Monthly Archives: January 2022

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ -71 ರಿಂದ 80 ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ << 61-70 ಪಾಸುರಗಳು

ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪಾಸುರಂ . ಅವರ ವಿನಂತಿ ಕೇಳಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡಿ ,ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಅಮುಧನಾರರ ಜ್ಞಾನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ಅಮುಧನಾರ್ ಬಹಳ ತೃಪ್ತರಾದರು.

ಶಾರ್ನ್ದದು  ಎನ್ ಶಿಂದೈ ಉನ್ ತಾಳಿಣೈಕ್ಕೀೞ್ ಅನ್ಬು ತಾನ್ ಮಿಗವುಂ

ಕೂರ್ನ್ದದು ಅತ್ತಾಮರೈತ್ ತಾಳ್ಗಳುಕ್ಕು ಉನ್ ತನ್ ಗುಣಂಗಳುಕ್ಕೇ 

ತೀರ್ನ್ದದು ಎನ್ ಶೈಗೈ ಮುನ್ ಶೈವಿನೈ  ನೀ ಶೈವಿನೈ ಅದನಾಲ್

ಪೇರ್ನ್ದದು ವಣ್ಮೈ  ಇರಾಮಾನುಶ ಎಮ್ ಪೆರುಂ ತಗೈಯೇ 

ಓ ರಾಮಾನುಜ ಉದಾತ್ತತೆಯ ಗುಣವುಳ್ಳವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ! ನನ್ನ ಅಲೆದಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದ ಕಮಲದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾದವು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾದವು.

ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೈತ್ತನನ್ ತೀಯ ಸಮಯಕ್ ಕಲಗರೈ ಕಾಶಿನಿಕ್ಕೇ

ಉಯ್ತ್ತನನ್ ತೂಯ  ಮಱೈ ನೆಱಿ ತನ್ನೈ ಎನ್ಱು  ಉನ್ನಿ ಉಳ್ಳಂ

ನೆಯ್ತ ಅನ್ಬೋಡು ಇರುಂದು ಏತ್ತುಂ ನಿಱೈ ಪುಗೞೋರುಡನೇ

ವೈತ್ತನನ್ ಎನ್ನೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮಿಕ್ಕ ವಣ್ಮೈ  ಸೆಯ್ದೇ      

ರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರನ್ನು [ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ] ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವೇದಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಣ್ಮೈಯಿನಾಲುಮ್ ತನ್ ಮಾಧಗವಾಲುಮ್ ಮದಿ ಪುರೈಯುಂ

ತಣ್ ಮೈ ಯಿನಾಲುಮ್  ಇತ್ ತಾರಣಿಯೋರ್ಗಟ್ಕುತ್ ತನ್ ಶರಣಾಯ್

ಉಣ್ಮೈ  ನಲ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ಉರೈತ್ತ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಉನ್ನುಮ್

ತಿಣ್ಮೈ  ಅಲ್ಲಾಲ್ ಎನಕ್ಕು ಇಲ್ಲೈ ಮಱ್ಱು ಓರ್ ನಿಲೈ ತೇರ್ನ್ದಿಡಿಲೇ 

ರಾಮಾನುಜರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ [ಮತ್ತು  ಯಾರನ್ನೂ ಕೀಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ] ಉಪದೇಶಿಸುವ ಮಹಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತರರ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಚಂದ್ರನ ತಂಪು ಅವನಿಗಿದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಜನರಿಗೆ [ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ] ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರದ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಇತರ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸುಲಭತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುದನಾರ್  ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ತೇರಾರ್ ಮಱೈಯಿನ್ ತೀಱಂ  ಎನ್ಱು  ಮಾಯವನ್ ತೀಯವರೈಕ್

ಕೂರ್ ಆೞಿ ಕೊಣ್ದು ಕುಱೈಪ್ಪದು ಕೊಣ್ಡಲ್ ಅನೈಯವಣ್ಮೈ

ಏರ್ ಆರ್ ಗುಣತ್ತು  ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಅವ್ವೆೞಿಲ್ ಮಱೈಯಿಲ್

ಸೇರ್ದವರೈಚ್ ಚಿದೈಪ್ಪದು ಅಪ್ಪೋದು ಒರು ಸಿಂದೈ  ಸೆಯ್ದೇ    

ವೇದಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿದವರನ್ನು ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ದೈವಿಕ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಮೇಘದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ, ಅನೇಕ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮುಧಾನಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರೂ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುವರು .

ಸೆಯ್ತ ಲೈಚ್ ಚಂಗುಂ ಶೆೞು ಮುತ್ತಂ  ಈನುಮ್  ತಿರು ಅರಂಗರ್

ಕೈತ್ತಲತ್ತು  ಆೞಿಯುಂ ಸಂಗಮುಂ ಏನ್ದಿ  ನಂ ಕಣ್  ಮುಗಪ್ಪೇ

ಮೊಯ್ತ್ತು ಅಲೈತ್ತು ಉನ್ನೈ ವಿಡೇನ್  ಎನ್ಱು  ಇರುಕ್ಕಿಲುಮ್ ನಿಂ ಪುಗ ೞೇ

 ಮೊಯ್ತ್ತು ಅಲೈಕ್ಕುಂ ವಂದು ಇರಾಮಾನುಶ ಎನ್ನೈ ಮುಱ್ಱುಂ ನಿನ್ಱೇ

ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಂಖಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ರ  ಮತ್ತು ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿ “ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು”, ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಗುಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತವೆ, ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ತನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮುಧನಾರ್  ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿನ್ಱ ವನ್ ಕೀರ್ತಿಯುಂ ನೀಳ್ ಪುನಲುಮ್ ನಿಱೈ ವೇಂಗಡಪ್ ಪೋರ್

ಕುನ್ಱಮುಂ ವೈಗುಂದ ನಾಡುಂ ಕುಲವಿಯ ಪಾಱ್ಕಡಲುಂ

ಉನ್ ತನಕ್ಕು ಎತ್ತನ್ನೈ ಇನ್ಬಂ ತರುಂ ಉನ್ ಇಣೈ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಎನ್ ತನಕ್ಕುಂ ಅದು ಇರಾಮಾನುಶ ಇವೈ ಈಂದು ಅರುಳೇ  

ತಿರುಮಲೈ ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುವೆಂಗಡಂ ಸುಂದರವಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹರಿಯುವ, ಉದ್ದವಾದ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ; ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ; ತಿರುಪ್ಪಾರ್ಕಡಲ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ, ಅದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜೋಡಿ ಕಮಲದಂತಹ ಮಧುರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಪಾದಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು  ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು  ತಾನು ಬಯಸಿದಂತೆಯೇ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಮುಧನಾರನು ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಈಂದನನ್  ಈಯಾದ ಇನ್ನರುಳ್ ಎಣ್ಣಿಲ್  ಮಱೈಕ್ ಕುಱುಂಬೈಪ್

ಪಾಯ್ನ್ದನನ್ ಅಂ  ಮಱೈಪ್ ಪಲ್ ಪೊಱುಳಾಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಅನೈತ್ತುಂ

ಏಯ್ನ್ದನನ್ ಕೀರ್ತಿಯಿನಾಲ್ ಎನ್ ವಿನೈಗಳೈ ವೇರ್ ಪಱಿಯಕ್

ಕಾಯ್ನ್ದನನ್ ವಣ್ಮೈ  ಇರಾಮಾನುಸರ್ಕ್ಕು ಎನ್ ಕರತ್ತು ಇನಿಯೇ  

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು,  ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಲಾದ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳದ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುವರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?

ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಹೃದಯವು ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕರುತ್ತಿಲ್ ಪುಗುಂದು ಉಳ್ಳಿಲ್ ಕಳ್ಳಂ ಕೞಱ್ಱಿ ಕರುದರಿಯ

ವರುತ್ತತ್ತಿನಾಲ್ ಮಿಗ ವಂಜಿತ್ತು ನೀ ಇಂದ ಮಣ್ಣಗತ್ತೇ

ತಿರುತ್ತಿತ್ ತಿರುಮಗಳ್ ಕೇಳ್ವನುಕ್ಕು ಆಕ್ಕಿಯಪಿನ್ ಎನ್ ನೆಂಜಿಲ್

ಪೊರುತ್ತಪ್ಪಡಾದು ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಮಱ್ಱೋರ್ ಪೊಯ್ಪ್ಪೊರುಳೇ

ಹೊರಗಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಂ (ಆತ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು) ದೋಷವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯ  ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳು (ತಪ್ಪಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು) ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರನು ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ (ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು) ಕನಿಕರಪಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ,  ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಯ್ಯೈ ಚುರಕ್ಕುಂ ಪೊರುಳೈತ್ ತುರಂದು ಇಂದಪ್  ಪೂದಲತ್ತೇ

ಮೆಯ್ಯೈ ಪುರಕ್ಕುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ನಿಱ್ಕ  ವೇಱು ನಮ್ಮೈ

ಉಯ್ಯಕ್ ಕೊಳ್ಳ ವಲ್ಲ ದೈವಂ ಇಂಗು ಎಣಱು ಉಲರ್ನ್ದು ಅವಮೇ

ಅಯ್ಯಪ್ ಪಡಾ ನಿಱ್ಪರ್ ವೈಯ್ಯತ್ತುಳ್ಳೋರ್ ನಲ್ಲ ಅಱಿವು ಇೞಂದೇ   

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾನುಜರು, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಹಲೋಕದ ಜನರು ಆತನನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ! ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

ಎಂಭತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಇತರರನ್ನು ಮರೆತು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಲ್ಲಾರ್ ಪರವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತಿರುನಾಮಂ ನಂಬ

ವಲ್ಲಾರ್ ತಿಱತ್ತೈ ಮಱವಾದವರ್ಗಳ್  ಯವರ್ ಅವರ್ಕ್ಕೇ

ಎಲ್ಲಾ ಇಡತ್ತಿಲುಮ್ ಎನ್ಱುಂ ಎಪ್ಪೋದಿಲುಮ್ ಎತ್ತೊೞುಮ್ಬುಂ

ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ಮನತ್ತಾಲ್ ಕರುಮತ್ತಿನಾಲ್ ಸೆಯ್ವನ್ ಶೋರ್ವು ಇನ್ಱಿಯೇ

ರಾಮಾನುಜರು ಎಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳೇ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಸದಾ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ.      

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-71-80-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org  

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

रामानुस नूट्रन्ददि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या – पाशुर 31 से 40

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:

रामानुस नूट्रन्दादि (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या

<< पाशुर 21 से 30 

पाशूर ३१: श्रीरंगामृत स्वामीजी अपने हृदय को आनन्द से कहते हैं कि वों जो अन्गिनत  जन्मों से कष्ट भोग रहे हैं श्रीरामानुज स्वामीजी कि कृपा से उनके शरण प्राप्त् हो गये हैं।

आण्डुगळ् नाळ् तिन्गळाय् निगळ् कालमेल्लाम् मनमे

ईण्डु पल् योनिगळ् तोऱु उळल्वोम् इन्ऱु ओर् एण् इन्ऱिये

काण् तगु तोळ् अण्णल् तेन् अत्तियूरर् कळल् इणैक् कीळ्

पूण्ड अन्बाळन् इरामानुसनैप् पोरुन्दिनमे

हे मन! दिनों, मासों और वर्षों के रूप से बीते हुये सारे भूतकाल में नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर नानाविद  क्लेशों का अनुभव किये हुए हमने, आज एकाएक ही सुंदर भुजवाले श्रीहस्तिगिरिनाथ श्रीवरदराज भगवान के पादभक्त, श्रीरामानुज  स्वामीजी का आश्रय लिया। ओह! हमारा भाग्य अचिंतनीय है!

पाशूर ३२: कुछ जन, जिन्होंने श्रीरंगामृत स्वामीजी को आनन्द में देखा, श्रीरामनुज स्वामीजी को प्राप्त किया और उन्हें कहा, “हम भी श्रीरामानुज स्वामीजी को प्राप्त करना चाहते हैं पर हममें आत्मगुण नहीं हैं जो आप में हैं”। वें कहते हैं “जो श्रीरामानुज स्वामीजी को प्राप्त करते हैं उनमें आत्मगुण स्वयं से आजायेगा”।

पोरुन्दिय तेसुम् पोऱैयुम् तिऱलुम् पुगळुम् नल्ल

तिरुन्दिय ग्यानमुम् सेल्वमुम् सेरुम् सेऱु कलियाल्

वरुन्दिय ग्यालत्तै वण्मैयिनाल् वन्दु एडुत्तु अळित्त

अरुन्दवन् एन्गळ् इरामासुनै अडैबवर्क्के

धर्ममार्ग का तिरस्कार करनेवाले कलि से पीड़ित भूमि की अपनी निर्हेतुक कृपा से उद्धार पूर्वक रक्षा करनेवाले, (शरणागति नामक) श्रेष्ठतपस्या से विभूषित और हमारे नाथ श्री रामानुज स्वामीजी का आश्रयण करनेवालों को स्वरूपानुरूप तेज, क्षमागुण, जितेंद्रियत्व रूप बल, यश, परमविलक्षण सदासद्विवेक और (भक्तिरूप) ऐश्वर्य अपने आप मिल जायेंगे।

 पाशूर ३३: इस गाथा का दो प्रकारों से अर्थ हो सकता है – श्रीरामानुज स्वामीजी में पंचायुधों की भी शक्ति पूर्ण है; अथवा आप साक्षात पंचायोधों के अपरावतार हैं। यद्यपि श्री स्वामीजी को शेषावतार मानना ही प्रमाण- सम्मत है। तथापि आपके प्रभावों का अनुसंधान करने वाले महान लोग आपके विषय में ऐसे नानाप्रकार के उल्लेख करते हैं कि आप कदाचित् विष्वकसेनजी का अथवा भगवान के पांचों आयुधों का अवतार होंगे इत्यादि। इस विषय की विस्तृत चर्चा “शेषावतारच्चिरप्पु” नामक द्राविडीग्रंथ में की गयी है

अडै आर् कमलत्तु अलर् मगळ् केळ्वन् कै आळि एन्नुम्

पडैयोडु नाण्दगमुम् पडर् तणुडुम् ओण् सार्न्ग विल्लुम्

पुडैयार् पुरि सन्गमुम् इन्दप् पूदलम् काप्पदऱ्कु एन्ऱु

इडैये इरामानुस मुनि आयिन इन्निलत्ते

सुंदर दल परिपूर्ण कमलपुष्प में अवतीर्ण श्री महालक्ष्मी के वल्लभ भगवान के श्री हस्त में विराजमान श्रीसुदर्शन चक्र, नाण्दग (तलवार )खड्ग, रक्षण करने में निरत गदा, सुंदर शांर्गधनुष, और मनोहर श्री पांचजन्य शंख, ये सब (पंचायुध) इस भूतलकी रक्षा करने के लिए श्री रामानुज स्वामीजी में आविष्ट हो गये; ( अथवा श्री रामानुज स्वामीजी के रूप में अवतीर्ण हो गये)।

पाशूर ३४: श्रीरामानुज स्वामीजी का कलिपुरुष पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है; और इससे आपको कोई विशेष ख्याति भी नहीं मिलेगी। परंतु मेरे अनुष्ठित उस कलिसे भी प्रबल पापों का विनाश करना उससे कई गुना अधिक कठिन काम है; जिसके पूरा होने से आपका यश विशेषतः उज्वल बना। समझना चाहिए कि नैच्यानुसंधान का यह एक विलक्षण प्रकार है।

निलत्तैच् चेऱुत्तु उण्णुम् नीसक् कलियय् निनैप्पु अरिय

पलत्तैच् चेऱुत्तुम् पिऱन्गियदु इल्लै एन् पेय्विनै तेन्

पुलत्तिल् पोऱित्त अप्पुत्तगच् चुम्मै पोऱुक्कियपिन्

नलत्तैप् पोऱुत्तदु इरामानुसन् तन् नयप् पुगळे

श्रीरामानुज स्वामीजी के कल्यानगुण, इस भूतल की पीडा करनेवाले नीच कलिपुरुष के कल्पनातीत बल का ध्वंस करने से प्रकाशमान नहीं हुए; किंतु मेरे अनुष्ठित प्रबल पापों का लेख, यमलोक गत (चित्रगुप्त के पास रहने वाली) पुस्तकों की गठरी जला देने के बाद ही वे बहुत प्रकाशमान होने लगे।

पाशूर ३५: पूर्वगाथोक्त प्रकार मेरे पूर्वकाल के सभी पाप नष्ठ हो गये; और भविष्यत् में भी पाप न लगेंगे; क्यों कि मैं ने देवतान्तरप्रावण्य, क्षुद्रमानवस्तुति इत्यादि अकार्यों से दूर होकर श्रीरामानुज स्वामीजी के पादारविन्दो का आश्रय लिया।

नयवेन् ओरु देय्वम् नानिलत्ते सिल मानिडत्तैप्

पुयले एनक् कवि पोऱ्ऱि सेय्येन् पोन् अरन्गम् एन्निल्

मयले पेरुगुम् इरामानुसन् मन्नु मा मलर्त्ताळ्

अयरेन् अरुविनै एन्नै एव्वाऱु इन्ऱु अडर्प्पदुवे

मैं  तो दूसरे किसी देव का भक्त न बनूंगा; क्षुद्र मानवों की, ‘हे मेघ के सदृश वर्षण करने वाले!’ इत्यादि मिथ्यास्तुति नहीं करूंगा; और ‘श्रीरंग’ शब्द सुननेमात्र से उस पर व्यामोहित होनेवाले श्री रामानुज स्वामीजी के सुंदर पादारविन्दों को नहीं भूलूंगा। अतः प्रबल पाप मुझको कैसे घेर सकेंगे?

पाशूर ३६: श्रीरंगामृत स्वामीजी से कहा गया था कि “आप कहते हैं आप उनको भूल नहीं पायेंगे। कृपया आप उनके स्वभाव के विषय में हमें बताये ताकि हम भी उन्हें प्राप्त कर सके”। वें बड़ी नम्रता से बताते हैं।

अडल् कोण्ड नेमियन् आरुयिर् नादन् अन्ऱु आरणच् चोल्

कडल् कोण्ड ओण्पोरुळ् कण्डु अळिप्प पिन्नुम् कासिनियोर्

इडरिन् कण् वीळ्न्दिडत् तानुम् अव्वोण् पोरुळ् कोण्डु अवर्

पिन् पडरुम् गुणन् एम् इरामानुसन् तन् पडि इदुवे

भक्तजनविरोधियों का निरसन करने में समर्थ चक्रराज से अलंकृत ,समस्त चेतनों के ईश्वर भगवान ने पहले एक समय, जब  वे अर्जुन के सारथि बने थे, वेदसागर में निगूढ़ श्रेष्ठ अर्थों का विवेचन कर गीताजी के द्वारा उनको प्रकाशित किया; उसके बाद भी इस भूतलवासी जन संसार सागर में ही मग्न रहे। यह देखकर दयाविष्ट श्री रामानुज स्वामीजी स्वयं उस गीता के श्रेष्ठ अर्थ लेकर उन संसारियों के अनुसरण कर, उनकी रक्षा करने लगे । यह है हमारे आचार्य सार्वभौम की कृपाका प्रकार।

 पाशूर ३७: श्रीरंगामृत स्वामीजी से यह पूछा गया कि कैसे उन्होंने श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों को प्राप्त किया, जो ऐसे हैं। वें कहते हैं वें पूर्ण ज्ञान  के साथ नहीं प्राप्त किया। जो यह समझते हैं कि जो श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों से जुड़े हैं , वे  इच्छित हैं ,मुझे भी श्रीरामानुज स्वामीजी का दास बना दिया।

पडि कोण्ड कीर्त्ति इरामायणम् एन्नुम् भक्ति वेळ्ळम्

कुडि कोण्ड कोयिल् इरामानुसन् गुणम् कूऱुम् अन्बर्

कडि कोण्ड मामलर्त् ताळ् कलन्दु उळ्ळम् कनियुम् नल्लोर्

अडि कण्डु कोण्डु उगन्दु एन्नैयुम् आळ् अवर्क्कु आक्किनरे

सारे संसार में विस्तृत यशवाले श्रीरामायण नामक भक्तिसमुद्र के नित्यनिवासस्थान श्रीरामानुज स्वामीजी के कल्यानगुणों का ही कीर्तन करनेवाले भक्तों के सुगंधि व श्रेष्ठ पादारविन्दों में दृढ़ भक्तिवाले महात्मा लोगों ने वस्तुस्थिति समझ कर (अर्थात् यह समझकर की यह आत्मवस्तु श्रीरामानुजस्वामीजी का ही शेषभूत है) श्रीरंगामृत स्वामीजी को भी सादर उनका (श्री रामानुजस्वामीजी का) दास बना दिया ।

 पाशूर ३८: श्रीरामानुज स्वामीजी को श्रेष्ठ मानकर श्रीरंगामृत स्वामीजी उनसे पूछते कि क्यों उन्होंने रंगामृत को इतने दिनों तक उनके शरण में नहीं लिया। 

आक्कि अडिमै निलैप्पित्तनै एन्नै इन्ऱु अवमे

पोक्किप् पुऱत्तिट्टदु एन् पोरुळा मुन्बु पुण्णियर् तम्

वाक्किल् पिरिय इरामानुस निन् अरुळिन् वण्णम्

नोक्किल् तेरिवरिदाल् उरैयाय् इन्द नुण् पोरुळे

हे भाग्यवानों की वाणी में नित्यनिवास करनेवाले श्री रामानुज स्वामिन्! (अनादिकाल से अहंकारी रहे हुए) मुझको आपने आज ही अपना शेष बना दिया। (इस प्रकार हाल में मुझपर कृपा बरसानेवाले) आप क्यों  इतने दिनों तक मुझको विषयान्तरसंग में ही छोड रखा ? विचार करके देखने पर आपकी कृपा का प्रकार सत्य ही समझने में अशक्य है। आप ही कृपा करके इसका रहस्य समझाइए।

 पाशूर ३९: पुत्रदारगृहक्षेत्रादि सांसारिक क्षुद्रविषयों के मोह में ही फँस कर श्रेय का मार्ग नहीं जाननेवाले मेरे अज्ञान व उसका भी मूल कर्म मिटाकर, मुझको अपना भक्त बनाने की कृपा श्रीरामानुज स्वामीजी के सिवा, दूसरे किसी में क्या कभी रह सकती है? एवं ऐसी विलक्षण कृपा का पात्र क्या मेरे सिवाय दूसरा कोई हुआ है ? ।

पोरुळुम् पुदल्वरुम् भूमियुम् पून्गुळरारुम् एन्ऱे

मरुळ् कोण्डु इळैक्कुम् नमक्कु नेन्जे मऱ्ऱु उळार् तरमो

इरुळ् कोण्ड वेम् तुयर् माऱ्ऱि तन् ईऱु इल् पेरुम् पुगळे

तेरुळुम् तेरुळ् तन्दु इरामानुसन् सेय्युम् सेमन्गळे

यों रटते हुए कि, यह मेरा धन है, ये मेरे पुत्र है, यह मेरा खेत हैं, ये मेरी पुष्पालंकृत सुकेशिनी स्त्रियाँ हैं , इत्यादि, उन्हींमें आशा लगा कर, अपना विवेक खोकर, दुःख पाते रहनेवाले हमारे अज्ञान एवं क्रूर दुःख मिटाकर, हमें अपने अनंत कल्याण गुणों का ही ध्यान करने योग्य ज्ञान भी देकर, श्री रामानुज स्वामीजी जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, यह, हे मन ! क्या दूसरों के योग्य है ?

 पाशूर ४०: श्रीरामानुज स्वामीजी के महान  कार्यों को स्मरण कर श्रीरंगामृत स्वामीजी आनंदमय हो जाते हैं।

सेम नल् वीडुम् पोरुळुम् दरुममुम् सीरिय नल्

काममुम् एन्ऱु इवै नान्गु एन्बर् नान्गिनुम् कण्णनुक्के

आम् अदु कामम् अऱम् पोरुळ् वीडु इदऱ्कु एन्ऱु उरैत्तान्

वामनन् सीलन् इरामानुसन् इन्द मण्मिसैये

श्रीरामानुज स्वामीजी श्रीवामन भगवान समान हैं बिना कुछ आशा कर दूसरों की सहायत हैं। सब के क्षेमदायक मोक्ष (संसार से मुक्ती) जो आराम देता है, धर्म, अर्थ (धन) और श्रेष्ठ काम (प्रेम),  ये चार (वैदिकों से) चतुर्विध पुरुषार्थ कहे जाते है।  इन चारों में से भगवद्विषयक काम (अथवा प्रेम) ही काम शब्द का अर्थ है। श्रीरामानुज स्वामीजी बड़ी दया से कहे कि धर्म हीं हमारे पापों को मिटायेगा; अर्थ कार्यों, जैसे दान, आदि  धर्म को आगे बढ़ायेगा; मोक्ष भी इसे आगे बढ़ाएगा और यह सब भगवद काम (भगवान के प्रति प्रेम) के अंतर्गत होगा।

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-31-40-simple/

अडियेन् केशव् रामानुज दास्

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

स्तोत्र रत्नम – सरल् व्याख्या – तनियन्

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

पूरी श्रृंखला

alavandhar

तनियन्
स्वादयन्निह सर्वेषां त्रययंतार्थं सुदुर्ग्रुहम ।
स्तोत्रयामास योगींद्र: तं वंदे यामुनाव्हयं ॥

मैं उन श्री आळवन्दार् स्वामीजी के चरणों में नमन करता हूँ, जो योगियों में उत्तम है, जिन्होने वेदान्त के अत्यन्त कठिन सिद्धांतों को जन सामान्य के समझने योग्य स्तोत्र प्रारूप में प्रस्तुत किया है।

नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः ।
नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः ।।

मैं श्री आळवन्दार् स्वामीजी के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। मैं उनके चरणों में नमस्कार करने से रुक नहीं सकता।

अगले भाग में हम अवतरिका देखेंगे .

– अडियेन भगवती रामानुजदासी

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/sthothra-rathnam-invocation/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

स्तोत्र रत्नम – सरल् व्याख्या

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

vishnu-lakshmi
alavandhar-nathamunigal
आळवन्दार् और् नातमुनिगळ् – काट्टु मन्नार् कोयिल्

श्री आळवन्दार्, जो विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त और श्रीवैष्णव संप्रदाय के महान विचारक और परम आदरणीय श्रीनाथमुनी स्वामीजी के पौत्र है, ने अति आवश्यक सिद्धान्त अर्थात प्राप्य और प्रापकम को दिव्य द्वयमहा मंत्र के विस्तृत व्याख्यान द्वारा अपने स्तोत्र रत्न में दर्शाया है। हमारे पूर्वचार्यों से प्राप्त संस्कृत ग्रन्थों में यह सबसे पुराना ग्रंथ है जो आज हमारे पास उपलब्ध है।

श्री महापूर्ण स्वामीजी, (श्री पेरिय नम्बि )श्री रामानुज स्वामीजी को श्रीआळवन्दार् के शिष्य के रूप में प्रवर्त करने की इच्छा से श्री काँचीपुरम को जाते है। श्री रामानुज स्वामीजी श्री कांचिपूर्ण स्वामीजी के मार्गदर्शन में श्री देवप् पेरुमाळ् के कैंकर्य स्वरूप एक शालकूप से तीर्थ (जल) लाकर सेवा कर रहे थे। श्री महापूर्ण स्वामीजी स्तोत्र रत्न से कुछ श्लोकों का पाठ करते है जो श्री रामानुज स्वामीजी को बहुत प्रभावित करता है और उन्हें संप्रदाय में लेकर आता है। श्री रामानुज स्वामीजी का इस प्रबंध के प्रति अत्यंत लगाव था और इसी प्रबंध के बहुत से श्लोकों का उपयोग उन्होने अपने श्रीवैकुंठ गद्य में भी किया है।

पेरियवाच्चान पिल्लै ने इस दिव्य प्रबंध के लिए विस्तृत व्याख्यान की रचना की है। पेरियवाच्चान पिल्लै ने अपने व्याख्यान में इस स्तोत्र के विशेष अर्थों को वाक्चातुर्यपूर्वक समझाया है। उनके व्याख्यान के आधार पर हम यहाँ श्लोकों के सरल अर्थों को देखेंगे।

– अडियेन भगवती रामानुजदासी

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-simple/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ಶ್ಲೋಕ 41-50

Published by:

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ

<< ಶ್ಲೋಕ 31-40

ಶ್ಲೋಕ- 41 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಜಾದಿಯೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರುವ ಫಲದ ಹಾಗೆ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ(ಗರುಡಾಲ್ವಾನ್) ಹಾಗು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ***
ದಾಸಸ್ ಸಖಾ ವಾಹನಮಾಸನಮ್ ದ್ವಜೋ
ಯಸ್ತೇ ವಿತಾನಮ್ ವ್ಯಜನಮ್ ತ್ರಯೀಮಯಃ |
ಉಪಸ್ಥಿತಮ್ ತೇನ ಪುರೋ ಗರುತ್ಮತಾ
ತ್ವಧಂಗ್ರಿ ಸಮ್ಮರ್ದ ಕಿನಾಂಕ ಶೋಭಿನಾ ||

ವೇದವನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಹೋಂದಿರುವ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿ, ಸಖನಾಗಿ, ವಾಹನವಾಗಿ, ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿ, ದ್ವಜವಾಗಿ, ಮೇಲುಕಟ್ಟಾಗಿ(ವಿತಾನವಾಗಿ), ಚಾಮರವಾಗಿರುವ ಹಾಗು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಊರಿದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಗುತ್ತಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಗರುಡಾಲ್ವಾನಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿರುವಿರಿ.

ಶ್ಲೋಕ- 42 – ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತನನ್ನೂ ಅವರ ಅದೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸೇನಾಪತಿ ಆೞ್ವಾನಿನ ದಾಸ್ಯ ಸಾಂರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ವದೀಯಭುಕ್ತೋಜ್ಜಿತಶೇಷಭೋಜಿನಾ
ತ್ವಯಾ ನಿಸ್ರುಶ್ಟಾತ್ಮಭರೇಣ ಯದ್ಯತಾ |
ಪ್ರಿಯೇಣ ಸೇನಾಪತಿನಾ ನ್ಯವೇದಿ ತತ್
ತದಾ$ನುಜಾನನ್ತಮುದಾರವೀಕ್ಷಣೈಃ ||

ನಿನ್ನಿಂದ ಊಟಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರವಾನು ಭುಜಿಸುವವರಾಗಿ, ಲೀಲ ವಿಭೂತಿಹಾಗು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗಳ ನಿರ್ವಾಹಭಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗು ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರಾಗಿ, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮಾಡಲೂಶಕ್ತರಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರು ಇರುವರು.

ಶ್ಲೋಕ-43 – ಆಳವಂದಾರ್ “ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ( ನಿತ್ಯ ಸುರಿಗಳು ಸದಾ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನನ್ನೇ ನೋಡುತಿದ್ದಾರೆ)” ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನು(ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು) ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ , “ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ್ ಕುೞಾನ್ಗಳೈ ಉಡನ್ ಕೂಡವದು ಎನ್ಱು ಕೊಲೋ?( ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 2.3.10 ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಘೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದು ಸೇರುವೆನೋ)”ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಿದೆ.
ಹತಾಖಿಲಕ್ಲೇಶಮಲೈಃ ಸ್ವಭಾವತಃ
*ಸದಾನುಕೂಲ್ಯೈಕರಸೈಸ್ ತವೋಚಿತೈಃ |
ಗ್ರುಹೀತತತ್ತತ್ಪರಿಚಾರಸಾದನೈಃ
ನಿಶೇವ್ಯಮಾಣಮ್ ಸಚಿವೈರ್ ಯತೋಚಿತಮ್ ||

ತ್ವದಾನುಕೂಲ್ಯೈಕ ಎಂಬ ಪಾಠವೂ ಇದೆ.
(ಸ್ವಭಾವತಃ) ದುಃಖ-ದೋಶರಹಿತರು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ (ನಿಮಗೆ) ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ತಮ್ಮ ಆನಂದವಾಗಿ ಹೋಂದಿದವರು, (ಸ್ವರೂಪ-ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ) ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕವರು, ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಪುಶ್ಪಹಾರ, ಧೂಪ ದೀಪಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಗು ನಿಮಗೆ (ತಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ) ಬೋಧಿಸುವ (ತಮ್ಮ / ನಿಮ್ಮ ) ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ಶ್ಲೋಕ- 44 – “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹ ವೈದೇಹ್ಯಾ ಗಿರಿಸಾನುಷು ರಂಸ್ಯತೇ ( ನೀವು ಸೀತೆಯೋಂದಿಗೆ ಮಲೆಗಳ ತಾಳ್ವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲು ಸೇವಿಸುವೆ )” ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಖಾಂಡದ 31.25ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಳವಂದಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪೂರ್ವ ನಾನಾರಸ ಭಾವ ನಿರ್ಭರ
ಪ್ರಬುದ್ಧಯಾ ಮುಗ್ದ ವಿಧಗ್ಧಲೀಲಯಾ |
ಕ್ಷಣಾಣುವತ್ ಕ್ಷಿಪ್ತಪರಾದಿಕಾಲಯಾ
ಪ್ರಹರ್ಷಯನ್ತಮ್ ಮಹಿಷೀಮ್ ಮಹಾಭುಜಮ್ ||

( ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ) ಮಹಾಭುಜಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿರುವವನು, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಅನುಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗು ನವೀನವಾಗಿತೋರುವ ರೀತಿಯ ವಿಭ್ರಮದ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಶ್ಶು ಕ್ಷಣದಹಾಗೆ ಕಳಿಯುವಂತೆ ಪೆರಿಯಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ಲೋಕ-45 – ಆಳವಂದಾರ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕಗಳಾದ ಅನುಭಾವ್ಯವಾದ ಗುಣಂಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚಿನ್ತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತನಿತ್ಯಯೌವನ
ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯಮಯಾಮ್ರುತೋದದಿಮ್ |
ಶ್ರಿಯಃ ಶ್ರಿಯಮ್ ಭಕ್ತಜನೈಕಜೀವಿತಮ್
ಸಮರ್ಥಮಾಪತ್ಸಖಮರ್ತಿಕಲ್ಪಕಮ್ ||

ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೀರಿದ ದಿವ್ಯ ಅದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು, ಲಾವಣ್ಯ(ಸೌಂದರ್ಯ) ಸಾಗರವಾದವನು, ಶ್ರೀಯಿಗೂ (ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಗೂ ) ಶ್ರೀಯಾಗಿದ್ದವನು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಣನು, (ಮುಗ್ಧರಿಂದಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ) ಸಮರ್ಥನು, ಆಪತ್ಸಖನು ಹಾಗು ಯಾಚಿಸುವವರಿಗೆ(ಕೇಳುವವರಿಗೆ) ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತಿರುವನು …

ಶ್ಲೋಕ-46 – ಆಳವಂದಾರ್ ಎಂದು ನಾನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ (ಶ್ಲೋಕ 32ಯರಿಂದ) ಹೆಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ಗುಣ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತರಾದ ನಿಮಗೆ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಅರುವಿಕೆಗೆ ಸಾರ್ತಕತೆಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆ ?
ಭವಂತಮೇವಾನುಚರನ್ ನಿರಂತರಂ
ಪ್ರಶಾನ್ತ ನಿಶ್ಶೇಷ ಮನೋರತಾನ್ತರಃ |
ಕದಾ£ಹಮೈಕಾನ್ತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿನ್ಕರಃ
ಪ್ರಹರ್ಶಯಿಶ್ಯಾಮಿ ಸನಾತಜೀವಿತಃ ||

ಅಡಿಯೇನ್ ಎಂದು ಬೆರೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ಥಕನಾಗುವೆ ?

ಶ್ಲೋಕ-47 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ” ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳ ಮನಸಿಗೂ ದೂರವದಂತಹದ್ದು ಹಾಗು ಸಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟರಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ ಇಚ್ಛಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂಸಾರಿಯಾದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಚ್ಛಿಸುವೆನು?”. ರಾಜ ಭೋಗವಾದದ್ದು ವಿಷದಿಂಶ ಕಲುಶಿತವಾಗಬಹುದೆ ! ಹಾಗು “ವೞವೇೞುಲ್ಗು”ನಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರಿನ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂಡ್ಗಿಸಿಕೊಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ಧಿಗಶುಚಿಮವಿನೀತಮ್ ನಿರ್ದಯಮ್ ಮಾಮಲಜ್ಜಂ
ಪರಮಪುರುಷ! ಯೋ£ಹಮ್ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಗ್ರಗಣ್ಯೈಃ |
ವಿದಿಶಿವಸನಕಾದ್ಯೈರ್ ದ್ಯಾತುಮತ್ಯಂತ ದೂರಮ್
ತವ ಪರಿಜನಭಾವಮ್ ಕಾಮಯೇ ಕಾಮವೃತ್ತಃ ||

ಓ ಪುರುಷೋತ್ತಮ! ನನ್ನ ಸ್ವೆಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವವನು ಅಶುದ್ಧನು, ವಿನಯರಹಿತನು, ದಯಾರಿಹತನು, ಲಾಜ್ಜಾ ರಹಿತನಾದ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದರೂ ಯೋಗಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಸನಕಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಚಿಂತ್ಯವದ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನೆ ಇಚ್ಛಿಸುತಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ- 48 – ಆಳವಂದಾರ್ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೋಂದು ನಿರ್ವಾಹವು, “ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀವೆ ಕಳಿಸಬೇಕು.”, ಎಂದು ಆಳವಂದರ್ ಪ್ರಾಥಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕಂಡು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು, ಈಗ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತಿಡ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾದಸಹಸ್ರಭಾಜನಮ್
ಪತಿತಮ್ ಭೀಮಭವಾರ್ಣವೋದರೇ |
ಅಗತಿಮ್ ಶರಣಾಗತಮ್ ಹರೇ!
ಕ್ರುಪಯಾ ಕೇವಲಮಾತ್ಸಮಾತ್ ಕುರು ||

ಶೋಕವನ್ನು ಹರಿಸುವವನೆ ! ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅಪರಾದಗಳ ಭಾಜನಾದವನು, ಭೀತಿಯನ್ನು ಜನಿಸುವ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವವನು,  ಇನ್ನೊಂದು ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನು, ನಿಮ್ಮ ಶರಣಾಗತನೆಂದು ಘೋಷಿಸುತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಶ್ಲೋಕ- 49 – “ನೀವು ದೋಷಭೂರಿಷ್ಟರಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ನ್ನು ನಶಿಸುವ ಉಪಯವನ್ನು ಆಚಿರುಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೆ ಹಿಡಿಯುವುದಲ್ಲದೆ “ಕೃಪಯಾಕೇವಲಮತ್ಮ್ಸಾತ್ಕುರು”ಎಂದು ನಿರ್ಬಂದಿಸುತಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಆಳವಂದಾರನ್ನು ಕೇಳುತಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನರಹಿತನು (ಆದರಿಂದ ಉಪಯಾಂತರಸಂಗವಿಲ್ಲ), ಇನ್ನೋಂದು ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ನನ್ನಿನ್ನಿಮ್ದ ಪುರ್ಣವಾಗಿ ತಜಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ತಾದ ದಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಟಾಕ್ಷವೇ ನನ್ನ ಉಜ್ಜೇವನಕ್ಕೆ ಸಾದನವಾಗಿದೆ.”ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಿವೇಕ ಘನಾನ್ತ ಧಿಂಗ್ಮುಖೆ
ಬಹುದಾ ಸಂತತ ದುಃಖವರ್ಷಿಣಿ |
ಭಗವನ್! ಭವದುರ್ದಿನೇ ಪದಃ
ಸ್ಕಲಿತಮ್ ಮಾಮವಲೋಕಯಾಚ್ಯುತ ||

ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ (ಶಡ್ಗುಣಗಳಿಂದ) ಕೂಡಿರುವ ಭಗವಾನೆ! ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದವನೇ! ದುಃಖಗಲನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ವರ್ಷಿಸುವ ದಿಕ್ಕಕಳನ್ನು ಕಣ್ಮರೆಸುವ ಸಂಸಾರದ ವರ್ಷಾಕಾಲದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಸುಪಥದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಟಾಕ್ಷ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಶ್ಲೋಕ- 50 – “ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗತಿಯಿಲ್ಲದಹಾಗೆಯೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗೆ ನನಗಿಂತ ಸೂಕ್ತಪಾತ್ರರು ಬೇರೆಯಾರು ಯಿಲ್ಲ ಆದರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೋಳ್ಳಬೇಡಿ” ಎಂದು ಆಳವಂದಾರ್ ಹೇಲುತಿದ್ದಾರೆ.
ನ ಮ್ರುಶಾ ಪರಮಾರ್ತಮೇವ ಮೇ
ಶ್ರುಣು ವಿಜ್ಞಾಪನಮೇಕಮಗ್ರತಃ |
ಯದಿ ಮೇ ನ ದಯಿಶ್ಯಸೇ ತತೋ
ದಯನೀಯಸ್ ತವ ನಾಥ ದುರ್ಲಭಃ ||

ಓ ಭಗವಾನ್, ನನ್ನ (ಈ) ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ದಯೆಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು; (ಈ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು) ಸುಳ್ಳಲ್ಲಾ, ಇದುಸತ್ಯವೇ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರದಿದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಗೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ತರಾದ ಪಾತ್ರರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-41-to-50-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 35

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 34

పాశురము 35

అరుళాలే అడియేనై అబిమానిత్తరుళి
అనవరదం అడిమై కొళ్ళ నినైత్తు నీ ఇరుక్క
మరుళాలే పులన్ పోగ వాంజై శెయ్యుం ఎన్ఱన్
వల్వినైయై మాఱ్ఱి  ఉన్ పాల్ మనం వైక్క ప్పణ్ణాయ్
తెరుళారుం కూరత్తాళ్వానుం అవర్ శెల్వ
త్తిరుమగనార్ తాముం అరుళి చ్చెయ్ద తీమై
త్తిరళాన అత్తనైయుం శేర ఉళ్ళ ఎన్నై
తిరుత్తి ఉయ్య క్కొళ్ళుం వగై తేఱుం ఎదిరాశా!!!

ప్రతి పద్ధార్ధములు

అనవరదం –  (ఓ శ్రీ రామానుజ!!) ఎప్పుడూ
నినైత్తు నీ ఇరుక్క – నీవు అనుకుంటున్నావు
అరుళాలే – నీ పరిపూర్ణ కరుణతో
అడియేనై అబిమానిత్తరుళి – నేను పరమపదంలో ఉండేందుకు సరైనవాడినిగానీ ఈ లౌకిక ప్రపంచములో కాదు.
అడిమై కొళ్ళ – నీ నిత్య కైంకర్యులలో నన్ను చేర్చే విషయము గురించి ఆలోచిస్తున్నావా.
పులన్  – ఇన్ద్రియాలు
ఎన్ఱన్ – నా కారణంగా
వల్ – ప్రసిద్దమైన
వినైయై – కర్మలు
వాంజై శెయ్యుం – చాలా కోరుతున్నాయి
పోగ – భౌతిక విషయాలను అనుసరిస్తూ
మరుళాలే – నీ ఈ ఉద్దేశాన్ని కప్పి ఉంచే అజ్ఞానాన్ని
పణ్ణై  – దయచేసి ఆశీర్వదించుము
మాఱ్ఱి  – దృష్థిమల్లించి
మనం వైక్క – హృదయాన్ని మార్చి
ఇన్పాల్  – నీవైపు
తెరుళారుం – తన పేరుకి తగినట్లు జ్ఞానముతో నిండి ఉన్న
కూరత్తాళ్వానుం – శ్రీ కూరేశ
అవర్ శెల్వ త్తిరుమగనార్ తాముం – కూరత్తాళ్వానుల ప్రథమ పుత్రునిగా పుట్టే భాగ్యము కలిగిన పెరియ భట్టర్
అరుళి చ్చెయ్ద – తమను తాము తక్కువగా భావించి
తీమై త్తిరళాన  – అనేకానేక పాప క్రమం
అత్తనయుం – అన్నీ
సేరవుళ్ళ  – ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరినీ మినహాయించకుండా
ఎన్నైత్ – నా విషయంలో
ఎతిరాశా!!! – యతిరాజ!
తేఱుం – దయచేసి ఆలోచించండి
వగై  – దారి గురించి
తిరుత్తి – సరిదిద్దే మార్గము గురించి
ఉయ్యకొళ్ళుం – నన్ను విముక్తుడిని చేయి

సరళ అనువాదము:

శ్రీ కూరేశులు మరియు వారి పేరుగాంచిన పుత్రుని వినమ్ర రచనలలో,  అనేకానేక పాప పుట్టల క్రమణిక తమ వద్ద ఉందని తెలుపుతున్నారు. ఆ పాపపు మూటలన్నీ తన వద్ద కూడా ఉన్నాయని మామునులు ఈ పాశురములో చెబుతున్నారు. తనను విముక్తులను చేయాలని నిరంతరం ప్రయాసపడుతున్న శ్రీ రామానుజుల నిర్మల ఉద్ద్యేశ్యాన్ని నా పాప కర్మలు గ్రహించనీయకుండా చేస్తున్నాయి. ఇంద్రియాలచే నియంత్రించబడుతున్న తన మనస్సుని తమ వైపు మళ్ళించమని మామునులు శ్రీ రామానుజులను అభ్యర్థిస్తున్నారు.

వివరణ:

“హే! శ్రీ రామానుజా !!! “కూరనాతభట్టాక్య దెశికవరోక్త సమస్తనైచ్యం అధ్యాస్తి అసంకుచితమేవ (యతిరాజ వింశతి 15)” – శ్రీ కూరేశులు వారి కుమారునిగా పుట్టే మహద్భాగ్యాన్ని పొందిన పెరియ భట్టర్ల గొప్ప జ్ఞానాన్ని కీర్తించే వాఖ్యమని మణవాళ మామునులు తెలుపుతున్నారు. వారు శ్రీ కూరేశులకు జన్మించిన కారణంగా, అతన్ని “శ్రీరంగరాజ కమలాపదలాలీ తత్వం” అని పిలుస్తారు. శ్రీ కూరేశులు వారి పుత్రుడు భట్టర్లిద్దరూ అసీమిత వినమ్ర స్వభాము కలవారు. అటువంటి వారే అసంఖ్యాక పాపాలు చేశామని “పుత్వాచనోచ అధిక్రామంగ్యాం (వరదరాజ స్థవం)” లో పేర్కొన్నారు. వారు పేర్కొన్న ఆ  పాపాలన్నీ నాలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి. నాలో లేని అవగుణం అంటూ లేదు”. “సెయల్ నన్ఱాగ తిరుతిప్పణికొళ్వాన్” అని కాణ్ణినుణ్ శిఱుతాంబు 10 లో చెప్పినట్లుగా, “హే శ్రీ రామానుజా !!  నీవు అందరినీ సరిదిద్ది వారికి మొక్షాన్ని ప్రసాదించే మార్గాల గురించి చింతన చేస్తుంటావు. నీకు నాపై  ఉన్న దయ కారణంగా, నేను పరమపదానికి సరితూగుతానని నీవు భావించి, నిరంతరమూ ఈ ప్రాపంచిక బంధనముల నుండి నన్ను విడిపించే మార్గల గురించి ఆలోచిస్తుంటావు. పైగా, నన్ను నీ నిత్య కైంకర్యములో ఉపయోగించుకోగలిగే మార్గాల గురించి కూడా నీవు ఆలోచిస్తావు. అయితే, నా క్రూరమైన కర్మలు, నా ఇంద్రియములు నీ ఈ ఉద్దేశ్యాన్ని కప్పివేస్తున్నాయి. “శబ్ధాది భోగ రుచిరన్వహమేదదేహ (యతిరాజ వింశతి 16)” అనే వాక్యము ప్రకారం, నా పాపాలు ఎంత బలమైన వంటే, అవి నన్ను నీ నుండి దూరం చేసి ఈ భౌతిక విషయాలలో నన్ను మరింత చిక్కుకునేలా చేస్తున్నాయి. “తన్పాల్ మనమ్వైక్కత్ తిరుత్తి (తిరువాయ్మొళి 1.5.10)” అని చెప్పినట్లు నీవు దయతో నాకు మార్గనిర్దేశకత్వం చేసి నా ఆలోచనలను మీ వైపు మళ్లించమని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను. నా స్వామీ, మీ గురించే చింతన చేసేలా నన్నాశీర్వదించమని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను. దయచేసి నా అభ్యర్థనను స్వీకరించండి”.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/02/arththi-prabandham-35/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org