ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೨೭ ರಿಂದ ೨೮ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳಂತೆ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ, ಅವರ ಸೇವಕನಾದ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಾಯಕನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು.ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.

ಇನ್ಱುಲಗೀರ್ ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಎಯ್ನ್ದ ತಿರುವಾದಿರೈ ನಾಳ್

ಎನ್ಱೈಯಿನುಂ ಇನ್ಱು ಇದನುಕ್ಕು ಎಱ್ಱಂ ಎಂದಾನ್ – ಎನ್ಱವರ್ಕ್ಕು

ಚಾಱ್ಱುಗಿನ್ಱೇನ್ ಕೇಣ್ಮಿನ್ ಎತಿರಾಸರ್ ತಂ ಪಿಱಪ್ಪಾಲ್
 
ಕೊಂಡಾಡುಂ ನಾಳ್
 

ಪಾಸುರ ೨೮

ಮಾಮುನಿಗಳು , ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆೞ್ವಾರರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ ಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವೆಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುವರು.

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್ ತಾಂಗಳ್ ಅವದರಿತ್ತ ನಾಳ್ಗಳಿಲುಂ

ನಾಳ್ ನಮಕ್ಕು ಮಣ್ಣುಲಗೀರ್ – ಎೞ್ಪಾರುಂ

ಉಯ್ಯ ಯತಿರಾಸರ್ ಉದಿತ್ತು ಅರುಳುಂ

ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಸೈಯ್ಯ ತಿರುವಾದಿರೈ.

ಓ ಲೋಕದ ಜನಗಳೆ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಱ್ವಾರರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಈ ಲೋಕದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆೞ್ವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಮಷವಿಲ್ಲದ ಙಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು( ದೈವ ಗಾನ) ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು(ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಚಾರಗಳು ) ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಅವತಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತರಾದರು ಎಂದು ರಾಮಾನುಜ ನೂಟ್ರಂದಾದಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮುದನಾರ್ (ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರು) ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾಮುನಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ . ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಇದ್ದವರು ಹಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ,ಮಹತ್ ತತ್ವವಾದ ಆದಿ ಶೇಷನ ಅವತಾರವಾದವರು ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಂ ನಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಜನರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದರು, ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-27-28-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *