Category Archives: upadhESa raththina mAlai

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 29 – 30

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 29

ఈ పాశురములో మామునులు చైత్రమాస ఆరుద్రా నక్షత్రముతో కూడిన శుభదిన వైభవమును ఎల్లవేళలా స్మరిస్తూ ఉండమని తన మనస్సునకు ఉద్దేశించి కృప చేయుచున్నారు.

ఎందై ఎతిరాశర్ ఇవ్వులగిల్ ఎన్దమక్కా                                                              వన్దుదిత్త నాళెన్నుమ్ వాశియినాల్ ఇన్ద                                                              త్తిరువాదిరై దన్నిన్ శీర్మదనై నెఞ్జే!                                                                ఒరువామల్ ఎప్పొழுదుమ్ ఓర్!!

క్రిందటి పాశురములలో లోకమునకు ఉపదేశించిరి. ఈ పాశురములో తానే ఈ శుభదినము యొక్క వైభవ ప్రభావమునకు ఆకర్షతులై దానిని అనుభవించుచున్నారు. ఎంబెరుమానార్ తామే “అఖిల జగత్ స్వామిన్! అస్మత్ స్వామిన్” (సకలలోకములకు నాధనే! నాకూ నాధనే) అని ఎంబెరుమాన్ విషయముగా శ్రీగద్యత్రయములో అనుభవించిన విధముగా, వీరునూ రాబోవు పాశురములలో ఎంబెరుమానార్ ఈ ప్రపంచమునకు చేసిన ఉపకారమును అనుభవిస్తూ, ఈ పాశురములో తమకు చేసిన ఉపకారమును అనుభవిస్తున్నారు.

పాశురము 30

ఇంతకు పూర్వము ఆళ్వార్ల అవతారదినములను కీర్తించినారు. ఇక నాలుగు పాశురములలో వరుసగా వారి అవతార స్థలమును కీర్తస్తున్నారు. ఈ పాశురములో మొదలాళ్వార్ల, తిరుమంగై ఆళ్వారు మఱియు తిరుప్పాణ్ ఆళ్వార్ల అవతార స్థలములను గురించి కృప చేయుచున్నారు. శ్రీ అయోధ్యా, శ్రీ మధురా మొదలగునవి ఎంబెరుమాన్ అవతరించిన దివ్య క్షేత్రములు. వీటికి ఎటువంటి కీర్తి గలదో అదేవిధంగా కీర్తి కలిగినవి ఆళ్వార్లవతరించిన ప్రదేశములు ఏలననగా ఆళ్వార్లవతరించుట వలననే మనము ఎంబెరుమాన్ ను తెలుసుకొనగలుగుచున్నాము.

ఎణ్ణరుమ్ శీర్ పొయ్గై మున్నోర్ ఇవ్వులగిల్ తోన్ఱియ ఊర్!                                       వణ్మై మిగు కచ్చి మల్లై మామయిలై మణ్ణియిల్ నీర్                                            తేజ్ఞ్గుమ్ కుఱైయలూర్ శీర్ కలియన్ తోన్ఱియ ఊర్!                                                ఓజ్ఞ్గుమ్ ఉఱైయూర్ పాణనూర్ !!

లెక్కింపనలవిగాని కల్యాణ గుణములు కలిగిన వారు ముదలాళ్వార్లు. అదే విధముగా పొయిగై, పూదత్త మరియు పేయాళ్వార్లు అవతరించిన ప్రదేశములు తరతరాలుగా చాలా విశిష్టతను కలిగిన కాంచీపురం (తిరువెక్కా), తిరుకడల్ మల్లై (ప్రస్తుతం మహాబలిపురం) మఱియు తిరుమయిలై మొదలగునవి. స్వచ్ఛమైన నీటి సమృద్ధి కలిగిన తిరుక్కురయలూర్ గొప్ప కీర్తి గల తిరుమంగై ఆళ్వార్ల అవతార స్థలము. అదే విధముగా గొప్ప స్థితిని కలిగిన తిరుక్కొళి అని పిలువబడే తిరువురైయూర్ తిరుప్పాణాళ్వార్ల అవతార స్థలము.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-29-30-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 27 – 28

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<<గతశీర్షిక

పాశురము 27

ఇక మీదటి మూడు పాశురములలో మామునులు ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రమైన దివ్య ఆరుద్రా నక్షత్రం ఏదైతే ఉందో అదే ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజుల) తిరునక్షత్రము కూడా. వారు లోకోద్దారకులు. ఈ పాశురములో లోకులకు చైత్రమాస అరుద్రా నక్షత్రము యొక్క గొప్పతనమును తెలుపుచున్నారు.

ఇన్ఱులగీర్ శిత్తిరైయిల్ ఏయ్ న్ద తిరువాదిరై నాళ్!                                                      ఎన్ఱై యినుం ఇన్ఱిదనుక్కేత్తమెన్ఱాన్ ఎన్ఱవర్కు                                             చ్చాత్తుగిన్ఱేన్ కేణ్మిన్ ఎతిరాశర్ దమ్ పిఱప్పాల్!                                                     నాల్ దిశై యుమ్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ భూమండల వాసులారా! ఈ రోజు చైత్ర మాసములోని గొప్పరోజైన ఆరుద్రా నక్షత్రయుక్తమైన రోజు. ఈ రోజుకెందుకంత ప్రాముఖ్యమనుకొను వారికి నేను చెప్పుచున్నాను, వినండీ. యతులకు రారాజుగా భావించే ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజులు)  అవతరించుటచే నాలుగు దిశలందుగల ప్రజలచే కీర్తింపబడే రోజే ఈ రోజు.

మణవాళ మామునులు తమ ఆర్తి ప్రబంధము నందు తామే “అనైత్తులగుం వాళ్ ప్పిరంద ఎతిరాశా మామునివా” అని ఎంబెరుమానారును కీర్తించినారు. ఎంబెరుమానార్ అవతారముతో ప్రపంచములోని వారందరు ఎంబెరుమానార్ మూలముగా ఉజ్జీవింపగలరని నిర్ణయింపబడినది. ఇటువంటి కీర్తిని వీరు కలిగియుండుటచే వీరు అవతరించిన ఈ రోజును ప్రపంచములోని అందరూ కూడా ఇంత గొప్పగా కీర్తిస్తున్నారు.

పాశురము 28

ఈ పాశురములో చైత్ర మాసములో తిరు ఆరుద్రా నక్షత్రము ఆళ్వార్లవతరించిన వారి తిరునక్షత్ర రోజులకంటే కూడా చాలా విశేషమైనదో అందరూ అర్థము చేసుకొను విధముగా కృపచేసినారు.

ఆళ్వార్ గళ్ తాజ్ఞ్గళ్ అవదరిత్త నాళ్ గళిలుమ్                                                       వాళ్ వాన నాళ్ నమక్కు మణ్ణులగీర్ ఏళ్ పారుమ్                                              ఉయ్య ఎతిరాశరుదిత్తరుళుమ్ శిత్తిరైయిల్                                                             శెయ్య తిరువాదిరై!!

ఓ జనులారా! చైత్రమాస ఆరుద్రా నక్షత్రమునకు ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రముల కంటే చాలా ప్రశస్తమైనది. ఎందుకనగా ఈ రోజుననే సమస్త జీవరాశులను ఉద్ధరించి ఉజ్జీవింప చేయాలనే తలచిన భగవద్రామానుజులు ఈ రోజుననే అవతరించినారు.
ఆళ్వార్లు ఎంపెరుమాన్/పరమాత్మ కృపచేత జ్ఞాన కొఱతలేని సంపత్తిని కలిగినవారు. వారు కరుణతో ప్రబంధములను ప్రజలందరూ తరించుటకై పాశురములుగా కృపచేసినారు. ఎంబెరుమానార్ ఆళ్వార్ల ఆ ప్రబంధముల ఆధారముగా యావత్ ప్రజలు ఉజ్జీవించే విధముగా విశిష్టాద్వైత సిధ్ధాంతమును స్థాపించినారు. అముదనార్, ఎంబెరుమానార్ శిష్యులలో ప్రముఖులు, తమ ఇరామానుశ నూత్తంతాది గ్రంథములో “ఉలగోర్ గళ్ ఎల్లాం అణ్ణల్ ఇరామానుశన్ వన్దుతోన్ఱియ అప్పొழுదే నణ్ణరు జ్ఞానమ్ తలైకొణ్డు నారణర్కాయినరే” అని కృప చేసినారు. దానికి వ్యాఖ్యానము కృప చేసిన మామునులు భగవద్రామానుజుల అవతరానంతరము అందరూ జ్ఞాన వృద్ధి కలవారై శ్రీమన్నారాయణుని ఆశ్రయించదలచారని అక్కడ మరియు ఇక్కడ కూడా అదే అభిప్రాయమును తెలిపినారు. ఇంకా ఆదిశేషావతారమైన ఎంబెరుమానార్ అవతరించి శ్రీభాష్యము మొదలగు అనేకానేక గ్రంథముల రచన మరియు ఉపదేశముల ద్వారా ఆ కాలములో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నవారందరూ ధన్యులైనారు అని చెప్పినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-27-28-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 25 – 26

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<<గతశీర్షిక

పాశురం 25

ఇరవదైదవ పాశురములో మధురకవి అళ్వారుల వైభవమును కృపచేయుచున్నారు. తన మనస్సునకు మధురకవి ఆళ్వార్లు ఈ భూమండలము మీద అవతరించిన చైత్ర మాసము చిత్తా నక్షత్రము రోజు మిగిలిన ఆళ్వార్లు అవతరించిన రోజులకన్నా ఎంత గొప్పనైనదో పరిశీలించి చూడమని చెప్పుచున్నారు.

ఏరార్ మధురకవి ఇవ్వులగిల్ వన్దుదిత్త! శీరారుమ్ శిత్తిరైయిల్ శిత్తిరైనాళ్* పారులగిల్ మత్తుళ్ళ ఆళ్వార్ గళ్ వన్దుదిత్త నాళ్ గళిలుమ్! ఉత్త దమక్కెన్ఱు నెఞ్జే ఓర్!!

ఓ మనసా! గొప్ప కీర్తిగల మధురకవి ఆళ్వార్లు ఈ లోకంలో అవతరించిన చైత్ర మాస చిత్తా నక్షత్ర ప్రాశస్త్యమును గుర్తింపుము. ఈ భూమి మీద అవతరించిన మిగతా ఆళ్వార్ల తిరువవతార దినముల కంటే మన స్వరూపమునకు తగినట్లుగానున్నది ఈ ఆళ్వార్ల అవతారమని యోచించి చూడు. మధురకవి ఆళ్వార్ల విశిష్టతను పిళ్ళలోకాచార్యులనే మన పూర్వాచార్యులు శ్రీ వచన భూషణమనే దివ్య శాస్త్రములో అందముగా వివరించినారు. మిగిలిన ఆళ్వార్లు పరమాత్మతో కొంత కాలము విశ్లేష పునః సంశ్లేషం పొంది పాశురములను కృపచేయగా మన మధురకవి ఆళ్వార్లో సర్వకాల సర్వావస్థలయందు తమ ఆచార్యులైన నమ్మాళ్వార్లే సర్వస్వమని తలచి సర్వ విధ కైఞ్జ్కర్యము/కైంకర్యములను సమర్పించి సర్వకాలములయందు ఆనందమునే పొంది ఇతరలను కూడా దీనినే ఆచరించమని ఉపదేశించినారు. ఇట్టి గొప్పతనము ఇతరులకెక్కడిది? “శీరారుం శిత్తిరైయిల్ శిత్తిరైనాళ్” అను వాక్యము చైత్ర మాసమునకును చిత్తా నక్షత్రమునకునూ అన్వయింపబడును. మన స్వరూపమేమనగా ఆచార్య కృపకై ఎదురు చూడడం. ఈ ఆళ్వార్ల స్థితే అందుకు నిదర్శనము.

పాశురం 26

ఇరవై ఆరవ పాశురములో మామునులు పూర్వాచార్యులు, ఏ ఆళ్వార్లు కృప చేసిన పాశురార్థములను ఉదాహరణ పూర్వకముగా వివరిస్తూ మధురకవి ఆళ్వార్ల ప్రబంధమును కూడా జతచేసినారు.

వాయ్ త్త తిరుమన్దిరత్తిన్ మత్తిమమామ్ పదమ్ పోల్! శీర్త మధురకవి శెయ్ కలైయై* ఆర్తపుగళ్ ఆరియర్ గళ్ తాజ్ఞ్గళ్ అరుళిచ్చెయల్ నడువే!! శేర్విత్తార్ తాఱ్పరియం తేర్ న్దు!!

ఎనిమిది అక్షరములతో కూడిన తిరుమంత్రం అక్షర పూర్తి మరియు అర్థ పూర్తిని కలిగినదై ఉన్నదని శాస్త్ర వచనము. ఆ మంత్రము మధ్యలో గల “నమః” అనే పదము ఎంత గొప్పదో అదే విధముగా మధురకవి ఆళ్వార్ల “కణ్ణినుణ్ శిరుత్తామ్బు” ప్రబంధము అంత ప్రాధాన్యమైనదిగా పూర్వాచార్యులు భావించినారు. అందుచేతనే ఈ ఆళ్వార్ల ప్రబంధమును మిగిలిన ఆళ్వార్లు కృపచేసిన ప్రబంధములతో పాటు చేర్చుటయేకాక అనుసంధించే విధముగా నిర్ణయించినారు.
నమః శబ్దము భాగవత శేషత్వమును – ఎంబెరుమాన్ భక్తుల దాస్యమును – సూచిస్తుంది. మధురకవి ఆళ్వార్లు దేవమత్తరియేన్ (నాకు ఏ ఇతర దేవతలు తెలియదు) నమ్మాళ్వార్లనే తన దైవముగా భావించినారని వారి ప్రబంధములో అనుట ద్వారా, పూర్వాచార్యులు దీనిని అంతరార్థముగా భావించుట ద్వారా ఈ ప్రబంధమును మిగిలిన ఆళ్వార్ల ప్రబంధములతో చేర్చి ఆదరించి గౌరవించినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-25-26-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 23 – 24

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతశీర్షిక

పాశురం 23

ఇరవైమూడవ పాశురం. ఆండాళ్ అవతరించిన తిరువాడిపూరమునకు గల సాటిలేని గొప్పదనమును తన మనస్సునకు చెప్పుచున్నారు.

పెరియాళ్వార్ పెణ్బిళ్ళైయాయ్* ఆణ్డాళ్ పిఱన్ద తిరువాడి ప్పూరత్తిన్ శీర్మై* ఒరునాళైక్కు ఉణ్డో మనమే ఉణర్ న్దు పార్* ఆణ్డాళుక్కు ఉణ్డాగిల్ ఒప్పు ఇదుక్కుమ్ ఉణ్డు!!

ఓ మనసా! పెరియాళ్వార్ల తిరుకుమార్తెగా అవతరించిన శుభ దినమునకు సమాన దినము కలదా బాగా ఆలోచించి చూడు. ఆండాళ్ నాచ్చియార్ కు సాటియగు వారు లేక పొవడమే ఈ రోజునకు ఒక విశేశము.

ఆండాళ్ నాచ్చియార్ భూమి పిరాట్టి అవతారము. జీవాత్మల మీద గొప్ప కరుణతో పరమాత్మ అనుభవమును వీడి, ఈ భూలోకమున అవతరించినది. ఆళ్వార్లు ఈ లోకములో ఉండి, పరమాత్మ యొక్క నిర్హేతుక కృపచే దోషరహిత జ్ఞానము భక్తితో పరమాత్మను సంపూర్ణముగా అనుభవించినారు. తన ఉన్నతమైన స్థానమును మరియొకరి కొఱకు త్యాగం చేయటం ఆండాళ్ నాచ్చియార్కు తప్ప వేరొకరికి కుదరదు. ఆళ్వార్లు పోల్చదగినప్పటికినీ ఆండాళ్ నాచ్చియార్కు సాటి అయిన వారు కానప్పుడు ఇతరులేపాటి వారు. అందుచేతనే ఆండాళ్ తిరునక్షత్రమునకు సాటియైనది ఏదియు లేదు.

పాశురం 24

ఇరువది నాల్గవ పాశురములో మామునులు మిగిలిన ఆళ్వార్లకంటే విశిష్టమైన ఆండాళ్ గురించి దయతో తన మనస్సునకు చేప్పచున్నారు.

అఞ్జుకుడిక్కు ఒరు శన్దదియాయ్* ఆళ్వార్ గళ్ తమ్ శెయలై విఞ్జి నిఱ్కుమ్ తన్మైయళాయ్* పిఞ్జాయ్ ప్పళుత్తాళై యాణ్డాళై ప్పత్తి యుడన్ నాళుమ్! వళుత్తాయ్ మనమే మగిళ్ న్దు!!

ఆళ్వార్లందరికీ వారసురాలిగా ఆండాళ్ అవతరించినది. “అంజు” అను పదమునకు ఐదు అను సంఖ్యను, భయపడుట అనే గుణాన్ని తెలుపును. పంచ పాండవులకు మిగిలిన ఒకే ఒక్క వారసుడైన పరిక్షత్తు వలె పదిమంది ఆళ్వార్లకు ఒకే ఒక్క వారసురాలు అని మొదటి అర్థం. పరమాత్మకు ఏమి ఆపద కలుగునోనని భయపడే ఆళ్వార్లకు వారసురాలిగా అని రెండవ అర్థం. పెరియాళ్వార్లు సంపూర్ణముగా మంగళాశాసనమునే చేసినారు. మిగిలిన ఆళ్వార్లు పరమభక్తి దశ (పరమాత్మ సంశ్లేషమున మాత్రమే జీవించగలుగుట) లో ఉండినారు. ఆండాళ్ పెరియాళ్వార్ల వలే మంగళాశాసనము చేసినది మరియు మిగిలిన ఆళ్వార్ల వలె భక్తిలో మునిగి పోయినది. “పిఞ్జాయ్ ప్పళుత్తల్” అనగా మొక్క పుష్పించి కాయగామారి తర్వాత పండుగా మారటం వలె కాక, తులసి మొలకెత్తినప్పటి నుంచి పరిమళించుట వలె సిద్ధ ఫలము వలె ప్రకాశించినది. చిరు ప్రాయము నుంచే భక్తిలో మునిగియుండినది. ఆండాళ్ నాచ్చియార్ ఐదు సంవత్సరముల వయస్సునుంచే తిరుప్పావైని పాడినది. నాచ్చియార్ తిరుమొళి యందు పరమాత్మను పొందుటకు ఆరాటపడినది. ఓ మనసా! ఇటువంటి ఆండాళ్ విశిష్టతను కీర్తించము.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-23-24-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 21 -22

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 21

ఆళ్వార్లు పదిమంది అని కొందరు కాదు పన్నెండుమంది అని కొందరు భావిస్తారు. ఎంపెరుమాన్ పరంగా చూచినచో పదిమంది. వీరవతరించిన మాసము మరియు నక్షత్రములను విపులముగా చెప్పుచున్నారు. ఆండాళ్ మరియు మధురకవి ఆళ్వారు అనే వీరిరువురు ఆచార్య నిష్ఠ కలవారు. ఆండాళ్ “విష్ణుచిత్తలే నా దైవం” అని తన తండ్రిగారైన విష్ణుచిత్తులనే తన దైవంగా భావించింది. మధురకవి ఆళ్వార్లు “దేవమత్తరియేన్” అని నమ్మాళ్వార్ల యందే భక్తి కలిగి ఉండినారు. వారిద్దరిని కలుపుకొనినచో ఆళ్వార్లు పన్నెండుమంది. వీరితో పాటు మన ఆచార్య పరంపరలోని ముఖ్యమైన ఆచార్యులైన “మాఱన్ అడి పణిన్ద ఉయన్దవరాన/నమ్మాళ్వర్ల శ్రీపాదములయందే ఈడుపడిన” ఎంబెరుమానార్/శ్రీరామానుజులను కలుపుకొని ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నారు. ఎంబెరుమానార్ (శ్రీరామానుజులను)  నమ్మాళ్వార్ల తిరువడి (శ్రీ పాదములు) గానే భావించి కీర్తింపబడుచున్నారు. ఈ ముగ్గురికీ గల ఇంకొక విశేషమేమనగా – ఆండాళ్ భూదేవి అవతారముగాను, మధురకవి ఆళ్వార్ పెరియతిరువడి (గరడాళ్వార్) అవతారముగాను ఇక ఎంబెరుమానార్ (శ్రీరామానుజులు) ఆదిశేష అవతారముగాను కీర్తింపబడుచున్నారు.

ఆళ్వార్ తిరుమగళార్ ఆండాళ్* మధురకవియాళ్వార్ ఎతిరాశరామివర్ గళ్* వళ్వాగ వన్దుదిత్త మాదజ్ఞ్గళ్ నాళ్ గళ్ దమ్మిన్ వాశియైయుమ్* ఇన్దవులగోర్కు ఉరైప్పోమ్ యామ్!!

పెరియాళ్వార్ల కుమార్తె అయిన ఆండాళ్, మధురకవి ఆళ్వార్ మరియు యతులకే రాజులైన శ్రీరామానుజులు అనే వీరు అవతరించిన మాసములను నక్షత్రముల ప్రాముఖ్యతను ఈ లోకానికి మామునులు తెలుపుచున్నారు.

పాశురం 22

ఇరవైరెండవ పాశురము. ఆండాళ్ నాచ్చియార్ తిరుఅవతారముగావించినది తనకొరకేనని మిక్కిలిగా అనుభవిస్తూ ఈ విధముగా తెలుపుచున్నారు.

ఇన్ఱో తిరువాడిప్పూరమ్ ఎమ్మకాగ వన్ఱొ ఇజ్ఞ్గు ఆణ్డాళ్ అవదరిత్తాళ్* కున్ఱాద వాళ్వావాన వైగున్దవాన్ పోగన్దన్నై ఇగళ్ న్దు! ఆళ్వార్ తిరుమగళారాయ్!!

ఈ రోజు ఆడిమాస పూర్వఫల్గుణీ (పుబ్బ) నక్షత్రం కదా? ఈ రోజుననే భూదేవి, శ్రీవైకుంఠములోని అన్ని భోగ భాగ్యములను వదలి పెరియాళ్వార్లకు తిరుకుమార్తె అయిన ఆండాళ్ నాచ్చియార్ గా, ఒక తల్లి బావిలో జారిపడిన తన బిడ్డ కొఱకు బావిలోకి దూకి రక్షస్తుందో అదేవిధంగా మనలను రక్షించుటకై ఈ లోకంలో అవతరించినది. శ్రీవరాహ పెరుమాళ్ భూమిపిరాట్టికి “నోరారా నన్ను కీర్తించి, మనసారా ధ్యానించి మరియు పవిత్ర పుష్పములతో అర్చించినచో జీవాత్మలు నన్ను చేరుకోగలరని” చెప్పగా దానిని మనకు ఆచరించి చూపుటకు ఈ భూలోకమున అవతరించినది. ఏమి ఆశ్చర్యము! ఏమి కరుణ!

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-21-22-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 19 -20

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 19

ఈ పందొమ్మిదవ పాశురములో మామునులు పెరియాళ్వార్లచే కృపచేయబడిన తిరుపల్లాండు యొక్క ప్రాశస్త్యమును ఉదాహరణ పూర్వకముగా తెలుపుచున్నారు.

కోదిలవామ్ ఆళ్వార్గళ్ కూరుకలై క్కెల్లామ్! ఆది తిరుప్పల్లాణ్డు ఆనదువుమ్ * వేదత్తుక్కు ఓమెన్ను మదుపోల్ ఉళ్ళదుక్కెల్లామ్ శురుక్కాయ్! తాన్మజ్ఞలమ్ (తాన్ మంగళం) ఆదలాల్!!

ఎంబెరుమానుని పొందుటకు ఎంబెరుమానే మార్గమని నమ్మి ఇతర మార్గములయందు ఆసక్తిచూపటమనే దోషమేమాత్రము లేనివారు ఆళ్వార్లు. భగవత్ విషయములను తప్ప ఇతర విషయములను ప్రస్తావించడమనే దోషము లేని ప్రబంధములను కృపచేసినారు. అటువంటి ప్రబంధములలో తిరుపల్లాండు, ఎంబెరుమాన్ యొక్క కల్యాణ గుణములను దర్శిస్తూ మంగళాసనమందే కేంద్రీకృతమగుట వలన వేదమునకు తాత్పర్య రూపకముగా భావించే ప్రణవం “ఓం” మాదిరిగా ప్రధానమైనదిగా నిలిచినది.

పాశురం 20

ఈ పాశురములో పెరియాళ్వార్లకు వారి తిరుపల్లాండు ఏ విధముగా సాటిలేనిదో తెలుపుచున్నారు.

ఉణ్డో తిరుపల్లాణ్డుక్కు ఒప్పదోర్ కలైదాన్?* ఉణ్డో పెరియాళ్వార్కు ఒప్పొరువర్ తణ్ తమిళ్ నూల్ శెయ్దరుళుం ఆళ్వార్గళ్ తమ్మిలవర్ శెయ్ కలైయిల్! పైదల్ నెజ్ఞే నీ ఉణర్ న్దు పార్!!

చిన్నపిల్లల లాంటి తత్వముకల ఓ మనసా! ఎంబెరుమాన్ యొక్క నిర్హేతుక కృపచేత
పరీశుద్ధ తమిళ భాషలో పాశురములను కృపచేసిన ఆళ్వార్లను వారి రచనలను బాగుగా పరిశీలించి చూడు. తిరుపల్లాండునకు సాటి ప్రబంధము కలదా? లేదు. ఎంబెరుమానుకు పల్లాండు/మంగళాశాసనము పాడటమే పరమావధిగా చేసికొనినది తిరుపల్లాండు. ఇతరాళ్వార్ల ప్రబంధములు ఎంబెరుమానుని అనుభవించుటకు ఉధ్ధేశించినవి. పెరియాళ్వార్లకు సాటియగు ఆళ్వార్లు కలరా? లేరు. ఎంబెరుమాన్ యొక్క అందము మొదలగు వాటికి మంగళాశాసనము చేయుటయందే నిమగ్నమైనవారు వీరు. ఇతరాళ్వార్లో ఎంబెరుమాన్ యొక్క కల్యాణ గుణములందు ఆకర్షితులై వాటిలో మునిగిపోయినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-19-20-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 16 -18

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 16

ఈ పదహారవ పాశురము మొదలు ఐదు పాశురములలో మిగతా ఆళ్వావార్ల కంటే ఔన్నత్యము కలిగిన పెరియాళ్వార్ల వైభవమును సాయిస్తున్నారు.

ఇన్ ఱై ప్పెరుమై అఱిన్దిలైయో ఏళైనెజ్ఞై! ఇన్ ఱై క్కెన్నేత్త మెనిల్ ఉరైక్కేన్ * నన్ఱిపునై పల్లాణ్డు పాడియ నమ్ పట్టర్పిరాన్ వన్దుదిత్త! నల్లానియల్ శోదినాళ్!!

ఈ పాశురములో పెరియాళ్వార్లవతరించిన ఆణి మాస స్వాతీ నక్షత్ర గొప్పదనమును
తన మనస్సునకు మామునులు ఉపదేశిస్తున్నారు. మిగిలిన ఆఈ పాశురములో పెరియాళ్వార్లవతరించిన ఆణి మాస స్వాతీ నక్షత్ర గొప్పదనమును
తన మనస్సునకు లో మామునులు ఉపదేశిస్తున్నారు. మిగిలిన ఆళ్వావార్ల తిరునక్షత్రములయందే  నిమగ్నమైన ఓ చపల బుద్దీ ఆణిమాస స్వాతీ నక్షత్ర ప్రాశస్త్యము తెలుసా? నేను చెప్తాను విను. మంగళాశాసనమనే ఉత్కృష్ఠమైన తాత్పర్యమును తనలోనే నింపుకున్న తిరుపల్లాండును కృప చేసిన భట్టర్ పిరిన్ (పెరియాళ్వార్) అవతరించిన రోజు. అందుచేతనే గొప్పనైన రోజు ఈ రోజు.

పాశురం 17

పదహేడవ పాశురములో మామునులు పెరియాళ్వార్లవతరించిన ఆణిమాస స్వాతి నక్షత్రం అంటేనే మనసు కరిగిపోయేటటువంటి జ్ఞానులకు సమానమైన వారు ఈ లోకంలో ఎవరూ లేరని తన మనస్సునకు చెప్పుచున్నారు.

మానిలత్తినిల్ మున్ నం పెరియాళ్వావార్ వన్దుదిత్త! ఆనితన్నిల్ శోది యెన్ఱాల్ ఆదరిక్కుమ్ * జ్ఞానియర్కు ఒప్పోరిల్లై ఇవ్వులగుదనిల్ ఎన్ఱు నెఞ్జే! ఎప్పోదుం శిన్దిత్తిరు!!

ఓ మనసా ఈ విశాలమైన భూమి మీద పెరియాళ్వార్లవతరించిన ఆణిమాస స్వాతి నక్షత్ర రోజును వినినంతనే ఎవరి మనసు కలుగుతుందో అటువంటి జ్ఞానులకు ఈ లోకంలో సమానమైనవారు ఎవరూ లేరని సదా గుర్తంచుకో.

పాశురం 18

పదునెనిమిదవ పాశురములో ఎంబెరుమానునకు మంగళాశాసనము చేయటమనే పెద్ద వ్యత్యాసము వీరికీ ఇతరాళ్వార్లకు ఉండం చేతనే వీరిని పెద్ద/పెరియాళ్వార్లనే పేరు ఏర్పడినదని మామునులు కృపచేయుచున్నారు.

మజ్ఞ్గళాసనత్తిల్ మత్తుళ్ళ ఆళ్వావార్ గళ్! తజ్ఞ్గళార్వత్తు ఆళవు దానన్ఱి * పొజ్గుమ్ పరివాలే విల్లిపుత్తూర్ పట్టర్ పిరాన్ పెత్తాన్! పెరియాళ్వావార్ ఎన్నుమ్ పెయర్!!

ఎంబెరుమానునకు మంగళాశాసనము చేయుటయందు మిగిలిన ఆళ్వార్లకంటే అతి ఆతృత మరియు అధిక శ్రధ్ధా భక్తి కారణంగా శ్రీవిల్లిపుత్తూర్లో అవతరించిన విష్ణుచిత్తులే పెరియాళ్వార్లనే బిరుదాంకుతులై సుప్రసిధ్ధులైరి.

మంగళాశాసనమనగా ఇతరుల మంగళం/శుభమును కోరుట. సాధారణముగా పెద్దలు చిన్నవారికి మంగళాశాసనము చేయుట ఆచారము. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఏమనగా చిన్నవారు పెద్దలకు చేయవచ్చునా? ఈ విషయమై పూర్వాచార్యులలో ఒకరైన పిళ్ళైలోకాచార్యలు శ్రీవచన భూషణ దివ్య శాస్త్రములో ఒక అందమైన వ్యాఖ్యానము/వివరణ కృపచేసినారు. అదేమిటంటే ఎంబెరుమాన్ అందరి కంటే పెద్దవాడు. ఆత్మనేమో చాలా చిన్నది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో “ఆత్మలైన మనము ఎంబెరుమానునకు మంగళాశాసనము చేయ వచ్చునా?” అని ప్రశ్నించుకొని “మంగళాశాసనము చేయుటయే మనకు మూల స్వరూపము/స్వభావము” అని వ్యఖ్యానించినారు. జ్ఞాన దృష్టిలో ఎంబెరుమాన్ పెద్దవాడైనప్శటికీ, ప్రేమ/భక్తి దృష్టిలో అటువంటి పరమాత్మకు ఈ సంసారములో ఎటువంటి ఆపద సంభవించునో అని భయపడడమే నిజమైన ప్రేమ/భక్తికి నిదర్శనము. దీనినే మనకు పెరియాళ్వార్లు చూపుచున్నారు. ఈ కారణం చేతనే వీరు మిగతా ఆళ్వార్లకంటే ప్రత్యేకము. అందుచేతనే పెరియాళ్వార్లని పేరు పొందినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-16-18-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 14 -15

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 14

ఈ పాశురములో మామునులు మిగిలిన ఆళ్వార్లందరూ అవయవిగా భావించే నమ్మాళ్వార్లు వైశాఖ మాస విశాఖ నక్షత్రం రోజున అవతరించి, తిరువాయ్మొళి ద్వారా వేద వేదాంత అర్థములను సరళమైన తమిళ్ భాషలో కృప చేసిన విధమును వారి వైభవమును ఈ లోకులందరూ బాగుగా తెలుసుకొను విధముగా సాయిస్తున్నారు.

ఏరార్ వైగాశి విశాగత్తినేత్తత్తై! ప్పారోరఱియ ప్పగర్ గిన్ఱేన్ * శీరారుమ్ వేదమ్ తమిళ్ శయ్ ద మెయ్యన్ ఏళిల్ కురుగై నాదన్ * అవతరిత్త నాళ్!!

గొప్పకీర్తిని కలిగిన వైశాఖ మాస విశాఖ నక్షత్ర విశిష్టతను ఈ జనులందరు సుస్పష్టముగా తెలుసుకొనే విధముగా సాయిస్తున్నారు. ఈ రోజుననే వేదార్థములను అందమైన తమిళ భాషలో సరియైన అర్థ వివరణములతో కృపచేసిన కురుగూరు ప్రభువులైన నమ్మాళ్వార్లు అందమైన తిరుక్కురుగూరునందు అవతరించిన దినము. సత్యత్వం అనగా నిజాయితీగా దేని/ఏవరి గురించైనా వాస్తవములను వివరించుట. వేదముల ఔన్నత్యం ఏమనగా అవి అపౌరుషేయాలు (ఎవరిచేత వ్రాయబడనివి కావు), నిత్యత్వం (ఎల్ల వేళలా ఉడుట), స్వప్రమాణత్వం (తనకు తానే ఆధారముగానుండుట/ఇతరుల మీద ఆధారపడకుండుట) అనునవి. ఇంకా ముఖ్యమైన వేద విశేషణమేమనగా పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుని స్వరూప (సహజ తత్వము), రూప (దివ్యాకారము) మరియు గుణ (కల్యాణ గుణములను) గురించి తెలియపరచుట.  వేద, వేదాంగము (ఉపనిషత్తు) ల అర్థములను  1. తిరివిరుత్తం, 2. తిరువాశిరియం, 3.పెరియ తిరువన్ధాది మరియు 4. తిరువాయ్మొళి అను తమ నాలుగు తమిళ ప్రబంధముల రూపముగా మనందరికీ అర్థమగు రీతిలో కృపచేసినారు.

పాశురం 15 

ఈ పాశురములో క్రిందటి పాశురములో ఏ నమ్మాళ్వార్ల గురించైతే చెప్పారో వారి వైభవమును, వారి అవతార దినమును, వారవతరించిన ఊరును మఱియు వారు కృప చేసిన తిరువాయ్మొళి ప్రబంధ ప్రాశస్త్యమును మామునులు తమకు తామే అనుభవిస్తున్నారు.

ఉణ్ణోవైగాశి విశాగత్తుక్కు ఒప్పొరునాళ్?*
ఉణ్డో శడకోపర్కు ఒప్పొరువర్? * ఉణ్డో తిరువాయ్మొళి కొప్పు? తెన్కురుగైక్కు ఉణ్డో! ఒరుపార్ దన్నిల్ ఒక్కుమూర్?

సర్వేశ్వరుడైన శ్రీమన్నారాయణునకు అతని విభూతులకు మంగళాశాసనము చేసిన నమ్మాళ్వార్లవతరించిన వైశాఖ మాస విశాఖా నక్షత్రమునకు సమమైనదున్నదా?(లేదు). మన శఠగోపన్ నమ్మాళ్వార్లకు సమమగు వారుకలరా? లేరు (సర్వేశ్వరుడు, నిత్యులు, ముక్తులు మఱియు ఈ లోకంలోని వారందరూ కూడా ఆళ్వార్లకు సమానమైనవారు కారు). వేదసారమును కూలంకషంగా వివరించు తిరువాయ్మొళికి సమానమైన ప్రబంధము ఉన్నదా ? (లేదు). అటువంటి ఆళ్వార్లను మనకు అందించిన కురుగూరుకు సమానమైన ఊరు కలదా? (లేదు) (ఎందుకనగా ఆదినాధ పెరుమాళ్ళు మరియు నమ్మాళ్వార్లకు సమానమైన ప్రాశస్త్యమును ఇచ్చు ఊరు). పెరుమాళ్ అర్చావతారమునందే పరత్వమును కలిగి ఉన్న దివ్యదేశం నమ్మాళ్వార్లు అవతరించిన స్థలం. నమ్మాళ్వార్ల కృప కారణముగా భగవద్రామానుజుల అవతారమునకు 4,000 సంవత్సరములకు ముందే వారి భవిష్యదాచార్య విగ్రహము అవతరించిన స్థలమిది. ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజుల) పునరవతారముగా భావింపబడే మణవాళ మహామునులు అవతరించిన దివ్య స్దలం. ఈ దివ్యమైన కీర్తి ప్రతిష్ఠలు కలిగిన ఊరు వేరెక్కడ చూచుటకు కనబడదు. ఈ విధమగా సర్వేశ్వరుని, ఆళ్వార్ మరియు ఆచార్యుల ప్రాధాన్యతను/సంబంధమును కలిగి ఉండుటచే ఈ స్థలము యొక్క కీర్తి త్రిగుణీకృతమైనది.

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-14-15-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 12 -13

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 12

ఈ పాశురములో మామునులు తై (పుష్య) మాసములో వచ్చే మఖా నక్షత్రమున అవతరించిన తిరుమణిశై పిరాన్/ఆళ్వార్ల కీర్తిని గురించి సకల జనులకు తెలియు విధముగా తెలుపుచున్నారు.

తైయిల్ మకమ్ ఇన్ఱు తారణియీర్ ఏత్తమ్! ఇన్ద త్తైయిల్ మగత్తుక్కు చ్చాత్తుగిన్ఱేన్ * తుయ్యమది పెత్త మళిశైప్పిరాన్ పిఱన్దనాళెన్ఱు! నల్ తవర్ గళ్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

జ్ఞానమునకు పరిశుధ్ధత అనగా పరమాత్మయైన శ్రీమన్నారాయణునందే మనస్సును లగ్నము చేసి సర్వస్వం అతని యందే సమర్పించి ఇతర దేవతలు/దేవతాంతరములయందు కొంచమైనా ఆసక్తి చూపకుండుట అని తిరుమణిశై ఆళ్వార్ల శ్రీసూక్తి. తిరుమణిశై ఆళ్వార్లకు వారి అభిమాన దివ్యదేశ పెరుమాళైన తిరుకుడందై ఆరావముదననుకు గల అన్యోన్య భావకారణముచేత వీరిని తిరుమణిశై పిరాన్ అనియు తిరుకుడందై ఆరావముదననుకు ఆళ్వార్లని సంభొదింపబడుచున్నారు. గొప్ప తపస్సు గలవారు అనగా శరణాగతిపై, ఆచార్య నిష్ఠలను కలిగిన తిరుమణిశై ఆళ్వార్ల శిష్యుడు కణికణ్ణన్ వంటివారు అదేవిధముగా భగవద్రామానుజులపై నిష్ఠ గలవారని వారి శ్రీసూక్తి.

పాశురం 13

ఈ పదమూడవ పాశురములో మాఘమాస పునర్వసు నక్షత్రం రోజున అవతరించిన కులశేఖరాళ్వార్ల గురించి లోకులందరూ తెలుసుకొనే విధముగా తెలుపుచున్నారు.

మాశిప్పునర్ పూశం కాణ్మిన్ ఇన్ఱు మణ్ణులగీర్! తేశిత్తు వశత్తుక్కు ఏదెన్నిల్ పేశుగిన్ఱేన్ కొల్లినగర్కోన్ కులశేఖరన్ * పిఱప్పాల్! నల్లవర్గళ్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ జనులారా నేను చెప్పేది వినండి. అదేమనగా మాఘమాసములో వచ్చు పునర్వసు నక్షత్రముననే మంచివారందరూ ఎవరినైతే పొగుడుతూ ఉంటారో అటువంటి కులశేఖరపెరుమాళ్ చేఱ దేశములోని కొల్లి నగరములో అవతరించినారు. వీరికి శ్రీరామచంద్రుని మీదగల అలవి కాని భక్తి కారణముచేత వీరు అందరిచేత పెరుమాళ్ అని సంభోధింప బడుచున్నారు. మంచివారనగా శ్రీవైష్ణవ సిధ్ధాంతమునందు ధృఢ విశ్వాసమును కలిగిన పరమ సాత్వికులు, జ్ఞాన, భక్తి పరులు మరియు భౌతిక విషయములయందు వైరాగ్యులు. మరొకవిధంగా చెప్పాలంటే మన పూర్వాచార్యుల వలే ఆత్మగుణ పరిపూర్ణత్వం కలిగినవారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. నరసింహాచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-12-13-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 10 -11

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 10

ఈ పాశురములో కృత్తిక తర్వాత వచ్చు నక్షత్రము రోహిణీ కావున కార్తీక మాసములో రోహిణీ నక్షత్రము రోజున అవతరించిన తిరుప్పాణాళ్వార్ల వైభవమును లోకులకు మామునులు ఉపదేశిస్తున్నారు.

జగద్గురువైన శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ, ఆళ్వార్లలో తిరుప్పాణాళ్వార్ మరియు ఆచార్య పరంపరలో తిరుకోష్ఠియూర్ నంబి ఈ ముగ్గురూ కూడా రోహిణీ నక్షత్రములోనే అవతరించినారు. అందుచేత ఈ రోహిణీ నక్షత్ర ప్రాశస్త్యము త్రిగుణీకృతమైనది.

కార్తిగైయిల్ రోహిణినాళ్ కాణ్మిన్ ఇన్ఱు కాశినియీర్! వాయ్ త్త పుగళ్ పాణర్ వన్దుదిప్పాల్! ఆత్తియర్ గళ్ అన్బుడనేదాన్ అమలనాదిపిరాన్ కత్తదఱ్పిన్! నన్గుడనే కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ జనులారా! చూడండి! కార్తీక మాస రోహిణీ నక్షత్ర దినముననే పరమ పవిత్రులైన తిరుప్పాణాళ్వార్లు అవతరించినారు. వేదశాస్త్రములయందు గౌరవము కలిగి అధ్యయనము చేసినవారు, తిరుమంగై ఆళ్వార్లచే కృపచేయబడిన “అమలనాదిపిరాన్” అను ప్రబంధమును నేర్చుకొని అధ్యయనము ద్వారా తెలుసుకొన్నదేమిటంటే “సదా పశ్యంతి సూరయః” అను వేద సారమును ఈ పది పాశులముల ప్రబంధము విశదముగా వివరిస్తున్నదని. అందువలన ఈ రోజును వారు భక్తితో ఆదరిస్తారు.

పాశురం 11

ఈ పాశురములో మామునులు ఈ లోకులకు మార్గశిర మాసములోని జ్యేష్ఠా నక్షత్రములో అవతరించిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ల గురించి చెప్పుచున్నారు. తొండరడిప్పొడి (భక్తాంఘ్రిరేణు) ఆళ్వార్లు వేదములలోని పరమార్థమును బాగుగా తెలిసినవారగుటచే వీరు వేదపండితులచే కొనియాడబడుచున్నారు.

ఈ మాసము యొక్క ప్రాశస్త్యమేమనగా ఎంబెరుమాన్ (పరమాత్మ) తానే స్వయంగా శ్రీమద్భగవత్ గీతలో “మాసానాం మార్గశీర్షోయం” అనగా మాసములలో మార్గశీర్షమును నేనే అని చెప్పారు. అంతేకాక ఈ మాసముననే మన తల్లి ఆండాళ్ పరమ దయతో తిరుప్పావైని పాడినది. ఇంకా మరియొక విశేషమేమనగా ఈ మాసములోని జ్యేష్ఠా నక్షత్రము రోజున జగదాచార్యులైన ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజులు) కు ఆచార్యులైన పెరియ నంబి కూడా అవతరించారు.

మన్నియశీర్ మార్గళియిల్ కెట్టై యిన్ఱు మానలత్తీర్! ఎన్నిదను క్కేత్తమెనిల్ ఉరైక్కేన్ * తున్నుపుగళ్ మామఱైయోన్ తొణ్డరడిప్పొడియాళ్వార్ పిఱప్పాల్! నాన్మఱైయోర్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ జనులారా! మార్గశిరమాస జ్యేష్ఠా నక్షత్రం దేనినైతే వైష్ణవ నక్షత్రమని భావిస్తారో దానిని గురించి తెలుపుచున్నాను జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. ఈ రోజుననే వేదసారము భగవత్ కైజ్ఞ్కర్యము (భగవత్ సేవ) అని తెలుసుకొని దానినే తన జీవిత పలమావధిగా భావించి ఆచరించిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ ఆవతరించినారు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-10-11-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org