Monthly Archives: December 2020

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ- ಸರಳ ವಿವರಣೆ ೩೪ ಮತ್ತು ೩೫ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೩೪ 

ಇದುವರೆಗು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಹಾಡಿದರು “  ತಾೞ್ವಾದುಮಿಲ್ ಕುರವರ್ ತಾಂ ವಾೞೀ- ಏೞ್ಪಾರುಂ ಉಯ್ಯ ಅವರ್ಗಳ್ ಉರೈತ್ತ ಅವೈಗಳ್ ತಾಂ ವಾೞೀ”.ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) ನೀಡಿದ  ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಂತೆ ಅವರು ದಯೆ ತೋರಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್  ಏಱ್ಱಂ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಏಱ್ಱಂ

 ತಾೞ್ವಾದುಂ ಇನ್ಱಿ ಅವೈ ತಾಮ್ ವಳರ್ತೋರ್ ಏೞ್ಪಾರುಂ 

ಉಯ್ಯ ಅವರ್ಗಳ್ ಸೈದ ವ್ಯಾಕ್ಕಿಯೈಗಳ್  ಉಳ್ಳದೆಲ್ಲಾಂ

  ವೈಯ್ಯಂ ಅಱೈಪ್ ಪಗರ್ವೋಂ ವಾಯ್ನ್ದು.

ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ತಿಳಿಯಲೆಂದು, ನಾವು , ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು  ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಅಲ್ಪತೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ( ಭಾಷ್ಯ)  ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಲ್ಮಷವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯು ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಾಗಿರುವುದು.

ಅವರ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯೆಂದರೆ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು , ತಮಗಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವಂತಹ ಕೀಳೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಸದಾ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು.

ಪಾಸುರ ೩೫

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರು ಅಲ್ಪರೆಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳೆಯುಂ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳೆಯುಂ 

ತಾೞ್ವಾ ನಿನೈಪ್ಪವರ್ದಾಂ ನರಗಿಲ್ -ವೀೞ್ವಾರ್ಗಳ್  

ಎನ್ಱು ನಿನೈತ್ತು ನೆಂಜೇ ಎಪ್ಪೊೞುದುಂ ನೀ ಅವರ್ ಪಾಲ್ 

ಸೆನ್ಱಣುಗ ಕೂ‌ಸಿತ್ತಿರಿ

ಓ ಮನಸೇ!, ಆೞ್ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ದಿವ್ಯ ರಚನೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರು. ಅಂತಹವರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು. ಇವರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೆ ಇರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವುದು.ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು , ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದವರು, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ,ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವರು.ಹೀಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀನು ಅವರೊಡನೆ ಇರುವೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನೀನು ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ದೂರವಿರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-34-35-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

స్తోత్ర రత్నము – సరళ వ్యాఖ్యానము – శ్లోకములు 11-20

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< శ్లోకములు 1-10

శ్లోకము 11 – ఈ పాశురములో పరత్వ గుణము (ఆధిపత్య గుణము) గురించి వివరించబడింది. 

స్వాభావికానవధికాతిశయేశితృత్వం
నారాయణ త్వయి న మృష్యతి వైదికః కః।
బ్రహ్మా శివశ్శతమఖః పరమః స్వరాడితి
ఏతేऽపి యస్య మహిమార్ణవవిప్రుషస్తే॥     

ఓ నారాయణా! బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, కర్మ బంధములకు అతీతమై దేవతలకు కంటే ఉన్నతులైన ముక్తాత్మలు – వీరందరూ నీ ఔన్నత్యము అనే సముద్రములో ఒక చిన్న బిందువు వంటి వారు;  నీ సహజసిద్ధమైన ఐశ్వర్యమును, అంతులేని గొప్పతనాన్ని ఏ వైదికుడు అంగీకరించడు?

శ్లోకము 12 – ఈ పాశురములో గుర్తించడానికి సందేహాస్పదముగా అనిపించే సాధారణ నామాలకు బదులుగా, భగవానుడి ఈశితృత్వ గుణాన్ని స్పష్ఠముగా తెలిపే పూర్ణ నామాలను కృపతో మనకు ఆళవందార్లు తెలియజేస్తున్నారు.

కశ్శ్రీః శ్రియః పరమసత్వసమాశ్రయః కః  
కః పుణ్డరీకనయనః పురుషోత్తమః కః।
కస్యాయుతాయుతశతైకకలాంశకాంశే విశ్వం 
  విచిత్రచిదచిత్ప్రవిభాగవృత్తం॥  

(శ్రీ మహాలక్ష్మి) శ్రీః కి సంపద ఎవరు? శుద్ద సత్వముగా ఉన్నవారెవరు? కమల నేత్రుడు ఎవరు? పురుషోత్తముడని ఎవరిని పిలుస్తారు? ఎవరి ఒక చిన్న అంశము మాత్ర సంకల్పము చేత చేతనాచేతనులతో కూడిన ఈ బ్రహ్మాండములోని సమస్థ లోకములు భరింపబడతాయి/సంరక్షింపబడతాయి?

శ్లోకము13 – బ్రహ్మ మరియు రుద్రులు మొదలైనవారి క్షేత్రజ్ఞ్యత్వమును (జీవాత్మగా ఉండటం), భగవానుడి పరత్వమును (సర్వాధికారము/ఆధిపత్యము) పురాణ ఇతిహాసములలోని ఘటనల ద్వారా ఇక్కడ మనకు ఆళవందార్లు వివరిస్తున్నారు.

వేదాపహార గురుపాతక దైత్యపీడది  
ఆపద్విమోచనమహిష్ఠ ఫలప్రదానైః। 
కోऽన్యః ప్రజాపశుపతీ పరిపాతి కస్య   
పాదోదకేన స శివః స్వశిరోధృతేన॥ 

ప్రజాపతి అని పిలువబడే బ్రహ్మను, పశుపతి అని ప్రసిద్దులైన శివుడిని, వేదాపహరణము (బ్రహ్మ వేదములను కోల్పోయినపుడు) మరియు తన తండ్రి శిరస్సును ఛేదించిన పాతకము (బ్రహ్మ శిరస్సుని శివుడు ఛేదించినపుడు) కలిగినపుడు, అసురుల బాధలు (ఇంద్రుడికి మరియు ఇతర దేవతలకి)  వంటి ప్రమాదాలను తొలగించి రక్షించినది నీవుకాక ఎవరు? ఎవరి శ్రీపాద తీర్థమును తన శిరస్సున ధరించి శివుడు పునీతుడైనాడు?

శ్లోకము 14 –  భగవానుడి ఆధిపత్య లక్షణాన్ని ప్రమాణముల (శాస్త్రము, ప్రామాణికమైన గ్రంథాలు) ఆధారముతో తర్కము మరియు తార్కికముగా ఆళవందార్లు వివరించి ముగిస్తున్నారు (ఐదు పాసురముల శృంఖల).

కస్యోదరే హరవిరించముఖః ప్రపంచః  
కో రక్షతీమమజనిష్ఠ చ కస్య నాభేః 
క్రాంత్వా నిగీర్య పునరుద్గిరతి త్వదన్యః 
కః కేన వైష పరవానితి శక్యశంకః ॥

సమస్త లోకములు, బ్రహ్మ, శివుడు మొదలైనవాళ్లు ఎవరి ఉదరములో ఇమిడి ఉన్నారు? ఎవరు ఈ లోకాలకు రక్షణనిస్తున్నారు? ఎవరి నాభి నుండి ఈ లోకములు సృష్టించబడ్డాయి? నీవు కాక ఇంకెవరు ఈ సృష్టిని కొలిచి, మ్రింగి మరలా ఉమ్మగలరు? ఈ సమస్త లోకములపై నీ ఆధిపత్యముపై ఒక అణువు మాత్రము కూడా సందేహము ఉండవచ్చా?

శ్లోకము 15 – ఈ శ్లోకములో, ప్రామాణిక గ్రంథాల ద్వారా ఇది స్పష్ఠంగా స్థాపించబడింది,  శ్రీ భగవద్గీత 16.20 లో చెప్పినట్టుగా “ఆసురీం యోనిమాపన్నాః” (అసురునిగా జన్మించి), అయ్యో! ఈ అసుర ప్రవృత్తి గల జనులు నిన్ను తెలుసుకోలేక దిగజారుతున్నారే అని ఆళవందార్లు చింతిస్తున్నారు. మరో వివరణ – విశిష్టత గల భగవానుడిని, ఈ అసుర ప్రవృత్తి జనులు చూడకూడదు అని తిరువాయ్మొళి 1.3.4 “యారుమోర్ నిలైమైయన్ ఎన అఱివరియ ఎంబెరుమాన్” (అసూయకల జనులు భగవానుడు” ఇంతటి విశిష్ట గుణములు కలవారు” అని తెలుసుకోలేరు) అని చెప్పబడింది.

త్వాం శీలరూపచరితైః పరమప్రకృష్ట
సత్త్వేన సాత్త్వికతయా ప్రబలైశ్చ శాస్త్రైః।  
ప్రఖ్యాతదైవ పరమార్థవిదాం మతైశ్చ  
నైవాసురప్రకృతయః ప్రభవంతి బోద్ధుం॥          

[అయ్యో!]క్రింద విషయముల ద్వారా నిన్ను తెలుసుకునే వీలు ఉన్నను, అసుర ప్రవృత్తి గల మనుషులు అత్యున్నతుడవైన నిన్ను గ్రహించలేరు.

  • నీ శీల గుణము (సరళ స్వభావము), స్వరూపము (వేదము చేత స్తుతింపబడిన) మరియు దివ్య లీలలు,
  • శుద్ద సత్త్వముతో నిండి ఉన్న నీ నిలయము/ఐశ్వర్యము,  
  • శాస్త్రములు వాటి సత్త్వ గుణము కారణముగా బలంగా / దృఢంగా  ఉన్నాయి. 
  • నీ గురించి సత్యము నెరిగిన వారి అభిప్రాయములు/ఆలోచనల ద్వారా.

శ్లోకము 16 – భగవాన్ యొక్క  సౌశీల్య గుణము కారణంగా పరమపదానికి చేరుకున్న ఉత్తమ జీవాత్మల గురించి తలుచుచూ ఆళవందార్లు తనకది (ఆ జీవాత్మలు పరమపదము చేరుట) లాభము  అని భావించుచున్నారు.   

ఉల్లంగిత త్రివిధ సీమసమాతిశాయి 
సంభావనం తవ పరిబ్రఢిమస్వభావం ।   
మాయాబలేన భవతాऽపి నిగూహ్యమానం
పశ్యంతి కేచి దనిశం త్వదనన్యభావాః॥  

నీవు తప్పా వేరెవరిని తలచని ఆ గొప్ప ఆత్మలు  కాల, దేశ, వస్తువుల పరిమితులకు అతీతమైన నీ స్వామిత్వమును గురించే తలచుచూ, “నీకు సమానమైన వారు, లేదా నీ కంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఉన్నారా?” అన్నటువంటి సందేహాలకు మించి, నీ అద్భుతమైన సామర్ధ్యంతో నీ స్వామిత్వము దాచినప్పుడు కూడా నీ స్వామిత్వముపై మాత్రమే దృష్థి ఉంచుతారు.   

శ్లోకము 17 –  భగవానుడి చేత నియంత్రిపబడే వివిధ రకాల తత్వాల గురించి ముందు వివరించిన విధముగా అతని సర్వేశ్వరత్వమున (సమస్తమునకు ప్రభుత్వము) కు అవసరమైనవి ఆళవందార్లు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు.

యదండమండాతర గోచరంచ యత్
దశోత్తరాణ్యావరణాని యాని చ ।
గుణాః ప్రధానం పురుషః పరం పదం
పరాత్పరం బ్రహ్మ చ తే విభూతయః॥  

(1)బ్రహ్మాండము [బ్రహ్మ నియంత్రణలో అండాకారములో ఉన్న 14 లోకములు], (2) అండము లోపల ఉన్నవన్నీ, (3)  సప్త ఆవరణములు (ఒకటి కంటే ఒకటి 10 రెట్లు పెద్దదైనది అయి అండమును కమ్మే ఒక పొర లాంటిది), (4) సత్త్వ , రజస్సు, తమస్సు లనబడే త్రిగుణములు (5) మూల ప్రకృతి (మూల తత్త్వము) (6) అన్ని జీవాత్మల సమూహము (చేతన తత్త్వములు) (7) శ్రీ వైకుంఠము (నిత్య విభూతి) (8) ముక్తాత్మల కంటే గొప్పవారైన నిత్యసూరుల సమూహము (వారే బ్రహ్మ నుండి మొదలు అందరు దేవతల కంటే ఉన్నతమైన వారు) (9) దివ్య మంగళ స్వరూపము (స్వరూపములు) సమస్థమూ నీ శరీరములు/రూపములు.

శ్లోకము 18 –   మునుపటి పాశురములో శరణ్యము యొక్క గొప్పతనము గురించి వివరించారు, ఇప్పుడు ఈ పాశురములో, “ఆ ఉభయ విభూతి నాథున్ని (రెండు లోకముల నాథుడు) ఎలా చేరుకొనగలను”? అన్న సంకోచములు మనలో నుండి తొలగించడానికి, భగవాన్తో తాను ముడిపడి ఉండే 12 గుణముల వివరణ ఇవ్వబడింది. అదీ కాకుండా – మునుపు భగవానుడి సర్వేశ్వరత్వము (ఆధిపత్యము) వివరించబడింది, ఇప్పుడు కీర్తించ దగ్గ వారి మహోన్నత గుణములను తెలుపుతున్నారు.  

వశీ వదాన్యో గుణవాన్ ఋజుః శుచిః  
మృదుర్దయాలుర్ మధురస్థిరః సమః।
కృతీ కృతజ్ఞస్త్వమసి స్వభావతః 
సమస్తకల్యాణగుణా మృతోదధిః॥

నీవు సహజముగానే దివ్య మంగళ గుణముల మకరంద సాగరము వంటి వాడవు. అవి ఏమనగా –  1. నియంత్రింప బడేవాడు (తన భక్తులచేత),  2. ఉదారత (భక్తులపట్ల) కలిగి ఉండుట  3. సౌశీల్యత, 4. వివక్షత లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి పట్ల సమానత ప్రదర్శించుట, 5. నిజాయితీ (బుద్ది, కర్మణా, వాచా) ఉండుట, 6. పరిశుద్దత 7. నీ భక్తుల నుండి విరహమును భరించకుండుట, 8. కరుణతో ఉండుట (భక్తుల బాధను సహించకుండుట), 9. మాధుర్యం, దృఢమైన సంరక్షణ ఇచ్చువాడు, 10. సమానత్వము (శరణాగతుల పట్ల), 11. కార్యములలో పాల్గొనుట (భక్తుల, వారు తన సొంతమని భావించి) 12. నీ భక్తుల చేసిన చిన్న పనికి కూడా కృతజ్ఞత చూపుట.

శ్లోకము 19 – భగవానుడి కళ్యాణ గుణములు అసంఖ్యాకమైనట్లే వారి పత్రి గుణము దానికదే అనంతమైనది అని ఆళవందార్లు వివరిస్తున్నారు. 

ఉపర్యుపర్యబ్జభువోऽపి పూరుషాన్  
ప్రకల్ప్య తే యే శతమిత్యనుక్రమాత్।  
గిరస్త్వదేకైక గుణావదీప్సయా     
సదా స్థితా నోద్యమతోऽతిశేరతే॥  

“తే యే శతం” (ఇటువంటి నూరు) అని ఎన్నో ఎన్నో బ్రహ్మల కోసము జపించడం, కొత్త బ్రహ్మలను ఊహించుకోవడంపై వేద వాఖ్యములు దృష్థి పెట్టి ఉండగా, నీ ప్రతి గుణము యొక్క సరిహద్దుని పరిశీలించాలనే ఆశతో,  ప్రారంభ దశను కూడా ఇంకా దాటి ముందుకు వెళ్ళలేదు.   

శ్లోకము 20 –  మునుపు వివరించిన భగవత్గుణములను ఆనందించే నీ భక్తుల గొప్పతనమును ఇప్పుడు ఆళవందార్లు వివరిస్తున్నారు. మరొక వివరణ –   బ్రహ్మ సూత్రము 1.1.20 “అస్మిన్నస్య చ తద్యోగం శాస్తి” (ఆనందకరమైన బ్రహ్మతో జీవాత్మ యొక్క పరమానందకరమైన కలయిక అని శృతి యొక్క వివరణ) లో వివరించినట్టుగా భగవత్ గుణానుభవాన్ని ఆనందించే భక్తులు అంత గొప్పవారైనపుడు, మరి భగవానుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఇక కొలవలేమని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

త్వదాశ్రితానాం జగదుద్భవస్థితి
ప్రణాశ సంసార విమోచనాదయః। 
భవంతి లీలా విధయశ్చ వైదికాః  
త్వదీయ గంభీర మనోऽనుసారిణః 

నీవు శృష్ఠి చేయుట, సంరక్షించుట, నాశనము చేయుట, సంసార సాగరమును దాటుటలో సహకరించుట మొదలైనవి నీ యొక్క భక్తులకు ఒక క్రీడవంటిది; వేద వాక్కులు కూడా లోతైన నీ భక్తుల హృదయావిష్కరణమే చేస్తాయి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-11-to-20-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೩೧ ರಿಂದ ೩೩ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೩೧

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಕುಲಶೇಖರ  ಆೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಯೆತೋರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್ ತೋನ್ಱಿಯ ಊರ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞ್ ಸೇರ್

ಮಣ್ಡನ್ಗುಡಿ ಎನ್ಬರ್ ಮಣ್ಣುಲಗಿಲ್ – ಎನ್ ದಿಶೈಯುಂ

ಏತ್ತುಂ ಕುಲಶೇಖರನ್  ಊರ್ ಎನ ಉರೈಪ್ಪಾರ್

ವಾಯ್ತ ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ    

ತಿರುಪ್ಪುಳ್ಳಂಭೂದಂಗುಡಿ  ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ದೇಶದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ  ಪೌರಾಣಿಕ ಮಣ್ಡನ್ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ  ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್  ಅವತರಿಸಿದರೆಂದು  ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುವರು. ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿವಂತರಾದ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಸುವ   ಕುಲಶೇಖರ ಆೞ್ವಾರ್ಗೆ ಸಾಟಿಯಾದದ್ದು ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ  ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವು.

ಪಾಸುರ ೩೨

ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆೞ್ವಾರ್, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು  ದಯೆತೋರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಮನ್ನು ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಮಾಡತ್ ತಿರುಕುರುಗೂರ್

ಮಿನ್ನು ಪುಗೞ್ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಮೇದಿನಿಯಿಲ್ – ನನ್ನೆಱಿಯೋರ್

ಏಯ್ನ್ದ ಬತ್ತಿಸಾರರ್ ಎೞಿಲ್   ಮಾಱನ್ ಬಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್

ವಾಯ್ನ್ದು  ಉದಿತ್ತ  ಊರ್ಗಳ್ ವಗೈ  

ಭಕ್ತಿಸಾರರ್ ಎಂಬ ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆೞ್ವಾರನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು  ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ . ಸೌಂದರ್ಯ ಭರಿತ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರನ್ನು  ಮಾಱನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು; ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರನ್ನು ಭಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಮೂವರು ಆೞ್ವಾರರುಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಹೀಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ತಿರುಮೞಿಸೈ , ಉಜ್ವಲವಾದ ದಿವ್ಯ ಭವನಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ  ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಎಂಬ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ.

ಪಾಸುರಂ  ೩೩   

ಆಂಡಾಳ್ , ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜರೆಂಬ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಯೆತೋರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ

ಸೀರಾರುಮ್ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಸೆಲ್ವತ್  ತಿರುಕ್ಕೋಲೂರ್

ಏರಾರ್ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್   ಎನ್ನುಂ ಇವೈ – ಪಾರಿಲ್

ಮದಿಯಾರುಮ್   ಆಂಡಾಳ್  ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್

ಎದಿರಾಸರ್ ತೊನ್ರಿಯ ಊರ್ ಇಂಗು

ಖ್ಯಾತಿಭರಿತ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್, ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ತಿರುಕ್ಕೋಲೂರ್, ಶ್ರೀ ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್  ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ( ಎಂಪೆರುಮಾನರ  ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ) ಪಡೆದ  ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಅವತಾರವಾದ ಆಂಡಾಳ್ ,  

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರನ್ನು ಪರಮದೈವವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಎತಿರಾಜರೆಂಬ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-31-33-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్లు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

తనియన్ – 1

అల్లుమ్ పగలుమ్ అనుభవిప్పార్ తఙ్గలుక్కు 

 చొల్లుమ్ పొరుళుమ్ తొగుత్తురైత్తాన్ – నల్ల 

మాణవాళ మామునివన్ మారన్ మఱైక్కు                                                               

తణవా నూఱ్ఱందాది తాన్ !

 

ప్రతిపదార్థము :

అల్లుమ్ పగలుమ్ = రేయింబవళ్ళు

చొల్లుమ్ పొరుళుమ్ = తిరువాయ్మొళిలోని శబ్దార్థములను

అనుభవిప్పార్ తఙ్గలుక్కు = తిరువాయ్మొళిని అనుభవించేవారికి  

నల్ల = లోక క్షేమాన్ని కోరే మంచి

మానవాళ మామునివన్ త్తాన్= పరమ విలక్షణులైన మణవాళమామునులు

మారన్ = కృపా సముద్రులైన నమ్మాళ్వార్ల

మరైక్కు = సామవేద సారమైన నమ్మాళ్వార్ల తిరువాయ్మొళికి

తణవాగ = పొందికగా

నూఱ్ఱందాది త్తాన్ = తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది

తొగుత్తు = గ్రహించి, కూర్చి

ఉరైత్తాన్ = అనుగ్రహించారు

సంక్షిప్త వివరణ:

తిరువాయ్మొళి ని రాత్రింపగలు వదలకుండా విని దానిలోని అమృతాన్ని పానంచేసి ఆనందించాలన్న కోరిక అందరికి వుంటుంది. అందుకనే పరమ విలక్షణులైన మనవాళ మామునులు ఎంతో కృపతో తిరువాయ్మొళికి  సంగ్రహంగా ‘తిరువాయ్మొళి నూత్తందాది’  అనే గ్రంధాన్ని నూరు పాశురాలతో మనకు అనుగ్రహించారు. 

 

తనియన్ – 2

మన్ను పుగళ్ శేర్ మాణవాళ మామునివన్

తన్ అరుళాల్ ఉట్పోరుళ్గళ్  తన్నుడనే సొన్న

తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాదియామ్ తేనై

ఒరువా తరుందు నెంజే ఉఱ్ఱు !

ప్రతిపదార్థము :

నెంజే = ఓ మనసా

మన్ను పుగర్ శేర్ = ఈ లోకంలో స్థిరమైన కీర్తిని కలిగి ఉన్న

మానవాళ మామునివన్ = మానవాళ మామునులు

తన్నరుళాల్ = అపారమైన కృపతో

ఉట్పోరుళ్ గళ్ తన్నుడనే, = గంభీరమైన అర్థాలను

శొన్న = అనుగ్రహించిన

తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది యామ్ తేనై = తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది అనే తేనెను

 ఉఱ్ఱుమ్ = పొంది

ఒరువాద = అవిచ్ఛిన్నంగా

అరున్దు = అనుభవించు  

 సంక్షిప్త వివరణ:

               ఓ మనసా ! ఈ భూలోకంలో గొప్ప పేరుగాంచిన మానవాళ మామునులు చేత ఉజ్జీవనం కోసం ఎంతో కృపతో ఘనమైన తిరువాయ్మొళి నూత్తందాదిని అనుగ్రహించారు. తిరువాయ్మొళిలోని సారమనే తేనెలను నిరంతరం పానం చేసి తరించు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/thiruvaimozhi-nurrandhadhi-thaniyans-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೨೯ ಮತ್ತು ೩೦ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ  ೨೯

ಚಿತ್ತಿರೈ ತಿರುವಾದಿರೈಯ (ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ) ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಂದೈ ಯತಿರಾಸರ್ ಇವ್ವುಲಗಿಲ್ ಎಂದಮಕ್ಕಾ

ವಂದು ಉದಿತ್ತ ನಾಳ್ ಎನ್ನುಮ್ ವಾಸಿಯಿನಾಲ್ -ಇಂದತ್

ತಿರುವಾದಿರೈ ತನ್ನಿನ್ ಸೀರ್ಮೈ ತನೈ ನೆಂಜೇ

ಒರುವಾಮಲ್ ಎಪ್ಪೊೞುದುಂ ಓರ್

ಓ ಮನಸೇ! ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯತಿರಾಜರು ( ರಾಮಾನುಜರು) ಅವತರಿಸಿದ ಚಿತ್ತಿರೈ ತಿರುವಾದಿರೈ (ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ) ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸು.

ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು.ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರು ಅವರ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ !ಅಸ್ಮತ್  ಸ್ವಾಮಿನ್  “ (ಓ ಜಗತ್ ಪ್ರಭು! ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ “ ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ, ಮಾಮುನಿಗಳು ಸಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ, ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಪಾಸುರ ೩೦

ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಮುನಿಗಳು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಅವತಾರದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಪಾಸುರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ  ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವರು.ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಆೞ್ವಾರರು,ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪ್ಪಾನ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುವರು . ಶ್ರೀ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಥುರಾ ಎಂಪೆರುಮಾನರು  (ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಂತೆ )ಅವತರಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಅವತಾರದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಆೞ್ವಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.

 ಎಣ್ಣರುಮ್ ಸೀರ್ಪ್ ಪೊಯ್ಗೈ  ಮುನ್ನೋರ್ ಇವ್ವುಲಗಿಲ್ ತೋನ್ಱಿಯ ಊರ್

ವಣ್ಮೈ ಮಿಗು ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೈ ಮಾಮಯಿಲೈ – ಮಣ್ಣಿಯಿಲ್ ನೀರ್

ತೇಂಗುಮ್ ಕೂಱೈಯಲೂರ್  ಸೀರ್ ಕಲಿಯನ್ ತೋನ್ಱಿಯ   ಊರ್

ಓಂಗುಮ್  ಉಱೈಯೂರ್ ಪಾಣನ್ ಊರ್

ಮುದಲ್ ಆೞ್ವಾರರು ,- ಪೊಯ್ಗೈ ಆೞ್ವಾರ್ ,ಭೂದತ್  ಆೞ್ವಾರ್ , ಮತ್ತು ಪೇಯ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಅಪಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಕಾಂಚೀಪುರಂ (ತಿರುವೆಃಕ ), ತಿರುಕ್ಕಡನ್ಮಲ್ಲೈ ( ಇಂದಿನ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ)ಮತ್ತು ತಿರುಮಯಿಲೈ. ಮಣ್ಣಿ ನದಿಯ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನೀರುಳ್ಳ,  ತಿರುಕ್ಕುರೈಯಲೂರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿವಂತರು ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳ .  ಅಪಾರ ಘನತೆಯುಳ್ಳ ತಿರುಕ್ಕೋೞೀ ಎಂಬ ಉಱೈಯೂರಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾನಾೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದರು .

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-29-30-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ನೂಟ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ಪಾಸುರ 1 ರಿಂದ 10

Published by:

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ನೂಟ್ರಂದಾದಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ-1
ಅವ:
(ಉಯರ್ವೇ ಪರನ್ ಪಡಿ…) ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಪರತ್ವವನ್ನು (ಅತ್ಯುತ್ಕ್ರುಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು) ಹಾಗು ” ಪರ ದೇವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ” ಎಂದು ಚೇತನರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಆಳ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್- ಮೊದಲ ದಶಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಉಯರ್ವೇ ಪರನ್ ಪಡಿಯೈ ಉಳ್ಳದೆಲ್ಲಾಮ್ ತಾನ್ ಕಣ್ಡುಙ
ಉಯರ್ ವೇದ ನೇರ್ ಕೊಣ್ಡುರೈತ್ತು – ಮಯರ್ವೇದುಮ್
ವಾರಾಮಲ್ ಮಾನಿಡರೈ ವಾೞ್ವಿಕ್ಕುಮ್ ಮಾಱನ್ ಸೊಲ್
ವೇರಾಗವೇ ವಿಳೈಯುಮ್ ವೀಡು

ವೈಭವನ್ವಿತನಾದ ಪರ ದೇವನ(ಭಗವಾನಿನ) ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶ್ರುತಿಯ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿಯೆ (ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ /ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ) ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ , ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಲವಲೇಶವೂ (ಸ್ವಲ್ಪವೂ/ಒಂದಿಷ್ಟೂ) ಇರದಂತೆ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

ಪಾಸುರ 2
ಅವ: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಹೃದ್ಯದಂತೇ ಇರಲು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ವಾಗನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡು ಸೆಯ್ದು ಮಟ್ರೆವೈಯುಮ್ ಮಿಕ್ಕ ಪುಗೞ್ ನಾರಣನ್  ತಾಳ್
ನಾಡು ನಲತ್ತಾಲ್ ಅಡೈಯ ನನ್ಗುರೈಕ್ಕುಮ್ – ನೀಡು ಪುಗೞ್
ವಣ್ ಕುರುಗೂರ್ ಮಾಱನ್ ಇನ್ದ ಮಾನಿಲತ್ತೋರ್ ತಾಮ್ ವಾೞಪ್
ಪಣ್ಬುಡನೇ ಪಾಡಿ ಅರುಳ್ ಪತ್ತು
ಮಹತ್ತಾದ ವೈಭವವನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಿನ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹಾಡಿದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತಿಮಯವಾದ ಶ್ರಿಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಪಾಸುರ-3
ಅವ: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಭಗವಾನಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು (ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದಾದವನು) (ಆಳ್ವಾರಿನ) ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ತುಡೈಯೋರ್ಕ್ಕೆನ್ಱುಮ್ ಪರನ್ ಎಳಿಯನಾಮ್ ಪಿಱಪ್ಪಾಲ್
ಮುತ್ತಿ ತರುಮ್ ಮಾನಿಲತ್ತೀರ್ ಮೂಣ್ಡವನ್ಪಾಲ್ – ಪತ್ತಿ
ಸೆಯ್ಯುಮ್
ಎನೆಱುರೈತ್ತ ಮಾಱನ್ ತನಿನ್ ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ಪೋಮ್ ನೆಡುಗಚ್
ಚೆನ್ಱ ಪಿಱಪ್ಪಾಮ್ ಅನ್ಜಿಱೈ
ಆಳ್ವಾರು ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ, “ಓ! ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯ ವಾಸಿಗಳೇ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದಾದವನು, ಅವತಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುವನು. ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಕ್ತಿಯಿರಲಿ “ಎಂದು  ಹೇಳಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವವು.

ಪಾಸುರ-4
ಅವ: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ದೂತರಾಗಿ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಪರಾಧ ಸಹತ್ವವೆಂಬ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬೇಡುವ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಞ್ಜಿಱೈಯ ಪುಟ್ಕಳ್ ತಮೈ ಆೞಿಯಾನುಕ್ಕು ನೀರ್
ಎನ್ ಸೆಯಲೈಚ್ ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಎನ ಇರನ್ದು – ವಿನ್ಜ
ನಲನ್ಗಿಯದು ಮಾಱನಿನ್ಗೇ ನಾಯಗನೈತ್ ತೇಡಿ
ಮಲನ್ಗಿಯದುಮ್ ಪತ್ತಿ ವಳಮ್.
ವಿಶ್ವಕೆಲ್ಲಾ ನಾಥನಾದ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ,ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಳ್ವಾರ್, ” ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ” ಎಂದು ಸುಂದರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹದುಚ ಅವರ ಭಕ್ತಿ

ಪಾಸುರ-5
ಅವ: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಆಳ್ವಾರಿನ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಶ್ರಯಣೀಯವಿಗಿ ಮಾಡುವ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಸೌಶೀಲ್ಯವನ್ನು(ಸರಳತೆ) ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಳುತಿದ್ದಾರೆ
ವಳಮಿಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಪೆರುಮೈ ಮನ್ ಉಯಿರಿನ್ ತಣ್ಮೈ
ಉಳಮುಟ್ರನ್ಗೂಡುರುವವೋರ್ನ್ದು – ತಳರ್ವುಟ್ರು
ನೀನ್ಗ ನಿನೈ ಮಾಱನೈ ಮಾಲ್ ನೀಡಿಲಗು ಸೀಲತ್ತಾಲ್
ಪಾನ್ಗುಡನೇ ಸೇರ್ತ್ತಾನ್ ಪರಿನ್ದು
ಆಳ್ವಾರ್ ವೈಭವಭರಿತ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನನ್ನು ,ಆತ್ಮವಿನ ನೈಚ್ಯವನ್ನು (ನೀಚತನ) ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಚಿಂತಿಸಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನನ್ನು ಬಿಡಲು ಯೋಚಿಸಿದರು (ಆದರೆ) ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ವಿದೀಪ್ತವಾದ (ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ) (ಸೌಶೀಲ್ಯದಿಂದ)ಶೀಲದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು.

ಪಾಸುರ-6
ಅವ: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಆಳ್ವಾರಿನ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಮ್ಪೆರುಮನ್ ದುರಾರಾಧ್ಯನಲ್ಲವೆಂದು. (ಆರಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೆಂದು) ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿವದಿಲ್ ಈಸನ್ ಪಡಿಯೈಪ್ ಪಣ್ಬುಡನೇ ಪೇಸಿ
ಅರಿಯನ್ ಅಲನ್ ಆರಾಧನೈಕ್ಕೆನ್ಱು – ಉರಿಮೈಯುಡನ್
ಓದಿ ಅರುಳ್ ಮಾನ್ ಒೞಿವಿತ್ತಾನ್ ಇವ್ವುಲಗಿಲ್
ಪೇದೈಯರ್ಗಳ್ ತನ್ಗಳ್ ಪಿಱಪ್ಪು
“ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳಿಗು ವಿಪರೀತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪೂರ್ಣನಾದ ಕಾರಣ, ಏನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ತೃಪನಾಗುವನು ಹಾಗು ದುರಾರಾಧ್ಯನಲ್ಲ”ವೆಂದು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞರ ಜನ್ಮ (ಜರಾ-ವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು) ದೂರ ಮಾಡಿದನು.

ಪಾಸುರ-7
ಅವ: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಭಗವದ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ(ಶರಣಾಗತಿಯ) ರಾಸಿಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಳುವ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಱವಿ ಅಟ್ಟ್ರು ನೀಳ್ ವಿಸುಮ್ಬಿಲ್ ಪೇರ್ ಇನ್ಬಮ್ ಉಯ್ಕ್ಕುಮ್
ತಿಱಮ್ ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ ಸೀಲತ್ ತಿರುಮಾಲ್ – ಅಱವಿನಿಯನ್
ಪಟ್ರುಮವರ್ಕ್ಕೆನ್ಱು ಪಗರ್ಮಾಱನ್ ಪಾದಮೇ
ಉಟ್ರ ತುಣೈ ಎನ್ಱು ಉಳಮೇ ಓಡು
ಓ ಹೃದಯವೇ!,”ಶ್ರೀಯಪತಿಯು ತನ್ನ ಶರಣಾಗತರನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಭೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ನುಡಿದ ಆಳ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ತಕ್ಕ ಸಂಗಾತಿಯೆಂದು ಶರಣಾಗು.

ಪಾಸುರ-8
ಅವ:
ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಆರ್ಜವವಿರುವ ಹಾಗು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನೋಡುವ ಆರ್ಜವಗುಣವನ್ನು  ತೋರುವ ಆಳ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಓಡು ಮನಮ್ ಸೆಯ್ಗೈ ಉರೈ ಒನ್ಱಿ ನಿಲ್ಲಾದಾರುಡನೇ
ಕೂಡಿ ನೆಡುಮಾಲ್ ಅಡಿಮೈ ಕೊಳ್ಳುನಿಲೈ – ನಾಡಱಿಯ
ಓರ್ನ್ದವನ್ ತನ್ ಸೆಮ್ಮೈ ಉರೈ ಸೆಯ್ದ ಮಾಱನ್ ಎನ
ಏಯ್ನ್ದು ನಿಱ್ಕುಮ್ ವಾೞ್ವಾಮ್ ಇವೈ
ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಮನಸ್-ಕಾಯ-ವಾಗಿನ  ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲದ (ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಹಾಗು ಮಾತು) ಆರ್ಜವವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಗುಣವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವುಮಾಡಲು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಆಳ್ವಾರನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮವಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದು

ಪಾಸುರ-9
ಅವ:
ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ (ಅಥವಾ ನಿಧಾನಿಸಿ ನಿಧಾನಿಸಿ) ಆನಂದ ಕೊಡುವ (ಸಾತ್ಮ್ಯಭೋಗಪ್ರದತ್ವಮ್) ಎಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಆಳ್ವಾರಿನ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವೈ ಅಱಿನ್ದೋರ್ ತಮ್ ಅಳವಿಲ್ ಈಸನ್ ಉವನ್ದಾಟ್ರ
ಅವಯನ್ಗಳ್ ತೋಱುಮ್ ಅಣೈಯುಮ್ ಸುವೈ ಅದನೈಪ್
ಪೆಱ್ಱಾರ್ವತ್ತಾಲ್ ಮಾಱನ್ ಪೇಸಿನ ಸೊಲ್ ಪೇಸ, ಮಾಲ್
ಪೊಱ್ಱಾಳ್ ನಮ್ ಸೆನ್ನಿ ಪೊರುಮ್

ಸರ್ವೇಶ್ವರನು  ಹಂತಹಂತವಾಗಿ (ಅಥವಾ ನಿಧಾನಿಸಿ ನಿಧಾನಿಸಿ) ತನ್ನ ಆರ್ಜವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿತವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಶಿಸಿದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನುಡಿದ ಆಳ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ವಾಗನ್ನು ಹೇಳುತಿದ್ದಂತೆ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸೋಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದು.

ಪಾಸುರ-10
ಅವ: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಆಳ್ವಾರ್ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ “ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ(ಹೇತು-ಕಾರಣ ;ನಿರ್ಹೇತುಕ-ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ) ಸರ್ವಾಂಗವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಶಿಸಿದನು” ಎಂಬ (ಅಭಿಪ್ರಾಯದ) ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊರುಮ್ ಆೞಿ ಸಙ್ಗುಡೈಯೋನ್ ಪೂದಲತ್ತೇ ವನ್ದು
ತರುಮಾಱೋರೇದುವಱತ್ತನ್ನೈ – ತಿರಮಾಗಪ್
ಪಾರ್ತ್ತುರೈ ಸೆಯ್ ಮಾಱನ್ ಪದಮ್ ಪಣಿಗ ಎನ್ ಸೆನ್ನಿ
ವಾೞ್ತ್ತಿಡುಗ ಎನ್ನುಡೈಯ ವಾಯ್

ಆಳ್ವಾರ್ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಆೞ್ವಾರಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಲಿ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/thiruvaimozhi-nurrandhadhi-1-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org


ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೨೭ ರಿಂದ ೨೮ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳಂತೆ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ, ಅವರ ಸೇವಕನಾದ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಾಯಕನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು.ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.

ಇನ್ಱುಲಗೀರ್ ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಎಯ್ನ್ದ ತಿರುವಾದಿರೈ ನಾಳ್

ಎನ್ಱೈಯಿನುಂ ಇನ್ಱು ಇದನುಕ್ಕು ಎಱ್ಱಂ ಎಂದಾನ್ – ಎನ್ಱವರ್ಕ್ಕು

ಚಾಱ್ಱುಗಿನ್ಱೇನ್ ಕೇಣ್ಮಿನ್ ಎತಿರಾಸರ್ ತಂ ಪಿಱಪ್ಪಾಲ್
 
ಕೊಂಡಾಡುಂ ನಾಳ್
 

ಪಾಸುರ ೨೮

ಮಾಮುನಿಗಳು , ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆೞ್ವಾರರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ ಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವೆಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುವರು.

ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್ ತಾಂಗಳ್ ಅವದರಿತ್ತ ನಾಳ್ಗಳಿಲುಂ

ನಾಳ್ ನಮಕ್ಕು ಮಣ್ಣುಲಗೀರ್ – ಎೞ್ಪಾರುಂ

ಉಯ್ಯ ಯತಿರಾಸರ್ ಉದಿತ್ತು ಅರುಳುಂ

ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಸೈಯ್ಯ ತಿರುವಾದಿರೈ.

ಓ ಲೋಕದ ಜನಗಳೆ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಱ್ವಾರರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಈ ಲೋಕದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆೞ್ವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಮಷವಿಲ್ಲದ ಙಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು( ದೈವ ಗಾನ) ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು(ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಚಾರಗಳು ) ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಅವತಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತರಾದರು ಎಂದು ರಾಮಾನುಜ ನೂಟ್ರಂದಾದಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮುದನಾರ್ (ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರು) ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾಮುನಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ . ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಇದ್ದವರು ಹಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ,ಮಹತ್ ತತ್ವವಾದ ಆದಿ ಶೇಷನ ಅವತಾರವಾದವರು ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಂ ನಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಜನರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದರು, ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-27-28-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

வாழிதிருநாமங்கள் – திருவாய்மொழிப் பிள்ளை மற்றும் மணவாள மாமுனிகள் – எளிய விளக்கவுரை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஆழ்வார் ஆசார்யர்கள் வாழிதிருநாமங்கள் – எளிய விளக்கவுரை

<< வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை மற்றும் பிள்ளை லோகாசார்யர்

எம்பெருமானார், திருவாய்மொழிப் பிள்ளை, மணவாள மாமுனிகள்

திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வைபவம்

திருவாய்மொழிப் பிள்ளை மதுரைக்கு அருகில் உள்ள குந்தீ நகரத்தில் (தற்போது கொந்தகை என்று வழங்கப்படுகிறது) வைகாசி விசாகத்தில் அவதரித்தவர்.  இவரது இயற்பெயர் ஸ்ரீசைலேசர் என்பதாகும்.   ஸ்ரீசைலம் என்பது திருமலையைக் குறிக்கும்.  அதனால் இவர் திருமலை ஆழ்வார் எனப்பட்டார்.  இவர் சிறு வயதிலேயே பிள்ளை லோகாசார்யரிடம் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பெற்று அவரது சிஷ்யரானார்.  இவர் சிறு வயதிலேயே சிறந்த  ஞானியாக இருந்தமையால் மதுரையில் இருந்த அரசன் தனக்கு மந்திரியாக இருக்கும்படி ஸ்ரீசைலேசரை வேண்டினான்.  சிறிது காலத்தில் அரசன் இறந்து விட அடுத்து பட்டத்திற்கு வந்த இளவரசருக்கு சிறந்த ஆலோசகராக இருந்து ராஜ்ய பரிபாலனம் சிறப்பாக நடக்க வழி வகுத்தார்.

இவர் ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருந்த காலத்தில் பிள்ளை லோகாசார்யரின் மற்றொரு சிஷ்யரான கூரகுலோத்தம தாசர் என்பவர் இவரைத் திருத்திப் பணி கொண்டு நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் சிறந்த ஆசார்யராக உருவாக்கினார்.  பிள்ளை லோகாசார்யர் திருநாட்டிற்கு எழுந்தருளும் முன்பு இந்த முக்கியமான பொறுப்பை கூரகுலோத்தம தாசரிடம் ஒப்படைத்தார்.  அதன்படி கூரகுலோத்தம தாசரும் எவ்வாறு மணக்கால் நம்பி ஆளவந்தாரை ஆசார்யராக உருவாக்கினாரோ அதே போன்று திருமலை ஆழ்வாரை சிறந்த ஆசார்யராக உருவாக்கும் பொறுப்பினை ஏற்று நடத்தினார்.  திருமலை ஆழ்வார் மந்திரியாக இருக்கும் காலத்தில் வீதி உலா வரும் இடங்களில் கூரகுலோத்தம தாசர் நின்று கொண்டு பாசுரங்களை அநுசந்தித்தார்.  திருமலை ஆழ்வாரும் பாசுரங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அவரைத் தொடர்பு கொண்டு சிறிது சிறிதாக சம்பிரதாய விஷயங்களில் ஈடுபட ஆரம்பித்தார்.  கூரகுலோத்தம தாசர் திருநாடு எய்தும் வரை அவருக்குக் கைங்கர்யங்கள் செய்தார்.

அவர் திருநாடு எய்திய பின், திருமலை ஆழ்வார் ராஜ்ய பதவியைத் துறந்து, நம்மாழ்வாரின் பெருமையை உணர்ந்து அவர் ஆழ்வார் திருநகரியை வந்தடைந்தார்.  ஆழ்வார் திருநகரி காடு மண்டிக்கிடக்க, ஆழ்வார் திருநகரியைச் சீர்திருத்தி நம்மாழ்வாருக்கும், கேரள தேசத்தில் இருந்த நம்மாழ்வாரை ஆழ்வார் திருநகரிக்கு எழுந்தருளச் செய்து, ஆழ்வார் மற்றும் ஆதிநாதப் பிரான் கோயிலை புனர் நிர்மாணம் செய்து, கைங்கர்யங்கள் சிறப்புற நடக்கும்படி செய்தவர் இந்தத் திருமலை ஆழ்வார்.  எம்பெருமானாரின் பவிஷ்யதாசார்யர் திருமேனி நம்மாழ்வாரின் திருப்புளி ஆழ்வாரின் (திருப்புளியமரம்) கீழ். இருப்பதை ஸ்வப்பனத்தில் கண்டு, அவரை ஆழ்வார் திருநகரியின் மேற்குப் பகுதியில் தனிக் கோயில் அமைத்து அங்கு அவரை எழுந்தருளச் செய்தார்.  அந்தக் கோயிலைச் சுற்றி நான்கு வீதிகளை அமைத்து அதற்கு சதுர்வேதி மங்கலம் என்று பெயரிட்டு, அங்கு ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை குடியமர்த்தினார்.  அவர்களைக் கொண்டு பவிஷ்யதாசார்யார் கைங்கர்யங்கள் நன்றாக நடக்கும்படிச் செய்தார்.

இவர் பல ஆசார்யர்களிடம் இருந்து சம்பிரதாய விஷயங்களை கற்றுக் கொண்டார்.  கூரகுலோத்தம தாசரிடம் சம்பிரதாய விஷயங்களைத் தெரிந்து கொண்டார்.  விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையிடம் சென்று பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிச் செய்த ஸ்ரீவசன பூஷணத்தின் அர்த்தங்களை விரிவாகக் கற்றுக் கொண்டார்.  வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையிடம் பெற்ற திருவாய்மொழி முப்பத்தாறாயிரப்படி ஈடு வ்யாக்யானத்தை நம்பிள்ளை தமது மற்றொரு சிஷ்யரான ஈயுண்ணி மாதவப் பெருமாளிடம் கொடுத்து இதை தகுதியான அதிகாரிக்கு கொடுக்கவும் என்று பணித்திருந்தார்.  ஈயுண்ணி மாதவப் பெருமாள் தம்முடைய குமாரரான ஈயுண்ணி பத்மநாபப் பெருமாளுக்கு அதைக் கொடுக்க,  ஈயுண்ணி பத்மநாபப் பெருமாள் அதை நாலூர் பிள்ளைக்கு அளித்திருந்தார்.  நாலூர் பிள்ளை அந்த ஈடு வ்யாக்யானத்தை நாலூராச்சான் பிள்ளைக்கு கொடுத்திருந்தார்.  நாலூராச்சான் பிள்ளையிடம் அவரது சிஷ்யரான திருவாய்மொழி பிள்ளை நம்பிள்ளையின் திருவாய்மொழி வ்யாக்யானத்தை திருநாராயணபுரத்தில்  கற்றுக் கொண்டார்.

இவர் நம்மாழ்வாருக்காக வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்.  அதனால் இவர் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை எனப்பட்டார்.  சடகோபருக்காக வாழ்ந்தவர் எனும் பொருள்படும்படி சடகோப தாசர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.  இந்தத் திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் வம்சத்தவர்கள் இன்றளவும் ஆழ்வார் திருநகரியிலும் மேலும் சில திவ்ய தேசங்களிலும் கைங்கர்யம் செய்து வருகின்றனர்.  இவ்வாறு பல கைங்கர்யங்கள் செய்தவர்.  முக்கியமாக சிதிலமடைந்திருந்த ஆழ்வார் திருநகரியை மீட்டெடுத்து சீர் திருத்தி நம்மாழ்வார், எம்பெருமான் மற்றும் பவிஷ்யதாசார்யர் சந்நிதிகளை ஏற்படுத்தி சிறப்புற கைங்கர்யம் நடக்கும்படி செய்தவர்.  மேலும் ஓராண் வழி ஆசார்யர்களில் இவர் மட்டும் திருவரங்கத்தில் வசித்ததாகத் தெரியவில்லை.   திருவாய்மொழிப் பிள்ளை பெருமையைக் கேட்டு மணவாள மாமுனிகள் அவரைத் தேடி ஆழ்வார் திருநகரி வந்து அவரிடம் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்து கொண்டு அவரை ஆசார்யனாக ஏற்றுக் கொண்டு திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வாழ்நாள் உள்ள வரை அவருக்குக் கைங்கர்யங்கள் செய்து வாழ்ந்தார் என்று அறிகிறாேம்.  இவர் பெரியாழ்வார் திருமொழிக்கு ஸ்வாபதேச வ்யாக்யானம் அருளியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வாழி திருநாமம்

வையகமெண் சடகோபன் மறைவளர்த்தோன் வாழியே
வைகாசி விசாகத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே
ஐயன் அருண்மாரி கலை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
அழகாரும் எதிராசர் அடிபணிவோன் வாழியே
துய்யவுலகாரியன் தன் துணைப்பதத்தோன் வாழியே
தொல் குருகாபுரி அதனைத் துலக்கினான் வாழியே
தெய்வநகர் குந்தி தன்னில் சிறக்க வந்தோன் வாழியே
திருவாய்மொழிப்பிள்ளை திருவடிகள் வாழியே

திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வாழி திருநாமம் விளக்கவுரை

வையகமெண் சடகோபன் மறைவளர்த்தோன் வாழியே –  இந்த வையகம் (இப்பூவுலகில் உள்ள பெரியோர்கள்) முழுவதும் எண்ணி மகிழக் கூடிய வேதமாகிய நம்மாழ்வார் அருளிச் செய்த திவ்யப்ரபந்தங்களை வளரும்படிச் செய்த திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வாழ்க.

வைகாசி விசாகத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே – நம்மாழ்வாரின் திருநக்ஷத்ரமான வைகாசி மாதம் விசாக நக்ஷத்திரத்தில் அவதரித்த ஏற்றம் மிகுந்த திருவாய்மொழிப் பிள்ளை பல்லாண்டு வாழ வேண்டும்.

ஐயன் அருண்மாரி கலை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே – ஐயன் என்றால் தந்தை.  நமக்குத் தந்தை போன்ற அருள்மாரி என்று அழைக்கப்படும் திருமங்கையாழ்வாரின்   திவ்யப்ரபந்தங்களை ஆராய்ந்து அவைகளின் உட்கருத்துகளைச் சொல்லும் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை வாழ்க.  ஆசார்யர் என்பவர் சகல சாஸ்திரங்களிலும், ஸம்ஸ்க்ருத க்ரந்தங்களிலும், வேதங்களிலும், தமிழ் ப்ரபந்தங்களிலும் விற்பன்னராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் முன்பே அறிந்தோம்.  அதன்படி திருவாய்மொழிப் பிள்ளை என்று பெயர் கொண்டாலும் மற்ற ஆழ்வார்களின் திவ்யப்ரபந்தங்களையும் கற்றுத் தேர்ந்தவர்.  திருமங்கையாழ்வாரின் ப்ரபந்தங்கள் நம்மாழ்வாரின் ப்ரபந்தங்களுக்கு ஆறு அங்கங்களாக விளங்கின.  அவ்வாறு திருமங்கையாழ்வாரின் ப்ரபந்தங்களையும் பகுத்து ஆராய்ந்து அதன் கருத்துக்களை உலகோர் அறியும் வண்ணம் எடுத்துரைத்த திருவாய்மொழிப் பிள்ளை பல்லாண்டு காலம் வாழ வேண்டும்.

அழகாரும் எதிராசர் அடிபணிவோன் வாழியே – மிகுந்த பொலிவைப் பெற்ற எதிராசரான ஸ்ரீராமாநுஜர் திருவடிகளைத் தொழும் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வாழ்க.   எம்பெருமானாரைத் தமது சிஷ்யரான மணவாள மாமுனிகளுக்கும் காட்டிக் கொடுத்து ஆழ்வார் திருநகரியில் அவர் அமைத்த பவிஷ்யதாசார்யருக்கு எப்பொழுதும் அவருக்குக் கைங்கர்யம் சிறப்புற நடக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.  மணவாள மாமுனிகளும் ஆசார்யர் வாக்கை சிரமேற்கொண்டார் என்பதை நாம் அறிவோம்.  மணவாள மாமுனிகள் யதிராஜ விம்ஶதி என்ற எம்பெருமானார் மீதான இருபது ஶ்லோகங்களை பவிஷ்யதாசார்யர் சந்நிதியில் தான் சமர்ப்பித்தார்.    அத்தகைய சிறப்புப் பெற்ற திருவாய்மொழிப் பிள்ளை பல்லாண்டு வாழ்க.

துய்யவுலகாரியன் தன் துணைப்பதத்தோன் வாழியே – இவ்வுலகில் உள்ள அனைவரும் உஜ்ஜீவிக்க ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களை அருளிச் செய்த பரம காருணிகரான பிள்ளை லோகாசார்யரின் திருவடி நிலைகளைப் போன்று விளங்கும் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை பல்லாண்டு வாழ்க.

தொல் குருகாபுரி அதனைத் துலக்கினான் வாழியே – குருகாபுரி என்பது ஆதிநாதன் எம்பெருமான் இருக்கும் ஆழ்வார் திருநகரி ஆகும்.  தொன்மையான திருக்குருகூர் எனப்படும் ஆழ்வார் திருநகரியை புணர் நிர்மாணம் செய்த திருவாய்மொழிப் பிள்ளை பல்லாண்டு வாழ வேண்டும்.

தெய்வநகர் குந்தி தன்னில் சிறக்க வந்தோன் வாழியே – தெய்வீகமான கொந்தகை என்று தற்போது வழங்கப்படும் குந்தீ நகரம் சிறப்புறுமாறு அவ்வூரில் அவதரித்த திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வாழ்க.

திருவாய்மொழிப்பிள்ளை திருவடிகள் வாழியே – திருவாய்மொழிப் பிள்ளையுடை ஈடு இணையற்ற திருவடிகள் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வாழி திருநாமம் முடிவுறுகிறது.

மணவாள மாமுனிகள் வைபவம்

ரம்யஜாமாத்ரு முனி, வரவர முநி என்று கொண்டாடப்படக் கூடியவர் மணவாள மாமுனிகள்.  ஆழ்வார் திருநகரியில் ஐப்பசி திருமூல நக்ஷத்ரத்தில் பிறந்தார். இவரது இயற்பெயர் ஸ்ரீரங்கநாதரின் உற்சவ மூர்த்தியின் பெயரான அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் என்பதாகும்.  இவரது தாயாரின் ஊரான சிக்கில் கிடாரத்தில் சிறு வயதில் வாழ்ந்திருந்தார்.  தனது தகப்பனாரிடம் அடிப்படை சாஸ்திரங்களைக் கற்றுக் கொண்டார்.  திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் பெருமையைக் கேள்விப்பட்டு மீண்டும் ஆழ்வார் திருநகரி வந்தார்.   திருவாய்மொழிப் பிள்ளையிடம் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்து கொண்டு அவரை ஆசார்யராக ஆச்ரயித்தார்.  திருவாய்மொழிப் பிள்ளை சம்பிரதாயத்தின் அர்த்தங்கள், ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்கள், வ்யாக்யானங்கள், முக்கியமாக நம்பிள்ளையின் திருவாய்மொழியின் முப்பத்தாறாயிரப்படி ஈடு (வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை ஏடு படுத்தியது) வ்யாக்யானத்தை உபதேசித்தார்.

இவர் ஆதிசேஷனின் புனர் அவதாரம் என்று கருதப்படுகிறார்.  எம்பெருமானார் தமிழ் ப்ரபந்தங்களுக்கு விளக்கங்களோ,  வ்யாக்யானங்களோ அருளிச் செய்யவில்லை.  அந்தக் குறை தீரும்படி மணவாள மாமுனிகளாக மறு அவதாரம் எடுத்து தமிழ் ப்ரபந்தங்களில் தம்மை முழுவதுமாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டு ஆழ்வார்களின் ப்ரபந்தங்களுக்குக் கைங்கர்யங்கள் செய்தார்.  திருவாய்மொழியின் முப்பத்தாறாயிரப்படி வ்யாக்யானம் பரவச் செய்தார்.  திருவாய்மொழிப்பிள்ளை காலம் வரையில் ஆழ்வார் திருநகரியிலேயே வசித்தார்.  ஸ்ரீ வசன பூஷணத்தில் கூறப்பட்ட ஆசார்ய பக்திக்கு சிறந்த உதாரணமாகத் திகழ்ந்தார்.  ஆசார்ய பக்தியைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் மணவாள மாமுனிகளே உபதேச ரத்தின மாலையில்

தன் ஆரியனுக்குத்* தான் அடிமை செய்வது* அவன்
இந்நாடு தன்னில் இருக்கும் நாள்* – அந்நேர்
அறிந்தும் அதில் ஆசை இன்றி* ஆசாரியனைப்
பிரிந்திருப்பார் ஆர்?* மனமே! பேசு

என்று அருளிச் செய்தார்.  உபதேச ரத்தின மாலையில் பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய  அனைத்து விஷயங்களையும் எடுத்துக் கூறி அதன்படி வாழ்ந்தும் காட்டினார் எனலாம்.

திருவாய்மொழிப் பிள்ளை காலத்திற்குப் பின் திருவரங்கம் வந்தடைந்து, ஆழ்வார்கள் / ஆசார்யர்கள் அருளிச் செயல்கள், க்ரந்தங்கள் ஆகியவற்றை தேடிச் சேகரித்து ஏடுபடுத்தி பாதுகாத்தவர்.  பெரியாழ்வார் திருமொழிக்கு பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிய வ்யாக்யானம் கறையானால் அரிக்கப்பட்டு சேதமாகி விட்டபடியால்,   எந்த வரி வரையில் பெரியவாச்சான் பிள்ளை வ்யாக்யானம் விடுபட்டதோ அது வரையில் மணவாள மாமுனிகள் வ்யாக்யானம் அருளிச் செய்துள்ளார்.   மேலும் ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களுக்கு, முக்கியமாக பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிச் செய்த முமுக்ஷூப்படி, ஸ்ரீவசன பூஷணம், தத்வத்ரயம் ஆகியவற்றிற்கு வ்யாக்யானம் அருளிச் செய்துள்ளார்.  பிள்ளை லோகாசார்யரின் திருத்தம்பியான அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் அருளிச் செய்த ஆசார்ய ஹ்ருதயம் என்ற க்ரந்தத்திற்கும் விரிவான வ்யாக்யானத்தை மணவாள மாமுனிகள் அருளிச் செய்துள்ளார்.   மணவாள மாமுனிகளுடைய உபதேசங்களும், வ்யாக்யானங்களும் இல்லையென்றால் ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களும், பூர்வாசார்யர்களின் ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களும் இக்காலத்தவர் அறிய முடியாமலேயே போயிருக்கும்.

சில காலத்தில் சந்யாச ஆஸ்ரமம் மேற்கொண்டு திருவரங்க எம்பெருமானின் ஆணைப்படி அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனாராகவே திருநாமம் கொண்டிருந்தார்.  எம்பெருமான் பிற்காலத்தில் நாம் இவரிடம் காலக்ஷேபம் கேட்கும் சிஷ்யனாக ஆகப் போகிறோம் என்பதை அறிந்தமையால் சிஷ்யனான தனக்கும் தன் ஆசார்யர் மணவாள மாமுனிகளின் திருநாமமே நிலைத்திருக்கும் என்று எண்ணி அவ்வாறு ஆணையிட்டான் போலும்.  எம்பெருமான் திருவுள்ளப்படி ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை உயர்ந்த நிலைக்குக் கொண்டு சென்றார்.  மணவாள மாமுனிகளின் பெருமையைக் கேள்விப்பட்டு பலரும் வந்து இவரை ஆசார்யராக ஆஸ்ரயித்தனர்.

ஒருமுறை நம்பெருமாள் பவித்ரோத்ஸவம் பூர்த்தியான பின், மணவாள மாமுனிகளை திருவாய்மொழியின் ஈடு வ்யாக்யானத்தை காலக்ஷேபமாக சாதிக்கச் சொல்லி எம்பெருமான் தனது பரிவாரங்களுடன் ஒரு வருட காலம் தனது உற்சவங்களை நிறுத்தி மிக விரிவாக மணவாள மாமுனிகளின் திருவாய்மொழியின் காலக்ஷேபத்தை அனுபவித்தான்.  காலக்ஷேபத்தின் முடிவில் (ஆனி மாதம் திருமூல நக்ஷத்ரத்தன்று) சிறுபிள்ளை வடிவில் வந்து மணவாள மாமுனிகளை ஆசார்யனாக ஏற்றுக் கொண்டு அவருக்கு “ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம்” என்ற தனியனைச் சமர்ப்பித்து தன்னுடைய ஆதிசேஷ பர்யங்கத்தை மணவாள மாமுனிகளுக்கு சம்பாவனையாக சமர்ப்பித்து அவரை மிகவும் கொண்டாடினான்.  மேலும் அர்ச்சகர் மூலமாக எம்பெருமான் ஆவேசித்து மணவாள மாமுனிகளின் திருவிக்ரஹம் அனைத்து திவ்யதேசங்களிலும் ப்ரதிஷ்டை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும்,  “ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம்” என்ற தனியனை சேவாகாலம் தொடக்கத்திலும், முடிவிலும் சேவிக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீமுகம் அருளினான்.  எம்பெருமானே ஆசார்யனாகக் கொண்டாடும் சிறப்புப் பெற்றவர் மணவாள மாமுனிகள்

மணவாள மாமுனிகள் வாழி திருநாமம்

இப்புவியில் அரங்கேசர்க்கு ஈடளித்தான் வாழியே
எழில் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை இணையடியோன் வாழியே
ஐப்பசியில் திருமூலத்தவதரித்தான் வாழியே
அரவரசப்பெருஞ்சோதி அனந்தனென்றும் வாழியே
எப்புவியும் ஸ்ரீசைலம் ஏத்தவந்தோன் வாழியே
ஏராரு மெதிராச ரெனவுதித்தான் வாழியே
முப்புரிநூல் மணிவடமும் முக்கோல்தரித்தான் வாழியே
மூதரிய மணவாளமாமுனிவன் வாழியே

மணவாள மாமுனிகள் வாழி திருநாமம் விளக்கவுரை

இப்புவியில் அரங்கேசர்க்கு ஈடளித்தான் வாழியே – இந்தப் பூமியில் ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு திருவாய்மொழி ஈடு வ்யாக்யானத்தை உபதேசித்த மணவாள மாமுனிகள் வாழ்க.

எழில் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை இணையடியோன் வாழியே – தமது ஆசார்யரான அழகு பொருந்திய திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் திருவடி நிலையாக இருக்கக் கூடிய மணவாள மாமுனிகள் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும்.

ஐப்பசியில் திருமூலத்தவதரித்தான் வாழியே – ஐப்பசி மாதம் திருமூல நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்த மணவாள மாமுனிகள் பல்லாண்டு வாழ்க.

அரவரசப்பெருஞ்சோதி அனந்தனென்றும் வாழியே – அரவு என்றால் சர்ப்பம். சர்ப்பங்களுக்கு அரசனான பெரிய சோதியை உடைய ஆதிசேஷன்.  அனந்தன் என்றால் எல்லையில்லாதவன் என்பதாகும்.  எல்லையில்லாத எம்பெருமானை தன் மடியில் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பெருமை படைத்தவர் ஆதிசேஷன்.   அந்த ஆதிசேஷன் அவதாரமாகக் கருதப்படும் மணவாள மாமுனிகள் வாழ்க என்று இவ்வரியில் காட்டப்படுகிறது.

எப்புவியும் ஸ்ரீசைலம் ஏத்தவந்தோன் வாழியே – அனைத்து உலகங்களிலும் ஸ்ரீசைலேசர் எனப்படும் தமது ஆசார்யனாகிய திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் புகழை பரவச் செய்ய வழி வகுத்த மணவாள மாமுனிகள் வாழ்க.   வேறு ஒரு அர்த்தமும் இவ்விடம் காட்டப்படுகிறது.  ஒருமுறை மணவாள மாமுனிகள் திருமலைக்கு (ஸ்ரீசைலம்) யாத்திரையாக சென்றார்.  திருமலை எம்பெருமானுக்கு சுப்ரபாதம் செய்வதற்கு ஒரு ஶ்தோத்ரம் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உதித்தது.  ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன் ஸ்வாமி என்பவர் வெகு காலம் திருமலையில் வாழ்ந்தவர்.  சிறந்த வேதாந்தி.  வாதத்தில் பலரையும் வென்றவர்.  மணவாள மாமுனிகளின் பெருமையைக் கேள்விப்பட்டு அவரது சிஷ்யராக ஆனார்.  மணவாள மாமுனிகள் திருமலையப்பனுக்கு சுப்ரபாதம் ஏற்படுத்தும் தமது எண்ணத்தை ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன் ஸ்வாமிகளிடம் தெரிவித்தார். அவரும் ஆசார்யரின் ஆணையை சிரமேற்கொண்டு இன்றளவும் நாம் அநுஸந்திக்கும் வேங்கடேச சுப்ரபாதத்தை அருளிச் செய்தார்.  இவ்வாறு தன் சிஷ்யர் மூலமாக ஸ்ரீசைலமாகிய திருமலை வேங்கடேசப் பெருமாளுக்கு சுப்ரபாதம் அருளி அனைத்து உலகும் திருமலையின் ஏற்றமடையச் செய்த மணவாள மாமுனிகள் பல்லாண்டு வாழ்க.

ஏராரும் எதிராசர் எனவுதித்தான் வாழியே – சிறந்த பெருமையைக் கொண்ட எம்பெருமானாரின் (எதிராசர்) மறு அவதாரமாகக் கருதப்பட்ட மணவாள மாமுனிகள் வாழ்க.  இவர் எம்பெருமானாரின் புனர் அவதாரமாக இருந்த போதும் ஆழ்வார் திருநகரியில் பவிஷ்யதாசார்யார் (எம்பெருமானார்) சந்நிதியில் திருவாராதனம் செய்துள்ளார் என்பதையும் நாம் அறிந்தோம்.  “தனக்குத் தானே ஒருவர் திருவராதனம் செய்து கொள்ள முடியுமா?” என்றால், சத்ய லோகத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்த ஸ்ரீரங்க நாதரை இக்ஷ்வாகு குலத்தில் உதித்த ஸ்ரீராம பிரான் திருவாராதனம் செய்தார் என்பதை அறிவோம்.  தனது பட்டாபிஷேகத்தின் போது ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வானுக்கு ப்ரணவாகார விமானத்துடன் தான் ஆராதித்து வந்த ஸ்ரீரங்கநாதரை பெருமாள் பரிசாக அளித்தார்.  ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வான் இலங்கைக்கு எடுத்துச் செல்லும் வழியில் இளைப்பாறும்போது எம்பெருமானைக் கீழே எழுந்தருளப்பண்ண, காவிரியால் சூழப்பட்ட திருவரங்கம் பெரியபெருமாளுக்குப் பிடித்துப் போக அங்கேயே தங்கி விட்டார் என்று சரித்திரம்.  எவ்வாறு எம்பெருமானின் அவதாரமான ராமபிரான் பெரியபெருமாளுக்குத் திருவாராதனம் செய்தாரோ அதே போன்று ஒரு ஆசார்யருக்கு எவ்வாறு திருவாராதனம் செய்வது என்பதை ராமானுஜரின் மறு அவதாரமான மணவாள மாமுனிகள் செய்து காட்டினார்.

ராமானுஜரிடத்தில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தவர் மணவாள மாமுனிகள்.  யதீந்த்ர ப்ரவணர் என்றே அழைக்கப்பட்டார்.   க்ருஷ்ண பக்திக்கு உதாரணமாக நம்மாழ்வாரைக் காட்டுவது போல் ராமானுஜ பக்திக்கு மணவாள மாமுனிகள் உதாரணமாகத் திகழ்ந்தார்.  இவர் ராமானுஜர் மீது முதலில் அருளிச் செய்தது யதிராஶ விம்ஶதி கடைசியில் அருளிச் செய்த ப்ரபந்தம் ஆர்த்தி ப்ரபந்தம்.    தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை மணவாள மாமுனிகள் எம்பெருமானாரின் ஆசார்ய நிஷ்டை மாறாமல் இருந்தது என்பதை இதன் மூலம் அறியலாம். அவ்வாறு எதிராசரின் மறு அவதாரமாக வந்த மணவாள மாமுனிகள் வாழ்க.

முப்புரிநூல் மணிவடமும் முக்கோல் தரித்தான் வாழியே-  யக்ஞோபவீதம் எனப்படும் பூணூலும், துளசி மாலை மணிமாலைகளும் அணிந்திருக்கிறார் மணவாள மாமுனிகள்.  மூன்று தண்டுகள் கொண்ட சந்யாசிகள் வைத்திருக்கக் கூடிய த்ரிதண்டத்தையும் கையில் ஏந்தும் மணவாள மாமுனிகள் பல்லாண்டு வாழ்க.

மூதரிய மணவாளமாமுனிவன் வாழியே – மிகுந்த பழைமையான, கிடைத்தற்கரிய செல்வம் போன்று ஓராண் வழி ஆசார்யர்களில் வந்து உதித்த மணவாள மாமுனிவன் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று மணவாள மாமுனிகளின் வாழி திருநாமம் முற்றுப் பெறுகிறது.

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
அப்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

స్తోత్ర రత్నము – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆళవందారులు మరియు నాథమునులు - కాట్టు మన్నార్ కోయిల్

ఆళవందార్లు, నాథమునులు – కాట్టు మన్నార్ కోయిల్

పూజ్యులైన ఆచార్య పురుషులు నాథమునుల మనముడైన ఆళవందార్లు విశిష్థాద్వైత సిద్దాంతము / శ్రీవైష్ణవ సాంప్రదాయములో మహాపండితులు. వారు ప్రాప్య ప్రాపకములకు సంబంధించిన విశేష సూత్రాలను ద్వయ మహామంత్ర వివరణతో ఈ స్తోత్ర రత్నములో వెల్లడి చేశారు. ఈ స్తోత్రం మనకు అందుబాటులో ఉన్న, మన పూర్వాచార్యుల మొట్టమొదటి సంస్కృత స్తోత్ర గ్రంథము.

ఇళైయాళ్వార్ని (శ్రీ రామానుజులు) ఆళవందార్ల శిష్యులుగా చేర్చుకోవాలనే సంకల్పంతో పెరియ నంబి కాంచిపురానికి వెళతారు. అప్పట్లో శ్రీ రామానుజులు తిరుక్కచ్చినంబి నాయకత్వంలో దేవపెరుమాళ్ళ కోసం సాళైక్కిణఱు (ఒక బావి) నుండి తీర్థము (జలం) తీసుకువచ్చే కైంకర్యన్ని చేస్తుండేవారు. పెరియ నంబి స్తోత్ర రత్నములోని కొన్ని శ్లోకాలు సేవిస్తుండగా విని ఆకర్శితులైన ఇళైయాళ్వార్లు, ఆ తరువాత మన సాంప్రదాయములోకి ప్రవేశించారు. తరువాత కాలములో ఇళైయాళ్వారులు ఎంబెరుమానార్లుగా పిలువబడ్డారు. ఈ ప్రబంధము పట్ల వారికి ఎనలేని ప్రీతి ఉండేది. ఆ కారణముగా ఇందులోని కొన్ని వివరణ (గద్యము) లను వారి శ్రీవైకుంఠ గద్యములో ఉపయోగించారు.   

పెరియ వాచ్ఛాన్ పిళ్ళై ఈ దివ్య ప్రబంధానికి విస్తృత వ్యాఖ్యానము వ్రాశారు. ఈ స్తోత్ర గోప్యార్థాలను పెరియ వాచ్ఛాన్ పిళ్ళై వారి వ్యాఖ్యానములో మంచి వాక్చాతుర్యంతో వివరించారు. వారి వ్యాఖ్యానాల ఆధారంగానే ఈ శ్లోకముల సరళ వివరణ మనమిక్కడ ముందు ముందు చూస్తాము. 

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೨೫ ಮತ್ತು ೨೬ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೨೫

ಮಾಮುನಿಗಳು ಮಧುರಕವಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ , ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ ಗಳಿಗಿಂತ  ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಅವತರಿಸಿದ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಏರಾರ್ ಮಧುರಕವಿ ಇವ್ವುಲಗಿಲ್  ವಂದು ಉದಿತ್ತ

ಶೀರಾರುಂ ಶಿತ್ತಿರೆಯಿಲ್  ಶಿತ್ತಿರೈ ನಾಳ್ – ಪಾರ್  ಉಲಗಿಲ್

ಮಱ್ಱುಳ್ಳ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್ ವಂದು ಉದಿತ್ತ ನಾಳ್ಗಳಿಲುಮ್

ಉಱ್ಱದು ಎಮಕ್ಕು ಎನ್ಱು ನೆಂಜೇ ಓರ್  

ಓ ಮನಸೇ! ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಖ್ಯಾತಿಯೆಂದರೆ ಅಂದು ಮಹನೀಯರು, ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು . ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ  ( ನೈಜಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ) ತಕ್ಕವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸು.

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಾರಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು , ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರ   ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ , ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರರ ವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು  ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವರವರು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಎಂದು ಪಡೆದು ಅನುಭವಿಸುವರೋ ಎಂದು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಅವರು  ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಆನಂದದಿಂದ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯಾರಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರನ್ನು ತನಗೆ  ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ  ಸದಾ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿದ್ದು  ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಬೇರಾವುದು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.  ಶೀರಾರುಂ ಚಿತ್ತಿರೆಯಿಲ್  ಚಿತ್ತಿರೈ ನಾಳ್  ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀರ್ಮೈ  ( ಖ್ಯಾತಿ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ) ಚೈತ್ರ ಮಾಸ  ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಊರ್ಜಿತವಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಆೞ್ವಾರರ ದೆಸೆ ಇದಕ್ಕೆ  ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು.

ಪಾಸುರ ೨೬  

 ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು , ಆೞ್ವಾರುಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳ ( ದೈವ ಗಾಯನ ) ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ, ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂಧದ  ( ದೈವ ಗಾಯನ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವರು.

ವಾಯ್ತ ತಿರುಮಂದಿರತ್ತಿನ್ ಮದ್ದಿಮಮಾಂ ಪದಂ ಪೋಲ್

ಸೀರ್ತ್ತ ಮಧುರಕವಿ ಸೈಕಲೆಯೈ – ಆರ್ತ್ತ ಪುಗೞ್

ಆರಿಯರ್ಗಳ್  ತಾಂಗಳ್ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ನಡುವೇ

ಸೇರ್ವಿತ್ತಾರ್ ತಾಱ್ಪರಿಯಂ  ತೇರ್ನ್ದು     

ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಳ್ಳ ( ದೈವ  ಗಾನ)  ತಿರುಮಂತ್ರಂ , ಪದ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗವಾದ ನಮಃ  ಪದದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯು ಮಹನೀಯರಾದ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ  ಅಪೂರ್ವ ರಚನೆಯಾದ ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಚಿರುತ್ತಾಂಬು ಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿರದು. ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಅರ್ಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ತಿಳಿದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯಲೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಾ  ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು.ನಮಃ  ಎಂಬ ಪದವು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಂ- ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು . ಮಧುರಕವಿ  ಆೞ್ವಾರ್ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರೆ ಭಗವಂತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ  ತೇವು ಮಟ್ರರಿಯೇನ್ – ಬೇರಾವ ದೇವರನು ನಾನ್ ಅರಿಯೆನು  ಎಂದು ಹಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಇತರ ಅರುಳಿಚೆಯಲೊಂದಿಗೆ  ಸೇರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-25-26-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org