Category Archives: iyaRpA

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 31- 40

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< మునుపటి శీర్షిక

ముప్పై ఒకటవ పాశురము:  అనేక జన్మలెత్తి (ఈ సంసార సాగరములో) బాధ పడుతున్న జీవులు, ఎంబెరుమానార్ కృపతో వారినే చేరుకున్నారని పరమానందముతో అముదనార్ తన హృదయానికి చెబుతున్నారు.

ఆండుగళ్‌ నాళ్‌ తింగళాయ్ ।‌ నిగళ్‌ కాలమెల్లాం మనమే 
ఈండు। పల్‌ యోనిగళ్‌ తోఱు ఉళల్వోం * ఇన్ఱు ఓర్ ‌ ఎణ్‌ ఇన్ఱియే                                   కాణ్‌ తగు తోళ్‌ అణ్ణల్‌ తెన్‌ అత్తియూరర్‌ కళల్‌ ఇణైక్కీళ్
ప్పూండ అన్బాళన్। ఇరామానుశనై ప్పొరుందినమే॥ (31)

ఓ మనసా! మనము అనేక జన్మలలో రకరకాల మనుషులు/పదార్థాల నడుమ లెక్కలేని రోజులు, నెలలు చివరికి సంవత్సరాలు శ్రమించాము. కానీ, ఈనాడు ఇక మరో ఆలోచన చేయక, దివ్య భుజాలతో తిరు అత్తియూర్లో (కాంచీపురము) నిత్య నివాముంటున్న దేవరాజ పెరుమాళ్ల దివ్య తిరువడిఘళ్ళ ని అమితంగా అభిమానించే ఎంబెరుమానార్లని పొందినందుకు  ఈ రోజు మనము అదృష్టవంతులుగా భావించాలి.  

ముప్పై రెండవ పాశురము:   ఎంబెరుమానార్ ని పొందిన అముదనార్ని ఈ ఆనంద స్థితిలో చూసిన కొందరు ఇలా అడిగారు, “మేము కూడా ఎంబెరుమానార్ ని పొందాలని ఆశిస్తున్నాము; కానీ మీ మాదిరిగా ఆత్మగుణాలు మాలో లేవు”. దానికి బదులుగా, “ఎంబెరుమానార్లని పొందిన వారికి ఆత్మగుణాలు వాటంతట అవే వస్తాయి” అని అన్నారు.

పొరుందియ తేశుం పొఱైయుం తిఱలుం పుగళుం। నల్ల
తిరుందియ ఞ్ఙానముం। శెల్వముం శేరుం* సెఱు కలియాల్‌                            వరుందియ ఞ్ఙాలత్తై  వణ్మైయినాల్।‌  వందెడుత్తళిత్త
అరుందవన్। ఎంగళ్‌ ఇరామానుశనై। అడైబవర్‌క్కే॥ ( (32)

ఈ కలి కాలములో బాధపడుతున్న లోకాన్ని చూసి ఔదార్యులైన రామానుజులు  ఉద్దరించి రక్షించారు.  ఎంబెరుమాన్ కి శరణాగతులైన వారికి ప్రతినిధిగా, మనతో శరణాగతి చేయించగల గొప్ప తపశ్శాలులై ఉన్నారు. వారిని పొందిన వారికి, స్వరూపము, సహనము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మంచి గుణాల వల్ల గొప్పదనము, స్పష్టమైన తత్త్వ జ్ఞానం, హితము, పురుషార్థము, భక్తి సంపద వంటివి వాటంతట అవే లభిస్తాయి. 

ముప్పై మూడవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్ ని ఆశ్రయించేందుకు మన ఇంద్రియాలను ఎలా నియంత్రించుకోవాలనే ప్రశ్నకు బదులుగా, ఐదు దివ్య ఆయుధములు రామానుజుల నియంత్రణలో ఉంటాయని అముదనార్లు తెలియజేస్తున్నారు. ఐదు దివ్య ఆయుధములే రామానుజులుగా అవరించాయని చెప్పినట్టు మనం మరో అర్థము కూడా చెప్పుకోవచ్చు.

అడైయార్‌ కమలత్తలర్మగళ్‌ కేళ్వన్। కై ఆళి ఎన్నుం
పడైయోడు నాందగముం। పడర్‌ తణుడుం* ఒణ్‌ శార్ఞ్గ విల్లుం
పుడై ఆర్‌ పురి శంగముం। ఇంద ప్పూదలం కాప్పదఱ్కు ఎన్ఱు
ఇడైయే। ఇరామానుశ ముని ఆయిన ఇన్నిలత్తే॥  (33)

విరబూసిన పద్మము పిరాట్టి నివాస స్థలము. ఆమెకు భర్త అయిన భగవానుని దివ్య హస్తాలలో, దివ్య ఆయుధముల రూపంగా సుదర్శన చక్రము, నందక ఖడ్గములు, గద, శార్ఞ్గము, పాంచజన్యము విరాజిల్లును. ఈ దివ్య ఆయుధాలన్నీ ఈ భూమిపైన మన రక్షణార్థం ఎంబెరుమానార్ల వద్దకు వచ్చి చేరినవి. ఈ  దివ్య ఆయుధములన్నీ రామానుజులుగా అవరించాయని మనము మరో అర్థము కూడా తీసుకోవచ్చు.

ముప్పై నాల్గవ పాశురము:  కలి దోషాన్ని తొలగించి భూమిని కాపాడిన తరువాత కూడా రామానుజుల కళ్యాణ గుణాలు ప్రకాశించలేదు, తన కర్మ తొలగిన పిదప వారి గుణాలు గొప్పతనాన్ని పొందాయని అముదనార్లు తెలియజేస్తున్నారు.

నిలత్తై చ్చెఱుత్తుణ్ణుం నీశ క్కలియై। నినైప్పు అరియ
పలత్తై చ్చెఱుత్తుం। పిఱంగియదిల్లై* ఎన్‌ పెయ్‌ వినై తెన్‌
పులత్తిల్‌ పాఱిత్త అప్పుత్తర చ్చుమ్మై। పాఱుక్కియ పిన్।
నలత్తై ప్పొఱుత్తదు। ఇరామానుశన్ తన్ నయ ప్పుగళే॥ (34)

సామాన్యులకు అలవి కాని ఈ అపేక్షనీయమైన ఎంబెరుమానార్ల దివ్య కళ్యాణ గుణాలు కేవలం ఈ భూమిని బాధపెట్టి హింసిస్తున్న కలిని తొలగించిన తరువాత ప్రకాశించలేదు, నా పాపాలు తొలగి,  పిదప యమలోకములో ఆ పుస్తకములో నా పేరుమీద ప్రవేశింపబడిన పాపాల బరువు తగ్గిన తరువాత  మాత్రమే అవి దేదీప్యమానమైనవి.

ముప్పై ఐదవ పాశురము: రామానుజులు తొలగించిన పాపాలు తనలో మళ్లీ వచ్చి స్థిరపడితే ఎలా అని అడిగినపుడు, అలాంటి పరిస్థితికి ఆస్కారమే లేదు అని అముదనార్లు చెబుతున్నారు.

నయవేన్ ఒరు తెయ్వం నానిలత్తే। శిల మానిడత్తై
ప్పుయలే ఎన క్కవి పోఱ్ఱి శెయ్యేన్*  పొన్ అరంగం ఎన్నిల్‌
మయలే పెరుగుం ఇరామానుశన్। మన్ను మా మలర్‌త్తాళ్‌
అయరేన్। అరువినై ఎన్నై। ఎవ్వాఱు ఇన్ఱు అడర్ ‌ప్పదువే॥ (35)

ఇతర దేవతలను నేను ఆరాధించను. ఈ భూమిపైన అల్పులను వారి ఔదార్యాన్ని మేఘాలతో పోల్చి పాశురములను పాడను. శ్రీరంగము పేరు వింటేనే రామానుజులు పులకరించిపోతారు. అటువంటి రామానుజుల దివ్య పాదయుగళిని ఎన్నడూ మరవను. తొలగించడానికి కష్టమైన దుష్కర్మలు నా దగ్గరకి ఎలా వస్తాయి?

ముప్పై ఆరవ పాశురము: “నీవు వారిని మఱవలేవు అని అంటున్నావు. వారిని మెము కూడా పొందేందుకు దయచేసి వారి స్వభావము గురించి మాకు వివరించుము” అని  అముదనార్లని విన్నపించుకున్నారు. వారు వాత్సల్యముతో చెప్పసాగారు.

అడల్‌ కొండ నేమియన్। ఆరుయిర్‌ నాదన్। అన్జారణ చ్చొల్‌
కడల్‌ కొండ ఒణ్ పొరుళ్।‌ కండళిప్ప * పిన్నుం కాశినియోర్                                   ఇడరిన్ కణ్  వీళందిడ త్తానుం అవ్వొణ్ పొరుళ్‌ కొండు అవర్‌                                పిన్ పడరుం గుణన్ । ఎం ఇరామానుశన్ తన్ పడి ఇదువే॥ (36)

సమస్థ ఆత్మలకు స్వామియై, శత్రువులను ఓడించే శక్తి గల దివ్య చక్రాయుధము చెంత ఉన్న సర్వేశ్వరుడు, సమస్థ ఆత్మలను ఉద్దరింపబడాలని విశాద స్థితిలో ఉన్న అర్జునుడికి నిగూఢమైన, అమూల్యమైన అర్థములను కృపతో శ్రీ భగవద్గీతగా అందించారు. ఆ తరువాత కూడా, ఈ భూమిపైన ఉన్నవారు దుఃఖ సంసార సాగరములో మునిగి ఉన్నారు. సర్వేశ్వరుడు అందించిన ఆ అమూల్యమైన అర్థములను ( శ్రీ భగవద్గీత) ఉపయోగించి, అటువంటి వాళ్ళను రక్షించే స్వభావము ఎంబెరుమానార్లది.

ముప్పై ఏడవ పాశురము: అటువంటి ఎంబెరుమానార్ దివ్య తిరువడిని ఎలా పొందగలిగారు అని అముదనార్లని ప్రశ్నించినపుడు, పూర్తి జ్ఞానముతో వారిని పొందలేదని వారు తెలుపుతున్నారు. ఎంబెరుమానార్ దివ్య తిరువడిని అపేక్షించిన వారితో సంబంధము పెట్టుకోవాలనుకున్నవారు నన్ను వారి దాసునిగా చేసుకున్నారు అని వివరిస్తున్నారు.   

పడి కొండ కీర్‌త్తి। ఇరామాయణం ఎన్నుం పత్తి వెళ్ళం।                                              కుడి కొండ కోయిల్। ఇరామానుశన్ గుణం కూఱుం* అన్నర్‌
కడి కొండ మా మలర్‌ త్తాళ్।‌ కలందు ఉళ్ళం కనియుం నల్లోర్                                    అడి కండు కొండు ఉగందు।  ఎన్నైయుం ఆం‌ అవర్ ‌క్కాక్కినరే॥ (37)

ప్రపంచ వ్యాప్తి చెందిన, భక్తి సాగరమైన శ్రీ రామాయణానికి కేంద్రము ఎంబెరుమానార్. రామానుజ దాసులు వారి మంగళ గుణాలను నిత్యము ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు. మనస్ఫూర్తిగా రామానుజ దాసుల దివ్య పాదధూళికి తమ భక్తిని సమర్పించుకుంటున్న మహాపురుషులు, ఈ నా స్థితిని చూసిన పిదప ఈ ఆత్మ (అముదనార్) కూడా రామానుజ దాసుడు కావాలని ఆశించిరి. అటువంటి రామానుజ దాసుల సంబంధము చేత వారు (అముదనార్లు) రామానుజులకు శిష్యులు అయ్యారు.

ముప్పై  ఎనిమిదవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్ మహోన్నతుడని పరిగణించి, ఇంత కాలము వారి నీడలోకి ఎందుకు తీసుకోలేదని అముదనార్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. 

ఆక్కి అడిమై। నిలైప్పిత్తనై। ఎన్నై ఇన్ఱు అవమే                                                            పోక్కి ప్పుఱత్తిట్టదు* ఎన్ పొరుళా మున్బు పుణ్ణియర్‌ తం
వాక్కిల్‌ పిరియా ఇరామానుశ।  నిన్ అరుళిన్ వణ్ణం                                              నోక్కిల్‌ తెరివరిదాల్।‌ ఉరైయాయ్‌ ఇంద నుణ్‌ పొరుళే॥ (38)

“నేను ఈశ్వరుడిని” అన్న భావనతో ఉన్న నన్ను నీ శిష్యునిగా చేర్చుకున్నావు. పైగా నీ దాసులకి దాసునిగా దృఢపరచావు. ఈ ఉన్నత స్థితిని అధీష్థించిన నన్ను ఏ కారణము చేత ఈ లౌకిక వ్యవహారములలో నెట్టావు? నిన్ను నిత్యము అనుభవించే అదృష్థవంతులు నిన్ను నిత్యము వారి సంభషణలలో ఉంచుకుంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు నీ కృపను చూసి అర్థము చేసుకోలేను. ఈ సూక్ష్మ విషయాన్ని నీవే నీ కృపతో వివరించాలి.   

ముప్పై తొమ్మిదవ పాశురము: మునుపటి పాశురములో ఎంబెరుమానార్ నుండి తన ప్రశ్నకు ప్రతిస్పందన రాలేదని అముదనార్లు, ఆ విషయము అలా పక్కన పెట్టి, ఎంబెరుమానార్ తనకు చేసిన ఉపకారాల గుర్తుచేసుకుంటారు, “ఇటువంటి రక్షణ కార్యాలు ఇంకెవరు చేస్తారు?” అని అముదనార్ తన మనస్సుకి చెప్పుకుంటున్నారు. 

పారుళుం పుదల్వరుం పూమియుం। పూంగుళలారుం ఎన్ఱే 
మరుళ్‌ కొండు ఇళైక్కుం। నమక్కు నెంజే* మఱ్ఱు ఉళార్  తరమో
ఇరుళ్‌ కొండ వెన్ తుయర్‌ మాఱ్ఱి। త్తన్ ఈఱిల్‌ పెరుం పుగళే।
తెరుళుం తెరుళ్‌ తందు। ఇరామానుశన్ శెయ్యుం శేమంగళే॥ (39)

భార్య పిల్లలు, ఐశ్వర్యము వంటి వ్యర్థమైన లౌకిక విషయాలలో మేము బాధపడుతున్నాము. అజ్ఞానముతో ఉద్భవించిన దుఃఖాలను ఎంబెరుమానార్ తొలగించి వారి నిత్యమైన అనంతమైన దివ్య మంగళ గుణాలను తెలిసుకునేలా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. ఓ మనసా! వారి రక్షణ చర్యలు కూడా ఇతరుల రక్షణ చర్యలలా అల్పమైనవా? 

నలభైవ పాశురము: ఈ ప్రపంచానికి రామానుజులు చేసిన మహోపకారములను స్మరిస్తూ అముదనార్ మహదానంద పడుతున్నారు.

శేమ నల్‌ వీడుం। పారుళుం తరుమముం। శీరియ నల్‌
కామముం। ఎన్ఱు ఇవై నాంగు ఎన్బర్* నాంగినుమ్ కణ్ణనుక్కే
ఆమదు కామం। అఱమ్ పొరుళ్‌ వీడిదఱ్కు ఎన్ఱు ఉరైత్తాన్।
వామనన్ శీలన్। ఇరామానుశన్ ఇంద మణ్మిసైయే॥ (40)

ప్రతిఫలమాశించక ఇతరుకు సహాయాన్ని అందించే శ్రీ వామనుడిని పోలిన వారు ఎంబెరుమానార్.  ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలు మనము సాధించవలసినవి అని మన జ్ఞానులైన పెద్దలు అంటారు. ఇందులో, భగవాన్ పట్ల మన ప్రేమని కామముగా గుర్తిస్తారు. ఈ ప్రపంచములో ధర్మము మన పాపాలను తొలగిస్తుందని ఎంబెరుమానార్ కృపతో తెలుపుతున్నారు. దానములతో అర్థము, మన ధర్మానికి పరిపూర్ణత చేకూరుస్తుంది. భగవత్ కామముతో (భగవత్ ప్రీతి)  వీటన్నిటితో, మన మోక్ష సాధనము వృద్ది అవుతుంది.  

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-31-40-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 21- 30

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< పాశురములు 11- 20

ఇరవై ఒకటవ పాశురము: ఆళవందారుల దివ్య తిరువడి ఉపాయముగా  పొందిన ఎంబెరుమానార్లు, కృపతో నన్ను రక్షించెను. అందుచేత అంత కంటే తక్కువ వారిని నేను కీర్తించను.

నిదియై ప్పొళియుం ముగిల్‌ ఎన్ఱు । నీశర్‌ తం వాశల్‌ పత్తి
తుది కత్తులగిల్।‌ తువళ్గిన్ఱిలేన్* ఇని తూయ్‌ నెఱి శేర్
ఎదిగట్కిఱైవన్ యమునై  తుఱైవన్ ఇణై అడియాం। 
గది పెత్తుడైయ । ఇరామానుశన్ ఎన్నై క్కాత్తననే॥ (21)

దివ్య పాదయుగళి గల ఆళవందార్లు, స్వచ్ఛమైన కార్యములు చేసే యతులకు రాజు వంటివారు. ఆళవందార్ యొక్క దివ్య తిరువడియే తన ఉపాయముగా ఉన్న ఎంబెరుమానార్లు కృపతో నన్ను రక్షించారు. కావున, అల్పుల ఇంటి గుమ్మాల వద్ద వారి గొప్పతనాన్ని పొగుడుతూ ” నీవు సంపదను కురిపించే మేఘము వంటి వాడవు” అని ప్రసంసిస్తూ వారిని నా రక్షణార్థం ఆశ్రయించను.

ఇరవై రెండవ పాశురము:  బాణాసురుని పక్షాన చేరి తననే విరోధించిన దేవతల వైపరిత్యాన్ని భగవానుడు సహించాడు. ఆపై ఎంబెరుమాన్ యొక్క గొప్ప తనాన్ని గ్రహించి వారిని కీర్తించారు. ఎంబెరుమాన్ ని ప్రశంసించే ఎంబెరుమానార్లు, నన్ను ఆపదలో నుండి రక్షించిన గొప్ప నిధి వంటివారు.

కార్‌త్తిగైయానుం । కరి ముగత్తానుం । కనలుం ముక్కణ్‌
మూర్‌త్తియుం మోడియుం వెప్పుం ముదుగిట్టు  మూవులగుం
పూత్తవనే  ఎన్ఱు పోత్తిడ । వాణన్ పిళై పొఱుత్త ।
తీరత్తనై ఏత్తుం । ఇరామానుశన్‌ ఎందన్ శేమ వైప్పే ॥ (22)

శ్రీ కృష్ణపరమాత్మకు విరోధముగా యుద్దము చేస్తూ బాణాసురునికి సహాయంగా నిలబడ్డ కార్తికేయుడు, గణపతి, అగ్ని దేవుడు, త్రినేత్రుడైన శివుడు, దుర్గ, జ్వరుడు యుద్ధ భూమినుండి పారిపోయిరి. శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ మహోన్నతుడని గ్రహించిన దేవతలు “ముల్లోకాలను నీ దివ్య కమలనాభిలో  నుండి సృష్థించావు” అని కీర్తిస్తూ బాణాసుడి తరఫున దేవతలు భగవానుడిని వేడుకున్నారు. వారి కోరిక మేరకు బాణాసురుడిని భగవాన్ క్షమించి వదిలేస్తాడు. అటువంటి మహోన్నతుడైన భగవాన్ యొక్క దివ్య మంగళ గుణాలను కీర్తించే ఎంబెరుమానార్, నా ఆపత్కాలములో నన్ను గట్టెక్కించే ఒక నిధి లాంటివాడు.

ఇరవై మూడవ పాశురము: “ఏ లోపములు లేని వారిచే కీర్తించబడే ఎంబెరుమానార్లని అన్ని లోపాలతో కూడిన నేను కీర్తిస్తే వారి మంగళ గూణాలు ఏమౌతాయి?” అని అముదనార్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

వైప్పాయ వాన్ పొరుళ్‌ ఎన్ఱు । నల్‌ అన్నర్‌ మనత్తగత్తే
ఎప్పోదుం వైక్కుం । ఇరామానుశనై ఇరు నిలత్తిల్‌
ఒప్పార్‌ ఇలాద । ఉఱు వినైయేన్ వంజ నెంజిల్‌ వైత్తు ।
ముప్పోదుం వాళ్‌త్తువన్ । ఎన్నాం ఇదు అవన్ మొయ్‌ పుగళ్ ‌క్కే॥ (23)

మన సంపదను రాత్రింబగళ్ళు తేడా లేకుండా ఎలా జాగ్రత్త పరుచుకొంటామో అలాగే ఏ దోషము కల్మశము లేని వారు ఎంబెరుమానార్లని ప్రేమతో తమ గుండెలలో నిలుపుకొంటారు. పరమ పాపులకు సమానుడనైన నా లాంటివాళ్ళు అటువంటి ఎంబెరుమానార్లని తమ మనస్సులో పెట్టుకొని రోజుకి మూడు  సార్లు వారిని స్తుతిస్తుంటే వారి గొప్పతనం ఏమి కావాలి?

ఇరవై నాల్గవ పాశురము: తక్కువ స్థాయి నుండి ఈ స్థాయి వరకు ఎలా వచ్చారని అడిగినపుడు, అముదనార్లు తన మునుపటి స్థితి నుండి ఇక్కడి వరుకు ఎలా వచ్చారో వివరిస్తున్నారు.

మొయ్‌త్త వెమ్ తీవినైయాల్ । పల్లుడల్‌ తొఱుం మూత్తు । అదనాల్‌
ఎయ్‌త్తొళిందేన్ । మున నాళ్లళ్‌ ఎల్లాం * ఇన్ఱు కణ్డు ఉయర్‌ందేన్‌
పాయ్‌ త్తవం పోత్తుం పులై చ్చమయంగళ్‌ నిలత్తవియ
క్కైత్త మెయ్ ఞ్ఙానత్తు । ఇరామానుశన్ ఎన్నుం కార్‌ తన్నైయే ॥ (24)

తేనెపుట్ట చుట్టూ తేనెటీగలు గుముగూడినట్లు, అనాదిగా క్రూరమైన నా గత  కర్మలు నా ఆత్మ చుట్టూ గుముగూడి ఉండగా, దాని ఫలితముగా మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టి ముసలితనాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. వేదములు మనకు ఈ లౌకిక సుఖాలకి ఎలా దూరముండాలో, ఎవరికీ హాని కలిగించకూడదని చూపిస్తాయి, చివరికి గురువులను ఎలా సేవించాలో మార్గదర్శకత్వము చేస్తాయి. అల్పమైన తత్వ శాస్త్రములు వేదానుసారముగా కాకుండా వారి సొంత భుద్దిని ఉపయోగిస్తూ తప్పుగా ప్రవర్తిస్తాయి. అటువంటి తత్వ శాస్త్రములను ఎంబెరుమానార్లు ఖండించారు. అత్యంత ఉదారస్వభావులైన అటువంటి  ఎంబెరుమానార్లు, వారి నిజరూపాన్ని తనుకు చూపించినందుకు తాను ఇప్పటి ఈ ఉన్నత స్థితికి చేరుకున్నాను అని అముదనార్లు తెలుపుతున్నారు.

ఇరవై ఐదవ పాశురము: తనకు చేసిన ఉపకారములను గుర్తుచేసుకుంటూ, అముదనార్లు రామానుజుల దివ్య ముఖాన్ని చూస్తూ వారిని ఇలా అడుగుతున్నారు, “ఈ ప్రపంచములో నీ కృపను ఎవరు తెలుకోగలరు?”

కారేయ్‌ కరుణై ఇరామానుశ । ఇక్కడలిడత్తిల్‌
ఆరే అఱిబవర్।  నిన్ అరుళిన్ తన్మై *  అల్లలుక్కు
నేరే ఉఱైవిడం నాన్‌ వందు నీ ఎన్నై ఉయ్‌త్త పిన్  ఉన్‌
శీరే ఉయిర్‌క్కుయిరాయ్ । అడియేర్కు ఇఱు తిత్తిక్కుమే ॥ (25)

ఎలాగైతే నేల సముద్రము తేడా లేకుండా మేఘము అన్ని చోట్లా వర్షిస్తుందో, అలాగే ఏ భేదము లేకుండా అందరిపైన తన కృపా వర్షాన్ని కురిపించే ఓ రామానుజా! నేను అన్ని దుఃఖాలకు ఆధారము లాంటివాడినైనా  ఇటువంటి సమయాన నీవైనీవు వచ్చి నాకు ఆశ్రయమునిచ్చావు, నీ పరిశుద్దమైన కళ్యాణ గుణాలు ఈ ఆత్మను నిలబెట్టేందుకు మధువు లాంటిది. నీ కృపను గుర్తించేవారు ఈ ప్రపంచములో ఎవరు ఉన్నారు?

ఇరవై ఆరవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్ల దివ్య తిరువడి సేవలో తమను సంపూర్ణముగా అర్పించుకున్న ప్రఖ్యాతి శ్రీవైష్ణవులకుంది. అటువంటి శ్రీవైష్ణవుల పూర్వపు స్థితిలోని ప్రతి గుణము నన్ను ముగ్ధుడను చేస్తున్నది అని అముదనార్లు తెలుపుతున్నారు.

తిక్కుత్త కీర్‌త్తి ఇరామానుశనై । ఎన్‌ శెయ్‌ వినైయాం । 
మెయ్‌ క్కుత్తం నీక్కి । విళంగియ మేగత్మై * మేవుం నల్లోర్‌
ఎక్కుత్త వాళర్‌ ఎదు పిఱప్పు ఏదు ఇయల్వు ఆగ నిన్నోర్ ।
అక్కుత్తం అప్పిఱప్పు । అవ్వియళల్వే నమ్మై ఆట్కొళ్యుమే॥ (26)

నేను చేసిన తప్పుడు పనుల కారణముగా నాలో స్థిరమై ఉన్న లోపాలను ఎంబెరుమానార్లు తొలగించారు. ఆ నా పాపాలు తొలగినందున కలిగిన సంతోషము కారణముగా వారి ఔదార్య గుణములు నలుమూలలు వ్యాపించి అద్భుతంగా నిలబడిరి.  రామానుజుల దివ్య పాదాలతో నీడలా వెంట ఉన్న గొప్ప వాళ్ళు కూడా పూర్వము కొన్ని అప్పిదాలు చేసి ఉండవచ్చు, తక్కువ జాతిలో పుట్టి ఉండవచ్చు, కొన్ని దుష్కర్మలు చేసి ఉండవచ్చు. అటువంటి లోపాలు, జన్మలు, కర్మలు మాత్రమే ‘ఎవరైనా ఎంబెరుమానార్లని చేరుకోగలరు’ అని భావించే మాలాంటివారిని కూడా పాదాక్రాంతులను చేయగలవు. అటువంటి ఆలోచన వచ్చినపుడు, శ్రీవైష్ణవులు మనలాంటి సామాన్యులు కారని మనకంటే ఎంతో ఉన్నతమైన వారని భావిస్తాము.

ఇరవై ఏడవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు తమ దాసుల పట్ల ఆప్యాయతతో  ఉన్న రీతిన, తన మనస్సుతో కూడా సంబంధితులైనారు. ఎంబెరుమానార్లకి ఏ దోషము అంటుకుంటుందోనని అముదనార్లు కలవరపడుతున్నారు.

కొళ్ళ క్కుఱైవత్తిలంగి । కొళ్ళుందు విట్టు ఓంగియ ఉన్‌
వళ్ళల్‌ తనత్తినాల్ । వల్వినైయేన్ మనం నీ పుగుందాయ్
వెళ్ళై చ్చుడర్‌ విడుం ఉన్ పెరు మేన్మైక్కు ఇళుక్కు ఇదు ఎన్టు ।
తళ్ళుత్తు ఇరంగుం । ఇరామానుశ  ఎన్ తని నెంజమే ॥  (27)

ఓ ఉడైయవర్ (ఉభయ విభూతులూ తన నియంత్రణలో ఉన్నవాడు)! కోరుకున్న వారందరికీ వారి వారి కోరికలు తీర్చినందుకు నీ గొప్పతనము అపరిమితముగా అద్భుతంగా విస్తృతమైనది. అటువంటి నేను ఒక పాపినైనా నీ గొప్పతనాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా నా మనస్సులోకి ప్రవేశించావు. ఒంటరిదైన నా మనస్సు పవిత్రమైన నీ గొప్పతనానికి కొఱత ఏర్పరుస్తుందేమోనని భావించి కృంగిపోవుచున్నది అని అముదనార్ వివరిస్తున్నారు.

ఇరవై ఎనిమిదవ పాశురము:  ఎంబెరుమానార్లు  వ్యవహారాల పట్ల తన వాక్చాతుర్య కోరికను చూసి అముదనార్లు ఆనంద పడుతున్నారు.

నెంజిల్‌ కఱై కొండ । కంజనై క్కాయ్‌ంద నిమలన్ । నంగళ్‌
పంజి త్తిరువడి । ప్పిన్నై తన్ కాదలన్ * పాదం నణ్ణా
వంజర్‌ క్కరియ ఇరామానుశన్ పుగళ్‌ అన్ది ఎన్ వాయ్।
కొంజి ప్పరవగిల్లాదు । ఎన్న వాళ్వు ఇన్ఱు కూడియదే ॥ (28)

అటు చూస్తే మనస్సులో కోపాన్ని పెంచుకున్న కంసుడిపై శ్రీ కృష్ణుడు ఆగ్రహించాడు, కానీ ఇటు చూస్తే దాసుల తప్పిదముల పట్ల అమితమైన వాత్సల్యము చూపించి, మెత్తని దూదిలాంటి పాదాలున్న నప్పిన్నై పిరాట్టి (నీళా దేవి) వారికి అతి ప్రియమైనవాడు. తమ ఆత్మలను దొంగిలించి (ఆత్మ తమ సొంతమని భావించేవారు) శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ తిరువడిని ఆశ్రయించని వారు ఎంబెరుమానార్ల ని పొందలేరు. నా వాక్కు ఎంబెరుమానార్ల యొక్క కళ్యాణ గుణాలను తప్ప ఇంకెవ్వరినీ కీర్తించదు. ఎంత అద్భుతమైనదో కద ఇప్పుడున్న ఈ జీవితము.

ఇరవై తొమ్మిదవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు యొక్క మంగళ గుణాలను గ్రహించి తండొపతండాలుగా  చేరిన గుంపుని చూసే అదృష్థము ఈ కన్నులకి ఎప్పుడు కలుగుతుందని అముదనార్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

కూట్టుం విది ఎన్ఱు కూడుంగొలో । తెన్ కురురై ప్పిరాన్‌
పాట్టెన్నుం వేద ప్పశుందమిళ్‌ తన్నై * త్తన్ పత్తి ఎన్నుం
వీట్టిన్ కణ్‌ వైత్త ఇరామానుశన్ పుగళ్‌ మెయ్‌ ఉణర్‌ందోర్ ।
ఈట్టింగళ్‌ తన్నై । ఎన్ నాట్టంగళ్‌ కండిన్నం ఎయ్దిడవే॥ ( (29)

ఆళ్వార్ తిరునగరికి నాయకుడైన నమ్మాళ్వార్ రచించిన వేద రూపములో ఉన్న తిరువాయ్మొలి, చాలా ప్రశస్తి కలిగినది. ఎంబెరుమానార్లు ఆ తిరువాయ్మొలిని తన హృదయంలో ఉంచుకున్నారు.  ఎంబెరుమానార్లు యొక్క కళ్యాణ గుణాలను గ్రహించి తడొపతండాలుగా  చేరిన గుంపుని చూసే అదృష్థము ఈ కన్నులకి ఎప్పుడు కలుగుతుందని? ఈ మేలును గ్రహించేందుకు మనపై వారి కృపా వర్షము ఎప్పుడు కురుస్తుందో?

ముప్పైయ్యవ పాశురము:  ఎంబెరుమానార్లని మొక్షము ప్రసాదించమని అడిగారా లేదా అని ప్రశ్నించినపుడు, ఎంబెరుమానార్లు తనను వారి ఆశ్రయములోని తీసుకున్న తరువాత తాను మోక్షాన్ని పొందినా పరవాలేదు, నరకాన్ని పొందినా పరవాలేదు అని అముదనార్లు తెలియజేస్తున్నారు.

ఇన్చం తరు పెరు వీడు వందు ఎయ్దిలెన్ । ఎణ్ణిఱంద
తున్చం తరు । నిరయం పల శూళ్లిలెన్ * తొల్‌ ఉలగిల్
మన్ పల్‌ ఉయిర్లట్కిఱైవన్ । మాయనెన మొళ్లింద
అన్నన్ అనగన్ । ఇరామానుశన్ ఎన్నై ఆండననే ॥ (30)

అద్భుతమైన స్వరూప, రూప గుణాలున్న సర్వేశ్వరుడు, అనాదిగా ఈ సంసారములో  చిక్కుకొనున్న అసంఖ్యాక ఆత్మలకు అధిపతి. ఈ సత్యాన్ని ఎంబెరుమానార్లు సంసారుల పట్ల తమ నిష్కామ కృపతో అందించిన “శ్రీభాష్యం” గ్రంథము ద్వారా మనందరికీ తెలియజేశారు. అటువంటి ఎంబెరుమానార్ ఎంతో దయతో వారి శిష్యునిగా స్వీకరించిన తరువాత ఎంబెరుమాన్ నిత్య కైంకర్యము కొనసాగించేందుకు మోక్షాన్ని పొందినా పరవాలేదు లేదా లెక్కలేనన్ని వేదనలు చుట్టు ముట్టి ఉన్న నరకమును పొందినా పరవాలేదు. నాకు రెండూ సమానమే.

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-21-30-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In the previous pAsuram, the nAyaki’s mother, after hearing her saying “perumAn malaiyO thiruvEngadam enRu kaRkinRa vAsagamE” elucidated it. On hearing this explanation, AzhwAr returned to his original form [from his feminine form]. Once he realises his true nature, since he is always engaged with krishNAvathAram, he is once again amazed [at the simplicity of that avathAram] .

Let us go through the pAsuram and its meanings:

vAsagam seyvadhu nam paramE thollai vAnavar tham
nAyagan nAyagar ellAm thozhumavan gyAlam muRRum
vEyagamAyinum sOrAvagai iraNdE adiyAl
thAyavan AykkulamAy vandhu thOnRiRRu nam iRaiyE

Word-by-Word Meanings

thollai vAnavar tham – for nithyasUris who have been present from time immemorial
nAyagan – as the lord
nAyagar ellAm – all entities such as brahmA et al
thozhumavan – being worshipped
gyAlam muRRum – entire world
vEy agam Ayinum – sufficient space for planting bamboo pole
sOrA vagai – not leaving [even that]
iraNdE adiyAl – with only two steps
thAyavan – one who measured
nam iRai – Sriya:pathim (consort of SrI mahAlakshmi), being our lord
AykkulamAy – in the clan of herdsfolk
vandhu thOnRiRRu – that he came and incarnated
vAsagam seyvadhu – to narrate it
nam paramE – is it possible for us?

Simple Translation

Is it possible for us to speak about the incarnation, in the clan of herdsfolk, of one who is the lord of nithyasUris who have been present from time immemorial, who is worshipped by brahmA who is the lord of celestial entities, who measured this world with just two steps without leaving space even for a bamboo pole to be planted and who is our lord?

vyAkyAnam

vAsagam seyvadhu nam paramE – apart from being unconscious, as mentioned in thiruvAimozhi 1-3-1 “eththiRam” (how amazing!), is it possible for us to praise sarvESvaran? Why can’t we praise him through pAsurams? . . .

thollai vAnavar – just as it has been mentioned in achchidhram 42 “prathamajAyEpurANA:” (they have been here from the beginning) he is the controller of nithyasUris.

AykkulamAy vandhu thOnRiRRu vAsagam seyvadhu nam paramE –  without any distinction between vEdhams (sacred texts) and those who follow the vEdhams, none can speak about him. vEdhams, which desired to speak about his quality of happiness, returned empty handed, as mentioned in thaiththirIya upanishath 6 “yathO vAchO nivarthanthE” (mind and words came back without being able to speak). purusha sUktham says “thasya dhIrA: parijAnanthi yOnim” (only those who are well versed would know about his incarnations)

thasya yOnim: sarvESvaran is without any karma (result of sin or virtue from past deeds). Yet, due to his quality of simplicity, he takes birth; the most prominent among wise will not know about it despite engaging deeply with it; they will keep coming back repeatedly, trying to immerse in it. sarvESvaran himself says, as in SrI bhagavath gIthA 4-9 “janmakarmacha mE dhivyam” (my birth and karma are divine) and in SrI bhagavath gIthA 7-24 “parambhAvam” (superior state). For AzhwAr, to remain unconsicious, being amazed at his simplicity, is a naturally occurring phenomenon.

thollai vAnavar tham nAyagan – he is superior to nithyasUris

nAyagar ellAm thozhumavan – even celestial entities such as brahmA et al, who take pride in saying “We control the fourteen worlds” will remove that pride from their minds and worship him. They, who are termed as being without a birth, will worship sarvESvaran who takes birth in this world. They, who are not visible to human beings, will come after the killing of demon rAvaNa and worship him.

gyAlam . . . – he took over the entire area of earth, without leaving space for even planting a bamboo shoot, with his two steps. Just as dhuryOdhanan had said “I will not give pAndavas, the space even for planting a bamboo shoot”, sarvESvaran, for the sake of his follower indhra, said that he will not give mahAbali even the space for planting a bamboo shoot.

iraNdE adiyAl thAyavan – he took three steps of land as alms from mahAbali and measured the entire space with two steps, keeping the third step on mahAbali’s head to imprison him.

AykkulamAy vandhu thOnRiRRu – he had taken hold of the entire earth under his divine foot and came down to earth as the child of one of the entities caught under his divine foot. Is it possible to praise this simplicity through a pAsuram?

AykkulamAy – just as bruhadhAraNyaka upanishath 5-5 says “bAlyEnathishtAsEth” (leaving aside the qualities of silence and not being silent, one becomes a brahmA gyANi (knowing about sarvESvaran)), if a samsAri gains even a little bit of wisdom, he will not manifest his expertise. When such is the case, what is surprising when sarvESvaran, who is omniscient, hides all his supreme nature etc and does not reveal about himself? SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANda, 1-7 says “jagyE vishNu: sanAthana:” (vishNu, the eternal entity, was indeed born) – when those who attained him and those who have been there from time immemorial do not take birth here, is it possible to praise him when he is born here?

vandhu thOnRiRRu – didn’t SrI vishNu purANam 5-3-2 say “AvirbhUtham” (he appeared)? [bhagavAn’s incarnations are unlike AthmAs assuming bodies, by their karma]

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In the previous pAsuram, she [the nAyaki] had said “thaLapperu nINmuRuval seyyavAya thadamulai vaLapperu nAdan madhusUdhan ennum”. Her mother says “What is surprising about her saying such words in her youthful state? Isn’t this how she has been thinking even in her childhood days?”

Let us go through the pAsuram and its meanings:

mulaiyO muzhumuRRum pOndhila moy pUnguzhal kuRiya
kalaiyO araiyillai nAvO kuzhaRum kadal maNNellAm
vilaiyO ena miLirum kaN ivaL paramE perumAn
malaiyO thiruvEngadam enRu kaRkinRa vAsagamE

Word-by-Word Meanings

mulaiyO – if one considers her bosom
muzhumuRRum –  even a little bit
pOndhila – have not sprouted
moy – being dense
pU – being beautiful
kuzhal – locks
kuRiya – are short
kalaiyO – if one considers her dress
araiyillai – has not been properly tied on the waist
nAvO – if one considers her tongue
kuzhaRum – will not be clear
kadal – surrounded by the ocean
maN ellAm – this entire earth
vilaiyO ena –  will it be the price (for the eyes)
kaN – the eye
miLirum – huge
perumAn – sarvESvaran’s
malaiyO – if one considers thirumalai
thiruvEngadam – it happens to be thiruvEngadam
enRu – saying so
kaRkinRa – learning
vAsagam – spoken word
ivaL paramE – is it apt for her in her state?

Simple Translation

The bosoms of this girl have not sprouted. Her locks which are dense and beautiful are short. The dress which she wears does not sit well on her waist. Her tongue has not grown out of her child-like gibberish way of speaking. However her eyes are sparkling such that one could say that even the earth, surrounded by ocean, is not equivalent in terms of compensation for them. Her words saying that sarvESvaran’s divine hill is thiruvEngadam is indeed surprising.

vyAkyAnam

mulaiyO . . . – these words are best said after reaching a certain stage [in the development of a girl’s life].

mulaiyO muzhu muRRum pOndhila – it is not that her bosoms have not grown properly; even the place from where they sprout has not been identified [she is such a young girl].

moy pUnguzhal kuRiya – the locks which are dense and beautiful.

kuRiya – they are so short that if the nAyakan wants to arrange the locks into a bun and she, not liking that arrangement, wishes to let the locks down, he will not [be able to] fall at her feet [to beg her to keep them as a bun].

kalaiyO araiyillai – she does not even know as to where to tie her dress.

nAvO kuzhaRum – if the mothers teach her a few words, she would pronounce them indistinctly, like gibberish. They would then teach her a few simple words such as “iyar {father), Achchi (mother)” Her indistinct words sound better than their clear pronunciation.

kadal . . . – when parASara bhattar was explaining this pAsuram, his disciple, nanjIyar told him “he (AzhwAr) says that all the other limbs have not developed well. But he has spoken about the greatness of eyes alone. This appears contradictory” to which bhattar responded saying “It is not that way. Even here, he has stated only the condition of under-development”. “How is that?” “At a small age, the eyes will see objects fully; at a youthful stage [adolescent age], the eyes will see through glance only. Hence, here too AzhwAr is speaking of very young age only” The splendour in her eyes is such that even if the entire earth, surrounded by ocean, is given as a compensation, it will not be a match.

miLirum – even if the waves keep pushing against the shore, they cannot cross it. This is similar to that. When united with nAyakan, a girl will look at him with tenderness and love. Unlike that, this girl would look at her mother and her beloved, equally.

ivaL paramE – Is it apt for her age? It is because of her friends, just as it has been mentioned in periyAzhwAr thirumozhi 3-7-2 “sAyvilAdha kuRundhalai” (even though they are young without any shyness or reverence, my girl is joining with a few girls and appears like one possessed).

perumAL malaiyO thiruvEngadamenRu – is it apt for her age to disregard para and vyUha forms of sarvESvaran and focus on archA form, and that too saying that thiruvEngadam is the divine hill for his residence? vEdhas set out to measure one quality, the joy of sarvESvaran, and returned empty handed. But the eminence of archAvathAram is not like that.

kaRkinRa vAsagam – the words spoken by her; alternatively, the words taught by her mothers so that they could hear them from her mouth. thiruvAimozhi 6-5-7 says “ivaL vAyanagaL thirundha” (to appear clearly from her mouth). The verse could be arranged as ivaL paramE perumAL malaiyO thiruvEngadamenRu kaRkinRa vAsagamE in which the meanings would be as given till now; alternatively, the words could be arranged as perumAL malai thiruvEngadamenRu kaRkinRa vAsagamE O ivaL paramE in which case, the sound O ivaL paramE would indicate astonishment.

svApadhEsam (distinguished meaning): Just as it has been mentioned in SrI rAmAyaNam bAla kANdam 18-28 “bAlyAth prabhruthi susnigdha:” (amiable since childhood) and thiruvAimozhi 2-3-3 ”aRiyAkkAlaththuLLE” (at that age when I did not know about servitude), this pAsuram speaks about how AzhwAr’s engagement with matters relating to emperumAn has always been his sustaining force.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In the previous pAsuram, AzhwAr was joyous, praising the incarnation of thrivikrama, by saying “sarvESvaran, who is difficult to attain in SrIvaikuNtam, incarnated here and made himself easily approachable”. While his separation from sarvESvaran when he was in SrIvaikuNtam did not trouble him much, AzhwAr felt very sad due to his separation from sarvESvaran despite his coming here and taking residence. He attained the state of a pirAtti (AzhwAr in feminine form). Though there was a connection with sarvESvaran, since he did not come to see the nAyaki (AzhwAr in feminine form) during night time, which is the apt time for being together, she was unable to bear the distress of being separated from him now, after being united with him earlier. Her cry of “This night is harmful to me” is recited by her mother, in this pAsuram.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

aLapparum thanmaiyavvUzhi angangul andhaNNandhuzhAyk
kuLapperum kAdhalil nILiyavAyuLa Ongu munnIr
vaLapperu nAdan madhusUdhanan ennum valvinaiyEn
thaLapperu nINmuRuval seyyavAya thadamulaiyE

Word-by-Word Meanings

val – being cruel
vinaiyEn – as my daughter, who has sins
thaLam – like jasmine buds
peru – having greatness
nIL – without limit (being enjoyable)
muRuval – having soft smile
seyya – reddish
vAy – having lips
thadam – expansive
mulai – she, who is having bosoms
aLappa – to measure
arum – difficult
thanmai – having nature
avvUzhi – more than that kalpam (a day of brahmA)
am – beautiful
thaNNam – being cool
thuzhAykku – for divine thuLasi
uLa – formed in (my) heart
peru – huge
kAdhalil – more than desire
nILiyavAy – being bigger
uLa – is present
(ennum – she will say so)
Ongu – being well grown
munnIr – made of three types of water
vaLam – having richness
peru – being expansive
nAdan – one who has land
madhusUdhanan – destroyer of demon madhu
ennum – she will say so

Simple Translation

(The mother is speaking with reference to the state of her daughter)

My daughter has cruel sins, greatness of a soft smile similar to jasmine buds, reddish lips and expansive bosoms. She says “The night times, which are more cruel than kalpams which are very difficult to measure, are longer and bigger than my desire which is present in my mind for the cool, divine thuLasi. madhusUdhanan has the expansive earth which is surrounded by ocean, which is formed from the three types of water and which is huge”.

vyAkyAnam

aLapparum thanmaiyavvUzhiyam kangul – night times, which are as long as praLayam (deluge) are difficult to measure even for sarvESvaran who measured with his divine feet the immeasurable entities too. If it is possible for him to measure them, wouldn’t he have appeared during the night? These nights have as their nature, the quality of being immeasurable.

Uzhiyam kangulUzhik kAlam (deluge) is the proof that this night is indeed of long duration.

vyAkyAthA raises a query: Is it not possible to recite a pAsuram on that which cannot be measured? He answers that himself, saying . . .

andhaNNandhuzhAy . . . . – Just as it has been mentioned in thiruvAimozhi 10-10-10 “adhaniR periya en avA” (you, with your desire, surrounded me who has a huge desire to attain you). AzhwAr’s desire pervaded even sarvESvaran. vEdham returned empty handed, after trying to measure the joy of sarvESvaran, as mentioned in thaiththirIya upanishath “yathO vAchO nivarthanthE”. The same is true of this [measuring the length of night] also. bruhadhAraNya upanishath could only say in the negative when trying to describe sarvESvaran, saying “nEthi nEthi” (he is not like this), but could not define clearly that he is like this. andhaNNandhuzhAy – the garland on his divine shoulders. Those divine garlands have the power to control over everything in my mind. These nights are larger than the affection that I have for those garlands.

Ongu munnIr vaLapperunAdan madhusUdhanan ennum – am I distressed because I am outside his boundaries of reign? Am I distressed because he is powerless? He is the lord of the opulent land which is surrounded by ocean which contains three types of water (water from rivers, water from springs and water from rains).

madhusUdhanan – he is the destroyer of demon madhu who was like a weed for the entities which were to be protected [sarvESvaran’s followers]. Am I suffering because I am not connected to sarvESvaran? Am I suffereing because he is incapable of destroying my enemies?

valvinaiyEn – if her beauty [these are the words of nAyaki’s mother] were to be considered, there is no need for being distressed like this. The reason for her suffering, when actually it should he who should be suffering for not being together with her when she is so beautiful, is only because of my sin. This is similar to bharathAzhwAn feeling distressed about what happened in ayOdhyA which resulted in SrI rAma leaving for the forest, said that this is “math pApam Eva” (only because of my sin).

What is the reason for the mother saying that it is her sin which is the reason for the nAyaki’s suffering?

thaLapperu . . . – Is there any deficiency in the nAyaki’s physical form? thaLappu has got shortened to thaLa. thaLappu denotes something similar to the buds of jasmine, something which is difficult to obtain. Just as it has been mentioned in SrI rAmAyaNam AraNya kANdam 64-77 “purEva mE chAru dhathim” (sIthAppirAtti who had a beautiful row of teeth), it is the smile which is desired by the nAyakan and which melts his heart wherever he goes.

nIL muRuval – it is not the boisterous laughter of narasimhap perumAL; it is the gentle smile of a lady. However, an entity must be available like this. The word nIL refers to the enjoyability of that smile.

seyya . . . – having reddish lips which will be suitable for that gentle smile. Alternatively, since the next word spoken about is thada mulai, referring to the hugeness of her bosoms, the word seyyavAy could be added to thadamulai to make it as seyyavAy thadamulai as a single word, in which case it would refer to the straightness of the bosom.

thadamulaiyE – due to the separation from sarvESvaran, the bosom appeared like the ear of corn which has drooped. It appeared that the time frame set by the nAyakan was insufficient.

svApadhESam (distinghished meaning) – this refers to the words of SrIvaishNavas who speak of the distress of separation caused by the incongruence of the connection and knowledge of true nature of AzhwAr with the time suitable for enjoyment.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onRE

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

AzhwAr now narrates an incident carried out by sarvESvaran by which the different types of fatigue experienced earlier get negated. He kept his divine feet on the heads of everyone, without discriminating between those who are favourable to him (his followers) and those who are not favourable to him (his enemies). Through this, he said that there is none who he considers as an enemy. AzhwAr mercifully mentions that after doing all these activities, sarvESvaran remained as if he had not done anything.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

kazhaRalam onRE nilam muzhudhAyiRRu oru kazhal pOy
nizhaRara ellA visumbum niRaindhadhu nINda aNdaththu
uzhaRalar gyAnach chudar viLakkAy uyarndhOrai illA
azhaRalar thAmaraikkaNNan ennO ingu aLakkinRadhE

Word-by-Word Meanings

onRu – being single
kazhal thalamE – divine foot itself
nilam muzhudhu – entire earth
AyiRRu – pervaded
oru kazhal – the other divine foot
pOy – growing
nizhal thara – as it gave shade
ellA visumbum – entire sky
niRaindhadhu – pervaded completely
nINda – expansive
aNdaththu – in the oval shaped universe
uzhaRu – roaming fully
alar – blossomed
gyAnam – knowledge
sudar – having radiance
viLakkAy – being self illuminating like a lamp
uyarndhOrai illA – not having anyone superior
azhaRu – in mud
alar – blossomed
thAmarai – like a lotus
kaNNan – sarvESvaran who has divine eyes
ingu – at this place
aLakkinRadhu – measuring
ennO – what is it?

Simple Translation

One divine foot measured such that the entire world came under it. The other divine foot grew, went up the sky such that it pervaded all the words above and gave shadow to the ones below. What is krishNa, who keeps roaming all over the universe, who has a radiant, self-illuminating knowledge and who has eyes which are like lotus flowers which have blossomed in slush, measuring in my case?

vyAkyAnam

kazhaRalamonRE nilamuzhudAyiRRu – as soon as a drop of water [from mahAbali] fell on [sarvESvaran’s] divine hand, one divine foot spread out such that the entire earth came under it. kazhaRalam – kazhal thalam (foot)

onRE –  without waiting for his thoughts on what is to be done, the foot, on its own, spread out fully [and measured the earth].

oru kazhal . . . – the other divine foot

nizhaRara ellA visumbum niRaindhadhu – even as it entered its domain, with the confidence that he is there, it gave shade so that everyone can get under it; spread out everywhere.

nizhaRara – nizhal thara; to provide shade. Just as a flood would flow towards low lying regions, it [the divine foot] went to all open spaces and pervaded. vAsudhEva tharuchchAyA – shade of the tree vAsudhEvan (sarvESvaran). It became the shade of one tree which had pervaded everywhere. nAthiSIthA . . . – it will not be too cold; it will not be too warm; it will not allow the huge fire, naragam, hell, to come near. sAkimartham nasEvyathE – even if another shade which is an exact match for this is seen, is it proper to take shelter under the other shade? Could one say that this shade is not good? periyAzhwAr thirumozhi 5-3-4 “thirumAlirunjOlai endhAy un pAdha nizhalallAl maRROr iruppidam nAn engum kANginRilEn” (Oh the lord of thirumAlirum sOlai! Other than the shade of your divine foot, I do not see any shade elsewhere) – since you are the protector of your followers and eliminator of the enemies of your followers, I have not seen a shade where I could take refuge other than the shade of your divine feet.

The vyAkyAthA explains in detail, two SlOkams from SrI rAmAyaNam kishkindhA kANdam 15-19 and 15-20 to explain how sarvESvaran’s divine feet provide comforting shade and are the only refuge for all.  thArA tells vAli that she has heard from angadhan (their son) who had gone to play in the forest, that sugrIva has got some apt companions; on being questioned, angadhan had told her that it is perumAL who has come to sugrIva, along with his brother and that perumAL has given refuge to sugrIva. vAli asks her “Will he not give us refuge?” to which she recites SlOkam 15-19 “nivAsa vruksha: sAdhUnAm ApannAnAm parA gathi: | ArthAnAm samSraya: chaiva yaSasa: cha Eka bhAjanam ||”

nivAsa vrukshassAdhUnAm: thArA tells vAli “He [SrI rAma] is like a shade for those who desire to take refuge under him. He offers to others flowers, fruits, shade etc while taking sunlight on himself. For those who stand under his shade and wish to utilise him for gaining materials, he has the quality of offering even himself. vAli asks her “I have not caused any harm to him. Is there any objection in standing under his shade?” thArA replies . . .

ApannAnAm – it is not sufficient to think that we will take refuge under him. We should be under the grip of difficulties. vAli responds “But we are in difficult condition only. The brother born with me is himself my enemy” thArA responds, saying . . .

ArthAnAm – “It is not enough if we are in difficulties. We should also think that we need a refuge” vAli tells her “If SrI rAma is the refuge for sugrIva, we will find out another who will be our refuge” thArA tells him . . .

yaSasachchaikabhAjanam: “He is the only refuge. There is none like him”

The vyAkyAthA cites the reference of bhagavath gIthA 7-16 “Artha jigyAsu arthArthI gyAnI . . ” – one who is craving, one who is looking for knowledge, one who desires wealth and one who knows me – there are four types of people in the world. In the SrI rAmAyaNa SlOkam cited above, the term sAdhUnAm would refer to gyAni (as given above), the term ApannAnAm would refer to kaivalyArthi (one who wishes to enjoy his own AthmA) and the term ArthAnAm would refer to both types of arthArthi (one who is looking for lost wealth and one who is looking for wealth for the first time). The vyAkyAthA raises a query: Would the words of a lady (thArA) have such deep meaning? He answers this himself quoting SrI rAmAyaNam bAlakANdam 4-6 SlOkam “vEdhO’pabruhmaNArthAya” (capable of explaining the meanings of vEdhas (sacred texts)) Since SrI rAmAyaNam is capable of explaining the meanings of vEdhas, every word in it has deep meanings. bhagavath gIthA 7-17 “Eka bhakthir viSishyathE” (since he is deeply devoted to me, he attains eminence). Such a devotee is very much attached to me and I am attached to him, says krishNa. One should detest samsAram (life in the materialistic world) and break all ties with prakruthi (repeated cycle of birth and death). This holds true for AthmaprApthikAman (one who desires to attain sarvESvaran) and then to the one who is looking for lost wealth. This is true of the one who wishes to have wealth, for the first time, too.

nINda . . . – due to the reason of desiring to pervade the entire expansive universe, one who has a splendorous, well grown knowledge. He considered keeping his divine foot on the heads of all people as his benefit. The happiness which he obtained due to that act made his entire form to blossom.

uyarndhOrai illA – Since all the entities including brahmA were held under the divine feet, there was none to say “I” [he doesn’t have anyone superior to him].

azhaRalar thAmaraikkaNNan – one who has his divine eyes similar to blossomed lotus flowers standing in slush. Just as chAndOgya upanishath 1-6-7 says “thasya yathA kapyAsam puNdarIkam Evam akshiNI ” (having reddish eyes similar to inverted lotus flower)

ennO ingu aLakkinRadhE – We could not see the joy of having measured. There should be a time interval for saying that he measured. Even that time interval was not seen. Since he stood in the same place, can we say that he measured? Only if a step has been moved after keeping one step could it be said that something has been measured. Thus, none saw him measuring. Alternatively, it could be said that even as he kept his divine foot on the heads of everyone, without any reason, he stood as if he had done nothing. AzhwAr feels exhilarated in his divine mind, thinking as to what he cannot do.

ennO ingu aLakkinRadhE – Will anyone measure if the entity to be measured is extremely small and the entity, which is measuring it, is too large? Thus, the opinion here is that since the people to be protected are very small, he stood as if he has nothing to do.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 57 – pulakkuNdala

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

After being united with the nAyaki, when the nAyakan separated from her, his distress became more acute. Though he had to separate from her for a reason, just as it is mentioned in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 66-10 “na jIvEyam kshaNamapi” (I cannot live even for a moment without her), his distress in separation was very difficult for him. Looking at his distress in separation and a lack of liveliness in him, the nAyakan’s friend told him “The way you are distressed about one issue, without engaging with other matters, does not fit well with your leadership qualities” and tried to bring him back to normal situation. The nAyakan tells him “You are speaking like this since you do not know how those who have been the target of her glance have suffered. If you too experience her glance, you would not speak like this” denying his accusation.

Let us go thorugh the pAsuram and its meanings:

pulakkuNdalap puNdarIgaththa pOrkkeNdai valli onRAl
vilakkuNdu ulAginRu vEl vizhikkinRana kaNNan kaiyAl
malakkuNdu amudham surandha maRikadal pOnRavaRRAl
kalakkuNda nAnRu kaNdAr emmai yArum kazhaRalarE

Word-by-Word Meanings

pulam – visible
kuNdalam – having ear-rings
puNdarIgaththa – on the face which is like a lotus flower
pOr – engaged in a war
keNdai – eyes which are like fish
valli onRAl – with the nose which looks like a creeper
vilakkuNdu – being separated
ulAginRu – are roaming
vEl – cruel, like the weapon spear
vizhikkinRana – are looking
avaRRAl – through such activities
kaNNan – krishNa’s
kaiyAl – with divine hands
malakkuNdu – being agitated
amudham – nectar
surandha – secreted
maRi – throwing up waves
kadal pOnRu – like an ocean
kalakkuNda – agitated
nAnRu – during that time
kaNdAr – those who saw
yArum – whosoever
ennai – me
kazhaRalar – will not admonish

Simple Translation

The eyes of the nAyaki which appear to be battling each other, present on her lotus-like face having beautiful ear rings, are separated by the nose, which is like a creeper. The two eyes are moving around, looking in a cruel way, like a spear. Just like the ocean which was agitated by the divine hands of krishNa and secreted the nectar, I too am bewildered. Whosoever had seen me at that time, would not find fault with me.

vyAkyAnam

pulakkuNdala . . . – The nAyakan’s friend had spoken about the condition of nAyakan without knowing the facts. The nAyakan tells him about the eyes of the nAyaki so that he will realise as to what would happen if he were to undergo a similar experience. He would then say “Oh my bad! What all did he suffer? How did he manage?” The ear rings of the nAyaki are capable of stealing all the sensory organs. They are present on her face which looks like a lotus flower. The term kuNdalam would also refer to a circular shape. If the text is polakkuNdalam, it would refer to golden ear-rings.

puNdarigaththa pOrkkeNdai – the eyes look like carp fish which appear to be fighting. The face is capable of making a person to become immobile, more than any other limb. The eyes are the most prominent part, on such a face.

valli onRAl vilakkuNdu – Just like keeping a cross-bar between two rutting elephants which are fighting, her nose is present [between the two fighting eyes]

ulAginRu – since the nose is there between them, the two eyes, which are like fish, are unable to engage in direct combat with each other. Due to the limitation set by sarvESvaran, they are unable to cross the ears too. Hence they are roaming between these two boundaries.

vEl vizhikkinRana – their glance is like a sharp spear, capable of piercing through the other side.

kaNNan . . . – the milky ocean was churned by the divine hands of krishNa such that the sand at the bottom was brought to its surface; the ocean gave him its life saving amrutham (nectar). The nAyakan’s majesty was similar to that ocean’s. The term maRikadal pOnRu is to be considered as maRikadal pOnRavaRRAl, thus bringing a distinction to the eyes (the eyes are like an agitating ocean). Once she looks at him, he too looks at her. Being engaged with his glance, she manifests her engagement with him, both inside her heart and outside, in her eyes. The nAyakan now reminisces that.

avaRRAl – those eyes create a scar in him, even now, through their glance.

kalakkuNda nAnRu kaNdAr – those who saw me that day when I was bewildered [by her glance]

emmai yArum kazhaRalarE – apart from you, a friend who knows my nature well, even those who have not known me, will not speak a word ill of me.

svApadhESam (distinguished meaning): SrIvaishNavas were fully engaged with AzhwAr’s SrIvaishNavaSrI (wealth of AzhwAr’s service). They could not be retrieved even by showing them matters relating to sarvESvaran. This pAsuram depicts such a position of SrIvaishNavas, who remained just like madhurakavi AzhwAr who said as in kaNNinuN siRuththAmbu 2 “dhEvumaRRaRiyEn” (I do not know of any deity other than nammAzhwAr). They will take a liking to matters relating to sarvESvaran only because AzhwAr liked them, just like the saying bhavatha: paramOmatha:.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 56 – viyalidam uNda

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

The nAyakan, after being united with the nAyaki for some time, separated from her. The nAyaki’s friend realised that there was a delay in his returning and that the nAyaki was in distress because of that. The friend thought “Her sadness due to the separation is so harsh; there is no sign of his returning; she will decide that there is no reason for her to be alive anymore. Thus, will we lose her?” The nAyaki realised her friend’s predicament. At that time, by chance, the nAyaki felt that there was a connection with a material which had a connection with him. She tells her friend “Without your knowledge, a connection happened just now, with him. Hence, you do not have to feat about my position”. She narrates the connection that she got, to her friend.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

viyalidam uNda pirAnAr viduththa thiruvaruLAl
uyalidam peRRu uyndham anjalam thOzhi Or thaN thenRal vandhu
ayalidai yArum aRindhilar am pUndhuzhAyin in thEn
puyaludai nIrmaiyinAl thadaviRRu en pulan kalanE

Word-by-Word Meanings

am – beautiful
thOzhi – Oh friend!
viyal – amazing
idam – earth
uNda – one who ate
pirAnAr – sarvESvaran, the benefactor
viduththa – gave
thiru – praiseworthy
aruLAl – due to mercy
uyal – for being uplifted
idam peRRu – getting an opportunity
uyndham – we got our lives back
anjal – do not fear
Or – being unique
thaN – cool
thenRal – southern wind
vandhu – coming and blowing gently
am – beautiful
pU – having flowers
thuzhAyin – available in divine thuLasi
in – enjoyable
thEn – honey
puyaludai – cloud’s
nIrmaiyinAl – due to its nature
en – my
pulan – senses
kalan – ornaments
thadaviRRu – touched
ayalidai yArum – none in the vicinity
aRindhilar – knew (it)

Simple Translation

(The nAyaki tells her friend)

Oh beautiful friend! Due to a distinguished merciful act of sarvESvaran who is the benefactor of this amazing earth, I got an opportunity to uplift myself and live. Do not fear. The cool, southerly breeze, carrying honey from the flowers of divine thuLasi, and with the nature of clouds, came here and blew gently on my senses and my ornaments. None here knew it.

vyAkyAnam

The friend told nAyaki “If we have to get his mercy just as bhUmi (earth) had got, we should have something with us [which he likes]. But we do not know as to what it is” …

viyal idam uNda – whatever the earth had during deluge, we have with us now, says the nAyaki. It is enough if he thinks that we are in danger. This is the only requirement which he expects from us. During the time of deluge, he had kept earth inside his stomach and protected it. Did earth have any other recompense with her to receive his help? Whatever distressed condition that the earth was in then, is seen in the nAyaki too now.

pirAnAr – he has only the quality of bestowing benefit [to others]. All that is required of the recipient to receive his mercy is to be an apt entity for that. He does not offer a help, expecting anything in return.

The vyAkyAthA narrates an incident from the life of emperumAnAr (bhagavath rAmAnujar). Some SrIvaishNavas came to offer their obeisance to emperumAnAr at the place where he had mercifully come. After falling at his divine feet, they asked him “What should we think of as our refuge if we have to come out of this ocean of samsAram and reach its shore?” vangipuraththu nambi, one of rAmAnujar’s disciples, told them to think of the words of kshathrabandhu, just as it has been mentioned in vishNu dharmam SlOkam 98-35 “mUdOyam alpamathi alpaviSEshtithOyam kalishtAm manOsya vinayair namayi prasangi | iththam krupAm kuru mayi praNathE klESa thvAm sthOthum ambuja bhavOpi hi dhEvanESa || ” (Oh the lord of everyone and everything! I have a lowly knowledge, indulging in only lowly activities; this mind of mine is looking for wrongful activities alone. My mind is refusing to obey me. Hence, you have to help me who is coming to you for help. Even nAnmukhan (brahmA) does not have the knowledge to worship you completely). emperumAnAr, after listening to this, said “It is a difficult condition to attain. The word praNathE (for me who is worshipping you) indicates that only the one who thinks that he is nirmama (nothing belongs to me) should fall at the divine feet of the omniscient sarvESvaran. If we think that we attain a benefit only by carrying out some activity, engaging in that activity will create a sorrow in us and will prevent us from getting that benefit. If we think that we have a qualification with us, that qualification will only stop him from bestowing a benefit on us without any reason. That qualification will not be the means to receive his mercy. Even though we should necessarily have the thought ‘you should be our means’ even that thought should come only from him. Even if one gets to the stage of paramabhakthi (attaining sarvESvaran), that paramabhakthi will only end in his getting the taste to enjoy sarvESvaran, but it will not, on its own, have the capability to grant him what he desires”. The SrIvaishNavas then asked emperumAnAr “What else should we think of as our refuge?” He responded, saying “Only the words of kALiyan are apt to be considered as our refuge” [kALiyan is a snake who had troubled the herd and herdsfolk at SrI gOkulam by remaining in the river yamunA]. His prayer to krishNa, who had come to drive him away from yamunA is seen in SrI vishNu purANam SlOkam 5-7-10 “sOham thE dhEva dhEvESa nArchanAthau sthuthau na cha | sAmArthyavAn krupAmAthra manOvruththi prasIdhamE || ” (Oh the lord of dhEvathAs! I am incapable of praising or worshipping you. For such a person like me, you should yourself shower your mercy; your divine mind should feel happy and show mercy on me). This SlOkam is explained in detail here, by the vyAkyAthA:

sOham – I, who had coiled myself around your divine form and indulged in activities which are not to your liking and had not freed myself from such activities; such a lowly person

dhEva dhEvEsa: your quality is such that not indulging in activities which are not to your liking alone is sufficient to qualify for your mercy. You consider our saying the words “You should shower your mercy” as “renouncing the undesired”. Just as it has been mentioned in periya thirumozhi 5-6-4 “nanju sOrvadhOr venjina aravam veruvi vandhu nin Saran enach charaNA …” (the snake sumukhan which spits poison and which is fiery and angry, out of fear for garuda, took refuge under you saying “I am surrendering to you”) Though its anger was against it, since it surrendered by merely saying the words “SaraNam” it was granted that. veruvi vandhu – it came running to him out of fear [of garuda]. The fear towards its enemy alone was with the snake

nArchanAthau sthuthaunacha sAmArthyavAn – [kAliyan tells krishNa] I am capable of doing everything for myself but incapable if I have to do even a little bit for you [that is my nature]. You are such that you do not expect anything for yourself, from me; I am without any strength to do anything. krishNa tells kALiyan “If you are capable of doing anything for yourself and incapable of doing anything for me, what is it that you want me to do?”

krupA mAthra manOvruththi – You should show your mercy on me, says kALiyan. krishNa tells him “For that you need remorse” kALiyan responds saying “But I do  not have even that remorse. Whatever you want to do for me with my feeling of remorse, you should do with your mercy itself” vyAkyAthA cites the reference from SrIrangarAjasthavam 2-97 “balibhujiSiSupAlE” (kAkAsuran and SiSupAlan) [kAkAsuran was indhra’s son who took the form of a crow in order to trouble sIthAppirAtti when she was with SrI rAma in the forest and SiSupAlan was krishNa’s cousin, who poured scorn on krishNa all the time]. Just as it is mentioned in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 38-34 “sa tham nipathitham” (that crow fell on earth and sought refuge) the crow experienced sorrow and sought refuge by falling on the earth. SiSupAlan kept reciting your names [though his intention was to abuse krishNa, that he recited the names was sufficient] to get recognised by krishNa. kALiyan continues “Your mercy was refused for them because of the initial lowly thoughts that they had. However, since no such fault can be ascribed to me, your mercy can get manifested beautifully”.

viduththa thiruvaruLAl – through the mercy showered by him; without expecting anything from us, treating our benefit as his own, and showering his mercy.

viduththa – allowed to come; given

uyalidam peRRu uyndham – the friend thought “She has no scope to live; I will not be able to see her alive”. The nAyaki tells the friend “An opportunity arose for my being uplifted. Instead of waiting for it to happen, we got it immediately and got our lives back”. Since the friend had known the nAyakan too, she had thought that she had lost both of them. Now, everyone has got uplifted.

anjal – do not fear

am thOzhiyou are the person who considers my benefit as yours. We are similar to the friendship between SrI rAma and sugrIva as mentioned in SrI rAmAyaNam kishkindhA kANdam 5-17 “Ekam dhu:kham sukham cha nau” (our mirth and misery are one). Is it not enough to say thOzhi (friend)? Why address her as am thOzhi (beautiful friend)? Some people would look for same benefits in both theirs and their friends’. However, this friend is such that she does not look for any benefit for herself. She considers whatever benefit that the nAyaki gets as her own. This is why she is addressed as am thOzhi. SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 18-16 says “suhrudhO vA bhavadhvidhA:” – SrI rAma tells sugrIva “Not all friends are like you”. SrI rAma further tells sugrIva “As soon as you saw me, you considered your elder brother [vAli] as your enemy, you had more confidence in me than in your brother and you tried to get answers to your confidential problems too. Such was your friendship with me” The nAyaki tells her friend “You considered my benefit as yours and my loss as yours; you were fearful of my loss; now, you do not have to fear”

Or thaN thenRal vandhu – earlier, the southern breeze was causing me harm; now a cool southern breeze came, tells the nAyaki. Breeze will be cool only when united; the nAyaki subtly hints that union did take place. The friend too accepts that and is worried as to what will happen if others around know about it. The nAyaki says . . .

ayalidai yArum aRindhilar – None in our vicinity knew about it.

The friend asks her as to what happened further? . . . .

am pUndhuzhAyin inthEn – the fine drops of honey collected from the flowers of cool, divine thuLasi

puyaludai nIrmaiyinAl – the southerly breeze assumed the quality of the cool clouds. This talks about the help rendered by the breeze when one had not expected it.

thadaviRRu en pulan kalanE – it gently touched all my sensory organs and all my ornaments. It touched my sensory organs as if to satisfy their thirst and the ornaments so that they do not slip out of my limbs. Thus the nAyaki tells her friend as to how the nAyakan united with her.

svApadhESam (distinguished meaning): AzhwAr describes that he survived due to the knowledge of sarvESvaran’s auspicious qualities. thaiththirIya upanishath Anandhavalli says Anandham brahmaNO vidhvAn nabibhEthi kuthaSchana – one who knows about the joyfulness of brahmam (sarvESvaran) does not fear anything.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 55 – vandugaLO vammin

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

The nAyakan comes and unites with the nAyaki after she sends him her errand. Subsequently the time to separate from her came. In order to make her sustain herself even in separation, he praises her so that she thinks “Oh, such a person will not delay in returning”. This comes under the classification of nalam pArAttudhal (similar to pAsuram 14). SrI rAma too praised sIthAppirAtti as mentioned in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 26-20 “kulE mahathi sambhUthE” (Oh one who was born in a great clan!)

Let us go through the pAsuram and its meanings:

vaNdugaLO vammin nIrppU nilappU maraththiloNpU
uNdu kaLiththu uzhalvIrkku onRu uraikkiyam EnamonRAy
maNdugaLAdi vaigundham annAL kuzhalvAy virai pOl
viNdugaL vArum malar uLavO num viyalidaththE

Word-by-Word Meanings

vaNdugaLO – Oh beetles!
nIrppU – among the flowers in water
nilappU – among the flowers on land
maraththil – on trees
oN – beautiful
pU­ – flowers
uNdu – drinking (honey)
kaLiththu – becoming happy
uzhalvIrkku – you, who are roaming
onRu – a word
uraikkiyam – I will say
vammin – please come
oru – unique
EnamAy – as a varAham (wild boar)
maN – earth’s
thugaL – dust
Adi – one who took it throughout his divine form
vaigundhamannAL – on this nAyaki who is like paramapadham (being very much enjoyable), her
kuzhal vAy – on her locks
virai pOl – being very fragrant
viNdu – spread well
kaL – honey
vArum – flowing copiously
malar – flower
num – your
viyal – amazing
idaththu – places
uLadhO – is it there?

Simple Translation

(This has been told by the nAyakan to the beetles)

Oh beetles! I am going to tell you all, who are drinking honey from flowers which are present on water, on land and on trees and are roaming happily. Please come and listen to me. Among the places where you keep roaming, have you seen the sweet fragrance on flowers, which you are seeing on the locks of this nAyaki who is as enjoyable as the paramapadham of sarvESvaran who incarnated as a unique wild boar and took on all the dust which is present on this earth?

vyAkyAnam

vandugaLO vammin – Oh beetles! Please come here.

nIrppU . . . – some people would say that three types of flowers are referred to here while some others would say that there are four types of flowers. In the term nilappU (flowers on land), people would say that two types of flowers are included – those on plants and those on creepers. Added to the flowers on water and flowers on trees, there are four types of flowes, according to these people. There is an old saying nalla malarppozhil nAlum nuzhaivIrgAL (may you enter all the four types of good orchards). I will say something to you, who are going around to wherever flowers are seen, being happy by drinking honey from them and having that as your main work. Please come.

Enam . . . – he incarnated as the unique, great boar, trampling the earth. When that earth attained him, due to his pride, he took its dust all over his divine form.

vaigundham annAL – this nAyaki is very much concordant with his permanent abode of vaigundham, unlike this vibhUthi (samsAram) where he comes occasionally to protect. She will not let any other enjoyment to come to her heart. She is saying just as ALavandhAr had mercifully said in his sthOthra rathnam SlOkam 5 “sarvam yadhEva niyamEna” (by whomsoever everything is controlled…)

kuzhal vAy virai pOl – just like the sweet fragrance on her locks.

vindugaL . . . – Have you seen among the flowers on the wonderful earth where you roam around fully, any fragrance like this, such that you will not bother about passage of time?

svApadhESam (distinguished meaning): SrIvaishNavas enjoy the auspicious qualities of sarvESvaran in his para, vyUha, vibhava etc forms (sarvESvaran in paramapadham, in thiruppARkadal, in incarnations etc). They are asked “Among all the qualities which you enjoy there, have you seen any quality similar to the one that AzhwAr has?” In other words, the greatness of bhAgavatha (follower of sarvESvaran) is higher than that of bhagavAn (sarvESvaran). vyAkyAthA quotes from thaiththirIya upanishath nArAyaNavalli “ambasyapArE bhuvanasya madhyE nAkasya prushtE” wherein ambasya is taken as being equivalent to vyUham, bhuvanasya is taken as being equivalent to vibhavam and archchai, and nAkasya is taken as being equivalent to param. These are the three different types of flowers mentioned in the first line.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAl

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In the previous pAsuram, a lady who was going that side said “fan her with any material [related to emperumAn] even if it is the soil [from which his divine thuLasi had sprouted]” However, there was no need to do anything like that. It appeared that from her words and activities, one would know that she is conscious. When a person is afflicted with deep hunger, he would be able to tolerate it if he were asleep. However, it is not possible to bear that hunger if he were awake. In the same way, since she was unconscious in the previous pAsuram, it appeared to be normal. She had forgotten him for sometime. Since she is awake now, she can sustain herself only if someone comes from there [from the nAyakan] or someone goes from her side as a messenger to him and to await his arrival. It did not appear that anyone would come from there. From her side, there was none who could walk to his place. She is sending beetles which are near her, to go as her messenger to him.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

vIsum siRagAl paRaththIr viNNAdu nungatkeLidhu
pEsumbadiyanna pEsiyum pOvadhu ney thodu uNdu
Esumbadiyanna seyyum emmIsar viNNOr piRAnAr
mAsinmalaradikkIzh emmaichchErvikkum vaNdugaLE

Word-by-Word Meanings

viNNOr – for nithyasUris
pirAnAr – being their lord
ney – ghee
thodu – stealing
uNdu – eating it
Esumbadi – such that (enemies) ridicule
anna – activities like that
seyyum – one who carries out
em Isar – being  our swAmy, his
mAsu il – without any fault
malar – like a soft flower
adikkIzh – under [his] divine feet
emmai – us
sErvikkum – having the ability to take us [there]
vaNdugaLE – Oh beetles!
vIsum –  spread out
siRagAl – with wings
paRaththIr – you are flying
nungatku – for you
viNNAdu – paramapadham which is in paramAkASam
eLidhu – will be easy (and natural)
pEsumbadi – whatever is to be spoken (there)
anna – those words
pEsiyum pOvadhu – should speak (in our presence)

Simple Translation

Oh beetles! You have the capability to take us under the faultless, flower-like soft divine feet of sarvESvaran who was spoken of derisively after he stole and ate butter from the houses of those who were in thiruvAyppAdi (SrI gOkulam) and who is the lord of nithyasUris. You are flying with widespread wings. It will be easy for you to reach paramapadham where he dwells. Please tell us the words which you are going to tell there.

vyAkyAnam

vIsum siRagAl – The term vIsugai refers to swaying, speed and being widespread.

siRagAl paRaththIr – she says that she has to walk since she does not have wings. That is why she swooned, thinking of him, as in thiruvAimozhi 7-2-4 “itta kAl itta kaiyaLAy” (legs and hands are immovable)

viNNAdu nungatku eLidhu – The moment they take to the skies she thinks that they can fly all the way to paramapadham. She is firm that paramapdham is above only, just as it has been mentioned in nAchchiyAr thirumozhi 10-2 “mElulagangaLin mIdhu pOy” (going beyond the worlds above).

nungatku eLidhu – paramapadham is easy for you to reach. It is difficult only for us! She feels that all those who could fly would be able to reach paramapadham.

pEsumbadi anna pEsiyum pOvadhu – please tell us what you are going to tell him and others who are there.

ney thodu . . . – despite being the lord of the inexhaustible nithyasUris, he incarnated on this earth. He felt that he could not sustain himself without materials such as milk, curd, butter etc which have had the touch of herd-girls who were very affectionate towards him. He had to steal them since they were not easily accessible to him and ate them; he was derided by people like SiSupAlan et al who were inimical to him, because of such acts.

emmIsar – he has the eminence of being the controller of nithyasUris; at the same time, he has the simplicity to consider that he could not sustain himself without materials connected with his followers; with these qualities, he made me to exist exclusively for him.

mAsin malaradi – his divine, soft feet which are without any fault. It is not that he goes to someone only after that person sends him a messenger since he had not gone to that person, saying “Oh, I forgot completely”. Even if someone were to send him a message, he would put the words in the messenger’s mouth.

The vyAkyAthA explains the SlOkam 40-3 in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam “yathA tham purusha vyAgram gAthrai: SOka abhikarSithai: | samspriSEyam sakAmA aham thathA kuru dhayAm mayi ||” (due to grief, my form has become very enervated. I wish to embrace that tiger among men, SrI rAma. Show mercy on me and fulfil my desire) [this SlOkam tells how sIthAppirAtti informs hanuman about her condition and her desire, so that he could take that message to SrI rAma]

yathA tham purusha vyAgram – I don’t have to think that time has passed and that I have to tell him something to make him do it. He is like a male tiger who is capable of carrying out whatever he thinks of, the moment he thinks about it.

gAthrai: – You could see that my physical form is becoming emaciated. It is not that I wish to get rid of this form, attain a new form and then go to him. I want to embrace him with this emaciated form itself.

sa kAmAham – I will not remain like him uttering words such as “If you come to the forest, I will not go; if you are lost, I will not search for you”

thathA kuru dhayAm mayi – even when there is no reduction in his power, I have not seen it coming up to me. With your mercy, you should make it happen for me

emmaich chErvikkum vaNdugaLE – Aren’t you the beetles who feel that you would realise your svarUpam (true nature) only if you unite me with him?

svApadhESam (distinguished meaning): AzhwAr is conveying his distress in separation to sarvESvaran’s divine heart through the mode of sending messengers.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org