Category Archives: Other

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 29 – 30

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 29

ఈ పాశురములో మామునులు చైత్రమాస ఆరుద్రా నక్షత్రముతో కూడిన శుభదిన వైభవమును ఎల్లవేళలా స్మరిస్తూ ఉండమని తన మనస్సునకు ఉద్దేశించి కృప చేయుచున్నారు.

ఎందై ఎతిరాశర్ ఇవ్వులగిల్ ఎన్దమక్కా                                                              వన్దుదిత్త నాళెన్నుమ్ వాశియినాల్ ఇన్ద                                                              త్తిరువాదిరై దన్నిన్ శీర్మదనై నెఞ్జే!                                                                ఒరువామల్ ఎప్పొழுదుమ్ ఓర్!!

క్రిందటి పాశురములలో లోకమునకు ఉపదేశించిరి. ఈ పాశురములో తానే ఈ శుభదినము యొక్క వైభవ ప్రభావమునకు ఆకర్షతులై దానిని అనుభవించుచున్నారు. ఎంబెరుమానార్ తామే “అఖిల జగత్ స్వామిన్! అస్మత్ స్వామిన్” (సకలలోకములకు నాధనే! నాకూ నాధనే) అని ఎంబెరుమాన్ విషయముగా శ్రీగద్యత్రయములో అనుభవించిన విధముగా, వీరునూ రాబోవు పాశురములలో ఎంబెరుమానార్ ఈ ప్రపంచమునకు చేసిన ఉపకారమును అనుభవిస్తూ, ఈ పాశురములో తమకు చేసిన ఉపకారమును అనుభవిస్తున్నారు.

పాశురము 30

ఇంతకు పూర్వము ఆళ్వార్ల అవతారదినములను కీర్తించినారు. ఇక నాలుగు పాశురములలో వరుసగా వారి అవతార స్థలమును కీర్తస్తున్నారు. ఈ పాశురములో మొదలాళ్వార్ల, తిరుమంగై ఆళ్వారు మఱియు తిరుప్పాణ్ ఆళ్వార్ల అవతార స్థలములను గురించి కృప చేయుచున్నారు. శ్రీ అయోధ్యా, శ్రీ మధురా మొదలగునవి ఎంబెరుమాన్ అవతరించిన దివ్య క్షేత్రములు. వీటికి ఎటువంటి కీర్తి గలదో అదేవిధంగా కీర్తి కలిగినవి ఆళ్వార్లవతరించిన ప్రదేశములు ఏలననగా ఆళ్వార్లవతరించుట వలననే మనము ఎంబెరుమాన్ ను తెలుసుకొనగలుగుచున్నాము.

ఎణ్ణరుమ్ శీర్ పొయ్గై మున్నోర్ ఇవ్వులగిల్ తోన్ఱియ ఊర్!                                       వణ్మై మిగు కచ్చి మల్లై మామయిలై మణ్ణియిల్ నీర్                                            తేజ్ఞ్గుమ్ కుఱైయలూర్ శీర్ కలియన్ తోన్ఱియ ఊర్!                                                ఓజ్ఞ్గుమ్ ఉఱైయూర్ పాణనూర్ !!

లెక్కింపనలవిగాని కల్యాణ గుణములు కలిగిన వారు ముదలాళ్వార్లు. అదే విధముగా పొయిగై, పూదత్త మరియు పేయాళ్వార్లు అవతరించిన ప్రదేశములు తరతరాలుగా చాలా విశిష్టతను కలిగిన కాంచీపురం (తిరువెక్కా), తిరుకడల్ మల్లై (ప్రస్తుతం మహాబలిపురం) మఱియు తిరుమయిలై మొదలగునవి. స్వచ్ఛమైన నీటి సమృద్ధి కలిగిన తిరుక్కురయలూర్ గొప్ప కీర్తి గల తిరుమంగై ఆళ్వార్ల అవతార స్థలము. అదే విధముగా గొప్ప స్థితిని కలిగిన తిరుక్కొళి అని పిలువబడే తిరువురైయూర్ తిరుప్పాణాళ్వార్ల అవతార స్థలము.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-29-30-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 97 – senjol

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Essence of thiruvAimozhi 10.7

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of emperumAn being desirous of AzhwAr’s body and making him give up on that by requesting “Please relieve me from this body which is an obstacle” and is mercifully explaining it.

How is that done? AzhwAr observed that emperumAn arrived there, united with him, remained subservient towards him and desired to carry AzhwAr with the body to thirunAdu (paramapadham), and had great desire towards that body. Seeing emperumAn’s great desire towards AzhwAr’s body, AzhwAr thought “Due to his great attachment towards me, he is showing attachment towards my body” and considered “Since he is blinded by love towards my body without knowing its defects, if I inform its defects he will give up on it” and informed its defects to emperumAn. Hearing that, just as one will like the sweat etc of his beloved person, emperumAn started liking AzhwAr’s body more than ever before. AzhwAr surrendered by placing his head at emperumAn’s divine feet and requested “This body is completely undesirable for me, hence you should eliminate it”. Since emperumAn is waiting for AzhwAr’s command, he nodded his head saying “If his body is undesirable for him, let me eliminate it for him with great effort”. Seeing this, AzhwAr nodded his head saying “How he is obeying my words! What a quality!”. mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “senjoRkavi” starting with “senjol paran“.

pAsuram

senjoRparan thanadhu sIrArum mEni thanil
vanjiththuch cheyginRa vAnjaidhanin vinjudhalaik
kaNdavanaik kARkattik kai viduviththuk koNda
thiNdiRal mARan nam thiru

Listen

word-by-word meanings

senjol paran – paramapurusha who is the object of vEdham which has honest words
thanadhu – his (AzhwAr’s)
sIr Arum mEni thanil – divine form which is filled with qualities such as gyAna etc
vanjiththuch cheyginRa vAnjaidhanin vinjudhalaik kaNdu – seeing the abundant, mischievous desire
avanaik kAl katti – holding on to emperumAn’s divine feet
kai viduviththuk koNda – relieved himself (to escape from his amazing web)
thiN thiRal mARan – AzhwAr who has firm strength
nam thiru – our wealth

Simple Translation

paramapurusha who is the object of vEdham which has honest words had abundant, mischievous desire towards AzhwAr’s divine form which is filled with qualities such as gyAna etc. Seeing that, AzhwAr who has firm strength, relieved himself holding on to emperumAn’s divine feet. Such AzhwAr is our wealth.

Highlights from vyAkyAnam

 • senjol paran – As said in periyAzhwAr thirumozhi 4.10.7 “senjol maRip poruLAgi ninRa dhEvargaL nAyaganE” (The lord of dhEvas, who remain the object of vEdham which has honest words) – sarvESvaran who is greater than all and is revealed by this thiruvAimozhi, which is a honest collection of words. This thiruvAimozhi is known as in thiruvAimozhi 10.6.11 “sevikkiniya senjol” (honest word which is pleasing to the ear).
 • sIrArum mEnidhanil – Just as emperumAn desired to see the unbathed, divine form of sIthAp pirAtti who was imprisoned as said in thiruvAimozhi 4.8.5thanich chiRaiyil viLappuRRa” (being famous for remaining alone in prison of lankA), he desired to see AzhwAr’s divine form which has abundant gyAnam, bhakthi etc and is imprisoned as said in thiruvAimozhi 1.3.11piRavi anjiRai” (the cruel prison of birth).
 • vanjiththuch cheyginRa vAnjaidhanin vinjudhalaik kaNdu – On seeing emperumAn’s great desire towards AzhwAr’s divine form, as said in,
  • vanjak kaLvan mAmAyan mAyak kaviyAy vandhu en nenjum uyirum uL kalandhu ninRAr aRiyA vaNNam en nenjum uyirum avai uNdu thAnEyAgi niRaindhAnE” (emperumAn, being in thirumalai, who steals without the knowledge of those from whom he steals, who has very amazing form, qualities etc, who remains with mischievous acts to make me sing poems, is arriving in my heart and mixing in my heart and self even without the knowledge of lakshmi et al who remain with him; he consumed my heart and self, became the exclusive enjoyer and became avAptha samastha kAma (one without any unfulfilled desire). Oh all of you who can sing poems with honest words! Protect yourselves and your belongings from being stolen and try to serve him with your speech) [1st pAsuram]
  • ennai muRRum uyir uNdE” (He is enjoying me fully in all ways) [2nd pAsuram]
  • ennai muRRum uyir uNdu en mAya Akkai idhanuL pukku” (Enjoying my AthmA in all ways, emperumAn entered my body) [3rd pAsuram]
  • enkol ammAn thiruvaruLgaL? ulagum uyirum thAnEyAy nangen udalam kai vidAn” (He is certainly not abandoning my body. How [amazing] are the acts of emperumAn’s Seelam which favour us?) [4th pAsuram]
  • thirumAlirunjOlai malaiyE thiruppARkadalE en thalaiyE thirumAl vaigundhamE thaN thiruvEngadamE enadhudalE arumA mAyaththenadhuyirE manamE vAkkE karumamE orumA nodiyum piriyAn en Uzhi mudhalvan oruvanE” (emperumAn, being the cause for all entities which are controlled by time, to acquire me, is not separating even for a fraction of a moment from thirumAlirunjOlai hill, thiruppARkadal , my head, paramapadham where he is residing as Sriya:pathi as said in “SriyAsArdham“, invigorating periya thirumalai, my body, my AthmA which is united with the insurmountable, great, amazing prakruthi, my mind ,speech and action. What a distinguished one he is! ) [8th pAsuram]
 • kAl katti kai viduviththuk koNdu – By showing the defects of the body, AzhwAr holding on to emperumAn’s feet, relieved the shackles on own feet, as said in,
  • udalum uyirum mangavottE” (Oh heart! To have our body, vital air etc, which are to be given up by us, destroyed, go close to and surrender unto the beautiful, invigorating thirumAlirunjOlai which is the abode of my lord due to this apt relationship) [9th pAsuram]
  • mangavottu un mA mAyai thirumAlirunjOlai mEya nangaL kOnE! yAnE nIyAgi ennai aLiththAnE! pongaimpulanum poRiyaindhum karumEndhiriyam aimbUdham ingu ivvuyirEy pirakirudhi mAnAngAra manangaLE” (Oh one who is eternally residing in thirumAlirunjOlai hill, being the one who is the lord for those who are like me, being me without any difference between us, as if I am giving the remedy myself, and who protected me! Mercifully agree to destroy your very amazing prakruthi and effects of prakruthi which constitute five types of rising, enjoyable aspects such as sound, touch, form, taste and smell, five traps such as eye, ear, nose, tongue and skin which are gyAnEndhriyams, five karmEndhriyams (senses of action) which help in engaging in such aspects, pancha bUthams such as earth, water, air, fire and ether which are the abodes for Sabdha etc and which are the cause for the body which holds the senses, primordial matter which is closely bound with AthmA in this samsAram, mahAn which facilitates creation, ahankAra which facilitates ego/intellect and mind which is the cause for sankalpa) [10th pAsuram]
 • kai viduviththuk koNda thiN thiRal mARan – The omnipotent lord, held on to AzhwAr’s hand saying “I will carry you with this body”; AzhwAr, had great strength to hold on to emperumAn’s divine feet and make him give up on that desire.
 • nam thiru – As said in parAnkuSa ashtakam “sampachcha sAthvika janasya” (wealth of the noble people), AzhwAr, who is known as mARan, is our wealth.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 27 – 28

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<<గతశీర్షిక

పాశురము 27

ఇక మీదటి మూడు పాశురములలో మామునులు ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రమైన దివ్య ఆరుద్రా నక్షత్రం ఏదైతే ఉందో అదే ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజుల) తిరునక్షత్రము కూడా. వారు లోకోద్దారకులు. ఈ పాశురములో లోకులకు చైత్రమాస అరుద్రా నక్షత్రము యొక్క గొప్పతనమును తెలుపుచున్నారు.

ఇన్ఱులగీర్ శిత్తిరైయిల్ ఏయ్ న్ద తిరువాదిరై నాళ్!                                                      ఎన్ఱై యినుం ఇన్ఱిదనుక్కేత్తమెన్ఱాన్ ఎన్ఱవర్కు                                             చ్చాత్తుగిన్ఱేన్ కేణ్మిన్ ఎతిరాశర్ దమ్ పిఱప్పాల్!                                                     నాల్ దిశై యుమ్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ భూమండల వాసులారా! ఈ రోజు చైత్ర మాసములోని గొప్పరోజైన ఆరుద్రా నక్షత్రయుక్తమైన రోజు. ఈ రోజుకెందుకంత ప్రాముఖ్యమనుకొను వారికి నేను చెప్పుచున్నాను, వినండీ. యతులకు రారాజుగా భావించే ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజులు)  అవతరించుటచే నాలుగు దిశలందుగల ప్రజలచే కీర్తింపబడే రోజే ఈ రోజు.

మణవాళ మామునులు తమ ఆర్తి ప్రబంధము నందు తామే “అనైత్తులగుం వాళ్ ప్పిరంద ఎతిరాశా మామునివా” అని ఎంబెరుమానారును కీర్తించినారు. ఎంబెరుమానార్ అవతారముతో ప్రపంచములోని వారందరు ఎంబెరుమానార్ మూలముగా ఉజ్జీవింపగలరని నిర్ణయింపబడినది. ఇటువంటి కీర్తిని వీరు కలిగియుండుటచే వీరు అవతరించిన ఈ రోజును ప్రపంచములోని అందరూ కూడా ఇంత గొప్పగా కీర్తిస్తున్నారు.

పాశురము 28

ఈ పాశురములో చైత్ర మాసములో తిరు ఆరుద్రా నక్షత్రము ఆళ్వార్లవతరించిన వారి తిరునక్షత్ర రోజులకంటే కూడా చాలా విశేషమైనదో అందరూ అర్థము చేసుకొను విధముగా కృపచేసినారు.

ఆళ్వార్ గళ్ తాజ్ఞ్గళ్ అవదరిత్త నాళ్ గళిలుమ్                                                       వాళ్ వాన నాళ్ నమక్కు మణ్ణులగీర్ ఏళ్ పారుమ్                                              ఉయ్య ఎతిరాశరుదిత్తరుళుమ్ శిత్తిరైయిల్                                                             శెయ్య తిరువాదిరై!!

ఓ జనులారా! చైత్రమాస ఆరుద్రా నక్షత్రమునకు ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రముల కంటే చాలా ప్రశస్తమైనది. ఎందుకనగా ఈ రోజుననే సమస్త జీవరాశులను ఉద్ధరించి ఉజ్జీవింప చేయాలనే తలచిన భగవద్రామానుజులు ఈ రోజుననే అవతరించినారు.
ఆళ్వార్లు ఎంపెరుమాన్/పరమాత్మ కృపచేత జ్ఞాన కొఱతలేని సంపత్తిని కలిగినవారు. వారు కరుణతో ప్రబంధములను ప్రజలందరూ తరించుటకై పాశురములుగా కృపచేసినారు. ఎంబెరుమానార్ ఆళ్వార్ల ఆ ప్రబంధముల ఆధారముగా యావత్ ప్రజలు ఉజ్జీవించే విధముగా విశిష్టాద్వైత సిధ్ధాంతమును స్థాపించినారు. అముదనార్, ఎంబెరుమానార్ శిష్యులలో ప్రముఖులు, తమ ఇరామానుశ నూత్తంతాది గ్రంథములో “ఉలగోర్ గళ్ ఎల్లాం అణ్ణల్ ఇరామానుశన్ వన్దుతోన్ఱియ అప్పొழுదే నణ్ణరు జ్ఞానమ్ తలైకొణ్డు నారణర్కాయినరే” అని కృప చేసినారు. దానికి వ్యాఖ్యానము కృప చేసిన మామునులు భగవద్రామానుజుల అవతరానంతరము అందరూ జ్ఞాన వృద్ధి కలవారై శ్రీమన్నారాయణుని ఆశ్రయించదలచారని అక్కడ మరియు ఇక్కడ కూడా అదే అభిప్రాయమును తెలిపినారు. ఇంకా ఆదిశేషావతారమైన ఎంబెరుమానార్ అవతరించి శ్రీభాష్యము మొదలగు అనేకానేక గ్రంథముల రచన మరియు ఉపదేశముల ద్వారా ఆ కాలములో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నవారందరూ ధన్యులైనారు అని చెప్పినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-27-28-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 96 – aruLAl

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Essence of thiruvAimozhi 10.6

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of emperumAn who is urging to carry AzhwAr to paramapadham, doing it as per the orders of AzhwAr and is mercifully explaining it.

How is that done? AzhwAr, after concluding the instructions to others, being pleased, mercifully speaks to his heart about how emperumAn is urging to carry him to paramapadham, and while doing so, emperumAn is remaining subservient to him to do as per his orders and the greatness of the benefit he acquired. mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “aruL peRuvAr” starting with “aruLAl adiyil“.

pAsuram

aruLAl adiyil eduththa mAl anbAl
iruLArndha tham udambai ichchiththu iruvisumbil
iththudan koNdu Ega ivar isaivu pArththE irundha
suththi sollum mARan senjol

Listen

word-by-word meanings

aruLAl – By nirhEthuka krupai (causeless mercy)
adiyil eduththa – to start with, lifting up from (samsAram which nurtures agyAnam (ignorance))
mAl – sarvESvaran
anbAl – due to great love
iruL Arndha tham udambai ichchiththu – desiring for AzhwAr’s body which is filled with ignorance
iru visumbil – in paramapadham
iththudan koNdu Ega – to carry AzhwAr with this body
ivar isaivu pArththu irundha – awaiting AzhwAr’s permission
suththi – his purity
mARan sem sol – AzhwAr’s divine words
sollum – will reveal

Simple Translation

sarvESvaran lifted AzhwAr from samsAram to start with, with his causeless mercy; AzhwAr’s divine words will reveal such sarvESvaran’s purity of awaiting AzhwAr’s permission to carry AzhwAr with this body to paramapadham, desiring for AzhwAr’s body which is filled with ignorance.

Highlights from vyAkyAnam

 • aruLAl adi eduththa mAl – As said in SrIrangarAja sthavam 2.41 “achidhaviSEshithAn praLayasImani samsaratha: karaNa kaLEbararirgatayithum dhayamAna manA: …” (In the state of deluge, seeing the plight of chEthanas (souls) who are as good as achEthana (matter) [due to lack of body/senses], you, with compassionate heart, to bestow them body and senses, with your divine will, transformed the primordial (subtle) matter into gross forms such as mahAn, ahankAram,  pancha bhUthams etc) and in thiruvAimozhi 3.2.1annAL nI thandha Akkai” (the body you granted during creation), lifted in the beginning. Alternatively – sarvESvaran who originally lifted AzhwAr from samsAram which is filled with ignorance due to his exclusive, causeless mercy as said in thiruvAimozhi 1.1.1 “mayarvaRa madhinalam aruLinan” (mercifully granted knowledge and matured devotion). Yet another explanation – lifted to stop AzhwAr from leaving emperumAn due to considering himself to be very inferior and perishing as said in thiruvAimozhi 1.5.11mAl aruLAl mannu kurugUrch chatakOpan” (After being bewildered and desiring to leave emperumAn, he was convinced by the infinite mercy of emperumAn to be together with him).
 • anbAl iruLArndha tham udambai ichchiththu – Due to his great love which matches his love towards paramapadham, emperumAn desired for AzhwAr’s body which is filled with ignorance, since this body is born in this samsAram which nurtures ignorance. Alternatively,
 • iruLArndhu tham udambai ichchiththu – Being blinded by love, just as emperumAn had great affinity towards butter in thiruvAyppAdi (SrI gOkulam) as said in thiruvAimozhi 1.5.8ney UN marundhO mAyOnE!” (Oh amazing lord! Is eating ghee a medicine to dissolve the residual soil?), he greatly desired for AzhwAr’s divine form which is greatly fragrant with knowledge due to being the last body before ascending to paramapadham.
 • iru visumbil – In the great sky, paramapadham.
 • iththudan koNdu Ega – To carry AzhwAr with his body, which is considered by AzhwAr as the cause for ignorance.
 • ivar isaivu pArththE irundha suththi sollum sem sol mARan – Knowing emperumAn’s obedience towards AzhwAr’s command, he [AzhwAr] uttered pleasant words speaking about emperumAn’s purity in seeking AzhwAr’s permission just as emperumAn followed the divine heart of sIthAp pirAtti and fulfilled her desire as said in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 30.30 “Saraisthu sankulAm kruthvA lankAm parabalAthdhana:, mAm nayEdhyadhi kAkuthstha: thath thasya sadhruSam bhavEth” (it will be appropriate for SrI rAma, who is capable of annihilating enemies, to agitate lankA with his arrows and redeem me). That is, emperumAn desired for AzhwAr’s heart as said in, “en nenjaththu uL irundhu” (Residing in my heart) [4th pAsuram], “en nanRi seydhEnO en nenjil thigazhvadhuvE?” (what virtuous deed did I do to the easily approachable emperumAn at thiruvAttARu, for him to enter and shine in my heart?) [8th pAsuram] and “igazhvu inRi en nenjaththu eppozhudhum piriyAnE” (such emperumAn never separates from my lowly heart and remains there without any detachment) [9th pAsuram]. Further, AzhwAr spoke about emperumAn’s pure quality of being parathanthra (subservient), following the orders of AzhwAr as he requested emperumAn to carry him, leaving behind his body, as said in “aruL peRuvAr adiyAr tham adiyanERku AzhiyAn aruL tharuvAn amaiginRAn adhu namadhu vidhi vagaiyE” (Just as emperumAn never abandons thiruvAzhi AzhwAn, he is prepared to bestow the great favour of previous experience on his aspects, to me who is a distinguished servitor for those who are identified by receiving his endless mercy and who have knowledge about SEshathvam which is the cause for that; that is happening as per our command) [1st pAsuram] and “viN ulagam tharuvAnAy viraiginRAn vidhi vagaiyE” (is rushing to bestow paramapadham to us with our permission) [3rd pAsuram]. It can also be said that AzhwAr spoke about the purity which is explained in AchArya hrudhayam 202 “vidhi vagaiyE nadaththumavanE upadhEsa sathpAthram” (the apt recipient to receive instructions since emperumAn acts according to the command of AzhwAr).

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 95 – kaNNan

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Essence of thiruvAimozhi 10.5

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of the interactions of devotees towards emperumAn and is mercifully explaining it.

How is that done? AzhwAr seeing that “ISvaran is urging to carry me to paramapadham” thought “There should be no unfulfilled wish for these people of the world” and out of his great compassion, due to reaching sarvESvaran and considering that the pAsurams should be short to facilitate easy understanding by them, instructed the interactions between devotees and sarvESvaran, to samsAris (worldly people) and concludes his instructions to others. mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “kaNNaN kazhal iNai” starting with “kaNNan adi iNaiyil“.

pAsuram

kaNNan adi iNaiyil kAdhal uRuvAr seyalaith
thiNNam uRavE surungach cheppiyE maNNavarkkuth
thAn upadhEsikkai thalaikkattinAn mARan
Ana pugazh sEr than aruL

Listen

word-by-word meanings

kaNNan adi iNaiyil – On emperumAn’s divine feet
kAdhal uRuvAr seyalai – the act of the devotees
thiNNam uRa – to remain firmly
mARan – AzhwAr
Ana pugazh sEr than aruL – having glories, with his grace
surungach cheppi – briefly, mercifully explained
maNNavarkku – for all the AthmAs in this world
thAn upadhEsikkaith thalaikkattinAn – concluded his task of instructing.

Simple Translation

The glorious AzhwAr, with his grace, briefly and mercifully explained the act of the devotees towards emperumAn’s divine feet, to make it remain firmly in the hearts of all the AthmAs in this world and concluded his task of instructing others.

Highlights from vyAkyAnam

 • kaNNan adi iNaiyil – On krishNa’s divine feet.
 • kAdhal uRuvAr seyalai – the act of those who have devotion.
 • thiNNam uRavE – to make it remain firmly
 • surungach cheppiyE – Mercifully spoke in brief. E in the end is IRRasai (extraneous letter at the end, to add to the sound).
 • maNNavarkku – For all AthmAs on the earth.
 • thAn upadhEsikkai thalaikkattinAn mARan – Just as sIthAp pirAtti concluded her instructions with SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 21.20 “vidhithassa hi dharmagya:” (Have you not heard of perumAL’s qualities?), the most glorious AzhwAr perfectly concluded his instructions which were given thus far to others.
 • Ana pugazh sEr than aruL – With his utlimate mercy which is greatly famous, AzhwAr mercifully concluded his instructions.
 • Ana pugazh – As said in thiruvAimozhi 8.7.5ulagaththAr pugazhum pugazh” (radiant, divine mercy which is praised by the people of the world).
 • than aruL – Mercy which is said in kaNNinuN chiRuth thAmbu 8aruL koNdAdum” (glorifying bhagavAn‘s mercy).
 • kaNNan adi iNaiyil kAdhaluRuvAr seyalaich churngach cheppi – This means, as said in
  • kaNNan kazhal iNai naNNum manam udaiyIr eNNum thirunAmam thiNNam nAraNamE” (Oh you who all have the heart to reach the divine feet, which are present for his devotees, of krishNa who is easily approachable for all! The divine name to be meditated upon is certainly the word nArAyaNa which is part of the primary manthra) [1st pAsuram]
  • nAraNan emmAn” (the one who is known by the name “nArAyaNa” as said in hari vamSam “Esha nArAyaNa:” (SrIman nArAyaNa) being the controller of leelA vibhUthi (material realm) due to being the lord of people like me) [2nd pAsuram]
  • kOL vAy aravaNaiyAn thAL vAy malar ittu nAL vAy nAdIrE” (The lord who is the controller of the world, has as his mattress, the divine serpent who has the mouth which is prideful and always praising him, in the huge causal ocean; offering flowers at the divine feet, always desirously approach him) [4th pAsuram]
  • nAdIr nALdhORum vAda malar koNdu pAdIr avan nAmam” (Every day, approach him with flowers; sing the divine name of such nArAyaNa) [5th pAsuram]
  • mEyAn vEngadam kAyA malar vaNNan pEyAr mulai uNda vAyAn mAdhavanE” (emperumAn who is having dark form like that of kAyAm pU (a purple coloured flower), will eliminate our attachment here, as he fully sucked pUthanA’s bosom to extract her life; he has a nectarean mouth; he is eternally residing in thirumalA with alarmElmangaith thAyAr as said in “svAmi pushkariNi thIrE ramayA sahmOdhathE“) [6th pAsuram]
  • mAdhavan enRenRu Odha valleerEl” (If you are able to recite the divine name mAdhava meditating upon it) [7th pAsuram]
  • pErAr OdhuvAr ArAr amararE” (anyone who recites the divine name of the one who is having the complexion of a dark cloud filled with water, without being satiated, is comparable to nithyasUris) [8th pAsuram]
  • sunai nal malarittu ninaimin nediyAnE” (offer fresh flowers from the pond to emperumAn, the great benefactor for his devotees, and try to think about him) [10th pAsuram]
  • This is explained in AchArya hrudhayam chUrNikai 228 “eN perukkil eNNum thirunAmaththin SabdhArthangaLaich churukki ‘mAdhavan’ enRu dhvayamAkki karaNathraya prayOjana vruththi samsArigaLukkuk kaiyOlai seydhu koduththapadi” (AzhwAr briefly explained the divine name which was highlighted in thiruvAimozhi 1.2.10 “eN perukku an nalam” along with its meanings briefly in “mAdhava” which indicates dhvaya mahAmanthram and showed the way to materialistic people to engage their three faculties in kainkaryam).

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 94 – sArvAgavE

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Essence of thiruvAimozhi 10.4

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of previously instructed bhakthi [yOgam] culminating in its result and is mercifully explaining it.

How is that done? As AzhwAr was previously having kALamEgam emperumAn as companion for the journey and set out to ascend to paramapadham in thiruvAimozhi 10.10 “thALa thAmarai“, since bhagavAn, who was firmly determined as supreme as said in thiruvAimozhi 1.1.1 “ayarvaRum amarargaL adhipathi” in thiruvAimozhi 1.1 “uyarvaRa uyarnalam“, is the ultimate goal, such ultimate goal and service to such emperumAn which is the result of attaining that goal, was meditated upon in thiruvAimozhi 10.2 “kedumidar“. To reach that ultimate goal, AzhwAr spoke about bhakthi [yOgam] which commenced in thiruvAimozhi 1.2 “vIdumin muRRavum” and thiruvAimozhi 1.3 “paththudai adiyavar“, culminating in its result and concludes with prapaththi which was identified as the means for himself in thiruvAimozhi 1.1 “uyarvaRa“. mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “sArvE thava neRi” starting with “sArvAgavE adiyil“.

pAsuram

sArvAgavE adiyil thAnuraiththa paththidhAn
sIrAr palaththudanE sErndhadhanaich chOramal
kaNduraiththa mARan kazhaliNaiyE nAdORum
kaNdugakkum ennudaiya kaN

Listen

word-by-word meanings

adiyil – Previously, in thiruvAimozhi 1.2 “vIdumin
sArvu AgavE – to be pursued by all
thAn uraiththa paththidhAn – bhakthi which was mercifully explained by him
sIr Ar palaththudanE – with prapaththi, the best result
sErndhadhanai – the manner in which it culminated in
kaNdu – knowing
sOrAmal uraiththa – mercifully explaining without skipping anything
mARan – AzhwAr’s
kazhal iNaiyE – divine feet only
nAL thORum – everyday
ennudaiya kaN – my eyes
kaNdu ugakkum – will joyfully see.

Simple Translation

Knowing about the manner in which bhakthi which was mercifully explained by him previously in thiruvAimozhi 1.2 “vIdumin“, which is to be pursued by all and which culminated in prapaththi, the best result, AzhwAr mercifully explained without skipping anything. Everyday, my eyes will joyfully see such AzhwAr’s divine feet only.

Highlights from vyAkyAnam

 • sArvAgavE adiyil thAn uraiththa paththidhAn – bhakthi which can be considered as prapaththi which was instructed to everyone as the hold in thiruvAimozhi 1.2 “vIdumin” and thiruvAimozhi 1.3 “paththudai“. This is similar to how what is said in SrI rAmAyaNa SlOkam sundhara kANdam 38.34 “SaraNya:” (the refuge for all) culminated in what is said in SrI rAmAyaNa yudhdha kANdam 17-15 “sarvalOka SaraNyAya rAghavAya” (to SrI rAma who is the refuge for the entire world) and in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 19.2 “pAdhayO: SaraNAnvEshi nipapAtha” (vibhIshaNAzhwAn along with his rAkshasa soldiers offered prostration to everyone), and how it culminated with the real result. AzhwAr too mercifully explained bhakthi mArgam (the path of devotion) in thiruvAimozhi 1.2.1ummuyir vIdu udaiyAn idai vIdu seymminE” (submit yourself unto the master who is the controller/giver of mOksham), thiruvaimozhi 1.2.4ellaiyil annalam pulgu paRRu aRRE” (after giving up attachment towards other aspects, approach with devotion, such bhagavAn who is filled with bliss), thiruvAimozhi 1.2.8uLLam urai seyal uLLa im mUnRaiyum uLLik keduththu iRai uLLil odungE” (Understanding the purpose of mind, speech and body which we have from the beginning and which are readily available to us, give up the attachment towards worldly pleasures and become totally subservient towards the master who is apt for us), thiruvAimozhi 1.3.1paththudai adiyavarkku eLiyavan” (He is easily approachable by his devotees), thiruvAimozhi 1.3.5am pagavan vaNakkudaith thavaneRi vazhi ninRu” (Being situated in such bhakthi yOgam explained in SrI bhagavath gIthA which speaks about nama:, understanding the glorious aspects of bhagavAn), thiruvAimozhi 1.3.7nanRena nalam seyvadhu” (carry out single-focussed devotion on him). The way such bhakthi culminated in its result as said in “sArvE thava neRikkuth thAmOdharan thALgaL” (attainable goal for bhakthi mArgam is reaching the divine feet of the one who is known as dhAmodharan for being obedient towards the devotees) [1st pAsuram] and the way prapaththi which was explained from the beginning in thiruvAimozhi 1.1.1aruLinanthuyaraRu sudarodi thozhudheLu en mananE” (Oh my mind! Bow down with folded hands at the lotus feet of emperumAn who showered his mercy and be uplifted), thiruvAimozhi 1.2.10vaN pugazh nAraNan thiN kazhal sErE” (Surrender unto the firm lotus feet of that master known as nArAyaNan who has unlimited auspicious qualities), thiruvAimozhi 1.3.8 “nALu nam thiruvudai adigaL tham nalam kazhal vaNangi” (surrendering unto the most enjoyable and easily approachable lotus feet of our swAmy (master) SrIman nArAyaNan who is the husband of SrImahAlakshmi) culminating in its result. AzhwAr mercifully said in “kaNdEn kamala malarp pAdham kANdalumE viNdE ozhindha vinaiyAyina ellAm thoNdE seydhu enRum thozhudhu vazhiyozhugap paNdE paraman paNiththa paNi vagaiyE” (Previously, sarvESvaran who is greater than all, mercifully explained the manthra rahasya prakAram (ways of confidential manthras) to have me performing ultimate devotion towards him always, to have activities matching the servitude and to engage in that path as per his desire; I saw the ultimately enjoyable lotus flower like divine feet of such emperumAn, matching my servitude; as I acquired this knowledge, all sorrows such as ahankAram, mamakAram etc which are hurdles for enjoyment, went away, along with the traces) [9th pAsuram] and spoke about those aspects which are applicable for bhakthi and prapaththi in “kArmEga vaNNan kamala nayanaththan” (cloud-hued lotus-eyed) [1st pAsuram], “thirumey uRaiginRa sengaN mAl” (since lakshmi is eternally residing in his divine form, he is the great lord who is always having reddish divine eyes which highlight ultimate wealth) [2nd pAsuram], “madappinnnai than kELvan thAL kaNdu koNdu” (I saw the divine feet of the lord, who is the beloved consort of nappinnaip pirAtti ) [3rd pAsuram], “thalai mEl punaindhEn” (I have placed his divine feet on my head) [4th pAsuram], “nachchap padum namakku” (he is desirable for us as the ultimate goal.) [5th pAsuram], “varai eduththAn pAdhangaL vAzhi en nenjE! maRavAdhu vAzh kaNdAy” (He lifted with his prideful, enjoyable, divine shoulder and protected the cowherd clan. Oh my heart! Without forgetting the divine feet of such emperumAn, see that you live by enjoying eternally; let this last for a long time) [8th pAsuram]

Such principles,

 • sOrAmal kaNduraiththa mARan – AzhwAr who observed and mercifully explained this subtle principle without letting such principle slip.
 • kazhal iNaiyE nAL thORum kaNdu ugakkum ennudaiya kaN – My eyes will see the matching divine feet of AzhwAr who observed such subtle principle, and become blissful. Will worship and become blissful. My eyes as said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 42.34 “rAmam mE anugathA dhrushti:” (dhaSaratha says to kausalyA – My vision followed rAma to the forest). For mAmunigaL, in place of dhAmOdharan’s divine feet, AzhwAr’s divine feet are present.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 25 – 26

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<<గతశీర్షిక

పాశురం 25

ఇరవదైదవ పాశురములో మధురకవి అళ్వారుల వైభవమును కృపచేయుచున్నారు. తన మనస్సునకు మధురకవి ఆళ్వార్లు ఈ భూమండలము మీద అవతరించిన చైత్ర మాసము చిత్తా నక్షత్రము రోజు మిగిలిన ఆళ్వార్లు అవతరించిన రోజులకన్నా ఎంత గొప్పనైనదో పరిశీలించి చూడమని చెప్పుచున్నారు.

ఏరార్ మధురకవి ఇవ్వులగిల్ వన్దుదిత్త! శీరారుమ్ శిత్తిరైయిల్ శిత్తిరైనాళ్* పారులగిల్ మత్తుళ్ళ ఆళ్వార్ గళ్ వన్దుదిత్త నాళ్ గళిలుమ్! ఉత్త దమక్కెన్ఱు నెఞ్జే ఓర్!!

ఓ మనసా! గొప్ప కీర్తిగల మధురకవి ఆళ్వార్లు ఈ లోకంలో అవతరించిన చైత్ర మాస చిత్తా నక్షత్ర ప్రాశస్త్యమును గుర్తింపుము. ఈ భూమి మీద అవతరించిన మిగతా ఆళ్వార్ల తిరువవతార దినముల కంటే మన స్వరూపమునకు తగినట్లుగానున్నది ఈ ఆళ్వార్ల అవతారమని యోచించి చూడు. మధురకవి ఆళ్వార్ల విశిష్టతను పిళ్ళలోకాచార్యులనే మన పూర్వాచార్యులు శ్రీ వచన భూషణమనే దివ్య శాస్త్రములో అందముగా వివరించినారు. మిగిలిన ఆళ్వార్లు పరమాత్మతో కొంత కాలము విశ్లేష పునః సంశ్లేషం పొంది పాశురములను కృపచేయగా మన మధురకవి ఆళ్వార్లో సర్వకాల సర్వావస్థలయందు తమ ఆచార్యులైన నమ్మాళ్వార్లే సర్వస్వమని తలచి సర్వ విధ కైఞ్జ్కర్యము/కైంకర్యములను సమర్పించి సర్వకాలములయందు ఆనందమునే పొంది ఇతరలను కూడా దీనినే ఆచరించమని ఉపదేశించినారు. ఇట్టి గొప్పతనము ఇతరులకెక్కడిది? “శీరారుం శిత్తిరైయిల్ శిత్తిరైనాళ్” అను వాక్యము చైత్ర మాసమునకును చిత్తా నక్షత్రమునకునూ అన్వయింపబడును. మన స్వరూపమేమనగా ఆచార్య కృపకై ఎదురు చూడడం. ఈ ఆళ్వార్ల స్థితే అందుకు నిదర్శనము.

పాశురం 26

ఇరవై ఆరవ పాశురములో మామునులు పూర్వాచార్యులు, ఏ ఆళ్వార్లు కృప చేసిన పాశురార్థములను ఉదాహరణ పూర్వకముగా వివరిస్తూ మధురకవి ఆళ్వార్ల ప్రబంధమును కూడా జతచేసినారు.

వాయ్ త్త తిరుమన్దిరత్తిన్ మత్తిమమామ్ పదమ్ పోల్! శీర్త మధురకవి శెయ్ కలైయై* ఆర్తపుగళ్ ఆరియర్ గళ్ తాజ్ఞ్గళ్ అరుళిచ్చెయల్ నడువే!! శేర్విత్తార్ తాఱ్పరియం తేర్ న్దు!!

ఎనిమిది అక్షరములతో కూడిన తిరుమంత్రం అక్షర పూర్తి మరియు అర్థ పూర్తిని కలిగినదై ఉన్నదని శాస్త్ర వచనము. ఆ మంత్రము మధ్యలో గల “నమః” అనే పదము ఎంత గొప్పదో అదే విధముగా మధురకవి ఆళ్వార్ల “కణ్ణినుణ్ శిరుత్తామ్బు” ప్రబంధము అంత ప్రాధాన్యమైనదిగా పూర్వాచార్యులు భావించినారు. అందుచేతనే ఈ ఆళ్వార్ల ప్రబంధమును మిగిలిన ఆళ్వార్లు కృపచేసిన ప్రబంధములతో పాటు చేర్చుటయేకాక అనుసంధించే విధముగా నిర్ణయించినారు.
నమః శబ్దము భాగవత శేషత్వమును – ఎంబెరుమాన్ భక్తుల దాస్యమును – సూచిస్తుంది. మధురకవి ఆళ్వార్లు దేవమత్తరియేన్ (నాకు ఏ ఇతర దేవతలు తెలియదు) నమ్మాళ్వార్లనే తన దైవముగా భావించినారని వారి ప్రబంధములో అనుట ద్వారా, పూర్వాచార్యులు దీనిని అంతరార్థముగా భావించుట ద్వారా ఈ ప్రబంధమును మిగిలిన ఆళ్వార్ల ప్రబంధములతో చేర్చి ఆదరించి గౌరవించినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-25-26-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 93 – vEymaruthOL

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Essence of thiruvAimozhi 10.3

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of having his doubt clarified by sarvESvaran on why he placed AzhwAr in samsAram against his desire and is mercifully explaining it.

How is that done? AzhwAr became bewildered on why he did not immediately reach paramapadham and serve emperumAn as he desired and thought “Are we going to remain in samsAram as before?” and unnecessarily doubted due to the cruel nature of this relationship with samsAram and bhagavAn’s svAthanthriyam (freewill). AzhwAr explains this in the mood of cow-herd girls who were lying with krishNa on a bed, who heard the sounds of songs and dance of cuckoo, peacock etc in the early morning when krishNa will go to tend the cows, and considering them as the reason, unnecessarily doubted “krishNa left us to go to tend the cows” and became anguished. mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “vEy maru thOLiNai” starting with “vEy maru thOL indhirai kOn“.

pAsuram

vEy maru thOL indhirai kOn mEvuginRa dhEsaththai
thAn maruvAth thanmaiyinAl thannai innam bUmiyilE
vaikkum enach changiththu mAl theLivikkath theLindha
thakka pugazh mARan engaL sArvu

Listen

word-by-word meanings

vEy maru thOL – having bamboo like strong shoulders
indhirai kOn – Sriman nArAyaNa, the lord of SrI mahAlakshmi
mEvuginRa dhEsaththai – the abode where he is mercifully residing
thAn maruvAth thanmaiyinAl – having not reached
thannai innam bUmiyilE vaikkum enach changiththu – unnecessarily doubting whether emperumAn would place him in the samsAram still
mAl theLivikkath theLindha – who got clarified by the clarification given by emperumAn
thakka pugazh mARan – AzhwAr who has matching fame
engaL sArvu – our refuge.

Simple Translation

Having not reached the abode where Sriman nArAyaNa, the lord of SrI mahAlakshmi, who is having bamboo like strong shoulders, is mercifully residing, AzhwAr unnecessarily doubted “emperumAn will place me in this samsAra still” and acquired clarity by the clarification given by emperumAn. Such AzhwAr who has matching fame, is our refuge.

Highlights from vyAkyAnam

 • vEy maru thOL indhirai kOn mEvuginRa dhEsaththai – One who is dear to periya pirAttiyAr whose shoulders are well rounded to embrace as said in perumAL thirumozhi 9.4 “vEy pOlum ezhil thOLi” (one who has bamboo like beautiful shoulder), who is ananthaSAyi (lying on AdhiSEsha) as said in thiruvAimozhi 10.2.8padamudai aravil paLLi payinRavan” (one who is mercifully resting on the mattress of divine serpent, with hoods), and the abode where both (pirAtti and perumAL) are together as said in mudhal thiruvandhAdhi 53thirumARkaravu” (the serpent for SrIman nArAyaNa). AzhwAr himself said in thiruvAimozhi 10.2.10mAdhAvA enna” (Oh mAdhava (one who is dear to SrI mahAlakshmi)).
 • thAn maruvAth thanmaiyinAl – Since AzhwAr who had the desire as said in thiruvAimozhi 10.2.6nAmum pOy naNuga vENdum” (We should go and reach), did not go and enter.
 • thannai innam bUmiyilE vaikkum enach changiththu – AzhwAr doubted that emperumAn is still placing AzhwAr who said in thiruvAimozhi 8.1.9yAnum nIdhAnAyth theLidhoRum nanRum anjuvan naragam nAnadaidhal” (As I realise my servitude towards you, I become fearful about reaching the hellish material realm), in samsAram due to emperumAn’s svAthanthriya etc. That is, AzhwAr is informing sarvESvaran who is thinking about protection of everyone with kind-heart, is virtually with AzhwAr as said in “kai kazhiyEl” (you should not leave my embrace) [3rd pAsuram], in that state, how he is fully engaged in protecting those (gOpikAs) who have given up self-protection, his time of separation from them, how worldly pleasures like Sabdham (sound) etc become harmful, unbearability of the longevity of time, hurdles occurring in protection of devotees due to diversion. AzhwAr doubted in the mood of a gOpikA in,
  • vEy maru thOL iNai meliyumAlO! melivum thanimaiyum yAdhum nOkkAk kAmaru kuyilgaLum kUvumAlO! kaNa mayil avai kalandhAlumAlO! Amaru ina nirai mEykka nI pOkku oru pagal Ayiram UzhiyAlO!” (Pair of shoulders which resemble bamboo, became lean; ignoring the weakness of my body and my loneliness, the attractive cuckoos are making sounds; the muster of peacocks is uniting and dancing; in the day time, when you go for the leelA of tending the herds of cows which are abundantly available matching their species, it feels like thousand yugas; you are piercing me with your eyes which are attractive like lotus) [1st pAsuram]
  • thagavilai thagavilaiyE nI kaNNA! thada mulai puNardhoRum puNarchchikkArAch chuka veLLam visumbiRandhu aRivai mUzhkkach chUzhndhu adhu kanavena nIngi AngE aga uyir agam agandhORum uL pukku Aviyin param alla vEtkai andhO! miga miga ini unnaip pirivaiyAmAl vIva nin pasu nirai mEykkap pOkkE” (Oh krishNa! You are not having mercy in any manner; every moment you embrace my expansive bosoms, I am surrounded with uncontrollable, great ocean of bliss which goes beyond the sky, and my intellect is subdued too; but that experience faded away as a dream, and my desire increased in the AthmA to become intolerable as it entered inside every spot  where the prANa is present; alas! Now, to handle separation from you, you should avoid any further intent on going to tend the cows for their grazing) [2nd pAsuram]
  • vIvan nin pasu nirai mEykkap pOkku vevvuyir koNdu enadhAvi vEmAl yAvarum thuNai illai yAn irundhu un anjana mEniyai Attam kANEn pOvadhanRu oru pagal nI aganRAl poru kayaRkaNNiNai nIrum nillA sAvadhu ivvAykkulaththAychchiyOmAyp piRandha iththozhuththaiyOm thanimai thAnE” (I will perish if you go to tend the cows; as I am breathing hot, my AthmA is burning due to that; there is no companion for me; I am alive but not seeing the activity of your form which is attractive like dark pigment; if you go, that day-time will remain without moving; tears are not stopping in the pair of eyes which you praise and which resemble fish fighting with each other; we are born lowly as cowherd girls instead of cowherd boys; our loneliness should end. Implies – since loneliness is natural for them, ending it means ending themselves) [3rd pAsuram]
  • nin thozhuththanil pasukkaLaiyE virumbith thuRandhemmai ittu avai mEykkap pOdhi” (showing attachment to the cows in your cowshed, abandoning and leaving us behind, you are only starting to leave to protect them) [4th pAsuram]
  • piNiyavizh malligai vAdai thUvap peru madha mAlaiyum vandhanRAlO” (The northerly wind blows the jasmine flowers bound by the string, expanding their fragrance, the hugely prideful evening has arrived) [5th pAsuram]
  • vedippu nin pasu nirai mEykkap pOkku” (your going to tend the cows, is leading to our destruction) [6th pAsuram]
  • A magizhndhugandhavai mEykkinRu unnOdasurargaL thalaippeyyil yavan kol AngE!” (When you are going to very blissfully tend  the cows which will hurt your attractive, tender flower like divine feet, what will happen to you who cause chaos if demons fight with you?) [7th pAsuram]
  • asurargaL thalaippeyyil evankol? Angu enRu Azhum ennAruyir Anpin pOgEl kasigaiyum vEtkaiyum uL kalandhu kalaviyum naliyum en kai kazhiyEl vasi seyun thAmaraik kaNNum vAyum kaigaLum pIdhaga udaiyum kAtti osi sey nuNNidai iLavAychchiyar nI ugakkum nallavarodum uzhi tharAyE” (My AthmA will be immersed and anguished thinking “whatever unexpected difficulties may occur if the demoniac entities attack you”; don’t go beyond the cows; the attachment, great affection and union will blend in my heart and will torment me; don’t leave me; showing your attractive, lotus like divine eyes, divine lips, divine hands and the beauty of the divine yellow clothes which will cause weakness to those youthful cowherd girls who are having slender waist, roam around with those distinguished persons who are dear to you, in my presence) [8th pAsuram]
  • ugakku nallavarodum uzhi thandhu undhan thiruvuLLam idar kedundhORum nAngaL viyakka inbuRudhum em peNmai ARROm emperumAn! pasu mEykkap pOgEl migap pala asurargaL vENduruvam koNdu ninRu uzhi tharuvar kanjanEva agappadil avarodum ninnodu AngE avaththangaL viLaiyum en soRkoL andhO!” (When you roam around with those who have goodness and who bring joy in you, and when the sorrows in your divine heart are eliminated and you become pleased, we become very joyful. We cannot tolerate our femininity in your separation. Oh our lord! Don’t go to tend the cows. Many demons will assume different forms matching your desire and will very much roam around; cruel battles will happen there itself between them and you, when you meet them; you should accept my word. Alas! How sad that he is not bothered to accept the words of those who are separating from him!) [9th pAsuram]
  • avaththangaL viLaiyum en soRkaL andhO! asurargaL vankaiyar kanjan Eva thavaththavar maRuga ninRu uzhitharuvar thanimaiyum peridhu unakku irAmanaiyum uvarththalai udan thirigilaiyum enRenRu UduRa ennudai Avi vEmAl thivaththilum pasu nirai mEppu uvaththi senganivAy engaLAyar dhEvE” (Oh enjoyable lord of the herd-people in our clan, who are having beautiful lips which resemble a reddish fruit! Very strong demons sent by kamsa will roam around there [in the forest] to make the rishis who are engaged in penance, worry; loneliness will give you joy; you are not even having balarAma with you due to his disagreement for your free roaming around; my heart is burning inside thinking repeatedly that disasters will occur; alas! You should hear my word; it cannot be more joyful tending the cows than remaining in paramapadham) [10th pAsuram]
 • mAl theLivikkath theLindha – That is, emperumAn who is said in nAchchiyAr thirumozhi 4.10 “aNi Aychchiyar sindhaiyuL kuzhaganAr” (He stays tenderly in the hearts of the cowherd girls) saw the love of the cowherd girls as in thiruvAimozhi 9.9.11 “avanai vittaganRuyir ARRagillA” (cannot sustain themselves being separated from the greatly enjoyable krishNa) as said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 53.31 “na cha sIthA thvayA hInA nachAhamapi rAghava – muhUrtham api jIvAva:” (Oh rAghava! I too will not sustain in separation from you just as sIthA would not – we will stay alive for only a moment after separating from you), and eliminated their doubt by giving a charming smile as in “sengani vAy engaL Ayar dhEvu” (krishNa who is having reddish fruit like divine lips, who is enjoyable for us and the herd-people) [11th pAsuram], pacified them with his hand gesture as said in nAchchiyAr thirumozhi 13.3 “anjEl”  (don’t fear) with his “aNi migu thAmaraik kai” (beautiful lotus-like hand) [11th pAsuram] and said “I will fulfil your desires”. That is, abandoning the visit to tend the cows; hence AzhwAr is saying “dhAmOdharan” (one who abides by his devotees).
 • mAl theLivikkath theLindha – Cleared of bewilderment by krishNa. He is the one who clears bewilderment of confused person [such as arjuna].
 • thakka pugazh mARan engaL sArvu – While being with krishNa, doubting when there is no reason to do so, sarvESvaran who is sarvagya (omniscient) pacified and he became satisfied, and due to this, he is having glories matching his greatness. He is the apt refuge for us who are refuge-less.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

 

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 92 – kedumidar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Essence of thiruvAimozhi 10.2

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of desiring to perform kainkaryam that is done in paramapadham, in thiruvananthapuram and is mercifully explaining it.

How is that done? AzhwAr along with the devotees, desired to perform the continuous kainkaryams which are done in paramapadham to emperumAn, who is the prince of paramapadham, in greatly enjoyable thiruvananthapuram where SrI padhamanAbhap perumAL, the ultimate goal, is mercifully resting on AdhiSEsha, to be served under the leadership of SrI sEnApathi AzhwAn (vishvaksEnar) who is the leader of nithyasUris. mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “kedumidar” starting with “kedumidar vaigundhaththai“.

pAsuram

kedumidar vaigundhaththaik kittinAppOlE
thadamudai anandhapuram thannil padavaravil
kaNduyil mARkAtcheyyak kAdhaliththAn mARan uyar
viNdanil uLLOr viyappavE

Listen

word-by-word meanings

mARan – AzhwAr
uyar viN thannil uLLOr viyappa – to the wonder of nithyasUris who are in the great parampadham
kedum idar vaigundhaththai – SrIvaikuNtam, which is free of any sorrow
kittinARpOla – as if reached and engaged in service
thadam udai anandhapuram thannil – in the vast thiruvananthapuram
pada aravil – in the matress of AdhiSEsha, who has hoods
kaN thuyil mARku – for emperumAn who is mercifully resting
AL seyya – to serve
kAdhaliththAn – desired

Simple Translation

To the wonder of nithyasUris who are in the great parampadham, AzhwAr desired to serve emperumAn who is mercifully resting on the matress of AdhiSEsha, who has hoods, in the vast thiruvananthapuram, as if he had reached and engaged in service in SrIvaikuNtam, which is free of any sorrow.

Highlights from vyAkyAnam

 • kedum idar vaigundhaththai – SrIvaikuNtam which can drive away the sorrow by granting kainkaryam; alternative explanation – SrIvaikuNtam which is free of sorrow.
 • kittinAppOl – As if reached and engaged in service.
 • thadamudai anandhapuram thannil padavaravil kaNduyil mARkAtcheyyak kAdhaliththAn – Just as bharathAzhwAn desired in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 101.12 “EpiScha sachivaissArdham” (with these ministers who are here … I (bharatha) pray unto you (SrI rAma)), AzhwAr desired to serve sarvESvaran who is mercifully resting on the hooded AdhiSEsha in thiruvananthapuram. That is, AzhwAr desired to serve along with SrIvaishNavas who are considered at par with his own divine heart, as said in
  • pUsanai seyginRArgaL puNNiyam seydhavARE” (those who offer such emperumAn in proper means matching his being the lord with tools such as flowers considering the way they got that fortune) [4th pAsuram]
  • sAndhodu viLakkam dhUbam thAmarai malargaL nalla Ayndhu koNdEththa vallAr andhamil pugazhinArE” (those who can praise emperumAn, fulfilled with the feeling of having been acknowledged by him, preparing good sandalwood paste, lamp, fragrant smoke and vowing that all of these are for the lord, in the city of thiruvananthapuram which is having golden fort forever, have endless greatness in servitude) [10th pAsuram]
  • amararAyth thiriginRArgatku Adhi sEr ananthapuraththu amarar kOn archchikkinRu angagap paNi seyvar viNNOr namargaLO! sollak kENmin nAmum naNuga vENdum …” (emperumAn as krishNa eliminated the sorrow of rudhra, the father of subrahmaNya, and is the creator of those who roam around as dhEvathAs; such emperumAn is mercifully resting in thiruvananthapuram; sEnai mudhaliyAr has arrived at this abode to worship such emperumAn along with those residents of paramapadham who perform confidential services, assisting him in such worship. Oh our people! Listen to what I say; let us also go and reach there.) [6th pAsuram]
  • padamudai aravil paLLi payinRavan pAdhangANa nadaminO namargaL uLLIr” (Oh our people! Start walking towards such thiruvananthapuram to see and enjoy the divine feet of the one who is much involved in mercifully resting on the mattress of  divine serpent, with hoods) [8th pAsuram]
 • padavaravil kaNduyil mARkAtcheyyak kAdhaliththAn mARan uyar
  viNdanil uLLOr viyappavE – To the amazement of the worshippable thiruvadi (garudAzhwAr), thiruvananthAzhwAn (AdhiSEsha), SrI sEnApathi AzhwAn (vishvaksEnar) et al who are the greatest among all and who thought that “AzhwAr is desiring to perform whatever service we are doing in this divine paramapadham where there is no confusion, in the samsAra which is filled with darkness! How amazing!”, AzhwAr desired to serve sarvESvaran who is SEshaSAyi (one who is resting on AdhiSEshan) and Sriya:pathi (Lord of SrI mahAlakshmi). mAmunigaL becomes amazed thinking “What a personality is AzhwAr!”

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 91 – thALadaindhOr

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Essence of thiruvAimozhi 10.1

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of setting out to ascend to paramapadham along with emperumAn’s company, having been given the final date and is mercifully explaining it.

How is that done? As sarvESvaran gave the final date saying “Result will be achieved once the body falls”, AzhwAr set out to ascend to paramapadham. Giving up the body which was together for a long time, finding the way out of the heart, exiting through the mUrdhanya nAdi on top of the head, he started going towards paramapadham in archirAdhi mArgam (the path of light). While doing so, emperumAn gave his merciful glance to eliminate all the fatigue incurred from going through yAmya mArgam (path of darkness leading to naraka) which makes one tired even on hearing about it, bringing prosperity with sweet words as said in thiruvAimozhi 10.6.11sevikkiniya senjol” (honest words which are like nectar to the ears), to heal the wounds which occurred on hearing the harsh words of the servitors of yama, showering the rain of his beauty to cool down the heat acquired by seeing the ugly/cruel forms of the servitors of yama, severing the hurdles which come on the way with the help of his divine weapons, as said in varAha charama SlOkam “nayAmi paramAm gathim” (I will lead my devotees to the ultimate abode), emperumAn himself came to accompany AzhwAr on periya thiruvadi (garudAzhwAr) instead of sending AdhivAhikas (those who are usually deputed to lead AthmAs from samsAra to paramapadham in the archirAdhi mArga), just as he personally led vEdan (hunter – SrI guhapperumAL), vEduvachchi (SrI Sabari), pakshi (SrI jatAyu mahArAjar), kurangu (Monkey – SrI sugrIva mahArAjar and his army), piSAcham (ghost – gaNtAkarNan), charAcharam (all of the movable/immovable entities who/which were present in ayOdhyA) without any difficulty to paramapadham. AzhwAr is holding on to such kALamEgam emperumAn as said in periya thirumozhi 3.7.6 “arangaththuRaiyum in thuNaivanai ozhiya vERoruvarum illai” (there is no sweet companion other than the one who is residing in SrIrangam). mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “thALa thAmarai” starting with “thAL adaindhOr thangatku“.

pAsuram

thAL adaindhOr thangatkuth thAnE vazhith thuNaiyAm
kALamEgaththaik kadhiyAkki mILudhalAm
EdhamilA viNNulagil Ega eNNum mARan enak
kEdham uLLadhellAm kedum

Listen

word-by-word meanings

thAL adaindhOr thangatku – for those who surrendered unto his divine feet
thAnE vazhiththuNaiyAm – being the companion in the final journey himself
kALamEgaththai – emperumAn who is like a dark cloud
gadhi Akki – having as the protector for the path
mILudhalAm Edham ilA – being free from the fault of returning
viN ulagil – in paramapadham
Ega eNNum – mercifully thought to ascend
mARan ena – as we think about AzhwAr
kEdham uLLadhu ellAm kedum – everything known as sorrow, will be destroyed

Simple Translation

emperumAn is the companion in the final journey for those who surrendered unto his divine feet. Everything known as sorrow will be destroyed as we think about AzhwAr as the one who mercifully thought to ascend to paramapadham which is free from the fault of anyone returning [to samsAram from there] having such emperumAn who is like a dark cloud as the protector for the path.

Highlights from vyAkyAnam

 • thAL adaindhOr thangatkuth thAnE vazhith thuNaiyAm – As said in thiruvAimozhi 9.10.5saraNam Agum thana thAL adaindhArkkellAm maraNam AnAl vaigundham kodukkum pirAn” (Being the means for all those who performed prapaththi (surrender) unto his divine feet, during their final moments, he will be the great benefactor, granting them the abode from where there is no return), for those who pursued his divine feet as the means, he will be the mArga bandhu (companion for the path). Instead of sending the AdhivAhikas, as said in thirunedundhANdagam 16 “thunRu kuzhal karu niRaththu en thuNaiyE” (my companion who is having complexion of dense dark hair), the kALamEgam emperumAn as said in “suri kuzhal kamalak kaN kani vAy kALamEgaththai anRi maRRonRilam gadhiyE” (emperumAn is having four divine shoulders, curly, dense hair, lotus like eyes and friendly, coral-like divine lips. Other than such emperumAn who is having a magnanimous form resembling a dark cloud, we do not have any refuge which is our destination) [1st pAsuram], will lead AzhwAr to paramapadham, as said in varAha charama SlOkam “nayAmi“. AzhwAr too is included in “thAL adaindhOr” (those who are surrendered) [1st pAsuram].
 • kALa mEgaththaik kadhiyAkki – Having kALamEgam emperumAn who showers the rain of his beauty to eliminate the sufferings of this material realm, as the refuge for protection in the path. That is, emperumAn being the shade and pond in the path as said in, “avanadi nizhal thadam anRi yAmE” (We do not have any destination other than the shade of the pond of his divine feet) [1st pAsuram],  “aNdamUvulagaLandhavan” (one who measured and accepted the three layers of worlds which are present in the created oval shaped universe) [5th pAsuram], “kUththan kOvalan kudhaRRu vallasurargaL kURRam Eththum nangatkum amararkkum munivarkkum inban vAyththa thaN paNai vaLa vayal sUzh thirumOgUr Aththan thAmarai adi anRi maRRilam araNE” (emperumAn beautifully walks like an expert dancer; follows those who need protection, and protects them; he is death personified for very strong, demoniac persons such as kESi, dhEnuka et al who are tormentors who can torture by biting; he is enjoyable for us who praise him without any expectation other than kainkaryam, for nithyasUris who eternally enjoy him and for sages. We have no other protection than the ultimately enjoyable lotus like divine feet of the most trustworthy emperumAn who is standing for the devotees to surrender, who is residing in thirumOgUr which is surrounded by abundantly cool waterbodies and beautiful fields) [6th pAsuram], “dhayaradhan peRRa maradhaga maNith thadaththinaiyE” (emperumAn who was sired by dhaSaratha, is like a pond having complexion of emerald gem) [8th pAsuram], “maNiththadaththadi malark kaNgaL pavaLach chevvAy aNikkoL nAl thadandhOL dheyvam asurarai ennum thuNikkum vallarattan” (kALamEgam emperumAn is having a divine form with clean pond like divine feet, blossomed lotus flower like divine eyes, reddish coral like divine lips and is having four huge, divine shoulders which deserve to be decorated with all ornaments. He is a very prideful, strong and always severs the demoniac persons) [9th pAsuram] and “kAma rUpangoNdu ezhundhaLippAn” (he tumultuously protects us assuming an apt, desirable form) [10th pAsuram]. As said in SrI rAmAyaNam AraNya kANdam 11.1 “agratha: prayayau rAma:” (SrI rAma walks first), as emperumAn walks first, as said in periya thirumadal “mannan irAman pin vaidhEvi enRuraikkum annanadaiya aNangu” (the divine lady named vaidhEhi followed the king SrI rAma), AzhwAr is eager to follow him.
 • mILudhalAm EdhamilA viNNulagil Ega eNNum mARan – Not having the fault of returning as said in thiruvAimozhi 4.1.9kudi mannum in suvargam eydhiyum mILvargaL” (Even if they attained the svarga which is having very enjoyable settlements and  is [seemingly] permanent by giving up lands/properties and the many types of ornaments which are always worn, by winning over the sensory organs and by troubling the bodies and having bushes formed around them, if they don’t take shelter of bhagavAn while staying there, they will lose such heavenly life), as said in chAndhOgya upanishath 8.15 “na cha punarAvarthathE” (there is no return), periyAzhwAr thirumozhi 4.5.2 “puNaikkodukkilum pOga ottArE” (In paramapadham, even if the nithyasUris (eternally free souls) give surety to bring back the mukthas (liberated persons), emperumAn will not allow them to go to the material realm again), gyAna sAram 7mILAp poruvariya viNNAdu” (SrIvaikuNtam, the one and only place of no return), pramEya sAram 1mItchi illA nAdu” (the place of no return), paramapadham which is known as paramavyOmam (supreme sky). As one thinks about nammAzhwAr as the one who is constantly meditating as said in thiruvAimozhi 9.3.7mAga vaigundham kANbadhaRken manam EgameNNum” (my heart without any difference between night and day desired in a singular manner to see SrIvaikuNtam which is the residence of such emperumAn) to ascend to paramapadham and who is having mOksha lakshmi (the wealth of mOksham),
 • kEdham uLLadhu ellAm kedum – As said in nAnmugan thiruvandhAdhi 61manakkEdham sArA” (will not have troubles in mind), everything known as sorrow will be destroyed. All sorrows in not attaining the goal, will be eliminated.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org