ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 23 – 24

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతశీర్షిక

పాశురం 23

ఇరవైమూడవ పాశురం. ఆండాళ్ అవతరించిన తిరువాడిపూరమునకు గల సాటిలేని గొప్పదనమును తన మనస్సునకు చెప్పుచున్నారు.

పెరియాళ్వార్ పెణ్బిళ్ళైయాయ్* ఆణ్డాళ్ పిఱన్ద తిరువాడి ప్పూరత్తిన్ శీర్మై* ఒరునాళైక్కు ఉణ్డో మనమే ఉణర్ న్దు పార్* ఆణ్డాళుక్కు ఉణ్డాగిల్ ఒప్పు ఇదుక్కుమ్ ఉణ్డు!!

ఓ మనసా! పెరియాళ్వార్ల తిరుకుమార్తెగా అవతరించిన శుభ దినమునకు సమాన దినము కలదా బాగా ఆలోచించి చూడు. ఆండాళ్ నాచ్చియార్ కు సాటియగు వారు లేక పొవడమే ఈ రోజునకు ఒక విశేశము.

ఆండాళ్ నాచ్చియార్ భూమి పిరాట్టి అవతారము. జీవాత్మల మీద గొప్ప కరుణతో పరమాత్మ అనుభవమును వీడి, ఈ భూలోకమున అవతరించినది. ఆళ్వార్లు ఈ లోకములో ఉండి, పరమాత్మ యొక్క నిర్హేతుక కృపచే దోషరహిత జ్ఞానము భక్తితో పరమాత్మను సంపూర్ణముగా అనుభవించినారు. తన ఉన్నతమైన స్థానమును మరియొకరి కొఱకు త్యాగం చేయటం ఆండాళ్ నాచ్చియార్కు తప్ప వేరొకరికి కుదరదు. ఆళ్వార్లు పోల్చదగినప్పటికినీ ఆండాళ్ నాచ్చియార్కు సాటి అయిన వారు కానప్పుడు ఇతరులేపాటి వారు. అందుచేతనే ఆండాళ్ తిరునక్షత్రమునకు సాటియైనది ఏదియు లేదు.

పాశురం 24

ఇరువది నాల్గవ పాశురములో మామునులు మిగిలిన ఆళ్వార్లకంటే విశిష్టమైన ఆండాళ్ గురించి దయతో తన మనస్సునకు చేప్పచున్నారు.

అఞ్జుకుడిక్కు ఒరు శన్దదియాయ్* ఆళ్వార్ గళ్ తమ్ శెయలై విఞ్జి నిఱ్కుమ్ తన్మైయళాయ్* పిఞ్జాయ్ ప్పళుత్తాళై యాణ్డాళై ప్పత్తి యుడన్ నాళుమ్! వళుత్తాయ్ మనమే మగిళ్ న్దు!!

ఆళ్వార్లందరికీ వారసురాలిగా ఆండాళ్ అవతరించినది. “అంజు” అను పదమునకు ఐదు అను సంఖ్యను, భయపడుట అనే గుణాన్ని తెలుపును. పంచ పాండవులకు మిగిలిన ఒకే ఒక్క వారసుడైన పరిక్షత్తు వలె పదిమంది ఆళ్వార్లకు ఒకే ఒక్క వారసురాలు అని మొదటి అర్థం. పరమాత్మకు ఏమి ఆపద కలుగునోనని భయపడే ఆళ్వార్లకు వారసురాలిగా అని రెండవ అర్థం. పెరియాళ్వార్లు సంపూర్ణముగా మంగళాశాసనమునే చేసినారు. మిగిలిన ఆళ్వార్లు పరమభక్తి దశ (పరమాత్మ సంశ్లేషమున మాత్రమే జీవించగలుగుట) లో ఉండినారు. ఆండాళ్ పెరియాళ్వార్ల వలే మంగళాశాసనము చేసినది మరియు మిగిలిన ఆళ్వార్ల వలె భక్తిలో మునిగి పోయినది. “పిఞ్జాయ్ ప్పళుత్తల్” అనగా మొక్క పుష్పించి కాయగామారి తర్వాత పండుగా మారటం వలె కాక, తులసి మొలకెత్తినప్పటి నుంచి పరిమళించుట వలె సిద్ధ ఫలము వలె ప్రకాశించినది. చిరు ప్రాయము నుంచే భక్తిలో మునిగియుండినది. ఆండాళ్ నాచ్చియార్ ఐదు సంవత్సరముల వయస్సునుంచే తిరుప్పావైని పాడినది. నాచ్చియార్ తిరుమొళి యందు పరమాత్మను పొందుటకు ఆరాటపడినది. ఓ మనసా! ఇటువంటి ఆండాళ్ విశిష్టతను కీర్తించము.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-23-24-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *