Author Archives: ksroopa

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 101 ರಿಂದ 108ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ << 91-100 ಪಾಸುರಗಳು

ನೂರ ಒಂದನೆಯ ಪಾಸುರಂ: ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಮಾಧುರ್ಯವು ಅವರ ಪವಿತ್ರತೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಎಂದು ಅಮುದನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಯಕ್ಕುಂ ಇರು ವಿನೈ ವಲ್ಲಿಯಿಲ್ ಪೂಣ್ಡು ಮದಿ ಮಯಂಗಿತ್

ತುಯಕ್ಕುಂ ಪಿಱವಿಯಿಲ್ ತೋನ್ಱಿಯ ಎನ್ನೈ ತುಯರ್  ಅಗಱ್ಱಿ

ಉಯಕ್ಕೊಣ್ಡು ನಲ್ಗುಂ ಇರಾಮಾನುಶ ಎನ್ಱದು ಉನ್ನೈ ಉನ್ನಿ

ನಯಕ್ಕುಂ ಅವರ್ಕ್ಕು ಇದು ಇೞುಕ್ಕು ಎನ್ಬರ್ ನಲ್ಲವರ್ ಎನ್ಱು ನೈನ್ದೇ

ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪಾಪ  ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ  ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧದ ಕರ್ಮಗಳ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾದ ಆಳವಾದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ರಾಮಾನುಜರು ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.  “ಓ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದವರು!” ಎಂಬ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. [ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದರಿಂದ] ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕರಗುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ.  ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ [ಇದುವರೆಗೂ , ಅಮುದನಾರ್ ಅವರು ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ (ಅವರ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪರಿಣಾಮ) ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮುದನಾರರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ].

ನೂರ ಎರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದಾತ್ತತೆಯ ಗುಣವು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನೈಯುಂ ಮನಂ ಉನ್ ಗುಣಂಗಳೈ ಉನ್ನಿ ಎನ್ ನಾ ಇರುಂದು ಎಮ್

ಐಯನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ಱು ಅೞೈಕ್ಕುಂ ಅರು ವಿನೈಯೇನ್

ಕೈಯುಂ ತೊೞುಂ ಕಣ್ ಕರುದಿಡುಂ ಕಣಕ್ ಕಡಲ್ ಪುಡೈ ಸೂೞ್

ವೈಯಂ ಇದನಿಲ್ ಉನ್ ವಣ್ಮೈ  ಎನ್ ಪಾಲ್ ಎನ್ ವಳರ್ನ್ದದುವೇ  

ನಿನ್ನ ಶುಭ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ನಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು [ನನ್ನೊಂದಿಗೆ] ಪಠಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಲೌಕಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಪಾಪಿಷ್ಠ ಕೈಗಳೂ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಹಾನುಭಾವತೆ  ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು?

ನೂರ ಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರು ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ತನಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಳರ್ ನ್ ದ ವೆಂ ಕೋಬಮ್  ಮಡಂಗಲ್  ಒನ್ಱಾಯ್ ಅನ್ಱು ವಾಳ್ ಅವುಣನ್

ಕಿಳರ್ನ್ದಪೊನ್  ಆಗಮ್ ಕಿೞಿತ್ತವನ್ ಕೀರ್ತಿಪ್ ಪಯಿರ್ ಎೞುಂದು

ವಿಳೈನ್ದಿಡುಂ ಸಿಂದೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಂದನ್ ಮೆಯ್ ವಿನೈ ನೋಯ್

ಕಳೈನ್ದು ನಲ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅಳಿತ್ತನನ್ ಕೈಯಿಲ್ ಕನಿ ಎನ್ನವೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಳ್ವಾನ್‌ಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ , ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರೂರ ಕೋಪದಿಂದ, ದುರಭಿಮಾನದಿಂದ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಚಿನ್ನದ ಎದೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದನು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರವರು ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ದಿವ್ಯ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು [ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ತಮಿಳು ಗಾದೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು].

ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಸುರಂ. ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ರವರೇ ಕೇಳಿದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ “ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?” ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುದನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಕೈ ಯಿಲ್ ಕನಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿತ್ ತರಿಲುಮ್ ಉಂದನ್

ಮೆಯ್ಯಿಲ್ ಪಿಱಂಗಿಯ ಶೀರ್ ಅನ್ಱಿ ವೇಣ್ಡಿಲನ್ ಯಾನ್ ನಿರಯತ್

ತೊಯ್ಯಿಲ್ ಕಿಡಕ್ಕಿಲುಮ್ ಸೋದಿ ವಿಣ್ ಸೇರಿಲುಮ್ ಇವ್ವರುಳ್ ನೀ

ಸೆಯ್ಯಿಲ್ ದರಿಪ್ಪನ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಎನ್ ಶೆೞುಂ ಕೊಣ್ಡಲೇ

ಮೇಘದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಮತ್ತು ಆ ಮಹಾನತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿದ ರಾಮಾನುಜ! ಅಂಗೈಯ ಮೇಲಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಂತೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣನ್‌(ಕೃಷ್ಣ) ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೂ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯರೂಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೋಘವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ದಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ನೂರ ಐದನೇ ಪಾಸುರಂ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಅವರು ಈ ಪಾಸುರಂ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

 ಶೆೞುಂ ತಿರೈಪ್ ಪಾಱ್ಕಡಲ್ ಕಣ್ ತುಯಿಲ್ ಮಾಯನ್ ತಿರುವಡಿಕ್ಕೀೞ್

ವಿೞುನ್ದಿರುಪ್ಪಾರ್ ನೆಂಜಿಲ್ ಮೇವು ನಲ್ ಜ್ಞಾನಿ ನಲ್ ವೇದಿಯರ್ಗಳ್

ತೊೞುಂ ತಿರುಪ್ ಪಾದನ್ ಇರಾಮಾನುಶನೈತ್ ತೊೞುಂ ಪೆರಿಯೋರ್

ಎೞುಂದು ಇರೈತ್ತು ಆಡುಂ ಇಡಂ ಅಡಿಯೇನುಕ್ಕು ಇರುಪ್ಪಿಡಮೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸುಂದರ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುಪ್ಪಾರ್ಕಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈಧಿಕರಿಂದ (ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು) ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಹಲದ ಸಾಗರದಂತೆ ನರ್ತಿಸುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಹ ಜನರ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ನೂರ ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಮುದನಾರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಪಾಸುರಂ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇರುಪ್ಪಿಡಮ್ ವೈಗುಂಡಂ ವೇಂಗಡಂ ಮಾಳಿರುಂಜೋಲೈ ಎನ್ನುಂ

ಪೊರುಪ್ಪಿಡಮ್ ಮಾಯನುಕ್ಕು ಎನ್ಬರ್ ನಲ್ಲೋರ್ ಅವೈ ತಮ್ಮೊಡುಂ ವಂದು

ಇರುಪ್ಪಿಡಮ್ ಮಾಯನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮನತ್ತು ಇನ್ಱು ಅವನ್ ವಂದು

 ಇರುಪ್ಪಿಡಮ್ ಎಂದನ್ ಇದಯತ್ತುಳ್ಳೇ ತನಕ್ಕು ಇನ್ಬುರವೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಸ್ವರೂಪ (ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ), ರೂಪ (ಭೌತಿಕ ರೂಪಗಳು), ಗುಣಗಳು (ಶುಭಕರ ಗುಣಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿ (ಸಂಪತ್ತು) ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿರುಮಲೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲಿರುಂಜೋಲೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವಿಕ ಪರ್ವತ. ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವ್ಯ ನಿವಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ [ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ] ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಥಳವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು , ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು.  

ನೂರ ಏಳನೇ ಪಾಸುರಂ. ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ಬುಱ್ಱ ಶೀಲತ್ತು ಇರಾಮಾನುಶ ಎನ್ಱುಂ ಎವ್ವಿಡತ್ತುಂ

ಎನ್ಬುಱ್ಱ ನೋಯ್ ಉಡಲ್ ತೋರುಮ್ ಪಿಱನ್ದು ಇಱಂದು ಎನ್ ಅರಿಯ

ತುಂಬುಱ್ಱು ವೀಯಿನುಂ ಸೊಲ್ಲುವದು ಒನ್ಱು ಉಂಡು ಉನ್ ತೊಂಡರ್ಗಟ್ಕೇ  

ಅಂಬುಱ್ಱು ಇರುಕ್ಕುಂಬಡಿ ಎನ್ನೈ ಆಕ್ಕಿ ಅಂಗು ಆಟ್ಪಡುತ್ತೇ

ಸರಳತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಓ ರಾಮಾನುಜಾ! ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇದೆ. ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜನನ-ಮರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೊಂದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ.  

ನೂರ ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರು “ಇರಾಮಾನುಸನ್ ಚರಣಾರವಿಂಧಂ ನಾಮ್ ಮನ್ನಿ ವಾೞ” (ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು) ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರ ಶಿಫಾರಸು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಈ ಕೊನೆಯ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯಾರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಅಂ ಕಯಲ್ ಪಾಯ್ ವಯಲ್ ತೆನ್ನರಂಗನ್ ಅಣಿ ಆಗಮ್ ಮನ್ನುಂ

ಪಂಗಯ ಮಾಮಲರ್ಪ್ ಪಾವಯೈಪ್ ಪೋಱ್ಱುದುಂ ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲಾಮ್

ತಂಗಿಯದು ಎನ್ನತ್ ತೞೈತ್ತು ನೆಂಜೇ ನಂ ತಲೈ ಮಿಶೈಯೇ

ಪೊಂಗಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಅಡಿಪ್ ಪೂ ಮನ್ನವೇ

ಓ ಮನಸೇ ! ರಾಮಾನುಜರು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಆಗಬೇಕಾದರೆ,ಅವನ ಗುರುತಾಗಿ, ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ, ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್‌ನ ಸುಂದರ ದಿವ್ಯವಾದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ತ್ರೀತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಮೀನುಗಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಜಿಗಿಯುವ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುವರಂಗಂನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀರಂಗ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. .     

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-101-108-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org  

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 91 ರಿಂದ 100ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ << 81-90 ಪಾಸುರಗಳು

ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಸಂಸಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಮುದನಾರರು ಅವರನ್ನು  ಉನ್ನತಿಗೆ ತರಲು ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮರುಳ್ ಸುರಂದು ಆಗಮ ವಾದಿಯರ್ ಕೂಱುಂ ಅವಪ್ ಪೊರುಳಾಮ್

ಇರುಳ್ ಸುರಂದು ಎಯ್ತ ಉಲಗು ಇರುಳ್ ನೀಂಗತ್ ತನ್ ಈಣ್ಡಿಯ ಶೀರ್

ಅರುಳ್ ಸುರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಗಟ್ಕುಂ ನಾದನಂ ಅರಂಗನ್ ಎನ್ನುಂ

ಪೊರುಳ್ ಸುರಂದಾನ್ ಎನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮಿಕ್ಕ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶೈವ ಆಗಮವನ್ನು (ಶಿವನಿಂದ ನೀಡಿದ ಗ್ರಂಥ) ಆಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವವರು ಪಾಸುಪಥರು. ಅವರ ಕೀಳು ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಲೌಕಿಕ ಜನರ ಅಂಧಕಾರದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥರು ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಹಾನ್, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ

ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪುಣ್ಣಿಯನೋನ್ಬು ಪುರಿಂದುಂ ಇಲೇನ್ ಅಡಿ ಪೋಱ್ಱಿ ಶೆಯ್ಯುಂ

ನುಣ್ ಅರುಮ್ ಕೇಳ್ವಿ ನುವನ್ಱುಂ ಇಲೇನ್ ಸೆಮ್ಮೈ ನೂಲ್ ಪುಲವರ್ಕ್ಕು

ಎನ್ ಅರುಮ್ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಶ ಇನ್ಱು ನೀ ಪುಗುಂದು ಎನ್

ಕಣ್ಣುಳ್ಳುಂ  ನೆಂಜುಳ್ಳುಂ ನಿನ್ಱ ಇಕ್ಕಾರಣಂ ಕಟ್ಟುರಯೇ

 ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು [ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು] ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಪರಿಣಿತರೂ ಗ್ರಹಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮಾನುಜ! ನನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ (ಮನಸ್ಸಿಗೆ) ನೀವು ವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು.

ತೊಂಬತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಕಾರಣ, ರಾಮಾನುಜನು ಯಾರೂ ಕೇಳದೆ ಕುದ್ರುಷ್ಟಿ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಅಮುಧನಾರರು ಕೇಳದೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು) ಕಡಿದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಟ್ಟಪ್ ಪೊರುಳೈ ಮಱೈಪ್ಪೊರುಳ್ ಎನ್ಱು ಕಯವರ್ ಸೊಲ್ಲುಮ್

ಪೆಟ್ಟೈಕ್ ಕೆಡುಕ್ಕುಂ ಪಿರಾನ್ ಅಲ್ಲನೇ ಎನ್ ಪೆರು ವಿನೈಯಕ್

ಕಿಟ್ಟಿಕ್ ಕಿೞನ್ಗೋಡು ತನ್ ಅರುಳ್ ಎನ್ನುಂ ಒಳ್ ವಾಳ್ ಉರುವಿ

ವೆಟ್ಟಿಕ್ ಕಳೈಂದ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನುಂ ಮೆಯ್ತ್ ತವನೇ

ಶರಣಾದವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾಶವಾಗದ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದನು. ವೇಧಗಳ ಕೀಳು [ತಪ್ಪಾದ] ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಗಳೆಂದು   ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಕುದ್ರುಷ್ಟಿಗಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಮ  ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ದಾನವನು ಅಲ್ಲವೇ!     

ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಲಂಗರು ಹಾಕುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದೊದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಅಮುಧಾನಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತವಮ್ ತರುಂ ಸೆಲ್ವಂ ತಗವುಂ ತರುಂ ಸಲಿಯಾಪ್ ಪಿಱವಿಪ್

ಪವಂ ತರುಂ ತೀವಿನೈ ಪಾಱ್ಱಿತ್ ತರುಂ ಪರಂದಾಮಂ ಎನ್ನುಂ

ತಿವಮ್  ತರುಂ ತೀದಿಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ನೈಚ್ ಚಾರ್ನ್ದವರ್ಗಟ್ಕು

ಉವಂದು ಅರುಂದೇನ್ ಅವನ್ ಶೀರ್ ಅನ್ಱಿ ಯಾನ್ ಒನ್ಱುಂ ಉಳ್ ಮಗಿೞ್ನ್ದೇ

  ತನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡದಿರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ್, ತನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಂ (ಪ್ರಯೋಜನ) ಅದರ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಂಧಾಮಂ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು  ಅವನ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನೂ ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ತೊಂಬತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದವರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಳ್ ನಿನ್ಱು ಉಯಿರ್ಗಳುಕ್ಕು ಉಱ್ಱವನೇ ಸೆಯ್ದು ಅವರ್ಕ್ಕು ಉಯವೇ

ಪಣ್ಣುಂ ಪರನುಮ್ ಪರಿವಿಲನಾಮ್ಬಡಿ ಪಲ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಂ   

ವಿಣ್ಣಿನ್ ತಲೈ ನಿನ್ಱು ವೀಡು ಅಳಿಪ್ಪಾನ್ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್

ಮಣ್ಣಿನ್ ತಲತ್ತು ಉದಿತ್ತು ಉಯ್ಮಱೈ ನಾಲುಮ್ ವಳರ್ತ್ತನನೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು  ನೋಡಿದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೂ ಸಹ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ನಮ್ಮ ನಾಥನ್ (ಪ್ರಭು) ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿವಾಸದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ದೋಷವೂ ತಟ್ಟದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಪೋಷಿಸಿದರು.

ತೊಂಬತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಕರುಣೆಯಿಂದ ವೇದಾಂತಗಳಿಗೆ (ಉಪನಿಷತ್‌ಗಳಿಗೆ) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ  ಮತ್ತು ಪ್ರಪತ್ತಿ (ಶರಣಾಗತಿಯ ಕ್ರಿಯೆ). ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೇ? ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮುದನಾರ್  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಳರುಂ ಪಿಣಿ ಕೊಣ್ಡ ವಲ್ವಿನೈಯಾಲ್ ಮಿಕ್ಕ ನಲ್ವಿನೈಯಿಲ್

ಕಿಳರುಂ ತುಣಿವು ಕಿಡೈತ್ತಱಿಯಾದು ಮುಡೈತ್ತಲೈ ಊನ್

ತಳರುಂ ಅಳವುಂ ದರಿತ್ತುಂ ವಿೞುಂದುಂ ತನಿ ತಿರಿವೇಱ್ಕು

ಉಳರ್ ಎಮ್ ಇರೈಯವರ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ನೈ ಉಱ್ಱವರೇ

  ಅನಿಯಮಿತ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು) ಶರಣಾಗತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗಂಧದ ಭಂಡಾರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದೇಹವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಛಿದ್ರವಾಗುವ  ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ , ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾರೋ  ಅವರೇ  ನನಗೆ  ಬೆಂಬಲ.

ತೊಂಬತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅದೂ ಕೂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಮುದನಾರ್  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ನೈ ಉಱ್ಱು ಆಟ್ಚೆಯ್ಯುಂ ತನ್ಮೈಯಿನೋರ್  ಮನ್ನು ತಾಮರೈತ್ತಾಳ್

ತನ್ನೈ   ಉಱ್ಱು ಆಟ್ಚೆಯ್ಯ ಎನ್ನೈ ಉಱ್ಱಾನ್ ಇನ್ಱು ತನ್ ತಗವಲ್

ತನ್ನೈ ಉಱ್ಱಾರ್ ಅನ್ಱಿತ್ ತನ್ಮೈ ಉಱ್ಱಾರ್ ಇಲ್ಲೈ ಎನ್ಱು ಅರಿಂದು

ತನ್ನೈ ಉಱ್ಱಾರೈ ಇರಾಮುನಸನ್ ಗುಣಂ ಸಾಱ್ಱಿಡುಮೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದರು, ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಜನರಿದ್ದರೂ, ತನ್ನನ್ನು ಪಡೆದವರನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಗಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ; ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದವರ ಮಧುರವಾದ, ಪೂರಕವಾದ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇರೇನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಮುಧನಾರನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು   ಕೇಳಿದನು. ತನಗೆ ಶರಣಾದವರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾತುರ ಬಿಡಲು  ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಡುಮೇ ಇನಿಯ ಶುವರ್ಕ್ಕತ್ತಿಲ್ ಇನ್ನಂ ನರಗಲಿತ್ತುಚ್

ಚುಡುಮೇ ಅವಱ್ಱೈತ್ ತೊಡರ್ ತರು ತೊಲ್ಲೈ ಶುೞಲ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಲ್

ನಡುಮೇ ಇನಿ ನ್ಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ನಮ್ಮೈ  ನಮ್  ವಶತ್ತೇ

ವಿಡುಮೇ ಶರಣಂ  ಎನ್ಱಾಲ್ ಮನಮೇ ನೈಯಲ್ ಮೇವುದರ್ಕೇ

  ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ “ನೀನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಮಧುರವಾಗಿ ತೋರುವ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವನೇ? ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದೇ? ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೇ? ಅಥವಾ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬದುಕಲು ಆತನು ಅನುಮತಿಸುವನೇ? ಓ ಮನಸೇ! ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ.

ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ನಾವು ಬಾಹ್ಯರು (ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬದವರು) ಮತ್ತು ಕುದ್ರುಷ್ಟಿಗಳು (ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರು) ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ, ನಾವು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲವೇ? ರಾಮಾನುಜ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತರ್ಕಚ್ ಚಮಣರುಂ ಸಾಕ್ಕಿಯಪ್ ಪೇಯ್ಗಳುಂ ತಾೞ್ ಸಡೈಯೋನ್

ಸೊಲ್ ಕಱ್ಱ ಸೋಂಬರುಂ ಸೂನಿಯ ವಾದರುಂ ನಾನ್ಮರೈಯುಂ

ನಿಱ್ಕಕ್ ಕುಱುಂಬು ಸೆಯ್ ನೀಶರುಂ ಮಾಣ್ದನರ್ ನೀಳ್ ನಿಲತ್ತೇ

ಪೊಱ್ಕಱ್ಪಗಂ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಮುನಿ ಪೋಂದ  ಪಿನ್ನೇ

ವಾಗ್ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಶಮಣರು, ತಮ್ಮ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ನೆಪಮಾತ್ರದಂತೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬೌದ್ಧರು, ಜಟಾಧಾರಿ ರುದ್ರರು ಹೇಳಿದ ಶೈವಾಗಮವನ್ನು ಕಲಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಕೀಳು ತಾಮಸ (ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನ) ಹೊಂದಿರುವ ಶೈವರು.   ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು (ಇತರರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಕೀಳು ಗ್ರಂಥ), ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು (ಬೌದ್ಧಗಳ ಒಂದು ಉಪಪಂಗಡ) ಶೂನ್ಯಮ್ (ಶೂನ್ಯತೆಯ) ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳು, ಮೇಲಿನವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಆದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನಂತರ ನಾಶವಾಯಿತು, ಅವರು ಕಲ್ಪ  ವೃಕ್ಷದಂತಹ (ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವೃಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಈ ಜನರನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು, ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಮಧುರವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಮುದನಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ ತನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೋಂದದು ಎನ ನೆಂಜು ಎನ್ನುಂ ಪೊನ್ವಂದು ಉನದು ಅಡಿಪ್ ಪೋದಿಲ್ ಒಣ್ ಶೀರ್       

ಆಂ ತೆಳಿ ತೇನ್ ಉಂಡು ಅಮರ್ನ್ದಿಡ ವೇಣ್ಡಿಲ್ ನಿಂ ಪಾಲ್ ಅದುವೇ

ಇಂದಿಡ ವೇಣ್ಡುಂ ಇರಾಮಾನುಶ ಇದು ಅನ್ಱಿ ಒನ್ಱುಂ

ಮಾನ್ದ ಕಿಲ್ಲಾದು ಇನಿ ಮಱ್ಱು ಒನ್ಱು ಕಾಟ್ಟಿ ಮಯಕ್ಕಿಡಲೇ

  ಸುಂದರವಾದ ಜೀರುಂಡೆಯಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಹೂವಿನಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ತಂಪು ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವದ ದೋಷರಹಿತ ಮಧುವನ್ನು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-91-100-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org                                             

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 81 ರಿಂದ 90ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ << 71-80 ಪಾಸುರಗಳು

ಎಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿಂದ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃಪೆಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೋರ್ವು ಇನ್ಱಿ ಉಂದನ್ ತುಣೈ ಅಡಿಕ್ಕೀೞ್ ತೊಣ್ಡುಪಟ್ಟವರ್ ಪಾಲ್

ಶಾರ್ವು ಇನ್ಱಿ ಎನಕ್ಕು ಅರಂಗನ್ ಸೆಯ್ಯ ತಾಳ್ ಇಣೈಗಳ್

ಪೇರ್ವು  ಇನ್ಱಿ  ಇನ್ಱು ಪಱುತ್ತುಂ ಇರಾಮಾನುಶ ಇನಿ ಉನ್

ಶೀರ್ ಒನ್ಱಿಯ ಕರುಣೈಕ್ಕು ಇಲ್ಲೈ ಮಱು ತೆರಿವುಱಿಲೇ

ನಿಮ್ಮ ಪೂರಕವಾದ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನನಗೆ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ರಾಮಾನುಜಾ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಪ್ಪು ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ! ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ,  ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರುಣೆಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವಂತೆ ತನಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದ ರಾಮಾನುಜರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತೆರಿವು ಉಱ್ಱ ಜ್ಞಾನಮ್ ಸೆಱಿಯಪ್ ಪೆಱಾದು ವೆಂ ತೀ ವಿನೈಯಾಲ್

ಉರು ಅಱ್ಱ ಜ್ಞಾನತ್ತು ಉೞಲ್ಗಿನ್ಱ ಎನ್ನೈ ಒರು ಪೊೞುದಿಲ್

ಪೊರು ಅಱ್ಱ ಕೇಳ್ವಿಯನಾಕ್ಕಿ ನಿನ್ಱಾನ್ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಣಿಯನೋ

ತೆರಿವು ಉಱ್ಱ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಸನ್ ಎನ್ನುಂ ಶೀರ್ ಮುಗಿಲೇ

 ನಾನು ಸತ್ (ಸತ್ಯವಾದದ್ದು) ಮತ್ತು ಅಸತ್ (ಸುಳ್ಳು) ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆ. ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮದಿಂದ (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು) ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಸರೆಯಾಗದೆ, ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊರುವ ಮೋಡಗಳಂತಹ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮಾನುಜರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ!

ಎಂಬತ್ತಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, “ಶರಣಾಗತ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲವೇ?” ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಶರಣಾದವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂ ತಲುಪಿದವರ ಕೂಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದಾತ್ತತೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸುವ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೀರ್ ಕೊಣ್ಡು ಪೇರ್ ಅಱಂ ಸೆಯ್ಡು ನಲ್ ವೀಡು ಸೆಱಿದು  ಎನ್ನುಂ

ಪಾರ್ ಕೊಣ್ಡ ಮೇನ್ಮೈಯರ್ ಕೂಟ್ಟನ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಉನ್ ಪದಯುಗಮಾಂ

ಏರ್ ಕೊಣ್ಡ ವೀಟ್ಟೈ ಎಳಿದಿನಿಲ್ ಎಯ್ದುವನ್ ಉಣ್ಣುಡೈಯ  

ಕಾರ್ ಕೊಣ್ಡ ವಣ್ಮೈ ಇರಾಮಾನುಶ ಇದು ಕಣ್ಡು ಕೊಳ್ಳೇ

ಓ ರಾಮಾನುಜಾ! ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಪರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವವರು, ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದಿರುವ [ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ]ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ,  ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ (ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂ ) ಇದು ಶರಣಾದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಉದಾತ್ತತೆಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಅದು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊರುವ ಮೋಡದಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು.

ಎಂಬತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೂ, ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಣ್ಡು ಕೋಣ್ಡೇನ್ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ನೈ ಕಾಣ್ಡಲುಮೇ

ತೊಣ್ಡು ಕೋಣ್ಡೇನ್ ಅವನ ತೊಣ್ಡರ್ ಪೋನ್ ತಾಳಿಲ್ ಎನ್ ತೊಲ್ಲೈ ವೆಂ ನೋಯ್

ವೀಣ್ಡು ಕೋಣ್ಡೇನ್ ಅವನ ಶೀರ್ ವೆಳ್ಳ  ವಾರಿಯೈ ವಾಯ್ ಮಡುತ್ತು ಇನ್ಱು

ಉಂಡು ಕೋಣ್ಡೇನ್ ಇನ್ನಂ ಉಱ್ಱನ ಓದಿಲ್ ಉಲಪ್ಪು ಇಲ್ಲೈಯೇ

ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಕಂಡ ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವವರ ಸುಂದರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೇವಕನಾದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿರುವ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು) ನಾನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ಅವನ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದೆ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ.

ಎಂಬತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. “ನೀವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್  ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸುಂದರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರುವವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಓದಿಯ ವೇದತ್ತಿನ್ ಉಟ್ಪೊರಳಾಯ್ ಅದನ್ ಉಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಕ

ಸೋದಿಯೈ ನಾದನ್ ಎನ ಅಱಿಯಾದು ಉೞಲ್ಗಿನ್ಱ ತೊಣ್ಡರ್

ಪೇದಮೈ ತೀರ್ತ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ತೊೞುಂ ಪೆರಿಯೋರ್

ಪಾದಂ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಎಂದನ್ ಆರುಯಿರ್ಕ್ಕು ಯಾದು ಒನ್ಱುಂ ಪಱ್ಱಿಲ್ಲೆಯೇ

ತಾವು  ಕಲಿತ ವೇದಗಳ (ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ)  ಅಥವಾ ವೇದಾಂತಂಗಳಲ್ಲಿ (ವೇದಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಗಳು) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರು ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಇತರ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಜನರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ.

ಎಂಬತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಲೌಕಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ  ತಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ತನ್ನನ್ನು ಆಳಲು ಯೋಗ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಱ್ಱಾ ಮನಿಸರೈಪ್ ಪಱ್ಱಿ ಅಪ್ಪಱ್ಱು ವಿಡಾದವರೇ

ಉಱ್ಱಾರ್ ಎನ ಉೞನ್ಱು ಓಡಿ ನೈಯೇನ್  ಇನಿ ಒಳ್ಳಿಯ ನೂಲ್

ಕಱ್ಱಾರ್ ಪರವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಕರುದುಂ ಉಳ್ಳಂ

ಪೆಱ್ಱಾರ್ ಯವರ್ ಅವರ್ ಎಮ್ಮೈ ನಿನ್ಱು ಆಳುಮ್ ಪೆರಿಯವರೇ

ಗೌರವವಿಲ್ಲದ ಕೆಳವರ್ಗದವರನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೊಲಗಿಸದೆ, ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸೋತಿದ್ದೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಲ ಅಥವಾ ಅವರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಳಲು ಅರ್ಹರು.

ಎಂಬತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಇದು ಕಲಿಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದು ಅವನ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಒದಗಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲದವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿ  ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೆರಿಯವರ್ ಪೇಸಿಲುಂ ಪೇದೈಯರ್ ಪೇಸಿಲುಂ ತನ್ ಗುಣನ್ಗಟ್ಕು  

ಉರಿಯ ಸೊಲ್ ಎನ್ಱುಂ ಉಡೈಯವನ್  ಎನ್ಱು ಎನ್ಱು ಉಣರ್ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಕೋರ್ 

ತೇರಿಯುಂ ವಣ್ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮಱೈ ತೇರ್ನ್ದು  ಉಲಗಿಲ್

ಪುರಿಯುಂ ನಲ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ಪೊರುಂದಾದವರೈಪ್ ಪೊರುಂ ಕಲಿಯೇ   

ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದವರು (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ) ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗಡಿಯಾಗಿರುವ (ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ) ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ). ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ (ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ), ರೂಪ (ರೂಪ) ಮತ್ತು ಗುಣ (ಶುಭಕರ ಗುಣಗಳು) ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರು ಎಂದು ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಜನರ ಭಾಗವಲ್ಲದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯು  ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಎಂಭತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ಹುಲಿಗಳಂತಿರುವ ಕುದ್ರುಷ್ಟಿಗಳನ್ನು (ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರು) ನಾಶಮಾಡಲು ಸಿಂಹದಂತಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಕಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಸೆನ್ನೆಲ್ ಕೞನಿಕ್ ಕುಱೈಯಲ್ ಕಲೈಪ್ ಪೆರುಮಾನ್

ಒಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಪಾಡಲೈ ಉಂಡು ತನ್ ಉಳ್ಳಂ ತಡಿತ್ತು ಅದನಾಲ್

ವಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಸೀಯಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮಱೈ ವಾದಿಯರಾಮ್

ಪುಲಿ  ಮಿಕ್ಕದು ಎನ್ಱು ಇಪ್ ಪುವನತ್ತಿಲ್ ವಂದಮೈ ಪೋಱ್ಱುವನೇ

ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ತಿರುಕ್ಕುರೈಯಲೂರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೆಂಪಾದ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಡಗರದಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು  ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ದೈವಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು (ಸ್ತೋತ್ರಗಳು) ರಚಿಸುವ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರ ತಿರುಮೊಳಿಯನ್ನು (ದೈವಿಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು) ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು [ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ] ಉಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಬಲ ಸಿಂಹವಾಗಿದ್ದರು. ಹುಲಿಗಳಂತಿರುವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ವೇದಗಳ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುದ್ರುಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಅವನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ.    

ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ [ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್] ಅನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೋಱ್ಱು ಅರುಮ್ ಶೀಲತ್ತು ಇರಾಮಾನುಸ ನಿನ್ ಪುಗೞ್ ತೆರಿಂದು

ಸಾಱ್ಱುವನೇಲ್ ಅದು ತಾೞ್ವು ಅದು ತೀರಿಲ್ ಉನ್ ಶೀರ್ ತನಕ್ಕು ಓರ್

ಏಱ್ಱಂ ಎನ್ಱೇ ಕೊಣ್ಡು ಇರುಕ್ಕಿಲುಮ್ ಎನ್ ಮನಂ ಏತ್ತಿ ಅನ್ಱಿ

ಆಱ್ಱಗಿಲ್ಲಾದು ಇದಱ್ಕೆನ್ ನಿನೈವಾಯ್ ಎನ್ಱಿಟ್ಟಂಜುವನೇ

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮಾನುಜಾ! ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿದೆ.

ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅವನ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ರಾಮಾನುಜರು ಕರುಣಾಜನಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ದೇಹ ಎಂಬ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ದುಃಖದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು  ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ .

ನಿನೈಯಾರ ಪಿಱವಿಯೈ ನೀಕ್ಕುಂ ಪಿರಾನೈ ಇನ್ನೀಳ್ ನಿಲತ್ತೇ

ಎನೈ ಆಳವಂದ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಇರುಂಗವಿಗಳ್

ಪುನೈಯಾರ್  ಪುನೈಯುಂ ಪೆರಿಯವರ್ ತಾಳ್ಗಳಿಲ್ ಪೂನ್ದೊಡೈಯಲ್

ವನೈಯಾರ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಲ್ ವರುಂದುವರ್  ಮಾಂದರ್ ಮರುಳ್ ಸುರಂದೇ

ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವವರ ಜನ್ಮ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಯು ಅವನಿಗಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಹಾನ್ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ರಾಮಾನುಜರ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ.   

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-81-90-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org                                              

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ -71 ರಿಂದ 80 ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ << 61-70 ಪಾಸುರಗಳು

ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪಾಸುರಂ . ಅವರ ವಿನಂತಿ ಕೇಳಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡಿ ,ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಅಮುಧನಾರರ ಜ್ಞಾನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ಅಮುಧನಾರ್ ಬಹಳ ತೃಪ್ತರಾದರು.

ಶಾರ್ನ್ದದು  ಎನ್ ಶಿಂದೈ ಉನ್ ತಾಳಿಣೈಕ್ಕೀೞ್ ಅನ್ಬು ತಾನ್ ಮಿಗವುಂ

ಕೂರ್ನ್ದದು ಅತ್ತಾಮರೈತ್ ತಾಳ್ಗಳುಕ್ಕು ಉನ್ ತನ್ ಗುಣಂಗಳುಕ್ಕೇ 

ತೀರ್ನ್ದದು ಎನ್ ಶೈಗೈ ಮುನ್ ಶೈವಿನೈ  ನೀ ಶೈವಿನೈ ಅದನಾಲ್

ಪೇರ್ನ್ದದು ವಣ್ಮೈ  ಇರಾಮಾನುಶ ಎಮ್ ಪೆರುಂ ತಗೈಯೇ 

ಓ ರಾಮಾನುಜ ಉದಾತ್ತತೆಯ ಗುಣವುಳ್ಳವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ! ನನ್ನ ಅಲೆದಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದ ಕಮಲದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾದವು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾದವು.

ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೈತ್ತನನ್ ತೀಯ ಸಮಯಕ್ ಕಲಗರೈ ಕಾಶಿನಿಕ್ಕೇ

ಉಯ್ತ್ತನನ್ ತೂಯ  ಮಱೈ ನೆಱಿ ತನ್ನೈ ಎನ್ಱು  ಉನ್ನಿ ಉಳ್ಳಂ

ನೆಯ್ತ ಅನ್ಬೋಡು ಇರುಂದು ಏತ್ತುಂ ನಿಱೈ ಪುಗೞೋರುಡನೇ

ವೈತ್ತನನ್ ಎನ್ನೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮಿಕ್ಕ ವಣ್ಮೈ  ಸೆಯ್ದೇ      

ರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರನ್ನು [ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ] ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವೇದಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಣ್ಮೈಯಿನಾಲುಮ್ ತನ್ ಮಾಧಗವಾಲುಮ್ ಮದಿ ಪುರೈಯುಂ

ತಣ್ ಮೈ ಯಿನಾಲುಮ್  ಇತ್ ತಾರಣಿಯೋರ್ಗಟ್ಕುತ್ ತನ್ ಶರಣಾಯ್

ಉಣ್ಮೈ  ನಲ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ಉರೈತ್ತ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಉನ್ನುಮ್

ತಿಣ್ಮೈ  ಅಲ್ಲಾಲ್ ಎನಕ್ಕು ಇಲ್ಲೈ ಮಱ್ಱು ಓರ್ ನಿಲೈ ತೇರ್ನ್ದಿಡಿಲೇ 

ರಾಮಾನುಜರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ [ಮತ್ತು  ಯಾರನ್ನೂ ಕೀಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ] ಉಪದೇಶಿಸುವ ಮಹಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತರರ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಚಂದ್ರನ ತಂಪು ಅವನಿಗಿದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಜನರಿಗೆ [ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ] ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರದ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಇತರ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸುಲಭತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುದನಾರ್  ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ತೇರಾರ್ ಮಱೈಯಿನ್ ತೀಱಂ  ಎನ್ಱು  ಮಾಯವನ್ ತೀಯವರೈಕ್

ಕೂರ್ ಆೞಿ ಕೊಣ್ದು ಕುಱೈಪ್ಪದು ಕೊಣ್ಡಲ್ ಅನೈಯವಣ್ಮೈ

ಏರ್ ಆರ್ ಗುಣತ್ತು  ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಅವ್ವೆೞಿಲ್ ಮಱೈಯಿಲ್

ಸೇರ್ದವರೈಚ್ ಚಿದೈಪ್ಪದು ಅಪ್ಪೋದು ಒರು ಸಿಂದೈ  ಸೆಯ್ದೇ    

ವೇದಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿದವರನ್ನು ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ದೈವಿಕ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಮೇಘದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ, ಅನೇಕ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮುಧಾನಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರೂ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುವರು .

ಸೆಯ್ತ ಲೈಚ್ ಚಂಗುಂ ಶೆೞು ಮುತ್ತಂ  ಈನುಮ್  ತಿರು ಅರಂಗರ್

ಕೈತ್ತಲತ್ತು  ಆೞಿಯುಂ ಸಂಗಮುಂ ಏನ್ದಿ  ನಂ ಕಣ್  ಮುಗಪ್ಪೇ

ಮೊಯ್ತ್ತು ಅಲೈತ್ತು ಉನ್ನೈ ವಿಡೇನ್  ಎನ್ಱು  ಇರುಕ್ಕಿಲುಮ್ ನಿಂ ಪುಗ ೞೇ

 ಮೊಯ್ತ್ತು ಅಲೈಕ್ಕುಂ ವಂದು ಇರಾಮಾನುಶ ಎನ್ನೈ ಮುಱ್ಱುಂ ನಿನ್ಱೇ

ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಂಖಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ರ  ಮತ್ತು ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿ “ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು”, ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಗುಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತವೆ, ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ತನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮುಧನಾರ್  ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿನ್ಱ ವನ್ ಕೀರ್ತಿಯುಂ ನೀಳ್ ಪುನಲುಮ್ ನಿಱೈ ವೇಂಗಡಪ್ ಪೋರ್

ಕುನ್ಱಮುಂ ವೈಗುಂದ ನಾಡುಂ ಕುಲವಿಯ ಪಾಱ್ಕಡಲುಂ

ಉನ್ ತನಕ್ಕು ಎತ್ತನ್ನೈ ಇನ್ಬಂ ತರುಂ ಉನ್ ಇಣೈ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಎನ್ ತನಕ್ಕುಂ ಅದು ಇರಾಮಾನುಶ ಇವೈ ಈಂದು ಅರುಳೇ  

ತಿರುಮಲೈ ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುವೆಂಗಡಂ ಸುಂದರವಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹರಿಯುವ, ಉದ್ದವಾದ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ; ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ; ತಿರುಪ್ಪಾರ್ಕಡಲ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ, ಅದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜೋಡಿ ಕಮಲದಂತಹ ಮಧುರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಪಾದಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು  ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು  ತಾನು ಬಯಸಿದಂತೆಯೇ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಮುಧನಾರನು ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಈಂದನನ್  ಈಯಾದ ಇನ್ನರುಳ್ ಎಣ್ಣಿಲ್  ಮಱೈಕ್ ಕುಱುಂಬೈಪ್

ಪಾಯ್ನ್ದನನ್ ಅಂ  ಮಱೈಪ್ ಪಲ್ ಪೊಱುಳಾಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಅನೈತ್ತುಂ

ಏಯ್ನ್ದನನ್ ಕೀರ್ತಿಯಿನಾಲ್ ಎನ್ ವಿನೈಗಳೈ ವೇರ್ ಪಱಿಯಕ್

ಕಾಯ್ನ್ದನನ್ ವಣ್ಮೈ  ಇರಾಮಾನುಸರ್ಕ್ಕು ಎನ್ ಕರತ್ತು ಇನಿಯೇ  

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು,  ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಲಾದ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳದ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುವರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?

ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಹೃದಯವು ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕರುತ್ತಿಲ್ ಪುಗುಂದು ಉಳ್ಳಿಲ್ ಕಳ್ಳಂ ಕೞಱ್ಱಿ ಕರುದರಿಯ

ವರುತ್ತತ್ತಿನಾಲ್ ಮಿಗ ವಂಜಿತ್ತು ನೀ ಇಂದ ಮಣ್ಣಗತ್ತೇ

ತಿರುತ್ತಿತ್ ತಿರುಮಗಳ್ ಕೇಳ್ವನುಕ್ಕು ಆಕ್ಕಿಯಪಿನ್ ಎನ್ ನೆಂಜಿಲ್

ಪೊರುತ್ತಪ್ಪಡಾದು ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಮಱ್ಱೋರ್ ಪೊಯ್ಪ್ಪೊರುಳೇ

ಹೊರಗಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಂ (ಆತ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು) ದೋಷವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯ  ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳು (ತಪ್ಪಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು) ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರನು ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ (ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು) ಕನಿಕರಪಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ,  ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಯ್ಯೈ ಚುರಕ್ಕುಂ ಪೊರುಳೈತ್ ತುರಂದು ಇಂದಪ್  ಪೂದಲತ್ತೇ

ಮೆಯ್ಯೈ ಪುರಕ್ಕುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ನಿಱ್ಕ  ವೇಱು ನಮ್ಮೈ

ಉಯ್ಯಕ್ ಕೊಳ್ಳ ವಲ್ಲ ದೈವಂ ಇಂಗು ಎಣಱು ಉಲರ್ನ್ದು ಅವಮೇ

ಅಯ್ಯಪ್ ಪಡಾ ನಿಱ್ಪರ್ ವೈಯ್ಯತ್ತುಳ್ಳೋರ್ ನಲ್ಲ ಅಱಿವು ಇೞಂದೇ   

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾನುಜರು, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಹಲೋಕದ ಜನರು ಆತನನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ! ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

ಎಂಭತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಇತರರನ್ನು ಮರೆತು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಲ್ಲಾರ್ ಪರವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತಿರುನಾಮಂ ನಂಬ

ವಲ್ಲಾರ್ ತಿಱತ್ತೈ ಮಱವಾದವರ್ಗಳ್  ಯವರ್ ಅವರ್ಕ್ಕೇ

ಎಲ್ಲಾ ಇಡತ್ತಿಲುಮ್ ಎನ್ಱುಂ ಎಪ್ಪೋದಿಲುಮ್ ಎತ್ತೊೞುಮ್ಬುಂ

ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ಮನತ್ತಾಲ್ ಕರುಮತ್ತಿನಾಲ್ ಸೆಯ್ವನ್ ಶೋರ್ವು ಇನ್ಱಿಯೇ

ರಾಮಾನುಜರು ಎಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳೇ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಸದಾ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ.      

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-71-80-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org  

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 61 ರಿಂದ 70ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಅರವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೊೞುಂದು ವೀಟ್ಟೋಡಿಪ್ ಪಡರುಂ ವೆಂ ಕೋಲ್  ವಿನೈಯಾಲ್ ನಿರಯತ್ತು

ೞುಂದಿಯಿಟ್ಟೇನೇ ವಂದು ಆಟ್ಕೊಣ್ಡ  ಪಿನ್ನುಮ್ ಅರು ಮುನಿವರ್

ತೊೞುಂ ತವತ್ತೋನ್ ಎನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞ್ ಸುಡರ್ ಮಿಕ್ಕು

ಎೞುಂದದು ಅತ್ತಾಲ್ ನಲ್ ಅದಿಶಯಂ ಕಣ್ಡದು ಇರುನಿಲಮೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಋಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಅಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಶರಣಾಗುವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ರೂರ ಪಾಪಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ದುಃಖದಿಂದ  ಭರಿತ ಸಂಸಾರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳು ವೈಭವದಿಂದ ಬೆಳೆದವು, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ವೇಗವಾಗಿ [ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ] ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ  ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಯು ಬೆರಗಾಯಿತು.

ಅರವತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ತನ್ನ ಪಾಪಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇರುಣದೇನ್ ಇರುವಿನೈ ಪಾಸಂಗಳ್  ಕೞಱ್ಱಿ ಇನ್ಱು ಯಾನ್ ಇಱೈಯುಮ್

ವರುನ್ದೇನ್ ಇನಿ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್  ಮನ್ನು ಮಾ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಪೊರುಂದ ನಿಲೈ ಉಡೈಪ್ ಪುನ್ಮೈಯಿನೋರ್ಕ್ಕು ಒನ್ಱುಂ ನನ್ಮೈ ಸೆಯ್ಯಪ್

ಪೆರುಂ ದೇವರೈಪ್ ಪರವುಂ ಪೆರಿಯೋರ್ ತಂ ಕಲ್ ಪಿಡಿತ್ತೇ

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಕಮಲದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕೆಳಸ್ತರದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು [ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್] ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂದು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ (ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು) ಮತ್ತು ಪಾಪ (ಅಧರ್ಮ) ಎಂಬ ಅವಳಿ ಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 ಅರವತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರ್ , ಈಗ ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು) ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಬಳಿ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು (ಸೇವೆಯನ್ನು) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾನೆ .

ಪಿಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಕಳಿಱೆನ್ನ  ಯಾನ್ ಉನ್ ಪಿಱಂಗಿಯ ಶೀರ್

ಅಡೈತ್ ತೊಡರುಂಪಡಿ ನಲ್ಗ ವೇಂಡುಂ ಅಱು ಸಮಯಚ್

ಚೆಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಮರುಳ್  ಸೆಱಿನ್ದೋರ್ ಸಿದೈನ್ದು ಓಡ  ವಂದು

ಇಪ್ ಪಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಇರಾಮಾನುಶ ಮಿಕ್ಕ ಪಂಡಿತನೇ

ಅಪರಿಮಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾನುಜ, ಆರು ಕಲ್ಮಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಯದಿಂದ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ! ಗಂಡು ಆನೆಯು ಆಳವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುಗಂಧ, ಮೃದುತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು.  

ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಬಾಹ್ಯ (ವೇದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದವರು) ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ (ವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರು) ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಆನೆಯಂತಿರುವ ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿ (ಋಷಿ) ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ ,ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮುದನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಣ್ ತರು ಮಾಱನ್ ಪಸುಂ ತಮಿೞ್ ಆನಂದಂ ಪಾಯ್ ಮದಮಾಯ್

ವಣ್ದಿಡ ಎಂಗಳ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಮುನಿ ಮೆಯ್ಮೆ

ಕೊಣ್ಡ ನಲ್ ವೇದಕ್ ಕೊೞುಂ ದಣ್ಡಮ್ ಏಂದಿ ಕುವಲಯತ್ತೇ

ಮಣ್ಡಿ ವಂದು ಏನ್ಱದು ವಾದಿಯರ್ಗಳ್ ಉಂಗಳ್ ವಾೞ್ವು ಅಱ್ಱದೇ

ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಂತೋಷವು ನಮಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆನೆಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ದ್ರವದಂತಿದೆ. ಅವರು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಇರುವಂತೆಯೇ ಹೇಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಗಳೆಂಬ ಬೃಹತ್ ಕೋಲನ್ನು ಸಹ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಚರ್ಚೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರೇ! ಹರ್ಷಿಸುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಆನೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅರವತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಚಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ವಾೞ್ವಱ್ಱದು ತೊಲ್ಲೈ ವಾದಿಯರ್ಕು ಎನ್ಱುಂ ಮಱೈಯವರ್ ತಂ

ತಾೞ್ವು ಅಱ್ಱದು ತವಮ್ ತಾರಣಿ ಪೆಱ್ಱದು ತತ್ತುವ ನೂಲ್

ಕೂೞ್   ಅಱ್ಱದು ಕುಱ್ಱಮೆಲ್ಲಾಂ ಪಡಿತ್ತ ಗುಣತ್ತಿನರ್ಕ್ಕು ಅನ್

ನಾೞ್ ಅಱ್ಱದು ನಂ ಇರಾಮನುಶನ್ ತಂದ ಜ್ಞಾನತ್ತಿಲೇ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಜೀವನವು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ; ವೈಧಿಕರ (ವೇಧಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವವರ) ಕುಂದುಕೊರತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ; ಭೂಮಿಯು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಯಿತು; ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ [ಅಂದರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್]  ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳು) ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಯಿತು; ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ!

ಅರವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಮೋಕ್ಷಂ (ವಿಮೋಚನೆ) ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ರನ್ನು ಅವರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನಮ್ ಕನಿಂದ ನಲಂ ಕೊಣ್ದು ನಾಳ್ ತೋರುಮ್ ನೈಬವರ್ಕ್ಕು

ವಾನಂ ಕೊಡುಪ್ಪದು ಮಾಧವನ್ ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್ ಮನತ್ತಿಲ್

ಈನಂ ಕಡಿಂದ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ನೈ ಎಯ್ದಿನರ್ಕ್ಕು ಅತ್

ತಾನಂ ಕೊಡುಪ್ಪದು ತನ್ ತಗವು ಎನ್ನುಂ ಶರಣ್ ಕೊಡುತ್ತೇ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ  ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಪಾಪಿಯ (ನನ್ನ) ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಅರವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನೀಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಮಾನುಜನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶರಣಂ ಅಡೈನ್ದ ದರುಮನುಕ್ಕಾಪ್ ಪಣ್ಡು ನೂಱ್ಱುವರೈ

ಮರಣಂ ಅಡೈವಿತ್ತ ಮಾಯವನ್ ತನ್ನೈ ವಣಂಗ ವೈತ್ತ

ಕರಣಂ ಇವೈ ಉಮಕ್ಕು ಅನ್ಱು ಎನ್ಱು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಉಯಿರ್ಗಟ್ಕು

ಅರಣ್ ಅಂಗು ಅಮೈತ್ತಿಲನೇಲ್ ಅರಣಾರ್ ಮಱ್ಱು ಇವ್ವಾರುಯಿರ್ಕೇ

ಅವನು ನೀಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಧರ್ಮಪುತ್ರನಿಗೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಧುರಿಯೋಧನ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು?

ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಆರ್ ಎನಕ್ಕು ಇನ್ಱು ನಿಗರ್ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ ಮಾಯನ್ ಅನ್ಱು ಐವರ್ ದೈವತ್

ತೇರಿನಿಲ್ ಸೆಪ್ಪಿಯ ಗೀತಯಿನ್ ಸೆಮ್ಮೈಪ್ ಪೊರುಳ್ ತೆರಿಯ

ಪಾರಿನಿಲ್ ಸೊನ್ನ ಇರಾಮಾನುಶನೈಪ್ ಪಣಿಯುಮ್ ನಲ್ಲೋರ್

ಸೀರಿನಿಲ್ ಸೆನ್ಱು ಪಣಿಂದದು ಎನ್ ಆವಿಯುಮ್ ಸಿಂದೈಯುಮೇ

ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ದಿವ್ಯ ರಥದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಭಗವತ್ಗೀತೆಯ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರನ್ನು ಪಡೆದವರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವವರು ಯಾರು?

 ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನಿಂದ  ತನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಮುಧನಾರ್  ಹರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂದೈಯಿನೋಡು ಕರಣಂಗಳ್ ಯಾವುಂ ಸಿದೈನ್ದು ಮುನ್ನಾಳ್

ಅಂದಂ ಉಱ್ಱು  ಆೞ್ನ್ದದು ಕಣ್ಡು ಅವೈ ಎನ್ ತನಕ್ಕು ಅನ್ಱು ಅರುಳಾಲ್

ತಂದ ಅರಂಗನುಂ ತನ್ ಚರಣ್ ತಂದಿಲನ್ ತನ್ ಅದು ತಂದು

ಎಂದೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ವಂದು ಎಡುತ್ತನನ್ ಇನ್ಱು ಎನ್ನೈಯೇ

(ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ)ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡು,ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ,ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರುಣಿತತ್ವದಿಂದ,ಅಂದು ನನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದರು ಆದರೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ನನಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮಾಡಿದ ಪರಮಹಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ,ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಮಿಂಚಿ , ಅವರಿಗೆ  ಈಗ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಕೇಳುವರು

ಎನ್ನೈಯುಂ ಪಾರ್ತು ಎನ್ ಇಯಲ್ವೆಯುಂ ಪಾರ್ತು ಎಣ್ಣಿಲ್ ಪಲ್ ಗುಣತ್ತ

ಉನ್ನೈಯುಂ ಪಾರ್ಕ್ಕಿಲ್ ಅರುಳ್ ಶೆಯ್ವದೇ ನಲಂ ಅನ್ಱಿ ಎನ್ ಪಾಲ್

ಪಿನ್ನೈಯುಂ  ಪಾರ್ಕ್ಕಿಲ್ ನಲಂ ಉಳದೇ  ಉನ್ ಪೆರುಂ ಕರುಣೈ   

ತನ್ನೈ ಎನ್ ಪಾರ್ಪ್ಪರ್ ಇರಮಾನುಸಾ ಉನ್ನೈಚ್ ಚಾರ್ನ್ದವರೇ

  ಅನಾದಿ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ , ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  ನಂತರ, ಇನ್ನು ನಾನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು (ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೆ ), ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ( ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿತ ಗಳಿಸದೆ) ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ  ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ,ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ  ಕಾರಣರಹಿತ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವುದೇ  ಮೇಲು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು , ಯಾರಾದರೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ , ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿತ ತೋರುವುದಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸದರೆ , ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು  ಪಡೆದವರು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತ ಕರುಣೆಯ  ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುವರು?  ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವವರನ್ನೂ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುವರು.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-61-70-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org               

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 51 ರಿಂದ 60ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಐವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಅವರನ್ನು [ಅಮುಧನಾರನ್ನು] ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೈತ್ ತೊಡರ್ನ್ದು ಎೞುಂ ಐವರ್ಗಟ್ಕಾಯ್ ಅನ್ಱು ಬಾರತಪ್ ಪೋರ್

ಮುಡಿಯಪ್ ಪರಿ ನೆಡುಂ ತೇರ್ ವಿಡುಂ ಕೋನೈ ಮುೞುದುಣರ್ನ್ದ  

ಅಡಿಯರ್ಕ್ಕು ಅಮುದಂ  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಆಳ ವಂದು ಇಪ್

ಪಡಿಯಿಲ್ ಪಿಱಂದದು ಮಱಱಿಲ್ಲೈ ಕಾರಣಂ ಪಾರ್ತಿಡಿಲೇ

 ಆ ದಿನ ಮಹಾಭಾರಥ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರಾವ ಆಸರೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕಣ್ಣನ್ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬೃಹತ್ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂತಹ  ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಒಂದು ಅಮೃತ . ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಶರಣಿಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ  ಇದನ್ನು  ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ.

ಐವತ್ತೆರಡನೇ  ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾರ್ತ್ತಾನ್ ಅಱು ಶಮಯಂಗಳ್ ಪದೈಪ್ಪ  ಇಪ್ಪಾರ್ ಮುೞುದುಮ್

ಪೋರ್ರ್ತ್ತಾನ್ ಪುಗೞ್ಕೊಣ್ದು ಪುನ್ಮೈ ಯಿನೇನ್ ಇಡೈತ್ ತಾನ್ ಪುಗುಂದು

ತೀರ್ತಾನ್  ಇರು ವಿನೈ ತೀರ್ತು ಅರಂಗನ್ ಸೆಯ್ಯ ತಾಳ್ ಇಣಿಯೋಡು

ಆರ್ತ್ತಾನ್    ಇವೈ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಶೆಯ್ಯುಂ ಅಱ್ಪುದಮೇ

ರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬದ ಆರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ಅವರು  ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದರು  [ಅವನ ಖ್ಯಾತಿಯು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು]. ನಾನು ತುಂಬಾ ದೀನನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ [ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ] ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಐವತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಇತರ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಏನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಗಳು (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಘಟಕಗಳು) ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಘಟಕಗಳು (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಘಟಕಗಳು) ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಎಂದು ಅಮುದಾನರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಱ್ಪುದಮೇ ಸೆಮ್ಮೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಆಳ  ವಂದ

ಕಱ್ಪಗಂ ಕಱ್ಱವರ್ ಕಾಮಱು ಶೀಲನ್ ಕರುದರಿಯ

ಪಱ್ಪಲ್ಲುಯಿರ್ಗಳುಂ ಪಲ್ಲುಲಗು ಯಾವುಂ ಪರನದು ಎನ್ನುಂ 

ನಱ್ಪೊರುಳ್ ತನ್ನೈ ಇನ್ನಾನಿಲತ್ತೇ ವಂದು ನಾತತಿನನೇ

ರಾಮಾನುಜನು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಶರಣಿಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವತರಿಸಿದನು; ಅವನು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಬಯಸಿದ ಸರಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೂಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆತ್ಮಗಳು (ಆತ್ಮಗಳು; ಭಾವಜೀವಿಗಳು) ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು (ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದವರು), ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ರವರು ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಬಂಧ) ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾಟ್ಟಿಯ ನೀಸಚ್ ಚಮಯಂಗಳ್ ಮಾಂಡನ ನಾರಣನೈಕ್

ಕಾಟ್ಟಿಯ ವೇದಂ ಕಳಿಪ್ಪುಱ್ಱದು ತೆನ್ ಕುರುಗೈ ವಳ್ಳಲ್

ವಾಟ್ಟಮಿಲಾ  ವಣ್ಡಮಿೞ್ ಮಱೈ ವಾೞ್ನ್ದದು ಮಣ್ಣುಲಗಿಲ್

ಈಟ್ಟಿಯ ಶೀಲತ್ತು ಇರಾಮನುಶನ್ ತನ್ ಇಯಲ್ವು  ಕಣ್ಡೇ

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಕೃಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ನೀಚ ತತ್ವಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಆಗಮನದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯು ನಾಶವಾದವು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವೇದಗಳು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತವೆ. ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ , ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧ್ರಾವಿಡ ವೇದಂ (ತಮಿಳ್ ವೇದಂ) ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿತು.

ಐವತ್ತೈದನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ವೇಧಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ರಾಮಾನುಜರ ಉದಾತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಶರಣಾದವರ ಕುಲವು ಅವರನ್ನು ಆಳಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡವರ್ ಶಿಂದೈ ಕವರುಂ ಕಡಿ ಪೊೞಿಲ್ ತೆನ್ನರಂಗನ್

ತೊಣ್ಡರ್ ಕುಲಾವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ತೊಗೈ ಇಱಂದ

ಪಣ್  ತರು ವೇದಂಗಳ್ ಪಾರ್ ಮೇಲ್ ನಿಲವಿಡಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಾಲುಮ್

ಕೊಣ್ಡಲೈ ಮೇವಿತ್ ತೊೞುಂ ಕುಡಿಯಾಂ ಎಂಗಳ್ ಕೋಕ್ಕುಡಿಯೇ

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸುಗಂಧಭರಿತ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ, ಅದು ನೋಡುವವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್‌ಗೆ ಶರಣಾದವರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೇದಗಳನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕುಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಐವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದಾಗ, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೋಕ್ಕುಲ ಮನ್ನರೇ ಮೂವೆೞುಗಾಲ್  ಒರು  ಕೂರ್  ಮೞುವಾಲ್

ಪೋಕ್ಕಿಯ  ದೇವನೈಪ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ಪುನಿದನ್ ಬುವನಮೆಂಗುಂ    

ಆಕ್ಕಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಅಡೈನ್ದಪಿನ್ ಎನ್

ವಾಕ್ಕುರೈಯಾದು ಎನ್ ಮನಂ ನಿನೈಯಾದು ಇನಿ ಮಱ್ಱೊನ್ಱೈಯೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಹರಿತವಾದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ಆ ಗುಣದಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಶುದ್ಧರನ್ನು ಸಹ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಐವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುದನರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು, “ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇತರರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಸಂಸಾರಮ್?” ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಱ್ಱು ಒರು ಪೇಱು ಮದಿಯಾದು ಅರಂಗನ್ ಮಲರ್ ಅಡಿಕ್ಕು  ಅಳ್

ಉಱ್ಱವರೇ ತನಕ್ಕು ಉಱ್ಱವರಾಯ್ಕ್ ಕೊಳ್ಳುಂ ಉತ್ತಮನೈ

ನಲ್ ತವರ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ರಾಮಾನುಶನೈ ಇನ್  ನಾನಿಲತ್ತೇ

ಪೆಱ್ಱನನ್ ಪೆಱ್ಱಪಿನ್ ಮಱ್ಱು ಅಱಿಯೇನ್ ಒರು ಪೇದಮೈಯೇ

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಯಸದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಶರಣಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಂದ (ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು) ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ; ಅವನನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೇದೆಯರ್  ವೇದ ಪೊರುಳ್ ಇದು ಎನ್ಱು ಉಣ್ಣಿ ಪಿರಮಂ  ನನ್ಱು ಎನ್ಱು

ಓದಿ ಮಱ್ಱು ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರುಂ  ಅಃದು ಎಂಱಊ ಉಯಿರ್ಗಳ್  ಮೆಯ್ ವಿಟ್ಟು

ಆದಿ ಪರನೋಡು ಒನ್ಱು ಆಮ್ ಎನ್ಱು ಸೊಲ್ಲುಂ ಅವ್ವಳ್ಳಲ್ ಎಲ್ಲಾಮ್

ವಾದಿಲ್ ವೆನ್ಱಾನ್ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮೆಯ್ ಮದಿ ಕಡಲೇ

ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ, ವೇದಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು [ತಪ್ಪಾಗಿ] ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು (ಪರಮ ಜೀವಿ) ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಜೀವಿ) ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ [ಅವರು ಸತ್ತಾಗ], ಅವರ ಕಾರಣಾಂಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರು ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಾದಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಜನರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಜವಾದ ಪರಮ ಜೀವಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದು) ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆತ್ಮಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಡಲ್ ಅಳವಾಯ  ತಿಶೈ ಎಟ್ಟಿನುಳ್ಳುಂ ಕಲಿ ಇರುಳೇ

ಮಿಡೈ ತರು ಕಾಲತ್ತು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮಿಕ್ಕ ನಾನ್ಮರೈಯಿನ್

ಸಡರ್ ಒಳಿಯಾಲ್ ಅವ್ವಿರುಳೈತ್ ತುರನ್ದಿಲನೇಲ್ ಉಯಿರೈ

ಉಡೈಯವನ್ ನಾರಣನ್ ಎನ್ಱು ಅಱಿವಾರ್ ಇಲ್ಲೈ ಉಱ್ಱು ಉಣರ್ನ್ದೇ    

ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಮಿತಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಕತ್ತಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲವದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿ ಆ ಕಲಿಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ವೇದಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮ ಗಳ ನಾಯಕನೆಂದು ತಿಳಿಯುವವರೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅರವತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಣರ್ನ್ದ ಮೈಜ್ಞಾನಿಯರ್  ಯೋಗಂ  ತೋಱುಂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯಿನ್

ಮಣಂ  ತರುಂ ಇನ್ನಿಶೈ ಮನ್ನುಂ ಇಡಂ ತೋರುಮ್ ಮಾಮಲರಾಳ್

ಪುಣರ್ನ್ದ    ಪೋನ್ ಮಾರ್ಬನ್ ಪೊರುಂದುಂ  ಪಡಿ ತೋರುಮ್ ಪುಕ್ಕು ನಿಱ್ಕುಂ

ಗುಣಂ ತಿಗೞ್ ಕೊಣ್ಡಳ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಮ್ ಕುಲಕ್ ಕೊೞುನ್ದೇ

  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮಗುಣಗಳಿಂದ (ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು) ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೋಡಗಳಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಕುಲದ ನಾಯಕ. ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ವಾಸಿಸುವ ದಿವ್ಯ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-51-60-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 41 ರಿಂದ 50ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪಾಸುರಂ : ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದದ್ದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವತಾರದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಣ್ಮಿಶೈ ಯೋನಿಗಳ್ ದೋರುಂ ಪಿಱಂದು ಎಂಗಳ್ ಮಾಧವನೇ

ಕಣ್ ಉಱ ನಿಱ್ಕಿಲುಂ ಕಾಣಗಿಲ್ಲ ಉಲಗೋರ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್

ಅನ್ನಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ವಂದು ತೋನ್ಱಿಯ ಅಪ್ಪೊೞುದೇ

ನಣ್ಣರುಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ತಲೈಕ್ಕೊಂಡು ನಾರಣರ್ಕು ಆಯಿನರೇ  

ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಗಾತಿಯು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಆತನು ಭಗವಂತನೆಂದು ಅವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂಪೆರುಮಾನರ  ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರು  ಅವತರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದರು.

ನಲವತ್ತೆರಡನೆ ಪಾಸುರಂ : ಅವರು ಲೌಕೀಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಯಿೞಿಯಾರ್ ಕೊಂಗೈ ತಂಗುಂ ಅಕ್ಕಾದಲ್ ಅಳಱ್ಱು ಅೞುನ್ದಿ

ಮಾಯುಮ್ ಎನ್ ಆವಿಯೈ ವಂದು ಎಡುತ್ತಾನ್ ಇನ್ಱು ಮಾಮಲರಾಳ್

ನಾಯಗನ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಗಟ್ಕುಂ ನಾದನ್ ಅರಂಗನ್ ಎನ್ನುಂ

ತೂಯವನ್ ತೀದಿಲ್  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತೊಲ್ ಅರುಳ್ ಸುರಂದೇ

ಸೂಕ್ತ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಎದೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡಬಾರದೆಂಬ ಆಸೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ . ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.

ನಲವತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು  ಅವನನ್ನು ತನ್ನ  ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ,  ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .

ಸುರಕ್ಕುಂ ತಿರುವುಂ ಉಣರ್ವುಂ ಸೊಲಪ್ಪುಗಿಲ್ ವಾಯ್ ಅಮುದಂ

ಪರಕ್ಕುಂ ಇರು ವಿನಯ್ ಪಱ್ಱು ಅಱ ಓಡುಂ ಪಡಿಯಿಲ್ ಉಳ್ಳೀರ್

ಉರೈಕ್ಕಿನ್ಱಾನ್ ಉಮಕ್ಕು ಯಾನ್ ಅಱಂ ಸೀಱುಂ ಉಱು ಕಲೈಯತ್

ತುರಕ್ಕುಂ ಪೆರುಮೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ಱು ಸೊಲ್ಲುಮಿನೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಅವತಾರದಿಂದಾಗಿ ಓ ಅದೃಷ್ಟವಂತರೇ! ಈ ವಿಷಯದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆರಳುವ ಕಲಿಯನ್ನು (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದು) ಓಡಿಸುವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು  ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿನ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ನೀವು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಕರಂದದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೂರ ಪಾಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

 ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದುಃಖಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೊಲ್ ಆರ್ ತಮಿೞ್ ಒರು ಮೂನ್ಱುಂ ಸುರುದಿಗಳ್ ನಾನ್ಗುಂ ಎಲ್ಲೈ

ಇಲ್ಲಾ ಅಱನೆಱಿ ಯಾವುಂ ತೆರಿಂದವನ್ ಎಣ್ಣರುಂ ಶೀರ್

ನಲ್ಲಾರ್ ಪರವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತಿರುನಾಮಂ ನಂಬಿಕ್

ಕಲ್ಲಾರ್ ಅಗಲ್  ಇಡತ್ತೋರ್ ಎದು ಪೇಱು  ಎನ್ಱು  ಕಾಮಿಪ್ಪರೇ

ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ತಮಿಳಿನ ಮೂರು ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಗದ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟಕ; ಅವನು ಋಗ್, ಯಜುರ್, ಸಾಮ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ; ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು (ಸದಾಚಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ) ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ; ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ [ಅವರ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿರದ ಕಾರಣ], ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ! ಅವರು ಏಕೆ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ?

ನಲವತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅವರು  ಲೋಕದ ಜನರಂತೆ ಇದ್ದಾಗ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ತಿದ್ದಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ರಾಮಾನುಜರು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೇಱು ಒನ್ಱು ಮಱ್ಱು ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಚರಣ್ ಇನ್ಱಿ  ಅಪ್ಪೇಱು ಅಳಿತ್ತಱ್ಕು

ಆಱು  ಒನ್ಱುಂ ಇಲ್ಲೇ ಮಱ್ಱು  ಅಚ್ಚರಣ್  ಅನ್ಱಿ ಎನ್ಱು  ಇಪ್ಪಒರುಳೈತ್

ತೇಱುಂ ಅವರ್ಕ್ಕುಂ  ಎನಕ್ಕುಂ ಉನೈತ್ ತಂದ ಸೆಮ್ಮೈ ಸೊಲ್ಲಾಲ್

ಕೂಱುಂ ಪರಂ ಅನ್ಱು ಇರಾಮಾನುಶ ಮೇಮ್ಮೈ ಕೂಱಿಡಿಲೇ

ಓ ರಾಮಾನುಜಾ! ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಿಮ್ಮ  ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು  ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀಡಿ [ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡ]. ಪದಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು  ನನಗೆ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ .

ನಲವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ತನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕೂಱುಂ ಶಮಯಂಗಳ್ ಅರುಮ್ ಕುಲೈಯ ಕುವಲಯತ್ತೇ

ಮಾರನ್ ಪಣಿತ್ತ ಮರೈ ಉಣರ್ದೋನೈ ಮದಿಯಿಲೇನ್

ತೇಱುಂಪಡಿ ಎನ್ ಮನಂ ಪುಗುಂದಾನೈ ದಿಶೈ ಅನೈತ್ತುಂ

ಏಱುಂ ಗುಣನೈ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಇಱೈಞ್ಜಿನಮೇ

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಧ್ರವಿದ (ತಮಿಳು) ವೇದಂ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಆರು ಬಾಹ್ಯ ಮಠಗಳನ್ನು (ವೇದವನ್ನು ನಂಬದ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂತಹ ತಿರುವನ್ನು ಕಲಿತು ತಿಳಿದ ರಾಮಾನುಜರು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ನಾನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ [ಆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ]. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿರುವ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ). ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ತನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಱೈಞ್ಜಪ್ಪಡುಂ ಪರನ್  ಈಶನ್  ಅರಂಗನ್  ಎನ್ಱು  ಇವ್ವುಲಗತ್ತು

ಅಱಂ ಶೆಪ್ಪುಂ ಅಣ್ಣಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ ಅರುವಿನೈಯಿನ್

ತೀಱಂ ಶೆಱ್ಱು  ಇರವುಂ ಪಗಲುಮ್ ವಿಡಾದು  ಎಂದನ್ ಶಿಂದೈಯುಳ್ಳೇ

ನಿಱೈನ್ದು ಒಪ್ಪು ಅಱ ಇರುಂದಾನ್ ಎನಕ್ಕು ಅರುಮ್ ನಿಗರ್  ಇಲ್ಲೈಯೇ

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಒಬ್ಬನೇ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗದ ಪಾಪಗಳ ಮೂಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಅವನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಮಾನುಜರು, ಅಮುದನಾರರು ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂತೋಷವು ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅಮುಧನಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ದೀನತೆಗೆ ಆಶ್ರಯವು ರಾಮಾನುಜರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ ಕರುಣೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು ಅವನ ದಯೆಯು ಅವನ ದೈನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ನಿಗರ್ ಇನ್ಱಿ ನಿನ್ಱ ಎನ್ ನೀಶದೈಕ್ಕು ನಿಂ ಅರುಳಿನ್ ಕಣ್ ಅನ್ಱಿಪ್

ಪುಗಲ್ ಒನ್ಱುಂ ಇಲ್ಲೈ ಅರುಟ್ಕುಂ ಅಃದೇ ಪುಗಲ್ ಪುನಮೈಯಿಲೋರ್

ಪಗರುಂ ಪೆರುಮಾಯ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಇನಿ ನಾಮ್ ಪೞುದೇ

ಅಗಲುಮ್ ಪೊರುಳ್ ಎನ್ ಪಯನ್  ಇರುವೋಮುಕ್ಕುಂ ಆನ ಪಿನ್ನೇ

ಸಮಾನಾಂತರಗಳಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ದೀನತೆಗೆ, ಆ ದೀನತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕೃಪೆಗೂ ನೀಚರು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ದೀನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ [ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ] ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದವರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮಾನುಜ! ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಲು ಇರುವ ಕಾರಣವೇನು?

ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರ ಅವತಾರದ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆನದು ಸೆಮ್ಮೈ ಅಱನೆರಿ ಪೊಯ್ಮ್ಮೈ ಅಱು ಸಮಯಂ

ಪೋನದು  ಪೊನ್ಱಿ  ಇಱಂದದು  ವೆಂ ಕಲಿ ಪೂಂಗಮಲತ್

ತೇನ್  ನದಿ ಪಾಯ್ ವಯಲ್  ತೆನ್ ಅರಂಗನ್  ಕ್ೞಲ್ ಶೆನ್ನಿ ವೈತ್ತುತ್

ತಾನ್ ಅದಿಲ್ ಮನ್ನುಂ  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಇತ್ ತಲತ್ತು ಉದಿತ್ತೇ

ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿನ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ನೀರಿನಂತೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂನ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲು ಪೀಡಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವು ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ; ವೇದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಆರು ಸುಳ್ಳು ತತ್ವಗಳು ನಾಶವಾದವು; ಕ್ರೂರ ಕಲಿಯೂ ನಾಶವಾಯಿತು.

ಐವತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಗಾಢವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಉದಿಪ್ಪನ  ಉತ್ತಮರ್  ಸಿಂದೈಯುಳ್  ಒನ್ನಲರ್ ನೆಂಜಂ  ಅಂಜಿಕ್

ಕೊದಿತ್ತಿಡ ಮಾಱಿ ನಡಪ್ಪನ ಕೊಳ್ಳೈ ವನ್ ಕುಱ್ಱಂ ಎಲ್ಲಾಮ್

ಪದಿತ್ತ ಎನ್ ಪುಣ್ ಕವಿಪ್  ಪಾ ಇನಮ್  ಪೂಣ್ಡನ ಪಾವು ತೊಲ್ ಶೀರ್

ಎದಿತ್ ತಲೈ ನಾದನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ಇಣೈ ಅಡಿಯೇ  

ಪ್ರಾಕೃತಿಕವೂ, ಪುರಾತನವೂ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆದ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಎರಡು ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ಪರಮ ಅರ್ಹ ಜನರ ದಿವ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರು [ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು] ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬದವರ ಮತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ [ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು]. ಅವರು, ಹೇರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ನನ್ನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-41-50-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org                   

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 31 ರಿಂದ 40ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನರಳುತ್ತಿದ್ದವರು, ಅವರ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ತನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .

ಆಂಡುಗಳ್ ನಾಳ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ ನಿಗೞ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಂ ಮನಮೇ

ಈನ್ಡು ಪಲ್ ಯೋನಿಗಳ್ ತೋರು ಉೞಲ್ವೋಮ್ ಇನ್ಱು ಓರ್ ಎನ್ ಇನ್ಱಿಯೇ 

ಕಾಣ್ ತಗು ತೊಲ್ ಅಣ್ಣಳ್ ತೆನ್ ಅತ್ತಿಯೂರಾರ್ ಕೞಲ್ ಇಣೈ ಕೀೞ್

ಪೂಣ್ಡ ಅಣ್ಬಾಳನ್ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಪರುದಿನಮೇ

ಓ ಮನಸ್ಸೇ! ನಾವು ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಇಂದು, ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ತಿರು ಅತ್ತಿಯೂರ್ [ಇಂದಿನ ಕಾಂಚೀಪುರಂ] ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಧೇವರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ , ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ  ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ  ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ,   ನೋಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದೈವಿಕ ಭುಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರೂ ನಮ್ಮ ಸಹಜ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ  ಪಾಸುರಮ್ : ಅಮುಧನಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನಾವು ಕೂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು (ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು) ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ”. ಅವರು “ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ, ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ” ಎಂದು  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.   

ಪೊರುಂದಿಯ ದೇಸುಮ್ ಪೊಱೈಯುಂ ತಿಱಲುಮ್ ಪುಗೞುಂ ನಲ್ಲ

ತಿರುಂದಿಯ ಜ್ಞಾನಮುಂ ಸೆಲ್ವಮುಂ ಸೇರುಮ್ ಸೆಱು ಕಲಿಯಾಲ್

ವರುಂದಿಯ ಜ್ಞಾಲತ್ತೈ ವಣ್ಮೈಯಿನಾಲ್ ವಂದು ಎಡುತ್ತು ಅಳಿತ್ತ

ಅರುಂದವನ್ ಎಂಗಳ್ ರಾಮಾನುಶನೈ ಅಡೈಬವರ್ಕೇ    

ಕಲಿಯ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ   ಕೊನೆಯದು) ಭೂಮಿಯು ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಮಾನುಜನು ತನ್ನ ಉದಾರ  ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. [ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ] ಶರಣಾದವರ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಆತನು ಶರಣಾಗತಿಯ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಆತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ, ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಗೌರವ (ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ), ತಾಳ್ಮೆ,  ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ,  ತತ್ವಂ , ಹಿತಮ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥದ (ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯ , ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ  ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಯಸಿದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಇವುಗಳ )ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ , ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೂವತ್ತಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್: ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಐದು ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ರಾಮಾನುಜರ  ಮೇರೆಗೆ  ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಐದು ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ರಾಮಾನುಜರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಡೈ ಆರ್ ಕಮಲತ್ತು ಅಲರ್ ಮಗಳ್ ಕೇಳ್ವನ್ ಕೈ ಆೞಿ ಎನ್ನುಂ

ಪಡೈಯೋಡು ನಾಂದಗಮುಂ ಪಡರ್ ತಂಡುಂ ಒಣ್ ಶಾರ್ಙ ವಿಲ್ಲುಂ

ಪುಡೈಯಾರ್ ಪುರಿ ಸಂಗಮುಂ ಇಂದ ಪೂದಲಂ ಕಾಪ್ಪದರ್ಕು  ಎನ್ಱು

ಇಡೈಯೇ ಇರಾಮಾನುಶ ಮುನಿ ಆಯಿನ ಇನ್ನಿಲತ್ತೇ  

ಪಿರಾಟ್ಟಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವು  ಕಮಲದ ಹೂವಿನ  ದಟ್ಟವಾದ ದಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಸಂಗಾತಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ದೈವಿಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ  ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ , ಹಾಗೆಯೇ ಕತ್ತಿ ನಾಂಧಕಂ, ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ  ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಗದೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ  ಬಿಲ್ಲು ಶಾರ್ಙಂ  ಮತ್ತು ಪಾಂಚಜನ್ಯವು  ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಾಗಿ  ಬಂದಿವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ರಾಮಾನುಜರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:  ಕಲಿಯ  ದೋಷವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರವೂ ರಾಮಾನುಜರ ಶುಭ ಗುಣಗಳು ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.

ನಿಲತ್ತೈ ಚೆಱುತ್ತುಣ್ಣುಮ್ ನೀಶ ಕ್ಕಲಿಯೈ ನಿನೈಪ್ಪರಿಯ

ಪಲತ್ತೈ ಚೆಱುತ್ತುಂ ಪಿಱಂಗಿಯದಿಲ್ಲೈ ಎನ್ ಪೆಯ್ ವಿನೈ ತೆನ್

ಪುಲತ್ತಿಲ್ ಪೊಱಿತ್ತವ ಪ್ಪುತ್ತಗ ಚ್ಚುಮ್ಮೈ ಪೊಱುಕ್ಕಿಯ್  ಪಿನ್

ನಲತ್ತೈ ಪೊಱುತ್ತದು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ನಯ ಪ್ಪುಗೞೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ  ಪವಿತ್ರ ಗುಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ,  ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ  ಗುಂಪು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಲಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ  ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿಲ್ಲ.   . ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನನ್ನ ಪಾಪದ  ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲರಾದರು. 

ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ . ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಪಾಪಗಳು ಮರಳಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಯವೇನ್ ಒರು ದೈವಂ ನಾನಿಲತ್ತೇ  ಶಿಲ ಮಾನಿಡತ್ತೈ

ಪ್ಪುಯಲೇ ಎನ್ ಕವಿ ಪೋಱ್ಱಿ ಸೈಯ್ಯೇನ್  ಪೊನ್ ಅರಂಗಂ ಎನ್ನಿಲ್

ಮಯಲೇ ಪೆರುಗುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮನ್ನು ಮಾ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಅಯರೇನ್ ಅರುವಿನೈ ಎವ್ವಾರು ಇನ್ಱು ಅಡರ್ಪ್ಪದುವೇ

ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಜನರನ್ನು ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಂಗಂ (ಕೊಯಿಲ್) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮಾನುಜ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರ್ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊರಹಾಕಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ?

ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್.  ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು  “ನೀವು ಅವನನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ “. ಅವನು ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅಡಲ್ ಕೊಣ್ಡ ನೇಮಿಯನ್ ಆರುಯಿರ್ ನಾದನ್ ಅನ್ಱು ಆರಣಚ್ ಚೊಲ್

ಕಡಲ್ ಕೊಣ್ಡ ಒಣ್ಪೊರುಳ್  ಕಣ್ಡು ಅಳಿಪ್ಪ ಪಿನ್ನುಂ ಕಾಶಿನಿಯೋರ್

ಇಡರಿನ್ ಕಣ್ ವೀೞ್ನ್ದಿಡತ್ ತಾನುಂ ಅವ್ವೊಣ್ ಪೊರುಳ್ ಕೊಂಡು ಅವರ್

ಪಿನ್ ಪಡರುಂ ಗುಣನ್  ಎಮ್  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ಪಡಿ ಇದುವೇ

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳು ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು,  ಸರ್ವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ  ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರಾಯುಧ  ಹೊಂದಿದ್ದು,  ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ನಾಯಕ, ಆ ದಿನ ಅರ್ಜುನನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಡಗಿದ ಶ್ರೀ [ಭಗವದ್] ಗೀತೆಯ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು .

ಅದರ ನಂತರವೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಸಾರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ [ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ] ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಸ್ವಭಾವವು .      

ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್.  ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು  ಬಯಸುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪಡಿ ಕೊಣ್ಡ ಕೀರ್ತೀ ಇರಾಮಾಯಣಂ ಎನ್ನುಂ ಭಕ್ತಿ ವೆಳ್ಳಂ

ಕುಡಿ ಕೊಣ್ಡ ಕೋಯಿಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಗುಣಂ ಕೂಱುಂ ಅನ್ಬರ್

ಕಡಿ  ಕೊಣ್ಡ ಮಾಮಲರ್ತ್ ತಾಲ್ ಕಲಂದು ಉಳ್ಳಂ ಕನಿಯುಮ್ ನಲ್ಲೋರ್

ಅಡಿ ಕಣ್ಡು ಕೊಣ್ಡು ಉಗನ್ದು ಎನ್ನೈಯುಂ ಆಳ್ ಅವರ್ಕ್ಕು ಆಕ್ಕಿನರೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರವಾದ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದ  ದೈವಿಕ ಭಂಡಾರ. ರಾಮನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆತನ ಶುಭ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾನುಭಾವರು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ರಾಮಾನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಆತ್ಮ [ಅಮುಧನಾರ್] ರಾಮಾನುಜರ ಸೇವಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು [ಅಮುಧನಾರ್] ಅವರನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ [ರಾಮಾನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ].

ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು  ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಜೀವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಆಕ್ಕಿ ಅಡಿಮೈ ನಿಲೈಪ್ಪಿತ್ತನ್ನೈ ಎನ್ನೇ ಇನ್ಱು ಅವಮೇ

ಪೋಕ್ಕಿ ಪುಱತ್ತಿಟ್ಟದು ಎನ್ ಪೊರುಳಾ ಮುನ್ಬು ಪುಣ್ಣಿಯರ್ ತಂ

ವಾಕ್ಕಿಲ್ ಪಿರಿಯ ಇರಾಮಾನುಶ ನಿಂ ಅರುಳಿನ್ ವಣ್ಣಮ್

ನೋಕ್ಕಿಲ್ ತೆರಿವರಿದಾಲ್ ಉರೈಯಾಯ್ ಇಂದ ನುಣ್ ಪೊರುಳೇ  

 “ನಾನು ಈಶ್ವರನ್ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಘಟಕ)” ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೂ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಅದೃಷ್ಟವಂತರು [ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವವರು] ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.

ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, “ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು? ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .

ಪೊರುಳುಮ್ ಪುದಲ್ವರುಂ ಭೂಮಿಯುಂ ಪೂಂಗುೞರಾರುಂ ಎನ್ಱೇ

ಮರುಳ್ ಕೊಣ್ದು ಇಳೈಕ್ಕುಂ ನಮಕ್ಕು ನೆಂಜೇ ಮಱ್ಱು ಉಳಾರ್ ತರಮೋ

ಇರುಳ್ ಕೊಣ್ಡ ವೆಂ ತುಯರ್ ಮಾಱ್ಱಿ ತನ್ ಈಱು ಇಲ್  ಪೆರುಂ ಪುಗೞೇ 

ತೆರುಳುಂ ತೆರುಳ್ ತಂದು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಶೆಯ್ಯುಂ ಶೇಮಂಗಳೇ  

ನಾವು ಸಂಪತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು, ಭೂಮಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಣ್ಡು  ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ,ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕ್ರೂರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮನಸೇ ! ಅವನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇತರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಷ್ಟೇ?

ನಲ್ವತ್ತನೇ ಪಾಸುರಮ್: ಅಮುಧನಾರ್ ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ , ರಾಮನುಜನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೃಹತ್  ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೇಮ ನಲ್ ವೀಡುಂ ಪೊರುಳುಂ ಧರ್ಮಮುಂ ಸೀರಿಯ ನಲ್

ಕಾಮಮುಂ ಎನ್ಱು ಇವೈ ನಾನ್ಗು ಎಂಬರ್ ನಾಂಗಿನುಂ ಕಣ್ಣನುಕ್ಕೇ   

ಆಮ್ ಅದು ಕಾಮಂ ಅಱಂ ಪೊಱುಳ್ ವೀಡು ಇದರ್ಕು ಎನ್ಱು ಉರೈತ್ತಾನ್

ವಾಮನನ್ ಶೀಲನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಇಂದ ಮಣ್ಮಿಸೆಯೇ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಾಮನನಂತೆಯೇ ಎಂಪೆರುಮಾನರೂ ಸಹ . (ಜ್ಞಾನಿಗಳು ) ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವರು ಮೋಕ್ಷ (ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ) ಆರಾಮದಾಯಕ , ಧರ್ಮಂ (ಸದಾಚಾರ ), ಅರ್ಥಮ್ (ಧನ ) ಮತ್ತು ಕಾಮಂ (ಪ್ರೀತಿ)ನೇರವಾಗಿ ಸುಖ ಕೊಡುವ,  ಇವುಗಳು  ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಗುರಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಂ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ತೋರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ.

ಈ  ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ಆ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊರೆವುದು,ಅರ್ಥಮ್ ದಾನಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು , ಮೋಕ್ಷವು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಕಾಮಂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-31-40-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org                                             

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 21 ರಿಂದ 30ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪಾಸುರ . ಆಳವಂಧಾರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಪಡೆದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ದೀನ ಜನರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಧಿಯೈ ಪೊೞಿಯುಂ ಮುಗಿಲ್ ಎನ್ಱು ನೀಶರ್ ತಂ ವಾಸಲ್ ಪಱ್ಱಿ

ತುದಿಕಱ್ಱು ಉಲಗಿಲ್ ತುವಳ್ಗಿನ್ಱಿಲೇನ್ ಇನಿ ತೂಯ್ ನೆಱಿ ಸೇರ್

ಎದಿಗಟ್ಕು ಇಱೈವನ್ ಯಮುನೈ ತುರೈವನ್ ಇಣೈ ಅಡಿಯಾಂ

ಗದಿ ಪೆಱ್ಱುಡೈಯ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಕಾತ್ತನನೇ

ಆಳವಂಧಾರ್, ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರುವವರು, ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯತಿಗಳ (ತಪಸ್ವಿ) ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆಳವಂಧಾರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ,ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ಮೂಲಕ “ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಮೋಡದಂತಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ .

ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆ ಪಾಸುರ . ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ರಾಕ್ಷಸ ಬಾಣನ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆ ಬಾಣನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು [ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು] ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಪತ್ತು.

ಕಾರ್ತಿಗೈಯಾನುಮ್ ಕರಿ ಮುಗತ್ತಾನುಂ ಕನಲುಮ್ ಮುಕ್ಕಣ್

ಮೂರ್ತಿಯುಂ ಮೋಡಿಯುಂ ವೆಪ್ಪುಂ ಮುದುಗಿಟ್ಟು ಮೂವುಲಗಂ

ಪೂತ್ತವನೇ ಎನ್ಱು ಪೋಱ್ಱಿಡ ವಾಣನ್ ಪಿೞೈ ಪೊಱುತ್ತ

ತೀರ್ತನೈ ಏತ್ತುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಂದನ್ ಶೇಮ ವೈಪ್ಪೇ

ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ (ಸ್ಕಂದ ), ಗಜಮುಖನ್ (ಗಣಪತಿ ), ಅಗ್ನಿದೇವನು (ಬೆಂಕಿಯ ದೇವತೆ), ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರುದ್ರ (ಶಿವ), ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವತೆ ಜ್ವರ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ

ಬಾಣನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದರು . ಕಣ್ಣನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಅವರು, “ನೀವು ಕಮಲದಂತೆಯೇ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಹೊಕ್ಕಳಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ( ವಿಶ್ವವನ್ನು) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಾಣಾಸುರನ ಪರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಣನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುಭ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನಂತಿದ್ದಾರೆ .

ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಾಸುರ . ಅಮುಧನಾರ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಾನು, ದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವನು, ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಶುಭ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?”

ವೈಪ್ಪಾಯ ವಾನ್ ಪೊರುಳ್ ಎನ್ಱು ನಲ್ ಅನ್ಬರ್ ಮನತ್ತಗತ್ತೇ

ಎಪ್ಪೋದುಂ ವೈಕ್ಕುಂ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಇರು ನಿಲತ್ತಿಲ್

ಒಪ್ಪಾರ್ ಇಲಾದ ಉಱು ವಿನೈಯೇನ್ ವಂಜ ನೆಂಜಿಲ್ ವೈತ್ತು

ಮುಪ್ಪೋದುಂ ವಾೞ್ತುವನ್ ಎನ್ನಾಮ್ ಇದು ಅವನ್ ಮೊಯ್ ಪುಗೞ್ಕ್ಕೆ

ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ , ಜನರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ನಾನು ಮಹಾ ಪಾಪಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಿಲ್ಲದವನು, ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾಲ ಹೊಗಳಿದರೆ, ಅವನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಸುರಮ್. ಆತ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೀಳು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅಮುಧನಾರ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಯ್ತ ವೆಂ ತೀ ವಿನೈಯಾಲ್ ಪಲ್ ಉಡಲ್ ದೋರುಂ ಮೂತ್ತು ಅದನಾಲ್

ಎಯ್ತ ಒೞಿನ್ದೇನ್ ಮುನ ನಾಳ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಇನ್ಱು ಕಣ್ಡು ಉಯರ್ನ್ದೇನ್

ಪೊಯ್ ತವಂ ಪೋಱ್ಱುಂ ಪುಲೈ ಚಮಯಂಗಳ್ ನಿಲತ್ತು ಅವೈ

ಕೈತ್ತ ಮೈಜ್ಞಾತ್ತು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನುಂ ಕಾರ್ ತನ್ನೈಯೇ

ಜೇನುಗೂಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳು (ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು) ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದವು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು [ಜನ್ಮ] ಗಳಿಸಿದೆ. ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹೇಗೆ, ಇತರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಗುರುವಿಗೆ (ಆಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು) ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು

ವೇದಗಳು (ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನುಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಇಂತಹ ನೀಚ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದರು . ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್. ರಾಮಾನುಜರು ತನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅಮುಧನಾರ್ ರಾಮನುಜರ ದಿವ್ಯ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿ “ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಯಾರು ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ ಏಯ್ ಕರುಣೈ ಇರಾಮಾನುಸ ಇಕ್ಕಡಲಿಡತ್ತಿಲ್

ಆರೇ ಅರಿಬವರ್ ನಿನ್ ಅರುಳಿನ್ ತನ್ಮೈ ಅಲ್ಲಲುಕ್ಕು

ನೇರೇ ಉರೈವಿಡಂ ನಾನ್ ವಂದು ನೀ ಎನ್ನೇ ಉಯ್ತ್ತಪಿನ್ ಉನ್

ಶೀರೇ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಯ್ ಅಡಿಯೇರ್ಕು ಇನ್ಱು ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಮೇ

ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆ ನೀಡುವ ಓ ರಾಮಾನುಜ, ಮೋಡಗಳು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ,ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳ ಭಂಡಾರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ನಂತರ [ ನಾನು ದುಃಖದ ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದಾಗ ], ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಅಮೃತದಂತೆ, ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅರಿತವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರುವರು ?

ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪಾಸುರಮ್. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳು ಆತನನ್ನು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಿಕ್ಕುಱ್ಱ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಎನ್ ಶೈ ವಿನೈಯಾಮ್

ಮೆಯ್ಕುಱ್ಱಂ ನೀಕ್ಕಿ ವಿಳಂಗಿಯ ಮೇಗತ್ತೈ ಮೇವುಂ ನಲ್ಲೋರ್

ಎಕ್ಕುಱ್ಱವಾಳರ್ ಎದು ಪಿಱಪ್ಪು ಏದು ಇಯಲ್ವು ಆಗ ನಿನ್ಱೋರ್

ಅಕ್ಕುಱ್ಱಂ ಅಪ್ಪಿಱಪ್ಪು ಅವ್ವಿಯಲ್ವೇ ನಮ್ಮೈ ಆಟ್ಕೊಳ್ಳುಮೇ

ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮೊಂಡು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದಾಗಿ [ನನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ] ಅವನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು , ಅವನ ಉದಾತ್ತತೆಯ ಗುಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿತು. ರಾಮಾನುಜರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ನೆರಳಿನಂತೆಯೇ, ಇದ್ದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ವಿಭಿನ್ನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು [ಅನುಚಿತ] ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ದೋಷಗಳು, ಜನನಗಳು

ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮಂತವರಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪಾಸುರಮ್. ಆತನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಂತೆಯೇ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತನ್ನನ್ನು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಸಿದನು. ಇದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ಗೆ ದೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಳ್ಳ ಕುರೈವು ಅಱ್ಱು ಇಲಂಗಿ ಕೊೞುಂದು ವಿಟ್ಟು ಓಂಗಿಯ ಉನ್

ವಳ್ಳಲ್ ತನತ್ತಿನಾಲ್ ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್ ಮನಂ ನೀ ಪುಗುನ್ದಾಯ್

ವೆಳ್ಳೈ ಚುಡರ್ ವಿಡುಂ ಉನ್ ಪೆರು ಮೇನ್ಮೈಕ್ಕು ಇೞುಕ್ಕು ಇದು ಎನ್ಱು

ತಳ್ಳುೞ್ೞು ಇರಂಗುಂ ಇರಾಮಾನುಶ ಎನ್ ತನಿ ನೆಂಜಮೇ

ಓಹ್ ಉಡೈಯವರೇ! (ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯು ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವವನೆ ) ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸಿದದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣದಂತಹ ಮಹ ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು.

ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಮ್. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ಬೋಧಕವರ್ಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಮುಧನಾರ್ ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು.

ನೆಂಜಿಲ್ ಕಱೈ ಕೊಂಡ ಕಂಜನೈ ಕಾಯ್ನ್ದ ನಿಮಲನ್ ನಂಗಳ್

ಪಂಜಿ ತ್ತಿರುವಡಿ ಪಿನ್ನೇ ತಾನ್ ಕಾದಲನ್ ಪಾದಂ ನಣ್ಣ

ವಂಜರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಪುಗೞ್ ಅನ್ಱಿ ಎನ್ ವಾಯ್

ಕೊಂಜಿ ಪರವಗಿಲ್ಲಾದು ಎನ್ನ ವಾೞ್ವು ಇನ್ಱು ಕೂಡಿಯದೇ

ಕಣ್ಣನ್ (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ) ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಂಸನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ದೋಷಗಳ ನಿಖರವಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಅವನು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ; ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಪಿರಾಟ್ಟಿ (ನೀಳಾ ದೇವಿ) ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರು, ಅವರು ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಆ ಕಣ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವವರಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ (ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ). ನನ್ನ ಮಾತು, ಮಗುವಿನಂತೆ (ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲದೆ) ಇರುವ ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಶುಭ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವರ ಬೃಹತ್ ಕೂಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಕೂಟ್ಟುಂ ವಿದಿ ಎನ್ಱು ಕೂಡುಂಗೊಲೋ ತೆನ್ ಕುರುಗೈಪ್ಪಿರಾನ್

ಪಾಟ್ಟೆನ್ನುಂ ವೇದ ಪಸುಂ ತಮಿೞ್ ತನ್ನೈ ತನ್ ಪತ್ತಿ ಎನ್ನುಂ

ವೀಟ್ಟಿನ್ ಕಣ್ ವೈತ್ತ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಪುಗೞ್ ಮೆಯ್ ಉಣರ್ನ್ದೋರ್

ಈಟ್ಟಂಗಳ್ ತನ್ನೈ ಎನ್ ನಾಟ್ಟಂಗಳ್ ಕಂಡು ಇನ್ಬಂ ಎಯ್ದಿಡವೇ

ಸುಂದರ (ಆಳ್ವಾರ್) ತಿರುನಗರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ಇದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡುವವರ ದೊಡ್ಡ ಕೂಟವನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗ ನೋಡುತ್ತವೆ? ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆತನ ಕರುಣೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಮೂವತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನಿಂದ ಮೋಕ್ಷಂ (ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ) ಬಯಸಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರು ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ಬಂ ತರು ಪೆರು ವೀಡು ವಂದು ಎಯ್ದಿಲ್ ಎನ್ ಎಣ್ಣಿಱಂದ

ತುನ್ಬಂ ತರು ನಿರಯಂ ಪಲ ಸೂೞಿಲ್ ಎನ್ ತೊಲ್ ಉಲಗಿಲ್

ಮನ್ ಪಲ್ ಉಯಿರ್ಗಟ್ಕು ಇಱೈವನ್ ಮಾಯನ್ ಎನ ಮೊೞಿಂದ

ಅನ್ಬನ್ ಅನಗನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೇ ಆಣ್ದನನೇ

ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವರೂಪ (ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ), ರೂಪಮ್ (ರೂಪ) ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿರುವ (ಶುಭ ಗುಣಗಳು) ಸರ್ವೇಶ್ವರನು (ಎಂಪೆರುಮಾನ್) ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಾನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ಸದಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನೋ ಅಥವಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅನೇಕ ನರಕಗಳು , ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ. ಅವೆರಡೂ ನನಗೆ ಸಮ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-21-30-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 11 ರಿಂದ 20ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಾಸುರ. ತಿರುಪ್ಪಾನಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ರಾಮಾನುಜರ  ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಿರಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಸಾಲದು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೀರಿಯ ನಾಣ್ಮರೈ ಚೆಂಪೊರುಳ್ ಸೆಂದಮಿೞಾಳ್ ಅಳಿತ್ತ

ಪಾರ್ ಇಯಲುಮ್ ಪುಗೞ್ ಪಾಣ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಶರಣಾಮ್ ಪದುಮ

ತ್ತಾರ್ ಇಯಲ್ ಶೆನ್ನಿ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ನೈ ಚ್ಚಾರ್ನ್ದವರ್ ತಂ

ಕಾರಿಯ ವಣ್ಮೈ  ಎನ್ನಾಲ್ ಶೊಲ್ಲೊಣಾದಿಕ್ಕಡಲ್ ಇಡತ್ತೇ                

 ತಿರುಪ್ಪಾನಾಳ್ವಾರ್  ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಮಿೞಿನ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ವೇಧಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಇರುವ ತಿರುಪ್ಪಾನಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ತನ್ನ ದೈವಿಕ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಸಾಲದು.

ಹನ್ನೆರಡನೆ ಪಾಸುರ. ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸುವ  ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಡಂಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಮಱಿಶೈಕ್ಕಿಱೈವನ್ ಇಣೈ ಅಡಿಪ್ಪೋದು

ಅಡಂಗುಂ ಇದಯತ್ತಿರಾಮಾನುಶನ್ ಅಂ ಪೊಱ್ ಪಾದಮ್ ಎನ್ಱುಂ

ಕಡಂಗೊಂಡಿಱೈಂಜುಂ ತಿರು ಮುನಿವರ್ಕ್ಕನ್ಱಿ ಕಾದಲ್ ಶೆಯ್ಯಾ

ತಿಡಂಗೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯರ್ಕೇ ಅಡಿಯೇನ್ ಅನ್ಬು ಶೆಯ್ವದುವೇ                      

ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಹಿರಿಮೆ ಈ ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ  ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ ಇರುವ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ  ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅವರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ . ಕಠಿಣ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ, ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆಯೇ?

ಹದಿಮೂರನೇ ಪಾಸುರ. ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ರಾಮಾನುಜರ  ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳೇ  ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ [ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ].

ಶೆಯ್ಯುಂ ಪಶುನ್ ತುಳಬ ತ್ತೊೞಿಲ್ ಮಾಲೈಯುಂ ಶೆಂದಮಿೞಿಲ್

ಪೆಯ್ಯುಂ ಮಱೈ ತ್ತಮಿೞ್ ಮಾಲೈಯುಂ ಪೇರಾದ ಶೀರ್ ಅರಂಗತ್ತೈಯನ್

ಕೞಱ್ಕಣಿಯುಂ ಪರನ್ ತಾಳ್ ಅನ್ಱಿ ಆದರಿಯಾ

ಮೆಯ್ಯನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಶರಣೇ ಗತಿ ವೇಱೆನಕ್ಕೇ           

ದಾಸ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ,  ನಿರ್ಮಲ ತುಳಸಿಯ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು  ಮತ್ತು ತಮಿೞ್  ವೇದ  ಹಾರದಿಂದ  [ವೇದಗಳ ] ಗುಪ್ತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು  ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ,  ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ  ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ (ಪ್ರಯೋಜನ)  , ಆ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸದ ಸತ್ಯವಾದ ರಾಮಾನುಜನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು.

ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಸುರ . ಕುಳಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವವರನ್ನು ಹೊಗಳುವ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಅವರು ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಿತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಕತಿಕ್ಕು ಪ್ಪದಱಿ ವೆಂಗಾನಮುಂ ಕಲ್ಲುಮ್ ಕಡಲುಮ್ ಎಲ್ಲಾಂ

ಕೊದಿಕ್ಕ ತ್ತವಂಜೆಯ್ಯುಂ ಕೊಳ್ಗೈ ಅಟ್ರೇನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಾವಲನ್ ಸೊಲ್

ಪದಿಕ್ಕುಂ ಕಲೈ ಕ್ಕವಿ ಪಾಡುಂ ಪೆರಿಯವರ್ ಪಾದಂಗಳೇ

ತುದಿಕ್ಕುಂ  ಪರಮನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಚೋರ್ವಿಲನೇ      

ರತ್ನಗಳಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪದಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  ಕುಳಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಠಿಸುವವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ರಾಮಾನುಜ ನನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಲುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆತುರದಿಂದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೋಯಿಸುವ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಹದಿನೈದನೇ ಪಾಸುರ. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ತನ್ನ ಮನಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ದಿವ್ಯಗುಣಗಳಲ್ಲಿ  ನಿರತರಾಗದಿರುವವರ ಜೊತೆ ತಾನು ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳಾದದ್ದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೋರಾದ ಕಾದಲ್ ಪೆರುಂಜುೞಿಪ್ಪಾಲ್  ತೊಲ್ಲೈ ಮಾಲೈ ಒನ್ಱುಂ

ಪಾರಾದವನೈ ಪಲ್ಲಾಂಡೆನ್ಱು ಕಾಪ್ಪಿಡುಂ ಪಾನ್ಮೈಯನ್   ತಾಳ್

ಪೇರಾದ ಉಳ್ಳತ್ತಿರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ಪಿಱಂಗಿಯ ಶೀರ್

ಶಾರಾ ಮನಿಶರೈ ಚ್ಚೇರೇನ್ ಎನಕ್ಕೆನ್ನ ತಾೞ್ವಿನಿಯೇ        

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ, ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು  ಅಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುವ  ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್,  ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗಾಗಿ  ಮಂಗಳಾಶಾಸನ  (ಅವನನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ) ನಡೆಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದಿರುವ ದೈವಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಣಗಳನ್ನು  ಆಶ್ರಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇದೆ? [ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ]

ಹದಿನಾರನೇ ಪಾಸುರ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ  ಅಂಡಾಳ್   ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುಧನಾರ್  ಕರುಣಾಮಯದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ .

ತಾೞ್ವು ಒನ್‍ಱು ಇಲ್ಲಾ ಮಱೈ ತಾೞ್ನ್ದು ತಲಮುೞುದುಂ ಕಲಿಯೇ

ಆಳ್ಗಿನ್ಱ  ನಾಳ್ ವಂದು ಅಳಿತ್ತವನ್ ಕಾಣ್ಮಿನ್ ಅಂಗರ್ ಮೌಲಿ

ಶೂೞ್ಗಿನ್ಱ ಮಾಲೈಯೈ ಚೂಡಿ ಕ್ಕೊಡುತ್ತವಳ್ ತೊಲ್ ಅರುಳಾಲ್  

ವಾೞ್ಗಿನ್ಱ ವಳ್ಳಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನುಂ ಮಾ ಮುನಿಯೇ  

ಆಂಡಾಳ್  ಮೊದಲು  ತನ್ನ  ಮೇಲೆ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಂತರ ಆ ಹಾರವನ್ನು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳಿನ  ದೈವಿಕ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಲು ನೀಡಿದಳು. ಆಂಡಾಳಿನ  ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ  ಋುಷಿಮುನಿಗಳ ಮಹಾ  ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆದರು. ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ  ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಲಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದು) ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದ ವೇದಗಳನ್ನು  ಇತರ ದಾರ್ಶನಿಕರು ನಿಂದಿಸಿದಾಗ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೇಳದೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್   ಅವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಿದರು.

ಹದಿನೇಳನೇ ಪಾಸುರ . ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ  ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್   ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರು, ಎಂತಹ  ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುನಿಯಾರ್ ತುಯರಂಗಳ್ ಮುಂದಿಲುಮ್ ಇನ್ಬಂಗಳ್ ಮೊಯ್ತಿಡಿನುಂ

ಕನಿಯಾರ್ ಮನಂ ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ನಿನ್ಱಾನೈ ಕಲೈ ಪರವುಂ

ತನಿ ಆನೈಯೈ ತಣ್ ತಮಿೞ್ ಸೈದ ನೀಲನ್ ತನಕ್ಕು  ಉಲಗಿಲ್

ಇನಿಯಾನೈ ಎಂಗಳ್ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ವಂದೈಯ್ದಿನರೇ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಆನೆಯಂತೆ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಾನುಜ  ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದಿರುವರು . ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು  ಬಂದು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗಲೂ ದುಃಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪಾಸುರ . ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್   ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮ ಗಳು (ಚೇತನಗಳು, ಮನೋಭಾವದ ಘಟಕಗಳು) ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುವರು, ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಯ್ದಱ್ಕು  ಅರಿಯ ಮಱೈಗಳೈ ಆಯಿರಮ್ ಇಂದಮಿೞಾಲ್

ಸೈದಱ್ಕು ಉಲಗಿಲ್ ವರುಂ ಸಡಗೋಪನೈ ಚಿಂದೈ ಉಳ್ಳೇ

ಪೆಯ್ದಱ್ಕು ಇಸೈಯುಂ ಪೆರಿಯವರ್ ಸೀರೈ ಉಯಿರ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್  

ಉಯ್ದಱ್ಕು ಉದವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಮ್ ಉಱುತುಣೈಯೇ

ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವೇದಗಳ  ಅರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳ [ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ] ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು  ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಶಠಕೋಪನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಯಿತು  ಮತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರಿಗೆ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ  ಗುಣಗಳನ್ನು  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಅವರ ಸಹಚರ ಎಂದು ಅಮುದನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

 ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಮ್: ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರೇ ತನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಾಧುರ್ಯ ಅನುಭವ  ಎಂದು ಅಮುದನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಱು ಪೆರುಂ ಸೆಲ್ವಮುಂ ತಂದೈಯುಂ ತಾಯುಮ್ ಉಯರ್ ಗುರುವುಮ್

ವೆಱಿ ತರು ಪೂಮಗಳ್ ನಾದನುಮ್ ಮಾಱನ್ ವಿಳಂಗಿಯ ಶೀರ್

ನೆಱಿ ತರುಂ ಸೆಂದಮಿೞ್ ಆರಣಮೇ ಎನ್ಱು ಇನ್ ನೀಳ್ ನಿಲತ್ತೋರ್

ಅಱಿದರ ನಿನ್ಱ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನಕ್ಕು ಆರಮುದೇ

ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ) ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ಅನಿಯಮಿತ ಸಂಪತ್ತು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಆಚಾರ್ಯ (ಶಿಕ್ಷಕ) ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಪತಿ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ತನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ  ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಧ್ರಾವಿಡ  ವೇದಂ  (ತಮಿೞ್  ವೇದಂ) ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು  ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ  ಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನನಗೆ ಮಧುರ  ಮಕರಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ : ಅಮುದನಾರ್  ಹೇಳುವಂತೆ ನಾಥಮುನಿಗಳ್  ಅನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆನಂದಿಸುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು.

ಆರ ಪೊೞಿಲ್ ತೆನ್ ಕುರುಗೈಪ್ಪಿರಾನ್ ಅಮುದ ತಿರುವಾಯ್

ಈರ ತಮಿೞಿನ್ ಇಸೈ ಉಣರ್ನ್ದೋರ್ಗಟ್ಕು ಇನಿಯವರ್ ತಂ

ಸೀರೈ ಪಯಿನ್ಱು ಉಯ್ಯುಮ್ ಶೀಲಮ್ ಕೊಳ್ ನಾದಮುನಿಯೈ ನೆಂಜಾಲ್  

ವಾರಿ ಪರುಗುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಂದನ್ ಮಾನಿದಿಯೇ

ಶ್ರೀಚಂದನ ತೋಪಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ತಿರುನಗರಿಯ (ಕುರುಗೂರ್) ಅಧಿಪತಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ತುಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ  ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ [ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ] ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ನಾಥಮುನಿಗಳ್  ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ಆ ದೈವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದವರು ,ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು.    

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-11-20-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org