Monthly Archives: March 2021

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 5.8 – ಆರಾವಮುದೇ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 5.7 ನೋಟ್ರ

ಆಳ್ವಾರರು ವಾನಮಾಮಲೈ ಶ್ರೀವರಮಂಗಲ ನಗರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶರಣಾದ ಮೇಲೂ , ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ” ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈ ಆರಾವಮುದನ್ ಪೆರುಮಾಳಿನ ಹತ್ತಿರ ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವಮ್ (ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ/ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ) ಎಂದು ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಸುರಮ್ 1:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಆ ಸದೃಶ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನನಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕರಗಿ ಹೋದೆನು.”
ಆರಾವಮುದೇ ಅಡಿಯೇನ್ ಉಡಲಮ್ ನಿನ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಬಾಯೇ
ನೀರಾಯ್ ಅಲೈನ್ದು ಕರೈಯ ಉರುಕ್ಕುಹಿನ್‍ಱ ನೆಡುಮಾಲೇ
ಶೀರಾರ್ ಶೆನ್ನೆಲ್ ಕವರಿ ವೀಶುಮ್ ಶೆೞುನೀರ್ ತಿರುಕ್ಕುಡನ್ದೈ
ಏರಾರ್ ಕೋಲಮ್ ತಿಗೞ ಕ್ಕಿಡನ್ದಾಯ್ ಕಣ್ಡೇನ್ ಎಮ್ಮಾನೇ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನ ಅನಿರ್ಬಂಧವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು. ನನ್ನ ದಾಹವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರೂ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವುಂಟುಮಾಡಿ, ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕರಗಿಸಿರುವೆ. ಅದು ಈಗ ದೃಢತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇರಳವಾಗಿ ಭಾರದಿಂದ ತೊನೆಯುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ , ಪಂಖದಂತೆ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ತೊನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಅಗಾಧವಾದ ಸೌಂದರ್‍ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ನಾನು ಈ ಸೌಂದರ್‍ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸಿರುವೆ.
ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ , ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಪಾಸುರಮ್ -2:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ . ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?”
ಎಮ್ಮಾನೇ ಎನ್ ವೆಳ್ಳೈಮೂರ್ತ್ತಿ ಎನ್ನೈ ಆಳ್ವಾನೇ,
ಎಮ್ಮಾವುರುವುಮ್ ವೇಣ್ಡುಮಾತ್ತಾಲ್ ಆವಾಯ್ ಎೞಿಲ್ ಏಱೇ,
ಶೆಮ್ಮಾಕಮಲಮ್ ಶೆೞುನೀರ್ ಮಿಶೈಕಣ್ ಮಲರುಮ್ ತಿರುಕ್ಕುಡನ್ದೈ,
ಅಮ್ಮಾಮಲರ್ ಕ್ಕಣ್ ವಳರ್ಹಿನ್‍ಱಾನೇ ಎನ್ ನಾನ್ ಶೆಯ್‍ಗೇನೇ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಅವರು, ನಾನು ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು (ಶುದ್ಧವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು) ಶುದ್ಧರೂಪವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ಆ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.(ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿ) ,”ಪುಂಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಣಾಮ್” ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ , ಅವರ ಆ ಸೌಂದರ್‍ಯದಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಮನವನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕೆಂಪಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಾವರೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಾವರೆಯ ಮೊಗ್ಗಿನಂತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ , ಎಲ್ಲಾ ತಾವರೆಯ ಹೂವುಗಳೂ ಅರಳುತ್ತಿವೆ . ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ತಾವರೆಯ ಹೂಗಳಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅರಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ, ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಹಲುಬುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಸುರಮ್ 3:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಕಿಂಚನ ,(ಕೈ ಖಾಲಿ ಇರುವವನು), ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವವನು. ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನೀನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.”
ಎನ್ ನಾನ್ ಶೆಯ್‍ಹೇನ್ ಯಾರೇ ಕಳೈಕಣ್ ಎನ್ನೈ ಎನ್‍ಶೆಯ್‍ಹಿನ್‍ಱಾಯ್,
ಉನ್ನಾಲಲ್ಲಾಲ್ ಯಾವರಾಲುಮ್ ಒನ್‍ಱುಮ್ ಕುಱೈ ವೇಣ್ಡೇನ್,
ಕನ್ನಾರ್ ಮದಿಳ್ ಶೂೞ್ ಕುಡನ್ದೈ ಕ್ಕಿಡನ್ದಾಯ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಅರುವಾಣಾಳ್,
ಶೆನ್ನಾಳ್ ಎನ್ನಾಳ್ ಅನ್ನಾಳ್ ಉನತಾಳ್ ಪಿಡಿತ್ತೇ ಶೆಲ ಕ್ಕಾಣೇ॥


ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನು? ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿರುವೆ? ನಾನು ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ! ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ , ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನವಾದರೂ ಸರಿ ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
(‘ಅರು’ ಅಥವಾ ಅಣು ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)

ಪಾಸುರಮ್ 4:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಲು ನರಳುತ್ತಿರುವೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿಯೂ ನೀನು ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ”.
ಶೆಲ ಕ್ಕಾಣ್ ಗಿಱ್ಪಾರ್ ಕಾಣುಮಳವುಮ್ ಶೆಲ್ಲುಮ್ ಕೀರ್ತ್ತಿಯಾಯ್,
ಉಲಪ್ಪಿಲಾನೇ ಎಲ್ಲಾವುಲಗುಮ್ ಉಡೈಯ ಒರುಮೂರ್ತ್ತಿ,
ನಲತ್ತಾಲ್ ಮಿಕ್ಕಾರ್ ಕ್ಕುಡನ್ದೈ ಕ್ಕಿಡನ್ದಾಯ್ ಉನ್ನೈ ಕಾಣ್ಬಾನ್ ನಾನ್
ಅಲಪ್ಪಾಯ್ , ಆಕಾಶತ್ತೈ ನೋಕ್ಕಿ ಅೞವನ್ ತೊೞವನೇ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳು, ಐಶ್ವರ್‍ಯ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಂದೆ (ಮತ್ತೂ ಮುಂದೆ) ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ , ಅವರ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪವು ಇದೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಜನಗಳು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಿದ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ನಾನು ಆಸೆ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು , ನಾನು ಆಕಾಶವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಹತ್ತಿರ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ.
[ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವುದನ್ನೂ, ದೊಡ್ಡವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.]

ಪಾಸುರಮ್ 5:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ , ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು , ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ನೀನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”
ಅೞುವನ್ ತೊೞವನ್ ಆಡಿ ಕ್ಕಾಣ್ಬನ್ ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್,
ತೞು ವಲ್ ವಿನೈಯಾಲ್ ಪಕ್ಕುಮ್ ನೋಕ್ಕಿ ನಾಣಿ ಕ್ಕವಿೞ್‍ನ್ದಿರುಪ್ಪನ್,
ಶೆೞು ಒಣ್ ಪೞನ ಕ್ಕುಡನ್ದೈ ಕಿಡನ್ದಾಯ್ ಶೆನ್ದಾಮರೈ ಕ್ಕಣ್ಣಾ,
ತೊೞುವನೇನೈ ಉನತಾಳ್ ಶೇರುಮ್ ವಗೈಯೇ ಶೂೞ್ ಕಣ್ಡಾಯ್॥


ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಅಳುತ್ತೇನೆ, ಆಡುತ್ತೇನೆ, ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಹಾಡುತ್ತೇನೆ, ಏನೇನೋ ಬಡಬಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಓಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೆಂದಾವರೆಯಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ , ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ! ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ನಾನು, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀನೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಸುರಮ್ – 6:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆನಂದಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ , ನೀನೇ ನನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ (ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ) ಮತ್ತು ನೀನೇ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.”
ಶೂೞ್ ಕಣ್ಡಾಯ್ ಎನ್ ತೊಲ್ಲೈ ವಿನೈಯೈ ಅಱುತ್ತು ಉನ್ ಅಡಿ ಶೇರುಮ್
ಊೞ್ ಕಣ್ಡಿರುನ್ದೇ , ತೂರಾ ಕ್ಕುೞಿ ತೂರ್ತು ಎನೈನಾಳ್ ಅಗನ್‍ಱಿರುಪ್ಪನ್,
ವಾೞ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞಾರ್ ಕುಡನ್ದೈ ಕ್ಕಿಡನ್ದಾಯ್ ವಾನೋರ್ ಕೋಮಾನೇ,
ಯಾೞಿನ್ ಇಶೈಯೇ ಅಮುದೇ ಅಱಿವಿನ್‍ಪಯನೇ ಅರಿಯೇಱೇ॥


ಭಗವಂತನ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಕ್ಕೊಳಗಾದ ವೈಭವವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜನತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನೀನು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವೆ. ಯಾೞ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮಧುರವಾದ ನಾದವೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಮೃತದಂತೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ (ಹೊಗಳಿಕೆಗಳಿಂದ) ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆನಂದಪಡುವ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಸಿಂಹಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪುರಾತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ , ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಈ ಆಳವಾದ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಹಂದರದೊಳಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ? ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪುರಾತನವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೋ. ಇದೇ ನನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದುದು. (ಜೀವಾತ್ಮದ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾದುದು).

ಪಾಸುರಮ್ – 7:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್‍ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿರುವೆ. ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರಲಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸು.”
ಅರಿಯೇಱೇ ಎನ್ ಅಮ್‍ಪೊನ್ ಶುಡರೇ ಶೆಙ್ಗಣ್ ಕುರುಮುಗಿಲೇ,
ಎರಿಯೇ ಪವಳಕ್ಕುನ್‍ಱೇ ನಾಲ್‍ತೋಳ್ ಎನ್ದಾಯ್ ಉನದರುಳೇ,
ಪಿರಿಯಾ ಅಡಿಮೈ ಎನ್ನೈ ಕ್ಕೊಣ್ಡಾಯ್ ಕ್ಕುಡನ್ದೈ ತ್ತಿರುಮಾಲೇ,
ತರಿಯೇನ್ ಇನಿ ಉನ್‍ಶರಣಮ್ ತನ್ದು ಎನ್‍ಶನ್ಮಮ್ ಕಳೈಯಾಯೇ॥


ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಅನಾವಲಂಬಿತ ತನದಿಂದ (ಸ್ವಾತಂತ್ರದಿಂದ). ಅವರು ಕೆಂದಾವರೆಯಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡದಂತಹ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೊಳಪಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಕೆಂಪಾದ ರೂಪವನ್ನು , ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪರ್ವತದಂತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭವ್ಯವಾದ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್‍ಯವನ್ನು ನನ್ನ ವಾಕಿನ (ಮಾತಿನ) ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸದಿರಿ. ಓಹ್! ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ! ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕನಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈ ದೇಹದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕು. (ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡು) ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಸುರಮ್ -8:
ಆಳ್ವಾರರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು , ಆಳ್ವಾರರು ‘ತರಿಯೇನ್’ (ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಡು. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೋ. ಇದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು.”
ಕಳೈವಾಯ್ ತುನ್ಬಮ್ ಕಳೈಯಾದೊೞಿವಾಯ್ ಕಳೈಕಣ್ ಮಟ್ರು ಇಲೇನ್,
ವಳೈ ವಾಯ್ ನೇಮಿ ಪ್ಪಡೈಯಾಯ್ ಕುಡನ್ದೈ ಕ್ಕಿಡನ್ದ ಮಾಮಾಯಾ,
ತಳರಾ ಉಡಲಮ್ ಎನದಾವಿ ಶರಿನ್ದುಪೊಮ್ಬೋದು,
ಇಳೈಯಾದುನತಾಳ್ ಒರುಙ್ಗ ಪ್ಪಿಡಿತ್ತುಪ್ಪೋದ ಇಶೈ ನೀಯೇ॥


ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಡು. ಓಹ್ ! ತಿರುಕುಡಂಧೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ, ಗುಂಡಗಿನ ಬಾಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೀ ! ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿ , ಪ್ರಾಣವು ಅದುರಿದಾಗ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡದೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಮನೋಬಲವನ್ನೂ ಸ್ಥೈರ್‍ಯವನ್ನೂ ಕೊಡು ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಸುರಮ್ – 9:
“ನೀನೇ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ಆನಂದಿಸಿರುವೆ. ಹೇಗೆ ನೀನು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಹಾಗೆ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ನಡಿಗೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸು.” ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಶೈವಿತ್ತೆನ್ನೈ ಉನ್ ತಾೞಿಣೈಕ್ಕೀೞ್ ಇರುತ್ತುಮ್ ಅಮ್ಮಾನೇ,
ಅಶೈವಿಲ್ ಅಮರರ್ ತಲೈವರ್ ತಲೈವಾ ಆದಿ ಪ್ಪೆರುಮೂರ್ತ್ತಿ,
ತಿಶೈವಿಲ್ ವೀಶುಮ್ ಶೆೞು ಮಾಮಣಿಗಳ್ ಶೇರುಮ್ ತಿರುಕ್ಕುಡನ್ದೈ,
ಅಶೈವಿಲ್ ಉಲಗಮ್ ಪರವ ಕ್ಕಿಡನ್ದಾಯ್ ಕಾಣ ವಾರಾಯೇ॥


ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅದೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿರುವೆ. ನೀನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವೆ. ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮುಂತಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿರುವೆ. ನೀನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವೆ. ತಿರುಕ್ಕುಡಂಧೈಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ಅದು ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ, ಆಕರ್ಷಕ ಹರಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಹರಡಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಹಗಳನ್ನೂ ದೂರಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನೀನು ಬಂದು ನನಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡು. ‘ಅಸೈವು ಇಲ್ ಉಲಗಮ್’ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ದುಃಖ ಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬಿ ತೂಗುತ್ತಿರುವ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು, ಈ ತಿರುಕ್ಕುಡಂಧೈಯ ನೀನು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಶ್ಚರ್‍ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ , ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ಪರಮಪದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿರಬಹುದು.
ಅಥವಾ, ಈ ಲೋಕವು ಎಡಕ್ಕೂ ಬಲಕ್ಕೂ ಜೀಕುತ್ತಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹೊಗಳುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಪಾಸುರಮ್ -10:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೋಡಲು ಕಾದಿರುವೆ”.
ವಾರಾ ಅರುವಾಯ್ ವರುಮ್ ಎನ್ ಮಾಯಾ ಮಾಯಾ ಮೂರ್ತಿಯಾಯ್,
ಆರಾವಮುದಾಯ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಆವಿ ಅಹಮೇ ತಿತ್ತಿಪ್ಪಾಯ್,
ತೀರಾ ವಿನೈಗಳ್ ತೀರ ಎನ್ನೈ ಆಣ್ಡಾಯ್ ತಿರುಕ್ಕುಡನ್ದೈ
ಊರಾ ಉನಕ್ಕು ಆಳ್ ಪಟ್ಟುಮ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಇನ್ನಮ್ ಉೞಲ್ವೇನೋ॥


ನನ್ನ ಬಳಿ ನಿನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನೀನು ನಡೆದು ಬಂದು ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದದೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದೀಯ. ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವ , ನಿನ್ನಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡುವವನೊಳಗೆ, ಬಹಳ ಸವಿಯಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದೀಯ. ನನ್ನ ಹೃದಯ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ ಶುಭವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅದು ಕೆಡದಂತೆ, ಕಲ್ಮಶವಾಗದಂತೆ, ನೆಲೆಸಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ನನ್ನ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ಅನಂತವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದೀಯ. ಓಹ್! ತಿರುಕ್ಕುಡಂಧೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನೇ! ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಬಂದಿರುವೆ. ಆದರೆ ಆಸೆ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ನರಳುತ್ತಿರುವೆ.

ಪಾಸುರಮ್ -11:
ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆಂದರೆ , ಕಾಮಿನಿಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಮುಕನು ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ.
ಉೞಲೈ ಎನ್ಬಿನ್ ಪೇಯ್ಚಿ ಮುಲೈಯೂಡು ಅವಳೈ ಉಯಿರ್ ಉಣ್ಡಾನ್,
ಕೞಲ್‍ಗಳ್ ಅವೈಯೇ ಶರಣಾಗ ಕ್ಕೊಣ್ಡ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್,
ಕುೞಲಿನ್ ಮಲಿಯ ಚ್ಚೊನ್ನ ಓರಾಯಿರತ್ತುಳ್ ಇಪ್ಪತ್ತುಮ್,
ಮುೞಲೈ ತೀರ ವಲ್ಲಾರ್ ಕಾಮರ್ ಮಾನೇಯ್ ನೋಕ್ಕಿಯರ್ಕ್ಕೇ॥


ಕೃಷ್ಣನು ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದ ಪೂತನಿಯ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಉಣ್ಡು, ಅವಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರು ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೊರೆಹೋಗಿ ,ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಅಂತಹ ಆಳ್ವಾರರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು , ಕೊಳಲಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ, ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಅಜ್ಞಾನವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ, ಆ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಮಿನಿಯರಿಗೆ ಕಾಮುಕನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-5-8-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNey

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In the previous pAsuram, AzhwAr had felt miserable about time not shortening [to attain sarvESvaran]. A few samsAris, on seeing this, told him “We are engaged with matters relating to samsAram and are not complaining that time is not lengthening or shortening. We are enjoying the matters relating to samsAram even if time lengthens or shortens. Why don’t you change your involvement from matters relating to bhagavAn and engage with worldly matters?”  AzhwAr says “Yes, I could do it provided I get a heart which is capable of doing that; my heart knows nothing other than bhagavAn. Even this heart I can engage with, provided he had not stolen it”

Let us go through the pAsuram and its meanings:

surunguRi veNNey thoduvuNda kaLvanai vaiyam muRRum
orunguRavuNda peruvayiRRALanai mAvali mAttu
irunguRaLAgi isaiya Or mUvadi vENdichchenRa
perungiRiyAnai allAl adiyEn nenjam pENaladhE

Word-by-Word Meanings

surungu – contracted (with the aid of deceptive ropes)
uRi – hoop like structure, hung from ceiling to keep pots etc
veNNey – butter [kept in a pot inside that hoop like structure]
thodu uNda – one who stole and ate
kaLvanai –  one who incarnated as krishNa having the quality of stealing
vaiyam muRRum – entire world
orungu – in a small corner
uRa – fitting well
uNda – swallowed
peru – huge
vayiRRALanai – having stomach
mAvalimAttu – to mAvali
iru – huge (small)
kuRaLAgi – as vAmana [dwarf]
(went)
isaiya – making (him to) accept
Or – unique
mUvadi – three steps
vENdi – seeking
senRa – one who went with a beautiful gait
perum kiRiyAnai allAl – other than the one who is a great means
(another)
adiyEn – a servitor only for him
nenjam – mind
peNaladhu – will not like

Simple Translation

My heart will not like anyone other than sarvESvaran who ate butter from the hoop by stealing, who kept all the worlds inside corner of his stomach, who went to mahAbali, seeking alms as a dwarf and made him agree to giving him three steps of land and who is a great means [for attaining himself].

vyAkyAnam

surunguRi veNNey – it was a hoop made with deceptive ropes [so that its location would not be known easily].

veNNey thoduvuNda – he stole the butter and ate it, without disturbing the marks which had been made by the owners of butter.

kaLvanai – he stole the concept of stealing itself; thus some people [who had lost their butter] said “This could not have been stolen by people; did Gods steal our butter? Did we not keep butter inside that?”

vaiyam . . . – while his stomach got filled up with butter, when he swallowed all the worlds [during deluge], it did not fill up even half his stomach. The implication here is that he would be able to sustain himself with a material touched by his followers while his mind was not much enthused about protecting the worlds.

mAvali mAttu – he approached and attained a demonic entity; AzhwAr says that sarvESvaran should have attained him who desired only sarvESvaran and none else.

irunguRaLAgi – being a huge dwarf [The word iru which means huge is used as a viparIthalakshaNam here – meaning exactly the opposite]. His short stature was such that among the dwarfs of the world, the shortest dwarf would appear like thrivikraman in his presence.

isaiya – he did all the work to make mahAbali to agree to his request; making mahAbali’s acceptance to be under his control. Though there were others (sukrAchAryar) who did not want mahAbali to accede to his request, sarvESvaran made mahAbali to accept.

Or mUvadi vENdichchenRa – instead of asking for two steps and measuring with both the steps, he asked for three steps and measured with two steps so that he could imprison mahAbali with the third step.

vENdichcchenRa perungiRiyAnai allAl – he went in such a way that his quality of sarva nirapEksham – ‘not desiring anything’ was not manifested. He went such that mahAbali thought “Unless I give him what he wants, he cannot sustain himself”. He hid his quality of ISvarathvam – controlling everyone. He went asking for alms to make it appear that one who does not have any desire unfulfilled, came with a desire. He took such a form that it created mercy in mahAbali.

perungiRiyAn – a hugely clever person.

adiyEn – AzhwAr is not like mahAbali, about to give something. He is not like indhra [head of celestial entities] too, waiting to obtain one. He is one who has lost out to that activity of sarvESvaran’s and made himself as a servitor to sarvESvaran.

nenjam pENaladhE –  he will not desire even the supremacy of the supreme entity, just like hanuman did in SrI rAmAyaNam uththara kANdam 40-15 “bhAvO nAnyathra gachchathi” (my thoughts will not go to anyone other than you0

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAn

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In the previous pAsuram AzhwAr was lamenting “egyAnRu thalaippeyvanE” (when will I attain you?) sarvESvaran asked him “Why cannot you remain with the belief that connection with sarvESvaran will yield the result of uniting with him?” AzhwAr says “I could remain like that If I do not have any desire in you, like the samsAris” He says that it is impossible for him to spend time without thinking of sarvESvaran. What is he saying in this pAsuram? If I think about the facts that I have obtained a physical form which is capable of attaining you and that it is uncertain, due to the unbearability of not being with you, the time to attain you seems to extend forever. Alternatively, since I have obtained a nature by which I cannot sustain myself through any entity other than you, and since this nature came about because of my presence in samsAram, time is not sufficient to think about the fact that this is not uniform.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

thalaippeydhu yAn un thiruvadhich chUdhum thagaimaiyinAl
nilaippeydha Akkaikku nORRa immAyamum mAyam sevvE
nilaippeydhilAdha nilaimaiyum kANdORasurar kuzhAm
tholaippeydha nEmi endhAy thollai Uzhi surungaladhE

Word-by-Word Meanings

asurar – demons’
kuzhAm – for their clan
tholai – destruction
peydha – one who made
nEmi – one who has the divine disc
endhAy – Oh my swAmy (lord)!
yAn – I
thalaippeydhu – attaining
un thiruvadi – your divine feet
sUdum – donning on my head
thagaimaiyinAl – due to the nature
nilaippu eydha – having firmness
Akkaikku – to get the form
nORRa – carrying out good deeds (for many thousands of births)
i – this
mAyamum – amazement
mAyam – amazing form
sevvE – very well (uniform)
nilaippeydhu ilAdha – not having firmness
nilaimaiyum – position
kAN dhORu –  whenever I think of
thollai – being ancient
Uzhi – kalpam (brahmA’s lifetime)
surungaladhu – is not shrinking

Simple Translation

Oh my swAmy who has the divine disc and who destroys the clan of demons! I have obtained a form by carrying out some good deeds in the past many thousands of births due to which I could attain you and don your divine feet on my head. When I think of these amazing activities as well as the condition of not reaching you soon enough, I realise that the time to reach you and experience you is extending without any shrinkage.

vyAkyAnam

thalaippeydhu – attaining you

yAn – I who am remaining without any means

un thiruvadi . . . – the amazement that I have obtained a form due to good deeds carried out in many thousands of births earlier; as a result I could sustain that form by attaining your divine feet

mAyam sevvE nilaippeydhilAdha nilaimaiyum – due to the amazing nature of this prakruthi (samsAram), that nature cannot be taken as being firm.

Alternatively,

thalaippeydhu . . . – I approached you and attained the nature of sustaining myself only with nothing else other than your divine feet and the amazement attained due to that.

Akkaikku nORRa immAyamum – Just as SrI vishNu dharmam says “janmAnthara sahasrEshu” (after taking thousands of births), wouldn’t this nature come in only with carrying out good deeds over several thousands of births? Wouldn’t this nature result only after obtaining such a form? Thus, getting such a form is also a part of bhakthi (devotion)

In this thought process, while it appears that carrying out good deeds in the past births is the reason for the present situation, the distinguished nature of donning your divine feet on my head (thiruvadichchUdum thagaimaiyinAl nilaippeydha) can be a nature primarily only because of the distinction of having sathva guNam (only purely good quality) [the form which the human beings acquire is made of three qualities, viz. sathva, rajas and thamas (purely good, passion and ignorance respectively)].

mAyam sevvE . . . – since this form is under the control of three qualities [as seen above], the nature spoken of earlier will not come to the surface when the body is under the control of rajas or thamas component, but will be true only if sathva component is predominant. Thus, the form is not uniform always and is a cause of amazement.

kAN dhORu – whenever this [feature of three qualities] is thought of. In other words, it could be said that he keeps thinking of this continuously.

asurar . . . – Oh my swAmy who destroyed the clan of demons and who has the divine disc! Am I consoling myself that you are without ability, that you cannot be attained or that I am suffering due to my deeds?

thollai . . . – this time which is ancient is not shrinking [viz., it is not reducing in terms of its length]; it is extending further. Alternatively, if I keep thinking about this amazing nature, time does not seem to shrink; time is not passing.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

AzhwAr says “We have reached the stage of being distinct from samsAris; when will we mingle with the people who have attained him and are experiencing him?”

Let us go through the pAsuram and its meanings:

thIvinaikkaru nanjai nalvinakku innamudhaththinaip
pUvinai mEviya dhEvi maNALanaip punmai eLgAdhu
Avinai mEykkum vallAyanai anRu ulagu IradiyAl
thAvina ERRai emmAnai egyAnRu thalaippeyvanE

Word-by-Word Meanings

thI – cruel
vinaikku – (followers’) sins
aru – being rare
nanjai – being like poison [as an antidote]
nalvinaikku – for good deeds
in – sweet
amudhaththinai – being like nectar
pUvinai – lotus flower
mEviya – dwelling aptly
dhEvi – for periya pirAtti (SrI mahAlakshmi)
maNALanai – as her consort
pumnai – lowly act
eLgAdhu – without despising
Avinai – cows
mEykkum – one who tends to
val – being eminent
Ayanai – as krishNa, the cowherd
anRu – during the time of mahAbali
ulagu – worlds
IradiyAl – with two steps
thAvina – one who seized
ERRai – being eminent
emmAnai – sarvESvaran, who is my lord
egyAnRu – when
thalaippeyvan – will I approach?

Simple Translation

sarvESvaran is the rare poison for the cruel sins of his followers; he is the sweet nectar for their good deeds; he is the consort of SrI mahAlakshmi who dwells on a lotus flower; without considering as a despicable act, he tended to cows, having been born in the clan of cowherds and measured all the worlds with just two steps; when will I reach such sarvESvaran?

vyAkyAnam

thIvinaikky aru nanjai – he [sarvESvaran] is the intolerable poison for the bad deeds which are a hurdle in attaining him.

nalvinaikku – for bhakthi (devotion) which is carried out without expecting any benefit from him

innamudhaththinai – he gives unlimited joy and he is the ultimate goal.

Next he explains as to why he removes our sins and creates an engagement in us, with him.

pUvinai mEviya . . . – due to his union with periya pirAtti; there is nothing which is more eminent than his being the consort of periya pirAtti.

punmai . . . – despite having that eminence, since he is together with periya pirAtti, he is easily approachable for his followers.

punmai eLgAdhu Avainai mEykkum – without thinking whether it will be apt for his eminence as the consort of periya pirAtti, he tended to cows without considering it as a despicable act.

vallAyanai – if even a drop of water (rain) falls on the cowherds, he would not tolerate it and hold a mountain as an umbrella for them.

anRulagu . . . – just as he protected one village, he protected this earth.

ERRai – he stood proudly after getting the worlds under his divine feet. He considered the benefit thus obtained as his and not as that of the people of the worlds.

emmAnai – just as sarvESvaran felt proud and eminent after his victories, AzhwAr too felt eminent after losing out to him for such activities of sarvESvaran’s.

egyAnRu thalaippeyvanE – when sarvESvaran’s activites are like these, AzhwAr knows that he is bound to attain him but is not sure as to when. Just as it has been said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 24-37 “apIdhAnIm sa kAlassyAdh” ((kausalyA dhEvi tells SrI rAma) may that time be just now), though kausalyA knows that SrI rAma would come at the end of fourteen years, she could not wait for those fourteen years to end and wished that that day had come then itself. AzhwAr too is in the same state.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 1.5 – kalaiyum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First Centum

<< Previous decad

History of Muktinath Dham - Legend, Mythology and Stories

Just as saubhari (a rishi) assumed many forms for [materialistic] enjoyment, emperumAn too manifested himself in many divine abodes to enjoy his devotees; now AzhwAr too is desirous to enjoy all such abodes as said in thirunedundhANdagam 6 “thAn ugandha Ur ellAm than thAL pAdi” (singing the divine abodes of emperumAn wherever he desired to be present). AzhwAr too is eagerly desiring to enter and enjoy all aspects of the abodes just as one who likes an entity will desire for every limb of that entity. Hence, he instructs his divine heart “emperumAn is the one who eliminates the enemies, one who naturally unites with his devotees, one who eliminates the sorrows of brahmA et al when they face hurdles, by eliminating such hurdles; he is mercifully present in SrI sALagrAmam being approachable by all including nithyasUris, those who are desirous towards him and those who are just brAhmaNas [only following the basic principles of brAhmaNyam]; let us go and surrender unto him”. Just as SrI rAma was ruling over the whole kOsala region, here emperumAn is mercifully residing in sALagrAmam having the whole mountain range as his divine abode.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

Even though the people of the town blamed her, the nAyaki (AzhwAr) mercifully says in this pAsuram “There is no shortcoming in us, even though the whole town has been blaming us” What has been said in this pAsuram is this – sarvESvaran’s divine form is without any equivalent entity, at all times. If a simile for that is seen, instead of consoling oneself saying “We are able to see a simile for an entity which is non-pareil”, it will create a craving in us to see the original entity itself. For such a person like us, is there any fault? Alternatively, when looking at his activity of creating all the entities and remaining as the sustaining force for them, instead of stopping with that, it would create a desire to see his distinguished divine form. For such a person like us, is there any deficiency?

Let us go through the pAsuram and its meanings:

thirumAl uruvokkum mEru ammEruvil senjudarOn
thirumAl thirukkaith thiruchchakkaram okkum anna kaNdum
thirumAl uruvOdu avan chinnamE pidhaRRA niRpadhOr
thirumAl thalaikkoNda nangatku engE varum thIvinaiyE

Word-by-Word Meanings

mEru – the mountain mEru
thirumAl – the consort of SrI mahAlakshmi
uruvu – with his divine form
okkum – will be equivalent
ammEruvil – on the peak of that mEru mountain
sem – reddish
sudarOn – sUriyan (sun) with his rays
thirumAl – the consort of SrI mahAlakshmi, his
thirukkai – on his divine hand
thiruchchakkaram – with divine sudharSana chakram (divine disc)
okkum – will be equivalent
anna kaNdum – despite seeing entities which are equivalent to sarvESvaran’s divine form and divine weapon
thirumAl – the consort of SrI mahAlakshmi, his
uruvOdu – with the divine form
avan – his
chinnamE – only divine weapons
(desiring to see)
pidhaRRA niRpadhu – calling out
Or –distinguished
thiru – eminent
mAl – bewilderment
thalaikkoNa – developed (firmly)
nangatku – for us
thIvinai – cruel sins
engE varum – how will it happen?

Simple Translation

The mEru mountain is a match for the divine form of sarvESvaran, who is the consort of SrI mahAlakshmi. sUriyan, with his reddish rays, on top of the mEru mountain, is a match for the divine sudharSana chakram held in the divine hand of sarvESvaran. Thus, even though we are able to see the entities which equal the divine form and the divine disc of sarvESvaran, we desire to see the divine form of sarvESvaran and his divine disc. When we call out to him, which is like an eminent bewilderment for us, how will cruel sins reach us?

vyAkyAnam

thirumAl uruvokkum mEru – the mountain mEru, through its huge size and radiance, matches the divine form of SrIya:pathi (consort of SrI mahAlakshmi).

ammEru . . . – sUriyan, who is traversing that mountain mEru

thirumAL thirukkaith thiruchchakkaram okkum – just as it has been said in thiruppallANdu 2 “vadivAr sOdhi valaththuRaiyum sudarAzhiyum” (divine disc having a radiance which pervades sarvESvaran’s entire form, residing on his divine right hand, burning enemies), sUriyan will look like that divine disc.

anna kaNdum – thus seeing entities which resemble sarvESvaran

thirumAL . . . – crying out incoherently to see the divine form which is like the mEru mountain and his distinguished weapons which are described as in thiruvAimozhi 6-4-9 “valakkaiyAzhi idakkaichchangam” (divine disc on the divine right hand and divine conch on the divine left hand)

Alternatively,

thirumAL thiruvokkum mEru . . . – mEru resembles the divine form of sarvESvaran; sUriyan, who is traversing it, resembles the divine disc on his divine hand; these two represent all the entities which sarvESvaran had created and for which he is the sustaining force.

anna kaNdum – even though they [mEru and sUriyan] remain as his physical form as per the relationship described in AdhArA – AdhEya (sustaining – being sustained), niyanthru – niyAmya (controller-controlled) and SEshi – SEsha (owner-owned) modes…

thirumAl . . . – instead of being satisfied with seeing entities for which he is the sustaining force, calling out with a desire to see his distinguished divine form and distinguished divine identities.

thirumAl – just as it has been mentioned in bruhadhAraNyaka upanishath 4-4-5 “nidhithyAsithavya:”-  meditating on him without any break, AzhwAr attained the state which is true nature for him.

thalaikkoNdathalaikkoLLudhal refers to being firm in a matter and not dropping it since some people spoke against it. Not considering the way some people had blamed her [in the previous pAsuram], remaining firm in matters related to sarvESvaran, just like diamond cannot be destroyed by fire.

nangatku – for us, who are involved in matters related to sarvESvaran. Just as the saying goes “avaSyam anubhOkthavyam krutham karma SubhASubham” (everyone has to necessarily experience the results of their deeds, whether good or bad), are our deeds capable of creating any fault in us?

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 1.4.10 – varum thirai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First centum >> Fourth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

varundhirai maNinIrk kangaiyin karaimEl
vadhariyAchchirAmaththuLLAnai
karungadal munnIr vaNNanai eNNik
kaliyan vAy oli seydha panuval
varanjeydha aindhum aindhum vallArgaL
vAnavar ulagudan maruvi
irungadal ulagamANdu veNkudaik kIzh
imaiyavar AguvarthAmE

Word-by-Word meanings

varum – coming with great speed
thirai – having waves
maNi – clear
nIr – having water
gangaiyin karai mEl – present on the banks of gangA
vadhari AchchirAmaththu – in SrI badharIkASramam
uLLAnai – one who is eternally residing
karu – being dark
munnIr – having three types of water
kadal vaNNanai – sarvESvaran, who is having the divine complexion of ocean
eNNi – meditating upon
kaliyan – AzhwAr
vAy – mercifully spoke with his divine words
oli seydha – in the form of a garland of words
panuval – being the songs
varam seydha – compiled with the mercy of bhagavAn
aindhum aindhum – these ten pAsurams
vallArgaL – those who are able to recite along with their meanings
iru – vast
kadal – surrounded by ocean
ulagam – this earth
veL – whitish
kudaik kIzh – remaining on the shades of umbrella
ANdu – ruling over with a sceptre (further)
vAnavar – brahmA who is the leader of dhEvathAs starting with indhra, his
ulagu udan – sathya lOkam
maruvi – reaching (and enjoying there)
imaiyavar Aguvar – will become a part of nithyasUris

Simple translation

sarvESvaran is eternally residing in SrI badharIkASramam which is present on the banks of gangA having clear water with waves which are coming with great speed; he is having the divine dark complexion of ocean which is having three types of water; meditating upon such sarvESvaran, thirumangai AzhwAr mercifully spoke with his divine words in the form of songs which are garlands of words and compiled these ten pAsurams with the mercy of bhagavAn; those who are able to recite these pAsurams along with their meanings will remain under the shades of a whitish umbreall and rule over with a sceptre this earth which is surrounded by vast ocean, reach sathya lOkam which is the abode of brahmA who is the leader of dhEvathAs starting with indhra and enjoy there and will eventually become a part of nithyasUris.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

  • varum … – AzhwAr sang and praised sarvESvaran who is residing in SrI badharIkASramam which is present on the banks of gangA which is having clear water and waves which are coming at great speed.
  • karum kadal munnIr – The dark ocean which has three types of water namely river water, ground water and rain water. AzhwAr meditated upon such emperumAn who has the complexion of the dark ocean.
  • varam seydha – Those who are experts in these ten pAsurams which are sung by the mercy of bhagavAn. Alternatively, this can be explained as the ten pAsurams which are praiseworthy.
  • vAnavar … – After singularly ruling over the earth which is surrounded by the vast ocean, attaining brahmA’s position and ruling over from there, subsequently will reach paramapadham and become part of nithyasUris. With this, it is explained that these ten pAsurams will fulfil all desires.

nanjIyar asked bhattar – Why is AzhwAr who is very detached from worldly pleasures as he said in periya thirumozhi 6.1.1 “vENdEn manai vAzhkkai” (I don’t desire materiliastic married life) and in periya thirumozhi 6.3.4 “pOndhEn” (reached your divine feet), explaining these worldly wealth [of ruling over earth etc] as the result, while wise people abandon such worldly wealth? bhattar mercifully responded – after thirumangai AzhwAr’s divine birth, even worldly wealth which is to be given up, has become part of the ultimate goal. Isn’t AzhwAr with the principle that whether it is ISvaran himself or nithyasUris or kings, all wealth are desirable, if they can be grabbed and used for the sake of bhAgavathas?

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kural

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

The nAyaki’s mother tells sarvESvaran “During this time when she is separated from you, harmful entities are tormenting her. You have made her to call out to you which is being seen by the people of the world!”

Let us go through the pAsuram and its meanings:

pulambum kanai kural pOzhvAya anRilum pUngazhipAyndhu
alambum kana kural sUzh thirai Azhiyum Angu avai nin
valam puLLadhu nalam pAdum idhu kuRRamAga vaiyam
silambumbadi seyvadhE thirumAL iththiruvinaiyE

Word-by-Word Meanings

thirumAl – Oh the consort of SrI mahAlakshmi!
nin – as your vehicle
valam – having strength
puLLadhu – periya thiruvadi’s (garudan’s)
nalam – auspicious qualities
pAdum idhu – this singing
kuRRamAga – as a wrongful act (using this as a reason)
iththiruvinai – this lakshmi
kanai kural – with an illegible sound
pulambum – crying
pOzh – splitting (affecting girls in separation)
vAy – having mouth
anRil – nightingale bird
pU – being beautiful
kazhi – in the salt pan
pAyndhu – flowing copiously
alambum – splashing
kanam – heavy
kural – having sound
sUzh – expansive
thirai – having waves
Azhiyum – ocean too
Angu avai – with such harmful entities
(tormenting this girl)
vaiyam – the world
silambumbadi – to cry out
seyvadhE – you are making!

Simple Translation

Oh the lord of SrI mahAlakshmi! The nightingale bird is crying out with a loud voice, splitting the hearts. The ocean, with its waves, is splashing around, to flow copiously into the salt pans. This lakshmi (my daughter) is singing on the strong garuda, your vehicle, about his auspicious qualities. Looking at this, the world is abusing her. You are making all these to happen!

vyAkyAnam

pulambum kanai kural – the nightingale bird is speaking about various matters, with a heavy voice, splitting the hearts of those who have separated from you.

pUngazhi . . . – expansive ocean which is flowing copiously into the salt pans, splashing its waves, making uproarious sound

Angavai – for those who are in separation, there are many harmful entities which torment, such as the bell tied to the neck of bull, rising moon, gentle breeze etc. Alternatively, it is the entities which have already been mentioned here – the call of nightingale and the sound from ocean. All these are tormenting her.

What is her fault for these entities to harm her?

nin valam puL . . . – she sang about garuda, who has a great strength, matching yours, about his qualities to carry you on his shoulders. SrI vishNu purANam 5-30-1 says “garudOvAruNam chathram thadhaiva maNiparvatham | sapAryancha hrishIkESam leelayaiva vahan yayau ||” – after the death of narakAsuran, krishNa left the town of prAgyOthish carrying several things. At that time garuda carried krishNa and maNiparvatham, varuNa’s eminent umbrella on his back as if it was a sport for him.  The nAyaki sang about such gardua. Just as it has been mentioned in sthOthra rathnam 41 “thvadhangri sammardhakiNAnga SObhinA”, having carried out kainkaryam to sarvESvaran and carrying out the scars of footprint on his shoulders, she too wanted to wear the scars of their union. Hence she sang a few words about garuda. Making this out as a fault . . .

vaiyam silambumbadi seyvadhE – without any distinction between elders and youngsters, just because they lived in the same place as the nAyaki, they pointed fingers at her and blamed her. How could they do this?

thirumAL – are you doing all these because she is not your consort?

iththiruvinaiyE – is she in any way inferior to those who desired you? Is she capable of remaining as patient as sIthAppirAtti who was crowded around by the demonic women sent by rAvaNa? Will you allow the people of the town when they blame her condition of being tormented by ocean etc?  Will it not be your fault if your consort is distressed?

svApadhESam (distinguished meaning): Those who are near AzhwAr are asking sarvESvaran “Will it not be a deficiency for you if you delay coming to him when he is so distressed, being unable to overcome separation from you?”

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 1.4.9 – koNdal mArudhangaL

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First centum >> Fourth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

koNdal mArudhangaL kulavarai thogunIrk
kuraikadal ulagudan anaiththum
uNda mAvayiRROn oNsudar Eyndha
umbarum Uzhiyum AnAn
aNdam UdaRuththu anRu andharaththu izhindhu
angu avaniyAL alamara perugum
maNdu mAmaNinIrk kangaiyin karaimEl
vadhariyAchchirAmaththuLLAnE

Word-by-Word meanings

koNdal – clouds
mArudhangaL – groups of winds
kula varai – anchoring mountains
thogu nIr – having abundance of water
kurai – making sound
kadal – oceans
ulagu udan – with earth
anaiththum – and all other objects
uNda – being the one who mercifully consumed
mA – huge
vayiRROn – one who has a stomach
oL – shining
sudar – chandhra (moon) and sUrya (sun)
Eyndha – having
umbarum – higher worlds
Uzhiyum – kalpas (time – brahmA’s days)
AnAn – sarvESvaran who is having as prakAram (form)
anRu – when bhagIratha was bringing gangA down
aNdam – brahma lOkam (abode of brahmA)
Udu aRuththu – finding a way through
andharaththu – from sky
izhindhu – coming down
avaniyAL – SrI bhUmip pirAtti
alamara – to cause anguish (being unable to bear)
perugum – flowing
maNdu – being dense
mA – being abundant
maNi – clear
nIr – having water
gangaiyin karai mEl – on the banks of gangA
vadhariyAchchirAmaththuLLAnE – is residing in SrI badharIkASramam

Simple translation

sarvESvaran mercifully consumed clouds, groups of winds, anchoring mountains, oceans which make sound  and having abundant water, the earth and all other objects, and placed them in his huge stomach; he is having the higher worlds which have chandhra and sUrya, and time as his form; such emperumAn is residing in SrI badharIkASramam on the banks of gangA which is having dense, abundant and clear water which is flowing down to cause anguish to SrI bhUmip pirAtti when bhagIratha was bringing it down finding a way through brahmalOkam and while falling down on earth.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

  • koNdal mArudhangaL – Clouds, group of winds, anchoring mountains, ocean which is having abundance of water and making sound, earth along with all the objects, were placed in …
  • mA vayiRROn – Even after placing all of these in his stomach, the stomach had so much more space left. He is known as said in thiruvAimozhi 2.2.7 “val vayiRRup perumAn” (the lord who has very strong stomach).
  • oN sudar … – He had the higher worlds which have moon and sun and the deluge which is an aspect of time, as his forms, to be identified directly as him. They were the forms and he was the substratum.
  • aNdam … – aNdam – brahmalOkam. Finding a way in there,  falling into the sky which is beneath brahmalOkam, and came down with great force to cause anguish even to SrI bhUmip pirAtti who can bear anything.
  • maNdu mA maNi nIr – On the banks of gangA which has vast and clear water.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In the previous pAsuram, he had narrated the way darkness had tormented him. He says in this pAsuram that however much darkness surrounds and torments, sarvESvaran’s true nature is such that one cannot blame him about anything.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

adaikklaththOngu kamalaththalarayan senniyennum
mudaikkalaththUN munnaranukku nIkkiyai Azhisangam
padaikkalamEndhiyai veNNeykkanRu Aychchi van thAmbugaLAl
pudaikkalandhAnai emmAnai ensollip pulambuvanE

Word-by-Word Meanings

adaikkalaththu – as an entity to be protected
Ongu – grown well
kamalaththu – (having been born in the divine navel) lotus’
alar – born in a flower
ayan – brahmA’s
senni ennum – known as head
udai – having an unpleasant smell
kalaththu – in the vessel
UN – food
mun – in earlier time
aranukku – for rudhra
nIkkiyai – one who removed
Azhisangam – divine disc and divine conch
padai – divine weapons
kalan – as ornaments
Endhiyai – one who donned
anRu – during the time of krishNAvathAram (incarnation as krishNa)
veNNey – for butter
Aychhi – yaSodhAp pirAtti
van – strong
thAmbugaLAl – ropes
pudaikka – to hit
alandhAnai – one who had trouble
emmAnai – one who is my lord
en solli – by speaking about what deficiencies
pulambuvan – could I call?

Simple Translation

brahmA was born in the lotus flower which originates from the divine navel of sarvESvaran who is the refuge for all. rudhra took his food from the skull (head) of brahmA [which was plucked by rudhra] which had an unpleasant smell. sarvESvaran removed that curse on rudhra; he holds the divine weapons of disc and conch; when he incarnated as krishNa, he stole butter and was hit by strong ropes by yaSOdhA [his mother]. With what deficiencies in him  could I call him, who is my lord?

vyAkyAnam

adaikkalaththOngu – growing under sarvESvaran, to whom he has surrendered, brahmA is like nikshEpam (treasure)

kamalaththalarayannikshEpam refers to a treasure which is hidden. However, that term refers here to his being looked at by sarvESvaran such that there is no deficiency in him. Apart from that, brahmA has the fortune of having been born directly to sarvESvaran.

senni . . . – while brahmA is considered as the lOkaguru (AchAryan for the world), he is the father of rudhra, who plucked one of his heads and stood as one who has committed a serious crime. brahmA stood in sadness, having his head severed. He [sarvESvaran] removed both their sorrows.

ayan senni ennum mudaikkalam – that skull [severed head of brahmA] became a vessel with a foul smell. Since it was having an unpleasant smell [due to its contact with brahmA’s flesh] wherever rudhra went, he was followed by birds of prey such as eagle etc.

mudaikkalaththu UN mun aranukku nIkkiyai – [due to the curse of brahmA], rudhra had to eat his food by begging for alms, from that skull. rudhra, who is the deity for annihilation, had to suffer like this. sarvESvaran removed this curse for rudhra, in an earlier time. He thought “Someone who was created by me should not suffer for a long time like this” and removed that difficulty. Through this , it has been brought out that for those who are born in samsAram, being attracted by karma and the resultant physical form, difficulties etc are common to all and that these are applicable for these two too (brahmA and rudhra). One stood with his head severed; one stood having committed that heinous act; sarvESvaran stood as one who removed both their sorrows.

Azhi sangam padaikkalam Endhiyai – he constantly holds his divine weapons such as disc and conch since he cannot search for them to protect samsAris [such as brahmA and rudhra] when they are wandering in difficulties. He has the nature of wearing these divine weapons as divine ornaments in order to carry out the activity of protection.

veNNey . . . – though he is capable of removing the difficulties of brahmA, rudhra et al and has the necessary implements for that, when he gets into any difficulty from his followers, he cannot extricate himself from such difficulty. While he is the controller of brahmA, rudhra et al and remains as the supreme entity, he cannot sustain himself without a few materials which have a contact with his followers. While he is avApthasamasthakAman [he does not have any unfulfilled desire], he feels that there is some deficiency and if he cannot get it directly, he goes to the extent of stealing it. Even while stealing it, he makes sure that he leaves evidence behind to be caught; when caught, he does not take any action to extricate himself from such situations.

anRu – a day comes when he gets tied down and looks as a very simple person! Such a day too occurs! I had missed that day when he had himself tied down and looked so simple and I am praying for attaining him today!

Aychchi – he could not seek a remedy for the difficulty posed by a herdswoman!

van thAmbugaLAl – whatever ropes she [yaSOdhA] could lay her hands on, turned out to be short to tie him. Hence she took more ropes and hit him with those. The anger towards a person would be present to the same extent as affection towards that person. It is pertinent here to recall periya thiruvandhAdhi 48 pAsuram “idaichchi kumaiththiRangaL . . .” (the difficulties that he had undergone at the hands of yaSOdhA)

pudaikkalandhAnai – even when he was in such difficulties he did not take any remedial action.

alandhAnai – the term ala refers to blossoming. As she [yaSOdhA] hit him with the ropes, his face became more and more blossomed. periya thirumozhi 5-9-7 says “kaNNiyAr kuRungayiRRAl katta vettenRirundhAn” (as he was tied with short ropes which were tied together, he stood as if agreeing to that act)

emmAnai – as he was being tied and hit, he shed copious amount of tears from his eyes and his dark divine form became pale; with such an act, he made me to be subservient only to him. Just as it has been mentioned in thiruvAimozhi 5-10-3 “paiyavE nilaiyum” (the way he stood trembling in fear), it was this which made me lose my steadfastness.

en sollip pulambuvanE – I desired for him now and am wailing since I could not attain him. I was not there when he carried out his activites in krishNAvathAram and I cannot point out to any deficiency in him. I am unable to attain him now because of the result of my past deeds. He has no shortcoming in him for me to blame him.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org