Author Archives: pradeepbhattar

ఉత్తరదినచర్య – స్లోకం – 4 మరియు 5

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< స్లోకం 3

శ్లోకం 4 & 5

తతః కనక పర్యంకే తరుణధ్యుమణిధ్యుతౌ |
విశాలవిమల స్లక్ష్ణ తుంగతూలాసనోజ్జ్వలే || (4)

సమగ్రసౌరభోద్గార నిరంతర దిగంతరే |
సోపదానే సుఖాసీనం సుకుమారే వరాసనే || (5)

$3B72773B15A9C344

ప్రతి పదార్థం:

తతః = తరువాత

తరుణధ్యుమణిధ్యుతౌ = బాల సూర్యునిలాంటి కాంతితో

విశాల విమల శ్లక్ష్ణ తుంగతూలాసనోజ్జ్వలే = విశాలమైన , శుధ్ధమైన , దృడముగా , నున్నగా , సున్నితముగా ఉన్న

సమగ్ర సౌరభ ఉద్గార నిరంతర దిగంతరే = పెరుమాళ్ళ శేష మాలల సౌరభవముతో నాలుగు దిక్కులు వ్యాపించగా

సోపదానే = ఆనుకోవటానికి వీలుగా దిండ్లు అమర్చబడిన

కనక పర్యంకే = బంగారు మంచములో

సుకుమారే = సుకుమారముగా

వరాసనే = ధ్యానము చేయుటకు అనువైఅన జింక చర్మముతో చేయబడ్డ ఆసనములో

సుఖాసీనం =   సుఖాసీనులైన

తం = ఆ మణవాళ మామునులను

చింతయామి = సదా ధ్యానిస్తాను

భావము:

సకలశాస్త్రార్థములకు లక్ష్యమైన పంచమోపాయము( రామానుజులే మొక్షోపాయము అని) మనసార విశ్వసించిన మామునులు తమ తీయని , సులభమైన మాటలతోశిష్యులను ఉల్లాస పరచి, ఆ   రామానుజులను ధ్యానించుటకు ఉపక్రమించారు. అందుకోసము స్వర్ణమయమైన మంచముమీది  ఆసనములో కూర్చున్న అందమును సదా ధ్యానము చేస్తున్నానని ఈ శ్లోకములో చెపుతున్నారు.    తామే కోరి మంచము మీద అందునా స్వర్ణమయమైన మంచము మీద కూర్చోనుట శాస్త్ర విరుధ్ధము. అయినప్పటికీ శిష్యుల కోరిక మేరకు అలా కూర్చున్నారు అని గ్రహించ వలసి వుంది.   బంగారమువెండి, కంచుఇత్తడి, రాయి మొదలైన పాత్రలలో వండిన ఆహారము స్వీకరించుట వలన సన్యాసికి పాపము చేకూరదు. ఆ పాత్రలను ఇతరుల నుండి అడిగి తీసుకుంటే పాపము కలుగుతుంది, అని మేధాతి చెప్పిన విషయమునుపరిసీలిస్తే, ఆహారమునకే కాక మంచమునకు ఉపలక్షణముగా వర్తిస్తుందని తెలుస్తున్నది. శిష్యులు బంగారు మంచమును ఇచ్చి  దాని మీద కూర్చొని తమను వీక్షించమని ప్రార్థించినపుడు వారి కోరికను నెరవేర్చుట దోషము కాదు. బంగారము మీదనో, మంచము మీదనో కోరికతో కూర్చున లేదు. శిష్యుల కోరిక తీర్చ వలచిన నిర్భందము ఆచార్యులకున్నది అది సన్యాసి అయినా తప్పు లేదు అని భావము.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/09/uththara-dhinacharya-4-and-5/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

 

ఉత్తరదినచర్య – స్లోకం – 3 – సాయంతనం

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< స్లోకం 2

శ్లోకం 3

సాయంతనం తతః క్రుత్వా సమ్యగారాధనం హరేః |
స్వైః ఆలాభైః శుభైః శ్రోత్రున్నందయంతం నమామి తం ||

ప్రతి పదార్థం

తతః =  సంధ్యావందనము చేసిన తరువాత
సాయంతనం = సాయంకాలము చేయవలసిన
హరేః ఆరాధనం = తమ స్వామి అయిన శ్రీరంగ నాధులకు ఆరాధనము
సమ్యగ్ = చక్కగా, పరమ భక్తితో
క్రుత్వా   = చేసి
శుభైః = శ్రోతలకు మేలు కలిగే విధముగా
స్వైః = అలతి అలతి మాటలతో
శ్రోత్రున్ = శ్రోతలకు
న్నంతయంతం = ఆనందము కలుగు విధముగా
ఆలాపైః = చెప్పే
తం = ఆ మామునులను
నమామి =  నమస్కరిస్తున్నాను

భావము

శ్రీవచన భూషణములోని అంతరార్థములను అధికరించిన వారెవరు?ఎవరు దానిని అనుష్టిస్తారు? అని ఉపదేశరత్న మాలలో 55వ పాశురములోఅ అన్నట్లు శ్రీవచనభూషణమును అర్థము చేసుకోవటానికి ,అర్థము చేసుకున్న దానిని అనుష్టించటానికి అనువుగాని గంభీరమైన విషయమున్న గ్రంధాన్ని, శిష్యులకు సుబొధకముగా చెప్పినప్పటికీ శ్రోతలకు కొంచెము కఠినముగానే వుండవచ్చును. కానీ సాయంత్రము  సంధ్యావందనము, అనుష్టానము ముగిసిన తరువాత చేసే ప్రవచనము అసంకల్పితముగానే సరళముగా సాగుతుంది. దీనినే స్వైరాలాభము అంటారు. సకల శాస్రములను మధించినప్పటికీ అతి సులభముగా మాట్లాడటమును  స్వైరాలాభము అంటారు. ఇక్కడ ‘ హరి ‘ అన్న ప్రయోగము పూర్వదినచర్యలో పదిహేడవ శ్లోకములో ప్రస్తావింపబడిన ‘ రంగనిధి ‘ అన్న తమ తిరువారాధన పెరుమాళ్ళయిన  శ్రీరంగనాధులు.  ‘ హరి ‘ అంటే ఆశ్రితుల విరోధులను నిరసించువాడని, సకల దేవతలను నియమించువాదని అర్థము కధా!   పూర్వదినచర్యలో ‘ అథరంగనిధి ‘ (17)  అని ఉదయపు ఆరాధనను ,  ‘ ఆరాధ్యశ్రీనిధిం ‘ (29)  అని మధ్యహ్న్నపు ఆరాధనను , ఈ శ్లొకములో సాయంత్రపు ఆరాధనను పేర్కొనటము జరిగింది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/09/uththara-dhinacharya-3/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org