Daily Archives: December 11, 2020

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 67 – 69

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 67

మీరు ఆచార్యులే సర్వస్వమని తలచి ఉండమనగా మరికొంతమంది ఎంబెరుమానే సర్వస్వమని తలచి ఉండమని చెప్పుచున్నారే? దీనిలో ఏది సత్యం అని తన మనస్సు అడిగినట్లుగా భావించి దానికి వివరణము అనుగ్రహించుచున్నారు.

ఆచారియర్ అనైవరుమ్ మున్నాశరిత్త! ఆచారన్దన్నై అఱియాదార్* పేశుగిన్ఱ వార్తైగళై క్కేట్టు మరుళాదే* పూరువర్గళ్ శీర్త నిలై దన్నై నెజ్ఞే శేర్!!

ఓ మనసా! మన పూర్వాచార్యులు అనగా మధురకవులు, శ్రీమన్నాధమునులు మొదలుగా ఆచార్యులందరూ ఆచార్య భక్తియందే మునిగిపోయినారు. అటువంటి వారి ఆచారమును, నడవడికలను తెలుసుకొననివారు చేయు ఉపదేశములను వినవద్దు. మన పూర్వాచార్యులు పొందిన ఉత్కృష్ట/ఉన్నతమైన స్థితిని నీవూ పొందుమా!

ఎంబెరుమానును ఆశ్రయించి ఉండుట అనునది మొదటి స్థితి. ఆచార్యుని ఆశ్రయించు ఉండుట అనునది ఎల్లలేని స్థితి. మన పూర్వాచార్యులు ఆ ఎల్లలేని స్థితియందు ఉండుటకు ఇష్టపడి అనుష్ఠించినారు.

పాశురము 68

ఎవరిని అనుసరించ వచ్చును ఎవరిని అనుసరించకూడదు అను విషయమును అనుగ్రహించుచున్నారు.

నాత్తికరుమ్ నఱ్కలైయిన్ నన్నెఱిశేర్ ఆత్తికరుమ్! ఆత్తికనాత్తి కరుమ్ ఆమివరై* ఓర్తు నెజ్ఞే! మున్నవరుమ్ పిన్నవరుమ్ ముర్కరెన విట్టు* నడు చొన్న వరై నాళుమ్ తొడర్!!
ఓ మనసా!

శాస్త్రములను ఒప్పుకొనని నాస్తికులను, మహోన్నతమైన వేదశాస్త్రములలో చూపిన కట్టుబాట్లయందుగల మంచి విషయములను ఒప్పకొని దాని ననుసరించి నడుచుకొను ఆస్తికులు, శాస్త్రములను పైపైన తెలుసుకొని దానియందు విశ్వాసము లేకుండా ఆ విషయముల ప్రకారము నడుచుకొనక ఉండు ఆస్తికనాస్తికులు అని (3) మూడు రకములుగా ఉంటారు. జనులు బాగుగా పరిశీలించి చూసి మొదటగా చెప్పిన నాస్తికులను చివరగా చెప్పిన నాస్తిక ఆస్తికులను మూర్ఖులని వారిని విడిచి మధ్యలో చెప్పబడిన ఆస్తికులనే సర్వదా అనుసరిస్తూ ఉండమని ఉపదేశిస్తున్నారు.

పాశురము 69

అనుకూరులను చేరి ఉండుట వలన కలుగు ప్రయోజనమును ఉదాహరణ పూర్వకముగా అనుగ్రహించుచున్నారు.

నల్ల మణముళ్ళ దొన్ ఱై నణ్ణి యిరుప్పదఱ్కు! నల్ల మణముణ్డామ్ నయమదుపోల్! నల్ల గుణముడై యోర్ తజ్ఞ్గళుడన్ కూడియురిప్పార్కు! గుణం అదువేయామ్ శేర్ త్తి కొణ్డు!!

సువాసన కలిగిన ఒక వస్తువు ప్రక్కన వేరొక వస్తువును ఉంచినచో ఆ సువాసన ఈ వస్తువుకూ కలుగునట్లు సత్వ గుణము కలిగిన వారితో కలిసి ఉండినచో ఆ మంచి గుణములు వీరికీ అబ్బును. మంచి గుణములనగా శేషత్వము, భగవత్ భాగవత ఆచార్య భక్తి. ప్రాపంచిక విషయములలో వైరాగ్యము మొదలగునవి. ఒక ప్రదేశములో నీరు నింపినచో అది నిండిన తర్వాత పొంగి చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశములను నింపు విధముగా ఉత్తమమైన గుణములున్న వారితో చేరియుండుటచే ఆ మంచి గుణములు మనలోనూ వచ్చిచేరును. మన సంప్రదాయములోని ఒక ముఖ్య సూత్రము ” ఒక భాగవతుని (భగవత్ భక్తుని) తిరువడిచేరి దాని నీడలోనే జీవించుట” అనునది.

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-67-69-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ- ಸರಳ ವಿವರಣೆ ೧ ರಿಂದ ೩ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೧
ಮೊದಲನೇ ಪಾಸುರ : ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ , ಮಾಮುನಿಗಳು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ (ಗುರುವಿಗೆ) ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಬಂದವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಎನ್ದೈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊழிಪಿಳ್ಳೈ ಇನ್ನರುಳಾಲ್
ವಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾರ್ಗತ್ತೈ ಚ್ಚಿನ್ದೈ ಸೈದು
ಪಿನ್ನವರುಮ್ ಕಱ್ಕ ಉಪದೇಶಮಾಯ್ ಪೇಸುಗಿನ್ರೇನ್
ಮನ್ನೀಯ ಸೀರ್ ವೆಣ್ಬಾವಿಲ್ ವೈತ್ತು

ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ( ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ) ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕರುಣಾಮಯಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊழிಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಈ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ . ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಇದನ್ನು ವೆಣ್ಬಾ ಎಂಬ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯದ (ತಮಿಳು) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತಿದೇನೆ .

ಪಾಸುರ ೨
ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಮನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ “ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರೋ ? “ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಥಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಕಱ್ಱೋರ್ಗಳ್ ತಾಂ ಉಗಪ್ಪರ್ ಕಲ್ವಿ ತನ್ನಿಲ್ ಆಸೈ ಉಳ್ಳೋರ್
ಪೆಱ್ಱೋಮ್ ಎನ ಉಗನ್ದು ಪಿನ್ಬು ಕಱ್ಪರ್ – ಮಱ್ಱೋರ್ಗಳ್
ಮಾಚ್ಚರ್ಯತ್ತೈ ಇಗழிಲ್ ವಂದದು ಎನ್ ನೆಂಜೇ ಇಗழ்ಗೈ
ಆಚ್ಚರ್ಯಮೋ ತಾನ್ ಅವರ್ಕ್ಕು

ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದವರು ಇದು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗೂ ಖಚಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಂತೋಷಪಡುವರು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುವರೋ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವರು. ಇದಾವ ಗುಂಪಿಗೂ ಸೇರದಿರುವವರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ .

ಪಾಸುರ ೩
ಅವರ ಮನಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿಸಿದ ನಂತರ , ದಯೆಯಿಂದ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ , ಅಪಶಕುನವು ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ಮಂಗಳಾಶಾಸಣಂ (ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಆழ்ವಾರ್ಗಳ್ ವಾழி ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಲ್ ವಾழி
ತಾழ்ವಾದುಮಿಲ್ ಕುರವರ್ ತಾಂ ವಾழி – ಏழ்ಪಾರುಂ
ಉಯ್ಯ ಅವರ್ಗಳ್ ಉರೈತ್ತವೈಗಳ್ ತಾಂ ವಾழி
ಸೆಯ್ಯ ಮಱೈ ತನ್ನುಡನೇ ಸೇರ್ನ್ದು

ಆழ்ವಾರ್ಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ . ಅವರು ದಯೆತೋರಿ ರಚಿಸಿದ ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂದಗಳು ( ದೈವೀಕ ಕೃತಿಗಳು ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. ಆழ்ವಾರ್ಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಲೋಕದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರವಾದ , ಸ್ವತಃ ಮಹತ್ವವಾದ , ವೇದಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-1-3-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org