Category Archives: kannada

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ಶ್ಲೋಕ 41-50

Published by:

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ

<< ಶ್ಲೋಕ 31-40

ಶ್ಲೋಕ- 41 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಜಾದಿಯೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರುವ ಫಲದ ಹಾಗೆ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ(ಗರುಡಾಲ್ವಾನ್) ಹಾಗು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ***
ದಾಸಸ್ ಸಖಾ ವಾಹನಮಾಸನಮ್ ದ್ವಜೋ
ಯಸ್ತೇ ವಿತಾನಮ್ ವ್ಯಜನಮ್ ತ್ರಯೀಮಯಃ |
ಉಪಸ್ಥಿತಮ್ ತೇನ ಪುರೋ ಗರುತ್ಮತಾ
ತ್ವಧಂಗ್ರಿ ಸಮ್ಮರ್ದ ಕಿನಾಂಕ ಶೋಭಿನಾ ||

ವೇದವನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಹೋಂದಿರುವ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿ, ಸಖನಾಗಿ, ವಾಹನವಾಗಿ, ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿ, ದ್ವಜವಾಗಿ, ಮೇಲುಕಟ್ಟಾಗಿ(ವಿತಾನವಾಗಿ), ಚಾಮರವಾಗಿರುವ ಹಾಗು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಊರಿದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಗುತ್ತಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಗರುಡಾಲ್ವಾನಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿರುವಿರಿ.

ಶ್ಲೋಕ- 42 – ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತನನ್ನೂ ಅವರ ಅದೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸೇನಾಪತಿ ಆೞ್ವಾನಿನ ದಾಸ್ಯ ಸಾಂರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ವದೀಯಭುಕ್ತೋಜ್ಜಿತಶೇಷಭೋಜಿನಾ
ತ್ವಯಾ ನಿಸ್ರುಶ್ಟಾತ್ಮಭರೇಣ ಯದ್ಯತಾ |
ಪ್ರಿಯೇಣ ಸೇನಾಪತಿನಾ ನ್ಯವೇದಿ ತತ್
ತದಾ$ನುಜಾನನ್ತಮುದಾರವೀಕ್ಷಣೈಃ ||

ನಿನ್ನಿಂದ ಊಟಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರವಾನು ಭುಜಿಸುವವರಾಗಿ, ಲೀಲ ವಿಭೂತಿಹಾಗು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗಳ ನಿರ್ವಾಹಭಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗು ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರಾಗಿ, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮಾಡಲೂಶಕ್ತರಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರು ಇರುವರು.

ಶ್ಲೋಕ-43 – ಆಳವಂದಾರ್ “ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ( ನಿತ್ಯ ಸುರಿಗಳು ಸದಾ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನನ್ನೇ ನೋಡುತಿದ್ದಾರೆ)” ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನು(ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು) ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ , “ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ್ ಕುೞಾನ್ಗಳೈ ಉಡನ್ ಕೂಡವದು ಎನ್ಱು ಕೊಲೋ?( ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 2.3.10 ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಘೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದು ಸೇರುವೆನೋ)”ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಿದೆ.
ಹತಾಖಿಲಕ್ಲೇಶಮಲೈಃ ಸ್ವಭಾವತಃ
*ಸದಾನುಕೂಲ್ಯೈಕರಸೈಸ್ ತವೋಚಿತೈಃ |
ಗ್ರುಹೀತತತ್ತತ್ಪರಿಚಾರಸಾದನೈಃ
ನಿಶೇವ್ಯಮಾಣಮ್ ಸಚಿವೈರ್ ಯತೋಚಿತಮ್ ||

ತ್ವದಾನುಕೂಲ್ಯೈಕ ಎಂಬ ಪಾಠವೂ ಇದೆ.
(ಸ್ವಭಾವತಃ) ದುಃಖ-ದೋಶರಹಿತರು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ (ನಿಮಗೆ) ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ತಮ್ಮ ಆನಂದವಾಗಿ ಹೋಂದಿದವರು, (ಸ್ವರೂಪ-ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ) ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕವರು, ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಪುಶ್ಪಹಾರ, ಧೂಪ ದೀಪಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಗು ನಿಮಗೆ (ತಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ) ಬೋಧಿಸುವ (ತಮ್ಮ / ನಿಮ್ಮ ) ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ಶ್ಲೋಕ- 44 – “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹ ವೈದೇಹ್ಯಾ ಗಿರಿಸಾನುಷು ರಂಸ್ಯತೇ ( ನೀವು ಸೀತೆಯೋಂದಿಗೆ ಮಲೆಗಳ ತಾಳ್ವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲು ಸೇವಿಸುವೆ )” ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಖಾಂಡದ 31.25ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪೂರ್ವ ನಾನಾರಸ ಭಾವ ನಿರ್ಭರ
ಪ್ರಬುದ್ಧಯಾ ಮುಗ್ದ ವಿಧಗ್ಧಲೀಲಯಾ |
ಕ್ಷಣಾಣುವತ್ ಕ್ಷಿಪ್ತಪರಾದಿಕಾಲಯಾ
ಪ್ರಹರ್ಷಯನ್ತಮ್ ಮಹಿಷೀಮ್ ಮಹಾಭುಜಮ್ ||

( ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ) ಮಹಾಭುಜಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿರುವವನು, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಅನುಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗು ನವೀನವಾಗಿತೋರುವ ರೀತಿಯ ವಿಭ್ರಮದ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಶ್ಶು ಕ್ಷಣದಹಾಗೆ ಕಳಿಯುವಂತೆ ಪೆರಿಯಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ಲೋಕ-45 – ಆಳವಂದಾರ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕಗಳಾದ ಅನುಭಾವ್ಯವಾದ ಗುಣಂಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚಿನ್ತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತನಿತ್ಯಯೌವನ
ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯಮಯಾಮ್ರುತೋದದಿಮ್ |
ಶ್ರಿಯಃ ಶ್ರಿಯಮ್ ಭಕ್ತಜನೈಕಜೀವಿತಮ್
ಸಮರ್ಥಮಾಪತ್ಸಖಮರ್ತಿಕಲ್ಪಕಮ್ ||

ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೀರಿದ ದಿವ್ಯ ಅದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು, ಲಾವಣ್ಯ(ಸೌಂದರ್ಯ) ಸಾಗರವಾದವನು, ಶ್ರೀಯಿಗೂ (ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಗೂ ) ಶ್ರೀಯಾಗಿದ್ದವನು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಣನು, (ಮುಗ್ಧರಿಂದಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ) ಸಮರ್ಥನು, ಆಪತ್ಸಖನು ಹಾಗು ಯಾಚಿಸುವವರಿಗೆ(ಕೇಳುವವರಿಗೆ) ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತಿರುವನು …

ಶ್ಲೋಕ-46 – ಆಳವಂದಾರ್ ಎಂದು ನಾನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ (ಶ್ಲೋಕ 32ಯರಿಂದ) ಹೆಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ಗುಣ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತರಾದ ನಿಮಗೆ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಅರುವಿಕೆಗೆ ಸಾರ್ತಕತೆಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆ ?
ಭವಂತಮೇವಾನುಚರನ್ ನಿರಂತರಂ
ಪ್ರಶಾನ್ತ ನಿಶ್ಶೇಷ ಮನೋರತಾನ್ತರಃ |
ಕದಾ£ಹಮೈಕಾನ್ತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿನ್ಕರಃ
ಪ್ರಹರ್ಶಯಿಶ್ಯಾಮಿ ಸನಾತಜೀವಿತಃ ||

ಅಡಿಯೇನ್ ಎಂದು ಬೆರೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ಥಕನಾಗುವೆ ?

ಶ್ಲೋಕ-47 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ” ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳ ಮನಸಿಗೂ ದೂರವದಂತಹದ್ದು ಹಾಗು ಸಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟರಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ ಇಚ್ಛಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂಸಾರಿಯಾದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಚ್ಛಿಸುವೆನು?”. ರಾಜ ಭೋಗವಾದದ್ದು ವಿಷದಿಂಶ ಕಲುಶಿತವಾಗಬಹುದೆ ! ಹಾಗು “ವೞವೇೞುಲ್ಗು”ನಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರಿನ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂಡ್ಗಿಸಿಕೊಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ಧಿಗಶುಚಿಮವಿನೀತಮ್ ನಿರ್ದಯಮ್ ಮಾಮಲಜ್ಜಂ
ಪರಮಪುರುಷ! ಯೋ£ಹಮ್ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಗ್ರಗಣ್ಯೈಃ |
ವಿದಿಶಿವಸನಕಾದ್ಯೈರ್ ದ್ಯಾತುಮತ್ಯಂತ ದೂರಮ್
ತವ ಪರಿಜನಭಾವಮ್ ಕಾಮಯೇ ಕಾಮವೃತ್ತಃ ||

ಓ ಪುರುಷೋತ್ತಮ! ನನ್ನ ಸ್ವೆಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವವನು ಅಶುದ್ಧನು, ವಿನಯರಹಿತನು, ದಯಾರಿಹತನು, ಲಾಜ್ಜಾ ರಹಿತನಾದ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದರೂ ಯೋಗಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಸನಕಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಚಿಂತ್ಯವದ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನೆ ಇಚ್ಛಿಸುತಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ- 48 – ಆಳವಂದಾರ್ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೋಂದು ನಿರ್ವಾಹವು, “ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀವೆ ಕಳಿಸಬೇಕು.”, ಎಂದು ಆಳವಂದರ್ ಪ್ರಾಥಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕಂಡು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು, ಈಗ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತಿಡ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾದಸಹಸ್ರಭಾಜನಮ್
ಪತಿತಮ್ ಭೀಮಭವಾರ್ಣವೋದರೇ |
ಅಗತಿಮ್ ಶರಣಾಗತಮ್ ಹರೇ!
ಕ್ರುಪಯಾ ಕೇವಲಮಾತ್ಸಮಾತ್ ಕುರು ||

ಶೋಕವನ್ನು ಹರಿಸುವವನೆ ! ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅಪರಾದಗಳ ಭಾಜನಾದವನು, ಭೀತಿಯನ್ನು ಜನಿಸುವ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವವನು,  ಇನ್ನೊಂದು ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನು, ನಿಮ್ಮ ಶರಣಾಗತನೆಂದು ಘೋಷಿಸುತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಶ್ಲೋಕ- 49 – “ನೀವು ದೋಷಭೂರಿಷ್ಟರಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ನ್ನು ನಶಿಸುವ ಉಪಯವನ್ನು ಆಚಿರುಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೆ ಹಿಡಿಯುವುದಲ್ಲದೆ “ಕೃಪಯಾಕೇವಲಮತ್ಮ್ಸಾತ್ಕುರು”ಎಂದು ನಿರ್ಬಂದಿಸುತಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಆಳವಂದಾರನ್ನು ಕೇಳುತಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನರಹಿತನು (ಆದರಿಂದ ಉಪಯಾಂತರಸಂಗವಿಲ್ಲ), ಇನ್ನೋಂದು ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ನನ್ನಿನ್ನಿಮ್ದ ಪುರ್ಣವಾಗಿ ತಜಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ತಾದ ದಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಟಾಕ್ಷವೇ ನನ್ನ ಉಜ್ಜೇವನಕ್ಕೆ ಸಾದನವಾಗಿದೆ.”ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಿವೇಕ ಘನಾನ್ತ ಧಿಂಗ್ಮುಖೆ
ಬಹುದಾ ಸಂತತ ದುಃಖವರ್ಷಿಣಿ |
ಭಗವನ್! ಭವದುರ್ದಿನೇ ಪದಃ
ಸ್ಕಲಿತಮ್ ಮಾಮವಲೋಕಯಾಚ್ಯುತ ||

ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ (ಶಡ್ಗುಣಗಳಿಂದ) ಕೂಡಿರುವ ಭಗವಾನೆ! ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದವನೇ! ದುಃಖಗಲನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ವರ್ಷಿಸುವ ದಿಕ್ಕಕಳನ್ನು ಕಣ್ಮರೆಸುವ ಸಂಸಾರದ ವರ್ಷಾಕಾಲದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಸುಪಥದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಟಾಕ್ಷ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಶ್ಲೋಕ- 50 – “ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗತಿಯಿಲ್ಲದಹಾಗೆಯೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗೆ ನನಗಿಂತ ಸೂಕ್ತಪಾತ್ರರು ಬೇರೆಯಾರು ಯಿಲ್ಲ ಆದರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೋಳ್ಳಬೇಡಿ” ಎಂದು ಆಳವಂದಾರ್ ಹೇಲುತಿದ್ದಾರೆ.
ನ ಮ್ರುಶಾ ಪರಮಾರ್ತಮೇವ ಮೇ
ಶ್ರುಣು ವಿಜ್ಞಾಪನಮೇಕಮಗ್ರತಃ |
ಯದಿ ಮೇ ನ ದಯಿಶ್ಯಸೇ ತತೋ
ದಯನೀಯಸ್ ತವ ನಾಥ ದುರ್ಲಭಃ ||

ಓ ಭಗವಾನ್, ನನ್ನ (ಈ) ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ದಯೆಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು; (ಈ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು) ಸುಳ್ಳಲ್ಲಾ, ಇದುಸತ್ಯವೇ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರದಿದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಗೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ತರಾದ ಪಾತ್ರರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-41-to-50-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ ಶ್ಲೋಕ 31-40

Published by:

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ

<< ಶ್ಲೋಕ 21-30

ಶ್ಲೋಕ-31 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳಂದಾರ್ “ಪಡಿಕ್ಕಳವಾಗ ನಿಮಿರ್ತ್ತ ನಿನ್ ಪಾದಪನ್ಗಯಮೇ ತಲೈಕ್ಕಣಿಯಾಯ್” (ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 9.2.2 ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಮಾಣದವರೆಗು ಏರಿದ ನಿನ್ನ ಪಾದಪಂಕಜವು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿ ) ಹಾಗು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 4.3.6 “ಕೋಲಮಾಮ್ ಎನ್ ಸೆನ್ನಿಕ್ಕು ಉನ್ ಕಮಲಮ್ ಅನ್ನ ಕುರೈ ಕೞಲೇ” ( ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 4.3.6 ನಿನ್ನ ತವೆರೆಗೆ ಸದೃಶವಾದ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಆಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ) ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ” ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ್ಳನ್ನು ನೋಡುವುದೋಂದೆ ಸಾಲದು ,ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾಧಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿಧಾರೆ.
ಕದಾ ಪುನಃ ಶಂಖ ರಥಾನ್ಗ ಕಲ್ಪಕ
ಧ್ವಜಾರವಿಂದ  ಅಂಕುಶ  ವಜ್ರ  ಲಾಂಚನಮ್ |
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ! ತ್ವಚ್ಚರಣಾಅಂಬುಜದ್ವಯಮ್  
ಮದೀಯಮೂರ್ದಾನಮಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಭಗವಂತನೆ! ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಕಲ್ಪಕ-ವೃಕ್ಷ, ದ್ವಜ, ತಾವರೆ, ಅಂಕುಶ, ಹಾಗು ವಜ್ರಾಯುದಗಳ ಛಿನ್ಹೆಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಯುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು ಎಂದು ಅಲಂಕೃತವಾಗುವುದು ?

ಶ್ಲೋಕ- 32 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶ್ಲೋಕ-46 “ಭವನ್ತಮ್”ರವರೆಗು ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಸುಂದರ ತೋಳ್ಗಳ, ಆಭರಣ, ಆಯುದ, ದಿವ್ಯ ಮಹಿಶಿ, ದಿವ್ಯ ಪರಿಕರ ಹಾಗು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಯೋಗವನ್ನು (ಭಗವನ್ನು ಇವನ್ನು ಹೋಂದಿರುವುದನ್ನು) ಸವಿಯುತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗು ಈ ಅನುಭವಜನಿತ (ಅನುಭವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ) ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ತೊಡಗುವೆ ಎಂದು ಕೇಳುತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಾನನ್ನು ಭಕ್ತರೋಂದಿಗೆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಜಮಾನೋಜ್ಜ್ವಲಪೀತವಾಸಸಮ್
ಸ್ಮಿತಾತಸೀಸೂನಸಮಾಮಲಚ್ಚವಿಮ್ |
ನಿಮಗ್ನನಾಭಿಮ್ ತನುಮಧ್ಯಮುನ್ನತಮ್
ವಿಶಾಲವಕ್ಷಸ್ಥಲಶೋಭಿಲಕ್ಷಣಮ್ ||

ಪ್ರಾಕಾಶಿಸುವ ಪೀತಾಂಬರ, ಅಗಸೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿ, ಆಳವಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ನಾಭಿ, ಸೂಕ್ಷಮವಾದ(ಸಣ್ಣ) ಸೋಂಟ ಹಾಗು ವಿಶಾಲವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಶ್ರೀವತ್ಸವದ (ವರ್ಣಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದ )ಶೋಭೆಯನ್ನು (ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಹೋಂದಿದ್ದಾನೆ.)

ಶ್ಲೋಕ- 33 – ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಶೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಅವನ ದಿವ್ಯ ಭುಜಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಔಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಕಾಸತಮ್ ಜ್ಯಾಗಿಣಕರ್ಕಶೈಶುಭೈಃ
ಚತುರ್ಭಿರಾಜಾನುವಿಳಂಬಿಭಿರ್  ಭುಜೈಃ |
ಪ್ರಿಯಾವತಂಸೋತ್ಪಲಕರ್ಣಭೂಷಣ
ಶ್ಲತಾಲಕಾಬಂಧ  ವಿಮರ್ದ  ಸಂಶಿಭಿ: ||

ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆದೆಯಿಂದ ಜಡ್ಡುಕಟ್ಟ ಕಠಿನವಾದ ಹಾಗು ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕರ್ಣ್ಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಉತ್ಪಲಪುಷ್ಪಗಳು (ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಪುಷ್ಪಗಳು), ಆಕೆಯ ಓಲೆ ಹಾಗು ಮುಂಗುರುಳುಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿರುವ ಜಡೆ ಯನ್ನು ತೋರುವ ಶುಭವಾದ ದಿವ್ಯ ಭುಜಗಳೋಂದಿಗೆ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿದ್ಡ್ದಾನೆ.

ಶ್ಲೋಕ- 34 – ದಿವ್ಯ ಭುಜಗಳ ನಂತರ ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ಕಂಠ ಹಾಗು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಗ್ರಪೀನಾಮ್ಸವಿಲಮ್ಬಿ ಕುಂಡಲ
ಅಲಕಾವಳೀ  ಬಂಧುರಕಂಬುಕಂಧರಮ್ |
ಮುಖಶ್ರಿಯಾ ನ್ಯಕ್ಕೃತಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಲಾ$
ಮೃತಾಂಸುಬಿಂಬ ಅಂಬುರು ಹೋಜ್ಜ್ವಲಶ್ರಿಯಂ ||

ಉನ್ನತವಾದ ಹಾಗು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಭುಜಶಿರಸ್ಸು ಪರ್ಯಂತವು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ಕಂಠವನ್ನು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಹೋಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂಗುರುಳುಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ಣವಾಧ ನಿಶ್ಕಳಂಕ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗು ಈಗ ಅರಳಿದ ತಾವರೆಯ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ಮುಖ ಔಜ್ವಲ್ಯವನ್ನು ಹೋಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ಲೋಕ- 35 – “ಕೋಳಿೞೈತ್ ತಾಮರೈ” (ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 7.7.8 ಆಭರಣದಂತೆ ತಮ್ಮದೆಯಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೋಂದಿರುವ ತಾವರೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿದ್ದಾನೆ. [ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ಮುಖದ ಅವಯವ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ]) ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ (ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ) ಮುಖದ ಒಂದೋಂದು ಅವಯವದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಬುದ್ಧಮುಗ್ದಾಮ್ಬುಜಚಾರುಲೋಚನಮ್
ಸವಿಭ್ರಮಭ್ರೂಲತಮುಜ್ಜ್ವಲಾಧರಮ್ |
ಶುಚಿಸ್ಮಿತಮ್ ಕೋಮಲಗಣ್ಡಮುನ್ನಸಮ್
ಲಲಾಟಪರ್ಯನ್ತವಿಲಮ್ಬಿತಾಲಕಮ್ ||

ಈಗ ಅರಳಿದ ತಾವರೆಯಂತೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನು, ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಾಗಿದ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು, ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ ತುಟಿಗಳನ್ನು, ಶುದ್ಧ ಮಂದಹಾಸಯನ್ನು(ನಗು), ಎತ್ತರವಾದ ಮೂಗನ್ನು, ಹಾಗು ಹಣೆಯವರೆಗು ಬರುವ ಮುಂಗುರುಳುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ…

ಶ್ಲೋಕ- 36 – ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಆಯುದ-ಆಭರಣಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಫುರತ್ ಕಿರೀಟ ಅಂಗದ  ಹಾರ ಕಂಟಿಕಾ
ಮಣೀಂದ್ರ ಕಾಂಚಿ ಗುಣ ನೂಪುರಾದಿಭಭಿಃ |
ರಥಾಂಗ ಸಂಖಾಸಿ  ಗದಾಧನುರ್ವರೈ
ಲಸತ್ತುಳಸ್ಯಾ ವನಮಾಲಯೋಜ್ವಲಂ ||

ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರೀಟ, ಬಾಹುಪುರಿ(ಭುಜಗಳ ಆಭರಣ), ಕಂಟಾಭರಣ, ಹಾರ, ಶ್ರೀ ಕೌಸ್ತುಭ, ಉಡಿದಾರ, ಕಾಲಿನ ಗೋರಸು ಹಾಗು ಚಕ್ರ, ಶಙ್ಖ, ನನ್ದಕವೆಂಬ ಖಡ್ಗ, ಕೌಮೋದಕೀ ಎಂಭ ಗದೆ, ಶಾರ್ನ್ಗವೆಂಬ ಧನುಸ್ಸುಗಳಂತ ಆಯುದಗಳು ಹಾಗು (ನಿನ್ನ ಸಮ್ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ) ಪ್ರಕಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ತುಳಸೀ ಹಾಗು ವನಮಾಲಾ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಹೊಳಿಯಿತಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ಲೋಕ- 37 – ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಹಾಗು ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ(ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ) ವಾಲ್ಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಗು ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಕರ್ತ ಯಸ್ಯಾ ಭವನಮ್ ಭುಜಾನ್ತರಮ್
ತವ ಪ್ರಿಯಮ್ ಧಾಮ ಯದೀಯಜನ್ಮಭೂಃ |
ಜಗತ್ಸಮಸ್ತಮ್ ಯದಪಾಙ್ಗಸಮ್ಶ್ರಯಮ್
ಯದರ್ತಮಮ್ಭೋದಿರಮನ್ತ್ಯಬನ್ದಿ ಚ

(ಓ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನೇ!) ಯಾವ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ತಳವನ್ನು ಆಕೆಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಆಕೆಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಕ್ಷ್ರೀರಾಬ್ಧಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಧಾಮವಾಗಿರುವುದೊ, ಸಮಸ್ಥವಾದ ಜಗತ್ತು ಯಾರ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸೇತು ಬಂಧನ ನಡೆದಿತೋ.

ಶ್ಲೋಕ-38 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ(ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ) ಭೋಗ್ಯತಾತಿಶಯವನ್ನು ಹಾಗು “ಉನಕ್ಕೇಱ್ಕುಮ್ ಕೋಲ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾವೈ” (ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 10.10.6 ಸುಂದರವಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವಳು ಹಾಗು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕವಳಾದ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ)ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಅನನ್ಯಾರ್ಹತ್ವವನ್ನು (ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು) ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವವೈಶ್ವರೂಪ್ಯೇಣ ಸದಾऽನುಭೂತಯಾऽಪಿ
ಅಪೂರ್ವವತ್ ವಿಸ್ಮಯಮಾದದಾನಯಾ |
ಗುಣೇನ ರೂಪೇಣ ವಿಲಾಸಚೇಷ್ಟಿತೈಃ
ಸದಾ ತವೈವೋಚಿತಯಾ ತವ ಶ್ರಿಯಾ ||

ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅನುಭವಿಸಿದರು, ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಿಸುವಂತಹ/ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಗುಣಗಳು, ಸುಂದರ ರೂಪ ಹಾಗು ದಿವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿರುವ ಪಿರಾಟ್ಟಿ, ಹೋಸದಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ([ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ] ಪರ, [ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ] ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವಗಳಂತಹ [ಅವತಾರ])ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಅವತರಿಸುವವಳು, ನಿನಗೆ ಅನನ್ಯಾರ್ಹಳಾದ ಹಾಗು ನಿನಗೆ ಸಮ್ಪತ್ತಾಗಿ ಇರುವಳು.

ಶ್ಲೋಕ-39 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಪರ್ಯಂಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆದಿಶೆಷನ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೋಂದಿಗೆ ಆಸೀನನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ತಯಾ ಸಹಾಸೀನಮನನ್ತಭೋಗಿನಿ
ಪ್ರಕ್ರುಶ್ಟವಿಜ್ಞಾನಬಲೈಕದಾಮನಿ|
ಫಣಾಮಣಿವ್ರಾತಮಯೂಖಮಂಡಳ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನೋದರದಿವ್ಯಧಾಮನಿ || 

ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವವನು,ಫಣಾಮಣ್ಡಲದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಭಗವಾನ್ ಹಾಗು ಪಿರಾಟ್ಟಿಯು ಬಿಜಯಿಸಿದ ಮಡಿಲನ್ನು ಹೋಂದಿರುವವನಾದ ತಿರುವನಂತಾೞ್ವಾನಿನ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಶಯನಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ಲೋಕ- 40 – ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಆಳವಂದಾರ್ ತಿರುವನಂತಾೞ್ವಾನಿನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
“ಉಪಮಾನಮಶೇಷಾಮ್ ಸಾದೂನಾಮ್ ಯಸ್ಸದಾSಭವತ್ ” ಎಂದು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ ದಲ್ಲಿ(1.15.157 ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಪ್ರಹ್ಲದದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೋ), ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ತಿರುವನಂತಾೞ್ವಾನಿನ ಕಾರ್ಯವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಿಶೇಷನ ಇಂತ ಪರಮ ದಶೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವಾಸಶಯ್ಯಾಸನಪಾದುಕಾಂಶುಕ
ಉಪದಾನವರ್ಷಾತಪವಾರಣಾದಿಭಿಃ |
ಶರೀರಭೇದೈಸ್ ತವ ಶೇಷತಾಮ್ ಗತೈರ್
ಯತೋಚಿತಮ್ ಶೇಷ ಇತೀರಿತೇ ಜನೈಃ ||

ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ತಾನು ವಾಸಿಸುವ ಅರಮನೆಯಾಗಿ, ಮಲಗಿವ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ, ಆಸೀನವಾಗಿರುವ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿ, ಧರಿಸುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ, ( ಧರಿಸುವ ) ವಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ, ( ಆಲಂಗಿಸುವ ) ದಿಂಬಾಗಿ, ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಛತ್ರಾದಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲು ಶೇಷನೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತನಾದ ತಿರುವನಂತಾೞ್ವಾನಿನ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸುತಿದ್ದಾನೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-31-to-40-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ ಶ್ಲೋಕ 21-30

Published by:

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ

<< ಶ್ಲೋಕ 11-20

ಶ್ಲೋಕ- 21 – ಆಳವಂದಾರ್ ಶರಣ್ಯನಾದ ಭಗವದ್ವೈಭವವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವವನ ಸ್ವರೂಪ ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ, ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಭಗವದ್ ಸ್ವರೂಪವು ವಿವರಿಸಿದಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುವ ಶರಣಾಗತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿತ ವಾಗಿದೆ.
ನಮೋ ನಮೋ ವಾಙ್ಗ್ಮನಸಾತಿಭೂಮಯೇ
ನಮೋ ನಮೋ ವಾಙ್ಗ್ಮನಸೈಕಭೂಮಯೇ |
ನಮೋ ನಮೋऽನನ್ತಮಹಾವಿಭೂತಯೇ
ನಮೋ ನಮೋऽನನ್ತದಯೈಕಸಿನ್ದವೇ ||

(ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರ) ಮನಸ್ಸು ಹಾಗು ವಾಕ್ಕಿಗೆ ಅತೀತನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. (ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೆ) ವಾಕ್ ಹಾಗು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೆ ಅನಂತವಾದ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು; ದಯೆಯ ಸಾಗರನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.


ಶ್ಲೋಕ- 22 – ಆಳವಂದಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ (ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ) ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪೇಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಯದ ಆಚರಣೆಯೆಂದೂ, ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.
ನ ದರ್ಮನಿಶ್ಠೋऽಸ್ಮಿ ನ ಚಾತ್ಮವೇದೀ
ನ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ತ್ವಚರಣಾರವಿಂದೇ |
ಆಕಿಂಚನ್ಯೋನ್ಯಗತಿ: ಶರಣ್ಯ!
ತ್ವತ್ಪಾದಮೂಲಮ್ ಶರಣಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಶರಣ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಿರನಲ್ಲ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದವನಾದ ನಾನು, ಬೇರೋಂದು ಉಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗಲಿ ಬೇರೊಂದು ಶರಣವು(ಗತಿ) ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಪಂಕಜಗಳನ್ನೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಿಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಶ್ಲೋಕ 23 – ಭಗವಾನ್ , “ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆನುಕೂಲ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರು , ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿತ ಆನುಕೂಲ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು , ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಂದು ಉಪೇಯವನ್ನೂ ನೀಡುವೆನು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಳವಂದಾರ್, “ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೋಶಗಳಿಂದಲೆ ಭರಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನ ನಿನ್ದಿತಮ್ ಕರ್ಮ ತದಸ್ತಿ ಲೋಕೇ
ಸಹಸ್ರಶೋ ಯನ್ನ ಮಯಾ ವ್ಯದಾಯಿ |
ಸೋऽಹಮ್ ವಿಪಾಕಾವಸರೇ ಮುಕುನ್ದ!
ಕ್ರನ್ದಾಮಿ ಸಮ್ಪ್ರತ್ಯಗತಿಸ್ ತವಾಗ್ರೇ ||

ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುವ ಭಗವಂತನೇ ! ಸಾವಿರಬಾರಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡದ ನಿಶಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಶಲ್ಲು ಇಲ್ಲ [(ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು) ಲೋಕ(ಎಂದಿದ್ದು) ಲೋಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹುಸುವುದರಿಂದ] , ಈಗ (ಆ ಕರ್ಮಗಳು) ವಿಪಾಕ( ಪಕ್ವ) ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೇರೋಂದು ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಳುತಿದ್ದೆನೆ.

ಶ್ಲೋಕ- 24 – ಆಳವಂದಾರ್ ,”ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನನಗೆ ಶರಣು” ಎಂದು ಎಂಬೆರುಮಾನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಗುತಿದ್ದಾರೆ. ಆಳವಂದಾರ್, “ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗು ನಾನು ಸೂಕ್ತ ಪಾತ್ರನು.
ನಿಮಜ್ಜತೋऽನನ್ತಭವಾರ್ಣವಾನ್ತಃ
ಚಿರಾಯ ಮೇ ಕೂಲಮಿವಾಶಿ ಲಬ್ದಃ |
ತ್ವಯಾಪಿ ಲಬ್ದಮ್ ಭವಗವನ್ನಿದಾನೀಮ್
ಅನುತ್ತಮಮ್ ಪಾತ್ರಮಿದಮ್ ದಯಾಯಾಃ ||

ಅನಂತನೆ! ( ದೇಶದಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಲದಿಂದಾಗಲಿ ವಸ್ತುವಿಂದಾಗಲಿ ಪರಿಚ್ಛೆದ ರಹಿತನು) ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಗ್ನನಾದ (ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ) ನನಗೆ ತೀರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ಓ ಭಗವಾನ್! ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ- 25 – “ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾರವೆಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ‘ತತ್ ತಸ್ಯ ಸದೃಶಮ್ ಭವೇತ್’ (9.30 ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು- ತಾನೇ ಲಂಕೆಯನ್ನು ನಶಿಸಿ ನನ್ನನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು – ಆದರಿಂದ ಅವನ ಆಗಮದವರೆಗು ಕಾಯುವೆನು)’ ಎಂದತೆ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಈಗಲೇ ರಕ್ಷಿಸಲು ಏಕೆ ನಿರ್ಬಂದಿಸುತಿದ್ದೀರ”, ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಕೇಳಿದಾಗ. ಆಳವಂದಾರ್, “ನಾನು ನನ್ನ ಧುಃಖವನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಹೇಳುತಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧುಃಖಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೇ ಕಳೆ.
ಅಭೂತಪೂರ್ವಮ್ ಮಮ ಭಾವಿ ಕಿಮ್ ವಾ
ಸರ್ವಮ್ ಸಹೇ ಮೇ ಸಹಜಮ್ ಹಿ ಧುಃಖಮ್ |
ಕಿನ್ತು ತ್ವದಗ್ರೇ ಶರಣಾಗತಾನಾಮ್
ಪರಾಭವೋ ನಾಥ! ನ ತೇ$ನುರೂಪ: ||

ಹೇ ನಾಥ! ಪೂರ್ವವುಂಟಾಗದ ಯಾವ ಹೋಸ ಧುಃಖವು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು; ಈ ಧುಃಖಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸುತಿದ್ದೇನೆ, ಇವು(ಧುಃಖಗಳು) ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ (ನನ್ನೋಂದಿಗೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹದು) ಬಂದಂತಹದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತರ ತಿರಸ್ಕಾರವು ನಿನಗೆ ಅನುರೂಪವಾದದ್ದಲ್ಲ

ಶ್ಲೋಕ- 26 – ಆಳವಂದಾರ್, “ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಕಳಂಕವೆಂದು ನನ್ನನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡನು.” ಎಂದು ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಅಗತಿತ್ವದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರಾಸಕಸ್ಯಾಪಿ ನ ತಾವದುತ್ಸಹೇ
ಮಹೇಶ! ಹಾತುಮ್ ತವ ಪಾದಪಂಕಜಂ
|
ರುಶಾ ನಿರಸ್ತೋऽಪಿ ಶಿಸುಃ ಸ್ಥನಂಧಯೋ
ನ ಜಾತು ಮಾತುಶ್ಚರಣೌ ಜಿಹಾಸತಿ ||

ಓ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆ! ನನು (ನಿನ್ನಿಂದ) ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ನಿನ್ನ ಪದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡನು ; ಸ್ಥನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಮಗುವು (ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ) ಕೋಪದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಅದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡದು.

ಶ್ಲೋಕ- 27 – ಆಳವಂದಾರ್, “ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವು ಕೇವಲ ಅನನ್ಯಗಿತಿತ್ವವೇ ? ನಿನ್ನ ಭೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೊಂದನ್ನು ಅರ್ಥಿಸದು.
ತವಾಮೃತಸ್ಯನ್ದಿನಿ ಪಾದಪಙ್ಕಜೇ
ನಿವೇಶಿತಾತ್ಮಾ ಕಥಮನ್ಯದಿಚ್ಛತಿ? |
ಸ್ಥಿತ್ತೇऽರವಿನ್ದೇ ಮಕರಂದನಿರ್ಭರೇ
ಮದುವ್ರತೋ ನೇಕ್ಷುರಕಂ ಹಿ ವೀಕ್ಶತೇ ||

ಅಮ್ರೃತವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದು ? ಮಧುವಿನಿಂದ ಭರಿತವಾದ ಕೆಂದಾವರೆ ಇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇನು ಕೋಳವಳಿಕೆಯನ್ನು (ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಪುಷ್ಪವು) ನೋಡುವುದೋ.

ಶ್ಲೋಕ- 28 – ಆಳವಂದಾರ್, “ನನಗೆ ಉಪಕರಿಸಲು ಅಂಜಲಿಯೋಂದೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಲ್ಲವೆ ?”, ಎಂದು ಕೇಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ವದಂಗ್ರಿಂಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಕದಾऽಪಿ ಕೇನಚಿತ್
ಯಥಾ ತಥಾ ವಾऽಪಿ ಸಕೃತ್ಕೃತೋऽಞ್ಜಲಿ |
ತದೈವ ಮುಷ್ಣಾತ್ಯಶುಭಾನ್ಯಶೇಷತಃ
ಶುಭಾನಿ ಪುಷ್ಣಾತಿ ನ ಜಾತು ಹೀಯತೇ ||

ಯಾರಿಂದಾದರು ಯಾವಾದಾದದರೋಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೋಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಂಜಲಿ ಒಡನೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಶೇಷವಾಗಿ ದೂರಮಾಡಿ, ಶುಭಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ (ಇಂತಹ ಮಂಗಳವು) ಎಂದು ಕ್ಷಯಿಸುವುದು.

ಶ್ಲೋಕ-29 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ ,ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕ 28 “ತ್ವದಂಗ್ರಿಂಮುದ್ದಿಶ್ಯ”,ದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಶ್ಲೋಕ 29 “ಉದೀರ್ಣ”ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿ ಜನಿತ ಪರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು.
ಉದೀರ್ಣಸಂಸಾರದವಾಶುಶುಕ್ಷಣಿಮ್
ಕ್ಷಣೇನ ನಿರ್ವಾಪ್ಯ ಪರಾಮ್ ಚ ನಿರ್ವೃತಿಮ್ |
ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತ್ವಚಾರಣಾರುಣಂಬುಜ
ದ್ವಯಾನುರಾಗಾಮೃತಸಿನ್ದುಶೀಕರಃ ||

ನಿನ್ನ ಕೆಂಪಾದ ದಿವ್ಯ ಪಾದದ್ವದಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಅಮೃತಸಾಗರದಿಂದ ಒಂದು ಹನಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ
ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೋಡುತ್ತದೆ.

ಶ್ಲೋಕ-30 ಆಳವಂದಾರ್ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಭವಿಲ್ಲದೆ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುವ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವನ್ನು( ಭಗವಂತನನ್ನು) ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾಯಲಾಗದೆ “ಕೂವಿಕ್ ಕೊಳ್ಳುಮ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ನಮ್ ಕುಱುಗಾದೋ”( ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 6.9.9- ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಪಿಸುವ ದಿನವು ಇನ್ನು ವೇಗವಾಗದೋ)ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳುತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೋಂದು ನಿರ್ವಾಹವು, “ಕನೈಕೞಲ್ ಕಾಣ್ಬದೆನ್ಱುಕೊಲ್ ಕಣ್ಗಳ್(ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 6.3.10- ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಎಂದು ಕಾನುವುದು ?)” ಹಾಗು ″ಕಾಣಕ್ ಕರುದುಮ್ ಎನ್ ಕಣ್ಣೇ(ತಿರುವಾಇಮೊೞಿ 9.5.1 ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತವೆ)” ಯಂತೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೀಂದ ಲಭಿಸಿದ ಪರ ಭಕ್ತಿಯಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲಾಸವಿಕ್ರಾಂತಪರಾವರಾಲಯಮ್
ನಮಸ್ಯದಾರ್ತಿಕ್ಷಪಣೇ ಕೃತಕ್ಷಣಮ್ |
ಧನಮ್ ಮದೀಯಮ್ ತವ ಪಾದಪಂಕಜಂ
ಕದಾ ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷಾ ||

ಪರರಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾದ ದೇವತೆಗಳ ಹಾಗು ಮಾನುಷ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅನಾಯಸವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಂತೆ ಅಳೆದಂತಹ, ಹಾಗು ಅದನ್ನು ಆರಾದಿಸಿದವರ ಧುಃಖಗಳನ್ನು ನಶಿಸುವಂತಹ, ಹಾಗು ನನಗೆ ಧನದಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಪಾದಪಂಕಜಗಳನ್ನು ಎಂದು ಕಾಣುವೆ?

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-11-to-20-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ಶ್ಲೋಕ 11 – 20

Published by:

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ

<< ಶ್ಲೋಕ 1-10

ಶ್ಲೋಕ 11 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವ ಲಕ್ಷಣವು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವದಿಕಾತಿಶಯೇಶಿತೃತ್ವಂ
ನಾರಾಯಣ ತ್ವಯಿ ನ ಮೃಷ್ಯತಿ ವೈದಿಕಃ ಕಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವಶ್ ಶತಮಖಃ ಪರಮಃ ಸ್ವರಾಡಿತಿ
ಏತೇऽಪಿ ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾರ್ಣವವಿಪ್ರುಶಸ್ತೇ ||

ಹೇ ನಾರಾಯಣನೇ! ಬ್ರಹ್ಮಾ, ಶಿವ, ಇಂದ್ರ , ಕರ್ಮವಷ್ಯರಲ್ಲದವರೂ ಹಾಗು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ವೈಭವದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹನಿಸದೃಶರು; ನಿನ್ನ ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವಭಾವಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು (ನಿಯಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು) ಯಾವ ವೈದಿಕನು [ವೈದಿಕ (ಧರ್ಮವನ್ನು) ಆಚರಿಸುವವನು] ಸಹಿಸನು ?

ಶ್ಲೋಕ-12 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಸಂಶಯವೇಳುವ ಸರ್ವನಾಮಗಳೊ ವಿಶೇಷನಾಮಗಳಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಹಾಗು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವದ್ಪರತ್ವವನ್ನು ತೋರುವ ನಾಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಶ್ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಿಯಃ ಪರಮ್ಸತ್ವಸಮಾಶ್ರಯಃ ಕಃ
ಕಃ ಪುಣ್ಡರೀಕನಯನಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಕಃ |
ಕಸ್ಯಾಯುತಾಯುತಶತೈಕಕಲಾಂಶಕಾಂಶೇ ವಿಶ್ವಮ್
ವಿಚಿತ್ರಚಿದಚಿತ್ಪ್ರವಿಭಾಗವೃತ್ತಮ್ ||
‘ಶ್ರೀ’ಯಿಗೂ(ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ) ಶ್ರೀಯಾದವನು ಯಾರು ? ತಾವರೆಯಂತೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಯಾರು? ಪುರುಷೊತ್ತಮನು ಯಾರು? ಯಾರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪುನಃ ಹತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೂರರ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಅಲ್ಪಭಾಗದ ಅತ್ಯಲ್ಪಭಾಗದಿಂದ ಧರಿಸುವುದು.

ಶ್ಲೋಕ 13 – ಆಳವಂದಾರ್ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಭಗವದ್ಪರತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಾಪಹಾರಗುರುಪಾತಕ ದೈತ್ಯಪೀಡಾದಿ
ಆಪತ್ ವಿಮೋಚನಮಹಿಷ್ಠಪಲಪ್ರದಾನೈಃ |
ಕೋನ್ಯಃ ಪ್ರಜಾಪಶುಪತೀ ಪರಿಪಾತಿ ಕಸ್ಯ
ಪಾದೋದಕೇನ ಶಿವಸ್ ಸ್ವಶಿರೋದೃತೇನ ||
ಪ್ರಜಾಪತಿಯೆಂದು ಅರಿಯಲ್ಪಡುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ,ಪಶುಪತಿಯೆಂದು ಅರಿಯಲ್ಪಡುವ ರುದ್ರನನ್ನು, ವೇದದ ಅಪಹಾರ (ಬ್ರಹ್ಮಾ ವೇದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು), ತಂದೆಯ ತಲೆಯನ್ನೆ ಕೀಳುವುದರಿಂದ ಬಂದ ಪಾಪ(ರುದ್ರನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕೀಳುವುದು) ,ಅಸುರರಿಂದ ಬಂದ ದುಃಖದಂತಃ( ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ) ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿವರಿಸಿದವನು (ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೆ) ಯಾರು. ಯಾರ ಶ್ರೀಪಾದತೀರ್ಥವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿವನು ಶುದ್ಧನಾದನು ?

ಶ್ಲೋಕಮ್ 14 – ಭಗವದ್ಪರತ್ವವನ್ನು (ವಿವರಿಸುವ ಈ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ) ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿಗಮಿಸಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಾಭಿಮತವಾಗಿರುವ (ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ) ತರ್ಕ ಹಾಗು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಭಗವದ್ಪರತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸ್ಯೋದರೇ ಹರವಿರಿಞ್ಚಿಮುಖಃ ಪ್ರಪಞ್ಚಃ
ಕೋ ರಕ್ಷತೀಮಮಜನಿಷ್ಟ ಕಸ್ಯ ನಾಭೇಃ |
ಕ್ರಾನ್ತ್ವಾ ನಿಗೀರ್ಯ ಪುನರುದ್ಗಿರತಿ ತ್ವದನ್ಯಃ
ಕಃ ಕೇನ ವೈಷ ಪರವಾನಿತಿ ಶಕ್ಯಶಙ್ಕಃ ||
ಯಾರ ಉದರದಲ್ಲಿ(ಹೋಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ) ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಇದ್ದರೋ? ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವನೋ? ಯಾರ ನಾಭಿಯಿಂದ (ಈ ) ಲೋಕದ ಶೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೋ ? ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಾರು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ,  ನುಂಗಿ ಉಗುಳಿದನು ? ನಿನ್ನ ಈ ಲೋಕಸ್ವಾಮಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಂಕೆಯೂ ಸಾಧವೆ ?

ಶ್ಲೋಕ-15 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸುರೀಮ್ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸುದೃಡವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಸಿಧ್ದವಾದರು, “ಅಯ್ಯೋ! ಈ ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನುಳ್ಳವರು ಅವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ !” ಎಂದು ಆಳವಾಂದಾರ್ ಇಂತವರ ನಷ್ಠವನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖಿಸಿಸುತಿದರೆ. ಅಥವ ಇನ್ನಿಂದು ನಿರ್ವಾಹ- ಇಂತಃ ವಿಲಕ್ಷಣನ ಭಗವಂತನು “ಯಾರುಮೋರ್ ನಿಲೈಮೈಯ ಎನ ಅಱಿವರಿಯ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್” [ತಿರುವಾಯ್ಮೋೞಿ 1.3.4: (ಮಾತ್ಸರ್ಯಯುಕ್ತರಿಂದ) ಇಂತಃ ಗುಣಾನ್ವಿತನೆಂದು ಅರಿಯಲಾಗದಂತವನು, ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್] ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂತಃ ವಿಲಕ್ಷಣನಾನ ಭಗವಂತನು ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕಾಣದಿರಲಿ
ತ್ವಾಮ್ ಶೀಲರೂಪಚರಿತೈಃ ಪರಮಪ್ರಕೃಷ್ಟ
ಸತ್ವೇನ ಸಾತ್ವಿಕತಯಾ ಪ್ರಬಲೈಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೈಃ |
ಪ್ರಖ್ಯಾತದೈವಪರಮಾರ್ಥವಿದಾಮ್ ಮತೈಶ್ಚ
ನೈವಾಸುರಪ್ರಕೃತಯಃ ಪ್ರಭವನ್ತಿ ಬೋದ್ಧುಮ್ ||
(ಅಯ್ಯೋ !) (ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಟನೇ!) ನಿನ್ನನ್ನು ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

  • ನಿನ್ನ ಶೀಲ ಗುಣವನ್ನು(ಸೌಶೀಲ್ಯ ಗುಣ) ,(ವೇದಗಳಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ) ರೂಪವನ್ನು ಹಾಗು ದಿವ್ಯಚೇಷ್ಟಿತಗಳಿಂದ,
  • ನಿನ್ನ ಸತ್ವಮಯವಾದ ಲೋಕ/ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ,
  • ಸುದೃಡವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ,
  • ನಿನ್ನನ್ನು ತತ್ತ್ವತಃ (ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ) ತಿಳಿದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೂ
  • ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವನೆಂದು ಅರಿಯಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ.

ಶ್ಲೋಕ-16 – ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಹಾನರಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ (ಅವರು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನನ್ನು ಸೇರುವುದನ್ನೇ) ಅದನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉಲ್ಲಙ್ಗಿತ ತ್ರಿವಿದ ಸೀಮಸಮಾದಿಶಾಯಿ
ಸಮ್ಭಾವನಮ್ ತವ ಪರಿಬ್ರಡಿಮಸ್ವಭಾವಮ್ |
ಮಾಯಾಬಲೇನ ಭವತಾಪಿ ನಿಗೂಹ್ಯಮಾನಮ್
ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಕೇಚಿದನಿಶಮ್ ತ್ವದನನ್ಯಭಾವಾಃ ||

ತ್ರಿವಿಧಪರಿಚ್ಛೇದರಹಿತವಾದ (ಕಾಲದಿಂದ, ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗು ವಸ್ತುವಿಂದ) ಹಾಗು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ “ನಿನಗೆ ಸಮರಾಗಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭುತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮರೈಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದರೂ ಕೆಲವು ಮಹಾನರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಏಕಚಿತ್ತರಾಗಿ ನೋಡುತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ಲೋಕ-17 – ಇಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಭಗವದಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು-ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಯದಣ್ಡಮ್ ಅಣ್ಡಾತರ ಗೋಚರಮ್ ಯತ್
ದಶೋತ್ತರಾಣ್ಯಾವರಣಾನಿ ಯಾನಿ |
ಗುಣಾಃ ಪ್ರದಾನಮ್ ಪುರುಷಃ ಪರಮ್ ಪದಮ್
ಪರಾತ್ಪರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇ ವಿಭೂತಯಃ ||
(1) ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ [14 ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಗತ್ತು] ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು,(2)ಅಂಡದಲ್ಲಿರುವವು ಯಾವೊ ಅವನ್ನು,(3)[ಅಂಡವನ್ನು ಅವರ್ತಿಸುವ ಆ ಒಂಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತಷ್ಠು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಆವರಣವನ್ನು ಹಾಗು ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಪ್ತ ಆವರಣಗಳನ್ನು(4)ಸತ್ವ(ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು / ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು) ರಜಸ್(ಆಸೆ) ಹಾಗು ತಮಸ್ಗಳನ್ನು(ಅಜ್ಞಾನ)(5)ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು(6) ಜೀವತ್ಮಗಳ ಸಮಷ್ಟಿಯನ್ನು(ಗುಂಪು)(7) ಶ್ರೀವೈಕುಂಠವನ್ನು (8) [ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾದ] ಮುಕ್ತಾತ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಪರರಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಸಮಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗು(9) ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವು(ಗಳು) ನಿನ್ನ ಶರೀರವು ಅಥವಾ ರೂಪಗಳು.

ಶ್ಲೋಕ-18 – ಆಳವಂದಾರ್ ಹಿಂದೆ ಶರಣ್ಯನ(ಗತಿ- ಭಗವಾನ್) ವೈಭವವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ, “ಇಂತಃ ಉಭಯ-ವಿಭೂತಿ-ನಾಥನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ” ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು, ಭಕ್ತರ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ 12 ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವವು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಹಾಗು ಈಗ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ವಶೀ ವದಾನ್ಯೋ ಗುಣವಾನ್ ಋಜುಶ್ ಶುಚಿರ್
ಮೃದುರ್ದಯಾಳುರ್ ಮಧುರಸ್ ಸ್ಥಿರಸ್ ಸಮಃ |
ಕ್ರುತೀ ಕ್ರುತಜ್ಞಸ್ತ್ವಮಸಿ ಸ್ವಭಾವತಸ್
ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಮೃತೋದದಿಃ ||

ನೀನು ಸ್ವಭಾವತಃವೇ (1) (ಭಕ್ತರ) ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವವನು ,(2) (ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಹ) ಉದಾರನು ,(3) ಸೌಶೀಲ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು(ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು) ,(4)ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಪಳಗುವನು ,(5)(ಮನೋ-ವಾಕ್-ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ) ಆರ್ಜವದಿಂದಿರುವನು ,(6)(ನಿರ್ಹೇತುಕಕರುಣೆಯನ್ನು- ಯಾವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೋರುವ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರುವ ) ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ,(7)ಭಕ್ತರ-ವಿಶ್ಲೇಶವನ್ನು ತಾಳಲಾರದವನು ,(8)(ಭಕ್ತರ ಧುಃಖವನ್ನು ತಾಳಲಾರದಂತಹ) ದಯೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ,(9)ಮಧುರವಾಗಿರುವನು, (ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ) ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವನು(10)(ನಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ) ಎಲ್ಲರಿಗು ಸಮನಾಗಿರುವವನು ,(11)[ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಅವರ] ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವನು, (12)ಭಕ್ತರ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರುವವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಅಮೃತ-ಸಾಗರನು.

ಶ್ಲೋಕ-19- ಆಳವಂದಾರ್ ಹೇಗೆ ಭಗವಾನಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಅನಂತವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣವು ತನ್ನಲ್ಲೆ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಉಪರ್ಯುಪರ್ಯುಬ್ಜಭುವೋ£ಪಿ ಪೂರುಷಾನ್
ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ ತೇ ಯೇ ಶತಮಿತ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ |
ಗಿರಸ್ ತ್ವದೇಕೈಕಗುಣಾವಧೀಪ್ಸಯಾ
ಸದಾ ಸ್ಥಿತಾ ನೋದ್ಯಮತೋ£ತಿ ಶೇರತೇ ||
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣದ ಮಿತಿ(ಸೀಮೆಯನ್ನು) ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾ ಎಂದೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಹ್ಮಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ “ತೇ ಯೇ ಶತಮ್”(ನೂರರಷ್ಟು) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೆ ಇದ್ದರು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ಲೋಕ- 20 – ಈಗ ಆಳವಂದಾರ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವದ್-ಗುಣ-ರಸಿಕರಾದ ಭಕ್ತರ ವೈಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ (ಇನ್ನೋಂದು ನಿರ್ವಾಹ) “ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಮ್ ಶಾಸ್ತಿ”(ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಮ್ 1.1.20-ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಅನಂದಮಯವಾದ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ವಿವರಿಸುವುದು) ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಂತಹ ವೈಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಭಗವಂತನ ವೈಭವವು (ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ) ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ತ್ವದಾಶ್ರಿತಾನಾಮ್ ಜಗದುದ್ಭವಸ್ತಿತಿ
ಪ್ರಣಾಶಸಂಸಾರವಿಮೋಚನಾದಯಃ |
ಭವನ್ತಿ ಲೀಲಾ ವಿದಯಶ್ಚ ವೈದಿಕಾಸ್
ತ್ವದೀಯ ಗಂಭೀರ ಮನೋನುಸಾರಿಣಃ ||

(ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಂತಹ) ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಗತ್ ಶೃಷ್ಟಿ , ರಕ್ಷಣೆ , ಸಂಹಾರ , ಸಂಸಾರ ತರಣಾದಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಂತಿವೆ; ವೇದದ ನಿಯಮಗಳೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಆಳವಾದ ದಿವ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವುದು.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-11-to-20-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ಶ್ಲೋಕ 1-10

Published by:

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ

ಶ್ಲೋಕ 1 – ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಯತಾರ್ಥವಾದ ಧನವಾದ ಜ್ಞಾನ-ವೈರಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮೋಚಿನ್ತ್ಯಾದ್ಭುದಾಕ್ಲಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯರಾಶಯೇ |
ನಾಥಾಯ ಮುನಯೇಗಾಧಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಸಿನ್ದವೇ ||

ಅಡಿಯೇನ್, (ಮನಸ್ಸಿನ) ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೀರಿದ , ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ (ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ) ಹೋಂದಿದ್ದವರು ಹಾಗು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು, ಹಾಗು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯ ಆರ್ಣವವಾಗಿರುವ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ 2 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವದವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ ವೈಭವತಮತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ “(ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಅವರ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮವರೆಗು (ಆಳವಂದಾರ್) ಬರುತ್ತಿದೆ” ಎಂಬ (ಅರ್ಥವನ್ನು) ವಿವರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮದುಜಿದಙ್ಘ್ರಿ ಸರೋಜ ತತ್ವ
ಜ್ಞಾನಾನುರಾಗ ಮಹಿಮಾತಿಶಯಾನ್ತಸೀಮ್ನೇ |
ನಾಥಾಯ ನಾಥಮುನಯೇತ್ರ ಪರತ್ರ ಚಾಪಿ
ನಿತ್ಯಮ್ ಯದೀಯ ಚರಣೌ ಶರಣಮ್ ಮದೀಯಮ್ ||

ಮಧುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಪಾದಕಮಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯ ಅಂತವಾದವರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಥಮುನಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳೇ ನನಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲು ಹಾಗು ಬೇರಿಯದಾದ (ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ) ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶರಣು.

ಶ್ಲೋಕ 3 – ದಾಹದಿಂಡ್ಗಿರುವವನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ತೀರದಂತಹ ದಾಹಶಣ್ತೆ ಆಳವಂದಾರ್, “ಪುನಃಪುನಃ ನಾನು ಅವರ ದಾಸನು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಯೋ ನಮೋಪರಿಮಿತಾಚ್ಯುತ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಾಬ್ದಿ ಪರಿವಾಹ ಶುಬೈರ್ ವಚೋಪಿ: |
ಲೋಕೇವತೀರ್ಣ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಮಗ್ರ ಭಕ್ತಿ
ಯೋಗಾಯ ನಾಥಮುನಯೇ ಯಮಿನಾಮ್ ವರಾಯ ||

ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯು ಹಾಗು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರದಿಂದ ಪ್ರವಹಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳ(ವಚನಗಳ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು, ಪರಮಪ್ರಪ್ಯರು, ಪೂರ್ಣರು, ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಹೋಂದಿರುವವರು ಹಾಗು ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷ್ಟರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ 4 – ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವನ್ನು (ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರಿಂದ) ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಗವಾನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತತ್ವೇನ ಯಶ್ಚಿದಚೀದೀಶ್ವರ ತತ್ ಸ್ವಭಾವ
ಭೋಗಾಪವರ್ಗ ತದುಪಾಯಗತೀರುದಾರಃ |
ಸನ್ದರ್ಶಯನ್ ನಿರಮಿಮೀತ ಪುರಾಣರತ್ನಮ್
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮುನಿವರಾಯ ಪರಾಶರಾಯ ||

ವಿಶದವಾಗಿ (ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ) ಚಿತ್(ಚೇತನ/ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಂದಿರುವ ದ್ರವ್ಯ), ಅಚಿತ್(ಅಚೇತನ/ ಜ್ಞಾನ ರಹಿತವಾದ ದ್ರವ್ಯ) ಹಾಗು ಈಶ್ವರನನ್ನು (ಭಗವಾನ್), ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು(ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು), (ಐಹಲೋಕಿಕ) ಭೋಗಗಳನ್ನು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು, ಐಹಲೋಕಿಕ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ (ಸತ್ಯವಾಗಿ) ವಿವರಿಸುವಂತಃ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ನವಾದ (ಉತ್ತಮವಾದಂತಃ) ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಉದಾರರಾದ ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಟರಾದ ಪರಾಶರ ಋಷಿಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ಸಕಾರಗಳು.

ಶ್ರೀಃ
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ

ಶ್ಲೋಕ-5 – ಆಳವಂದಾರ್ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಯುವತಯಸ್ ತನಯಾ ವಿಭೂತಿಃ
ಸರ್ವಮ್ ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ವಯಾನಾಮ್ |
ಆದ್ಯಸ್ಯ ನಃ ಕುಲಪತೇರ್ ವಗುಳಾಭಿರಾಮಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ ತದಙ್ಘ್ರಿಯುಗಳಮ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ದ್ನಾ ||

ತಾಯಿ ,ತಂದೆ , ಯುವತಿ(ಪತ್ನಿ) ಪುತ್ರ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗು (ಉಲ್ಲಿಖಿತವಲ್ಲದ) ಮತ್ತೆಲ್ಲವು (ನನಗೂ) ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳೇ. ನಮ್ಮ (ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ) ಕುಲದ ನಾಥರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಶ್ರೀ(ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀ)ಯುಕ್ತರು ವಕುಳಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾದ ಆೞ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯಪಾದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ-6 – “ವೈಗುನ್ತನಾಗಪ್ ಪುಗೞ” (7.9.7.ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಆೞ್ವಾರನ್ನು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠನಾಥನಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ) ಹೇಳಿದಂತೆ, ತನಗು(ಈಶ್ವರನಿಗೆ) ಸ್ತವಗಳು ಪ್ರಿಯವಾದರಿಂದ ಹಾಗು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಭಗವದ್-ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯವಾದರಿಂದಲು, ಉಪಾಯ-ಉಪೇಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅರಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯನ್ಮೂರ್ದ್ನಿ ಮೇ ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸು ಚ ಭಾತಿ ಯಸ್ಮಿನ್
ಅಸ್ಮನ್ ಮನೋರತಪದಸ್ ಸಕಲಸ್ಸಮೇತಿ |
ಸ್ತೋಶ್ಯಾಮಿ ನಃ ಕುಲದನಮ್ ಕುಲದೈವತಮ್ ತತ್
ಪಾದಾರವಿನ್ದಮ್ ಅರವಿನ್ದವಿಲೋಚನಸ್ಯ ||

ವೇದಾಂತದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲು ಪ್ರಾಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಲಧನವು (ಅಲಂಬಿಸಲ್ತಕ್ಕದಾದ) ಕುಲದೇವತೆಯಾದ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಯಾವ ದಿವ್ಯ ಪಾದಪಂಕಜಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಹಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೇರುವುದೋ ಅಂತಃ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವೆ.

ಶ್ಲೋಕ-7 ಅರ್ಜುನನು “ವಿಸ್ರುಜ್ಯ ಸಶರಮ್
ಚಾಪಮ್” (ಧನುಶನ್ನು ಬಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟನು) ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೇ 1.47ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೊರಟ ಯುಧ್ದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಂತೆ ಆಳವಂದಾರ್ (ಸ್ತುತಿಸುವ) ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ

ತತ್ವೇನ ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾರ್ಣವಶೀಕರಾಣು:
ಶಕ್ಯೋ ನ ಮಾತುಮಪಿ ಶರ್ವಪಿತಾಮಹಾದ್ಯೈಃ |
ಕರ್ತುಮ್ ತದೀಯಮಹಿಮಸ್ತುತಿಮುದ್ಯತಾಯ
ಮಹ್ಯಮ್ ನಮೋ£ಸ್ತು ಕವಯೇ ನಿರಪತ್ರಪಾಯ ||

ಭಗವದ್ವೈಭವದ ಆರ್ಣವದಿಂದ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಅಣುಮಾತ್ರವೂ ಅರಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಜ್ಜನಾಗಿ ಕವಿಯೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸಲು ಹೊರಟ ನನ್ನನು ನಾನೇ ( ಈ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ) ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ 8 – ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಈಶ್ವರನು “ಕರಿಶ್ಯೇ ವಚನಮ್ ತವ”(ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯುಧ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ) ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೇ 18.73 ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ವಾಕ್ಕಿನ(ಬಾಯಿನ) ಪ್ರಯೋಜನವು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದೇ ಎಂದೂ , ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ “ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ” (ಸ್ತುತಿಸಲು ತಕ್ಕವನು ಹಾಗು ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಯನಾಗುವವನು) ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ತುತಿಯು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರೆರಿಸಲು, ಆಳವಂದಾರ್ ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯದ್ವಾ ಶ್ರಮಾವದಿ ಯತಾಮತಿ ವಾಪ್ಯಶಕ್ತಃ
ಸ್ತೌಮ್ಯೇವಮೇವ ಕಲು ತೇ£ಪಿ ಸದಾ ಸ್ತುವಂತಃ |
ವೇದಾಶ್ಚತುರ್ಮುಖ ಮುಖಾಶ್ಚ ಮಹಾರ್ಣವಾನ್ತ:
ಕೋ ಮಜ್ಜತೋರಣುಕುಲಾಚಲಯೋರ್ವಿಶೇಷ: ||

ಭಗವದ್ವೈಭವದ ಆರ್ಣವದಿಂದ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಅಣುಮಾತ್ರವೂ ಅರಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಜ್ಜನಾಗಿ ಕವಿಯೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸಲು ಹೊರಟ ನನ್ನನು ನಾನೆ ( ಈ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ) ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ

ಶ್ಲೋಕ 9 – ಈಗ ಆಳವಂದಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲು ಸ್ತುತಿಸಲು ಅರ್ಹರೆಂದು ಹೇಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಞ್ಚೈಶ ಶಕ್ತ್ಯತಿಶಯೇನ ನ ತೇಧ್ನುಕಮ್ಪ್ಯಃ
ಸ್ತೋತಾಪಿ ತು ಸ್ತುತಿ ಕೃತೇನ ಪರಿಶ್ರಮೇಣ |
ತತ್ರ ಶ್ರಮಸ್ತು ಸುಲಭೋ ಮಮ ಮನ್ದಬುದ್ದೇಃ
ಇತ್ಯುದ್ಯಮೋಯಮುಚಿತೋ ಮಮ ಚಾಪ್ಜನೇತ್ರ ||

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಶಕ್ತನೆಂಬ ವೈಭವದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ವರ್ಷಿಸಲು ಅನ್ಹರ್ಹನು, ಸ್ತುತಿಸುವ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಕಂಪಾವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನು, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಂದಬುಧ್ದಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶ್ರಮಗೋಳ್ಳುವ ನನಗೆ (ಸ್ತುತಿರೂಪದಲ್ಲಿಎಉವ) ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು (ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ) ಉಚಿತವೇ (ಪ್ರಾಪ್ತವೇ) ಆಗಿದೆ.

ಶ್ಲೋಕ 10 – ಭಗವದ್ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಹಿಂಜೇರಿ, ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಐದುಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯನಾಗಿಮಾಡುವ ಪರತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಾರಣವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಭಗವದ್ಪರತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವೇಕ್ಶಸೇ ಯದಿ ತತೋ ಭುವನಾನ್ಯಮೂನಿ
ನಾಲಮ್ ಪ್ರಭೋ ಭವಿತುಮೇವ ಕುತಃ ಪ್ರವೃಉತ್ತಿಃ |
ಏವಮ್ ನಿಸರ್ಗ ಸುಹೃಉದಿ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಜನ್ತೋಃ
ಸ್ವಾಮಿನ್ ನ ಚಿತ್ರಮ್ ಇದಮ್ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲತ್ವಮ್ ||

ಓ ನಾಥನೇ! ಪ್ರಲಯದನಂತರ ನಿನ್ನ ದಯಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ,ಈ ಲೋಕಗಳು ಶ್ರುಷ್ಟವಾಗದಿರುವುದು, (ಲೋಕಗಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ್ಡಲ್ಲಿ) ಹಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾದ್ಯ. ಹೇ ಪ್ರಭೋ! ಎಲ್ಲರಿಗು ಸಹಜ ಸುಹೃತ್ತಾದ (ಮಿತ್ರನಾದ) ನಿನ್ನ ಈ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂಯಿಲ್ಲ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-1-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 61 ರಿಂದ 70ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಅರವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೊೞುಂದು ವೀಟ್ಟೋಡಿಪ್ ಪಡರುಂ ವೆಂ ಕೋಲ್  ವಿನೈಯಾಲ್ ನಿರಯತ್ತು

ೞುಂದಿಯಿಟ್ಟೇನೇ ವಂದು ಆಟ್ಕೊಣ್ಡ  ಪಿನ್ನುಮ್ ಅರು ಮುನಿವರ್

ತೊೞುಂ ತವತ್ತೋನ್ ಎನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞ್ ಸುಡರ್ ಮಿಕ್ಕು

ಎೞುಂದದು ಅತ್ತಾಲ್ ನಲ್ ಅದಿಶಯಂ ಕಣ್ಡದು ಇರುನಿಲಮೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಋಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಅಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಶರಣಾಗುವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ರೂರ ಪಾಪಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ದುಃಖದಿಂದ  ಭರಿತ ಸಂಸಾರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳು ವೈಭವದಿಂದ ಬೆಳೆದವು, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ವೇಗವಾಗಿ [ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ] ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ  ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಯು ಬೆರಗಾಯಿತು.

ಅರವತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ತನ್ನ ಪಾಪಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇರುಣದೇನ್ ಇರುವಿನೈ ಪಾಸಂಗಳ್  ಕೞಱ್ಱಿ ಇನ್ಱು ಯಾನ್ ಇಱೈಯುಮ್

ವರುನ್ದೇನ್ ಇನಿ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್  ಮನ್ನು ಮಾ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಪೊರುಂದ ನಿಲೈ ಉಡೈಪ್ ಪುನ್ಮೈಯಿನೋರ್ಕ್ಕು ಒನ್ಱುಂ ನನ್ಮೈ ಸೆಯ್ಯಪ್

ಪೆರುಂ ದೇವರೈಪ್ ಪರವುಂ ಪೆರಿಯೋರ್ ತಂ ಕಲ್ ಪಿಡಿತ್ತೇ

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಕಮಲದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕೆಳಸ್ತರದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು [ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್] ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂದು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ (ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು) ಮತ್ತು ಪಾಪ (ಅಧರ್ಮ) ಎಂಬ ಅವಳಿ ಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 ಅರವತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರ್ , ಈಗ ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು) ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಬಳಿ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು (ಸೇವೆಯನ್ನು) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾನೆ .

ಪಿಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಕಳಿಱೆನ್ನ  ಯಾನ್ ಉನ್ ಪಿಱಂಗಿಯ ಶೀರ್

ಅಡೈತ್ ತೊಡರುಂಪಡಿ ನಲ್ಗ ವೇಂಡುಂ ಅಱು ಸಮಯಚ್

ಚೆಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಮರುಳ್  ಸೆಱಿನ್ದೋರ್ ಸಿದೈನ್ದು ಓಡ  ವಂದು

ಇಪ್ ಪಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಇರಾಮಾನುಶ ಮಿಕ್ಕ ಪಂಡಿತನೇ

ಅಪರಿಮಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾನುಜ, ಆರು ಕಲ್ಮಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಯದಿಂದ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ! ಗಂಡು ಆನೆಯು ಆಳವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುಗಂಧ, ಮೃದುತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು.  

ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಬಾಹ್ಯ (ವೇದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದವರು) ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ (ವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರು) ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಆನೆಯಂತಿರುವ ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿ (ಋಷಿ) ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ ,ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮುದನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಣ್ ತರು ಮಾಱನ್ ಪಸುಂ ತಮಿೞ್ ಆನಂದಂ ಪಾಯ್ ಮದಮಾಯ್

ವಣ್ದಿಡ ಎಂಗಳ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಮುನಿ ಮೆಯ್ಮೆ

ಕೊಣ್ಡ ನಲ್ ವೇದಕ್ ಕೊೞುಂ ದಣ್ಡಮ್ ಏಂದಿ ಕುವಲಯತ್ತೇ

ಮಣ್ಡಿ ವಂದು ಏನ್ಱದು ವಾದಿಯರ್ಗಳ್ ಉಂಗಳ್ ವಾೞ್ವು ಅಱ್ಱದೇ

ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಂತೋಷವು ನಮಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆನೆಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ದ್ರವದಂತಿದೆ. ಅವರು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಇರುವಂತೆಯೇ ಹೇಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಗಳೆಂಬ ಬೃಹತ್ ಕೋಲನ್ನು ಸಹ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಚರ್ಚೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರೇ! ಹರ್ಷಿಸುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಆನೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅರವತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಚಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ವಾೞ್ವಱ್ಱದು ತೊಲ್ಲೈ ವಾದಿಯರ್ಕು ಎನ್ಱುಂ ಮಱೈಯವರ್ ತಂ

ತಾೞ್ವು ಅಱ್ಱದು ತವಮ್ ತಾರಣಿ ಪೆಱ್ಱದು ತತ್ತುವ ನೂಲ್

ಕೂೞ್   ಅಱ್ಱದು ಕುಱ್ಱಮೆಲ್ಲಾಂ ಪಡಿತ್ತ ಗುಣತ್ತಿನರ್ಕ್ಕು ಅನ್

ನಾೞ್ ಅಱ್ಱದು ನಂ ಇರಾಮನುಶನ್ ತಂದ ಜ್ಞಾನತ್ತಿಲೇ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಜೀವನವು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ; ವೈಧಿಕರ (ವೇಧಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವವರ) ಕುಂದುಕೊರತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ; ಭೂಮಿಯು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಯಿತು; ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ [ಅಂದರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್]  ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳು) ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಯಿತು; ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ!

ಅರವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಮೋಕ್ಷಂ (ವಿಮೋಚನೆ) ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ರನ್ನು ಅವರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನಮ್ ಕನಿಂದ ನಲಂ ಕೊಣ್ದು ನಾಳ್ ತೋರುಮ್ ನೈಬವರ್ಕ್ಕು

ವಾನಂ ಕೊಡುಪ್ಪದು ಮಾಧವನ್ ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್ ಮನತ್ತಿಲ್

ಈನಂ ಕಡಿಂದ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ನೈ ಎಯ್ದಿನರ್ಕ್ಕು ಅತ್

ತಾನಂ ಕೊಡುಪ್ಪದು ತನ್ ತಗವು ಎನ್ನುಂ ಶರಣ್ ಕೊಡುತ್ತೇ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ  ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಪಾಪಿಯ (ನನ್ನ) ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಅರವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನೀಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಮಾನುಜನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶರಣಂ ಅಡೈನ್ದ ದರುಮನುಕ್ಕಾಪ್ ಪಣ್ಡು ನೂಱ್ಱುವರೈ

ಮರಣಂ ಅಡೈವಿತ್ತ ಮಾಯವನ್ ತನ್ನೈ ವಣಂಗ ವೈತ್ತ

ಕರಣಂ ಇವೈ ಉಮಕ್ಕು ಅನ್ಱು ಎನ್ಱು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಉಯಿರ್ಗಟ್ಕು

ಅರಣ್ ಅಂಗು ಅಮೈತ್ತಿಲನೇಲ್ ಅರಣಾರ್ ಮಱ್ಱು ಇವ್ವಾರುಯಿರ್ಕೇ

ಅವನು ನೀಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಧರ್ಮಪುತ್ರನಿಗೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಧುರಿಯೋಧನ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು?

ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಆರ್ ಎನಕ್ಕು ಇನ್ಱು ನಿಗರ್ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ ಮಾಯನ್ ಅನ್ಱು ಐವರ್ ದೈವತ್

ತೇರಿನಿಲ್ ಸೆಪ್ಪಿಯ ಗೀತಯಿನ್ ಸೆಮ್ಮೈಪ್ ಪೊರುಳ್ ತೆರಿಯ

ಪಾರಿನಿಲ್ ಸೊನ್ನ ಇರಾಮಾನುಶನೈಪ್ ಪಣಿಯುಮ್ ನಲ್ಲೋರ್

ಸೀರಿನಿಲ್ ಸೆನ್ಱು ಪಣಿಂದದು ಎನ್ ಆವಿಯುಮ್ ಸಿಂದೈಯುಮೇ

ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ದಿವ್ಯ ರಥದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಭಗವತ್ಗೀತೆಯ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರನ್ನು ಪಡೆದವರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವವರು ಯಾರು?

 ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನಿಂದ  ತನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಮುಧನಾರ್  ಹರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂದೈಯಿನೋಡು ಕರಣಂಗಳ್ ಯಾವುಂ ಸಿದೈನ್ದು ಮುನ್ನಾಳ್

ಅಂದಂ ಉಱ್ಱು  ಆೞ್ನ್ದದು ಕಣ್ಡು ಅವೈ ಎನ್ ತನಕ್ಕು ಅನ್ಱು ಅರುಳಾಲ್

ತಂದ ಅರಂಗನುಂ ತನ್ ಚರಣ್ ತಂದಿಲನ್ ತನ್ ಅದು ತಂದು

ಎಂದೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ವಂದು ಎಡುತ್ತನನ್ ಇನ್ಱು ಎನ್ನೈಯೇ

(ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ)ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡು,ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ,ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರುಣಿತತ್ವದಿಂದ,ಅಂದು ನನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದರು ಆದರೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ನನಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮಾಡಿದ ಪರಮಹಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ,ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಮಿಂಚಿ , ಅವರಿಗೆ  ಈಗ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಕೇಳುವರು

ಎನ್ನೈಯುಂ ಪಾರ್ತು ಎನ್ ಇಯಲ್ವೆಯುಂ ಪಾರ್ತು ಎಣ್ಣಿಲ್ ಪಲ್ ಗುಣತ್ತ

ಉನ್ನೈಯುಂ ಪಾರ್ಕ್ಕಿಲ್ ಅರುಳ್ ಶೆಯ್ವದೇ ನಲಂ ಅನ್ಱಿ ಎನ್ ಪಾಲ್

ಪಿನ್ನೈಯುಂ  ಪಾರ್ಕ್ಕಿಲ್ ನಲಂ ಉಳದೇ  ಉನ್ ಪೆರುಂ ಕರುಣೈ   

ತನ್ನೈ ಎನ್ ಪಾರ್ಪ್ಪರ್ ಇರಮಾನುಸಾ ಉನ್ನೈಚ್ ಚಾರ್ನ್ದವರೇ

  ಅನಾದಿ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ , ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  ನಂತರ, ಇನ್ನು ನಾನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು (ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೆ ), ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ( ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿತ ಗಳಿಸದೆ) ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ  ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ,ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ  ಕಾರಣರಹಿತ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವುದೇ  ಮೇಲು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು , ಯಾರಾದರೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ , ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿತ ತೋರುವುದಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸದರೆ , ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು  ಪಡೆದವರು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತ ಕರುಣೆಯ  ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುವರು?  ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವವರನ್ನೂ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುವರು.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-61-70-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org               

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 10.10 – ಮುನಿಯೇ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 10.9 – ಶೂೞ್ ವಿಶುಮ್ಬು


ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ , ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಅವರು ತಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದರು. ಅವರು ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಡನೇ ಗರುಡವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪರಮಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು , ಆಳ್ವಾರರು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆಳ್ವಾರರು ತಾವು ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು , “ಅವಾವಱ್ಱು ವೀಡು ಪೆಱ್ಱ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್” ಎಂದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತರ ಗುಣಗಳಾದ ಸೌಂದರ್‍ಯಮ್ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ , ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಾರೆನು. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆನಂದಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ.”
ಮುನಿಯೇ ನಾನ್ಮುಗನೇ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪಾ, ಎನ್ ಪೊಲ್ಲಾ
ಕ್ಕನಿವಾಯ್ ತ್ತಾಮರೈಕ್ಕಣ್ ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ ಎನ್ ಕಳ್ವಾ,
ತನಿಯೇನಾರುಯಿರೇ ಎನ್ ತಲೈಮಿಶೈಯಾಯ್ ವನ್ದಿಟ್ಟು,
ಇನಿ ನಾನ್ ಪ್ಪೋಗಲೊಟ್ಟೇನ್ ಒನ್‍ಱುಮ್ ಮಾಯಮ್ ಶೆಯ್ಯೇಲ್ ಎನ್ನೈಯೇ ॥

ಓಹ್! ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ, ನಾಲ್ಕು ತಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಮೂರು ಕಣ್ಣಿರುವ, ಪೋಷಕನಾದ ರುದ್ರರನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಓಹ್! ಕಪ್ಪಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ತುಟಿಗಳು ಮಾಗಿದ ಫಲದಂತಿರುವವನೇ, ಕಣ್ಣುಗಳು ತಾವರೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನೇ! ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವವನೇ! ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದವನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿರುವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯಾಮಾರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ , ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಯಮ್ ಸೆಯ್ಯೇಲ್ ಎನ್ನೈ ಉನ್‍ತಿರು ಮಾರ್ವತ್ತುಮಾಲೈನಙ್ಗೈ,
ವಾಶಮ್ ಶೆಯ್ ಪೂಙ್ಕುೞಲಾಳ್ ತಿರುವಾಣೈ ನಿನ್ನಾಣೈ ಕಣ್ಡಾಯ್,
ನೇಶಮ್ ಶೆಯ್‍ದು ಉನ್ನೋಡು ಎನ್ನೈ ಉಯಿರ್ ವೇಱಿನ್‍ಱಿ ಒನ್‍ಱಾಗವೇ,
ಕೂಶಮ್ ಶೆಯ್ಯಾದು ಕೊಣ್ಡಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಕ್ಕೂವಿಕ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ ವನ್ದನ್ದೋ ॥

ನನ್ನನ್ನು ಮಾಯೆಯ ಪರಿಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಐಶ್ವರ್‍ಯಕ್ಕೆ , ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಹಾರದಂತಿರುವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಯಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಳಪು ಬಂದಿರುವ, ಅವಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿವ್ಯ ತಲೆಗೂದಲಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಮಳ ಬಂದಿರುವ ಆಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಅಸಹ್ಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ , ಬದಲಾಗಿ ಪರಮ ಸ್ನೇಹಗೊಂಡು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿನಗೂ ನನಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸು. ಅಯ್ಯೋ! ನೀನು ಕಾತುರ ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶಾನ ಮುಂತಾದವರ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವ ನೀನು, ಅಯ್ಯೋ! ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಗೆ (ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ) ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ.”
ಕೂವಿಕ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ ವನ್ದನ್ದೋ ಎನ್ ಪೊಲ್ಲಾ ಕ್ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ,
ಆವಿಕ್ಕೊರ್‍‌ ಪಱ್ಱು ಕ್ಕೊಮ್ಬು ನಿನ್ನಲಾಲ್ ಅಱಿಗಿನ್‍ಱಿಲೇನ್‍ಯಾನ್,
ಮೇವಿ ತ್ತೊೞುಮ್ ಪಿರಮನ್ ಶಿವನ್ ಇನ್ದಿರನ್ ಆದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ನಾವಿಕ್ಕಮಲಮುದಲ್ ಕಿೞಙ್ಗೇ ಉಮ್ಬರನ್ದದುವೇ ॥

ನನಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವ ತೂತಿಲ್ಲದ ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪು ಮಾಣಿಕ್ಯ ರತ್ನದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ,ದಿವ್ಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬೇರಾಗಿರುವ, ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ , ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಂಭವೂ , ಸರಿಯಾದ ಆಶ್ರಯವೂ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು , ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಅಯ್ಯೋ! ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಎಲ್ಲದರ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ?”
ಉಮ್ಬರನ್ದಣ್ ಪಾೞೇಯೋ ಅದನುಳ್ ಮಿಶೈ ನೀಯೇಯೋ,
ಅಮ್ಬರನಲ್ ಶೋದಿ ಅದನುಳ್ ಪಿರಮನ್ ಅರನ್ ನೀ,
ಉಮ್ಬರುಮ್ ಯಾದವರುಮ್ ಪಡೈತ್ತ ಮುನಿವನವನ್ ನೀ,
ಎಮ್ಬರುಮ್ ಶಾದಿಕ್ಕಲುಱ್ಱು ಎನ್ನೈ ಪ್ಪೋರವಿಟ್ಟಿಟ್ಟಾಯೇ ॥

ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಟದ ಸಾಮಾನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು. ಈ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀನು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ರೂಪವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನೀನು ಅಂಡಾಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಈ ಮೂಲಾಂಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವೆ . ಬ್ರಹ್ಮ ,ರುದ್ರ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವರು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವರು. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಾದ (ಚೇತನಗಳನ್ನು) ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜನರನ್ನು, ಮಾನವರನ್ನು ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ‘ಓ’ ಕಾರವನ್ನು ‘ನೀ’ ಕಾರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಳ್ವಾರರ ದುಃಖವನ್ನೂ ಹತಾಶೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾರರು “ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿರುವೆ.” ಎಂದು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟೆ? ನಾನು ಒಡನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೇನೆ.”
ಪ್ಪೋರವಿಟ್ಟಿಟ್ಟೆನ್ನೈ ನೀ ಪುಱಮ್ ಪೋಕ್ಕಲುತ್ತಾಲ್, ಪಿನ್ನೈ ಯಾನ್
ಆರೈಕೊಣ್ಡು ಎತ್ತೈ ಅನ್ದೋ ಎನದೆನ್ಬದೆನ್ ಯಾನೆನ್ಬದೆನ್,
ತೀರ ಇರುಮ್ಬುಣ್ಡ ನೀರದುಪೋಲ ಎನ್ನಾರುಯಿರೈ
ಆರ ಪ್ಪರುಗ , ಎನಕ್ಕಾರಾವಮುದಾನಾಯೇ ॥

ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣವು ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೀರುವಂತೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ತೃಷೆಯನ್ನು ತಣಿಸಲು ನೀನು ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಅಮೃತ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರುವ ಈ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಲು ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ? ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ? ಅಯ್ಯೋ! ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್‍ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರರು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಆರೈಕ್ಕೊಣ್ಡು ಎತ್ತೈ” ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಇರುಮ್ಬುಣ್ಡ ನೀರ್‌ಪೋಲ್ ಎನ್ ಆತ್ಮಾವೈ ಮುಱ್ಱ ಪರುಗಿನಾನ್” ಎಂದರೆ “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆನಂದಗೊಂಡು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ” ಎಂದು.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದೃಢತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಿಸಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದ/ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿರುವೆ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಬೇಗನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು.”
ಎನಕ್ಕಾರಾವಮುದಾಯ್ ಎನದಾವಿಯೈ ಇನ್ನುಯಿರೈ,
ಮನಕ್ಕಾರಾಮೈ ಮನ್ನಿ ಉಣ್ಡಿಟ್ಟಾಯ್ ಇನಿ ಉಣ್ಡೊೞಿಯಾಯ್,
ಪುನಕ್ಕಾಯಾನಿಱತ್ತ ಪುಣ್ಡರೀಕಕ್ಕಣ್ ಶೆಙ್ಗನಿವಾಯ್,
ಉನಕ್ಕೇಱ್ಕುಮ್ ಕೋಲಮಲರ್‌ ಪಾವೈಕ್ಕು ಅನ್ಬಾ ಎನ್ನನ್ಬೇಯೋ ॥

ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹಜಗುಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನು, ಪುಷ್ಪದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುವ, ನಿನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, . ಕಾಯಂಪೂ ಹೂವಿನಂತೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ, ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಹೋಲುವ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾದ ದಿವ್ಯ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸರಿಯಾದ ಆನಂದ ತರುವವಳು. ಓಹ್! ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು/ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಥ ಆನಂದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಅಂತಹ ಆಸೆಯಿಂದ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು. ಈಮೇಲಾದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನೀನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದೀಯ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸಮಾಗಮವಾದಂತೆ ಅವಳ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡೆದು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಾನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆಯೇ?”
ಕೋಲಮಲರ್ ಪಾವೈಕ್ಕು ಅನ್ಬಾಗಿಯ ಎನ್ ಅನ್ಬೇಯೋ,
ನೀಲವರೈ ಇರಣ್ಡು ಪಿಱೈ ಕವ್ವಿ ನಿಮಿರ್ನ್ದದೊಪ್ಪ,
ಕೋಲವರಾಗಮೊನ್‍ಱಾಯ್ ನಿಲಮ್ ಕೋಟ್ಟಿಡೈಕ್ಕೊಣ್ಡ ಎನ್ದಾಯ್,
ನೀಲಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೈನ್ದಾಯ್ ಉನ್ನೈ ಪೆಱ್ಱು ಇನಿ ಪ್ಪೋಕ್ಕುವನೋ ॥

ನೀನು ಸುಂದರವಾದ ಆನಂದಮಯವಾದ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಇಟ್ಟಿರುವೆ. ಓಹ್! ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೈಹಿಕ ಅಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನನ್ಯವಾದ ಮಹಾವರಾಹ ಮೂರ್ತಿಯೇ! ನೀನು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆ ರೂಪವು ಒಂದು ಎತ್ತರದ ನೀಲಿ ಪರ್ವತವು ಎರಡು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲೇರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಓಹ್! ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಡಿದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನೇ! ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ , ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟೇನೆಯೆ? “ನೀಲಕ್ಕಡಲ್” ಎಂದರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ನೀಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಡಲು ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ , ನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.”
ಪೆಱ್ಱಿನಿ ಪ್ಪೋಕ್ಕುವನೋ ಉನ್ನೈ ಎನ್ ತನಿಪ್ಪೇರುಯಿರೈ,
ಉಱ್ಱ ಇರುವಿನೈಯಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಪ್ಪಯನಾಯ್ ಅವೈಯಾಯ್,
ಮುಱ್ಱ ಇಮ್ಮೂವುಲಗುಮ್ ಪೆರುಮ್ ತೂಱಾಯ್ ತ್ತೂಱ್ಱಿಲ್ ಪುಕ್ಕು,
ಮುಱ್ಱಕ್ಕರನ್ದೊಳಿತ್ತಾಯ್ ಎನ್ ಮುದಲ್ ತನಿ ವಿತ್ತೇಯೋ ॥

ನೀನು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀಯ. ಅವುಗಳು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ. ನೀನು ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಕ. ನೀನೇ ಆ ಎರಡು ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಪೋಷಕ. ಮಹಾ ಪೊದೆಯಂತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಮ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುವೆ. ನೀನು ಈ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವಾದ ಮಹಾ ಪೊದೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ , ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಪಡದ ಹಾಗೆ ಅವಿತಿರುವೆ. ಓಹ್! ನೀನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನನಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ‘ಓ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ?” ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಅದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಿರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ) ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ.”
ಮುದಲ್ ತನಿವಿತ್ತೇಯೋ ಮುೞುಮೂವುಲಗಾದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ಮುದಲ್ ತನಿ ಉನ್ನೈ ಉನ್ನೈ ಎನೈನಾಳ್ ವನ್ದು ಕೂಡುವನ್ ನಾನ್,
ಮುದಲ್ ತನಿ ಅಙ್ಗುಮಿಙ್ಗುಮ್ ಮುೞುಮುಱ್ಱುಱುವಾೞ್ ಪಾೞಾಯ್,
ಮುದಲ್ ತನಿ ಶೂೞ್‍ನ್ದಗನ್‍ಱಾೞ್‍ನ್ದು ಉಯರ್ನ್ದ ಮುಡಿವಿಲೀಯೋ ॥

ಓಹ್! ನೀನೇ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಮೂಲವಾದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ. ಅನನ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಕಾರಣ. ಅಂಡಾಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಸಮೃದ್ಧತೆಯ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವೆ. ನೀನೇ ಮೂಲವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಉಪಸ್ಥಿತನಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿರುವ , ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೇನೆ?

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೆ, ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಶೋಕದಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಅವರಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಬಂದು ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆತ್ಮಗಳು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಕಾತುರದ ಹಂಬಲವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಆಸೆಯು ಈಗ ನೆರವೇರಿತು.”
ಶೂೞ್‍ನ್ದಗನ್‍ಱಾೞ್‍ನ್ದು ಉಯರ್ನ್ದ ಮುಡಿವಿಲ್ ಪೆರುಮ್ ಪಾೞೇಯೋ,
ಶೂೞ್‍ನ್ದದನಿಲ್ ಪೆರಿಯ ಪರನನ್ಮಲರ್ ಚ್ಚೋದೀಯೋ,
ಶೂೞ್‍ನ್ದದನಿಲ್ ಪೆರಿಯ ಶುಡರ್ ಞಾನಿನ್ಬಮೇಯೋ,
ಶೂೞ್‍ನ್ದದನಿಲ್ ಪೆರಿಯ ಎನ್ನವಾವಱಚ್ಚೂೞ್‍ನ್ದಾಯೇ ॥

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ, ದೂರದೂರದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ, ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ, ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದ, ಭೋಗಮ್ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಮ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ , ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಮ್ ಪ್ರಕಾಶತ್ವಮ್ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರಮ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ , ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಜ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಭೋಗಮ್ ನನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಿರುವೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ, ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು , ರೂಪ, ಆಭರಣಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ದಿವ್ಯ ಮಡದಿಯರು, ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ನನ್ನ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ , ಅವುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಮೂರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಾ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಓ’ ಕಾರವು ಆಳ್ವಾರರ ಮಹದಾನಂದವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ, “ವಾಹ್! ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ” ಎಂದು.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಳ್ವಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸಿ, ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಾರರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಾವಱಚ್ಚೂೞ್ ಅರಿಯೈ ಅಯನೈ ಅರನೈ ಅಲಱ್ಱಿ,
ಅವಾವಱ್ಱು ವೀಡುಪೆಱ್ಱ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್ ಶೊನ್ನ,
ಅವಾವಿಲ್ ಅನ್ದಾದಿಗಳಾಲ್ ಇವೈ ಆಯಿರಮುಮ್ , ಮುಡಿನ್ದ
ಅವಾವಿಲ್ ಅನ್ದಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತಱಿನ್ದಾರ್ ಪಿಱನ್ದಾರ್ ಉಯರ್ನ್ದೇ ॥

ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಹರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಅತೀವ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಶುಪತ ಶಾಲೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರುದ್ರರ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಪರಮಗುರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಗುಣವುಳ್ಳವರು. ಆಳ್ವಾರರ ಆಸೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು, (ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿದರು) , ಅವರು ಈ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅಂತಾದಿ ಪದ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಅಂತಾದಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ಅವಾವಱ ಚೂೞ್ ಅರಿ” ಎಂದರೆ “ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರೋ , “ ಎಂದೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್
ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್
ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 10.9 – ಶೂೞ್ ವಿಶುಮ್ಬು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 10.8 – ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ಮಲೈ


ಆಳ್ವಾರರು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರ ಪರಮಪದದ ಆಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿ (ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ದಾರಿ)ಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾರರು ಇದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೂ ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ (ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು) ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆಯ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಅನೇಕ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ತಿರುನಾಡಿಗೆ (ಪರಮಪದಕ್ಕೆ) ಏರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ , ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಲಿಸದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅತೀವ ಹರ್ಷವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೂೞ್ ವಿಶುಮ್ಬಣಿ ಮುಗಿಲ್ ತೂರಿಯಮ್ ಮುೞಕ್ಕಿನ,
ಆೞ್ ಕಡಲ್ ಅಲೈತಿರೈ ಕೈಎಡುತ್ತಾಡಿನ,
ಏೞ್ ಪೊೞಿಲುಮ್ ವಳಮೇನ್ದಿಯ ಎನ್ನಪ್ಪನ್,
ವಾೞ್ ಪುಗೞ್ ನಾರಣನ್ ತಮರೈ ಕ್ಕಣ್ಡುಗನ್ದೇ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಯಣರ ಬಂಧುಗಳಾದ, ನನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಂಧುಗಳಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಗೊಂಡು , ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳು ಹರ್ಷವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಗುಂಪುಗೂಡಿ , ಅವುಗಳು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಗಲಭೆಯ ನಾದವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದವು. ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿರುವ, ತಳವೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಲೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಾಗಿಸಿ ನೃತ್ಯಗೈದವು. ಏಳು ದ್ವೀಪಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದವು.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ವರ್ಗದ ಲೋಕದಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರಣನ್ ತಮರೈ ಕ್ಕಣ್ಡುಗನ್ದು ನಲ್ ನೀರ್ ಮುಗಿಲ್,
ಪೂರಣ ಪೊಱ್ಕುಡಮ್ ಪೂರಿತ್ತದುಯಿರ್ ವಿಣ್ಣಿಲ್,
ನೀರಣಿ ಕಡಲ್‌ಗಳ್ ನಿನ್‍ಱಾರ್ತ್ತನ, ನೆಡುವರೈ
ತ್ತೋರಣಮ್ ನಿರೈತ್ತು ಎಙ್ಗುಮ್ ತೊೞುದನರ್ ಉಲಗೇ ॥

ಸಹಜವಾಗಿ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿ , ಆನಂದಗೊಂಡು , ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮೇಘಗಳು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣದ ಕೊಡಗಳಂತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಗಲಭೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಕಮಾನುಗಳಂತೆ ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿದವು. ಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೊದಲ ಎರಡೂ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ತೋರಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಉಲಗಮ್’ ಎಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ,ಆಧಿವಾಹಿಕ ಲೋಕ (ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಳ) ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನರು , ತಿರುನಾಡಿಗೆ (ಪರಮಪದಕ್ಕೆ) ಏರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ , ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೊೞುದನರ್ ಉಲಗರ್‌ಗಳ್ ತೂಬನಲ್ ಮಲರ್ ಮೞೈ
ಪೊೞಿವನರ್, ಪೂಮಿ ಅನ್‍ಱು ಅಳನ್ದವನ್ ತಮರ್ ಮುನ್ನೇ,
ಎೞುಮಿನ್ ಎನ್‍ಱು ಇರುಮರುಙ್ಗಿಸೈತ್ತನರ್ ಮುನಿವರ್ಗಳ್,
ವೞಿ ಇದು ವೈಕುನ್ದರ್ಕ್ಕೆನ್‍ಱು ವನ್ದೆದಿರೇ ॥

ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಮಹಾಬಲಿಯು ತನ್ನದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೂರ್ತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಳೆದವನಿಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಶರಣು ಹೊಂದುವೆ ಎಂದು, ಧೂಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಹೂಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸೇವಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ(ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ) ಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಶರಣಾದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಏರುವಾಗ “ಇದೇನಾ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ , ಆ ಮುನಿಗಳು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ “ಹೌದು , ದಯಮಾಡಿಸಿ” ಎಂದು ಅವರ ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ನಂದನ ವನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಆನಂದಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎದಿರೆದಿರ್ ಇಮೈಯವರ್ ಇರುಪ್ಪಿಡಮ್ ವಗುತ್ತನರ್,
ಕದಿರವರ್ ಅವರವರ್ ಕೈ ನಿರೈ ಕಾಟ್ಟಿನರ್,
ಅದಿರ್ ಕುರಲ್ ಮುರಶಙ್ಗಳ್ ಅಲೈಕಡಲ್ ಮುೞಕ್ಕೊತ್ತ,
ಮದುವಿರಿ ತುೞಾಯ್ ಮುಡಿ ಮಾದವನ್ ತಮರ್ಕ್ಕೇ ॥

ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದ ದೇವತೆಗಳು ತನ್ನ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಜೇನನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಿರುವ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆದಿತ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಾಣಗಳಂತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಢೋಲುಗಳ ಗಲಭೆಯ ಸದ್ದು , ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ವರುಣ, ಇಂದ್ರ ಮುಂತಾದವರು ನೀಡಿದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ ಆಧಿವಾಹಿಕ (ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವುದು) ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದವನ್ ತಮರ್ ಎನ್‍ಱು ವಾಶಲಿಲ್ ವಾನವರ್,
ಪೋದುಮಿನ್ ಎಮದಿಡಮ್ ಪುಗುದುಗ ಎನ್‍ಱಲುಮ್,
ಕೀದಙ್ಗಳ್ ಪಾಡಿನರ್ ಕಿನ್ನರರ್ ಗೆರುಡರ್ಗಳ್,
ವೇದನಲ್ ವಾಯವರ್ ವೇಳ್ವಿಯುಳ್ ಮಡುತ್ತೇ ॥

ಆಧಿವಾಹಿಕ ದೈವಗಳಾದ ವರುಣ, ಇಂದ್ರ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳ ಮುಂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ” ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳ ಸತತವಾದ ಉಚ್ಛಾರಣೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ / ಮಾತುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಯಾಗ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, “ ನಮ್ಮ ಪಠಣವು ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.” ಕಿನ್ನರರು ಮತ್ತು ಗರುಡರು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಳು ( ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಹೆಂಗಸರು) ಆನಂದದಿಂದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.”
ವೇಳ್ವಿಯುಳ್ ಮಡತ್ತಲುಮ್ ವಿರೈಕಮೞ್ ನಱುಮ್ ಪುಗೈ,
ಕಾಲಙ್ಗಳ್ ವಲಮ್ಬುರಿ ಕಲನ್ದೆಙ್ಗುಮ್ ಇಶೈತ್ತನರ್,
ಆಣ್ಮಿನ್‍ಗಳ್ ವಾನಗಮ್ ಆೞಿಯಾನ್ ತಮರೆನ್‍ಱು,
ವಾಳ್ ಒಣ್ ಕಣ್ ಮಡನ್ದೈಯರ್ ವಾೞ್‍ತ್ತಿನರ್ ಮಗಿೞ್‍ನ್ದೇ ॥

ವೈದಿಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ , ಪರಿಮಳಭರಿತವಾದ ಗಂಧವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡು, ಗಾಳಿಯ ವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಖಗಳ ನಾದಗಳು ಹೊಮ್ಮಿದವು. ಅತಿಸುಂದರವಾದ , ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆನಂದದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ತಿರುವಾೞಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಶೀಮನ್ನಾರಾಯಣರ ಸೇವಕರಾದ ನೀವುಗಳು ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಮುಂತಾದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಆಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದವರು.” ಎಂದು.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ವಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಹದ್ದನ್ನು (ಗಡಿಯನ್ನು) ಮೀರಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.”
ಮಡನ್ದೈಯರ್ ವಾೞ್‍ತ್ತಲುಮ್ ಮರುದರುಮ್ ವಶುಕ್ಕಳುಮ್,
ತೊಡರ್ನ್ದೆಙ್ಗುಮ್ ತೋತ್ತಿರಮ್ ಶೊಲ್ಲಿನರ್, ತೊಡುಕಡಲ್
ಕಿಡನ್ದ ಎಮ್ ಕೇಶವನ್ ಕಿಳರ್ ಒಳಿ ಮಣಿಮುಡಿ,
ಕುಡನ್ದೈ ಅಮ್ ಕೋವಲನ್ ಕುಡಿಯಡಿಯಾರ್ಕ್ಕೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಶವನಾಗಿ ನನ್ನಂತಹ ಜನರ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ , ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸೇವಕರನ್ನು ಮಾರುತರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳ ಮಡದಿಯರು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ಮಾರುತರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೊಡುದಲ್ – ತೋಂಡುದಲ್ – ಆಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಯಾದ ಪರಮಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಲೌಕಿಕವಾದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಡಿಯಡಿಯಾರ್ ಇವರ್ ಗೋವಿನ್ದನ್ ತನಕ್ಕೆನ್‍ಱು,
ಮುಡಿಯುಡೈ ವಾನವರ್ ಮುಱೈಮುಱೈ ಎದಿರ್ ಕೊಳ್ಳ,
ಕೊಡಿಯಣಿ ನೆಡುಮದಿಳ್ ಕೋಪುರಮ್ ಕುಱುಗಿನರ್,
ವಡಿವುಡೈ ಮಾದವನ್ ವೈಕುನ್ದಮ್ ಪುಗವೇ ॥

ಈಶ್ವರನ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ , ಕಿರೀಟ ಮತ್ತಿತರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಕೃಷ್ಣನದೇ ಪಂಗಡದವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ , ಎತ್ತರವಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ , ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಸಂಸಾರಿಗಳು ( ಮೊದಲು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ) ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಎಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ”.
ವೈಕುನ್ದಮ್ ಪುಗುದಲುಮ್ ವಾಶಲಿಲ್ ವಾನವರ್,
ವೈಕುನ್ದನ್ ತಮರ್ ಎಮರ್ ಎಮದಿಡಮ್ ಪುಗುದೆನ್‍ಱು,
ವೈಕುನ್ದತ್ತಮರರುಮ್ ಮುನಿವರುಮ್ ವಿಯನ್ದನರ್ ,
ವೈಕುನ್ದಮ್ ಪುಗುವದು ಮಣ್ಣವರ್ ವಿದಿಯೇ ॥

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ , ದಿವ್ಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, “ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದವರು.” ಎಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹರ್ಶಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಮರರು (ಕೈಂಕರ್‍ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು) ಮತ್ತು ಮುನಿವರು (ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು) ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ “ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಈ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ , ಪರಮಪದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ” ಎಂದು.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿದಿವಗೈ ಪುಗುನ್ದನರ್ ಎನ್‍ಱು ನಲ್ ವೇದಿಯರ್,
ಪದಿಯಿನಲ್ ಪಾಙ್ಗಿನಿಲ್ ಪಾದಙ್ಗಳ್ ಕೞುವಿನರ್ ,
ನಿದಿಯುಮ್ ನಲ್ ಶುಣ್ಣಮುಮ್ ನಿಱೈಕುಡವಿಳಕ್ಕಮುಮ್,
ಮದಿಮುಗ ಮಡನ್ದೈಯರ್ ಏನ್ದಿನರ್ ವನ್ದೇ ॥

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಭರಿತವಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಅಂತಹ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರು. ತಮ್ಮ ಸೇವಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿರುವ , ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಕನ್ಯೆಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ “ಧನಮ್ ಮದೀಯಮ್” ಎಂದು ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್‍ಯವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು , ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಿರುಚ್ಚೂರ್ಣಮ್, ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಮ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾದವರನ್ನು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವ ಮುನಿವರಿಗೆ (ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ) ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವನ್ದವರ್ ಎದಿರ್ ಕೊಳ್ಳ ಮಾಮಣಿಮಣ್ಡಬತ್ತು,
ಅನ್ದಮಿಲ್ ಪೇರಿನ್ಬತ್ತು ಅಡಿಯರೋಡಿರುನ್ದಮೈ,
ಕೊನ್ದಲರ್ ಪೊೞಿಲ್ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್, ಶೊಲ್
ಶೆನ್ದಙ್ಗಳ್ ಆಯಿರತ್ತು ಇವೈ ವಲ್ಲಾರ್ ಮುನಿವರೇ ॥

ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು , ತಿರುಮಾಮಣಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಎದ್ದು ಬಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿತರ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಪುಣರಾಗುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮುನಿವರಂತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ‘ವಂದವರ್ ಎದಿರ್ ಕೊಳ್ಳ ‘ ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಸೇವಕರಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್.

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-9-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org


ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ-ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 10.8 – ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 10.7-ಶೆಞ್ಜೊಲ್

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಗರುಡವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಮೊದಲಿನಿಂದ ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ಏನೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದದರೂ , ಹೇಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?” ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸಹಜವಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಆನಂದಭರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾನು ‘ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ ಮಲೈ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ , ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.”
ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ ಮಲೈಯೆನ್‌ಱೇನೆನ್ನ,
ತಿರುಮಾಲ್ ವನ್ದು ಎನ್ನೆಞ್ಜು ನಿಱೈಯ ಪ್ಪುಗುನ್ದಾನ್,
ಕುರು ಮಾಮಣಿ ಉನ್ದು ಪುನಲ್ ಪೊನ್ನಿತ್ತೆನ್ಬಾಲ್,
ತಿರುಮಾಲ್ ಶೆನ್‍ಱು ಶೇರ್ವಿಡಮ್ ತೆನ್ ತಿರುಪ್ಪೇರೇ ॥

ನಾನು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಎಂಪೆರುಮಾನರು , ಯಾರು ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾಗಿರುವರೋ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವರೋ, ಅವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ಶ್ರಿಯಾಸಾರ್ದಮ್ ಜಗತ್ಪತಿಃ’ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ) ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು , ಸುಂದರವಾದ , ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳಿರುವ ಪೊನ್ನಿ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ , ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ಗೆ ಬಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದರೂ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ (ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ) ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ, ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದನು.”
ಪೇರೇ ಉಱೈಗಿನ್‍ಱ ಪಿರಾನ್ ಇನ್‍ಱುವನ್ದು,
ಪೇರೇನೆನ್‍ಱು ಎನ್ನೆಞ್ಜು ನಿಱೈಯ ಪ್ಪುಗುನ್ದಾನ್,
ಕಾಱೇೞ್ ಕಡಲೇೞ್ ಮಲೈಯೇೞ್ ಉಲಗುಣ್ಡುಮ್,
ಆರಾವಯಿಱ್ಱಾನೈ ಅಡಙ್ಗ ಪಿಡಿತ್ತೇನೇ ॥

ತಿರುಪ್ಪೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈದಿನ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ನುಂಗಿದ ಮೇಲೂ , ಏಳು ರೀತಿಯ ಮೇಘಗಳನ್ನು , ಏಳು ರೀತಿಯ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು, ಏಳು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ, ಅವನು ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಆನಂದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದನು.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ‘ನಿರ್ಹೇತುಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಮ್’ (ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಒಂದಾಗುವಿಕೆ) ಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ,” ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ನನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು”
ಪಿಡಿತ್ತೇನ್ ಪಿಱವಿ ಕೆಡುತ್ತೇನ್ ಪಿಣಿ ಶಾರೇನ್,
ಮಡಿತ್ತೇನ್ ಮನೈ ವಾೞ್‍ಕ್ಕೈಯುಳ್ ನಿಱ್ಪದೋರ್ ಮಾಯೈಯೈ,
ಕೊಡಿ ಕ್ಕೋಪುರ ಮಾಡಙ್ಗಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ಅಡಿ ಚ್ಚೇರ್ವದು ಎನಕ್ಕೆಳಿದಾಯಿನವಾಱೇ ॥

ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ , ಎತ್ತರವಾದ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಕಂಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರವನ್ನು ನಾನು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ನನಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ನನಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾಯಿತು.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸ್ವಭಾವವಾದ ತಿರುನಾಡನ್ನೇ (ಪರಮಪದವನ್ನೇ) ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು “ಎಂತಹ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್‍ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಆನಂದಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.”
ಎಳಿದಾಯಿನ ವಾಱೆನ್‍ಱು ಎನ್ ಕಣ್‍ಗಳ್ ಕಳಿಪ್ಪ,
ಕಳಿದಾಗಿಯ ಶಿನ್ದಯಿನಾಯ್ ಕಳಿಕ್ಕಿನ್‍ಱೇನ್,
ಕಿಳಿತಾವಿಯ ಶೋಲೈಗಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ತೆಳಿದಾಗಿಯ ಶೇಣ್ ವಿಶುಮ್ಬು ತರುವಾನೇ ॥

ಆನಂದಮಯವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ದಾಹಭರಿತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ “ ಕಷ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿದ ಗುರಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕಿದೆ”, ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಬಹುದಾದ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಣಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರು, ಅತೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ , ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ ಪರಮ ವ್ಯೋಮವನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನಗೆ ತಿರುನಾಡನ್ನು (ಪರಮಪದವನ್ನು) ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿ, ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನನಗಿರುವ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾನೇ ತರುವಾನೆನಕ್ಕಾಯ್ ಎನ್ನೋಡೊಟ್ಟಿ,
ಊನೇಯ್ ಕುರುಮ್ಬೈಯಿದನುಳ್ ಪುಗುನ್ದು, ಇನ್‍ಱು
ತಾನೇ ತಡುಮಾಱ್ಱ ವಿನೈಗಳ್ ತವಿರ್ತ್ತಾನ್,
ತೇನೇಯ್ ಪೊೞಿಲ್ ತೆನ್ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರಾನೇ ॥

ಅನೇಕ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ನಗರವಾದ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪರಮಪದವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಮೂಳೆ, ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನನ್ನ ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇನ್ ಎಂದರೆ ಜೇನು ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, “ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕರುಣಾಮಯವಾದ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದವನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿ ಬಂದು ‘ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೇನೆ ‘ ಎಂದು ತಾನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ತಾನೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ.”
ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರಾನ್ ತಿರುಮಾಲಿರುಞ್ಜೋಲೈ,
ಪೊರುಪ್ಪೇ ಉಱೈಗಿನ್‍ಱ ಪಿರಾನ್ ಇನ್‍ಱುವನ್ದು,
ಇರುಪ್ಪೇನೆನ್‍ಱು ಎನ್ನೆಞ್ಜು ನಿಱೈಯ ಪ್ಪುಗುನ್ದಾನ್,
ವಿರುಪ್ಪೇಪೆಱ್ಱು ಅಮುದಮುಣ್ಡು ಕಳಿತ್ತೇನೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೋಷಕರು. ಅವರು ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು. ದಿವ್ಯವಾದ ಪರ್ವತವಾದ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈಗೆ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿ, ‘ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾರಿತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿದು, ನಾನು ಪರಮ ಸಂತೋಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ದೈವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಣ್ಡು ಕಳಿತ್ತೇಱ್ಕು ಉಮ್ಬರ್ ಎನ್ ಕುಱೈ? ಮೇಲೈ
ತ್ತೊಣ್ಡುಗಳಿತ್ತು ಅನ್ದಿ ತೊೞುಮ್ ಶೊಲ್ಲು ಪೆತ್ತೇನ್,
ವಣ್ಡು ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ ಪೊೞಿಲ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ಕಣ್ಡು ಕಳಿಪ್ಪ ಕಣ್ಣುಳ್ ನಿನ್‍ಱು ಅಗಲಾನೇ ॥

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಜೀರುಂಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ನೋಡುವಂತೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ , ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಪರಮಪದದಲ್ಲೂ ಈ ಆನಂದವು ಮುಂದುವರೆಯುವುದೇ? ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ನಮಃ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಆರಾಧನೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಂತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ‘ಉಗಳಿತ್ತಾಲ್’ ಎಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವವರು. ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಟುಕದಂಥವರು. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವರು, ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರರು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
ಕಣ್ಣುಳ್ ನಿನ್‍ಱಗಲಾನ್ ಕರುತ್ತಿನ್ ಕಣ್ ಪೆರಿಯನ್,
ಎಣ್ಣಿಲ್ ನುಣ್ ಪೊರುಳ್ ಏೞ್ ಇಶೈಯಿನ್ ಶುವೈ ತಾನೇ,
ವಣ್ಣನನ್ಮಣಿ ಮಾಡಙ್ಗಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ತಿಣ್ಣಮ್ ಎನ್ ಮನತ್ತು ಪ್ಪುಗುನ್ದಾನ್ ಶೆಱಿನ್ದಿನ್‍ಱೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವರು, ನನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನವಿರಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು. ಸಪ್ತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಸವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಯಾವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ , ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ, ‘ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು.”
ಇನ್‍ಱೆನ್ನೈ ಪ್ಪೊರುಳಾಕ್ಕಿ ತ್ತನ್ನೈ ಎನ್ನುಳ್ ವೈತ್ತಾನ್,
ಅನ್‍ಱೆನ್ನೈ ಪ್ಪುಱಮ್ ಪೋಗ ಪ್ಪುಣರ್ತದು ಎನ್‍ಶೆಯ್‍ವಾನ್,
ಕುನ್‍ಱೆನ್ನತ್ತಿಗೞ್ ಮಾಡಙ್ಗಳ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾನ್,
ಒನ್‍ಱೆನಕ್ಕರುಳ್ ಶೆಯ್ಯ ಉಣರ್ತಲ್ ಉಱ್ಱೇನೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿಸಿ, ಅವರನ್ನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಏಕೆ ಅವರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದರು? ಹೊಳೆಯುವ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದ ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಒಂದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಹೇತುಕ ವಿಷಯೀಕಾರಮ್ (ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಗುಣ) ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಭಗವಂತನಾದರೂ , ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇರುವವನಾದರೂ ಅವನಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಹತ್ತಿರ ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಲು ಉತ್ತರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು?” ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡು.” ಎಂದು. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಸರಿ, ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು”, ಆಳ್ವಾರರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣದವರಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. “ ಎಂದು.
ಉಱ್ಱೇನ್ ಉಗನ್ದು ಪಣಿಶೆಯ್‍ದು ಉನಪಾದಮ್,
ಪೆಱ್ಱೇನ್ , ಈದೇ ಇನ್ನಮ್ ವೇಣ್ಡುವದೆನ್ದಾಯ್,
ಕಱ್ಱಾರ್ ಮಱೈ ವಾಣರ್ಗಳ್ ವಾೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರಾಱ್ಕು,
ಅಱ್ಱಾರ್ ಅಡಿಯಾರ್ ತಮಕ್ಕು ಅಲ್ಲಲ್ ನಿಲ್ಲಾವೇ ॥

ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ, (ನನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ) ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ , ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಪರಮ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಹ್! ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಈ ಸೇವೆಯೇ ನನಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಸೆ ಪಡುವಂತಹುದು. ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ, ಭಗವತ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ವೇದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವ , ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ದುಃಖಗಳು ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆಯೋ, ಅಂತಹ ದುಃಖಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ‘ಅಱ್ಱರುಕ್ಕು ಅಡಿಯಾರ್ ‘ (ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೇ ಶರಣದವರು).

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ , ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುನಾಡು (ಪರಮಪದಮ್) ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. “
ನಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಲ್ ನೀಳ್ ವಯಲ್ ಶೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ಮೇಲ್,
ನಲ್ಲಾರ್ ಪಲರ್ ವಾೞ್ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್,
ಶೊಲ್ಲಾರ್ ತಮಿೞ್ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಇವೈಪತ್ತುಮ್
ವಲ್ಲಾರ್ , ತೊಣ್ಡರಾಳ್ವದು ಶೂೞ್ ಪೊನ್ ವಿಶುಮ್ಬೇ ॥

ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೇ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದ ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದವರಿಗೆ, ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲದ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ , ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿರುವ, ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮಾಲೆಯಾದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದವರು , ಪರಮವ್ಯೋಮವೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ , ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ , ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮಪದಕ್ಕೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೆಲೆಸುವರು.

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-8-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.orgರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 51 ರಿಂದ 60ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಐವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಅವರನ್ನು [ಅಮುಧನಾರನ್ನು] ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೈತ್ ತೊಡರ್ನ್ದು ಎೞುಂ ಐವರ್ಗಟ್ಕಾಯ್ ಅನ್ಱು ಬಾರತಪ್ ಪೋರ್

ಮುಡಿಯಪ್ ಪರಿ ನೆಡುಂ ತೇರ್ ವಿಡುಂ ಕೋನೈ ಮುೞುದುಣರ್ನ್ದ  

ಅಡಿಯರ್ಕ್ಕು ಅಮುದಂ  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಆಳ ವಂದು ಇಪ್

ಪಡಿಯಿಲ್ ಪಿಱಂದದು ಮಱಱಿಲ್ಲೈ ಕಾರಣಂ ಪಾರ್ತಿಡಿಲೇ

 ಆ ದಿನ ಮಹಾಭಾರಥ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರಾವ ಆಸರೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕಣ್ಣನ್ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬೃಹತ್ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂತಹ  ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಒಂದು ಅಮೃತ . ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಶರಣಿಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ  ಇದನ್ನು  ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ.

ಐವತ್ತೆರಡನೇ  ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾರ್ತ್ತಾನ್ ಅಱು ಶಮಯಂಗಳ್ ಪದೈಪ್ಪ  ಇಪ್ಪಾರ್ ಮುೞುದುಮ್

ಪೋರ್ರ್ತ್ತಾನ್ ಪುಗೞ್ಕೊಣ್ದು ಪುನ್ಮೈ ಯಿನೇನ್ ಇಡೈತ್ ತಾನ್ ಪುಗುಂದು

ತೀರ್ತಾನ್  ಇರು ವಿನೈ ತೀರ್ತು ಅರಂಗನ್ ಸೆಯ್ಯ ತಾಳ್ ಇಣಿಯೋಡು

ಆರ್ತ್ತಾನ್    ಇವೈ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಶೆಯ್ಯುಂ ಅಱ್ಪುದಮೇ

ರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬದ ಆರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ಅವರು  ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದರು  [ಅವನ ಖ್ಯಾತಿಯು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು]. ನಾನು ತುಂಬಾ ದೀನನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ [ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ] ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಐವತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಇತರ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಏನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಗಳು (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಘಟಕಗಳು) ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಘಟಕಗಳು (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಘಟಕಗಳು) ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಎಂದು ಅಮುದಾನರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಱ್ಪುದಮೇ ಸೆಮ್ಮೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಆಳ  ವಂದ

ಕಱ್ಪಗಂ ಕಱ್ಱವರ್ ಕಾಮಱು ಶೀಲನ್ ಕರುದರಿಯ

ಪಱ್ಪಲ್ಲುಯಿರ್ಗಳುಂ ಪಲ್ಲುಲಗು ಯಾವುಂ ಪರನದು ಎನ್ನುಂ 

ನಱ್ಪೊರುಳ್ ತನ್ನೈ ಇನ್ನಾನಿಲತ್ತೇ ವಂದು ನಾತತಿನನೇ

ರಾಮಾನುಜನು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಶರಣಿಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವತರಿಸಿದನು; ಅವನು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಬಯಸಿದ ಸರಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೂಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆತ್ಮಗಳು (ಆತ್ಮಗಳು; ಭಾವಜೀವಿಗಳು) ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು (ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದವರು), ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ರವರು ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಬಂಧ) ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾಟ್ಟಿಯ ನೀಸಚ್ ಚಮಯಂಗಳ್ ಮಾಂಡನ ನಾರಣನೈಕ್

ಕಾಟ್ಟಿಯ ವೇದಂ ಕಳಿಪ್ಪುಱ್ಱದು ತೆನ್ ಕುರುಗೈ ವಳ್ಳಲ್

ವಾಟ್ಟಮಿಲಾ  ವಣ್ಡಮಿೞ್ ಮಱೈ ವಾೞ್ನ್ದದು ಮಣ್ಣುಲಗಿಲ್

ಈಟ್ಟಿಯ ಶೀಲತ್ತು ಇರಾಮನುಶನ್ ತನ್ ಇಯಲ್ವು  ಕಣ್ಡೇ

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಕೃಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ನೀಚ ತತ್ವಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಆಗಮನದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯು ನಾಶವಾದವು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವೇದಗಳು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತವೆ. ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ , ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧ್ರಾವಿಡ ವೇದಂ (ತಮಿಳ್ ವೇದಂ) ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿತು.

ಐವತ್ತೈದನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ವೇಧಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ರಾಮಾನುಜರ ಉದಾತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಶರಣಾದವರ ಕುಲವು ಅವರನ್ನು ಆಳಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡವರ್ ಶಿಂದೈ ಕವರುಂ ಕಡಿ ಪೊೞಿಲ್ ತೆನ್ನರಂಗನ್

ತೊಣ್ಡರ್ ಕುಲಾವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ತೊಗೈ ಇಱಂದ

ಪಣ್  ತರು ವೇದಂಗಳ್ ಪಾರ್ ಮೇಲ್ ನಿಲವಿಡಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಾಲುಮ್

ಕೊಣ್ಡಲೈ ಮೇವಿತ್ ತೊೞುಂ ಕುಡಿಯಾಂ ಎಂಗಳ್ ಕೋಕ್ಕುಡಿಯೇ

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸುಗಂಧಭರಿತ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ, ಅದು ನೋಡುವವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್‌ಗೆ ಶರಣಾದವರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೇದಗಳನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕುಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಐವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದಾಗ, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೋಕ್ಕುಲ ಮನ್ನರೇ ಮೂವೆೞುಗಾಲ್  ಒರು  ಕೂರ್  ಮೞುವಾಲ್

ಪೋಕ್ಕಿಯ  ದೇವನೈಪ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ಪುನಿದನ್ ಬುವನಮೆಂಗುಂ    

ಆಕ್ಕಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಅಡೈನ್ದಪಿನ್ ಎನ್

ವಾಕ್ಕುರೈಯಾದು ಎನ್ ಮನಂ ನಿನೈಯಾದು ಇನಿ ಮಱ್ಱೊನ್ಱೈಯೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಹರಿತವಾದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ಆ ಗುಣದಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಶುದ್ಧರನ್ನು ಸಹ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಐವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುದನರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು, “ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇತರರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಸಂಸಾರಮ್?” ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಱ್ಱು ಒರು ಪೇಱು ಮದಿಯಾದು ಅರಂಗನ್ ಮಲರ್ ಅಡಿಕ್ಕು  ಅಳ್

ಉಱ್ಱವರೇ ತನಕ್ಕು ಉಱ್ಱವರಾಯ್ಕ್ ಕೊಳ್ಳುಂ ಉತ್ತಮನೈ

ನಲ್ ತವರ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ರಾಮಾನುಶನೈ ಇನ್  ನಾನಿಲತ್ತೇ

ಪೆಱ್ಱನನ್ ಪೆಱ್ಱಪಿನ್ ಮಱ್ಱು ಅಱಿಯೇನ್ ಒರು ಪೇದಮೈಯೇ

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಯಸದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಶರಣಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಂದ (ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು) ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ; ಅವನನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೇದೆಯರ್  ವೇದ ಪೊರುಳ್ ಇದು ಎನ್ಱು ಉಣ್ಣಿ ಪಿರಮಂ  ನನ್ಱು ಎನ್ಱು

ಓದಿ ಮಱ್ಱು ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರುಂ  ಅಃದು ಎಂಱಊ ಉಯಿರ್ಗಳ್  ಮೆಯ್ ವಿಟ್ಟು

ಆದಿ ಪರನೋಡು ಒನ್ಱು ಆಮ್ ಎನ್ಱು ಸೊಲ್ಲುಂ ಅವ್ವಳ್ಳಲ್ ಎಲ್ಲಾಮ್

ವಾದಿಲ್ ವೆನ್ಱಾನ್ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮೆಯ್ ಮದಿ ಕಡಲೇ

ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ, ವೇದಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು [ತಪ್ಪಾಗಿ] ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು (ಪರಮ ಜೀವಿ) ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಜೀವಿ) ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ [ಅವರು ಸತ್ತಾಗ], ಅವರ ಕಾರಣಾಂಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರು ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಾದಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಜನರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಜವಾದ ಪರಮ ಜೀವಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದು) ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆತ್ಮಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಡಲ್ ಅಳವಾಯ  ತಿಶೈ ಎಟ್ಟಿನುಳ್ಳುಂ ಕಲಿ ಇರುಳೇ

ಮಿಡೈ ತರು ಕಾಲತ್ತು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮಿಕ್ಕ ನಾನ್ಮರೈಯಿನ್

ಸಡರ್ ಒಳಿಯಾಲ್ ಅವ್ವಿರುಳೈತ್ ತುರನ್ದಿಲನೇಲ್ ಉಯಿರೈ

ಉಡೈಯವನ್ ನಾರಣನ್ ಎನ್ಱು ಅಱಿವಾರ್ ಇಲ್ಲೈ ಉಱ್ಱು ಉಣರ್ನ್ದೇ    

ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಮಿತಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಕತ್ತಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲವದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿ ಆ ಕಲಿಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ವೇದಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮ ಗಳ ನಾಯಕನೆಂದು ತಿಳಿಯುವವರೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅರವತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಣರ್ನ್ದ ಮೈಜ್ಞಾನಿಯರ್  ಯೋಗಂ  ತೋಱುಂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯಿನ್

ಮಣಂ  ತರುಂ ಇನ್ನಿಶೈ ಮನ್ನುಂ ಇಡಂ ತೋರುಮ್ ಮಾಮಲರಾಳ್

ಪುಣರ್ನ್ದ    ಪೋನ್ ಮಾರ್ಬನ್ ಪೊರುಂದುಂ  ಪಡಿ ತೋರುಮ್ ಪುಕ್ಕು ನಿಱ್ಕುಂ

ಗುಣಂ ತಿಗೞ್ ಕೊಣ್ಡಳ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಮ್ ಕುಲಕ್ ಕೊೞುನ್ದೇ

  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮಗುಣಗಳಿಂದ (ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು) ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೋಡಗಳಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಕುಲದ ನಾಯಕ. ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ವಾಸಿಸುವ ದಿವ್ಯ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-51-60-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org