Monthly Archives: January 2021

Arththi prabandham – Audio

Published by:

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೫೦ ನೇ ಪಾಸುರಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೫೦

ಈಡು ಭಾಷ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾಮುನಿಗಳು, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವಾದ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣದ  ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು,ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಲೋಕಾಚಾರಿಯಾರ್ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೈವಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಅಚಾರಿಯರ್‌ಗೆ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಹೆಸರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇದು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ನಂಜೀಯರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈ

ಎನ್ಬಾರ್ ಅವರವರ್ ತಂ ಎಱ್ಱತ್ತಾಲ್ -ಅನ್ಬುಡೈಯೋರ್

ಸಾತ್ತು ತಿರು ನಾಮಂಗಳ್ ತಾನ್ ಎನ್ರು ನನ್ನೆಂಜೇ

ಏತ್ತದನೈಚ್ ಚೊಲ್ಲು ನೀ ಇನ್ಱು

ಓ ಮನಸೇ! ನಂಪೆರುಮಾಳ್, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್, ನಂಜೀಯರ್ ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಗೌರವದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ನೀನು ಈ ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರು.ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳಪೆರುಮಾಳ್ (ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ, ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹ) ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಈ ದೈವಿಕ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಂಜನಂ (ದೈವಿಕ ಸ್ನಾನ) ನಡೆಸಲಾಯಿತು.ನಂಪೆರುಮಾಳರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಉಡುಪಿನಿಂದ ತಿರುಮಂಜನಂನ ದೈವಿಕ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಮುದಿಯ ಶ್ರೀವೈಶ್ಣವ ಅಗಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ “ಅವನು ನಂಪೆರುಮಾಳ್” (ಅವನು ನಮ್ಮ ಪೆರುಮಾಳ್)ಎಂದನು; ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಗೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂಬ  ಹೆಸರು ದೃಡವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು.ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ ಶಠಕೋಪನ್ (ನಮ್ಮ ಆೞ್ವಾರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಠಕೋಪನ್) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ವೇದಾಂತಿ ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಭಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ “ವಾರುಂ ನಮ್ ಜೀಯರ್” ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು (ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಜೀಯರ್!); ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಂಜೀಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.ನಂಬೂರ್ ವರಧರ್ ಅವರು ಒನ್ಬಧಿನ್ ಆಯಿರಪ್ಪಡಿಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ನಕಲನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ ಪಿಳ್ಳೈ(ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು) ಎಂದು ನಂಜೀಯರ್ ಕರೆದರು; ಹೀಗಾಗಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-50-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In several pAsurams so far, AzhwAr had considered SrIvaishNavas as the leading man and composed the pAsurams. In this pAsuram, he is considering emperumAn as the leading man. It is natural for union with emperumAn to end with union with SrIvaishNavas as also for union with SrIvaishNavas to end with union with emperumAn. In the pAsurams before the 6th pAsuram of thadAviya ambum, he had mentioned about his distress on account of separating from emperumAn and from the 6th pAsuram thadAviya ambum till the 11th pAsuram he mentioned about his distress due to his doubt that the SrIvaishNavas will separate from him. In this pAsuram, separation from emperumAn is causing him distress.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

pErginRadhu maNimAmai piRangi aLLal payalai
UrginRadhu kangul UzhigaLE idhellAm inavE
IrginRa chakkaraththu emperumAn kaNNan thaNNandhuzhAy
sArignRa nannenjinAr thandhu pOna thani vaLamE

Word-by-Word Meanings

IrginRa – splitting (me) with (his) beauty
chakkaraththu – having the divine disc
emperumAn – one who is my swAmy (lord)
kaNNan – krishNa’s
thaN – being cool
am – beautiful
thuzhAy – in divine thuLasi
sArignRa – being engaged with
nal – distinguished
nenjinAr – mind
thandhu pOna – given
thani – unique
vaLam – wealth
What is it?
maNi – praiseworthy
mAmai – beauty
pErginRadhu – is leaving
piRangi – abundant
aLLal – being close
payalai – sickness due to love
UrginRadhu – is spreading
kangul – night
UzhigaLE – grew like unending time
idhellAm – all these sickness etc
inavE – became hindrance

Simple Translation

krishNa is holding the beautiful divine disc and is splitting me with his beauty. My mind desired such krishNa’s cool and beautiful thuLasi garland, and left me, following thuLasi. Due to this, it made my beautiful complexion to change. Sickness due to love is spreading throughout my form. Nights lengthened to unending yugas (long periods of time). Entities such as breeze etc became hindrances for me.

vyAkhyAnam

pErginRadhu maNimAmai – the complexion in my distinguished form is changing. Just as it has been mentioned in the 5th pAsuram of thiruviruththam mAmai thiRaththukkolAm, the complexion of the form which he [emperumAn] desired is receding. My complexion is getting destroyed as I keep seeing him. maNi mAmai refers to beautiful complexion. Is it proper for one to praise one’s own complexion? Since he [emperumAn] praises her form saying “Oh the complexion! Oh the beauty!” there is nothing wrong in her praising it herself. Since she exists for his sake rather than for her sake, it is not improper in her praising something which is pleasing to him.

piRangi aLLal payalai – instead of keeping the place, from where the complexion has left, barren, it has been filled up with paleness, a sign of sickness due to love. piRangi refers to abundance, like a flood. aLLal refers to the fact that while desilting a well in which there is plenty of mud, the foot will sink when one steps on it, if emperumAn himself comes to remove the paleness, he could not remove it. There is such an abundance of paleness.

Urginradhu – spreading fast, just like poison spreads. Just as someone comes surreptitiously when a powerful king leaves the private quarters of his queen or just as rAvaNa came when iLaiyaperumAl [lakshmaNa] left the hermitage to go looking for SrI rAma, the paleness came spreading, when the beautiful complexion left me.

kangul UzhigaLE – night time felt as if it were lasting several ages; while the time spent before uniting with emperumAn appeared like half a day and the time spent uniting with him appeared like a moment, the time separated from him appeared to last forever.

idhu ellAm inavE – apart from these, whatever affected her, whatever caused her distress are being mentioned. This includes entities such as love-bird and gentle breeze, which, in normal times, would have caused happiness. Whatever entity appeared to be sweet and favourable when sIthAppirAtti and SrI rAma were together in the forest, appeared to be inimical in the same place when they were separated.

IrginRa chakkaram – affecting without any distinction between favourable and unfavourable persons; [The divine disc] affects because of its sentient quality. It will destroy those who are inimical towards it; it will destroy those who are dear to it, through separation, by going afar from them. It will kill those who are unfavourable to it through its power and bewilder those who are favourable through its beauty.

chakkaraththu emperumAn – through his beautiful divine hands and the way he held his beautiful divine discus, emperumAn affirmed “He is my property” and enslaved me.

kaNNan – krishNa. One could get the doubt whether he is with two shoulders. SrI vishNu purANam SlOkam upasamhara sarvAthman rUpamEthach chathurbhujam – his beautiful form is with four shoulders.

thaNNandhuzhAy sArginRa – my heart was fully engaged with the beautiful garland of thuLasi which he had donned. Instead of falling at the feet of the primary entity [bhagavAn, emperumAn], my mind was engaged with the ultimate entity [thuLasi, likened to bhAgavathas, SrIvaishNavas].

nannenjinAr – is it apt to refer to one’s heart as “nalla nenju”(good heart)? Even if they are one’s own children, if they are better than the parents in terms of engaging with emperumAn, they should be praised. He [AzhwAr] is in such a state that he is wandering without even realising that his dress is dishevelled. What he wants to do is to tell emperumAn that emperumAn is everything for him just as he had said in thiruvAimozhi pAsuram “”pUsum sAndhu en nenjamE” (my heart is the sandal paste for you), that he is all the enjoyment for him and hence he wants to be always with emperumAn, singing and dancing about him.

thandhu pOna thani vaLamE – the loss of complexion is the wealth which emperumAn left for him.

svApadhESam (distinguished meaning) for the pAsuram: AzhwAr is mercifully mentioning through the words of the leading lady, her inability to suffer separation from her leading man, since her heart has got fully engaged with him, as a result of which how she decayed being unable to bear the separation.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೪೮ ರಿಂದ ೪೯ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೪೮

[ಇತರ ಧಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂದಗಳಿಗೆ ಬರೆದ] ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭಾಷ್ಯವಾದ ಈಡು ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಾಸುರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಮುನಿಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೀರಾರ್ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಎೞುದು

ಏರಾರ್ ತಮಿೞ್ ವೇದತ್ತು ಈಡು ತನೈ-ತಾರುಂ ಎನ

ವಾಂಗಿ ಮುನ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವರ್ಕ್ಕುತ್

ತಾಂ ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ಪಿನ್ ಅದನೈತ್ತಾನ್

ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ  ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಅನ್ನು “ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಇದು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ವೈಭವದ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಈಗ ನನಗೆ ನೀಡಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ವಡಕ್ಕುತ್ ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯ ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ತನ್ನ ಅಚಾರ್ಯ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಂದ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು, ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿದರು.ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಶ್ರೀಶೈಲೇಷ ದಯಾಪಾತ್ರಂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಈ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸೇವಾಕಾಲ ಕ್ರಮಮ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆ) ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಪಾಸುರ ೪೯

ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಪಿಳ್ಳೈಯವರನ್ನು ತಲುಪಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಂಗು ಅವರ್ಪಾಲ್ ಪೆಱ್ಱ ಸಿಱಿಯಾೞ್ವಾನ್ ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ

ತಾಂ ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ತಂ ಮಗನಾರ್ ತಂ ಕೈಯಿಲ್ -ಪಾಂಗುಡನೇ

ನಾಲೂರ್ಪ್ ಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕು ಅವರ್ ತಾಂ ನಲ್ಲ ಮಗನಾರ್ಕು ಅವರ್ ತಾಂ

ಮೇಲೋರ್ಕ್ಕು ಈನ್ದಾರ್ ಅವರೇ ಮಿಕ್ಕು

ನಂಪಿಳ್ಳೈಯಿಂದ ಈಡು ಪಡೆದ ಸಿಱಿಯಾೞ್ವಾನ್ ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವಪ್ ಪೆರುಮಾಳ್, ಇದನ್ನು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಮಗ ಈಯುಣ್ಣಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದರು.ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೋಯಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಈಯುಣ್ಣಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ದಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಅವರನ್ನು ಈಯುಣ್ಣಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಕಲಿತರು.ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ನಾಲೂರಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು  ಕಲಿಸಿದರು.

ದೈವಿಕ ವಾಸಸ್ಥಳವಾದ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಪಿಳ್ಳೈ, ಪೋಲಿಂದು ನಿನ್ರ ಪಿರಾನ್ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್) ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಗಳನ್ನು (ಗರ್ಭಗುಡಿ) ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ್ಆಚಾರ್ಯರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಬಂದರು.

ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾಲೂರಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಆಚ್ಚಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯಿ ಜನ್ನನ್ಯಾಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಈಡು ಕಲಿತ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ, ಇದನ್ನು ಮಣವಾಳಮಾಮುನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-48-49-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 11 – ariyana yAm

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

The leading lady was united with the leading man in total happiness, not knowing anything about separation. A person came and told the leading man about earning wealth in a different place. On hearing this, the leading lady thought “While I was thinking that we could be together like this for a long time, he is thinking of separating from me” and was distressed. Seeing this, the leading man was amazed, thinking “Even when I had not told her anything about leaving her, she is so distressed”

Let us go through the pAsuram and its meanings.

ariyana yAm inRu kANginRana kaNNan viNNaNaiyAy
periyana kAdham porutkO pirivena gyAlam eydhaRku
uriyana oN muththum paim ponnum Endhi OrO kudangai
periyana keNdaikkulam ivaiyO vandhu pErginRavE

Word-by-Word Meanings

kaNNan – krishNa’s
viN aNaiyAy – Oh one who is most enjoyable like paramapadham (SrIvaikuNtam)
porutku – for wealth
pirivu – separation
ena – even as this was being mentioned
periyana – being huge
kAdham – being afar
(appears like having been separated)
O – how amazing!
gyAlam – distinguished people with supreme knowledge
eydhaRku – to experience
uriyana – being apt
oN – beautiful
muththum – pearls of tears
pai – fresh (new)
ponnum – gold with distinguished colour
Endhi – holding
OrO kudangai – each one being as much as the palm of the hand
periyana – large
keNdai – of fish
kulam – schools of
ivai – these eyes
vandhu – coming
pErginRana – are flipping
O – how amazing!
yAm – we
inRu – now
kANginRana – what we see
ariyana – are rare

Simple Translation

Oh one who gives happiness similar to krishNa’s paramapadham (SrIvaikuNtam)! I had merely said that it is normal for the head of a family to travel afar for earning wealth, but had not left you. On hearing this, your eyes which are capable of keeping the world under their control, which are as large as the palm of one’s hand, which are like the carp fish, are shedding tears of pearl and fresh gold with distinguished colour. How amazing is this! What I see here is very much a rarity.

vyAkhyAnam

ariyana – even as we (the leading man says of himself and the lady) were together, why is she in such a tearful condition, wonders the leading man. He says that he had not seen this condition when they were together or when they were separated [in earlier times].

yAm inRu – by adding the numeral one to one thousand, will the value of one thousand increase considerably? By adding the quantum of water which is present under the hoof of a cow, will the quantum of water in an ocean increase? In the same way, when I was together with her, while I had lot of wealth, what else is needed? This was my state.

kANginRana – There are four different reasons for separating from a beloved: to increase one’s level of knowledge, to earn more, to take part in a battle and to be with some other girl. None of these is applicable here, says the leading man.

kaNNan viN aNaiyAy – just as chAndhOkya upanishath 8-15-1 says “na cha punarAvarthathE” (one does not return from SrIvaikuNtam), only if someone leaves that place and returns does the question of my leaving you arise. That place (SrIvaikuNtam) does not undergo any change. You, who provide happiness which is much similar to that distinguished place of SrI krishNa’s, should not undergo any change, like that place.

pirivu ena O periyana kAdham – on hearing the word “Separation” she feels as if we have been separated by a very long distance with many oceans and mountains between us, with no one who could act as a messenger between us. She feels very distressed

porutku – the leading lady seems to say “If the purpose of separating from me is to earn lot of wealth, such wealth is available in plenty here itself”

gyAlam eydhaRku uriyana – This wealth (which is available here) is such that those with distinguished knowledge can enjoy well. Its value will equal the wealth of nithyavibhUthi as well as leelAvibhUthi (the spiritual and material realms). The wealth which you are seeking elsewhere is available here itself, she says.

oN muththum – pearls at their place of origin [very pure]

paim ponnum – fresh gold

Endhi – holding them, as if saying “When these are here, why do you have to go elsewhere for wealth? Accept these”

OrO kudangai – the beauty of her eyes was such that those who see them, which are as large as one’s palm, would imbibe them.

periyana – they were so huge that the enjoyer (the leading man) would be totally satiated

kudangai – through her face, isn’t she offering wealth which could not be held in one’s palm!

keNdai – like fish which have an arrogance

kulam – they (her eyes) would match each other; nothing else will come anywhere near them.

ivaiyO vandhu pErginRavE – the eyes suffered similar to the sufferings of those who saw them. Even an inanimate object could flop over someone

vandhu pErginRavE – they are being spoken of as animate objects.

svApadhESam (distinguished meaning): AzhwAr wanted to be together with SrIvaishNavas all the time. He expressed his feelings in this pAsuram as though they would separate from him and go on their own.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೪೬ ರಿಂದ ೪೭ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೪೬

ವೇದಗಳು ಅಂಗ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಉಪಾಂಗ, ದ್ವಿತೀಯಕ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಇತರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ (ಇತರ ಆೞ್ವಾರಗಳ ದೈವಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು), ಮಾಮುನಿಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಬಂಧಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ಪೆರಿಯಾವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಪಿನ್ಬುಳ್ಳವೈಕ್ಕುಂ

ತೆರಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಯೈಗಳ್ ಸೈವಲ್ -ಅರಿಯ

ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಲ್ ಪೊರುಳೈ ಆರಿಯರ್ಗಟ್ಕು ಇಪ್ಪೋದು

ಅರುಳಿಚ್ ಚೆಯಲಾಯ್ತಱಿಂದು

ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ 3000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ [ಅರುಳಿಚಯಲ್ಗಳು] ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಬರೆದರು .

 ತನ್ನ ಅಚಾರ್ಯರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಸುರ ೪೭

ಮಾಮುನಿಗಳು ನಂಜೀಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಂಜೀಯರ್ ಸೈದ ವ್ಯಾಖ್ಯಿಯೈಗಳ್ ನಾಲಿರಣ್ಡುಕ್ಕು

ಎಂಜಾಮಲ್ ಯಾವೈಕ್ಕುಂ ಇಲ್ಲೈಯೇ ತಂ ಸೀರಾಲ್

ವೈಯ  ಗುರುವಿನ್ ತಂಬಿ ಮನ್ನು ಮಣವಾಳ ಮುನಿ

ಸೈಯ್ಯುಂ ಅವೈ ತಾಮುಂ ಸಿಲ

ನಂಜೀಯರ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ (ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು!) ನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ.ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್  ನಾಯನಾರ್, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ, ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶುಭ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅರುಳಿಚೇಯಲ್ಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕರುಣಾಮಯದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ , ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಾದಿ ಕೇಸರಿ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಜೀಯರ್ ಸಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-46-47-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೪೪ ಮತ್ತು ೪೫ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೪೪

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ವಡಕುತ್ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು  ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವ ವಡಕುತ್ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ತೆಳ್ಳಿಯದಾ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಸೆಪ್ಪು ನೆಱಿ ತನ್ನೈ

ವಳ್ಳಲ್ ವಡಕ್ಕುತಿರುವೀದಿಪ್ ಪಿಳ್ಳೈ- ಇಂದ 

ನಾಡಱಿಯ ಮಾಱನ್ ಮಱೈಪ್ ಪೊರುಳೈ ನಂಗು ಉರೈತ್ತದು

ಈಡು ಮುಪ್ಪತ್ತಾಱಾಯಿರಂ.

ಈಡು ಮುಪ್ಪತ್ತಾರಾಯಿರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಮಹನೀಯ ವಡಕ್ಕುತ್ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ನಂಪಿಳ್ಳೈ, ನಂಜೀಯರ್‌ನ ಶಿಷ್ಯ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರನ್ ಎಂಬ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ ವೇದ/ ವೇದಾಂತಗಳ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವು ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ವಡಕ್ಕುಥಿರುವಿಧಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಭಾವಿಸಿ, ಈಡು ಬರೆದರು. ಈಡು ಎಂಬ ಪದವು ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ – ಅರ್ಥ (ವಿವರಣೆ), ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಾಕವಚ, ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಡು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಿಕೈ [ಶ್ರೀ ಭಾಷಯಂ ನ  ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ] ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಡು ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಿಕೈಯ ನಂತರ ಬಂದರೂ , ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳತೆಗಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾಸುರ ೪೫

ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಜೀಯರ್ ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಗೆ ಬರೆದ ಪನ್ನೀರಾಯಿರಪ್ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವೈಭವವನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ಬೋಡು ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳಚ್ ಜೀಯರ್

ಪಿನ್ಬೋರುಮ್ ಕಱ್ಱರಿಂದು ಪೇಸುಗೈಕ್ಕಾ- ತಂ ಪೆರಿಯ

ಬೋದಮುಡನ್ ಮಾಱನ್ ಮಱೈಯಿನ್ ಪೊರುಳ್ ಉರೈತ್ತದು

ಏದಮ್ ಇಲ್ ಪನ್ನೀರಾಯಿರಂ

ವಾದಿ ಕೇಸರಿ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಜೀಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಮತ್ತು ಚೇತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಕರುಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಜೀಯರ್,ಅವರ ನಂತರ ಬರುವವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು  ಪನ್ನೀರಾಯಿರಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬರೆದರು. ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆದ  ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಪಾಸುರಗಳ   ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಪ್ರತಿ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-44-45-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೪೧ ರಿಂದ ೪೩ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೪೧

ಕರುಣಾಮಯಿ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೈಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರಾಯಿರಪ್ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ( 32 ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಪಡಿ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವರು.

ತೆಳ್ಳಾರುಂ ಜ್ಞಾನತ್ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೈಪಿರಾನ್

ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಎದಿರಾಸರ್ ಪೇರರುಳಾಲ್ -ಉಳ್ಳಾರುಂ

ಅನ್ಬುಡನೇ ಮಾಱನ್ ಮಱೈಪ್ ಪೊರುಳೈ ಅನ್ಱು ಉರೈತ್ತದು

ಇನ್ಬ ಮಿಗು ಆಱಾಯಿರಂ 

ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರರ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಪಡೆದ ಯತಿರಾಜರು, ತಿರುಕ್ಕುರುಗೈಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನ್‌ರನ್ನು ಅವರ ಜ್ಞಾನಪುತ್ರರೆಂದು( ಅವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಕುಮಗನಂತೆ) ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಯತಿರಾಜರ  ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹಾಗು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚೇತನಗಳಿಗೆ (ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳು) ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ , ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದರು, ಇದು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಆರಾಯಿರಪ್ಪಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಪಾಸುರ ೪೨

ಕರುಣಾಮಯಿ ನಂಜೀಯರ್ ಬರೆದ ಒಂಬದಿನಾಯಿರಪ್ಪಡಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳುವರು.

ತಂ ಸೀರೈ ಜ್ಞಾನಿಯರ್ಗಳ್ ತಾಂ ಪುಗೞುಂ ವೇದಾಂತಿ

ನಂಜೀಯರ್ ತಾಂ ಬಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲರುಳಾಲ್-ಎಂಜಾದ

ಆರ್ವಮುಡನ್ ಮಾಱನ್ ಮಱೈಪ್ ಪೊರುಳೈ ಆಯ್ನ್ದುರೈತ್ತದು

ಏರ್ ಒನ್ಬದಿನಾಯಿರಂ.

ನಂಜೀಯರನ್ನು ವೇದಾಂತಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲವರು ತಳಿದಿದ್ದರು.ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ(ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು) ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು.  ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಬಟ್ಟರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ. ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕಲ್ಮಷವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒನ್ಬದಿನಾಯಿರಪ್ಪಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನಂಜೀಯರ್ ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ ಭಾರಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಭಟ್ಟರ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಕಲಿತರು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗಾಗಿ ನೂರು ಬಾರಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂ (ಪ್ರವಚನ) ನಡೆಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಒನ್ಬಧಿನಾಯಿರಪ್ಪಡಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಂನ ಅಳತೆ ಇರುವುದು.

ಪಾಸುರ ೪೩

ಮುಂದೆ, ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗಾಗಿ ಪೆರಿಯಾವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬರೆದ ಇರುಬತ್ತುನಾಲಾಯಿರಪ್ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ತಮ್ಮುಡೈಯ ನಲ್ಲರುಳಾಲ್ ಏವಿಯಿಡ

ಪಿನ್ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅದನಾಲ್- ಇನ್ಬ

ವರುಬತ್ತಿ ಮಾಱನ್ ಮಱೈಪ್ ಪೊರುಳೈಚ್ ಚೊನ್ನದು

ಇರುಬತ್ತು ನಾಲಾಯಿರಂ

ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ನಂಪಿಳ್ಳೈ, ಅವರ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪೆರಿಯಾವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್, ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬರೆದದ್ದು. ಇರುಬತ್ತು ನಾಲಾಯಿರಪ್ಪಡಿ.ಇದು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದಂತೆ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು. 

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-41-43-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೩೮ ರಿಂದ ೪೦ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೩೮

ಮಾಮುನಿಗಳು , ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ (ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು) ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿ,ಅವರು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ( ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳು) ರಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರಿಂದ ನಂಪೆರುಮಾಳರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿಶೇಷತೆ, ಬಯಲು ಮಾಡುವರು.

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ದರಿಸನಂ ಎನ್ಱೇ ಇದರ್ಕು

ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಪೇರಿಟ್ಟು ನಾಟ್ಟಿ ವೈತ್ತಾರ್ ಅಂಬುವಿಯೋರ್

ಇಂದ ದರಿಸನತ್ತೈ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಳರ್ತ್ತ 

ಅಂದ ಚೆಯಲ್ ಅಱಿಗೈಕ್ಕಾ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ದರಿಶನಂ( ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ತತ್ವ) ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಖಚಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ  ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ , ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ  ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳು ರಚಿಸಿ, ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ , ಹಲವಾರು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳ ಗುಡಿಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರಿಂದ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಲು ನಂಪೆರುಮಾಳರು ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು  ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಕ್ಕೋಟ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ (ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಹಲವು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು) ಅವರ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು , ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಕ್ಕೋಟ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಯರಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪಾಸುರ ೩೯

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿದ ,ದ್ವಯ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು,ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಮುನಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುವರು.

ಪಿಳ್ಳಾನ್ ನಂಜೀಯರ್ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ

ತೆಳ್ಳಾರ್ ವಡಕ್ಕುತ್ ತಿರುವೀದೀಪಿಳ್ಳೈ

ಮಣವಾಳ ಯೋಗಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯೈಕ್ ಕಾತ್ತ

ಗುಣವಾಳರ್ ಎನ್ಱು ನೆಂಜೇ ಕೂಱು

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ಜ್ಞಾನಪುತ್ರರಾದ ( ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪುತ್ರನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು),ಪರಾಶರ ಬಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಂಜೀಯರ್,ಅದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾದ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ಅಪ್ರತಿಮ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ನಂಪಿಳ್ಳೈಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ,ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈಯ ಕರುಣೆ ಪಡೆದ ವಾದಿ ಕೇಸರಿ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಜೀಯರ್ , ಇವರುಗಳು , ದ್ವಯ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದವರು. ಓ ಮನಸೇ ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು.

ಪಾಸುರ ೪೦

ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಾದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು 

ಕೊಂಡಾಡಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಮುಂದುಱವೇ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಮುದಲಾನೋರ್ ಸೈದರುಳುಂ

ಅಂದ ವ್ಯಾಕ್ಕಿಯೈಗಳ್ ಅನ್ಱಾಗಿಲ್ -ಅಂದೋ

ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಪ್ ಪೊರುಳೈತ್ ತೇರ್ನ್ದುರೈಕ್ಕ ವಲ್ಲ

ಕುರುವಾರ್ ಇಕ್ಕಾಲಂ ನೆಂಜೇ ಕೂಱು

ಅಂದು, ತಿರುಕ್ಕುರುಗೈಪ್ಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ , ನಮಗೆ ಇಂದು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಮಹತ್ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು? ಓ ಮನಸೇ ನೀ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳು! 

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-38-40-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೩೬ ಮತ್ತು ೩೭ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೩೬

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಹಾಗು ಅವರ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲ .

ತೆರುಳುಱ್ಱ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್ ಸೀರ್ಮೈ ಅರಿವಾರ್ ಆರ್

ಅರುಳಿಚೆಯಲೈ ಅರಿವಾರ್ ಆರ್- ಅರುಳ್ ಪೆಱ್ಱ

 ನಾಥಮುನಿ ಮುದಲಾಂ ನಂ ದೇಶಿಕರೈ ಅಲ್ಲಾಲ್

ಪೇದೈ ಮನಮೇ ಉಂಡೋ ಪೇಸು.

ಓ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಮನಸೇ! ಕಲ್ಮಷವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು? ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಯಾರು? ಆೞ್ವಾರ್ಗಳಿಂದ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾವಾರರಿಂದ , ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರಿರುವರು ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ , ನಂತರ ಮಾತನಾಡು.

 ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವರು. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತವರಾದರೆ ಅಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ  ವ್ಯಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವು ಇರುವುದೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಪಾಸುರ ೩೭

ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವು (ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವ   ಮಾರ್ಗ) ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು , ನಾಥಮುನಿಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರು ಅವರ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ಓರಾನ್ವೞಿಯಾಯ್ ಉಪದೇಶಿತ್ತಾರ್ ಮುನ್ನೋರ್ 

ಏರಾರ್ ಎದಿರಾಸರ್ ಇನ್ನರುಳಾಲ್ -ಪಾರ್ ಉಲಗಿಲ್

ಆಸೈ ಉಡೈಯೋರ್ಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾಂ ಆರಿಯರ್ಗಾಳ್ ಕೂಱುಮ್ ಎನ್ಱು

ಪೇಸಿ ವರಂಬು ಅಱುತ್ತಾರ್ ಪಿನ್

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರು, ಈ ತತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರು, ಅವರ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ತವಕ ತಡೆಯಲಾರದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯಗಳಾದ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್, ಮುದಲಿಯಾಂಡಾನ್ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿ,ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು“ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತವಕಿಸಿ ಆಸೆಯಿರುವರಿಗೆಲ್ಲಾ,ನಾನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಉಪದೇಶಿಸಿ.” ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸುವ ನಿರ್ಭಂಧಗಳನ್ನು ಅದರೊಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-36-37-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org