Monthly Archives: February 2022

నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – ఇరండామ్ తిరుమొళి – నామమాయిరం

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

నాచ్చియార్ తిరుమొళి

<<మొదటి తిరుమొళి – తైయొరు తింగ

గొల్ల భామలను నిరాశ పరచినందుకు వాళ్ళు అన్య దేవత అయిన మన్మధుడి పాదాల యందు చేరాల్సి వచ్చినదని ఎంబెరుమానుడు బాధపడుతున్నాడు. వ్రేపల్లెలో శ్రీకృష్ణుడిగా ఉండే రోజుల్లో, గోకులవాసులు ఇంద్రుడికి ప్రసాదాన్ని సమర్పించారు. తాను అక్కడ ఉండగా వాళ్ళు అన్య దేవుడికి భోగము సమర్పించడం చూసి, ఆతడు వాటిని గోవర్ధన గిరికి అర్పించేలా చేసి, తనే ఆ ప్రసాదాన్ని తిన్నాడు. అదే విధంగా, ఆండాళ్ మరియు ఆమె స్నేహితురాళ్ళు తనని మాత్రమే విశ్వసించారు, కానీ మరొక దేవుడి వద్దకు వెళ్లారు. వాళ్ళు మరొక దేవుడి వద్దకు వెళ్లడం అనేది తన వల్లనే జరిగిందని గ్రహించి, ఇక ఎక్కువ సేపు వారిని వేచి ఉండకూడదని నిర్ణయించుకొని వాళ్ళ దగ్గరకి వెళ్లాడు. కానీ వారు అతనిపై కోపంతో, ఆతడిని పట్టించుకోకుండ ఇసుక గూళ్ళను కట్టుకుంటున్నారు. ఇది చూసి, వారి ఇసుక గూళ్ళను పడగొడదామని ప్రయత్నించగా వాళ్ళు అతన్ని అడ్దుకుంటారు. ఇది ప్రేమ తగాదాగా మరి ఆపై ఐక్య్మైయారు మళ్లీ విడిపోయారు.

మొదటి పాశురము:  ఇది పంగుని మాసం కనుక, మన్మధుడు వచ్చే సమయమిది, మేము ఇసుక గూళ్ళు కడుతున్నాము. వాటిని నీవు కూలగొట్టడం సరికాదు.

నామమ్ ఆయిరమ్ ఏత్త నిన్ఱ నారాయణా! నరనే! ఉన్నై
మామి తన్ మగనాగ ప్పెఱ్ఱాల్ ఎమక్కు వాదై తవిరుమే
కామన్ పోదరు కాలం ఎన్ఱు పంగుని నాళ్ కడై పారిత్తోం
తీమై శెయ్యుం శిరీదరా! ఎంగళ్ శిఱ్ఱిల్ వందు శిదైయేరే

ఈ పాశురములోని మొదటి వరుసకి రెండు వివరణలు ఉన్నాయి – 1) నర (మానవుడు) మరియు నారాయణ (భగవానుడు) రూపములో అవతరించిన శ్రీమన్నారాయణుని దేవలోక వాసులు సహస్ర నామాలతో కీర్తించారు.  2) శ్రీవైకుంఠంలో ఉన్న నారాయణుడు శ్రీ రాముడిగా నర అవతారము దాల్చినందుకు నిత్యసూరులు సహస్ర నామాలతో అతడిని కీర్తించారు. అలాంటి ఓ భగవానుడా! యశోద పిరాట్టి నిన్ను తన కుమారుడిగా భావించింది, కానీ మా బాధల నుండి మాకు విముక్తి లభిస్తుందా? ఇది పన్గుని మాసం కనుక, మన్మధుడు వచ్చే ఈ దారిని మేము అలంకరించాము. కొంటె చేతలతో అల్లరిపెట్టే ఓ శ్రీ మహాలక్ష్మీపతీ! మా ఈ చిన్ని చిన్ని ఇసుక ఇళ్లను కూలగొట్టడానికి ఇటువైపు రావద్దు.

రెండవ పాశురము:  “మేము ఎంతో శ్రమించి కట్టిన ఈ ఇసుక గూళ్ళని కొల్లగొట్టవద్దు” అని గొల్లపిల్లలు ఎంబెరుమానుడి వద్ద మొర పెట్టుకుంటున్నారు.

ఇన్ఱు ముఱ్ఱుం ముదుగు నోవ ఇరుందిళైత్త ఇచ్చిఱ్ఱిలై
నన్ఱుం కణ్ణుఱ నోక్కి నాంగొళుమ్ ఆర్వం తన్నై త్తణిగిడాయ్
అన్ఱు పాలగనాగి ఆలిలై మేల్ తుయిన్ఱ ఎం ఆదియాయ్!
ఎన్ఱుం ఉన్ తనక్కు ఎంగళ్ మేల్ ఇరక్కం ఎళాదదు ఎం పావమే

మేము మా నడుములు నెప్పెట్టేలా శ్రమించి నిర్మించుకున్న ఈ గూళ్ళని కదిలించకుండా, ఒకే చోటనే ఉండి ఆస్వాదించి మా కోరికను నెరవేర్చుము. ప్రళయ సమయంలో పసికందు రూపము దాల్చి లేత మర్రి ఆకుపై పడున్డె ఓ భగవానుడా! మా కారణభూతుడవు అయిన ఓ భగవానుడా! సర్వ వేళలా నీ పట్ల మాకు భక్తి ఉండక పోవడానికి కారణం మా పాపములు.

మూడవ పాశురము:  అతడి చూపులతో వారిని, వాళ్ళ చిన్ని చిన్ని ఇళ్లను కొల్లగొట్టి హింసించడం ఆపమని వాళ్ళు చెబుతున్నారు.

గుణ్డునీర్ ఉఱై కోళరీ! మద యానై కోళ్ విడుత్తాయ్ ఉన్నై
క్కండు మాల్ ఉఱువోంగళై క్కడై క్కణ్గళిట్టు వాదియేల్!
వండల్ నుణ్మణల్ తెళ్ళి యామ్ వళై క్కైగళాల్ శిరమప్పట్టోం
తెణ్దిరై క్కడల్ పళ్ళియాయ్! ఎంగళ్ శిఱ్ఱిల్ వందు శిదైయేలే

మహా శక్తివంతమైన సింహం వలె లోతైన మహా ప్రళయ సాగరములో శయనించి ఉన్నవాడా! గజేంద్రుడి (ఏనుగు) దుఃఖ నివారణ చేసిన వాడా! నిన్ను చూసిన తర్వాత నిన్ను కోరుతున్న మమ్మల్ని బాధించవద్దు. మేము ఈ చిన్ని ఇళ్లను గాజులు ధరించిన చేతులతో ఎంతో శ్రమించి ఒండ్రు మట్టితో నిర్మించాము. క్షీరసాగర తరంగాలు నీ దివ్య శయ్యగా ఉన్న ఓ భగవానుడా! ఇటువైపు వచ్చి మా ఈ చిన్న ఇసుక ఇళ్లను నాశనం చేయవద్దు.

నాలుగవ పాశురము: మంత్ర జాలము వలె మంత్ర ముగ్దులను చేసే అతడి ముఖంతో వాళ్ళను యేమార్చి వారి ఇసుక ఇళ్లను నాశనం చేయవద్దని వారు అతడిని వేడుకుంటున్నారు.

పెయ్యుమా ముగిల్ పోల్ వణ్ణా! ఉందన్ పేచ్చుం శెయ్గైయుం ఎంగళై
మైయల్ ఏఱ్ఱి మయక్క ఉన్ ముగం మాయ మందిరం తాన్ కొలో?
నొయ్యర్ పిళ్ళైగళ్ ఎన్బదఱ్కు ఉన్నై నోవ నాంగళ్ ఉరైక్కిలోం
శెయ్య తామరై క్కణ్ణినాయ్! ఎంగళ్ శిఱ్ఱిల్ వందు శిదైయేలే

వర్షాన్ని కురిపించే మేఘ వర్ణముతో ఉన్న ఓ భగవానుడా! నీ లీలలతో మమ్ములను మైమరపించి ముగ్దులను చేసే నీ దివ్య ముఖము ఎదైనా మాయ మందు లాంటిదా? ఎర్రటి తామర కలువలలాంటి దివ్య నేత్రములు కలవాడా! “వీళ్ళు తక్కువైన వాళ్ళు” అని నీవు అంటావేమోనని భయంతో నిన్ను బాధ పెట్టకూడదని మేము నిన్ను ఏమీ అనడం లేదు. మా ఈ చిన్ని గూళ్ళను పడగొట్టి చెల్లాచెదరు చేయవద్దు.

ఐదవ పాశురము: అతడు చేసే కొంటె వేశాలను చూసి తమకి కోపం వస్తుందని గమనించడం లేదా, అని వారు అతడిని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

వెళ్ళై నుణ్మణల్ కొండు శిఱ్ఱిల్ విచిత్తిరప్పడ వీది వాయ్
తెళ్ళి నాంగళ్ ఇళైత్త కోలం అళిత్తియాగిలుం ఉందన్ మేల్
ఉల్లాం ఓడి ఉరుగల్ అల్లాల్ ఉరోడం ఒన్ఱుమిలోం కండాయ్
కళ్ళ మాదవా! కేశవా! ఉన్ ముగత్తన కణ్గళ్ అల్లవే

మాయ లీలలు చేసే ఓ మాధవా! ఓ కేశవా! వీధిలో అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా జల్లించిన చక్కటి తెల్ల ఇసుకతో అందమైన ఈ చిన్ని గూళ్ళని కట్టాము. నీవు వీటిని కూల్చేసినా మా మనసులు మాత్రమే విరిగి కరిగిపోతాయి, కానీ మీపై మాకు కొంచెం కూడా కోపం రాదు. నీ ఆ దివ్య ముఖంలో కళ్ళు లేవా? ఆ కళ్ళతో నీవే చూడు.

ఆరవ పాశురము: నీవు ఈ ఇసుక ఇళ్లను కొల్లగొడతానని చెప్పినప్పుడు దీనిలో నీ అంతరార్థము ఇంకేదో వేరే ఉంది, మాకు  అర్థం కాని విషయమది అని వారు అంటున్నారు.

ముఱ్ఱిలాద పిళ్ళైగళోం ములై పోందిలాదోమై నాళ్ తొఱుం
శిఱ్ఱిల్ మేలిట్టుక్కొండు నీ శిఱిదు ఉండు తిణ్ణెన నాం అదు
కఱ్ఱిలోం కడలై అడైత్తు అరక్కర్ కులంగళై ముఱ్ఱవుం
శెఱ్ఱు ఇలంగైయై ప్పూశల్ ఆక్కియ శేవగా! ఏమ్మై వాదియే!

మహా సముద్రంపై ఆనకట్ట కట్టిన ఓ ధీరుడా! లంకా నగరాన్ని యుద్దరంగంగా మార్చి రాక్షస వంశాన్ని మొత్తం నాశనం చేసిన ఓ యోధుడా! ఇంకా స్థనాలు ఎదగని చిన్నారులము మేము. మేము కట్టిన ఈ చిన్ని గూళ్ళని నీవు కూల్చివేయడంలో అంతరార్థము ఏదో ఉంది. మేము ఆ అర్థాన్ని ఇంకా అర్థము చేసుకోలేదు. మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు.

ఏడవ పాశురము: నీ దివ్య పత్నుల పేరిట మేము నిన్ను ఆదేశిస్తున్నాము. మా ఈ ఇసుక ఇళ్లను నాశనం చేయవద్దు.

పేదం నన్గు అఱివాగళోడు ఇవై పేశినాల్ పెరిదిన్ శువై
యాదుం ఒన్ఱు అఱియాద పిళ్ళగైళోమై నీ నలిందు ఎన్ పయన్?
ఓదమా కడల్ వణ్ణా! ఉన్ మణవాట్టిమారొడు శూళఱుం
శేదు బందం తిరుత్తినాయ్! ఎంగళ్ శిఱ్ఱిల్ వందు శిదైయేలే

నీవు మాట్లాడే రక రకాల మాటలను అర్థము చేసుకోగలిగే వారితో ఈ మాటలు మాట్లాడితే, అది నీకు బాగుంటుంది. మా లాంటి అమాయకులైన అమ్మాయిలను ఇబ్బంది పెడితే నీకు వచ్చే లాభమేమిటి?  సాగర వర్ణం కలిగి ఉన్నవాడా! మహాసముద్రంపై ఆనకట్ట నిర్మించిన ఓ ధీరుడా! మీ దివ్య పత్నులపై ఆన చేస్తున్నాము, ఇక్కడికి వచ్చి మా ఈ చిన్ని గూళ్లను కూల్చవద్దు.

ఎనిమిదవ పాశురము: విషయము ఎంత తీపిగా ఉన్నా తమ హృదయంలో చేదు నిండి ఉంటే, ఆ రుచి సహించదని అర్థం చేసుకోవాలని వాళ్ళు అతడికి వివరిస్తున్నారు.

వట్టవాయ్ చ్చిఱు తూదైయోడు శిఱు శుళగుం మణలుం కొండు
ఇట్టమా విళైయాడువోంగళై చ్చిఱ్ఱిల్ ఈడళిత్తు ఎన్ పయన్?
తొట్టు ఉదైత్తు నలియేల్ కండాయ్ శుడర్ చక్కరం కైయిల్ ఏందినాయ్!
కట్టియుం కైత్తాల్ ఇన్నామై అఱిదియే కడల్ వణ్ణనే!

నీ దివ్య హస్తములో దివ్య తేజోమయమైన చక్రాన్ని ధరించిన ఓ భగవానుడా! మహా సాగర స్వరూపుడా! గుండ్రపు మట్టి కుండలు, వరి పొట్టు, ఇసుకతో కట్టిన ఈ చిన్ని చిన్ని ఇళ్లను పదేపదే నాశనం చేయడం వల్ల నీకు ఏమిటి లాభం? నీ చేతితో తాకి, నీ పాదాలతో తన్ని ఇబ్బంది పెట్టకు. మనస్సు చేదుగా ఉన్నప్పుడు, చక్కెర కూడా చేదుగా అనిపిస్తుందని నీకు తెలియదా?

తొమ్మిదవ పాశురము:  వాళ్ళు కృష్ణుడితో ఎలా ఏకమై ఆనందించి ఆస్వాదించారో ఆ అనుభవాన్ని వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటారు.

ముఱ్ఱత్తూడు పుగుందు నిన్ ముగం కాట్టి ప్పున్ముఱువల్ శెయ్దు
శిఱ్ఱిలోడు ఎంగళ్ శిందైయుం శిదైక్క క్కడవైయో? గోవిందా!
ముఱ్ఱ మణ్ణిడం తావి విణ్ణుఱ నీండళందు కొండాయ్! ఎమ్మై
ప్పఱ్ఱి మెయ్ ప్పిణక్కిట్టక్కాల్ ఇంద పక్కం నిన్ఱవర్ ఎన్ శొల్లార్?

ఓ గోవిందా! నీ ఒక్క పాదముతో మొత్తం భూమిని కొలిచి, రెండవ పాదాన్ని ఆకాశాన్ని, ఆ పై లోకాలన్నింటినీ కొలిచినవాడా! నీవు  మా పెరట్లోకి వచ్చి, చిరునవ్వుతో ఉన్న  నీ దివ్య ముఖారవిందాన్ని మాకు చూపించి, మా హృదయాలను కొల్లకొట్టి దానితో పాటు మా ఈ చిన్ని చిన్ని ఇళ్లను పడవేస్తావా? ఆపై దగ్గరకు వచ్చి మమ్మల్ని ఆలింగనం చేసుకుంటే, జనాలు ఏమి అంటారు?

పదవ పాశురము: ఆమె ఈ పది పాశురాలను వాటి అర్థాలను తెలుసుకొని అనుసందానము చేసిన వారికి కలిగే ఫలితాన్ని వివరిస్తూ ఈ పదిగాన్ని పూర్తి చేస్తుంది.

శీతై వాయ్ అముదం ఉండాయ్! ఎంగళ్ శిఱ్ఱిల్ నీ శిదైయేళ్ ఎన్ఱు
వీది వాయ్ విళైయాడుం ఆయర్ శిఱుమియర్ మళలై చ్చొల్లై
వేద వాయ్ త్తొళిలార్గళ్ వాళ్ విల్లిపుత్తూర్ మన్ విట్టుచ్చిత్తన్ తన్
కోదై వాయ్ త్తమిళ్ వల్లవర్ కుఱైవిన్ఱి వైగుందం శేరువరే

వీధిలో ఆడుకుంటున్న ఆ చిన్న గోపికలు ఎంపెరుమానుడితో “సీతా పిరాట్టి అధరామృతాన్ని తాగినవాడా! మా ఈ చిన్న ఇళ్లను పడగొట్టవద్దు” అని ప్రార్థించారు. వేదాలకు అనుగుణంగా నడుచుకునే శ్రీ విల్లిపుత్తూర్కి నాయాకుడైన పెరియాళ్వార్ల కుమార్తె ఆండాళ్ రచించిన ఈ పది పాశురాలను పఠించి ఆ పదాలను గ్రహించినవారు ఎటువంటి లోటు లేకుండా శ్రీవైకుంఠం చేరుకుంటారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/nachchiyar-thirumozhi-2-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – మొదటి తిరుమొళి – తైయొరు తింగ

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

నాచ్చియార్ తిరుమొళి

<< తనియన్లు

తిరుప్పావైలో ఆండాళ్ ఎంబెరుమానుని ఉపాయముగా భావించింది. ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా [మన ఆనందం కోసం కాకుండా అతడి ప్రీతి కోసము చేసే సేవ] ఆ భగవానుడికి కైంకర్యం చేయడం వలన, అతడిని పొందుటయే ఫలము, మనకి ఈ ఆలోచన ఉంటే ఎంబెరుమానుడు తప్పక ఫలాన్ని ఇస్తాడు. అని ఆమె వెల్లడించింది.  అయితే, ఆండాళ్ విషయంలో, ఎంబెరుమానుడు ఆమె కోరికను మన్నించి ఆమెను చేపట్టడానికి రాలేదు. భగవానుడిపై ఆమెకున్న అంతులేని ప్రేమ కారణంగా అతడు ఆమెను స్వీకరించేందుకు ఇంకా రాకపోయేసరికి, ఆమె కలతచేందింది. సీతా పిరాట్టి మరియు అందరు అయోధ్యవాసులు, శ్రీరాముడు తప్పా మరే ఇతర దేవతలను ఉపాసించక పోయినా, శ్రీరామ క్షేమం కోసం సమస్థ దేవతలను ప్రార్థించారు.  శ్రీరాముడిని తాను ఏ ఇతర రూపంలోనూ పూజించను అన్న హనుమంతుడు కూడా వాచస్పతి దేవుడికి శ్రీరామ క్షేమం కోసం ప్రార్థించాడు. అదే విధంగా, తనని ఎంబెరుమానుని వద్దకు చేర్చమని ఇక్కడ ఆండాళ్ కామదేవుడిని (మన్మథుడు) ప్రార్థిస్తుంది. భగవత్ భక్తి నుండి వెలువడే అజ్ఞానం చాలా గొప్పదని మన పూర్వాచార్యులు తెలిపారు. ఎమ్పెరుమానుడికి పెరియాళ్వార్లు పుష్పమాలలు సమర్పించినట్లే, ఆండాళ్ ఆమెను ఎంపెరుమానుడితో కలపమని వన (అడవి) పుష్పాలను కామదేవుడిని సమర్పించింది. ఆండాళ్ ఇలా చేసినప్పటికీ, ఎమ్పెరుమానుడి నుండి ఆమె పడుతున్న విరహ వేదనకి అది సరే అవుటున్డి. కానీ మనం ఇతర దేవతలను ఆరాధిస్తే, అది మన స్వరూపానికి సరిపోదు.

మొదటి పాశురము: ఇందులో కాముడు, అతని సోదరుడు సాముడిని పూజించే విధిని ఆమె వివరిస్తుంది.

తైయొరు తింగళుం తరై విళక్కి త్తణ్ మండలమిట్టు మాశి మున్నాళ్
ఐయ నుణ్మణల్ కొండు తెరు అణిందు అళగినుక్కు అలంగరిత్తు అనంగ దేవా!
ఉయ్యవుమాంగొలో ఎన్ఱు శొల్లి ఉన్నైయుం ఉమ్బియైయుం తొళుదేన్
వెయ్యదోర్ తళల్ ఉమిళ్ చక్కరక్కై వేంగడవఱ్కు ఎన్నై విదిక్కిఱ్ఱియే

పుష్యమి మాసము (తమిళంలో తై మాసము) అంతా, ఆతడు వచ్చే ప్రాంతాన్ని నేను తుడిచి శుభ్రం చేశాను. మండపాన్ని తయారు చేసాను (మండల పూజను నిర్వహించడం కోసం). మాఘమాసములో (తమిళంలో మాసి మాసము)  మొదటి పదిహేను రోజులు, వీధి గుండా ఆతడు నడుస్తాడని చక్కటి సన్నని ఇసుకతో (ఇది అతని మృదువైన పాదాలను గాయపరచ కూడదని) ఆ వీధిని నేను అలంకరించాను. అతనిని చూసి నేను “ఓ మన్మధా! నీవు నా కోరికను నెరవేరుస్తావా?” నేను నిన్ను మరియు నీ సోదరుడు అయిన సాముడిని ఆరాధించాను. తన దివ్య హస్తములో దివ్య చక్రాన్ని ధరించిన తిరువేంకటనాథుడికి నీవు నన్ను దాసిగా చేయాలి.

రెండవ పాశురము: ఆమె తన నోము యొక్క విది గురించి మరింత వివరిస్తూ తనను ఎంపెరుమానుడి వద్దకి చేర్చమని కోరుతుంది.

వెళ్ళై నుమ్మణల్ కొండు తెరువణిందు వెళ్వరైప్పదన్ మున్నం తుఱై పడిందు
ముళ్ళుమిల్లా చ్చుళ్ళి ఎరి మడుత్తు ముయన్ఱు ఉన్నై నోఱ్కిన్ఱేన్ కామదేవా!
కళ్ళవిళ్ పూంగణై తొడుత్తుక్కొండు కడల్వణ్ణన్ ఎన్బదోర్ పేర్ ఎళుది
పుళ్ళినై వాయ్ పిళందాన్ ఎన్బదోర్ ఇలక్కినిల్ పుగ ఎన్నై ఎయ్గిఱ్ఱియే

ఓ మన్మధా! నీవు వచ్చే వీధులని అందమైన రంగవల్లులతో అలంకరించెదను. వేకువనే నిద్ర లేచి నది స్నానము చేసి, ముళ్ళు లేని ఇందనముతో యాజ్ఞ్నము చేసి నీ కొరకు నొముని ఆచరించెదను. నీవు నీల వర్ణుడైన ఆ ఎంపెరుమానుడి వైపు తేనెలు కారే పుష్పపు ప్రేమ బాణాలను గురిపెట్టి ఆతడు నన్ను కౌగిలించుకునేలా చేయాలి.

మూడవ పాశురము: అతడిని [మన్మధుడు] ​​నేను ఇలా వెదించకూడదనుకుంటే, తనని ఆ తిరువేంకటనాథుని వద్దకి చేర్చమని ఆమె ప్రార్థిస్తుంది.

మత్త నన్నఱుమలర్ మురుక్క మలర్ కొండు ముప్పోదుం ఉన్నడి వణంగి
తత్తువమిలి ఎన్ఱు నెంజెరిందు వాశగత్తళిత్తు ఉన్నై వైదిడామే
కొత్తలర్ పూంగణై తొడుత్తుక్కొండు గోవిందన్ ఎన్బదోర్ పేర్ ఎళుది
విత్తగన్ వేంగడవాణన్ ఎన్నుం విళక్కినిల్ పుగ ఎన్నై విదిక్కిఱ్ఱియే

పలాశ పుష్పాలను తీసుకొని రోజుకి మూడు సార్లు నీ పాదాల యందు సమర్పించెదను (నా కోరిక తీరుస్తావని). దీని తర్వాత కూడా, నీవు నా కోరికను నెరవేర్చకపోతే, నా మనస్సు రగిలి ఊరంతా చుట్టి నీ యొక్క ప్రతిష్థ భంగమైయ్యేలా “మన్మధుడు మన కోరికలు నెరవేర్చే దేవుడుకాడు” అని నీ గురించి దుష్ప్రచారము చేసెదను. అలా నేను చేయకుండా ఉండాలంటే, అప్పుడే వికసించిన పుష్పపు బాణాలను గురిపెట్టి, నా హృదయంలో ‘గోవింద’ అని పేరుని వ్రాసి, దివ్య తేజోమయుడైన ఆ తిరువేంకటనాథుడిని నేను చేరుకోగలిగేలా నీవు చేయాలి.

నాలుగవ పాశురము: ఈ పాశురములో, ఆమె తన విరహవేదనని వెల్లడి చేస్తుంది.

శువరిల్ పురాణ! నిన్ పేర్ ఎళుది చ్చుఱవ నఱ్కొడిక్కళుం తురంగంగళుం
కవరి ప్పిణాక్కళుం కరుప్పు విల్లుం కాట్టిత్తందేన్ కండాయ్ కామదేవా!
అవరై ప్పిరాయం తొడంగి ఎన్ఱుం ఆదరైత్తు ఎళుంద ఎన్ తడములైగళ్
తువరై ప్పిరానుక్కే శంగఱ్పిత్తు త్తొళుదు వైత్తేన్ ఒల్లై విదిక్కిఱ్ఱియే

ఎంతో కాలంగా ఉన్న ఓ మన్మధా! నేను నీ పేర్లను గోడలపై వ్రాసాను,  మీకు సొర్రమీనములు చిత్రించిన ధ్వజాలను సమర్పించాను (మన్మధుని ధ్వజముపైన చేప ఉంటుంది), అశ్వాలు,  చెరకుతో చేసిన విల్లుని [ఇది కూడా మన్మధునికి గుర్తింపు] సమర్పించాను. ద్వారకకి అధిపతి అయిన శ్రీ కృష్ణుడిని నా స్థనములు ఎదుగుతున్న తొలిరోజుల నుండి ఆరాధిస్తున్నాను. నీవు నన్ను త్వరగా అతడిని చేరుకునేలా చేయాలి.

ఐదవ పాశురము: ఎంబెరుమానునితో కాకుండా మరెవరితోనైనా సమైక్యమైయ్యే పరిస్థితి వస్తే తాను జీవించనని ఆమె తెలుపుతుంది.

వానిడై వాళుం అవ్వావనర్ క్కు మఱైయవర్ వేళ్వియిల్ వగుత్త అవి
కానిడై త్తిరివదోర్ నరి పుగుందు కడప్పదుం మోప్పదుం శెయ్వదొప్ప
ఊనిడై ఆళి శంగు ఉత్తమర్ క్కెన్ఱు ఉన్నిత్తు ఎళుంద ఎన్ తడ ములైగళ్
మానిడవర్ క్కు ఎన్ఱు పేచ్చుప్పడిల్ వాళగిల్లేన్ కండాయ్ మన్మదనే

ఓ మన్మధా! యజ్ఞ యాగముల సమయంలో ఆయా దేవతలకు హవిస్సు (నెయ్యి, పాలు, పెరుగు మొదలైన వాటిని సమర్పించడం) అర్పించేందుకు తయారుచేస్తారు. కానీ అటునుంచి అడవిలో విహరిస్తున్న ఒక నక్క వాసన చూసినా ఆ నైవేద్యం వృధా అవుతుంది. అదేవిధంగా, శంఖ చక్రములను తన దివ్య హస్థాలలో ధరించిన ఆ మహా పురుషుడు ఎంపెరుమానుడి కోసమే ఎదిగిన నా స్థనములు ఉన్నది. మరో మనిషి కోసమన్న మాటే తలెత్తదు, నేను జీవించలేను.

ఆరవ పాశురము:  భగవానుడిని ఆస్వాదించి అనుభవించాలనే దారిలో ముందుకు సాగుతూ సత్వ గుణం ఉన్న వారితో మనము చేరినట్లే, ఆండాళ్ భగవానుడిని పొందాలనే మహాకోరికతో,  కామశాస్త్రములో  నిపుణులైన వారితో చేర్చమని మన్మధుడిని ప్రార్థిస్తుంది.

ఉరువిడైయార్ ఇళైయార్గల్ నల్లార్ ఓత్తు వల్లార్గళై క్కొండు వైగల్
తెరువిడై ఎదిర్కొండు పంగుని నాల్ తిరుణ్దవే నోఱ్కిన్ఱేన్ కామదేవా!
కరువుడై ముగిల్వణ్ణన్ కాయావణ్ణన్ కరువిలై పోల్ వణ్ణన్ కమల వణ్ణ
త్తిరువుడై ముగత్తినిల్ తిరుక్కంగళాల్ తిరుందవే నోక్కెనక్కు అరుళ్ కండాయ్

ఓ మన్మధా! కామ శాస్త్రములో నిపుణులై  అందమైన స్వరూపము, యవ్వనము, మంచి నడవడి ఉన్న వారిని వేడుకుంటూ, నీవు ఉన్న వీధిలోకి ప్రవేశించి, స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో నీ పంగుని ఉత్సవములో నిన్ను ఆరాధించాను. నీల మేఘ వర్ణుడు, కాయా పుష్పపు నీల వర్ణము కలిగిన భగవానుడి దివ్య శ్రీముఖాన ఉన్న కమల నేత్రములను నాకు ప్రసాదించాలని నీవు నన్ను ఆశీర్వదించుము.

ఏడవ పాశురము: ఈ పాశురములో, త్రివిక్రమ భగవానుడిని తన దివ్య హస్తములతో  ఆమెను తాకమని అభ్యర్థిస్తుంది. ఆమె భక్తి కేవలం ఎంపెరుమానుడి కోసం మాత్రమే అని ఆమె నొక్కి వివరిస్తుంది.

కాయుడై నెల్లొడు కరుంబమైత్తు క్కట్టి అరిశి అవల్ అమైత్తు
వాయుడై మఱైయవర్ మందిరత్తాల్ మన్మదనే ఉన్నై వణంగుగిన్ఱేన్
తేశ మున్నళందవన్ తిరివిక్కిరమన్ తిరుక్కైగళాల్ ఎన్నై త్తీణ్డుం వణ్ణం
శాయుడై వయిఱుం ఎన్ తడములైయుం తరణియిల్ తలైప్పుగళ్ తరక్కిఱ్ఱియే

ఓ మన్మధా! కామశాస్త్ర నైపుణ్యం ఉన్నవారితో, మంచి గాన ప్రావిణ్యం కలిగిన వారి మంత్రాలతో, చెరకు, బెల్లముతో పాటు అటుకులను నీకు నైవేధ్యముగా చేసి ఆరాధిస్తాను. ముల్లోకాలను తన దివ్య పాదములతో కొలిచిన ఎంపెరుమానుడు  నా అందమైన ఉదరముని మరియు నా మృదువైన స్థనములను తాకి నేను ఈ ప్రపంచంలో ప్రసిద్ది పొందేలా నీవు చేయాలి.

ఎనిమిదవ పాశురము: ఈ పాశురములో, ఆమె తన స్వరూపానికి సరితూగే ఎంపెరుమానుడి దివ్య పాదసేవని తనకి అనుగ్రహించమని మన్మదుడిని కోరుతోంది.

మాశుడై ఉడంబొడు తలై ఉలఱి వాయ్ ప్పురం వెళుత్తొరు పోదుముండు
తేశుడై త్తిఱలుడై క్కామదేవా! నోఱ్కిన్ఱ  నోన్బినై క్కుఱిక్కొళ్ కండాయ్
పేశువదు ఉండు ఒన్ఱు ఇంగు ఎంపెరుమాన్! పెణ్మైయై త్తలైయుడైత్తు ఆక్కుం వణ్ణం
కేశవ నంబియై క్కాల్ పిడిప్పాల్ ఎన్నుం ఇప్పేఱు ఎనక్కరుళ్ కండాయ్

ఓ మన్మధా! తేజస్సు మరియు బలము కలిగి ఉన్న నా స్వామీ! నేను ఈ నోముని స్నానం చేయని ఈ శరీరంతో (దుఃఖము కారణంగా), చెదిరి వియబోసిన జుట్టుతో, పాలిపోయిన పెదాలతో చేస్తున్నానని, రోజుకి ఒక్కసారి మాత్రమే తింటున్నానని నీవు గుర్తుంచుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. కేశి అనే రాక్షసుడిని వధించిన దివ్య మంగళ గుణ పూరితుడైన ఎంపెరుమానుడి దివ్య పాదాలను సేవించిన ఫలము నాకు దక్కేలా నీవు చూడుము.

తొమ్మిదవ పాశురము: ఈ పాశురములో, ఆండాళ్ తనకి సహాయపడకపోతే అతడికి కలిగే అనర్థాలను వివరిస్తుంది.

తొళుదు ముప్పోదుం ఉన్నడి వణంగి త్తూమలర్ తూయ్ త్తొళుదు ఏత్తుగిన్ఱేన్
పళుందు ఇన్ఱి పార్ క్కడల్ వణ్ణనుక్కే పణి శెయ్దు వాళ ప్పెఱావిడిల్ నాన్
అళుదళుదు అలమందు అమ్మా వళంగ ఆఱ్ఱవుం అదు ఉనక్కు ఉఱైక్కుం కండాయ్
ఉళువదోర్ ఎరుత్తినై నుగంగొడు పాయ్ందు ఊట్టమిన్ఱి త్తురందాల్ ఒక్కుమే

నీ ఎదుట రోజుకు మూడు సార్లు నా శిరస్సు వంచి, స్వచ్ఛమైన పూలను నీ పాదాలకు సమర్పిస్తూ మంత్రాలతో నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాను. ప్రపంచాన్ని చుట్టుముట్టిన సముద్ర రూపాన్ని కలిగి ఉన్నవాడిని నేను సేవించకపోతే, నేను  పదేపదే ఏడుస్తూ, మతి భ్రమించి అస్థిరంగా తిరుగుతూ,  “అమ్మా!” అని గోలపెట్టేస్తాను. ఈ దుస్థితి ఫలము నీకు చేరుతుంది.  రైతు తన ఎద్దుతో పొలాన్ని దున్నించుకొని దానికి తిండి పెట్టకుండా కొట్టి తరిమిన దానికి ఇది సమానమైనదౌతుంది.

పదవ పాశురము: ఈ పాశుర అనుసందానముతో కలిగే ఫలితముని వివరించి ఈ పదిగాన్ని ముగించుచున్నది.

కరుప్పు విల్ మలర్ క్కణై క్కామవేళై క్కళలిణై పణిందు అంగోర్ కరి అలఱ
మరుప్పినై ఒశిత్తు ప్పుళ్వాయ్ పిళంద మణివణ్ణఱ్కు ఎన్నై వగుత్తిడెన్ఱు
పొరుప్పన్న మాడం పొలిందు తోన్ఱుం పుదువైయర్ కోన్ విట్టుచిత్తన్ కోదై
విరుప్పుడై ఇంతమిళ్ మాలై వల్లార్ విణ్ణవర్ కోన్ అడి నణ్ణువరే

చెరకుతో చేసిన విల్లు మరియు పూల బాణాలు కలిగిన మన్మధుని పాదాలను నేను ఆరాధించాను. మధురలో బాణాల ఉత్సవ రంగ ద్వారము యందు  కువలయాపీడం అనే ఏనుగు దంతాలను విరిచి వధించిన వాడు, విశాలమైన సారసపక్షి (కొంగ) రూపములో వచ్చిన బకాసురుడిని చంపినవాడు, నీల మణి వంటి వర్ణము ఉన్న శ్రీ కృష్ణుడిని చేరేలా చేయమని అతడిని కోరాను. నేను పర్వతాలలా కనిపించే భవనాలతో నిండిన శ్రీవిల్లిపుత్తుర్కి నాయకుడైన పెరియాళ్వార్ల కుమార్తె కోదైని. ఈ పది మధురమైన తమిళ పాశురాలను కోరికతో పాడేవారు, నిత్యసూరుల నాయకుడైన శ్రీమాన్నారాయణ యొక్క దివ్య పాదాలను పొందుతారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/nachchiyar-thirumozhi-1-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్లు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

నాచ్చియార్ తిరుమొళి

అల్లి నాళ్ తామరై మేల్ ఆరణంగిన్ ఇన్తుణైవి
మల్లి నాడాణ్డ మడ మయిల్ – మెల్లియలాళ్
ఆయర్ కుల వేందన్ ఆగత్తాళ్ తెన్ పుదువై
వేయర్ పయణ్ద విళక్కు

ఆండాళ్ నాచ్చియార్ అతి మృదు స్వభావి; అప్పుడే వికసిన్చిన తామర పుష్పములో నిత్య నివాసి అయిన పెరియ పిరాట్టి యొక్క ప్రియ సఖి,  తిరుమల్లి దేశాన్ని ఏలే అందమైన మయూరి ఆమె. యదుకుల నాయకుడైన శ్రీ కృష్ణుడి దివ్య స్వరూపానికి పరిపూర్ణత చేకూరుస్తుంది ఆమె.  అలాగే అందమైన శ్రీవిల్లిపుత్తూర్లోని బ్రాహ్మణ కులోత్తముడైన పెరియాళ్వార్ల దివ్య కుల దీపము.

కోల చ్చురిశంగై మాయన్ శెవ్వాయిన్ గుణం వినవుం
శీలత్తనళ్ తెన్ తిరుమల్లి నాడి శెళుంగుళల్ మేల్
మాలై త్తొడై తెన్నరంగరుక్కు ఈయుమ్ మదిప్పుడైయ
శోలైక్కిళి అవళ్ తూయ నఱ్పాదం తుణై నమక్కే

అందంగా మెలిక తిరిగి ఉన్న శ్రీ పాన్చజన్యాని (దివ్య శంఖం) చూసి ఆ పై, అద్భుత దివ్య లీలలాడిన ఎంబెరుమానుడి దివ్య అధరముల రుచి గురించి విచారిన్చగల గొప్పతనము ఆండాళ్ కి గలదు. ఆమె తిరుమల్లి దేశానికి నాయకురాలు. ఆమె తాను తనపై అలంకరించుకొని తీసిన దందలను తిరువరంగనాథుడికి సమర్పించగల గొప్పతనము ఆండాళ్ కి గలదు. ఆమె తోటలోని చిలుక లాంటిది. అలాంటి మాధుర్యము మరియు స్వచ్ఛతతో అలంకరించి ఉన్న ఆండాళ్ దివ్య పాదాలే మనకు శరణు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/nachchiyar-thirumozhi-thaniyans-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

रामानुस नूट्रन्ददि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – पाशुर 91 से 100

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:

रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या

<< पाशुर 81 से 90 

पाशुर ९१: हालांकि संसारी जन भागीदारी नहीं थे श्रीरंगामृत स्वामीजी यह स्मरण कराते हैं कि कैसे श्रीरामानुज स्वामीजी ने उन्हें इस संसार से ऊपर उठाया और उनकी प्रशंसा किये।

मरुळ् सुरन्दु आगम वादियर् कूऱुम् अवप् पोरुळाम्
इरुळ् सुरन्दु एय्त्त उलगु इरुळ् नीन्गत् तन् ईण्डिय सीर्
अरुळ् सुरन्दु एल्ला उयिर्गट्कुम् नादन् अरन्गन् एन्नुम्
पोरुळ् सुरन्दान् एम् इरामानुसन् मिक्क पुण्णियने

विवेकशून्य शुष्कतर्कानुसारी शैवागमियों से प्रतिपादित शिवपारम्यरूप अपार्थ से मोहित अज्ञानसमावृत, अज्ञान मिटानेवाले, इस भूमंडल में अवतार लेकर, इस परमार्थ को प्रकाशित करते हुए कि, “भगवान श्रीरंगनाथ ही सकल जगत के स्वामी हैं”, परमदयालु श्री रामानुजस्वामीजी परमधार्मिक हैं।

पाशुर ९२:  जब यह अहसास हुआ कि श्रीरामानुज स्वामीजी ने उन्हें बिना कोई कारण से स्वीकार कर लिया हैं और उनके आंतरीक और बाह्य इंद्रीयों पर कृपा किये हैं, वें प्रसन्न होकर श्रीरामानुज स्वामीजी से पूछते हैं कि इसका क्या कारण हैं।

पुण्णियनोन्बु पुरिन्दुम् इलेन् अडि पोऱ्ऱि सेय्युम्
नुण् अरुम् केळ्वि नुवन्ऱुम् इलेन् सेम्मै नूल् पुलवर्क्कु
एण् अरुम् कीर्त्ति इरामानुस इन्ऱु नी पुगुन्दु एन्
कण्णुळ्ळुम् नेन्जुळ्ळुम् निन्ऱ इक्कारणम् कट्टुरैये

हे सकलशास्त्रवेत्ता कवियों के भी नापने की अशक्य दिव्य कीर्तिवाले श्रीरामानुज स्वामिन्! मैंने किसी पवित्र व्रतका अनुष्ठान नहीं किया; और आपके पादारविन्दों की स्तुति करने में अपेक्षित सूक्ष्म व श्रेष्ठ अर्थ सुने भी नहीं। तो भी आप मेरे नेत्र व हॄदय में प्रवेश कर जो विराजमान हैं, इसका कारण बता दीजिए। और क्या? आपकी निर्हेतुक कृपा ही इसका कारण हैं।

 पाशुर ९३:  हालांकि श्रीरामानुज स्वामीजी उन्हें कुछ नहीं कहते हैं परन्तु श्रीरंगामृत स्वामीजी को यह स्पष्ट हो जाता हैं कि जैसे श्रीरामानुज स्वामीजी ने बिना किसी के कहे कुदृष्टि तत्त्वों का नाश किये हैं वैसे ही श्रीरंगामृत स्वामीजी के कहे बिना उनके कर्म अनुसार किया और कहे कि श्रीरामानुज स्वामीजी ने कृपा कर यह किया हैं।

कट्टप् पोरुळै मऱैप्पोरुळ् एन्ऱु कयवर् सोल्लुम्
पेट्टैक् केडुक्कुम् पिरान् अल्लने एन् पेरु विनैयैक्
किट्टिक् किळन्गोडु तन् अरुळ् एन्नुम् ओळ् वाळ् उरुवि
वेट्टिक् कळैन्द इरामानुसन् एन्नुम् मेय्त् तवने

मेरे पास पधारकर अपनी कृपारूपी सुंदर खड्ग को मियान से निकाल कर, उससे मेरे घोर पापों को जड़ से उखाड़ देनेवाले महातपस्वी श्रीरामानुज स्वामीजी ने वेदों के अपार्थ करनेवाले कुदृष्टियों के दुर्वाद दूर किये।

पाशुर ९४:  श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं हालांकि श्रीरामानुज स्वामीजी बड़ी कृपा से शरणागति से श्रीवैकुण्ठ तक उन सभी को लाभ देंगे, जो उनके शरण हुए हैं, परन्तु श्रीरंगामृत स्वामीजी श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य गुणों को छोड़ और किसी का भी अनुभव नहीं करना चाहते हैं।

तवम् तरुम् सेल्वुम् तगवुम् तरुम् सरियाप् पिऱविप्
पवम् तरुम् तीविनै पाऱ्ऱीत् तरुम् परन्दामम् एन्नुम्
तिवम् तरुम् तीदिल् इरामानुसन् तन्नैच् चार्न्दवर्गट्कु
उवन्दु अरुन्देन् अवन् सीर् अन्ऱि यान् ओन्ऱुम् उळ् मगिळ्न्दे

किसी प्रकार के दोष से विरहित श्रीरामानुज स्वामीजी अपने आश्रितों को शरणागति नामक तपस्या देते हैं; भक्तिसंपद देते हैं; अपनी कृपा भी देते हैं; मिटाने के अशक्य जन्म परम्परा के हेतु भूत उनके पाप मिटा देते हैं; और परमधाम नामक दिव्यस्थान (श्रीवैकुंठ) भी देते हैं। अतः मैं उनके कल्याणगुणों के सिवा दूसरी किसी वस्तु का सप्रेम अनुभव नहीं करूंगा।

पाशुर ९५: श्रीरामानुज स्वामीजी के ज्ञान, शक्ति, आदि बारें सोचते हुए श्रीरंगामृत स्वामीजी बड़ी करुणा से कहते हैं कि श्रीरामानुज स्वामीजी इस संसार से नहीं हैं बल्कि नित्यसूरी है जिनका इस संसार से कोई सम्बन्ध नहीं हैं, परन्तु इस संसार में अवतार लिया हैं।

उळ् निन्ऱु उयिर्गळुक्कु उऱ्ऱनवे सेय्दु अवर्क्कु उयवे
पण्णुम् परनुम् परिविलनाम्बडि पल् उयिर्क्कुम्
विण्णिन् तलै निन्ऱु वीडु अळिप्पान् एम् इरामानुसन्
मण्णिन् तलत्तु उदित्तु उय्मऱै नालुम् वळर्त्तनने

समस्त आत्माओं को मोक्षप्रदान करने के लिए श्रीवैकुंठ से भूतल पर अवतार लेकर श्री रामानुज स्वामीजी ने इस प्रकार सबके उज्जीवनहेतु चारों वेदों का पोषण किया, जिसे देख कर कहना पड़ता है कि समस्त आत्माओं के अंतर्यामी रह कर, सदा उनके उद्धार के ही प्रयत्न करनेवाले भगवान की कृपा भी (श्री स्वामीजी की कृपा की अपेक्षा) कम है।

पाशुर ९६: श्रीरामानुज स्वामीजी ने कृपा कर वेदान्त के अनुसार दो राह दिखाये हैं एक भक्ति और दूसरी प्रपत्ती। इन दोनों में क्या प्रपत्ती हीं सरल हैं? श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं उन्होंने श्रीरामानुज स्वामीजी के स्नेह में शरण ली हैं। 

वळरुम् पिणि कोण्ड वल्विनैयाल् मिक्क नल्विनैयिल्
किळरुम् तुणिवु किडैत्तऱियादु मुडैत्तलै ऊन्
तळरुम् अळवुम् तरित्तुम् विळुन्दुम् तनि तिरिवेऱ्कु
उळर् एम् इऱैवर् इरामानुसन् तन्नै उऱ्ऱवरे

अत्यधिक दुःख देनेवाले पापों के निमित्त, शरणागति नामक श्रेष्ठधर्म के आवश्यक दृढविश्वास से विरहित होकर, फलतया दुर्गंध युक्त शरीर छूटने तक नानाविध क्षुद्र सुखदुख भोगते हुए इसी में असहाय पडे रहनेवाले मेरे लिए श्रीरामानुज स्वामीजी के भक्त ही स्वामी होते हैं। श्रीरामानुज स्वामीजी से उपदिष्ट भक्ति या प्रपत्ति में मेरा कोई संबंध नहीं; मैं संसार में ही पडा रहा हूँ ; तथापि मैं उनके पादभक्तों का कृपापात्र हूँ और इसीसे मेरा उद्धार होगा।

पाशुर ९७: क्या कारण हैं कि न केवल श्रीरामानुज स्वामीजी परन्तु उनके शिष्य के भी हम इच्छुक हैं? श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं यह केवल श्रीरामानुज स्वामीजी के कृपा के कारण हुआ हैं।

 तन्नै उऱ्ऱु आट्चेय्युम् तन्मैयिनोर् मन्नु तामरैत्ताळ्
तन्नै उऱ्ऱु आट्चेय्य एन्नै उऱ्ऱान् इन्ऱु तन् तगवाल्
तन्नै उऱ्ऱार् अन्ऱित् तन्मै उऱ्ऱार् इल्लै एन्ऱु अरिन्दु
तन्नै उऱ्ऱारै इरामानुसन् गुणम् साऱ्ऱिडुमे

“मेरे भक्त तो मिलते हैं, परंतु उन भक्तों के गुणकीर्तन करने के स्वभाववाले मिलते नहीं”; यों विचार करते हुए श्रीरामानुज स्वामीजी ने आज अपनी विशेष कृपा से मुझे, अपना (श्री स्वामीजी का) आश्रय लेकर सेवा करने के स्वभाववाले (अर्थात् अपने भक्तों के) सुंदर उभय पादारविन्दों का सेवक बना दिया। जैसे भगवद्भक्ति की अपेक्षा भगवद्भक्तभक्ति (अथवा आचार्यभक्ति) श्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक इसी प्रकार उस आचार्यभक्ति से भी बढ़कर आचार्यभक्तभक्ति श्रेष्ठ है। अब श्रीरामानुज स्वामीजी ने सोचा कि, “सभी लोग मेरे भक्त बनना चाहते हैं; कोई मेरे भक्तों का भक्त बनता नहीं। इस अमुदानार को यह भाग्य दूं ।” अतः उन्होंने परमकृपा से मुझे (अमुदानार को) अपने भक्त श्री कूरेशस्वामीजी का भक्त बना दिया ।

पाशुर ९८: श्रीरंगामृत स्वामीजी अपने दिव्य मन में यह कल्पना करते हैं कि भगवान उन्हें उनके कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में भेजेंगे और श्रीरामानुज स्वामीजी से पूछते हैं। श्रीरामानुज स्वामीजी उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि भगवान ऐसे नहीं करेंगे जो उनके शरण हुए हैं और उन्हें कहते हैं कि इस बात से परेशान मत होईए। 

इडुमे इनिय सुवर्क्कत्तिल् इन्नम् नरगिलिट्टुच्
चुडुमेअवऱ्ऱैत् तोडर् तरु तोल्लै सुज़्हल् पिऱप्पिल्
नडुमे इनि नम् इरामानुसन् नम्मै नम् वसत्ते
विडुमे सरणम् एन्ऱाल् मनमे नैयल् मेवुदऱ्के

हमारे यह अनुसंधान करने के बाद, कि “श्रीरामानुज स्वामीजी ही हमारे लिए गति हैं”, क्या वे हमें (अत्यल्प व नश्वर) सुखदायक स्वर्ग भेजेंगे ? अथवा नरक भेज कर दुःख भुगावेंगे ? अथवा उन स्वर्गनरकों के संबंधित अनादि जन्मचक्र में फ़सावेंगे ? अथवा अपने रास्ते पर छोड़कर उपेक्षा कर देंगे? कुछ नहीं। अतः हे मन। तुम अपने स्वरूपानुरूप पुरुषार्थ पाने के विषय में चिंता मत करो ।श्री रामानुज स्वामीजी की शरण में जाने मात्र से वे हमें स्वर्ग नरक व संसार रूप दुर्गति पाने से रोककर स्वरूपानुरूप सद्गति पहुंचा देंगे। अतः इस विषय में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती।

 पाशुर ९९: क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं जहाँ बाह्य और कुदृष्टि जन की संख्या अधिक हैं, क्या यहाँ हमें भूलने कि संभावना अधिक नहीं हैं? श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं ,श्रीरामानुज स्वामीजी के अवतार लेने के पश्चात इन जनों ने अपना आजीविका खो दिया। 

तऱ्कच् चमणरुम् साक्कियप् पेय्गळुम् ताळ् सडैयोन्
सोल् कऱ्ऱ सोम्बरुम् सूनिय वादरुम् नान्मऱैयुम्
निऱ्कक् कुऱुम्बु सेय् नीसरुम् माण्डनर् नीळ् निलत्ते
पोऱ्कऱ्पगम् एम् इरामानुस मुनि पोन्द पिन्ने

समणास जो बड़ी चालाकी से अपने तत्त्वों को बहस द्वारा आचारण किया, बौद्ध अपने तत्त्वों को चकमा देने के समान पकड़ते थे, शैव में तामस गुण है जिन्होंने शैवागमन सीखे, माध्यामिक जन सून्य सिद्धान्त का पालन करते थे, कुदृष्टि जन जो ऊपर कहे अनुसार नहीं रहते थे, वेदों का पालन करते थे परंतु उसका गलत अर्थ बताते थे ,यह सब , कल्पवृक्ष के समान उदार और हमे यह जन दिखाये ऐसे श्रीरामानुज स्वामीजी जब इस संसार मे अवतार लिए, नष्ट हो गए। (इस विशाल पृथ्वीतल पर श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के सदृश परमोदार श्री रामानुज स्वामीजी का अवतार होने के बाद, शुष्कतर्क करने वाले क्षपणक, मूर्ख शाक्य, शैवागम के अभ्यासी राजस शैव, शून्यवादी और वेदों का अपार्थ करनेवाले, ये सभी नष्ट हो गये।)

 पाशुर १००: यह देखकर की उनके दिव्य मन श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों मे निरत हैं, श्रीरंगामृत स्वामीजी श्रीरामानुज स्वामीजी से कहते हैं कि उन्हें कुछ और दिखाकर भूलना नहीं। 

पोन्ददु एन् नेन्जु एन्नुम् पोन्वण्डु उनदु अडिप् पोदिल् ओण् सीर्
आम् तेळि तेन् उण्डु अमर्न्दिड वेण्डिल् निन् पाल् अदुवे
ईन्दिड वेण्डुम् इरामानुस इदु अन्ऱि ओन्ऱुम्
मान्द किल्लादु इनि मऱ्ऱु ओन्ऱु काट्टि मयक्किडले

हे रामानुज स्वामिन! मेरे मनोरूपी सुन्दर भ्रमर ने, आपके पादारविन्दों में मनोहर दिव्यगुणरूपी मधु पाता हुआ वहीं नित्यवास करने के उद्देश्य से उन्हें प्राप्त किया; अतः आप भी उसे उन गुणों को ही प्रदान कीजीएगा; वह दूसरे किसी पदार्थ को नहीं पाएगा; इस कारण से आप दूसरी किसी (सांसारिक)  वस्तु बताकर उसे भ्रम में मत डालें।

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-91-100-simple/

अडियेन् केशव् रामानुज दास्

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.7.3 – sAndhamum pUNum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Seventh decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

sAndhamum pUNum sandhanak kuzhambum
thadamulaikku aNiyilum thazhalAm
pOndha veN thingaL kadhir suda meliyum
porukadal pulambilum pulambum
mAndhaLir mEni vaNNamum ponnAm
vaLaigaLum iRaiNillA endhan
Endhizhai ivaLuku en ninaindhirundhAy?
idavendhai endhai pirAnE!

Word-by-Word meanings

sAndhamum – sandalwood paste mixed with other fragrant materials
pUNum – pearl necklace
sandhanak kuzhambum – sandalwood fluid
thadam mumlaikku – on the huge bosom
aNiyilum – though applied
thazhalAm – it burns like fire;
pOndha – appeared
veL – white
thingaL – moon’s
kadhir suda – as the rays burn
meliyum – she suffered (due to that);
poru – rising waves
kadal – ocean
pulambil – when it makes noise
pulambum – she also calls out;
mAndhaLir – like mango spruce
mEni – divine form’s
vaNNamum – colour
ponnAm – becoming pale;
vaLaigaLum – bangles
iRai – even little bit
nillA – not remaining;
enRan – my
Endhu – worn
izhai – having ornament
ivaLukku – for her
en ninaindhirundhAy – what are you thinking?

(leaving paramapadham)
idavendhai – having arrived in thiruvidavendhai
endhai pirAnE – Oh lord of my clan!
sollu – You should mercifully speak a word.

Simple translation

Though she has decorated herself with sandalwood paste mixed with other fragrant materials, pearl necklace and sandalwood fluid on her huge bosom, it burns like fire; as the rays of the white moon which appeared, burn, she suffered; when the ocean with rising waves makes noise, she also calls out; her divine form’s colour which looks like mango spruce is becoming pale; her bangles are not even remaining a little bit on her; having arrived in thiruvidavendhai, what are you thinking for my daughter who is wearing ornaments? Oh lord of my clan! You should mercifully speak a word.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

sAndhamum … – She has crossed the boundary of being protected by us. Sandalwood paste which was buried under the ground for a long time, pearl necklace and sandalwood fluid.

thada mulaikku aNiyilum – Previously everyone would withdraw thinking “How can we remedy the situation when we don’t know the reason?”; still, since she is continuously suffering, they would think “let us try the methods which are used by everyone and see if there is any remedy” and will try to pamper her with these materials; but these materials will end up burning her more.

pUN – Will pUN refer to pearl necklace? Since the necklace is there to cool her down, it could be said as pearl necklace (which reduces heat). When asked “Is sandalwood paste not a heat producing material?” that is why it is explained to be sandalwood paste which was buried under the ground and cooled. When asked “Would sandalwood paste indicate mixed with fragrant materials?” since this is used to pamper her, it can be said in that manner. This is similar to pUN (ornament) indicating pearl necklace.

sAndhamum … – When an old tree burns, it will burn along with the tree-barks; similarly, she is burning along with the decorations which are applied on her. Just as dry firewood is set on fire, as these materials are applied on her, they burn along with her.

pOndha … – As the rays of the moon appeared just then, she suffered. When the moon’s rays cause heat, nothing else can be done. Now, when she was together with her lord, as said in periya thirumadal “munnam mugizhththa mugil nilA” (the moon with cool rays), the same moon was favourable.

poru kadal – When the waves clash with each other and the ocean makes noise, she will call out like an ocean being in the opposite side, competing with it.

mAndhaLir … – Her complexion which resembled the colour of mango spruce, became pale.

vaLaigaLum iRai nillA – It is not just one bangle which is hanging on the sky (instead of her shoulder). As said in SrIvishNu purANam 5.18.29 “Saithilyam upayAnthyASu karEshu valayAnyapi” (As krishNa left us, our bangles are also leaving us immediately). In comparison with krishNa, they are greatly distinguished. At least krishNa would say “I won’t leave” giving a hint about the separation and leave; they left us immediately.

enRan Endhizhai – My daughter who is decorated with ornaments. The mother is thinking that seeing her daughter decorated with ornaments, will sustain her. [Mother says] It appears that my enjoyment in seeing her with the ornaments will end now.

idavendhai … – Did you come here to make her relinquish her ornaments as said in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 26.5 “naivArthai: na cha bhUshaNai:” (There is no use with wealth or ornaments)? Did you not come here to compensate the loss [for sIthAp pirAtti] which occurred in SrI rAmAvathAram?

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.7.2 – thuLambadu muRuval

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Seventh decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

thuLambadu muRuval thOzhiyarkku aruLAL
thuNai mulai sAndhu koNdu aNiyAL
kuLambadu kuvaLaik kaNNiNai ezhudhAL
kOla nanmalar kuzhaRku aNiyAL
vaLambadu munnIr vaiyam mun aLandha
mAlennum, mAlina mozhiyAL
iLambadi ivaLukku en ninaindhirundhAy?
idavendhai endhai pirAnE!

Word-by-Word meanings

thuLam padu – to defeat pomegranate seeds
muRuval – with the teeth
thOzhiyarkku – in front of her friends
aruLAL – not smiling;
thuNai – having beauty of togetherness
mulai – bosoms
sAndhu koNdu – with sandalwood paste
aNiyAL – not decorating;
kuLam – in pond
padu – present in
kuvaLai – like kuvaLai flower
kaN iNai – in two eyes
ezhudhAL – not applying black pigment;
kOlam – beautiful
nal – distinguished
malar – flowers
kuzhaRku – in the hair
aNiyAL – not wearing;
vaLam – precious items (such as gems)
padu – originating
munnIr – (surrounded) ocean
vaiyam – earth
mun – while going and accepting water from mahAbali
aLandha – measured and accepted
mAl ennum – she says that he is the great one;
mAl – for her love
inam – being a match
mozhiyAL – having speech
iLam padi – tender natured
ivaLukku – on her matter

en ninaindhirundhAy – what are you thinking?

(leaving paramapadham)
idavendhai – having arrived in thiruvidavendhai
endhai pirAnE – Oh lord of my clan!
sollu – You should mercifully speak a word.

Simple translation

She is not smiling at her friends with her teeth which can defeat pomegranate seeds; she is not decorating her bosoms which are beautiful together, with sandalwood paste; she is not applying black pigment in her two eyes which resemble kuvaLai flower in pond; she is not wearing beautiful, distinguished flowers in her hair; she says that emperumAn is the great one who accepted and measured the earth which is surrounded by ocean where precious items originate from, while going and accepting water from mahAbali; what are you thinking in the matter of parakAla nAyaki who is tender natured and whose speech matches her love? Oh lord of my clan who has arrived in thiruvidavendhai! You should mercifully speak a word.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

thuLam padu muRuval – thuLam indicates mAdhuLam (pomegranate). That is usually compared to teeth. That is spoken about; [alternative explanation] nanjIyar would mercifully say “A thamizh scholar explains thuLam to be stem of peacock feather”. That is compared in the context of the white colour. padugai – occurring; the smile which reveals the teeth; [that is] when we see the teeth, we are reminded of pomegranate seeds. Alternative explanation – being destroyed; speaking about being won over by the smile. Both these examples are spoken about.

thOzhiyarkku aruLAL – Due to her distress, she will not smile in front of her mothers. Now, this is the main wealth of her lord. He will become engaged with that smile as said in SrI rAmAyaNam AraNya kANdam 63.12 “kAnthasmithA” (one who has a gentle smile). That smile makes her friends sustain. Thus, she is making her friends who seek her smile, to starve. When she smiles to reveal her joy after uniting with the lord, they will live by having that as their sustenance.

thuNai mulai … – She starved her lord also.

thuNai mulai – Not having any other match, her bosoms can only be compared to each other.

sAndhu koNdu aNiyAL – If only she had set out to decorate her bosoms with sandalwood paste expecting his arrival, he would think “My arrival is desirable for her” and have scope to engage with her. Thus, she is not giving that opportunity to him.

kuLam … – She is not decorating her eyes which resemble kuvaLai flower blossomed from a perennial pond, for the sake of adding auspiciousness. Since these eyes are enjoying emperumAn who is an ocean of qualities which is similar to an ocean of precious gems, they need not be decorated with anything else. Now, the black pigment decoration is to add auspiciousness. Only when she decorates her eyes with black pigment, will he have the opportunity to engage with her. She is not allowing that.

kOlam … – She is not decorating her hair, which is usually decorated with a mix of flowers instead of a single flower, with any flower. Since she is known as said in thiruvAimozhi 10.10.2vAsanjey pUnguzhalAL” (having distinguished, divine hair which brings great fragrance), she need not decorate it separately with flowers, but does so for auspiciousness. Even that is not done now. Her eliminating the decoration for the places which are desirable for the lord, is to eliminate the aspects which sustain him.

vaLam … – emperumAn who commonly protects everyone, is ignoring me.

vaLam padu munnIr – Ocean.

mAl ennum – One who is mad about protecting the entities which are protected by him. He is only ignoring parakAla nAyaki.

mAl ina mozhiyAL – One who has speech which matches her love. It appears as if her love overflowed and became words.

iLam padi ivaLukku – For the one who is in a youthful state. For the one who is tender natured. parakAla nAyaki is more tender than sIthAp pirAtti who was separated from you and placed in aSOka vanam, who still said as in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 30.30 “… thath thasya sadhruSam bhavEth” (it will be appropriate for SrI rAma, who is capable of annihilating enemies, to agitate lankA with his arrows and redeem me). It is well known that parASara bhattar mercifully said – thirumangai AzhwAr’s tenderness is such that he cannot tolerate too much union and too much separation similar to the tender persons who can neither eat more nor less.

ivaLukku … – What are you, who have arrived and mercifully resided in thiruvidvendhai knowing about her nature, to unite with her, thinking in your divine heart?

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ಶ್ಲೋಕ 61 – 65

Published by:

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ

<< ಶ್ಲೋಕ 51-60

ಶ್ಲೋಕ-61 – ” ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನನದ ಆಭಿಜಾತ್ಯವನ್ನು ಹೋಂದಿದವವರಲ್ಲವೇ ಕೃಪಣನಾಗೆ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದೀರಿ ?”, ಎಂದು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಕೇಳಲು, ” ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕುಲದಲ್ಲಿಜನಿಸಿದರು ನನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ಪಾಪದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸು. “, ಎಂದು ಆಳವಂದಾರ್ ಹೆಳುತಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಿತ್ವಾSಹಮ್ ವಮ್ಶೇ ಮಹತಿ ಜಗತಿ ಖ್ಯಾತಯಶಸಾಮ್ಶುಚೀನಾಮ್
ಯುಕ್ತಾನಾಮ್ ಗುಣ ಪುರುಷ ತತ್ವಸ್ತಿ ತಿವಿದಾಮ್ |
ನಿಸರ್ಗಾದೇವ ತ್ವಚ್ಚರಣ ಕಮಲೈಕಾನ್ತ ಮನಸಾಂ

ಅದೋ£ದ:ಃಪಾಪಾತ್ಮಾ ಶರಣದ! ನಿಮಜ್ಜಾಮಿ ತಮಸಿ ||

ಶರಣವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುವ ಭಗವಂತನೇ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರು, ಶುದ್ಧರೂ, ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಇರಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರೂ, ಚಿತ್-ಅಚಿತ್ಗಳನ್ನು ತತ್ತ್ವತಃ ಅರಿತವರೂ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಪಾದಗಳಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಕರಾದರಾದ ಮಹನೀಯರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಪಾಪಗಳ ರೂಪವೇಯಾಗಿರುವ ನಾನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೆ ಕೆಳಕೆಳಗೆ ಮುಳುಗುತಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ-62 – “ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಾವು?”, ಎಂದು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಕೇಳಲು, ಆಳವಂದರ್ (ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ) ಹೇಳಿದ “ಪಾಪಾತ್ಮಾ”ವನ್ನೇ ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮರ್ಯಾದಃ ಕ್ಷುದ್ರಶ್ ಚಲಮತಿರಸೂಯಾಪ್ರಸವಭೂಃ
ಕ್ರುತGನೋ ದುರ್ಮಾನೀ ಸ್ಮರಪರವಶೋ ವನ್ಚನಪರಃ |
ನೃಶಮ್ಸಃ ಪಾಪಿಶ್ಟಃ ಕಥಮಹಮಿತೋ ಧುಃಖಜಲದೇಃ
ಅಪಾರಾದುತ್ತೀರ್ಣಸ್ ತವ ಪರಿಚರೇಯಮ್ ಚರಣಯೋಃ ||

ವೇದದಮಿತಿಅಯನ್ನು ದಾಟಿದವನು, ಕ್ಷುದ್ರವಿಷಯಗಆಳನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವವನು, ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಕನು, ಅಸೂಯೆಯ ಮೂಲವಾದವನು (ಅದಕ್ಕೇ ಸಶ್ರಯನಾದವನು), ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡುವವನು, ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ದುರಭಿಮಾನವುಳ್ಳವನು, ಕಾಮಾಸಕ್ತನು, ವಂಚಕನು, ಕ್ರೂರಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದವನಾದ ನಾನು ಈ ಅಪಾರವಾದ ಧುಃಖಸಾಗರವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆ.

ಶ್ಲೋಕ-63 – “ತಿಳಿದೇ ಮಾಡಿದ ಆಪರಾದಗಳಾನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಕೇಳಲು ಆಳವಂದಾರ್, “ಕಾಕಾಸುರನು (ಕಾಗೆಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಂದ್ರನಮಗ ಜಯಂತನು) ಹಾಗು ಶಿಶುಪಾಲನು ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ನೀನು ನನ್ನ ಅಪರಾದಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ”.
ರಘುವರ! ಯದಭೂಸ್ತ್ವಮ್ ತಾದ್ರುಶೋ ವಾಯಸಸ್ಯ
ಪ್ರಣತ ಇತಿ ದಯಾಳೂರ್ ಯಚ್ಚ ಚೈದ್ಯಸ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ಣ! |
ಪ್ರತಿಭವಮ್ ಅಪರಾದ್ದುರ್ ಮುಗ್ದ! ಸಾಯುಜ್ಯದೋ$ಭೂಃ
ವದ ಕಿಮಪದಮಾಗಸ್ತಸ್ಯ ತೇ$ಸ್ತಿ ಕ್ಶಮಾಯಾಃ ||

ರಘುಕುಲೋತಮ್ಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮನೇ! ಶರಣಾಗತನೆಂದು ಮಹತ್ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾಕಾಸುರನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೊರವಿಲ್ಲವೆ? ದೋಶಗಳನ್ನೆ ಅರಿಯದ ಕೃಷ್ಣನೆ! ಜನ್ಮಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅಪರಾದಗಳನ್ನೆ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಚೇದಿಕುಲದ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಲ್ಲದ ಪಾಪವು ಯಾವುದೆಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ.

ಶ್ಲೋಕ-64 – “ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವೆ, ಅದುವೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ ”, ಎಂದು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಕೇಳಲು, ಸಮುದ್ರತರದಲ್ಲಿ ನೀನು (ಶರಣಾಗತರೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನೆಂಬ) ವ್ರತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತನಾದಾಗೆ, ಆ ವ್ರತವು ನನ್ನನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿತೋ ?”, ಎಂದು ಆಳವಂದಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನನು ಪ್ರಪನ್ನಸ್ ಸಕ್ರುದೇವ ನಾತ!
ತವಾಹಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚಮಾನಃ |
ತವಾನುಕಂಪ್ಯ: ಸ್ಮರತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮ್
ಮದೇಕವರ್ಜಮ್ ಕಿಮಿದಮ್ ವ್ರತಮ್ ತೇ ||

ಹೇ ಭಗವಂತನೇ! “ನಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಹಾಗು “ನಿನ್ನನ್ನೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಾನು, ([ರಾಮ-ರಾವಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ] ವಿಭೀಶಣನಿಗೇ ಮಾಡಿದ) ಪ್ರತಿಜ್ಞೇಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನು; ನಿಮ್ಮ (ಈ) ವ್ರತವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಜಿಸಿ ಮಾಡಿದೆಯೋ.

ಶ್ಲೋಕ-65 – “ ರಾಮೋ ದ್ವಿರ್ ನಾಭಿಭಾಶತೇ”( ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಮ್
ಅಯೋದ್ಯಾ ಕಾಣ್ಡಮ್ 18.30 ರಾಮನು ಎರಡು ವಿದದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯನು) ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಜ್ಞೇಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, ನನ್ನ ಗುಣ ದೋಹಗಳೆರಡನ್ನು ಉಪೇಕ್ಶಿಸಿ, ಜ್ಞಾನಗ್ರಹಣಾದರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗು (ಪೌತ್ರರಾದ ರೂಪವಾದ) ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಪೆರಿಯ ಮುದಲಿಯಾರೋಂದಿಗೆ (ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳು) ಇರುವ ಸಂಬಂದವನೇ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು.” ಎಂದು ಆಳವಂದಾರ್ ಹೇಳಲು, “ಈ ಆಶ್ರಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರೆಯು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವೆ.” ಎಂದು ಈಶ್ವರನು ಹೇಳಿ ವರವನ್ನು ಆಳವಂದಾರಿಗೆ ನೀಡಿದನು, ಸಂತ್ರುಪ್ತರಾಗಿ ಆಲವಂದಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು [ಪ್ರಬಂದವನ್ನು] ಪೂರ್ಣಗೋಳಿಸಿದರು.
ಅಕೃತ್ರಿಮ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರ್ಷಾವದಿಮ್ ಆತ್ಮವನ್ತಮ್ |
ಪಿತಾಮಹಮ್ ನಾತಮುನಿಮ್ ವಿಲೋಕ್ಯ
ಪ್ರಸೀದ ಮತ್ವೃತ್ತಮ್ ಅಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ||

[ಹೇ ಭಗವಾನೇ!] ನನ್ನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಪಂಕಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜಭಕ್ತಿಯ ಕಾಷ್ಠೆಯಾದವರು, ಆತ್ಮಜ್ಞ್ನರಾದರು ನನ್ನ ಪಿತಾಮಹರರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-61-to-65-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

रामानुस नूट्रन्ददि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – पाशुर 81 से 90

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:

रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या

<< पाशुर 71 से 80 

पाशुर ८१: वों स्वयं श्रीरामानुज स्वामीजी को समर्पण करते हैं कि वों कैसे श्रीरामानुज स्वामीजी द्वारा संशोधित किए गये हैं और कहते हैं उनके कृपा के समान ओर कुछ नहीं हैं।

सोर्वु इन्ऱि उन्दन् तुणै अडिक्कीळ्त् तोण्डुपट्टवर् पाल्
सार्वु इन्ऱि निन्ऱ एनक्कु अरन्गन् सेय्य ताळ् इणैगळ्
पेर्वु इन्ऱि इन्ऱु पेऱुत्तुम् इरामानुस इनि उन्
सीर् ओन्ऱिय करुणैक्कु इल्लै माऱु तेरिवुऱिले

मैं उन जनों से जूड़ा हुआ नहीं था जो आपके चरण कमलों के दास हैं और जो अपने मन को और कहीं नहीं लगाते थे। हे श्रीरामानुज ! जिन्होने आज मुझे श्रीरंगनाथ भगवान के लाल दिव्य चरण कमल दिये जो एक दूसरे को पूरक हैं और जो उनके दिव्य काले रूप के रंग से पूर्ण भिन्न हैं। इस बात का विवेचन करने पर यही सिद्ध होता है कि आपकी कृपा सर्वथा उपमानरहित है ।

पाशुर ८२: श्रीरंगामृत स्वामीजी बड़े प्रसन्नता से कहते हैं कि श्रीरामानुज स्वामीजी, जिन्होंने उन्हें ,श्रीरंगनाथ भगवान से जुड़ जानेकी निर्देश दिया, वे  धर्मनिष्ठ मानव हैं।

तेरिवु उऱ्ऱ ज्ञानम् सेऱियप् पेऱादु वेम् ती विनैयाल्
उरु अऱ्ऱ ज्ञानत्तु उळल्गिन्ऱ एन्नै ओरु पोळुदिल्
पोरु अऱ्ऱ केळ्वियनाक्कि निन्ऱान् एन्न पुण्णीयनो
तेरिवु उऱ्ऱ कीर्त्ति इरामानुसन् एन्नुम् सीर् मुगिले

सुप्रसन्न विवेक से विरहित होकर अतिक्रूरपापों के फलतया कृत्याकृत्यविवेक खोकर दुःख पानेवाले मुझको एक क्षण भर में अन्यादृश बहुश्रुत (माने बहुत उपदेश सुनकर ज्ञानी बननेवाला) बनानेवाले, सुप्रसिद्ध कीर्तियुत और कालमेघसदृश परमोदार श्री रामानुज स्वामीजी अनुपम परम धार्मिक हैं। सर्वथा पापी व अज्ञानी मुझको एक क्षण में विलक्षण ज्ञानी बनानेवाले श्री स्वामीजी का यश,औदार्य और धार्मिकत्व दूसरे व्यक्ति में नहीं देखे जा सकते।

 पाशुर ८३: श्रीरामानुज स्वामीजी उन्हें पूछते हैं कि “क्या शरणागति करना सामान्य नहीं हैं?” श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं कि वें उन जनों में नहीं हैं जो भगवान के शरण हुए हैं और श्रीवैकुंठ प्राप्त करतें  हैं । परन्तु वें आपके उदारता से आपके दिव्य चरण कमलों में शरण होकर मोक्ष प्राप्त करता हैं।

सीर् कोण्डु पेर् अऱम् सेय्दु नल् वीडु सेऱिदु एन्नुम्
पार् कोण्ड मेन्मैयर् कूट्टन् अल्लेन् उन् पदयुगमाम्
एर् कोण्ड वीट्टै एळिदिनिल् एय्दुवन् उन्नुडैय
कार् कोण्ड वण्मै इरामानुस इदु कण्डु कोळ्ळे

हे श्रीरामानुज स्वामिन्! शमदम इत्यादि आत्मगुणोपेत होकर, शरणागतिरुप श्रेष्ठ धर्म का अनुष्ठान कर, फलतया मोक्षरूप परमपुरुषार्थ पानेके दृढ़ निश्चयवाले, प्रसिद्ध प्रभाववाले महात्माओं की गोष्ठी में मैं नहीं मिलूंगा; किंतु बडी सरलता से आपके उभयपादारविंदरूप परमविलक्षण मोक्ष पाऊंगा। मेरा यह अध्यवसाय भी आपके सीमातीत औदार्य का फल है; यह तो आप ही स्वयं जानते हैं।

 पाशुर ८४: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं उन्हें भविष्य में और भी लाभ प्राप्त करना हैं परन्तु अभी तक जो लाभ प्राप्त हुये हैं उसका कोई अन्त हीं नहीं हैं।

कण्डु कोण्डेन् एम् इरामानुसन् तन्नै काण्डलुमे
तोण्डु कोण्डेन् अवन् तोण्डर् पोन् ताळिल् एन् तोल्लै वेम् नोय्
विण्डु कोण्डेन् अवन् सीर् वेळ्ळ वारियै वाय् मडुत्तु इन्ऱु
उण्डु कोण्डेन् इन्नम् उऱ्ऱन ओदिल् उलप्पु इल्लैये

मैंने आज श्री रामानुज स्वामीजी के दर्शन किये; (अर्थात् उनके स्वरूप स्वभावादियों को ठीक जान लिया;) दर्शन के समय ही उनके भक्तों के मनोहर श्रीपादों की भक्ति पायी; और (उससे) अपने समस्त पाप खो लिए; उन आचार्य-सार्वभौम के कल्याण गुणामृतसागर का आस्वादन भी किया। इस प्रकार मेरे उपलब्ध-कल्याण परंपरा सत्य ही वर्णनातीत है।

 पाशुर ८५: “आपने कहा कि आपने श्रीरामानुज स्वामीजी को जैसे हैं वैसे देखा हैं। आपने यह भी कहा कि आप उनके दासों के श्रीचरण  कमलों में दास हैं। आप इन दोनों में किसमे अधिक शामिल हैं?” वें कहते हैं उनके आत्मा का श्रीरामानुज स्वामीजी के चरण कमलों को छोड़कर और कोई शरण नहीं हैं। 

ओदिय वेदत्तिन् उट्पोरुळाय् अदन् उच्चि मिक्क
सोदियै नादन् एन अऱियादु उळल्गिन्ऱ तोण्डर्
पेदैमै तीर्त्त इरामानुसनैत् तोळुम् पेरियोर्
पादम् अल्लाल् एन्दन् आरुयिर्क्कु यादु ओन्ऱुम् पऱ्ऱिल्लैये

पठ्यमान वेदों के परम तत्पर्यभूत और वेदों के शिरोभूत उपनिषदों से प्रतिपाद्य परंज्योतिस्वरूप (अथवा उपनिषदों में स्पष्टतया प्रतिपाद्य) श्रीमन्नारायण को सर्वशेषि जानने में अशक्त, और अत एव देवतान्तरभजन करनेवाले पामरों का अज्ञान मिटानेवाले श्री रामानुज स्वामीजी के भक्तों के सिवाय मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। परंतु यह अर्थ समझने में अशक्त मुर्खलोग देवतान्तरों की सेवा करने लगे। श्री रामानुज स्वामीजी ने इनकी यह मूर्खता मिटा दी।

 पाशुर ८६: यह स्मरण करना कि वें उन लोगों से प्रीतिमय थे जो सांसारिक सुखों की ओर शामिल थे, वें कहते हैं कि अब वें ऐसे नहीं करेंगे और जो श्रीरामानुज स्वामीजी का ध्यान करेंगे वें उन पर राज्य करने योग्य हैं।

पऱ्ऱा मनिसरैप् पऱ्ऱी अप्पऱ्ऱु विडादवरे
उऱ्ऱार् एन उळन्ऱु ओडि नैयेण् इनि ओळ्ळिय नूल्
कऱ्ऱार् परवुम् इरामानसनैक् करुदुम् उळ्ळम्
पेऱ्ऱार् यवर् अवर् एम्मै निन्ऱु आळुम् पेरियवरे

क्षुद्र मानवों का आश्रयण करके, एक क्षण भर के लिए भी उनका संग नहीं छोड़ते हुए, उनको ही परमबांधव मान कर, उनके पीछे पीछे ही दौडते हुए, उनकी सेवा कर मैंने अब तक जो दुःख पाया ऐसा दुःख अबसे नहीं पाऊंगा । श्रेष्ठ शास्त्रों के वेत्ता महात्माओं से संस्तुत श्रीरामानुज स्वामीजी का ही अपने मन से ध्यान करनेवाले महात्मा लोग ही अब सदा के लिए हमारे शेषी हैं।

 पाशुर ८७: जब स्मरण किया गया कि यह कलियुग हैं और वह उन्हें स्थिर नहीं रहने देगा वें कहते हैं कि कली उन्हीं  पर प्रहार करेगा जो श्रीरामानुज स्वामीजी द्वारा प्रदान किए गये ज्ञान में निरत नहीं रहते हैं।

पेरियवर् पेसिलुम् पेदैयर् पेसिलुम् तन् गुणन्गट्कु
उरिय सोल् एन्ऱुम् उडैयवन् एन्ऱु एन्ऱु उणर्विल् मिक्कोर्
तेरियुम् वण् कीर्त्ति इरामानुसन् मऱै तेर्न्दु उलगिल्
पुरियुम् नल् ज्ञानम् पोरुन्दादवरैप् पोरुम् कलिये

“ज्ञानी लोग स्तुति करें, अथवा अल्पज्ञ स्तुति करें”, गुरुजी के शुभगुण उनकी वाणी के अनुगुण ही होते हैं, यों कहते हुए महात्मा लोग जिनका यशोगान करते हैं, ऐसे श्रीरामानुज स्वामीजी से वेदों का विवेचनपूर्वक इस धरातल पर उपदिष्ट श्रेष्ठ ज्ञान नहीं पानेवाले भाग्यहीन मानव कलिपुरुष से पीड़ित होते हैं। श्री रामानुज स्वामीजी का यशोगान करने के विषय में अज्ञप्राज्ञविभाग होता ही नहीं। दोनों की स्तुति एक समान ही प्रतीत होगी; क्योंकि उनकी महिमा सागर की भांति अथाह रहती है और कोई भी उसको पार नहीं कर सकता। फिर अज्ञकृत स्तुति की अपेक्षा विशेषज्ञ कृत स्तुति में कौनसी विशेषता रह सकेगी? कुछ नहीं। ऐसे महावैभववाले उन्होंने समस्त वेदों का ठीक विवेचन करके सबके योग्य श्रेष्ठ उपदेश दिया। परंतु कोई कोई, कलिपुरुष के भक्त उस उपदेश से लाभ नहीं लेना चाहते। अहो उनकी भाग्यहीनता!

पाशुर ८८: श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं, वें श्रीरामानुज स्वामीजी की प्रशंसा करेंगे, जो सिंह के समान हैं, जो इस संसार में कुदृष्टिवालों (जो वेदों को गलत तरीके से व्याख्या करते हैं) जो बाघ के समान हैं, उनका नाश करने हेतु अवतार लिए हैं ।

कलि मिक्क सेन्नेल् कळनिक् कुऱैयल् कलैप् पेरुमान्
ओलि मिक्क पाडलै उण्डु तन् उळ्ळम् तडित्तु अदनाल्
वलि मिक्क सीयम् इरामानुसन् मऱै वादियराम्
पुलि मिक्कदु एन्ऱु इप् पुवनत्तिल् वन्दमै पोऱ्ऱुवने

अत्यधिक धान उपजनेवाले “कुरैयल” नामक स्थल में अवतीर्ण अप्रतिमविद्वान कलिवैरीसूरी( श्री परकालसूरी) से अनुगृहीत दिव्यश्रीसूक्तियों का अनुभव करके उससे पोषितचित्त एवं सम्प्राप्तज्ञानवाले श्रीरामानुजस्वामीजी नामक सिंहराज, यों कहते हुए कि,” इस धरातल पर वेदों का अपार्थ करनेवाले दुर्वादी रूप बाघ बहुत बढ़ गये”, (उन्हें दंड देने के लिए) यहां अवतीर्ण हुए। आपके इस यशका कीर्तन करूँगा। लोक में बहुत बढे हुए दुर्मतों का विनाश करने के लिए श्रीरामानुज नामक सिंह का अवतार हुआ। उन्होंने, “तिरुक्कुरैयलूर” नाम से प्रसिद्ध दिव्यक्षेत्र में अवतीर्ण, अप्रतिम विद्वत्सार्वभौम, श्री परकालसूरी से अनुगृहीत छे दिव्यप्रबंधों का ठीक अध्ययन कर उससे ज्ञान-वैशद्य प्राप्त किया।

 पाशुर ८९: पिछले पाशूर में श्रीरंगामृत स्वामीजी कहते हैं, वें श्रीरामानुज स्वामीजी कि प्रशंसा करेंगे। वें श्रीरामानुज स्वामीजी को उनके प्रशंसा के संभन्ध में अपने भय के विषय को बताते हैं।

पोऱ्ऱु अरुम् सीलत्तु इरामानुस निन् पुगळ् तेरिन्दु
साऱ्ऱुवनेल् अदु ताळ्वु अदु तीरिल् उन् सीर् तन्नक्कु ओर्
एऱ्ऱम् एन्ऱे कोण्डु इरुक्किलुम् एन् मनम् एत्ति अन्ऱि
आऱ्ऱगिल्लादु इदऱ्केन् निनैवाय् एन्ऱिट्टन्जुवने

यथार्थ स्तुति करने को अशक्य शीलगुण-परिपूर्ण, हे श्रीरामानुज स्वामिन्! मैं तो यह अर्थ ठीक समझ सकता हूं कि यदि मैं आपके दिव्यगुण जान कर उनकी स्तुति करूं तो (मुझ नीच से कीर्तित होने के कारण) आपको दोष लगेगा, और यदि मैं स्तुति न करूं, तो ही आपके गुणों की महिमा बढ़ेगी। तथापि मेरा मन (आपके गुणों की) स्तुति किये विना शांत न हो सकता है। यह सोचता हुए  कि इस विषय में आपका अभिप्राय कौन-सा होगा, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं।

 पाशुर ९०: श्रीरंगामृत स्वामीजी को भय से मुक्त करने हेतु श्रीरामनुज स्वामीजी उन्हें बहुत करुणा भरी नेत्रों से देखते हैं। भय मुक्त होने के पश्चात उन्हें खेद होता हैं कि जिनके पास अच्छा ज्ञान हैं वें स्वयं को श्रीरामानुज स्वामीजी कि मन, वाखी और शरीर से प्रशंसा कर ऊपर नहीं उठाते हैं और इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं।

निनैयार् पिऱवियै नीक्कुम् पिरानै इन्नीळ् निलत्ते
एनै आळवन्द इरामानुसनै इरुन्गविगळ्
पुनैयार् पुनैयुम् पेरियवर् ताळ्गळिल् पून्दोडैयल्
वनैयार् पिऱप्पिल् वरुन्दुवर् मान्दर् मरुळ् सुरन्दे

जो मानव, संसार दुःख मिटानेवाले परमोपकारक, और मेरा उद्धार करने के लिए ही इस भूतल पर अवतीर्ण, श्रीरामानुज स्वामीजी का ध्यान नहीं करते, उनकी स्तुति नहीं करते और ऐसी स्तुति करनेवाले सज्जनों की पुष्पमालाओं से अर्चना नहीं करते, ऐसे भाग्यहीन जन अत्यधिक अज्ञान से समावृत होकर, संसार में ही पडे रहकर दुःख भोगेंगे।

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-81-90-simple/

अडियेन् केशव् रामानुज दास्

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.7.1 – thivaLum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Seventh decad

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

thivaLum veNmadhi pOl thirumugaththarivai
     sezhungadal amudhinil piRandha
avaLum ninnAgaththiruppadhum aRindhum
     Agilum Asai vidALAl
kuvaLaiyam kaNNi kolliyam pAvai
     sollu nin thAL nayandhirundha
ivaLai un manaththAl en ninaindhirundhAy?
     idavendhai endhai pirAnE!

Word-by-Word meanings

thivaLum – shining
veL – whitish
madhipOl – like moon
thiru – beautiful
mugaththu – having divine face
arivai – one who is in her youth (age group of 19 to 24)
sezhu – vast
kadal – born in the ocean
amudhinil – in the nectar
piRandha – one who is born in
avaLum – that periya pirAttiyAr
nin – your highness’
Agaththu – in the divine chest
iruppadhum – being mercifully present
aRindhum – even after knowing
Agilum – still
Asai – desire towards your highness (my daughter)
vidAL – not giving up;
am – beautiful
kuvaLai – like kuvaLai flower
kaNNi – having beautiful eyes
kolli – made in kolli mountain
am – beautiful
pAvai – having beauty like that of a doll
nin – your highness’
thAL – divine feet
nayandhu irundha – one who is desiring for
ivaLai – in her matter
un manaththAl – in your divine heart
en ninaindhirundhAy – what are you thinking?

(leaving paramapadham)
idavendhai – having arrived in thiruvidavendhai
endhai pirAnE – Oh lord of my clan!
sollu – You should mercifully speak a word.

Simple translation

Even after knowing that periya pirAttiyAr, who is having shining, whitish moon like beautiful, divine face, who is in her youth, and is born from the nectar which was born from the vast ocean, is mercifully residing on your highness’ divine chest, still my daughter parakAla nAyaki, is not giving up the desire towards your highness; she is having beautiful eyes which resemble kuvaLai flower and is having the beauty of a beautiful doll made in kolli mountain; what are you thinking in your divine heart in the matter of my daughter who is having desire towards your highness’ divine feet? Oh lord of my clan who has arrived in thiruvidavendhai! You should mercifully speak a word.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

thivaLum … – The boundless desire of parakAla nAyaki is explained here. When someone who is more knowledgeable/capable becomes immersed in the experience, the one who is looking from the shore should naturally try to escape from drowning.

thivaLum veNmadhipOl – Here periya pirAttiyAr’s greatness of even being able to immerse in such great enjoyment of bhagavAn is highlighted.

thivaLum – Shining. Alternatively – the lustre due to shining is highlighted.

veNmadhipOl – Being whitish due to the youthfulness. Here, not being satisfied even after enjoying emperumAn eternally is indicated.

thirumugaththu – Since the moon will not be an exact match for the radiance in her face, the face is said to be thirumugam (divine face). It is said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 3.28 “chandhra kAnthAnanam rAmam athIva priyadharSanam” (SrI rAma who is having beautiful face like moon; he is more pleasing than moon). That is – being without dark spots and not waning. The face is like an unchanging moon which is wholly enjoyable.

arivai – Even without the facial lustre, her youth is such that it will make others become immersed in her. This is her youth.

Further, her birth is explained.

sezhum kadal amudhinil piRandha – First there is the milk ocean, which becomes extraneous pulp where the nectar is the essence; now the nectar too becomes extraneous pulp and she is born as the essence. It is said in periya thirumozhi 6.1.2 “viNNavar amudhuNa amudhil varum peN amudhu” (As the dhEvas consume the nectar, periya pirAttiyAr is the real nectar who came out of that nectar which was consumed by dhEvas). While he [emperumAn] was praised for his magnanimity for churning the ocean to help the dhEvas, in reality, he churned to fulfil his own desire.

avaLum – Even such periya pirAttiyAr who is great by her beauty and birth.

nin Agaththu – The chest which is desirable even for such periya pirAttiyAr. She resides there with constant fear thinking “Will I lose my residence in this chest?” as said in thiruvAimozhi 6.10.10 “agalagillEn iRaiyum” (I will not leave even for a moment).

iruppadhum – Remaining implies being together with him; she cannot tolerate the separation.

aRindhum – We cannot say that parakAla nAyaki desired for emperumAn without knowing that periya pirAttiyAr is present on his divine chest. The one who pursued emperumAn considering periya pirAttiyAr’s presence as her main support.

Agilum Asai vidALAl – The reason for her desire is periya pirAttiyAr’s presence there as she thinks “Why would I miss out when periya pirAttiyAr is present there?” That is the main support for her desire.

kuvaLai am kaNNi – Here, parakAla nAyaki’s greatness over periya pirAttiyAr’s greatness is explained. For periya pirAttiyAr, the collective beauty of the face was explained by saying “thirumugam”. Here parakAla nAyaki’s greatness is indicated by “kuvaLai am kaNNi” where the beauty of each part is explained. Just as periya pirAttiyAr’s eyes are more beautiful than emperumAn’s eyes as said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 16.21 “asithEkshaNA” (one with dark eyes), parakAla nAyaki’s eyes are more beautiful than periya pirAttiyAr’s eyes.

kolli am pAvai – There is a doll in kolli mountain. In thamizh literature, this doll is shown as the example for physical beauty. There can be no comparison for her birth; one has to draw a picture or sculpt a statue in a perfect manner to compare with her.

sollu – It is not that you would not have thought about a solution for this; but thinking for such solution is not sufficient; you have to mercifully speak a word to eliminate our fear as said in SrI bhagavath gIthA 18.66 “mA Sucha:” (do not grieve).

nin thAL nayandhu irundha – This is another greatness of parakAla nAyaki over periya pirAttiyAr; periya pirAttiyAr desired for his chest; parakAla nAyaki is desiring for his divine feet. Those who know emperumAn’s greatness, will desire for his chest; those who know the greatness of emperumAn who is with periya pirAttiyAr, will desire for his divine feet only.

ivaLai – Since the mother is not satisfied with praising her daughter enough, she is pointing to her and saying “ivaLai” (her).

un manaththAl – What are you thinking in your divine heart where you can give solution even for those who are totally away from you?

un manaththAl – I have given up finding a solution with my heart. Now, what are you thinking in your heart?

idavendhai endhai pirAnE – Oh lord of my clan, who has arrived and stood in thiruvidavendhai to save those who have lost their way to the unshakable, great abode of paramparadham! As said in thirunedundhANdagam 10 “pinnAnAr vaNangum sOdhi” (The radiant one who is worshipped by those who lost that opportunity previously).

sollu – This is the verb.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org