Monthly Archives: December 2020

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೨೩ ಮತ್ತು ೨೪ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೨೩ 

ಆಂಡಾಳ್  ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ ತಿರುವಾಡಿಪ್ಪೂರಂ ( ಆಷಾಡ ಮಾಸದ ದಿವ್ಯವಾದ ಪುಬ್ಬಾ ನಕ್ಷತ್ರ )  ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ್ದೆಂದು ಅದರ ಖ್ಯಾತಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್  ಪೆಣ್  ಪಿಳ್ಳೈಯಾಯ್ ಆಂಡಾಳ್ ಪಿರಂದ 

ತಿರುವಾಡಿಪ್ಪೂರತ್ತಿನ್  ಸೀರ್ಮೈ – ಒರು ನಾಳೈಕ್ಕು 

ಉನ್ಡೊ ಮನಮೇ ಉಣರ್ನ್ದು ಪಾರ್ ಆಂಡಾಳುಕ್ಕು   

ಉಂಡಾಗಿಲ್ ಒಪ್ಪು ಇದರ್ಕುಂ ಉಂಡು 

ಓ  ಮನಸೇ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡು ತಿರುವಾಡಿಪ್ಪೂರಂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಾದ ದಿನವಿರುವುದೇ , ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರ  ದಿವ್ಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಂಡಾಳ್  ಅವತರಿಸಿದ  ದಿನ. ಆಂಡಾಳ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ರಿಗೆ ಎಣೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ  ಅದು ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವುದು !

ಆಂಡಾಳ್  ನಾಚಚ್ಚಿಯಾರ್ ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಪುನರವತಾರ ಆಗಿರುವರು.  

 ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ಮೇಲಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಅಗಲಿ ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಳು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.ಎಂಪೆರುಮಾನರ ನಿರ್ಬಂಧರಹಿತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಮಷವಿಲ್ಲದ ಙಾನ ಹಾಗು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇತರರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಆಂಡಾಳಿಗೆ ಎಣೆಯಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಆಂಡಾಳಿಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಬೇರಾರು ಎಣೆ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಡಿ (ಆಷಾಡ) ಮಾಸದ ಪೂರ(ಪುಬ್ಬಾ) ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ಪಾಸುರ ೨೪

ಆೞ್ವಾರುಗಳಲ್ಲಿ  ಆಂಡಾಳಿನ   ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಚರಿಸಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಅಂಜು ಕುಡಿಕ್ಕು ಒರು ಸಂದದಿಯಾಯ್  ೞ್ವಾರ್ಗಳ್ 

ತಂ ಸೆಯಲೈ ವಿಂಜಿ ನಿಱ್ಕುಂ ತನ್ಮೆಯಲಾಯ್  – ಪಿಂಜಾಯ್ 

ೞುತ್ತಾಳೇ  ಆಂಡಾಳೈ ಪತ್ತಿಯುಡನ್ ನಾಳುಂ 

ೞುತ್ತಾಯ್ ಮನಮೇ ಮಗಿೞ್ನ್ದು

ಆೞ್ವಾರರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೇ  ಆಂಡಾಳ್ ಅವತರಿಸಿದಳು. ಅಂಜು ಎಂಬ ಪದವು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಎಂದರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಅಂಜುವಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ( ಐದು ಪಾಂಡವರು ) ಏಕೈಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಂತೆ , ಹತ್ತು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳಿಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ಏಕೈಕ ವಾರಸ್ಸು. ಇದು ಮೊದಲ ಅರ್ಥ. ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗವುದೆಂದು ಸದಾ  ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆೞ್ವಾರರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಏಕೈಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ  ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ. ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಮಂಗಳಶಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಭಕ್ತಿ  (ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಅಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತವಾಗಿರುವುದು ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.  ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರಂತೆ , ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರರಂತೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಆಂಡಾಳ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ,  ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಸಾಸನ ಮಾಡಿದಳು.  ಸಹಜವಾಗಿ ಗಿಡವು ಹೂವು ಅರಳಿಸಿ, ನಂತರ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು , ಅದನಂತರ ಹಣ್ಣಾಗುವುದು ಎಂಬುದು   ಪಿಂಜಾಯ್  ೞುತ್ತಾಳ್  ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ  ಅರ್ಥ . ಆಂಡಾಳ್ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಂತೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೊಳಕೆಯಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಸುಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಬೀರುವುದಂತೆ ಆಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದಳು. ಅಂದರೆ ಹದಿ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು , ತಿರುಪ್ಪಾವೈ  ರಚಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಐದು ವಯಸ್ಸು. ನಾಚಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ ರಚಿಸುತ್ತಾ ಆಕೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಅಡೆಯುತ್ತಾ ಸೊರಗಿ, ಕರುಗಿದಳು.  ಅಂತಹ ಆಂಡಾಳನ್ನು ಸದಾ ಆಚರಿಸು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-23-24-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

வாழிதிருநாமங்கள் – வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை மற்றும் பிள்ளை லோகாசார்யர் – எளிய விளக்கவுரை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஆழ்வார் ஆசார்யர்கள் வாழிதிருநாமங்கள் – எளிய விளக்கவுரை

<< நஞ்சீயர் மற்றும் நம்பிள்ளை

வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை வைபவம்

இவர் திருவரங்கத்தில் அவதரித்தவர்.  இவரின் இயற்பெயர் ஸ்ரீக்ருஷ்ணபாதர். முற்காலத்தில் திருவரங்கத்தின் சப்த ப்ரகாரங்களில் யாரும் வசிக்க மாட்டார்கள்.  சப்த ப்ரகாரத்தைத் தாண்டி வடக்குப் புறம் இருந்த ஒரு அக்ரஹாரத்தில் இவர் வசித்ததனால் இவருக்கு வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை என்ற திருநாமம் ஏற்பட்டது என்று அறிகிறோம்.  இதே போன்று நடுவில் இருந்த அக்ரஹாரத்தில் வசித்தனால் மற்றொரு ஆசார்யருக்கு நடுவில் திருவீதிப்பிள்ளை பட்டர் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது.  வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நம்பிள்ளையின் அந்தரங்க சிஷ்யர்.  ஆசார்ய பக்தியில் சிறந்து விளங்கியவர்.  எப்பொழுதும் நம்பிள்ளையின் காலக்ஷேபத்தைக் கேட்டு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் குறிப்பெடுத்து ஏடுபடுத்தி வைப்பார்.

இவருக்கு திருமணமாகியும் இல்லற வாழ்வில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருந்தார்.  இவர் திருத்தாயார் நம்பிள்ளையிடம் இது பற்றி முறையிட நம்பிள்ளை வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை, அவரது துணைவியார் இருவரையும் அழைத்து நீங்கள் இருவரும் கூடியிருந்து நமது சம்பிரதாயம் வளர்வதற்கு நல்ல குழந்தைகளைப் பெற்றெடுங்கள் என்று உபதேசம் செய்தார்.  ஆசார்ய நியமனப்படி இவருக்கு ஓராண்டு காலத்தில் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்க,  லோகாசார்யரின் (நம்பிள்ளையின் மற்றொரு பெயரான லோகாசார்யர்) அபிமானத்தால் பிறந்த பிள்ளை என்னும் பொருள் படும்படி பிள்ளை லோகாசார்யர் என்று பெயரிட்டார். இதைக் கேள்விப்பட்ட நம்பிள்ளை மிகுந்த ஆனந்தப்பட்டார்.  எம்பெருமான் ஸ்ரீரங்கநாதரும் இதைக் கேள்விப்பட்டு வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையிடம் ஆசார்யர் அருளால் ஒரு குழந்தை பிறந்ததைப் போன்று நம்முடைய அருளால் உமக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் என்று அருள் வாக்கு மலர்ந்தார்.  அவர் சொற்படி மற்றொரு ஆண் குழந்தை பிறக்க, அது எம்பெருமான் அருளால் பிறந்தமையால் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் என்று பெயரிட்டார்.  பிற்காலத்தில் இந்த இரண்டு குழந்தைகளும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திற்கு இரண்டு தூண்கள் போன்று திகழ்ந்தனர் என்பதை நாம் அறிவோம்.

வடக்குத்திருவீதிப் பிள்ளை நம்பிள்ளையின் திருவாய்மொழி காலக்ஷேபத்தின் சாராம்சம் முழுவதையும் ஏடுபடுத்தினார்.  அதுவே ஈடு முப்பத்தாறாயிரப்படி என்று அறியப்படுகிறது.  நம்பிள்ளைக்கு இரண்டு அபிமான சிஷ்யர்கள்.   ஒருவர் வடக்குத்திருவீதிப் பிள்ளை மற்றொருவர் பெரிய வாச்சான் பிள்ளை,  அதனால் நம்பிள்ளை “இருகண்ணர்” என்று அழைக்கப்பட்டார்.  வடக்குத்திருவீதிப் பிள்ளையின் திருநக்ஷத்ரம் ஆனி ஸ்வாதி.  பெரியாழ்வாரின் திருநக்ஷத்ரத்தில் பிறந்தவர்.    பெரியாழ்வார் எவ்வாறு ஆண்டாள் என்கிற ஒரு பெண்ணைப் பெற்று திருவரங்கம் எம்பெருமானுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தாரோ அதே போன்று வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையும் இரண்டு புத்ர ரத்நங்களைப் பெற்று அவர்களை எம்பெருமானுக்கு ஆட்பட்டிருக்கும்படிச் செய்தவர்.

இவருடைய இரண்டு திருக்குமாரர்களும் திருமணம் புரியாமல் நைஷ்டிக ப்ரம்ஹசாரியாக வாழ்ந்தவர்கள். நைஷ்டிக ப்ரம்ஹசாரி என்பது ப்ரம்ஹசாரியாக வாழ்வேன் என்று இளம் வயதிலேயே சங்கல்பம் செய்து கொண்டு ப்ரம்ஹசர்யத்தை மேற்கொள்வது.  நம்பிள்ளையின் திருவாய்மொழி காலக்ஷேபத்தை ஏடுபடுத்தியது மட்டுமல்லாமல் நம்பிள்ளை திருவாய் மொழிந்த வேறு சில வ்யாக்யானங்களையும் ஏடுபடுத்தியுள்ளார்

வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை வாழி திருநாமம்

ஆனிதனிற் சோதிநன்னாள் அவதரித்தான் வாழியே
ஆழ்வார்கள் கலைப்பொருளை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
தானுகந்த நம்பிள்ளை தாள் தொழுவோன் வாழியே
சடகோபன் தமிழ்க்கீடு சாற்றினான் வாழியே
நானிலத்தில் பாடியத்தை நடத்தினான் வாழியே
நல்லவுலகாரியனை நமக்களித்தான் வாழியே
ஈனமற எமையாளும் இறைவனார் வாழியே
எங்கள் வடவீதிப்பிள்ளை இணையடிகள் வாழியே

வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை வாழி திருநாமம் விளக்கவுரை

ஆனிதனிற் சோதிநன்னாள் அவதரித்தான் வாழியே – ஆனி மாதம் சிறந்த நக்ஷத்ரமான ஸ்வாதி நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்த வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை வாழ்க.

ஆழ்வார்கள் கலைப்பொருளை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே – ஆழ்வார்கள் அருளிச் செய்த ப்ரபந்தங்களின் உட்கருத்துக்களை ஆராய்ந்து நமக்கு உரைத்தவர் வாழ்க.   நம்பிள்ளையின் காலக்ஷேபங்களை செவிமடுத்து ஏடுபடுத்திக் கொடுத்தவர்.  அவ்வாறு திவ்யப்ரபந்தங்களைக் கற்றுத் தேர்ந்து நமக்குப் பகர்ந்தவரான வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை பல்லாண்டு காலம் வாழ்க.

தானுகந்த நம்பிள்ளை தாள் தொழுவோன் வாழியே – தனது ஆசார்யரான நம்பிள்ளையிடத்து மிகுந்த பக்தி கொண்டவர் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை.  தன் மனதிற்குப் பிடித்த ஆசார்யரான நம்பிள்ளையின் திருவடிகளை தொழும் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை பல்லாண்டு வாழ்க.

சடகோபன் தமிழ்க்கீடு சாற்றினான் வாழியே – சடகோபன் என்றால் நம்மாழ்வார்.  நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த தமிழ் வேதமான திருவாய்மொழிக்கு நம்பிள்ளை அருளிய காலக்ஷேபத்தைக் கேட்டு ஏடுபடுத்தி ஈடு முப்பத்தாறாயிரப் படியாக அருளிய வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை வாழ்க.  நம்பிள்ளை ஒரு முறை வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையின் திருமாளிகைக்கு எழுந்தருளினார்.  அக்கால வழக்கப்படி ஆசார்யரை (நம்பிள்ளையை) தமது மாளிகையின் கோயிலாழ்வார் எம்பெருமானுக்கு திருவாராதனம் செய்யுமாறு வேண்டினார்.   அதன்படி நம்பிள்ளையும் திருவாராதனமும் மங்களாசாஸனமும் செய்த பின் அங்கு இருந்த ஒரு ஓலைச்சுவடி கட்டினைக் கண்டு ப்ரமித்தார்.  ஏனென்றால் நம்பிள்ளையின் காலக்ஷேபத்தை ஒரு வார்த்தை விடாமல் சிறப்பாக வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை ஏடுபடுத்தியிருந்தார்.  பகல் முழுவதும் நம் காலக்ஷேபம் கேட்பது, கைங்கர்யம் செய்வது என்றிருக்கும் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை எப்போது இதை ஏடுபடுத்தி இருக்க முடியும்.  இரவு வேளைகளில் தான் செய்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி நம்பிள்ளை ஆச்சர்யப்பட்டார்.

ஆனாலும் நம்பிள்ளைக்கு ஒரு சிறு வருத்தம் ஏற்பட்டது.  நம்மிடம் ஒரு வார்த்தை கேட்காமல் இவ்வாறு ஏடுபடுத்தியிருக்கிறீரே என்று வருத்தத்துடன் இந்த ஈடு வ்யாக்யானம் இப்போது வெளிப்படுத்த வேண்டாம்.  பிற்காலத்தில் இதை வெளியிட ஒரு சிறந்த அதிகாரி வருவார் அப்போது வெளியிடலாம் என்று கூறி நம்பிள்ளை அதை வாங்கிச் சென்று விட்டார்.  பின்னர் அதை தமது மற்றொரு சிஷ்யரான ஈயுண்ணி மாதவப் பெருமாளிடம் கொடுத்து இதை தகுதியான அதிகாரிக்கு கொடுக்கவும் என்று பணித்தார்.  ஈயுண்ணி மாதவப் பெருமாள் தம்முடைய குமாரரான ஈயுண்ணி பத்மநாபப் பெருமாளுக்கு அதைக் கொடுக்க,  ஈயுண்ணி பத்மநாபப் பெருமாள் அதை நாலூர் பிள்ளைக்கு அளித்தார்.  நாலூர் பிள்ளை அந்த ஈடு வ்யாக்யானத்தை நாலூராச்சான் பிள்ளைக்கு கொடுத்தார்.  நாலூராச்சான் பிள்ளை அதை திருவாய்மொழிப் பிள்ளைக்குக் கொடுக்க அவர் அதை தனது சிஷ்யரான மணவாள மாமுனிகளுக்கு அளித்தார்.  மணவாள மாமுனிகள் இந்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரப்படி வ்யாக்யானத்தை  எம்பெருமான் உகப்பிற்காக காலக்ஷேபம் செய்தார்.  அவ்வாறு திருவாய்மொழிக்கு ஈடு வ்யாக்யானம் அருளிய வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை பல்லாண்டு வாழ்க.

நானிலத்தில் பாடியத்தை நடத்தினான் வாழியே – குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்ற நான்கு விதமான நிலங்களைக் கொண்ட இப்பூவுலகில் எம்பெருமானார் அருளிச் செய்த ஸ்ரீபாஷ்யத்தை (ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தின் வ்யாக்யானம்) அனைவருக்கும் புரியும்படி விளக்கினார் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை.  நம் பூர்வாசார்யர்கள் அனைவரும் தமிழில் புலமை இருப்பது போல ஸம்ஸ்க்ருதத்திலும் புலமை பெற்றிருந்தனர் என்பதை அறியலாம்.   ஆசார்ய பீடத்தில் இருப்பவர்கள் அனைத்து விஷயங்களையும் கற்றுத் தேர்ந்து தகுதியுடையவராக இருத்தல் வேண்டும். ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் அமைந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்தின் பொருளை இவ்வுலகத்தவருக்கு எடுத்துரைத்த சிறப்புப் பெற்ற வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை வாழ்க.

நல்லவுலகாரியனை நமக்களித்தான் வாழியே – மிகச் சிறந்த,  பரம காருணிகரான பிள்ளை லோகாசார்யர் என்ற திருக்குமாரரை நமக்கு அளித்தவர் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை.  தமது ஆசார்யரான நம்பிள்ளையின் திருநாமமான லோகாசார்யர் என்ற பெயரை தன் பிள்ளைக்குச் சூட்டியவர் என்று அறிந்தோம்.  அவ்வாறு பிள்ளை லோகாசார்யர் மற்றும் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் ஆகிய இரண்டு புத்ர ரத்நங்களை நமக்கு அளித்த வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை பல்லாண்டு காலம் வாழ்க.

ஈனமற எமையாளும் இறைவனார் வாழியே – நம்முடைய தாழ்ச்சி, கேடுகள் அனைத்தும் மறையும் வண்ணம் நமக்கு இறைவனாக இருக்கக் கூடிய வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை வாழ்க என்று இவ்வரியில் காட்டப்படுகிறது.

எங்கள் வடவீதிப்பிள்ளை இணையடிகள் வாழியே – எம்முடைய வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையினுடைய பொருந்திய இரண்டு திருவடிகளும் பல்லாண்டு காலம் வாழ்க என்று வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையின் வாழி திருநாமம் முடிவடைகிறது.

பிள்ளை லோகாசார்யர் வைபவம்

பிள்ளை லோகாசார்யர் பரம காருணிகர் என்று பூர்வாசார்யர்களால் கொண்டாடப்படுபவர்.  இவருடைய அவதார சரித்திரம் நாம் ஏற்கனவே அறிந்ததே.  இவர் திருவரங்கத்தில் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையின் மூத்த குமாரராக அவதரித்தவர்.  வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை தமது ஆசார்யரான நம்பிள்ளையின் திருநாமமான லோகாசார்யர் என்ற திருநாமத்தையே தன் குமாரருக்குச் சூட்டினார்.  வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை எம்பெருமானாரின் எழுபத்து நான்கு சிம்ஹாசனாதிபதிகளில் ஒருவரான முடும்பை நம்பி என்ற வம்சத்தில் வந்தவர்.  அதனால் தான் மணவாள மாமுநிகளும் தமது உபதேச ரத்ந மாலையில் பிள்ளை லோகாசார்யரைக் குறிப்பிடும்போது “முடும்பை அண்ணல் உலகாரியன்” என்று கூறுகிறார். இவருடைய திருநக்ஷத்ரம் ஐப்பசி திருவோணம்.  இவர் நமது பெரியவர்களால் காட்டப்பட்ட ரஹஸ்ய அர்த்தங்களைப் பதினெட்டு ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களில் அருளிச் செய்துள்ளார்.  முதன் முதலில் ரஹஸ்ய அர்த்தங்களை விரிவாக ஏடுபடுத்தியவர் பிள்ளை லோகாசார்யர்.  அதனால்தான் பிள்ளை லோகாசார்யர் பரம காருணிகர் என்று அழைக்கப்பட்டார்.

முற்காலத்தில் இந்த ரஹஸ்ய அர்த்தங்கள் அனைத்தையும் ஒரு ஆசார்யர் தமது சிஷ்யர்களுக்கு மட்டுமே உபதேசிப்பர்.   இவ்வாறு ரஹஸ்ய அர்த்தங்கள் ஆசார்ய சிஷ்யர்கள் பரம்பரையினருக்கு மட்டுமே பயிற்றுவிக்கப்பட்டன.  பிள்ளை லோகாசார்யர் ரஹஸ்ய த்ரயம் விஷயமான க்ரந்தங்கள், சம்பிரதாய அர்த்தங்களுக்கான ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள், தத்வத்ரயத்திற்கான ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள் என்று தனித்தனியாகப் பிரித்து ஏடுபடுத்தி அனைவரும் உஜ்ஜீவனம் அடைய வழி செய்த பரம கருணை படைத்தவர்.  ப்ரஹ்மசர்ய வ்ரதம் கடைப்பிடித்து, உலக விஷயங்களில் பற்றற்று நூறாண்டுக்கு மேலே வாழ்ந்தவர்.    பல க்ரந்தங்களை அருளிச் செய்து ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் வளர தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்.

இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் முகலாயர்கள் திருவரங்கத்தின் மீது படையெடுத்தனர்.  எம்பெருமான் அர்ச்சாவதாரத்தில் தன் அர்ச்சா சமாதியைக் குலைத்துக் கொண்டு தன்னைக் காத்துக் கொள்ள முயற்சிக்க மாட்டான்.  சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டும் தன் அர்ச்சா சமாதியைக்  (பேசாதிருக்கும் நிலையை) குலைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய சிறந்த அடியவர்களிடம் மட்டும் மிகக் குறைவான வார்த்தைகளை எம்பெருமான் அருளியுள்ளான்.    அவன் பரமசக்தனாக இருந்த போதும் அர்ச்சாவதாரத்தில் அசக்தனாகக் காட்டிக் கொள்ளும் பெருமை படைத்தவன் எம்பெருமான்.  அவ்வாறு இருக்கும் போது முகலாயர் படையெடுப்பில் பெரிய பெருமாளுக்கு முன் ஒரு கல் திரையை ஏற்படுத்தி அடியவர்கள் நம்பெருமாளை எழுந்தருளச் செய்து கொண்டு சென்றனர்.  பிள்ளை லோகாசார்யர் தலைமையில் நம்பெருமாள் புறப்பட்டுச் சென்று பல திவ்ய தேசங்களைக் கடந்து மீண்டும் திருவரங்கம் வந்து சேர ஏறக்குறைய நாற்பது ஆண்டுகள் ஆனது.  பிள்ளை லோகாசார்யர் வயோதிகராக ஆனபோதும், மதுரையில் ஆனைமலைக்கு பின்பகுதியில் உள்ள ஜோதிஷ்குடியில் (இன்று கொடிக்குளம் என்று அழைக்கப்படுகிறது)  எம்பெருமானை அவ்விடம் வரை கொண்டு சென்று மிகுந்த பொறுப்புடன் பாதுகாத்து வந்தார்.  வயோதிகம் காரணமாக அவ்விடத்திலேயே பிள்ளை லோகாசார்யர் திருநாட்டிற்கு எழுந்தருளினார்.  அவ்வாறு எம்பெருமானுக்காக வாழ்ந்தவர்.

மேலும் இவர் அருளிய ஸ்ரீவசந பூஷணம் என்ற க்ரந்தத்தின் முன்னுரையில் மணவாள மாமுனிகள் பிள்ளை லோகாசார்யரை தேவப் பெருமாளின் (காஞ்சீபுரம் வரதராஜப் பெருமாள்) அவதாரம் என்றே காெண்டாடுகிறார்.  இவருடைய தனியனில் சம்ஸாரம் என்ற பாம்பின் வாயில் கடிபட்டவர்களுக்கு அருமருந்தாக இருக்கக் கூடியவர் என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.

பிள்ளை லோகாசார்யர் வாழி திருநாமம்

அத்திகிரி அருளாளர் அனுமதியோன் வாழியே
ஐப்பசியில் திருவோணத்தவதரித்தான் வாழியே
முத்திநெறி மறைத்தமிழால் மொழிந்தருள்வோன் வாழியே
மூதரிய மணவாளன் முன்புதித்தான் வாழியே
நித்தியம் நம்பிள்ளைபதம் நெஞ்சில் வைப்போன் வாழியே
நீள் வசன பூடணத்தில் நியமித்தான் வாழியே
உத்தமமாம் முடும்பை நகர் உதித்தவள்ளல் வாழியே
உலகாரியன் பதங்கள் ஊழிதொறும் வாழியே

பிள்ளை லோகாசார்யர் வாழி திருநாமம் விளக்கவுரை

அத்திகிரி அருளாளர் அனுமதியோன் வாழியே – அத்திகிரி என்பது காஞ்சீபுரம்.  காஞ்சீபுரத்திற்கு அருகில் உள்ள மணப்பாக்கம் கிராமத்தின் அர்ச்சகருக்கு காஞ்சீபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கனவில் வந்து சில உபதேசங்களைச் செய்தார்.  பெருமாள் உபதேசங்களைப் பாதியில் நிறுத்திவிட கலக்கமுற்ற அர்ச்சகர் எம்பெருமானை வேண்ட அவர் “நீர் திருவரங்கம் வாரும். அங்கு உமக்கு மீதம் உள்ள உபதேசங்களை அருளுகிறேன்” என்று கூறி மறைந்தார்.  மணப்பாக்கம் நம்பியும் திருவரங்கம் வந்து காட்டழகிய சிங்கர் சந்நிதியில் ஒரு ஆசார்யர் காலக்ஷேபம் செய்வதைக் கண்டார்.    உடனே அந்த உபதேசங்களை உற்றுக் கேட்கலானார்.  தேவப் பெருமாள் இவருக்குச் செய்த உபதேசத்தின் தொடர்ச்சியை அந்த ஆசார்யர் தமது சிஷ்யர்களுக்கு உரைக்கக் கேட்ட மணப்பாக்கம் நம்பி மிகுந்த ஆச்சர்யமடைந்தார்.  அந்தக் காலக்ஷேபத்தைச் செய்து கொண்டிருந்தவர் பிள்ளை லோகாசார்யர் என்பதை அறிந்தார்.  மணப்பாக்கம் நம்பி  காஞ்சீபுரத்தில் தேவப்பெருமாள் கூறிய உபதேசத்தின் தொடர்ச்சி திருவரங்கத்தில் உள்ள ஆசார்யருக்கு எவ்வாறு தெரிந்தது என்ற ப்ரமிப்புடன் கோஷ்டிக்குள் சென்று தெண்டனிட்டு “அவரோ நீர்?” என்று பிள்ளை லோகாசார்யரை நோக்கிக் கேட்டார்.  பிள்ளை லோகாசார்யர் மேலே கூறுங்கள் என்னும் பொருள் படும்படி “ஆவது என்ன?” என்றுக் கேட்டார்.  இதன் மூலம் பிள்ளை லோகாசார்யர் தேவப்பெருமாளின் பரம க்ருபையினால் அவதாரித்தவராகக் கருதப்பட்டார் என்று அறிகிறோம்.   தேவப்பெருமாளின் அநுக்ரஹம் பெற்ற பிள்ளை லோகாசார்யர் பல்லாண்டு வாழ்க.

ஐப்பசியில் திருவோணத்தவதரித்தான் வாழியே – பொய்கை ஆழ்வார் அவரித்த ஐப்பசி மாதம் திருவோண நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்தவர் பிள்ளை லோகாசார்யர்,  அவர்  பல்லாண்டு வாழ்க என்று இவ்வரியில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

முத்திநெறி மறைத்தமிழால் மொழிந்தருள்வோன் வாழியே – முக்திக்கு வழி காட்டும் வேதத்திற்கு ஈடாக இவர் தமிழில் அருளிச்செய்துள்ள ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள் கருதப்படுகிறது.    அவ்வாறு ஏற்றம் மிகுந்த ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களை அருளிச் செய்த பிள்ளை லோகாசார்யர் வாழ்க.

மூதரிய மணவாளன் முன்புதித்தான் வாழியே – அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனாருக்கு தமையனாராக அவதரித்தவர் பிள்ளை லோகாசார்யர்.  அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனாரும் நைஷ்டிக ப்ரஹ்மாசாரியாக இருந்து தமது தமையனார் போல ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்துள்ளார்.  இவர் அருளிய ஆசார்ய ஹ்ருதயம் என்ற அற்புதமான க்ரந்தத்தில், நம்மாழ்வாரின் திருவுள்ளத்தை மிகத் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார்.    கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு, திருப்பாவை, அமலனாதி பிரான் போன்ற ப்ரபந்தங்களுக்கு வ்யாக்யானம் அருளிச் செய்துள்ளார்.

அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் பிள்ளை லோகாசார்யருக்கு சிறிது காலம் முன்பாகவே திருநாட்டிற்கு எழுந்தருளிவிட்டார்.  அப்போது இவரது சரம திருமேனியை பிள்ளை லோகாசார்யர் மடியில் இட்டுக்கொண்டு “கீதையின் சரம ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தை நன்றாக விளக்கக் கூடியவர் யார் இருக்கிறார்? இவ்வாறு பரமபதத்திற்குச் சென்று விட்டீரே” என்று வருந்தினாராம்.  பெரிய ஞானியான பிள்ளை லோகாசார்யரே கலங்கும் அளவிற்கு மிகுந்த மேன்மை படைத்தவர் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்.  பொதுவாக ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஒருவர் பரமபதித்தால் வருத்தப்படக்கூடாது என்று பெரியவர்கள் கூறுவார்கள்.  ஆனாலும் பரமபதித்தவர் அடையும் தேசமான பரமபதத்தின் மேன்மையும் அங்கு அவருக்குக் கிடைக்கும் வரவேற்பையும் நினைத்து மகிழ்ந்தாலும், இழந்த தேசமானது கலங்கும் என்றும் கூறுவார்கள்.

இவ்விடத்தில் வேறொரு சம்பவம் காட்டப்படுகிறது.  கூரத்தாழ்வான் திருநாட்டிற்கு எழுந்தருளின சமயம் அனைத்தும் அறிந்த எம்பெருமானாரே கதறினார் என்று பார்க்கிறாேம்.  சிறந்த பக்தர்களை இழந்தால் எவ்வளவு பெரிய ஞானியாக இருந்தாலும் கலக்கமடைவர்.  அவ்வாறு பெருமை மிகுந்த அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனாருக்குத் தமையனாக அவதரித்த பிள்ளை லோகாசார்யர் பல்லாண்டு வாழ்க.

நித்தியம் நம்பிள்ளைபதம் நெஞ்சில் வைப்போன் வாழியே – தினந்தோறும் தனது தந்தையின் ஆசார்யரான நம்பிள்ளையின் திருவடிகளை திருவுள்ளத்தில் வைத்து வணங்கக் கூடிய பிள்ளை லோகாசார்யர் வாழ்க.  நம்பிள்ளையின் காலக்ஷேபத்தை ஏடுபடுத்தியவர் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை என்பது அறிந்தோம்.  அவரது திருக்குமாரர்களான பிள்ளை லோகாசார்யரும், அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனாரும் தமது தந்தையார் மூலமாக நம்பிள்ளையின் காலக்ஷேப அர்த்தங்களை அறிந்து வளர்ந்தவர்கள்.  நம்பிள்ளையின் காலக்ஷேபத்தில் எடுத்துரைத்த விஷயங்களை பிள்ளை லோகாசார்யரும், அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனாரும் தமது க்ரந்தங்களில் விரிவாக எடுத்துக் காட்டியுள்ளனர்.  அத்தகைய சிறப்புப் பெற்ற நம்பிள்ளையை மனதில் வணங்கும் பிள்ளை லோகாசார்யர் வாழ்க என்று இவ்வரியில் காட்டப் படுகிறது.

நீள் வசன பூடணத்தில் நியமித்தான் வாழியே –  நம்பிள்ளையின் காலக்ஷேப வாயிலாகக் கேட்ட கருத்துக்களை பிள்ளை லோகாசார்யர் ஸ்ரீவசன பூஷணத்தில் விவரித்துள்ளார்.  “திவ்யஶாஸ்த்ரம்” என்றே ஸ்ரீவசன பூஷணம் ப்ரசித்தியாக அறியப்படுகிறது. இவர் அருளிய பதினெட்டு க்ரந்தங்களில் முமுக்ஷூப்படி, தத்வத்ரயம் மற்றும் ஸ்ரீவசன பூஷணம் சிறந்த க்ரந்தங்களாகும்.  இவைகளை காலக்ஷேபமாகக் கேட்கும் வகை செய்துள்ளனர் நம் பூர்வாசார்யர்கள்.

பூர்வாசார்யர்களின் ஸ்ரீஸுக்திகளைக் கோர்த்து இந்த ஸ்ரீவசன பூஷணம் என்ற க்ரந்தத்தை அருளிச் செய்துள்ளார் பிள்ளை லோகாசார்யர்.  ஆசார்யரின் அபிமானத்தினால்தான் ஒருவன் மோக்ஷம் கிட்டப் பெறுவான் என்பதை வலியுறுத்தும் வண்ணம் “ஆசார்ய அபிமானமே உத்தாரகம்” என்று இந்த ஸ்ரீவசனபூஷணத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.  ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று ஸ்ரீவசன பூஷணம் மூலமாக நியமித்த பிள்ளை லோகாசார்யர் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும்.

உத்தமமாம் முடும்பை நகர் உதித்தவள்ளல் வாழியே –   இவ்விடத்தில் நகர் என்பதைக் குலம் என்று கொள்ள வேண்டும்.  எம்பெருமானாரின் சிஷ்யரான முடும்பை நம்பி வம்சத்தில் அவதரித்தவர் பிள்ளை லோகாசார்யர் என்பதை அறிவோம்.  அவ்வாறு சிறந்த குலத்தில் பிறந்து இப்பூவுலக சம்சாரிகள் உஜ்ஜீவனம் அடைய தமது க்ரந்தங்களின் மூலம் வழி காட்டிய பிள்ளை லோகாசார்யர் பல்லாண்டு வாழ்க.

உலகாரியன் பதங்கள் ஊழிதொறும் வாழியே – உலகாரியன் என்றால் பிள்ளை லோகாசார்யர்.  அவருடைய திருவடிகள் காலம் உள்ள அளவும் வாழ வேண்டும் என்று பிள்ளை லோகாசார்யரின் வாழி திருநாமம் முற்றுப் பெறுகிறது.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೨೧ ರಿಂದ ೨೨ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೨೧  

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಹತ್ತು ಜನ. ಆದರೆ ಹನ್ನೆರೆಡೆಂದೂ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರೊಡನೆ ಪೂರ್ಣರಾಗಿ ನಿರತವಾದ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಹತ್ತು ಎಣಿಕೆಗೆ ಬರುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಅವರ ಅವತಾರ ಮಾಸ ಹಾಗು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ದಯೆತೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡಾಳ್  ಹಾಗು  ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರರು ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಗೊಂಡವರು. ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಆಂಡಾಳ್  ವಿಟ್ಟುಚಿತ್ತರ್ ತಂಗಳ್ ದೇವರ್ , ಅಂದರೆ  ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರರ ದೇವರು ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರರೂ  ಹೇಳಿದ್ದು ತೇವು ಮಟ್ಟೃ ಅರಿಯೇನ್ ; ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರಲ್ಲದೆ  ಬೇರಾವ ದೇವರು ತಿಳಿಯದು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು  ಹನ್ನೆರಡು ಜನ.  

ಇವರಿಬ್ಬರೊಡನೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ (ಆಚಾರ್ಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆ ) ಪ್ರಮುಖ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ,ಯತಿರಾಜ, ಮಾರನ್ ಅಡಿ ಪಣಿಂದು ಉಯ್ನ್ದವನ್ , ಎಂಬ ಹೆಸರಾಂತ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಡೆದು ಉನ್ನತಗೊಂಡವರು ಎಂದು  ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳೆಂದು “ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಂ “ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ [ಆಂಡಾಳ್ , ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ , ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ] ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆ ಇದೆ ಆಂಡಾಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಭೂಮಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಪುನರವತಾರವೆಂದು  ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್  ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿಯ (ಗರುಡ) ಪುನರವತಾರವೆಂದು  ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ  ಹಾಗು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಆದಿಶೇಷನ ಪುನರವತಾರವೆಂದು  ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು ಈ ಮೂವರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುವರು 

ಆೞ್ವಾರ್  ತಿರುಮಗಳಾರ್ ಆಂಡಾಳ್ ಮದುರಕವಿ

 ಆೞ್ವಾರ್   ಯಾತಿರಾಸರಾಂ ಇವರ್ಗಳ್  – ವಾೞ್ವಾಗ 

ವಂದು ಉದಿತ್ತ ಮಾದಂಗಳ್ ನಾಳ್ಗಳ್ ತಮ್ಮಿನ್ ವಾಸಿಯೈಯುಂ 

ಇಂದ ಉಲಗೋರ್ಕ್ಕು ಉರೈಪ್ಪೋಂ ಯಾಂ 

ಆಂಡಾಳ್ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ಪುತ್ರಿ , ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್  , ಯತಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮಾಸ ಹಾಗು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಪಾಸುರ ೨೨ 

ಆಂಡಾಳ್  ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಳೆಂದು  ಮಾಮುನಿಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುವರು. 

ಇನ್ಱೋ  ತಿರುವಾಡಿಪ್ಪೂರಂ ಎಮಕ್ಕಾಗ 

ಅನ್ಱೋ ಇಂಗು ಆಂಡಾಳ್ ಅವದರಿತ್ತಾಳ್  – ಕುನ್ಱಾದ  

ವಾೞ್ವಾನ  ವೈಗುಂದ ವಾನ್ ಭೋಗಮ್  ತನ್ನೈ ಇಗೞ್ನ್ದು 

ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುಮಗಳಾರ್  ಆಯ್ 

ಇಂದು ಆಡಿ ಮಾಸದ ಪೂರ (ಆಷಾಡ ಮಾಸದ ಪುಬ್ಬಾ) ನಕ್ಷತ್ರವೆ?  ಅಪರಿಮಿತ ಭೋಗ , ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ , ಆಕೆ ಆಂಡಾಳ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರಾಗಿ, ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಅವತರಿಸಿದಳು . ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕೂಸು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾವಿಗೆ ಹಾರಿದಂತೆ . ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಪೆರುಮಾಳ್ ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ “  ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ನನ್ನನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ , ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ , ಶುಭ್ರವಾದ ಹೂಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು “ ಎಂದು ನಮಗೆ  ತೋರಿಸಲು ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಳು. ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದಲ್ಲವೇ! ಎಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ !

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-21-22-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

வாழிதிருநாமங்கள் – நஞ்சீயர் மற்றும் நம்பிள்ளை – எளிய விளக்கவுரை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஆழ்வார் ஆசார்யர்கள் வாழிதிருநாமங்கள் – எளிய விளக்கவுரை

<< எம்பார் மற்றும் பராசர பட்டர்

நஞ்சீயர் வைபவம்

பராசர பட்டருக்குப் பின் ஓராண் வழி ஆசார்யப் பரம்பரையில் வந்தவர்.  இவர் வேதாந்தி என்றும் அறியப் படுகிறார்.  இவர் திருநாராயணபுரத்தில் அவதரத்தவர்.  இவருடைய இயற்பெயர் ஸ்ரீமாதவன்.  ஸ்ரீமாதவாசார்யர் என்று ப்ரசித்தமாக விளங்கியவர்.  அத்வைத  சித்தாந்தத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர்.  எம்பெருமானார் இவரைத் திருத்தி ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திற்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்.  ஆனால் எம்பெருமானார் காலத்தில் அது நடக்கவில்லை.    சிறிது காலத்திற்குப்  பின் கூரத்தாழ்வானின் திருக்குமாரரன பராசர பட்டர் (ஓராண் வழி பரம்பரையில் எம்பெருமானார், எம்பார், அதன் பின் பராசர பட்டர்) திருநாராயணபுரத்திற்குச் சென்று திருநெடுந்தாண்டக அர்த்தத்தை மேற்கோள் காட்டி ஸ்ரீமாதவாசார்யாரை வாதத்தில் வென்று அவரை திருத்தி ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திற்குள் கொண்டு வந்தார்.  ஸ்ரீமாதவாசார்யர் கலங்கிய கண்களுடன் “ஸ்ரீரங்கராஜப் பெருமாளின் புத்திரரான நீர் காடு, மலை தாண்டி எம்மைக் கருணையுடன் ஆட்கொள்ள வந்தீரே” என்று உள்ளம் நெகிழ்ந்து, பராசர பட்டரின் சிஷ்யராக ஆனார்.  பராசர பட்டரும் ஆதுரத்துடன் அவரை ஏற்றுக் கொண்டார்.

அதன் பின் ஸ்ரீமாதவாசார்யர் சிறிது காலம் திருநாராயணபுரத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்.  பின்னர் அவருக்கு சம்சார வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு இல்லாமல் போகவே தனது செல்வத்தை மூன்று பங்காகப் பிரித்து, இரு பங்கை இரு மனைவியருக்கும் கொடுத்து விட்டு, மீதமுள்ள ஒரு பங்கை எடுத்துக் கொண்டு சந்நியாசம் பெற்று ஆசார்யனுக்குக் (பராசர பட்டருக்கு) கைங்கர்யம் செய்யும் நோக்குடன் திருவரங்கம் வந்தடைந்தார்.   அவரது சந்நியாச கோலத்தைக் கண்ட பராசர பட்டர் நெகிழ்வுடன் “வாரும் நம் ஜீயரே” என்று வரவேற்று ஆரத்தழுவிக் கொண்டார்.  அன்று முதல் ஸ்ரீமாதவாசார்யருக்கு நஞ்சீயர் என்னும் பெயர் நிலைபெற்றது.  பராசர பட்டரிடம் ஆழ்வாரின் பாசுரங்களை மிகக் குறுகிய காலத்தில் கற்றுத் தேர்ந்து பராசர பட்டர் வியக்கும் அளவிற்கு வளர்ச்சி பெற்றார்.

பராசர பட்டர் நம்பெருமாள் முன்பு திருமஞ்சன காலங்களில் எம்பெருமானின் வைபவங்களை எடுத்துக் கூறி கட்டியம் சேவிப்பது வழக்கம்.   கட்டியம் சேவிப்பது பெரும்பாலும் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே அமையும்.  நஞ்சீயரைப் பாசுரங்கள் எடுத்துக் கொடுக்கச் சொல்லி பட்டர் அதைக் கட்டியம் சேவிப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார்.  ஒரு முறை அவ்வாறு நஞ்சீயர் கட்டியத்திற்குப் பாசுரம் சேவிக்கும்போது திருவாய்மொழியின் ஏழாம் பத்தில் இரண்டாம் பதிகத்தில் (கங்குலும் பகலும்) ஒன்பதாவது பாசுரத்தில் “என் திருமகள் சேர் மார்வனே என்னும் என்னுடைய ஆவியே என்னும்” என்ற வரிகளைச் சேவிக்கும்போது  இரண்டு வரிகளாகப் பிரிக்காமல் ஒரே வரியாகச் சேவித்தார்.  நம்மாழ்வார் பராங்குச நாயகி பாவத்தில் எம்பெருமானிடம் “என்னுடைய திருமகள் சேரும் திருமார்பை உடையவராதலால் தேவரீர் என்னுடைய ஆவியாக இருக்கிறீர்” என்று கூறுவதுதான் இவ்வரிகளுக்கு உண்மைப் பொருளாகும்.  அதை நஞ்சீயர் சேவித்த விதம் பராசர பட்டரை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி அவர் மூர்ச்சையானார்.  பின் நினைவு தெளிந்து நஞ்சீயரை வெகுவாகப் பாராட்டினார்.  அவ்வாறு பட்டருக்கும் நஞ்சீயருக்கும் மிகுந்த நெருக்கம் இருந்ததை அறிகிறோம்.

நஞ்சீயர்,  பராசர பட்டரிடம் ஆழ்வார் பாசுரங்களின் அர்த்தங்களை முன்னிட்டுக் கேள்விகள் கேட்டு அவற்றிற்கான விளக்கங்களை வாங்கி நமது சம்பிரதாய வளர்ச்சிக்கு ஊன்றுகோலாக இருந்ததை அறியலாம்.  இவர் பங்குனி உத்தரத்தன்று திருநாராயணபுரத்தில் அவதரித்தார்.  இவர் பல வ்யாக்யானங்களை அருளிச் செய்துள்ளார்.   திருவாய்மொழிக்கு முதல் வ்யாக்யானம் எம்பெருமானார் ஆணைப்படி திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் ஆறாயிரப்படி அருளிச் செய்தார்.  அதன் பின் பராசர பட்டரின் ஆணையின் படி திருவாய்மொழிக்கு ஒன்பதினாயிரப்படி என்ற சிறந்த வ்யாக்யானத்தை நஞ்சீயர் அருளிச் செய்தார்.  மேலும் திருப்பள்ளியெழுச்சி, கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு போன்ற ப்ரபந்தங்களுக்கும் வ்யாக்யானம் அருளிச் செய்துள்ளார்.

நஞ்சீயரின் வாழி திருநாமம்

தெண்டிரை சூழ் திருவரங்கம் செழிக்க வந்தோன் வாழியே
சீமாதவனென்னும் செல்வனார் வாழியே
பண்டை மறைத் தமிழ்ப் பொருளைப் பகர வந்தோன் வாழியே
பங்குனியில் உத்தரநாள் பாருதித்தான் வாழியே
ஒண்டொடியாள் கலவிதன்னை யொழித்திட்டான் வாழியே
ஒன்பதினாயிரப்பொருளை யோதுமவன் வாழியே
எண்டிசையும் சீர் பட்டர் இணையடியோன் வாழியே
எழில்பெருகும் நஞ்சீயர் இனிதூழி வாழியே

தெண்டிரை சூழ் திருவரங்கம் செழிக்க வந்தோன் வாழியே – தெளிந்த அலைகளையுடைய காவிரியால் சூழப்பட்ட திருவரங்கம் வளர்ச்சி அடையும் வண்ணம் இப்பூவுலகில் அவதரித்த நஞ்சீயர் வாழ்க.

சீமாதவனென்னும் செல்வனார் வாழியே – ஸ்ரீமாதவன் எனும் இயற்பெயரைக் கொண்ட நிறைந்த கைங்கர்யச் செல்வத்தை உடைய நஞ்சீயர் பல்லாண்டு வாழ்க.  இவர் தமது ஆசார்யருக்கு செய்த சிறந்த கைங்கர்யத்தை பறைசாற்றும் வண்ணம் ஒரு சம்பவம் நடந்தது.  ஒரு முறை பராசர பட்டர் பல்லக்கில் வந்து கொண்டிருந்த போது நடந்து வந்து கொண்டிருந்த சந்நியாசியான இவர் அப்பல்லக்குக்குத் தோள் கொடுக்க சென்றாராம்.  உடன் இருந்தவர்கள் “பராசர பட்டர் உமக்கு ஆசார்யரானாலும் க்ருஹஸ்தர் ஆனமையால் சந்நியாசியான நீர் தோள் கொடுப்பது தகாது” என்று உரைத்தனர்.  அதற்கு நஞ்சீயர் “எனது ஆசார்யருக்கு கைங்கர்யம் செய்வதற்கு த்ரிதண்டம் ஒரு தடையாக இருந்தால் அது தேவையில்லை” என்று கூறினாராம்.  அவ்வாறு ஆசார்யருக்குக் கைங்கர்யம் புரியும் செல்வத்தை உடைய நஞ்சீயர் வாழ்க என்று இவ்வரியில் காட்டப்படுகிறது.

பண்டை மறைத் தமிழ்ப் பொருளைப் பகர வந்தோன் வாழியே – மிகவும் பழமை வாய்ந்ததான வேதத்திற்கு நிகரான தமிழில் அமைந்த நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்தங்களின் பொருளை அருளிச் செய்த நஞ்சீயர் வாழ்க.  பல வ்யாக்யானங்கள், விளக்கங்கள் அனைத்தும் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களுக்கு இவர் அருளிச் செய்துள்ளார். பராசர பட்டருக்கும் நஞ்சீயருக்கும் இடையே நடந்த ஸம்வாதங்கள் போன்று நஞ்சீயருக்கும் நம்பிள்ளைக்கும் இடையே பல ஸம்வாதங்கள் நடந்துள்ளன.  அவை அனைத்தும் நஞ்சீயர் அருளிச் செய்த விளக்கங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது.  தமிழ் வேதமான திவ்யப்ரபந்தங்களுக்கு வ்யாக்யானங்கள் அருளிச் செய்த நஞ்சீயர் வாழ்க.

பங்குனியில் உத்தரநாள் பாருதித்தான் வாழியே – பங்குனி மாதம் உத்தர நக்ஷத்ரத்தில் இப்பாருலகில் உதித்த நஞ்சீயர் பல்லாண்டு வாழ்க.

ஒண்டொடியாள் கலவிதன்னை யொழித்திட்டான் வாழியே – அழகிய வளைந்த கைகளை உடைய தமது மனைவிமார்களைத் துறந்து சந்நியாசம் மேற்கொண்ட நஞ்சீயர் பல்லாண்டு காலம் வாழ்க.

ஒன்பதினாயிரப்பொருளை யோதுமவன் வாழியே – திருவாய்மொழிக்கு பராசர பட்டர் ஆணையின்படி  ஒன்பதினாயிரப்படி வ்யாக்யானம் அருளியவர் நஞ்சீயர்.  முதல் வ்யாக்யானம் எம்பெருமானார் ஆணைப்படி பிள்ளான் அருளிச்செய்தது ஆறாயிரப்படி.   இரண்டாவது வ்யாக்யானம் நஞ்சீயர் அருளிய ஒன்பதினாயிரப்படி.  மூன்றாவது வ்யாக்யானம் நம்பிள்ளை ஆணைப்படி பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்த இருபத்து நாலாயிரப்படி.  பின் நம்பிள்ளை சிஷ்யரான வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நம்பிள்ளையின் காலக்ஷேபத்தை ஏடுபடுத்தியிருந்தது ஈடு முப்பத்தாறாயிரப்படி.  இறுதியாக வாதிகேசரி மணவாள ஜீயர் அருளிய பன்னீராயிரப்படி.  இவ்வாறு திருவாய்மொழிக்கு ஐந்து வ்யாக்யானங்கள் அமைந்துள்ளன.  நஞ்சீயரின் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால் ஏறக்குறைய நூறு முறை திருவாய்மொழி காலக்ஷேபம் செய்திருக்கிறார் என்று கூறுவர்.  இது எப்படி அறிய வருகின்றதென்றால் ஒருவர் நம்பிள்ளையிடம் உமது ஆசார்யர் “இந்தப் பாசுரத்திற்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்” என்று கேட்க அதற்கு நம்பிள்ளை “எந்தக் காலத்தில் அவர் அருளியதைக் கேட்கிறீர்கள்” என்று கேட்டதாக அறிகிறோம்.  அவ்வாறு திருவாய்மொழியின் அர்த்தங்களை எப்பொழுதும் அநுஸந்தாநம் செய்யும் நஞ்சீயர் பல்லாண்டு வாழ்க.

எண்டிசையும் சீர் பட்டர் இணையடியோன் வாழியே – எட்டு திக்குகளிலும் பெருமையைப் பெற்றவரான தமது ஆசார்யரான பராசர பட்டர் திருவடிகளை போற்றும் நஞ்சீயர் பல்லாண்டு வாழ்க.  பொதுவாக அனைத்து ஆசார்யர்களுக்கும் அவர்களின் சிஷ்யர்கள் தான் திருவடி நிலைகளாக இருப்பர்.  அவ்வாறு பராசர பட்டரின் திருவடிகளாகக் கருதப்படும் நஞ்சீயர் வாழ்க.

எழில்பெருகும் நஞ்சீயர் இனிதூழி வாழியே – அழகு பொருந்திய நஞ்சீயர் இனிதாக இந்தக் காலம் உள்ள அளவும் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று நஞ்சீயரின் வாழி திருநாமம் முடிவுறுகிறது.

நம்பிள்ளை வைபவம்

நம்பிள்ளையின் இயற்பெயர் வரதராஜன்.  இவர் திருவரங்கம் அருகில் இருக்கக்கூடிய நம்பூர் என்ற கிராமத்தில் அவதரித்தவர்.  அதனால் நம்பூர் வரதராஜன் என்று வழங்கப்படுகிறார்.  கார்த்திகை மாதம் கார்த்திகை நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்தவர்.  திருமங்கையாழ்வாரும் கார்த்திகை  மாதம் கார்த்திகை நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்தவர்.  திருமங்கையாழ்வாரே மீண்டும் நம்பிள்ளையாக வந்து அவதரித்தாரோ என்று சொல்லும்படி ஏற்றம் படைத்தவர்.  எனவே இவர் கலிகன்றி தாசர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.  நஞ்சீயர் கோஷ்டியில் காலக்ஷேபத்தைக் கேட்டு அநுபவித்தவர்.  நஞ்சீயரின் ப்ரதான சிஷ்யராவார்.

நஞ்சீயர் தமது ஒன்பதாயிரப்படி வ்யாக்யானத்தை கையெழுத்து நன்றாக உள்ளவர்களை வைத்து ஏடுபடுத்த வேண்டும் என்று ஆசை ஏற்பட்டது.  தம்முடைய கோஷ்டியில் நன்றாக எழுதக் கூடியவர்கள் யார் என்று விசாரிக்க அனைவரும் நம்பூர் வரதராஜன் நன்றாக எழுதுவார் என்று நம்பிள்ளையை சுட்டிக் காட்டினர்.  நஞ்சீயரும் ஒன்பதினாயிரப்படி ஓலைச் சுவடிகளை நம்பிள்ளையிடம் கொடுத்து ஏடு படுத்தி வருமாறு பணித்தார்.  நம்பூர் வரதராஜரான நம்பிள்ளையும் அந்த ஓலைச் சுவடிகளை எடுத்துக் கொண்டு தனது ஊரான நம்பூருக்கு காவிரி ஆற்றைக் கடந்து செல்லலானார்.  அப்போது காவிரியில் வெள்ளம் வரவே அவர் ஓலைச் சுவடிகளை மூட்டையாக கட்டித் தலையில் வைத்துக் கொண்டு காவிரியைக் கடக்கலானார்.  ஆயினும் வெள்ளம் ஓலைச்சுவடியை அடித்துக் கொண்டு செல்ல அவர் கலக்கமடைந்தார்.  இருப்பினும் தமது ஊருக்குச் சென்று தமது ஆசார்யரான நஞ்சீயரை மனதில் தியானித்துக் கொண்டு நஞ்சீயரிடம் காலக்ஷேபம் கேட்டதை வைத்துக் கொண்டு எழுதலானார்.  பராசர பட்டர் போன்று தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருத இலக்கிய, இலக்கணங்களைக் கற்றுத்தேர்ந்த ஞானி நம்பிள்ளை.  தாம் எழுதியதை திருவரங்கம் வந்து நஞ்சீயரிடம் சமர்ப்பிக்கிறார்.   நஞ்சீயர் அதைக் கண்டவுடன் வியக்கிறார்.  ஏனென்றால் ஓலைச் சுவடியில் இருந்த அனைத்து வ்யாக்யானங்களும் அழகான வார்த்தைகளைக் கொண்டு எழுதப் பட்டிருந்தது.  நஞ்சீயர் “யானைக்கு கோலம் செய்தது போலே” என்று கூறினார்.  அதாவது யானையே அழகான வடிவுடையது அதற்கு மேலும் அலங்காரம் செய்தால் எப்படி இருக்குமோ தம்முடைய வ்யாக்யானங்களும் மேலும் அழகு படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்னும் பொருள் படும்படி நஞ்சீயர் அவ்வாறு கூறினார்.  அதைப்பற்றி நம்பூர் வரதராஜனிடம் வினவ அவர் நடந்ததைக் கூறினார்.  அதைக் கேட்டு பெருமிதம் கொண்ட நஞ்சீயர் “வாரும் நம்பிள்ளையே” என்று பேரானந்தத்துடன் அவரை அணைத்துக் கொண்டார்.

“நம்பிள்ளை கோஷ்டியோ நம்பெருமாள் புறப்பாடோ” என்று அனைவரும் வியக்கும்படி நம்பெருமாள் புறப்பாட்டிற்கு எவ்வளவு கூட்டம் வருமோ அவ்வளவு கூட்டம் நம்பிள்ளையின் காலக்ஷேபத்திற்கும் வரும் என்று அறிகிறோம்.  நம்பிள்ளையின் காலம் “நல்லடிக் காலம்” என்று வழங்கப்படுகிறது.  எந்த ஒரு இடையூறும் இன்றி பகவத் விஷயங்கள் நன்றாக நடைபெற்ற காலம் நம்பிள்ளை வாழ்ந்த காலம் என்று அறியப்படுகிறது.  ஒரு முறை பெரிய பெருமாள் தன்னுடைய ஆதிசேஷ பர்யங்கத்தை விட்டு நம்பிள்ளை காலக்ஷேபத்தைக் கேட்க எழுந்து வர, விளக்குப் பிடிக்கும் கைங்கர்யபரர் “தேவரீர் எழுந்து வரக்கூடாது.  அர்ச்சாவதாரத்தில் நீர் அப்படியே தான் இருக்க வேண்டும்” என்று கூறி அவரை சயனிக்க வைத்தார் என்று சரித்திரத்தின் மூலம் அறிகிறோம்.

பிற்காலத்தில் லோகாசார்யர் என்ற திருநாமத்தையும் இவர் பெற்றார்.  கந்தாடைத் தோழப்பர் நம்பிள்ளையிடம் அபசாரப்பட்டு பின் மனம் திருந்தி இவரை “என்ன உலகாரியனோ” என்று வியந்து லோகாசார்யர் என்ற பட்டத்தை இவருக்கு அளித்தார். மேலும் நடுவில் திருவீதிப் பிள்ளை என்பவரும் இவரிடம் அபசாரப்பட்டு பின்னர் மனம் வருந்தி இவரிடம் சிஷ்யர் ஆனார் என்று அறிய வருகிறோம்.  அவ்வாறு பல ஆசார்யர்களும் நம்பிள்ளையிடம் அன்பு கொண்டு அடி பணிந்திருந்தனர் என்பதை அறியலாம்.

நம்பிள்ளை வாழி திருநாமம்

தேமருவும் செங்கமலத் திருத்தாள்கள் வாழியே
திருவரையில் பட்டாடை சேர்மருங்கும் வாழியே
தாமமணி வடமார்வும் புரிநூலும் வாழியே
தாமரைக் கை இணையழகும் தடம் புயமும் வாழியே
பாமருவும் தமிழ்வேதம் பயில் பவளம் வாழியே
பாடியத்தின் பொருள்தன்னைப் பகர்நாவும் வாழியே
நாமநுதல் மதிமுகமும் திருமுடியும் வாழியே
நம்பிள்ளை வடிவழகும் நாடோறும் வாழியே

தேமருவும் செங்கமலத் திருத்தாள்கள் வாழியே – தேன் ததும்பி வழியும் சிவந்த தாமரை மலர்களைப் போன்ற நம்பிள்ளையின் திருவடிகள் பல்லாண்டு காலம் வாழ்க.

திருவரையில் பட்டாடை சேர்மருங்கும் வாழியே – நம்பிள்ளை இடையில் அழகாக உடுத்துக் கொண்டிருக்கிற பட்டாடை அழகு வாழ்க.

தாமமணி வடமார்வும் புரிநூலும் வாழியே –  துளசி மாலையும்  தாமரை மாலையும் பூணூலும் நம்பிள்ளை திருமார்பில் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்.  அவை அனைத்தும் பல்லாண்டு வாழ்க.

தாமரைக் கை இணையழகும் தடம் புயமும் வாழியே – தாமரையைப் போன்ற இரண்டு கைகளும், பரந்த தோள்களும் பல்லாண்டு வாழ்க.

பாமருவும் தமிழ்வேதம் பயில் பவளம் வாழியே – செறிவான பாசுரங்களைக் கொண்ட தமிழ் வேதமான திருவாய்மொழியை தமது பவளத்தை ஒத்த வாயினால் அநுசந்தானம் செய்து கொண்டிருப்பார் நம்பிள்ளை.    வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை அருளிச் செய்த திருவாய்மொழி ஈடு முப்பத்தாறாயிரப்படி வ்யாக்யானத்தில் நம்பிள்ளையின்  காலக்ஷேபத்தின் அனைத்து விஷயங்களும் ஐயமற விளக்கப்பட்டிருக்கும்.  மற்ற வ்யாக்யானங்களில் எடுத்துக் காட்டியுள்ள அனைத்து அர்த்தங்களும் இந்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரப்படி வ்யாக்யானத்தில் பொதிந்திருக்கும்.   அவ்வாறு இந்த திருவாய்மொழியின் வ்யாக்யானத்தை அநுஸந்தானம் செய்து கொண்டிருக்கும் நம்பிள்ளையின் பவளம் போன்ற அதரங்கள் வாழ்க.

பாடியத்தின் பொருள்தன்னைப் பகர்நாவும் வாழியே – பாடியம் என்பது எம்பெருமானார் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ பாஷ்யம்.    அந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்தின் பொருள் எடுத்து உரைக்கும் சிறந்த நாவும் வாழ வேண்டும்.  நம்பிள்ளை சமஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும் சிறந்த விற்பன்னர்.  தமது காலக்ஷேபங்களில் சமஸ்கிருத க்ரந்தங்கள், சமஸ்கிருத இலக்கணம், எம்பெருமானாரின் ஸ்ரீபாஷ்யம், கீதா பாஷ்யம், வேதம், இதிகாச புராணங்கள், ஆகமங்கள், பகவத் கீதை, ஸ்ம்ருதி, திருக்குறள், அகநானூறு, புறநானூறு முதலிய நூல்களில் இருந்து மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.  அவ்வாறு காலக்ஷேபச் சக்ரவர்த்தியான சிறந்த நாவுடைய நம்பிள்ளை வாழ்க.

நாமநுதல் மதிமுகமும் திருமுடியும் வாழியே – திருநாமம் திகழ்கின்ற நெற்றி (நுதல்), பிறை சந்திரனைப் போன்ற முகமும், திருமுடியும் பல்லாண்டு வாழ்க.

நம்பிள்ளை வடிவழகும் நாடோறும் வாழியே – நம்பிள்ளையின் வடிவான அழகு நாள் தோறும் பல்லாண்டு வாழ்க.

ஆசாரியன் * சிச்சன் ஆருயிரைப் பேணுமவன் *
தேசாரும் சிச்சன் அவன் சீர் வடிவை* – ஆசையுடன்
நோக்குமவன் என்னும்* நுண்ணறிவைக் கேட்டு வைத்தும்*
ஆர்க்கும் அந்நேர் நிற்கை அரிதாம்

என்று மணவாள மாமுநிகள் உபதேச ரத்நமாலையில் கூறியது போல் ஆசார்யனானவர் சிஷ்யனின் ஆத்மாவைப் பார்க்க வேண்டும்.  சிஷ்யனானவன் ஆசார்யருடைய தேகம் நன்றாக இருக்க வேண்டிய அனைத்து தேவைகளையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும்.  சிஷ்யர்கள்  ஆசார்யனுடைய திருமேனியை மிகவும் நேசிக்க வேண்டும்.  இதே விஷயம் ஸ்ரீவசனபூஷணத்திலும் எடுத்துக் காட்டப் படுகிறது.   ஆசார்யர் என்பவர் சிஷ்யனை உலக விஷயங்களில் இருந்து விடுவித்து எம்பெருமானிடம் சேர்க்கும் உபாயத்தைக் காட்டுபவர். சிஷ்யனானவன் ஆசார்யன் ஆத்ம விஷயங்களில் தலையிடக் கூடாது.  ஆசார்யனுக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதுதான் சிஷ்யனுக்கு ப்ரதானக் கடமையாகும்.  மணவாள மாமுனிகளின்  மேற்சொன்ன பாசுரப்படி நம்பிள்ளையின் தேஹ ஆரோக்யத்தை முழுவதுமாக கவனித்துக் கொண்டவர் அவரது சிஷ்யர்களில் ஒருவரான பின்பழகராம் பெருமாள் ஜீயர்.  அவரது சிறப்பும் உபதேச ரத்நமாலையில் மணவாள மாமுனிகள் கீழ்க் கூறப்பட்டுள்ள பாசுரத்தில் எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.

பின்பழகராம் பெருமாள் சீயர்* பெருந்திவத்தில்
அன்பதுவும் அற்று மிக்க ஆசையினால்* – நம்பிள்ளைக்கான அடிமைகள் செய்* அந்நிலையை நன்னெஞ்சே!*
ஊனமற எப்பொழுதும் ஓர்

பின்பழகராம் பெருமாள் ஜீயர் போன்று நாமும் நமது ஆசார்யனுக்குக் கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டும்.  பின்பழகராம் பெருமாள் ஜீயர் போஷித்த நம்பிள்ளையின் வடிவழகு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று நம்பிள்ளையின் வாழி திருநாமம் முற்றுப்பெறுகிறது.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೧೯ ರಿಂದ ೨೦ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೧೯

ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ (ದೈವೀಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ) ನಡುವೆ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡಿನ(ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರು ದಯಪಾಲಿಸಿ‌ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋದಿಲವಾಂ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್  ಕೂಱು ಕಲೈಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ

ಆದಿ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ಆನದುವುಂ- ವೇದತ್ತುಕ್ಕು

ಓಂ ಎನ್ನುಂ ಅದು ಪೋಲ್ ಉಳ್ಳದುಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾಂ

ಶುರುಕ್ಕಾಯ್ ತಾನ್ ಮಂಗಳಂ ಆದಲಾಲ್

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು  ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇತರ ದಿಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ದೋಷವಿರಲಿಲ್ಲ  ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು

ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ದೋಷವಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಪೆರುಮಾನರ ವಿಷಯವಲ್ಲದೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವ  ಲೋಪವಿಲ್ಲದ ದಿವ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು  ದಯೆತೋರಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾದ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೇವಲ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಹಿತವನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಣವಂ ವೇದಗಳ ಒಳ ಅರ್ಥದಂತೆ , ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ  ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪಾಸುರ ೨೦

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು, ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂದದ ವಿಶೇಷತೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉನ್ಡೋ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡುಕ್ಕು ಒಪ್ಪದೋರ್ ಕಲೈದಾನ್

ಉನ್ಡೋ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ಕ್ಕು ಒಪ್ಪೊರುವರ್ -ತಣ್ ತಮಿಳ್ ನೂಲ್

ಸೈದು ಅರುಳುಂ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್  ತಮ್ಮಿಲ್ ಅವರ್ ಸೈ ಕಲೈಯಿಲ್

ಪೈದಲ್ ನೆಂಜೇ ನೀ ಉಣರ್ನ್ಂದು ಪಾರ್.

ಓ ಹುಡುಕು ಮನಸೇ! ಎಂಪೆರುಮಾನರ ನಿರ್ಭಂದವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಆೞ್ವಾರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸು. ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡಂತಹ ದೈವೀಕ ಸ್ತೋತ್ರದಂತೆ ಬೇರಾವುದಾದರೂ ಉಂಟೇ?ಇಲ್ಲ.  ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಪರಮ ಹಿತವನ್ನು  ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಆೞ್ವಾರುಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದ ಆೞ್ವಾರ್  ಯಾರಾದರು ಇರುವರೇ? ಇಲ್ಲ. ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರು ವಿಜಯಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು  ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವರು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು  ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-19-20-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೧೬ ರಿಂದ ೧೮ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ


ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೧೬

ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಇತರ ಆೞ್ವಾರರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತರಾದವರೆಂದು ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಈ ಪಾಸುರದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಐದು ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವರು.

ಇನ್ಱೈ ಪೆರುಮೈ ಅಱಿಂದಿಲೈಯೋ ಏೞೈ ನೆಂಜೇ

ಇನ್ಱೈಕ್ಕು ಎನ್ ಏಱ್ಱಮ್ ಎನಿಲ್ ಉಱೈಕ್ಕೇನ್ -ನನ್ಱಿ ಪುನೈ

ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಾಡಿಯ ನಮ್ ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ವಂದು ಉದಿತ್ತ

ನಾಳ್ ಆನಿಯಿಲ್ ಸೋದಿ ನಾಳ್

 ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಓ ಮನಸೇ !ಜ್ಯೇಷ್ಟ ಮಾಸದ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆಯೇ?ಹೇಳುವೆ ಕೇಳು. ಈ ದಿನದಂದು ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನರು (ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್) ಮಂಗಳಾಶಾಸನದ( ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶುಭಕೋರುವುದು) ವಿಶೇಷ ಸಾರಾಂಶವುಳ್ಳ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು ಹಾಡಿ ದಯೆತೋರಿದವರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷ ದಿನ.

ಪಾಸುರ ೧೭

ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ ಆನಿ ಸ್ವಾತಿ (ಜ್ಯೇಷ್ಟ ಮಾಸದ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ )ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನ ಉರುಗದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುವರು.

ಮಾನಿಲತ್ತಿಲ್ ಮುನ್ ನಂ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್  ವಂದುದಿತ್ತ

ಆನಿ ತನ್ನಿಲ್ ಸೋದಿ ಎನ್ಱಾಲ್ ಆದರಿಕ್ಕುಂ ಞಾನಿಯರ್ಕ್ಕು

ಒಪ್ಪೋರಿಲೈ ಇವ್ವುಲಗು ತನ್ನಿಲ್ ಎನ್ಱು ನೆಂಜೇ

ಎಪ್ಪೋದುಂ ಶಿಂದಿತ್ತಿರು.

ಓ ಮನಸೇ , ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್  ಅವತರಿಸಿದ ಈ ದಿನ ಆಣಿ ( ಜ್ಯೇಷ್ಟ ಮಾಸ) ಸ್ವಾತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಮನ ಕರಗುವ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಸಮನಾದವರಿಲ್ಲವೆಂದು ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರು.

ಪಾಸುರ ೧೮

ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳಿಗೂ  ಈ ಆೞ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರೀ  ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಇವರಿಗೆ  ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ (ಮಹನೀಯ ಅಳ್ವಾರ್) ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ವರ್ಣಿಸುವರು.

ಮಂಗಳಾಶಾಸನತ್ತಿಲ್ ಮಱ್ಱುಳ್ಳ  ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್

ತಂಗಳ್ ಆರ್ವತ್ತು ಅಳವು ದಾನ್ ಅನ್ಱಿ -ಪೊಂಗುಂ

 ಪರಿವಾಲೇ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಪ ಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಪೆಱ್ಱಾನ್

ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಎನ್ನುಂ ಪೆಯರ್

ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಲು ಇತರ ಆೞ್ವಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತವಕವಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು  ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಮೇಲಿರುವ ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ , ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರಿಗೆ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್  ಎಂಬ ಬಿರುದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳಾಶಾಸನವೆಂಬುದು ಇತರರಿಗೆ ಶುಭಕೋರುವುದು.

ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ನೀಡುವುದು ಸಹಜ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ :  ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಬಹುದೆ?ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದವರು. ಆತ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ‌“ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ  ಸ್ವಭಾವ “ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣದಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಉನ್ನತವಾದವರು. ಆದರೆ ಮಮತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣದಲ್ಲಿ , ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದೆಂಬ ಭೀತಿಯು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ  ಭಕ್ತನ ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದಲೇ ಇತರ ಆೞ್ವಾರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್  ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಪಡೆದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-16-18-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

வாழிதிருநாமங்கள் – எம்பார் மற்றும் பராசர பட்டர் – எளிய விளக்கவுரை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஆழ்வார் ஆசார்யர்கள் வாழிதிருநாமங்கள் – எளிய விளக்கவுரை

<< பெரிய நம்பி மற்றும் எம்பெருமானார்

எம்பார் வைபவம்

எம்பார் என்பவர் எம்பெருமானார் ராமாநுஜருக்கு சிறிய தாயார் குமாரர்.   எம்பெருமானாரின் தாயாரும் எம்பாரின் தாயாரும் உடன் பிறந்த சகோதரிகள்.  எம்பாரின் இயற்பெயர் கோவிந்தப் பெருமாள்.  இவர் அவதார ஸ்தலம் மழலை மங்கலம் என்று சொல்லப்படும் மதுர மங்கலம் ஆகும்.  ஸ்ரீபெரும்பூதூருக்கு அருகில் இருக்கக் கூடிய க்ஷேத்ரம்.  இவருடைய திருநக்ஷத்ரம் தை மாதம் புனர்பூசம் ஆகும்.  இவர் அருளிச் செய்த க்ரந்தங்கள் விஜ்ஞான ஸ்துதி மற்றும் எம்பெருமானார் வடிவழகு பாசுரம் (பற்பமெனத் திகழ் பைங்கழலும் என்று தொடங்கும் பாசுரம்). இவர் எம்பெருமானாருடைய திருவடி நிழலாகவே கருதப் படுகிறார்.  ராமானுஜ பதச்சாயா என்று இவர் தனியனில் கூறப்பட்டுள்ளது.  பகவத் விஷயத்தில் இருக்கும் ஆழமான கருத்துக்களை ரசித்து அநுபவித்து மற்றவர்களுக்கும் எடுத்துரைக்கும் தன்மை பெற்றவர்.  உலக விஷயங்களில்  பரம விரக்தர்.  சிறிதளவும் ஈடுபாடு இல்லாதவர்.  இவர் எம்பெருமானாரைக் காப்பாற்றியவர் என்ற பெருமை கொண்டவர்.

சிறிய வயதில் எம்பெருமானார் இளையாழ்வாராகவும் எம்பார் கோவிந்தப் பெருமாளாகவும் யாதவப்ரகாசரிடம் கல்வி பயிலும் காலத்தில் யாதவப்ரகாசரும்  அவரது சிஷ்யர்களும் இளையாழ்வாரின் பெருமை பெருகுவதைக் கண்டு அவர் மீது பொறாமை கொண்டு அவரைக் காசி யாத்திரை கூட்டிக் கொண்டு போய் கங்கையில் மூழ்கடித்துக் கொன்று விடத் திட்டம் தீட்டினர்.   அவ்வாறு யாத்திரை சென்று கொண்டிருக்கும் போது கோவிந்தப் பெருமாள் இளையாழ்வாரிடம் “தேவரீர் இங்கு இருக்க வேண்டாம். இவ்விடத்தை விட்டுச் சென்று விடுங்கள்.  இவர்கள் உம்மைக் கொல்ல நினைக்கின்றனர்” என்று கூறினார்.  இளையாழ்வாரும்  காஞ்சீபுரம் திரும்ப நினைக்கிறார்.  தேவப் பெருமாளும் பெருந்தேவித் தாயாரும் அவருக்குத் துணையாக இருந்து வழிகாட்டினர்.  கோவிந்தப் பெருமாள் யாதவப்ரகாசர் கோஷ்டியுடன் காசிக்குச் சென்று கங்கையில் நீராடும்போது பகவத் சங்கல்பத்தின் படி அவர் கையில் ஒரு லிங்கம் கிடைத்தது.  அதைப் பார்த்த யாதவப்ரகாசர் “உமக்கு ருத்ரனின் அனுக்ரஹம் உள்ளது.   எனவே நீர் ருத்ர பக்தனாக மாற வேண்டும்” என்று கூற கோவிந்தப் பெருமாளும் மனம் கலங்கிப் போய் காளஹஸ்தியை அடைந்து அங்கு சிறந்த ருத்ர பக்தனாக சில காலம் வாழ்ந்து வந்தார்.  காலம் உருண்டோடியது.

இளையாழ்வார் ராமானுஜராக சந்நியாசம் பெற்று திருவரங்கத்தில் வாழ்ந்த காலத்தில், தமக்கு பகவத் கைங்கர்யத்தில் கோவிந்தப்பெருமாள் உறுதுணையாக இருப்பார் என்று எண்ணி தனது தாய்மாமனான பெரிய திருமலை நம்பியிடம் சிவ பக்தரான கோவிந்தப் பெருமாளை திருத்திப் பணி கொண்டு வருமாறு பணித்தார்.  பெரிய திருமலை நம்பி காளஹஸ்திக்குச் சென்று கோவிந்தப் பெருமாளுக்கு உபதேசங்கள் செய்து அவரை மீண்டும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திற்குக் கொண்டு வந்தார்.  பெரிய திருமலை நம்பி கோவிந்தப் பெருமாளுக்கு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்வித்து ஆசார்யனாக இருந்து அவரை மீட்டு வந்தார்.  கோவிந்தப் பெருமாளுக்கு பெரிய திருமலை நம்பியிடம் மிகுந்த நன்றியுணர்வு ஏற்பட்டது.    அதனால் அவர் பெரிய திருமலை நம்பிக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதை பெரும் பேறாக எண்ணினார்.

அந்த சமயத்தில் ராமானுஜர் திருமலை திருப்பதி வந்து பெரிய திருமலை நம்பிகளிடம் ஒரு வருட காலம் ராமாயண காலக்ஷேபம் கேட்டு வந்தார்.  காலக்ஷேபம் முடிந்து ராமானுஜர் திருவரங்கம் செல்ல ஆயத்தமான போது தன்னுடனிருந்த கோவிந்தப் பெருமாளை பெரிய திருமலை நம்பி ராமானுஜருடன் திருவரங்கம் சென்று பகவத் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபடுமாறு பணித்தார்.  கோவிந்தப் பெருமாளுக்கு ஆசார்யரான பெரிய திருமலை நம்பியைப் பிரிய மனமின்றி ஆசார்யர் ஆணையை மீற மனமில்லாமல் ராமானுஜருடன் சென்றார்.  செல்லும் வழியில் ஆசார்யரைப் பிரிந்து அவர் வாடியிருப்பதைக் கண்ட ராமானுஜர் “தேவரீர் இன்னும் சிறிது காலம் திருப்பதியில் பெரிய திருமலை நம்பியுடன் இருந்து வாரும்” என்று திருப்பி அனுப்பினார்.    பெரிய திருமலை நம்பி “உம்மை ராமானுஜருக்குக் கொடுத்து விட்டோம்.  இனி ஏற்க இயலாது” என்று கூற கோவிந்தப் பெருமாள் ஆசார்யரின் திருவுள்ளத்தைப் புரிந்து கொண்டு திருவரங்கம் வந்து ராமானுஜருக்கு மிகுந்த உகப்புடன் கைங்கர்யங்கள் செய்து வந்தார் என்று அறிகிறோம்.

திருவரங்கம் வந்த பின் ராமானுஜர் அவருக்குத் திருக்கல்யாணம் செய்து வைத்தார்.  ஆனால் அவருக்கு இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு இல்லை.   ராமானுஜர் அவரை “நீர் உமது மனைவியுடன் ஏகாந்தத்தில் இரும்” என்று அனுப்பினார்.  அன்று இரவு கோவிந்தப் பெருமாள் மனைவியுடன் தனிமையில் இருந்த போது காணும் இடமெல்லாம் எம்பெருமான் வடிவழகைக் கண்டார்.  அந்தக் காட்சியை மனைவியிடம் கூறினார்.  மறுநாள் காலை ராமானுஜரிடமும் அதைத் தெரிவித்து தமக்கு இல்லற வாழ்க்கையில் பற்று இல்லை என்று கூறினார்.  ராமானுஜரும் அதை ஏற்றுக் கொண்டு அவருக்கு சந்நியாச ஆச்ரமத்தை அருளிச் செய்தார்.   அவருக்கு எம்பார் என்ற திருநாமமும் வழங்கப்பட்டது.  எம்பார் குரு பரம்பரையில் ராமானுஜருக்கு அடுத்த ஆசார்யராக இருந்து சம்பிரதாயம் வளரப் பெரிதும் உதவினார் எனலாம்.

எம்பார் வாழி திருநாமம்

பூவளரும் திருமகளார் பொலிவுற்றோன் வாழியே

பொய்கை முதல் பதின்மர் கலைப் பொருளுரைப்போன்   வாழியே

மாவளரும் பூதூரான் மலர் பதத்தோன் வாழியே

மகரத்தில் புனர்பூசம் வந்துதித்தோன் வாழியே

தேவுமெப்பொருளும் படைக்கத் திருந்தினான் வாழியே

திருமலைநம்பிக் கடிமை செய்யுமவன் வாழியே

பாவையர்கள் கலவியிருள் பகலென்றான் வாழியே

பட்டர்தொழும் எம்பார் பொற்பதமிரண்டும் வாழியே

பூவளரும் திருமகளார் பொலிவுற்றோன் வாழியே – தாமரை மலரில் இருக்கக்கூடிய மஹாலக்ஷ்மித் தாயார்.  தாயாரின் அருளால் கைங்கர்யச் செல்வத்தில் சிறந்து விளங்கிய எம்பார் பல்லாண்டு வாழ்க.

பொய்கை முதல் பதின்மர் கலைப் பொருளுரைப்போன்   வாழியே – பொய்கையாழ்வார் முதலான பத்து ஆழ்வார்கள் அருளிச் செய்த நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தங்களின் உட்கருத்துக்களை எடுத்துரைத்த எம்பார் வாழ்க.  இவ்விடத்தில் ஒரு சுவையான சம்பவம் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது. திருவரங்கத்தில் அரையர் சேவை நடக்கும்போது எம்பெருமானாருடன் கோஷ்டியார் அனைவரும் அதனை ரசிப்பர்.  அரையர் சேவை என்பது ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை அரையர் அபிநயம் பிடித்துக் காட்டுவார்.  எம்பார் அரையர்கள் காட்டும் அபிநயத்திற்கும் மேலாகச் சிறந்த அபிநயத்தை அவர்களுக்குச் சைகை முறையில் எடுத்துக்காட்ட அவர்களும் அதனை ஏற்றுக் கொண்டு அடுத்தமுறை எம்பார் காட்டிய அபிநயத்தையே பிடித்துக் காட்டினர்.  இவ்வாறு அவர்கள் மறுமுறை அபிநயம் மாற்றிச் செய்யும் போது எம்பெருமானார் “இவை எம்பாரின் அபிநயங்களோ” என்று ரசித்துக் கேட்பாராம்.  மேலும் ஆழ்வாரின் பாசுரங்களில் ஏற்படும் சந்தேகங்களை ஐயமறத் தீர்த்து வைப்பாராம்.  உதாரணமாக பெரியாழ்வார் திருமொழி ஐந்தாம் பத்து நான்காம் திருமொழி பலப் பாசுரத்தில் “சாயைப் போலப் பாட வல்லார் தாமும் அணுக்கர்களே” வரும் வரிகளுக்கு எம்பார் எம்பெருமானாரின் திருவடிகளை சிரமேற்கொண்டு ஒரு சிறப்பான அர்த்தத்தை இவ்வரிகளுக்கு வெளியிடுகிறார்.  எம்பெருமானை விட்டுப் பிரியாமல் இருக்கக் கூடியவர்கள் நன்றாகப் பாடுவார்கள் என்று கூறினார்.  இவ்வாறு ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களுக்கு அழகான அர்த்தங்களைக் கூற வல்ல எம்பார் வாழ்க.

மாவளரும் பூதூரான் மலர் பதத்தோன் வாழியே –  மா என்றால் விலங்குகள்.  அக்காலத்தில் ஸ்ரீபெரும்பூதூர் எழில் மிகுந்த சோலைகளால் சூழப் பெற்று மிருகங்கள் இருந்திருக்கலாம் என்று கருதப் படுகிறது.  அவ்வாறு மிருகங்கள் வாழும் சோலைகள் நிறைந்த ஸ்ரீபெரும்பூதூரில் அவதரித்த ராமானுஜரின் மலர் போன்ற திருவடிகளை கருத்தில் கொண்ட எம்பார் பல்லாண்டு வாழ்க.

மகரத்தில் புனர்பூசம் வந்துதித்தோன் வாழியே – மகர மாதம் என்பது தை மாதத்தைக் குறிக்கும்.  தை மாதம் புனர்பூசத்தில் இப்பூவுலகில் அவதரித்த எம்பார் வாழ்க.

தேவுமெப்பொருளும் படைக்கத் திருந்தினான் வாழியே  – காளஹஸ்தியில் கோவிந்தப் பெருமாள் சிவ பக்தராக இருந்த காலத்தில் பெரிய திருமலை நம்பி நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி இரண்டாம் பத்து, இரண்டாம் பதிகத்தில் உள்ள நான்காவது பாசுரமான

“தேவும் எப்பொருளும் படைக்க

பூவில் நான்முகனைப்  படைத்த

தேவன் எம்பெருமானுக்கல்லால்

பூவும் பூசனையும் தகுமே?”

என்ற பாசுரத்தை எடுத்துக் காட்டி பூக்களும் பூஜைகளும் தன் உந்தித் தாமரையில் பிரம்மனைப் படைத்த ஸ்ரீமந் நாராயணனுக்கல்லால் யாருக்கும் தகுதியில்லை என உபதேசம் செய்த பின் தான் கோவிந்தப் பெருமாள் மனம் திருந்தி ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திற்கு வந்தார்.  அவ்வாறு நம்மாழ்வாரின் “தேவும் எப்பொருளும் படைக்க” என்ற பாசுரத்தின் மூலம் மனம் திருந்திய எம்பார் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும்.

திருமலைநம்பிக்கடிமை செய்யுமவன் வாழியே – பெரிய திருமலை நம்பிக்கு அயர்வின்றி அனைத்துக் கைங்கர்யங்களையும் செய்தவர் கோவிந்தப் பெருமாள்.  ஒரு சமயம், பெரிய திருமலை நம்பிக்குப் படுக்கையைச் சரி செய்யும் கைங்கர்யத்தைச் செய்து வந்த கோவிந்தப் பெருமாள் அதில் படுத்து உருண்டு பின் திருப்தியுடன் இறங்கி வருவதை எம்பெருமானார் கண்ணுற்றார்.  ஆசார்யன் படுக்கையில் படுத்து சிஷ்யன் எழுந்து வருவதைப் பார்த்த எம்பெருமானார் கோவிந்தப் பெருமாளை அழைத்து “நீர் இவ்வாறு செய்யலாமா?” என்று வினவ கோவிந்தப் பெருமாள் “நான் படுக்கையில் படுத்துப் பார்த்தால் தான் ஒரு துரும்பும் கூட ஆசார்யாருக்கு உறுத்தா வண்ணம் சரி செய்ய முடியும்” என்று கூறினார்.  அவருடைய ஆசார்ய பக்தியைக் கண்ட எம்பெருமானார் வியப்படைந்தார் என்று அறிகிறோம்.  அவ்வாறு பெரிய திருமலை நம்பிக்கு அனைத்து கைங்கர்யங்களையும் சிறப்பாகச் செய்த எம்பார் பல்லாண்டு வாழ்க என்று இவ்வரியில் காட்டப்படுகிறது.

பாவையர்கள் கலவியிருள் பகலென்றான் வாழியே –  இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு இன்றி சந்நியாசம் பூண்டவர் கோவிந்தப் பெருமாள்.    தன் மனைவியுடன் ஏகாந்தமாக இருக்கும் காலத்தில் எம்பெருமானைப் பிரகாசமாக அனைத்து இடங்களிலும் கண்டு இல்லற வாழ்க்கையைத் துறந்தவர்.  பெண்களுடன் கலப்பதை இருளாக நினைத்து உயர்ந்த நிலையை அடைந்த எம்பார் வாழ்க.

பட்டர்தொழும் எம்பார் பொற்பதமிரண்டும் வாழியே – கூரத்தாழ்வானின் திருக்குமாரரான பராசர பட்டருக்கு எம்பார் ஆசார்யன் ஆவார்.  கூரத்தாழ்வானின் இரட்டையாகப் பிறந்த திருக்குமாரர்களுக்குப் புண்ணியாகவசனம் நடக்கும் காலத்தில் எம்பெருமானார் அங்கு சென்று எம்பாரிடம் அக்குழந்தைகளைக் கொண்டு வருமாறு கூற, எம்பாரே அக்குழந்தைகள் காதில் அக்குழந்தைகளுக்கு காப்பாக இருக்கட்டும் என்று த்வய மந்திரத்தை ஓதுகிறார்.  அதை உணர்ந்த எம்பெருமானார் “தேவரீரே இக்குழந்தைகளுக்கு ஆசார்யராக இரும்” என்று கூறுகிறார்.  அதனால் கூரத்தாழ்வானின் திருக்குமாரர்களான வேத வ்யாஸ பட்டரும், பராசர பட்டரும் எம்பாரை ஆசார்யராக ஏற்றுக் கொண்டனர்.  அவ்வாறு பராசர பட்டர் தொழும் எம்பாரின் பொன் போன்ற திருவடிகள் இரண்டும் பல்லாண்டு வாழ்க என்று எம்பாரின் வாழி திருநாமம் நிறைவுறுகிறது.

பராசர பட்டர் வைபவம்

பராசர பட்டர் கூரத்தாழ்வானின் இரு குமாரர்களில் ஒருவர்.    பராசர பட்டர் பிறந்தவுடன் எம்பெருமானார் “இக்குமாரரை பெரிய பெருமாள், பெரிய பிராட்டியாருக்கு ஸ்வீகாரம் கொடுத்து விடவும்.  இவர் அவர்களின் புத்திரனாக வளரட்டும்” என்று கூற கூரத்தாழ்வானும் அவ்வாறே செய்ய இவர் பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியின் புத்திரனாகவே வளர்ந்தார்.  ஸ்ரீரங்கநாத புத்திரன் என்று அறியப்பட்டார்.  திருவரங்கத்தில் வைகாசி மாதம் அனுஷ நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்தவர்.  சிறு வயதிலேயே மிகுந்த ஞானத்துடன் திகழ்ந்தவர்.  இவர் சிறு வயதில் திருவரங்க வீதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது இவரது திருத்தகப்பனாரான கூரத்தாழ்வான் “பாடசாலை சென்று சந்தை கற்றுக் கொள்ளவில்லையா?” என்று வினவ இவர் “நேற்று நடந்த பாடத்தையே இன்றும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள்” என்று தெளிவாக பதிலிறுத்தார்.  அதற்குக் கூரத்தாழ்வான் “நாலைந்து முறையாவது பாடங்களைக் கற்றுக் கொண்டால்தானே மனப்பாடம் ஆகும்” என பட்டர் “எனக்கு நேற்று சொல்லிக் கொடுத்ததே மனப்பாடம் ஆகிவிட்டது” என்று பாடங்களை சொல்லிக் காண்பித்தாராம்.  அவ்வாறு ஒரு முறை ஒரு விஷயம் கேட்டால் க்ரஹிக்கும் சக்தியைப் பெற்றிருந்தார்.  சாஸ்திரங்களில் மிகுந்த ஞானம் உடையவராக இருந்தார்.  ஸ்ரீரங்கராஜ ஸ்தவம், அஷ்டஶ்லோகீ, ஸ்ரீகுணரத்ந கோஶம், பகவத் குண தர்ப்பணம் போன்ற க்ரந்தங்களை அருளிச் செய்துள்ளார்.  அஷ்டஶ்லோகீ என்பது திருமந்த்ரம், த்வயம், சரம ஶ்லோகம் போன்றவற்றிற்கு சப்தங்களைச் சொல்லாமல் ஶ்லோக வடிவில் வெளியிட்டுள்ளார்.  அதாவது இந்த உயர்ந்த மந்த்ரத்தின் வார்த்தைகளைக் குறிப்பிடாமல் எட்டு ஶ்லோகங்களில் அழகாக அருளியுள்ளார்.  ஸ்ரீரங்கராஜ ஸ்தவம் என்பது பல சாஸ்திரங்களின் அர்த்தங்களைக் கொண்டாதான ஸ்தோத்ர க்ரந்தம்.  ஸ்ரீகுணரத்ந கோஶம் பெரிய பிராட்டியின் வைபவத்தைக் காட்டக் கூடியது.  பகவத் குண தர்ப்பணம் மூலம் ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திற்கு அற்புதமான வ்யாக்யானம் அருளிச் செய்துள்ளார்.  ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திற்கு பல அர்த்தங்களை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.  இவருக்குப் பின் ஓராண் வழியில் வந்த பல ஆசார்யர்களும் இவர் அருளிய மேற்கோள்களைச் சொல்லி “பட்டர் நிர்வாஹம்” என்று காட்டியுள்ளனர்.  ஸ்ரீரங்க நாதரையும், ஸ்ரீரங்க நாயகித் தாயாரையும் தந்தை தாயாகவே பாவித்தவர்.  பிராட்டியே இவரைத் தூளியில் இட்டு வளர்த்தார் என்பதை இவர் தமது க்ரந்தங்களில் காட்டியுள்ளார்.  அத்தகைய ஞானமும் பெருமையும் பெற்றவர் பராசர பட்டர்.  ஸ்ரீரங்கநாதருக்குப் புரோகிதராக இருக்கும் கைங்கர்யத்தைச் செய்தவர்.  அதனால் ஸ்ரீரங்க புரோகிதர் என்றே அறியப்பட்டார்.

பராசர பட்டர் வாழி திருநாமம்

தென்னரங்கர் மைந்தன் எனச் சிறக்கவந்தோன் வாழியே

திருநெடுந்தாண்டகப் பொருளைச் செப்புமவன் வாழியே

அன்னவயல் பூதூரன் அடி பணிந்தோன் வாழியே

அனவரதம் எம்பாருக்கு ஆட்செய்வோன் வாழியே

மன்னுதிருக்கூரனார் வளமுரைப்போன் வாழியே

வைகாசியனுடத்தில் வந்துதித்தோன் வாழியே

பன்னுகலை நால்வேதப் பயன்தெரிந்தோன் வாழியே

பராசரனாம் சீர் பட்டர் பாருலகில் வாழியே

பராசர பட்டர் வாழி திருநாமம் விளக்கவுரை

தென்னரங்கர் மைந்தன் எனச் சிறக்கவந்தோன் வாழியே – தெற்குத் திசையில் உள்ள திருவரங்க எம்பெருமான் ஸ்ரீரங்கநாதரின் மைந்தன் (புத்திரன்) எனச் சிறப்புப் பெற்ற பராசர பட்டர் வாழ்க.

திருநெடுந்தாண்டகப் பொருளைச் செப்புமவன் வாழியே – திருநெடுந்தாண்டகம் என்பது திருமங்கையாழ்வார் அருளிச் செய்த கடைசிப் ப்ரபந்தம்.  இந்த அற்புதமான ப்ரபந்தத்தில் சாஸ்திரங்களின் சாராம்சம் முழுவதையும் திருமங்கையாழ்வார் காட்டியுள்ளார்.  பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிய திருநெடுந்தாண்டக வ்யாக்யானத்தில் முதல் மூன்று பாசுரங்களிலேயே அனைத்து சாஸ்திரங்களின் அர்த்தங்களும் காட்டப்பட்டு விட்டது என்று அருளிச் செய்துள்ளார்.  இந்தப் ப்ரபந்தத்தில் மிக்க தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் பராசர பட்டர்.  திருநாராயணபுரத்தில் இருந்த மாதவாசார்யர் என்பவரை (பிற்காலத்தில் நஞ்சீயர், வேதாந்தி என்று அறியப்பட்டவர்) திருநெடுந்தாண்டகத்தை முன் வைத்து வாதத்தில் வென்றவர் பராசர பட்டர்.  அந்த வாதத்தில் வென்று அத்யயன உற்சவத்திற்கு முதல் நாள் திருவரங்கம் வருகிறார்.  பெரிய பெருமாளிடம் மேலை நாட்டில் வேதாந்தியை வெற்றி பெற்ற விவரத்தைக் கூற எம்பெருமான் உகந்து “நம் முன்னே திருநெடுந்தாண்டகத்தை விண்ணப்பம் செய்யவும்” என்று ஆணையிட அதன்படி பட்டர் நம்பெருமாள் முன்பு திருநெடுந்தாண்டகத்தைச் சேவித்தார் என்று அறிகிறோம்.  இவ்வழக்கம் இன்றளவும் அத்யயன உற்சவத்திற்கு முதல்நாள் திருவரங்கத்தில் திருநெடுந்தாண்டகம் அரையர் ஸ்வாமிகளால் சேவிக்கப்படுகிறது.  அவ்வாறு சிறப்புப் பெற்ற திருநெடுந்தாண்டகத்தின் கருத்துக்களை கற்றுத் தேர்ந்த பராசர பட்டர் பல்லாண்டு வாழ்க.

அன்னவயல் பூதூரன் அடி பணிந்தோன் வாழியே – முற்காலத்தில் வயல்களும் வாவிகளும் ஸ்ரீபெரும்பூதூரில் இருந்திருக்கின்றன.  வயல்களால் சூழப்பெற்ற ஸ்ரீபெரும்பூதூரில் அவதரித்த ராமானுஜரின் திருவடிகளை பணிந்த பட்டர் வாழ்க. எம்பெருமானார் வாழ்ந்த காலத்தில் சிறு வயதில் இருந்த பட்டரை நம்பெருமாள் முன்பு நிறுத்தி சில ஶ்லோகங்களைச் சேவிக்கச் செய்தார்.  பட்டர் சிறப்பாக சேவித்தவுடன் உகப்படைந்த எம்பெருமானார் தம்முடைய கோஷ்டியினரிடம் “எனக்கு நிகரானவர் இந்த பராசர பட்டர், நான் வேறு அவர் வேறல்ல” என்று கூறினாராம்.  எனவே தான் எம்பெருமானாரின் சிஷ்யர்களான அனந்தாழ்வான், கிடாம்பியாச்சான் போன்றவர்கள் பராசர பட்டரை விட வயதில் மூத்தவர்களாக இருந்த போதும் எம்பெருமானாருக்குக் கொடுக்கும் சிறப்பான மரியாதையையும், மதிப்பையும் பராசர பட்டருக்கும் அளித்தனர் என்று அறிகிறோம்.  அவ்வாறு தன் மீது அன்பு கொண்ட எம்பெருமானாரின் அடி பணிந்த பராசர பட்டர் வாழ்க என்று இவ்வரியில் காட்டப்படுகிறது.

அனவரதம் எம்பாருக்கு ஆட்செய்வோன் வாழியே –  பராசர பட்டரின் ஆசார்யர் எம்பார் என்று அறிந்தோம்.  எம்பாரிடமும், தனது திருத்தகப்பனாரான கூரத்தாழ்வானிடமும் மிகுந்த மதிப்பும் மரியாதையும் உடையவர் பராசர பட்டர்.  இருவரையுமே ஆசார்யராக நினைத்திருந்தனர் பராசர பட்டரும், அவரது சகோதரரான வேத வ்யாஸ பட்டரும்.  ஏனென்றால் திருமந்த்ர அர்த்தத்தை இருவருக்கும் எடுத்துரைத்தவர் கூரத்தாழ்வான்.  அவ்வாறு வாழ்நாள் முழுதும் எம்பாரின் அடிபணிந்த பராசர பட்டர் வாழ்க.

மன்னுதிருக்கூரனார் வளமுரைப்போன் வாழியே – தமது தகப்பானாரிடம் மிகுந்த ப்ரதிபத்தி கொண்டிருந்தனர் பராசர பட்டரும் அவரது சகோதரர் வேதவ்யாஸ பட்டரும்.  ஒரு முறை கூரத்தாழ்வான் தமது சிஷ்யர்களுக்கு திருவாய்மொழி ஒன்றாம் பத்து, இரண்டாம் திருவாய்மொழியின் பத்தாவது பாசுரமான “எண் பெருக்கந் நலத்து ஒண் பொருளீறில வண்புகழ் நாரணன் திண்கழல் சேரே” என்று திருமந்த்ரத்தின் அர்த்தமாக விளங்கும் பாசுரத்தை வ்யாக்யானம் செய்யும்போது பராசர பட்டரும், வேதவ்யாஸ பட்டரும் அந்தக் கோஷ்டியில் இருக்கக் கண்டு கூரத்தாழ்வான் “நீங்கள் உமது ஆசார்யரான எம்பாரிடம் சென்று இந்தப் பாசுரங்களின் அர்த்தங்களைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்” என்றார்.  அத்தகைய நேர்மை படைத்தவர்கள் நமது சம்பிரதாய ஆசார்யர்கள்.  அதைக் கேட்ட  பராசர பட்டரும், வேதவ்யாஸ பட்டரும் அந்தக் கோஷ்டியை விட்டு வெளியேறினர்.  அவர்களும் ஆசார்யர்கள் வார்த்தைக்குக் கீழ்படிந்தவராக இருந்துள்ளனர்.  அவர்கள் வெளியே சென்ற போதும் கூரத்தாழ்வானுக்கு மனக்கிலேசம் ஏற்பட்டது.  அதாவது திருவாய்மொழியின் பாசுரமான “மின்னின் நிலையில மன்னுயிராக்கைகள்” என்னும்படி தமது திருக்குமாரர்கள் எம்பாரிடம் சென்று திருமந்த்ர அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ளுமுன் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டு விடுமோ என்று கலக்கம் அடைந்தார்.  உடனே வெளியே சென்ற தமது திருக்குமாரர்களை அழைத்து திருமந்த்ர அர்த்தத்தை அந்த கோஷ்டியிலேயே உபதேசித்தார்.  அதனால் கூரத்தாழ்வானும் பராசர பட்டருக்கு ஒரு ஆசார்யராகக் கருதப்பட்டார். அத்தகைய சிறப்புப் பெற்ற கூரம் என்னும் ஸ்தலத்தில் அவதரித்த கூரத்தாழ்வானின் பெருமைகளை எடுத்துரைக்கும் வல்லமை பெற்ற பராசர பட்டர் பல்லாண்டு வாழ்க என்று இவ்வரியில் காட்டப்பெறுகிறது.

வைகாசியனுடத்தில் வந்துதித்தோன் வாழியே – வைகாசி மாதம் அனுஷ நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்தவர் பராசர பட்டர்.  ப்ரபந்ந ஜந கூடஸ்தரான நம்மாழ்வார் அவதரித்த வைகாசி விசாகத்திற்கு அடுத்த நாள் அடுத்த நக்ஷத்திரமான அனுஷ நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்தவர் பராசர பட்டர்.  அவர் பல்லாண்டு காலம் வாழ வேண்டும்.

பன்னுகலை நால்வேதப் பயன்தெரிந்தோன் வாழியே – ப்ரபந்தங்கள் மற்றும் நான்கு வேதங்கள் ஆகியவற்றின் கருத்துக்கள், குறிக்கோள் முதலியவற்றை தெளிவாக அறிந்தவரான பராசர பட்டர் வாழ்க.

பராசரனாம் சீர் பட்டர் பாருலகில் வாழியே – ஆளவந்தாருக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியின் படி (அதாவது பராசர முனிவர், வேதவ்யாஸ முனிவரின் பெருமைகளை ஏற்றம் பெறச் செய்ய வேண்டும்)  எம்பெருமானாரால் கூரத்தாழ்வானின் இரு திருக்குமாரர்களுக்கும் பராசர பட்டர், வேதவ்யாஸ பட்டர் என்று பெயரிடப்பட்டது.  அத்தகைய நற்குணங்கள் பொருந்திய பராசர பட்டரின் பெருமை இந்தப் பாருலகில் வாழ வேண்டும் என்று பராசர பட்டரின் வாழி திருநாமம் முற்றுப் பெறுகிறது.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೧೪ ರಿಂದ ೧೫ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೧೪

  ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಅವತರಿಸಿದ  , ವೇದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಳ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದವರು,  ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರರು ಇವರ ಬಾಹುಗಳಂತಿರುವ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರು ಈ ಸುದಿನದಂದು   ಅವತರಿಸಿದರೆಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಆಚರಿಸುವರು .

ಏರಾರ್ ವೈಗಾಸಿ ವಿಸಾಗತ್ತಿನ್ ಏಱ್ಱತ್ತೈ

ಪಾರೋರ್ ಅಱಿಯ ಪಗರ್ಗಿನ್ರೇನ್ -ಸೀರಾರುಂ

ವೇದಂ ತಮಿಳ್ ಸೈದ ಮೈಯ್ಯನ್ ಎೞಿಲ್ ಕುರುಗೈ

ನಾದನ್ ಅವದರಿತ್ತ ನಾಳ್

ಲೋಕದ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು, ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು.ಈ ದಿನದಂದು ಸತ್ಯವಾದವರು, ವೇದಗಳ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುಂದರ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರ ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ. ಸತ್ಯವಾದವರೆಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೊಂದನ್ನು ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದು.ವೇದಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯೆಂದರೆ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ( ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬರೆಯದಿರುವಂತ) ಹೊಂದಿರುವುದು , ಸ್ವತಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ( ಸ್ವತಃ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಬೇರಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ) . ವೇದಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯೆಂದರೆ ಅವು ಕೇವಲ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸ್ವರೂಪ (ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ),ರೂಪ ( ದೈವೀಕ ಸ್ಥಿತಿ),ಗುಣಗಳ(ಶುಭಲಕ್ಷಣ ) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು.ನಾವೆಲ್ಲರು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅವರು ದಯೆತೋರಿ ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳ (ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು) ಒಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರ ನಾಲ್ಕು ರಚನೆಗಳಾದ

ತಿರುವೃತ್ತಂ (ರಿಗ್ ವೇದ), ತಿರುವಾಸಿರಿಯಂ(ಯಜುರ್ ವೇದ), ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾದಿ (ಅಥರ್ವಣ ವೇದ) ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ (ಸಾಮ ವೇದ) ರಚಿಸುವುದು.

ಪಾಸುರ ೧೫

ಮಾಮುನಿಗಳು, ಆೞ್ವಾರರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ, ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ, ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು.

ಉಣ್ಡೋ ವೈಗಾಸಿ ವಿಸಾಗತ್ತುಕ್ಕು ಒಪ್ಪು ಒರುನಾಳ್

ಉಣ್ಡೋ ಶಡಗೋಪ್ಪರ್ಕ್ಕು ಒಪ್ಪು ಒರುವರ್-ಉಣ್ಡೋ

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಕ್ಕು ಒಪ್ಪು ತೆನ್ ಕುರುಗೈಕ್ಕು ಉಣ್ಡೋ

ಒರು ಪಾರ್ ತನಿಲ್ ಒಕ್ಕುಂ ಊರ್

ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಅವತರಿಸಿದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹಾಗು ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು  ಸ್ತುತಿಸಿ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮಾಱ್ವಾರರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇರಾವ ದಿನವೂ ಸರಿಸಮನಾಗುವುದೇ?(ಇಲ್ಲ) ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಎಂಬ ಶಠಗೋಪರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಾದರು ಯಾರಿರುವರು?( ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ನಿತ್ಯರು, ಮುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ). ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಬಂದವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯೇ?(ಇಲ್ಲ)

ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಂಥಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಬೇರಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯೇ?( ಈ ಸ್ಥಳವು ಆದಿನಾಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ಹಾಗು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮನಾದ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡುವುದು. ಈ ದೈವೀಕ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿರುವ (ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ)ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುವುದು) ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ , ಅವರ ಅವತಾರದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವೀಕ ವಿಗ್ರಹವು ಅವತರಿಸಿತು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಪುನರವತಾರವಾದ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು.). ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಆೞ್ವಾರ್, ಆಚಾರ್ಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ ಇದು ಮೂರರಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-14-15-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

   శ్రీమన్నారాయణుడు నమ్మాళ్వార్లను అపారంగా అనుగ్రహించారు. నమ్మాళ్వార్లకు శ్రీమన్నారా యణునిపై అంతులేని భక్తి, పారవశ్యం, ప్రేమ. అందువలన ఆయన ఆ  భక్తిపారవశ్యంతో నాలుగు ప్రబంధాలను పాడారు. అవి వరుసగా 1. తిరువిరుత్తమ్  2. తిరువాశిరియమ్ 3. పెరియ తిరువందాది 4. తిరువాయ్మొళి. వీటిలో తిరువాయ్మొళి ప్రబందాన్ని సామవేద సారంగా అమరిందని పెద్దలు అంటారు. ముముక్షువు తెలుసు కోవలసిన విషయాలైన అర్థ పంచకం ఇత్యాదులను ఈ ప్రబంధంలో చక్కగా వివరించారు. నంబిళ్ళై అనే మహా ఆచార్యులు ఈ తిరువాయ్మొళికి చేసిన వ్యాఖ్యానాన్ని ‘ఈడు ముప్పత్తారాయిర పడి’ అని అంటారు. అంతకు ముందు కూడా కొందరు మహాచార్యులు తిరువాయ్మొళికి వ్యాఖ్యానాలు చేసినప్పటికీ  ‘ఈడు ముప్పత్తారాయిర పడి’ తిరువాయ్మొళి సారాన్ని పూర్తిగా, వివరిస్తుందని పెద్దల అభిమతము.

                  మణవాళమామునులు అనుగ్రహించిన గొప్ప ప్రబందం తిరువాయ్మొళి నూత్తందాది. దీని రచనలో వారు స్వయంగా అనేక నిబంధనలను విధించుకొని దానిని అనుసరించి రచించటం అద్భుతమైన విషయం.

దీనిని అందాదిగా (ముక్తపదగ్రస్తం) రచించారు. అందువలన ఇది నేర్చుకోవటానికి, పాడుకోవటానికి అనువుగా వుంటుంది.

  1. తిరువాయ్మొళిలోని  ఒక దశకానికి ఈడు వ్యాఖ్యానంలో చెప్పిన విషయాల సారాంశాన్ని ఒక పాశురముగా మామునులు ఆవిష్కరించారు .
  2. ప్రతి పాశురములోను నమ్మాళ్వార్ల తిరునామము తప్పక ఉండేట్లుగా ఈ ప్రబంధాన్ని కూర్చారు.
  3. ఈ ప్రబంధానికి పిళ్లైలోకంజీయరు అనుగ్రహించిన వ్యాఖ్యానం అద్భుతమైనది. ఈ ప్రబంధాన్ని మనం సులభంగా అధికరించటానికి ఆ గ్రంధాన్ని ఆధారము చేసుకుంటే మనకు చక్కగా అర్థం అవుతుంది అనటంలో సందేహం లేదు .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/09/thiruvaimozhi-nurrandhadhi-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೧೨ ರಿಂದ ೧೩ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

>> ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೧೨

ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ (ತೈ ಮಾಸ) ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ತಿರುಮೞಿಸೈ ಆೞ್ವಾರರ  ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂದು ದಯೆತೋರಿ ವಿವರಿಸುವರು.

ತೈಯ್ಯಿಲ್ ಮಗಂ ಇನ್ಱು ತಾರಣಿಯೀರ್ ಏಱಂ ಇಂದ

ತೈಯ್ಯಿಲ್ ಮಗತುಕ್ಕು ಚ್ಚಾಟ್ರುಗಿನ್ಱೇನ್-ತುಯ್ಯ ಮದಿ

ಪೆಟ್ರ  ಮೞಿಸೈಪಿರಾನ್ ಪಿಱಂದ ನಾಳ್ ಎನ್ಱು

ನಟ್ರವರ್ಗಳ್ ಕೊಂಡಾಡುಂ ನಾಳ್

ಓ ಲೋಕದ ಜನಗಳೇ! ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ (ತೈ ಮಾಸ) ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅತಿ ಉನ್ನತ್ತವಾದದ್ದು.ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆ, ಕೇಳಿ.

ದೈವ ಙಾನ ಪಡೆದ ತಿರುಮೞಿಸೈ ಆೞ್ವಾರರು ಈ ದಿನದಂದು ಅವತರಿಸಿದರಿಂದ ಅಪಾರ ತಪಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು.

ನಿರ್ಮಲ ಙಾನವೆಂದರೆ ಆೞ್ವಾರರು ಪಡೆದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಙಾನ ಹಾಗು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಇತರ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ . ಆೞ್ವಾರಿಗೆ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈ ಆರಾವಮುದನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇವರನ್ನು ತಿರುಮழிಸೈಪಿರಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. (ಪಿರಾನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು) ಹಾಗು ಆರಾಮುದನ್ ಎಂಬುವುದು ಆರಾವಮುದ ಆೞ್ವಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಕಣಿಕಣ್ಣನ್ , ಪೆರುಂಬುಲಿಯೂರ್ ಅಡಿಗಳ್,ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮುಂತಾದವರು ಆಚಾರ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ತಪಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಎನ್ನುವರು.

ಪಾಸುರ ೧೩

ಅದನಂತರ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಅವತರಿಸಿದ ಕುಲಶೇಖರ ಆೞ್ವಾರರ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವರು.

ಮಾಸಿ ಪುನರ್ಪೂಸಂ ಕಾಣ್ಮಿನ್ ಇನ್ಱು ಮಣ್ಣುಲಗೀರ್

ತೇಸು ಇದ್ದಿವಸುತ್ತುಕ್ಕು ಏದೆನ್ನಿಲ್ -ಪೇಸುಗಿನ್ಱೇನ್

ಕೊಲ್ಲಿ ನಗರ್ ಕೋನ್ ಕುಲಶೇಖರನ್ ಪಿಱಪ್ಪಾಲ್

ನಲ್ಲವರ್ಗಳ್ ಕೊಂಡಾಡುಂ ನಾಳ್

ಓ ಲೋಕದ ಜನಗಳೇ! ಮಾಘ ಮಾಸದ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಳಿ.ಚೇರದೇಶದ ಕೊಲ್ಲಿ ನಗರದ ನಾಯಕರಾದ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವತರಿಸಿದರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು  ಉತ್ತಮರು ಕೊಂಡಾಡುವರು.ಉತ್ತಮರೆಂದರೆ ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು, ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದವರು, ಉನ್ನತ ಙಾನ ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯವುಳ್ಳವರು . ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಶುಭಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿರುವರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-12-13-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org