Category Archives: rAmAnusa nURRanthAdhi

ఇరామానుశ నూత్తందాది – పాశురములు 11 – 20

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< పాశురములు 1-10

పదకొండవ పాశురము: తిరుప్పాణాళ్వార్ యొక్క దివ్య చరణములను తమ శిరస్సుపై ఆభరణము వలే ధరించిన రామానుజులను ఆశ్రయించిన వారి గొప్పతనము గురించి తాను ఎక్కువగా మాట్లాడలేరని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

శీరియ నాన్మఱై  చ్చెం పొరుళ్‌ । శెందమిళాల్‌ అళిత్త
పార్‌ ఇయలుం పుగళ్ ।‌ పాణ్‌ పెరుమాళ్  చరణాం పదుమ
త్తార్‌ ఇయల్‌ శెన్ని ఇరామానుశన్ తన్నై చార్‌ందవర్‌ తమ్।
కారియ వణ్మై । ఎన్నాల్‌ శొల్లొణాదు ఇక్కడల్‌ ఇడత్తే ॥ (11)

ఎంబెరుమాన్ యొక్క విషయములను తెలియజెప్పే  నాలుగు వేదముల విశిష్ట అర్థములను అందమైన తమిళ పూమాల తో మనకు కృప చేసినవారు తిరుప్పాణాళ్వార్.కమలాల వలె ఉన్న వారి యొక్క దివ్య  చరణములను తమ దివ్య శిరస్సున అలంకరించుకున్నవారు రామానుజులు. ఈ ప్రపంచములో  అటువంటి రామానుజులను ఆశ్రయించిన వారి గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పలేను.

పన్నెండవ పాశురము: తిరుమళిశై ఆళ్వార్ యొక్క దివ్య పాదములు నివాసముగా ఉన్న రామానుజులను ఆరాధించు వారిపై కాక ఇంకెవరిపై నైనా అనురాగము తనకు ఉండగలదా అని అముదనార్ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఇడం గొండ కీర్‌త్తి । మళిశైక్కిఱైవన్ । ఇణై అడిప్పోదు ‌
అడంగుం ఇదయత్తి రామానుశన్ * అం పొర్పాదం ఎన్ఱుం
కడం కొణ్డు ఇరైంజుం తిరు మునివర్ క్కు అన్ఱి క్కాదల్‌ శెయ్యా
త్తిడంగొండ ఞ్ఙానియర్‌క్కే । అడియేన్ అన్బు శెయ్వదువే॥ (12)

తన గుణాల కీర్తి ఈ భూమంతటా నలు మూలలు వ్యాపించి ఉన్న వారు తిరుమళిశై ఆళ్వార్. అప్పుడే వికసించిన పుష్పాల వలె లేతగ ఉన్న తిరుమళిశై ఆళ్వార్ యొక్క చరణాలు తన దివ్య తిరుమేనిలో ఉంచుకున్న వారు ఎంబెరుమానార్.  అటువంటి ఎంబెరుమానార్ యొక్క చరణారవిందములను నిరంతరము ధ్యానించే వారు ఉన్నారు, వారి స్వరూపానికి అనుగుణమైనదని భావించి వారి దివ్య చరణములను ఆరాధించే సంపద కలిగినవారూ ఉన్నారు. ఎంబెరుమానార్ యొక్క చరణారవిందముల పట్ల భక్తి లేని కఠోర హృదయము గల వారి పట్ల ప్రేమ చూపించగలనా?

పదమూడవ పాశురము: తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారుల దివ్య చరణములు తప్పా ఇంకేదీ ఆశించని రామానుజుల దివ్య చరణములే మనకు లక్ష్యము.

శెయ్యుం పశుం తుళవ త్తొళిల్‌ మాలైయుం । శెందమిళిల్‌
పెయ్యుం । మఱైత్ తమిళ్‌ మాలైయు౦ * పేరాద శీర్‌ అరంగత్తు
ఐయన్ కళర్కు అణియుం పరన్ తాతమిళ్‌ అన్ఱి । ఆదరియా
మెయ్యన్ । ఇరామానుశన్ చరణే గది వేఱు ఎనక్కే॥ (13)

దాస్య భావానికి  పరాకాష్ట అయిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్, నిగూఢ వేదార్థముల గురించి తెలిపే తమిళ వేదపూమాలలతో, తుళసి మాలలతో శ్రీరంగములో శాశ్వతంగా శయనించి ఉన్న ఎంబెరుమాన్ యొక్క చరణాలను అలంకరించేవారు. తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ యొక్క చరణాలు తప్పా ఇంకొకటి ఆశించని సత్యపూరితులైన రామానుజుల దివ్య చరణములే నాకు అంతిమ లక్ష్యము.

పద్నాలుగవ  పాశురము: కుళశేఖర ఆళ్వారుల పాసురములను పఠించు వారిని ప్రశంసించే రామానుజులను విడ నందుకు, ఇతరోపాయముల సహాయముతో  లాభాలను పొందే స్వభావమును విడిచానని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

కదిక్కుప్పదఱి । వెమ్ కానముం కల్లుం కడలుం ఎల్లాం ।
కొదిక్క త్తవం శెయ్యుం । కళ్గైయత్తేన్ * కొల్లి కావలన్ శొల్
పదిక్కుం కలై క్కవి పాడుం పెరియవర్‌ పాదంగళే ।
తుదిక్కుం పరమన్ । ఇరామానుశన్ ఎన్నై చ్చోర్విలనే॥ (14)

శాస్త్రములను రత్నాలుగా అలంకరించిన కుళశేఖర ఆళ్వారుల పాసురములను నిష్థగా పఠించు వారిని ప్రశంసించే ప్రముఖులైన రామానుజుల నుండి నేను వేరు కాలేను. కావున కోరుకున్న లాభాలు పొందాలని  కొండలలో, అరణ్యాలలో తొందరపాటుతో కఠోర తపస్యలు చేయాలనే స్వభావాన్ని మానుకున్నాను.

పదిహేనవ పాశురము:  పెరియాళ్వార్ దివ్య చరణముల వద్ద తన మనస్సునుంచిన ఎంబెరుమానార్ యొక్క దివ్య గుణాలను ధ్యానించని వారితో తాను కలవనని, తనకు ఇంక ఏ లోపమూ లేదని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

శోరాద కాదల్‌ పెరుంజుళిప్పాల్ ।‌  తొల్లై మాలై ఒన్ఱుం ।
పారాదవనై । ప్పల్లాండెన్ఱు కాప్పిడుం * పాన్మైయన్ తాళ్‌
పేరాద ఉళ్ళత్తు ఇరామానుశన్ తన్ పిఱంగియ శీర్।
శారా మనిశరై చ్చేరేన్ । ఎనక్కెన్న తాళ్వివినియే ॥ (15)

ఎంబెరుమాన్ నిత్యము స్థిరంగా ఉండి దృఢమైన విశ్వాసముగల వారిని, సుడికుండములో చిక్కుకున్న వారినీ అందరికీ రక్షణ ఇస్తారు. అటువంటి భగవాన్ కి పెరియాళ్వార్ మామూలు మనిషికి చేసినట్టుగా ఏ భేదము లేకుండా  మంగళాశాసనములు చేస్తారు. పెరియాళ్వార్ యొక్క దివ్య చరణములను వీడని దివ్య మనస్సు గల వారు ఎంబెరుమానార్. ఎంబెరుమానార్ అసీమితమైన గుణాలను ఆశ్రయముగా పరిగణించని వారితో  నేను కలవను. ఈ ఆలోచన కలిగిన పిమ్మట , నాలో ఏ లోపము ఉండును?(ఏ లోపము లేదు). 

పదహారవ పాశురము: తనకు అతి ప్రియమైన ఆండాళ్ కృపకు పాత్రులైన ఎంబెరుమానార్ ఈ ప్రపంచానికి చేసిన ఉపకారము గురించి అముదనార్ దయతో వ్రాస్తున్నారు.

తాళ్వొన్ఱల్లా । మఱై తాళ్ న్దు। తలముళుదుం కలియే
ఆళ్గిన్ఱ నాళ్ వన్దు। అళిత్తవన్ కాణ్మిన్* అరంగర్‌ మౌళి
శూళ్గిన్ఱ మాలైయై చ్చూడి క్కొడుత్తవళ్‌ తొల్‌ అరుళాల్
వాళ్గిన్ఱ వళ్ళల్ । ఇరామానుశన్ ఎన్నుం మా మునియే ॥ (16)

ఆండాళ్ పూష్ప మాలలను ముందు తాను అలంకరించుకొని చూసి ఆపై పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క దివ్య కిరీటాలంకరణకి ఇచ్చేది. ఆండాళ్ కృప చేత  ఎంబెరుమానార్ ఎంతో గొప్పగా యతులకు రాజుగా  ఉద్ధరింపబడ్డాడు. సమస్థ భూమండలము చీకటిలో కలుముకొని ఉన్న కలి కాలములో, ఏ కల్మశములేని వేదములను ఇతర తత్వవేక్తలు దూషింస్తున్న సమయములో ఎవరూ అడగకుండానే ఎంబెరుమానార్ వేదోద్ధారణ గావించారని మనము గమనించాలి.

పదియేడవ పాశురము: తిరుమంగై ఆళ్వార్లకు అంకితులైన ఎంబెరుమానార్ ని చేరుకున్న వారు, ఎటువంటి కష్టము వచ్చినా ధైర్యముగా ఎదుర్కొనుదురు.

మునియార్‌ తుయరంగళ్।‌ ముందిలుం । ఇన్బంగళ్‌ మొయ్‌ త్తిడినుం
కనియార్‌ మనం । కణ్ణమంగై నిన్ఱానై * కలై పరవుం
తనియానై యై త్తణ్‌ తమిళ శెయ్ద నీల తనక్కు ఉలగిల్‌
ఇనియానై। ఎంగళ్‌ ఇరామానుశనై వందు ఎయ్దినరే॥ (17)

అన్ని శాస్త్రములు భగవాన్ ని గొప్పగా కీర్తించాయి, తిరుక్కణ్ణమంగైలో గర్వముగా నిలుచొని ఉన్న ఎంబెరుమాన్ ని ‘సర్వ స్వతంత్ర గజము’ అని  తిరుమంగై ఆళ్వార్ ప్రశంసించారు. మనందరి స్వామి అయిన రామానుజులు తిరుమంగై ఆళ్వార్ పట్ల అమితమైన భక్తి  గలవారు. అటువంటి రామానుజులను చేరుకున్నవారు ఎటువంటి దుఃఖము వచ్చినా ధైర్యముగా ఎదుర్కొనగలరు, సంతోషము వచ్చినా స్థిరముగా ఉండగలరు.

పద్దెనిమిదవ పాశురము: మధురకవి ఆళ్వార్ తమ హృదయములో నమ్మాళ్వార్ ని నివాస పరచుకున్నారు. సమస్థ ఆత్మలు ఉద్దరింపబడాలని ఎంతో కృపతో మధురకవి ఆళ్వార్ యొక్క గుణాలను ఎంబెరుమానార్ మనకు వివరిస్తున్నారు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఎయ్దర్కు అరియ మఱైగళై। ఆయిరం ఇన్ తమిళాల్‌
శెయ్దర్కు ఉలగిల్‌ వరుం శడగోబనై * చ్చిందైయుళ్ళే
పెయ్దర్కు ఇశైయుమ్। పెరియవర్‌ శీరై ఉయిర్గళ్‌ ఎల్లాం
ఉయర్కుదవుం। ఇరామానుశన్ ఎం ఉఱుతుణైయే॥ (18)

వేదార్థాలను స్థ్రీలు పిల్లలు కూడా సులువుగా అర్థము చేసుకునేందుకు తిరువాయ్మొళి వేయి పాశురముల రూపములో నమ్మాళ్వార్ ఈ భూమిపైన అవతరించి మనకు కృపచేశారు. వేదములను ధిక్కరించి తప్పుగా అర్థము చేసుకునేవారికి శత్రువుగా వారిని ‘శఠకోపుడు’ అని కూడా పిలిచేవారు. మధురకవి ఆళ్వార్ తమ హృదయములో నమ్మాళ్వార్ ని నివాస పరచుకునేంత గొప్పతనము కలిగినవారు. అటువంటి మధురకవి ఆళ్వార్ యొక్క జ్ఞానము మొదలైన ఉన్నత గుణాలను అర్థమైయ్యేలా చేసి ఆత్మలన్నీ ఉద్దరింపబడేందుకు సహాయము చేసిన ఎంబెరుమానార్ తన సహచరుడు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

పంతొమ్మిదవ పాశురము: “నమ్మాళ్వార్ తన సర్వస్వము” అని దయతో చెప్పిన ఎంబెరుమానార్ తనకు ప్రీతిపాత్రులు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఉఱు పెరుం శెల్వముం। తందైయుం తాయుం। ఉయర్‌ గురువుం
వెఱి తరు పూమగళ్‌ నాదనుం * మాఱన్ విళంగియ శీర్ ‌
నెఱి తరుం శెందమిళ్‌ ఆరణమే । ఇన్ఱిన్నీర్ నిలత్తోర్।
అఱిదర నిన్ఱ। ఇరామానుశన్ ఎనక్కారముదే॥ (19)

మన అంతిమ లక్ష్యాలు, అంతులేని సంపద, తల్లి, తండ్రి, గురువు, పద్మములో నుండి ఉద్భవించిన పెరియ పిరాట్టి అన్నింటిలోకీ సర్వేశ్వరుడు (భగవాన్) గొప్పవాడు. ఈ వృత్తాంతమంతా భగవాన్ అనుగ్రహపూరితముగా నమ్మాళ్వార్ కి వ్యక్త పరచిన వేంటనే, ఆళ్వార్ ద్రావిడ వేదముగా (తమిళ వేదము) కీర్తించబడే తిరువాయ్మొళిని పాడారు. ఈ ప్రపంచములో అందరూ అర్థము చేసుకునేలా తిరువాయ్మొళిని వివరించిన ఎంబెరుమానార్ నాకు మధువు (తేనె) లాంటివారు.

ఇరవైయవ పాశురము:  నాథమునిని  కోరికతో ఆనందించిన ఎంబెరుమానార్ నాకు నిధి లాంటివారు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఆర ప్పొళిల్‌ తెన్ కురురై ప్పిరాన్।  అముద త్తిరువాయ్‌
ఈర త్తమిళిన్ । ఇశై ఉణర్‌ందోర్గట్కు * ఇనియవర్‌ తం
శీరై ప్పయిన్ఱుయ్యుం। శీలం కొళ్‌ నాదమునియై నెఞ్ఙాల్ ‌
వారి ప్పరుగుం। ఇరామానుశన్ ఎందన్ మానిదియే॥ (20)

చందనపు తోటలతో చుట్టి ముట్టి ఉన్న అందమైన తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్, కృపతో వారి దివ్య అధరముల గుండా తిరువాయ్మొళి ని పాడారు. ఆ దివ్య పాశురములకు సంగీత శైలిని జోడించిన వారిని నాథమునులు పొగిడారు. అటువంటి నాథమునిని తన హృదయములో నివాసపరచుకున్న ఎంబెరుమానార్ నాకు మహా నిధి.

తదుపరి శీర్శికలో, ఈ  ప్రబంధము యొక్క పై పాశురములను  అనుభవిద్దాము. 

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-11-20-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురములు 1 – 10

Published by:

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<<మునుపటి శీర్శిక

మొదటి పాశురము: “ఎంబెరుమానార్ యొక్క దివ్య చరణాల వద్ద సముచిత జీవితము గడిపేందుకు వారి దివ్య తిరునామాలను పఠిద్దాము” అని అముదనార్ తన హృదయాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు.

పూ మన్ను మాదు పొరుందియ మార్బన్ పుగళ్ మలింద
పా మన్ను మాఱన్ అడి పణిందుయ్ందవన్ పల్ కలైయోర్
తాం మన్న వంద ఇరామానుశన్ చరణారవిందం
నాం మన్ని వాళ నెంజే శొల్లువోం అవన్ నామంగళే (1)

ఓ మనసా! పద్మమును తన నివాసముగా ఉన్న పెరియ పిరాట్టి, ఎంబెరుమాన్ యొక్క దివ్య వక్షస్థల మాధుర్యాన్ని చూసిన పిదప ఆ దివ్య వక్షస్థలమే తన నివాసముగా చేసుకొని ఉండిపోయింది. ఎంబెరుమాన్ యొక్క దివ్య మంగళ గుణాలు పూర్ణంగా ఉన్న తిరువాయ్మొళిలోనే నమ్మాళ్వార్ మునిగి ఉండేవారు. అటువంటి నమ్మాళ్వార్ యొక్క దివ్యమైన శ్రీ చరణాలను ఆశ్రయించి రామానుజులు జీవించారు. రామానుజులకు పూర్వ కాలములో జీవించిన వారు, శాస్త్రాధ్యయము చేసిన తరువాత కూడా, వాటి నిగూఢ అర్థాలను అర్థము చేసుకోలేక పోయారు. రామానుజులు ఆ గూఢ అర్థాలు తెలిసినవారు మరియు వాటిని చక్కగా స్థాపించారు కూడా. వారి దివ్య చరణములు మన లక్ష్యముగా ఉంచుకొని, సుసంప్పన్నముగా ఉండేందుకు రామానుజుల దివ్య నామాలను పలుకుదాము.

రెండవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్ యొక్క దివ్య నామాలను పఠింద్దామని తన హృదయానికి చెప్పిన మునుపటి పాసురము తరువాత, అన్య సాధనములను మరచిపోతూ తన హృదయము ఎంబెరుమానార్ యొక్క దివ్య చరణాలను ఆనందించడం ప్రారంభిస్తుంది.

కళ్ళార్ పొళిల్ తెన్నరంగన్ కమల ప్పదంగళ్ నెంజిల్
కొళ్ళా మనిశరై నీంగి కుఱైయల్ పిరాన్ అడిక్కీళ్
విళ్ళాద అన్బన్ ఇరామానుశన్ మిక్క శీలం అల్లాల్
ఉల్లాదు ఎన్ నెంజు ఒన్ఱు అఱియే ఎనక్కుట్ఱ పేరియల్వే (2)

కొంత మంది మనిషిగా జన్మనెత్తినా కూడా, తేనె కారుతున్న తోటలతో నిండి ఉన్న శ్రీ రంగములో శయనించి ఉన్న పెరియ పెరుమాళ్ పైన దైవ చింతనను నేర్పే శాస్త్రాధ్యయనము చేసే అదృష్టము ఉండదు. అటువంటి వాళ్ళకి నా మనస్సు దూరమైంది. ఆ తరువాత, తిరుక్కుఱైయలూర్లో అవతరించి దివ్య ప్రబంధాన్ని రచించిన తిరుమంగై ఆళ్వార్ యొక్క దివ్య తిరువడిని నిరంతరము ధ్యానించే రామానుజుల యొక్క దివ్య మంగళ గుణాలను తప్పా మరే ఇతర వాటి గురించి నా మనస్సు ధ్యానించడం లేదు.

మూడవ పాశురము: “లౌకిక విషయాలలో మునిగి ఉన్న వారితో నా సంబంధము తొలగించి ఎంబెరుమానార్ సంబంధము ఉన్న వారి పాదాల వద్ద నా సంబంధము ఉండేలా చేసిన నీ గొప్ప ఉపకారముకి నేను తల వంచుతున్నాను” అని అముదనార్ తన హృదయముతో అంటున్నారు.తిరుమంగై ఆళ్వార్ యొక్క దివ్య తిరువడిని నిరంతరము ధ్యానించే రామానుజుల దివ్య మంగళ గుణాలను తప్పా ఇంక దేని గురించి ఆలోచించడం లేదు.

పేరియల్ నెంజే అడి పణిందేన్ ఉన్నై పేయ్ పిఱవి
ప్పూరియరోడుళ్ళ శుట్ఱం పులర్ త్తి ప్పొరువరుం శీర్
ఆరియన్ శెమ్మై ఇరామానుశ మునిక్కన్బు శెయ్యుం
శీరియ పేఱు ఉడైయార్ అడిక్కీళ్ ఎన్నై చ్చేర్త్తదర్కే (3)

గొప్ప గుణమున్న ఓ మనసా! నాకు ఎంత గొప్ప ఉపకారాన్ని చేసావు. అహంకార మమకార లోపాలున్న వారితో, అజ్ఞానులు మొదలైన వారితో నా సంబంధాన్ని తెంచి గొప్ప వ్యక్తుల చరణాలను చేరేలా చేసినందుకు నీకు నమస్కారాలు. తన దాసులతో ఇమిడిపోయే నిజాయితీ ఉన్న ఎంబెరుమానార్ పట్ల భక్తి ఉన్న వారు ఈ గొప్ప వ్యక్తులు.

నాల్గవ పాశురము: నిరహేతుకమైన ఎంబెరుమానార్ కృప కారణముగా, తాను మునుపటి దిగజారిన స్థాయికి వెళ్ళనని, తనలో ఇక ఏ దోషములూ లేవని వారు తెలియజేస్తున్నారు.

ఎన్నై ప్పువియిల్ ఒరు పొరుళాక్కి మరుళ్ శురంద
మున్నై ప్పళవినై వేర్ అఱుత్తు ఊళి ముదల్వనైయే
పన్న ప్పణిత్త ఇరామానుశన్ పరమ్ పాదముం ఎన్
శెన్ని త్తరిక్క వైత్తాన్ ఎనక్కేదుం శిదైవిల్లెయే (4)

అన్ని తత్వాలకు (చిత్ మరియు అచిత్) కారకుడు, భగవాన్ సర్వకారకుడని, మనందరము గుర్తించి ధ్యానించేలా చేసిన వారు ఎంబెరుమానార్లు. ఇది వారు శ్రీ భాష్యంతో సాధించగలిగారు. అందరి కన్నా గొప్పవారైన రామానుజులు, ఈ ప్రపంచములో అచేతనముగా ఉన్న నన్ను చేతనుడిగా తయారుచేశారు. అనాదిగా నన్ను వెంటాడుతున్న నా కర్మలను తొలగించి, వారి దివ్య తిరువడిని నా శిరస్సు పై ఉంచి నన్ను కటాక్షించారు. ఇక నాలో ఏ లోపము లేదు.

ఐదవ పాశురము: రామానుజుల దివ్య నామాలను పఠిద్దామని ఈ ప్రబంధాన్ని ప్రారంభించిన అముదనార్, వాటిని పఠించడం మొదలుపెట్టారు. కుదృష్టులు తనను నిందిస్తారేమోనని మొదట భావించి, ఆపై తనను తాను ఒప్పించుకొని, తన కార్య సాధనను ప్రారంభిస్తున్నారు.

ఎనక్కుట్ఱ శెల్వం ఇరామానుశన్ ఎన్ఱు ఇశైయగిల్లా
మన క్కుట్ఱ మాందర్ పళిక్కిల్ పుగళ్ అవన్ మన్నియ శీర్
తనక్కుట్ఱ అన్బర్ అవన్ తిరునామంగళ్ శాట్ఱుం ఎన్బా
ఇన క్కుట్ఱం కాణగిల్లార్ పత్తి ఏయ్ంద ఇయల్విదెన్ఱే(5)

మన స్వరూపానికి నిధి అయిన వారు ఒక్క ఎంబెరుమానార్, అనే నా ప్రయత్నాన్ని తోసిపుచ్చి, నా అభిప్రాయాలను బుద్దిలోపముతో అంగీకరించని వారు ఉన్నట్లైతే అది నాకు పండుగ లాంటిది. ఎంబెరుమానార్ యొక్క మంగళ గుణాలపై భక్తి ప్రపత్తులు ఉన్నవారు వారి దివ్య నామాలను మరియు దివ్య కార్యాలను వ్యక్తపరచే నా పాశురములలో లోపాలను చూడరు.

ఆరవ పాశురము: మునుపటి పాశురములో, ఎంబెరుమానార్ పట్ల తన భక్తిని వ్యక్త పరచుచున్నానని చెప్పిన అముదనార్, ఇప్పుడు ఎంబెరుమానార్ గొప్పతనానికి తగిన భక్తి తనలో లేదని తనను తాను నిందించుకుంటున్నారు.

ఇయలుం పొరుళుం ఇశైయ త్తొడుత్తు ఈన్ కవిగళ్ అన్బాల్
మయల్ కొణ్డు వాళుత్తుం ఇరామానుశనై మది ఇన్మైయాల్
పయిలుం కవిగళిల్ పత్తి ఇల్లాద ఎన్ పావి నెంజాల్
ముయల్ గిన్ఱనన్ అవన్ తన్ పెరుం కీర్తి మొళిందిదవే (6)

ఎంబెరుమానార్ పై ప్రేమతో గొప్ప కవులు పదాలను కూర్చి మాలలు చేసి కవితలు మరియు పద్యాల రూపములో కీర్తిస్తారు. పాపపూరితమైన వాడినైన నాకు అంతటి భక్తి లేదు. వారి అమితమైన గొప్పతనాన్ని నా అజ్ఞానమైన బుద్దితో నా ఈ పాశురముల ద్వారా తెలియజేయడనికి ప్రయత్నిస్తున్నాను.

ఏడవ పాశురము: తన నీచత్వాన్ని చూసి ఒక అడుగు వెనకకు వేసిన అముదనార్, కూరత్తాళ్వాన్ యొక్క దివ్య చరణాలతో ఉన్న తన సంబంధాన్ని గుర్తుచేసుకొని ఇది తనకు కష్టమైన పని కాదని నిర్ణయించుకొని ప్రారంభిస్తున్నారు.

మొళియై క్కడక్కుం పెరుం పుగళాన్ వంజ ముక్కుఱుంబామ్
కుళియై క్కడక్కుం నమ్ కూరత్తాళ్వాన్ చరణ్ కూడియ పిన్
పళియై క్కడత్తుం ఇరామానుశన్ పుగళ్ పాడి అల్లా
వళియె క్కడత్తల్ ఎనక్కు ఇని యాదుం వరుత్తం అన్ఱే (7)

కూరత్తాళ్వారుల గొప్పతనాన్ని పూర్తిగా చెప్పలేము; మూడు అగాధ లోయల రూపములో ఉన్న వంశ అహంకారము (గొప్ప కులము లో పుట్టడం ), జ్ఞాన అహంకారము, ప్రవర్తన వల్ల సంక్రమించిన అహంకారాన్ని వారు జయించినారు. మా నాయకులైన కూరత్తాళ్వారుల దివ్య చరణములను చేరుకున్నాము. మనకి, ఈ పాప సాగరమును దాటడానికి సహాయపడే ఎంబెరుమానార్ యొక్క దివ్య మంగళ గుణాలను కీర్తించడములో ఇక ఇప్పుడు అంత కష్టము ఉండదు. నా స్వరూపానికి విరోధమైన సాధనములను నుండి కూడా తప్పించు కొనవచ్చు.

ఎనిమిదవ పాశురము: పొయిగై ఆళ్వార్ అనుగ్రహించిన దివ్య ప్రబంధముపై ధ్యానించే గొప్పతనము గల ఎంబెరుమానార్, నాకు ప్రభువు.

వరుత్తుం పుఱ ఇరుళ్ మాట్ఱ ఎం పొయిగై ప్పిరాన్ మఱైయిన్
కురుత్తిన్ పొరుళైయుం శెందమిళ్ తన్నైయుం కూట్టి
ఒన్ఱ త్తిరిత్తు అన్ఱు ఎరిత్త తిరువిళక్కై త్తన్ తిరువుళ్ళత్తే
ఇరుత్తుం పరమన్ ఇరామానుశన్ ఎం ఇఱైయవనే (8)

అజ్ఞానము వలన జీవాత్మలు ఈ లౌకిక సుఖాలవైపు ఆకర్షితులై చివరికి దుఃఖాన్ని పొందుతున్నారు. ప్రపన్న కులానికి అతి ప్రియులు మరియు ఉత్తములైన పొయిగై ఆళ్వార్, అజ్ఞానాంధకారమును తోలగించే వేదాంతమును అందమైన తమిళ పదాలతో వైయమ్ తగళియ (ఈ ప్రపంచాన్నే దీపముగా) అని మొదలైయ్యే ముదల్ తిరువందాది పాడారు. ఆ దివ్య దీపాన్ని తమ దివ్య మనస్సులో ఉంచుకున్న ఉత్తములు ఎంబెరుమానార్ మనకు స్వామి.

తొమ్మిదవ పాశురము: బూదత్తాళ్వారుల దివ్య తిరువడిని ధ్యానిస్తూ ఉండే ఎంబెరుమానార్ యొక్క దివ్య మంగళ గుణాలను ఎవరైతే పఠిస్తారో, వారు ఈ ప్రపంచములో వేదాలను స్థాపించి కాపాడతారు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఇఱైవనై క్కాణుం ఇదయత్తిరుళ్ కెడ జ్ఞానం ఎన్నుం
నిఱై విళైక్కు ఎట్ఱియ భూద త్తిరువడి తాళ్గళ్ నెంజ
త్తుఱైయ వైత్తాళుం ఇరామానుశన్ పుగళ్ ఓదుం నల్లోర్
మఱైయివై క్కాత్తు ఇంద మణ్ఞగత్తే మన్న వైప్పవరే (9)

అన్బే తగళియ అని ప్రారంభమయ్యే ఇరండామ్ తిరువందాదిని పాడిన బూదత్తాళ్వార్, అన్ని అంశాలలో పరిపూర్ణమైన దీపాన్ని (ఇరండామ్ తిరువందాది) వెలిగించారు. మన మనస్సులో ఉన్న అజ్ఞానాంధకారాన్నినాశింపజేస్తుంది ఈ దీపము. ప్రకాశవంతమైన మనస్సుతో మాత్రమే సరైన నాయకుడిని మనము గుర్తించగలము. బూదత్తాళ్వార్ల దివ్య చరణములు నిత్యము ఎంబెరుమానార్ తమ దివ్య మనస్సులో ఉంచుకున్నారు. ఎంబెరుమానార్ యొక్క దివ్య మంగళ గుణాలను ధ్యానించేవారు వేదాలను (బాహ్యులు మరియు కుదృష్టులచే నాశనము చేయలేనివి) రక్షించి, ఈ ప్రపంచములో వాటిని దృఢంగా స్థాపిస్తారు.

పదవ పాశురము: పేయ్ ఆళ్వార్ యొక్క దివ్య తిరువడిని ఎల్లప్పూడూ కీర్తించే గుణము ఉన్న ఎంబెరుమానార్ యొక్క తిరువడిని తమ శిరస్సుపై ఉంచుకొని భక్తి చుపేవారు ఎల్లప్పుడు గొప్పవారు అని అముదనార్ చెబుతున్నారు.

మన్నియ పేరిరుళ్ మాండబిన్ కోవలుళ్ మామలరాళ్
తన్నొడు మాయనై క్కణ్డమై కాట్టుం తమిళ్ త్తలైవన్
పొన్నడి పోట్ఱుమ్ ఇరామానుశర్కు పూందవర్ తాళ్
శెన్నియిల్ శూడుం తిరువుడైయార్ ఎన్ఱుం శీరియరే (10)

మొదటి ఇద్దరు ఆళ్వారులు దీపాలు వెలిగించిననంతరం (తిరువందాదులతో) అత్యంత స్థిరమైన అజ్ఞానాంధకారము పూర్తిగా కొట్టుకొనిపోయినది. అలా అంధకారము నశించిన అనంతరం, తిరుక్కోవలూర్లో వేంచేసి ఉన్న పెయాళ్వార్, భగవాన్ (కృష్ణావతారములో భక్తవత్సలునిగా ఉన్నవారు) తో కలిసి ఉన్న తిరుమామగళ్ (శ్రీ మహాలక్ష్మి) ని ఎలా దర్శించారో మనకు చూపించారు. తమిళ నాయకుడైన పేయాళ్వార్ యొక్క అపేక్షనీయమైన దివ్య చరణాలను ఎంబెరుమానార్ కీర్తించారు. ఎంబెరుమానార్ యొక్క భక్తుల దివ్య చరణాలను ధరించేవారు, ఎంబెరుమానార్ పట్ల ఉన్న భక్తి ప్రపత్తులను వారి శిరస్సుపై ఆభరణముగా ధరించువారు ఎల్లప్పుడూ పూజ్యనీయులు ( ఎందుకంటే వారి వద్ద ఈ గొప్ప సంపద ఉన్నది కాబట్టి ).

తదుపరి శీర్శికలో, ఈ ప్రబంధము యొక్క పై పాశురములను అనుభవిద్దాము.

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-1-10-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్లు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

మున్నై వినై యగల మూంగిల్‌ కుడి అముదన్
పొన్నం కళఱ్కమల ప్పోదిరణ్డుం – ఎన్నుడైయ
శెన్నిక్కు అణియాగ చ్చేర్‌త్తినేన్  తెన్బులత్తార్ క్కు
ఎన్నుక్కడ ఉడైయేన్ యాన్ 

ఎన్నో జన్మలుగా మూటగట్టుకున్న పాపాలను పటాపంచలు అవ్వాలని మూంగిల్ కుడిలో జన్మించిన బంగారము లాంటి అముదనార్ యొక్క దివ్య పాదాలను నేను నా తలపై ఒక ఆభరణము వలే ఉంచు కున్నాను. ఇక దీని తరువాత యమునితో గానీ యమదూతలతో గానీ నాకేరకమైన సంబంధము లేదు. 

నయందరు పేరిన్బమ్ ఎల్లాం పళ్ళుదు ఎన్ఱు నణ్ణినర్బాల్‌ 
శయందరు కీర్‌త్తి ఇరామానుశ ముని తాళ్‌ ఇణై మేల్‌
ఉయరన్ద గుణత్తు త్తిరువరంగత్తు అముదోంగుం అన్బాల్‌
ఇయమ్బుుం కలిత్తుఱై అందాది ఓద ఇశై నెంజమే |

ఎంబెరుమానార్ తనను ఆశ్రయించిన వారికి ఈ సంసారాన్ని జయించే అనుగ్రహమును ప్రసాధిస్తారు, ఆ తరువాత ఈ భౌతిక వ్యవహారాలకు సంబంధించిన సుఖాలన్నీ ఎంత బుద్ది హీనమైనవో వారు గుర్తిస్తారు. ఓ మనసా! గొప్ప గుణాలున్న తిరువరంగత్తు అముదనార్, రామానుజముని తిరువడి పట్ల తన భక్తి ప్రపత్తులు ఉప్పొంగి రచించిన ఈ ప్రబంధాన్ని పఠించేందుకు అంగీకరించు. ఈ ప్రబంధము కలిత్తుఱై అందాది ఆకృతిలో (ముందు పాశురము యొక్క ఆఖరి పదము తరువాతి పాశురము యొక్క మొదటి పదము అవుతుంది) కూర్చబడింది.

శొల్లిన్ తొగై కొణ్డు ఉనదడిప్పోదుక్కు త్తొండు శెయ్యుం
నల్లన్బర్‌ ఏత్తుం ఉన్ నామం ఎల్లాం ఎందన్ నావినుళ్ళే
అల్లుం పగలుం అమరుం బడి నల్గు అఱు శమయం
వెల్లుం పరమ ఇరామానుశ ఇదు ఎన్ విణ్ణప్పమే

నీ భక్తులు, నీ తిరువడి  వద్ద వాచిక కైంకర్యము రూపముగా కొన్ని ప్రత్యేక పాశురములను పఠించి ప్రయోజనము పొందుతారు. నీపై  ప్పొంగి పొరలిన భక్తితో వారు స్మరించిన నామాలన్నీ రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా నా నాలుకపై నిత్యము ఉండేలా అనుగ్రహము ప్రసాదించు. ఆరు విభిన్న తత్వశాస్త్రములను అనుసరించు వారిని, వేదములపై విశ్వాసము లేని వారిని, వేదములను తప్పుగా అర్థము చేసుకొను వారిని జయించిన ఓ గొప్ప రామానుజ ఇదే నీకు నా ప్రార్థన.

తదుపరి శీర్షికలో, ఈ ప్రబంధం యొక్క తరువాత భాగాన్ని అనుభవిద్దాము.

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/iramanusa-nurrandhadhi-thaniyans-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ మణవాళ మాముణులు తమ ఉపదేశరత్తినమాల 38వ పాశురములో ఎంబెరుమానార్ యొక్క అసమానమైన వైభవమును అద్భుతంగా వెల్లడిచేశారు. 

ఎమ్బెరుమానార్ దరిశనమెన్ఱే ఇదుక్కు। 
నమ్పెరుమాళ్ పేరిట్టు నాట్టి వైత్తార్ అమ్బువియోర్ 
ఇంద దరిశనత్తై ఎమ్బెరుమానార్ వళర్త।
అన్దచ్చెయల్ అఱిగైక్కా॥

నంపెరుమాళ్ (శ్రీరంగ ఉత్సవ మూర్తి)  మన శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయమును ఎంబెరుమానార్ దరిశనము అని నామకరణము చేశారు, అభివృద్ది పరచారు. ఇది ఎందుకనగా, స్పష్టమైన వివరణలలో ఎంబెరుమానార్ ఈ భక్తి మార్గాన్ని అభివృద్ది పరచి శ్రీభాష్యం మొదలైన గ్రంథములను రచించారు. ఆచార్యుల ద్వారా మన సాంప్రదాయము యొక్క అర్థాలు అందరికీ అందేలా చేశారు, ఎన్నో దివ్య ఆలయముల పద్దతులలో (ఆలయ పరిపాలన, శాస్త్రానుసారముగా పెరుమాళ్ ఉత్సవములు మొదలైనవి) సంస్కరణలు చేశారు. ఎంబెరుమానార్ చేపట్టిన  సంస్కరణలు అందరికీ తెలియ చేసేందుకు నంపెరుమాళ్ చేత శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయము ఎంబెరుమానార్ దరిశనము అని స్థాపించబడింది. ఎంబెరుమానార్ పంచాచార్యులలో ఒకరైన తిరుక్కోష్ఠియూర్ నంబి వారికిచ్చిన ‘ఎంబెరుమానార్’ అన్న బిరుదును సార్థకము చేయుటకు అని కూడా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎంబెరుమానార్ యొక్క ప్రతిష్ట వ్యాపించాలని నంపెరుమాళ్ చేసిన పని అని కూడా భావించ వచ్చు.     

ఎంబెరుమానార్ కాలములో పిళ్ళై తిరువరంగత్తు అముదనార్ శ్రీరంగములో ఆచార్యులుగా ఉండేవారు. అప్పట్లో వారికి ఎంబెరుమానార్ పట్ల అంత గౌరవము ఉండేది కాదు. ఎంబెరుమానార్ ఆదేశము మేరకు వారిని తన ప్రముఖ శిష్యులైన కూరత్తాళ్వార్ యొక్క సంస్కరణలో ఉంచబడ్డారు. కూరత్తాళ్వార్ అనుగ్రహముతో వారు ఎంబెరుమానార్  యొక్క గొప్పతనాన్ని గ్రహించి, ఎంబెరుమానార్ గుణాలను వివరముగా వర్ణిస్తూ  ‘ఇరామానుశ నూత్తందాది’ అనే అద్భుతమైన ప్రబంధాన్ని వ్రాశారు. 

ఈ ప్రబందానికి సరళ వ్యాఖ్యానము మణవాళ మామునులు కృప చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యానములో వారు ఈ ప్రబంధము యొక్క గొప్పతనాన్ని అందముగా వివరించారు. మనము క్లుప్తంగా ఈ గుణాలను ఇక్కడ చూద్దాము.

మధురకవి ఆళ్వార్ తమ ఆచార్యులైన నమ్మాళ్వార్ పట్ల భక్తి ప్రపత్తులను వ్యక్త పరుస్తూ కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు రచించినట్లుగా, అముదనార్లు ఎంబెరుమానార్  పట్ల తమ భక్తి ప్రపత్తులను వ్యక్త పరుస్తూ ఈ ప్రబంధాన్ని కృప చేశారు. అయితే, మధురకవి ఆళ్వార్ అనుగ్రహించిన సంక్షిప్త ప్రబంధములా కాకుండా, అముదనార్ సుదీర్ఘమైన ప్రబంధాన్ని మనకు కృపచేశారు. ఎలాగైతే యజ్ఞోపవీత సంస్కారం తరువాత గాయిత్రి మంత్రము నిత్యము పఠించాలో, అలాగే ఆచార్య సంబంధము ఏర్పడిన తరువాత మరియు ఎంబెరుమానార్  తిరువడి పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వారు నిత్యము అనుదినము ఈ ప్రబంధాన్ని పఠించాలి. ఈ ప్రబంధము యొక్క ప్రతి పాశురములో ఎంబెరుమానార్  నామము ఆవాహన చేయబడింది. కావున మన పెద్దలు ఈ ప్రబంధమును ‘ప్రపన్న గాయిత్రి’ అని పిలిచేవారు. 

ఈ పాశురముల సరళ వ్యాఖ్యానము మామునుల వ్యాఖ్యానముల సహాయముతో వ్రాయబడింది.

తదుపరి శీర్శికలో, ఈ ప్రబందము యొక్క తనియన్లను అనుభవిద్దాము.

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/ramanusa-nurrandhadhi-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

irAmAnusa nURRandhAdhi – Simple Explanation – pAsurams 101 to 108

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

<< Previous

One hundred and first pAsuram: amudhanAr says that emperumAnAr’s sweetness is greater than his sacredness.

mayakkum iru vinai valliyil pUNdu madhi mayangith
thuyakkum piRaviyil thOnRiya ennai thuyar agaRRi
uyakkoNdu nalgum irAmAnusa enRadhu unnai unni
nayakkum avarkku idhu izhukku enbar nallavar enRu naindhE

I have been born in the birth which perplexes the mind, bewilders the knowledge, bound by the chain of two types of karmas namely pApa (sin) and puNya (virtue) which result in ignorance. Making me to get rid of the deep sorrows, which are the result of those karmas, rAmAnuja accepted me in order to uplift me. Great people will say that my words of “Oh emperumAnAr who showed affection towards me!” [since emperumAnAr uplifted me] would be a disgrace to those who constantly think of you and melt, and who have affection for you at all times. The implication here is that for those who have enjoyed sweetness, their minds will not think of purity [all along, amudhanAr has described the acitivites of emperumAnAr in uplifting him causelessly (which are the result of his purity). But there is no match for the enjoyment of carrying out servitude to the divine feet of emperumAnAr. Hence amudhanAr says these words].

One hundred and second pAsuram. amudhanAr asks emperumAnAr himself the reason for his quality of magnanimity to increase towards him in this expansive world.

naiyum manam un guNangaLai unni en nA irundhu em
aiyan irAmAnusan enRu azhaikkum aru vinaiyEn
kaiyum thozhum kaN karudhidum kANak kadal pudai sUzh
vaiyam idhanil un vaNmai en pAl en vaLarndhadhuvE

My mind becomes totally weakened thinking of your auspicious qualities. My tongue, remaining firmly by my side, recites your divine names and your natural relationship [with me]. My most sinful hands too, which were involved with worldly pursuits since time immemorial, performs salutation to you. My eyes desire to see you at all times. On this earth, which is surrounded by oceans, for what reason did your quality of magnanimity grow towards me?

One hundred and third pAsuram.  He says that his senses became involved towards emperumAnAr since he mercifully got rid of his karmas and gave him expansive knowledge.

vaLarndha vem kObam madangal onRAy anRu vAL avuNan
kiLarndha pon Agam kizhiththavan kIrththip payir ezhundhu
viLaindhidum sindhai irAmAnusan endhan mey vinai nOy
kaLaindhu nal gyAnam aLiththanan kaiyil kani ennavE

emperumAn with a growing and unique cruel fury, tore apart the well grown, golden chest, which had puffed up in vanity, of the demon hiraNya kashyap who came at emperumAn holding a sword, when he caused suffering to his son prahlAdhAzhwAn. emperumAnAr is with a divine mind which has grown with the divine fame of crop of that emperumAn. Such emperumAnAr removed the sorrow which is the result of the karmas which were binding me with my body and mercifully gave me eminent knowledge which is clear like a gooseberry on one’s palm [gooseberry on one’s palm is a thamizh proverb which indicates that something is very clear and cannot be mistaken at all].

One hundred and fourth pAsuram. Answering an imaginary question posed by emperumAnAr himself “What will you do if you see emperumAn?” amudhanAr says that even if emperumAn manifests matters relating to himself, he says that he will not ask for anything other than the auspicious qualities which are effulgent in emperumAnAr’s divine form.

kaiyil kani anna kaNNanaik kAttith tharilum undhan
meyyil piRangiya sIr anRi vENdilan yAn nirayath
thoyyil kidakkilum sOdhi viN sErilum ivvaruL nI
seyyil tharippan irAmAnusa en sezhum koNdalE

Oh rAmAnuja who is magnanimous like a cloud and who manifested that magnanimity to us! Even if you reveal to us emperumAn kaNNan like a gooseberry on one’s palm, I will not pray for anything other than the auspicious qualities which are splendorous on your divine form. I may attain paramapadham which is most effulgent or I may be caught in the quagmire of samsAram. If you mercifully grant me either of the two with your grace, I will sustain myself in it.

One hundred and fifth pAsuram. While everyone says that samsAram is to be given up and paramapadham is to be attained and desires to attain that paramapadham, you consider both as equal. Which is your desired place? He responds through this pAsuram.

sezhum thiraip pARkadal kaN thuyil mAyan thiruvadikkIzh
vizhundhiruppAr nenjil mEvu nal gyAni nal vEdhiyargaL
thozhum thirup pAdhan irAmAnusanaith thozhum periyOr
ezhundhu iraiththu Adum idam adiyEnukku iruppidamE

emperumAn is reclining on thiruppARkadal which has beautiful waves, pretending to be asleep but is meditating. emperumAnAr has eminent knowledge, is worshipped by eminent vaidhikas (those who  follow vEdhams) and his divine feet are aptly fitting in the hearts of those who are totally engaged with the auspicious qualities of emperumAn and have fallen at his divine feet. The place where great people who constantly enjoy that emperumAnAr and burst out dancing like an uproarious ocean is the place which I, who am the servitor of such people, desire to dwell.

One hundred and sixth pAsuram. emperumAnAr, looking at the great affection that amudhanAr has towards him, mercifully desires amudhanAr’s mind. Seeing this, amudhanAr joyously and mercifully recites this pAsuram.

iruppidam vaigundham vEngadam mAliunjOlai ennum
poruppidam mAyanakku enbar nallOr avai thammodum vandhu
iruppidam mAyan irAmAnusan manaththu inRu avan vandhu
iruppidam endhan idhayaththuLLE thanakku inbuRavE

Great people who know emperumAn truthfully, would say that the dwelling places for sarvESvaran, who has amazing activities in terms of his svarUpam (basic nature), rUpam (physical forms), guNas (auspicious qualitites) and vibhUthi (wealth) are SrIvaikuNtam, thiruvEngadam which is also known as thirumalai and the famously divine mountain of thirumAlirunjOlai. The place where that emperumAn has mercifully entered [to dwell] with all those divine abodes [mentioned above] is the divine mind of emperumAnAr. The place wich emperumAnAr has mercifully entered, considering it as an eminent place, is my mind.

One hundred and seventh pAsuram. Looking at the divine face of emperumAnAr who has manifested affection towards him, amudhanAr tells him that there is something which he wishes to submit to him and expresses his desire.

inbuRRa seelaththu irAmAnusa enRum evvidaththum
enbuRRa nOy udal thORum piRandhu iRandhu eN ariya
thunbuRRu vIyinum solluvadhu onRu uNdu un thoNdargatkE
anbuRRu irukkumbadi ennai Akki angu AtpaduththE

Oh rAmAnuja who has the eminent quality of simplicity and has mercifully come with extreme happiness! There is a submission which I would like to make to you. Even if I continue to take repeated births and deaths in bodies where diseases permeate to the bones, and I experience innumerable sorrows, you should mercifully enable me to be deeply affectionate towards those who exist exclusively for you, at all times and at all places and be a servitor to their divine feet.  This alone is my request to you.

One hundred and eighth pAsuram. At the beginning of this prabandham, amudhanAr had prayed for the benefit of “irAmAnusan charaNAravindham nAm manni vAzha” (we should live aptly at the divine feet of emperumAnAr), requesting periya pirAttiyAr for her recommendatory role to fulfil his desire of complete devotion. In this last pAsuram too, he is asking for attaining periya pirAttiyAr who can grant us the wealth of kainkaryam.

am kayal pAy vayal thennarangan aNi Agam mannum
pangaya mAmalarp pAvayaip pORRudhum paththi ellAm
thangiyadhu ennath thazhaiththu nenjE nam thalai misaiyE
pongiya kIrththi irAmAnusan adip pU mannavE

Oh heart! rAmAnuja has widespread fame which is huge.The divine feet of such rAmAnuja, which are like fresh flowers, should fit aptly on our heads so that we could feel that the entity of devotion, without any shortcoming, would come inside us. For that to happen, let us attain SrIranga nAchchiyAr who has natural feminity, who was born on a lotus flower and who dwells permanently on the beautiful divine chest of periya perumAL, who has the temple at thiruvarangam, which has fields with fish jumping playfully, as his identification.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-101-108-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

This brings to an end, the simple explanation of irAmAnusa nURRandhAdhi.

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

irAmAnusa nURRandhAdhi – Simple Explanation – pAsurams 91 to 100

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

<< Previous

Ninety first pAsuram. Even though the samsAris were without involvement, amudhanAr reminisces the attempts made by rAmAnuja for uplifting them, and praises him.

maruL surandhu Agama vAdhiyar kURum avap poruLAm
iruL surandhu eyththa ulagu iruL nIngath than INdiya sIr
aruL surandhu ellA uyirgatkum nAdhan arangan ennum
poruL surandhAn em irAmAnusan mikka puNNiyanE

pASupathas are those who put forth their argument based on Saiva Agamam (a treatise given by Siva), with total ignorance. The world was plunged into darkness with their lowly meanings. In order to get rid of the worldly people’s ignorance of darkness, rAmAnuja increased his distinguished mercy and mercifully revealed that SrIranganAtha is the lord for all AthmAs. He is a great, pious person.

Ninety second pAsuram. Realising that emperumAnAr had accepted him without any reason and that he is mercifully standing as the matter for both his inner and outer senses, he feels happy and asks emperumAnAr as to what is the reason for this.

puNNiyanOnbu purindhum ilEn adi pORRi seyyum
nuN arum kELvi nuvanRum ilEn semmai nUl pulavarkku
eN arum kIrththi irAmAnusa inRu nI pugundhu en
kaNNuLLum nenjuLLum ninRa ikkAraNam katturaiyE

I have not observed any pious deed for getting this benefit. I have not desired to carry out any penance [of hearing SAsthras] which is subtle and difficult to carry out, in order to attain your divine feet. Oh rAmAnuja who has no expectations and who has the fame which is difficult to comprehend even by experts who can sing poems similar to SAsthras! Only you should reveal the reason for your being the object for my external eye and internal eye (mind).

Ninety third pAsuram. Since emperumAnAr did not respond to his submission, he gets the clarification himself that just as rAmAnuja destroyed the kudhrushti philosophies without anyone asking him to do so, he has on his own, without amudhanAr asking him to do, severed his strong karmas (past deeds) and says that emperumAnAr is one who carries out things causelessly.

kattap poruLai maRaipporuL enRu kayavar sollum
pettaik kedukkum pirAn allanE en peru vinaiyaik
kittik kizhangodu than aruL ennum oL vAL uruvi
vettik kaLaindha irAmAnusan ennum meyth thavanE

emperumAnAr, who is the leader among those who have surrendered, came near me and uprooted my huge sins which could not be destroyed [earlier]. Isn’t he the great benefactor who annihilated the bewildering statements of kudhrushtis when they passed on the lowly [wrongful] meanings of vEdhas as the real meanings!

Ninety fourth pAsuram. amudhanAr says that even though emperumAnAr will mercifully give benefits starting with firm anchoring in surrendering and ending with SrIvaikuNtam to all those who attain him, amudhanAr will not desirously enjoy anything other than emperumAnAr’s auspicious qualitites.

thavam tharum selvum thagavum tharum saliyAp piRavip
pavam tharum thIvinai pARRIth tharum parandhAmam ennum
thivam tharum thIdhil irAmAnusan thannaich chArndhavargatku
uvandhu arundhEn avan sIr anRi yAn onRum uL magizhndhE

emperumAnAr who does not have the deficiency of not granting benefit to those who attain him, will give firm belief in (the act of) surrendering to those who attain him. He will further give the wealth of devotion which will be apt for the end result of prApyam (benefit). He will blow into smithereens the bad deeds which keep creating births in samsAram, an act which cannot be done by anyone other than emperumAn. He will give SrIvaikuNtam which is also called as parandhAmam. Even though he gives all these, I will not enjoy anything in my mind other than his auspicious qualities.

Ninety fifth pAsuram. Thinking of emperumAnAr’s knowledge, power etc he mercifully says that emperumAnAr is not from this world and that one of the nithyasUris, who do not have any connection with samsAram, has incarnated in this world.

uL ninRu uyirgaLukku uRRanavE seydhu avarkku uyavE
paNNum paranum parivilanAmbadi pal uyirkkum
viNNin thalai ninRu vIdu aLippAn em irAmAnusan
maNNin thalaththu udhiththu uymaRai nAlum vaLarththananE

emperumAn enters the AthmAs and takes the steps for uplifting them. But looking at emperumAnAr, it could be said that even emerpumAn does not have that much affection towards the AthmAs. This is because emperumAnAr, our nAthan (lord) descended from the eminent abode of SrIvaikuNtam in the ethereal region, for uplifting and granting mOksham to all AthmAs. He incarnated on earth without being touched by any of the faults here. He nurtured the four vEdhas, which uplift everyone, without any deficiency so that everyone would get uplifted.

Ninety sixth pAsuram. emperumAnAr had mercifully shown two paths, in line with vEdhAntas (upanishaths), namely bhakthi (devotion) and prapaththi (act of surrendering). Of these two, is your path the easy-to-carry-out prapaththi? amudhanAr says that he took shelter under the affection of emperumAnAr.

vaLarum piNi koNda valvinaiyAl mikka nalvinaiyil
kiLarum thuNivu kidaiththaRiyAdhu mudaiththalai Un
thaLarum aLavum thariththum vizhundhum thani thirivERku
uLar em iRaivar irAmAnusan thannai uRRavarE

One will not easily attain total faith in the most eminent path of SaraNAgathi (surrendering) because of the conspicuous karmas (past deeds) which give unlimited sorrows. When this body, which is the repository of foul smell and is made of flesh etc, disintegrates at the time of imminent death, I, who had been sustaining through good instructions, engaging with worldly pursuits and roaming around without any support, will have the support of those for whom our swAmy emperumAnAr is the refuge.

Ninety seventh pAsuram. What is the reason for being desirous of not only emperumAnAr but also his followers? amudhanAr says that even that has come about due to emperumAnAr’s mercy.

thannai uRRu Atcheyyum thanmaiyinOr mannu thAmaraiththAL
thannai uRRu Atcheyya ennai uRRAn inRu than thagavAl
thannai uRRAr anRith thanmai uRRAr illai enRu arindhu
thannai uRRArai irAmAnusan guNam sARRidumE

emperumAnAr thought in his divine mind that even though there are people who come and attain him, there is no one who attains and praises those who have attained him. Thus, he made me to engage only with him and forget all other worldly pursuits; he also made me to know of nothing other than the sweet, complementing divine feet of those who are his servitors. Due to his mercy, he accepted me under his wings, today.

Ninety eighth pAsuram. amudhanAr thought in his divine mind that emperumAn could send him to heaven or hell based on his karmas and asks emperumAnAr about it. rAmAnuja assures him that emperumAnAr will not do that for those who have surrendered to him and asks him not to be disturbed.

idumE iniya suvarkkaththil innam naragilittuch
chudumE avaRRaith thodar tharu thollai suzhal piRappil
nadumE ini nam irAmAnusan nammai nam vasaththE
vidumE saraNam enRAl manamE naiyal mEvudhaRkE

When we tell emperumAn who has come to uplift us “You are our refuge”, will he leave us in heaven which appears sweet for those who are involved in worldly pursuits? Will be allow us to be tortured in hell, even after attaining his feet? Will he leave us to keep getting trapped in the repeated cycle of births and deaths which follow heaven and hell? Or, will he allow us to live as per our desires? Oh mind! Do not get distressed about the end benefit that we will get.

Ninety ninth pAsuram. Since we live in the place where bAhyas (those who do not believe in vEdhas) and kudhrushtis (those who interpret vEdhas incorrectly) are seen in abundance, isn’t there more possibility for us to get bewildered? amudhanAr says that after rAmAnuja came, these people lost their livelihood.

thaRkach chamaNarum sAkkiyap pEygaLum thAzh sadaiyOn
sol kaRRa sOmbarum sUniya vAdharum nAnmaRaiyum
niRkak kuRumbu sey nIsarum mANdanar neeL nilaththE
poRkaRpagam em irAmAnusa muni pOndha pinnE

The samaNas who cleverly conduct their philosophy through debates, the baudhdhas who hold on to their philosophy like a spoof, the Saivas who have the lowly quality of thAmasa (ignorance and laziness) who have learnt the SaivAgama spelt out by rudhra, who observes penance with matted hair and who, with the permission of emperumAn, nurtured mOhaSAsthras (lowly treatise which bewilders others), mAdhyamikas (a subsect of baudhdhas) who propound the theory of sUnyam (voidness), the kudhrushtis who, unlike the above, accept vEdhas but give incorrect interpretation to the meanings of vEdhas, got destroyed after emperumAnAr, who is magnanimous like the kaRpaka vruksha (wish fulfilling tree) and who showed us these people, incarnated on this expansive world.

One hundredth pAsuram. Seeing that his divine mind was desirously engaged with the sweet experience of the divine feet of emperumAnAr, amudhanAr tells emperumAnAr not to bewilder him by showing him something else.

pOndhadhu en nenju ennum ponvaNdu unadhu adip pOdhil oN sIr
Am theLi thEn uNdu amarndhida vENdil nin pAl adhuvE
Indhida vENdum irAmAnusa idhu anRi onRum
mAndha killAdhu ini maRRu onRu kAtti mayakkidalE

My mind, which is like a beautiful beetle, came to you in order to drink the faultless honey of coolness and softness of your divine feet which are like flower and to live there itself permanently. You should mercifully grant that itself. My mind will not enjoy anything else. You should not show me anything else and bewilder me.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-91-100-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

irAmAnusa nURRandhAdhi – Simple Explanation – pAsurams 81 to 90

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

<< Previous

Eighty first pAsuram. He submits to emperumAnAr himself as to how he had been corrected by emperumAnAr and says that there is nothing which is equal to his grace.

sOrvu inRi undhan thuNai adikkIzhth thoNdupattavar pAl
sArvu inRi ninRa enakku arangan seyya thAL iNaigaL
pErvu inRi inRu peRuththum irAmAnusa ini un
sIr onRiya karuNaikku illai mARu therivuRilE

I was not attached to those who were servitors to your complementing divine feet, and who were not engaging their minds in other matters. Oh rAmAnuja who gave me today the reddish divine feet of periya perumAL which complement each other and which are in total contrast in colour to his divine black form! After this has happened, if one were to analyse, there is nothing which can equal your honourable mercy.

Eighty second pAsuram. amudhanAr says joyously that rAmAnuja, who instructed him such that he became attached to the divine feet of periya perumAL, is a pious person.

therivu uRRa gyAnam seRiyap peRAdhu vem thI vinaiyAl
uru aRRa gyAnaththu uzhalginRa ennai oru pozhudhil
poru aRRa kELviyanAkki ninRAn enna puNNIyanO
therivu uRRa kIrththi irAmAnusan ennum sIr mugilE

I was without clear knowledge which was engaged with matters relating to sath (that which is truthful) and asath (that which is false). Due to cruel karma (past deeds) I was roaming around without being anchored in anything, without any useful knowledge. rAmAnuja, who has well-known fame  and magnanimity like rain bearing clouds, made me as a person with unparalleled knowledge, in a moment. What a pious person is he!

Eighty third pAsuram. emperumAnAr asked him “Isn’t the act of surrendering common to all?” amudhanAr says that he is not in the gathering of those who had surrendered to emperumAn and who reach SrIvaikuNtam but that he attains the liberation of attaining emperumAnAr’s divine feet with his magnanimity.

sIr koNdu pEr aRam seydhu nal vIdu seRidhu ennum
pAr koNda mEnmaiyar kUttan allEn un padhayugamAm
Er koNda vIttai eLidhinil eydhuvan unnudaiya
kAr koNda vaNmai irAmAnusa idhu kaNdu koLLE

Oh rAmAnuja! I am not in the gathering of those who have carried out the supreme righteousness of surrendering to emperumAn and have spread all over the world, who have control over their internal and external senses, who have the qualities of not doing anything on their own [to attain the highest benefit] and not having any other refuge,  and who will reach mOksham (SrIvaikuNtam) which is the most distinguished benefit for those who have surrendered. I will easily attain the most eminent mOksham of your two divine feet. The reason for that is the quality of magnanimity which you possess and which is like the rain bearing cloud. You could see this yourself.

Eighty fourth pAsuram. He says that while there are still benefits that he has to attain in future, there is no limit to the benefits that he has already attained.

kaNdu koNdEn em irAmAnusan thannai kANdalumE
thoNdu koNdEn avan thoNdar pon thALil en thollai vem nOy
viNdu koNdEn avan sIr veLLa vAriyai vAy maduththu inRu
uNdu koNdEn innam uRRana Odhil ulappu illaiyE

I saw my lord, emperumAnAr, who came to protect me, as he is. Having seen him, I became a servitor to the beautiful divine feet of those who live exclusively for him. I removed my most cruel karmas (past deeds) which have been with me since time immemorial. I enjoyed with totality, the ocean of his auspicious qualities. There is no end to the benefits which I have received from him.

Eighty fifth pAsuram. “You have said that you have seen emperumAnAr as he is. You also have said that you are a servitor at the beautiful feet of his followers. In which among these two are you more involved with?” He says that there is no refuge for his AthmA other than the divine feet of those who exist exclusively for emperumAnAr.

Odhiya vEdhaththin utporuLAy adhan uchchi mikka
sOdhiyai nAdhan ena aRiyAdhu uzhalginRa thoNdar
pEdhaimai thIrththa irAmAnusanaith thozhum periyOr
pAdham allAl endhan Aruyirkku yAdhu onRum paRRillaiyE

There are people who do not know that emperumAn is the lord who is the inner meaning of the vEdhas (sacred texts) that they have learnt or that he is infinitely radiant as mentioned in vEdhAnthams (the end parts of vEdhas). emperumAnAr removed the ignorance of such people who were roaming around, carrying out servitude in other worldly matters. There is no refuge for my AthmA other than the divine feet of those who have the great identification of worshipping the divine feet of such emperumAnAr.

Eighty sixth pAsuram. Reminiscing that he was affectionate towards those who were involved with worldly pursuits, he says that henceforth he will not do that and that those who meditate on emperumAnAr are fit to rule over him.

paRRA manisaraip paRRI appaRRu vidAdhavarE
uRRAr ena uzhanRu Odi naiyEN ini oLLiya nUl
kaRRAr paravum irAmAnasanaik karudhum uLLam
peRRAr yavar avar emmai ninRu ALum periyavarE

Attaining lowly people who had no respect, not ridding of that attachment, thinking that they are my relatives, I went running behind them trying to please them and was broken hearted in their matters. I will not yield to such people any more. emperumAnAr is considered by those who are learned in SAsthras as the benefit of their learning and is affectionately praised by them. Those who have minds which have the occupation of thinking constantly of that emperumAnAr are the great ones who are fit to rule over me for ever, irrespective of their clan of birth or their heredity.

Eighty seventh pAsuram. When reminded that this is the time of kali and that it would shake his firmness, he says that kali would attack only those who are not engaged with the knowledge provided by emperumAnAr.

periyavar pEsilum pEdhaiyar pEsilum than guNangatku
uriya sol enRum udaiyavan enRu enRu uNarvil mikkOr
theriyum vaN kIrththi irAmAnusan maRai thErndhu ulagil
puriyum nal gyAnam porundhAdhavaraip porum kaliyE

rAmAnuja cannot be spoken of by those who are complete in their knowledge and ability (since they cannot speak completely) and he cannot be spoken of by those who have no knowledge at all, being the boundary for ignorance and incapability (since they cannot step back from speaking about him). emperumAnAr has the fame of being praised by great wise men as one who could speak words which are apt for his svarUpa (basic nature), rUpa (form) and guNa (auspicious qualities). kali will torture only those in the world  who are not part of the people who were instructed by rAmAnuja of the great knowledge which he had culled from vEdhas.

Eighty eighth pAsuram. He says that he will praise the way emperumAnAr, who is like a lion, incarnated in this world to destroy the kudhrushtis (those who interpret vEdhas wrongly) who are like tigers.

kali mikka sennel kazhanik kuRaiyal kalaip perumAn
oli mikka pAdalai uNdu than uLLam thadiththu adhanAl
vali mikka sIyam irAmAnusan maRai vAdhiyarAm
puli mikkadhu enRu ip puvanaththil vandhamai pORRuvanE

thirumangai AzhwAr is the head of thirukkiRaiyalUr which has fields in which abundant reddish paddy is cultivated with the tumultuous noise of agricultural work and has the greatness of composing divine prabandhams (hymns) which reflect the meanings of SAsthras. emperumAnAr is the powerful lion who enjoyed that thirumangai AzhwAr’s thirumozhi (divine verses) with musical notes and had his divine mind puffed up [in pride]. I will praise the way he incarnated on this earth to punish the multitudinous kudhrushtis who are like tigers and who gave wrongful interpretation of vEdhas thus destroying the world.

Eighty ninth pAsuram. He said that he will praise [emperumAnAr], in the previous pAsuram. He submits to emperumAnAr about his fear with regard to praising him.

pORRu arum seelaththu irAmAnusa nin pugazh therindhu
sARRuvanEl adhu thAzhvu adhu thIril un sIr thannakku Or
ERRam enRE koNdu irukkilum en manam Eththi anRi
ARRagillAdhu idhaRken ninaivAy enRittanjuvanE

Oh rAmAnuja who has great qualities which cannot be praised completely! If I attempt to speak about your auspicious qualities after comprehending them, it will end up only as an ignominy for you. Even though I know that your qualities will have only greatness if I desist from speaking about them, my mind cannot sustain itself without praising your divine qualities. I am fearful of how you are considering this.

Ninetieth pAsuram. In order to get rid of his fear, rAmAnuja looked at him with merficul eyes. Getting rid of his fear thus, he feels sorry that those who have good knowledge are not uplifting themselves by praising rAmAnuja through one of their three faculties of mind, speech and body and are caught in the sorrowful cycle of births.

ninaiyAr piRaviyai nIkkum pirAnai innIL nilaththE
enai ALavandha irAmAnusanai irungavigaL
punaiyAr punaiyum periyavar thALgaLil pUndhodaiyal
vanaiyAr piRappil varundhuvar mAndhar maruL surandhE

There is none who can think of rAmAnuja who can remove the cycle of births of those who think of him. There is none who can string a poem on the great qualities of that rAmAnuja who came looking out for me to the place where I was when the expansive earth was there for him. Even if there is none who strings such a garland of verses, there is none who submits garlands at the divine feet of those great people who string garlands of verses on the qualities of rAmAnuja. Those who are born as humans and who are capable of doing these, are immersed in the cycle of births due to their ignorance.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-81-90-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

iramAnusa nURRandhAdhi – Simple Explanation – pAsurams 71 to 80

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

<< Previous

Seventy first pAsuram. emperumAnAr too accepted his request and looked at him with his distinguished glance, thus enlarging amudhanAr’s knowledge so that he will engage with him firmly. amudhanAr feels contented, looking at his great fortune.

sArndhadhu en sindhai un thALiNaikkIzh anbu thAn migavum
kUrndhadhu aththAmaraith thALgaLukku un than guNangalukkE
thIrndhadhu en seygai mun seyvinai nI seyvinai adhanAl
pErndhadhu vaNmai irAmAnusa em perum thagaiyE

Oh rAmAnuja who has the quality of magnanimity due to which you accepted me under you and had greatness! My wavering mind fitted well with your divine feet which complement each other. Affection also increased without any limit for those very sweet lotus-like divine feet. My activities too became totally devoted to your divine qualities. All my past sinful deeds were destroyed by your activity of showering grace on me.

Seventy second pAsuram. amudhanAr becomes joyous thinking of another great benefit which rAmAnuja rendered to him.

kaiththanan thIya samayak kalagarai kAsinikkE
uyththanan thUya maRai neRi thannai enRu unni uLLam
neyththa anbOdu irundhu Eththum niRai pugazhOrudanE
vaiththanan ennai irAmAnusan mikka vaNmai seydhE

Displaying his quality of magnanimity, rAmAnuja destroyed those who were creating trouble and who were anchored in other philosophies [which did not accept vEdhas]. He established the sacred path of vEdhas on this earth. Reminiscing this, with affection in his heart, he mercifully placed me in the group of those who have completeness in their qualities and who praise him with affection. How amazing is this!

Seventy third pAsuram. When told that he could sustain himself with the knowledge and affection bestowed on him by rAmAnuja, amudhanAr responds saying that he cannot sustain himself by any means other than by constantly thinking of rAmAnuja.

vaNmaiyinAlum than mAdhagavAlum madhi puraiyum
thaNmaiyinAlum ith thAraNiyOrgatkuth thAn saraNAy
uNmai nal gyAnam uraiththa irAmAnusanai unnum
thiNmai allAl enakku illai maRRu Or nilai thErndhidilE

rAmAnuja has the magananimity of instructing everyone without considering that the meanings are great [and the people are lowly]. He has mercy which will not tolerate the sufferings of others. He has the coolness of moon in removing sorrows and giving happiness. He imparts great and eminent knowledge to the people in the world who do not even know that they do not have knowledge [about emperumAn], thus protecting them. I do not have anything to sustain myself with other than the strength of considering him as the protector.

Seventy fourth pAsuram. amudhanAr feels happy thinking of the ease with which emperumAnAr achieved compared to emperumAn himself in the matter of winning against other philosophies.

thErAr maRaiyin thiRam enRu mAyavan thIyavaraik
kUr Azhi koNdu kuRaippadhu koNdal anaiya vaNmai
Er Ar guNaththu em irAmAnusan avvezhil maRaiyil
sErAdhavaraich chidhaippadhu appOdhu oru sindhai seydhE

vEdhams exist forever and have not been composed by any person. emperumAn who has amazing knowledge and power, destroys those who cross his order and who have bad conduct in not following the tenets of vEdhams, through his sharp, divine disc. emperumAnAr who is magnanimous like a cloud which precipitates rain for everyone, who has many auspicious qualities and who is our leader, wins over those who do not believe in vEdhams or who interpret vEdhams incorrectly through plans which come to him at each moment.

Seventy fifth pAsuram. Assuming that emperumAnAr says that amudhanAr will engage with his qualities only until the moment that he sees emperumAn’s greatness, amudhanAr says that even if emperumAn comes in person manifesting his beauty and affirms to him that he will not give him up ever, only emperumAnAr’s auspicious qualities will engage him.

seyththalaich changam sezhu muththam Inum thiru arangar
kaiththalaththu Azhiyum sangamum Endhi nam kaN mugappE
moyththu alaiththu unnai vidEn enRu irukkilum nin pugazhE
moyththu alaikkum vandhu irAmAnusa ennai muRRum ninRE

SrIrangam has fields in which conches will yield beautiful pearls. Even if periya perumAL who resides permanently in Srirangam, comes in front of me holding the divine disc and divine conch in his divine hands, manifesting his divine beauty etc, unsettles my mind which is totally devoted to you and tells me “I will never leave you”, your auspicious qualities will surround me on all sides and pull me towards them, showing their eminence.

Seventy sixth pAsuram. Pleased after hearing this from amudhanAr, emperumAnAr mercifully thinks as to what he could do for him. amudhanAr reveals his desire firmly.

ninRa vaN kIrththiyum nIL punalum niRai vEngadap poR
kunRamum vaigundha nAdum kulaviya pARkadalum
un thanakku eththanai inbam tharum un iNai malarththAL
en thanakkum adhu irAmAnusa ivai Indhu aruLE

thiruvEngadam which also has the divine name of thirumalai, has beautiful, fully established fame, flowing, long water bodies and is much desired; SrIvaikuNtam is a beautiful divine place; thiruppARkadal is praised by the knowledgeable persons as the abode for emperumAn to take rest while thinking of ways to protect followers. Whatever happiness these three divine places give you, I get the same happiness from your divine pair of lotus-like feet which are sweet and complement each other. Hence you must mercifully give these to me.

Seventy seventh pAsuram. amudhanAr feels contented after rAmAnuja gave him his divine feet just as he had desired and asks him as to what else he is mercifully going to do for him.

Indhanan IyAdha innaruL eNNil maRaik kuRumbaip
pAyndhanan am maRaip pal poruLAl ippadi anaiththum
Eyndhanan kIrththiyinAl en vinaigaLai vEr paRiyak
kAyndhanan vaNmai irAmAnusarkku en karuththu iniyE

emperumAnAr has bestowed on me the most distinguished grace which he had not given to anyone else. He drove away the kudhrushtis who were wrongly interpreting the many vEdhas, with meanings mentioned in those vEdhams themselves. Through his fame he had pervaded the entire world. He removed my previous sinful deeds with their scent. What is he thinking to do for me further, in the divine mind of that magnanimous rAmAnuja?

Seventy eighth pAsuram. amudhanAr speaks about the troubles taken by rAmAnuja to correct him and says that after rAmAnuja has corrected him, his heart will not consider wrongful activities.

karuththil pugundhu uLLil kaLLam kazhaRRi karudhariya
varuththaththinAl miga vanjiththu nI indha maNNagaththE
thiruththith thirumagaL kELvanaukku Akkiyapin en nenjil
poruththappadAdhu em irAmAnusa! maRROr poypporulE

Deciding that I cannot be corrected from outside, you undertook troubles which cannot be even thought of, deceived me well since I would have stopped you had I known what you were intending to do and entered my mind. You corrected the fault of AthmApahAram (thinking that AthmA is independent) which I was nursing in my mind. You made me to be a servitor to the consort of SrI mahAlakshmi, by correcting me, just as converting an arid land into an arable land. After you have done all these, no wrong meanings (wrongful activities) which are inimical to my heart, will fit there.

Seventy ninth pAsuram. amudhanAr feels sorry for samsAris (those who reside in the materialistic world) who, though having desire in being uplifted, are lying in a pitiable condition, having lost the hard-to-get knowledge.

poyyaich churakkum poruLaith thurandhu indhap pUdhalaththE
meyyaip purakkum irAmAnusan niRka vERu nammai
uyyak koLLa valla dheyvam ingu yAdhu enRu ularndhu avamE
aiyyap padA niRpar vaiyyaththuLLOr nalla aRivu izhandhE

rAmAnuja, who is protecting the truthful philosophy in this world, drove away the bAhya and kudhrushti philosophies which continued to spread wrong knowledge about AthmA and was waiting to see if anyone would come with desire in knowing about truthful philosophy. Instead of accepting him as one among them, people of this world are searching for a deity who will uplift them, with their bodies drying up due to worries in their minds. Alas! How they are suffering!

Eightieth pAsuram. When rAmAnuja asked him to forget about the others and reveal what his belief is, amudhanAr says that he will continue to serve those who are affectionate towards the people who are involved with matters related to rAmAnuja.

nallAr paravum irAmAnusan thirunAmam namba
vallAr thiRaththai maRavAdhavargaL yavar avarkkE
ellA idaththilum enRum eppOdhilum eththozhumbum
sollAl manaththAl karumaththinAl seyvan sOrvu inRiyE

rAmAnuja is such that all the great people will celebrate him with great joy, from wherever they are staying. I will carry out kainkaryam through my mind, speech and body, without separating from them ever, in all places, at all times and in all states, to those who constantly think of those who believe that rAmAnuja’s divine names are their refuge.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-71-80-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

irAmAnusa nURRandhAdhi – Simple Explanation – pAsurams 61 to 70

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

<< Previous

Sixty first pAsuram. When queried about the greatness of emperumAnAr’s qualitites, amudhanAr mercifully describes them.

kozhundhu vittu Odip padarum vem kOL vinaiyAl nirayaththu
azhundhiyittEnai vandhu AtkoNda pinnum aru munivar
thozum thavaththOn em irAmAnusan thol pugazh sudar mikku
ezhundhadhu aththAl nal adhisayam kaNdadhu irunilamE

There are sages who keep constantly thinking about emperumAn and who are difficult to attain, even for emperumAn. rAmAnuja, our swAmy, has the greatness of such sages bowing at his divine feet, and he has carried out the penance of surrendering to emperumAn. I am immersed in the hell of samsAram with the unlimited sorrow of cruel sins. rAmAnuja’s auspicious qualities grew in splendour, spreading rapidly [to various places] even after accepting me and are looking for more people to be uplifted. Looking at that, this expansive earth was amazed.

Sixty second pAsuram. He mercifully reveals the contentment that he had after his link with his sins was removed.

irundhEn iruvinaip pAsam kazhaRRi inRu yAn iRaiyum
varundhEn ini em irAmAnusan mannu mA malarththAL
porundhA nilai udaip punmaiyinOrkku onRum nanmai seyyAp
perum dhEvaraip paravum periyOr tham kazhal pidiththE

There are great people [such as kUraththAzhwAn] who do not carry out any benefit to the lowly people who do not attain the lotus-like divine feet of  emperumAnAr which match each other and which are most sacred. These great people praise periya perumAL. I attained the divine feet of such great people today and got relieved from the twin binding of puNya (virtuous deeds) and pApa (viceful deeds). I became contented after this and I will not feel sorrowful ever.

Sixty third pAsuram. amudhanAr requests emperumAnAr to grant him the desire which is the prerquisite to carry out kainkaryam (servitude) to his divine feet, now that he has got rid of the unwanted entities (virtuous and viceful deeds).

pidiyaith thodarum kaLiRenna yAn un piRangiya sIr
adiyaith thodarumpadi nalga vENdum aRu samayach
chediyaith thodarum maruL seRindhOr sidhaindhu Oda vandhu ip
padiyaith thodarum irAmAnusa mikka paNdidhanE

Oh rAmAnuja who has unlimited wisdom and who is looking for opportunity to accept people in this world, after making those foolish people who were following the six calumnous philosophies to run in fear after being won over! You should mercifully grant me the mercy to follow your divine feet which have the qualities of beauty, fragrance, softness etc, just like a male elephant follows a female elephant out of deep affection.

Sixty fourth pAsuram. Looking at those from the bAhya (those who do not follow vEdham) and kudhrushti (those who interpret vEdham incorrectly) philosophies who want to engage in debate, amudhanAr says that rAmAnuja muni (sage) who is like an elephant, has descended to the earth to oppose them and that their lives will come to an end soon.

paN tharu mARan pasum thamizh Anandham pAy madhamAy
viNdida engaL irAmAnusa muni vEzham meymmai
koNda nal vEdhak kozhum dhaNdam Endhi kuvalayaththE
maNdi vandhu EnRadhu vAdhiyargAL ungaL vAzhvu aRRadhE

The happiness of learning thiruvAimozhi, composed in thamizh by nammAzhwAr with music, is like the exulting fluid for our rAmAnuja muni who is obedient towards us and who is like an elephant. He is also carrying a huge stick which is the eminent vEdhas which speak the truthful matters as they are. Oh those who are desirous of a debate! That elephant with the exulting fluid and huge stick has come to this world, pushing ahead, unstoppable by anyone. Your lives, along with those of your disciples and their disciples, will come to an end.

Sixty fifth pAsuram. amudhanAr becomes joyous, reminiscing the benefits accrued due to the knowledge bestowed upon by rAmAnuja in order to win over the bAhya and kudhrushti philosophies.

vAzhvu aRRadhu thollai vAdhiyaRku enRum maRaiyavar tham
thAzhvu aRRadhu thavam thAraNi peRRadhu thaththuva nUl
kUzh aRRadhu kuRRamellAm padhiththa guNaththinarkku an
nAzh aRRadhu nam irAmAnusan thandha gyAnaththilE

Due to the knowledge bestowed upon by our lord rAmAnuja, the lives of bAhyas and kudhrushtis who were around for a very long time have ended; the grievance of vaidhikas (those who follow vEdhams truthfully) has got eliminated forever; earth became fortunate; all the doubts in SAsthras (traditional texts) which reflect truth [i.e. emperumAn] got eliminated; people who had faults in their qualities became relieved of their faults. What a great wisdom!

Sixty sixth pAsuram. He enjoys emperumAnAr having the ability to grant mOksham (liberation)

gyAnam kanindha nalam koNdu nAL thorum naibavarkku
vAnam koduppadhu mAdhavan valvinaiyEn manaththil
Inam kadindha irAmAnusan thannai eydhinarkku ath
thAnam koduppadhu than thagavu ennum saraN koduththE

emperumAn, the consort of SrI mahAlakshmi, grants mOksham to those whose knowledge has matured into devotion and who get affected everyday as to how they will enjoy emperumAn and how they will carry out kainkaryam to him. emperumAnAr, who removed the faults in the greatest sinner’s (my) mind grants that mOksham to those who attain him through the means of mercy. How great is this!

Sixty seventh pAsuram. amudhanAr is joyful reminiscing about how rAmAnuja protected him by instructing him not to use the senses, given by emperumAn to worship him, in worldly pursuits and says that if rAmAnuja had not done it, no one else would have protected him.

saraNam adaindha dharumanukkAp paNdu nURRuvarai
maraNam adaiviththa mAyavan thannai vaNanga vaiththa
karaNam ivai umakku anRu enRu irAmAnusan uyirgatku
araN angu amaiththilanEl araNAr maRRu ivvAruyirkkE

For dharmaputhra who attained his divine feet with the senses given by him, emperumAn, who has amazing powers, made dhuryOdhana et al to die in the war. These senses are to be used for that emperumAn and not for enjoyment in worldly pursuits. Revealing this meaning directly as well as indirectly, emperumAnAr protected the AthmAs when they engaged the senses in worldly pursuits. If he had not done that, who else would have protected the AthmAs?

Sixty eighth pAsuram. Being in this samsAram, my mind and AthmA engaged with the qualities of emperumAnAr’s followers. After this, there is none equal to me.

Ar enakku inRu nigar sollil mAyan anRu aivar dheyvath
thErinil seppiya gIthaiyin semmaip poruL theriya
pArinil sonna irAmAnusanaip paNiyum nallOr
sIrinil senRu paNindhadhu en Aviyum sindhaiyumE

emperumAn, who has amazing activities, proved that he obeys his followers by acting as the charioteer. On that day when arjuna kept his bow down and said that he would not engage in warfare, emperumAn stood on the divine chariot, which gained divinity due to its connection with him, and mercifully gave bhagavath gIthA. emperumAnAr gave the true and sweet meanings of bhagavath gIthA so that everyone on earth would know them well. My AthmA and mind went and engaged with the auspicious qualities of those who attained emperumAnAr. To tell the truth, who will equal me now?

Sixty ninth pAsuram. Reminiscing the great benefits bestowed on him by emperumAnAr, more than emperumAn, amudhanAr becomes joyous.

sindhaiyinOdu karaNangaL yAvum sidhaindhu munnAL
andham uRRu Azhndhadhu kaNdu avai en thanakku anRu aruLal
thandha aranganum than charaN thandhilan thAn adhu thandhu
endhai irAmAnusan vandhu eduththanan inRu ennaiyE

(During the time of deluge) Before the time of creation, mind and all the senses had lost their forms, becoming inactive and there was no distinction between sentient and insentient entities. Taking pity on me, emperumAn, out of his naturally existing mercy, gave me at that time, the senses but did not give his divine feet. emperumAnAr, taking the role of my father, gave me  his divine feet and uplifted me from samsAram.

Seventieth pAsuram. Looking at emperumAnAr who has done such a great benefit, amudhanAr asks as to what he is going to do now for him, beyond what has already been done.

ennaiyum pArththu en iyalvaiyum pArththu eNNil pal guNaththa
unnaiyum pArkkil aruL seyvadhE nalam anRi en pAl
pinnaiyum pArkkil nalam uLadhE un perum karuNai
thannai en pArppar irAmAnusA unnaich chArndhavarE

Being in samsAram since time immemorial, after being accepted by you, I am still engaging with worldly pursuits. Looking at me [who does not have any good quality], looking at my nature [which cannot earn anything good for itself] and looking at you, who are having innumerable auspicious qualities and are accepting me with all my faults, it is better if you mercifully shower your causeless grace on me. Instead of this, if one were to analyse, is there anything good in me? If you decide that you will grant benefit only if there is something good in me, what will those, who have attained your divine feet, think of your unlimited mercy? The opinion is that they will look at it as having some fault.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-61-70-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

irAmAnusa nURRandhAdhi – Simple Explanation – pAsurams 51 to 60

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

<< Previous

Fifty first pAsuram. amudhanAr says that the purpose of rAmAnuja to incarnate in this world was only to make him [amudhanAr] as his servitor.

adiyaith thodarndhu ezhum aivargatkAy anRu bArathap pOr
mudiyap pari nedum thEr vidum kOnai muzhudhuNarndha
adiyarkku amudham irAmAnusan ennai ALa vandhu ip
padiyil piRandhadhu maRRillai kAraNam pArththidilE

For the pANdavas who were proud since they were following his divine footsteps and had no support other than himself on that day when the mahAbhAratha war was fought, emperumAn kaNNan conducted the huge chariot which was drawn by horses. emperumAnAr is a nectar for such emperumAn’s servitors who know that emperumAn is everything for them. The purpose of incarnation of such emperumAnAr on this earth was only to take me under his wings. If one were to analyse, there is no other reason for this.

Fifty second pAsuram. When asked whether emperumAnAr has the ability to control him, he explains the huge abilities of emperumAnAr.

pArththAn aRu samayangaL padhaippa ippAr muzhudhum
pOrththAn pugazhkoNdu punmaiyinEn idaith thAn pugundhu
thIrththAn iru vinai thIrththu arangan seyya thAL iNaiyOdu
ArththaN ivai em irAmAnusan seyyum aRpudhamE

rAmAnuja looked with his divine eyes at the six philosophies which did not believe in vEdhas in such a way that they trembled. He covered the entire earth with his fame [his fame pervaded the entire earth]. He entered my heart on his own [causelessly], though I am very lowly, and removed my sins. Apart from that, he created a connection for me with the divine feet of periya perumAL. These are some of the amazing activities of our lord, rAmAnuja.

Fifty third pAsuram. When asked as to what emperumAnAr established after destroying the other philosophies, amudhanAr says that emperumAnAr established the great truth that all the chEthanas (sentient entities) and achEthana entities (insentient entities) were dependent on emperumAn.

aRpudhan semmai irAmAnusan ennai ALa vandha
kaRpagam kaRRavar kAmuRu seelan karudhariya
paRpalluyirgaLum pallulagu yAvum paranadhu ennum
naRporuL thannai innAnilaththE vandhu nAttinanE

rAmAnuja incarnated in order to take me under his wings; he is a magnanimous person; he has simple qualities which are desired by wise people; he has amazing activities; he has the honesty of making himself appropriate for the sake of his followers. Such rAmAnuja established the essential meaning in this world that the innumerable AthmAs (souls; sentient beings) and the worlds inhabited by them are under the control of emperumAn.

Fifty fouth pAsuram. amudhanAr states further the positions of bAhya philosophies (those which do not accept vEdhas), vEdhas and thiruvAimozhi (the prabandham composed by nammAzhwAr), as a result of rAmAnuja establishing the supremacy of emperumAn.

nAttiya nIsach chamayangaL mANdana nAraNanaik
kAttiya vEdham kaLippuRRadhu then kurugai vaLLal
vAttamilA vaNdamizh maRai vAzhndhadhu maNNulagil
Ittiya seelaththu irAmAnusan than iyalvu kaNdE

Looking at the nature of rAmAnuja who further increased his great qualities on this earth, the bAhya lowly philosophies, which were established by lowly people with their own efforts, died down just as darkness disappears with the arrival of sun. vEdhas which radiantly revealed that SrIman nArAyaNa is the supreme entity became proud, saying that there is no deficiency for them hereafter. thiruvAimozohi, the dhrAvida vEdham (thamizh vEdham) without any deficiency, which was composed by nammAzhwAr, the magnanimous person who incarnated at thirukkurugUr, prospered.

Fifty fifth pAsuram. Reminiscing about the benefits done by rAmAnuja to vEdhas, amudhanAr says that the clan, of those who are engaged with rAmAnuja’s magnanimity and surrendered to rAmAnuja, is apt to rule them.

kaNdavar sindhai kavarum kadi pozhil thennarangan
thoNdar kulAvum irAmAnusanai thogai iRandha
paN tharu vEdhangaL pAr mEl nilavidap pArththaruLum
koNdalai mEvith thozhum kudiyAm engaL kOkkudiyE

periya perumAL dwells permanently in the beautiful temple (at SrIrangam) which is surrounded by fragrant gardens which steal the hearts of those who behold them. emperumAnAr, who is praised by those who have surrendered to periya perumAL, enabled the vEdhas which have innumerable tunes to them, to prosper on this earth and he is very magnanimous. The clan [of people] which is fully engaged with the qualities of emperumAnAr and does not involve with worldly matters, is the clan which is fit to rule over us.

Fifty sixth pAsuram. When reminded that he used to say this of worldly matters earlier, amudhanAr says that after attaining emperumAnAr, his words and mind will not know about any other entity.

kOkkula mannarai mUvezhugAl oru kUr mazhuvAl
pOkkiya dhEvanaip pORRum punidhan buvanamengum
Akkiya kIrththi irAmAnusanai adaindhapin en
vAkkuraiyAdhu en manam ninaiyAdhu ini maRRonRaiyE

emperumAn incarnated as parusurAma, who with his sharp axe, killed kings born heriditarily in royal families, for twenty one generations. emperumAnAr, being defeated by that quality, would praise that emperumAn. After attaining that emperumAnAr, who with his most puritanical state can purify even the most impure people, and who has fame spread all over the world, my word will not praise anyone in the days to come and my mind will not think of anyone else.

Fifty seventh pAsuram. amudhanAr was asked “How can you say that your word will not praise and that your mind will not think of others, this being samsAram?” He says that he does not have the folly of desiring anything else without the ability of discriminating between correct and incorrect, after having attained rAmAnuja.

maRRu oru pERu madhiyAdhu arangan malar adikku AL
uRRavarE thanakku uRRavarAyk koLLum uththamanai
nal thavar pORRum irAmAnusanai in nAnilaththE
peRRanan peRRapin maRRu aRiyEn oru pEdhamaiyE

There are those great people who do not consider any benefit other than being a servitor to the divine feet of periya perumAL, as something to be desired. emperumAnAr considers such people as being close to his AthmA, and he is praised by those who are thapasvis (engaged in carrying out penance), having surrendered to emperumAn. I have attained such emperumAnAr; having attained him, I will not know of any ignorant activity of engaging with other matters.

Fifty eighth pAsuram. He feels joyous about emperumAnAr having destroyed the philosophies of those who interpret the vEdhas incorrectly.

pEdhaiyar vEdhap poruL idhu enRu unni piramam nanRu enRu
Odhi maRRu ellA uyirum ahdhu enRu uyirgaL mey vittu
Adhip paranOdu onRu Am enRu sollum avvallal ellAm
vAdhil venRAn em irAmAnusan meym madhik kadalE

Though accepting vEdhas as authentic, there are ignorant people who, without knowing the meanings of vEdhas correctly, give a wrong interpretation to vEdhas and prove it [incorrectly]. They agree that brahmam (supreme being) is distinguished from everyone else and say that apart from brahmam, every other jIvAthmA (sentient being) is that brahmam only. While trying to establish mOksham they say that once jIvAthmAs give up their physical bodies [when they die], they merge with brahmAm who is the causative factor. rAmAnuja, who is an ocean of only truthful knowledge and our lord, argued with such ignorants and defeated their arguments. How amazing is this!

Fifty ninth pAsuram. Looking at his joy, some people said that AthmAs would have known through SAsthras that emperumAn is the truly supreme being. He responds saying that if emperumAnAr had not destroyed ignorance in kaliyugam (fourth among the four epochs), no one would have known that emperumAn is the lord of AthmAs.

kadal aLavAya thisai ettinuLLum kali iruLE
midai tharu kAlaththu irAmAnusan mikka nAnmaRaiyin
sudar oLiyAl avviruLaith thurandhilanEl uyirai
udaiyavan nAraNan enRu aRIvAr illai uRRu uNarndhE

It was the time when the darkness of kali had spread thickly in all the directions which had oceans as their limits. If rAmAnuja had not incarnated during that time and destroyed the darkness of that kali with the help of the unlimited effulgence of the vEdhas, there would have been none who would have known that nArAyaNan, who has everything else as his divine form, is the leader of all the AthmAs.

Sixtieth pAsuram. When asked about the devotion of emperumAnAr, he explains it in this.

uNarndha meigyAniar yOgam thoRum thiruvAimozhiyin
maNam tharum innisai mannum idam thoRum mAmalarAL
puNarndha pon mArban porundhum padhi thoRum pukku niRkum
guNam thigazh koNdal irAmAnusan em kulak kozhundhE

emperumAnAr is resplendent with his AthmaguNas (qualities of AthmA), and is like the rain bearing clouds. He is the leader of our clan. He is mercifully present in the gatherings of those who know the truthful knowledge, in the places which reverberate with the fragrant music of thiruvAimozhi and in the divine abodes where emperumAn, who has periya pirAtti living constantly on his divine chest, dwells. emperumAnAr will be immersed in all these places.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-51-60-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org