Category Archives: thiruppallANdu

ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

pallandu

ಮುದಲಾಯಿರಮ್

ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರು, ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನಮಾಲೈಯ 19ನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ಕೋದಿಲವಾಂ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್ ಕೂರು ಕಲೈಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್
ಆದಿ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ಆನದವುಮ್ -ವೇದತ್ತುಕ್ಕು
ಓಂ ಎನ್ನುಮ್ ಅದುಪೋಲ್ ಉಳ್ಳದುಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್ ಶುರುಕ್ಕಾಯ್ ತ್ತಾನ್
ಮಂಗಲಂ ಆನದಾಲ್.”

ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ಧೃಡವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ,
ಪ್ರವಣಂ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಗೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಹಾಗು ಸಾರವಾಗಿದ್ದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ಯಲ್ಗಳಿಗೆ ( ಆಳ್ವಾರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ಯಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ)
ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಹಾಗು ಸಾರವಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ಯಲ್ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು.

ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು, ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾಭಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ರಾಜ ಅವರನ್ನು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಿಸಿದನು. ಆಳ್ವಾರಿನ ಇಂತಹ ದೃಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲು, ಸಾಕ್ಷಾತ್  ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪತ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರುಡ ವಾಹನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು! ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಗೊಂಡು, ಅವನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ಸ್ತುತಿಸಿದರು!
ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ, ತಾನು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಸಾರಿಗಳು (ಭೌಕ್ತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿವಾಸಿಗಳು) ಕೂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸರಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಯನ್

ಗುರುಮುಖಮ್ ಅನದೀಥ್ಯ ಪ್ರಾಹ ವೇದಾನ್ ಅಶೇಶಾನ್
ನರಪತಿ ಪರಿಕ್ಲುಪ್ತಮ್ ಶುಲ್ಕಮಾಧಾತು ಕಾಮಃ
ಶ್ವಶುರಮ್ ಅಮರವಂಧ್ಯಮ್ ರಂಗನಾಥಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ದ್ವಿಜಕುಲತಿಲಕಂ ತಮ್ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಂ ನಮಾಮೀ.

‘ವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತನ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗೊಂಡು ,ಗುರು ಮೂಲಕ ಕಲಿಯದೇ, ಆ ತಿರುಮಾಲಿನ(ಎಂಪೆರುಮಾನ್) ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಠವಾದ ಜ್ನಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪ್ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಮದುರೈಯ ರಾಜ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ದೇವನ್ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ , ವೇದಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಪ್ರಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಮುಂದೆ ಅವರು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಆಂಡಾಳನ್ನು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಮಾವ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ( ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಕಲಿಸುವವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು) ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು! ಅಂತಹ ಪೆರಿ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಮಿನ್ನಾರ್ ತಡಮದಿಳ್ ಶೂಳ್ ವಿಲ್ಲಿಪ್ಪುತ್ತೂರ್ ಎನ್ಡ್ರೊರು ಕಾಲ್.
ಶೊನ್ನಾರ್ ಕಳರ್ ಕಮಲಂ ಶೂಡಿನೋಮ್.
ಮುನ್ನಾಲ್ ಕಿಳಿ ಅರುತ್ತಾನ್ ಎನ್ಡ್ರುರೈತ್ತೋಮ್ ಕೀಳ್ ಮಯಿನಿಲ್ ಶೇರುಮ್
ವಳಿ ಅರುತ್ತೋಮ್ ನೆಂಜಮೇ ವಂದು.

“ಓ ! ಹೃದಯವೇ! ಆಭರಣಗಳಂತೆ, ಮಿಂಚಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ,ಹೊಳೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪ್ಪುತ್ತೂರ್’ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವರ ಕಮಲ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು.”
ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ವಾದಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡು , ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

ಪಾಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಡಾಡ ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ವಂದಾನೆಂಡ್ರು
ಈಂಡಿಯ   ಶಂಖಂ ಎಡುತ್ತೂದ.
ವೇಂಡಿಯ ವೇದಂಗಳೋದಿ ವಿರೈಂದು ಕಿಳಿ ಅರುತ್ತಾನ್.
ಪಾದಂಗಳ್ ಯಾಮುಡಯ ಪತ್ತು.

ಪಾಂಡಿಯ ದೇಶದ ರಾಜ, ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭ ದೇವನ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ “ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೋತ್ತ ಜೀವಿಯ ಪ್ರಾಭಲ್ಯವನ್ನು  ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ!” “ ಎಂದು ಫೋಷಿಸಿದನು. ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದರು. ವೇದಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪೆರಿ ಅಳ್ವಾರ್ [ಭಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್] ಅವರು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾಭಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ.

೧.ಪಾಶುರಮ್

ಪೆರಿ ಆಳ್ವಾರನ್ನು ನೋಡಲು, ಅತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದದನ್ನು ಕಂಡ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಹೆದರಿ, ಅವನು ಕಾಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು
ಪಲಕೋಟಿ ನೂರಾಯಿರಮ್
ಮಲ್ಲಾಂಡ ತಿನ್ ತೋಳ್  ಮಣಿವಣ್ಣಾ!
ಉನ್ ಸೇವಡಿ ಸೆವ್ವಿ  ತಿರುಕ್ಕಾಪು

“ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಬಲವಾದ ದಿವ್ಯ  ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರತ್ನ ವರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಓ ಎಂಪೆರುಮಾನ್! ನಿನ್ನ ಕೆಂಪು ದಿವ್ಯ  ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಇರುವವರೆಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿ!”

ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಮಾನವರ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ, ನಂತರ ದೇವತೆಗಳ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ, ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮರ ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್, ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ(ಪರಮಪದಂ) ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ(ಸಂಸಾರ)ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

೨.ಅಡಿಯೋಮೋಡುಮ್ ನಿನ್ನೋಡುಮ್
ಪಿರಿವಿನ್ಡ್ರಿ ಆಯಿರಮ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು.
ವಡಿವಾಯ್ ನಿನ್ನ್ ವಲ ಮಾರ್ಬಿನಿಲ್ ವಾಳ್ಗಿನ್ಡ್ರ ಮಂಗೈಯುಮ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು.
ವಡಿವಾರ್ ಶೋದಿ ವಲತ್ತುರೈಯುಮ್
ಶುಡರಾಳಿಯುಮ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು
ಪಡೈಪೋರ್ ಪುಕ್ಕು ಮುಳಂಗುಮ್
ಅಪ್ಪಾಂಚಜನ್ನಿಯಮುಮ್ ಪಲ್ಲಾಂಡೇ!

ಯಜಮಾನನಾದ ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ!
ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಯುವತಿ ,ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಲಗಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ!
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ!
ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿರುವ, ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಹರಿದು ಹಾಕುವ ಪಾಂಚಜನ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ!
ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂರಿದಾಗ, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟಿ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೂರಿದಾಗ, ಪರಮಪದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಶುರಮ್. ಈ ಪಾಶುರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮೂರು ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರೊ ಮೂರು ತರದ ಜನರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು,
ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು(ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿ) ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು.
ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

೩. ವಾಳಾಟ್ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ಡ್ರೀರ್ ಉಳ್ಳೀರೇಲ್
ವಂದು ಮಣ್ಣುಮ್ ಮಣಮುಮ್ ಕೊಣ್ಮಿನ್.
ಕೂಳಾಟ್ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ಡ್ರೀರ್ಗಳೈ ಎಂಗಳ್ ಕುಳುವಿನಿಲ್ ಪುಗುದಲೊಟ್ಟೋಮ್.
ಏಳಾಟ್ಕಾಲುಮ್ ಪಳಿಪ್ಪಿಲೋಮ್ ನಾಂಗಳ್ ಇರಾ ಕದರ್ ವಾಳ್.
ಇಲಂಗೈ ಪಾಳಾಳ್ ಆಗಪ್ ಪ್ಪಡೈ ಪೊರುದಾನುಕ್ಕು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುದುಮೇ

“ಸೇವೆಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಉತ್ಸವವನ್ನು (ಹಬ್ಬ) ಆಚರಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆಯಿರಿ (ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಮ್).
ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತಲೆಮೊರೆಗಳಿಂದ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ, ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ! ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವೂ ಸೇರಿ, ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳಿ!

ನಾಲ್ಕನೆ ಪಾಶುರಮ್.
ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ,
ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈವಲ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು (ಆತ್ಮಾನುಭಾವ) ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

೪.ಏಡು ನಿಲತ್ತಿಲ್ ಇಡುವದನ್ ಮುನ್ನಮ್ ವಂದು
ಎಂಗಳ್ ಕುಳಾಮ್ ಪುಗುಂದು.
ಕೂಡು ಮನಮ್ ಉಡೈಯೀರ್ಗಳ್ ವರಂಬೊಳಿ
ವಂದೊಲ್ಲೈ ಕೂಡುಮಿನೋ.
ನಾಡು ನಗರಮುಮ್ ನಂಗರಿಯ
ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎನ್ಡ್ರು.
ಪಾಡು ಮನಮ್ ಉಡೈಪ್ ಪತ್ತರುಳ್ಳೇರ್
ವಂದು ವಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುಮಿನೇ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಜನರು ಎಂಪೆರುಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಎಂಟು ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ , ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ನನ್ನು ಸೇರಿ!

೫ .ಪಾಶುರಮ್. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ಜಗತ್ತಿನ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುವವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂಡಕುಲತ್ತುಕ್ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ
ಅಶುರರ್ ಇರಾಕ್ಕದರೈ.
ಇಂಡೈಕ್ಕುಲತ್ತೈ ಎಡುತ್ತು ಕಳೈಂದ
ಇರುಡೇಕೇಶನ್ ತನಕ್ಕು.
ತೊಂಡಕ್ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಉಳ್ಳೀರ್
ವಂದಡಿ ತೊಳುದು ಆಯರ ನಾಮಮ್ ಶೊಲ್ಲಿ.
ಪಂಡೈ ಕುಲತ್ತೈ ತವಿರ್ನದು
ಪಲ್ಲಾಂಡು ವಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು ಎನ್ಮಿನೇ.

ರಾಕ್ಷಸರ ಕುಲಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ,ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ ಹೃಷಿಕೇಶನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ.
ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಠಿಸಿ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತಹ ಈ ಜನ್ಮ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ.

೬.ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಳ್ವಾರ್ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪು ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ, ಮೂರನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ( “ವಾಳಾಟ್ ಪಟ್ಟು ಪಾಶುರಮ)” ಕೂರಿದ ಗುಂಪು, ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರು, ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರನ್ನು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಂದೈ ತಂದೈ ತಂದೈ ತಂದೈ ತಮ್ ಮೂತ್ತಪ್ಪನ್.
ಏಳ್ಪಡಿಕಾಲ್ ತೊಡಂಗಿ ವಂದು ವಳಿ ವಳಿ ಆಟ್ಚೈಗಿನ್ಡ್ರೋಮ್.
ತಿರುವೋಣತ್ತಿರುವಿಳವಿಲ್ ಅಂದಿಯಮ್ಪೋದಿಲ್ ಅರಿಯುರುವಾಗಿ
ಅರಿಯೈ ಅಳಿತ್ತವನೈ.
ಪಂದನೈ ತೀರಪ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು ಎನ್ಡ್ರು ಪಾಡುದುಮೇ.

ತನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಹಿರಣ್ಯನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಸಿಂಹದ ಮುಖ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪಗೊಂಡ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಏಳು ತಲೆಮೊರೆಗಳಿಂದ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ನಾನು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂದೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ, ಇತರರು, ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಯ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ವೈಭವೀಕರಿಸಿ, ಆ ಬೇಸರವನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ.

೭.ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್( “ಏಡು ನಿಲತ್ತಿಲ್” ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ಕನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭಾವವನ್ನು ಬಯಸುವ) ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೀಯಿಲ್ ಪೊಲಿಗಿನ್ಡ್ರ ಶೆನ್ಶುಡರಾಳಿ
ತಿಗಳ್ ತಿರುಚ್ಚಕ್ಕರತ್ತಿನ್
ಕೋಯಿಲ್ ಪೊರಿಯಾಲೆ ಒಟೃಂಡು ನಿನ್ಡ್ರು
ಕುಡಿಕುಡಿ ಆಟ್ಚೈಗಿನ್ಡ್ರೋಮ್.
ಮಾಯಪ್ ಪೊರುಪ್ಪಡೈ ವಾಣನೈ
ಆಯಿರಮ್ ತೋಳುಮ್ ಪೊಳಿ ಕುರುದಿ ಪಾಯ
ಶುಳಟ್ರಿಯ ಆಳಿ ವಲ್ಲಾನುಕ್ಕು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುದುಮೇ.

ಬೆಂಕಿಗಿಂತಲೂ ಆತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರತ ವೈಭವ ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರದ(ಚಕ್ರತ್ತಾಳ್ವಾರ್) ಚಿಹ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಮೇಲೆ,ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯ ತಲೆಮೊರೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಚಕ್ರತ್ತಾಳ್ವಾರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಡದುಕೊಂಡು , ಗಿರಕಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಬಾಣಾಸುರನ ಭುಜಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆ.

೮. ಪಾಶುರಮ್ : ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಹಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ( “ಆಂಡಕುಲತ್ತುಕ್ಕು” ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ) ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೆಯ್ಯಿಡೈ ನಲ್ಲದೋರ್ ಶೋಱುಮ್ ನಿಯತಮುಮ್ ಅತ್ತಾಣಿಚ್ ಚೇವಗಮುಮ್ಕೈ
ಅಡೈಕ್ಕಾಯುಮ್ ಕೞುತ್ತುಕ್ಕುಪ್ ಪೂಣೊಡು ಕಾದುಕ್ಕುಕ್ ಕುಣ್ಡಲಮುಮ್
ಮೆಯ್ಯಿಡ ನಲ್ಲದೋರ್ ಸಾನ್ದಮುಮ್ ತನ್ದು ಎನ್ನೈ ವೆಳ್ಳುಯಿರ್ ಆಕ್ಕವಲ್ಲ
ಪೈಯುಡೈ ನಾಗಪ್ ಪಗೈಕ್ಕೊಡಿಯಾನುಕ್ಕುಪ್ ಪಲ್ಲಾಣ್ಡು ಕೂಱುವನೇ

“ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನನ್ಯ ಶ್ರೀಗಂಧ, ತಾಂಬೂಲ( ಅಡಿಕೆ, ವಿಳ್ಳೇದೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ) ತುಪ್ಪದ ಮಧ್ಯೆ ಗೌಪ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಶುದ್ಧವಾದ, ರುಚಿಯಾದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ! ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಭರಣ, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕುಂಡಲ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ, ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ, ಹೆಡೆಗಳಿರುವ ಹಾವುಗಳ ಶತ್ರುವಾದ ಗರುಡನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ನಾವು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾಥಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

೯ .ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿ ಆಳ್ವಾರ್, ಮೂರನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ(ವಾಳಾಟ್ಪಟ್ಟು) ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಆರನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ( ಎಂದೈ ತಂದೈ) ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ, ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಡುತ್ತು ಕಳೈಂದ ನಿನ್ ಪೀದಗ ಆಡೈ ಉಡುತ್ತು ಕಲತ್ತದುಂಡು
ತೊಡುತ್ತ ತುಳಾಯ್ ಮಲರ್ ಶೂಡಿ ಕಳೈಂದನ
ಶೂಡುಮ್ ಇ ತ್ತೊಂಡರಗಳೋಮ್
ವಿಡುತ್ತ ದಿಶೈಕ್ ಕರುಮಮ್ ತಿರುತ್ತಿ
ತಿರುವೋಣ ತ್ತಿರುವಿಳವಿಲ್
ಪಡುತ್ತ ಪೈನ್ನಾಗಣೈಪ್ ಪಳ್ಳಿ ಕೊಂಡಾನುಕ್ಕು
ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುದುಮೇ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದ ದಿವ್ಯ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೀನು ಉಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಅವಶೇಷವನ್ನು( ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನೈವೇದ್ಯ) ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿ , ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ನೀನು ಸೂಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ , ನಿನಗೆ ಹಾಸಿಕೆಯಾಗಿರುವ
ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ವಿರಮಿಸಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನೇ, ನಿನ್ನ ತಿರುವೋಣದ ದಿನ ( ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ) ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ.

೧೦.ಪಾಶುರಮ್: “ಏಡುನಿಲತ್ತಿಲ್” ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ತೀಯಿಲ್ ಪೊಲಿಗಿನ್ಡ್ರ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಬಂದ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ( ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ) ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಎನ್ನಾಲ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಉನ್ದನುಕ್ಕು ಅಡಿಯೋಮ್ ಎನ್ಡ್ರು ಎಳುತ್ತಪ್ಪಟ್ಟ ಅನ್ನಾಳೇ.
ಅಡಿಯೋಂಗಳ್ ಅಡಿಕ್ಕುಡಿಲ್
ವೀಡುಪ್ ಪೆಟ್ರು ಉಯ್ನದದು ಕಾಣ್.
ಶೆನ್ನಾಲ್ ತೋಟ್ರಿ ತಿರು ಮದುರೈಯುಳ್ ಶಿಲೈ ಕುನಿತ್ತು
ಐ್ನದಲೆಯ ಪೈನ್ನಾಗತ್ ತ್ತಲೈ ಪಾಯ್ನದವನೇ, ಉನ್ನೈಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುದುಮೇ.

“ಓ ದೇವನೇ! ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿರುವೆವು ಎಂದು ನಿನಗೆ ನಾವು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೈವಲ್ಯದಿದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು! ಶುಭ ದಿನ ಅವತರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನೇ,
ಮದುರೈಯಲ್ಲಿ(ಉತ್ತರ) ಕಂಸನು ನಡೆಸಿದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು ಮುರಿದವನೇ, ಸರ್ಪ ಕಾಳಿಯನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಐದು ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ!

೧೧.ಪಾಶುರಮ್. “ಅಂಡಕ್ಕುಲತ್ತುಕ್ಕು” ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕರೆದು , “ನೈಯ್ಯಿಡೈ ನಲ್ಲದೋರ್” ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ವಳಕ್ ಒನ್ಡ್ರುಮ್ ಇಲ್ಲಾ
ಅಣಿಕೋಟ್ಟಿಯರ್ ಕೋನ್
ಅಭಿಮಾನತ್ತುಂಗನ್ ಶೆಲ್ವನೈ ಪೋಲ
ತಿರುಮಾಲೇ ನಾನುಮ್ ಉನಕ್ಕುಪ್ ಪಳವಡಿಯೇ.
ನಲ್ವಗೈಯಾಲ್ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾವೆಂಡ್ರು
ನಾಮಮ್ ಪಲ ಪರವಿ.
ಪಲ್ವಗೈಯಾಲುಮ್ ಪವಿತ್ತಿರನೇ ,ಉನ್ನೈಪ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುವನೇ.

ಓ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯೇ! ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದಿದ್ದ, ದೋಷರಹಿತರಾದ, ತಿರುಕೋಟ್ಟಿಯೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕನಾದ ಸೆಲ್ವ ನಂಬಿಯಂತೆಯೇ ನಾನೂ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ, ರೂಪ, ಗುಣಗಳು ಹಾಗು ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಪಡಿಸುವನೇ, ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ (ಎಂಟು ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳ ಮಂತ್ರ)ಮಂತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

೧೩.ಪಾಶುರಮ್ : ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಭಂಧದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೈಭವೀಕರಿಸುವವರು, ಕಾಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ( ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು) ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಲ್ಲಾಂಡೆನ್ಡ್ರು ಪವಿತ್ತಿರನೈ ಪರಮೇಟ್ಟಿಯೈ
ಶಾರ್ಂಮ್ ಎನ್ನುಮ್ ವಿಲ್ಲಾಂಡಾನ್ ತನ್ನೈ
ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ವಿಟ್ಟುಚಿತ್ತನ್ ವಿರುಮ್ಬಿಯ ಶೊಲ್
ನಲ್ ಆಂಡೆನ್ಡ್ರು ನವಿನ್ಡ್ರು ಉರೈಪ್ಪಾರ್
ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎನ್ಡ್ರು
ಪಲ್ಲಾಂಡುಮ್ ಪರಮಾತ್ಮನೈ
ಚೂಳ್ನದು ಇರುನ್ದು ಏತ್ತುವರ್ ಪಲ್ಲಾಂಡೇ!

ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಟ್ಟುಚಿತ್ತನ್(ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್) , ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಾಸಿಸುವ, ತನ್ನ ಶಾರಂಗ ಧನುಷನ್ನು ಆಳುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಬಂಧ ವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು, ಕಾಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ , ಪಲ್ಲಾಂಡು ಹಾಡುತ್ತಾ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಧೀರ್ಗ ಕಾಲ ಇರಲಿ) ಎಂದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರೂಪ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ
ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/thiruppallandu-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

तिरुप्पल्लाण्डु – सरल व्याख्या

।।श्री: श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते वरवरमुनये नमः।।

मुदलायिरम्

pallandu

श्री मणवाळ मामुनिगळ् ने अपनी उपदेश रत्नमालै के १९ वे पाशुर में तिरुप्पल्लाण्डु की महत्ता बहुत ही सुन्दर ढंग से समझायी है।

पशुराम    १९ .

कोदिलवाम् आळ्वार्गळ् कूऱु कलैक्केल्लाम्

आदि तिरुप्पल्लाण्डु आनदुवुम् – वेदत्तुक्कु।

ओम् एन्नुम्म् अदुपोल् उळ्ळदुक्केळ्ळाम् सुरुक्काय्त्

तान् मन्गलम् आनदाल्।।

श्री मणवाळ मामुनिगळ्, यहाँ दृढ़ मत प्रस्तुत कर रहे है की, वेद गायन के पहले , जिस तरह वेदों का सार प्रणव है , ठीक उसी तरह दिव्य प्रबंधं का सर तिरुपल्लाण्डु माना जाता है। इसी लिये तिरुपल्लाण्डु का अनुसंधान दिव्य प्रबंधं के प्ररंभ में किया जाता है।

पाण्ड्य राजा वल्लभदेव के दरबार में शास्त्रार्थ में भगवान श्रीमन्नारायण की सर्वोच्चता, प्रभुत्व स्थापित करने के बाद, राजा ने पेरिय आळ्वार के सम्मान में उन्हें ,गज पर आरूढ़ करवाकर नगर भ्रमण करवाये। अपने भक्त आळ्वार संत का यह सम्मान देखने स्वयं भगवान देवियों के साथ गरुडारुढ़ हो आ गये। आळ्वार संत भगवान को श्रीवैकुण्ठ को छोड़, इस चराचर जगत में आया देख, भगवान श्रीमन्नारायण के कुशल मंगल के लिये चिंतित हो गये, अपनी उसी अवस्था में प्रभु श्रीमन्नारायण को इस चराचर जगत में कोई तकलीफ न हो इसके लिये मंगलाशासन में,  गुणानुवाद में, यह प्रबंध गा उठे, इन्ही प्रबंधों के समूह, तिरुपल्लाण्डु कहलाये।इस तरह पेरिया आळ्वार ने स्वयं भी नारायण का गुणानुवाद करते हुये, इस भौतिक संसार वासियों से भी भगवद गुणानुवाद करवया।

इस तिरुपल्लाण्डु की सरल व्याख्या स्वामी पेरियावाचन पिल्लै द्वारा की गयी व्यख्या पर आधारित है। 

तनियन् 

गुरुमुखमनधीत्य प्राहवेदानशेशान्

नरपतिपरीकृलप्तम् शुल्कमादातु कामः।  

श्वसुरममरवन्द्यम् रन्गनाथस्यसाक्शात्

द्विजकुल तिलकम् तम् विष्णुचित्तम् नमामि ।।

पेरियाळ्वार, जिन्हें विष्णुचित्त स्वामीजी के नाम से भी जाना जाता है, ये आळ्वार संत किसी आचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने नहीं गए थे, इन्हें तो स्वयं तिरुमाल (भगवान) ने ही वेदांत ज्ञान और भक्ति समर्पण प्रदान किया था।

एक बार पांड्या राजा वल्लभदेव ने अपने दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता रखी और जीतने वाले को पुरस्कार में स्वर्ण की मोहरें देने की घोषणा भी की। पेरियाळ्वार जो श्रीविल्लिपुत्तूर में भगवान वटपत्रशायि के पुष्प सेवा में अपना कैंङ्कर्य देते थे, इस प्रतियोगिता की बात सुन अपने मन में यह आशय किए की, अगर यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो जाए तो वे भगवान वटपत्रशायि के मंदिर में सुधार का कार्य करवाएँगे। भक्त का आशय देख रात्रि स्वप्न में भगवान ने उन्हें आदेश दे दिया, पेरियाळ्वार भगवत आज्ञा पाकर, शास्त्रार्थ के लिए पांड्या राजा वल्लभदेव के दरबार में पहुँचे। विद्वानों की इस सभा में, वेदों के उद्घोष से भगवान श्रीमन्नारायण का परत्व स्थापित कर इस प्रतियोगिता को जीतकर, पुरस्कार स्वरुप स्वर्ण मोहरें प्राप्त किए। यही नहीं, आळ्वार संत ने अपनी पालित पुत्री देवी आण्डाळ का विवाह भी श्रीरंगम में भगवान रंगनाथजी के साथ संपन्न करवाया, जिससे नित्यसूरी ने इन्हें श्रद्धा से “श्री रंगनाथ श्वशुर” कहकर बुलाया। पेरियाळ्वार वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण कुल में सर्वोच्च हैं।

“मिन्नार् तडमदिळ् सूळ् विल्लिपुत्तूर् एन्ऱु ओरुकाल्

सोन्नर् कळऱ्कमलम् सूडिनोम् – मुन्नाळ्

किळयऱुत्तान् एन्ऱुरैत्तोम् कीळ्मैयिनिल् सेरुम्

वळियऱुत्तोम् नेन्जमे वन्दु।।“

हे मन! चलो हम उन महानुभावों की चरणवंदना करते हैं, जो श्रीविल्लिपुत्तूर का गुणगान करते हैं, वह श्रीविल्लिपुत्तूर जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें रौशनी सी चमकती हैं, वह श्रीविल्लिपुत्तूर जो हमारे माथे की मुकुट मणि है, जो पेरियाळ्वार की बातें करके हमें उनका यह स्मरण कराती है, उनका वह कार्य- पांड्य राजा के दरबार में जाकर शास्त्रार्थ में विजय होना, और जिनके हाथों में पुरस्कार का स्वर्ण मुद्राओं की थैली स्वयं आकर गिर गई।

“पाण्डियन् कोण्डाडप् पट्टर्पिरान् वन्दान् एन्ऱु

ईण्डिय सन्गम् एडुत्तूद – वेण्डिय

वेदन्गळ् ओदि विरैन्दु किळियऱुत्तान्

पादन्गळ् यामुडैय पऱ्ऱु।।“

पांड्या राजा वल्लभदेव भी पेरिय आळ्वार की बहुत प्रंशंसा करते हैं, सारे दरबारी, दरबार में शंखनाद कर कहते हैं, भट्टरपिरान ने भरे दरबार में वेदों के प्रमाण देते हुए भगवान श्रीमन्नारायण के परत्व को स्थापित किया है, ऐसे भट्टरपिरान के चरण ही हमारा आश्रय स्थान है।

********

प्रथम पाशुर:

पहले पाशुर में,  पेरिया आळ्वार जैसे ही अपनी शोभा यात्रा में एम्पेरुमान को उभय देवियों के साथ अपने सुन्दर रूप संपन्न मंगल विग्रह के गरुडारुढ़ दर्शन करते है, उन्हें इस मृत्युलोक में आया देख, आळ्वार संत भगवान के सुन्दर सुकोमल चरणों की हलकी लालिमा भरे चरण देखते ही, उनके मन में आशंका आति है की कहीं भगवान को इस संसार की दृष्टी न लग जाये , वह भगवान के विजय गीत गाने शुरू कर देते है, जैसे एम्पेरुमान चिरंजीवी रहे।   

पल्लाण्डु पल्लाण्डु पल्लायिरत्ताण्डु

पल कोडि नूऱायिरम्

मल्लाण्ड तिन् तोळ् मणिवण्णा उन्

सेवडि सेव्वि तिरुक्काप्पु ।।

हे भगवान! मजबूत दिव्य कंधे हैं आपके, आप विशाल भुजा धारी हो, मल्लों का संहार करने वाले हो, आप बादलों के वर्ण वाले हो, आपके सुकोमल चरण, नवजात शिशु के चरणों की भाँति हलकी लालिमा लिए हुए हैं, यह सदा सुरक्षित रहे। यहाँ इस पाशुर में आळ्वार संत युगों युगों तक भगवान के चिरंजीवी होने का मंगलाशासन करते हैं।

द्वितीय पाशुर:

दूसरे पाशुर में आळ्वार संत एम्पेरुमान (भगवान) की परमपद (नित्यविभूति) और चराचर संसार (लीला विभूति)  में सर्वोच्च स्थान का वर्णन कर रहे है।

अडियोमोडुम् निन्नोडुम् पिरिविन्ऱि आयिरम् पल्लाण्डु

वडिवाय् निन् वलमार्बिनिल् वाल्गिन्ऱ मन्गैयुम् पल्लाण्डु

वडिवार् सोदि वलत्तुऱैयुम् सुडरालियुम् पल्लाण्डु

पडै पोर् पुक्कु मुलन्गुम् अप्पान्चसन्नियमुम् पल्लाण्डे।।

आपका और अकिंचन का सेवक और मालिक का रिश्ता सदा ऐसे ही बना रहे। पेरिय पिराट्टी (माता महालक्ष्मी) अतुलनीय रूपलावण्य से परिपूर्ण, सारे आभूषणों से शृंगारित आपके दाहिने वक्षस्थल पर सदा विराजित रहे। आपके दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्रराज सदा सुशोभित रहे। आपके बायें हाथ में पाञ्चजन्य शंख, जिसकी ध्वनि से रणक्षेत्र में आपके शत्रुओं में कंप कंपी मच, उनका नाश हो जाता है, सदा शोभायमान रहे। यहाँ आळ्वार संत भागवतों के सम्बोधन से संसार को इंगित कर रहे हैं, और माता लक्ष्मीजी, शंख चक्र के सम्बोधन से परमपद को इंगित कर रहे हैं।

तीसरा पाशुर:

अपने तीसरे पाशुर से पाशुर से तीन पाशुरों तक पेरिया आळ्वार उन भागवतों का आह्वान कर रहे , जो इस चराचर जगत में भगवद अनुभव कर प्रसन्न रहना चाहते है, उन भागवतों को आह्वान कर रहे है जो कैवल्य गुणानुभव करना कहते है , उन भागवतों को आवाज़ दे रहे है जो श्री भगवन का कैंकर्य करने की इच्छा रखते है। इन सब्भी भागवतों को अपने साथ इस भगवद गुणगान में साथ रहने के लिये आमंत्रित कर रहे है।

वाळापट्टु निन्ऱीर् उळ्ळीरेल् वन्दु मण्णूम् मणमुम् कोण्मिन्

कूळाट्पट्टु निन्ऱीर्गळै एन्गळ् कुळुविनिल् पुगुदलुट्टोम्

एळाट्कालुम् पळिप्पु इलोम् नान्गळ् इराक्कदर् वाळ् इलन्गै

पाळाळ् आगप् पडै पोरुदानुक्कु पल्लाण्डु कूरुदुमे

आळ्वार संत यहाँ कह रहे हैं, अगर तुम भगवद सेवा रूपी अमूल्य निधि पाना चाहते हो, तो जल्दी आओ, भगवद उत्सव हेतु मिट्टी खोद के भूमि तैयार करो, यहाँ कोई भी सेवा करने हेतु तत्पर रहो, हम यहाँ सिर्फ प्रसाद पाने वाले भागवतों को नहीं बुला रहे, कई पीढ़ियों से हम बिना कोई त्रुटि के, सिवाय भगवद सेवा के, और कोई इच्छा नहीं रखी। हम यहाँ उन भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, जो अपना धनुष लेकर लंका में रह रहे राक्षसों से युद्ध किए, तुम भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ।

चतुर्थ पाशुर:

चतुर्थ पाशुर इसमें आळ्वार संत यहाँ भगवद कैंकर्य में रत महानुभावों के कैंकर्य से संतुष्टि नहीं पाकर, उन भागवतों को आमंत्रित कर रहे है, जो स्वयं आत्मानुभव करना चाहते है, आळ्वार संत इच्छा रखते है की भगवद कैंकर्य निधि की इच्छा रखने वाले, और स्वयं आत्मानुभव करने वाले भी भगवद गुणानुवाद में सम्मिलित होने चाहिये, आळ्वार संत कहते है की जो इस संसार में धन पाने में अनुरक्त है, वह कोई समय  कभी भी भगवद सेवा में अनुरक्त हो सकते है, पर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कैवलयार्थी जो सिर्फ आत्मानुभव में ही रहते है, आळ्वार संत उन्हें पहले बुला रहे है।

एडु निलत्तिल् इडुवदन् मुन्नम् वन्दु एन्गळ् कुळाम् पुगुन्दु

कूडुम् मनम् उडैयीर्गळ् वरम्बोळि वन्दु ओल्लैक् कूडुमिनो

नाडु नगरमुम् नन्गु अऱिय नमो नारायणाय एन्ऱु

पाडुम् मनम् उडैप् पत्तरुळ्ळीर् वन्दु पल्लाण्डु कूऱुमिने

आळ्वार संत इस पाशुर में, आत्मानुभव करने वाले भागवतों से कह रहे हैं, आप सब की भगवद गुणानुवाद में रुचि हो तो, भौतिक शरीर छूटने से पहले हमारे साथ मिलकर भगवद गुणानुवाद करो, अगर आपको दिव्य मंत्र के जपने के प्रति निष्ठा हो तो, अष्टाक्षर मंत्र जो श्रीमन्नारायण की महिमामंडन करता है, जिसके जपने से गाँव के साधारण मनुष्य या शहर में वासित विद्वान भी एम्पेरुमान की दिव्यता को पहचानते हैं, आओ हमारे साथ भगवान श्रीमन्नारायण का गुणानुवाद करो।

पंचम पाशुर:

इस पंचम पाशुर में, आळ्वार संत उन भागवतों को आह्वान कर रहे है, जो इस चराचर जगत की भव्यता में अनुरक्त है।

अण्डक्कुलत्तुक्कु अदिपदियागि असुरर् इराक्कदरै

इण्डैक्कुलत्तै एडुत्तुक् कळैन्द इरुडीकेसन् तनक्कु

तोण्डक्कुलत्तिल् उळ्ळीर् वन्दु अडि तोळुदु आयिर नामम् सोल्लिप्

पण्डैक्कुलत्तैत् तविर्न्दु पल्लाण्डु पल्लायिरत्ताण्डु एन्मिने

आळ्वार संत यहाँ कहते हैं की हम उस समूह में हैं जिसमें भगवान ऋषिकेश, जो दैत्य कुलों के नियंत्रक हैं, जो दैत्यों के समूल संहारक हैं, ऐसे भगवान के दासत्व भाव से परिपूर्ण है। आप भी हमारे समूह में सम्मिलित हो जाइए, भगवान श्रीमन्नारायण के श्रीचरणों की शरणागति कर उनके सहस्त्र नामों को उच्चार कर मोक्ष को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र – जिसमें जीव इस चराचर जगत में आकर पुनः भगवान से अन्यान्य भौतिक साधनों को माँग, उसी में अनुरक्त होकर भगवान को ही भूल जाता है – उससे मुक्त हो जाइए, और प्राप्त साधनों के लिए भगवद गुणानुवाद कीजिए।

षष्टम पाशुर 

इस पाशुर में आळ्वार संत तीनो प्रकार के भागवत समूह का आह्वान कर रहे है , इस तरह सभी भागवत समूह आकर आळ्वार संत के साथ भगवद गुणानुवाद में सम्मिलित होते है। इसमें वाळाट्पट्टु  (तृतीय पाशुर)  में आह्वानित भागवत जो भगवान का कैंकर्य करने के इच्छुक है, वह अपने कार्य करने की रुपरेखा और उसे संपन्न करने की अपनी प्रवीणता बतला रहे है जिसे आळ्वार संत स्वीकार कर लेते है।    .

एन्दै तन्दै तन्दै तन्दै तम् मूत्तप्पन् एळ्पडिगाल् तोडन्गि

वन्दु वळि वळि आट्चेय्गिन्ऱोम् तिरुवोणत्तिरुविळविल्

अन्दियम् पोदिल् अरियुरुवागि अरियै अळित्तवनै

पन्दनै तीरप् पल्लाण्डु पल्लायिरत्ताण्डु एन्ऱु पाडुदुमे

पिछले सात पीढ़ियों से, मैं और मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, वेदों में वर्णन किए अनुसार उन सुन्दर भगवान नृसिंह (जिनका सिर सिंह का है और बाकि धड़ मानव सा है) जिन्होंने, अपने भक्त की रक्षा के लिए ऐसा स्वरुप धर, दैत्य हिरण्य का संहार किया था। भगवान को इस दैत्य के संहार में जो भी थकान हुई है, उसे दूर करने हम भगवन के गुणानुवाद कर रहे हैं।

सप्तम पाशुर 

इस सप्तम पाशुर में आळ्वार संत उन कैवलयार्थी भागवतों को अपने संग स्वीकार कर रहे है, जो एडु निलत्तिल् (चतुर्थ पाशुर) में आळ्वार संत के साथ जुड़े थे। आह्वानित भागवत, अपने कार्य करने की रुपरेखा और उसे संपन्न करने की अपनी प्रवीणता बतला रहे है जिसे आळ्वार संत स्वीकार कर लेते है।

तीयिल् पोलिगिन्ऱ सेन्जुडर् आळि तिगळ् तिरुच्चक्करत्तिन्

कोयिल् पोऱियाले ओऱ्ऱुण्डु निन्ऱु कुडि कुडि आट् सेय्गिन्ऱोम्

मायप् पोरुपडै वाणनै आयिरम् तोळुम् पोळि कुरुदि

पायच् चुळऱ्ऱिय आळि वल्लानुक्कुप् पल्लाण्डु कूऱुदुमे

अपने बाहु मूल पर लाली लिये हुए वैभवपूर्ण चक्रांकन को देख, जो अग्नि से भी ज्यादा प्रकाशमान लग रहा है, उसका गौरव महसूस कर हम सभी आपका कैंकर्य करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे साथ हमारी अगली पीढ़ियाँ भी आपके कैंङ्कर्य में सम्मिलित रहेंगी। हम उन सुदर्शन चक्र धारी भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं जिन्होंने बाणासुर के सहस्त्र बाहु को काट दिए थे, जिससे उसके बाहुओं से रक्त की बाढ़ सी आ गई थी।

अष्टम पाशुर 

आळ्वार संत इस पाशुर में ऐश्वर्यार्थी (धन की कामना करने वाले) भागवतों को जो अण्डक्कुलत्तुक्कु (पांचवे पाशुर) में आळ्वार संत के साथ भगवद गुणानुवाद के लिये संग आये थे को स्वीकार कर रहे है। 

नेय्यिडै नल्ल्लदोर् सोऱुम् नियतमुम् अत्ताणिच् चेवगमुम्

कै अडैक्कायुम् कळुत्तुक्कुप् पूणोडु कादुक्कुक् कुण्डलमुम्

मेय्यिड नल्लदोर् सान्दमुम् तन्दु एन्नै वेळ्ळुयिर् आक्कवल्ल

पैयुडै नागप् पगैक्कोडियानुक्कुप् पल्लाण्डु कूऱुवने 

(इस पाशुर में ऐश्वर्यार्थी कह रहे हैं) हम उन एम्पेरुमान का गुणानुवाद करते है, जो हमें शुद्ध स्वादिष्ट, घी से तर प्रसाद पवाते हैं (आराधना में निवेदित किया हुआ नैवैद्य), जिनकी एकांत सेवा में निवेदित किए ताम्बूल (पान, सुपारी और पोदीना), गले के लिए कंठ हार, कर्ण में धारण करने कुण्डल, स्वास्थ्य के लिए उपकारी चन्दन का लेप, अडियेन को सद्बुद्धि प्रदान करने वाले वह भगवान जिनकी ध्वजा पर सर्पों के शत्रु गरुड़जी विराजमान हैं।

नवम पाशुर 

इस नवम पाशुर में आळ्वार संत ने वाळाट्पट्टु (तीसरे पाशुर) में जिन भागवतों को आमंत्रित किये थे, और जो छठवे पाशुर एन्दै तन्दै. में आळ्वार संत ने जिन्हे स्वीकार किया, यह सभी भागवत मिलकर एम्पेरुमान का गुणानुवाद कर रहे है।

उडुत्तुक् कळैन्द निन् पीदग आडै उडुत्तुक् कलत्तदुण्डु

तोडुत्त तुळाय् मलर् सूडिक्कळैन्दन सूडुम् इत्तोण्डगळोम्

विडुत्त तिसैक् करुमम् तिरुत्तित् तिरुवोणत् तिरुविळविल्

पडुत्त पैन्नागणैप् पळ्ळि कोण्डानुक्कुप् पल्लाण्डु कूऱुदुमे

यहाँ आळ्वार संत सभी भागवतों के साथ मिलकर कह रहे हैं, हे भगवान! हम आपके सेवक हैं, हम आपके धारण किए हुए कटिवस्त्र धारणकर, आपके निर्माल्य की तुलसीमाला धारणकर, आपको ही निवेदित नैवैद्य का उच्छिष्ट प्रसाद पाएँगे, हम अपने फन फैलाये शेषजी की शैया पर शयन कर रहे भगवान श्रीमन्नारायण, आपके हर कार्य को चहुँ दिशाओं में शेषजी पूर्ण कर देते हैं, ऐसे एम्पेरुमान के गुणानुवाद आपके मंगल तिरु नक्षत्र तिरुवोणम (श्रावण) नक्षत्र पर करेंगे।

दशम पाशुर

इस पाशुर में आळ्वार संत उन कैवलयार्थी आत्मानुभव करने वाले भागवत, जिनको आळ्वार संत ने  एडु निलत्तिल् (चतुर्थ पाशुर) में आमंत्रित किये थे, और जो तीयिल् पोलिगिन्ऱ पासुरम्. (सप्तम पाशुर) में स्वीकारे गये, के संग भगवान के गुणानुवाद कर रहे है।

एन्नाळ् एम्पेरुमान् उन् तनक्कु अडियोम् एन्ऱु एळुत्तुप्पट्ट

अन्नाळे अडियोन्गळ् अडिक्कुडिल् वीडु पेऱ्ऱु उय्न्ददु काण्

सेन्नाळ् तोऱ्ऱीत् तिरु मदुरैयुळ् सिलै कुनित्तु ऐन्दलैय

पैन्नागत् तलैप् पाय्न्दवने उन्नैप् पल्लाण्डु कूऱुदुमे

हे भगवान, हमने जबसे आपके कैंङ्कर्य में, आपकी सेवा में स्वयं को समर्पित किया है, तब से हमारा वंश आत्मानुभव के सुख से ऊँचा उठ गया है, हे कृष्ण! आपका शुभ मंगल दिवस में आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने मथुरा में कंस के खेल उत्सव में धनुष को तोड़ दिया था ,जो कालिया दाह में कूद कर कालिया नाग के फनों पर नृत्य किए थे, हम सब मिलकर आपके ही गुणगान के गीत गाएँगे।

एकादश पाशुर

इस एकादश पाशुर में आळ्वार संत ऐश्वर्यार्थी भागवतों, जिनको संत ने अण्डक्कुलत्तुक्कु (पांचवे पाशुर) में आमंत्रित किये थे और जो “नेय्यिडै” अष्टम पाशुर में संग होते है। 

अल्वळक्कु ओन्ऱुम् इल्ला अणि कोट्टियर् कोन् अबिमानतुन्गन्

सेल्वनैप्पोल तिरुमाले नानुम् उनक्कुप् पळवडियेन्

नल्वगैयाल् नमो नारायणा एन्ऱु नामम् पल परवि

पल् वगैयालुम् पवित्तिरने उन्नैप् पल्लाण्डु कूऱुवने

हे लक्ष्मीरमण, आप तिरुकोष्टियुर में विराजित सेल्वनम्बि की तरह हैं, तिरुकोष्टियुर वासियों के नेता हैं, संसार में एक रत्न की तरह हैं; जो आपके दास्य स्वरुप में सम्मानीय है, यह दास भी, युगों युगों से आप ही का सेवक है, हे भगवान! आप अपने मूल स्वभाव गुण रूप से सबको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, यह दास भी आपके अष्टाक्षर मंत्र से आपका ध्यान करेगा और सहस्त्रनाम संकीर्तन करेगा।

द्वादश पाशुर 

तिरु पल्लाण्डु के इस अंतिम पाशुर में, आळ्वार संत बतला रहे है की जो भी भागवत इस प्रबंध से भगवान् को,  समर्पित भाव से, भगवान का मुखोल्लास कर गुणगान करेंगे, निश्चित ही एम्पेरुमान की प्रीती पाकर, काल चक्र के अंत तक सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, इसके साथ ही आळ्वार संत ने इस प्रबंध को पूर्ण किये है। 

पल्लाण्डु एन्ऱु पवित्तिर्नैप् परमेट्टियैच् चार्न्गम् एन्नुम्

विल् आण्डान् तन्नै विल्लिपुत्तूर् विट्टुचित्तन् विरुम्बिय सोल्

नल् आण्डेन्ऱु नविन्ऱु उरैप्पार् नमो नारायणाय एन्ऱु

पल्लाण्डुम् परमात्मनैच् चूळ्न्दिरुन्दु एत्तुवर् पल्लाण्डे

यह द्वादश प्रबंध यह कह रहा है, यह प्रबंध विष्णुचित्त (पेरिय आळ्वार), जिनका प्राकट्य श्रीविल्लिपुत्तूर में हुआ, जो भगवान श्रीमन्नारायण के धनुष के अंश हैं, जो सदा परमपद (श्रीवैकुण्ठ) में विराजते हैं, जिनकी सदा यह अभिलाषा रहती है की एम्पेरुमान का सदा मंगल हो, भागवतों को सदा अनुकूल समय जान कर, अष्टाक्षर मंत्र का ध्यान करते हुए, सदा भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा करते हुए, उनका मंगल, पल्लाण्डु (भगवान जब तक पृथ्वी पर रहे तब तक सदा अनुकूल रहे, सुखी रहे ) गाना चाहिए।

अडियेन श्याम सुन्दर रामानुज दास

आधार: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/thiruppallandu-simple/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

thiruppallANdu – Simple Explanation

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

mudhalAyiram

pallandu

SrI maNavALa mAmunigaL has beautifully revealed the greatness of thiruppallANdu in upadhEsa raththinamAlai pAsuram 19.

kOdhilavAm AzhwArgaL kURu kalaikkellAm
Adhi thiruppallANdu Anadhuvum – vEdhaththukku
Om ennumm adhupOl uLLadhukkeLLAm surukkAyth
thAn mangalam AnadhAl

It is maNavALa mAmunigaL’s firm opinion in his divine mind that just as praNavam is the pre-eminence or essence of all vEdhas, thiruppallANdu is the pre-eminence or essence of all the aruLichcheyal (reciting of divine prabandhams) of AzhwArs. This is the reason that it is recited at the beginning of aruichcheyal.

After periyAzhwAr established the supremacy of SrIman nArAyaNa in the court of pANdiya king, the king made AzhwAr to come around the town on an elephant [as a gesture of celebration]. To see this great sight of AzhwAr on the elephant, emperumAn appeared on his garuda vAhana (on garuda, his vehicle) along with his divine consorts. Being worried that emperumAn who is comfortable in SrIvaikuNtam, has come down to samsAram, periyAzhwAr sang pAsurams extolling emperumAn. These pAsurams are called as thiruppallANdu. It is periyAzhwAr’s unique greatness that he makes the sAmsAris [dwellers of materialistic realm] also to extol emperumAn, apart from singing them himself.

This simple translation has been carried out with the help of periyavAchchAn piLLai’s commentary for thiruppallANdu.

thaniyans

gurumukham anadhIthya prAhavEdhAn aSEshAn
narapathi parikluptham SulkamAdhAthu kAma:  I
SvaSuram amaravandhyam ranganAthasya sAkshAth
dhvijakula thilakam tham vishNuchiththam namAmi II

periyAzhwAr, also known as vishNuchiththar, who did not learn from a teacher but was bestowed with clear knowledge and devotion by thirumAL (emperumAn), went to the royal court of king SrIvallabha dhEvan in madhurai (South), in the assembly of learned people, with the intention of utilising the gift of gold coins for the betterment of emperumAn’s divine temple at SrIvillipuththUr and won that gift after establishing the supremacy of emperumAn by quoting from the vEdhas. Further, he married off his divine daughter, ANdAL to SrI ranganAtha and was revered by nithyasUris as the father-in-law of emperumAn. He was the greatest among the clan of brAhmaNas (those who learn and teach vEdhas). I salute such periyAzhwAr.

minnAr thadamadhiL sUzh villipuththUr enRu orukAl
sonnar kazhaRkamalam sUdinOm – munnAL
kizhiyaRuththAn enRuraiththOm kIzhmaiyinil sErum
vazhiyaRuththOm nenjamE vandhu

Oh heart! We will don the divine lotus-like feet of those who mention the name of SrIvillipuththUr which is surrounded by huge walls which shine like lightning, on our heads, like ornaments. By reminiscing and talking about the act of periyAzhwAr who went to the King’s court, cut-off the treasure of gold coins kept there through his arguments and made it fall on his hand, we saved ourselves from reaching lowly state.

pANdiyan koNdAdap pattarpirAn vandhAn enRu
INdiya sangam eduththUdha – vENdiya
vEdhangaL Odhi viraindhu kizhiyaRuththAn
pAdhangaL yAmudaiya paRRu

The pANdiya king SrIvallabha dhEvan extolled saying “bhattarpirAn has come to establish for us the supremacy of supreme being”. Those in his court sounded the conch as a sign of victory. By providing necessary proof from vEdhas, periyAzhwAr [bhattar pirAn] established the supremacy of SrIman nArAyaNa. Such periyAzhwAr’s divine feet are our refuge.

********

First pAsuram. After seeing emperumAn with his beauty and other auspicious qualities in this samsAram, periyAzhwAr becomes fearful as to what misfortune will befall that emperumAn and sings paeans of praise on him such that until time lasts, emperumAn should remain great like this.

pallANdu pallANdu pallAyiraththANdu
pala kOdi nURAyiram
mallANda thin thOL maNivaNNA un
sEvadi sevvi thirukkAppu

Oh emperumAn who has strong divine shoulders which controlled and killed the wrestlers, and who has the complexion of carbuncle! There should be protection for your reddish divine feet until time lasts. AzhwAr extols emperumAn through the time scale of human beings, then through the time scale of celestials, then through the time scale of brahmA and finally, through the time scale of many brahmAs.

Second pAsuram. AzhwAr praises emperumAn for his exalted position of being with nithyavibhUthi (paramapadham) as well as leelAvibhUthi (samsAram).

adiyOmOdum ninnOdum pirivinRi Ayiram pallANdu
vadivAy nin valamArbinil vAzhginRa mangaiyum pallANdu
vadivAr sOdhi valaththuRaiyum sudarAzhiyum pallANdu
padai pOr pukku muzhangum appAnchasanniyamum pallANdE

The connection between us, the servitors, and you, the master, should remain forever. periya pirAtti (SrI mahAlakshmi), who is with beauty, ornaments and youth, and who resides on your right chest, should be there forever. On your right hand, the divine disc which is beautiful and splendorous should be there forever. On your left hand, the divine disc pAnchajanyam, which makes a huge uproar which tears the hearts of enemies in battlefields, should be there forever. By referring to devotees, AzhwAr speaks about samsAram and by referring to pirAtti, divine disc and divine conch, he is speaking about paramapadham.

Third pAsuram. Starting with this pAsuram, in three pAsurams, he is inviting those who are interested in enjoying pleasures in this world, those who are interested in kaivalyam (enjoying AthmA (enjoying themselves)) and those who are interested in carrying out service to emperumAn, to join him in praising emperumAn. In this pAsuram, he is inviting those who are interested in service to emperumAn.

vAzhAtpattu ninRIr uLLIrEl vandhu maNNUm maNamum koNmin
kUzhAtpattu ninRIrgaLai engaL kuzhuvinil pugudhaluttOm
EzhAtkAlum pazhippu ilOm nAngaL irAkkadhar vAzh ilangai
pAzhAL Agap padai porudhAnukku pallANdu kUrudhumE

If you are interested in the wealth of service, come quickly, dig out soil for celebrating the uthsavam (festival) of emperumAn, be desirous of doing any service etc. We do not allow those who are interested only in food, to join us. For many generations, we have not desired anything other than service to emperumAn and are faultless. We are praising that emperumAn who carried out war with his bow against the demons who were living in lankA. You too join us in praising him.

Fourth pAsuram. In this, he is inviting those who are interested in enjoying their AthmA. Not feeling satisfied with calling those who are carrying out service to emperumAn, he desires that those who are interested in enjoying wealth in this world as well as those who are interested in enjoying their AthmAs should join in praising emperumAn. Of these two, the ones who are interested in wealth in this world, could at some point of time, be interested in doing service to emperumAn. However, if kaivalyArthis attain kaivalya mOksham (place where the AthmAs enjoy themselves), they can never come out of it and do any service to emperumAn. Hence, he is calling them, first.

Edu nilaththil iduvadhan munnam vandhu engaL kuzhAm pugundhu
kUdum manam udaiyIrgaL varambozhi vandhu ollaik kUduminO
nAdu nagaramum nangu aRiya namO nArAyaNAya enRu
pAdum manam udaip paththaruLLIr vandhu pallANdu kURuminE

Before you give up your bodies, if you are interested in joining us, give up the boundary (target) of enjoying only the AthmA, and join us. If you have the devotion to recite the divine ashtAkshara manthram (the divine manthram, of eight syllables, which extols SrIman nArAyaNa), through which both those ordinary people who live in villages and the knowledgeable people who live in towns would know well about emperumAn, join us in praising emperumAn.

Fifth pAsuram. In this, AzhwAr is inviting those who are interested in the opulence of this world.

aNdakkulaththukku adhipadhiyAgi asurar irAkkadharai
iNdaikkulaththai eduththuk kaLaindha irudIkEsan thanakku
thoNdakkulaththil uLLIr vandhu adi thozhudhu Ayira nAmam sollip
paNdaikkulaththaith thavirndhu pallANdu pallAyiraththANdu enminE

You are in the group of those who are carrying out servitude to hrishIkESan who is the controller of the clans of demons and who annihilated the demons completely. You join our group, bow down to the divine feet of emperumAn, recite the thousand names of that emperumAn whole-heartedly, get rid of being in the cycle of births in which you pray to emperumAn for granting various benefits only to leave him later, and repeatedly praise that emperumAn.

Sixth pAsuram. After AzhwAr invites each of the three groups of people in this way, each group comes and joins him. Of these, those who were invited by the vAzhAtpattu pAuram (third pAsuram), who are desirous of carrying out service to emperumAn, narrate their qualities and activities; AzhwAr accepts them.

endhai thandhai thandhai thandhai tham mUththappan EzhpadigAl thodangi
vandhu vazhi vazhi AtcheyginROm thiruvONaththiruvizhavil
andhiyam pOdhil ariyuruvAgi ariyai azhiththavanai
pandhanai thIrap pallANdu pallAyiraththANdu enRu pAdudhumE

For seven generations, my father and I, his father and his father et al, have been carrying out kainkaryam (service) as mentioned in vEdhas. For the one who took the form of a beautiful narasimha (lion head and human body) and destroyed his enemy hiraNya, we will sing praises to remove any ennui that he would have felt while carrying out that activity, for the sake of his devotee.

Seventh pAsuram. AzhwAr accepts the kaivalyArthis (those who enjoy their AthmAs), who were earlier referred to in the fourth pAsuram Edu nilaththil, and who come to him, narrating their qualities.

thIyil poliginRa senjudar Azhi thigazh thiruchchakkaraththin
kOyil poRiyAlE oRRuNdu ninRu kudi kudi At seyginROm
mAyap porupadai vANanai Ayiram thOLum pozhi kurudhi
pAyach chuzhaRRiya Azhi vallAnukkup pallANdu kURudhumE

We have come to carry out kainkaryam for all times to come, including succeeding generations, after we have been identified (on our bodies) with the divine symbol of chakkaraththAzhwAr (divine disc), whose reddish splendour is far brighter than fire. We praise that emperumAn who is holding aloft chakkraththAzhwAr who was spun to make the demon bANAsuran to bleed from his thousand shoulders, like a flood.

Eighth pAsuram. AzhwAr accepts the aiSwaryArthis (those who desire wealth), who were mentioned in the fifth pAsuram aNdakkulaththukku and who come, agreeing to sing praises on emperumAn.

neyyidai nallladhOr sORum niyathamum aththANich chEvagamum
kai adaikkAyum kazhuththukkup pUNodu kAdhukkuk kuNdalamum
meyyida nalladhOr sAndhamum thandhu ennai veLLuyir Akkavalla
paiyudai nAgap pagaikkodiyAnukkup pallANdu kURuvanE

[The aiSwaryArthi says] I will praise emperumAn who offers me the pure, tasty prasAdham (offering made to emperumAn as part of worship) which is seen amidst ghee, confidential service, the thAmbUlam (blend of betel leaf, arecanut and lime), ornament for neck, ornament kuNdalam (ear drops) for the ears, unique sandalwood paste which is a good fit for the body, who is capable of creating a good mind in me and who is having as his flag, garuda, the enemy of snakes with hoods.

Ninth pAsuram AzhwAr is praising emperumAn along with those who are devotees and desirous of carrying out service to emperumAn, and who were invited in the third pAsuram of vAzhAtpattu and who joined him in sixth pAsuram, endhai thandhai.

uduththuk kaLaindha nin pIdhaga Adai uduththuk kalaththadhuNdu
thoduththa thuzhAy malar sUdikkaLaindhana sUdum iththoNdagaLOm
viduththa thisaik karumam thiruththith thiruvONath thiruvizhavil
paduththa painnAgaNaip paLLi koNdAnukkup pallANdu kURudhumE

We will be  your servitors, wearing the divine dress which has been removed from your divine waist after you have worn it, eating the remnants of the prasAdham (offering of food made to emperumAn) after you have eaten, donning the divine thuLasi garland which has been removed after you have worn it. We will sing on the day of thiruvONam (the divine star of emperumAn) songs of praise on you, who are lying on the bed of AdhiSEshan who has well expanded hoods and who carries out all the tasks which you set out, in all directions.

Tenth pAsuram. In this AzhwAr is joining with the kaivalya nishtars (those who are engaged in enjoying AthmAs) whom he had invited in Edu nilaththil pAsuram and who joined him in thIyil poliginRa pAsuram.

ennAL emperumAn un thanakku adiyOm enRu ezhuththuppatta
annALE adiyOngaL adikkudil vIdu peRRu uyndhadhu kAN
sennAL thORRIth thiru madhuraiyuL silai kuniththu aindhalaiya
painnAgath thalaip pAyndhavanE unnaip pallANdu kURudhumE

Our lord! The day that we gave you in writing that we have become your servitors, all the descendents in our clan got relieved from kaivalyam and got uplifted. Oh emperumAn who incarnated on an auspicious day, who broke the bow in the festival conducted by kamsan in madhurai (North) and who jumped onto the five spread hoods of the snake kALiyan! All of us will gather together and praise you.

Eleventh pAsuram. In this, AzhwAr joins with the aiSwaryArthis who he invited in the aNdakkulam pAsuram and who joined him in neyyidai pAsuram.

alvazhakku onRum illA aNi kOttiyar kOn abimAnathungan
selvanaippOla thirumAlE nAnum unakkup pazhavadiyEn
nalvagaiyAl namO nArAyaNA enRu nAmam pala paravi
pal vagaiyAlum paviththiranE unnaip pallANdu kURuvanE

Oh the consort of mahAlakshmi! Just like selva nambi, who is the leader of those who are residing at thirukkOttiyUr which is like a jewel for the entire world, who is without any fault and who is great with the honour “I am servitor to you alone”, adiyEn (this servitor) too has been your servitor for a very long time. Oh one who purifies us all with your basic nature, form, qualities and wealth! I will worship you by meditating on your ashtAkshara manthra (manthra with eight syllables) and reciting your thousand names.

Twelfth pAsuram. In the end, Azhwar, by the way of stating the benefit for those who learn this prabandham, says that those who extol emperumAn with deep affection, will get engaged with emperumAn and until time exists, will have the fortune of carrying out mangaLAsASanam (praising emperumAn auspiciously), and brings the prabandham to an end.

pallANdu enRu paviththirnaip paramEttiyaich chArngam ennum
vil ANdAn thannai villipuththUr vittuchiththan virumbiya sol
nal ANdenRu navinRu uraippAr namO nArAyaNAya enRu
pallANdum paramAthmanaich chUzhndhirundhu Eththuvar pallANdE

This prabandham has been composed by vishNuchiththan (periyAzhwAr), born in SrIvillippuththUr, on emperumAn, who is the most pure, who resides in the exalted paramapadham (SrIvaikuNtam) and who rules over his bow SArngam, with the desire “emperumAn should always remain with auspiciousness”. Those who recite this prabandham with the thought that good times have occurred for singing this prabandham, will meditate on ashtAksharam and sing pallANdu (long live emperumAn!) till time exists, going around the supreme entity SrIman nArAyaNa, repeatedly.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/03/thiruppallandu-tamil-simple/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

திருப்பல்லாண்டு – எளிய விளக்கவுரை

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

முதலாயிரம்

pallandu

ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் திருப்பால்லாண்டின் பெருமையை உபதேச ரத்தின மாலை 19ஆம் பாசுரத்தில் அழகாக வெளியிடுகிறார்.

கோதிலவாம் ஆழ்வார்கள் கூறு கலைக்கெல்லாம்
ஆதி திருப்பல்லாண்டு ஆனதுவும் வேதத்துக்கு
ஓம் என்னும் அது போல் உள்ளதுக்கெல்லாம் சுருக்காய்த்
தான் மங்கலம் ஆதலால்

எப்படி வேதத்துக்கு ப்ரணவம் முதன்மையானதாகவும், ஸாரமாகவும் இருக்கிறதோ, அதைப்போல ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களில் முதன்மையானதாகவும், ஸாரமாகவும் திருப்பல்லாண்டு விளங்குகிறது என்பது மாமுனிகளின் திருவுள்ளம். இதனாலேயே அருளிச்செயல் தொடக்கத்திலே இது அனுஸந்திக்கப்படுகிறது.

பெரியாழ்வார் மதுரை ராஜ ஸபையில் ஸ்ரீமந் நாராயணின் பரத்வத்தை நிலை நாட்டிய பின், அந்நாட்டு மன்னன், ஆழ்வாரை யானை மீது ஏற்றி நகர்வலம் வரச் செய்ய, அந்த ஸமயத்தில் எம்பெருமான் ஆழ்வாரின் இந்த வைபவத்தைக் காண, தன் திவ்ய மஹிஷிகளுடன் கருடவாஹனத்தில் வந்து ஆகாசத்தில் தோன்ற, பரமபதத்தில் இருக்கும் எம்பெருமான் இப்படி இந்த ஸம்ஸாரத்தில் வந்துள்ளானே என்று கலங்கி, ஆழ்வார் எம்பெருமானுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்யும் பாசுரங்களே திருப்பால்லாண்டு என்று கொண்டாடப்படுகிறது. தான் மங்களாசாஸனம் செய்வது மட்டும் அல்லாமல் எல்லோரையும் மங்களாசாஸனம் செய்ய வைப்பது பெரியாழ்வாருக்கு இருக்கும் தனிப் பெருமை.

பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் வ்யாக்யானத்தைக் கொண்டு இந்த எளிய விளக்கவுரை எழுதப்படுகிறது.

*****

தனியன்கள்

குருமுகம் அநதீத்ய ப்ராஹவேதாந் அசேஷாந்
நரபதி பரிக்லுப்தம் ஸுல்கமாதாது காம: |
ச்வசுரம் அமர வந்த்யம் ரங்கநாதஸ்ய ஸாக்ஷாத்
த்விஜ குல திலகம் தம் விஷ்ணுசித்தம் நமாமி ||

ஒரு குருவின் மூலமாகக் கற்காமல், திருமாலாலே நேராக மயர்வற மதிநலம் (தெளிவான ஞானமும் பக்தியும்) அருளப்பெற்ற விஷ்ணுசித்தர் என்னும் பெரியாழ்வார், மதுரையில், ஸ்ரீ வல்லப தேவன் என்கிற ராஜாவின் ஸபையில் நடக்கும் வித்வான்களின் கோஷ்டியில் அங்கே இருக்கும் பரிசான பொற்கிழியை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வடபெருங்கோயிலுடையான் எம்பெருமானுக்கு ஆக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் சென்று, எல்லா வேதங்களையும் எடுத்துரைத்து, அப்பரிசை வென்றார். மேலும் ஸ்ரீரங்கநாதனுக்குத் தன் திருமகளாரான ஆண்டாளை மணமுடித்துக் கொடுத்து, நித்யஸூரிகளாலும் எம்பெருமானுக்கு மாமனார் என்று வணங்கப்பட்டார். அந்தணர் குலத்தில் மிகச் சிறந்தவராக விளங்கினார். இப்படிப்பட்ட பெரியாழ்வாரை நான் வணங்குகிறேன்.


மின்னார் தடமதிள் சூழ் வில்லிபுத்தூர் என்றொருகால்
சொன்னார் கழற்கமலம் சூடினோம்முன்னாள்
கிழியறுத்தான் என்றுரைத்தோம் கீழ்மையினில் சேரும்
வழியறுத்தோம் நெஞ்சமே வந்து

நெஞ்சே! மின்னலைப் போலே ஒளிவிடும் பெரிய மதிள்களால் சூழப்பட்ட ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் திவ்யதேசத்தின் பெயரை ஒரு முறை சொன்னவர்கள் திருவடித் தாமரைகளை எங்கள் தலைக்கு ஆபரணமாகச் சூடுவோம். பெரியாழ்வார் முற்காலத்திலே மதுரை ராஜ ஸபையில் சென்று, தன்னுடைய வாதத்தினாலே பரிசாக இருந்த பொற்கிழியை அறுந்து தன் கையிலே விழச் செய்த பெரியாழ்வாரின் அற்புதச் செயலை நினைத்து, சொல்லி, அதனாலே தாழ்ந்த நிலைகளை அடைவதில் இருந்து எங்களைக் காத்துக் கொண்டோம்.

பாண்டியன் கொண்டாடப் பட்டர்பிரான் வந்தானென்று
ஈண்டிய சங்கம் எடுத்தூதவேண்டிய
வேதங்கள் ஓதி விரைந்து கிழியறுத்தான்
பாதங்கள் யாமுடைய பற்று.

பாண்டிய மன்னனான ஸ்ரீவல்லபதேவன் “நமக்குப் பரதத்வ நிர்ணயம் பண்ணிக் கொடுக்க பட்டர்பிரான் வந்தார்” என்று கொண்டாட, அங்கிருந்தவர்கள் சங்கங்களை முழங்கி வெற்றி கோஷமிடும்படி, வேதத்தில் தேவையான ப்ரமாணங்களை எடுத்து விளக்கி ஸ்ரீமந் நாராயணின் பரத்வத்தை நிலை நாட்டி, பொற்கிழி அறுந்து விழும்படி செய்த பெரியாழ்வாரின் திருவடிகளே நமக்குத் தஞ்சம்.

*****

முதல் பாசுரம். அழகு முதலிய கல்யாண குணங்களுடன் கூடிய எம்பெருமானை, இந்த ஸம்ஸாரத்திலே கண்டு, அந்த எம்பெருமானுக்கு என்ன ஆபத்து வருமோ என்று பயந்து, கால தத்வம் உள்ளவரை இப்படியே நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று மங்களாசாஸனம் செய்கிறார்.

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு *
பலகோடி நூறாயிரம்
மல்லாண்ட திண் தோள் மணிவண்ணா !* உன்
சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு

மல்லர்களை அடக்கிக் கொன்ற பலம் பொருந்திய திருத்தோள்களையும் மாணிக்கத்தைப் போன்ற நிறத்தையும் உடைய எம்பெருமானே! உன்னுடைய சிவந்த திருவடிகளுக்குப் காலம் உள்ளவரை குறைவற்ற ரக்ஷை இருக்க வேண்டும். ஆழ்வார், முதலில் மனிதர்களின் காலக்கணக்கில் பல ஆண்டுகள் என்று சொல்லி, பிறகு தேவர்களின் காலக்கணக்கில் பல ஆண்டுகள் என்று சொல்லி, பிறகு ப்ரஹ்மாவின் காலக்கணக்கில் பல ஆண்டுகள் என்று சொல்லி, இறுதியாக பல பல ப்ரஹ்மாக்களின் காலக்கணக்கில் பல ஆண்டுகள் என்று சொல்லி, காப்பிடுகிறார் (ரக்ஷை செய்கிறார்).

இரண்டாம் பாசுரம். இதில் எம்பெருமான் பரமபதம் ஸம்ஸாரம் என்னும் இரண்டு உலகங்களுடன் இருக்கும் இருப்புக்கு மங்களாசாஸனம் செய்கிறார்.

அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவு இன்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு
வடிவாய் நின் வல மார்வினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு
வடிவார் சோதி வலத்து உறையும் சுடர் ஆழியும் பல்லாண்டு
படைபோர் புக்கு முழங்கும் அப் பாஞ்சசன்னியமும் பல்லாண்டே 

அடியார்களான எங்களுக்கும் ஸ்வாமியான உனக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். உன்னுடைய திருமார்பிலே எப்பொழுதும் இருப்பவளான அழகும் ஆபரணங்களும் இளமையும் பொருந்திய பெரிய பிராட்டியார் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். உன்னுடைய வலது திருக்கையிலே அழகும் ஒளியும் பொருந்தி இருக்கும் திருவாழி எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். உன்னுடைய இடது திருக்கையிலே இருக்கும், யுத்தங்களிலே ஆயுதமாகப் புகுந்து எதிரிகளின் உள்ளத்தை சிதறடிக்கும் பெருத்த கோஷத்தை எழுப்பும் அந்த பாஞ்சஜந்யம் என்னும் திருச்சங்கம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ஆழ்வார் அடியார்களைச் சொல்லுவதன் மூலம் ஸம்ஸாரத்தையும், பிராட்டி, திருவாழி, திருச்சங்கத்தைச் சொல்லுவதன் மூலம் பரமபதத்தையும் சொல்லுகிறார்.

மூன்றாம் பாசுரம். இது தொடக்கமாக மூன்று பாசுரங்களில் இவ்வுலக இன்பத்தை விரும்புமவர்கள், ஆத்மாவை அனுபவிக்க விரும்புமவர்கள் மற்றும் பகவத் கைங்கர்யத்தை விரும்புமவர்கள் ஆகிய மூன்று வர்க்கத்தினரையும் தன்னுடன் சேர்ந்து எம்பெருமானுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்ய அழைக்கிறார். இப்பாசுரத்தில், பகவத் கைங்கர்யத்தை விரும்புமவர்களை அழைக்கிறார்.

வாழாட்பட்டு நின்றீர் உள்ளீரேல் வந்து மண்ணும் மணமும் கொண்மின்
கூழாட்பட்டு நின்றீர்களை எங்கள் குழுவினில் புகுதலொட்டோம்
ஏழாட்காலும் பழிப்பு இலோம் நாங்கள் இராக்கதர் வாழ் இலங்கை
பாழாள் ஆகப் படை பொருதானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே

கைங்கர்யமாகிற வாழ்ச்சியை ஆசைப்படுபவர்களானால், விரைவாக வந்து, எம்பெருமானின் உத்ஸவத்துக்கு/கைங்கர்யத்துக்கு மண் எடுப்பது, விருப்பத்துடன் இருப்பது ஆகியவற்றைச் செய்யுங்கள். சோற்றுக்காக  ஆசைப்படுபவர்களை எங்கள் கூட்டத்தில் நாங்கள் சேர்ப்பதில்லை. நாங்கள் பல தலைமுறைகளாக கைங்கர்யத்தைத் தவிர வேறு விஷயங்களை ஆசைப்படும் குற்றம் அற்றவர்கள். ராக்ஷஸர்கள் வாழ்ந்த இலங்கையில் இருந்த எதிரிகள் அழியும்படி வில்லெடுத்துப் போர்புரிந்தவனுக்கு நாங்கள் மங்களாசாஸனம் செய்பவர்கள். நீங்களும் எங்களுடன் வந்து பல்லாண்டு பாடுங்கள்.

நான்காம் பாசுரம். இதில் ஆத்மானுபவத்தை ஆசைப்படும் கைவல்யார்த்தியை அழைக்கிறார். பகவத் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அழைத்த பிறகு, த்ருப்தி ஏற்படாமல், உலக இன்பங்களை ஆசைப்படும் ஐச்வர்யார்த்தியையும், தன்னைத் தானே அனுபவிக்கும் கைவல்யார்த்தியையும் பார்த்து, இவர்கள் இருவரில் உலக இன்பத்தை ஆசைப்படுபவன் என்றாவது பகவத் விஷயத்தில் ஆசை கொள்வான், ஆனால் கைவல்யார்த்தி, கைவல்ய மோக்ஷத்தைப் பெற்றுவிட்டான் என்றால் அவனுக்கு மீட்சியே இல்லை என்பதை உணர்ந்து, கைவல்யார்த்தியை இங்கே அழைக்கிறார்.

ஏடு நிலத்தில் இடுவதன் முன்னம் வந்து எங்கள் குழாம் புகுந்து
கூடு மனம் உடையீர்கள் வரம்பு ஒழி வந்து ஒல்லைக் கூடுமினோ
நாடும் நகரமும் நன்கு அறிய நமோ நாராயணாய என்று
பாடு மனம் உடைப் பத்தருள்ளீர் வந்து பல்லாண்டு கூறுமினே

சரீரத்தை முழுவதுமாக ஒழித்துவிடுவதற்கு முன் எங்கள் கூட்டத்தில் வந்து புகுந்து, எங்களுடன் கூடுவோம் என்ற ஆசை மட்டும் இருப்பீர்களாகில், ஆத்மாவை மட்டும் அனுபவிப்பது என்கிற வரம்பை விட்டொழித்து, எங்களுடன் கூடுங்கள். க்ராமத்தவர்களான ஸாமாந்யர்களும், நகரத்தவர்களான அறிவாளிகளும் நன்றாகத் தெரிந்து கொள்ளும்படி, திருவஷ்டாக்ஷர மந்த்ரத்தை அனுஸந்தித்துப் பாடக் கூடிய பக்தியை உடையர்களானீர்கள் என்றால், நீங்களும் வந்து எங்களுடன் சேர்ந்து பல்லாண்டு பாடுங்கள்.

ஐந்தாம் பாசுரம். இதில் இவ்வுலகத்து இன்பத்தை விரும்பும் ஐச்வர்யார்த்தியை அழைக்கிறார்.

அண்டக் குலத்துக்கு அதிபதி ஆகி அசுரர் இராக்கதரை 
இண்டைக் குலத்தை எடுத்துக் களைந்த இருடிகேசன் தனக்கு 
தொண்டக் குலத்தில் உள்ளீர் வந்து அடிதொழுது ஆயிர நாமம் சொல்லிப் 
பண்டைக் குலத்தைத் தவிர்ந்து பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்மினே 

அண்டங்களின் கூட்டங்களுக்குத் தலைவனாகி, அஸுர ராக்ஷஸர்களின் நெருங்கின கூட்டத்தைத் திரட்டி, அவர்களை ஒழித்த, ஹ்ருஷீகேசன் எம்பெருமானுக்கு அடிமை செய்பவர்கள் குலத்தில் உள்ள நீங்கள், எங்கள் கூட்டத்துக்கு வந்து, எம்பெருமானின் திருவடிகளை வணங்கி, அந்த எம்பெருமானுடைய ஆயிரம் திருநாமங்களையும் வாயாராப் பாடி, எம்பெருமானிடம் சென்று வேறு ப்ரயோஜனங்களைப் ப்ரார்த்தித்துப் பெற்று விலகிப் போகும் பிறப்பைத் தவிர்த்து, மீண்டும் மீண்டும் எம்பெருமானுக்குப் பல்லாண்டு பாடுங்கள்.

ஆறாம் பாசுரம். இப்படி ஆழ்வார் மூன்று விதமான அதிகாரிகளையும் அழைத்த பிறகு, ஒவ்வொருவராக வரத் தொடங்குகின்றனர். இதில், வாழாட்பட்டு பாசுரத்தில் சொல்லப்பட்ட பகவத் கைங்கர்யார்த்திகள் தங்கள் தன்மைகளையும், செயல்களையும் சொல்லிக்கொண்டு வந்து புகுர, அவர்களை ஆழ்வார் உடன் அழைத்துக்கொள்கிறார்.

எந்தை தந்தை தந்தை தந்தை தம் மூத்தப்பன் ஏழ்படிகால் தொடங்கி
வந்து வழிவழி ஆட்செய்கின்றோம் திருவோணத் திருவிழவில் 
அந்தியம் போதில் அரியுரு ஆகி அரியை அழித்தவனைப் 
பந்தனை தீரப் பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்று பாடுதுமே

நானும் என் தந்தையும் அவர் தந்தை தந்தை என்று இப்படி ஏழு தலைமுறைகளாக வந்து, முறை முறையாக கைங்கர்யங்கள் செய்கின்றோம். திருவோணத் திருநாளில் மாலைப் பொழுதில் அழகியதான நரஸிம்ஹ உருவத்தைக் கொண்டு, தன் எதிரியான ஹிரண்யனை அழித்தவனுக்கு, தன்னுடைய அடியவனுக்காகச் செய்த அந்த செயலினால் ஏற்பட்ட சோர்வு தீரும்படியாக, காலம் உள்ளவரை பல்லாண்டு பாடுவோம்.

ஏழாம் பாசுரம். ஏடு நிலம் பாசுரத்தில் சொல்லப்பட்ட கைவல்யார்த்திகள் தங்கள் தன்மைகளைச் சொல்லிக்கொண்டு வர, அவர்களையும் சேர்த்துக் கொள்கிறார்.

தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ் திருச்சக்கரத்தின்
கோயில் பொறியாலே ஒற்றுண்டு நின்று குடிகுடி ஆட்செய்கின்றோம்
மாயப் பொருபடை வாணனை ஆயிரந்தோளும் பொழி குருதி
பாயச் சுழற்றிய ஆழி வல்லானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே

நெருப்பைக் காட்டிலும் மிகவும் ஜ்வலிக்கிற சிவந்த ஒளியை உடைய, வட்டமாக ப்ரகாசிக்கிற சக்கரத்தாழ்வாரின் இருப்பிடத்தின் (திருமேனியின்) சிந்நத்தாலே அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இனி மேல்வரும் காலங்களில் தலைமுறை தலைமுறையாகக் கைங்கர்யம் செய்வதற்காக வந்தோம். மாய யுத்தம் செய்யும் ஸேனையை உடைய பாணாஸுரனுடைய ஆயிரம் தோள்களில் இருந்தும் ரத்த வெள்ளம் பீறிட்டுப் பாயும்படி சுழற்றப்பட்ட சக்கரத்தாழ்வாரை ஏந்தி நிற்கக் கூடியவனுக்கு, நாங்கள் பல்லாண்டு பாடுகிறோம்.

எட்டாம் பாசுரம். அண்டக்குலம் பாசுரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஐச்வர்யார்த்திகளும் பல்லாண்டு பாட இசைந்து வர, அவர்களையும் சேர்த்துக் கொள்கிறார்.

நெய்யிடை நல்லதோர் சோறும் நியதமும் அத்தாணிச் சேவகமும்
கை அடைக்காயும் கழுத்துக்குப் பூணொடு காதுக்குக் குண்டலமும் 
மெய்யிட நல்லதோர் சாந்தமும் தந்து என்னை வெள்ளுயிர் ஆக்கவல்ல 
பையுடை நாகப்பகைக் கொடியானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுவனே

நெய்யின் நடுவிலே இருக்கும் தூய்மையான, சுவையான ப்ரஸாதத்தையும், எப்போதும் அந்தரங்க கைங்கர்யமும், எம்பெருமான் திருக்கையாலே இடப்பட்ட வெற்றிலைப் பாக்கையும், கழுத்துக்கு ஆபரணமும், காதுக்கு ஆபரணமான குண்டலத்தையும், உடம்பிலே பூசுவதற்கு ஏற்ற, நல்ல பரிமளம் மிக்க ஒப்பற்ற சந்தனமும் கொடுக்ககூடியவனான, என்னை நல்ல மனம் உள்ளவனாக ஆக்கக்கூடிய, பணங்களை [படங்களை] உடைய பாம்புகளுக்கு விரோதியான கருடனைக் கொடியாக உடைய எம்பெருமானுக்கு பல்லாண்டு கூறுவேன் [என்று ஐச்வர்யார்த்தி கூறுகிறான்].

ஒன்பதாம் பாசுரம். இதில் வாழாட்பட்டு பாசுரத்திலே அழைத்து எந்தை தந்தை பாசுரத்திலே வந்து சேர்ந்த பகவத் கைங்கர்யார்த்தியுடன் கூடித் திருப்பல்லாண்டு பாடுகிறார்.

உடுத்துக் களைந்த நின் பீதக ஆடை உடுத்து கலத்தது உண்டு 
தொடுத்த துழாய்மலர்சூடிக் களைந்தன சூடும் இத்தொண்டர்களோம்
விடுத்த திசைக் கருமம் திருத்தித் திருவோணத் திருவிழவில் 
படுத்த பைந்நாகணைப் பள்ளி கொண்டானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே

நாங்கள் உன்னுடைய திருவரையில் உடுத்திக் களைந்த திருப்பீதாம்பரத்தை உடுத்தும், நீ அமுது செய்து மீதம் இருக்கும் உன் ப்ரஸாதத்தை உண்டும், உன்னால் சூடிக்களையப்பட்ட திருத்துழாய் மாலையைச் சூடியும், அடியார்களாக இருப்போம். ஏவின திசையில் உள்ள கார்யங்களை நன்றாகச் செய்யகூடிய, பணைத்த பணங்களை உடைய ஆதிசேஷன் என்னும் படுக்கையிலே சயனித்துக் கொண்டிருக்கும் உனக்கு, திருவோணம் என்னும் திருநாளில் திருப்பல்லாண்டு பாடுவோம்.

பத்தாம் பாசுரம். இதில் ஏடு நிலம் பாசுரத்தில் சொல்லப்பட்டு, தீயில் பொலிகின்ற பாசுரத்தில் வந்து சேர்ந்த கைவல்ய நிஷ்டர்களுடன் சேர்ந்து திருப்பல்லாண்டு பாடுகிறார்.

எந்நாள் எம்பெருமான் உன்தனக்கு அடியோம் என்று எழுத்துப்பட்ட
அந்நாளே அடியோங்கள் அடிக்குடில் வீடுபெற்று உய்ந்தது காண் 
செந்நாள் தோற்றித் திரு மதுரையுள் சிலை குனித்து ஐந்தலைய 
பைந்நாகத் தலைப் பாய்ந்தவனே உன்னைப் பல்லாண்டு கூறுதுமே

எங்கள் நாயகனே! உனக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் என்று நாங்கள் என்று எழுதிக்கொடுத்தோமோ, அன்றே அடியவர்களான எங்கள் குடும்பத்தின் சந்ததியினர் எல்லோரும் கைவல்ய மோக்ஷத்தை அடைவதில் இருந்து விடுதலை பெற்று உஜ்ஜீவனத்தை அடைந்தனர். அழகான திருநன்னாளில் திருவவதரித்து, எழில் மிகுந்த திருவடமதுரையில் கம்ஸனின் வில்விழாவில் வில்லை முறித்து, ஐந்து தலைகளைக்கொண்ட விரிந்த பணங்களை உடைய காளியன் என்னும் நாகத்தின் தலைமேலே குதித்து நடனமாடிய எம்பெருமானே! உன்னை நாங்கள் எல்லோரும் கூடி இருந்து பல்லாண்டு பாடுவோம்.

பதினொன்றாம் பாசுரம். இதில் அண்டக்குலம் பாசுரத்தில் சொல்லப்பட்டு, நெய்யிடை பாசுரத்தில் வந்து சேர்ந்த ஐச்வர்யார்த்திகளுடன் சேர்ந்து திருப்பல்லாண்டு பாடுகிறார்.

அல்வழக்கு ஒன்றும் இல்லா அணி கோட்டியர்கோன் அபிமானதுங்கன்
செல்வனைப் போல திருமாலே நானும் உனக்குப் பழ அடியேன்
நல் வகையால் நமோ நாராயணா என்று நாமம் பல பரவி
பல் வகையாலும் பவித்திரனே உன்னைப் பல்லாண்டு கூறுவனே

திருமகள் கேள்வனே! தோஷங்கள் சிறிதும் இல்லாதவரான, இந்த உலகுக்கே ஆபரணமான திருக்கோஷ்டியூர் திவ்யதேசத்தில் உள்ளவர்களுக்குத் தலைவரான, “எம்பெருமானுக்கே அடிமைப்பட்டவன் நான்” என்னும் அபிமானத்தாலே மிகச் சிறந்தவரான செல்வநம்பியைப்போலே, அடியேனும், நாதனான உனக்கு, நெடுங்காலமாக அடிமையாய் இருக்கிறேன். உன்னுடைய ஸ்வரூப, ரூப, குண, விபூதிகளாலே எங்களைப் புனிதமாக்குபவனே! நல்ல முறையில் அஷ்டாக்ஷர மந்த்ரத்தை அனுஸந்தித்து, உன்னுடைய பல திருநாமங்களையும் சொல்லி, உனக்குப் பல்லாண்டு பாடுவேன்.

பன்னிரண்டாம் பாசுரம். இறுதியில் இந்த ப்ரபந்தத்தைக் கற்றவர்களுக்குப் பலம் சொல்லுவதாகக்கொண்டு, பொங்கும் பரிவுடன் எம்பெருமானுக்குப் பல்லாண்டு பாடுகிறார். எல்லோரும் எம்பெருமானிடத்தில் ஈடுபட்டு, எல்லோரும் காலம் உள்ளவரை எம்பெருமானுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்யும் பாக்யத்தைப் பெறுவர்கள் என்று அருளிச்செய்து ப்ரபந்தத்தை முடிக்கிறார்.

பல்லாண்டு என்று பவித்திரனைப் பரமேட்டியைச் சார்ங்கம் என்னும்
வில் ஆண்டான் தன்னை வில்லிபுத்தூர் விட்டுசித்தன் விரும்பிய சொல்
நல் ஆண்டு என்று நவின்று உரைப்பார் நமோ நாராயணாய என்று
பல்லாண்டும் பரமாத்மனைச் சூழ்ந்திருந்து ஏத்துவர் பல்லாண்டே

பரிசுத்தனான, மேலான பரமபதத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவனான, சார்ங்கம் என்ற வில்லை ஆள்பவனான எம்பெருமானை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அவதரித்த விஷ்ணுசித்தன் என்ற திருநாமமுடைய பெரியாழ்வார் “எப்பொழுதும் எம்பெருமானுக்கு மங்களங்கள் நிறைந்து இருக்க வேண்டும்” என்று விருப்பத்துடன் அருளிச்செய்த இந்த ப்ரபந்தத்தை பல்லாண்டு பாடுவதற்கான நற்காலம் அமைந்ததே என்று தொடர்ந்து இதைச் சொல்லுபவர்கள் அஷ்டாக்ஷரத்தை அனுஸந்தித்து பரமாத்மாவான ஸ்ரீமந் நாராயணனைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்து, காலம் உள்ளவரை, பல்லாண்டு பாடுவார்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruppallANdu – Audio

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

mudhalAyiram

Meanings

pallandu

Full rendering

thaniyan 1 – gurumukam anadhIthya

thaniyan 2 – minnAr thadamadhiL sUzh

thaniyan 3 – pANdiyan koNdAda

pAsuram 1 – pallANdu pallANdu

pAsuram 2 – adiyOmOdum ninnOdum

pAsuram 3 – vAzhAL pattu

pAsuram 4 – Edu nilam

pAsuram 5 – aNdak kulam

pAsuram 6 – enthai thanthai

pAsuram 7 – thIyil poliginRa

pAsuram 8 – neyyidai nallathu

pAsuram 9 – uduththuk kaLaintha

pAsuram 10 – ennAL emperumAn

pAsuram 11 – al vazhakku

pAsuram 12 – pallANdu enRu

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

 

thiruppallANdu 12 – pallANdu enRu

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Full Series

Previous pAsuram

periyazhwar-on-elephant and paramapadhanathan

Introduction for this pAsuram

Wanting to declare the results for those who learn this prabandham, AzhwAr is performing mangaLAsAsanam with over-flowing love. First, he invited ananya prayOjanar (those who are fully focussed on kainkaryam) since they too have close proximity towards bhagavAn like him.  AzhwAr then invited even aiswaryArththi (those who are looking for wealth) and kaivalyArththi (those who are looking for self-enjoyment) with the hope that they too will become focussed on mangaLAsAsanam by the grace of bhagavAn. Now, he mercifully declares the glories of this prabandham which will transform samsAris (those who are not interested in approaching bhagavAn for anything) too to become focussed on mangaLAsAsanam eternally.

pAsuram

பல்லாண்டு என்று பவித்திறனைப் பரமேட்டியைச் சார்ங்கம் என்னும்
வில்லாண்டான் தன்னை வில்லிபுத்தூர் விட்டு சித்தன் விரும்பிய சொல்
நல்லாண்டு என்று நவின்று உரைப்பார் நமோ நாராயணாய என்று
பல்லாண்டும் பரமாத்மனைச் சூழ்ந்து இருந்து ஏத்துவர் பல்லாண்டே

pallANdu enRu paviththiranaip paramEttiyaich chArngam ennum
villANdAn thannai villipuththUr vittuchiththan virumbiya sol
nallANdu enRu navinRu uraippAr namO nArAyaNAya enRu
pallANdum paramAthmanich chUzhnthu irunthu Eththuvar pallANdE

Listen

word-by-word meanings

paviththiranai – being the one who is (naturally) super pure
paramEttiyai – being the one who is seated in the highest abode of srIvaikuNtam
sArngam ennum – having the auspicious name “sArngam”
vil – bow
ANdAn thannai – towards emperumAn who has complete control over that
villipuththUr – one who is born in srIvillipuththUr
vittuchiththan – periyAzhwAr who has the auspicious name of vishNuchiththan
pallANdu enRu – saying “eternally being auspicious”
virumbiya – mercifully spoken with (such) desire
sol – srIsUkthi (divine words)
nal ANdu enRu – feeling that this is auspicious time (suitable to sing thiruppallANdu)
navinRu uraippAr – who says repeatedly
namO nArAyaNAya enRu – meditating upon the thirumanthram
paramAthmanai – srIman nArAyaNan who is the paramAthmA
chUzhnthu irunthu – surrounding him
pal ANdum – countless time (in future)
pallANdu Eththuvar – will sing thirupallANdu

Highlights from periyavAchchAn piLLai’s commentary

 • paviththiranai – Naturally pure and not due to any particular cause/reason. This is explained in “sAsvatham sivam” (eternally auspicious). It is explained through this – when contacted with impure objects, bhagavAn still maintains his purity and his supreme purity which transforms such impure objects to be pure as well. That is, even though he is pervaded in a chith and achith, he does not acquire their defects, and him transforming those who are in samsAram from time immemorial into the same level of nithyasUri (eternally free).
 • paramEttiyai – One who is seated in the supreme abode.
 • sArngam ennum vil ANdAn thannai – Highlighting his control over his sArngam (bow) is just a sample of his control over his consorts, ornaments, weapons, servitors, etc.  The bonding of emperumAn and nithyasUris is so strong that, emperumAn is identified by his connection with the nithyasUris.
 • sArngam ennum vil ANdAn thannai – his bow is popularly known as sArngam. Like one who has full control over an elephant and rides it, emperumAn has full control over his bow and he is glorified for his handling of sArngam. He is explained in srI rAmAyaNam yudhdha kANdam 100.12 “AlikanthamivAkAsamavashtabhya mahadhdhanu:” (One who is tightly holding the great bow which reaches up to the sky). From this, bhagavAn‘s nithya vibhUthi yOgam (being together with spiritual realm) that is reminded by his purity which was explained in 2nd pAsuram “mallANda thiN thOL maNivaNNA” (broad shouldered krishNa who destroyed the wrestlers).
 • villipuththUr vittuchiththan – pallANdu enRu – virumbiya sol – Now, AzhwAr induces everyone to join his group (unlike before where pure devotees, those with ulterior motives, etc., were coming in sequence) and he himself is speaking with joy. Earlier AzhwAr spoke on behalf of them to show that everyone will be qualified to perform mangaLAsAsanam by the grace of bhagavAn and to show his own attachment to performing mangaLAsAsanam.
 • villipuththUr vittuchiththan – Due to birth in srIvillipuththUr, close proximity to bhagavAn occurred; due to that close proximity, overwhelming love which is cause for mangaLAsAsanam developed. The name “vishNu chiththa” indicates presence of srIman nArAyaNan in AzhwAr‘s heart. Even if AzhwAr leaves bhagavAn, bhagavAn would consider staying in his heart as his own goal and would never leave him. AzhwAr himself says in periyAzhwAr thirumozhi “vittuchiththan manaththE kOyil koNda kOvalanai” (gOpAla (krishNa) who resides in the heart of vishNu chiththa).
 • nallANdu enRu – Glorifying the time which is suitable to recite this pAsuram as akrUra said in “adhya mE sapalam janma …” (Today my birth became meaningful on seeing krishNa). For those who fully seeked out personal senses’ enjoyment, engaging in mangaLAsAsanam for emperumAn is rare.
 • navinRu uraippAr – repeating continuously.
 • namO nArAyaNAya enRu – [meaning of nArAyaNAya – serving srIman nArAyaNan is highlighted]. Since time immemorial we have been seeking for worldly pleasures only and now we are looking for your (emperumAn‘s enjoyment). This highlights the qualification required for performing mangaLAsAsanam (looking for his enjoyment instead of ours).
 • pallANdum – forever. As long as the AthmA exists (which is forever since AthmA is permanent). AzhwAr says “many years” in paramapadham where there is no boundary of time (since it is eternal) because he is living in samsAram (material realm) where there are such boundaries in time.
 • paramAthmanai – Having no one greater than him, having every one else under his full control. This implies that, in bhagavAn, there is no room for inauspiciousness and there is no new glory which will be added by anyone’s mangaLAsAsanam.
 • sUzhnthu irunthu Eththuvar – As explained in bhagavath gIthA 11.39 “nama: purasthAdhatha prushtathasthE namOsthu thE” (I worship you in your front and in your behind; I offer my worships to you), I will enjoy your smile standing in the fore front; I will enjoy the beauty of your back and the ornaments in there; On seeing such beauty and standing still, one will naturally become engaged in mangaLAsAsanam, fearing for the loss of the same.

Thus ends the English translation of periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam for periyAzhwAr‘s thiruppallANdu.

periyAzhwAr thiruvadigaLE charaNam
emperumAnAr thiruvadigaLE charaNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE saraNam
jIyar thiruvadigaLE charaNam

adiyEn sArathy rAmAnuja dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruppallANdu 11 – al vazhakku

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Full Series

Previous pAsuram

Selva Nambi-3selva nambi – perunkaruNai (his avathAra sthalam)

Introduction for this pAsuram

Here, AzhwAr is singing thiruppallANdu through the words of aiswaryArththis (those who are focussed on worldly wealth) who were invited in “aNdak kulam” pAsuram and who joined him in “neyyidai” pAsuram.

pAsuram

அல் வழக்கு ஒன்றும் இல்லா அணி கோட்டியர் கோன் அபிமான துங்கன்
செல்வனைப் போலத் திருமாலே நானும் உனக்குப் பழ அடியேன்
நல் வகையால் நமோ நாராயணா என்று நாமம் பல பரவிப்
பல் வகையாலும் பவித்திரனே உன்னைப் பல்லாண்டு கூறுவனே

al vazhakku onRum illA aNi kOttiyar kOn abhimAna thungan
selvanaip pOlath thirumAlE nAnum unakkup pazha adiyEn
nal vagaiyAl namO nArAyaNA enRu nAmam pala paravip
pal vagaiyAlum paviththiranE unnaip pallANdu kURuvanE

Listen

word-by-word meanings

thirumAlE – Oh master of srI mahAlakshmi!
al vazhakku – bad manners/habits
onRum illA – one who is not having even a tinge of it
aNi – being an ornament (for the samsAram (material realm))
kOttiyUr – for the residents of thirukkOshtiyUr
kOn – being the leader
abhimAna thungan – being great due to considering himself as “I am a servant of emperumAn
selvanaip pOla – like selva nambi
nAnum – me too
unakku – for you who is the master
pazha adiyEn – am being an eternal servitor;
pal vagaiyAlum paviththiranE – Oh the one who can eliminate [my/our] sins in many ways (through his nature, form, qualities, wealth, etc)!
nal vagaiyAl – through beautiful ways
namO nArAyaNA enRu – meditating upon the thirumanthram and reciting the same
pala nAmam – your many auspicious names
paravi – saying in different improper ways
unnaip pallANdu kURuvan – I will perform mangaLAsAasnam to you

Highlights from periyavAchchAn piLLai’s commentary

 • al vazhakku onRum illA – vazhakku means “nyAyam” (manner, justice, etc). Real justice according to AzhwAr is to be constantly performing mangaLAsAsanam to the master. There are many injustices/ill-manners. They are:
  • Considering the body to be soul is improper.
  • Considering AthmA which is distinct from body, to be independent is improper.
  • Considering dhEvathAntharams (other dhEvathAs such brahmA, rudhra, etc) to be supreme is improper.
  • Considering ulterior results for worshipping emperumAn is improper.
  • Considering upAyAntharams (other means such as karma yOgam, etc., which are based on self-effort) as means even after being an ananya prayOjana (one who is fully focussed on kainkaryam) is improper.
  • Considering bhagavath anubhavam (experiencing bhagavAn) as for ones own exclusive joy is improper.
 • aNi kOttiyar kOn – the residents of thirukkOshtiyUr is without any of these defects and fully exist for performing mangaLAsAsanam to emperumAn. The cause for that is selva nambi being the leader of the town. This town is greatly glorified as an ornament for the whole (material) world.
 • abhimAna thungan – abhimAnam (pride) is generally a hurdle for being a servitor – then how is he glorified as having abundance of pride? abhimAnam which is acquired by karma (material activities, puNyam (virtues) and pApam (sins)) are to be given up; But being “dhAsOham” (I am a servitor) is good pride which is to be pursued – and selva nambi is having abundance of such servitude. That is , considering the good and bad aspects of the dhivya dhEsams and the lives of srIvaishNavas to be ones own [and feeling joy and sorrow for them respectively].
 • selvan – one who does not lack gyAnam (knowledge), bhakthi (devotion) and vairAgyam (detachment). Also, being “aham sarvam karishyAmi” (I will serve in all ways (said lakshmaNa)- srI rAmAyaNam ayOdhyA kANtam 31.25) as said in srI rAmAyaNam bAla kANdam 18.28 “lakshmaNO lakshmIsampanna:” (srI lakshmaNa who has abundance of kainkaryasrI (wealth of servitude)).
 • pOla – Like it is said in srIvishNu purANam 1.15.157 “upamAnamasEshANAm sAdhUnAm” (prahlAdhAzhwAn who is the prime example for all devotees) – selva nambi is the prime example for sAthvikas (srIvaishNavas). Does it not seem contrary that saying “pazha adiyEn” (eternal devotee) and quoting selva nambi (who is such great devotee coming in great family heritage) as an example for aiswaryArththis who just became servitors? No – when the ahankAram that is acquired by karma is eliminated, the natural quality of all AthmAs is to be servitors – that is why here AzhwAr says “pazha adiyEn” for aiswaryArththis who became real servitors. Alternatively, it can also be explained as – bhagavAn‘s glories of accepting all irrespective of whether he is a nithyasUri or was an aiswarArththi (before), is revealed here.
 • thirumAlE – Here, it is explained that “this jIvAthmA is a servitor for the divine couple” and thus explains the nature of the lordship who accepts the service. From this, we can understand that being a servitor of mother, father, other dhEvathAs, etc., are based on ones karma (artificial/temporary). Alternatively, it is explained us – just like you (emperumAn) are identified by your relationship with srI mahAlakshmi, we are identified with our servitude toward you.
 • nAnum – Me who was immersed in worldly pleasures since time immemorial. To expect ulterior benefits from the master is like a chaste wife expecting money for her (intimate) services [prostitution] from her husband.
 • unakkup pazha adiyEn – Just like your lordship is eternal, my servitude is also eternal.
 • unakku – For you, who has the ability to transform even those who come to you for ulterior benefits to be a pure devotee.

How did we acquire this true knowledge about the self? This is explained by AzhwAr further that it was acquired from nArAyaNa manthram which is the essence of all of vEdhAntham.

 • nal vaigaiyAl namO nArAyaNA enRu – Saying that “I am existing only for nArAyaNa” and “I am not existing for myself”.
 • nal vagaiyAl – Previously without understanding the meaning of this manthram, they used it in japam, hOmam, etc – this is called thI vagai (improper ways). [Now they are practicing with proper understanding of the manthram] this manthram can accomplish all results as explained in nAradhIya purANam 1.41 “… namO nArAyaNAyEthi manthras sarvArththasAdhaka:” (this manthram of “namO nArAyaNAya” will accomplish all results).
 • nAmam pala paravi – When AzhwAr invited aiswaryArththis, he called them in 5th pAsuram saying “adi thozhuthu Ayira nAmam solli“. So, they too are repeating the same saying they will recite the many names of emperumAn.
 • paravi – Once when something is “means” (the process), it should be performed properly [Since emperumAn is the only means to attain him, all of these are kainkarayams only and not means to attain him] – so, this can even be recited in improper ways. For those who were fully focussed on material enjoyment, to become focussed on mangaLAsAsanam, they only need to have the desire for that [no other rules are applicable].
 • pal vagaiyAlum paviththiranE – Oh one who is pure in eliminating the dirt of being interested in ulterior motives, removing the ahankAram and mamakAram which are the cause of that, and even in servitude, removing the servitude towards mother, father, other dhEvathAs, etc.! Even looking at his svarUpam (true nature), rUpam (forms), guNa (qualities) and vibhUthi (wealth), it is understandable that he is capable of eliminating (our) sins.
 • unnaip pallANdu kURuvanE – I am performing mangaLAsAsanam to you who is with auspicious qualities such as saundharyam (beauty), etc. By saying it in singular, it can be understood that, AzhwAr is speaking on behalf of ananya prayOjanars, kaivalyArththis and aiswaryArththis.

adiyEn sArathy rAmAnuja dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruppallANdu 10 – ennAL emperumAn

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Full Series

Previous pAsuram

kalinga-nardhanam

Introduction for this pAsuram

In the previous pAsuram, ananya prayOjanars (those are focussed on kainkaryam) arrived proclaiming the glories of their nature being totally dependant on bhagavAn instead of being focussed on worldly life. In this pAsuram, prayOjanAntharaparars (those with ulterior motives – specifically kaivalyArththi) who are being discussed here, did not have such nature previously and were fully reformed by bhagavAn‘s greatness [mercy]. So, they talk about such grace of bhagavAn. Even while entering, aiswaryArththi (those who are after material pleasures and wealth) too claimed bhagavAn‘s greatness in transforming them by saying “sAnthamum thanthu ennai veLLuyir Akkavalla“. They wondered how emperumAn fulfilled their desires and transformed them to be pure. kaivalyArththis (those who are focussed on self-enjoyment) too wonder about their attachment to insignificant result (of enjoying oneself) which is also eternal destruction for them and how emperumAn rescued them from that while they surrendered unto him.

pAsuram

எந்நாள் எம்பெருமான் உன் ததனக்கு அடியோமென்று எழுத்துப்பட்ட அந்நாளே
அடியோங்கள் அடிக் குடில் வீடு பெற்று உய்ந்தது காண்
செந்நாள் தோற்றித் திரு மதுரையுள் சிலை குனித்து
ஐந்தலைய பைந்நாகத் தலை பாய்ந்தவனே உன்னைப் பல்லாண்டு கூறுதுமே

ennAL emperumAn un thanakku adiyOmenRu ezhuththuppatta annALE
adiyOngaL adik kudil vIdu peRRu uynthathu kAN
sennAL thORRith thiru mathuraiyuL silai kuniththu
ainthalaiya pain nAgath thalaip pAynthavanE unnaip pallANdu kURuthumE

Listen

word-by-word meanings

emperumAn – Oh our master!
un thanakku – to you (who is the master of all)
adiyOm enRu – that “we are servitors”
ezhuththup patta – when we gave that in writing
ennAL – which day
annALE – that day
adiyOngaL – our (who are servitors)
kudil – sons, grand-sons, etc., who are in the house
adi – being surrendered to you
vIdu peRRu – being freed from kaivalya mOksham
uynthathu – got liberated/uplifted
sem nAL – on that beautiful day
thORRi – descended
thiru mathurai uL – in the beautiful mathurA (of north bhAratham)
silai kuniththu – broke the bow (in kamsa’s weapons court)
ain thalaiya – having five heads
pai – having well expanded hoods
nAgam – kALiya the serpent
thalai – on the head
pAynthavanE – sarvEsvaran (you) who mercifully landed on it
unnai – for you
pallANdu kURuthum – we will perform mangaLAsAsanam

Highlights from periyavAchchAn piLLai’s commentary

 • ennAL – Reason for saying “ennAL” (which day? – what a day?) instead of “annAL” (that day) is – they are overwhelmed by the time when they surrendered to the right master but asked for insignificant results (kaivalyam – self-enjoyment), yet emperumAn transformed them to become kainkaryaparars (servitors) who can perform magaLAsAsanam. bhagavAn‘s greatness is such that, even the day when he accepted us is to be celebrated. Like his appearance day is greatly celebrated [the day when we surrender unto him and are accepted by him, that day is our real birth day].

How did the one who came for insignificant benefits become transformed into looking for kainkaryam only?

 • emperumAn – When coming for insignificant fruits to the eternal master, the natural servitude became manifested.

Though he is the natural master, when some one desires for something (other than kainkaryam), should they not have some thing in them to receive that?

 • un thanakku adiyOm enRu ezhuththup patta – we are qualified to say “adiyOm” (we are your dependents). Even, if it is not coming from our hearts, you are capable of fulfilling our desires just for hearing the words from us. Alternatively, when we go to some one seeking some thing from them, we use the term “nama:” (I am for you, I surrender unto you) to glorify them. That word is clear representation of the natural/intrinsic quality of AthmA. That is our principal for you to benedict us. Just like it is difficult to find servitors in this world which is filled with ego, it is also rare to say nama: for those who are simply discussing useless things.
 • annAL – it should be read as “emperumAn un thanakku adiyOm enRu ezhuththup patta ennAL – annAL” (Oh master! the day when we accepted your lordship, that is the real day). By saying “annALE” (only that day), it is established that emperumAn‘s grace alone is the means and we have no other good qualities in us.

What did they get out of this?

 • adiyOngaL … – We became servitors. We became uplifted. Our kudil (house) too became adik kudil (residence of servitors). We got vIdu (liberation).
 • adiyOngaL – though we were filled with ahankAram (ego, pride) and surrendered unto your lotus feet seeking self-enjoyment, we became servitors and gave up our ahankAram.
 • adik kudil – kudil means gruham (residence).  This indicates, those who are in the house like sons, grand-sons, etc., also became servitors. This is what is explained in thiruvAimozhi 8.10.10 “nalla pathaththAl manai vAzhvar” (will lead virtuous/devotional gruhastha (married) life). When emperumAn accepted only them, how did their children, grand-children become purified? When some one is protecting a pearl-spot in the ocean, they will also protect the nearby areas. Similarly, emperumAn protects all the related ones of those who surrender unto him and gives them true knowledge too. Even when they arrived, they declared “kudi kudi AL seyginROm“.
 • vIdu peRRu – Being liberated; i.e., freed from aiswaryam (worldly wealth) and kaivalyam (self-enjoyment liberation) which are caused by ahankAram (considering oneself as body) and mamakAram (considering bhagavAn‘s property as ones own). Removal of hurdles is also part of attaining the goal.
 • uynthathu kAN – dhAsyam (being servitor) and ujjIvanam (upliftment) are synonyms.  Why are they saying to bhagavAn “See I have been uplifted” as if informing to unknown person? You are so magnanimous that you won’t even remember helping us – so hear from us the favour you have bestowed us.
 • sem nAL thORRith thirumathurai uL silai kuniththu – What are you going to do after being reformed? Our task is to perform mangaLAsAsanam (pray for your well-being) to you only.

What is the aspect to perform mangaLAsAsanam?

 • sem nAL – that auspicious day which is beautiful due to you appearing on that day.
 • thORRi – manifesting the form that is beyond our senses, so that even those who don’t have the desire can see you as explained in gIthA bhAsyam introduction “sakalamanujanayanavishayathAm gatha:“.
 • thirumathurai uL – that too not in ayOdhyA which is the safest place, but in mathurA where kamsa, the enemy lives.
 • silai kuniththu – leaving mathurA immediately after birth and being raised in vrindhAvanam, you returned to kamsa’s weapons court in mathurA, broke the bow and caused havoc. This is totally fearsome for your devotees to see you enter the palace of kamsa to stir his anger.
 • ainthalaiya pain nAgath thalaip pAynthavanE  – They start speaking about the incident in AyarpAdi (gOkulam) where he was living peacefully.
 • ainthalaiya pain nAgath thalaip pAynthavanE! – He has give mouths to bite and has great hoods which are expanded out of anger.  As said in srIvishNu purANam 5.7.1 “EkathA thu vinA rAmam krushNO brundhAvanam yayau |” (one day, krishNa went to vrindhAvanam in the absence of balarAma), when the elder-brother did not accompany him, he is so mischievous  that he fell in the trap of a snake. When nanjIyar asked bhattar “Why are all AzhwArs caring for krishNa?”, bhattar replied “In rAmAvathAram, the four boys are very capable, with very good qualities, their father being sambarAnthaka (the killer of sambara), ministers are vasishta, etc., the town is ayOdhyA (great fort), the time is good time (thrEthA yugam) – so there is nothing to fear. But in krishNAvathAram, he was born in the prison in enemy’s fort, kamsa is a cruel person who will send different persons to destroy him, father is a cow-herd man, residence is colony of cow-herd men and women, the boys themselves (krishNa, etc) are mischievous and the time (dhvApara yugam) is close to kali yugam. That is why AzhwArs have nothing else to do other than caring for krishNa”.
 • unnaip pallANdu kURuthumE – For such emperumAn (yourself), we cannot sustain ourselves by anything other than performing mangaLAsAsanam to you.

adiyEn sArathy rAmAnuja dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruppallANdu 9 – uduththuk kaLaintha

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Full Series

Previous pAsuram

lord-vishnu-in-anantashayan-AE23_l

Introduction for this pAsuram

AzhwAr sings thiruppallANdu in this pAsuram along with those ananya prayOjanars (those who are focussed in kainkaryam) whom he invited in “vAzhAL pattu”  and who arrived  in “enthai thanthai”.

pAsuram

உடுத்துக் களைந்த நின் பீதக ஆடை உடுத்துக் கலத்ததுண்டு
தொடுத்த துழாய் மலர் சூடிக் களைந்தன சூடும் இத் தொண்டர்களோம்
விடுத்த திசைக்கருமம் திருத்தித் திருவோணத் திருவிழவில்
படுத்த பைந் நாகணைப் பள்ளி கொண்டானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே

uduththuk kaLaintha nin pIthaga Adai uduththuk kalaththathu uNdu
thoduththa thuzhAy malar sUdik kaLainthana sUdum ith thoNdargaLOm
viduththa thisaik karumam thiruththith thiruvONath thiruvizhavil
paduththa pain nAgaNaip paLLi koNdAnukkup pallANdu kURuthumE

Listen

word-by-word meanings

uduththu – worn in the sacred waist
kaLaintha – discarded
nin – your (being the master)
pIthaga Adai – yellowish cloth
uduththu – wearing it
kalaththathu – remainder in the vessel (from which you ate)
uNdu – eating it
sUdik kaLainthana – that which where worn by you and discarded
thoduththa – prepared by (us, your servitors)
thuzhAy malar – thuLasi flowers
sUdum – wearing it
ith thoNdargaLOm – us who are such servitors;
viduththa – sent out to
thisaik karumam – the targets in the particular direction
thiruththi – complete it properly
paduththa –  in a lying down position
pai – (due to that) having raised hoods
nAga aNai – in the bed named thiruvananthAzhwAn (Adhi sEshan)
paLLi koNdAnukku – you who is resting on it
thiruvONath thiruvizhavil – on the auspicious sravaNam day
pallANdu kURuthum – we will sing thiruppallANdu

Highlights from periyavAchchAn piLLai’s commentary

 • uduththu – Wearing the cloth along the waist such that there is good contact and to retain the stains of turmeric and sandalwood paste in it. We are amongst those who pray for (to receive) such cloth which causes auspiciousness for the master and having such stains/symbols in the cloth that is to be constantly remembered by the servitors in a pleasant manner.
 • kaLaintha – When he discards such clothes due to change of postures/situation, the servitors want such clothes to fall on their head. This too is their prayer.

The reason for such clothes being desired by the devotees is explained further.

 • nin pIthaga Adai – Because its the clothes of the real/fitting master, all the clothes are considered as a form of the pIthAmbaram (yellow [waist] cloth).
 • nin pIthaga Adai – Even the waist cloth of bhagavAn has an AthmA as explained in  pauskara samhithA “sragvasthrAbaNairyuktham svAnurUpairanUpamai: | chinmayas svaprakAsaischa anyOnta ruchiranjithai: ||” (parabrahmam is with radiantly beautiful garlands, clothes, ornaments which are matching his glories, incomparable, filled with knowledge and self-illuminous).
 • uduththu – For ananya prayOjanars, such clothes, etc., are ornaments. Alternatively, it is explained as – As said in jithanthE sthOthram “bhakthAnAm” (for the devotees only), the servitors think about this with utmost care when it comes to their master – just like a servant of the king will set the cloth properly on his own (servant’s) waist first and present it perfectly for the king to wear.
 • kalaththathu uNdu – When the food is offered to emperumAn, the remnants are enjoyable for the devotees. It is explained in sthOthra rathnam 42 “thvadhIya bhukthOjjitha sEshabhOjinA …” (viswaksEnar who [always] eats your food remnants …). Those who don’t have true understanding of self, will eat the remnants as ordered in “gurOruchchishtam bhujjItha” (one must eat the food remnants of the master), to get their own desired results. But those who are fully devoted towards bhagavAn, will consume the remnants as the ultimate result (with great love). The food remnants of bhAgavathas (being surrendered to them is the pinnacle of being bhagavAn‘s servitor) are to be given to only the most-qualified persons as stated in thirumAlai 41 “tharuvarEl” (if they give, it is a great fortune). But bhagavAn‘s prasAdham (remnants) are enjoyable by even those who are focussed on material benefits.
 • thoduththa … – When they pluck the thuLasi and make the garland, they would do it with so much love thinking that it is going to be worn by emperumAn. And such garland when  discarded after being worn by emperumAn, will be happily worn by us. emperumAn too knowing well the flavour of wearing the garland worn by some one else [ANdAL], he too happily gives out the worn garlands to his devotees.
 • ith thoNdargaLOm – We are such devotees who would only eat, wear, etc., his remnants instead of doing it for our own desires. We sustain ourselves by using what is discarded by him.
 • viduththa … – We are such persons who fulfill the orders of our master and spend our life in that manner.
 • viduththa thisaik karumam thiruththi – As explained in srI rAmAyaNam AraNya kANdam 15.7 “kriyathAm” (… you order me to build the hermitage), we will hold your order as our life and fulfill the task. When we are sent in a particular direction, we will fulfill the task in such a manner that no one needs to go there again. adhama – one who does not fulfill the orders of the master; madhyama –  one who fulfills the orders of the master as it is; uththama – one who fulfills the orders of the master and also fulfills anything else that is related to that. thiruvadi (hanumAn) is such uththama (perfect) servitor. When he was sent to lankA to locate sIthA pirAtti, not only he located her, he also analysed rAvaNa’s capabilities (knowing well that srI rAma will subsequently ask for that) and created terror in the minds of the rAkshasas.
 • thiruvONath thiruvizhavil – Though they fulfilled the orders, they are not satisfied and are worried for the birth day of bhagavAn which is sravaNam and thus they perform mangaLAsAsanam for that.
 • paduththa … – Even after that they are not fulfilled; On seeing the beautiful posture of bhagavAn lying down on Adhi sEshan, they perform mangaLAsAsanam to avoid some one causing damage for that. The Adhi sEsha bed has qualities such as softness, fragrance, coolness, etc., and it even mesmerizes bhagavAn who is all-knowing. The combination of bhagavAn and Adhi sEshan is most beautiful and it is like a dark-cloud seated on a silver mountain. On seeing such contrasting beauty, what else one can do other than perform mangaLAsAsanam?

adiyEn sArathy rAmAnuja dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruppallANdu 8 – neyyidai nallathOr

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Full Series

Previous pAsuram

krishna-vidhura

Introduction for this pAsuram

AzhwAr accepts the aiswaryArththis (those who are after material wealth) who accept AzhwAr‘s suggestion and arrive at him after being invited by him in “aNdak kulam” pAsuram. ananya prayOjanars (those who are focussed on kainkarayam) who were invited in “vAzhAL pattu” arrived in “enthai thanthai” highlighting their greatness. kaivalyArththis (those who are focussed on self-enjoyment) who were invited in “Edu nilam” arrived in “thIyil poliginRa” highlighting their greatness. These people (aiswaryArththis) desired for insignificant results, yet, emperumAn responded to them as he would do for ananya prayOjanars and fulfilled their desires. Being overwhelmed with emperumAn‘s generosity, they gave up the wealth and with pure heart arrive to glorify bhagavAn who is most generous. While they previously spoke about the greatness of (materially) higher worlds, now they are talking about that which is dhAraka (sustenance), pOshaka (nourishment) and bhOgya (enjoyment) – this is because of them realizing the insignificant nature of the higher material worlds and also realizing that even for brahmA (who is great) the need is for dhAraka, pOshaka and bhOgyam only. If we consider anything other than such basic needs as “mine”, that will only lead to losing ones own true nature/composition.

pAsuram

நெய்யிடை நல்லதோர் சோறும் நியதமும் அத்தாணிச் சேவகமும்
கையடைக் காயும் கழுத்துக்குப் பூணொடு காதுக்குக் குண்டலமும்
மெய்யிட நல்லதோர் சாந்தமும் தந்து என்னை வெள்ளுயிராக்க வல்ல
பையுடை நாகப் பகைக் கொடியானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுவனே

neyyidai nallathOr sORum niyathamum aththANich chEvakamum
kai adaikkAyum kazhuththukkup pUNodu kAthukkuk kuNdalamum
meyyida nallathOr sAnthamum thanthu ennai veLLuyirAkka valla
paiyudai nAgap pagaik kodiyAnukkup pallANdu kURuvanE

Listen

word-by-word meanings

ney idai – in between ghee
nallathu Or sORum – rice which is seen in there, that which is placed with pure heart and that which tastes delicious
niyathamum – always
aththANich chEvakamum – inseparable service
kai – placed by (emperumAn with his own) hand
adaik kAyum – betel leaves and nuts
kazhuththukkup pUNodu kAdhukkuk kuNdalamum – ornaments for the neck and ears
meyyida – fit to be applied on the body
nallathu Or sAnthamum – very fragrant sandalwood paste
thanthu – given
ennai – (most lowly) me
veL uyir Akka valla – to transform me to be pure natured
pai udai – having hoods
nAgam – for the serpent
pagai – garuda who is the enemy of (serpent)
kodiyAnukku – one who has it (garuda) in his flag
pallANdu kUruvan – will perform mangaLAsAsanam

Highlights from periyavAchchAn piLLai’s commentary

 • neyyidai – idai means abundance and amidst. This means – rice with abundance of ghee and rice morsels in the midst of ghee (that there is some rice morsels as well in the ghee – very rich food).
 • nallathOr sORum – goodness of food is – when the giver of food does not think “I have given” and the receiver does not feel “What will I have to do in return?”. It is like mother feeding her son [where there is no other expectation than feeding the child].
 • Or sORu – Not just the mood of goodness, but also very tasty food. Alternatively, it is the food offered by sEsha bhUtha (servitor) to sEshi (master). That is, food with abundant devotion, i.e., offering food to bhagavAn thinking that bhagavAn exists purely for his devotees as stated in jithanthE sthOthram “… bhakthAnAm …” (for the devotees only) and also thinking that bhagavAn is vathsalan (having motherly affection towards child, who tolerates the child’s mistakes). How will such food offered by ananya prayOjanars to their master be? That is explained in mahAbhAratham udhyOga parvam 74 “vidhurAnnAni bubhujE suchIni guNavanthi cha” (krishNa accepted the pure and delicious food offered by vidhura). Here the purity is that vidhura did not have any pride while offering food. dhuryOdhana was prideful about his wealth. bhIshma was prideful about his knowledge/wisdom. dhrONa was prideful about his birth in good family. Unlike these men, vidhura was filled with devotion only.
 • niyathamum – always. Unlike material wealth, even when given by sarvEswaran himself, it will not stay permanently. Even when its lost, bhagavAn will remedy that situation – that is why two types of wealth seekers are defined namely arththArththi (one who seeks out new wealth) and Arththan (one who longs to retrieve lost wealth). Alternative explanation – samsAris are those who take the favours from bhagavAn yet have no gratitude towards him. Still bhagavAn protects them and shows his magnanimous nature.
 • aththANich chEvakamum – aththANi  means being inseparable. chEvakam means service. Even for aiswaryArththi, always thinking about bhagavAn , thinking about bhagavAn during the last moments are essential duty just like for a ananya prayOjana.  In that case, why is this said “thanthu” (given) like a result derived out of some self-effort? Because it is done after being purified, they do it purely as svayam prayOjanam (kainkaryam – service) instead of upAyam (means) to attain something else.
 • kaiyadaik kAyum – dhAraka, pOshaka are explained previously. Now, bhOgyam is explained.  Why is it said as “given by bhagavAn himself?” Just like the servitor treats the master with respect/reverence, bhagavAn too treats the servitor with dignity/love.
 • kazhuththukkup pUNodu kAthukkuk kuNdalamum – Since he was interested in material wealth, he is decorating himself with ornaments instead of doing the same on emperumAn. The reason for separately identifying necklaces and earrings is to distinguish between one self-enjoying an ornament (necklace), and the others seeing and enjoying the same (ear-rings). When srI rAma returns to ayOdhya (victoriously), he looks at ornaments that are lovingly presented to them by indhra and tells sIthA “this is for your neck”, “this is for your ears”, etc.
 • meyyida – After developing taste in the lotus feet, we will joyfully say that “this body is to be given up”.
 • nallathOr sAnthamum – Matching his form which is gloried in chAndhOgya upanishath 3.14.2 as “sarva gantha:” (the cause of all fragrances). Like the sandalwood paste from kubhjA.  When krishNa and balarAma was visiting mathurA, krishNa asked the hunch-back lady “Would you offer/apply sandal paste for all?” As she was attracted to krishNa, she did not leave but did not want to give the best sandalwood paste considering them as mere cowherd boys. She initially thought that krishNa and balarAma being from AyarpAdi, they may not know these different types of sandal wood pastes, but realizing their knowledge in this, she gave the best paste to them. Such sandalwood paste was applied by bhagavAn in our hands.
 • thanthu – While giving, he made us feel overwhelmed by the gait in his face and his magnanimity and made us give up the attachment towards the material wealth and we thus became fully attached to him.
 • ennai veLLuyir Akka valla – My situation was as explained in mahAbhAratham udhyOga parvam 42.35 “…chOrENa AthmAbahAriNA” (what sins are not committed by the one who steals the AthmA (considers it to be ones own property) which is really the property of bhagavAn?) – I was fully engrossed in worldly pleasures, he purified such person.
 • veLLuyir Akka valla – He purified me so much that I looked like a nithyasUri and can never be recognized by any one here where I was fully immersed in this worldly activities previously.
 • valla – One who is naturally capable to transform one type of object (being completely immersed in worldly pleasures) into another (being completely immersed in him).

When asked what/who is the object of mangaLAsAsanam?

 • paiyudai … – performing mangaLAsAsanam to bhagavAn who has the garuda dhvaja (flag) – garuda who is the enemy of serpent [in worldly matters] – having such serpent with raised hoods due to the touch of bhagavAn as his bed. AzhwAr is saying that he is singing thiruppallANdu for the eternal well-being of bhagavAn who is in anantha (Adhi sEsha) which resembles a gem embossed in a gold plate and to the one who has garuda flag which establishes that even if some one comes to him with ulterior motives, they will become fully surrendered to him. Here, in the end “kURuvanE” is in singular unlike when singing about ananyaprayOjanars and kaivalyArththis which were in plural. This is because those groups are limited in numbers but aiswaryArththis are unlimited (most common set of people). So, in this case, a single person represents the huge group and speaks on behalf of them.

adiyEn sArathy rAmAnuja dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org