Monthly Archives: June 2021

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – 3.3 – ఒళివిల్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 2-10 కిళరొళి

srinivasan -ahzwar

“పావనమైన నీ పవిత్ర కైంకర్యంలో విరోధమయ్యే ఈ శరీరాన్ని తొలగించు” అని భగవంతుడిని నమ్మాళ్వార్ ప్రార్థిస్తున్నారు. “నీ ఈ శరీరంతో  కైంకార్యాన్ని స్వీకరించడానికి నేను ఉత్తర తిరుమల (తిరువేంగడం) లో వేంచేసి ఉన్నాను, ఇక్కడికి వచ్చి పరమానందాన్ని పొందు” అని భగవాన్ స్పందిచగా ఆళ్వార్ సంతోషించి తనకు నిత్య కైంకార్యాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకుంటున్నారు.

మొదటి పాశురము:  అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన తిరువెంకటముడయానుడికి అన్ని రకాల సేవలలో పాలుపంచుకోవాలని, ఆళ్వారు తనతో పాటు తన సంబంధం ఉన్న వారందరినీ  కోరుతున్నారు.

ఒళివిల్‌ కాలం ఎల్లాం ఉడనాయ్‌ మన్ని
వళువిలా అడిమై శెయ్య వేండునాం
తెళి కురల్‌ అరువి త్తిరువేంగడత్తు
ఎళిల్‌ కొళ్‌ శోది ఎందై తందై తందైక్కే

మనం ఏ సేవలూ వదలకుండా, అన్ని వేళలా ఏ ఆటంకములు లేకుండా, మన పూర్వాచర్యుల వంశ నాయకుని వీడకుండా అతనితో కలిసి ఉండాలి; అంటే దివ్య తేజోమయ రూపములో ఉన్న తిరువెంకట శ్రీనివాసునితో ఉండాలి. జలపాతాల సవ్వడులతో ద్వనిస్తున్న తిరుమల తిరువేంగడంలో ఉన్నందున అతడు అతి సుందరుడైనాడు అని తెలుపుతున్నారు.

రెండవ పాశురము:  అత్యున్నతుడు అయిన ఈ స్వామి యొక్క విశిష్ట గుణాలను మరియు రూపాలను ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

ఎందై తందై తందై తందై తందైక్కుం
ముందై వానవర్ వానవర్‌ కోనొడుం
శిందు పూ మగిళుం తిరువేంగడత్తు
అందమిల్‌ పుగళ్ కారెళిల్‌ అణ్ణలే

మన పూర్వీకుల అవిఛిన్నమైన పరంపరలో ఎంబెరుమాన్ ప్రథముడు; పుష్పమండము అని పిలువబడే తిరుమలలో వికసించిన ఆ పుష్పాలతో విశ్వక్సేనునితో పాటు అతడిని నిత్యసూరులందరూ నిత్యమూ సేవిస్తారు; అంతులేని కల్యాణ గుణాలతో నల్లని అతిసుందర స్వరూపముతో తిరుమలలో నివాసుడై ఉన్నాడు ఆ సర్వాధికారుడు.

మూడవ పాశురము: అటువంటి శ్రేష్ట స్వరూప గుణాలతో ఉన్న ఎంబెరుమానుడిని నిత్యసూరులు సేవించెదరు” అని ఆళ్వారు తెలుపుచున్నారు.

అణ్ణల్‌ మాయన్ అణి కొళ్‌ శెందామరై
కణ్ణన్ శెంగని వాయ్ క్కరుమాణిక్కం
తెణ్ణిఱై చ్చువైనీర్ త్తిరువేంగడత్తు
ఎణ్ణిల్‌ తొల్‌ పుగళ్ వానవర్‌ ఈశనే

ఎర్రటి దొండపండు వంటి పెదవులతో, ఆకర్షనీయమైన నల్లని నీల రత్నములా మెరిసే దివ్య సౌందర్యముతో, అద్భుత లక్షణాలతో, పుణ్డరీకాక్షునిగా ఎంబెరుమాన్ తన ఆధిపత్య గుణాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తేటనైన  తెల్లని జలాలతో నిండిన కొలనులు ఉన్న తిరుమలలో కొలువై ఉండుటచేత ఈ భగవాన్ అనంత కోటి మంగళ గుణాలకు అధిపతి అయినాడు, నిత్యసూరులకు ప్రభువువైనాడు.

నాలుగవ పాశురము:  “అతి అల్పుడనైన నాలో ఐక్యమైన ఎంబెరుమాన్, పరమ జ్ఞానులైన నిత్యసూరుల‌కు తనను తాను అర్పించాడని అనడంలో ఆశ్చర్యముందా?” అని ఆళ్వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఈశన్ వానవర్‌క్కు ఎన్బన్ ఎన్ఱాల్‌ అదు
తేశమో తిరువేంగడ త్తానుక్కు
నీశనేన్ నిఱై  ఒన్ఱుం ఇలేన్ ఎన్‌ కణ్
పాశం వైత్త పరంజుడర్‌ చ్చోదిక్కే

“నిత్యసూరులను నియంత్రించువాడు భగవాన్” అని నేనంటాను. నేనలా అనడంలో ఏమైన గొప్పదనం ఉందా? లేదు. ఎందుకంటే, అసంపూర్ణుడు అతి అల్పుడైన నాతో, పరిపూర్ణుడు అనంతకోటి మంగళ గుణాలున్న తాను నిత్య సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నాడు. తిరుమలలో స్థిరనివాసుడై ఉన్న (అతని సరళత తెలుస్తుంది) కారణంగా అతడు పరిపూర్ణమైన, ప్రకాశవంతమైన రూపాన్ని పొందాడు.

ఐదవ పాశురము: “అతను కేవలం ‘శీలవన్’ ఏనా (సులభుడు, శుభ లక్షణాలతో ఉన్నవాడు)? అటువంటి ఎంబెరుమానుడిని, సరళుడే కాకుండా అనుభవించదగినవాడు కాబట్టి, సర్వేశ్వరుడు అని కీర్తిస్తారు” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

శోదియాగి ఎల్లా ఉలగుం తొళ్లుం
ఆది మూర్తి ఎన్ఱాల్ అళవాగుమో
వేదియర్‌ ముళు వేదత్తముదత్తై
తీదిల్‌ శీర్‌  త్తిరువేంగడ త్తానైయే

ఒకవేళ తైత్తిరియ ఉపనిషత్తు‌లో “ఆనందో బ్రహ్మ” (సర్వోన్నత బ్రహ్మయే బ్రహ్మానందము) “రసో వై సః” (అతడు అన్ని రుచులతో నిండి ఉన్నావాడు) అని తిరువేంగడవాసుడిని వేదము కీర్తిస్తుంది. ఏ అమంగళములు లేకుండా కేవలము శుద్ద మంగళ గుణాలతో నిండిన అతడిని మంగళ స్వరూపుడైన ‘సర్వేశ్వరుడు’ అని స్తుతించారు. సర్వమూ వ్యాపించి సర్వ కారకుడిగా పక్షపాత రహితుడిగా విచక్షణ లేకుండా ఆరాధింపబడుతున్నడు, అందులో గొప్పతనం ఏముంది? అనగా – సర్వకారకుడిగా, సర్వవ్యాపిగా, అందరికీ ఆశ్రితుడిగా, అతడి ఆధిపత్య గుణానికి, అతడి సరళతకి, మాధుర్య గుణానికి మధ్య  సామ్యము లేదు అని అర్థమౌతుంది.

ఆరవ పాశురము: మనలో ప్రతికూలమైన అంశాలు తొలగిన పిదప, ఎంబెరుమాన్ యొక్క ఆశ్రయం సులువుగా పొంది, పరమానందాన్ని అనిభవించడంలో దోహదపడుతుందని ఆళ్వారు కృపతో వివరిస్తున్నారు.

వేంగడంగళ్‌ మెయ్‌మ్మేల్‌ వివై ముఱ్ఱవుం
తాంగళ్‌ తంగట్కు నల్లనవే శెయ్వార్
వేంగడత్తుఱై వార్‌క్కు నమవెన్న
లాం కడమై అదుశుమందార్ కట్కే

తిరుమలలో నిత్యనివాసుడై ఉన్న స్వామి పట్ల “నమః” అనే పదాన్ని వారి మనస్సులో తలంచి, అనుసరించే వారికి, వాళ్ళు ఆర్జించిన గత పాపాలు, ఉత్తరాగములు (శరణాగతి తరువాత పోగుచేసుకున్న పాపాలు) కాలి బూడిద అవుతాయి; ఇది నిజం. ప్రతికూల అంశాలు అవంతకవే మాయమౌతాయి కాబట్టి, వారు భగవత్ అనుభవంలో మాత్రమే పాల్గొని వారి స్వభావానికి అనుగుణంగా పరమానందాన్ని పొందుతారు.

ఏడవ పాశురము: “మన శరణాగతి ఫలితముగా, అతడి నివాసమైన తిరుమల మనకి  అత్యున్నత సామ్యపత్తిని [ఎనిమిది గుణాలతో ఉన్న భగవానుడికి సమానమైన] అనుగ్రహిస్తుంది” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

శుమందు మామలర్ నీర్‌ శుడర్ దూబం కొణ్డు
అమర్‌ందు వానవర్‌ వానవర్‌ కోనొడుం
నమన్ఱెళుం తిరువేంగడం నంగట్కు
శమన్ కొళ్‌ వీడు తరుం తడంగున్ఱమే

లౌకిక సుఖాలలో అణుమాత్రం ఆసక్తి లేని అనన్య ప్రయోజనులుగా కీర్తించబడుతున్న నిత్యసూరులు, వారి నాయకుడైన విశ్వక్సేనుడు భక్తి , అనురాగములతో, ఉత్తమమైన పుష్పాలు, శుద్ద జలము, విశిష్ట ధూప దీపాలు తీసుకెళ్ళి ఆ విశాల తిరుమల దివ్య కొండకు సమర్పించి, నమస్కరించి పరిపూర్ణులైనారు. అటువంటి తిరుమల, మనకు మోక్షాన్ని అనుగ్రహించి పరమ సామ్యపత్తిని (ఎనిమిది గుణాలలో భగవానుడికి సమానముగా) పొందేలా చేస్తుంది.

ఎనిమిదవ పాశురము: “అటువంటి తిరుమలను దర్శించి అనుభవించడం ద్వారా మన లక్ష్య సాధనలో అడ్డంకులు అవంతకు అవే అదృశ్యమవుతాయి” అని ఆళ్వారు చెబుతున్నారు.

కున్ఱం ఏంది క్కుళిర్‌ మళై కాత్తవన్
అన్ఱు జ్ఞాలం అళంద పిరాన్ పరన్‌
శెన్ఱుశేర్ తిరువేంగడ మామలై
ఒన్ఱుమే తొళ నం వినై ఒయుమే

గోవర్ధన గిరిని తన చిటికెన వ్రేలుతో ఎత్తి రేపల్లె వాసులను మరియు గోవులను  రక్షించిన ఆ దేవాది దేవుడు, సర్వరక్షకుడిగా తన పాదముతో భూమిని కొలిచి మహాబలి నుండి రక్షించిన ఆ దేవాది దేవుడు వెళ్లి దివ్య కొండ అయిన తిరుమలకి చేరుకున్నాడు. మనము ఆ తిరుమలకి చేరుకొని వేంకటనాథుని దర్శించడం చేతనే మన అవరోధాల రూపములో ఉన్న మన పాపాలు మాయమౌతాయి.

తొమ్మిదవ పాశురము: “దేశికుడు (నాయకుడు) అయిన తిరువేంగడముడైయాన్ మన అడ్డంకులను తొలగించగల సామర్థ్యం అతడికి తిరుమలతో ఉన్న సంబంధం కారణంగా లభించినది” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

ఓయుం మూప్పు ప్పిఱప్పిఱప్పుప్పిణి
వీయుమాఱు శెయ్వాన్  తిరువేంగడత్తు
అయన్ నాళ్‌ మలరాం అడి త్తామరై
వాయుళ్ళుం మనత్తుళ్ళుం వైప్పార్గట్కే

తిరుమలలో కొలువై ఉన్న ఆ కృష్ణుడి లేత తామర పాద పద్మాలను తమ మనస్సులో వాక్కులో ఎవరైతే నిలుపుకుంటారో, వారి జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధుల బాధలను ఆ ఏడు కొండలవాడు నాశనము చేస్తాడు.

పదవ పాశురము: “పరమానందనీయమైన తిరుమలని తమ అత్యున్నత లక్ష్యంగా స్వీకరించండి” అని ఆళ్వారు తన సొంత జనులకు చెబుతున్నారు.

వైత్త నాళ్‌ వరై ఎల్లి కుఱుగిచ్చెన్ఱు
ఎయ్‌త్తిళైప్పదన్ మున్నం అడైమినో
పైత్త పామ్బణైయాన్  తిరువేంగడం
మొయ్‌త్త శోలై మొయ్‌ పూం‌ తడం తాళ్వరే

తిరుమల లోని ఏడు కొండలు, విప్పిన పడగలతో సర్వేశ్వరుడికి మెత్తని శయ్యగా ఉన్న ఆదిశేషుని పోలి ఉన్న కారణంగా తిరుమల కీర్తింపబడుతూ వస్తుంది; అటువంటి విశాలమైన దివ్య తిరుమల కొండలు, అందమైన పువ్వులతో, తోటలతో సుసంపన్నమై  ఉంది; మీ ఇంద్రియాలు మరియు హృదయం క్షీణించకముందే,  మీ జీవితంలోని అంతిమ దశ ప్రారంభమైయ్యెలోగా వెళ్లి తిరుమల  కొండకు చేరుకోండి.

పదకొండవ పాశురము:  ఈ పదిగం ఫలితంగా కైంకార్య సంపదను సంపాదించ గలమని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

తాళ్‌ పరప్పి మణ్‌ తావియ ఈశనై
నీళ్‌ పొళిల్ కురుగూర్ చ్చడగోపన్ శొల్
కేళిల్‌ ఆయిరత్తు ఇప్పత్తుం వల్లవర్
వాళ్వర్  వాళ్వెయ్ది జ్ఞాలం పుగళవే

ఈ వెయ్యి పాసురములలో ఆళ్వార్తిరునగరికి నాయకుడైన నమ్మాళ్వార్లు, తన దివ్య పాదాలతో ముల్లోకాలను కొలిచిన సర్వేశ్వరుని వర్ణిస్తున్నారు; ఈ పదిగాన్ని పఠించగలిగే వాళ్ళు (అర్థాలను ధ్యానించడంతో పాటు), అద్భుతమైన కైంకార్య సంపదను పొందుతారు, ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ప్రశంసింపబడుతూ అద్భుతంగా జీవిస్తారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-3-3-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 1.8.5 – vaNkaiyAn avuNarkku

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First centum >> Eighth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

vaNkaiyAn avuNarkku nAyagan vELviyil senRu mANiyAy
maN kaiyAl irandhAn marAmaram Ezhum eydha valaththinAn
eNkaiyAn imayaththuLLAn irunjOlai mEviya empirAn
thiNkaimmA thuyar thIrththavan thiruvEngadam adai nenjamE!

Word-by-Word meanings

vaN kaiyAn – being the one with a generous hand
avuNarkku – for the demons
nAyagan – mahAbali, the leader, his
vELviyil – in the sacrificial arena
mANiyAy – being a celibate boy
senRu – went
maN – earth
kaiyAl – with his hand
irandhAn – being the one who begged
marAmaram Ezhum – the seven ebony trees
eydha – (in rAmAvathAram) shot them down
valaththinAn – being the strong one
eN kaiyAn – being the one with many divine hands
imayaththu uLLAn – being the one who is mercifully residing in himavAn (in thiruppiridhi in the himalayas)
irunjOlai – in thirumAlirunjOlai which is known as southern thirumalA
mEviya – one who is eternally residing
em pirAn – being the lord of all
(the one which was caught by the crocodile)
thiN – strong
kai – having trunk
mA – SrI gajEndhrAzhwAn’s
thuyar – sorrow
thIrththavan – sarvESvaran who eliminated, is present in
thiruvEngadam – thirumalA
adai nenjamE – Oh mind! Reach there.

Simple translation

sarvESvaran, as the celibate boy, went to the sacrificial arena of mahAbali, the leader of demons and the one who has a generous hand, and begged the earth with his hand; being the strong one in rAmAvathAram, he shot down the seven ebony trees; being the one with many hands, being the one who is mercifully residing in himavAn, being the one who is eternally residing in thirumAlirunjOlai which is known as southern thirumalA, being the lord of all, sarvESvaran who eliminated the sorrow of SrI gajEndhrAzhwAn who is having a strong trunk, is present in thirumalA. Oh mind! Reach there.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

vaN kaiyAn … – He was generous. Though he was the leader of the demons, since he had a noble quality named generosity, he could not be killed by arrow. He was happy to give; hence, emperumAn made himself an alms-seeker and accepted the worlds through the act which gave mahAbali happiness.

mANiyAy maN kaiyAl irandhAn – emperumAn went to mahAbali’s sacrificial arena, with a form which is well established in begging and accepted the earth which went through many transformations under his control just as cotton goes through twelve stages of development.

marAmaram … – One who would carry out acts to bring in faith in his devotees.

valaththinAn – Strong one.

eNkaiyAn – One who has many hands to hold many different weapons to cause destruction to the enemies of his devotees. Alternatively, AzhwAr could be speaking about emperumAn in thiruvattabhuyakaram dhivyadhESam.

imayaththuLLAn – One who is present in thiruppiridhi in himavAn.

irunjOlai … – One who arrived and resided in thirumalai of southern direction which is mlEchcha bhUmi [Very long ago, the southern portion of bhAratha dhESam was considered as an inferior place inhabited by uncultured persons].

thiN kai mA thuyar thIrththavan – When SrI gajEndhrAzhwAn was caught by the crocodile and was in a helpless state, emperumAn arrived there, eliminated his sorrow and protected him.

thiN kai – One who would torment others with his strong trunk, was tormented by the crocodile and emperumAn eliminated such suffering.

thiruvEngadam – To have the shortcoming of arriving late to help SrI gajEndhrAzhwAn after he could not protect himself anymore, emperumAn arrived in thiruvEngadam to help the devotees before they get into trouble.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 1.8.4 – pArththaRkAy anRu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First centum >> Eighth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

pArththaRkAy anRu bAradham kai seydhittu venRa paranjudar
kOththu angAyartham pAdiyil kuravai piNaindha em kOvalan
EththuvArtham manaththuLLAn idavendhai mEviya empirAn
thIrththa nIrth thadanjOlai sUzh thiruvEngadam adai nenjamE!

Word-by-Word meanings

anRu – towards the end of dhvApara yugam
bAradham – in the bhAratha yudhdham (mahAbhAratha battle)
pArththaRkAy – for arjuna
kai seydhittu – personally organising the army
venRa – won over (dhuryOdhana et al, and due to that)
param sudar – one who is very radiant
Ayar tham pAdiyil – in thiruvAyppAdi (SrI gOkulam)
em kOvalan – taking birth in the cowherd clan
angu – in such SrI gOkulam
kuravai – in rAsa krIdA
kOththup piNaindha – holding hands and danced
EththuvAr tham – those who praise, their
manaththu – in mind
uLLAn – present eternally
idavendhai – in thiruvidavendhai
mEviya – is firmly present
em pirAn – my lord’s
thIrththam – pure
nIr – having water
thadam – by ponds
sOlai – gardens
sUzh – surrounded by
thiruvEngadam adai nenjamE – Oh mind! Reach thirumalA.

Simple translation

emperumAn is very radiant due to personally organising the battle for arjuna in the mahAbhAratha battle towards the end of dhvApara yugam to ensure his victory; he was born in the cowherd clan in SrI gOkulam and danced with the gOpikAs, holding their hands in rAsa krIdA with them; he is eternally present in the minds of those who praise him; he is firmly present in thiruvidavendhai; thiruvEngadam, thirumalA is the abode of such emperumAn, which is surrounded ponds which have pure water and gardens. Oh mind! Reach there.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

pArthaRkAy – For arjuna.

anRu bAradham kaiseydhittu – In the mahAbhAratha war, he personally arranged the army.

venRu param sudar – He showed such partiality to have the loss on the heads of dhuryOdhana et al and victory on his head [i.e. pANdavas who were so inseparable from him].

param sudar – The radiance acquired after placing the crown on the head of dharmaputhra and after having dhraupadhi knot her hair. SrI rAmAyaNam bAla kANdam 1.85 “rAkshasEndhram vibhIshaNam kruthakruthyA:” (After crowning vibhIshaNa as the king of demons, SrI rAma felt he has fulfilled his responsibility).

kOththu … – Stringing himself amidst the gOpikAs during rAsakrIdA in thiruvAyppAdi.

kuravai piNaindha em kOvalan – He performed the same dance in the main junction of the town and gave complete enjoyment for the devotees.

EththuvAr tham manaththuLLAn – One who eternally resides in the hearts of those who meditate upon such dance, be immersed in that and praise that.

idavendhai – Just as he arrived at thiruvidavendhai for periya pirAttiyAr and stayed there forever, he will remain in the hearts of those who praise him.

thIrththa nIr … – Being surrounded by abundance of water which will lead to all wealth and rejuvenating gardens.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 1.8.3 – ninRa mAmarudhu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First centum >> Eighth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

ninRa mAmarudhu iRRuvIzha nadandha ninmalan nEmiyAn
enRum vAnavar kai thozhum iNaith thAmarai adi empirAn
kanRi mAri pozhindhidak kadidhAniraikku idar nIkkuvAn
senRu kunRam eduththavan thiruvEngadam adai nenjamE! 

Word-by-Word meanings

ninRa – standing firm (due to being possessed by demon)
mA marudhu – the big marudha tree
iRRu vIzha – to break and fall down
nadandha – going through
ninmalan – one who has very pure heart
nEmiyAn – one who is having divine chakra (in his divine hand)
vAnavar – nithyasUris
enRum – always
kaithozhum – worshipping
thAmarai – lotus flower like
iNai adi – having a pair of divine feet
em pirAn – being benefactor
kanRi – (indhra) being angry
mAri – heavy rain
pozhindhida – poured
A – cows’
niraikku – for their herds
idar – sorrow
nIkkuvAn – to eliminate and protect them
kadidhu – quickly
senRu – went
kunRam – gOvardhana hill
eduththavan – the abode, where sarvESvaran who lifted and held as umbrella, is mercifully residing
thiruvEngadam – thirumalA
nenjamE – Oh mind!
adai – reach there.

Simple translation

My benefactor who went through the marudha tree which was standing firm to break it and push it down, who has pure heart, who is having divine chakra (in his divine hand), whom the nithyasUris are always worshipping, quickly went and lifted the gOvardhana hill and held as umbrella, to eliminate the sorrow of the cow herds and protect them, when indhra poured down heavy rain in anger; thirumalA is the abode where such sarvESvaran is mercifully residing. Oh mind! Reach there.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

ninRa – mAmarudhu, huge marudha tree, being possessed by demon, standing firm; the event would make one fear “the one which fell the other side, what would have happened to krishNa had it fallen this side!” To have it break and fall down. One who has purity to stroll through it to break it and push down, without having such intention.

nEmiyAn – He need not use his hand to do these acts; he has the weapon to eliminate the enemies without his presence; still, he was caught in the situation.

enRum … – One who is cared by all the nithyasUris in parampadham, came alone and was caught in the situation.

kanRi … – indhra, having great anger, sent the clouds, and understanding his mind, they poured down the rain heavily.

Aniraikku idar nIkkuvAn kadidhu senRu kunRam eduththavan – One who lifted gOvardhana hill by rushing there before a drop falls on those cows [and cowherd men and women] who have no means to protect themselves.

thiruvEngadam adai nenjamE – One who lifted a hill and eliminated the sorrows, is standing on a hill and looking to protect [everyone]. AzhwAr says “Oh mind! See that you reach him”.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 1.8.2 – paLLiyAvadhu pARkadal

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First centum >> Eighth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

paLLiyAvadhu pARkadal arangam iranga van pEy mulai
piLLaiyAy uyiruNda endhai pirAnavan perugumidam
veLLiyAn kariyAn maNiniRa vaNNanenReNNi nALdhoRum
theLLiyAr vaNangum malaith thiruvEngadam adainenjamE!

Word-by-Word meanings

val – one who is having hard heart
pEy – pUthanA’s
mulai – bosoms
iranga – to secrete milk naturally
uyir – her life
uNda – mercifully consumed
endhai – my lord
pirAn avan – sarvESvaran who is the benefactor
paLLiyAvadhu – mattress (resting place, where he mercifully rests)
pARkadal – thirukkARkdal (kshIrAbdhi)
arangam – and SrIrangam;
perugum – growing
idam – abode is
theLLiyAr – ananyaprayOjanar (those who don’t expect anything but kainkaryam)
veLLiyAn – one who has white complexion (in krutha yugam)
kariyAn – one who has black complexion (in kali yugam)
maNi niRa vaNNan – one who has blue jewel like complexion (in dhvApara yugam)
enRu eNNi – meditating (repeatedly on these forms) in this manner
nAdoRum – everyday
vaNangum – surrendering
malai – hill
thiruvEngadam – thirumalA;

(that abode)
nenjamE adai – Oh mind! Reach there.

Simple translation

The resting places of my benefactor, sarvESvaran, who mercifully consumed the life of the hard-hearted pUthanA as milk which naturally secreted from her bosoms, are kshIrAbdhi and SrIrangam; the abode where he grows is thirumalA hill where those who don’t expect anything but kainkaryam are meditating upon his various forms such as the one in white complexion (in krutha yugam), black complexion (in kali yugam) and blue jewel like complexion (in dhvApara yugam), and surrendering everyday. Oh mind! Reach there.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

paLLiyAvadhu pARkadal arangam – kshIrAbdhi is where he mercifully rests to be surrendered to by brahmA et al; for those samsAris who cannot go as far as kshIrAbdhi, he is mercifully resting in kOyil (SrIrangam).

iranga … – As he touched her bosoms, they started secreting milk; or, to make her scream. Just being a child he consumed the milk from the bosoms of the hard-hearted pUthanA. Due to his infancy, he could not differentiate between her life and her milk.

endhai pirAn avan perugum idam – The abode where my lord and benefactor grows. His being nurtured is highlighted.

veLLiyAn … – All forms assumed by him are desirable for AzhwAr purely because they are his forms. Meditating upon his whitish form in krutha yugam, blackish form in kali yugam and bluish form in dhvApara yugam; theLLiyAr – ananyaprayOjanar. They will visit everyday and worship him. Those who eternally enjoy as done by nithyasUris.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 1.8.1 – kongalarndha

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First centum >> Eighth decad

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

kongalarndha malark kurundham osiththa kOvalan empirAn
sangu thangu thadangadal thuyil koNda thAmaraik kaNNinan
pongu puLLinai vAy piLandha purANar thammidam pongunIrch
chengayal thiLaikkum sunaith thiruvEngadam adainenjamE!

Word-by-Word meanings

sangu – conches
thangu – present
thadam – vast
kadal – thiruppARkadal (kshIrAbdhi)
thuyil koNda – mercifully resting
thAmaraik kaNNinan – having lotus flower like divine eyes
kOvalan – being krishNa
kongu – fragrance
alarndha – spreading
malar – filled with flowers
kurundham – kurukkaththi tree (which is possessed by a demon)
osiththa – one who destroyed
pongu – who came fiercely
puLLinai – bakAsuran’s
vAy – mouth
piLandha – one who tore and threw down
em pirAn – being my benefactor
purANar tham – sarvESvaran who is popular through purANams, his
idam – abode
pongu nIr – having abundance of water
sem – reddish
kayal – fish
thiLaikkum – joyfully living
thiruvEngadam – thiruvEngadam thirumalA
nenjamE – Oh mind!
adai – try to reach

Simple translation

sarvESvaran is mercifully resting in the vast thiruppARkadal (kshIrAbdhi) where conches are present; he is having lotus flower like divine eyes; being krishNa he destroyed the kurukkaththi tree which is filled with fragrant flowers; he tore and threw down bakAsuran’s mouth; the abode of such sarvESvaran who is popular through purANams and who is my benefactor, is thiruvEngadam (thirumalA) which is having abundance of water where reddish fish are joyfully living. Oh mind! Try to reach there.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

kongu alarndha – Having fragrant flowers.

kurundhu osiththa – From the bottom to top, the tree was having blossomed flowers which made it look beautiful; being possessed with a demon, it was trying to harm him. He thought “This looks beautiful [tricky]; let me destroy it and finish the task” and destroyed it.

kOvalan empirAn – Just as he incarnated as krishNa and destroyed the kurundha tree, he eliminated my hurdles and favoured me. Unlike the demon in the tree, destroying the demon based on the demon’s thoughts, in my case, he looked out for my well-being and favoured me.

sangu … – His arrival at kshIrAbdhi for the purpose of this krishNAvathAram is highlighted by AzhwAr here. Everything identified as conch is gathered in there and it is also quite vast for his comfortable rest. He is mercifully resting there.

pongu … – Tearing the mouth of bakAsura who came to fight krishNa very fiercely; the abode of such sarvESvaran who is eliminating the enemies since time immemorial.

pongu … – The fertility of the land is the reason for the joy of the fish. AzhwAr is saying “Oh mind! Try to reach thirumalA which has ponds where fish which are reddish due to their youth, are joyfully living”.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – 2.10 – కిళరొళి

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<<1- 2 వీడుమిన్

kallalagar-mulavar-uthsavar-azhwar

భగవానుడికి ప్రీతి కలిగించే కైంకర్యాన్ని ఆళ్వార్ కోరుకున్నారు. భగవాన్ తెఱ్కుత్తిరుమల అని పిలువబడే తిరుమాలిరుంజోలైలో తాను వాసమున్నాడని ఆళ్వార్కి చూపించి, “నేను మీ కోసం ఇక్కడకు వేంచేశాను, నీవు ఇక్కడకు వచ్చి అన్ని రకాల కైంకర్యాలను నాకందించు” అని అంటారు. అది విన్న ఆళ్వార్ పవిత్రమైన కొండను అనుభవించి ఆనందిస్తారు.

మొదటి పాశురము: “సర్వేశ్వరుడికి ప్రియమైన తిరుమల నా లక్ష్యం ” అని ఆళ్వార్ పలుకుతున్నారు.

కిళరొళి యిళమై కెడువదన్ మున్నం
వళరొళి మాయోన్ మరువియ కోయిల్
వళరిళం పొళిల్ శూళ్ మాలిరుంజోలై
తళర్విల రాగిల్ శార్వదు శదిరే

చుట్టూ ఆహ్లాదకరమైన ఎత్తైన చెట్ల తోటలతో ఉన్న తిరుమాలిరుంజోలై అని పిలువబడే తిరుమల, అద్భుతమైన సామర్ధ్యాలున్న సర్వేశ్వరుడి దివ్య ధామము.  జ్ఞానం తేజస్సు వికసించే దశలో ఉన్న యువత ఇటువంటి తిరుమలని చేరుకోవడం శ్రేష్ఠము.

రెండవ పాశురము:  “అళగర్ల  తిరుమల దివ్యదేశాన్ని ఆస్వాదించి ఆనందించడం అత్యున్నత లక్ష్యం” అని ఆళ్వార్ తెలుపుతున్నారు.

శదిరిళ మడవార్‌ తాళ్‌చ్చియై మదియాదు
అదిర్‌ కురల్‌ శంగత్తు అళగర్‌ తం కోయిల్
మది తవళ్‌ కుడుమి మాలిరుంజోలై
పది అదు వేత్తి ఎళువదు పయనే

అందరినీ మంత్రముగ్దులను చేసే తెలివైన యవ్వన కన్యల మాటలు విని మైమరిచిపోకూడదు; బదులుగా  తిరుమాలిరుంజోలై అనే ప్రసిద్ధ దివ్య దేశాన్ని కీర్తించాలని తన లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పైకి ఎదగాలి; పర్వత ప్రాంతములో ఉన్న ఈ తిరుమాలిరుంజోలై అళగర్ ఎంబెరుమాన్ల దివ్య దేశము, చంద్రుడిని తాకే ఎత్తైన శిఖరాలు ఉన్న ప్రాంతమది; ఈ అళగర్ ఎంబెరుమాన్ శ్రీ పాంచజన్యముతో అద్భుత సౌందర్యముతో దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ పాశురాన్ని ఆళ్వార్ తన మనస్సుకి చెప్పుకుంటున్నారు.

మూడవ పాశురము:  “చాలా ఉదారమైన ఎంబెరుమాన్ నివాసమున్న ఈ తిరుమల దగ్గరలో ఉన్న కొండని  కోరుకోవడమే లక్ష్యం” అని ఆళ్వార్ చెప్పారు.

పయనల్ల శెయ్ దు పయనిల్లై నెంజే
పుయల్ మళై వణ్ణర్‌  పురిందుఱై కోయిల్
మయల్‌ మిగు పొళిల్‌ శూళ్ మాలిరుంజోలై
అయన్మలై అడైవదు అదు కరుమమే

ఓ హృదయమా! పనికిరాని పనులను చేయడంలో ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. నల్లని మేఘము లాంటి భగవానుడు, నీటి బిందువులను తనలో దాచుకొని, నేల నీరు (సముద్రం) అని తేడా చూపించకుండా సమానంగా వాటిపైన వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు; అతి సులభుడు, ఆకర్షణీయమైన తోటలతో చుట్టుముట్టి ఉన్న తిరుమాలిరుంజోలైలో అతడు నిత్య నివాసముంటున్నాడు. ఆ తిరుమల పర్వతాన్ని చేరుకోవాలనుకోవడం,  తాపత్రేయ పడటం ఈ ఆత్మకి సహజము.

నాల్గవ పాశురము:  “దట్టమైన తోటలతో కప్పబడి ఉన్న రక్షక ధామమైన తిరుమలని పొందడం తగినది [భక్తులకి]” అని ఆళ్వార్ తెలుపుతున్నారు.

కరుమ వన్‌ పాశం కళిత్తుళ న్ఱుయ్యవే
పెరుమలై ఎడుత్తాన్ పీడుఱై కోయిల్
వరు మళై తవళుం మాలిరుంజోలై
తిరుమలై అదువే అడైవదు తిఱమే

గోవర్ధన గిరిని ఎత్తి వ్రజ వాసులను  రక్షించిన భగవాన్, విశాల తోటలలో ఎత్తైన చెట్లను తాకుతూ తేలియాడే మేఘాలు విహరిస్తున్న అందమైన తిరుమాలిరుంజోలైలో దివ్య తేజస్సుని వెదజల్లుతూ నివాసుడై ఉంటున్నాడు; అతడు అక్కడ ఉండి తొలగించలేని అతికష్టమైన మన కర్మ బంధాలను ఛేదిస్తూ, జీవాత్మ సేవలను అందుకుంటున్నారు; కావున, మనమందరమూ చేరుకోవాల్సినది ఆ తిరుమలనే.

ఐదవ పాశురము:  “సర్వ మానవాలిని రక్షించడానికి దివ్య చక్రాన్ని ధరించి నివాసమున్న ఆ భగవాన్ యొక్క తిరుమల బయట ఉన్న పర్వతాన్ని చేరుకోవడం ఉత్తమమైన మార్గము” అని ఆళ్వార్ తెలుపుతున్నారు.

తిఱముడై వలత్తాల్‌ తీవినై పెరుక్కాదు
అఱముయల్‌ ఆళి ప్పడై అవన్ కోయిల్
మఱువిల్‌ వణ్‌ శునై శూళ్ మాలిరుంజోలై
పుఱమలై శార ప్పోవదు కిఱియే

శాస్త్ర నిషేధమైన కర్మలను చేయడంలో తమ సామర్ధ్యం చూపించి మన  పాపాలను పెంచుకునే బదులు, వచ్చిన వారిని అన్ని విధాలుగా ఆదుకొని సహాయపడి, సరోవరములతో నిండి ఉన్న తిరుమాలిరుంజోలై (తిరుమలై)  వెలుపలి భాగములో ఉన్న కొండకు చేరుకోవడం ఉత్తమ మార్గంగా చెప్పవచ్చు; అళగర్ ఎంబెరుమాన్ దివ్య చక్రాయుధాన్ని ధరించి ఈ తిరుమలలో  నివాసుడై ఉండి తన ఆశ్రితులను కటాక్షిస్తున్నారు.

ఆరవ పాశురము: “తన భక్తల ప్రియుడైన భగవాన్ నివాసుడై ఉన్న ఆ తిరుమల మార్గాన్ని మననం చేసినా కూడా ఎంతో మంచి చేస్తుంది” అని ఆళ్వార్ తెలుపుతున్నారు.

కిఱియెన నినైమిన్ కీళ్‌మై శెయ్యాదే
ఉఱియమర్‌ వెణ్ణెయ్‌  ఉండవన్ కోయిల్
మఱి యొడు పిణైశేర్‌ మాలిరుంజోలై
నెఱిపడ అదువే నినైవదు నలమే

అల్పమైన విషయముల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకునే బదులు, దీన్ని ఉత్తమ మార్గంగా పరిగణించండి, ఎందుకంటే ఉట్టిలో భద్రంగా దాచి ఉంచిన వెన్నను దొంగిలించిన కృష్ణుని ఆలయమిది. అదీ కాకుండా ఆడ జింకలు తమ దూడలతో కలిసి తిరిగే మాలిరుంజోలై ఇది; అటువంటి తిరుమలకి వెళ్ళే మార్గాన్ని ధ్యానించడం మన లక్ష్యంగా ఉంచుకోవాలి.

ఏడవ పాశురము:  “ప్రళయ సమయంలో మనల్ని కాపాడే భగవాన్ నివాసమున్న ఈ తిరుమల పట్ల అనుకూల్యతగా ఉండటం ఉచితమైన మార్గము” అని ఆళ్వార్ తెలుపుతున్నారు.

నలమెన నినైమిన్ నరగళుందాదే
నిల మునం ఇడందాన్ నీడుఱై కోయిల్
మలమఱు మదిశేర్ మాలిరుంజోలై
వలముఱై ఎయ్ ది మరువుదల్‌ వలమే

ఈ సంసారమనే నరకంలో మునిగే కన్నా,  మచ్చలేని చంద్రుడు ఉన్న ఈ తిరుమలలో శేషి శేషత్వ భావాన్ని అత్యున్నత లక్ష్యంగా మన మదిలో ఉంచుకోవాలి.  భూమిని పైకెత్తిన వరాహ పెరుమాళ్ అవతారమెత్తిన భగవాన్ ఈ తిరుమలలో నిత్య నివాసుడై ఉన్నాడు.

ఎనిమిదవ పాశురము:  “భక్త ప్రియుడైన కృష్ణుడి నివాసమైన ఈ తిరుమల పట్ల నిరంతర ప్రీతి ఉండటమే ఈ ఆత్మకు సహజంగా సరిపోతుంది, అనుకూలమైనది కూడా.” అని ఆళ్వార్ తెలుపుతున్నారు.

వలం శెయ్ దు వైగల్ వలంగళియాదే
వలం శెయ్యుం ఆయ మాయవన్ కోయిల్
వలం శెయ్యుం వానోర్ మాలిరుంజోలై
వలం శెయ్ దు నాళుం మరువుదల్‌ వళక్కే

భక్త ప్రియుడు, అద్భుతమైన ఆకర్షణ ఉన్న కృష్ణుడి ఆలయము ఈ తిరుమలలో ఉంది; అటువంటి ఈ తిరుమల పరమపద నివాసులైన నిత్యసూరులచే ప్రియాతి ప్రియంగా సేవించబడుతుంది. ఆత్మ తన శక్తినంతా ఈ తిరుమల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి ఈ భగవానుడికి దగ్గర కావడంలో ఉపయోగించాలి కానీ లౌకిక వ్యవహారాలలో ఆ శక్తిని వ్యర్ధం కానీయకూడదు.

తొమ్మిదవ పాశురము: “‘పూతన ను వధించిన ఈ భగవాన్ నిలయాన్ని నేను ఆరాధించాలి అన్న దృఢమైన విశ్వాసము విజయానికి కారణమౌతుంది” అని ఆళ్వార్ తెలుపుతున్నారు.

వళక్కెన నినైమిన్ వల్వినై మూళ్‌గాదు
అళక్కొడి అట్టాన్ అమర్‌ పెరుంగోయిల్
మళక్కళిఱ్ఱినం శేర్ మాలిరుంజోలై
తొళ క్కరుదువదే తుణివదు శూదే

అతి ఘోరమైన పాపాలలో మునిగిపోకుండా, ఆత్మ స్వభావానికి తగినదని ఇది అని చెప్పుకోవచ్చు; మాలిరుంజోలై అనేది ఒక దివ్య భవ్య ఆలయం, ఇక్కడ పూతనను వధించిన ఎంబెరుమాన్ స్థిరంగా నివాసమున్న ప్రదేశమిది; ఏనుగు దూడలు మందలు మందలుగా అటువంటి తిరుమలకి చేరుతాయి; కారణం, ఈ సంసారాన్ని గెలిచి మనస్సులో పూర్తి విశ్వాసంతో ఈ తిరుమల ఆరాధించాలి అని భావము.

పదవ పాశురము: “వైధిక జ్ఞాన నిధి అయిన భగవాన్ నివాసుడై ఉన్న తిరుమలలోకి ప్రవేశించడమే లక్ష్యం” అని ఆళ్వార్ తెలుపుతున్నారు.

శూదెన్ఱు కళవుం శూదుం శెయ్యాదే
వేదమున్ విరిత్తాన్ విరుమ్బియ కోయిల్‌
మాదుఱు మయిల్‌ శేర్‌ మాలిరుంజోలై
పోదవిళ్‌ మలైయే పుగువదు పారుళే

ఒక వస్తువుని ఆ యజమానికి తెలిసో లేదా తెలియకుండనో దొంగిలించుట ధనం సంపాదించడానికి సరళమైన మార్గమని భావించడం తప్పు, అలాంటి తప్పుడు పనులలో పాల్గొనకూడదు; బదులుగా తిరుమాలిరుంజోలైలోకి ప్రవేశించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి; ద్వాపర యుగంలో గీతోపదేశం చేసిన పరమాత్ముడి నిత్య నివాసం ఈ తిరుమల; నెమళ్ళు సమూహాలుగా విహరిస్తూ, వికసించిన పుష్పాలతో  ఎత్తైన చెట్లతో విశాలమైన తోటలను కలిగి ఉన్న ప్రదేశమిది. మాదుఱు అంటే మగ నెమళ్ళు తమ ఆడ నెమళ్ళుతో కలిసి నివసిస్తున్నట్లు  వివరించబడింది.

పదకొండవ పాశురము: .  “ఈ తిరువాయ్మొళి (పదిగం) నేర్చుకొని పఠించిన వాళ్ళ భౌతిక బంధాన్ని తెంచి అళగర్ ఎంబెరుమాన్ల దివ్య పాదాలను చేరేలా చేరుస్తుంది”. అని ఆళ్వార్ తెలుపుతున్నారు.

పొరుళ్‌ ఎన్ఱు ఇవ్వులగం పడైత్తవన్ పుగళ్ ‌మేల్
మరుళిల్‌ వణ్‌ కురుగూర్‌ వణ్‌ శడగోపన్
తెరుళ్‌ కొళ్ళ చ్చొన్న ఓరాయిరత్తుళ్‌ ఇప్పత్తు
అరుళుడై యవన్ తాళ్‌ అణైవిక్కుం ముడిత్తే

అందమైన అళ్వార్తిరునగరికి నాయకుడు, అత్యంత ఉదారుడు అయిన నమ్మాళ్వార్, మహా జ్ఞానుడు, మహా కృపతో జీవాత్మకి వాస్థవ జ్ఞానాన్ని వివరించిన వారి వెయ్యి పాసురములలో ఈ దశాబ్దం విలక్షణమైనది. ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన భగవాన్ యొక్క దయ, క్షమ, ఔదార్యము మొదలైన గుణాలను కిర్తిస్తుంది. అటువంటి ఈ దశాబ్దం మన  సంసార బంధములను నిర్మూలించి కరుణామయుడైన అళగర్ ఎంబెరుమాన్ యొక్క దివ్య పాదాలను చేరుకునేలా చేస్తుంది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-2-10-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 1.8 – kongalarndha

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First Centum

<< Previous decad

AzhwAr tells his mind “hari emperumAn, who is the slayer of enemies, who has the nature of uniting with his devotees and who is the in-dwelling super-soul of everyone, for the sake of a child (prahlAdha) whose father became inimical on hearing prahlAdha recite the divine name, arrived to help him with a divine form and eliminated prahlAdha’s enemy. Not stopping with just prahlAdha, to remove the sorrows of samsAra for everyone who recites his divine name, he arrived in thirumalA and remained there. Let us go and worship him there”. This will be the boundary for those who speak thamizh language.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org