ప్రబంధమును నేర్చుకొని అధ్యయనము ద్వారా తెలుసుకొన్నదేమిటంటే “సదా పశ్యంతి సూరయః” అను వేద సారమును ఈ పది పాశులముల ప్రబంధము విశదముగా వివరిస్తున్నదని. అందువలన ఈ రోజును వారు భక్తితో ఆదరిస్తారు.

పాశురం 11

ఈ పాశురములో మామునులు ఈ లోకులకు మార్గశిర మాసములోని జ్యేష్ఠా నక్షత్రములో అవతరించిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ల గురించి చెప్పుచున్నారు. తొండరడిప్పొడి (భక్తాంఘ్రిరేణు) ఆళ్వార్లు వేదములలోని పరమార్థమును బాగుగా తెలిసినవారగుటచే వీరు వేదపండితులచే కొనియాడబడుచున్నారు.

ఈ మాసము యొక్క ప్రాశస్త్యమేమనగా ఎంబెరుమాన్ (పరమాత్మ) తానే స్వయంగా శ్రీమద్భగవత్ గీతలో “మాసానాం మార్గశీర్షోయం” అనగా మాసములలో మార్గశీర్షమును నేనే అని చెప్పారు. అంతేకాక ఈ మాసముననే మన తల్లి ఆండాళ్ పరమ దయతో తిరుప్పావైని పాడినది. ఇంకా మరియొక విశేషమేమనగా ఈ మాసములోని జ్యేష్ఠా నక్షత్రము రోజున జగదాచార్యులైన ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజులు) కు ఆచార్యులైన పెరియ నంబి కూడా అవతరించారు.

మన్నియశీర్ మార్గళియిల్ కెట్టై యిన్ఱు మానలత్తీర్! ఎన్నిదను క్కేత్తమెనిల్ ఉరైక్కేన్ * తున్నుపుగళ్ మామఱైయోన్ తొణ్డరడిప్పొడియాళ్వార్ పిఱప్పాల్! నాన్మఱైయోర్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ జనులారా! మార్గశిరమాస జ్యేష్ఠా నక్షత్రం దేనినైతే వైష్ణవ నక్షత్రమని భావిస్తారో దానిని గురించి తెలుపుచున్నాను జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. ఈ రోజుననే వేదసారము భగవత్ కైజ్ఞ్కర్యము (భగవత్ సేవ) అని తెలుసుకొని దానినే తన జీవిత పలమావధిగా భావించి ఆచరించిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ ఆవతరించినారు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-10-11-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 7-9

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 7

ఏడవ పాశురంలో మొదలాళ్వార్లనే పేరు ఎందుకు వచ్చినదో తెలుపుతున్నారు.

మత్తుళ్ళ ఆళ్వార్ గళుక్కు మున్నే వన్దుదిత్తు! నల్ తమిళాల్ నూల్ శెయుదునాట్టై యుయ్ త్తు * పెత్తిమైయోర్ ఎన్ఱు ముదలాళ్వార్ గళ్ ఎన్నుమ్ పేర్ ఇవర్కు! నిన్ఱదులగత్తే!నిగళ్ న్దు!!

వీరు ముగ్గురూ మిగిలిన ఆళ్వార్లకంటే ముందుగా అవతరించి తమిళభాషలో ఈ జగత్తును ఉజ్జీవింప చేయుటకై తమ ప్రబంధములను కృప చేయుటచే వారు ముదలాళ్వార్లనే సార్థక నామదేయులైనారు.

పాశురం 8

ఎనిమదవ పాశురములో మొదలే చెప్పనట్లుగా ఆళ్వార్ల అవతార క్రమముననుసరించి ఆశ్వీజమాసము తర్వాత వచ్చు కార్తీక కృత్తికా నక్షత్రము రోజున అవతరించిన తిరుమంగై ఆళ్వార్ల వైభవమును రెండు పాశురములలో తెలుపుచున్నారు. దానిలో మొదటగా తిరుమంగై ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్ర ప్రాశస్త్యమును తన మనసునకు వివరించుచున్నారు.

పేదైనెజ్ఞై! ఇన్ ఱై ప్పెరుమై అఱిన్దిలైయో! ఏదు ప్పెరుమై ఇన్ఱై క్కెన్నెన్నిల్ * ఓదుగిన్ఱేన్ వాయ్ త్తపుగళ్ మంగైయర్ కోన్ మానిలత్తిల్ వన్దుదిత్త! కార్తిగైయిల్ కార్తిగై నాళ్ కాణ్!!

ఓ అజ్ఞాన మనసా! ఈ రోజు యొక్క  ప్రాముఖ్యత తెలుసా? నేను చెప్పెదను వినుము. కార్తీక మాసములోని కృత్తికా నక్షత్రముననే తిరుమంగై ఆళ్వార్ ఈ విశాల ప్రపంచమున అవతరించినారు.

పాశురం 9

ఈ పాశురములో నమ్మాళ్వార్లకు మరియు తిరుమంగై ఆళ్వార్లకు మధ్య ఉన్న సంబంధమును గురించి వివరించుచున్నారు. ఈ రోజును ఎవరైతే ప్రశంశిస్తారో వారి శ్రీపాదములను సదా కీర్తించమని తమ మనస్సనకు చెప్పుచున్నారు.

మాఱన్ పణిత్త తమిళ్ మఱైక్కు మంగైయర్ కోన్! ఆఱంగంకూఱ అవదరిత్త  వీఱుడైయ కార్తిగైయిల్ కార్తిగైనాళ్ ఎన్ఱెన్ఱు కాదలిప్పార్! వాయ్ త్త మలర్ తాళ్ గళ్ నెఞ్జే! వాళ్ త్తు!!

ఓ మనసా నాలుగు వేదములకు సమమైన నాలుగు ప్రబంధములను నమ్మాళ్వార్లు పరమ కృపతో సాయించగా, వేదములకు ఏ విధముగా ఆరు అంగములు కలవో ఆ రీతిన నమ్మాళ్వార్ల నాలుగు ప్రబంధములకు ఆరు అంగములుగా ఆరు ప్రబంధములను కృప చేయుటకై కార్తీక మాస కృత్తికా నక్షత్రము సుదినమున తిరుమంగై ఆళ్వార్లు అవతరించినారు. అందు చేత ఓ మనసా ఎవరైతే ఈ సుదినమును ప్రశంసిస్తారో వారి శ్రీపాదములను ఆశ్రయింపుము.

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-7-9-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 4-6

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురు 4

మణవాళ మామునులు ఈ పాశురములో ఆళ్వార్ల తిరు అవతార క్రమమును తెలుపుచున్నారు.

పొయ్ గైయార్ పూదత్తార్ పేయార్ * పుగమళిశై అయ్యన్ అరుళ్ మారన్ శేరలర్ కోన్ * తుయ్యపట్టనాదన్ అన్బర్ తాళ్ తూళి నఱ్పాణన్ నఱ్ కలియన్! ఈదివర్ తోత్తత్తడైవామ్ ఇజ్గు!!

ఆళ్వార్ల అవతార క్రమమేమనగా మొదలాళ్వార్లుగా కీర్తింపబడే 1. పొయ్గై ఆళ్వార్, 2. పూదత్తాళ్వార్, 3. పేయాళ్వార్, 4. లబ్ధప్రతిష్టులైన తిరుమణిశై ఆళ్వార్, 5. కృపా పూర్ణులైన శ్రీనమ్మాళ్వార్, 6. చేర వంశానికి నాథులైన కులశేఖర పెరుమాళ్,  7. పరిశుధ్ధ మనస్కులైన పెరియాழ்వార్, 8. భక్తాంఘ్రి రేణువుగా ప్రసిద్ధులైన తొండరడిపొడి ఆళ్వార్, 9. పరమ పవిత్రులైన తిరుప్పాణాళ్వార్ మరియు 10. పరమ పవిత్రులైన తిరుమంగై ఆళ్వార్.

పాశురం 5

ఈ ఐదవ పాశురములో మణవాళ మామునులు దయతో ఈ విధముగా ఆళ్వార్లవతరించిన మాసములు మరియు తిరునక్షత్రములను వివరించుట మొదలు పెట్టినారు.

అన్దమిళాల్ నఱ్కలైగళ్ ఆయన్దురైత్త ఆళ్వార్గళ్! ఇన్ద వులగిరుళ్ నీజ్ఞ్గ * వన్దుదిత్త మాదజ్ఞ్గళ్ నాళ్ గళ్ దన్నై మణ్ణులగోర్ తామఱియ! ఈదెన్ఱు శొల్లువోమ్ యామ్!!

ఏ ఆళ్వార్లు అయితే వేద శాస్త్రములలోని లోతైన అంతరార్థములను ఈ లోకములోని అజ్ఞాన చీకటులను పారద్రోలునట్లుగా ఉపదేశించారో అటువంటి ఆళ్వార్లు అవతరించిన మాసములను మరియు తిరునక్షత్రములను ఇప్పుడు ఈ లోకములోని చేతనులు తెలుసుకొను విధముగా తెలియజేయుచున్నారు.

పాశురు 6

ఈ ఆరవ పాశురములో మొదలాళ్వార్లుగా కీర్తింపబడే మొదటి ముగ్గురాళ్వార్ల అవతార విశేషములను తెలుపుచున్నారు.

ఐప్పశియిల్ ఓణమ్ అవిట్టమ్ శదయమివై!
ఒప్పిలవానాళ్ గళ్ ఉలకత్తీర్ * ఎప్పువియుమ్ పేశుపుగళ్ ప్పొయ్గైయార్ పూదత్తార్ పేయాళ్వార్! తేశుడనే తోన్ఱు శిరప్పాల్!!

ఓ మానవులారా! ఆశ్వీజ మాసములో వచ్చు శ్రవణం, ధనిష్ట మరియు శతభిషం అను ఈ మూడు విశేషమైనవి. ఎందుకంటే ఈ రోజులలోనే మొదలాళ్వార్లుగా గొప్పగా కీర్తంపబడే తేజోపూర్ణులైన పొయ్గై, పూదత్త మరియు పేయాళ్వార్లనే మొదలాళ్వార్లు అవతరించారు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-4-6-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 1 – 3

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< తనియన్

పాశురం 1

ఎందై తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై ఇన్నరుళాల్
వంద ఉపదేశ మార్గత్తై శిందై శెయ్ దు
పిన్నవరుమ్ కఱ్క ఉపదేశమాయ్ పేశుకిన్ఱేన్
మన్నియ శీర్ వెణ్బావిల్ వైత్తు

మొదటి పాశురము:- ఈ పాశురములో మామునులు తమ ఆచార్యులకు నమస్కరించి, తాను ఈ ప్రబంధము ద్వారా తెలియజేయు విషయమును స్పష్టముగా తెలియపరుస్తున్నారు.

తమ స్వామి, జ్ఞాన పితృలైన తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై పరమ కృపతో తమకు సమకూర్చి ఉపదేశించిన విషయములను సంపూర్ణముగా అర్థం చేసుకొని తమ సమకాలికులకు సులభముగా నేర్చుకొనుటకు మరియు క్షుణ్ణముగా తెలుసుకొనుటకు తమ ఈ కవిత్వము ద్వారా తెలుపుచున్నారు.

పాశురు 2
రెండవ పాశురము :- మణవాళమామునులను తమ పవిత్ర/దివ్య మనసు “సత్సంప్రదాయమును ఎవరైతే ఇష్టపడరో వారు పొందగలరా” అని అడగినట్లుగా భావించి అటువంటి ప్రస్తావనము వలన తనకెటువంటి కొఱత లేదని తమ మనసును సమాధాన పరుస్తున్నారు.

కత్తోర్ గళ్ తాముగప్పర్ కల్వితన్నిలాశై యుళ్ళోర్।
పెత్తోమెన వుగన్దు పిన్పుక‌ఱ్పర్ – మత్తోర్ గళ్। మాచ్చరియత్తాల్ ఇగళిల్, వన్దదు ఎన్ నెఞ్జే, ఇగళ్ గై ఆచ్చరయమోదాన్ అవర్కు॥


ఎవరైతే ఈ సత్సంప్రదాయము గురించి బాగుగా తెలిసికొనియున్నారో వారు ఈ గ్రంథమును సూక్ష్మమైన మరియు విశేషమైనదిగా స్వీకరిస్తారు. పెద్దలనుంచి మంచి విషయములను తెలుసుకోవాలని అనుకునే వారు దీనిని ఆధారముగా చేసుకొని ఆధరిస్తారు. పై రెండు సమూహములు కాని వారు ఈర్ష్యతో ఎగతాళి చేస్తారు. అది వారి సహజ లక్షణము దీనిలో ఆశ్చర్యమేమున్నదని దాని గురించి చింతించనవసరము లేదని తమ అందమైన మనసును సమాధాన పరుచుచున్నారు.

పాశురం 3
మూడవ పాశురము. ఈవిధముగా తమ మనసును సమాధాన పరచి పాశురములను వ్రాయ సంకల్పించి మొట్ట మొదటగా అమంగళములన్నీ తొలగి పోవునట్లు మంగళాశాసనముతో మొదలు పెడుతున్నారు.

ఆళ్వార్ గళ్ వాళి అరుళిచ్చెయల్ వాళి। తాళ్ దుమిల్ కురవర్ తామ్ వాళి, ఏళ్ పారుమ్ ఉయ్య అవర్గళురైత్త వైగళ్ తామ్ వాళి। శెయ్యమఱై తన్నుడనే శేర్ న్దు॥

ఆళ్వార్లకు పల్లాండు మరియు వారిచే కృపచేయబడిన దివ్య ప్రబంధములకు పల్లాండు. ఆళ్వార్లు చూపిన మార్గములో నడుచుట ద్వారా తమకు ఎటువంటి కొఱత లేనటువంటి మన ఆచార్యులకు పల్లాండు. ఈ లోకమంతా ఉజ్జీవించాలని కోఱు మంచి ఉపదేశములకు పల్లాండు. వీటన్నిటికీ ఆధారమైన వేదములకు, పురాణ, ఇతిహాసాది వాజ్ఞ్మయమునకు పల్లాండు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

మూలము – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-1-3-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి – http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (లక్ష్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (పూర్వాచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

మున్నం తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై తముపదేశీట నేర్ ।
తన్నిన్ పడియై త్తణవాద శొల్ మణవాళ ముని।
తన్ అన్బుడన్ శెయ్ ఉపదేశ రత్తిన మాలై తన్నై।
తన్ నెంజు తన్నిల్ తరిప్పవర్ తాళ్ గళ్ శరణ్ నమక్కు॥

పై తనియన్ ను మణవాళ మామునుల యొక్క ముఖ్య శిష్యులలో ఒకరైన కందాడై అణ్ణన్ చే రచింపబడింది. మామునులు తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై మరియు పూర్వాచార్యుల ఉపదేశ పరంపరను చక్కగా తెలుసుకొని వాటి యందు మనస్సు లగ్నం చేసినవారు. అటువంటి మామునులు ఆ విషయముల యందు గల ప్రీతియే ఈ యొక్క ప్రబంధమునకు మూలమని స్పష్టముగా తెలుపబడును. దానినే తన మనసులో బాగుగా నిలుపుకొనిన వారి శ్రీపాదములే మనకు శ్రేయస్కరము మరియు ఆశ్రయణములు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

హిందీలో : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-thaniyan-simple/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఇతర ప్రబంధములు

పిళ్ళై లోకాచార్యులు మణవాళ మహాముణులు (శ్రీపెరుంబుదూర్)

పిళ్ళై లోకాచార్యులు మణవాళ మహాముణులు (శ్రీపెరుంబుదూర్)

ఉపదేశ రత్తినమాలై అను ఈ తమిళ దివ్య ప్రబంధము మకుఠములో రత్నమువలే ప్రకాశించే  “విశదవాక్ శిఖామణి” అను బిరుదాంకితులైన మణవాళ మహాముణుల ముకారవిందము నుంచి వెలువరింపబడిన దివ్య వాక్సుధ. ఈ ప్రబంధము పిళ్ళలోకాచార్యుల శ్రీవచన భూషణ గ్రంధమును సూక్షముగా తెలియ చేస్తుంది మరియు దీనియొక్క సారాంశం ఏమిటంటే ఆచార్య అభిమానమే శిష్యునికి ఉధ్ధారకం. ఆచార్య సేవయే పరమావదిగా బావించు శిష్యునకు ఆచార్యాభిమానమే ఉద్దారకము, ఉజ్జీవనము మరియు పరమోపకారమని అంతయేకాక ఇదియే శిష్యునకు సులభమైన మరియు శ్రేష్ఠమైన మార్గమని పూర్వాచార్యల అభిమతము/శ్రీసూక్తి.
జీవనము అనగా భౌతిక శరీరమును పోషించుట మరియు కాపాడుట.
ఉజ్జీవనము అనగా ఆత్మను ఉధ్ధరింపజేసుకొనుట అని అర్థము. ఆత్మకు ఎమ్పెరుమాన్ (పరమాత్మ/ శ్రీమన్నారాయణ) ని పొందుటయే స్వరూపం. తద్వారా ఆత్మకు పరమపదము (వైకుంఠము) లో దాస్యము/కైంజ్ఞ్కర్యములు చేయుటయే కోరదగినది.

ఈ గ్రంథములోని పదముల అర్థములను చెప్పుటయనగా తత్సంబంధ విషయార్థ వివరణమని అర్థం. ఆక్రమములో :-
1. ఆచార్య వందనం (తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై), 2.ఆళ్వార్ల అవతార క్రమము మరియు వారి అవతార స్థలముల విశేషణమలు, 3.ఆళ్వార్లు చూపిన మార్గమును అన్వయించిన ఆచార్య పురుషుల పరిచయము, 4. ఆచార్యులందరిలోకీ ఉత్తమోత్తములు, జగదోద్ధారకులు, జగదాచార్యులు మరియ ఎవరి సాంప్రదాయానకి “ఎమ్పెరుమాన్ దర్శనము” అని ఈ సాంప్రదాయానికి నంపెరుమాళ్ (శ్రీరంగ దివ్యదేశ ఉత్సవమూర్తి) పేరు పెట్టి ఎవరి కీర్తిని ఇనుమడింప చేశారో అటువంటి మన ఉడయవర్/లక్ష్మణముని/భగవద్రామానుజుల పరిచయము,
5. నంపెరుమాళ్( శ్రీరంగ దివ్యదేశ ఉత్సవమూర్త) యొక్క విశేషణములు మరియు ప్రాముఖ్యత.
6. మన సాంప్రదాయమునకు మూలమైన నమ్మాళ్వారిచే రచింపబడిన తిరువాయ్మొళికి గల వ్యాఖ్యానముల వివరణ,
7. నంబిళ్ళై (ప్రముఖ పూర్వాచార్య పరంపరలోని వారు) ప్రాముఖ్యమును విశదీకరించుట,
8. వడక్కుతిరివీధి పిళ్ళై కుమారులైన పిళ్ళైలోకాచార్య దయతో కృపచేయబడిన శ్రీవచన భూషణ గ్రంథ ప్రాశస్త్యము, రహస్యార్థాలు మరియు దానిని అన్వయించిన/పాటించిన వారియెక్క కీర్తి ప్రతిష్ఠల వివరణలు, మరియు
9. ఈ గ్రంథము ముగింపులో మనము ప్రతి నిత్యము మన పూర్వచార్యులను మరియు వారి అనుష్ఠించిన విధివిహిత (వేదానుసారక) ములను స్మృతిలో/మనసులో ఉంచుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను వివరిస్తారు. అంతయేకాక అటువంటి వారే ఈ లోకాన్ని ఉధ్ధరించడానికి అవతరించిన జగదాచార్యులైన భగవద్రామానుజ/ఎంబెరుమానారుల కృపకు పాత్రులు కాగలరని ఉధ్బోదిస్తారు.

ఈ గ్రంథము చివరన ఎఱుంబి అప్పాచే చెప్పబడిన ఒక పాశురమును కూడా అనుసంధానం చేస్తారు. ఎవరైతే మణవాళ మహామునుల శ్రీపాద సంబంధము కలిగి ఉన్నారో వారిని ఎమ్పెరుమాన్ తప్పక స్వీకరిస్తారని ఎఱుంబి అప్పా ఈ పాశురము ద్వారా తెలియజేసారు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

హిందీలో : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-simple/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org