నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – ఐందాం తిరుమొళి – మన్ను పెరుం

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

నాచ్చియార్ తిరుమొళి

<< నాంగామ్ తిరుమొళి – తెళ్ళియార్ పలర్

కూడల్లో పాలుపంచుకున్న తర్వాత కూడా భగవానుడితో ఏకం కానందున, ఒకానొక సమయంలో ఆమె భగవానుడితో కలిసి ఉన్నప్పుడు తమతో ఉన్న కోకిల పక్షిని చూస్తుంది. ఆ పక్షి జ్ఞానవంతురాలని, ఆమె మాటలకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వగలదని గ్రహించి, ఆమె కోకిల పక్షి పాదాల వద్ద పడి, “నన్ను ఆతడితో ఏకం చేయి” అని ప్రార్థిస్తోంది. తన మాటలకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చే సామర్థ్యం ఉందని భావించి, ఆమె ఆ పక్షి ప్రార్థిస్తుంది. రావణునితో “నన్ను పెరుమాళ్ళతో ఏకం చేయి” అని చెప్పగల సామర్థ్యం ఉన్న సీతా పిరాట్టి లాంటి ఆండాళ్, ఆ కోకిలని వదలదు. ఇక్కడ, ఆమె తనను భగవానుడితో ఏకం చేయమని ప్రార్థిస్తోంది.

మొదటి పాశురము: అందరినీ సంరక్షించగల సామర్థ్యం ఉన్న ఎంబెరుమానుడు నన్ను రక్షించకపోతే, దాన్ని సరి చేయడం తన కర్తవ్యం కాదా అని ఆమె కోకిల పక్షిని అడుగుతోంది.

మన్ను పెరుంపుగళ్ మాదవన్ । మామణివణ్ణన్ మణిముడి మైందన్
తన్నై ఉగందదు కారణమాగ ఎన్ శంగిళక్కుం వళక్కు ఉణ్డే?
పున్నై కురుక్కత్తి జ్ఞాళల్ శెరుంది ప్పొదుంబినిల్ వాళుం కుయిలే ।
పన్ని ఎప్పోదుం ఇరుందు విరైందు ఎన్ పవళవాయన్ వరక్కూవాయ్ ।

పొన్న, మేడి, అల్లి, తుంగ వంటి వివిధ రకాల చెట్ల రంధ్రములలో నివసించే ఓ కోకిలా! అసంఖ్యాకమైన కల్యాణ గుణాలు కలిగిన భగవానుడు, శ్రీ మహాలక్ష్మికి పతి, నీల మాణిక్య వర్ణము కలిగినవాడు, విలువైన రత్నాలు పొదిగిన మకుటాన్ని ధరించినవాడు, అత్యంత బలశాలి, నాకు తగినటువంటి వాడు, అతడిని నేను కోరుకున్నందుకు నా కంకణాలు నా చేతుల నుండి జారిపోవడం సరేనా?  ఎర్రటి దివ్య అదరములున్న ఆ భగవానుడు నా దగ్గరకు త్వరలో  వచ్చేటట్టుగా నీవు ఆతడి దివ్య నామాలను గట్టి గట్టిగా పలకాలి.

రెండవ పాశురము: ఆమె తన ప్రస్తుత స్థితిని తెలిపితే, కోకిల అది విని తగిన పరిహారం చూపవచ్చు. అందుకే, ఆమె తాను ఉన్న స్థితిని వివరిస్తోంది.

వెళ్ళై విళిశంగు ఇడంగైయిల్ కొండ విమలన్ ఎనక్కు ఉరుక్కాట్టాన్
ఉళ్ళం పుగుందు ఎన్నై నైవిత్తు నాలుం ఉయిర్ ప్పెయ్దు క్కూత్తాట్టు క్కాణుం
కళ్ళవిళ్ శెణ్బగప్పూమలర్ కోది క్కళిత్తిశై పాడుం కుయిలే
మెళ్ళ ఇరుందు మిళఱ్ఱి మిళఱ్ఱాదు ఎన్ వేంగడవన్ వరక్కూవాయ్ ।

తేనె బిందువులతో కారుతున్న చంపక పుష్పపు రసాన్ని ఆస్వాదించి  సంతోషంగా రాగాలు తీసి పాడే ఓ కోకిల! అతి ఉత్తమమైన శుద్ధ భక్తులను ఆకర్షించే దివ్య శంఖాన్ని తన ఎడమ హస్తములో ధరించిన తన దివ్య స్వరూపాన్ని నాకు వ్యక్తం చేయడం లేదు. అంతేకాక, అతడు నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి నన్ను లోపల కుళ్ళి క్రుశించిపోయేలా చేస్తున్నాడు. మరింత బాధను అనుభవించమని ప్రతిరోజూ నాకు ప్రాణ వాయువుని ప్రసాదించి నన్ను బ్రతికి ఉంచి పోషిస్తున్నాడు. నన్ను కృశింప జేసి, దానిని ఆతడు వినోదంగా అనుభవిస్తున్నాడు. నీవు నా దగ్గర ఉండి నాతో అర్థంలేని కబూర్లు చెప్పి ఆడుకునే బదులు, ఆతడు తిరువేంగడం నుండి ఇక్కడికి వచ్చేటట్లు నీవు కూసి అతన్ని పిలవాలి.

మూడవ పాశురము: మన శత్రువులను తొలగించి, మనకి అనుభవాన్ని అందించే శ్రీరాముడు ఇక్కడకు వచ్చేలా కూసి పిలవమని కోకిలను ఆమె ప్రార్థిస్తుంది.

మాదలి తేర్ మున్బు కోల్ కొళ్ళ మాయన్ ఇరావణనన్మేల్ శరమారి
తాయ్ తలై అఱ్ఱఱ్ఱు వీళ త్తొడుత్త తలైవన్ వరవెంగుం కాణేన్
పోదలర్ కావిల్ పుదుమణం నాఱ ప్పొఱి వణ్డిన్ కామరం కేట్టు ఉన్
కాదలియోడు ఉడన్ వాళ్ కుయిలే । ఎన్ కరుమాణిక్కం వరక్కూవాయ్

చక్కటి సువాసనలు వెదజల్లుతున్న పూతోటలో తుమ్మెదల రాగాల మధ్య నీ జంట పక్షితో (ఆడ పక్షి) జీవిస్తున్న ఓ కోకిల! మహాద్భుతంగా రావణుడు యుద్దము చేస్తుండగా, మాదలి సారథిగా నడిపిన రథాన్ని శ్రీ రాముడు ఎక్కి రావణుడిపై బాణాల వర్షం కురిపించి రావణుడి శిర చ్ఛేదము చేసిన ఆ ఎంబెరుమానుడి రాక నాకు కనిపించుట లేదు. అందువల్ల ఆ నీలి మాణిక్య వర్ణుడైన ఎంబెరుమానుడు ఇక్కడకు రావాలని నీవు కూసి కేకలు వేయాలి.

నాలుగవ పాశురము: గరుడ ధ్వజము ఉన్న అతి సౌందర్యుడు ఆ ఎంబెరుమానుడు, తాను ఉన్న చోటికి వచ్చేలా కూయమని కోకిలని ఆమె ప్రార్థిసుంది.

ఎన్బురుగి ఇనవేల్ నెడుం కణ్గళ్ ఇమై పొరుందా పలనాళుం
తున్బక్కడల్ పుక్కు వైగుందన్ ఎన్బదోర్ తోణి పెఱాదు ఉళల్గిన్ఱేన్
అన్బుడైయారై ప్పిరివుఱునోయ్ అదు నీయుం అఱిదికుయిలే ।
పొన్బురై మేనిక్కరుడ క్కొడియుడై ప్పుణ్ణియనై వరక్కూవాయ్ ।

ఓ కోకిల! ఎముకలు కరిగిపోతున్నాయి, పొడుగాటి విశాలమైన ఈ రెందు కళ్ళు నిద్రని ఒద్దంటున్నాయి. ఎంతో కాలంగా, నేను ఆతడి విరహ వేదన సాగరములో మునిగి ఉన్నాను, నన్ను శ్రీవైకుంఠానికి తీసుకువెళ్ళే  విష్ణుపోదం (శ్రీవైకుంఠ నాథుడనే నావ) పొందలేకపోయాను, ఇక్కడ నేను క్షోభని అనుభవిస్తున్నాను. మనకి ప్రియమైన వారికి దూరమైనప్పుడు కలిగే బాధ ఎలాంటిదో నీకు తెలియదా? స్వర్ణ స్వరూపుడు, గరుడ ధ్వజము కలిగిన ఆ కృష్ణుడు ఇక్కడికి వచ్చేలా నీవు కూయాలి.

ఐదవ పాశురము: సమస్థ లోకాలని కొలిచిన ఆ భగవానుడిని దర్శించుకోడానికి, ఆతడు ఇక్కడకు వచ్చేలా పిలువగలడా అని ఆమె కోకిలని అడుగుతోంది.

మెన్నడై అన్నం పరందు విళైయాడుం విల్లిపుత్తూర్ ఉఱైవాన్ తన్
పొన్నడి కాణ్బదోర్ ఆశైయినాల్ ఎన్ పొరుకయఱ్ కణ్ణిణై తుంజా
ఇన్నడి శిలోడుపాల్ అముదూట్టి ఎడుత్త ఎన్ కోలక్కిళియై
ఉన్నొడు తోళమై కొళ్ళువన్ కుయిలే। ఉలగళందాన్ వరక్కూవాయ్ ।

మెల్లని నడకతో నడిచే హంసలు విశాలముగా విస్తరించి ఆడుకునేలా విస్తారమైన చోటు శ్రీవిల్లిపుత్తూర్లో ఉంది. పీతల వంటి నా కళ్ళు ఒకదానితో ఒకటి పోరాడుతూ, శ్రీవిల్లిపుత్తూర్లో నివాసుడై ఉన్న ఎంబెరుమానుడి స్వర్ణ సుందరమైన దివ్య చరణాలను దర్శించాలనే కోరికతో నిద్రని ఒద్దంటున్నాయి. ఓ కోకిల! అన్ని లోకాలను కృపతో కొలిచిన ఎంబెరుమానుడు ఇక్కడకు వచ్చేటట్లుగా కూయి. నీవు అలా చేస్తే, నేను చక్కర పొంగలి, పాయసం తినిపించి పోషించి చూసుకుంటున్న నా చిలుకతో నీ స్నేహంగా చేయిస్తాను.

ఆరవ పాశురము: నేను జీవించడానికి మూల కారకుడు ఎంపెరుమానుడు. ఆతడు ఇక్కడికి వచ్చేలా నీవి కూసి పిలిస్తే, నేను బ్రతికినంత కాలము నా శిరస్సుని నీ పాదాల వద్ద ఉంచుకుంటాను.

ఎత్తిశైయుం అమరర్ పణిందు ఏత్తుం ఇరుడీకేశన్ వలి శెయ్య
ముత్తన్న వెణ్ముఱువళ్ శెయ్య వాయుం ములైయుం అళగళిందేన్ నాన్
కొత్తలర్ కావిల్ మణిత్తడం కణ్పడై కొళ్ళుం ఇళం కుయిలే ఎన్
తత్తువనై వరక్కూగిఱ్ఱియాగిల్ తలై అల్లాల్ కైమ్మాఱిలేనే ।

వికసించిన పూల తోట లోపల అందమైన ప్రదేశంలో నిద్రిస్తున్న ఓ చిన్ని కోకిల!  దివ్య గంధర్వులు, అప్సరసల అభివందనాలు ఆరాధనలు నాలుగు దిక్కుల నుండి అందుకుంటున్న గొప్ప ఖ్యాతిగలవాడు హృశీకేషుడు (తన భక్తుల ఇంద్రియాలు తన ఆధీనంలో ఉంచు కున్నవాడు). ఆతడు నాకు దర్శనమివ్వకుండా నన్ను బాధపెడుతున్నాడు, కాబట్టి ముత్యాల వంటి నా తెల్లటి దంతాలు, నా స్థనములు, మెరిసే నా వర్ణము మొదలైన నా అందాన్ని నేను కోల్పోయాను. నేను జీవించడానికి మూలకారకుడైన ఎంబెరుమానుడిని నీవు ఇక్కడకు పిలిస్తే, నా శిరస్సుని ఎప్పటికీ మీ కాళ్ల వద్ద ఉంచడం తప్పా మరొక బదులుపకారము నేనెరుగను.

ఏడవ పాశురము: అందమైన ఆయుధాలు ధరించిన ఎంబెరుమానుడు తన వద్దకి వచ్చేటట్టుగా కూయమని కోకిలని ఆమె ప్రార్థిస్తుంది.

పొంగియ పాఱ్కడల్ పళ్ళి కొళ్వానై ప్పుణర్వదోర్ ఆశైయినాల్ ఎన్
కొంగై కిళర్ందు కుమైత్తుక్కుదుగలిత్తు ఆవియై ఆగులం శెయ్యుం
అంగుయిలే! ఉనక్కెన్న మఱైందుఱైవు? ఆళియుం శంగుం ఒణ్ తండుం
తంగియ కైయవనై వరక్కూవిల్ నీ శాలత్తరుమం పెఱుది ।

ఓ అందమైన కోకిల! ఉప్పొంగే తరంగాలతో తిరుప్పార్కడలిలో (పాల సముద్రం) శయనించి ఉన్న ఎంపెరుమానుడిని చేరాలని కోరిక నా స్థనాలను దృఢంగా మార్చి నన్ను భ్రమింపజేస్తున్నాయి. నీవు ఎలా దాగి ఉంటే ఏమి ప్రయోజనం? దివ్య శంఖము, దివ్య చక్రము, దివ్య గదని వారి దివ్య హస్తములలో ధరించి ఉన్న ఎంబెరుమానుడిని నీవు ఇక్కడకు రప్పిస్తే, నీవు అతి గొప్ప కార్యం చేసినవాడవౌతావు.

ఎనిమిదవ పాశురము: తిరుమాళ్ (శ్రీ మహాలక్ష్మీ పతి) అయిన ఎంబెరుమానుడు తన వద్దకి వచ్చేటట్టుగా కూయమని కోకిలని ఆమె ప్రార్థిస్తుంది.

శార్ంగం వళైయ వలిక్కుం తడక్కైచ్చదురన్ పొరుత్తముడైయన్
నాంగళ్ ఎమ్మిలిరుందు ఒట్టియ కైచ్చంగం నానుం అవనుం అఱిదుం
తేంగని మామ్బొళిల్ శెందళిర్ కోదుం శిఱు కుయిలే ! తిరుమాలై
ఆంగు విరైందు ఒల్లై కూగిఱ్ఱియాగిల్ అవనై నాన్ శెయ్వన కాణే ।

మామిడి తోటలో పండ్లతో నిండి ఉన్న చెట్ల లేత ఎర్రటి ఆకులను నీ ముక్కుతో పొడిచి పెకిలిస్తున్న ఓ యువ కోకిల! అత్యంత శక్తివంతమైన శారంగాన్ని తన దివ్య హస్థములతో ఎత్తగల ఎంబెరుమానుడు, ప్రేమ బాణాల విషయములో కూడా గొప్ప నిపుణుడు. మేమిద్దరం రహస్యంగా  కలిసి చేసిన ప్రమాణము మా ఇద్దరికీ బాగా తెలుసు. ఎంతో దూరంలో ఉన్న ఆ భగవానుడిని నీవు పిలవకపోతే, నేను ఆతడిని ఎలా హింసిస్తానో నీవే చూస్తావు.

తొమ్మిదవ పాశురము:  ఎంబెరుమానుడిని పిలవమని ఆమె కోకిలను కోరుతుంది లేదా ఆతడి నుండి తన గాజులను తిరిగి తెచ్చి పెట్టమంటుంది.

పైంగిళి వణ్ణన్ శిరీదరన్ ఎన్బదోర్ పాశత్తు అగప్పట్టిరుందేన్
పొంగళి వణ్డిరైక్కుం పొళిల్ వాళ్ కుయిలే ! కుఱిక్కొండు ఇదునీకేళ్
శంగొడు చక్కరత్తాన్ వరక్కూవుదల్ పొన్వళై కొండు తరుదల్
ఇంగుళ్ళ కావినిల్ వాళక్కరుదిల్ ఇరండత్తొన్ఱేల్ తిణ్ణం వేణ్డుం ।

మెరిసే తుమ్మెదలు రాగాలు తీస్తున్న తోటలో సంతోషంగా జీవిస్తున్న ఓ కోకిల! నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినుము. నేను చిలుకపచ్చ వర్ణముతో నున్న తిరుమాల్ యొక్క విచిత్రమైన వలలో చిక్కుకున్నాను. నీవు ఈ తోటలో నివసించాలనుకుంటే, దివ్య శంఖ చక్రాలు ధరించిన ఆ ఎంబెరుమానుడు ఇక్కడకు వచ్చేలా కూయాలి లేదా నేను పోగొట్టుకున్న బంగారు కంకణాలను నీవు తిరిగి తీసుకురావాలి.

పదవ పాశురము: ఆతడిని ఆ ప్రదేశానికి రప్పించకపోతే కోకిలకి శిక్ష విధిస్తానని ఆమె బెదిరిస్తుంది.

అన్ఱు ఉలగం అళందానై ఉగందు అడిమైక్కణవన్ శెయ్య
తెన్ఱలుం తింగళుం ఊడఱుత్తు ఎన్నై నలియుం ముఱైమై అఱియేన్
ఎన్ఱుం ఇక్కావిల్ ఇరుందిరుందు ఎన్నైత్తదైత్తాదే నీయుం కుయిలే
ఇన్ఱు నారాయణనై వరక్కూవాయేల్ ఇంగుత్తై నిన్ఱుం తురప్పన్ ।

మహాబలి శక్తివంతంగా నున్న రోజుల్లో, దయతో అన్ని లోకాలను కొలిచిన ఆ భగవానుడికి సేవ చేయాలని నేను ఆశించాను. ఆతడు ఆ ఆశని నిరాశ చేసినందున, నేను క్షీణించి ఉన్నాను. నిండు పున్నమి చంద్రుడు, చల్లని పిల్లగాలులు నా లోపల ప్రవేశించి నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నాయని ఆ సమయంలో నేను కారణం తెలుసుకోలేక పోయాను. ఓ కోకిల! నన్ను హింసించకుండా, ఈ తోటలో శాశ్వతంగా ఉండిపో. కానీ ఈ రోజు ఆ భగవానుడిని ఇక్కడకు రప్పించక పోతే, నేను ఈ తోట నుండి నిన్ను తరిమివేస్తాను.

పదకొండవ పాశురము: ఈ పదిగాన్ని నేర్చుకునేవారు, వారి స్వరూపాని అనుగుణంగా ఫలితాన్ని పొందుతారని ఆమె చివరిలో తెలియజేస్తుంది.

విణ్ణుఱ నీండు అడి తావియ మైందనై వేఱ్కణ్ మడందై విరుంబి
కణ్ణుఱ ఎన్ కడల్ వణ్ణనైక్కూవు కరుంగుయిలే ! ఎన్ఱ మాఱ్ఱం
పణ్ణుఱు నాన్మఱైయోర్ పుదువై మన్నన్ బట్టర్ పిరాన్ కోదై శొన్న
నణ్ణుఱు వాశగ మాలై వల్లార్ నమో నారాయణాయ ఎన్బారే ।

నాలుగు వేదాలను రాగాలతో పఠించగల సామర్థ్యం ఉన్న శ్రీవైష్ణవులు నివసించే శ్రీవిల్లిపుత్తుర్కి నాయకుడైన పెరియాళ్వార్ల కుమార్తె ఆండాళ్, చక్రాల వంటి కళ్ళు మరియు సున్నితమైన మనస్సు గలది. ఆమె , తన దివ్య పాదాలతో, విశ్వమంతా వ్యాపించి కొలవగల గొప్పతనము ఉన్న ఎంబెరుమానుడిని ఆమె కోరుకుంది. ఆమె “ఓ నల్లనైన కోకిల! ఆ భగవానుడిని నేను దర్శించేలా కూసి పిలువుము” అని ఒక కోకిలని సహాయము అడిగింది. ఈ పది పాశురాలను కూర్చింది. ఎంబెరుమానుడిని గొప్పగా కీర్తించే ఈ పాశురాలను సేవించగలిగిన వారు, ఖచ్చితంగా నిత్యము పాడి ఎంబెరుమానుడిని సేవించ గలుగుతారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/nachchiyar-thirumozhi-5-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *