Category Archives: kannada

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೭ ರಿಂದ ೬೯ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೭

“ ಒಬ್ಬರಿಗೆ  ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನೇ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಎಂದು ಬಾಳಬೇಕೆಂದು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎಂಪೆರುಮಾನೇ  ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?”ಎಂದು  ಅವರು ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರಿಯರ್ಗಳ್ ಅನೈವರುಂ ಮುನ್ ಆಸರಿತ್ತ 

ಆಚಾರಂ ತನ್ನೈ ಅಱಿಯಾದಾರ್ -ಪೇಸುಗಿನ್ರ

ವಾರ್ತ್ತೈಗಳೈಕ್ ಕೇಟ್ಟು ಮರುಳಾದೆ ಪೂರುವರ್ಗಳ್

ಸೀರ್ರ್ತ ನಿಲೈ ತನ್ನೈ ನೆಂಜೇ ಸೇರ್

ಓ ಮನಸೇ! ಶ್ರೀ ಮಧುರಕವಿ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಥಮುನಿ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರು (ಉಪದೇಶಕರು) ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ಭಕ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಸುರ ೬೮

ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾತ್ತಿಗರುಂ ನಱ್ಕಲೈಯಿನ್ ನನ್ನೆಱಿ ಸೇರ್ ಆತ್ತಿಗರುಂ

ಆತ್ತಿಗ ನಾತ್ತಿಗರುಮಾಮ್ ಇವರೈ- ಓರ್ತು ನೆಂಜೇ

ಮುನ್ನವರುಂ ಪಿನ್ನವರುಂ ಮೂರ್ಕರ್ ಎನ ವಿಟ್ಟು ನಡುಚ್

ಚೊನ್ನವರೈ ನಾಳುಂ ತೊಡರ್

ಓ ಮನಸೆ! ಮೂರು ವಿಧದ ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ – ನಾಸ್ತಿಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಂಬದವರು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಸ್ತಿಕರು (ನಂಬುವವರು) ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುವವರು, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು-ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು,  ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವೊ ಅವರು.ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ (ನಾಸ್ತಿಕರು) ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯವರನ್ನು (ನಂಬುವವರು-ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು) ಮೂರ್ಖರೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಿಧದ ಜನರನ್ನು (ನಂಬುವವರನ್ನು) ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪಾಸುರ ೬೯

ಅನುಕೂಲಕರ ಸತ್ಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಲ್ಲ ಮಣಂ ಉಳ್ಳದೊನ್ರೈ ನಣ್ಣಿಯಿರುಪ್ಪದರ್ಕು

ನಲ್ಲ ಮಣಂ ಉಂಡಾಂ ನಲಂ ಅದು ಪೋಲ್ -ನಲ್ಲ

ಗುಣಂ ಉಡೈಯೋರ್ ತಂಗಳುಡನ್ ಕೂಡಿ ಇರುಪ್ಪಾರ್ಕು

ಗುಣಂ ಅದುವೇಯಾಂ ಸೇರ್ತಿ ಕೊಂಡು
ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಳಿ ತಂದಾಗ ಸುಗಂಧದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ, ಒಬ್ಬರು ಸತ್ವ ಗುಣಮ್ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು) ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ದಾಸ್ಯ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಳಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಇತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು.ಒಂದು ಹೊಲವು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ, ಅದು ನೆರೆಯ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಾಗ, ನಮಗೂ ಆ ಗುಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವವೆಂದರೆ, “ನಾವು [ಎಂಪೆರುಮಾನರ] ಭಕ್ತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು”.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-67-69-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೬ ನೇ ಪಾಸುರಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೬

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಿನ್ಬು ಅಳಗರಾಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸೀಯರ್ ಪೆರುಂದಿವತ್ತಿಲ್

ಅನ್ಬು ಅದುವುಮಱ್ಱು ಮಿಕ್ಕ ಆಸೈಯಿನಾಲ್ -ನಂಪಿಳ್ಳೈಕ್

ಕಾನ ಅಡಿಮೈಗಳ್ ಸೈ ಅನ್ನಿಲಯೈ ನನ್ನೆಂಜೇ

ಊನಮರಾ ಎಪ್ಪೋಳುದುಂ ಓರ್

ಪಿನ್ಬಳಗಾರಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್, ಮಹತ್ತಾದ ಪರಮಪದಂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.ಓ ಮನಸೇ! ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಿ.

ಪಿನ್ಬಳಗಾರಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀಯರ್ [ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ, ತ್ಯಜಿಸಿದವರ ರಾಜ್ಯವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು] ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಒಮ್ಮೆ ಜೀಯರ್‌ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಇದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನ್, ಜೀಯರ್‌ಗೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಬಿಡಲು ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲ  ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು (ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ) ಬಿಡುವ ಹೃದಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ನಂತರ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಬಳಿ ಹೋದರು ಮತ್ತು  ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀಯರ್ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ,ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಜೀಯರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು  ಔಷಧಿಗಳು, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುರಕವಿ ಅಳ್ವಾರ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ವಡುಗ ನಂಬಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ಗೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ, ಈ ಜೀಯರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈಗಾಗಿ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-66-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೪ ಮತ್ತು ೬೫ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೪

ಆಚಾರ್ಯನು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆನಂದಿಸಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ ಆರಿಯನುಕ್ಕು ತಾನ್ ಅಡಿಮೈ ಸೈವದು ಅವನ್

ಇನ್ನಾಡು ತನ್ನಿಲ್ ಇರುಕ್ಕುಂ ನಾಳ್ ಅನ್ನೇರ್ 

ಅಱಿಂದುಂ ಅದಿಲ್ ಆಸೈ ಇನ್ಱಿ ಆಚಾರ್ಯನೈ 

ಪಿರಿಂದಿರುಪ್ಪಾರ್ ಆರ್ ಮನಮೇ ! ಪೇಶು

ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ,ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಯನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವನೇ? ಓ ಮನಸೆ! ದಯವಿಟ್ಟು  ಹೇಳು.

ಆಚಾರ್ಯರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಶಿಷ್ಯನು ನೇರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ಆಚಾರ್ಯನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಪಾಸುರ ೬೫

ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯನ್ ಶಿಷ್ಯನ್ ಆರುಯಿರೈ ಪ್ಪೇಣುಂ ಅವನ್

ತೇಶಾರುಂ ಶಿಚ್ಚನ್ ಅವನ್ ಶೀರ್ ವಡಿವೈ

ಆಶೈಯುಡನ್ ನೋಕ್ಕುಂ ಅವನ್ ಎನ್ನುಂ 

ನುಣ್ಣಱಿವೈ ಕೇಟ್ಟು ವೈತ್ತುಂ

ಆರ್ಕ್ಕುಂ ಅನ್ನೇರ್ ನಿಱ್ಕೈ ಅರಿದಾಂ

ಆಚಾರ್ಯನ್ ತನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶಿಷ್ಯ, ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಚಾರ್ಯನ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬರ ವಂಶಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಕೇಳಲು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-64-65-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org   
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೨ ಮತ್ತು ೬೩ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೨

ಒಬ್ಬನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಯ್ಯ ನಿನೈವು ಉಣ್ಡಾಗಿಲ್ ಉಂ ಗುರುಕ್ಕಳ್ ತಂ ಪದತ್ತೇ

ವೈಯುಂ ಅನ್ಬು ತನೈ ಇಂದ ಮಾನಿಲತ್ತೀರ್- ಮೈ ಉರೈಕ್ಕೇನ್

ಪೈಯರವಿಲ್ ಮಾಯನ್ ಪರಮಪದಂ ಉಂಗಳುಕ್ಕಾಂ

ಕೈ ಇಲಂಗು ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕನಿ

ಓಹ್ ಸಂಸಾರದ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರೇ!  ಉನ್ನತಿಗೇರುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ಅದ್ಭುತ ಘಟಕವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಪರಮಪದಂ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅವರು ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಒರಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೆ ಸತ್ಯ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಅಂಗೈ ಹಿಂಭಾಗದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು.”ಉಂಗಳುಕ್ಕು” ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದದ ಬಳಕೆಯಿಂದ, “ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ”ಎಂದು , ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭರತನ ಬಳಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶತ್ರುಘ್ನನು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇವು ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಪದಗಳಿಲ್ಲದವನು, ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮನವಾಳಮಾಮುನಿಯ ದೈವಿಕ ಪದಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.

ಪಾಸುರ ೬೩

ಅಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ  ಮಹತ್ವವಾದ ಹಿತವನ್ನು  ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆಚಾರ್ಯನ್ ಸೈದ ಉಪಕಾರಮಾನ ಅದು

ತುಯ್ದಾಗ ನೆಂಜು ತನ್ನಿಲ್ ತೋನ್ಱುಮೇಲ್ -ದೇಶಾನ್

ದರತ್ತಿಲ್ ಇರುಕ್ಕ ಮನಂ ತಾನ್ ಪೊರುಂದ ಮಾಟ್ಟಾದು

ಇರುತ್ತಾಲ್ ಇನಿ ಏದು ಅಱಿಯೋಂ ಯಾಂ

ಆಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನವು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಾದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥ ಎನಿಸುವುದು.

ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದು, ಶಿಷ್ಯನು ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಅವನನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಹಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನ್ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು.ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಸ್ವತಃ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್, ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ  ಪಿಳ್ಳೈ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದವರೆಗು , ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.ಅವರ ಅಚಾರ್ಯರು ದೈವಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ [ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಮ್] ತೆರಳಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು.ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-62-63-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೦ ರಿಂದ ೬೧ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೦

ಈ ಪಾಸುರಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಚಾರ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂನಲ್ಲಿ  ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥವೆಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ ಗುರುವಿನ್ ತಾಳಿಣೈಗಳ್ ತನ್ನಿಲ್ ಅನ್ಬು ಒನ್ರು ಇಲ್ಲದಾರ್

ಅನ್ಬು ತನ್ ಪಾಲ್ ಸೈದಾಲುಂ ಅಂಬುಯೈಕೋನ್ -ಇನ್ಬ ಮಿಗು

ವಿಣ್ಣಾಡು ತಾನ್ ಅಳಿಕ್ಕ ವೇಣ್ಡಿಯಿರಾನ್ ಆದಲಾಲ್

ನಣ್ಣಾರ್ ಅವರ್ಗಳ್ ತಿರುನಾಡು

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಪರಮಪದಂನ ದೈವಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಬುಯೈಕೋನ್ ಎಂಬ ಪದದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿರಾಟ್ಟಿ [ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ] ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ,  ದೋಷಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮೂಲಕ ಚೇತನವನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನನ ಹತ್ತರ  ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಎಂಪೆರುಮಾನನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದು, ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾಸುರ ೬೧

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಯಾರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪರಮಪದಂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನಂ ಅನುಟ್ಟಾನಂ ಇವೈ ನನ್ಱಾಗವೇ ಉಡೈಯನ್

ಆನ ಗುರುವೈ ಅಡಂದಕ್ಕಾಲ್-ಮಾನಿಲತ್ತೀರ್

ತೇನಾರ್ ಕಮಲತ್ ತಿರುಮಾಮಗಳ್ ಕೊಳೞುನನ್

ತಾನೇ ವೈಗುಂದಂ ತರುಂ

ಓ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವರು! ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಂ ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬರ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಶರಣಾದರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರು ,ಸ್ವತಃ ತಾವೇ, ಅಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ, ಮಾಮುನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಂ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು – ಐದು ಅರ್ಥಗಳು – ಸ್ವಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ,  ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ [ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ] ಆಗುವ ಹಿತ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಒಬ್ಬರು ಅಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ  ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಪರಮಪದಂ ತಲುಪಲು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಸುರ ಇಡೀ ಪ್ರಬಂಧದ ಮೂಲತತ್ವವಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-60-61-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೫೭ ರಿಂದ ೫೯ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೫೭

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದವರ ದುಃಖಕರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶಿಗರ್ಪಾಲ್ ಕೇಟ್ಟ ಸೆೞುಂ ಪೊರುಳೈಚ್ ಚಿಂದೈ ತನ್ನಿಲ್

ಮಾಸಱವೇ ಊನ್ರ ಮನನಂ ಸೈದು ಆಸರಿಕ್ಕ

ವಲ್ಲರ್ಗಳ್ ತಾಂ ವಚನ ಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ವಾನ್ ಪೊರೀಳೈ

ಕಲ್ಲಾದದು ಎನ್ನೋ ಕವರ್ನ್ದು

ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ತಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು [ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ] ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷನದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಮಾನವರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಜನರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ!

ಪಾಸುರ ೫೮

ಶ್ರೀವಚನಭೂಷಣದ  ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಚ್ಚಂಬ್ರದಾಯಂ ತಾಂ ಉಡೈಯೋರ್ ಕೇಟ್ಟಕ್ಕಾಲ್

ಮೆಚ್ಚುಂ ವ್ಯಾಕ್ಕಿಯೈಗಳ್ ಉಂಡಾಗಿಲ್ ನಚ್ಚಿ

ಅಧಿಗಾರಿಯುಂ ನೀರ್ ವಚನಭೂಡಣತ್ತುಕ್ಕಱ್ಱ

ಮದಿಯುಡೈಯೀರ್ ಮದ್ದಿಯತ್ತಾರಾಯ್

ಓಹ್ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದವರೆ ! ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ (ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು) ಲಂಗರು ಹಾಕಿದವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವೂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ, ತಟಸ್ಥ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುರುವಿರಿ.

ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು, ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂನ ಆಯಿ ಜನನ್ಯಾಚಾರಿಯಾರ್ ಅವರಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಸುರ ೫೯

ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಅವರಂತೆಯೇ ಇತರ ಅಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೀರ್ ವಚನ ಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ಸೆಂ ಪೊರುಳೈಚ್ ಚಿಂದೈ ತನ್ನಾಲ್

ತೇರಿಲುಮಾಮ್ ವಾಯ್ಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಪಿಲುಮಾಮ್ ಆರಿಯರ್ಗಳ್

ಎಂದನಕ್ಕು ನಾಳುಂ ಇನಿದಾಗ ನಿನ್ಱದೈಯೋ

ಉಂದಮಕ್ಕು ಎವ್ವಿನ್ಬಂ ಉಳದಾಂ

ಓ ಆಚಾರ್ಯರೇ! ಶ್ರೀವಚನಭೂಷನದ  ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಪಠಿಸಿದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ನೀವು  ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ತಣಿಸಲಾಗದ ಮಕರಂದವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.

ಆಚಾರ್ಯರು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅರುಲಿಚೇಯಲ್ಗಳನ್ನು (ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಂಗಳು)  ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಮಕರಂದವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀವಚನಭೂಷಣವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಮಕರಂದವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-57-59-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೫೫ ಮತ್ತು ೫೬ ನೇ ಪಾಸುರಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೫೫

ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣಂ ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತವರು ಅಪೂರ್ವ, ಹಾಗು ಅದರಂತೆ ಬಾಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು  ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿರಳ ಎಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ ವಚನಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ಆೞ್ ಪೊರುಳೆಲ್ಲಾಂ ಅಱಿವಾರ್

ಆರ್ ಅದು ಸೊಲ್ ನೇರಿಲ್ ಅನುಟ್ಟಿಪ್ಪಾರ್- ಓರ್ ಒರುವರ್

ಉನ್ಡಾಗಿಲ್ ಅತ್ತನೈ ಕಾಣ್ ಉಳ್ಳಮೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ

ಅಂಡಾದದನ್ಱೋ ಅದು

ಓ ಮನಸೇ! ಶ್ರೀವಚನಭೂಷಣಂ ಎಂಬ ಈ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥದ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿತವರು ಯಾರಾದರು ಇರುವರೇ?ಈ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಂತೆ ಬಾಳುವರು ಯಾರಾದರೂ ಇರುವರೆ?ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಳುವರು ಒಂದೆರಡು ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ.ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೇ? ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರತ್ನಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದರ ಅಡಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲವರುಬಹಳ ವಿರಳ.ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ನೋಡುವವರು ಅನೇಕರು ಇರುವರು.ಹಾಗೆಯೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದವರು ಅನೇಕರು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿ ಬದುಕುವವರು, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳೆ ಸಮಸ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬದುಕುವವರು ಬಹಳ ವಿರಳ.

ಪಾಸುರ ೫೬

ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ, ಸತ್ವ ಗುಣ ( ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೈಯ ಗುಣಗಳು) ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಯ್ಯ ನಿನೈವುಡೈಯೀರ್ ಉಂಗಳುಕ್ಕುಚ್ ಚೊಲ್ಲುಗಿನ್ಱೇನ್

ವೈಯ್ಯ ಗುರು ಮುನ್ನಂ ವಾಯ್ ಮೊೞಿಂದ -ಸೆಯ್ಯ ಕಲೈ

ಯಾಂ ವಚನ ಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ಆೞ್ ಪೊರುಳೈ ಕಱ್ಱು ಅದನುಕ್

ಕಾಂ ನಿಲೈಯಿಲ್ ನಿಲ್ಲುಂ ಅಱಿಂದು

ಓ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಲು ಹಂಬಲಿಸುವರೇ! ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ. 

ಇದನ್ನು,ಸತ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-55-56-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೫೩ ಮತ್ತು ೫೪ ನೇ ಪಾಸುರಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೫೩

ಈ ಪಾಸುರದಿಂದ ತೊಡಗಿ, ಅವರು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಸಾರಾಂಶವಾದ, ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಬರೆದ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣದ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ತೋರಿದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ನ ಪುಗೞ್ ಮುಡುಂಬೈ ಅನ್ನಲ್ ಉಲಗಾಸಿರಿಯನ್

ಇನ್ನರುಳಾಲ್ ಸೈದ ಕಲೈ ಯಾವೈಯಿಲುಂ -ಉನ್ನಿಲ್

ತಿಗೞ್ ವಚನ ಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ಸೀರ್ಮೈ ಒನ್ಱುಕ್ಕಿಲ್ಲೈ

ಪುಗೞಲ ಇವ್ವಾರ್ತ್ತೈ ಮೈ ಇಪ್ಪೋದು

ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದಂತೆ, ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನಾದ ಮುಡುಂಬೈ ಕುಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್, ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ , ಮುಂದೆ ಬಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ- ಶಿಷ್ಯ(ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ)ವಂಶಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದ  ಅಂತರಂಗದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು  ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ(ಗುಪ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು)ರಚಿಸಿ, ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದರು. ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಸಿದರೆ, ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಗಳಲು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ಗ್ರಂಥವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ,ವೇದಾಂತಗಳು ( ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಜೀವಿಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ) ಮತ್ತು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳ ಸಾರಾಂಶವಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಕರುಣೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪಾಸುರ ೫೪

ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುನ್ನಂ ಕುರವೋರ್ ಮೊೞಿಂದ ವಚನಂಗಳ್

ತನ್ನೈ ಮಿಗಕ್ ಕೊಂಡು ಕಱ್ಱೋರ್ ತಂ ಉಯಿರ್ಕು -ಮಿನ್ನಣಿಯಾಚ್

ಚೇರಚ್ ಚಮೈತ್ತವರೇ ಶೀರ್ ವಚನಬೂಡಣಂ ಎನ್ನುಂ

ಪೇರ್ ಇಕ್ಕಲೈಕ್ಕು ಇಟ್ಟಾರ್ ಪಿನ್

ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನುಡಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ( ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ) ಕಲಿತವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭರಣವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ, ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.ಹೀಗೆ ಸಂಕಲಿಸಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣಂ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಕೊಟ್ಟರು.ಹೇಗೆ ರತ್ನಗಳಿಂದ ( ಮಣಿಗಳು) ಮಾಡಿದ ಆಭರಣವನ್ನು ರತ್ನಭೂಷಣಂ ಎಂದು ಕರೆಯುವರೊ,ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀವಚನಭೂಷಣಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಭರಣದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ,ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಭರಣವಾಗಿರುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಆಗಿರುವುದು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-53-54-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org   
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೫೧ ಮತ್ತು ೫೨ ನೇ ಪಾಸುರಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೫೧ 

ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರಿಗೆ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಹೆಸರು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ದಯೆತೋರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತುನ್ನು ಪುಗೞ್ ಕಂದಾಡೈ ತೋೞಪ್ಪರ್ ತಂ ಉಗಪ್ಪಾಲ್ 

ಎನ್ನ ಉಲಗಾರಿಯನೋ ಎನ್ಱು ಉರೈಕ್ಕಪ್ -ಪಿನ್ನೈ

ಉಲಗಾರಿಯನ್ ಎನ್ನುಂ ಪೇರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕು ಓಂಗಿ

ವಿಲಗಾಮಲ್ ನಿನ್ಱದು ಎನ್ಱುಂ ಮೇಲ್

ಕಂದಾಡೈ ತೋೞಪ್ಪರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನನಕುಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಮುಧಲಿಯಾಂಡಾನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ [ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು].ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.ಒಂದು ದಿನ, ಅವರು ಇತರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಂಪೆರುಮಾಳರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು.ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನಂಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿಲು ಹೊರಟರು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಗೆ “ನಾನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮುದಲಿಯಾಂಡಾನ್ ಕುಲದ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ನೀವು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ವರ್ತನೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ” ಎಂದರು.

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಂದಾಡೈ ತೋೞಪ್ಪರ್  “ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಅಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ (ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು) ”. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಂಪಿಳ್ಳೈಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ದೃಡವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು.

ಪಾಸುರ ೫೨

ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಿನ್ನೈ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿಪಿಳ್ಳೈ ಅನ್ಬಾಲ್

ಆನ್ನ ತಿರುನಾಮತ್ತೈ ಆದರಿತ್ತು -ಮನ್ನುಪುಗೞ್

ಮೈಂದರ್ಕ್ಕುಚ್ ಚಾಱ್ಱುಗೈಯಾಲ್ ವಂದು ಪರಂದದು ಎಂಗುಂ

ಇಂದ ತಿರುನಾಮಮ್ ಇಂಗು

ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಂತರ, ನಂಪಿಳ್ಳೈನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಡಕ್ಕುತಿರುವೀದಿಪಿಳ್ಳೈ,  ಲೋಕಾಚಾರಿಯಾರ್ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮದ ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅಚಾರ್ಯನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಆ ದೈವಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ದೈವಿಕ ಹೆಸರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಮಾಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ “ವಾೞಿ ಉಲಗಾರಿಯನ್” (ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಲಿ) ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ದಯೆತೋರಿ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು (ಗುಪ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು) ರಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಮಹಾನ್ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ, ಅವರ ದಿವ್ಯ ನಾಮವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-51-52-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org   
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೫೦ ನೇ ಪಾಸುರಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೫೦

ಈಡು ಭಾಷ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾಮುನಿಗಳು, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವಾದ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣದ  ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು,ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಲೋಕಾಚಾರಿಯಾರ್ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೈವಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಅಚಾರಿಯರ್‌ಗೆ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಹೆಸರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇದು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ನಂಜೀಯರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈ

ಎನ್ಬಾರ್ ಅವರವರ್ ತಂ ಎಱ್ಱತ್ತಾಲ್ -ಅನ್ಬುಡೈಯೋರ್

ಸಾತ್ತು ತಿರು ನಾಮಂಗಳ್ ತಾನ್ ಎನ್ರು ನನ್ನೆಂಜೇ

ಏತ್ತದನೈಚ್ ಚೊಲ್ಲು ನೀ ಇನ್ಱು

ಓ ಮನಸೇ! ನಂಪೆರುಮಾಳ್, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್, ನಂಜೀಯರ್ ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಗೌರವದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ನೀನು ಈ ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರು.ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳಪೆರುಮಾಳ್ (ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ, ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹ) ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಈ ದೈವಿಕ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಂಜನಂ (ದೈವಿಕ ಸ್ನಾನ) ನಡೆಸಲಾಯಿತು.ನಂಪೆರುಮಾಳರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಉಡುಪಿನಿಂದ ತಿರುಮಂಜನಂನ ದೈವಿಕ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಮುದಿಯ ಶ್ರೀವೈಶ್ಣವ ಅಗಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ “ಅವನು ನಂಪೆರುಮಾಳ್” (ಅವನು ನಮ್ಮ ಪೆರುಮಾಳ್)ಎಂದನು; ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಗೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂಬ  ಹೆಸರು ದೃಡವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು.ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ ಶಠಕೋಪನ್ (ನಮ್ಮ ಆೞ್ವಾರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಠಕೋಪನ್) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ವೇದಾಂತಿ ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಭಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ “ವಾರುಂ ನಮ್ ಜೀಯರ್” ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು (ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಜೀಯರ್!); ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಂಜೀಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.ನಂಬೂರ್ ವರಧರ್ ಅವರು ಒನ್ಬಧಿನ್ ಆಯಿರಪ್ಪಡಿಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ನಕಲನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ ಪಿಳ್ಳೈ(ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು) ಎಂದು ನಂಜೀಯರ್ ಕರೆದರು; ಹೀಗಾಗಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-50-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org