Category Archives: upadhESa raththina mAlai

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 62 – 63

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 62

ఈ పాశురములో పరమపదమును సులభముగా ఏవిధంగా పొందవచ్చునో తెలుపుచున్నారు.

ఉయ్యనినై వుణ్డాగిల్ ఉజ్ఞ్గురుక్కళ్ దమ్ పదత్తే వైయుమ్* అన్బుతన్నై ఇన్ద మానిలత్తీర్ మెయ్యురైక్కేన్| పైయరవిల్ మాయన్ పరమపదమ్ ఉజ్ఞ్గుళుక్కామ్! కైయిలజ్ఞ్గు నెల్లిక్కని||

ఈ విశాలమైన ప్రపంచమనబడే సంసార జగత్తు నందు ఉన్న జనులారా! ఉజ్జీవించాలనే కోరికయున్నచో దానికి సులభ మార్గమును నేను చెప్పుచున్నాను వినండి! మీయొక్క ఆచార్యుల తిరువడిగళ్ళను పట్టుకొనియుండినచో మాయావియైన ఎంబెరుమాన్ యొక్క నివాస స్థానమైన పరమపదము కరతలామలకము (అరచేతిలోని ఉసిరిక) వలే సులభముగా లభించును. ఇది సత్యము.
ఆచార్య సంబంధము కలిగి ఉండి అట్టి ఆచార్యుని యందు భక్తి ఉన్న “మీకు” ఇది అనువర్తించును. ఇదే లోక ప్రశస్తి. భరతాళ్వాన్ యందు భక్తిని కలిగియుండిన శతృఘ్నునకు రాముని యందు కూడా భక్తియుండినటులే. ఆచార్య భక్తి ఉన్నచో వారికి ఎంబెరుమాన్ యందు కూడా భక్తి ఉన్నట్లే. అదే విధముగా ఆయనను పొందుట చాలా సులభము. మణవాళ మామునుల దోషరహిత ఈ తిరువాక్కుల యందు సందేహమునకు ఏ మాత్రము స్థానము లేదు.

పాశురము 63

ఈ పాశురములో ఆచార్యులు చేయు మహోపకార్యములను దానికి శిష్యుడు కృతజ్ఞుడై ఉండుట గూర్చి కృప చేయుచున్నారు.

ఆశారియన్ శెయ్ద ఉపకారమ్ ఆనవదు| తూయ్దాగ నెఞ్జుదన్నిల్ తోన్ఱుమేల్* తేశాన్తరత్తిల్ ఇరుక్క మనమ్ దాన్ పొరున్ద మాట్టాదు ఇరుత్తల్ ఇవి ఏదు అఱియోమ్ యామ్||

ఆచార్యులు చేయు ఉపకారములు దోషరహితములని శిష్యుడు తన మనస్సు నందు తలచినచో ఆచార్యునకు కైజ్ఞ్కర్యము చేయుట యందే ఆశ కలిగి ఉండాలి. కాని కొందరు ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యము చేయగలిగియూ చేయకుండుట నాకర్థము కావుటలేదని చెప్పుచున్నారు.

ఆచార్యులు శిష్యునకు చేయు ఉపకారములు జ్ఞానమును ప్రసాదించుట, దోషములు/పాపములు చేయకుండ నిలువరించుట, కైజ్ఞ్కర్యముల యందు ఆశ కలిగి యుండుట, మోక్షమును పొందుట యందు ఉపకారకుడుగా ఉండుట మొదలగునవి. మంచి శిష్యుడైన వారు వీటినన్నిటినీ తలచుకొనుచు ఎల్లవేళలా ఆచార్యుని యందు కృతజ్ఞుడై ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యము చేయుట యందే ఆశ కలవాడై ఉండాలి. మామునులు కూడా వారి ఆచార్యులైన తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై ఈ లోకములో జీవించి ఉన్నంతవరకు ఆళ్వార్ తిరునగరిలోనే ఉండి తమ ఆచార్యునికి ఇష్ట కైజ్ఞ్కర్యములు చేసినారు. తిరువాయ్మొళి  పిళ్ళై తిరునాడు (పరమపదము)ను పొందిన/వేంచేసిన పిదప వీరు శ్రీరంగమునకు విజయము చేసినారు. ఆ విధముగా వీరు ఆచరించినదే ఇతరులకు ఉపదేశించినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-62-63-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 60 – 61

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 60

ఈ పాశురము మొదలుగా శ్రీవచనభూషణము యొక్క ఉన్నతార్థమైన ఆచార్య భక్తిని విస్తారముగా కృపచేయుచున్నారు. ఈ పాశురములో ఆచార్య భక్తి లేనివానిని ఎంబెరుమాన్ తానే ఆదరించడని వివరిస్తున్నారు.

తన్ గురువిన్ తాళిణైగళ్ తన్నిల్ అన్బొన్ఱిల్లాదార్।
అన్బుతన్బాల్ శెయ్ దాలుమ్ అమ్బుయైకోన్ ఇన్బ మిగు
విణ్డాడు తానళిక్క వేణ్డియిరాన్ ఆదలాల్
నణ్డాఱ్ అవర్ గళ్ తిరునాడు॥

తమ యొక్క ఆచార్యుని తిరువడి యందు ఎవరికి భక్తి లేదనిన, అతను పెరియ పిరాట్టితో కూడిన తనయందు ఎంత భక్తి కలిగియుండినను ఎంబెరుమాన్ అతనికి తిరునాడు (మహదానందమునకు నెలవైన)/పరపదమునందు స్థానమిచ్చుటకు అనుమతించడు. అందువలన ఈ విదముగా ఆచార్య భక్తి లేనివాడిని పిరాట్టి, చేతనుల దోషములను కప్పిపుచ్చి ఎంబెరుమానునకు, పురుషకారము/సిఫారసు చేసినను స్వీకరించడని కృపచేయుచున్నారు.

పాశురము 61

సదాచార్య సంబంధము కలిగినవారికి శ్రీయఃపతియైన సర్వేశ్వరుడు తానే పరమపదప్రాప్తి అనుగ్రహిస్తాడని కృపచేయుచున్నారు.

ఞానమ్ అనుట్టానమ్ ఇవై నన్ఱాగనే యుడైయ
నాన  గురువై అడైన్దక్కాల్ మానిలత్తీర్
తేనార్ కమలత్తిరుమామగళ్ కొళునన్।
తానే వైగున్దమ్ తరుమ్॥

విశాల భూమండల వాసులారా! అర్థ పంచక విషయముల సత్య జ్ఞానము, ఆ జ్ఞానమునకు తగిన అనుష్ఠానమును కలిగిన ఆచార్యులను శరణాగతి చేసినచో, తేనలూరుచున్న వికసిత తామర పుష్పములో నిత్యవాసము చేయునట్టి శ్రీమహాలక్ష్మికి నాథుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు తానే స్వయమూగా అట్టి దాసులకు వైకుంఠమును ప్రసాదిస్తాడు.

ఈ పాశురములో మామునులు సదాచార్యులెలా ఉంటారనే విషయమును చాలా వివరముగా కృపచేయుచున్నారు. అర్థపంచక జ్ఞానము అనగా (ఆత్మ) తానెవరనే విషయ జ్ఞానం, ఎంబెరుమాన్ విషయ జ్ఞానం, ఉపాయ విషయ జ్ఞానం, ఉపేయ విషయ జ్ఞానం మఱియు ఉపాయ విరోధి ఎటువంటిదనే జ్ఞానం కలిగిన ఆచార్యులను కలిగి ఉండుట ఆవశ్యకము. దానిపైన ఆ జ్ఞానానుసారము ఎంబెరుమానే ఉపాయమని దృఢ విశ్వాసముతో ఉండి ఆచార్యుని మూలముగా ఎంబెరుమాన్ మరియు అచార్యనకు శరణాగతుడై ఉండి కైజ్ఞ్కర్యము చేయుటయే ధర్మమని భావించి ఉండాలి.

ఆ విధముగా ఆచార్యుని శరణాగతి చేసి అతనే గతియని దృఢ విశ్వాసముతో ఉండుటయే ఆవశ్యకమని ఈ పాశురములో కృప చేయుచున్నారు. ఈ విధముగా జీవించువారు పరమపదము చేరుటకు తమకు తాముగా ఎటువంటి ప్రయత్నము చేయనవసరము లేదు. ఎంబెరుమాన్ తనకు తానుగానే పరమపదమునకు గొనిపోవునని కృపచేయుచున్నారు. ఈ పాశురమే ప్రబంధము యొక్క సారమని తెలుపుచున్నారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-60-61-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 57 – 59

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 57

ఇట్టి ఉత్కృష్ఠ గ్రంథ వైభవ ప్రాశస్త్యములను తెలుసుకొనియూ దానియందు ఈడుపాడు/ఆధరాభిమానములు లేకుండా ఉండేవారిని చూచి బాధపడుచున్నారు.

తేశికర్ పాల్ కేట్ట శెళుమ్బొరుళై చ్చిన్దైదన్నిల్
మాశఱవే యూన్ఱ మననం శెయ్ దు ఆశరిక్క
వల్లార్ గళ్ దామ్ వశనభూషణత్తిన్ వాన్ పొరుళై।
కల్లాదదు ఎన్నో కవర్ న్దు॥

ఆచార్యుల వద్ద శాస్త్రార్థములను సమగ్రముగా నేర్చుకొని చింతన చేస్తూ ఆచరణలో పెట్టి తమ మనసులో గల కామ క్రోదాది దోషములను పోగొట్టుకొను తగిన యోగ్యత కలిగియూ శ్రీవచనభూషణములోని ఉత్క్రష్ఠ అర్థములను తెలుసుకొన లేకుండుటకు కారణమేమో? వీరు శాస్త్రములను నేర్చుకొని అనుష్ఠించవలసిన మానవ జన్మము నందు జన్మించియూ ఈ గ్రంథముయందు ఆశపడక వీరు ఈ విధముగా నష్ట పోవుచున్నారు కదా!

పాశురము 58

శ్రీవచనభూషణములోని ఉత్కృష్ఠ రహస్యార్థములను ఏ విధముగా నేర్చుకోవాలనేవారలకు తగు సమాధానమును కృప చేయుచున్నారు.

శచ్చమ్ పిరదాయమ్ తాముడైయోర్ కేట్టక్కాల్।
మెచ్చుమ్ వియాక్కియై దానుణ్డాగిల్! నచ్చి
అదికారియుమ్ నీర్ వశనభూషణత్తుక్కత్త
మదియుడై యీర్ మత్తి యత్త రాయ్॥

శ్రీవచనభూషణమునకు అర్పణము చేయగల బుద్ది కలవారా! దీనికి ప్రసిద్ధమైన వ్యాఖ్యానములను ఎవరైనా కృపచేసినచో వాటిని ఎవరైనా సత్సంప్రదాయ నిష్ఠతో ఉన్నవారు, వాటిని విని పరవశిస్తారో అట్టివాటిని ఉడయవరులను ఆచార్య పరంపర మధ్యలో కలిగిన మీరూ నేర్చకోండి.

ఈ గ్రంథమునకు మామునులు చాలా సూక్ష్మమైన ఒక వ్యాఖ్యానమును కృపచేయుటకు పూర్వమే తిరునారాయణపురము నందు ఆయి జనన్యాచార్యులు మొదలగువారు వ్యాఖ్యానములను అనుగ్రహించినారు.

పాశురము 59

శ్రీవచనభూషణము నందు మఱియు తత్సమానమైన ప్రాభవముగల ఆచార్యులయందు తమకు గల అభిమానమును ఆనందపూర్వకముగా తెలుపుచున్నారు.

శీర్ వశనభూషణత్తిన్ శెమ్బొరుళై శిన్దై దన్నాల్
తేఱిలుమామ్ వాయ్ కొణ్డు శెప్పిలుమామ్  ఆరియర్ గాళ్
ఎన్దమక్కు నాళుమ్ ఇనిదాగా నిన్ఱదు ఐయో।
ఉన్దమక్కు ఎవ్విన్బం ఉళదామ్॥

ఆచార్యులారా! శ్రీ వచన భూషణము నందు గల ఉత్క్రష్ఠ అర్థములను మనసారా అనుభవించినను, నోరారా ఉచ్ఛరించినను తనకది ఎల్లలేని ఆనందమును కలిగించును. మీకు ఎటువంటి ఆనందానుభూతి కలుగుచున్నదో? ఆళ్వార్లు ఎంబెరుమానును ఆరావముదము (అతృప్తాఽమృతము)గా అనుభవించినారు. ఆచార్యులు ఆళ్వార్లను వారి అరుళచ్చెయళ్ళను ఆరావముదముగా అనుభవించినారు. మామునులు శ్రీవచనభూషణమును ఆరావముదముగా అనుభవించుచున్నారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-57-59-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 55 – 56

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 55

యాబైయైదవ పాశురము. ఈ పాశురములో శ్రీవచనభూషణము యొక్క రహస్యార్థములను బాగుగా తెలుసుకొని ఆచరణలో పెట్టువారు చాలా అరుదు అని తన మనసునకు ఉద్భోదిస్తున్నారు.

ఆర్ వశనభూషణత్తిన్ ఆళ్పొరుళెల్లామ్ అఱివార్।
ఆరదు శొన్నేరిల్ అనుట్టిప్పార్ ఓరొరువర్
ఉణ్డాగిల్ అత్తనైగాణ్ ఉళ్ళమే ఎల్లార్కుమ్
అణ్డాదదన్ఱో అదు॥                         

ఓ మనసా! ఈ శ్రీవచనభూషణ దివ్య శాస్త్ర రహస్యార్థములను సమగ్రముగా తెలుసుకొనగలవారెవరు? తెలుసుకొని దానిలో చెప్పిన విధముగా నడుచుకొనువారెవరు? ఈ విధముగా రహస్యార్థములను తెలుసుకొని ఆచరణలో పెట్టువారు ఎక్కడో ఒకరిద్దరు ఉండవచ్చునని తెలుసుకో. అందరికీ అంత స్థాయి వచ్చుట దుర్లభము కాదా? సముద్రములో ముత్యములు, రత్నములు మొదలగు విలువైనవి అనేకములు ఉన్నప్పటకీ సముద్ర గర్భములోనికి పోయి సంపాదించువారు ఏ కొందరో ఉంటారు కానీ ఒడ్డున ఉండి చూచు వారే చాలామంది ఉంటారు. అదే ఈ గ్రంథ రహస్యార్థములను పైపైన తెలుసుకొనువారు చాలా మంది ఉన్నప్పటికీ అంతఃరహస్యార్థములను తెలుసుకొనువారు ఏ కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు. ఆ విధముగా రహస్యార్థములను తెలుసుకొన్నప్పట్టికీ శాస్త్రము నిషేధించిన భోగ విషయములయందు విరక్తి కలిగి, అపకారులయందు కూడా కరుణను కలిగి ఉండుట, ఆచార్యుల తిరువడయే (శ్రీపాదములే) సర్వస్వమని నమ్మి ఉండుట మొదలగు విషయములను అనుష్ఠానపూర్వకముగా జీవించు వారు బహు కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు.

పాశురము 56

యాబైయారవ పాశురము. ఈ పాశురములో సత్వగుణము మెండుగా గలవారు ఈ గ్రంథములోనున్న అర్థములను సమగ్రముగా తెలుసుకొని అనుష్ఠిస్తారని ఉపదేశిస్తున్నారు.

ఉయ్యనినైవుడైయీర్ ఉజ్ఞ్గళుక్కు చ్చొల్లుగిన్ఱేన్।
వైయగురు మున్నం వాయ్ మొళిన్ద శెయ్యకలై
యామ్ వశనభూషణత్తి వాళ్పొరుళై కత్తదను
క్కామ్ నిలైయిల్ నిల్లుమ్ అఱిన్దు॥                     

ఉజ్జీవించాలనే గొప్ప ఉద్దేశ్యము గలవారా! మీ ఉద్దేశ్యమును నెరవేర్చుటకై చెప్పుచున్నాను, పిళ్ళై లోకాచార్యులు కృపతో ఇంతకు పూర్వము అనుగ్రహించిన తత్వార్థములను సత్యముగా వెదకు వారికి దానిని చూపించు గ్రంథము ఈ శ్రీవచన భూషణము. ఈ గ్రంథము యొక్క అంతరార్థము ఆచార్య అభిమానమని, దానిని బాగుగా పొందమనీ తెలుపుచున్నది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-55-56-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 53 – 54

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 53

ఈ పాశురములో మొదలుగా పిళ్ళై లోకాచార్యులు అనుగ్రహించిన ఆళ్వార్ల అరుళ్చెయల్ యందుగల అంతఃసారమును చూపునదైన శ్రీవచన భూషణ దివ్యశాస్త్ర వైభవ సారమును కృపచేయుచున్నారు. ఈ పాశురము ద్వారా పిళ్ళై లోకాచార్యులు చేసిన మహోపకారమును కృప చేయుచున్నారు.

అన్నపుగళ్ ముడుమ్బై అణ్ణల్! ఉలగాశిరియన్।
ఇన్నరుళాల్ శెయ్ దకలై యావై యిలుం* ఉన్నిల్
తిగళ్ వశనభూషణత్తిన్ శీర్మై ఒన్ఱుకిల్లై।
పుగళల్ల ఇవ్వార్తై మెయ్ ఇప్పోదు॥

క్రింద పేర్కొనిన విధముగా ఈ విధమైన వైభవమును కలిగిన ముడుమ్బై వంశ ముఖ్యులైన మఱియు మన అందరికీ స్వామియైన పిళ్ళై లోకాచార్యులు తనకు గల గొప్ప కరుణతో వారికి ముందుగా గల ఆచార్యులు, గోపనీయమైన శాస్త్ర విషయములను ఆచార్య – శిష్య ఉపదేశ క్రమములో రక్షింపబడుతూ వచ్చిన వాటిని రహస్య గ్రంథములుగా వ్రాసి/రచించి అందరకీ ఉజ్జీవన మార్గమును చూపినారు. తద్వారా వీరు రచించిన గ్రంథములన్నియూ మహావైభవోపేతమైన శ్రీవచన భూషణముతో పోల్చి విశ్లేషించినచో ఏవిధముగానైననూ సమానము కావు. ఇది ఏమాత్రమూ పొగడ్తల కొఱకు చెప్పునది కాదు, సత్యమైన విషయము. వేదాన్తం మఱియు ఆళ్వార్ల అరుళ్చెయల్ తాత్పర్యము ఆచార్య కృపయే. దాని వైభవమును విస్తారముగా వివరించుటయే ఈ గ్రంథము యొక్క ప్రత్యేకత.

పాశురము 54

ఈ యాబై నాల్గవ పాశురములో ఇట్టి వైభవోపేతమైన ఈ గ్రంథమునకు దానిని అనుగ్రహించిన పిళ్ళై లోకాచార్యులే ఈ గ్రంథమునకు సరియైన తిరునామమును కూడా ధరింపజేసినారని కృపచేయుచున్నారు.

మున్నం కురవోర్ మొళిన్ద వశనజ్ఞ్గళ్
తన్నై మిగకొణ్డు కత్తోర్ దమ్ముయిర్కుం ఇన్నణియా
చ్చేర చ్చమైత్తవరే శీర్ వచనభూషణమెన్
పేర్ ఇక్కలైక్కు ఇట్టార్ పిన్॥

పిళ్ళై లోకాచార్యులకు ముందుగల పూర్వాచార్యులు కృప చేసిన సంప్రదాయ అర్థములతో పొందుపరచబడిన శ్రీ సూక్తులను ఆధారముగా మఱియు పెద్దలను బాగుగా సేవించి వారి వద్ద నుంచి తెలుసుకొనిన శాస్త్ర మఱియు సంప్రదాయ అర్థములను ఒక క్రమములో అమర్చి ఒక ఆభరణము మాదిరిగా ఈ గ్రంథమును రచించినారు. ఆ క్రమములోనే వారే దానికి శ్రీ వచన భూషణమనే తిరునామమును ధరింపచేసినారు. ఏవిధముగానైతే రత్నములతో చేయబడిన ఆభరణమును రత్నాభరణమని అంటామో అదే విధముగా పెద్దల శ్రీ సూక్తులతో చేయబడిన దీనిని శ్రీ వచనభూషణమను తిరునామము సార్థకమైనది. శరీరమునకు ఆభరణము అలంకారప్రాయమే కానీ ఈ గ్రంథము ఆత్మకు ఆభరణముగా శోభిల్లుచున్నది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-53-54-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 51 – 52

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 51

యాబై ఒకటవ పాశురము. ఈ పాశురములో నంబిళ్ళైకు లోకాచార్యులనే విలక్షణమైన తిరునామము వచ్చిన ఐతిహ్యమును మామునులు కృపచేయుచున్నారు.

తన్నుపుగళ్ క్కన్దాడైత్తోళప్పర్ తమ్ముగప్పాల్|
ఎన్న ఉలగారియనో ఎన్ఱు ఉరైక్క ప్పిన్నై
ఉలగారియనెన్నుమ్ పేర్ నమ్బిళ్ళెక్కు ఓజ్ఞ్గి|
విలగామల్ నిన్ఱదు ఎన్ఱుమ్ మేల్||

కులము మఱియు జ్ఞానము వలన కలిగిన గొప్ప వైభవమును పొందిన కందాడై తోళప్పార్ మొదలియాణ్డాన్ (భగవద్రామానుజుల మేనల్లుడు మఱియు ప్రియ శిష్యులు) యొక్క పౌత్రులు (మనుమలు). వీరు నమ్బిళ్ళె యొక్క జ్ఞానమునందు ఈర్ష్య కలిగి ఉండి, ఒకపర్యాయము నంబెరుమాళ్ సన్నిధిలోనే భక్తుల సమక్షములో నమ్బిళ్ళను అవమాన పరచి తమ తిరుమాళిగై (గృహమున) కు వెళ్ళగా అక్కడ వీరి ధర్మపత్ని వీరి దుశ్చర్యను తెలుసుకొని ఖండించి ఆ కళంకమును రూపుమాపుకోమని కోరగా వీరును తమ తప్పిదమును తెలుసుకొని నమ్బిళ్ళె వద్దకు పోయి క్షమా ప్రార్థన చేయుటకై వెళ్ళగా అక్కడ నమ్బిళ్ళె ద్వారము తెరచి ఉన్నప్పటికీ వారి తిరుమాళిగై లోనికి వెళ్ళకుండా ద్వారము వద్దనే వీరి కొఱకై ఎదురు చూస్తున్నారు. వీరు వారి వద్ద క్షమా ప్రార్థన చేయుటకు ముందే నమ్బిళ్ళె వీరిని ఉద్ధేశించి “మొదలియాణ్డాన్ తిరువంశస్తులైన మీరు కోపించు విధముగా నేను నడుచుకొంటినని కనుక నన్ను క్షమించి దయ చూపండని” అని కోరగా  తోళప్పన్ నమ్బిళ్ళె యందు పరమ ప్రీతితో “ఈ విధముగా నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరినీ చూడలేదు. మీరు ఏ కొద్ది మందికో ఆచార్యులు కారు. యావత్ లోకానికే ఆచార్యులుగా ఉండ తగిన అర్హత కలిగినవారు. మీరే లోకాచార్యులని” ప్రకటించినారు. అప్పటి నుంచి నమ్బిళ్ళై లోకాచార్యులనే పేరుతో ప్రఖ్యాతులైరి.

పాశురము 52

యాబై రెండవ పాశురము. ఈ పాశురములో లోకాచార్యులనే తిరునామము లోక ప్రసిద్దము ఎలా పొందిందో కృప చేయుచున్నారు.

పిన్నై వడక్కుతిరువీధి ప్పిళ్ళై  అన్బాల్
అన్న తిరునామత్తై,  ఆదరిత్తు  మన్నుపుగళ్
మైన్దఱ్కు చ్చాత్తుగైయాల్ వన్దు పరన్దదు ఎజ్ఞ్గుమ్
ఇన్ద తిరునామమ్ ఇజ్ఞ్గు||

క్రిందటి పాశురములో తెలిపిన ఐతిహ్యము తర్వాత నంబిళ్ళై ప్రియ శిష్యులైన వడక్కుతిరువీధి పిళ్ళై తమ ఆచార్యుల తిరునామము “లోకాచార్యులు” మీదగల అభిమానముతో తమ ఆచార్యుల కృపతో తనకు జన్మించిన పుత్రునికి, తగిన గొప్ప కీర్తి ఉన్న వారికి “పిళ్ళ లోకాచార్యులు” అనే తిరునామము పెట్టుటచే ఈ తిరునామము లోక ప్రసిద్దిని పొందినది. మామునులు తామూ “వాళి ఉలగాచార్యన్” అని అమితమైన ప్రేమతో  పిళ్ళై లోకాచార్యులను కీర్తించినారు. పిళ్ళై లోకాచార్యులు తమ అమితమైన జ్ఞానముతో రహస్య గ్రంథములను లోకులందరూ తెలుసుకొని ఉజ్జీవింపబడే విధముగా రచించినారు. దీని వలననే వీరి తిరునామము లోకములో గొప్పగా కీర్తింపబడుతున్నది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-51-52-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 50

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 50

ఈ యాబైయవ పాశురములో ఈ విధముగా తిరువాయ్ మొళి ఈడు వ్యాఖ్యాన వైభవమును కృప చేసిన పిదప తిరువాయ్ మొళికి తాత్పర్యమైన శ్రీవచన భూషణ దివ్య వైభవమును కృప చేయదలచి మొదలుగా నంబిళ్ళైకి లోకాచార్యులనే విశేష తిరునామము కలిగిన చరిత్రను వివరించుచున్నారు. శ్రీవచన భూషణమును కృప చేసిన పిళ్ళై లోకాచార్యులు నంబిళ్ళై యొక్క తిరునామమైన లోకాచార్యులనే తిరునామమును పొందిన చరిత్రను వివరించుచున్నారు. “నమ్” అని సంభోధింప బడిన కొద్ది మంది విశేష్ట వ్యక్తులను పొగుడుమా అని తన మనస్సునకు తెలుపుచున్నారు.

నమ్బెరుమాళ్ నమ్మాళ్వార్ నఞ్జీయర్ నమ్బిళ్ళె
యెన్బర్  అవరవర్ దమ్ ఏత్తత్తాల్ అన్బుడయోర్
శాత్తు తిరునామజ్ఞ్గళ్ తానేన్ఱు నన్నేఞ్జే।
ఏత్తదనైచ్చొల్లి నీ యిన్ఱు॥

ఓ మనసా! నంబెరుమాళ్, నమ్మాళ్వార్, నఞ్జీయర్, నంబిళ్ళై అనే కొద్దిమంది విశేషమైన తిరునామముతో సంభోధింపబడినారు. దీనికి కారణము వీరికి ఉన్న విశేష కీర్తి వలన వీరిని ఆ విధముగా అభిమానముతో సంబోధిస్తారు. ఆ దివ్య నామము చెప్పి నీవు వీరిని కీర్తింపుమా!

అళగియ మణవాళన్ (శ్రీరంగనాథుడు) శ్రీరంగము నుంచి కొంత కాలము వెలుపల ఉన్న తర్వాత తిరువరంగమునకు తిరిగి వచ్చిన పిదప స్వామికి తిరుమంజనము జరుపగా ఒక వయోవృద్దుడైన వైష్ణవ చాకలి నంబెరుమాళ్ యొక్క తడి వస్త్ర తీర్థమును స్వీకరించి “వీరే మన పెరుమాళ్” అని ప్రేమతో సంబోధించుట చేత ఆపేరే శ్రీరంగనాథునికి స్థిరపడి పోయినది. నంబెరుమాళ్ ఆళ్వార్ ను “నమ్ ఆళ్వార్ శఠకోపన్” అని సంభోధించుట చేత ఆళ్వారునకు నమ్మాళ్వార్ అనే పేరు నిలిచి పోయినది.
తిరునారాయణ పురములో సన్యాస ఆశ్రమమును స్వీకరించి శ్రీరంగమునకు వచ్చిన వేదాంతిని పరాశర భట్టర్ “రండి నఞ్జీయర్” అని అభిమానముతో సంబోధింపగా వారు నఞ్జీయర్ గానే లోక ప్రసిద్ధులైరి. నఞ్జీయర్ కృప చేసిన ఒన్బది నాయిరప్పడిని నంబూర్ వరదర్ స్వదస్తూరితో ఒక అందమైన గ్రంథముగా వ్రాయుట చూసి “నంపిళ్ళై” అని నఞ్జీయర్ పిలువగా వారికి నంపిళ్ళై అను తిరునామము నిలిచిపోయినది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-50-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 48 – 49

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 48

నలబై ఎనిమిదవ పాశురము. ఈ నలబై ఎనిమిదవ పాశురములో ఈ విధముగా వ్యాఖ్యానములు కృప చేసిన పిదప రెండు పాశురములలో ఈడు వ్యాఖ్యానము నందు గల నంబిళ్ళై యొక్క ఉత్తమమైన రెండు శ్రీసూక్తుల చరిత్రమును కృప చేయుచున్నారు.

శీరార్ వడక్కుత్తిరువీదిపిళ్ళై ఎళు
దేరార్ తమిళ్ వేదత్తు ఈడుతనై  తారుమెన
వాజ్గి మున్ నమ్బిళ్ళై ఈయుణ్ణిమాధవర్కు।
త్తామ్ కొడుత్తార్ పిన్నదనైత్తాన్॥

ఆచార్యుల కృప వలన లభించిన జ్ఞాన పూర్తి వలన తద్వారా కలిగిన కీర్తిని పొందిన వడక్కుత్తిరువీధి పిళ్ళై రచించిన తమిళ్ వేదమైన తిరువాయ్ మొళికి అర్థములను విపులమైన/విస్తారమైన వివరణతో కూడిన, ఘనకీర్తిని కలిగిన, ఈడు వ్యాఖ్యానమును నంబిళ్ళై ‘”దీనిని ఇప్పుడు బహిర్గతము చేయుటకు సరియైన సమయము కాదని తదనంతర కాలములో ఒక మహనీయుని మూలముగా చక్కగా ప్రచారము చేయబడి మహోన్నతమైన స్థనమును పొందును” అని చెప్పి, కావున దానిని తనకిమ్మనెను. ఆ విధముగా ముందుగానే తీసుకొని దానిని తన ప్రియ శిష్యులైన ఈయుణ్ణి మాధవర్ నకు అందించి దీనిని రహస్యముగా/గోప్యముగా తమ శిష్యులకు అర్థ విశేషములతో ఉపదేశము చెయమని ఆజ్ఞాపించినారు.

తదనంతర కాలములో మణవాళ మామునులు తమ ఆచార్యలైన తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై ద్వారా దానిని పొంది ప్రపంచ వ్యాప్తముగా తెలుసుకొను విధముగా చేసినారు.

తదనంతర కాలములో ఒక సంవత్సర కాలము శ్రీరంగం పెరియ కోయిల్ లో నంబెరుమాళ్(శ్రీరంగనాధుడు) అనుగ్రహముతో నంబెరుమాళ్ మఱియు వారి పరివారముతో సహా దానిని విని ఆనందించిరి. అంతయేకాక నంబెరుమాళ్ మణవాళ మామునులను తమ ఆచార్యులుగా స్వీకరించి దానికి తార్కారణముగా “శ్రీశైలేశ దయా పాత్రం ధీభక్త్యాది గుణార్ణవం …..” అను తనియన్ని కృప చేసి దానిని సేవాకాలము ఆరంభ మఱియు ముగింపు సమయములందు తప్పనిసరిగా అనుసంధానము చేయవలెనని ఆజ్ఞాపించినారు. ఈ విశేషము లోక విదితము.

పాశురము 49

నలబై తొమ్మిదవ పాశురము. ఈ పాశురములో ఈడు వ్యాఖ్యానము ఏ విధముగా తమ అచార్యులైన తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై వరకు వచ్చినదో తెలియబరుచుచున్నారు.

ఆజ్ఞ్గవర్ పాల్ పెత్త శిఱియాళ్వాన్ అప్పిళ్ళై।
తామ్ కొడుత్తార్ తమ్ముగనార్ తం కైయిల్ పాజ్ఞ్గుడనే
నాలూర్ పిళ్ళైక్కు అవర్ దామ్ నల్లమగనార్కు అవర్ దామ్
మేలోర్కు ఈన్దార్ అవరే మిక్కు॥

శిరియాళ్వాన్ అప్పిళ్ళై అనబడే ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్ నంబిళ్ళై వద్దనున్న ఈడు వ్యాఖ్యానము తమ కుమారులైన ఈయుణ్ణి పద్మనాభ పెరుమాళ్ నకు బాగుగా నేర్పించినారు. వీరు పెరుమాళ్ కోయిల్ అనబడే కాంచీపురములో నివాసమున్న కాలములో నాలూర్ పిళ్ళాన్ వీరి తిరువడిగళులందు బహు కైజ్ఞ్కర్యములు చేయుచూ వీరి అభిమానమునకు పాత్రులై వీరి నుంచి ఈడు వ్యాఖ్యనమును నేర్చుకొనినారు. తర్వాత వీరి యొక్క కుమారులైన నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళాన్ నకు నేర్పినారు. ఆళ్వార్ తిరునగరి దివ్యదేశమునగల పొలిందు నిన్ఱ పిరాన్, నమ్మాళ్వార్ సన్నిధులను పునర్నిర్మాణము చేసి, భవిష్యదాచార్యులైన ఎంబెరుమానారునకు ఒక తిరుక్కోయిల్ నిర్మించి పల కైజ్ఞ్కర్యములు చేస్తూ వచ్చిన తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానమును నేర్చుకోవాలనే ఆశతో కాంచీపురమునకు రాగా దేవ పెరుమాళ్ తామే ఆజ్ఞాపింపగా నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళై తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైనకు, తిరువాయ్ మొళి ఆచ్చాన్ నకు, ఆయి జనన్యాచార్యునకు తిరునారాయణపురము నందు బోధించినారు. ఈ విధముగా తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై ఉపదేశముగా పొందిన ఈడు వ్యాఖ్యానమనే గొప్ప నిధిని మణవాళ మామునులునకు అందించినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-48-49-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 46 – 47

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 46

ఈ నలబైయారవ పాశురములో వేదములకు ఉన్నవిధముగా తిరువాయ్ మొళికి కూడా అంగములు మఱియు ఉపాంగములుగా మిగిలిన ప్రబంధములుగా గుర్తించి వాటికి వ్యాఖ్యానములు కృపచేసిన మహనీయులను కీర్తిచవలననెడి గొప్ప ఉద్ధేశ్యముతో మొదటగా పెరియవాచ్ఛాన్ పిళ్ళై చేసిన మహోపకార వైభవమును మామునులు తెలుపుచున్నారు.

పెరియవాచ్ఛాన్బిళ్ళైే పిన్బుళ్ళవైక్కుమ్।
తెరియ వియాక్కియైగళ్ శెయ్ వాల్ అరియ
అరుళిచ్చెయల్పొరుళై ఆరియర్ గట్కు ఇప్పోదు।
అరళిచ్చెయల్ ఆయ్ త్తరిన్దు॥

నంబిళ్ళై ప్రియ శిష్యులు వ్యాఖ్యాన చక్రవర్తి బిరుదాంకితులుగా కీర్తింపబడే పెరియవాచ్ఛాన్ పిళ్ళై మిగిలిన మూడువేల పాశురములన్నింటికీ అర్థములను సమగ్రముగా తెలుసుకొను విధముగా వ్యాఖ్యానములను అనుగ్రహించినందుకు, సంపూర్ణ అర్థములను తెలుసుకొను వ్యాఖ్యానముల (అరుళిచ్చెయల్) వలన వీరి తదనంతర ఆచార్యులు ఇవే కదా ఆళ్వార్ల అరుళిచ్చెయల్ అని బాగుగా తెలుసుకొనగలిగిరి. వీరు ఆళ్వార్ల అరుళిచ్చెయల్ అర్థవిశేషములను పరిపూర్ణముగా తమ ఆచార్యుల వద్ద వాటిని ఆసాంతం అనుభవించు క్రమము మిగిలిన వారికి ఉపదేశపూర్వ రూపముగా చూపిన వైశిష్ట్యమును మామునులు కీర్తస్తున్నారు.

పాశురము 47

నలబై ఏడవ పాశురము. ఈ నలబై ఏడవ పాశురములో నఞ్జీయర్ మొదలైన కొంత మంది ఆచార్యులు అనుగ్రహంచిన వ్యాఖ్యాన విశేషములను కృప చేయుచున్నారు.

నఞ్జీయర్ శెయ్ ద వియాక్కియైగళ్ నాలిరణ్డుక్కు।
ఎఞ్జామై యావైక్కుం ఇల్లైయే తమ్ శీరాల్
వైయగురువిన్ తమ్బి మన్ను మణవాళముని।
శెయ్యుమవై తాముమ్ శిల॥

భట్టర్ శిష్యులు వేదాంతిగా పిలువబడే నఞ్జీయర్ కొన్ని ప్రబంధములకు వ్యాఖ్యానములు కృపచేసినప్పటికీ పెరియ వాచ్ఛాన్ పిళ్ళై మాదిరిగా అన్ని ప్రబంధములకు కృప చేయలేదు. (ఆ విధముగా కృప చేసియుండినచో ఎంత బాగుండి ఉండేదో కదా!) పిళ్ళైలోకాచార్యుల తిరుతమ్బి ఉత్తములైన మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ కృప చేసిన వాటి యందు అనేక శాస్త్రములలో ఉన్నటు వంటి విశేష జ్ఞానము చేత కొన్ని ప్రబంధములకు అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానములు అనుగ్రహించినారు. లబ్ద ప్రతిష్ఠులైన వాది కేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్ కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యానములు కృపచేసినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-46-47-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 44 – 45

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 44

నలబై నాల్గవ పాశురము. తిరువాయ్ మొళికి నమ్బిళ్ళె కృపచేసిన ఉపన్యాసములను సంకలనము చేసి వడక్కుతిరువీధి పిళ్ళై ఈడు ముప్పత్తారాయిరపడి వ్యాఖ్యానముగా రచించిన వైభవమును కృపచేయుచున్నారు.

తెళ్ళియదా నమ్బిళ్ళె శెప్పు నెఱిదన్నై।
వళ్ళల్ వడక్కుతిరువీధి పిళ్ళై ఇన్ద 
నాడఱియ మాఱన్మఱై ప్పొరుళై నన్గురైత్తదు।
ఈడు ముప్పత్తాఱాయిరమ్॥

నజ్ఞీయర్ శిష్యులు పరిపూర్ణ జ్ఞానవంతులైన నంబిళ్ళై, నమ్మాళ్వార్ మాఱన్ మొదలుగా మన పూర్వాచార్యులు చూపిన వేద/వేదాంత మార్గములో “ఈ ఉత్క్రష్ట అర్థములను అందరు తెలుసుకొనవలెను” అనే మంచి సంకల్పము కలిగిన వడక్కుతిరువీధి పిళ్ళై ఈ లోకములోనే తెలుసుకొని ఉజ్జీవింపబడే విధముగా కృప చేసిన వ్యాఖ్యానము ఈడు ముప్పతాఱాయిరపడి వ్యాఖ్యానము. ఈడు అనగా అర్థము, వ్యాఖ్యానము, వివరణ, తాత్పర్యము, కవచము, సాటిలేనిది మొదలగు అనేకార్థములు కలవు. ఇది పరిమాణములో శ్రీభాష్యమునకు వ్యాఖ్యానమైన “శృత ప్రకాశిక” కు సమానము. ఈ శృత ప్రకాశిక ఈడు వ్యాఖ్యానము తరువాతి కాలములో వచ్చినప్పటికినీ దీనిని ఆ విధముగా భావిస్తారు.

పాశురము 45

నలబై ఐదవ పాశురము. ఈ పాశురములో వాదికేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్ తిరువాయ్ మొళికి అనుగ్రహించిన పన్నీయాయిరప్పడి వ్యాఖ్యాన వైభవ విశేషములను కృపచేయుచున్నారు.

అన్బోడు అళగియ మణవాళ చ్చీయర్।
పిన్బోరుమ్ కత్తఱిన్దు పేశుగైక్కా తమ్ పెరియ
పోదముడన్ మాఱన్మఱై యిన్ పొరుళ్ ఉరైత్తదు।
ఏదమిల్ పన్నీరాయిరమ్॥

నమ్మాళ్వార్ల యందు మఱియు తిరువాయ్ మొళి యందు గల గొప్ప భక్తి చేతను మరియు చేతనుల మీద గల వాత్సల్యముతో పెరియవాచ్ఛాన్ పిళ్ళై కృపకు పాత్రులైన వాదికేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్, తమ తదనంతర కాలములో వచ్చు ఆచార్యులు పాశురములలోని అర్థములను సంపూర్ణముగా తెలుసుకొని ఇతరులకు ఉపదేశము చేయుటకు అనుకూలముగా, తమ ఆచార్యుల కృపతో కలిగిన జ్ఞాన విశేషముతో నమ్మాళ్వార్ మాఱన్ కృప చేసిన వ్యాఖ్యానము పన్నీయాయిరప్పడి వ్యాఖ్యానము. ఇది పదముల వరుస క్రమములో అనగా పాశురములలోని విషయములకు వివిధ అర్థ విశేషములతో కూడినది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-44-45-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org