Category Archives: Other

thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiru

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

She (the nAyaki), who had spoken about the supreme being who controls everyone and everything, has reached a stage where she speaks about one noon time.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

kOlappagal kaLiRonRu kaRpuyyak kuzhAm viriththa
neelakkangul kaLiRellAm niRaindhana nErizhaiyIr
gyAlappon mAdhin maNALan thuzhAy nangaL sUzh kuzhaRkE
Elappunanindhu ennaimAr emmai nOkkuvadhu enRu kolO

Word-by-Word Meanings

kOlam – being beautiful
pagal – sUriyan (sUrya – sun)
onRu kaLiRu – an elephant
kal – in the mountain of sunset
puyya – as it entered
kuzhAm – as a herd
virindha – expansive
neelam – blue coloured
kangul – called as night
kaLiRu ellAm – all the elephants
niRaindhana – abounded
nEr – being apt
izhaiyIr – those who have ornaments
gyAlam – for bhUdhEvi
ponmAdhu – and for SrIdhEvi
maNALan – Sriya:pathi, consort’s
thuzhAy – divine thuLasi
nangaL – our
sUzh – dense
kuzhaRkE – locks
Ela – ahead
punaindhu – stringing
ennaimAr – our mothers
emmai – us
nOkkuvadhu – protect
enRu kol – when will it be

Simple Translation

A unique elephant, called as the most beautiful sUriyan, entered the western setting mountains. Immediately, a herd of elephants, called as night, with dark bluish colour, filled up the entire place. Oh my friends who are donning apt ornaments! On which day will our mothers apply the divine thuLasi garland of azhagiya maNavALan, who is the consort of SrIdhEvi and bhUdhEvi, on our dense locks and decorate us?

vyAkyAnam

kOlappagal kaLiru onRu kaRpuyya – A unique elephant called as noon, which gives happiness to those who see it, entered the setting mountains on the western side. The term noon refers to sUriyan. Why is the noon giving happiness? During noon time, each of the five senses is focussed on its work, enabling the person to sustain himself/herself since the person could bear the anguish of separation [when the senses are not united in torturing the person].

kuzhAm virindha . . . – just as a paramour enters the private quarters of the queen as soon as the king departs, night time, in large gathering, entered as soon as sUriyan left. Since the five senses now get together and torture the person, reminding her of separation from her nAyakan, AzhwAr refers to the night time as elephants. But why refer to them [elephants] in plural? Since a night extends to many kalpams, when in separation, he refers to them in plural.

nErizhaiyIr – Oh those who have donned distinguished ornaments! When the nAyaki is in distress (having been separated from her nAyakan) will her friends who have come to console her, bedeck themselves with ornaments? She is like a helpless woman who has been stomped by the elephant called as night. Her friends are coming to encourage her to sustain herself [till her nAyakan returns]; hence they dress themselves up nicely with ornaments etc.

gyAlappon mAdhin maNALan – if he were alone, I can feel distressed thinking that there is none to recommend to him about me. However, I am in a sorrowful state despite the eminent bhUdhEvi and SrIdhEvi being together with him. When someone is wealthy, they will be without fear since they have enough wealth to take care of their expenses. In the same way, the nAyakan feels that even if the nAyaki is not around, he has bhUdhEvi and SrIdhEvi with him.

mAdhin maNALan – he is in a bewildered condition since he has bhUdhEvi who gives him all that he enjoys. The nAyaki feels that the he will have bewilderment towards her too, just as he has towards bhUdhEvi.

thuzhAy . . . – the nAyaki does not desire the garland which he had donned as a bachelor. She covets the divine thuLasi garland which has got fully wrinkled in the union between sarvESvaran and bhUdhEvi. She is just like a prince who would dip flowers in a fragrant material to enhance its sweet smell. chAndhOgya upanishath says of him that he is  sarvagandha: sarvarasa: (he is the repository of all that is fragrant and all that is tasty). She is referred to in thiruvAimozhi 10-10-2 as “vAsam sey pUnguzhalAL” (it is pirtAtti who gives fragrance to flowers and thuLasi). Thus the nAyaki desires the garland which has been wrinked in the union of the dhivyadhampathi (divine couple).

nangaL sUzhkuzhaRkEA Elappunaindhu – there is no other remedy for her. She wants to don that garland before her existence is destroyed.

ennaimAr – she is looking up to her mothers who are keen on separating her from her nAyakan to get her the remedy which she needs to sustain herself. It is similar to asking for water from a person who is shutting the channel which brings in water.

emmai nOkkuvadhu enRu kolO – he [AzhwAr in feminine mood] is asking as to when he will get the protection which he needs.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೭೩ ನೇ ಪಾಸುರ ಮತ್ತು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪರವರು ರಚಿಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಾಸುರ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೭೩

ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ  ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದ ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ತನ್ನೈ

ಸಿಂದೈ ತನ್ನಿಲ್ ನಾಳುಂ ಶಿಂದಿಪ್ಪಾರ್ -ಎಂದೈ

ಎದಿರಾಸರ್ ಇನ್ನರುಳುಕ್ಕು ಎನ್ರುಂ ಇಲಕ್ಕಾಗಿಚ್

ಚದಿರಾಗ ವಾಳ್ನ್ದಿಡುವರ್ ತಾಂ

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧಮ್ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಯತಿರಾಜಾ ಅವರ ಮಧುರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪ್ರಬಂಧಮ್ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಅವತಾರವನ್ನು, ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರುಲಿಚೆಯಲ್‌ಗಳಿಗೆ (ದೈವಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ) ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ ಅದರ ವೈಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅರುಲಿಚೆಯಲ್‌ಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು “ಆಚಾರ್ಯರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ” ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು, ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ‌ಸಲ್ಲಿಸುಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಸುರ ೭೪

ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ, ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಅವರ ತನಿಯನ್ (ಏಕ ಪದ್ಯ) ವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಚಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.

ಮನ್ನುಯಿರ್ಗಾಳ್ ಇಂಗೇ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿವನ್

ಪೊನ್ನಡಿಯಾನ್ ಸೆಂಗಮಲಪ್ ಪೋದುಗಳೈ-ಉನ್ನಿಚ್

ಚಿರತ್ತಾಲೇ ತೀಂಡಿಲ್ ಅಮಾನವನುಂ ನಮ್ಮೈ

ಕರತ್ತಾಲೇ ತೀಂಡಲ್ ಕಡನ್

ಓ ಈ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು! ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಿನ್ನದ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಇರುವ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಯ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅರ್ಚಿಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ (ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾರ್ಗ) ಹೋಗಿ ವಿರಜಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ (ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ).

ಒಮ್ಮೆ ಅಮಾನವನ್ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಕಾಶ ಘಟಕ) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ದೈವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದವಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಾಮಣಿ ಮಂಟಪಮ್ (ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೈವಿಕ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಂಗಣ) ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ,  ಸಂತೋಷದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಸದಾ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುವಿರಿ.

ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-73-conclusion-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೭೦ ರಿಂದ ೭೨ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೭೦

ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೀಯ ಗಂಧಂ ಉಳ್ಳದೊನ್ರೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ದಿರುಪ್ಪದೊನ್ಱುಕ್ಕು

ತೀಯ ಗಂಧಂ ಏಱುಂ ತೀರಂ ಅದು ಪೋಲ್ -ತೀಯ

ಗುಣಂ ಉಡೈಯೋರ್ ತಂಗಳುಡನ್ ಕೂಡಿಯಿರುಪ್ಪಾರ್ಕ್ಕುಕ್

ಕುಣಂ ಅದುವೇಯಾಂ ಶೇರಿವು ಕೊಂಡು

ಒಂದು ವಸ್ತುವು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ರಜೋ ಗುಣಮ್ (ಉತ್ಸಾಹ, ಕಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ತಮೊ ಗುಣಮ್ (ಸೋಮಾರಿತನ, ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಮಾನ್, ಇತರ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು [ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮೊದಲು] ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಇತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಪಾಸುರ ೭೧

ಮುಂಚಿನ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದವರ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುನ್ನೋರ್ ಮೊಳಿಂದ ಮುರೈ ತಪ್ಪಾಮಲ್ ಕೇಟ್ಟು

ಪಿನ್ನೋರ್ನ್ದು ತಾಂ ಅದನೈಪ್ ಪೇಸಾದೇ ತಾನ್ ನೆಂಜಿಲ್

ತೋಱ್ಱಿನದೇ ಸೊಲ್ಲಿ ಇದು ಶುದ್ಧ ಉಪದೇಶ ವರ 

ವಾರ್ತ್ತದೆನ್ಬರ್ ಮೂರ್ಕರಾವಾರ್

ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು, ಮೂರ್ಖರು.ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು [ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ] ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನರು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಾಪಿತ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು.

ಪಾಸುರ ೭೨

ಆತ್ಮದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ, ಅಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ . 

ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳ್ ಬೋದಂ ಅನುಟ್ಟಾನಂಳ್

ಕೂರುವಾರ್ ವಾರ್ತೈಗಳೈಕ್ ಕೊಂಡು ನೀರ್ ತೇರಿ

ಇರುಳ್ ತರುಮಾ ಜ್ಞಾಲತ್ತೈ ಇನ್ಬಮುಱ್ಱು ವಾಳುಂ

ತೇರುಳ್ ತರುಮಾ ದೇಶಿಗನೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ದು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶರಣಾಗು. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳ್‍ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಇತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕು.

ಈ ಸಂಸಾರಂ (ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು) ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪಡೆದು, ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನನ ಇತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-70-72-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೭ ರಿಂದ ೬೯ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೭

“ ಒಬ್ಬರಿಗೆ  ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನೇ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಎಂದು ಬಾಳಬೇಕೆಂದು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎಂಪೆರುಮಾನೇ  ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?”ಎಂದು  ಅವರು ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರಿಯರ್ಗಳ್ ಅನೈವರುಂ ಮುನ್ ಆಸರಿತ್ತ 

ಆಚಾರಂ ತನ್ನೈ ಅಱಿಯಾದಾರ್ -ಪೇಸುಗಿನ್ರ

ವಾರ್ತ್ತೈಗಳೈಕ್ ಕೇಟ್ಟು ಮರುಳಾದೆ ಪೂರುವರ್ಗಳ್

ಸೀರ್ರ್ತ ನಿಲೈ ತನ್ನೈ ನೆಂಜೇ ಸೇರ್

ಓ ಮನಸೇ! ಶ್ರೀ ಮಧುರಕವಿ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಥಮುನಿ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರು (ಉಪದೇಶಕರು) ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ಭಕ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಸುರ ೬೮

ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾತ್ತಿಗರುಂ ನಱ್ಕಲೈಯಿನ್ ನನ್ನೆಱಿ ಸೇರ್ ಆತ್ತಿಗರುಂ

ಆತ್ತಿಗ ನಾತ್ತಿಗರುಮಾಮ್ ಇವರೈ- ಓರ್ತು ನೆಂಜೇ

ಮುನ್ನವರುಂ ಪಿನ್ನವರುಂ ಮೂರ್ಕರ್ ಎನ ವಿಟ್ಟು ನಡುಚ್

ಚೊನ್ನವರೈ ನಾಳುಂ ತೊಡರ್

ಓ ಮನಸೆ! ಮೂರು ವಿಧದ ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ – ನಾಸ್ತಿಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಂಬದವರು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಸ್ತಿಕರು (ನಂಬುವವರು) ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುವವರು, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು-ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು,  ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವೊ ಅವರು.ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ (ನಾಸ್ತಿಕರು) ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯವರನ್ನು (ನಂಬುವವರು-ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು) ಮೂರ್ಖರೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಿಧದ ಜನರನ್ನು (ನಂಬುವವರನ್ನು) ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪಾಸುರ ೬೯

ಅನುಕೂಲಕರ ಸತ್ಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಲ್ಲ ಮಣಂ ಉಳ್ಳದೊನ್ರೈ ನಣ್ಣಿಯಿರುಪ್ಪದರ್ಕು

ನಲ್ಲ ಮಣಂ ಉಂಡಾಂ ನಲಂ ಅದು ಪೋಲ್ -ನಲ್ಲ

ಗುಣಂ ಉಡೈಯೋರ್ ತಂಗಳುಡನ್ ಕೂಡಿ ಇರುಪ್ಪಾರ್ಕು

ಗುಣಂ ಅದುವೇಯಾಂ ಸೇರ್ತಿ ಕೊಂಡು
ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಳಿ ತಂದಾಗ ಸುಗಂಧದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ, ಒಬ್ಬರು ಸತ್ವ ಗುಣಮ್ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು) ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ದಾಸ್ಯ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಳಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಇತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು.ಒಂದು ಹೊಲವು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ, ಅದು ನೆರೆಯ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಾಗ, ನಮಗೂ ಆ ಗುಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವವೆಂದರೆ, “ನಾವು [ಎಂಪೆರುಮಾನರ] ಭಕ್ತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು”.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-67-69-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೬ ನೇ ಪಾಸುರಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೬

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಿನ್ಬು ಅಳಗರಾಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸೀಯರ್ ಪೆರುಂದಿವತ್ತಿಲ್

ಅನ್ಬು ಅದುವುಮಱ್ಱು ಮಿಕ್ಕ ಆಸೈಯಿನಾಲ್ -ನಂಪಿಳ್ಳೈಕ್

ಕಾನ ಅಡಿಮೈಗಳ್ ಸೈ ಅನ್ನಿಲಯೈ ನನ್ನೆಂಜೇ

ಊನಮರಾ ಎಪ್ಪೋಳುದುಂ ಓರ್

ಪಿನ್ಬಳಗಾರಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್, ಮಹತ್ತಾದ ಪರಮಪದಂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.ಓ ಮನಸೇ! ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಿ.

ಪಿನ್ಬಳಗಾರಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀಯರ್ [ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ, ತ್ಯಜಿಸಿದವರ ರಾಜ್ಯವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು] ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಒಮ್ಮೆ ಜೀಯರ್‌ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಇದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನ್, ಜೀಯರ್‌ಗೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಬಿಡಲು ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲ  ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು (ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ) ಬಿಡುವ ಹೃದಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ನಂತರ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಬಳಿ ಹೋದರು ಮತ್ತು  ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀಯರ್ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ,ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಜೀಯರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು  ಔಷಧಿಗಳು, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುರಕವಿ ಅಳ್ವಾರ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ವಡುಗ ನಂಬಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ಗೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ, ಈ ಜೀಯರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈಗಾಗಿ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-66-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೪ ಮತ್ತು ೬೫ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೪

ಆಚಾರ್ಯನು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆನಂದಿಸಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ ಆರಿಯನುಕ್ಕು ತಾನ್ ಅಡಿಮೈ ಸೈವದು ಅವನ್

ಇನ್ನಾಡು ತನ್ನಿಲ್ ಇರುಕ್ಕುಂ ನಾಳ್ ಅನ್ನೇರ್ 

ಅಱಿಂದುಂ ಅದಿಲ್ ಆಸೈ ಇನ್ಱಿ ಆಚಾರ್ಯನೈ 

ಪಿರಿಂದಿರುಪ್ಪಾರ್ ಆರ್ ಮನಮೇ ! ಪೇಶು

ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ,ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಯನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವನೇ? ಓ ಮನಸೆ! ದಯವಿಟ್ಟು  ಹೇಳು.

ಆಚಾರ್ಯರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಶಿಷ್ಯನು ನೇರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ಆಚಾರ್ಯನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಪಾಸುರ ೬೫

ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯನ್ ಶಿಷ್ಯನ್ ಆರುಯಿರೈ ಪ್ಪೇಣುಂ ಅವನ್

ತೇಶಾರುಂ ಶಿಚ್ಚನ್ ಅವನ್ ಶೀರ್ ವಡಿವೈ

ಆಶೈಯುಡನ್ ನೋಕ್ಕುಂ ಅವನ್ ಎನ್ನುಂ 

ನುಣ್ಣಱಿವೈ ಕೇಟ್ಟು ವೈತ್ತುಂ

ಆರ್ಕ್ಕುಂ ಅನ್ನೇರ್ ನಿಱ್ಕೈ ಅರಿದಾಂ

ಆಚಾರ್ಯನ್ ತನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶಿಷ್ಯ, ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಚಾರ್ಯನ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬರ ವಂಶಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಕೇಳಲು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-64-65-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org   
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೨ ಮತ್ತು ೬೩ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೨

ಒಬ್ಬನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಯ್ಯ ನಿನೈವು ಉಣ್ಡಾಗಿಲ್ ಉಂ ಗುರುಕ್ಕಳ್ ತಂ ಪದತ್ತೇ

ವೈಯುಂ ಅನ್ಬು ತನೈ ಇಂದ ಮಾನಿಲತ್ತೀರ್- ಮೈ ಉರೈಕ್ಕೇನ್

ಪೈಯರವಿಲ್ ಮಾಯನ್ ಪರಮಪದಂ ಉಂಗಳುಕ್ಕಾಂ

ಕೈ ಇಲಂಗು ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕನಿ

ಓಹ್ ಸಂಸಾರದ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರೇ!  ಉನ್ನತಿಗೇರುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ಅದ್ಭುತ ಘಟಕವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಪರಮಪದಂ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅವರು ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಒರಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೆ ಸತ್ಯ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಅಂಗೈ ಹಿಂಭಾಗದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು.”ಉಂಗಳುಕ್ಕು” ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದದ ಬಳಕೆಯಿಂದ, “ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ”ಎಂದು , ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭರತನ ಬಳಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶತ್ರುಘ್ನನು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇವು ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಪದಗಳಿಲ್ಲದವನು, ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮನವಾಳಮಾಮುನಿಯ ದೈವಿಕ ಪದಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.

ಪಾಸುರ ೬೩

ಅಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ  ಮಹತ್ವವಾದ ಹಿತವನ್ನು  ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆಚಾರ್ಯನ್ ಸೈದ ಉಪಕಾರಮಾನ ಅದು

ತುಯ್ದಾಗ ನೆಂಜು ತನ್ನಿಲ್ ತೋನ್ಱುಮೇಲ್ -ದೇಶಾನ್

ದರತ್ತಿಲ್ ಇರುಕ್ಕ ಮನಂ ತಾನ್ ಪೊರುಂದ ಮಾಟ್ಟಾದು

ಇರುತ್ತಾಲ್ ಇನಿ ಏದು ಅಱಿಯೋಂ ಯಾಂ

ಆಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನವು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಾದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥ ಎನಿಸುವುದು.

ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದು, ಶಿಷ್ಯನು ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಅವನನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಹಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನ್ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು.ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಸ್ವತಃ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್, ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ  ಪಿಳ್ಳೈ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದವರೆಗು , ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.ಅವರ ಅಚಾರ್ಯರು ದೈವಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ [ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಮ್] ತೆರಳಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು.ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-62-63-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೦ ರಿಂದ ೬೧ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೦

ಈ ಪಾಸುರಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಚಾರ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂನಲ್ಲಿ  ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥವೆಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ ಗುರುವಿನ್ ತಾಳಿಣೈಗಳ್ ತನ್ನಿಲ್ ಅನ್ಬು ಒನ್ರು ಇಲ್ಲದಾರ್

ಅನ್ಬು ತನ್ ಪಾಲ್ ಸೈದಾಲುಂ ಅಂಬುಯೈಕೋನ್ -ಇನ್ಬ ಮಿಗು

ವಿಣ್ಣಾಡು ತಾನ್ ಅಳಿಕ್ಕ ವೇಣ್ಡಿಯಿರಾನ್ ಆದಲಾಲ್

ನಣ್ಣಾರ್ ಅವರ್ಗಳ್ ತಿರುನಾಡು

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಪರಮಪದಂನ ದೈವಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಬುಯೈಕೋನ್ ಎಂಬ ಪದದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿರಾಟ್ಟಿ [ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ] ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ,  ದೋಷಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮೂಲಕ ಚೇತನವನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನನ ಹತ್ತರ  ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಎಂಪೆರುಮಾನನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದು, ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾಸುರ ೬೧

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಯಾರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪರಮಪದಂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನಂ ಅನುಟ್ಟಾನಂ ಇವೈ ನನ್ಱಾಗವೇ ಉಡೈಯನ್

ಆನ ಗುರುವೈ ಅಡಂದಕ್ಕಾಲ್-ಮಾನಿಲತ್ತೀರ್

ತೇನಾರ್ ಕಮಲತ್ ತಿರುಮಾಮಗಳ್ ಕೊಳೞುನನ್

ತಾನೇ ವೈಗುಂದಂ ತರುಂ

ಓ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವರು! ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಂ ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬರ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಶರಣಾದರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರು ,ಸ್ವತಃ ತಾವೇ, ಅಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ, ಮಾಮುನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಂ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು – ಐದು ಅರ್ಥಗಳು – ಸ್ವಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ,  ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ [ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ] ಆಗುವ ಹಿತ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಒಬ್ಬರು ಅಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ  ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಪರಮಪದಂ ತಲುಪಲು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಸುರ ಇಡೀ ಪ್ರಬಂಧದ ಮೂಲತತ್ವವಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-60-61-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೫೭ ರಿಂದ ೫೯ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೫೭

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದವರ ದುಃಖಕರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶಿಗರ್ಪಾಲ್ ಕೇಟ್ಟ ಸೆೞುಂ ಪೊರುಳೈಚ್ ಚಿಂದೈ ತನ್ನಿಲ್

ಮಾಸಱವೇ ಊನ್ರ ಮನನಂ ಸೈದು ಆಸರಿಕ್ಕ

ವಲ್ಲರ್ಗಳ್ ತಾಂ ವಚನ ಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ವಾನ್ ಪೊರೀಳೈ

ಕಲ್ಲಾದದು ಎನ್ನೋ ಕವರ್ನ್ದು

ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ತಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು [ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ] ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷನದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಮಾನವರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಜನರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ!

ಪಾಸುರ ೫೮

ಶ್ರೀವಚನಭೂಷಣದ  ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಚ್ಚಂಬ್ರದಾಯಂ ತಾಂ ಉಡೈಯೋರ್ ಕೇಟ್ಟಕ್ಕಾಲ್

ಮೆಚ್ಚುಂ ವ್ಯಾಕ್ಕಿಯೈಗಳ್ ಉಂಡಾಗಿಲ್ ನಚ್ಚಿ

ಅಧಿಗಾರಿಯುಂ ನೀರ್ ವಚನಭೂಡಣತ್ತುಕ್ಕಱ್ಱ

ಮದಿಯುಡೈಯೀರ್ ಮದ್ದಿಯತ್ತಾರಾಯ್

ಓಹ್ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದವರೆ ! ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ (ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು) ಲಂಗರು ಹಾಕಿದವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವೂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ, ತಟಸ್ಥ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುರುವಿರಿ.

ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು, ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂನ ಆಯಿ ಜನನ್ಯಾಚಾರಿಯಾರ್ ಅವರಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಸುರ ೫೯

ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಅವರಂತೆಯೇ ಇತರ ಅಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೀರ್ ವಚನ ಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ಸೆಂ ಪೊರುಳೈಚ್ ಚಿಂದೈ ತನ್ನಾಲ್

ತೇರಿಲುಮಾಮ್ ವಾಯ್ಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಪಿಲುಮಾಮ್ ಆರಿಯರ್ಗಳ್

ಎಂದನಕ್ಕು ನಾಳುಂ ಇನಿದಾಗ ನಿನ್ಱದೈಯೋ

ಉಂದಮಕ್ಕು ಎವ್ವಿನ್ಬಂ ಉಳದಾಂ

ಓ ಆಚಾರ್ಯರೇ! ಶ್ರೀವಚನಭೂಷನದ  ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಪಠಿಸಿದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ನೀವು  ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ತಣಿಸಲಾಗದ ಮಕರಂದವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.

ಆಚಾರ್ಯರು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅರುಲಿಚೇಯಲ್ಗಳನ್ನು (ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಂಗಳು)  ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಮಕರಂದವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀವಚನಭೂಷಣವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಮಕರಂದವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-57-59-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೫೫ ಮತ್ತು ೫೬ ನೇ ಪಾಸುರಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೫೫

ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣಂ ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತವರು ಅಪೂರ್ವ, ಹಾಗು ಅದರಂತೆ ಬಾಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು  ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿರಳ ಎಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ ವಚನಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ಆೞ್ ಪೊರುಳೆಲ್ಲಾಂ ಅಱಿವಾರ್

ಆರ್ ಅದು ಸೊಲ್ ನೇರಿಲ್ ಅನುಟ್ಟಿಪ್ಪಾರ್- ಓರ್ ಒರುವರ್

ಉನ್ಡಾಗಿಲ್ ಅತ್ತನೈ ಕಾಣ್ ಉಳ್ಳಮೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ

ಅಂಡಾದದನ್ಱೋ ಅದು

ಓ ಮನಸೇ! ಶ್ರೀವಚನಭೂಷಣಂ ಎಂಬ ಈ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥದ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿತವರು ಯಾರಾದರು ಇರುವರೇ?ಈ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಂತೆ ಬಾಳುವರು ಯಾರಾದರೂ ಇರುವರೆ?ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಳುವರು ಒಂದೆರಡು ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ.ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೇ? ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರತ್ನಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದರ ಅಡಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲವರುಬಹಳ ವಿರಳ.ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ನೋಡುವವರು ಅನೇಕರು ಇರುವರು.ಹಾಗೆಯೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದವರು ಅನೇಕರು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿ ಬದುಕುವವರು, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳೆ ಸಮಸ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬದುಕುವವರು ಬಹಳ ವಿರಳ.

ಪಾಸುರ ೫೬

ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ, ಸತ್ವ ಗುಣ ( ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೈಯ ಗುಣಗಳು) ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಯ್ಯ ನಿನೈವುಡೈಯೀರ್ ಉಂಗಳುಕ್ಕುಚ್ ಚೊಲ್ಲುಗಿನ್ಱೇನ್

ವೈಯ್ಯ ಗುರು ಮುನ್ನಂ ವಾಯ್ ಮೊೞಿಂದ -ಸೆಯ್ಯ ಕಲೈ

ಯಾಂ ವಚನ ಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ಆೞ್ ಪೊರುಳೈ ಕಱ್ಱು ಅದನುಕ್

ಕಾಂ ನಿಲೈಯಿಲ್ ನಿಲ್ಲುಂ ಅಱಿಂದು

ಓ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಲು ಹಂಬಲಿಸುವರೇ! ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ. 

ಇದನ್ನು,ಸತ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-55-56-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org