Category Archives: rAmAnusa nURRanthAdhi

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ -71 ರಿಂದ 80 ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ << 61-70 ಪಾಸುರಗಳು

ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪಾಸುರಂ . ಅವರ ವಿನಂತಿ ಕೇಳಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡಿ ,ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಅಮುಧನಾರರ ಜ್ಞಾನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ಅಮುಧನಾರ್ ಬಹಳ ತೃಪ್ತರಾದರು.

ಶಾರ್ನ್ದದು  ಎನ್ ಶಿಂದೈ ಉನ್ ತಾಳಿಣೈಕ್ಕೀೞ್ ಅನ್ಬು ತಾನ್ ಮಿಗವುಂ

ಕೂರ್ನ್ದದು ಅತ್ತಾಮರೈತ್ ತಾಳ್ಗಳುಕ್ಕು ಉನ್ ತನ್ ಗುಣಂಗಳುಕ್ಕೇ 

ತೀರ್ನ್ದದು ಎನ್ ಶೈಗೈ ಮುನ್ ಶೈವಿನೈ  ನೀ ಶೈವಿನೈ ಅದನಾಲ್

ಪೇರ್ನ್ದದು ವಣ್ಮೈ  ಇರಾಮಾನುಶ ಎಮ್ ಪೆರುಂ ತಗೈಯೇ 

ಓ ರಾಮಾನುಜ ಉದಾತ್ತತೆಯ ಗುಣವುಳ್ಳವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ! ನನ್ನ ಅಲೆದಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದ ಕಮಲದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾದವು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾದವು.

ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೈತ್ತನನ್ ತೀಯ ಸಮಯಕ್ ಕಲಗರೈ ಕಾಶಿನಿಕ್ಕೇ

ಉಯ್ತ್ತನನ್ ತೂಯ  ಮಱೈ ನೆಱಿ ತನ್ನೈ ಎನ್ಱು  ಉನ್ನಿ ಉಳ್ಳಂ

ನೆಯ್ತ ಅನ್ಬೋಡು ಇರುಂದು ಏತ್ತುಂ ನಿಱೈ ಪುಗೞೋರುಡನೇ

ವೈತ್ತನನ್ ಎನ್ನೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮಿಕ್ಕ ವಣ್ಮೈ  ಸೆಯ್ದೇ      

ರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರನ್ನು [ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ] ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವೇದಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಣ್ಮೈಯಿನಾಲುಮ್ ತನ್ ಮಾಧಗವಾಲುಮ್ ಮದಿ ಪುರೈಯುಂ

ತಣ್ ಮೈ ಯಿನಾಲುಮ್  ಇತ್ ತಾರಣಿಯೋರ್ಗಟ್ಕುತ್ ತನ್ ಶರಣಾಯ್

ಉಣ್ಮೈ  ನಲ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ಉರೈತ್ತ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಉನ್ನುಮ್

ತಿಣ್ಮೈ  ಅಲ್ಲಾಲ್ ಎನಕ್ಕು ಇಲ್ಲೈ ಮಱ್ಱು ಓರ್ ನಿಲೈ ತೇರ್ನ್ದಿಡಿಲೇ 

ರಾಮಾನುಜರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ [ಮತ್ತು  ಯಾರನ್ನೂ ಕೀಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ] ಉಪದೇಶಿಸುವ ಮಹಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತರರ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಚಂದ್ರನ ತಂಪು ಅವನಿಗಿದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಜನರಿಗೆ [ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ] ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರದ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಇತರ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸುಲಭತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುದನಾರ್  ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ತೇರಾರ್ ಮಱೈಯಿನ್ ತೀಱಂ  ಎನ್ಱು  ಮಾಯವನ್ ತೀಯವರೈಕ್

ಕೂರ್ ಆೞಿ ಕೊಣ್ದು ಕುಱೈಪ್ಪದು ಕೊಣ್ಡಲ್ ಅನೈಯವಣ್ಮೈ

ಏರ್ ಆರ್ ಗುಣತ್ತು  ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಅವ್ವೆೞಿಲ್ ಮಱೈಯಿಲ್

ಸೇರ್ದವರೈಚ್ ಚಿದೈಪ್ಪದು ಅಪ್ಪೋದು ಒರು ಸಿಂದೈ  ಸೆಯ್ದೇ    

ವೇದಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿದವರನ್ನು ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ದೈವಿಕ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಮೇಘದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ, ಅನೇಕ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮುಧಾನಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರೂ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುವರು .

ಸೆಯ್ತ ಲೈಚ್ ಚಂಗುಂ ಶೆೞು ಮುತ್ತಂ  ಈನುಮ್  ತಿರು ಅರಂಗರ್

ಕೈತ್ತಲತ್ತು  ಆೞಿಯುಂ ಸಂಗಮುಂ ಏನ್ದಿ  ನಂ ಕಣ್  ಮುಗಪ್ಪೇ

ಮೊಯ್ತ್ತು ಅಲೈತ್ತು ಉನ್ನೈ ವಿಡೇನ್  ಎನ್ಱು  ಇರುಕ್ಕಿಲುಮ್ ನಿಂ ಪುಗ ೞೇ

 ಮೊಯ್ತ್ತು ಅಲೈಕ್ಕುಂ ವಂದು ಇರಾಮಾನುಶ ಎನ್ನೈ ಮುಱ್ಱುಂ ನಿನ್ಱೇ

ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಂಖಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ರ  ಮತ್ತು ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿ “ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು”, ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಗುಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತವೆ, ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ತನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮುಧನಾರ್  ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿನ್ಱ ವನ್ ಕೀರ್ತಿಯುಂ ನೀಳ್ ಪುನಲುಮ್ ನಿಱೈ ವೇಂಗಡಪ್ ಪೋರ್

ಕುನ್ಱಮುಂ ವೈಗುಂದ ನಾಡುಂ ಕುಲವಿಯ ಪಾಱ್ಕಡಲುಂ

ಉನ್ ತನಕ್ಕು ಎತ್ತನ್ನೈ ಇನ್ಬಂ ತರುಂ ಉನ್ ಇಣೈ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಎನ್ ತನಕ್ಕುಂ ಅದು ಇರಾಮಾನುಶ ಇವೈ ಈಂದು ಅರುಳೇ  

ತಿರುಮಲೈ ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುವೆಂಗಡಂ ಸುಂದರವಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹರಿಯುವ, ಉದ್ದವಾದ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ; ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ; ತಿರುಪ್ಪಾರ್ಕಡಲ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ, ಅದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜೋಡಿ ಕಮಲದಂತಹ ಮಧುರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಪಾದಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು  ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು  ತಾನು ಬಯಸಿದಂತೆಯೇ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಮುಧನಾರನು ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಈಂದನನ್  ಈಯಾದ ಇನ್ನರುಳ್ ಎಣ್ಣಿಲ್  ಮಱೈಕ್ ಕುಱುಂಬೈಪ್

ಪಾಯ್ನ್ದನನ್ ಅಂ  ಮಱೈಪ್ ಪಲ್ ಪೊಱುಳಾಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಅನೈತ್ತುಂ

ಏಯ್ನ್ದನನ್ ಕೀರ್ತಿಯಿನಾಲ್ ಎನ್ ವಿನೈಗಳೈ ವೇರ್ ಪಱಿಯಕ್

ಕಾಯ್ನ್ದನನ್ ವಣ್ಮೈ  ಇರಾಮಾನುಸರ್ಕ್ಕು ಎನ್ ಕರತ್ತು ಇನಿಯೇ  

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು,  ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಲಾದ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳದ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುವರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?

ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಹೃದಯವು ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕರುತ್ತಿಲ್ ಪುಗುಂದು ಉಳ್ಳಿಲ್ ಕಳ್ಳಂ ಕೞಱ್ಱಿ ಕರುದರಿಯ

ವರುತ್ತತ್ತಿನಾಲ್ ಮಿಗ ವಂಜಿತ್ತು ನೀ ಇಂದ ಮಣ್ಣಗತ್ತೇ

ತಿರುತ್ತಿತ್ ತಿರುಮಗಳ್ ಕೇಳ್ವನುಕ್ಕು ಆಕ್ಕಿಯಪಿನ್ ಎನ್ ನೆಂಜಿಲ್

ಪೊರುತ್ತಪ್ಪಡಾದು ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಮಱ್ಱೋರ್ ಪೊಯ್ಪ್ಪೊರುಳೇ

ಹೊರಗಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಂ (ಆತ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು) ದೋಷವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯ  ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳು (ತಪ್ಪಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು) ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರನು ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ (ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು) ಕನಿಕರಪಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ,  ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಯ್ಯೈ ಚುರಕ್ಕುಂ ಪೊರುಳೈತ್ ತುರಂದು ಇಂದಪ್  ಪೂದಲತ್ತೇ

ಮೆಯ್ಯೈ ಪುರಕ್ಕುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ನಿಱ್ಕ  ವೇಱು ನಮ್ಮೈ

ಉಯ್ಯಕ್ ಕೊಳ್ಳ ವಲ್ಲ ದೈವಂ ಇಂಗು ಎಣಱು ಉಲರ್ನ್ದು ಅವಮೇ

ಅಯ್ಯಪ್ ಪಡಾ ನಿಱ್ಪರ್ ವೈಯ್ಯತ್ತುಳ್ಳೋರ್ ನಲ್ಲ ಅಱಿವು ಇೞಂದೇ   

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾನುಜರು, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಹಲೋಕದ ಜನರು ಆತನನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ! ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

ಎಂಭತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಇತರರನ್ನು ಮರೆತು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಲ್ಲಾರ್ ಪರವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತಿರುನಾಮಂ ನಂಬ

ವಲ್ಲಾರ್ ತಿಱತ್ತೈ ಮಱವಾದವರ್ಗಳ್  ಯವರ್ ಅವರ್ಕ್ಕೇ

ಎಲ್ಲಾ ಇಡತ್ತಿಲುಮ್ ಎನ್ಱುಂ ಎಪ್ಪೋದಿಲುಮ್ ಎತ್ತೊೞುಮ್ಬುಂ

ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ಮನತ್ತಾಲ್ ಕರುಮತ್ತಿನಾಲ್ ಸೆಯ್ವನ್ ಶೋರ್ವು ಇನ್ಱಿಯೇ

ರಾಮಾನುಜರು ಎಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳೇ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಸದಾ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ.      

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-71-80-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org  

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

रामानुस नूट्रन्ददि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – पाशुर 31 से 40

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:

रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या

<< पाशुर 21 से 30 

पाशूर ३१: श्रीरंगामृत स्वामीजी अपने हृदय को आनन्द से कहते हैं कि वों जो अन्गिनत  जन्मों से कष्ट भोग रहे हैं श्रीरामानुज स्वामीजी कि कृपा से उनके शरण प्राप्त् हो गये हैं।

आण्डुगळ् नाळ् तिन्गळाय् निगळ् कालमेल्लाम् मनमे

ईण्डु पल् योनिगळ् तोऱु उळल्वोम् इन्ऱु ओर् एण् इन्ऱिये

काण् तगु तोळ् अण्णल् तेन् अत्तियूरर् कळल् इणैक् कीळ्

पूण्ड अन्बाळन् इरामानुसनैप् पोरुन्दिनमे

हे मन! दिनों, मासों और वर्षों के रूप से बीते हुये सारे भूतकाल में नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर नानाविद  क्लेशों का अनुभव किये हुए हमने, आज एकाएक ही सुंदर भुजवाले श्रीहस्तिगिरिनाथ श्रीवरदराज भगवान के पादभक्त, श्रीरामानुज  स्वामीजी का आश्रय लिया। ओह! हमारा भाग्य अचिंतनीय है!

पाशूर ३२: कुछ जन, जिन्होंने श्रीरंगामृत स्वामीजी को आनन्द में देखा, श्रीरामनुज स्वामीजी को प्राप्त किया और उन्हें कहा, “हम भी श्रीरामानुज स्वामीजी को प्राप्त करना चाहते हैं पर हममें आत्मगुण नहीं हैं जो आप में हैं”। वें कहते हैं “जो श्रीरामानुज स्वामीजी को प्राप्त करते हैं उनमें आत्मगुण स्वयं से आजायेगा”।

पोरुन्दिय तेसुम् पोऱैयुम् तिऱलुम् पुगळुम् नल्ल

तिरुन्दिय ग्यानमुम् सेल्वमुम् सेरुम् सेऱु कलियाल्

वरुन्दिय ग्यालत्तै वण्मैयिनाल् वन्दु एडुत्तु अळित्त

अरुन्दवन् एन्गळ् इरामासुनै अडैबवर्क्के

धर्ममार्ग का तिरस्कार करनेवाले कलि से पीड़ित भूमि की अपनी निर्हेतुक कृपा से उद्धार पूर्वक रक्षा करनेवाले, (शरणागति नामक) श्रेष्ठतपस्या से विभूषित और हमारे नाथ श्री रामानुज स्वामीजी का आश्रयण करनेवालों को स्वरूपानुरूप तेज, क्षमागुण, जितेंद्रियत्व रूप बल, यश, परमविलक्षण सदासद्विवेक और (भक्तिरूप) ऐश्वर्य अपने आप मिल जायेंगे।

 पाशूर ३३: इस गाथा का दो प्रकारों से अर्थ हो सकता है – श्रीरामानुज स्वामीजी में पंचायुधों की भी शक्ति पूर्ण है; अथवा आप साक्षात पंचायोधों के अपरावतार हैं। यद्यपि श्री स्वामीजी को शेषावतार मानना ही प्रमाण- सम्मत है। तथापि आपके प्रभावों का अनुसंधान करने वाले महान लोग आपके विषय में ऐसे नानाप्रकार के उल्लेख करते हैं कि आप कदाचित् विष्वकसेनजी का अथवा भगवान के पांचों आयुधों का अवतार होंगे इत्यादि। इस विषय की विस्तृत चर्चा “शेषावतारच्चिरप्पु” नामक द्राविडीग्रंथ में की गयी है

अडै आर् कमलत्तु अलर् मगळ् केळ्वन् कै आळि एन्नुम्

पडैयोडु नाण्दगमुम् पडर् तणुडुम् ओण् सार्न्ग विल्लुम्

पुडैयार् पुरि सन्गमुम् इन्दप् पूदलम् काप्पदऱ्कु एन्ऱु

इडैये इरामानुस मुनि आयिन इन्निलत्ते

सुंदर दल परिपूर्ण कमलपुष्प में अवतीर्ण श्री महालक्ष्मी के वल्लभ भगवान के श्री हस्त में विराजमान श्रीसुदर्शन चक्र, नाण्दग (तलवार )खड्ग, रक्षण करने में निरत गदा, सुंदर शांर्गधनुष, और मनोहर श्री पांचजन्य शंख, ये सब (पंचायुध) इस भूतलकी रक्षा करने के लिए श्री रामानुज स्वामीजी में आविष्ट हो गये; ( अथवा श्री रामानुज स्वामीजी के रूप में अवतीर्ण हो गये)।

पाशूर ३४: श्रीरामानुज स्वामीजी का कलिपुरुष पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है; और इससे आपको कोई विशेष ख्याति भी नहीं मिलेगी। परंतु मेरे अनुष्ठित उस कलिसे भी प्रबल पापों का विनाश करना उससे कई गुना अधिक कठिन काम है; जिसके पूरा होने से आपका यश विशेषतः उज्वल बना। समझना चाहिए कि नैच्यानुसंधान का यह एक विलक्षण प्रकार है।

निलत्तैच् चेऱुत्तु उण्णुम् नीसक् कलियय् निनैप्पु अरिय

पलत्तैच् चेऱुत्तुम् पिऱन्गियदु इल्लै एन् पेय्विनै तेन्

पुलत्तिल् पोऱित्त अप्पुत्तगच् चुम्मै पोऱुक्कियपिन्

नलत्तैप् पोऱुत्तदु इरामानुसन् तन् नयप् पुगळे

श्रीरामानुज स्वामीजी के कल्यानगुण, इस भूतल की पीडा करनेवाले नीच कलिपुरुष के कल्पनातीत बल का ध्वंस करने से प्रकाशमान नहीं हुए; किंतु मेरे अनुष्ठित प्रबल पापों का लेख, यमलोक गत (चित्रगुप्त के पास रहने वाली) पुस्तकों की गठरी जला देने के बाद ही वे बहुत प्रकाशमान होने लगे।

पाशूर ३५: पूर्वगाथोक्त प्रकार मेरे पूर्वकाल के सभी पाप नष्ठ हो गये; और भविष्यत् में भी पाप न लगेंगे; क्यों कि मैं ने देवतान्तरप्रावण्य, क्षुद्रमानवस्तुति इत्यादि अकार्यों से दूर होकर श्रीरामानुज स्वामीजी के पादारविन्दो का आश्रय लिया।

नयवेन् ओरु देय्वम् नानिलत्ते सिल मानिडत्तैप्

पुयले एनक् कवि पोऱ्ऱि सेय्येन् पोन् अरन्गम् एन्निल्

मयले पेरुगुम् इरामानुसन् मन्नु मा मलर्त्ताळ्

अयरेन् अरुविनै एन्नै एव्वाऱु इन्ऱु अडर्प्पदुवे

मैं  तो दूसरे किसी देव का भक्त न बनूंगा; क्षुद्र मानवों की, ‘हे मेघ के सदृश वर्षण करने वाले!’ इत्यादि मिथ्यास्तुति नहीं करूंगा; और ‘श्रीरंग’ शब्द सुननेमात्र से उस पर व्यामोहित होनेवाले श्री रामानुज स्वामीजी के सुंदर पादारविन्दों को नहीं भूलूंगा। अतः प्रबल पाप मुझको कैसे घेर सकेंगे?

पाशूर ३६: श्रीरंगामृत स्वामीजी से कहा गया था कि “आप कहते हैं आप उनको भूल नहीं पायेंगे। कृपया आप उनके स्वभाव के विषय में हमें बताये ताकि हम भी उन्हें प्राप्त कर सके”। वें बड़ी नम्रता से बताते हैं।

अडल् कोण्ड नेमियन् आरुयिर् नादन् अन्ऱु आरणच् चोल्

कडल् कोण्ड ओण्पोरुळ् कण्डु अळिप्प पिन्नुम् कासिनियोर्

इडरिन् कण् वीळ्न्दिडत् तानुम् अव्वोण् पोरुळ् कोण्डु अवर्

पिन् पडरुम् गुणन् एम् इरामानुसन् तन् पडि इदुवे

भक्तजनविरोधियों का निरसन करने में समर्थ चक्रराज से अलंकृत ,समस्त चेतनों के ईश्वर भगवान ने पहले एक समय, जब  वे अर्जुन के सारथि बने थे, वेदसागर में निगूढ़ श्रेष्ठ अर्थों का विवेचन कर गीताजी के द्वारा उनको प्रकाशित किया; उसके बाद भी इस भूतलवासी जन संसार सागर में ही मग्न रहे। यह देखकर दयाविष्ट श्री रामानुज स्वामीजी स्वयं उस गीता के श्रेष्ठ अर्थ लेकर उन संसारियों के अनुसरण कर, उनकी रक्षा करने लगे । यह है हमारे आचार्य सार्वभौम की कृपाका प्रकार।

 पाशूर ३७: श्रीरंगामृत स्वामीजी से यह पूछा गया कि कैसे उन्होंने श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों को प्राप्त किया, जो ऐसे हैं। वें कहते हैं वें पूर्ण ज्ञान  के साथ नहीं प्राप्त किया। जो यह समझते हैं कि जो श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों से जुड़े हैं , वे  इच्छित हैं ,मुझे भी श्रीरामानुज स्वामीजी का दास बना दिया।

पडि कोण्ड कीर्त्ति इरामायणम् एन्नुम् भक्ति वेळ्ळम्

कुडि कोण्ड कोयिल् इरामानुसन् गुणम् कूऱुम् अन्बर्

कडि कोण्ड मामलर्त् ताळ् कलन्दु उळ्ळम् कनियुम् नल्लोर्

अडि कण्डु कोण्डु उगन्दु एन्नैयुम् आळ् अवर्क्कु आक्किनरे

सारे संसार में विस्तृत यशवाले श्रीरामायण नामक भक्तिसमुद्र के नित्यनिवासस्थान श्रीरामानुज स्वामीजी के कल्यानगुणों का ही कीर्तन करनेवाले भक्तों के सुगंधि व श्रेष्ठ पादारविन्दों में दृढ़ भक्तिवाले महात्मा लोगों ने वस्तुस्थिति समझ कर (अर्थात् यह समझकर की यह आत्मवस्तु श्रीरामानुजस्वामीजी का ही शेषभूत है) श्रीरंगामृत स्वामीजी को भी सादर उनका (श्री रामानुजस्वामीजी का) दास बना दिया ।

 पाशूर ३८: श्रीरामानुज स्वामीजी को श्रेष्ठ मानकर श्रीरंगामृत स्वामीजी उनसे पूछते कि क्यों उन्होंने रंगामृत को इतने दिनों तक उनके शरण में नहीं लिया। 

आक्कि अडिमै निलैप्पित्तनै एन्नै इन्ऱु अवमे

पोक्किप् पुऱत्तिट्टदु एन् पोरुळा मुन्बु पुण्णियर् तम्

वाक्किल् पिरिय इरामानुस निन् अरुळिन् वण्णम्

नोक्किल् तेरिवरिदाल् उरैयाय् इन्द नुण् पोरुळे

हे भाग्यवानों की वाणी में नित्यनिवास करनेवाले श्री रामानुज स्वामिन्! (अनादिकाल से अहंकारी रहे हुए) मुझको आपने आज ही अपना शेष बना दिया। (इस प्रकार हाल में मुझपर कृपा बरसानेवाले) आप क्यों  इतने दिनों तक मुझको विषयान्तरसंग में ही छोड रखा ? विचार करके देखने पर आपकी कृपा का प्रकार सत्य ही समझने में अशक्य है। आप ही कृपा करके इसका रहस्य समझाइए।

 पाशूर ३९: पुत्रदारगृहक्षेत्रादि सांसारिक क्षुद्रविषयों के मोह में ही फँस कर श्रेय का मार्ग नहीं जाननेवाले मेरे अज्ञान व उसका भी मूल कर्म मिटाकर, मुझको अपना भक्त बनाने की कृपा श्रीरामानुज स्वामीजी के सिवा, दूसरे किसी में क्या कभी रह सकती है? एवं ऐसी विलक्षण कृपा का पात्र क्या मेरे सिवाय दूसरा कोई हुआ है ? ।

पोरुळुम् पुदल्वरुम् भूमियुम् पून्गुळरारुम् एन्ऱे

मरुळ् कोण्डु इळैक्कुम् नमक्कु नेन्जे मऱ्ऱु उळार् तरमो

इरुळ् कोण्ड वेम् तुयर् माऱ्ऱि तन् ईऱु इल् पेरुम् पुगळे

तेरुळुम् तेरुळ् तन्दु इरामानुसन् सेय्युम् सेमन्गळे

यों रटते हुए कि, यह मेरा धन है, ये मेरे पुत्र है, यह मेरा खेत हैं, ये मेरी पुष्पालंकृत सुकेशिनी स्त्रियाँ हैं , इत्यादि, उन्हींमें आशा लगा कर, अपना विवेक खोकर, दुःख पाते रहनेवाले हमारे अज्ञान एवं क्रूर दुःख मिटाकर, हमें अपने अनंत कल्याण गुणों का ही ध्यान करने योग्य ज्ञान भी देकर, श्री रामानुज स्वामीजी जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, यह, हे मन ! क्या दूसरों के योग्य है ?

 पाशूर ४०: श्रीरामानुज स्वामीजी के महान  कार्यों को स्मरण कर श्रीरंगामृत स्वामीजी आनंदमय हो जाते हैं।

सेम नल् वीडुम् पोरुळुम् दरुममुम् सीरिय नल्

काममुम् एन्ऱु इवै नान्गु एन्बर् नान्गिनुम् कण्णनुक्के

आम् अदु कामम् अऱम् पोरुळ् वीडु इदऱ्कु एन्ऱु उरैत्तान्

वामनन् सीलन् इरामानुसन् इन्द मण्मिसैये

श्रीरामानुज स्वामीजी श्रीवामन भगवान समान हैं बिना कुछ आशा कर दूसरों की सहायत हैं। सब के क्षेमदायक मोक्ष (संसार से मुक्ती) जो आराम देता है, धर्म, अर्थ (धन) और श्रेष्ठ काम (प्रेम),  ये चार (वैदिकों से) चतुर्विध पुरुषार्थ कहे जाते है।  इन चारों में से भगवद्विषयक काम (अथवा प्रेम) ही काम शब्द का अर्थ है। श्रीरामानुज स्वामीजी बड़ी दया से कहे कि धर्म हीं हमारे पापों को मिटायेगा; अर्थ कार्यों, जैसे दान, आदि  धर्म को आगे बढ़ायेगा; मोक्ष भी इसे आगे बढ़ाएगा और यह सब भगवद काम (भगवान के प्रति प्रेम) के अंतर्गत होगा।

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-31-40-simple/

अडियेन् केशव् रामानुज दास्

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 61 ರಿಂದ 70ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಅರವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೊೞುಂದು ವೀಟ್ಟೋಡಿಪ್ ಪಡರುಂ ವೆಂ ಕೋಲ್  ವಿನೈಯಾಲ್ ನಿರಯತ್ತು

ೞುಂದಿಯಿಟ್ಟೇನೇ ವಂದು ಆಟ್ಕೊಣ್ಡ  ಪಿನ್ನುಮ್ ಅರು ಮುನಿವರ್

ತೊೞುಂ ತವತ್ತೋನ್ ಎನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞ್ ಸುಡರ್ ಮಿಕ್ಕು

ಎೞುಂದದು ಅತ್ತಾಲ್ ನಲ್ ಅದಿಶಯಂ ಕಣ್ಡದು ಇರುನಿಲಮೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಋಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಅಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಶರಣಾಗುವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ರೂರ ಪಾಪಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ದುಃಖದಿಂದ  ಭರಿತ ಸಂಸಾರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳು ವೈಭವದಿಂದ ಬೆಳೆದವು, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ವೇಗವಾಗಿ [ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ] ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ  ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಯು ಬೆರಗಾಯಿತು.

ಅರವತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ತನ್ನ ಪಾಪಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇರುಣದೇನ್ ಇರುವಿನೈ ಪಾಸಂಗಳ್  ಕೞಱ್ಱಿ ಇನ್ಱು ಯಾನ್ ಇಱೈಯುಮ್

ವರುನ್ದೇನ್ ಇನಿ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್  ಮನ್ನು ಮಾ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಪೊರುಂದ ನಿಲೈ ಉಡೈಪ್ ಪುನ್ಮೈಯಿನೋರ್ಕ್ಕು ಒನ್ಱುಂ ನನ್ಮೈ ಸೆಯ್ಯಪ್

ಪೆರುಂ ದೇವರೈಪ್ ಪರವುಂ ಪೆರಿಯೋರ್ ತಂ ಕಲ್ ಪಿಡಿತ್ತೇ

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಕಮಲದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕೆಳಸ್ತರದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು [ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್] ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂದು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ (ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು) ಮತ್ತು ಪಾಪ (ಅಧರ್ಮ) ಎಂಬ ಅವಳಿ ಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 ಅರವತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರ್ , ಈಗ ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು) ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಬಳಿ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು (ಸೇವೆಯನ್ನು) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾನೆ .

ಪಿಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಕಳಿಱೆನ್ನ  ಯಾನ್ ಉನ್ ಪಿಱಂಗಿಯ ಶೀರ್

ಅಡೈತ್ ತೊಡರುಂಪಡಿ ನಲ್ಗ ವೇಂಡುಂ ಅಱು ಸಮಯಚ್

ಚೆಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಮರುಳ್  ಸೆಱಿನ್ದೋರ್ ಸಿದೈನ್ದು ಓಡ  ವಂದು

ಇಪ್ ಪಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಇರಾಮಾನುಶ ಮಿಕ್ಕ ಪಂಡಿತನೇ

ಅಪರಿಮಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾನುಜ, ಆರು ಕಲ್ಮಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಯದಿಂದ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ! ಗಂಡು ಆನೆಯು ಆಳವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುಗಂಧ, ಮೃದುತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು.  

ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಬಾಹ್ಯ (ವೇದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದವರು) ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ (ವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರು) ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಆನೆಯಂತಿರುವ ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿ (ಋಷಿ) ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ ,ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮುದನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಣ್ ತರು ಮಾಱನ್ ಪಸುಂ ತಮಿೞ್ ಆನಂದಂ ಪಾಯ್ ಮದಮಾಯ್

ವಣ್ದಿಡ ಎಂಗಳ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಮುನಿ ಮೆಯ್ಮೆ

ಕೊಣ್ಡ ನಲ್ ವೇದಕ್ ಕೊೞುಂ ದಣ್ಡಮ್ ಏಂದಿ ಕುವಲಯತ್ತೇ

ಮಣ್ಡಿ ವಂದು ಏನ್ಱದು ವಾದಿಯರ್ಗಳ್ ಉಂಗಳ್ ವಾೞ್ವು ಅಱ್ಱದೇ

ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಂತೋಷವು ನಮಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆನೆಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ದ್ರವದಂತಿದೆ. ಅವರು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಇರುವಂತೆಯೇ ಹೇಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಗಳೆಂಬ ಬೃಹತ್ ಕೋಲನ್ನು ಸಹ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಚರ್ಚೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರೇ! ಹರ್ಷಿಸುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಆನೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅರವತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಚಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ವಾೞ್ವಱ್ಱದು ತೊಲ್ಲೈ ವಾದಿಯರ್ಕು ಎನ್ಱುಂ ಮಱೈಯವರ್ ತಂ

ತಾೞ್ವು ಅಱ್ಱದು ತವಮ್ ತಾರಣಿ ಪೆಱ್ಱದು ತತ್ತುವ ನೂಲ್

ಕೂೞ್   ಅಱ್ಱದು ಕುಱ್ಱಮೆಲ್ಲಾಂ ಪಡಿತ್ತ ಗುಣತ್ತಿನರ್ಕ್ಕು ಅನ್

ನಾೞ್ ಅಱ್ಱದು ನಂ ಇರಾಮನುಶನ್ ತಂದ ಜ್ಞಾನತ್ತಿಲೇ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಜೀವನವು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ; ವೈಧಿಕರ (ವೇಧಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವವರ) ಕುಂದುಕೊರತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ; ಭೂಮಿಯು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಯಿತು; ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ [ಅಂದರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್]  ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳು) ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಯಿತು; ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ!

ಅರವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಮೋಕ್ಷಂ (ವಿಮೋಚನೆ) ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ರನ್ನು ಅವರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನಮ್ ಕನಿಂದ ನಲಂ ಕೊಣ್ದು ನಾಳ್ ತೋರುಮ್ ನೈಬವರ್ಕ್ಕು

ವಾನಂ ಕೊಡುಪ್ಪದು ಮಾಧವನ್ ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್ ಮನತ್ತಿಲ್

ಈನಂ ಕಡಿಂದ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ನೈ ಎಯ್ದಿನರ್ಕ್ಕು ಅತ್

ತಾನಂ ಕೊಡುಪ್ಪದು ತನ್ ತಗವು ಎನ್ನುಂ ಶರಣ್ ಕೊಡುತ್ತೇ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ  ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಪಾಪಿಯ (ನನ್ನ) ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಅರವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನೀಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಮಾನುಜನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶರಣಂ ಅಡೈನ್ದ ದರುಮನುಕ್ಕಾಪ್ ಪಣ್ಡು ನೂಱ್ಱುವರೈ

ಮರಣಂ ಅಡೈವಿತ್ತ ಮಾಯವನ್ ತನ್ನೈ ವಣಂಗ ವೈತ್ತ

ಕರಣಂ ಇವೈ ಉಮಕ್ಕು ಅನ್ಱು ಎನ್ಱು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಉಯಿರ್ಗಟ್ಕು

ಅರಣ್ ಅಂಗು ಅಮೈತ್ತಿಲನೇಲ್ ಅರಣಾರ್ ಮಱ್ಱು ಇವ್ವಾರುಯಿರ್ಕೇ

ಅವನು ನೀಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಧರ್ಮಪುತ್ರನಿಗೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಧುರಿಯೋಧನ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು?

ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಆರ್ ಎನಕ್ಕು ಇನ್ಱು ನಿಗರ್ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ ಮಾಯನ್ ಅನ್ಱು ಐವರ್ ದೈವತ್

ತೇರಿನಿಲ್ ಸೆಪ್ಪಿಯ ಗೀತಯಿನ್ ಸೆಮ್ಮೈಪ್ ಪೊರುಳ್ ತೆರಿಯ

ಪಾರಿನಿಲ್ ಸೊನ್ನ ಇರಾಮಾನುಶನೈಪ್ ಪಣಿಯುಮ್ ನಲ್ಲೋರ್

ಸೀರಿನಿಲ್ ಸೆನ್ಱು ಪಣಿಂದದು ಎನ್ ಆವಿಯುಮ್ ಸಿಂದೈಯುಮೇ

ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ದಿವ್ಯ ರಥದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಭಗವತ್ಗೀತೆಯ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರನ್ನು ಪಡೆದವರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವವರು ಯಾರು?

 ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನಿಂದ  ತನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಮುಧನಾರ್  ಹರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂದೈಯಿನೋಡು ಕರಣಂಗಳ್ ಯಾವುಂ ಸಿದೈನ್ದು ಮುನ್ನಾಳ್

ಅಂದಂ ಉಱ್ಱು  ಆೞ್ನ್ದದು ಕಣ್ಡು ಅವೈ ಎನ್ ತನಕ್ಕು ಅನ್ಱು ಅರುಳಾಲ್

ತಂದ ಅರಂಗನುಂ ತನ್ ಚರಣ್ ತಂದಿಲನ್ ತನ್ ಅದು ತಂದು

ಎಂದೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ವಂದು ಎಡುತ್ತನನ್ ಇನ್ಱು ಎನ್ನೈಯೇ

(ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ)ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡು,ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ,ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರುಣಿತತ್ವದಿಂದ,ಅಂದು ನನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದರು ಆದರೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ನನಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮಾಡಿದ ಪರಮಹಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ,ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಮಿಂಚಿ , ಅವರಿಗೆ  ಈಗ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಕೇಳುವರು

ಎನ್ನೈಯುಂ ಪಾರ್ತು ಎನ್ ಇಯಲ್ವೆಯುಂ ಪಾರ್ತು ಎಣ್ಣಿಲ್ ಪಲ್ ಗುಣತ್ತ

ಉನ್ನೈಯುಂ ಪಾರ್ಕ್ಕಿಲ್ ಅರುಳ್ ಶೆಯ್ವದೇ ನಲಂ ಅನ್ಱಿ ಎನ್ ಪಾಲ್

ಪಿನ್ನೈಯುಂ  ಪಾರ್ಕ್ಕಿಲ್ ನಲಂ ಉಳದೇ  ಉನ್ ಪೆರುಂ ಕರುಣೈ   

ತನ್ನೈ ಎನ್ ಪಾರ್ಪ್ಪರ್ ಇರಮಾನುಸಾ ಉನ್ನೈಚ್ ಚಾರ್ನ್ದವರೇ

  ಅನಾದಿ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ , ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  ನಂತರ, ಇನ್ನು ನಾನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು (ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೆ ), ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ( ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿತ ಗಳಿಸದೆ) ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ  ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ,ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ  ಕಾರಣರಹಿತ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವುದೇ  ಮೇಲು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು , ಯಾರಾದರೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ , ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿತ ತೋರುವುದಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸದರೆ , ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು  ಪಡೆದವರು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತ ಕರುಣೆಯ  ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುವರು?  ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವವರನ್ನೂ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುವರು.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-61-70-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org               

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

रामानुस नूट्रन्ददि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – पाशुर 21 से 30

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:

रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या

<< पाशुर 11 से 20

पाशूर २१: श्रीरामानुज स्वामीजी श्रीमत् यामुनाचार्य स्वामीजी के उभयपादों को उपाय मानकर प्राप्त कर, मेरा रक्षण कर दिया। अत: अब मैं उन नीच जनों की स्तुति नहीं करूंगा।  

निदियैप् पोळियुम् मुगिल् एन्ऱु नीसर् तम् वासल् पऱ्ऱि

तुदि कऱ्ऱु उलगिल् तुवळ्गिन्ऱिलॅ इनि तूय् नेऱि सेर्

एदिगट्कु इऱैवन् यमुनैत् तुऱैवन् इणै अडियाम्

गदि पेऱ्ऱुडैय इरामानुसन् एन्नैक् कात्तनने

श्रीमद्यामुनाचार्य स्वामीजी जिनके दिव्य चरण एक दूसरे के सहायक हैं वें सभी यतियों के अधिनायक है। मैं अब से इस भूमितल पर रहनेवाले नीच जनों की, ‘यह निधि  वरसनेवाला कालमेघ हैं’ इत्यादि मिथ्यास्तुति करता उनके द्वार पर बैठकर दुःख नहीं पाऊंगा; क्योंकि परिशुद्ध आचारवाले सन्यासियों के स्वामी श्रीमद्यामुनाचार्य स्वामीजी के उभयपादों को प्राप्त कर उससे सारे संसार के ही स्वामी बननेवाले श्रीरामानुज स्वामीजी ने मेरा रक्षण कर दिया।

पाशूर २२: जब देवता, भगवान का उल्लंघन कर, बाणासुर का पक्ष लेते हैं तब भगवान उनके उल्लंघन को सहते हैं जब वे भगवान की महिमा को जानते हैं और्वें भगवान कि प्रशंसा करने  (क्षमा मांगने ) लगते हैं। श्रीरामानुज स्वामीजी  जो भगवान की प्रशंसा करते हैं , वह धन हैं जो मुझे मेरे बुरे समय में मदद करेगा।

कार्त्तिगैयानुम् करि मुगत्तानुम् कनलुम् मुक्कण्

मूर्त्तियुम् मोडियुम् वेप्पुम् मुदुगिट्टु मूवुलगुम्

पूत्तवने एन्ऱु पोऱ्ऱिड वाणन् पिळै पोऱुत्त

तीर्त्तनै एत्तुम् इरामानुसन् एन्दन् सेम वैप्पे

(बाणासुरयुद्ध-प्रसंग में) कार्तिकेय, गजमुख, अग्निदेव, त्रिलोचन शिव, दुर्गा देवी और ज्वरदेवता, इन सब के पराजित और पलायमान होने के बाद, जब बाणासुर ने (अथवा शिव ने) यों स्तुति की कि, “हे अपने नाभीकमल से तीनों लोकों की सृष्ठि करनेवाले! (मेरी रक्षा करो)”, तब उसके अपराध की क्षमा करनेवाले परमपावन श्रीकृष्ण भगवान की स्तुति करनेवाले श्री रामानुज स्वामीजी मेरा आपद्धन हैं।

 पाशूर २३: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं ,  “अगर मैं जो पूर्ण रूप से दोषवाला हूँ , श्रीरामानुज स्वामीजी की प्रशंसा करता हूँ जिनकी प्रशंसा बिना दोषवाले करते हैं,  तो उनके दिव्य गुणों का क्या होगा?” 

वैप्पाय वान् पोरुळ् एन्ऱु नल् अन्बर् मनत्तगत्ते

एप्पोदुम् वैक्कुम् इरामानुसनै इरु निलत्तिल्

ओप्पार् इलाद उऱु विनैयेन् वन्ज नेन्जिल् वैत्तु

मुप्पोदुम् वाज़्ह्त्तुवन् एन्नाम् इदु अवन् मोय् पुगळ्क्के

 विलक्षण भक्तिवाले महात्मा लोग अपने आपद्रक्षक निधि मानते हुए, जिनका नित्य-ध्यान करते हैं, ऐसे श्रीरामानुजस्वामीजी को इस विशाल प्रपंच में ,असदृश महापापी मैं, अपने कपटपूर्ण मन में रख कर स्तुति कर रहा हूँ। अब मुझे यह डर लगता है कि इससे उन आचार्यसार्वभौम के यश की हानि पहुंचेगी।  इस प्रबंध की इतनी गाथाओं में श्री रामानुज स्वामीजी की अप्रतिम स्तुति करने के बाद, अब अमुदनार् का ध्यान अपनी ओर फिरा और उनके मन में ऐसा एक विलक्षण भय उत्पन्न हुआ कि परमभक्तिसम्पन्न महापुरुषों के स्तुत्य आचार्य-सार्वभौम की स्तुति को यदि महापापी मैं करूँ, तो इससे अवश्य ही उनकी महिमा घट जायेगी। समझना चाहिए कि नैच्यानुसन्धान करने का यह भी एक प्रकार है।

 पाशूर २४: जब यह पूछताछ हुआ  कि  कैसे वें एक निचले स्थिति से आज के वर्तमान स्थिति में आये,  तो श्रीरंगामृत स्वामीजी अपने पहिले स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं और कैसे वें आज के वर्तमान स्थिति में आते हैं।

मोय्त्त वेम् ती विनैयाल् पल् उडल् तोऱुम् मूत्तु अदनाल्

एय्त्तु ओळिन्दॅ मुन नाळ्गळ् एल्लाम् इन्ऱु कण्डु उयर्न्दॅ

पोय्त् तवम् पोऱ्ऱुम् पुलैच् चमयन्गळ् निलत्तु अवियक्

कैत्त मेइग्यानत्तु इरामानुसन् एन्नुम् कार् तन्नैये

जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते के पास झुण्ड बनाकर घूमती हैं वैसे हीं पुरातन काल से बुरे कर्म आत्मा के आगे पीचे घूमती हैं जिसके कारण मैं अनेक प्रकार के जन्म अनेक बार लिया हूँ। वेद यह बताता हैं कि, संसार के सुख से कैसे दूर रहे, कैसे दूसरों को कष्ट न देना और कैसे अपने आचार्य की  सेवा करना। निचले तत्त्वज्ञान, वेदों में कहे अनुसार कार्य नहीं करते हैं, परंतु स्वयं अनुसार अनुचित तरीके से कार्य करते हैं । श्रीरामानुज स्वामीजी, ऐसे निचले तत्त्वज्ञान और उनके तरीकों कों पूर्णत: नष्ट कर दिये। ऐसे श्रीरामानुज स्वामीजी जो अत्यधिक उदार शख्स हैं स्वयं को ऐसे दिखाते कि वो मेरे लिए हीं हैं जिसके कारण मैं आज मेरे इस वर्तमान प्रसिद्ध स्थिति में पहुंचा हूँ।

पाशूर २५:. श्रीरामानुज स्वामीजी ने जो उनके ऊपर कृपा किये वह स्मरण कर श्रीरंगामृत स्वामीजी श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य मुखारविंद को देखकर उन्हें पूछते “इस संसार में कौन आपकी कृपा को जान सकता हैं?”

कार् एय् करुणै इरामानुस इक्कडल् इडत्तिल्

आरे अऱिबवर् निन् अरुळिन् तन्मै अल्ललुक्कु

नेरेउऱैविडम् नान् वन्दु नी एन्नै उय्त्तपिन् उन्

सीरेउयिर्क्कुयिराय् अडियेऱ्कु इन्ऱु तित्तिक्कुमे

हे मेघ के सदृश कृपामूर्ते श्रीरामानुज स्वामीन्! मैं तो समस्त सांसारिक क्लेशों का नित्यनिवास स्थान हूँ । ऐसे मुझको आपने अपनी निर्हेतुक कृपा से स्वीकार कर लिया। अतः अब आपके कल्याणगुण ही मेरी आत्मा के धारक होकर मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हैं। समुद्रपरिवृत इस भूतल पर कौन आप की कृपा का प्रभाव जान सकता? (कोई भी नहीं।) जैसे मेघ, श्रेष्ठ-नीच विभाग का ख्याल किये बिना सर्वत्र बरस कर सबका ताप मिटाता है, ठीक उसी प्रकार श्रीरामानुज स्वामीजी भी किसीकी योग्यता या अयोग्यता का ख्याल न करते हुए सबके ऊपर अपनी सीमातीत दया बरसाते हुए उनके तापत्रय मिटा देते हैं। ऐसी आपकी विशेष कृपा का वैभव कौन समझ सकता है?

पाशूर २६:. श्रीवैष्णव वह है जिनके पास श्रीरामानुज स्वामीजीके श्रीचरण कमलों में पूर्णत: अन्तर्भूत होने का एक महान वैभव हैं। श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं कि श्रीवैष्णवों के पहले की  स्थिति के ऐसे गुण में मुझे दास बना रहा हैं।

तिक्कुऱ्ऱ कीर्त्ति इरामानुसनै एन् सेय् विनैयाम्

मेय्क्कुऱ्ऱम् नीक्कि विळन्गिय मेगत्तै मेवुम् नल्लोर्

एक्कुऱ्ऱवाळर् एदु पिऱप्पु एदु इयल्वु आग निन्ऱोर्

अक्कुऱ्ऱम् अप्पिऱप्पु अव्वियल्वे नम्मै आट्कोळ्ळुमे

मेरे असंख्य पापों को दूर कर उससे संतोष पानेवाले, परमोदार और दिगंतविश्रांत यशवाले श्री रामानुज स्वामीजी की शरण में रहनेवाले जन, उससे पहले जैसे अपराधवाले रहे, जैसे कुल में उत्पन्न हुए थे और जैसे आचरण करते रहे, उनके वे ही अपराध, वे ही कुल और वे ही आचरण हमारे लिए पूज्य हैं। श्री भगवद्रामानुज स्वामीजी के भक्तों में उनके पूर्वकृत पुण्यपाप, दुराचार, उच्चनीच कुल इत्यादियों का ख्याल नहीं किया जा सकता।

 पाशूर २७:. अभी जब वें श्रीरामानुज स्वामीजी के शिष्यों की ओर प्रिय हो रहे थे, श्रीरामानुज स्वामीजी स्वयं को श्रीरंगामृत स्वामीजी के हृदय के ओर अनुरूप किया। श्रीरंगामृत स्वामीजी उद्विगन हो गये कि यह श्रीरामानुज स्वामीजी कीओर दोष लायेगा।  

कोळ्ळक् कुऱैवु अऱ्ऱु इलन्गि कोज़्हुन्दु विट्टु ओन्गिय उन्

वळ्ळल् तनत्तिनाल् वल्विनैयेन् मनम् नी पुगुन्दाय्

वेळ्ळैच् चुड्डर् विडुम् उन् पेरु मेन्मैक्कु इळुक्कु इदु एन्ऱु

तळ्ळुऱ्ऱु इरन्गुम् इरामानुसा एन् तनि नेन्जमे

हे उड़यवर! (जिनके वश में दोनों लीला और नित्य विभूति हैं) प्रतिक्षण बढते रहनेवाले अपने सौशिल्यगुण की वजह से ही (अपनी महिमा का ख्याल नहीं करते हुए) आपने मुझ घोरपापी के मन में प्रवेश किया। यह सोचता हुआ कि (वसिष्ठ के चंडालगृहप्रवेश की भांति) आपका यह कृत्य, परम परिशुद्ध व जाज्वल्यमान आपके प्रभाव में शायद कलंक डालता होगा, मेरा यह विचित्र मन चिंतित हो रहा है।

पाशूर २८:  श्रीरंगामृत स्वामीजी, श्रीरामानुज स्वामीजी के विषय की भाषा यह इच्छा देखकर खुश हो जाते हैं।   

नेन्जिल् कऱै कोण्ड कन्जनैक् काय्न्द निमलन् नन्गळ्

पन्जित् तिरुवडिप् पिन्नै तन् कादलन् पादम् नण्णा

वन्जर्क्कु अरिय इरामानुसन् पुगज़्ह् अन्ऱि एन् वाय्

कोन्जिप् परवगिल्लादु एन्न वाळ्वु इन्ऱु कूडियदे

कल्मषचित्त कंस का संहार करनेवाले, अखिल हेयप्रत्यनीक (माने समस्थविद दोषों के विरोधी) और सुकुमार पादवाली हमारी नीलादेवी के वल्लभ भगवान के पादारविन्दों का आश्रय नहीं लेते हुए, आत्मापहार नामक चोरी करनेवाले को सर्वथा दुर्लभ श्रीरामानुज स्वामीजी की दिव्यकीर्ति के सिवा दूसरे किसीका यशोगान करना मेरा जी नहीं चाहता। ओह ! आज मुझे कैसा सुंदर भाग्य मिला है ?

 पाशूर २९: श्रीरंगामृत स्वामीजी को यह भाग्य हाल में मिल ही चुका था। अतः यहां पर इतना भाग्य माँगा जा रहा है कि, श्रीरामानुज भक्त मंडली के दर्शन मुझे नित्य ही मिलते रहें। 

कूट्टुम् विदि एन्ऱु कूडुन्गोलो तेन् कुरुगैप्पिरान्

पाट्टेन्नुम् वेदप् पसुम् तमिळ् तन्नै तन् पत्ति एन्नुम्

वीट्टिन् कण् वैत्त इरामानुसन् पुगळ् मेय् उणर्न्दोर्

ईट्टन्गळ् तन्नै एन् नाट्टन्गळ् कण्डु इन्बम् एय्दिडवे

श्रीशठकोपसूरी की श्रीसूक्ति के रूप में प्रसिद्ध द्राविडवेदरूप सहस्रगीति का अपने भक्त रूप प्रसाद में स्थापित करनेवाले श्री रामानुज स्वामीजी के कल्याणगुणों का ठीक ध्यान करनेवालों की गोष्ठी के दर्शन कर मेरी आँखे कब आनंदित होंगी। न जाने ऐसा भाग्य (उनकी कृपा) मुझे कब मिलेगी। 

पाशूर ३०:  जब यह पूछा गया कि क्या आपने श्रीरामानुज स्वामीजी से संसार से मोक्ष प्राप्ति को मांगा तब श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं कि अब श्रीरामानुज स्वामीजी ने मुझे अपना दास मान लिया हैं, अब मुझे मोक्ष मिले या नरक कोई विषय नहीं रहता हैं।  

 इन्बम् तरु पेरु वीडु वन्दु एय्दिल् एन् एण्णिऱन्द

तुन्बम् तरु निरयम् पल सूळिल् एन् तोल् उलगैल्

मन् पल् उयिर्गट्कु इऱैयवन् मायन् एन मोळिन्द

अन्बन् अनगन् इरामानुसन् एन्नै आण्डनने

सर्वेशवर अपने स्वरूप, रूप और गुण में अद्भुत हैं| वें कई समय से अनगिनत आत्माओं के स्वामी हैं।अपने श्रीभाष्यादिग्रंथों द्वारा इस अर्थका उपदेश देनेवाले कि, “भगवान अनादि से इस प्रपंच में रहनेवाले सभी चेतनों के शेषी हैं,” परमकारुणिक व दोषशून्य श्री रामानुज स्वामीजी ने मुझे अपना दास बना दिया। फिर परमानंद-दायक मोक्ष ही मिले, अथवा अपरिमित दुःख देनेवाला नरक ही क्यों न मिले, मुझे इस बात की चिंता ही कौनसी है? दोनों ही मेरे लिए समान हैं  |

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-21-30-simple/

अडियेन् केशव् रामानुज दास्

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 51 ರಿಂದ 60ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಐವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಅವರನ್ನು [ಅಮುಧನಾರನ್ನು] ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೈತ್ ತೊಡರ್ನ್ದು ಎೞುಂ ಐವರ್ಗಟ್ಕಾಯ್ ಅನ್ಱು ಬಾರತಪ್ ಪೋರ್

ಮುಡಿಯಪ್ ಪರಿ ನೆಡುಂ ತೇರ್ ವಿಡುಂ ಕೋನೈ ಮುೞುದುಣರ್ನ್ದ  

ಅಡಿಯರ್ಕ್ಕು ಅಮುದಂ  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಆಳ ವಂದು ಇಪ್

ಪಡಿಯಿಲ್ ಪಿಱಂದದು ಮಱಱಿಲ್ಲೈ ಕಾರಣಂ ಪಾರ್ತಿಡಿಲೇ

 ಆ ದಿನ ಮಹಾಭಾರಥ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರಾವ ಆಸರೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕಣ್ಣನ್ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬೃಹತ್ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂತಹ  ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಒಂದು ಅಮೃತ . ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಶರಣಿಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ  ಇದನ್ನು  ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ.

ಐವತ್ತೆರಡನೇ  ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾರ್ತ್ತಾನ್ ಅಱು ಶಮಯಂಗಳ್ ಪದೈಪ್ಪ  ಇಪ್ಪಾರ್ ಮುೞುದುಮ್

ಪೋರ್ರ್ತ್ತಾನ್ ಪುಗೞ್ಕೊಣ್ದು ಪುನ್ಮೈ ಯಿನೇನ್ ಇಡೈತ್ ತಾನ್ ಪುಗುಂದು

ತೀರ್ತಾನ್  ಇರು ವಿನೈ ತೀರ್ತು ಅರಂಗನ್ ಸೆಯ್ಯ ತಾಳ್ ಇಣಿಯೋಡು

ಆರ್ತ್ತಾನ್    ಇವೈ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಶೆಯ್ಯುಂ ಅಱ್ಪುದಮೇ

ರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬದ ಆರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ಅವರು  ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದರು  [ಅವನ ಖ್ಯಾತಿಯು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು]. ನಾನು ತುಂಬಾ ದೀನನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ [ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ] ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಐವತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಇತರ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಏನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಗಳು (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಘಟಕಗಳು) ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಘಟಕಗಳು (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಘಟಕಗಳು) ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಎಂದು ಅಮುದಾನರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಱ್ಪುದಮೇ ಸೆಮ್ಮೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಆಳ  ವಂದ

ಕಱ್ಪಗಂ ಕಱ್ಱವರ್ ಕಾಮಱು ಶೀಲನ್ ಕರುದರಿಯ

ಪಱ್ಪಲ್ಲುಯಿರ್ಗಳುಂ ಪಲ್ಲುಲಗು ಯಾವುಂ ಪರನದು ಎನ್ನುಂ 

ನಱ್ಪೊರುಳ್ ತನ್ನೈ ಇನ್ನಾನಿಲತ್ತೇ ವಂದು ನಾತತಿನನೇ

ರಾಮಾನುಜನು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಶರಣಿಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವತರಿಸಿದನು; ಅವನು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಬಯಸಿದ ಸರಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೂಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆತ್ಮಗಳು (ಆತ್ಮಗಳು; ಭಾವಜೀವಿಗಳು) ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು (ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದವರು), ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ರವರು ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಬಂಧ) ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾಟ್ಟಿಯ ನೀಸಚ್ ಚಮಯಂಗಳ್ ಮಾಂಡನ ನಾರಣನೈಕ್

ಕಾಟ್ಟಿಯ ವೇದಂ ಕಳಿಪ್ಪುಱ್ಱದು ತೆನ್ ಕುರುಗೈ ವಳ್ಳಲ್

ವಾಟ್ಟಮಿಲಾ  ವಣ್ಡಮಿೞ್ ಮಱೈ ವಾೞ್ನ್ದದು ಮಣ್ಣುಲಗಿಲ್

ಈಟ್ಟಿಯ ಶೀಲತ್ತು ಇರಾಮನುಶನ್ ತನ್ ಇಯಲ್ವು  ಕಣ್ಡೇ

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಕೃಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ನೀಚ ತತ್ವಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಆಗಮನದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯು ನಾಶವಾದವು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವೇದಗಳು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತವೆ. ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ , ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧ್ರಾವಿಡ ವೇದಂ (ತಮಿಳ್ ವೇದಂ) ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿತು.

ಐವತ್ತೈದನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ವೇಧಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ರಾಮಾನುಜರ ಉದಾತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಶರಣಾದವರ ಕುಲವು ಅವರನ್ನು ಆಳಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡವರ್ ಶಿಂದೈ ಕವರುಂ ಕಡಿ ಪೊೞಿಲ್ ತೆನ್ನರಂಗನ್

ತೊಣ್ಡರ್ ಕುಲಾವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ತೊಗೈ ಇಱಂದ

ಪಣ್  ತರು ವೇದಂಗಳ್ ಪಾರ್ ಮೇಲ್ ನಿಲವಿಡಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಾಲುಮ್

ಕೊಣ್ಡಲೈ ಮೇವಿತ್ ತೊೞುಂ ಕುಡಿಯಾಂ ಎಂಗಳ್ ಕೋಕ್ಕುಡಿಯೇ

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸುಗಂಧಭರಿತ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ, ಅದು ನೋಡುವವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್‌ಗೆ ಶರಣಾದವರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೇದಗಳನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕುಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಐವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದಾಗ, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೋಕ್ಕುಲ ಮನ್ನರೇ ಮೂವೆೞುಗಾಲ್  ಒರು  ಕೂರ್  ಮೞುವಾಲ್

ಪೋಕ್ಕಿಯ  ದೇವನೈಪ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ಪುನಿದನ್ ಬುವನಮೆಂಗುಂ    

ಆಕ್ಕಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಅಡೈನ್ದಪಿನ್ ಎನ್

ವಾಕ್ಕುರೈಯಾದು ಎನ್ ಮನಂ ನಿನೈಯಾದು ಇನಿ ಮಱ್ಱೊನ್ಱೈಯೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಹರಿತವಾದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ಆ ಗುಣದಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಶುದ್ಧರನ್ನು ಸಹ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಐವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುದನರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು, “ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇತರರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಸಂಸಾರಮ್?” ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಱ್ಱು ಒರು ಪೇಱು ಮದಿಯಾದು ಅರಂಗನ್ ಮಲರ್ ಅಡಿಕ್ಕು  ಅಳ್

ಉಱ್ಱವರೇ ತನಕ್ಕು ಉಱ್ಱವರಾಯ್ಕ್ ಕೊಳ್ಳುಂ ಉತ್ತಮನೈ

ನಲ್ ತವರ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ರಾಮಾನುಶನೈ ಇನ್  ನಾನಿಲತ್ತೇ

ಪೆಱ್ಱನನ್ ಪೆಱ್ಱಪಿನ್ ಮಱ್ಱು ಅಱಿಯೇನ್ ಒರು ಪೇದಮೈಯೇ

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಯಸದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಶರಣಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಂದ (ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು) ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ; ಅವನನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೇದೆಯರ್  ವೇದ ಪೊರುಳ್ ಇದು ಎನ್ಱು ಉಣ್ಣಿ ಪಿರಮಂ  ನನ್ಱು ಎನ್ಱು

ಓದಿ ಮಱ್ಱು ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರುಂ  ಅಃದು ಎಂಱಊ ಉಯಿರ್ಗಳ್  ಮೆಯ್ ವಿಟ್ಟು

ಆದಿ ಪರನೋಡು ಒನ್ಱು ಆಮ್ ಎನ್ಱು ಸೊಲ್ಲುಂ ಅವ್ವಳ್ಳಲ್ ಎಲ್ಲಾಮ್

ವಾದಿಲ್ ವೆನ್ಱಾನ್ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮೆಯ್ ಮದಿ ಕಡಲೇ

ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ, ವೇದಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು [ತಪ್ಪಾಗಿ] ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು (ಪರಮ ಜೀವಿ) ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಜೀವಿ) ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ [ಅವರು ಸತ್ತಾಗ], ಅವರ ಕಾರಣಾಂಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರು ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಾದಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಜನರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಜವಾದ ಪರಮ ಜೀವಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದು) ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆತ್ಮಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಡಲ್ ಅಳವಾಯ  ತಿಶೈ ಎಟ್ಟಿನುಳ್ಳುಂ ಕಲಿ ಇರುಳೇ

ಮಿಡೈ ತರು ಕಾಲತ್ತು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮಿಕ್ಕ ನಾನ್ಮರೈಯಿನ್

ಸಡರ್ ಒಳಿಯಾಲ್ ಅವ್ವಿರುಳೈತ್ ತುರನ್ದಿಲನೇಲ್ ಉಯಿರೈ

ಉಡೈಯವನ್ ನಾರಣನ್ ಎನ್ಱು ಅಱಿವಾರ್ ಇಲ್ಲೈ ಉಱ್ಱು ಉಣರ್ನ್ದೇ    

ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಮಿತಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಕತ್ತಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲವದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿ ಆ ಕಲಿಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ವೇದಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮ ಗಳ ನಾಯಕನೆಂದು ತಿಳಿಯುವವರೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅರವತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಣರ್ನ್ದ ಮೈಜ್ಞಾನಿಯರ್  ಯೋಗಂ  ತೋಱುಂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯಿನ್

ಮಣಂ  ತರುಂ ಇನ್ನಿಶೈ ಮನ್ನುಂ ಇಡಂ ತೋರುಮ್ ಮಾಮಲರಾಳ್

ಪುಣರ್ನ್ದ    ಪೋನ್ ಮಾರ್ಬನ್ ಪೊರುಂದುಂ  ಪಡಿ ತೋರುಮ್ ಪುಕ್ಕು ನಿಱ್ಕುಂ

ಗುಣಂ ತಿಗೞ್ ಕೊಣ್ಡಳ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಮ್ ಕುಲಕ್ ಕೊೞುನ್ದೇ

  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮಗುಣಗಳಿಂದ (ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು) ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೋಡಗಳಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಕುಲದ ನಾಯಕ. ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ವಾಸಿಸುವ ದಿವ್ಯ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-51-60-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 41 ರಿಂದ 50ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪಾಸುರಂ : ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದದ್ದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವತಾರದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಣ್ಮಿಶೈ ಯೋನಿಗಳ್ ದೋರುಂ ಪಿಱಂದು ಎಂಗಳ್ ಮಾಧವನೇ

ಕಣ್ ಉಱ ನಿಱ್ಕಿಲುಂ ಕಾಣಗಿಲ್ಲ ಉಲಗೋರ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್

ಅನ್ನಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ವಂದು ತೋನ್ಱಿಯ ಅಪ್ಪೊೞುದೇ

ನಣ್ಣರುಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ತಲೈಕ್ಕೊಂಡು ನಾರಣರ್ಕು ಆಯಿನರೇ  

ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಗಾತಿಯು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಆತನು ಭಗವಂತನೆಂದು ಅವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂಪೆರುಮಾನರ  ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರು  ಅವತರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದರು.

ನಲವತ್ತೆರಡನೆ ಪಾಸುರಂ : ಅವರು ಲೌಕೀಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಯಿೞಿಯಾರ್ ಕೊಂಗೈ ತಂಗುಂ ಅಕ್ಕಾದಲ್ ಅಳಱ್ಱು ಅೞುನ್ದಿ

ಮಾಯುಮ್ ಎನ್ ಆವಿಯೈ ವಂದು ಎಡುತ್ತಾನ್ ಇನ್ಱು ಮಾಮಲರಾಳ್

ನಾಯಗನ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಗಟ್ಕುಂ ನಾದನ್ ಅರಂಗನ್ ಎನ್ನುಂ

ತೂಯವನ್ ತೀದಿಲ್  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತೊಲ್ ಅರುಳ್ ಸುರಂದೇ

ಸೂಕ್ತ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಎದೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡಬಾರದೆಂಬ ಆಸೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ . ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.

ನಲವತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು  ಅವನನ್ನು ತನ್ನ  ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ,  ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .

ಸುರಕ್ಕುಂ ತಿರುವುಂ ಉಣರ್ವುಂ ಸೊಲಪ್ಪುಗಿಲ್ ವಾಯ್ ಅಮುದಂ

ಪರಕ್ಕುಂ ಇರು ವಿನಯ್ ಪಱ್ಱು ಅಱ ಓಡುಂ ಪಡಿಯಿಲ್ ಉಳ್ಳೀರ್

ಉರೈಕ್ಕಿನ್ಱಾನ್ ಉಮಕ್ಕು ಯಾನ್ ಅಱಂ ಸೀಱುಂ ಉಱು ಕಲೈಯತ್

ತುರಕ್ಕುಂ ಪೆರುಮೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ಱು ಸೊಲ್ಲುಮಿನೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಅವತಾರದಿಂದಾಗಿ ಓ ಅದೃಷ್ಟವಂತರೇ! ಈ ವಿಷಯದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆರಳುವ ಕಲಿಯನ್ನು (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದು) ಓಡಿಸುವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು  ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿನ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ನೀವು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಕರಂದದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೂರ ಪಾಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

 ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದುಃಖಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೊಲ್ ಆರ್ ತಮಿೞ್ ಒರು ಮೂನ್ಱುಂ ಸುರುದಿಗಳ್ ನಾನ್ಗುಂ ಎಲ್ಲೈ

ಇಲ್ಲಾ ಅಱನೆಱಿ ಯಾವುಂ ತೆರಿಂದವನ್ ಎಣ್ಣರುಂ ಶೀರ್

ನಲ್ಲಾರ್ ಪರವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತಿರುನಾಮಂ ನಂಬಿಕ್

ಕಲ್ಲಾರ್ ಅಗಲ್  ಇಡತ್ತೋರ್ ಎದು ಪೇಱು  ಎನ್ಱು  ಕಾಮಿಪ್ಪರೇ

ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ತಮಿಳಿನ ಮೂರು ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಗದ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟಕ; ಅವನು ಋಗ್, ಯಜುರ್, ಸಾಮ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ; ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು (ಸದಾಚಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ) ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ; ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ [ಅವರ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿರದ ಕಾರಣ], ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ! ಅವರು ಏಕೆ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ?

ನಲವತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅವರು  ಲೋಕದ ಜನರಂತೆ ಇದ್ದಾಗ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ತಿದ್ದಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ರಾಮಾನುಜರು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೇಱು ಒನ್ಱು ಮಱ್ಱು ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಚರಣ್ ಇನ್ಱಿ  ಅಪ್ಪೇಱು ಅಳಿತ್ತಱ್ಕು

ಆಱು  ಒನ್ಱುಂ ಇಲ್ಲೇ ಮಱ್ಱು  ಅಚ್ಚರಣ್  ಅನ್ಱಿ ಎನ್ಱು  ಇಪ್ಪಒರುಳೈತ್

ತೇಱುಂ ಅವರ್ಕ್ಕುಂ  ಎನಕ್ಕುಂ ಉನೈತ್ ತಂದ ಸೆಮ್ಮೈ ಸೊಲ್ಲಾಲ್

ಕೂಱುಂ ಪರಂ ಅನ್ಱು ಇರಾಮಾನುಶ ಮೇಮ್ಮೈ ಕೂಱಿಡಿಲೇ

ಓ ರಾಮಾನುಜಾ! ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಿಮ್ಮ  ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು  ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀಡಿ [ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡ]. ಪದಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು  ನನಗೆ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ .

ನಲವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ತನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕೂಱುಂ ಶಮಯಂಗಳ್ ಅರುಮ್ ಕುಲೈಯ ಕುವಲಯತ್ತೇ

ಮಾರನ್ ಪಣಿತ್ತ ಮರೈ ಉಣರ್ದೋನೈ ಮದಿಯಿಲೇನ್

ತೇಱುಂಪಡಿ ಎನ್ ಮನಂ ಪುಗುಂದಾನೈ ದಿಶೈ ಅನೈತ್ತುಂ

ಏಱುಂ ಗುಣನೈ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಇಱೈಞ್ಜಿನಮೇ

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಧ್ರವಿದ (ತಮಿಳು) ವೇದಂ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಆರು ಬಾಹ್ಯ ಮಠಗಳನ್ನು (ವೇದವನ್ನು ನಂಬದ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂತಹ ತಿರುವನ್ನು ಕಲಿತು ತಿಳಿದ ರಾಮಾನುಜರು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ನಾನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ [ಆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ]. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿರುವ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ). ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ತನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಱೈಞ್ಜಪ್ಪಡುಂ ಪರನ್  ಈಶನ್  ಅರಂಗನ್  ಎನ್ಱು  ಇವ್ವುಲಗತ್ತು

ಅಱಂ ಶೆಪ್ಪುಂ ಅಣ್ಣಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ ಅರುವಿನೈಯಿನ್

ತೀಱಂ ಶೆಱ್ಱು  ಇರವುಂ ಪಗಲುಮ್ ವಿಡಾದು  ಎಂದನ್ ಶಿಂದೈಯುಳ್ಳೇ

ನಿಱೈನ್ದು ಒಪ್ಪು ಅಱ ಇರುಂದಾನ್ ಎನಕ್ಕು ಅರುಮ್ ನಿಗರ್  ಇಲ್ಲೈಯೇ

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಒಬ್ಬನೇ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗದ ಪಾಪಗಳ ಮೂಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಅವನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಮಾನುಜರು, ಅಮುದನಾರರು ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂತೋಷವು ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅಮುಧನಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ದೀನತೆಗೆ ಆಶ್ರಯವು ರಾಮಾನುಜರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ ಕರುಣೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು ಅವನ ದಯೆಯು ಅವನ ದೈನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ನಿಗರ್ ಇನ್ಱಿ ನಿನ್ಱ ಎನ್ ನೀಶದೈಕ್ಕು ನಿಂ ಅರುಳಿನ್ ಕಣ್ ಅನ್ಱಿಪ್

ಪುಗಲ್ ಒನ್ಱುಂ ಇಲ್ಲೈ ಅರುಟ್ಕುಂ ಅಃದೇ ಪುಗಲ್ ಪುನಮೈಯಿಲೋರ್

ಪಗರುಂ ಪೆರುಮಾಯ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಇನಿ ನಾಮ್ ಪೞುದೇ

ಅಗಲುಮ್ ಪೊರುಳ್ ಎನ್ ಪಯನ್  ಇರುವೋಮುಕ್ಕುಂ ಆನ ಪಿನ್ನೇ

ಸಮಾನಾಂತರಗಳಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ದೀನತೆಗೆ, ಆ ದೀನತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕೃಪೆಗೂ ನೀಚರು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ದೀನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ [ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ] ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದವರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮಾನುಜ! ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಲು ಇರುವ ಕಾರಣವೇನು?

ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರ ಅವತಾರದ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆನದು ಸೆಮ್ಮೈ ಅಱನೆರಿ ಪೊಯ್ಮ್ಮೈ ಅಱು ಸಮಯಂ

ಪೋನದು  ಪೊನ್ಱಿ  ಇಱಂದದು  ವೆಂ ಕಲಿ ಪೂಂಗಮಲತ್

ತೇನ್  ನದಿ ಪಾಯ್ ವಯಲ್  ತೆನ್ ಅರಂಗನ್  ಕ್ೞಲ್ ಶೆನ್ನಿ ವೈತ್ತುತ್

ತಾನ್ ಅದಿಲ್ ಮನ್ನುಂ  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಇತ್ ತಲತ್ತು ಉದಿತ್ತೇ

ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿನ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ನೀರಿನಂತೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂನ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲು ಪೀಡಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವು ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ; ವೇದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಆರು ಸುಳ್ಳು ತತ್ವಗಳು ನಾಶವಾದವು; ಕ್ರೂರ ಕಲಿಯೂ ನಾಶವಾಯಿತು.

ಐವತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಗಾಢವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಉದಿಪ್ಪನ  ಉತ್ತಮರ್  ಸಿಂದೈಯುಳ್  ಒನ್ನಲರ್ ನೆಂಜಂ  ಅಂಜಿಕ್

ಕೊದಿತ್ತಿಡ ಮಾಱಿ ನಡಪ್ಪನ ಕೊಳ್ಳೈ ವನ್ ಕುಱ್ಱಂ ಎಲ್ಲಾಮ್

ಪದಿತ್ತ ಎನ್ ಪುಣ್ ಕವಿಪ್  ಪಾ ಇನಮ್  ಪೂಣ್ಡನ ಪಾವು ತೊಲ್ ಶೀರ್

ಎದಿತ್ ತಲೈ ನಾದನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ಇಣೈ ಅಡಿಯೇ  

ಪ್ರಾಕೃತಿಕವೂ, ಪುರಾತನವೂ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆದ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಎರಡು ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ಪರಮ ಅರ್ಹ ಜನರ ದಿವ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರು [ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು] ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬದವರ ಮತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ [ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು]. ಅವರು, ಹೇರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ನನ್ನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-41-50-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org                   

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

रामानुस नूट्रन्ददि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – पाशुर 11 से 20

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:

रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या

<< पाशुर 1 से 10

पाशूर ११: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं कि जिन्होंने श्रीरामानुज स्वामीजी (जो श्रीयोगीवाहन

स्वामीजी के दिव्य चरणों को अपने सरपर पहनते थे) की  शरण लिए हैं वें उनके महानता की 

विषय पर अधिक नहीं कह सकते हैं।

सीरिय नान्मऱैच् चेम्पोरुळ् सेन्दमिळाल् अळित्त

पार् इयलुम् पुगळ्प् पाण् पेरुमाळ् चरणाम् पडुमत्

तार् इयल् सेन्नि इरामानुसन् तन्नैच् चार्न्दवर् तम्

कारिय वण्मै एन्नाल् सोल्लोणादु इक्कडल् इडत्ते

चारों वेदों के श्रेष्ठ अर्थों का सुंदर द्राविड़ी गाथाओं से विवरण करनेवाले और सारे भूमंडल पर

फैले हुए यशवाले श्रीयोगीवाहन स्वामीजी के चरणारविन्दों से अलंकृत मस्तकवाले श्रीरामानुज

स्वामीजी के आश्रय में रहनेवाले महात्माओं के विलक्षण अनुष्ठान का वर्णन, सागरपरिवृत इस

भूमंडल में मुझसे नहीं किया जा सकता। अर्थात् श्रीरामानुज स्वामीजी के भक्तों का आचरण इतना

श्रेष्ठ रहता है कि इस विशाल भूतलपर ऐसा दूसरा कोई नहीं मिल सकता और उसका पूरा वर्णन

भी कोई नहीं कर सकता |

पाशूर १२: श्रीरंगामृत स्वामीजी यह प्रश्न करते हैं कि जो श्रीरामानुज स्वामीजी (जो श्रीभक्तिसार

स्वामीजी के चरण कमलों में निवास करते थे) कि पूजा करते हैं क्या वें उनके प्रति स्नेह कर

सकते हैं।

इडम् कोण्ड कीर्त्ति मळिसैक्कु इऱैवन् इणै अडिप्पोदु

अडन्गुम् इदयत्तु इरामानुसन् अम् पोऱ्पादम् एन्ऱुम्

कडम् कोण्डु इरैन्जुम् तिरु मुनिवर्क्कु अन्ऱि कादल् सेय्यात्

तिडम् कोण्ड ग्यानियर्क्के अडियेन् अन्बु सेय्वदुवे 

सारे भूमंडल पर व्याप्त यशवाले श्री भक्तिसार आळ्वार् के उभय पादारविन्दों का, अपने मन में

सुदृढ़ ध्यान करनेवाले श्रीरामानुज स्वामीजी के मनोहर श्रीपादों को ही जो लोग अपने स्वरूपानुसुप

भाग्य मानकर उनका आश्रय लेते हैं, ऐसे उनको छोड़कर दूसरे में भक्ति न करनेवाले दृढ

अध्यवसाययुक्त ज्ञानियों का ही मैं भक्त रहूंगा।

पाशूर १३: हमारा एक मात्र लक्ष्य श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरण कमल हीं हैं जिनकी

श्रीभक्तांघ्रिरेणु स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों को छोड़ और कुछ भी अभिलाषा नहीं हैं।

सेय्युम् पसुम् तुळबत् तोळिल् मालैयुम् सेन्दमिळिल्

पेय्युम् मऱैत् तमिळ् मालैयुम् पेराद सीर् अरन्गत्तु

ऐयन् कळऱ्कु अणियुम् परन् ताळ् अन्ऱि आदरिया

मेय्यन् इरामानुसन् चरणे गदि वेऱु एनक्के

अपने से विरचित हरी तुलसी की अतिविलक्षण मालाओं तथा द्राविड़वेद कहलानेवाले (तिरुमालै व

तिरुप्पळ्ळियेळुच्चि नामक दो दिव्यप्रबंधरूपी) गाथामाला को नित्यसिद्ध कल्याणगुणवाले

श्रीरंगनाथ भगवान के पादारविन्दों में अर्पण करनेवाले भक्तांघ्रिरेणु स्वामीजी के चरणारविन्द के

सिवा दूसरी वस्तु का आदर न करनेवाले श्रीरामानुज स्वामीजी के पादारविन्द ही मेरी श्रेष्ठ गति

हैं। श्री भक्तांघ्रिरेणु नामक दिव्यसूरी ने श्रीरंगदिव्यधाम में नित्यनिवास करते हुए श्रीरंगनाथ

भगवन के पादारविन्दों में दो मालाओं को अर्पण किया; एक थी ताजी तुलसी व पुष्पों से बनी हुई

रमणीय माला; दूसरी दो विलक्षण द्राविड़ी गाथाओं से विरचित दिव्यप्रबंधमाला।

पाशूर १४: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं कि वों अन्य माध्यम से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने स्वभाव से मुक्त हो गये क्योंकि वें श्रीरामानुज स्वामीजी को श्रीकुलशेखर आळ्वार् के प्रबन्धों कि स्तुति करनेवालों से अलग नहीं कर पाये।

कदिक्कुप् पदऱि वेम् कानमुम् कल्लुम् कडलुम् एल्लाम्

कोदिक्कत् तवम् सेय्युम् कोळ्गै अऱ्ऱेन् कोल्लि कावलन् सोल्

पदिक्कुम् कलैक् कवि पाडुम् पेरियवर् पादन्गळे

तुदिक्कुम् परमन् इरामानुसन् एन्नैच् चोर्विलने

श्री कुलशेखर आळ्वार्  से अनुगृहीत, शास्त्रवचनों से भरित (पेरुमाल् तिरुमोळि नामक) दिव्यप्रबंध

का गान करने मे निरत महात्माओं के पादों की ही स्तुति करनेवाले भगवान श्रीरामानुज

स्वामीजी मुझको कभी न छोड़ेंगे। अतः मैं सद्गति पाने की तीव्र इच्छा से अत्युष्ण वनों, पर्वतों

और् सागरों में खडा होकर तीक्ष्ण तपस्या करने की इच्छा नहीं करूंगा।

पाशूर १५: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं वें ऐसे जनों का सहवास नहीं करेंगे जो श्रीरामानुज

स्वामीजी के गुणों का अनुभव नहीं करते हैं,| जिन्होंने अपना मन श्रीविष्णुचित्त स्वामीजी के

चरणारविंद में लगाया हैं। वें कहते हैं अब उनके लिए कोई दीनता नही हैं।

सोराद कादल् पेरुम् सुळिप्पाल् तोल्लै मालै ओन्ऱुम्

पारादु अवनैप् पल्लाण्डु एन्ऱु काप्पिडुम् पान्मैयन् ताळ्

पेराद उळ्ळत्तु इरामानुसन् तन् पिऱन्गिय सीर्

सारा मनिसरैच् चेरेन् एनक्कु एन्न ताज़्ह्वु इनिये

क्षण क्षण बढ़नेवाले प्रेम-प्रवाह के परवश होने के कारण, भगवान के शाश्वत (समस्त दोष

विरोधित्व) स्वरूप का किंचित् भी ख्याल न करते हुए, उनका मंगळाशासन करने में निरत श्री

भट्टनाथ सूरी के श्रीपादों का ही निरन्तर ध्यान करनेवाले भगवान श्री रामानुज स्वामीजी के

दिव्यगुणों का जो अनुभव करना नहीं चाहते, ऐसे जनों का मैं सहवास नहीं करूंगा। यह है मेरा

दृढ़ अध्यवसाय। फिर मेरी कौन सी न्यूनता होगी?

पाशूर १६: श्रीरंगामृत स्वामीजी दयापूर्वक इस लोक के लिए जो लाभ श्रीरामानुज स्वामीजी ने

किया उसे लिखते हैं जो श्रीगोदाम्बाजी के दया के पात्र हैं और जो उन्को प्रिय हैं।

ताळ्वु ओन्ऱु इल्ला मऱै ताळ्न्दु तल मुळुदुम् कलिये

आळ्गिन्ऱ नाळ् वन्दु अळित्तवन् काण्मिन् अरन्गर् मौलि

सूळ्गिन्ऱ मालैयैच् चूडिक् कोडुत्तवळ् तोल् अरुळाल्

वाळ्गिन्ऱ वळ्ळल् इरामानुसन् एन्नुम् मा मुनिये

श्रीरंगनाथ भगवान के दिव्य सिरपर धारण करने योग्य पुष्प माला को, पहले अपने सिर पर

धारण कर सुगंधित बना देनेवाली श्रीगोदादेवी की निर्हेतुक कृपा से वृद्धि पानेवाले, परमोदार

भगवान श्रीरामानुज स्वामीजी ने, किसी प्रकार की न्यूनता से विरहित वेद जब क्षीण होने लगे

और कलि का अंधकार ही भूतल पर सर्वत्र खूब फैल गया, ऐसी अवस्था में यहां अवतार लेकर(

उन वेदों का उद्धार पूर्वक) लोकों का रक्षण किया।

पाशूर १७: जो हमारे भगवान श्रीरामानुज स्वामीजी के चरण कमलों के शरण हो जाते हैं जो

श्रीपरकाल स्वामीजी को समर्पित हैं, घबराने पर भी कभी कोई बाधा में नहीं फसेंगें ।

मुनियार् तुयरन्गळ् मुन्दिलुम् इन्बन्गळ् मोय्त्तिडिनुम्

कनियार् मनम् कण्णमन्गै निन्रानै कलै परवुम्

तनि आनैयैत् तण् तमिळ् सेय्द नीलन् तनक्कु उलगिल्

इनियानै एन्गळ् इरामानुसनै वन्दु एय्दिनरे

सकल शास्त्र प्रतिपाद्य और विलक्षण मत्तगज के सदृक्ष, तिरुक्कण्णमङ्गै इत्यादि दिव्यदेशों में

विराजमान भगवान को लक्ष्यकर, संसार तापहर व परमभोग्य द्राविड दिव्यप्रबंध रचनेवाले श्री

(नीलन् नामक) परकाल स्वामीजी के भक्त हमारे नायक श्रीरामानुज स्वामीजी के आश्रय में

रहनेवाले महात्मालोग तापत्रयों से पीड़ित होते हुए भी दुःखी न होंगे और सुखसाधन मिलने पर

भी आनंद से मस्त न होंगे।

पाशूर १८: श्रीमधुरकवि स्वामीजी के दिव्य हृदय में श्रीशठकोप स्वामीजी वास करते हैं। श्रीरंगामृत

स्वामीजी कहते हैं कि श्रीरामानुज स्वामीजी बड़ी दयापूर्वक श्रीमधुरकवि स्वामीजी के गुणों को

समझाते हैं ताकि उनके संग में सभी जीवात्मा (चेतन) का उद्दार हो सके।

एय्दऱ्कु अरिय मऱैगळै आयिरम् इन्तमिळाल्

सेय्दऱ्कु उलगिल् वरुम् सडगोपनैच् चिन्दै उळ्ळे

पेय्दऱ्कु इसैयुम् पेरियवर् सीरै उयिर्गळ् एल्लाम्

उय्दऱ्कु उदवुम् इरामानुसन् एम् उऱुतुणैये

श्रीनम्माळ्वार् का अवतार बड़ी कृपा से वेदों का अर्थ कहने हेतु, जो समझने के लिये बहुत

कठिन हैं, हजार पाशूरों (सहस्रगीति के द्वारा) के माध्यम से ,ताकि बच्चे और महिलाओं को भी

सीखने हेतु हुआ। उन्हें शठकोपन भी कहते थे और वों जो वेदों का गलत अर्थ बतलाते थे उनके

दुश्मन थे। श्रीशठकोप स्वामीजी का अपने हृदय में ध्यान करनेवाले महात्मा मधुरकवि स्वामीजी

के (आचार्यनिष्ठा इत्यादि) शुभगुणों का प्रवचन करके समस्त संसारियों का उद्धार करनेवाले श्री

रामानुज स्वामीजी हमारे योग्य आश्रयदाता हैं।

पाशूर १९: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते कि श्रीरामानुज स्वामीजी जिन्होंने कहा कि श्रीशठकोप

स्वामीजी हीं मेरे लिये सब कुछ हैं, मेरे लिए परमभोग्य हैं।

उऱु पेरुम् सेल्वमुम् तन्दैयुम् तायुम् उयर् गुरुवुम्

वेऱि तरु पूमगळ् नादनुम् माऱन् विळन्गिय सीर्

नेऱि तरुम् सेन्दमिळ् आरणमे एन्ऱु इन् नीळ् निलत्तोर्

अऱिदर निन्ऱ इरामानुसन् एनक्कु आरमुदे

“अतिश्रेष्ठ महान धन, माता, पिता, सदाचार्य, और सुगंधि कमल पुष्प में अवतीर्ण श्री महालक्ष्मीजी

के साथ भगवान, ये सभी मेरे लिए श्रीशठकोप स्वामीजी से अनुगृहीत, भगवद्गुणों का प्रकाशक

श्रेष्ठद्राविड वेद ही है” सारे भूमंडल निवासियों को ऐसे अपना सुदृढ़ अध्यवसाय बतानेवाले

श्रीरामानुज स्वामीजी मेरे लिए परमभोग्य होते हैं।

पाशूर २०: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते कि श्रीरामानुज स्वामीजी, जो श्रीमन् नाथमुनि स्वामीजी का

ध्यान करते हैं, मेरे परम धन हैं।

आरप्पोळिल् तैन्कुरुहै प्पिरान्, अमुद त्तिरुवाय्

ईरत् तमिळिन् इसै उणर्न्दोर्गट्कु इनियवर् तम्

सीरैप् पयिन्ऱु उय्युम् सीलम् कोळ् नादमुनियै नेन्जाल्

वारिप् परुगुम् इरामानुसन् एन्दन् मानिदिये

चंदन वृक्षों के उपवनों से परिवृत सुंदर कुरुकापुरी में अवतीर्ण महोपकारक श्री शठकोप स्वामीजी

के अतिभोग्य मुखारविंद से भावावेशपूर्ण एवं अतिमधुर द्राविड़ श्री सूक्ति (तिरुवाय्मोळि) अवतीर्ण

हुआ| नाथमुनिगल में संगीत के साथ इस तिरुवाय्मोळि  को जानने वालों को ( गहरी भक्ति के साथ) समृद्ध बनाने का गुण था |  ऐसे श्रीमन् नाथमुनिका बड़ी इच्छा से  निरंतर ध्यान करनेवाले श्रीरामानुज स्वामीजी मेरे अक्षय निधि हैं।

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-11-20-simple/

अडियेन् केशव् रामानुज दास्

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 31 ರಿಂದ 40ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನರಳುತ್ತಿದ್ದವರು, ಅವರ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ತನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .

ಆಂಡುಗಳ್ ನಾಳ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ ನಿಗೞ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಂ ಮನಮೇ

ಈನ್ಡು ಪಲ್ ಯೋನಿಗಳ್ ತೋರು ಉೞಲ್ವೋಮ್ ಇನ್ಱು ಓರ್ ಎನ್ ಇನ್ಱಿಯೇ 

ಕಾಣ್ ತಗು ತೊಲ್ ಅಣ್ಣಳ್ ತೆನ್ ಅತ್ತಿಯೂರಾರ್ ಕೞಲ್ ಇಣೈ ಕೀೞ್

ಪೂಣ್ಡ ಅಣ್ಬಾಳನ್ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಪರುದಿನಮೇ

ಓ ಮನಸ್ಸೇ! ನಾವು ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಇಂದು, ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ತಿರು ಅತ್ತಿಯೂರ್ [ಇಂದಿನ ಕಾಂಚೀಪುರಂ] ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಧೇವರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ , ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ  ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ  ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ,   ನೋಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದೈವಿಕ ಭುಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರೂ ನಮ್ಮ ಸಹಜ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ  ಪಾಸುರಮ್ : ಅಮುಧನಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನಾವು ಕೂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು (ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು) ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ”. ಅವರು “ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ, ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ” ಎಂದು  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.   

ಪೊರುಂದಿಯ ದೇಸುಮ್ ಪೊಱೈಯುಂ ತಿಱಲುಮ್ ಪುಗೞುಂ ನಲ್ಲ

ತಿರುಂದಿಯ ಜ್ಞಾನಮುಂ ಸೆಲ್ವಮುಂ ಸೇರುಮ್ ಸೆಱು ಕಲಿಯಾಲ್

ವರುಂದಿಯ ಜ್ಞಾಲತ್ತೈ ವಣ್ಮೈಯಿನಾಲ್ ವಂದು ಎಡುತ್ತು ಅಳಿತ್ತ

ಅರುಂದವನ್ ಎಂಗಳ್ ರಾಮಾನುಶನೈ ಅಡೈಬವರ್ಕೇ    

ಕಲಿಯ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ   ಕೊನೆಯದು) ಭೂಮಿಯು ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಮಾನುಜನು ತನ್ನ ಉದಾರ  ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. [ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ] ಶರಣಾದವರ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಆತನು ಶರಣಾಗತಿಯ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಆತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ, ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಗೌರವ (ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ), ತಾಳ್ಮೆ,  ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ,  ತತ್ವಂ , ಹಿತಮ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥದ (ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯ , ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ  ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಯಸಿದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಇವುಗಳ )ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ , ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೂವತ್ತಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್: ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಐದು ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ರಾಮಾನುಜರ  ಮೇರೆಗೆ  ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಐದು ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ರಾಮಾನುಜರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಡೈ ಆರ್ ಕಮಲತ್ತು ಅಲರ್ ಮಗಳ್ ಕೇಳ್ವನ್ ಕೈ ಆೞಿ ಎನ್ನುಂ

ಪಡೈಯೋಡು ನಾಂದಗಮುಂ ಪಡರ್ ತಂಡುಂ ಒಣ್ ಶಾರ್ಙ ವಿಲ್ಲುಂ

ಪುಡೈಯಾರ್ ಪುರಿ ಸಂಗಮುಂ ಇಂದ ಪೂದಲಂ ಕಾಪ್ಪದರ್ಕು  ಎನ್ಱು

ಇಡೈಯೇ ಇರಾಮಾನುಶ ಮುನಿ ಆಯಿನ ಇನ್ನಿಲತ್ತೇ  

ಪಿರಾಟ್ಟಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವು  ಕಮಲದ ಹೂವಿನ  ದಟ್ಟವಾದ ದಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಸಂಗಾತಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ದೈವಿಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ  ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ , ಹಾಗೆಯೇ ಕತ್ತಿ ನಾಂಧಕಂ, ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ  ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಗದೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ  ಬಿಲ್ಲು ಶಾರ್ಙಂ  ಮತ್ತು ಪಾಂಚಜನ್ಯವು  ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಾಗಿ  ಬಂದಿವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ರಾಮಾನುಜರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:  ಕಲಿಯ  ದೋಷವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರವೂ ರಾಮಾನುಜರ ಶುಭ ಗುಣಗಳು ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.

ನಿಲತ್ತೈ ಚೆಱುತ್ತುಣ್ಣುಮ್ ನೀಶ ಕ್ಕಲಿಯೈ ನಿನೈಪ್ಪರಿಯ

ಪಲತ್ತೈ ಚೆಱುತ್ತುಂ ಪಿಱಂಗಿಯದಿಲ್ಲೈ ಎನ್ ಪೆಯ್ ವಿನೈ ತೆನ್

ಪುಲತ್ತಿಲ್ ಪೊಱಿತ್ತವ ಪ್ಪುತ್ತಗ ಚ್ಚುಮ್ಮೈ ಪೊಱುಕ್ಕಿಯ್  ಪಿನ್

ನಲತ್ತೈ ಪೊಱುತ್ತದು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ನಯ ಪ್ಪುಗೞೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ  ಪವಿತ್ರ ಗುಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ,  ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ  ಗುಂಪು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಲಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ  ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿಲ್ಲ.   . ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನನ್ನ ಪಾಪದ  ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲರಾದರು. 

ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ . ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಪಾಪಗಳು ಮರಳಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಯವೇನ್ ಒರು ದೈವಂ ನಾನಿಲತ್ತೇ  ಶಿಲ ಮಾನಿಡತ್ತೈ

ಪ್ಪುಯಲೇ ಎನ್ ಕವಿ ಪೋಱ್ಱಿ ಸೈಯ್ಯೇನ್  ಪೊನ್ ಅರಂಗಂ ಎನ್ನಿಲ್

ಮಯಲೇ ಪೆರುಗುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮನ್ನು ಮಾ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಅಯರೇನ್ ಅರುವಿನೈ ಎವ್ವಾರು ಇನ್ಱು ಅಡರ್ಪ್ಪದುವೇ

ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಜನರನ್ನು ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಂಗಂ (ಕೊಯಿಲ್) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮಾನುಜ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರ್ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊರಹಾಕಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ?

ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್.  ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು  “ನೀವು ಅವನನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ “. ಅವನು ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅಡಲ್ ಕೊಣ್ಡ ನೇಮಿಯನ್ ಆರುಯಿರ್ ನಾದನ್ ಅನ್ಱು ಆರಣಚ್ ಚೊಲ್

ಕಡಲ್ ಕೊಣ್ಡ ಒಣ್ಪೊರುಳ್  ಕಣ್ಡು ಅಳಿಪ್ಪ ಪಿನ್ನುಂ ಕಾಶಿನಿಯೋರ್

ಇಡರಿನ್ ಕಣ್ ವೀೞ್ನ್ದಿಡತ್ ತಾನುಂ ಅವ್ವೊಣ್ ಪೊರುಳ್ ಕೊಂಡು ಅವರ್

ಪಿನ್ ಪಡರುಂ ಗುಣನ್  ಎಮ್  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ಪಡಿ ಇದುವೇ

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳು ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು,  ಸರ್ವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ  ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರಾಯುಧ  ಹೊಂದಿದ್ದು,  ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ನಾಯಕ, ಆ ದಿನ ಅರ್ಜುನನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಡಗಿದ ಶ್ರೀ [ಭಗವದ್] ಗೀತೆಯ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು .

ಅದರ ನಂತರವೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಸಾರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ [ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ] ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಸ್ವಭಾವವು .      

ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್.  ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು  ಬಯಸುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪಡಿ ಕೊಣ್ಡ ಕೀರ್ತೀ ಇರಾಮಾಯಣಂ ಎನ್ನುಂ ಭಕ್ತಿ ವೆಳ್ಳಂ

ಕುಡಿ ಕೊಣ್ಡ ಕೋಯಿಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಗುಣಂ ಕೂಱುಂ ಅನ್ಬರ್

ಕಡಿ  ಕೊಣ್ಡ ಮಾಮಲರ್ತ್ ತಾಲ್ ಕಲಂದು ಉಳ್ಳಂ ಕನಿಯುಮ್ ನಲ್ಲೋರ್

ಅಡಿ ಕಣ್ಡು ಕೊಣ್ಡು ಉಗನ್ದು ಎನ್ನೈಯುಂ ಆಳ್ ಅವರ್ಕ್ಕು ಆಕ್ಕಿನರೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರವಾದ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದ  ದೈವಿಕ ಭಂಡಾರ. ರಾಮನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆತನ ಶುಭ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾನುಭಾವರು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ರಾಮಾನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಆತ್ಮ [ಅಮುಧನಾರ್] ರಾಮಾನುಜರ ಸೇವಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು [ಅಮುಧನಾರ್] ಅವರನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ [ರಾಮಾನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ].

ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು  ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಜೀವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಆಕ್ಕಿ ಅಡಿಮೈ ನಿಲೈಪ್ಪಿತ್ತನ್ನೈ ಎನ್ನೇ ಇನ್ಱು ಅವಮೇ

ಪೋಕ್ಕಿ ಪುಱತ್ತಿಟ್ಟದು ಎನ್ ಪೊರುಳಾ ಮುನ್ಬು ಪುಣ್ಣಿಯರ್ ತಂ

ವಾಕ್ಕಿಲ್ ಪಿರಿಯ ಇರಾಮಾನುಶ ನಿಂ ಅರುಳಿನ್ ವಣ್ಣಮ್

ನೋಕ್ಕಿಲ್ ತೆರಿವರಿದಾಲ್ ಉರೈಯಾಯ್ ಇಂದ ನುಣ್ ಪೊರುಳೇ  

 “ನಾನು ಈಶ್ವರನ್ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಘಟಕ)” ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೂ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಅದೃಷ್ಟವಂತರು [ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವವರು] ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.

ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, “ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು? ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .

ಪೊರುಳುಮ್ ಪುದಲ್ವರುಂ ಭೂಮಿಯುಂ ಪೂಂಗುೞರಾರುಂ ಎನ್ಱೇ

ಮರುಳ್ ಕೊಣ್ದು ಇಳೈಕ್ಕುಂ ನಮಕ್ಕು ನೆಂಜೇ ಮಱ್ಱು ಉಳಾರ್ ತರಮೋ

ಇರುಳ್ ಕೊಣ್ಡ ವೆಂ ತುಯರ್ ಮಾಱ್ಱಿ ತನ್ ಈಱು ಇಲ್  ಪೆರುಂ ಪುಗೞೇ 

ತೆರುಳುಂ ತೆರುಳ್ ತಂದು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಶೆಯ್ಯುಂ ಶೇಮಂಗಳೇ  

ನಾವು ಸಂಪತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು, ಭೂಮಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಣ್ಡು  ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ,ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕ್ರೂರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮನಸೇ ! ಅವನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇತರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಷ್ಟೇ?

ನಲ್ವತ್ತನೇ ಪಾಸುರಮ್: ಅಮುಧನಾರ್ ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ , ರಾಮನುಜನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೃಹತ್  ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೇಮ ನಲ್ ವೀಡುಂ ಪೊರುಳುಂ ಧರ್ಮಮುಂ ಸೀರಿಯ ನಲ್

ಕಾಮಮುಂ ಎನ್ಱು ಇವೈ ನಾನ್ಗು ಎಂಬರ್ ನಾಂಗಿನುಂ ಕಣ್ಣನುಕ್ಕೇ   

ಆಮ್ ಅದು ಕಾಮಂ ಅಱಂ ಪೊಱುಳ್ ವೀಡು ಇದರ್ಕು ಎನ್ಱು ಉರೈತ್ತಾನ್

ವಾಮನನ್ ಶೀಲನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಇಂದ ಮಣ್ಮಿಸೆಯೇ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಾಮನನಂತೆಯೇ ಎಂಪೆರುಮಾನರೂ ಸಹ . (ಜ್ಞಾನಿಗಳು ) ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವರು ಮೋಕ್ಷ (ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ) ಆರಾಮದಾಯಕ , ಧರ್ಮಂ (ಸದಾಚಾರ ), ಅರ್ಥಮ್ (ಧನ ) ಮತ್ತು ಕಾಮಂ (ಪ್ರೀತಿ)ನೇರವಾಗಿ ಸುಖ ಕೊಡುವ,  ಇವುಗಳು  ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಗುರಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಂ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ತೋರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ.

ಈ  ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ಆ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊರೆವುದು,ಅರ್ಥಮ್ ದಾನಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು , ಮೋಕ್ಷವು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಕಾಮಂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-31-40-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org                                             

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

रामानुस नूट्रन्ददि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – पाशुर 1 से 10

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:

रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या

तनियन्

पाशूर १: श्रीरंगामृत स्वामीजी अपने हृदय को आमंत्रित करते हैं “हम सब श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य नामों का स्मरण करें ताकि हम उनके दिव्य पादारविन्दों में कुशलतापूर्वक रह सके।”

पू मन्नु मादु पोरुन्दिय मार्बन् पुगळ् मलिन्द

पा मन्नु माऱन् अडि पणिन्दु उय्न्दवन् पल् कलैयोर्

ताम् मन्न वन्द इरामानुसन् चरणारविन्दम्

नाम् मन्नि वाळ नेञ्जे सोल्लुवोम् अवन्  नामङ्गळे

हे मन! श्रीमहालक्ष्मीजी जो कमल पुष्प पर निवास करती है, भगवान के दिव्य वक्षस्थल का अनुभव कर, कमल पुष्प का त्याग कर , उस दिव्य वक्षस्थल पर निवास करने लगी। श्रीशठकोप स्वामीजी ,भगवान के दिव्य गुणों से पूर्ण तिरुवाय्मोळि में लीन हैं। श्रीरामानुज स्वामीजी, श्रीशठकोप स्वामीजी के दिव्य पादारविन्दों में समर्पण कर स्वयंको उद्धार किये। अनेक शास्त्रोंको सीखनेके बावज़ूत्, बहुत से विद्वान, जो श्रीरामानुज स्वामीजी के पहले थे, उनके अंतरिय अर्थों को समझ न सके। श्रीरामानुज स्वामीजी को उन अंतरिय अर्थों का पता था और उसे अच्छी तरह स्थापित किया। हम सब (श्रीरंगामृत स्वामीजी अपने हृदय से कहते हैं) श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों को अपना लक्ष्य बनाकर श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य नामों का संकीर्तन करते रहे ताकि हम एक उद्देश से जीवन व्यतीत कर सके।

पाशूर २: पिछले पाशुर में श्रीरंगामृत स्वामीजी अपने हृदय को श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य नामों का संकीर्तन करने के पश्चात कहते हैं सब कैंकर्य भूलकर उनका हृदय श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों का आनन्द ले रहा है । यह देख श्रीरंगामृत स्वामीजी आश्चर्य हो जाते हैं।

कळ् आर् पोळिल् तेन्नरङ्गन् कमलप् पदङ्गळ् नेञ्जिल्

कोळ्ळा मनिसरै नीन्गि कुऱैयल् पिरान् अडिक्कीळ्

विळ्ळादअन्बन् इरामानुसन् मिक्क सीलम् अल्लाल्

उळ्ळादु एन् नेंजु ओन्ऱु अरियेन् एनक्कुऱ्ऱ पेरियिल्वे

मधुस्यंदि उध्यानवनों से परिवृत श्रीरंगम दिव्यधाम में विराजमान भगवान के पादारविंदों का ध्यान न करनेवाले मानवों को छोड़कर, (तिरुमंगै आळ्वार )श्रीपरकाल स्वामीजी (जिन्होने तिरुक्कूरैयलूर में अवतार लिया और जिन्हें दिव्य प्रबन्ध रचने का लाभ मिला) के पादों में अविच्छिन्न भक्ति करनेवाले श्रीरामानुज स्वामीजी के शीलगुण के सिवा, मेरा मन, दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं करता; मैं अपने इस श्रेष्ठ स्वभाव का कोई कारण भी नही जान सकता।

पाशूर ३: श्रीरंगामृत स्वामीजी अपने हृदय को कहते है “मैं आपके नत मस्तक होता हूँ कि, जो संसार में लगे हुए हैं  उन जनों से मेरा सम्बन्ध तोड़कर जो श्रीरामानुज स्वामीजी के चरण कमलों कि सेवा करते हैं उनमें संलिप्त होने के लिये  मुझपर इतना कृपा  किये ।

पेर् इयल नेञ्जे! अडि पणिन्देन् उन्नै पेय्प्पिरविप्

पूरियरोड़ु  उळ्ळ​ सुऱ्ऱम् पुलर्त्ति  पोरुवु अरुम् सीर्

आरियन् सेम्मै इरामानुस मुनिक्कु अन्बु सेय्युम्

सीऱिय पेरु उडैयार् अडिक्कीळ् एन्नैच् चेर्त्तदऱ्के

हे हृदय जिसका बहुत उत्तम गुण हैं! मुझे बहुत लाभ देने के लिये मैं आपके नतमस्तक होता हूँ – क्योंकि आसुरी जन्मवाले नीचों के साथ लगा हुआ मेरा सम्बन्ध तोड़ डालकर, अद्वितीय कल्याणगुणवाले, श्रेष्ठ अनुष्ठानवाले एवं निष्कपट स्वभावले श्रीरामानुज स्वामीजी के विषय में की जानेवाली भक्ति को ही परमपुरुषार्थ माननेवाले आर्य जनों के पादारविंदो के नीचे मुझको लगा दिया।   

पाशूर ४:  वह कहते हैं श्रीरामानुज स्वामीजी की निर्हेतुक कृपा से उनका अपने पहले का नैच्यानुसंधान कि स्थिति पर पहूंचने की संभावना नहीं हैं और उनमें कोई दोष भी नहीं है।  

एन्नैप् पुवियिल् ओरु पोरुळाक्कि मरुळ् सुरन्द

मुन्नैप् पळविनै वेर् अऱुत्तु  ऊळि मुदल्वनैये

पन्नप् पणित्त इरामानुसन् परम् पादमुम् एन्

सेन्नित् तरिक्क वैत्तान् एनक्कु एदुम् सिदैवु इल्लैये

एम्पेरुमानार ने सभी को उस  परमात्मा का एहसास और जो सभी तत्वों ( चेतनों  औरअचेतनों) का कारण है, उसपर  ध्यान करने के लिए प्रेरित किये  उन्होंने यह श्रीभाष्य (उनके द्वारा रचित एक ग्रन्थ) द्वारा प्राप्त किया। श्रीरामानुज स्वामीजी जो सभी से श्रेष्ठ हैं मुझे जो अचेतन जैसा था को चेतन बनाया। श्रीरामानुज स्वामीजी ने अपने पादों को भी मेरे सिरपर स्थापित किया। ऐसे महा प्रसाद के पात्र बननेवाले मुझको अब किसी प्रकार की हानि न होगी।

पाशूर ५: श्रीरंगामृत स्वामीजी जिन्होंने यह प्रबन्धम श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य नामों का संकीर्तन करते हुए प्रारम्भ किया और अब यही कर रहे हैं। यह कहते हुए कि कुदृष्टिवाले (जो गलत तरीके से वेदों की व्याख्या करते हैं) इनकी निंदा कर सकते हैं , वह हिचकिचाते हैं और तत्पश्चात  स्वयं को आश्वासन देकर जिस कार्य को उन्हें करना हैं उसमे निरत हो जाते हैं।

एनक्कु उऱ्ऱ सेल्वम् इरामानुसन् एन्ऱु इसैयगिल्ला

मनक् कुऱ्ऱ मान्दर् पळिक्किल् पुगळ् अवन् मन्निय सीर्

तनक्कु उऱ्ऱ अन्बर् अवन् तिरुनामन्गळ् साऱ्ऱुम् एन् पा

इनक् कुऱ्ऱम् काणगिल्लार् पत्ति एय्न्द इयल्वु इदु एन्ऱे

कुदृष्टिवाले यदि मेरे इस ग्रन्थ की निंदा करेंगे तो यह निंदा ही वास्तव में इसकी प्रशंसा होगी और श्रीरामानुज स्वामीजी हीं हमारे स्वरूप का धन है, मेरे इस प्रयास को उपहास बनायेंगे। परंतु जो महात्मा लोग श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य शुभगुणों के अनुरूप, उन पर प्रेम करते हैं, वें उन आचार्य के श्रीनामों से विभूषित इन मेरी गाथाओं में विध्यमान दोषों पर भी नजर नहीं डालेंगे। 

पाशूर ६: पिछले पाशूर में श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं कि यह उनका श्रीरामानुज स्वामीजी के प्रति भक्ति का प्रचार हैं। अब वें स्वयं को दोष देकर कहते हैं कि उनका श्रीरामानुज स्वामीजी के महानता के साथ समान भक्ति नहीं हैं।

इयलुम् पोरुळुम् इसैयत् तोडुत्तु ईन् कविगळ् अन्बाल्

मयल् कोण्डु वाळ्त्तुम् इरामानुसनै मदि इन्मैयाल्

पयिलुम् कविगळिल् पत्ति इल्लाद एन् पावि नेन्जाल्

मुयल्गिन्ऱनन् अवन् तन् पेरुम् कीर्त्ति मोळिन्दिडवे

अतिविलक्षण सामार्थ्यवाले कविलोग, प्रेमके मारे पागल बनकर, परस्पर अनुरूप शब्द व अर्थ मिलाकर जिन काव्यों से श्रीरामानुज स्वामीजी की स्तुति करते हैं, उन काव्यों में सर्वथा भक्तिशून्य और बुद्धिशून्य मैं अपने पापिष्ठ मन से उन आचार्य सार्वभौम के असीम यश की स्तुति करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

पाशूर ७: श्रीरंगामृत स्वामीजी अपनी दीनता को देखकर पीछे हठते हैं, श्रीकूरेश स्वामीजी (श्रीरामानुज स्वामीजी के प्रमुख शिष्यों में से एक) के दिव्य चरण कमलों को स्मरण करते हैं और यह तय करते हैं कि यह कठिन कार्य नहीं हैं और उसे प्रारम्भ करते हैं।

मोळियैक् कडक्कुम् पेरुम् पुगळान् वन्ज मुक्कुऱुम्बाम्

कुळियैक् कडक्कुम् नम् कूरत्ताळ्वान् चरण् कूडिय पिन्

पळियैक् कडत्तुम् इरामानुसन् पुगळ् पाडि अल्ला

वळियैक् कडत्तल् एनक्कु इनि यादुम् वरुत्तम् अन्ऱे

वाचामगोचर, महायशवाले एवं कुलमद-धनमद-विध्यामद नामक तीन प्रकार के मदरूपी गड्ढों का पार करनेवाले, हमारे नाथ श्रीकूरेश स्वामीजी के श्रीपादों का आश्रय लेने के बाद, सर्वपापनिवार्तक श्री रामानुज स्वामीजी के दिव्य यशोगान करके, स्वरूपविरुद्ध दुष्ट मार्गों से बचना अब मेरे लिए बिलकुल कठिन नहीं हैं।

पाशूर ८: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं श्रीरामानुज स्वामीजी श्रीसरोयोगी (पोय्गै आळ्वार्) स्वामीजी द्वारा बड़ी कृपा से रचित प्रबन्धम को ध्यानमग्न होकर संकीर्तन करते थे, वें उनके भगवान हैं।

वरुत्तुम् पुऱ इरुळ् माऱ्ऱ एम् पोय्गैप्पिरान् मऱैयिन्

कुरुत्तिन् पोरुळैयुम् सेन्दमिळ् तन्नियुम् कूट्टि ओन्ऱत्

तिरित्तु अन्ऱु एरित्त तिरुविळक्कैत् तन् तिरु उळ्ळत्ते

इरुत्त्म् परमन् इरामानुसन् एम् इऱैयवने

नानाप्रकार के दु:ख देनेवाले सांसारिक क्षुद्र पदार्थ विषयक अज्ञानरूपी अंधकार मिटाने के लिए हमारे प्रपन्न कुल (वह कुल जो पूर्ण रूप से भगवान के शरण हो गये हैं) के नाथ श्रीसरोयोगी (पोय्गै आळ्वार्)  स्वामीजी ने पूर्वकाल में, वेदांतों के निगूढ़ अर्थों तथा द्राविड  भाषा को मिलाकर, बत्ती बनाकर (मुदल तिरुवंदादि नामक प्रबन्धम) जो दीप जलाया, इसका अपने हृदय से ठीक धारण करनेवाले भगवान श्रीरामानुज स्वामीजी हमारे नाथ हैं। 

पाशूर ९: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं जो श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य गुणों का संकीर्तन करते हैं, जो श्रीभूतयोगी स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों को अपने दिव्य मन में स्मरण करते हैं, वें इस संसार में वेदों की रक्षा कर उसे स्थापित करेंगें ।  

इऱैवनैक् काणुम् इदयत्तु इरुळ् केड ज्ञानं  एन्नुम्

निऱैविळक्कु एट्रिय भूदत् तिरुवडि ताळ्गळ् नेन्जत्तु

उऱैय वैत्तु आळुम् इरामानुसन् पुगळ् ओदुम् नल्लोर्

मऱैयिनैक् कात्तु इन्द मण्णगत्ते मन्नवैप्पवरे

सर्वस्वामी भगवान का साक्षात्कार पाने के उपकरण हृदय के अंधकार मिटाने के लिए (‘इरण्डाम् तिरुवंदादि’ नामक प्रबन्ध) पूर्ण दीप जलानेवाले श्री भूतयोगी स्वामीजी के श्रीपादों को अपने मन में सुदृढ़ प्रतिष्ठापित करके, उन्हींका अनुभव करनेवाले श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्यगुणों का ही नित्य अनुसंधान करनेवाले विलक्षण महात्मालोग वेदों की रक्षा भाह्योऔर कुदृष्टिवालो से कर उनको शाश्वत प्रतिष्ठापित भी करनेवाले हैं। 

पाशूर १०: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं जो श्रीमहामहिम श्रीमहद्योगी स्वामीजी के भक्त श्रीरामानुज स्वामीजी के परमभक्तों के पादभक्त हैं वास्तव में हीं नित्यश्रीमान है।

मन्निय पेरिरुळ् माण्डपिन् कोवलुळ् मामलराळ्

तन्नोडुम् आयनैक् कण्डमै काट्टुम् तमिळ्त् तलैवन्

पोन् अडि पोऱ्ऱुम् इरामानुसर्कु अन्बु पूण्डवर् ताळ्

सेन्नियिल् सूडुम् तिरुवुडैयार् एन्ऱुम् सीरियरे

पहले दो आळ्वारों ने दीप जलाकर (अपने प्रबन्ध से) विशाल और अविचलनिय अज्ञान को दूर किया। मिटाने अशक्त महान अंधकार के निवृत्त हो जानेपर तिरुक्कोंवलूर नामक दिव्यदेश के अधिपति ‘आयनार’ नामक भगवान को महालक्ष्मी के साथ दर्शनकर, उस दर्शन प्रकार का वर्णन करनेवाले द्राविड भाषा के सार्वभौम श्रीमहाद्योगी स्वामीजी के सुंदर श्रीपादों की स्तुति करनेवाले श्रीरामानुज स्वामीजी के बारे में भक्ति करनेवालों के श्रीपादों को अपने सिरपर धारण करनेवाले भाग्यवान नित्यश्री-विभूषित हैं।

अगले अनुच्छेद में इस प्रबन्धम के अगले भाग पर चर्चा करेंगे।

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-1-10-simple/

अडियेन् केशव् रामानुज दास्

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – तनियन

Published by:

रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या

श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:

http://divyaprabandham.koyil.org/wp-content/uploads/2018/11/thiruvarangathu-amudhanar.emperumAnAr-at-heart.jpg

मुन्नै विनैयगल  मूंगिल्  कुडियमुदन्
पोन्नम् कळर्क्कमलप्  पोदिरण्डुम्
एन्नुडैय सेन्निक्कणियागच् चेर्तिनेन् तेन्पुलत्तार्क्कु
एन्नुक् कडवुडैयेन् यान्

दास कहते हैं, मैंने श्रीरंगामृत स्वामीजी (जिन्होंने मूंगिल कुड़ी  {श्रेष्ठ कुल} वंश में जन्म लिया) के स्वर्ण जैसे दिव्य और  वांछनीय चरण कमलों को अपने मस्तक पर सजावटी आभूषण जैसे रखा ताकि समय समय पर जितने भी पाप मैंने इकट्ठा किये हैं वह लुप्त हो जायेँ। यह करने के पश्चात यमराज और उनके अनुयायी से किसी भी तरह मेरा सम्बन्ध न रहेगा। 

नयन्तरु पेरिन्बम् एल्लाम् पळुतु एन्रु नण्णिनर् पाल्

सयम् तरु  कीर्ति इरामानुस मुनि ताळिणै मेल्
उयर्न्द​ गुणत्तुत् तिरुवरंगत्तु अमुदु ओन्गुम् अन्बाल्
इयम्बुम् कलित्तुरैयन्दादि योद विशै नेञ्जमे 

श्रीरामानुज स्वामीजी वह हैं जो अपना आशिर्वादसे , जो यह समझने के पश्चात कि, इस संसार का सुख तुच्छ है, उनके शरण में आता है, उन्हें संसार पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करतें हैं । हे हृदय! इस प्रबन्धम को गाने को स्वीकारों जो बड़ी कृपा और उबरते प्रेम से श्रीरंगामृत स्वामीजी जिनमें बड़े गुण हैं, द्वारा श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरणों पर प्रेम से रचा गया है। यह प्रबंध तमिल के “कलित्तुरै अंधादि” (तमिल पध्य जिसका पिछले पाशूर का अंतिम शब्द अगले पाशूर का प्रथम शब्द होता है।) शैली में है।   

सोल्लिन् तोहै कोण्डु उनदु अडिप्पोदुक्कुत् तोन्डु सेय्युम्
नल्लन्बर् एत्तुम् उन् नामम् एल्लाम् एन्तन् नाविनुळ्ळे

अल्लुम्  पहलुम् अमरुम्पडि नल्गु अऱुसमयम् 

वेल्लुम्  परम इरामानुस !  इदु एन् विण्णप्पमे

आपके भक्त वह है जो यह निश्चित करते हैं कि वें कुछ विशेष पाशुरों का हीं उच्चारण करेंगे और आपके श्रीचरणों में वाचीका कैंकर्य (प्राध्यापक की भाषा से सेवा) कर और उससे लाभ लेंगे। आप अपनी कृपा मुझ (पर बरसाते रहना ताकि सभी दिव्य नाम जो वें आपकी ओर बड़े प्रेम से ,दिन और रात में भेद देखे बिना सुनाते हैं वह मेरे जिव्हा पर नित्य वास करें। ६ भिन्न भिन्न दर्शनशास्त्र का अभ्यास रखनेवाले, जिसमे, वें जो वेदों में विश्वास नहीं करते थे और वें जो वेदों के विषय में गलत स्पष्टीकरण देते थे, ऐसे दोनों पर विजय प्राप्त करनेवाले आप श्रीरामानुज हैं। यही मेरी आपसे प्रार्थना हैं।   
अगले लेख में इस प्रबन्धम के अगले भाग पर चर्चा करेंगे।

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/iramanusa-nurrandhadhi-thaniyans-simple/

अडियेन् केशव् रामानुज दास्

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org