Category Archives: sthOthra rathnam

ஸ்தோத்ர ரத்னம் – எளிய விளக்கவுரை – தனியன்கள்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்தோத்ர ரத்னம் – எளிய விளக்கவுரை

alavandhar ஆளவந்தார் – காட்டு மன்னார் கோயில்

ஸ்வாதயந்நிஹ ஸர்வேஷாம் த்ரய்யந்தார்த்தம்  ஸுதுர்க்ரஹம் |
ஸ்தோத்ர யாமாஸ யோகீந்த்ர: தம் வந்தே யாமுநாஹ்வயம் ||

யோகிகளுக்குள் சிறந்தவரும், புரிந்து கொள்ள அரிதான வேதாந்த அர்த்தங்களை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளும்படி ஸ்தோத்ரங்களாக அருளிச்செய்தவருமான ஆளவந்தாரை வணங்குகிறேன்.

நமோ நமோ யாமுநாய யாமுநாய நமோ நம: |
நமோ நமோ யாமுநாய யாமுநாய நமோ நம: ||

ஆளவந்தாரை மீண்டும் மீண்டும் வணங்குகிறேன். என்னால் அவரை வணங்குவதை நிறுத்த முடியவில்லை.

ஆதாரம் – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/sthothra-rathnam-invocation/

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்தோத்ர ரத்னம் – எளிய விளக்கவுரை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

e-book – https://1drv.ms/b/s!AhgMF0lZb6nnhFcOTEiIQWgbKD7b?e=rh8twv

vishnu-lakshmijalavandhar-nathamunigalஆளவந்தாரும் நாதமுனிகளும் – காட்டு மன்னார் கோயில்

எல்லோராலும் கொண்டாடப்படும் ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளின் திருப்பேரனாரும், விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தத்திலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்திலும் சிறந்த வித்வானுமான ஆளவந்தார், ப்ராப்யம் (குறிக்கோள்) மற்றும் ப்ராபகம் (வழி) ஆகிய முக்கியக் கொள்கைகளை, த்வய மஹா மந்த்ரத்தின் விரிவுரையாக இந்த ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் வெளியிட்டருளினார். நம் பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய ஸ்தோத்ர க்ரந்தங்களில் நமக்குக் கிடைக்கக்கூடிய பழமையான க்ரந்தம் இதுவே.

பெரிய நம்பி இளையாழ்வாரை (ஸ்ரீ ராமானுஜர்) ஆளவந்தாரின் சிஷ்யராக ஆக்க வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் காஞ்சீபுரம் சென்றார். இளையாழ்வார் திருக்கச்சி நம்பிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி சாலைக் கிணற்றிலிருந்து தீர்த்தம் எடுத்து வந்து தேவப்பெருமாளுக்குக் கைங்கர்யம் செய்து வந்தார். அக்காலத்தில் பெரிய நம்பி, ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் இருந்து சில ச்லோகங்களைச் சொல்லி, இளையாழ்வாரை ஈர்த்து, நம் ஸம்ப்ரதாயத்துக்குள் அழைத்து வந்தார். பிற்காலத்தில் இளையாழ்வார், எம்பெருமானார் என்ற திருநாமத்துடன் சிறந்து விளங்கினார். எம்பெருமானார் ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டு தன்னுடைய ஸ்ரீவைகுண்ட கத்யத்தில் இதிலிருந்து பல பகுதிகளை அப்படியே உபயோகப்படுத்தினார்.

இந்த அற்புத ப்ரபந்தத்துக்குப் பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஒரு விரிவான வ்யாக்யானம் அருளியுள்ளார். இந்த ஸ்தோத்ரத்தின் அற்புதமான பல அர்த்தங்கள் பெரியவாச்சான் பிள்ளையால் சிறந்த முறையில் இந்த வ்யாக்யானத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வ்யாக்யானத்தைக் கொண்டே நாம் இந்த ச்லோகங்களுக்கு எளிய விளக்கவுரையை அனுபவிக்க இருக்கிறோம்.

ஆதாரம் – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-simple/

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – SlOkams 61 to 65 – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

SlOkam 61 emperumAn asks “Are you not born in a great family? Why are you talking like a helpless person?”, ALavandhAr says “Though I am born in this great family, due to my overwhelming sins, I am drowning in this samsAram (material realm); kindly uplift me”.

janithvA’ham vamSE mahathi jagathi khyAthayaSasAm
SuchInAm yukthAnAm guNa purusha thathvasthi thividhAm |
nisargA dhEva thvachcharaNa kamalaikAntha manasAm
adhO’dha: pApAthmA SaraNadha! nimajjAmi thamasi ||

Oh my lord who bestows refuge! Though I am born in a great family lineage with great personalities who are well known to be famous in this world, who are pure, who desire to be together with you, who are well aware of the nature and characteristics of achith (insentient entities) and chith (sentient entities), who are great personalities whose minds are naturally and exclusively engaged in your divine feet, since I am sins personified, I am drowning deep down in the material nature.

SlOkam 62 emperumAn asks “What sins do you have which make your birth in this great family lineage also worthless?” and ALavandhAr elaborates further “pApAthmA” [which he said in previous pAsuram].

amaryAdha: kshudhraS chalamathirasUyAprasavabhU:
kruthagnO dhurmAnI smaraparavaSO vanchanapara: |
nruSamsa: pApishta: kathamahamithO dhu:khajaladhE:
apArAdhuththIrNas thava paricharEyam charaNayO: ||

I am the one who crossed the boundaries of vEdham,  desirous of lowly matters, having a wavering mind, the origin of jealousy, doing bad to even the one who does good to me, having pride/ego which must be given up, addicted to lust, deceiving,  engaged in cruel acts and engrossed in sins. How am I going to reach the shore of this endless ocean of sorrows and serve at your divine feet?

SlOkam 63 emperumAn asks “Can I eliminate the mistakes committed by you intentionally?” and ALavandhAr replies “Can your highness who forgave the offense committed by kAkAsura (indhra’s son jayantha, who appeared as a crow) and sisupAla, not forgive my offenses too?”.

raghuvara! yadhabhUsthvam thAdhruSO vAyasasya
praNatha ithi dhayALUr yachcha chaidhyasya krishNa! |
prathibhavam aparAdhdhur mugdha! sAyujyadhO’bhU:
vadha kimapadhamAgasthasya thE’sthi kshamAyA: ||

Oh one who appeared as SrI rAma, the best among the raghu kula kings! With respect to kAkAsura who committed such (big) offense, considering him to be a SaraNAgatha (one who surrendered), did you not show him your mercy? Oh krishNa who doesn’t know [care for] any defects! Did you not bless with liberation sisupAla who belongs to chEdhi kula (clan) and who committed offenses birth after birth? What sin is not deserving to be the target of the patience of your highness? Please explain

SlOkam 64 emperumAn asks “If I who am independent, uplift some persons [as special cases], can that be considered as my standard conduct?” and ALavAndhAr replies “At the seashore, when you vowed [to protect all who surrender unto you] in the assembly of your devotees, did that vow exclude me?”.

nanu prapannas sakrudhEva nAtha!
thavAhasmIthi cha yAchamAna: |
thavAnakampya: smaratha: prathigyAm
madhEkavarjam kimitham vratham thE ||

Oh my lord! I who am saying “I have surrendered unto you once” and “I should exclusively serve you” and praying to you, who am thinking about the vow (you declared to vibhIshaNa at the seashore [before the rAma – rAvaNa battle]), deserve to receive your mercy; does this vow of your highness’ exclude just me?

SlOkam 65 ALavandhAr says “Even if you give up on your vow which is highlighted in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 18.30 ‘rAmO dhvir nAbhibhAshathE‘ (SrI rAma will not speak in two different ways), mercifully seeing my relationship with periya mudhaliyAr (SrIman nAthamunigaL) in context with acquiring knowledge and birth [being born as his grandson], and disregarding my own virtues and vices, you should accept me” ISvara replies “Since there is no shortcoming in that approach, I oblige to do that” and bestows that boon to ALavandhAr. Being satisfied, ALavandhAr concludes the sthOthram [prabandham].

akruthrima thvachcharaNAravindha
prEma prakarshAvadhim Athmavantham |
pithAmaham nAthamunim vilOkya
prasIdha mathvruththam achinthayithvA ||

[Oh emperumAn!] Without considering my conduct, you should mercifully pardon me seeing nAthamunigaL who is the epitome of natural love towards your divine lotus feet, who is self realised and who is my grandfather.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – SlOkams 51 to 60 – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

SlOkam 51 ALavandhAr says “This relationship between one who needs mercy and one who has mercy, was established by the mercy of your highness; that being the case, you should protect me without abandoning me”.

thadhaham thvadhruthE na nAthavAn
madhruthE thvam dhayanIyavAn na cha |
vidhinirmithamEthadhanvayam
bhagavan! pAlaya mA sma jIhapa: ||

Oh lord who is filled with knowledge! Thus I am without (any) lord other than you and you too are not having (anyone) other than me as the target of your mercy. This relationship which was caused by your mercy must be protected and do not abandon it.

SlOkam 52 emperumAn says “My protection will be according to the nature of the soul; ascertaining your own nature, you submit yourself unto me” and ALavandhAr as done [by nammAzhwAr] in thiruvAimozhi 2.9.5siRappil vIdu“, says “there is no such restriction for me; this entity (me) which is known as AthmA, is submitted unto the divine feet of your highness”.

vapurAdhishu yO’pi kO’pi vA
guNathO’sAni yathAthathAvidha: |
thadhayam thava pAdhapadhmayO:
ahamadhyaiva mayA samarpitha: ||

Let me be any one among SarIram (body) etc and characteristically be of any nature [svarUpa – nature and guNa – qualities]; [I have no restriction on such aspect] thus, this entity, called as AthmA, is submitted by me at your divine lotus feet right now.

SlOkam 53 emperumAn mercifully thinks “How can I let ALavandhAr be bewildered?” and asks “Who are you and to whom did you submit yourself?” ALavandhAr determined [his own nature], as said in thiruvAimozhi 2.3.4 “enadhAvi Aviyum nI … enadhAvi yAr? yAnAr?“, says “You have accepted your own possession; even Athma samarpaNam (submitting oneself) is like AthmApahAram (stealing the AthmA)” and regrets his act of submitting the self.

mama nAtha ! yadhasthi yO’smyaham
sakalam thadhdhi thavaiva mAdhava |
niyathasvamithi prabudhdhadhI:
athavA kinnu samarpayAmi thE ||

Oh emperumAn who is sarvasvAmi (lord of all) and lakshmI nAtha (divine consort of SrI mahAlakshmi)! All of whatever is owned by me and I who am existing are always owned by you only. What can I, knowing this, submit for you?

SlOkam 54 ALavandhAr says to emperumAn “Since I am not stopping with this Athma samarpaNam which is an act of stealing the AthmA, as you revealed this SEshathvam (servitude of mine towards you) out of your unconditional grace, please bestow me the three levels of para bhakthi out of your grace so that this knowledge is used in the goal (service to you)”.

avabOdhithavAnimAm yathA
mayi nithyAm bhavadhIyathAm svayam |
krupayaithadhananyabhOgyathAm
bhagavan! bhakthimapi prayachcha mE ||

Oh my lord! As you instructed  this servitude in me by your unconditional grace, kindly bestow me the sweetness of devotion [towards you] as well, which is found in nothing else.

SlOkam 55 ALavandhAr, after attaining abundance of bhakthi by bhagavAn‘s mercy, instead of stopping with SEshathvam (servitude) towards bhagavAn, prays for thadhIya SEshathvam (servitude towards bhagavAn’s devotees).

thava dhAsyasukhaikasanginAm
bhavanEShvasthvapi kItajanma mE |
itharAvasathEshu mA sma bhUth
api mE janma chathurmukhAthmanA ||

I should be born even as a worm in the divine palace (residence) of those who are engaged in the joy of servitude. Even to be born as brahmA in the residence of others, shall not occur for me.

SlOkam 56 ALavandhAr says “Do I need all the glories of being born in a vaishNava’s residence? You should make me qualified such that when they see me, instead of pushing me aside, they should bestow their special mercy unto me, considering me as ‘He is mine’”.

sakruth thvadhAkAravilOkanASayA
thruNIkruthAnuththamabhukthibhi: |
mahAthmabhir mAmavalOkyathAm naya
kshaNEpi thE yadhvirahO’thidhussaha: ||

Make me qualified to be mercifully glanced by those great vaishNavas, whose separation is very intolerable for you, those who have great pleasures and liberation and yet consider these aspects to be as good as a blade of grass in comparison to just seeing your divine form once.

SlOkam 57 – In the previous pAsuram, ALavandhAr meditated upon the ultimate state of SEshathvam (servitude) which is thadhIya SEshathvam (servitude towards bhagavAn‘s devotees).  Here, he highlights his aversion towards those which are outside SEshathvam and prays to emperumAn “Kindly eliminate them”.

na dhEham na prANAnna cha sukhamaSEShbhilashitham
na chAthmAnam nAnyath kimapi thava SEshathvavibhavAth |
bahirbhUtham nAtham! kshaNamapi sahE yAthu SathadhA
vinASam thathsathyam madhumadhana! vigyApanamidham ||

Oh my lord! Anything outside the wealth of being surrendered to you, I will not tolerate even for a moment my body, vital airs, those pleasures which are desired by everyone and my own AthmA (self) which are devoid of servitude; let (all these aspects which are devoid of servitude) disappear. Oh my lord who killed madhu (the demon)! This is the truth; this is (my) request.

SlOkam 58 emperumAn wonders “In this samsAram where there are many inauspicious aspects such as bhagavath apachAram (offense towards bhagavAn) etc which cause anger [in me], to be freed from hurdles for kainkaryam, having acquired aversion for them, you are praying for elimination of the same, which is difficult to attain even for yOgis!” and ALavandhAr says “I desire for that thinking about the unlimited auspicious qualities of your highness which can remove endless inauspicious aspects”.

dhuranthasyAnAthErapariharaNIyasya mahathO
nihInAchArO’ham nrupaSuraSubhasyApadhamapi |
dhayAsindhO! bandhO! niravadhikavAthsalyajaladhE
thava smAram smAram guNagaNamidhIchchAmi gathabhI: ||

Oh my lord who is an ocean of mercy! Oh one who is all types of relationships to me! Oh one who is like an ocean of boundless motherly love! Though I am the abode of great sins which are without a beginning or end and are impossible to eliminate, I am desiring in this way, being fearless due to remembering again and again your auspicious qualities.

SlOkam 59 – emperumAn asks “Are you truly desirous [of me] as said in ‘ichchAmi‘ [in the previous SlOkam]?” and ALavandhAr replies “I who am dull-minded cannot express in your divine presence that I have the desire which matches your greatness. You should reform my mind by accepting the words expressed by me highlighting my desire and make that truly occur in me”.

anichchannapyEvam yadhi punaridhIchchanniva rajas-
thamaSchannaSchadhmasthuthivachanabhangImarachayam |
thathA’pIththamrUpam vachanavalambyA’pi krupayA
thvamEvaivambhUtham dharaNidhara! mE Sikshaya mana: ||

Oh emperumAn who lifted up the earth! Though this servitor (I) is covered by rajO guNam (passion) and thamO guNam (ignorance) and doesn’t have the desire, like the one who has true desire, even if I engaged in deceitful praises using this type of words, considering that as the reason, out of your mercy, you only should mercifully reform such mind of mine.

SlOkam 60 – When emperumAn asks “You don’t even have the desire, you want me to mercifully protect you after creating the desire in you – why should I do that?”, ALavandhAr explains the inevitable relationship [between himself and emperumAn].

pithA thvam mAthA thvam dhayitha thanaysthvam priya suhruth
thvamEva thvam mithram gururasi gathiSchAsi jagathAm |
thvadhIyas thvadhbhruthyas thava parijanas thvadhgathiraham
prapannaSchaivam sathyahamapi thavaivAsmi hi bhara: ||

For the worlds, you are the father; you are the mother; you are the beloved son; you are the good hearted friend; you are the dependable friend (with whom confidential matters can be shared); you are the AchArya (teacher); you are the upAyam (means) (and upEyam (goal)); and I am yours; your slave; your servitor; one who has you alone as the ultimate goal and means; this being the case am I not to be protected by you only?

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – SlOkams 41 to 50 – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

SlOkam 41 – In this SlOkam – ALavandhAr enjoys emperumAn‘s togetherness with periya thiruvadi (garudAzhwAn), who has the activities of being the dhvaja (flag) and everything else, and who is always dear to emperumAn like a ripened fruit.

dhAsas sakhA vAhanamAsanam dhvajO
yasthE vithAnam vyajanam thrayImaya: |
upasthitham thEna purO garuthmathA
thvadhanghrisammardhagiNAngaSObhinA ||

That garudAzhwAn has vEdhams as limbs, who is the servitor, friend, vehicle, throne, flag, canopy and chAmara for you, who is shining due to being identified by the scars caused by the pressing of your divine feet; you are worshipped by such garudAzhwAn in your divine presence …

SlOkam 42 ALavandhAr enjoys SrI sEnApathi AzhwAn‘s (vishvaksEna) dhAsya sAmrAjyam (kingdom of servitude) where emperumAn places all his responsibilities on vishvaksEna and places himself under the control of vishvaksEna.

thvadhIyabhukthOjjithaSEshabhOjinA
thvayA nisrushtAthmabharENa yadhyathA |
priyENa sEnApathinA nyavEdhi thath
thadhA’nujAnanthamudhAravIkshaNai: ||

vishvaksEna eats the (food) remnants of what you (emperumAn) eat, takes the responsibility (of managing nithya vibhUthi (spiritual realm) and leelA vibhUthi (material realm) from you; he, who is dear to all, takes approval, through your glance, for whatever actions are to be carried out and is capable of carrying out those activities.

SlOkam 43 ALavandhAr enjoys the nithyasUris‘ actions in servitude for emperumAn as said in vishNu sUktham “sadhA paSyanthi sUraya:” (nithyasUris are always seeing emperumAn) etc. His prayer is as said in thiruvAimozhi 2.3.10adiyArgaL kuzhAngaLai udan kUdavadhu enRu kolO?” (When will I be in the group of nithyasUris?).

hathAkhilaklESamalai: svabhAvatha:
*sadhAnukUlyaikarasais thavOchithai: |
gruhIthathaththathparichArasAdhanai:
nishEvyamANam sachivair yathOchitham ||

* Also recited as thvadhAnukUlyaika.

Oh one [emperumAn] who is worshipped by nithyasUris who are devoid of sufferings and blemishes and who always have natural kainkaryam (service [to you]) as their enjoyment, who match you [in your nature, abilities etc], holding garlands, incense, lamp etc which are required for such kainkaryams, and who instruct you [about the proper relationship, activities] and engage in service [to you] and who worship you according to [their/your] svarUpam …

SlOkam 44 – As said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 31.25 lakshmaNa says “bhavAmsthu saha vaidhEhyA girisAnushu ramsyathE” (While you enjoy with sIthA in the foothills of the mountain, I will serve you both in all ways), ALavandhAr desires to enjoy emperumAn giving pleasure to pirAtti in different aspects.

apUrva nAnArasa bhAva nirbhara
prabadhdhayA mugdha vidhagdhaleelayA |
kshaNANuvath kshipthaparAdhikAlayA
praharshayantham mahishIm mahAbhujam ||

emperumAn gives periya pirAtti joy by his sports/activities which are beautiful and skilful, which are making her feel brahmA’s life span being spent like a moment , etc., with many relishable aspects which are fresh (every moment), and is having huge arms (which are suitable to embrace periya pirAtti).

SlOkam 45 ALavandhAr enjoys emperumAn‘s form and his qualities which are the abode of such relishable aspects that bring pleasure to pirAtti.

achinthya dhivyAdhbhuthanithyayauvana
svabhAvalAvaNyamayAmruthOdhadhim |
Sriya: Sriyam bhakthajanaikajIvitham
samarthamApathsakhamarthikalpakam ||

emperumAn has inconceivable, spiritual/divine, amazing, eternal youth naturally, and being an ocean of abundant beauty, is SrI (wealth) for SrI (SrI mahAlakshmi), is the life of his devotees, is capable (of making even less-intelligent person to experience him progressively), is a friend in need and is like a kalpaka vruksham (desire fulfilling tree) for those who seek out …

SlOkam 46 ALavandhAr says – When will I give up attachment to worldly aspects and engage in kainkaryam for your pleasure to fulfil the purpose of my existence, unto your highness who is complete in the previously explained svarUpam (nature), rUpam (form), guNam (qualities) and vibhUthi (wealth, opulence, control) [explained from 32nd SlOkam to the previous SlOkam]?

bhavanthamEvAnucharan nirantharam
praSAntha niSSEsha manOrathAnthara: |
kadhA’hamaikAnthika nithya kinkara:
praharshayishyAmi sanAthajIvitha: ||

Being relieved from all other attachments with their traces and continuously following you only, when will I please you only by having eternal kainkaryam [to you] and by living with a purpose?

SlOkam 47 – In this SlOkam, ALavandhAr looks at the attainable ISvara‘s distinguished nature, and his own previous state, and thinks “How can I, a samsAri (worldly person) desire for the kainkaryam which is too far for the minds of brahmA, rudhra et al and is desired by nithyasUris who are untouched by material aspects? How can royal food become contaminated by poison!” and condemns himself as done by nammAzhwAr in “vazhavEzhulgu“.

dhigaSuchimavinItham nirdhayam mAmalajjam
paramapurusha! yO’ham yOgivaryAgragaNyai: |
vidhiSivasankAdhyair dhyAthumathyanthadhUram
thava parijanabhAvam kAmayE kAmavruththa: ||

Oh purushOththama! I who am famously known to act according to (my own) whims and fancies, should condemn myself, being impure, not reformed, merciless and shamless, yet desiring for service to you which is unattainable to even think for those brahmA, Siva, sanaka et al who are considered as foremost among the best yOgis.

SlOkam 48 ALavandhAr requests emperumAn to remove the sins and accept him, out of grace. Alternative explanation – ALavandhAra prays to emperumAn “Your highness should remove all sins that delay the attainment of the goal for me”. Previously he left emperumAn seeing the ultimate greatness of emperumAn; here, he approaches emperumAn thinking about emperumAn’s ultimate simplicity.

aparAdhasahasrabhAjanam
pathitham bhImabhavArNavOdharE |
agathim SaraNAgatham harE!
krupayA kEvalamAthsamAth kuru ||

Oh my saviour who eliminates the sorrows! I am the abode of countless faults; I have fallen in the terrible ocean of samsAra (material realm), have no other refuge and declare to be surrendered unto you; by your mercy only, you should accept me as yours.

SlOkam 49 emperumAn asks ALavandhAr “When you have abundance of faults, instead of pursuing different upAyams to eradicate those faults or holding on to me giving up everything else, why are you forcing me saying ‘krupayA kEvalamAthmasAth kuru (accept me as yours, only due to your mercy)?”. ALavandhAr replies “I have no knowledge to engage in SAsthrIyAnushtAnam (practices/means highlighted in SAsthram) [so no engagement in upAyAntharam]; since I have no other refuge, I cannot give up completely. So your special glance out of your great kindness, is the only means for my uplifting”.

avivEka ghanAntha dhingmukhE
bahudhA santhatha dhu:khavarshiNi |
bhagavan! bhavadhurdhinE padha:
skalitham mAmavalOkayAchyutha ||

Oh bhagavAn who is filled with gyAnam, Sakthi etc [6 primary qualities]! Oh one who does not abandon your devotees! I am falling off from virtuous path due to the rainy season darkness of samsAram which is having directions covered with clouds of darkness and pouring down sorrows continuously in many ways; bless me with your kind glance.

SlOkam 50 ALavandhAr says “As I have no refuge other than your mercy, there is no better recipient than I for your mercy; so do not leave this opportunity”.

na mrushA paramArthamEva mE
SruNu vigyApanamEkamagratha: |
yadhi mE na dhayishyasE thathO
dhayanIyas thava nAtha dhurlabha: ||

Oh my lord! First mercifully hear my request; (this request) is not false; it is truth only; if you don’t show your mercy and after losing me, you will not get any one who more qualified than I, to receive your mercy.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – SlOkams 31 to 40 – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

SlOkam 31 – In this SlOkam, ALavandhAr says “It is not sufficient to see your divine feet, you should decorate my head with your divine feet” as said in thiruvAimozhi 9.2.2 “padikkaLavAga nimirththa nin pAdhapangayamE thalaikkaNiyAy” (Let your divine lotus feet which rose to the size of the worlds decorate my head) and thiruvAimozhi 4.3.6 “kOlamAm en sennikku un kamalam anna kurai kazhalE” (your lotus like divine feet is the decoration for my head).

kadhA punaS SankharathAngakalpaka
dhvajAravaindhAnkuSavajralAnchanam |
thrivikrama! thvachcharNAmbujadhvayam
madhIyamUrdhAnamalankarishyathi ||

Oh my lord who incarnated as thrivikrama! When will my head be decorated with your two divine feet which are having [the marks of] Sankha (conch), chakra (disc), kalpaka vruksha (kalpaka tree), dhvaja/kodi (flag), arvaindha/thAmarai (lotus), ankuSa (hook), vajrAyudham (a weapon) as identity?

SlOkam 32 – From this SlOkam up to 46th SlOkam “bhavantham“, ALavandhAr, enjoys emperumAn‘s togetherness with beautiful limbs, ornaments, weapons, divine consorts, divine servitors, wealth etc., and asks when will he engage in service to emperumAn which resulted out of that blissful experience. With this, ALavandhAr mercifully explains his goal of serving bhagavAn in paramapadham along with the devotees.

virAjamAnOjjvalapIthavAsasam
smithAthasIsUnasamAmalachchavim |
nimagnanAbhim thanumadhyamunnatham
viSAlavakshasthalaSObhilakshaNam ||

[emperumAn is] having beautiful (due to the mix of colours)  radiant divine pIthAmbaram (yellow garment), faultless splendour like that of a blossomed kAyAm pU (purple coloured flower) , deep navel, slender waist, being great (due to having these features)  and is having the shining SrIvathsa mole in the broad divine chest …

SlOkam 33 – ALavandhAr is enjoying the valour, bravery etc and the beauty of emperumAn’s divine shoulders.

chakAsatham jyAgiNakarkaSaiSubhai:
chathurbhirAjAnuvilabibhir bhujai: |
priyAvathamsOthpalakarNabhUshaNa
SlathAlakAbandhavimardhaSamsibhi: ||

emperumAn who is shining by his auspicious four arms which are rough due to launching the arrows on bow string and are revealing the embossed marks of dark water-lily flowers which decorate SrI mahAlakshmi’s ears, her ear-rings and her wavy hair …

SlOkam 34 – After the divine shoulders, ALavandhAr enjoys the divine neck and the beauty of the divine face.

udhagrapInAmsavilambi kuNdala
alakAvaLIbandhurakambukandharam |
mukhaSriyA nyakkruthapUrNa nirmalA’-
mruthAmSubimbAmburuhOjjvalaSriyam ||

emperumAn is having neck that is beautiful due to the earrings that reach upto the tall and well-rounded divine shoulders He has curly hair and three lines on his neck. He wins over the great radiance of a full, faultless moon and a freshly blossomed lotus flower by the radiance of his divine face …

SlOkam 35 – As said in thiruvAimozhi 7.7.8 “kOLizhaith thAmarai” (the lotus eyes which have their own lustre as the ornament [in this pAsuram, nammAzhwAr enjoys the part-by-part beauty of the divine face of emperumAn]), ALavandhAr is enjoying the combination of the part-by-part beauty of the divine face.

prabudhdhamugdhAmbujachArulOchanam
savibhramabhrUlathamujjvalAdharam |
Suchismitham kOmaLagaNdamunnasam
lalAtaparyanthavilambithAlakam ||

One who is having blossomed and fresh lotus flower like eyes, divine eyebrows which are curved and look like a creeper, very radiant divine lips, pure smile, beautiful cheeks, raised nose, divine hairs which lean upto his divine forehead …

SlOkam 36 ALavandhAr enjoys the combination of emperumAn‘s ornaments and weapons.

spurathkrItAngadhahArakaNtikA
maNIndhrakAnchIguNanUprAdhibhi: |
rathAngaSankAsigadhAdhanurvarair
lasaththuLasyA vanamAlayOjjvalam ||

emperumAn is shining with the ornaments such as lustrous crown, shoulder rings, necklace, divine neck chain,  SrI kausthubha jewel, divine waist string, divine anklets etc., and weapons such as chakram (disc), conch, nAndhaka sword, kaumOdhakI mace, SArnga bow and radiant thiruththuzhAy (thuLasi) (which shines due to coming in contact with you) and vanamAlA garland.

SlOkam 37 – In the next two SlOkams (this and the next one), ALavandhAr is enjoying emperumAn‘s togetherness with pirAtti (SrI mahAlakshmi). In this first SlOkam, ALavandhAr mercifully explains her greatness and ISvara‘s great love towards her.

chakartha yasyA bhavanam bhujAntharam
thava priyam dhAma yadhIyajanmabhU: |
jagathsamastham yadhapAngasamSrayam
yadharthamambhOdhiramanthyabandhi cha ||

[Oh emperumAn!] for which pirAtti, you made your divine chest as her residence, the divine milk ocean which is the birth place of pirAtti which became a dear abode for you, whose [pirAtti’s] gentle glance, all of the world is dependent upon, for whom the ocean was churned and for whom you had built a bridge …

SlOkam 38 – In this SlOkam, ALavandhAr enjoys pirAtti’s (SrI mahAlakshmi) infinite enjoyability and exclusive existence for emperumAn as said in thiruvAimozhi 10.10.6 “unakkERkum kOla malarp pAvai” (SrI mahAlakshmi, who resides in the beautiful lotus flower and who is a perfect match for you).

svavaiSvarUpyENa sadhA’nubhUthayA’pi
apUrvavath vismayamAdhadhAnayA |
guNEna rUpENa vilAsachEshtithai:
sadhA thavaivOchithayA thava SriyA ||

Even when enjoyed always In your universal form, pirAtti amazes you with her qualities, beautiful form and nice activities and appears like new in all [of your] states (of bhagavAn such as param (in paramapadham), vyUham (kshIrAbdhi – milk ocean), vibhavam (incarnations) and so on), being a match for you exclusively and being your wealth.

SlOkam 39 ALavandhAr enjoys emperumAn‘s presence along with pirAtti (SrI mahAlakshmi) on the lap of thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan) which is explained in paryanka vidhyA.

thayA sahAsInamananthabhOgini
prakrushtavigyAnabalaikadhAmani |
paNAmaNivrAthamayUkhamaNdala
prakASamAnOdharadhivyadhAmani ||

AdhiSEsha is the abode of great knowledge and strength, who is having the divine private quarters of bhagavAn along with that pirAtti in the middle portion (lap) which is shining brightly as a result of the light emitted from the precious stones in his hoods; emperumAn is divinely resting on the divine form of such thiruvananthAzhwAn …

SlOkam 40 – Due to his urge towards kainkaryam (service), ALavandhAr enjoys thiruvananthAzhwAn’s (AdhiSEshan) distinguished activities. As said in SrIvishNu purANam 1.15.157 “upamAnamaSEshANAm sAdhUnAm yassadhA’bhavath |” (How prahladha has become the example of all good people), for those who are interested in kainkaryam, it is thiruvananthAzhwAn’s activities which are best examples. ALavandhAr explains ultimate state of such AdhiSEshan.

nivAsaSayyAsanapAdhukASuka
upadhAnavarshAthapavAraNAdhibhi: |
SarIrabhEdhais thava SEshathAm gathair
yathOchitham SEsha ithIrithE janai: ||

emperumAn is divinely resting  on the divine form of thiruvananthAzhwAn who is being the palace where emperumAn resides, the bed where he rests, the throne [where he sits], the sandals [which he wears], the garments [which he wears], the pillow [which he embraces], the umbrella which protects him from rain and shine, and assuming many other forms [for his service] in service for you and hence [thiruvananthAzhwAn] is being called by everyone as “SEsha” …

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – SlOkams 21 to 30 – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

SlOkam 21 ALavandhAr meditates upon the greatness of bhagavAn who is the refuge. Also explained as – Having previously explained the nature of the goal, here the nature of the person who pursues that goal is explained. Another explanation – Having previously explained the nature of bhagavAn, the refuge, here he highlights the nature of SaraNAgathi (the process of surrender) which is going to be explained subsequently.

namO namO vAngmanasAthibhUmayE
namO namO vAngmanasaikabhUmayE |
namO namO’nanthamahAvibhUthayE
namO namO’nanthadhayaikaSindhavaE ||

My namaskAram, namaskAram (salutations! salutations!) to you who are beyond the reach of the speech and mind (of those who try to know you by their own efforts); my namaskAram to you who are within the reach of the speech and mind (of those who have known you, by your grace); my namaskAram to you who have boundless great wealth; my namaskAram to you who are an ocean of mercy.

slOkam 22 – ALavandhAr declaring his qualification, engages in prapaththi (surrender) which came about [in previous pAsuram]. This SlOkam can also be explained as practicing the means which is apt for the goal which was explained previously.

na dharmanishtO’smi na chAthmavEdhI
na bhakthimAmsthvachcharaNAravindhE |
akinchanO’nanyagathiS SaraNya!
thvathpAdhamUlam SaraNam prapadhyE ||

Oh my lord who is apt to be surrendered to! I am not firm on karma yOgam: I do not have the knowledge about the self; I do not have bhakthi (devotion) at your divine lotus feet; I who am having having no other means and no other refuge, firmly accept your divine lotus feet as the means.

slOkam 23 – When bhagavAn opines “Don’t worry that you don’t have anything favourable towards me; as long as you don’t have prohibited practices which will destroy the qualifications you may have earned, I will create virtues in you and will bestow the goal too”, ALavandhAr says “I am complete with unfavourable aspects”.

na nindhitham karma thadhasthi lOkE
sahasraSO yanna mayA vyadhAyi |
sO’ham vipAkAvasarE mukundha!
krandhAmi samprathyagathis thavAgrE ||

Oh lord who bestows liberation! Those prohibited actions which were not performed by me thousands of times, are not present even in SAsthram [world indicates SAsthram which conducts the world]; right now, when [such actions] culminate into results, I am crying in front of your highness, due to having no other refuge.

SlOkam 24 – ALavandhAr calls out to emperumAn saying “your grace is the only refuge for me”; ALavandhAr says “Like it is a great fortune for me to attain you, for your grace too, I am an apt gain”.

nimajjathO’nanthabhavArNavAntha:
chirAya mE kUlamivASi labdha: |
thvayApi labdham bhavagavannidhAnIm
anuththamam pAthramidham dhayAyA: ||

Oh my lord who is not limited (by place, time and entities)! You came like a shore to me who is submerged for a very long time in the ocean of samsAram; oh bhagavAn! Now, to your grace too, I am attained as an apt recipient.

SlOkam 25 emperumAn asks “When you have fully placed your responsibilities on me, your nature should be as said in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 9.30 “… thath thasya sadhruSam bhavEth“ (SrI rAma himself destroying lankA and rescuing me is that which will fit his nature – so I will wait for his arrival); this being the case, why are you insisting upon me to help you now?” ALavandhAr replies “I am not asking  you to remove my tragedy; when your devotees suffer in this world, it is a blemish for the glory of your highness; so, I request you to remove that”.

abhUthapUrvam mama bhAvi kim vA
sarvam sahE mE sahajam hi dhu:kham |
kinthu thvadhagrE SaraNAgathAnAm
parAbhavO nAtha! na thE’nurUpa: ||

Oh my lord! What new grief is going to occur to me which has not occurred previously? I am tolerating all these sorrows; sorrows are born along with me; but for those who are surrendered unto you, an insult in the presence of your highness, does not fit your stature.

slOkam 26 ALavandhAr says “Even when you abandon me disregarding the adverse impact on your own greatness, I will not give up on you” and manifests his mahA viSvAsam (unshakeable faith) which is a result of his agathithva (lack of any other refuge).

nirAsakasyApi na thAvadhuthsahE
mahESa! hAthum thava pAdhapankajam |
rushA nirasthO’pi Sisu: sthanandhayO
na jAthu mAthuScharaNau jihAsathi ||

Oh sarvESvara (lord of all)! Even (if you) pushed (me) aside, I will not dare to let go of your divine lotus feet; [just like, even] if a nursing baby was pushed away (by the mother) out of anger, [the baby] would never like to leave the mother’s feet.

SlOkam 27 ALavandhAr says “Is it only my ananya gathithva (lack of any other refuge) which makes me never leave you? My mind which is drowned in your enjoyable nature, will not seek anything else”.

thavAmruthasyandhini pAdhapankajE
nivESidhAthmA gathamanyadhichchathi? |
sthith’ravindhE makarandhanirbharE
madhuvrathO nEkshurakam hi vIkshathE ||

How will my mind which is placed (by your grace) at your divine lotus foot generating abundance of nectar, desire for anything else? When reddish lotus flower filled with honey is present, will a bee even see a grass flower?

SlOkam 28 – ALavandhAr asks ”Is an anjali (joining the palms and praying) not sufficient for you to help me?”.

thvadhanghrimudhdhiSya kadhA’pi kEnachith
yathA thathA vA’pi sakruthkruthO’njali |
thadhaiva mushNAthyaSubhAnyaSEshatha:
SubhAni pushNAthi na jAthu hIyathE ||

If an anjali (joining the palms [indicating physical surrender]) is performed by any one at any time in any manner, immediately that removes the sins without a trace; nurtures auspicious aspects;  [such auspiciousness] never diminishes.

SlOkam 29 – This SlOkam indicates mAnasIka prapaththi (mental surrender). Alternatively – it can also be said that parabhakthi which is the result of the surrender is explained in SlOkam 28 “thvadhangrimudhdhisya” and SlOkam 29 “udhIrNa“.

udhIrNasamsAradhavASuSukhsaNim
kshaNEna nirvApya parAm cha nirvruthim |
prayachchathi thvachcharNAmbuja
dhvayAnurAgAmruthasindhuSIkara: ||

A droplet in the ocean of love for your two reddish divine lotus feet extinguishes the fiercely burning forest fire of samsAram (material bondage) within a moment and gives superior bliss too.

SlOkam 30 – As ALavandhAr has accepted sidhdhOpAyam (established means, i.e., bhagavAn) which bestows the result without any delay, unable to wait for the attainment of the result, being  incited by the thvarA (urge), ALavandhAr says as in thiruvAimozhi 6.9.9 “kUvik koLLum kAlam innam kuRugAdhO” (Will the day of reaching you not be soon?). Also explained as – Due to parabhakthi which is the result of prapaththi (surrender), ALavandhAr is asking as to when he will see [the divine feet of emperumAn] as said in thiruvAimozhi 6.3.10 “kanaikazhal kANbadhenRukol kaNgaL” (when will my eyes see the divine feet of emperumAn?) and in thiruvAimozhi 9.5.1″kANak karudhum en kaNNE” (my eye desires to see).

vilAsavikrAnthaparAvarAlayam
namasyadhArthikshapaNE kruthakshaNam |
dhanam madhIyam thava pAdhapankajam
kadhA nu sAkshAthkaravANi chakshushA ||

When will I see with my eyes your divine lotus foot which is my wealth and which spends its time owning the abodes of the celestial/superior dhEvas and the inferior humans, who were sportingly measured and – in the matter of eliminating the sorrows of those who worshipped it?

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – SlOkams 11 to 20 – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

SlOkam 11 – In this pAsuram the parathva lakshaNam (identity of supremacy) is explained.

SvAbhAvikAnavadhikAthiSayESithruthvam
nArAyaNa thvayi na mrushyathi vaidhika: ka: |
brahmA SivaS Sathamakha: parama: svarAtithi
EthE’pi yasya mahimArNavaviprushasthE ||

Oh nArAyaNa! brahmA, Siva, indhra and mukthAthmA ,who is not bound by karma and greater than all of those dhEvathAs – all of these said persons are like a drop in the ocean of your greatness; which vaidhika (one who practices vEdham) will not tolerate your aiSwarya (ability to control) which is natural and having boundless greatness?

SlOkam 12 – In this pAsuram, instead of the (common and specific) names which cause doubts about the identity of the person, ALavandhAr is mercifully explaining the names which are individually complete and are able to clearly identify the supremacy of emperumAn.

kaSSrI: Sriya: paramsathvasamASraya: ka:
ka: puNdarIkanayana: purushOththama: ka: |
kasyAyuthAyuthaSathaikakalAmSakAmSE viSvam vichithrachidhachithpravibhAgavruththam ||

Who is the wealth of SrI: (SrI mahAlakshmi)? Who has pure goodness in him? Who is lotus-eyed? Who is known as purushOththama? Whose one small fraction of (thousandth of thousandth of many crores sized) vow/will sustains all of this world which is having diversified categories of chEthana (sentient entities) and achEthana (insentient entities)?

SlOkam 13 – ALavandhAr explains kshEthragyathva (being jIvAthmA) of brahmA rudhra et al and parathva (supremacy) of bhagavAn through incidents from ithihAsam and purANam.

vEdhApahAragurupAthaka dhaithyapIdAdhi
Apath vimOchanamahishtapalapradhAnai: |
kOnya: prajApaSupathI paripAthi kasya
pAdhOdhakEna sa Sivas svaSirOdhruthEna ||

Who else (other than you) protected brahmA who is known as prajApathi and Siva who is known as paSupathi, by removing the dangers such as stealing of vEdham [brahmA losing vEdham], sin acquired due to plucking own father’s head [rudhra plucking the head of brahmA] and grief inflicted by asuras [for indhra et al dhEvathAs] etc? By holding whose SrIpAdha thIrtham (holy water which washed the feet) on his head did Siva become pure?

SlOkam 14 ALavandhAr concludes (the series of these five pAsurams) explaining the supremacy of bhagavAn through logic and reasoning which are favourable to pramANam (SAsthram, authentic scriptures).

kasyOdharE haravirinchimukha: prapancha:
kO rakshadhImamajanishta cha kasya nAbhE: |
krAnthvA nigIrya punarudhgirathi thvadhanya:
ka: kEna vaisha paravAnidhi SakyaSanka: ||

In whose stomach Siva, brahmA et al and the world were subdued? Who is protecting this world? From whose navel (this world) was created? Who else other than you measured, swallowed and spat out this world again? Can there even be a doubt on the lordship of this world?

SlOkam 15 – In this SlOkam, while this is clearly established through authentic texts, as said in SrI bhagavath gIthA 16.20 “AsurIm yOnimApannA:” (being born as asura), thinking “Alas! These demoniac people are missing out on him!”, ALavandhAr feels sorrow for the loss of such people. Alternative explanation – Let this distinguished lord be not seen by demoniac people as said in thiruvAimozhi 1.3.4yArumOr nilaimaiyan ena aRivariya emperumAn” (emperumAn is such that he cannot be perceived by [envious] people as “He is of such qualities”).

thvAm SeelarUpacharithai: paramaprakrushta
sathvEna sAthvikathayA prabalaiScha SAsthrai: |
prakhyAthadhaivaparamArthavidhAm mathaiScha
naivAsuraprakruthaya: prabhavanthi bOdhdhum ||

[Alas!] The demoniac people are incapable of knowing you (who is superior to all) who is known through

  • your Seela guNam (the quality of simplicity), form (which is glorified by the vEdham) and (divine) activities,
  • your abode/wealth which is filled with pure goodness,
  • SAsthrams which are strong/firm because of their nature of goodness and
  • through the opinions of those who know the truth about you.

SlOkam 16 – ALavandhAr thinks about noble souls reaching ermperumAn due to emperumAn’s simplicity  and considers it [their knowing/attaining emperumAn] as his (ALavandhAr‘s) own benefit.

ullangitha thrividha sImasamAdhiSAyi
sambhAvanam thava paribradimasvabhAvam |
mAyAbalEna bhavathA’pi nigUhyamAnam
paSyanthi kEchidhaniSam thvadhananyabhAvA: ||

Those (few) great souls who think about you exclusively are seeing your prabhuthva (lordship) which is beyond the three types of limitations (kAla (time), dhESa (place) and vasthu (entity)) and is beyond any doubt of “Isthere anyone equal or higher then you?”, even when your such lordship was concealed by you by your amazing ability.

SlOkam 17 – Here ALavandhAr explains the variety of entities which are controlled by bhagavAn and which are required to be the target of his sarvESvarathva (lordship over everything) which was explained previously.

yadhaNdam aNdAthara gOcharam cha yath
dhaSOththarANyAvaraNAni yAni  cha |
guNA: pradhAnam purusha: param padham
parAthparam brahma cha thE vibhUthaya: ||

(1) brahmANdam [the 14 layered oval shaped universe under the control of brahmA], (2) whatever is inside the aNdam, (3) those [seven] AvaraNas (enclosures) [which cover the aNdam] each of which is 10 times bigger in size than the previous one and all of these,(4) qualities viz sathva (goodness), rajas (passion) and thamas (ignorance),  (5) mUla prakruthi (primordial matter), (6) the collection of jIvAthmAs (sentient entities), (7) SrIvaikuNtam (spiritual realm), (8) the collection of nithyasUris who are greater than mukthAthmAs (who are greater than dhEvathAs starting with brahmA et al), and (9) the divine auspicious form(s) are all your bodies/forms.

SlOkam 18 ALavandhAr previously spoke about the greatness of SaraNya (refuge – the lord) and in this pAsuram, to eliminate the thought of hesitation in us thinking “How can I approach such ubhaya vibhUthi nAtha (the lord of both worlds)?”, explains twelve qualities which are those which let the devotees engage in him. Alternatively – Previously bhagavAn‘s sarvESvarathvam (supremacy) is explained and now he speaks about his qualities which are apt to be spoken about.

vaSI vadhAnyO guNavAn rujuS Suchir
mrudhurdhayALur madhurassthiras sama: |
kruthI kruthagyasthvamasi svabhAvathas
samasthakalyANaguNAmruthOdhdhi: ||

You are naturally a nectarean ocean of auspicious qualities such as (1) being controlled (by your devotees), (2) being generous (of presenting yourself to your devotees), (3) having sauSeelya (excellence in disposition,(4) presenting yourself to everyone without discrimination), (5) being honest (in mind, words and actions), (6) having purity (to show your mercy unconditionally), (7) being unable to bear the separation from your devotees, (8) being compassionate (cannot bear the sorrow of your devotees), (9) being sweet, firm in protecting (your devotees), (10) being equal (for all who surrender unto you), (11) being one who engages in actions (of your devotees, considering them to be your own) and (12) being grateful towards your devotees even for the smallest of their acts.

SlOkam 19 – ALavandhAr says that just as bhagavAn‘s auspicious qualities are countless, each quality in itself is boundless.

uparyuparyubjabhuvO’pi pUrushAn
prakalpya thE yE SathamithyanukramAth |
giras thvadhEkaikaguNAvadhIpsayA
sadhA sthithA nOdhyamathO’thiSErathE ||

By reciting “thE yE Satham” (such hundred) repeatedly for more and more brahmAs, vEdha vAkyams (sacred sounds/hymns) are always focussed on imagining new brahmAs, desiring to see the boundary of your each quality, and have not moved forward crossing over the starting stage.

SlOkam 20 – ALavandhAr now explains the greatness of the devotees who are the enjoyers of the previously explained qualities of bhagavAn. Alternative explanation – If there is so much greatness for those devotees who acquired such greatness from bhagavAn as said in brahma sUthram 1.1.20 “asminnasya cha thadhyOgam SAsthi” (Sruthi explains blissful togetherness of jIvAthmA with brahmam which is blissful), it is obvious that bhagavAn’s greatness cannot be measured.

thvadhASrithAnAm jagadhudhbhavasthithi
praNASasamsAravimOchanAdhaya: |
bhavanthi leelA vidhayaScha vaidhikAs
thvadhIya gambhIra manOnusAriNa: ||

For your devotees (like brahmA et al) creating the world, protecting, annihilating, helping to cross over the samsAra (material realm), etc., are like sports; the rules of vEdham too follow the deep divine hearts of your devotees.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – SlOkams 1 to 10 – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< thaniyans

SlOkam 1 – In first SlOkam, ALavandhAr salutes nAthamunigaL‘s excellence in the real wealth of gyAnam and vairAgyam.

namO’chinthyAdhbhudhAklishta gyAna vairAgyarASayE |
nAthAya munayE’gAdhabhagavadh bhakthisindhavE ||

I offer my salutations to nAthamunigaL who is a collection of beyond-comprehension, amazing knowledge and detachment, which were easily attained (by the grace of bhagavAn), who meditates upon bhagavAn and is an ocean of deep devotion towards bhagavAn.

SlOkam 2 – In this SlOkam, the ultimate greatness of nAthamunigaL’s knowledge etc relating to bhagavAn’s avathArams is explained. Alternatively, it explains “his knowledge etc (explained in previous SlOkam) instead of being curtailed in him, is flooding down to me (ALavandhAr)”.

thasmai namO madhujidhangri sarOja thathva
gyAnAnurAga mahimAthiSayAnthasImnE |
nAthAya nAthamunayE’thra parathra chApi
nithyam yadhIya charaNau SaraNam madhIyam ||

My salutations to SrIman nAthamunigaL whose divine feet are always my refuge in this world and the other world as well, who is the pinnacle of greatness of true knowledge and devotion at the divine lotus feet of emperumAn, who killed madhu, and one who is [my] lord.

SlOkam 3 – Like a thirsty person’s thirst does not get quenched by drinking more and more water, ALavandhAr is saying “I am his servitor, again and again”.

bhUyO namO’parimithAchyutha bhakthi thathva
gyAnAmruthAbdhi parivAha Subair vachOpi: |
lOkE’vathIrNa paramArtha samagra bhakthi
yOgAya nAthamunayE yaminAm varAya ||

Again my salutations to nAthamunigaL who has incarnated in this world in the form of auspicious words overflowing from the ocean of unlimited devotion towards bhagavAn and true knowledge, who is the ultimate benefit, who is complete, who is having bhakthi yOga and is best among the yOgis.

SlOkam 4 – ALavandhAr salutes SrI parASara bhagavAn due to his contribution in the form of SrIvishNu purANam.

thathvEna yaSchidhachIdhISwara thath svabhAva
bhOgApavarga thadhupAyagathIrudhAra: |
sandharSayan niramimItha purANarathnam
thasmai namO munivarAya parASarAya ||

My salutations to that magnanimous parASara rishi who is the best among rishis, who mercifully gave SrIvishNu purANam, gem (best) among purANams which clearly explains the three entities namely chith (sentient entities), achith (insentient entities) and ISwara (God), their nature, the pleasures (of this material realm), mOksham (liberation), the means for pleasures in this material realm and liberation from this realm, and the goal reached by the jIvAthmAs, as they are (truthfully).

SlOkam 5 ALavandhAr is falling at the divine feet of nammAzhwAr and surrenders unto him.

mAthA pithA yuvathayas thanayA vibhUthi:
sarvam yadhEva niyamEna madhanvayAnAm |
Adhyasya na: kulapathEr vaguLAbhirAmam
SrImath thadhangriyugaLam praNamAmi mUrdhnA ||

nammAzhwAr‘s divine feet are always mother, father, woman [spouse], children, great wealth and everything else (that is not mentioned here) for [me and] my descendants. I worship and bow down with my head at the two divine feet of such AzhWAr, who is the leader and the head of our [vaishNava] clan, who is decorated with magizha flowers and is having SrIvaishNavaSrI (wealth of kainkaryam).

SlOkam 6 – As said in thiruvAimozhi 7.9.7 “vaigunthanAgap pugazha” (emperumAn making AzhwAr praise him as the lord of SrIvaikuNtam), since praises are dear to him (ISwara), and also praising emperumAn is dear to the AchAryas, with the intent to praise him, briefly explaining the upAyam (means) and upEyam (goal), starts praising bhagavAn.

yanmUrdhni mE SruthiSirassu cha bhAthi yasmin
asman manOrathapadhas sakalassamEthi |
sthOshyAmi na: kuladhanam kuladhaivatham thath
pAdhAravindham aravindhavilOchanasya ||

I am going to praise the divine lotus feet of puNdarIkAksha (lotus eyed lord) who is being the wealth of our clan and being the (dependable) deity of our clan, on whose divine feet all our overflowing love reaches beautifully, whose divine feet are seen on my head and also in vEdhAntham.

SlOkam 7 ALavandhAr withdraws from the effort as arjuna gave up fighting after setting out to fight as said in SrI bhagavath gIthA 1.47 “visrujya saSaram chApam” (dropped the bow along with the arrows).

thathvEna yasya mahimArNavaSIkarANu:
SakyO na mAthumapi SarvapithAmahAdhyai: |
karthum thadhIyamahimasthuthimudhyathAya
mahyam namO’sthu kavayE nirapathrapAya ||

It is impossible for Siva, brahmA et al to truly measure even a small atom in a droplet of the ocean of greatness of that emperumAn. I who have set out to do [sing] praises about such emperumAn’s greatness shamelessly claiming to be a poet, should salute myself [for this laughable effort].

SlOkam 8 – Like ISwara motivated arjuna who withdrew from the battle to say as in SrI bhagavath gIthA 18.73 “karishyE vachanam thava” (I will fight as you said), here, he motivates ALavandhAr saying “the mouth is present only to praise him; as said in SrIvishNu sahasranAmam ‘sthavya: sthavapriya:’ (he is praiseworthy and he likes to be praised), it is dear to me to be praised”. Hearing this, ALavandhAr becomes convinced [to praise emperumAn].

yadhvA SramAvadhi yathAmathi vApyaSaktha:
sthaumyEvamEva kalu thE’pi sadhA sthuvantha: |
vEdhASchathurmukha mukhAScha mahArNavAntha:
kO majjathOraNukulAchalayOrviSEsha: ||

Or, I who am incapable shall praise until becoming tired or as much as I know; in this manner only the vEdhams that always praise, the four-headed brahmA et al are praising; what is the difference between a (small) atom and a (big) mountain which are submerged inside a huge ocean?

SlOkam 9 – Now, ALavandhAr says that he is more qualified to bhagavAn praise than brahmA et al.

kinchaisha SakthyathiSayEna na thE’nukampya:
sthOthApi thu sthuthi kruthEna pariSramENa |
thathra Sramasthu sulabhO mama mandhabudhdhE:
ithyudhyamO’yamuchithO mama chApjanEthra ||

Further, I am not qualified to have you shower your mercy due to greatness of my abilities to praise you; but I am qualified to have you shower your mercy due to becoming tired in praising you; in this case, I will become fatigued easily due to having very little intelligence; thus, this effort [of praising you] is only apt for me [in comparison with brahmA et al].

SlOkam 10 – After stepping back from praising emperumAn and then having been convinced to praise, ALavandhAr explains emperumAn‘s parathvam (supremacy) which makes him the refuge, in the subsequent five SlOkams. In this first SlOkam (among the five), ALavandhAr mercifully explains emperumAn’s supremacy through kAraNa vAkyas (passages in SAsthram which speak about emperumAn being the origin).

nAvEkshasE yadhi thathO bhuvanAnyamUni
nAlam prabhO bhavithumEva kutha: pravruththi: |
Evam nisarga suhrudhi thvayi sarvajanthO:
svAmin na chithram idham ASritha vathsalathvam ||

Oh my lord! if (you) had not bestowed your merciful glance after the total deluge, these worlds would not have been created;  it is obvious that no actions would have occurred [if the worlds were not created to start with]. Oh lord! In this manner, it is not strange to see this quality of manifesting motherly affection towards your devotees, when you are the natural friend for all creatures.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

e-book – https://1drv.ms/b/s!AhgMF0lZb6nnhFi9oDwUk2Xezywv?e=ShgRYl

vishnu-lakshmijalavandhar-nathamunigalALavandhAr and nAthamunigaLkAttu mannAr kOyil

ALavandhAr, a great scholar of viSishtAdhvaitha sidhdhAntham and SrIvaishNava sampradhAyam and the grandson of the revered AchArya, nAthamunigaL, revealed the most essential principles of prApyam (goal) and prApakam (means) through detailed elaboration of dhvaya mahA manthram in his sthOthra rathnam. This is the earliest known samskritha sthOthra grantham of our pUrvAchAryas which is available for us now.

periya nambi went to kAnchIpuram with the desire of facilitating iLaiyAzhwAr (SrI rAmAnuja) to become a Sishya of ALavandhAr. iLaiyAzhwAr was bringing thIrtham (water) from sALaik kiNaRu (a well) as kainkaryam for dhEvap perumAL under the guidance of thirukkachchi nambi. periya nambi recited some SlOkams from sthOthra rathnam which attracted iLaiyAzhwAr very much and brought iLaiyAzhwAr into our sampradhAyam. iLaiyAzhwAr who went on to be famously known as emperumAnAr, had great attachment for this prabandham and used several passages from this prabandham in his SrIvaikuNta gadhyam too.

periyavAchchAn piLLai has written an elaborate vyAkyAnam (commentary) for this divine prabandham. The esoteric meanings of the sthOthrams are eloquently explained by periyavAchchAn piLLai in his commentary. We are seeing the simple explanation for the SlOkams here based on this commentary.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org