Category Archives: thiruvezhukURRirukkai

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 3వ భాగము

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 2వ భాగము

(1-2-)3-4-3-2-1-(1-2-3)

మూవడి నానిలం వేణ్డి
ముప్పురి నూలొడు మానురి ఇలంగు మార్వినిల్
ఇరు పిఱప్పు ఒరు మాణ్ ఆగి
ఒరు ముఱై ఈరడి మూవులగు అళందనై

ప్రతిపదార్థము:

 ఒరు ముఱై – ఒకానొకప్పుడు

 ముప్పురి నూలొడు – యఙ్ఞోపవీతముతో

 మానురి – జింక చర్మము

ఇలంగు మార్వినిల్ – హృదయము మీద అలంకరించిన

 ఇరు పిఱప్పు ఒరు మాణ్ ఆగి – అసమానమైన బ్రహ్మచారి

వేణ్డి – ప్రార్థించి

మూవడి – మూడడుగులు

నానిలం – నాలుగు రకములైన భూమిని

 అళందనై – కొలిచావు

మూవులగు – మూడు లోకములు

ఈరడి – రెండడుగులు

vamana-mAnuri

భావము:

    ఈ పాశురములో తిరుమంగైఆళ్వార్లు పరమాత్మ కేవలము ధనుర్బాణాలతోనే కాదు, అందముతో కూడా శతృవులను గెలవగలరని చెపుతున్నారు.     నాలుగు విధములైన భూమిని (మైదానము, పర్వతము, అడవి, సముద్రము)ఒక్క అడుగులో కొలిచి ఊర్ధ్వ లోకములను రెండవ అడుగులో కొలిచి , మహాబలి శిరస్సు మీద మూడవ అడుగుంచావు. దీని కోసము నువ్వు వామన మూర్తిగా,  యఙ్ఞోపవీతమును ధరించి, జింక చర్మమును  హృదయము మీద అలంకరించుకొని వచ్చి మూడడుగులు  ప్రార్థించావు.  నిన్నే కోరుకునే నన్ను కాపాడ లేవా!

 వ్యాఖ్యానము:

మూవడి … –ఇంద్రుడికి కోరుకున్నలాభములన్నీ ఇచ్చిన నీకు నాలాంటివాడిని రక్షించటము కష్టమా!

నానిలం మూవడి వేణ్డి –   ముల్లై (అడవులు), కురింజి (పర్వతాలు), మరుదం (జనావాసాలు), నైదల్ (సముద్రము) అనే నాలుగు రకాలతో కూడిన నేలను ఒక్క అడుగులో కొలిచావు.  పైలోకాలను మరొక అడుగులో కొలిచి మూడవ  అడుగులో మహా బలిని ఓడించాలని,  మహా బలిని మూడడుగులు దానమడిగావని ఆళ్వార్లు పాడుతున్నారు.

ఇదే విషయాన్ని  నమ్మాళ్వార్లు  తిరువిరుత్తం 26 – “నానిలం వాయిక్ కొణ్డు…..”అన్నారు.

ముప్పురి నూలొడు మాన్ ఉరి ఇలంగు మార్వినిల్ –  బ్రహ్మచారి వ్రతములో ఉన్న నీ హృదయ సీమ మీద జింక చర్మము, దాని మీద  ఝంద్యము,  మేఘములచే ఆవరింపబడిన ఆకశములో మెరుపు తీవెలా ఉన్నది.

ఇరు పిఱప్పు – అప్పుడే పొందిన ద్విజత్వము(కొత్తగా వడుగు చేసుకున్న వటువు)

ఒరు మాణ్ ఆగి – బ్రహ్మచారిగా అసమాన దీప్తితో వామన రూపములో , అడగటమే తెలియని  నీవు, ఇంద్రుని కోసము నేలను దానమడిగావు.

బలి దానమిచ్చినా ఇవ్వకున్నా ఒకటే అన్నట్లు ప్రసన్నముగా ఉండిన  ఆ వామన రూపములో ఎంత అందముగా ఉన్నావు.

ఒరు ముఱై ఈరడి మూవులగు అళందనై – ఒకే సారి రెండడుగులతో మూడు లోకములను కొలిచావు.

“ఇంధ్రుని కోసము మూడు లోకములను అడిగి ఇచ్చిన వాడివి,   నాకు నీ సేవకుడుగా వుండే భాగ్యాన్ని ఇవ్వలేవా? “అని ఆళ్వార్లు అడుగుతున్నారు.

“మూడు  లోకములను కొలిచేటప్పుడు నీమీద ఇష్టము లేని వారికి కూడ నీ  శ్రీపాద స్పర్శ ఇచ్చావు. నిన్నే కోరుతున్న నాకు నీ శ్రీపాద స్పర్శ ఇవ్వలేవా?”

“ఇంధ్రుడు  స్వార్థము కోసము అల్పమైన నేలను కోరుకున్నాడు. మహాబలి దర్పము కోసము దానమిచ్చాడు.  నేను మాత్రము నిన్నే  కోరుతున్నాను. నిన్ను కాక అల్పమైన విషయములను కోరుకునే వారి కోరికలను తీర్చగలవు కాని, నిన్నే కోరుకునే వారి కోరికలను తీర్చలేవా?

ఆళ్వార్లు, ఆచార్యులందరు భగవంతుని శ్రీపాదములనే కోరుకున్నారు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/06/thiruvezhukurrirukkai-3/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై – 2వ భాగము

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 1వ భాగము

ఈ రెండవ భాగములో రైతు తన చేనులోని కలుపును తీసినట్లు భగవంతుడు తాను సృజించిన లోకములను పాడు చేస్తున్న రాక్షసులను తొలగించాడని ఆళ్వార్లు పాడుతున్నారు.

 1-2-3-2-1 (1-2)

ఒరు ముఱై ఇరు శుడర్ మీదినిల్ ఇయఙ్గా

ముమ్మతిళ్ ఇలంగై ఇరుకాల్ వళైయ

ఒరు శిలై ఒన్ఱియ ఈర్ ఎయుత్తు అళల్వాయ్

వాలియిన్ అట్టనై

ప్రతిపదార్థము:

ఇరు శుడర్ – సూర్యచంద్రులు

మీదినిల్ ఇయఙ్గా – ఉన్నతమైన పరిధిలోకి

ఇలంగై – లంకాపురి

ఒరు ముఱై – భయముతో

ముమ్మదిళ్ –  మూడు ప్రాకారములు గల (జల,పర్వత,అటవి)

అట్టనై – (నీవు) నాశనము చేశావు

ఒరు శిలై – సారంగము

ఇరుకాల్ వళైయ – రెండంచులు వొంపు తిరిగి

వాలియిన్ – బాణములు సంధించగా

ఒన్ఱియ ఈర్ ఎయుత్తు – విల్లులోని రెండు పళ్ళ మధ్య సర్దుకొని

అళల్వాయ్ – నిప్పులు చెరిగిన

భావము: రెండు వైపుల మెలి తిరిగిన అసమానమైన ధనుస్సును చేపట్టి, నిప్పులు గ్రక్కే రెండంచులు గల బాణమును సంధించి, సూర్య చంద్రులు కూడా తొంగిచూడటానికి భయపడే లంకను తుత్తునియలు(నాశనం) చేశావు.

సంకల్ప మాత్రముననే   బ్రహ్మను సృష్టించిన నువ్వు శతృసంహారమునకు  మాత్రము  యుద్ధరంగమున ఎదురుగా నిలబడి అస్త్ర ప్రయోగము చేశావు.

పిరాట్టి (సీత)ని  నీ నుండి తనను దూరము చేసిన రాక్షసుడిని సంహరించలేదు. ఆమె కొరకు నువ్వు రాక్షస సంహారము చేశావు.  అలాగే,  నీ నుండి నన్ను దూరము చేసిన ఈ సంసారం, అవిద్య, కర్మ, వాసనా, రుచి అనే శతృవుల నుండి నువ్వు నన్ను  రక్షించాలి.

pt388-rama-ravana-courtesy-crafts-of-india-2

వ్యాఖ్యానము:

‘భీషో దేతి సూర్య:’ (పరమాత్మ  మీది భక్తి, వినయము, వలన సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు). లంకలో రావణుడి మీది భయము వలన తనప్రతాపమును చూపడు. (నైనం సూర్య: ప్రతాపతి – శ్రీ రామాయణము). ఆళ్వార్లు చంద్రుడికి కూడా ఇదే సూత్రమును ఆపాదిస్తున్నారు.

ఇలంగై –  (అమ్మణ కూత్తడిక్కుం )

ఇరుకాల్ వళైయ ఒరు శిలై ఒన్ఱియ ఈర్ ఎయుత్తు అళల్వాయ్ వాలియిన్ అట్టనై:    రెండువైపుల మెలి తిరిగిన అసమానమైన ధనుస్సును చేపట్టి, నిప్పులు గ్రక్కే రెండంచులు గల బాణమును సంధించి, సూర్య చంద్రులు కూడ తొంగిచూడటానికి భయపడే లంకను తుత్తునియలు చేసిన ఘనుడవు.

అళల్వాయ్ వాలి:  ధనుస్సులో  సంధించినపుడు అది బాణము. శతృవు పై  పడినపుడు అది నిప్పు.

 వాలియిల్  అట్టనై: అయనై ఈన్ఱనై’:   బ్రహ్మను సంకల్పమాత్రమున సృష్టించావు. రావాణుడిని సంహరించడానికి  మాత్రము  ఎదురుగా వచ్చినిలబడ్డావు.

 ఒరు ముఱై … అట్టనై – సీతా పిరాట్టి కొరకు రావణుని సంహరించినట్లు,   నా కొరకు ఈ సంసారము మరియు కర్మ అనే శతృ వులను తొలగించు.

అడైంద అరువినైయోడు అల్లల్ నోయి పావం
మిడైందవై మీణ్డ్దొళియ వేణ్డిల్ – నుడంగిడైయై
మున్ ఇలంగై వైత్తాన్ మురణ్ అళియ మున్ ఒరు నాళ్
తన్ విల్ అం కై వైత్తాన్ శరణ్”    (ముదల్ తిరువంతాది-59)

 పొయ్ ఘై ఆళ్వార్లు తమ   ‘ముదల్  తిరువందాది’ 59 వ పాశురములో కూడా ఇదే విషయమును స్పష్టముగా చెప్పారు.

ఇనుము స్వతహాగా వేడిగా, ఎర్రగా వుండదు. నిప్పుతో చేరడం చేత దానికి    ఆ లక్షణములు వస్తాయి. అలాగే ఆత్మ అచిత్తుతో(దేహము) చేరటము చేత  కర్మ (గత జన్మలలో చేసిన పాపపుణ్యములు),  వాసన గత జన్మలలో చేసిన పాపములు),  రుచి(పాప కర్మములమీది ఆసక్తి) ఇవన్నీ ‘అరు వినై’ తొలగించు కోవటానికి సాధ్యము కానివి అని ఆళ్వార్లు అంటున్నారు.

 మీణ్డు ఒళియ వేణ్డిల్ –    వీటిని  సమూలముగా తొలగించు కోవాలనుకుంటే   అంతటి బలవంతుడి కాళ్ళ  మీద పడటము  తప్ప  వేరే  దారి లేదు.

 నుడంగిడైయై:    పరమాత్మను చాలాకాలము వీడి ఉండడం వలన అలసిపోయి  నడుము సన్నబడింది (వైరాగ్యము).

 మున్ ఇలంగై వైత్తాన్ మురణ్ అళియ :  పూర్వము రావణుడు సీతను చెరపట్టాడు. రాముడు వాడిని చంపాడు.

 మున్ ఒరు నాళ్ తన్ విల్ అం కై వైత్తాన్ శరణ్ :   తన అందమైన చేతులను ధనుస్సు మీద ఉంచిన వాడే (రాముడు) మనకు శరణు.

మురణ్ అళియ విల్ అంకై వైత్తాన్ శరణ్:  ‘అందమైన చేతులు’- బాణము వలన రావణుడు చనిపోలేదట-  ఆ బాణమునకు  రాముడి అందమైన చేతులు తగలటము వలన రావణుడు చనిపోయాడట.

నుడంగిడైయై  మున్ ఇలంగై వైత్తాన్ :    భగవంతుడిది అయిన. మనది కాని,  ఆత్మను మనదని అనుకుంటాము.  అలాగే రావణుడు తనదికాని పిరాట్టిని  తనదనుకున్నాడు.

భారము భగవంతుడి మీద ఉంచిన వారిని ఆయనే రక్షిస్తాడు.  పిరాట్టిని రక్షించాడు కదా.

పరమాత్మతో పిరాట్టికి ఎటువంటి సంబంధమున్నదో,  జీవాత్మలకు కూడా అదే సంబంధము ఉన్నదని మనము తెలుసుకోవాలి.

అదే సమయములో మనము పరమాత్మను ఆశ్రయించేటప్పుడు పిరాట్టి యొక్క పురుషకారము అవసరము.

 “నుడంగిడైయయి”  తో మొదలయిన   ముదల్ తిరువందాది పాశురము ఈ విషయాన్నే స్పష్టీకరిస్తుంది.

తిరుమంగై ఆళ్వార్  తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై   ప్రబంధమును  “ఒరు పేర్ ఉంది” తో ప్రారంభించారు.  ఏమీ లేని స్థితి నుంచి అన్నీ సృష్టించిన  నీకు ఈ సంసారములో ఉన్న నన్ను రక్షించడం కష్టము కాదు.

రెండవ భాగములో  “ఒరు ముఱై ” లో నీకు పిరాట్టికి మధ్య నిలిచిన రావణుని సంహరించావు. కావున నన్ను రక్షించడం నీకు కష్టముకాదని ఆళ్వార్లు అంటున్నారు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/06/thiruvezhukurrirukkai-2/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరువెళుక్కూట్ఱిరుక్కై 1వ భాగము

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< అవతారిక

అవతారికలో తెలిపినట్లుగా ఈ ప్రబంధములో ఆళ్వార్లు తమ ఆకించన్యమును,  అశక్తతను తెలియజేసుకుంటున్నారు.  అదే సమయములో పరమాత్మ సర్వ శక్తతను తెలియజేస్తున్నారు.తమను   సంసారము  నుండి బయట  పడవేయమని   తిరుక్కుడందై ఆరావముదుడిని శరణాగతి చేస్తున్నారు.

kshirabdhinathan

1-2-1( అంకెలు రథము ఆకారములో అమరుటకు పాశురములో ప్రయోగించబడినవి)

ఒరు పేరుంది ఇరు మలర్ తవిసిల్   ఒరు ముఱై అయనై ఈన్ఱనై

ప్రతిపదార్థము:

  • ఇరుపెద్ద
  • తవిసిల్ఆసనము
  • ఉంది –  (నీ పవిత్రమైన)నాభి
  • మలర్ – (తామర)పూవు
  • పేర్గొప్ప
  • ఒరుసమానమైన
  • ఒరు ముఱైఒక సారి(సృష్టి కాలములో)
  • ఈన్ఱనైనువ్వు సృజించావు
  • అయనై –  బ్రహ్మను

భావము:

            నిర్హేతుక కృపతో  ప్రళయానంతరము, లోకాలను   సృజించావు. బ్రహ్మను తామర వంటీ నీ నాభి నుండి సృజించి ఆయనలో అంతర్యామిగా నువ్వుండి సమస్త పదార్థములను, సృజించావు. (ఇవన్నీ సునాయాసముగా చేసిననీకు, నాకు  మోక్షమివ్వటము  మాత్రము కష్టమా!)

వ్యాఖ్యానము:

ఒరు పేరుంది—:   ఒక గొప్ప నాభికమలము.  అది శ్రీమన్నారాయణుని నాభికమలము. “పేర్అనాది .. కాల ప్రమాణములకు  అందని నాభి కమలము.  బ్రహ్మకు జన్మ స్థానము. బ్రహ్మ అజుడు. తమిళములో అయన్ అంటారు.

ఒరు ముఱై:    శ్రీమన్నారాయణుడు, ఒకానొకప్పుడుఒకొక్క  ప్రళయము తరవాత బ్రహ్మను సృజిస్తాడు.

 ‘అవిభక్త తమస్సుగా నామరూపములు లేకుండా వున్న కాలములో ,వాటిని `విభజించి, నామరూపములనిచ్చాడు.  తరువాతఅక్షరము,  ‘అవ్యక్తము`, ఆతరువాత `మహాన్, అహంకారము`,   మళ్ళీ అహంకారము నుండి  సబ్ద,స్పర్శ, రూప, రస, గంధములను సృజిస్తాడుఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, ఆప/జలము , పృధ్వి అనే  పంచ భూతములను సంకల్ప మాత్రమున సృజిస్తాడు. దీనిని సమిష్టి సృష్టి అంటారు. బ్రహ్మను  సృష్టి చేసి ఆయనలో అంతర్యామిగా వుండి వ్యష్టి సృష్టిని చేసాడు. అవి నాలుగు విధములు. క్రమముగా   1.దేవతలు 2. మనుష్యులు, 3. తిర్యక్కులు  (జంతువులు) 4. స్థావరములు (చెట్లు).

విషయములను  పిళ్ళై లోకాచర్యులు తత్వ త్రయములో ప్రస్తావించారు.

 చిత్ (బ్రహ్మ తో సహా), అచిత్తుల మధ్య బేధము లేదు. ఇవి అన్నీ పరమాత్మకు లోబడినవే. ఆయన తత్వమును తెలుసుకొని ఆనందించినప్పుడు  మాత్రమే  బేధము తెలుస్తుంది.

 ఒక రైతు పంటను వేసి,  రక్షించి,  కలుపును తొలగించి కాపా డు కున్నట్టు,  నువ్వు చేస్తున్నావని తేటతెల్లముగా  కనపడుతున్నది. మరి, మాకు మోక్షమివ్వటము నీకు అసాధ్యమెందుకవుతుంది  అని తిరుమంగైఆళ్వార్లు,  పరమాత్మను అడుగుతున్నారు.

 అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/06/thiruvezhikurrirukkai-1/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై- అవతారిక

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< తనియన్లు

              తిరుమంగై ఆళ్వార్లు ఈ సంసారములోని సుఖ: దుఖ:ములను చూసి విరక్తి చెందారు. పెరియ తిరుమొళిలో, అనేక దివ్య దేశములను వర్ణించారు. అది చూసి ఈయన శ్రీవైకుంఠమునే మరచిపోయారని భగవంతుడే ఆశ్చర్య పోయి ఈ సంసారము యొక్క స్వరూపమును చూపారు.

పెరియ తిరుమొళిలో ఆఖరి దశకము  “మాఱ్ఱముళ”లో  ఆళ్వార్లు ఈ సంసారములో ఉండటము నిప్పులలో ఉన్నట్లు అని పాడారు.  ఆ దుఖ:మును తొలగించుకోవటానికి  తిరుక్కుఱుంతాణ్డగమును  పాడారు.          

 అందులోని “వాక్కినాల్ కరుమం తన్నాల్(4)” లో ఈ సంసారము మీద వైరాగ్యముతో,  త్రికరణ శుద్దిగా భగవంతుడిని శరణాగతి చేశారు.

 భగవంతుడు   ఆళ్వార్లను ఈ సంసారములోని దుఖ:మును తొలగడానికి తన నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నారని అడిగారు.  ఈ సంసారము యొక్క రుచి వాసనలున్నా అవి తనను భగవదనుభవమునకు దూరము చేస్తున్నాయి. అందువలన రుచి వాసనలతో  సహా తొలగించి దీని నుండి తనను బయట పడేయాలని అడిగారు ఆళ్వార్లు.  సమస్త పదార్థములు నీచే సృష్టించబడి, రక్షింప బడుతున్నాయి.  అందువలన నీవు తప్ప మాకు రక్షకులు ఇంకెవరూ లేరు.   నన్ను నేను రక్షించుకోగలిగితే నేను శ్రీవైకుంఠమునకు ఎప్పుడో చేరుకునేవాడిని కదా! నీవు మాస్వామివి అన్నారు.  ఆళ్వార్లందరూ ఈ విషయాన్నే చెప్పారు,  తమను ఆయన సొత్తుగా అంగీకరించారు.  తిరువాయిమొళి 5-8-3 లో  “ఉన్నాలల్లాల్ యావరాలుం ఒన్ఱుం కుఱై వేణ్డేన్ ” (నీ వలన కాక పోతే ఇంకెవరి వల్ల అవుతుంది) అన్నారు నమ్మాళ్వార్లు. అలాగే ఇక్కడ తిరుమంగై ఆళ్వార్లు తిరుక్కుడందై ఆరావముద పెరుమాళ్ళను శరణాగతి చేశారు. ఈ  ప్రబంధములో ఈ విషయమునే పాడారు. నమ్మాళ్వార్లు కూడా తిరువాయిమొళి 5వ దశకములో తిరుక్కుడందై ఆరావముద పెరుమాళ్ళను శరణాగతి చేశారు.

aarAvamuthanకోమళవల్లి సమేత ఆరావముదన్ , తిరుక్కుడందై.

kaliyan-and-his-nachiyar-2        కుమదవల్లి నాచ్చియార్ సమేత తిరుమంగై ఆళ్వార్, ఆళ్వార్ తిరువారాధన పెరుమాళ్- శిన్దనైక్కినియ పెరుమాళ్(నీల వర్ణ వస్త్రం ఉన్న వారు)

రెండవ అవతారిక  వ్యాఖ్యానము:

           పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ఈ ప్రబంధమునకు  కాలక్షేపము పూర్తి చేసిన తరువాత  శ్రీవైష్ణవులు కొందరు అక్కడికి వచ్చారు. వారి ప్రార్థన మేరకు  కృపతో ఆచార్యులు మళ్ళీ కాలక్షేపము చేసారు. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ఆచార్యులైన నంపిళ్ళై గారికి కూడా తిరువాయిమొళికి,  ఈడు36000 పడికి కాలక్షేపము  చేసిన సమయములో,  ఇలాగే మూడు సార్లు జరిగింది.  అందువలననే ఈడు 36000లో  శ్రీయ:పతి పడిమూడు సార్లు ఉన్నాయని అందరికి తెలిసిన విషయమే.

తమస్సుచే ఆవరింపబడి, నామ రూపములు లేకుండా, ఙ్ఞాన శూన్యులుగా, అచిత్తులా పడి వున్న జీవులకు నువ్వు కృపతో  నామ రూపములనిచ్చి, ఙ్ఞానము నిచ్చి,  మాకు , నీకు వున్న సంబంధమును నిరూపించావు అని తిరువెళుకూఱ్ఱిరుక్కై రెండవ అవతారికలో పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై చెపుతున్నారు.

 ఆళవందార్ తమ స్తోత్ర రత్నము(10)లో, ‘అమూని భువనాని భవిధుం నాలం’ (ఈ సమస్త భువనములు నీవు లేనిదే సృజింపబడేవి కావు. సమస్తము నీ ఆధీనములోనిదే కాని వేరు కాదు) అన్నారు.

 అదే అర్థములో నమ్మాళ్వార్లు  (తిరువాయిమొళి 1.1.6) లో, “నిన్ఱనర్ ఇరుందనర్ నిన్ఱిలర్ ఇరుందిలర్” అన్నారు.

 పొయిగై  ఆళ్వార్లు   ముదల్ తిరువందాది (60)లో,  “చరణామఱై పయంద” (చతుర్ముఖ బ్రహ్మతో సహా చిత్, అచిత్ పదార్థములన్నీ తమ రక్షణ కోసము చక్రధారివైన నిన్నే ఆశ్రయిస్తారు. ఈ   సంసారము నుండి తమను తాము  రక్షించుకోలేరు) అన్నారు.

  అలాగే నమ్మాళ్వార్లు  https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/11/nammazhwar/(తిరువాయిమొళి 10.10.6)లో, “ఉణ్దిత్తాయి ఇని ఉణ్డొళియాయ్ “(నీలో నుంచి సృజించావు. మరి మళ్ళి నిలో చేర్చుకో) అన్నారు.

వశిష్ట,  విశ్వామిత్రుల వంటి ఙ్ఞాన సంపన్నులుండగా రక్షించేవారు లేరని ఎలా చెపుతునారని  భగవంతుడు అడిగాడు.

 దానికిఆళ్వార్లు “నైవ కించిత్ పరోక్షం తే ప్రత్యక్షోసి న కస్యచిత్ | నైవ కించిద సిధ్ధం తే న చ సిధ్ధోసి కస్యచిత్” (జితంతే 1-6),  నీకు తెలియనిదేది లేదు. నిన్ను తెలిసిన వారు లేరు.  నువ్వు నీ కృపచే తప్ప ఎవరి స్వయం కృషితోను పొందగలిగిన వాడవు కాదు.) అన్నారు. గుడ్డి వాడు చూపు వున్న వడి సహాయము లేనిదే నడవలేడు.  అలాగే ఎంతటి ఙ్ఞాన, బల, శక్తి వంతులైనా నీ కృప లేనిదే నిన్ను పొందలేరు.  

తమరిచ్చిన  ఙ్ఞాన, బల, శక్తులున్నా,నీ కృప లేనిదే నేను   శ్రీవైకుంఠము చేరగలనా?  అనడిగారు ఆళ్వార్లు.  (భగవంతుడు ఆలస్యము చేస్తున్నాడని కాదు ,  పసి బిడ్డ తల్లి కనపడక పోతే ఏడ్చి సాధించినట్లు  ఆళ్వార్లు కూడా ఈ సంసారము నుండి బయట పడవేయమని విన్నవించుకుంటున్నారు). 

                                                           అవతారిక సంపూర్ణము

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/05/thiruvezhukurrirukkai-introduction/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై – తనియన్లు

Published by:

మొదటి తనియన్ 

పిళ్ళైలోకం జీయర్   మణిప్రవాళ భాష(సంస్కృత తమిళ భాషల  మిశ్రమం)లో అనుగ్రహించిన తనియన్ వ్యాఖ్యానము ఇక్కడ వర్ణింపబడింది.

దేవాలయాన్ని ఎలాగైతే  ప్రాకారములు రక్షించునో  ఆ మాదిరిగా ఆ భగవానుని ప్రాకారములను (వైభవమును)  రక్షించు  షట్ప్రబంధములను అనుగ్రహించిన తిరుమంగైఆళ్వార్ కు పల్లాండు (మంగళాశాసనం) ను చేయు తనియన్.

ఆచార్యులు నేరుగా వీరిని స్తుతిస్తున్నారు. అన్నీ దివ్యదేశముల యందు ఆళ్వార్ ప్రస్తుతం అర్చారూపిగా వేంచేసి ఉన్నారు. ఈ తనియన్ ఆళ్వార్ కు మంగళాశాసనం చేయుచున్నది.

                                        thUyOn sudar mAna vEl

తూయోన్ శుడర్ మానవేల్

ramanuj

ఎంపెరుమానార్( శ్రీపెరుంబుదూర్)

ఎంపెరుమానార్ అనుగ్రహించిన తనియన్ 

వాళి పరకాలన్ వాళి కలికన్ఱి/
వాళి కురైయలూర్ వాళి వేన్దన్/
వాళి యరో మాయోనై  వాళ్ వలియాల్ /మన్దిరఙ్గొళ్ మఙ్గైయర్ కోన్                                                                           తూయోన్ శుడర్ మానవేల్//

ప్రతిపదార్థం 

వాళి -శుభం కలుగుగాక  / మంగళం కలుగుగాక / వర్థిల్లుగాక
పరకాలన్- ఇతర మతస్తులకు(తత్త్వాలకు) యముడి వంటి వారు( తిరుమంగైఆళ్వార్)
వాళి -శుభం కలుగుగాక  / మంగళం కలుగుగాక / వర్థిల్లుగాక
కలికన్ఱి – కలి నశింపచేయు వారు( తిరుమంగైఆళ్వార్)
వాళి – శుభం కలుగుగాక  / మంగళం కలుగుగాక / వర్థిల్లుగాక
వేన్దన్ – తిరుమంగై కు రాజు
కురైయలూర్ – తిరుక్కురయలూర్ నివాసి(రాజు)
వాళ్-  సుఖముగా నివసించు ఆ స్థానం (వీరి వైభవం వలన)
వాళి- శుభం కలుగుగాక  / మంగళం కలుగుగాక / వర్థిల్లుగాక
శుడర్ – ప్రకాశించు/కాంతిగల
మానమ్- గొప్పవైభవం గల
వేల్ – ఈటె/బల్లెము
మఙ్గైయర్ కోన్    – మంగై(ప్రదేశం) కు రాజైన
తూయోన్ – బాహ్యాంతరములుగా పవిత్రులగు/శుద్ధులగు
వాళ్ వలియాల్ – తమ ఆయుధమగు వేళ్(కత్తి) బలముతో
మాయోనై  – ఎంపెరుమాన్  నుండి                                                                                                                   మన్దిరఙ్గొళ్ – భగవానుని నుండి తిరుమంత్రమును  పొందిన
వాళి-శుభం కలుగుగాక  / మంగళం కలుగుగాక / వర్థిల్లుగాక                                                                                  యరో – ‘అసై’ అను తమిళ వ్యాకరణ పదం(పూరకం)

వ్యాఖ్యానం

వాళి పరకాలన్ – పరకాలులు అను నామాంతరం గల ఆళ్వార్ కు మంగళం . ‘పరులు’ (ఇతర మతస్తులు)- ఎంపెరుమాన్ ను తిరస్కరించువారు. అలాంటి వార్లకు ఆళ్వార్ కాలుల (యముడు) వంటి వారు. కావున వీరు పరకాలులు అయ్యిరి.

వాళి కలికన్ఱి – ఆళ్వార్ కు కలికన్ఱి అని మంగళాశాసనం(కలి యొక్క దోషములను తొలగించువారు‌)

కురైయలూర్ వాళి వేన్దన్ వాళి తిరుక్కురయలూర్ లో అవతరించి దానికి రాజై , రక్షించే వారికి మంగళం

పిమ్మట ఎంపెరుమానార్ తాము ఆళ్వార్  కు మరియు వారు ధరించిన బల్లెము/ఈటె కు మంగళాశాసనం చేస్తున్నారు.

 మాయోనై  వాళ్ వలియాల్ /మన్దిరఙ్గొళ్ మఙ్గైయర్ కోన్  తూయోన్ శుడర్ మానవేల్//

మాయోనై – ఆళ్వార్,  తిరువరంగమున  ఆదిశేషుని పై పవళించిన ‘మాయోన్ ‘ ను తమ కత్తితో బెదిరించి అతని నుండి ‘తిరుమంత్రమును’  పొందిరి.

మాయోనై – వివరణ – “కడి అరంగత్తు అరవణైయిల్ పల్లి కొళ్ళుమ్ మాయోనై ” (పెరుమాళ్ తిరుమొళి 1-2) మరియు ” వాళి శుళి పొరితత్త నిర్ పొన్నిత్తెన్ అరంగన్ తన్నై వాళి పరితత్త వాళన్ వలి“, దీనర్థం- ఆళ్వార్  తమ కత్తి యొక్క బలముతో రంగనాథుని నుండి తిరుమంత్రాన్ని పొందిరి.

తనను ప్రేమించే వారి సమస్తములను అపహరించు మాయోన్  దగ్గర నుండి ఆళ్వార్ ‘తిరుమంత్రాన్ని’ దొంగలించారు. ( కై పొరుళ్ గళ్ మున్నమే కైక్కొణ్డార్ కావిరి నిర్ పురళా ఓడుమ్  తిరువరంగ చ్చెల్వనార్– నాచ్చియార్ తిరుమొళి-11-6)

మంత్ర ప్రతిపాద్యుడగు  ఎంపెరుమాన్ నుండి ఆళ్వార్ తిరుమంత్రమును పొందిరి. దీనినే  తిరునెడుదాణ్డగమ్ లో ఇలా అన్నారు – ‘ అన్దణార్ మత్తు అంది వైతత్త మందిరమ్

మఙ్గైయర్ కోన్   తిరుమంగై కు రాజైన ఆళ్వార్

తూయోన్ – ఆళ్వార్ బాహ్యాంతర పవిత్రతను/శుద్ధత్వం   కలిగి ఉన్నారు.

అనన్యార్హ   శేషత్వం (మరెవరికిని చెందకుండా ఉండుట) అనన్య శరణత్వం (ఎంపెరుమాన్ ను పొందుటకు   అతనిని తప్ప మరెవరిని ఆశ్రయించ కుండుట)  అనన్య భోగ్యత్వమ్ (ఎంపెరుమాన్ తప్ప మరేతరము కూడ అనుభవ (ఆశ్రయించుటకు) యోగ్యము కాకుండుట)- అంతరశుద్ధిగా ఈ విశేష గుణములను  ఆళ్వార్ కలిగి ఉన్నారు

పంచసంస్కారాదులను పొందుట మొదలైనవి బాహ్యశుద్ధిగా చెప్పబడింది.

ఆళ్వార్ తమ నామధేయములను ఒక పాశురమున తెలిపారు. ఈ నామధేయములు తన  బాహ్యాంతర శుద్ధత్వమును తెలుపుచున్నవి. అవి – అంగమలత్తడ వయల్ శూళ్ ఆళినాడన్, అరుళ్ మారి, అరట్టముఖి, అడైయార్ శీయమ్ కొఙ్గు మలర్  క్కురయలూర్ వేళ్ మంగైవేన్దన్, కూర్ వేళ్ పరకాలన్, కళియన్ (పెరియ తిరుమొళి 3-4-10)

శుడర్ మానవేల్ –  ప్రకాశవంతమైన పెద్దనైన బల్లెము కలిగిన వారు,  మంచి నిర్వాహణాధికారి,  విశేష ప్రతిభాపాటవం కలవారు  తిరుమంగై మన్నన్ .

తూయోన్  వేళ్  వాళి యరో- ఈ తనియన్  లో ఆళ్వార్ తో పాటు ప్రభావం కల వారి  కత్తి కూడ మంగళాశాసనం కావింపబడినది. ఆండాళ్ కూడ తమ తిరుప్పావై-24 పాశురమున- ” నిన్ కైయిళ్  వేళ్ పోత్తి? ” అని కృష్ణునకు మంగళం పాడేటప్పుడు అతని ఆయుధమైన బల్లెమునకు కూడా మంగళం  గావించెను కదా.  ఆళ్వార్  తమ ఆయుధమైన బల్లెము గురించి ఇలా   అంటున్నారు ‘ కొత్తవేళ్’ (పెరియ తిరుమొళి 3-2-10) అని- ఏ లోపాలు లేని ఎల్లప్పుడు విజయ సారథ్యం వహించునది ఆళ్వార్ బల్లెము. ఈ తనియన్ అనుగ్రహించిన వారికి( ఎంపెరుమానార్) ఆళ్వార్ తో పాటు వారి ఆయుధం పైన కూడ అధిక వ్యామోహం ఉన్నదని తెలుస్తున్నది,  కావుననే ఆయుధానికి కూడ మంగళం గావించారు.

రెండవ పాశురం కూడ ఎంపెరుమానార్ చే అనుగ్రహింప బడినది.

(ఈ పాశురానికి పిళ్ళైలోకం జీయర్ వారి వ్యాఖ్యానము  లేదు  కావున కేవలం ప్రతి పదార్థం మాత్రమే ఇవ్వబడింది.)

శీరార్ తిరువెజుక్కూట్ఱిరుక్కై ఎన్ఱుమ్ శెంతమిళాళ్                                                                                                   ఆరావముదన్ కుడన్దై పిరాన్ తన్ అడియిణైక్కుళళ్|                                                                                             ఏరార్ మఱైప్పొరుళ్ ఎల్లామ్ ఎడుతదు ఇవ్వులగుయ్యవే                                                                                   శోరామల్ శొన్న అరుళ్ మారి పాదమ్ తుణై నమక్కే||

ప్రతిపదార్థం 

ఆర్- పూరింప బడినది                                                                                                                                           శీర్ – గొప్ప శబ్దార్థములతో
తిరువెజుక్కూట్ఱిరుక్కై ఎన్ఱుమ్- తిరువెజుక్కూట్ఱిరుక్కై అను ప్రబంధము
శెంతమిళాళ్-  అందమైన తమిళ భాషలో ఉన్న ప్రబంధం
అడియిణైక్కుళళ్- ఎంపెరుమాన్ పాదపద్మముల పై  ఆలాపించబడిన
ఆరావముదన్ – ఆరావముదన్ అను నామము కల
కుడన్దై పిరాన్ తన్ – తిరుకుడన్దై  పెరుమాళ్
ఏరార్ మఱైప్పొరుళ్ ఎల్లామ్ ఎడుతదు – అపౌరేషయముగా పేరుగాంచిన వేదం యొక్క  సారమును స్పష్ఠముగా తెలుపునది.
ఇవ్వులగుయ్యవే- ఈ సంసారమును ఎరిగి జీవించుటకు
శోరామల్ శొన్న- వేదార్థములను వేటిని విడువక అన్నింటిని తెలిపిన
అరుళ్ మారి – కృపావర్షమును వర్షించు తిరుమంగై ఆళ్వార్
పాదమ్ – శ్రీ పాద పద్మములు
తుణై నమక్కే- మాకు రక్షకం

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజ దాస

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/04/thiruvezhukurrirukkai-thaniyans-invocation/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

e-book of the whole series: http://1drv.ms/1J8z9Go

Audio

పన్నిద్దరాళ్వార్లలో ఒకరైన తిరుమంగైఆళ్వార్ల కు మాత్రం అనేక ప్రత్యేకతలున్నాయి. లోకములో అందరూ ఆచార్యులను ప్రార్ధించి పంచసంస్కారము పొందుతారు. కాని వీరు మాత్రము మానవమాత్రులను ఆశ్రయించక తిరునరయూర్ నంబిని  ఆశ్రయించి  పంచసంస్కారములను పొందారు. తిరుక్కణ్ణపురం పెరుమాళ్ళ దగ్గర తిరుమంత్రార్థమును పొందారు. వీరిది శార్ఘ అంశమని పెద్దలు చెపుతారు. అందుచేతనేమో వీరి పనులు, పాటలు బాణములా వాడిగా వుంటాయి.  వీరి  అసలు పేరు నీలుడు, ధర్మపత్ని కుముదవల్లి చేత సంస్కరింపబడటం  వలన వీరికి  తిరుమంగై ఆళ్వార్ల న్న పేరు స్థిరపడిపొయింది.  అర్చా రూపంలో కూడా  కుముదవల్లి సమేతంగానే దర్శనమిస్తారు.  వీరు అతి వేగంగా పరిగెత్తే ఆడల్మా అనే గుర్రాన్ని ఎక్కి దివ్యక్షేత్రాలన్నీ తిరిగి సేవించి మంగళాశాసనము చేసారు.

” మారన్ పణిత్త తమిళ్ మరైక్కు ఆరంగం కూఱ”   అని మణవాళమామునులు అన్నట్లు నమ్మాళ్వార్ల ద్రావిడవేదమునకు  ఉపనిషత్ సారమైన ఆరు ప్రబంధాలు పాడారు . అవి1.పెరియతిరుమొళి 2.తిరుక్కుఱుందాండగమ్ 3 . తిరు నెడుందాండగమ్ 4. తిరువెళుకూఱ్ఱిరుక్కై 5.శిరియ తిరుమడల్ 6.పెరియ  తిరుమడల్.

   జీవాత్మ ముక్తపురుషుడై పరమపదమునకు బయలుదేరినపుడు నిత్యసూరులు ఎదురేగి బ్రహ్మరథము లో తీసుకొని వెళతారని శాస్త్రము చెపుతున్నది.  తిరుమంగై ఆళార్లు తిరుమంత్రమే కత్తితో బెదిరించి పొందినవారు. ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు పరమపదమునకు చేర్చుకోవటానికి ఆలస్యము చేసాడేమో నని బ్రహ్మరథమును తానే అక్షర రూపములో చేసుకున్నారు. అదే తిరువెళుక్కూఱ్ఱిరుక్కై  ప్రబంధము.  ఇందులో ఏడు భాగాలున్నాయి, కాని చూడటానికి ఒకటే పాశురములా కనపడుతుంది. ఆ ఏడు భాగాలలో వచ్చే అంకెలను వరుసగా అమరిస్తే రధం రూపు కడుతుంది. చివర కంబర్ రాసిన శ్రీ రామాయణములో ఇదే అర్ధం వచ్చే పాశురాన్ని కలిపి సేవించడం ఆచారముగా పెద్దలు ఏర్పాటు చేసారు.

తిరుమంగై ఆళ్వార్  పెరియ తిరుమొళిని మొదట  పాడారు. అందులో భగవంతుడిని దేహాత్మ సంబంధమునుతొలగించమని ప్రార్థిస్తూ ముగించారు.

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై (తిరువెళుకూత్తిరుక్కై అని కూడ వ్యవహరింపబడుతుంది) తిరుమంగైఆళ్వార్ అనుగ్రహించిన ఆరు ప్రబంధములలో మొదటిది.

తిరుమంగైఆళ్వార్ అనుగ్రహించిన ప్రబంధములలో  మొదటిదైన  పెరియతిరుమొళి లో ఈ దేహసంబంధమును తొలగించమని(ఆత్మకు దేహముతో ఉన్న సంబంధం) ప్రార్థించిరి. తమ రెండవ ప్రబంధమైన తిరుక్కురుదాణ్డగం లో, ఎంపెరుమాన్ తాను ఆళ్వార్ కి తమపై ఆర్తిలో  పరాకాష్ఠ వచ్చేంతవరకు  దర్శనమివ్వలేదు, ఈ ఆలస్యపు విరహాన్ని ఆళ్వార్  భరించలేకపోయిరి.  ఎలాగైతే బాగా దప్పికగొన్న వాడు నీటిలో దిగి ఆ నీటిని త్రాగి దానిలో  మునిగి తనపై కుమ్మరించుకుంటాడో ఆళ్వార్ కూడా ఆ మాదిరి తమ గానములో  ఎంపెరుమాన్ తో సంభాషించడం, సాష్టాంగ పడటం/విచారపడుతూ తమకై ఆలోచిస్తూ తామ ఉనికికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ ప్రబంధములో. ఎప్పుడైతే బాగా దప్పికఉన్న   వాడు కొంత నీరు త్రాగిన తర్వాత ఆ తృప్తి తీరక మళ్ళీ మళ్ళీ నీటిని త్రాగాలని అనుకుంటాడో,  ఆ రీతిగా ఆళ్వార్ కూడ ఎంపెరుమాన్ అనిభవించాలని ఆర్తితో ఉన్నారు. అలా తమ మూడవ ప్రబంధమైన తిరువెజుక్కూట్ఱిరుక్కై లో తాము తిరుకుడందై(కుంభకోణం) ఆరావముదన్ కు పరతంత్రులై వారిని అనుభవించాలని వాంఛతో ఉన్నారు. అందుకే ఇది శరణాగతి ప్రబంధమైనది. (నమ్మాళ్వార్ కూడ   తిరుకుడందై ఆరావముదన్ కు తమ తిరువాయ్ మొళి 5-8 లో  శరణాగతి చేశారు)

ప్రబంధ నామ నిర్ణయము:  తిరువెజుక్కూట్ఱిరుక్కై- ఎజు- ఏడు, కుఱు- విభాగములు, ఇరుక్కై – కలిగి ఉన్న. లేదా  ఇది ఏడుగా ఉన్నది –  కవిత్వం పై  దేశ, కాల, గణనలపై  ఆధారపడి  ” చిత్రకవిత్వం ” గా ప్రస్తావింపబడుచున్నది. తిరువెజుక్కూట్ఱిరుక్కై ని రథబంధ నిర్మాణంలో లిఖించవచ్చు. రథం ప్రారంభములో కొద్ది వెడల్పుతో ఆరంభమై క్రమంగా వెడల్పు అధికమయిన్నట్లుగా,  తిరువెజుక్కూట్ఱిరుక్కై కూడ పాశురం ప్రథమపంక్తిలో 123 సంఖ్యలను , తరువాతి పంక్తిలో12321 సంఖ్యలను, ఆ పై పంక్తిలో 123454321 సంఖ్యలను , ఆ పై  పంక్తిలో 12345654321 సంఖ్యలను, ఆ పై పంక్తిలో 1234567654321  సంఖ్యలను ప్రయోగించడం జరిగినది.

thiruvezhukURRirukkai

పద్యపు ఈ నిర్మాణాన్ని రథబంధం గా వ్యవహరిస్తారు. ని నిర్మాణ ప్రబంధ రూపం నయనాందకరం చేస్తుంది ఔత్సాహికులకు – thiruvezhukURRirukkai_telugu_drawing

తిరువెజుక్కూట్ఱిరుక్కై తెలుగు చిత్ర పటం

చాలా దివ్యదేశములలో తిరువెజుక్కూట్ఱిరుక్కై ప్రబంధ పారాయణ  రథోత్సవమునాడు చేయబడుతుంది.

ఈ అనువాదం ప్రతిపదార్థ నిర్మాణమునకై ఉద్దేశించినది కాదు. వ్యాఖ్యానములలోని విశేషాంశాలను అందించడానికై ప్రయత్నం చేయబడింది. ఏదైని మార్పులు చేర్పులు అవసరమైతే మమ్మల్ని సంప్రదిందగలరు. మీ విలువైన  అభిప్రాయాలను మేము సదా ఆహ్వానిస్తాము.

వ్యాఖ్యాన చక్రవర్తి అగు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై గారి వ్యాఖ్యానముతో అందించదడింది.

వ్యాఖ్యానపు వివరణాత్మక వర్ణనలకు  పుత్తూర్ స్వామి యొక్క భాష్యం చాలా వరకు ఉపయోగపడింది.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/04/thiruvezhukurrirukkai/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvezhukURRirukkai – Audio

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

iyaRpA

Meanings

thiruvezhukURRirukkai

Full rendering

thaniyan – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-0-thaniyan

section 1 – oru pErundhi – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-01

section 2 – orumuRai irusudar – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-02

section 3 – mUvadi nAnilam – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-03

section 4 – nAl thisai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-04

section 5 – muththI nAnmaRai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-05

section 6 – aimpulan agaththinuL – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-06

section 7 – mukkaN nAlthOL – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-07

section 8 – kURiya aRusuvai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-08

section 9 – nin Iradi – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-09

section 10 – neRi muRai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-10

section 11 – aRu vagaich chamayamum – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-11

section 12 – kunRA madhumalar – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-12

conclusion – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-conclusion

pAsurams rendered by azhagiya maNavALan rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvezhukURRirukkai – 13

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series

Previous section

sARRuppAdal by kambar (Concluding pAsuram by poet kambar)

Poet kambar has sung a pAsuram on thirumangai AzhwAr, which we recite at the end of thiruvezhukURRirukkai.

idam koNda nenjaththu iNangik kidappana
enRum thadam koNda thAmarai sUzhum malarndha thaN pUnkudanthai
vidam koNda veN pal karum thuththi chenkaN thazhal umizh vAi
padam koNda pAmbaNaip paLLi koNdAn thiruppAdhankaLE

Word by word meaning:

kudanthai – In thirukkudanthai
sUzhum – that is surrounded
ponni – by kAvEri
thAmarai koNda thadam – and by the ponds having lotuses
thaN pU – full of cool/nice/pleasant flowers
malarndha – that have blossomed,

paLLi koNdAn – ArAvamudhAzhvAr is lying down
padam koNda pAmbu aNai – in the bed that is thiruvananthAzhwAn (Adhi sEshan) who has opened his hood,
vidam koNda – who is having venom
veN pal – and white teeth,
karum thuththi – dark dots (in the hood)
sem kaN – and reddish eyes,
thazhal umizh vAi – and with mouth spitting fire;

thiru pAdhangaLE – (such ArAvamudhAzhvAr’s) beautiful divine feet (only)
enRum iNangik kidappana – is always felt in
nenjaththu – (thirumangai AzhwAr’s) heart
idam koNda – (heart that is) wide and deep.

Simple meaning

In this section, we see kambar’s poem on thirumangai Azhwar, which is recited at the end of thiruvezhukURRirukkai.

Similar to thirumangai Azhwar who described thirukkudanthai in thiruvezhukURRirukkai, kambar describes thirukkudanthai, and AravamudhAzhwAr, and thiruvananthAzhvAn, and that emperumAn‘s thiruvadi (divine feet) is what is always present in thirumangai AzhwAr‘s wide and deep heart.

avathArikai (Introduction): This song that is said to be authored by the poet kambar is recited at the end of thiruvezhukURRirukkai. In this, kamba nAttAzhvAr describes the greatness of thirumangai AzhwAr.

vyAkyAnam

ponni – thAmarai koNda thadam sUzhum : Should read the meaning as: Surrounded by the river cauvery, and by ponds having lotus flowers, thaN pUnkudanthai – is thirukkudanthai which is full of pleasant and cool flowers; in that place, emperumAn is having sayanam.

Describes the bed in which He is lying down by saying: vidam koNda … pAmbaNai .

vidam koNda veNpal – Having venomous white teeth to bite the asuras and rAskshasas

karum thuththi – having black dots in the hood

sem kaN – As he is always alert to protect emperumAn, he is having reddish eyes due to fear/doubt.

thazhal umizh vAi – As said in “Angu AravAram adhu kEttu azhal umizhum pUnkAr aravaNai” [nAnmugan thiruvandhAdhi 10], due to fear/doubt (about enemies trying to harm emperumAn), he is having mouth that spit fire.

padam koNda pambaNaip paLLi koNdAn – As thirumangai AzhwAr himself sang in thiruvezhukURRirukkai “Adu aravu amaLiyil aRi thuyil amarndha parama”, starting from “veN pal” till here, kambar immerses in the beauty of ArAvamudhAzhvAr’s bed that is thiruvananthAzhwAn’s whiteness of teeth, blackness of the dots (in the hood), redness of the eyes, and the color of flames from the mouth, whiteness of the hood, bluish hue of the body – that is kambar is enjoying the beauty of mixture of colors of thiruvananthAzhvAn.

thiruppAdhangaLE – only the two beautiful divine feet,

idam koNda nenjaththu iNangik kidappana – As thirumangai AzhwAr himself graced the words “veLLaththAn vEnkataththAnElum kalikanRi uLLaththinuLLE uLan kaNdAi” [periya thirumozhi 11-5-10], as emperumAn loves the big and deep heart of thirumangai Azhwar, His two beautiful divine feet always reside in one part of his heart.

As said in ubhaya vEdhanthas (samskrthm and thamizh): “vishvasya Ayathanam mahath” [nArAyaNa suktham] (it is the heart that is a big temple of sarvEshwaran), and “nenjamE neeL nagarAga irundha en thanjanE!” [thiruvAimozhi 3-8-2], the srIvaishNavas’ hearts are talked as grand temples and wide places for Him to reside.

thirukkudanthai_aravamudhazhvar_divine_feet

{
In srIvachana bhUshaNam, piLLai lokAchAriar says (with rough translation):

ankuththai vAsam sAdhanam, inkuththai vAsam sAdhyam – His stay in temples is the means; His stay in srIvaishNavas’ hearts is the goal.

… idhu sidhdhiththAl avaRRil Adharam mattamAi irukkum” – IF emperumAn gets a place here (heart), then he would try to neglect that place (temple).

iLam kOyil kai vidEl enRu ivan prArththikka vENdumpadiyAy irukkum” – the devotee would have to plead to emperumAn not to neglect so.

prApya prIthi vishayathvaththAlum, kruthagyathaiyAlum, pinbu avai abhimathangaLai irukkum” – Due to emperumAn’s love towards the srIvaishNavar, and due to emperumAn being grateful to the temple for getting Him these hearts, he would then continue to reside in the temples.

idam_koNda_nenjangaL_thiruvAli_thirunagai_uthsavam_2013 (Small)Hearts where emperumAn resides (photo from thiruvAli thirungari AzhwAr uthsavam 2013)

}

Conclusion of kambar’s sARRu pAsuram related to thiruvezhukURRirukkai.

Conclusion of translation of thiruvezhukURRirukkai

AzhwAr thiruvadigaLE charaNam
emperumAnAr thiruvadigaLE charaNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE charaNam
jIyar thiruvadigaLE charaNam
puththUr ‘sudharsanam’ krishNamAcharya swamy thiruvadigaLE charaNam

– – – – – –

Translation by raghuram srInivAsa dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

 

thiruvezhukURRirukkai – 12

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series

Previous section

pAsuram where thirumangai AzhwAr performs sharaNAgathi to thirukkudanthai ArAvamudhan.

kunRA madhumalarch chOlai vaNkodip padappai
varupunal ponni mAmaNi alaikkum
sennel oN kazhanith thigazhvanam uduththa
kaRpOr purisai kanaka mALigai
nimirkodi visumbil iLampiRai thuvakkum
selvam malgu then thiruk kudanthai
anthaNar manthira mozhiyudan vaNanga
Adaravu amaLiyil aRithuyil amarndha parama
nin adi iNai paNivan
varum idar agala mARRO vinaiyE.

Word by word meaning

kunRA madhu – having unlimited honey
malar chOlai – (from the) groves full of flowers,
vaN kodi padappai – and with gardens having beautiful creepers,
ponni – with cAuvEry river
varu punal – always having proliferating water,
mA maNi – and the best gems
alaikkum – great in number thrown by its waves,
sennel oN kazhani – having fields that are beautified by rice of yellowish hue,
thigazh vanam uduththa – surrounded in all the four sides by wilderness / grove / forest,
kaRpOr purisai – town inhabited by the learned,
kanakam mALigai nimir kodi – flags fluttering upward from the golden palaces/mansions
visumbil – in the sky
thuvakkum – touching/caressing
iLa piRai – the young moon,
selvam malgu – (it is the) wealthy and
then thiru kudanthai – beautiful thiruk kudanthai,
Adu aravu amaLiyil – (where you are leaning) in the bed of Adhi sEshan with its open hood
aRi thuyil amarndha – and involved in doing yOga nidhrai (meditating sleep),
anthaNar – (that is suitable for) brAhmaNas
manthiram mozhiyudan vaNanga – to recite vEdha sukthas;
parama – hey paramEshwara!
nin adi iNai paNivan – am surrendering to your two divine feet
varum idar agala – for the removal of hurdles that may come in the way (of reaching You);
mARRu vinai – please remove those hurdles by your mercy.

thirukkudandhai_aravamudhAzhvArthirukkudanthai ArAvamudhAzhvAr

Simple meaning

In this concluding pAsuram, thirumangai AzhwAr surrenders to the lotus feet of thirukkudanthai emperumAn. He describes the wealth and nature of the place, how river cauvEry with its rich water base brings in gems and other valuables, how the learned ones living there – like thirumazhisai AzhwAr whose fame spread in all the eight directions – worship the emperumAn with their vEdhanthA sUkthis, and so on.

Like nammAzhwAr, here thirumangai AzhwAr also surrenders to ArAvamudhan’s divine feet, and pleads Him to get him rid of the samsAram.

vyAkyAnam

Now, “kidandhavARu ezhundhirundhu pEsu” (~ please get up and converse) [thirchchandha viruththam 61], (sung by thirumazhisai AzhwAr), that is, if devotees request/command, He would do as requested/commanded, so thirumangai AzhwAr considers the sowlabhyam (neermai / easiness of attainment) of, and where beauty resides, that is AravamudhAzhwAr, and surrenders to Him similar to nammAzhwAr surrendering to Him.

azhwar-thiruvadi-thozhal

kunRA madhu malarch chOlai – Having groves with ever increasing sumptuous honey, and the flowers that keep adding such honey; if they were fed with manure/fertilizer and water, then those flowers of honey might not grow – since these groves are growing by the flood of nectar that is the divine sight of aravamudhAzhvAr, they grow as during ever existing spring season.

vaNkodip padappai – Having beautiful aquatic lands (or gardens) of posts of creepers (or the creepers), and having straws (padappai) and such various creepers, such gardens; or it is talking about aquatic lands having beetel leave plants. ‘vaN’ refers to richness of it and the beauty that shows because of it.

varupunal ponni mAmaNi alaikkum – Description of the river Cauvery. Having overflowing richness of water, that brings along and accumulates precious gems; (and the river as described in various texts): “chanjchachchAmara chandra chandhana maHa mANikya mukthOthkarAn kAvErI laharIkarair vidhadhathI” [rangaraja sthavam 1-21] ( kAvEri that comes carrying attractive chAmaram (white hair from the yak tail – used in Fan/whisk), green camphor, sandal, best gems, pearls); “ALariyAl alaippuNda yAnai maruppum agilum aNimuththum veNsAmaraiyOdu ponni malaippaNdam maNdath thiraiyundhu” [periya thirumozhi 3-8-3]; chandhinOdu maNiyum kozhikkum punal kAviri” [periya thirumozhi 5-4-1], “vEyin muththum maNiyum koNarndhu Ar punal kAviri” [periya thirumozhi 5-4-9], “thisai vil vIsum sezhu mAmaNigaL sErum thirukkudanthai” [thiruvAimozhi 5-8-9]”  so made are the pAsurams on kAvEri, isn’t it?

sennel oN kazhaNi – due to kAviri the rice fields are growing in abundance and they prosper, and so they look beautiful; the place is having such beautiful fields;

thigazh vanam uduththa – due to the ever flowing water, abundant forests are surrounding the place;

kaRpOr purisai – In the place where it was said “thisai vil veesum sezhumAmaNigaL” [thiruvAimozhi 5-8-9], that talked about great personalities who lived in the city (thirukkudanthai), like thirumazhisai AzhwAr and others whose fame spread in all eight directions, “purisai” stands for puri – city/place. Or, when read as “puri sei” it implies the city that was made; Or, “purisai” as the protective wall”, like “kaRpu Or purisai” where the divine walls have nice designs made in them.

kanaka mALigai – in the palaces/mansions made of gold,

nimir kodi visumbil iLam piRai thuvakkum – the flags that are mast in such palaces, are long and tall and such that they, up in the sky, caress the young moon with their hoods – shows the greatness of the palaces; thuvakkum – can consider as touching it by surrounding the moon, or as stopping it.

selvam malgu then thirukkudanthai – In thiruk kudanthai that is of the best wealth and sweetness. ‘selvam malgu’ to show the greatness of wealth, ‘then’ to show its sweetness.

andhaNar manthira mozhiyudan vaNanga – brAhmaNas who consider only You as their desire, who are well versed in the vEdhas, go unto you and recite the vEdhAntha sUkthis which they safeguard from being heard by those not qualified/eligible, as said in “manthram yathnEna gOpayEth” [try hard and hide/safeguard the manthras].

Adu aravu amaLiyil aRi thuyil amarndha parama – expanded due to the contact of emperumAn’s divine body, He lies down on that thiruvananthAzhwAn (AdhisEshan) as the bed, and thinks deep about helping the world; and due to that You appear apt to be said as “You are The sarvEshwaran”!

Adu aravu – snake that dances with its hood open. Also can say that as thiruvananthAzhwAn inhales and exhales, he is like a sleeping cradle as he shrinks and expands his body.

nin adiyiNai paNivan – am surrendering in your divine feet. Even if You shun me, those divine feet would accept me, and so am with determination have taken your divine feet as the means. {pirAttiyum avanum vidiul thiruvadigaL vidAdhu, thiN kazhalAi irukkum – mumukshuppadi}

varum idar agala – For the enemies that appear in this world which prevent me from enjoying your divine feet and also from enjoying your nature, appearance, and character (svarUpa rUpa guNam), which is ..

mARRO vinaiyE – the connection with the samsAram, You please rid me of that biggest sin/trouble.

adiyiNai paNivan … maRRO vinai – adiyEn surrendered to you as the means as per my (AthmA’s) nature; You please rid me of the sadness because of connection with the samsAram, as per Your nature. Like nammAzhwAr who said “thariyEn ini un charaNam thandhu en sanmam kaLaiyAyE” [thiruvAimozhi 5-8-7], thirumangai AzhwAr thus surrenders to Him with divine thiruvadi as the means for getting rid of unwanted and for achieving the wanted (anishta nivruththi, ishta prApthi).

thirumangai-azhwarNote: This section concludes the vyAkyAnam for thiruvezhukURRirukkai. One more thing.. there is a next section, which is about what poet kambar has written as a pAsuram about thirumangai AzhwAr; traditionally it is also included when reciting thiruvezhukURRirukkai.

– – – – – –

Translation by raghuram srInivAsa dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvezhukURRirukkai – 11

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series

Previous section

1-2-3-4-5-6-7-] 6-5 – 4-3-2-1  (ends)

aRu vagaich chamayamum aRivaru nilaiyinai
aimpAl Odhiyai Agaththu iruththinai

aRamudhal nAngavaiyAy mUrththi mUnRAi
iruvagaip payanAi onRAi virindhu ninRanai

Word by word meaning

aRu vagai chamayamum – Six type of other philosophies
aRivu aru – cannot know/understand
nilaiyinai – You; such is your nature;
aimpAl Odhiyai – pirAtti whose hair is identification of five ways of hair;
Agaththu iruththinai – have placed her in your divine chest.
—-
aRam mudhal nAngu avai Ay – You are the one who grants the four goals – aRam (dharma), poruL (things/wealth), inbam (pleasure), vIdu (srIvaikuNtam)
mUrthy mUnRu Ay – as antharyAmi for the three mUrthys
iru vagai payan Ay – You are the one who creates happiness and sadness (based on karmAs)
onRu Ai virindhu ninRanai – just the self (in the beginning), and then expanded as the whole world.

Simple translation

These phrases talk about the aishwaryam (parathvam) of emperumAn.

It is impossible for those denying the emperumAn, that is those who believe in other six philosophies to reach/know emperumAn.

You have placed srIdhEvi pirAtti in your divine chest, where she stays at all times, to do purushakAram (recommendation).

You are the grantor of the four goals of beings; you are the antharyAmi of the three mUrthys; You are the one who controls the happiness and sadness of beings according to their karmas; You who was the only One existing during praLayam (annihilation), expanded into many, and gave names and shapes to things, and You are responsible for their being as the antharyAmi.

So it is not possible for me to lose you because of any lack of greatness/aishwaryam on Your part, says thirumangai AzhwAr.

vyAkyAnam

aRuvagaich chamayamum aRivaru nilaiyinai – It is not possible to know You by those who do not accept you, that is, chArvAkar, bouththar, samaNar, naiyAyika’vaishEshikar (thArkkikar), sAnkyar, pAshupadhar;   by this, Azhwar implies the meaning, “When you are beyond reach for those who do not accept you, you are beyond reach even for me who accepts you!”

aimpAl Odhiyai Agaththu iruththinai – You hold periya pirAtti in your divine chest; periya pirAtti having the five identifications of a good hair – being curled, shining, fragrant, dense, and soft.

Agaththu iruththinai – thiruvadi (hanuman) was corrected by pirAtti, “pApAnAm vA shuBhAnAm vA vaDhArhANAm plavangama | kAryam karuNamAryENa  na kashchith nAparADhyathi ||“ [rAmAyaNam yudhdha kANdam 116-44] (hey vAnara! whether one has done sins or good deeds, even if they are to be killed, even in their matters a just person should show kindness. There is no one (in this world) who has not done any mistakes!); such pirAtti is kept in Your divine chest such that she is always available for purushakAram (recommendation);

pApAnAm_vaWhen saying “mangaiyar iruvarum varuda”   in a previous phrase, it referred to both srIdhEvi and bhUdhevi as doing purushakAram, but here it mentions the importance of srIdhEvi who is always present in the divine chest of emperumAn; so this is not insignificant. Or, it can be taken as this referring to srIdhEvi here to imply that emperumAn gets His aishwarya, (parathva), soulabhyam, beauty etc., due to pirAtti only. This idea is used in the upcoming phrases.

To begin with it talks about His aishwaryam.

aRam mudhal nAngavaiyAy – You are the four goals (purushArtham) – that are, aRam (dharma/charity), poruL (things/wealth), inbam (pleasure/happiness) and vIdu (srI vaikuNtam); “chathurNAm purushArththAnAm dhAthA dhEva: chathurBhuja:” [nArAyaNan who has got four arms, is the one who grants the four purushArthas].

“dhEvEndhras thriBhuvanam arththamEkapinga:
sarvardhDhim thriBhuvanagAm cha kArththavIrya: |
vaidhEha: paramapadham prasAdhya vishNum
samprAptha: sakala pala pradhO hi vishNu: ||”   [vishNu dharmam 43-47]

[ By worshiping vishNu, dhevEndhra got three worlds, kubEran the wealth, kArththa vIryan the fame that spread to the three worlds, and janaka mahArAjan the paramapadham; such is vishNu bhagavAn who grants what one wishes.] – so since he is the one who can give the four goals, He himself is those goals, so says AzhwAr.

mUrthy mUnRAi – Three mUrthys, that are: brahmA, rudhra, and indhra; emperumAn is the antharyAmi in them; Or, if considering the three – brahmA, vishNu, rudhra, then it talks about how emperumAn stands between the two and does the protection himself, and does the creation and destruction as antharyAmi in brahmA and rudhra.

srushti sthithi anthakaraNIm brahma vishNu shivAthmikAm |
sa samjyAm yAthi BhagavAn Eka Eva janArthdhana: ||” [vishNu purANam 1-2-66]

[creation, protection, and destruction are the three activities for which janArthdhanan takes the three names (and forms) of brahmA, vishNu, and shiva], so said srI parasara rishi.

iruvagaip payanAi – happiness, sadness are the two types of states due to karmas – he is the one who controls them.

onRAi virindhu ninRanai – during praLayam (annihilation), all the things would be without any name or form and stick together with emperumAn, so he is said as ‘sadhEva” [chAndhokya upanishad 6-2-1], that is, He is the only one existing; then during creation, he decides “bahu syAm” [chAndhokya Upanishad 6-2-3] (I shall become many/multiply), and expands to many things that get name and form.

Or, instead of creation, and praLaya (annihilation) times, it can also mean that during all times, all the things are parts of Him, so we can say “sentient and non-sentient things are parts of the body of emperumAn; such emperumAn is the one truth” – he is such.

And it can be considered as follows. Even though He is having these things as his body, He is not affected by the blemishes of those things.

Starting from ‘aRamudhal” till current phrase, His aishwaryam (parathvam) has been mentioned. From this, AzhwAr has implied, “It is not possible for me to lose (You) because of any lack of aishwaryam on Your part”

Note: With this the phrases that follow a numbering pattern ends. In the next pAsuram of this prabandham, thirumangai AzhwAr surrenders to thirukkudandhai emperumAn.

– – – –

Translation by raghuram srInivAsa dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org