Category Archives: upadhESa raththina mAlai

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ- ಸರಳ ವಿವರಣೆ ೭ ರಿಂದ ೯ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೭

ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮ ಹಿತ ದಾಯಪಾಲಿಸಿದ ಅವರ ದೈವೀಕ ನಾಮಗಳು ದೃಡವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಱಱಉಳ್ಳ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳುಕ್ಕು ಮುನ್ನೇ ವಂದುದಿತ್ತು  
ನಱಱಮಿಳಾಳ್ ನೂಲ್ ಸೈದು ನಾಟ್ಟೈ ಉಯ್ತ್ತ – ಪೆಱಱಿಮೈಯೋರ್ 
ಎನ್ರು ಮುದಲ್ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್ ಎನ್ನುಂ ಪೆಯರ್ ಇವರ್ಕ್ಕು
ನಿನ್ಱದು ಉಲಗತ್ತೇ ನಿಗೞ್ನ್ದು  
  

ಈ ಮೂವರು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳಿಗೆ  ಮುಂದಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಬಂದಗಳನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರಿಂದ, ಮುದಲ್ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು  ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇವರಿಗೆ ದೃಡವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಪಾಸುರ  ೮

ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಅವತಾರಾಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ , ಆಶ್ವಯುಜ (ಐಪ್ಪಸಿ )ಮಾಸದ ನಂತರ, ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರರ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ , ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನದ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕರಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೇದೈ ನೆಂಜೇ ಇನ್ಱೈ  ಪರುಮೈ ಅಱಿಂದಿಲಯೋ 
ಏದು ಪೆರುಮೈ ಇನ್ಱೈಕ್ಕು  ಎನ್ಱು  ಎನ್ನಿಲ್ – ಓದುಗಿನ್ಱೇನ್ 
ವಾಯ್ತ ಪುಗೞ್ ಮಂಗೈಯರ್ ಕೋನ್ ಮಾನಿಲತ್ತಿಲ್ ವಂದುದಿತ್ತ  
ಕಾರತಿಗೈಯಿಲ್ ಕಾರತಿಗೈ ನಾಳ್ ಕಾಣ್

ಓ ! ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಮನಸೇ ! ನಿನಗೆ ಈ ದಿನದ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ? ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ,ಕೇಳು. ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ . ಈ ದಿನದಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು .

ಪಾಸುರ ೯

ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರ ನಡುವೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವವರ ದೈವೀಕ ಪಾದಗಳನ್ನು   ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಱನ್ ಪಣಿತ್ತ ತಮಿಳ್ ಮಱೈಕ್ಕು ಮಂಗೈಯರ್ ಕೋನ್
ಆಱಂಗಮ್ ಕೂಱ  ಅವದರಿತ್ತ – ವೀಱುಡೈಯ
ಕಾರ್ತಿಗೈಯಿಲ್ ಕಾರ್ತಿಗೈ ನಾಳ್ ಇನ್ಱು  ಎನ್ಱು  ಕಾದಲಿಪ್ಪಾರ್
ವಾಯ್ತ ಮಲರ್ ತಾಳ್ಗಳ್ ನೆಂಜೇ ವಾೞ್ತ್ತು

ಓ  ಮನಸೇ! ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಂದಗಳನ್ನು ಕರುಣಾಮಯಿ  ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೆ ಆರು ಭಾಗಗಳಿರುವಂತೆ , ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನದಂದು  ಅವತರಿಸಿದ ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರರು, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂದಗಳಿಗೆ ಆರು ಭಾಗಗಳಂತೆ ಆರು ಪ್ರಬಂದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಬಹು ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ದೈವೀಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಗಳು.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-7-9-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

 

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ ೪ ರಿಂದ ೬ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೪

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು   ಅವತರಿಸಿದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಯ್ಗೆಯಾರ್ ಬೂದತ್ತಾರ್ ಪೇಯಾರ್ ಪುಗೞ್ ಮೞಿಸೈ

ಅಯ್ಯನ್  ಅರುಳ್ ಮಾರನ್ ಸೇರಲರ್ ಕೋನ್  – ತುಯ್ಯ ಭಟ್ಟ

ನಾದನ್ ಅನ್ಬರ್ ತಾಳ್ ತೂಳಿ ನರ್ಪಾಣನ್   ನರ್ಕಲಿಯನ್  

ಈದು  ಇವರ್ ತೋತ್ತು ಅಡೈವಾಮ್ ಇಂಗು  

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಟ್ಟಿ-ಪೊಯ್ಗೈ ಆೞ್ವಾರ್ , ಬೂದತ್ತಾೞ್ವಾರ್, ಪೇಯಾೞ್ವಾರ್ , ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದ ತಿರುಮೞಿಸೈ ಆೞ್ವಾರ್, ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕರಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್, ಚೇರ ಕುಲನಾಯಕರಾದ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್, ಶುದ್ಧ ಮನಸುಳ್ಳ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್, ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ  ಆೞ್ವಾರ್, ಮಂಗಳಭರಿತ ತಿರುಪ್ಪಾಣಾೞ್ವಾರ್,  ಶುಭಕರನಾದ ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರ್.

ಪಾಸುರ ೫

ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ  ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ಮಾಸ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಂದಮಿೞ್ಆಲ್  ನರ್ಕಲೈಗಳ್  ಆಯ್ನ್ದು ಉರೈತ್ತ  ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್

ಇಂದ ಉಲಗಿಲ್ ಇರುಳ್ ನೀಂಗ – ವಂದು ಉದಿತ್ತ

ಮಾದಂಗಳ್ ನಾಳ್ಗಳ್ ತಮ್ಮೈ  ಮಣ್ಣುಲಗೋರ್ ತಾಂ ಆರಿಯ

ಈದು ಎನ್ ಱು  ಸೊಲ್ಲುವೋಂ ಯಾಮ್   

 ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಆಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ವೇದಗಳ ( ಪವಿತ್ರ ಕೃತಿಗಳ ) ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಲೇಶಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಭೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ .ಲೋಕದ ಜನರು ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ಮಾಸ ಹಾಗೂ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪಾಸುರ  ೬

ಮುದಲಾೞ್ವಾರ್ ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಅವತಾರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ಓಣಂ ಅವಿಟ್ಟಮ್ ಸದಯಂ ಇವೈ

ಒಪ್ಪಿಲವಾ ನಾಳ್ಗಲ್ ಉಲಗತ್ತೀರ್ – ಎಪ್ಪುವಿಯ

ಪೇಸು ಪುಗೞ್ ಪೊಯ್ಗೈಯಾರ್  ಬೂದತ್ತಾರ್ ಪೇಯಾೞ್ವಾರ್

ತೇಸುಡನೆ ತೋನ್ಱು ಸಿಱಪ್ಪಾಲ್     

ಓ ! ಈ ಲೋಕದ ಜನಗಳೆ ! ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ  ( ಐಪ್ಪಸಿ  ಮಾಸ )  ಶ್ರವಣ (ತಿರುವೋಣಂ ), ಧನಿಷ್ಟ (ಅವಿಟ್ಟಮ್) ,ಸತಭಿಷ (ಸದಯಂ) ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವಿಷೇಶವಾದದ್ದು . ಅಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಪೊಯ್ಗೈ ಆೞ್ವಾರ್ , ಬೂದತ್ತಾೞ್ವಾರ್, ಪೇಯಾೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದರು  . ಈ ಮೂರು  ಆೞ್ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-4-6-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 73 మరియు ముగింపు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 73 

ఈ ప్రబంధమును నేర్చుకొని అనుభవించు వారికి కలుగు ఫలమును చెప్పి ప్రబంధమును ముగించుచున్నారు.

ఇన్దఉపదేశ!రత్తినమాలై దన్నై! శిన్దైదన్నిల్ నాళుమ్! శిన్దిప్పార్!ఎన్దై యెతిరాశర్! ఇన్నరుళుక్కు ఎన్ఱుమ్ ఇలక్కాగి! శదిరాగ! వాళ్ న్దిడువర్ తామ్!!

పూర్వాచార్యుల ఉపదేశ సారమైన ఉపదేశ రత్తినమాలై ఈ ప్రబంధము నందు వారి చింతనము సర్వదా ఉంచు కొనువారు నా స్వామియైన యతిరాజ ఎంబెరుమానార్ యొక్క అవ్యాజ కరుణకి పాత్రులై చిరకాలము జీవిస్తారు.
ఆళ్వార్ల తిరువవతార క్రమము, వారియొక్క తిరువవతార స్థలములు, వారియొక్క అరుళ్చెయల్/శ్రీసూక్తులకు అచార్యులు అనుగ్రహించిన వ్యాఖ్యానములు, ఆ అరుళ్చెయల్ మఱియు వ్యాఖ్యానముల సారమైన శ్రీవచన భూషణమనే దివ్య శాస్త్రము యొక్క ప్రాశస్త్యము దానిలో చూపబడిన “ఆచార్య అభిమానము” అనే ఉన్నతమైన సూత్రము మొదలగు  వాటిని ఎల్లవేళలా మననము చేయువారు కరుణాపూర్ణులైన భగవత్ రామానుజుల కరుణతో ఈ లోకములో కైజ్ఞ్కర్యశ్రీ తో జీవించి తదనంతరం ఉన్నతమైన నిత్య కైజ్ఞ్కర్యమును పొంది జీవితమును సార్థకము చేసుకొనగలరు/ఉజ్జీవించగలరు.

ఎఱుమ్బియప్ప కృపచేసిన ప్రత్యేక పాశురం – చివరలో ఒక్కసారే సేవించు ఆచారము.

మున్నుయిర్ గాళ్ ! ఇజ్ఞ్గే మణవాళమామునివన్! పొన్నడియామ్! శెజ్ఞ్గమలప్పోదుగళై! ఉన్నిచ్చిరత్తాలే తీణ్డిల్! ఆమానవనుమ్ నమ్మై! కరత్తాలే! తీణ్డల్ కడన్!!

ఈ లోకములో జీవించు చేతనులారా! ఈ సంసార మండలముననే మణవాళ మామునుల యొక్క తిరువడిగళనే బంగారు ఎఱ్ఱని తామరలవంటి పాదపద్మములను మీ శిరస్సులందు ధరించి సర్వదా స్మరిస్తూ ఉన్నచో దేహత్యాగానంతరము అర్చిరాది మార్గములో ప్రయాణించి, విరజానదిని దాటి, అమానవుడు మిమ్ములని తన హస్తముతో స్పృసించగా దివ్య శరీరమును పొంది, అపరిమితానంద నిలయమైన శ్రీవైకుంఠమునందున్నటువంటి తిరుమామణి మంటపమును చేరి ఎంబెరుమాన్/పరమాత్మచే స్వీకరింపబడి భగవత్ దాసులతో కూడి ఉండి నిత్య కైజ్ఞ్కర్యములు చేయుచూ ఉండగలరు.

ఆళ్వార్ ఎంబెరుమానార్ జీయర్ తిరువడిగళే శరణం.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-73-conclusion-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 70 – 72

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 70

విడవ వలసిన ప్రతికూరులతో కలిసి ఉండుట వలన కలుగు దుష్పరిణామములను ఉదాహరణ పూర్వకముగా కృపచేయుచున్నారు.

తీయగన్ద ముళ్ళ దొన్ఱై చ్చేరిన్దిరుప్ప దొన్ఱుక్కు! త్తీయగన్దమేఱుమ్ తిఱమదపోల్ * తీయ గుణముడై యోర్ తజ్ఞ్గళుడన్ కూడి యిరుప్పార్కు! గుణమదవేయామ్ శెఱివు కొణ్డు!!

దుర్గన్ధము కలిగియున్న వస్తువుతో మరియొక వస్తువు చేరినచో ఆ వస్తువునకు కూడా ఆ దుర్గన్ధము ఎట్లా వచ్చునో అదే విధముగా దుర్గుణములు ఉన్నవాడితో సాంగత్యము చేసిన వారికీ ఆ దుర్గుణములు వచ్చి చేరును.

భగవత్ భాగవత ఆచార్య భక్తిలేని వారితో మనము చేరినచో మనలోని భగవత్ భాగవత ఆచార్య భక్తి సన్నగిల్లును. భగవత్ భాగవత ఆచార్య విషయములో అపచారపడు వారితో చేరినచో మనమూ ఆ విషయములో అపచారపడడం ఆరంభిస్తాము. అది సహజము! దీనిని అర్థము చేసుకొని అటువంటి వారితో చేరక ఉండుటయే ఆత్మకు ఉచితము. ఇదే మన పూర్వాచార్యులు చూపిన మార్గము.

పాశురము 71

క్రిందట చెప్పిన పాశురములను చక్కగా పరశీలించినచో అనుకూలురు మఱియు ప్రతీకూలురు చేయు ఉపదేశములు ఎలా ఉంటాయో అనుగ్రహించుచున్నారు.

మున్నోర్ మొళి న్ద ముఱై తప్పామల్ కేట్టు! పిన్నోర్ న్దుమ్ తామ్ అదనై ప్పేశాదే! తన్నెఞ్జిల్ తోత్తినదే శొల్లి ఇదు శుద్దవుపదేశ వరవాత్త దెన్బర్ * మూర్ఖారావార్!!

పెద్దలైన శ్రీ మన్నాధమునులు మొదలు పూర్వాచార్యుల ఉపదేశ క్రమము ఆశ్రయించి, విని ఆ అర్థములను చక్కగా పరిశీలించి చూసి తామూ క్రమములో ఉపదేశము చేయకుండా, వారి మనస్సునకు తోచిన అర్థమును మరొకరికి ఉపదేశించి, దాని కంటే తాను చెప్పన అర్థమే సత్సంప్రదాయ పరంపరలోని అర్థములని, అబద్దము చెప్పు వారు మూర్ఖులు.

మూర్ఖులనగా తెలివిలేని వారని అర్థము. మన ఆచార్యులు పరంపరగా సత్సంప్రదాయ అర్థములను చెప్పినవే ఏక కంఠముతో చెప్పి కృప చేసినారు. ఆ ఉన్నతమైన శ్రీసూక్తులను తెలుసుకొనక వారి యొక్క బుద్దికి పుట్టిన అర్థమును కల్పించువారు ఆచార్య భక్తి, శాస్త్ర జ్ఞానము, సత్సంప్రదాయ జ్ఞానము లేని తెలివిలేని వారు/మూర్ఖులు.

పాశురము 72

ఉత్తమమైన ఆచార్యులను ఆశ్రయించి ఆత్మ స్వరూపమునకు తగినట్టి కైజ్ఞ్కర్య ప్రాప్తి ఈ లోకములోన పొందండని అందరికీ ఉపదేశీస్తున్నారు.

పూర్వాశారియర్ గళ్! పోదమ్ అనుట్టానజ్ఞ్గళ్! కూరువార్ వార్తైగళై క్కొణ్డు నీర్ తేఱి! ఇరుళ్ తరుమా ఞాలత్తై! ఇన్బముత్తు వాళుమ్! తెరుళ్ తరుమా! దేశిగనై చ్చేర్ న్దు!

సత్ససంప్రదాయమునందే స్థిరమైన నిష్ఠతో ఉన్న ఒక ఆచార్యుని శరణాగతి చేసి/ఆశ్రయించి, శ్రీమన్నాథమునులు మొదలుగా మన పూర్వాచార్యుల జ్ఞానము మరియు అనుష్ఠానమును చక్కగా ఉపదేశమును పొందిన వారి ద్వారా వాటిని నేర్చకొని/తెలుసుకొని వాటియందు పూర్తి నిష్ఠ కలిగి, అజ్ఞానమును జనింపచేసి దానిని వృద్ధి చేయు ఈ సంసారముననే భగవత్ భాగవత ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యములు చేయ నిశ్చయముతో జీవించండి.

ఈ సంసారము మనకు అజ్ఞానమును పుట్టించి దానిని బాగా వృద్ధి చేయు స్థలము. ఉత్తమమైన ఆచార్యుని ఆశ్రయించి ఆ ఆచార్యుని యంనే ఉపదేశములను పొంది ఆచార్యునకు అనుకూలురుగా ఉండి, ఇక్కడ ఉండు కాలముననే తిరుమాల్ అడియార్/భగవత్ దాసులను పూజించి ఉజ్జీవిద్దాము.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-70-72-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 67 – 69

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 67

మీరు ఆచార్యులే సర్వస్వమని తలచి ఉండమనగా మరికొంతమంది ఎంబెరుమానే సర్వస్వమని తలచి ఉండమని చెప్పుచున్నారే? దీనిలో ఏది సత్యం అని తన మనస్సు అడిగినట్లుగా భావించి దానికి వివరణము అనుగ్రహించుచున్నారు.

ఆచారియర్ అనైవరుమ్ మున్నాశరిత్త! ఆచారన్దన్నై అఱియాదార్* పేశుగిన్ఱ వార్తైగళై క్కేట్టు మరుళాదే* పూరువర్గళ్ శీర్త నిలై దన్నై నెజ్ఞే శేర్!!

ఓ మనసా! మన పూర్వాచార్యులు అనగా మధురకవులు, శ్రీమన్నాధమునులు మొదలుగా ఆచార్యులందరూ ఆచార్య భక్తియందే మునిగిపోయినారు. అటువంటి వారి ఆచారమును, నడవడికలను తెలుసుకొననివారు చేయు ఉపదేశములను వినవద్దు. మన పూర్వాచార్యులు పొందిన ఉత్కృష్ట/ఉన్నతమైన స్థితిని నీవూ పొందుమా!

ఎంబెరుమానును ఆశ్రయించి ఉండుట అనునది మొదటి స్థితి. ఆచార్యుని ఆశ్రయించు ఉండుట అనునది ఎల్లలేని స్థితి. మన పూర్వాచార్యులు ఆ ఎల్లలేని స్థితియందు ఉండుటకు ఇష్టపడి అనుష్ఠించినారు.

పాశురము 68

ఎవరిని అనుసరించ వచ్చును ఎవరిని అనుసరించకూడదు అను విషయమును అనుగ్రహించుచున్నారు.

నాత్తికరుమ్ నఱ్కలైయిన్ నన్నెఱిశేర్ ఆత్తికరుమ్! ఆత్తికనాత్తి కరుమ్ ఆమివరై* ఓర్తు నెజ్ఞే! మున్నవరుమ్ పిన్నవరుమ్ ముర్కరెన విట్టు* నడు చొన్న వరై నాళుమ్ తొడర్!!
ఓ మనసా!

శాస్త్రములను ఒప్పుకొనని నాస్తికులను, మహోన్నతమైన వేదశాస్త్రములలో చూపిన కట్టుబాట్లయందుగల మంచి విషయములను ఒప్పకొని దాని ననుసరించి నడుచుకొను ఆస్తికులు, శాస్త్రములను పైపైన తెలుసుకొని దానియందు విశ్వాసము లేకుండా ఆ విషయముల ప్రకారము నడుచుకొనక ఉండు ఆస్తికనాస్తికులు అని (3) మూడు రకములుగా ఉంటారు. జనులు బాగుగా పరిశీలించి చూసి మొదటగా చెప్పిన నాస్తికులను చివరగా చెప్పిన నాస్తిక ఆస్తికులను మూర్ఖులని వారిని విడిచి మధ్యలో చెప్పబడిన ఆస్తికులనే సర్వదా అనుసరిస్తూ ఉండమని ఉపదేశిస్తున్నారు.

పాశురము 69

అనుకూరులను చేరి ఉండుట వలన కలుగు ప్రయోజనమును ఉదాహరణ పూర్వకముగా అనుగ్రహించుచున్నారు.

నల్ల మణముళ్ళ దొన్ ఱై నణ్ణి యిరుప్పదఱ్కు! నల్ల మణముణ్డామ్ నయమదుపోల్! నల్ల గుణముడై యోర్ తజ్ఞ్గళుడన్ కూడియురిప్పార్కు! గుణం అదువేయామ్ శేర్ త్తి కొణ్డు!!

సువాసన కలిగిన ఒక వస్తువు ప్రక్కన వేరొక వస్తువును ఉంచినచో ఆ సువాసన ఈ వస్తువుకూ కలుగునట్లు సత్వ గుణము కలిగిన వారితో కలిసి ఉండినచో ఆ మంచి గుణములు వీరికీ అబ్బును. మంచి గుణములనగా శేషత్వము, భగవత్ భాగవత ఆచార్య భక్తి. ప్రాపంచిక విషయములలో వైరాగ్యము మొదలగునవి. ఒక ప్రదేశములో నీరు నింపినచో అది నిండిన తర్వాత పొంగి చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశములను నింపు విధముగా ఉత్తమమైన గుణములున్న వారితో చేరియుండుటచే ఆ మంచి గుణములు మనలోనూ వచ్చిచేరును. మన సంప్రదాయములోని ఒక ముఖ్య సూత్రము ” ఒక భాగవతుని (భగవత్ భక్తుని) తిరువడిచేరి దాని నీడలోనే జీవించుట” అనునది.

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-67-69-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ- ಸರಳ ವಿವರಣೆ ೧ ರಿಂದ ೩ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೧
ಮೊದಲನೇ ಪಾಸುರ : ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ , ಮಾಮುನಿಗಳು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ (ಗುರುವಿಗೆ) ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಬಂದವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಎನ್ದೈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊழிಪಿಳ್ಳೈ ಇನ್ನರುಳಾಲ್
ವಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾರ್ಗತ್ತೈ ಚ್ಚಿನ್ದೈ ಸೈದು
ಪಿನ್ನವರುಮ್ ಕಱ್ಕ ಉಪದೇಶಮಾಯ್ ಪೇಸುಗಿನ್ರೇನ್
ಮನ್ನೀಯ ಸೀರ್ ವೆಣ್ಬಾವಿಲ್ ವೈತ್ತು

ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ( ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ) ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕರುಣಾಮಯಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊழிಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಈ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ . ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಇದನ್ನು ವೆಣ್ಬಾ ಎಂಬ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯದ (ತಮಿಳು) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತಿದೇನೆ .

ಪಾಸುರ ೨
ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಮನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ “ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರೋ ? “ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಥಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಕಱ್ಱೋರ್ಗಳ್ ತಾಂ ಉಗಪ್ಪರ್ ಕಲ್ವಿ ತನ್ನಿಲ್ ಆಸೈ ಉಳ್ಳೋರ್
ಪೆಱ್ಱೋಮ್ ಎನ ಉಗನ್ದು ಪಿನ್ಬು ಕಱ್ಪರ್ – ಮಱ್ಱೋರ್ಗಳ್
ಮಾಚ್ಚರ್ಯತ್ತೈ ಇಗழிಲ್ ವಂದದು ಎನ್ ನೆಂಜೇ ಇಗழ்ಗೈ
ಆಚ್ಚರ್ಯಮೋ ತಾನ್ ಅವರ್ಕ್ಕು

ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದವರು ಇದು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗೂ ಖಚಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಂತೋಷಪಡುವರು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುವರೋ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವರು. ಇದಾವ ಗುಂಪಿಗೂ ಸೇರದಿರುವವರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ .

ಪಾಸುರ ೩
ಅವರ ಮನಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿಸಿದ ನಂತರ , ದಯೆಯಿಂದ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ , ಅಪಶಕುನವು ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ಮಂಗಳಾಶಾಸಣಂ (ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಆழ்ವಾರ್ಗಳ್ ವಾழி ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಲ್ ವಾழி
ತಾழ்ವಾದುಮಿಲ್ ಕುರವರ್ ತಾಂ ವಾழி – ಏழ்ಪಾರುಂ
ಉಯ್ಯ ಅವರ್ಗಳ್ ಉರೈತ್ತವೈಗಳ್ ತಾಂ ವಾழி
ಸೆಯ್ಯ ಮಱೈ ತನ್ನುಡನೇ ಸೇರ್ನ್ದು

ಆழ்ವಾರ್ಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ . ಅವರು ದಯೆತೋರಿ ರಚಿಸಿದ ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂದಗಳು ( ದೈವೀಕ ಕೃತಿಗಳು ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. ಆழ்ವಾರ್ಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಲೋಕದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರವಾದ , ಸ್ವತಃ ಮಹತ್ವವಾದ , ವೇದಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-1-3-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 66

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 66

క్రిందటి పాశురములలోని విషయములకు ఉదాహరణముగా ఎవరైనా ఉన్నారా అని తన మనస్సు అడిగినట్లుగా భావించి దానికి సమాధానము చెప్పుచున్నారు.

పిన్బళగరామ్ పెరుమాళ్ జీయర్ పెరున్దివత్తిల్! అన్బదువు మత్తు మిక్క ఆశైయినాల్* నమ్బిళ్ళైక్కు ఆన అడిమైగళ్ శెయ్ అన్నిలైయై నన్నెజ్ఞే! ఊనమఱ ఎప్పొళుదుమ్ ఓర్!!

పిన్బళగరామ్ పెరుమాళ్ జీయర్ ఆనందదాయకమైన పరమపదము పొందుటకు ఏ మాత్రము ఇచ్ఛగించక తన ఆచార్యులైన నంబిళ్ళైతోనే ఉంటూ పరమ ప్రీతితో వారికి తగిన కైజ్ఞ్కర్యములు చేస్తూవచారు. విలక్షణమైన ఓ మనసా నీవు అటువంటి స్థితిని ఎటువంటి దోషము లేకుండా తలచుమా!

పిన్బళగరామ్ జీయర్ నమ్బిళ్ళె ప్రియ శిష్యులు. నంబిళ్ళై శిష్యులుగా ఉన్న కాలములోనే వీరు జీయరుగా ఉండి నంబిళ్ళై తిరుమేని కైజ్ఞ్కర్యములు చేస్తుండినారు. వీరికి ఒకసారి శరీరమునందు ఏదోఒక అస్వస్థత వచ్చుటచే వైద్యుని వద్దకు వెళ్ళి ఔషధమును సేవించి అస్వస్థతను నయము చేసుకొనినారు. శ్రీవైష్ణవులు అదీకాక సన్యాసి ఈ విధముగా ఔషధము తీసుకొని శరీరమును బాగు చేసుకొనవచ్చునా అని ఒకరు అనగా, ఆ సమయమున చాలామంది చాలా కారణములను చూపినారు. ఒకరు వీరికి నంబెరుమాళ్ నందు మనసులేదని, ఇంకొకరు వీరికి శ్రీరంగం విడుచుటకు ఇష్టము లేదనీ, వేరోకరు వీరికి నంబిళ్ళై కాలక్షేప గోష్ఠి విడుచుటకు మనసంగీకరించుటలేదని పలికినారు. నంబిళ్ళై, జీయరును పిలిపించి కారణము అడుగగా వీరు తమ ఆచార్యులైన నంబిళ్ళై కావేరీలో స్నానమాచరించి వచ్చు సమయములో వారి తిరుమేని నుండి కారు స్వేద/చెమట బిందువులను సేవించు భాగ్యము ఇక్కడనే కదా ఉన్నది. దానిని విడుచుటకు మనస్సు అంగీకరించకయే తాను ఔషధమును సేవించినానని చెప్పి తమ ఆచార్యుల తిరుమేని మీదగల అభిమానము/భక్తిని వెలుబుచ్చినారు. దీనినే ఇక్కడ మామునులు కీర్తస్తున్నారు. నమ్మాళ్వార్లకు మధురకవి వలె ఎంబెరుమానారునకు వడుగనంబి మాదిరిగా వీరునూ ఒకరే.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-66-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ -ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ತನಿಯನ್

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

ಮುನ್ನಂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಪಿಳ್ಳೈ ತಾಂ ಉಪದೇಶಿತ್ತ ನೇರ್
ತನ್ನಿನ್ ಪಡಿಯೈ ತಣವಾದ ಸೊಲ್ ಮಣವಾಳ ಮುನಿ
ತನ್ ಅನ್ಬುಡನ್ ಸೈ ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ತನ್ನೈ
ತನ್ ನೆಂಜು ತನ್ನಿಲ್ ತರಿಪ್ಪವರ್ ತಾಳ್ಗಳ್ ಚರಣ್ ನಮಕ್ಕೆ

ಮಾಮುನಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕೋಯಿಲ್ ಕಂದಾಡೈ ಅಣ್ಣನ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ತನಿಯನ್ ( ಪ್ರಬಂದಕ್ಕೆ ಒಳನೋಟ ಕೊಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ) ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಪಿಳ್ಳೈಯವರಿಂದ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳಿದವರು . ಅಂತಹ ಮಾಮುನಿಗಳು ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯಯದಿಂದ ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಂದದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದವೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ .

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-thaniyan-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 64 – 65

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 64

ఈ పాశురములో ఆచార్యులే ప్రాప్యమని వారిని పొంది వారితో సహవాసము చేస్తూ ఉజ్జీవింప దలచినచో వారిరువురను విడదీయు వారెవరును ఉండరనీ కృపచేయు చున్నారు.

తన్నారియనుక్కు త్తాన్ అడిమై శెయ్ వదు* అవన్ ఇన్నాడుదన్నిల్ ఇరుక్కుమ్ నాళ్! అన్నేర్ అఱిన్దుం అదిలాశై యిన్ఱి ఆశారియనై ప్పిఱిన్దిరుప్పారార్?* మనమే పేశు!!

ఓ మనసా! శిష్యుడు తమ ఆచార్యునికి కైజ్ఞ్కర్యములు చేయగలిగిన భాగ్యము ఆచార్యులు ఈ లోకములో ఉన్నంతవరకే అనునది బాగుగా తెలుసుకొనిన పిదప దానియందు ఆశ లేకుండగా ఏ శీష్యుడు తమ ఆచార్యుని విడిచి ఉండగలడు? నీవే చెప్పుమా!

ఆచార్యుడు ఈ లోకములో ఉన్నంత కాలము వరకే ఏ శిష్యుడైనా తన ఆచార్యునికి ప్రత్యక్షముగా/నేరుగా కైజ్ఞ్కర్యములు చేయగలడు. ఆచార్యుడు పరమపదము చేరినచో శిష్యుడు నేరుగా తన ఆచార్యునికి కైజ్ఞ్కర్యములు చేయు భాగ్యమును కోల్పోతాడు. అందువలన ఆచార్యుడు ఈ లోకములో ఉన్నంత కాలము ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యమునందే శిష్యుడు అభినివేశము కలిగి ఉండాలి. మునుపటి పాశురముల వివరణములలో చూపిన ప్రకారముగా మణవాళమామునులు దీనిని సంపూర్ణముగా అనుష్ఠించినారు. మన పూర్వచార్యులందరూ ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యము నందు నిష్ఠకలిగినవారే.

పాశురము 65

ఈ పాశురములో ఆచార్యుడు, శిష్యుడు నిర్వహించవలసిన కార్యములను చూపి వాటిని ఆచరణలో చూపుటెట్లో అనుగ్రహించుచున్నారు.

ఆశారియన్ శిచ్చనారుయిరై ప్పేణుమవన్! తేశారుమ్ శిచ్చన్ అవన్ శీర్ వడివై* ఆశైయుడన్ నోక్కుమవనెన్నుమ్ నుణ్ణరివై క్కేట్టువైత్తుమ్! ఆర్కుమ్ అన్నేర్ నిఱ్కై అరిదామ్!!

ఆచార్యుడు శిష్యుని యొక్క విలువైన ఆత్మను తమ ఉపదేశము,అనుష్ఠానముల ద్వారా రక్షిస్తాడు. ఆచార్యుని చేత జ్ఞాన తేజస్సును పొందిన శిష్యుడు తమ ఆచార్యులు “ఎంబెరుమానుచే అభిమానింప బడిన వారని” సర్వదా భావించి ఆచార్యుని తిరుమేని/శరీరమును తన కైజ్ఞ్కర్యములచే రక్షింపవలెను. ఈ విశేష విషయము అర్థసహితముగా పెద్దల వద్ద ఉపదేశ పరంపరగా వినినప్పటికినీ, వినుటకు మంచిగా ఉన్నప్పటికినీ, దీని ప్రకారము నడుచుకొనుట చాలా అరుదు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-64-65-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಇತರ ಪ್ರಬಂದಗಳು

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ( ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರು)

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕರಾದ , ವಿಶಧವಾಕ್ ಶಿಖಾಮಣಿ (ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವವರು ಮತ್ತು ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣದಂತೆ ಇರುವವರು ) ನಮ್ಮ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಸುಂದರವಾದ ತಮಿಳು ಪ್ರಬಂಧವು.ಇದು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು( ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) ರಚಿಸಿದ ದೈವೀಕ ರಚನೆಯಾದ ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕೃತಿ . ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣದ ಸಾರಾಂಶ, ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನವೇ ಉದ್ಧಾರಕ ( ಆಚಾರ್ಯರು (ಗುರು) ತೋರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯಯವೇ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸುವುದು ). ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ,ಅವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಕರುಣೆಯೇ ಅವನನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿದ ಬಹು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೀತಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ .
ಜೀವನಂ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಭೌತಿಕ ರೂಪವನ್ನು (ದೇಹವನ್ನು ) ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಜ್ಜೀವನಂ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದು . ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತಿಮ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು (ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ )ಅಡೆದು, ಅವರನ್ನು ಅನುಚರಿಸುವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಒಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ,ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಮುನಿಗಳು
೧ ) ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ (ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಪಿಳ್ಳೈ )ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ
೨ ) ಆೞ್ವಾರುಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಅವತಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವರು
೩ ) ಆೞ್ವಾರುಗಳು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿಚಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
೪ ) ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ನಡುವೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು
೫ ) ನಂಪೆರುಮಾಳರು ( ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ) ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ( ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ತೆ) ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ದರ್ಶನಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನಂಪೆರುಮಾಳರ ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು
೬ ) ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರವಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ( ಕರುಣಾಮಯಿ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರು ರಚಿಸಿದ ದೈವೀಕ ರಚನೆ ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವರು
೭ ) ನಂಪಿಳ್ಳೈ (ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು) ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವರು
೮ )ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿಪಿಳ್ಳೈಯವರ ದೈವೀಕ ಮಗನಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣ ದ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವರ ವೈಭವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು
೯) ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಟಾನಗಳನ್ನು ( ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು )ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕುವವರು ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾ ಯೋಗಿಯಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಪರಮ ಕೃಪೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವರು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವರು .
ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ (ಮಾಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯ) ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಪಾಸುರವನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಪಾಸುರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ , ಮಾಮುನಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು ,ಎಂದು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಮ್ ಜೀಯರ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಬಂದವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org