Daily Archives: January 18, 2021

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೭೩ ನೇ ಪಾಸುರ ಮತ್ತು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪರವರು ರಚಿಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಾಸುರ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೭೩

ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ  ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದ ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ತನ್ನೈ

ಸಿಂದೈ ತನ್ನಿಲ್ ನಾಳುಂ ಶಿಂದಿಪ್ಪಾರ್ -ಎಂದೈ

ಎದಿರಾಸರ್ ಇನ್ನರುಳುಕ್ಕು ಎನ್ರುಂ ಇಲಕ್ಕಾಗಿಚ್

ಚದಿರಾಗ ವಾಳ್ನ್ದಿಡುವರ್ ತಾಂ

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧಮ್ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಯತಿರಾಜಾ ಅವರ ಮಧುರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪ್ರಬಂಧಮ್ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಅವತಾರವನ್ನು, ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರುಲಿಚೆಯಲ್‌ಗಳಿಗೆ (ದೈವಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ) ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ ಅದರ ವೈಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅರುಲಿಚೆಯಲ್‌ಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು “ಆಚಾರ್ಯರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ” ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು, ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ‌ಸಲ್ಲಿಸುಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಸುರ ೭೪

ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ, ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಅವರ ತನಿಯನ್ (ಏಕ ಪದ್ಯ) ವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಚಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.

ಮನ್ನುಯಿರ್ಗಾಳ್ ಇಂಗೇ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿವನ್

ಪೊನ್ನಡಿಯಾನ್ ಸೆಂಗಮಲಪ್ ಪೋದುಗಳೈ-ಉನ್ನಿಚ್

ಚಿರತ್ತಾಲೇ ತೀಂಡಿಲ್ ಅಮಾನವನುಂ ನಮ್ಮೈ

ಕರತ್ತಾಲೇ ತೀಂಡಲ್ ಕಡನ್

ಓ ಈ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು! ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಿನ್ನದ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಇರುವ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಯ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅರ್ಚಿಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ (ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾರ್ಗ) ಹೋಗಿ ವಿರಜಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ (ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ).

ಒಮ್ಮೆ ಅಮಾನವನ್ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಕಾಶ ಘಟಕ) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ದೈವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದವಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಾಮಣಿ ಮಂಟಪಮ್ (ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೈವಿಕ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಂಗಣ) ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ,  ಸಂತೋಷದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಸದಾ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುವಿರಿ.

ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-73-conclusion-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalE

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In the previous pAsuram, the nAyaki (leading lady) and her friends had posed a few questions to the nAyakan (leading man). In this pAsuram, the nAyakan poses a few questions to them.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

punamO punaththayalE vazhi pOgum aruvinaiyEn
manamO magaLir num kAval solleer puNdarIgaththangEzh
vanamOranaiya kaNNan kaNNan vAnAdamurum dheyvaththu
inamOranaiyIrgaLAy ivaiyO num iyalvugaLE

Word-by-Word Meanings

am – beautiful
kEzh – having complexion
puNadarIkam – lotus flower’s
Or – being distinguished
vanam – with forest
anaiya – being similar
kaNNAn – having eyes
kaNNan – krishNa’s
vAn – being enjoyable
nAdu – in paramapadham
amarum – dwelling
dheyvaththu – nithyasUris’
inam – with their clan
Or anayIrgaLAy – being similar in a way
magaLir – Oh girls!
num kAval – to be kept under your protection
punamO – are they, the fields?
punaththu – fields’
ayal – near
vazhi – in the path
pOgum – one who is going
aruvinaiyEn – one who has cruel sins, my
manamO – is it the mind?
solleer – please tell me
num iyalvu – your nature
ivaiyO – is it this?

Simple Translation

Oh girls who are in a way similar to nithyasUris who live in the enjoyable paramapadham of krishNa, who has eyes similar to the colour of a forest of lotus flowers! Should the fields be kept under your protection or should it be the mind belonging to me, who has cruel sins and who is going in the path near the fields? Please tell me.

vyAkhyAnam

punamO – why is the nAyakan calling himself as a sinner [this comes later in the pAsuram]? He feels that had he been that field itself, he would have had the fortune of being looked at by the girls continuously (since they are standing guard over the fields). Instead of that, he is a human being, a sentient entity. A doubt arises here: it was only in the previous pAsuram that the nAyaki had fully seen him holding foliage in his hand. Why then is he wailing that he would have been looked at by the nAyaki had he been the field? The reason perhaps is that the nAyakan is longing for her side-glance instead of a straight forward look at him.

punaththayalE vazhipOgum – Did I come inside your field? Is there no fence for your field? I had merely passed by the path near your field. It seems that whichever place he has to go to, he has to pass through the path near the fields which they are guarding.

vazhi pOgum – are we not going in our path? Should people go through forests and thorns? It appears that for him, places other than the place where they are present, are forests, full of thorns.

aruvinaiyEn manamO – I have sinned so much that wherever I go, the path has to be through the fields. piLLai thirunaRaiyUr araiyar, one of our preceptors, had once said “While all the dhivyadhESams are there, why should one incur a sin of having to go through thirunagari?” The meaning of this is that if people engage with matters relating to bhAgavathas and that is deemed as a sin, then the remedy is to engage with an act of virtue, which is engaging with matters relating to bhagavAn. Instead of that, if they were to engage fully with bhAgavathas, they will immerse in it and find it difficult to extricate themselves and this will be like a sin to them.

num kAval – are you guarding the fields or are you guarding my mind?

magaLir – the reason for addressing them in the plural is that they are all similar in making him [nAyakan] feel distressed. Their thoughts gel together.

solleer – even when they are not responding, he is imploring them to respond to his questions. If one were imprisoned, woudn’t those who had imprisoned him serve food to sustain that person?

puNdarIgaththangEzh . . . . – just as it is mentioned in chAndhOgya upanishath “thasyayathA kapyAsam puNdarIkam Evam akshiNI” (emperumAn’s eyes are like lotus flowers which blossom under sunlight).

angEzh – eyes are like a forest of beautifully complexioned lotus flowers. Or refers to the fact that the eyes are unique, distinguished. Even the forest of lotus will to an extent only equal the eyes and not fully. Or would also refer to a limb.

kaNNan – this term refers to simplicity. Through terms such as puNdarIkam, the beauty of emperumAn’s divine form was narrated.

vAnAdu amarum arum dheyvaththu inam Or anaiyIrgaLAy – rig vEdham says “sadhA paSyanthi sUraya:” (nithyasUris keep having dharSan [vision] of emperumAn constantly in SrIvaikuNtam). Even if all the nithyasUris get together, they will equal these girls only to an extent. In other words, if all the happiness of the nithyasUris, who enjoy emperumAn constantly in SrIvaikuNtam, gets added, it would not equal the happiness of these girls. The reason for this is that if one were to enjoy samsAram, it cannot offer sufficiently for that one person to become fulfilled while if all the nithyasUris were to enjoy the happiness in paramapadham, the entity which they enjoy is such great that more people will be needed to partake of that happiness.

anayIrgaLAy ivaiyO . . . . – is this your true nature? You enslave me somehow but do not offer anything for my sustenance. Is this your nature? Even after laying siege on my mind, you are not uttering a word. Is this your nature?

svApadhESam (distinguished meaning): Looking at the affection of nammAzhwAr towards nithyavibhUthi, these are the words spoken by SrIvaishNavas.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೭೦ ರಿಂದ ೭೨ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೭೦

ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೀಯ ಗಂಧಂ ಉಳ್ಳದೊನ್ರೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ದಿರುಪ್ಪದೊನ್ಱುಕ್ಕು

ತೀಯ ಗಂಧಂ ಏಱುಂ ತೀರಂ ಅದು ಪೋಲ್ -ತೀಯ

ಗುಣಂ ಉಡೈಯೋರ್ ತಂಗಳುಡನ್ ಕೂಡಿಯಿರುಪ್ಪಾರ್ಕ್ಕುಕ್

ಕುಣಂ ಅದುವೇಯಾಂ ಶೇರಿವು ಕೊಂಡು

ಒಂದು ವಸ್ತುವು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ರಜೋ ಗುಣಮ್ (ಉತ್ಸಾಹ, ಕಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ತಮೊ ಗುಣಮ್ (ಸೋಮಾರಿತನ, ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಮಾನ್, ಇತರ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು [ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮೊದಲು] ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಇತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಪಾಸುರ ೭೧

ಮುಂಚಿನ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದವರ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುನ್ನೋರ್ ಮೊಳಿಂದ ಮುರೈ ತಪ್ಪಾಮಲ್ ಕೇಟ್ಟು

ಪಿನ್ನೋರ್ನ್ದು ತಾಂ ಅದನೈಪ್ ಪೇಸಾದೇ ತಾನ್ ನೆಂಜಿಲ್

ತೋಱ್ಱಿನದೇ ಸೊಲ್ಲಿ ಇದು ಶುದ್ಧ ಉಪದೇಶ ವರ 

ವಾರ್ತ್ತದೆನ್ಬರ್ ಮೂರ್ಕರಾವಾರ್

ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು, ಮೂರ್ಖರು.ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು [ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ] ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನರು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಾಪಿತ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು.

ಪಾಸುರ ೭೨

ಆತ್ಮದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ, ಅಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ . 

ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳ್ ಬೋದಂ ಅನುಟ್ಟಾನಂಳ್

ಕೂರುವಾರ್ ವಾರ್ತೈಗಳೈಕ್ ಕೊಂಡು ನೀರ್ ತೇರಿ

ಇರುಳ್ ತರುಮಾ ಜ್ಞಾಲತ್ತೈ ಇನ್ಬಮುಱ್ಱು ವಾಳುಂ

ತೇರುಳ್ ತರುಮಾ ದೇಶಿಗನೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ದು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶರಣಾಗು. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳ್‍ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಇತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕು.

ಈ ಸಂಸಾರಂ (ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು) ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪಡೆದು, ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನನ ಇತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-70-72-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org