Monthly Archives: July 2020

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 1 – 3

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< తనియన్

పాశురం 1

ఎందై తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై ఇన్నరుళాల్
వంద ఉపదేశ మార్గత్తై శిందై శెయ్ దు
పిన్నవరుమ్ కఱ్క ఉపదేశమాయ్ పేశుకిన్ఱేన్
మన్నియ శీర్ వెణ్బావిల్ వైత్తు

మొదటి పాశురము:- ఈ పాశురములో మామునులు తమ ఆచార్యులకు నమస్కరించి, తాను ఈ ప్రబంధము ద్వారా తెలియజేయు విషయమును స్పష్టముగా తెలియపరుస్తున్నారు.

తమ స్వామి, జ్ఞాన పితృలైన తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై పరమ కృపతో తమకు సమకూర్చి ఉపదేశించిన విషయములను సంపూర్ణముగా అర్థం చేసుకొని తమ సమకాలికులకు సులభముగా నేర్చుకొనుటకు మరియు క్షుణ్ణముగా తెలుసుకొనుటకు తమ ఈ కవిత్వము ద్వారా తెలుపుచున్నారు.

పాశురు 2
రెండవ పాశురము :- మణవాళమామునులను తమ పవిత్ర/దివ్య మనసు “సత్సంప్రదాయమును ఎవరైతే ఇష్టపడరో వారు పొందగలరా” అని అడగినట్లుగా భావించి అటువంటి ప్రస్తావనము వలన తనకెటువంటి కొఱత లేదని తమ మనసును సమాధాన పరుస్తున్నారు.

కత్తోర్ గళ్ తాముగప్పర్ కల్వితన్నిలాశై యుళ్ళోర్।
పెత్తోమెన వుగన్దు పిన్పుక‌ఱ్పర్ – మత్తోర్ గళ్। మాచ్చరియత్తాల్ ఇగళిల్, వన్దదు ఎన్ నెఞ్జే, ఇగళ్ గై ఆచ్చరయమోదాన్ అవర్కు॥


ఎవరైతే ఈ సత్సంప్రదాయము గురించి బాగుగా తెలిసికొనియున్నారో వారు ఈ గ్రంథమును సూక్ష్మమైన మరియు విశేషమైనదిగా స్వీకరిస్తారు. పెద్దలనుంచి మంచి విషయములను తెలుసుకోవాలని అనుకునే వారు దీనిని ఆధారముగా చేసుకొని ఆధరిస్తారు. పై రెండు సమూహములు కాని వారు ఈర్ష్యతో ఎగతాళి చేస్తారు. అది వారి సహజ లక్షణము దీనిలో ఆశ్చర్యమేమున్నదని దాని గురించి చింతించనవసరము లేదని తమ అందమైన మనసును సమాధాన పరుచుచున్నారు.

పాశురం 3
మూడవ పాశురము. ఈవిధముగా తమ మనసును సమాధాన పరచి పాశురములను వ్రాయ సంకల్పించి మొట్ట మొదటగా అమంగళములన్నీ తొలగి పోవునట్లు మంగళాశాసనముతో మొదలు పెడుతున్నారు.

ఆళ్వార్ గళ్ వాళి అరుళిచ్చెయల్ వాళి। తాళ్ దుమిల్ కురవర్ తామ్ వాళి, ఏళ్ పారుమ్ ఉయ్య అవర్గళురైత్త వైగళ్ తామ్ వాళి। శెయ్యమఱై తన్నుడనే శేర్ న్దు॥

ఆళ్వార్లకు పల్లాండు మరియు వారిచే కృపచేయబడిన దివ్య ప్రబంధములకు పల్లాండు. ఆళ్వార్లు చూపిన మార్గములో నడుచుట ద్వారా తమకు ఎటువంటి కొఱత లేనటువంటి మన ఆచార్యులకు పల్లాండు. ఈ లోకమంతా ఉజ్జీవించాలని కోఱు మంచి ఉపదేశములకు పల్లాండు. వీటన్నిటికీ ఆధారమైన వేదములకు, పురాణ, ఇతిహాసాది వాజ్ఞ్మయమునకు పల్లాండు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

మూలము – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-1-3-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి – http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (లక్ష్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (పూర్వాచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 61 – uNNila

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Essence of thiruvAimozhi 7.1

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of fearing the fierce senses and is mercifully explaining it.

How is that done? AzhwAr being pushed by his sorrow, performed complete surrender at the divine feet of thiruvEngadamudaiyAn in thiruvAimozhi 6.10 “ulagamuNda peruvAyA“, saw that ISvara, who is uncontrollably independent, who thinks “We cannot liberate AzhwAr until the mission (of making AzhwAr sing thiruvAimozhi) which has commenced, is complete” placed again in the same samsAra, and observed “emperumAn joyfully remains with nithyasUris in paramapadham seeing my suffering after handing me over to the servitors of yama and telling them to place me in the prison of samsAra being held by the shackles of puNya (virtues) and pApa (vices) and telling them ‘torture him heavily’ “, standing face-to-face with him, informs emperumAn about his sufferings and emperumAn’s qualities which help him in giving protection to others, and calls out to make it unbearable for those who hear the cry. mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “uNNilAviya” starting with “uNNilA aivar“.

pAsuram

uNNilA aivarudan iruththi ivvulagil
eNNilA mAyan enai naliya eNNuginRAn
enRu ninaindhu Olamitta in pugazh sEr mARan ena
kunRi vidumE pavak kangul

Listen

 

word-by-word meanings

ivvulagil – in this world
uL nilAvu – present inside
aivarudan iruththi – making us stay with the five senses which are enemies
eN ilA mAyan – sarvESvaran who has unlimited amazing activities
enai naliya – “to torment me
eNNuginRAn – is thinking”
enRu ninaindhu – thinking in this manner
Olam itta – who wailed
in pugazh sEr – having sweet glories
mARan ena – as AzhwAr is thought about
pavak kangul – the dark night of samsAra
kunRi vidum – will be eradicated

Simple Translation

AzhwAr who is having sweet glories, wailed thinking that sarvESvaran who has unlimited amazing activities, is making us stay in this world, with the five senses which are enemies and are present inside, and is thinking to torment me. On just thinking about such AzhwAr, the dark night of samsAra will be eradicated.

Highlights from vyAkyAnam

 • ivvulagil – uNNilA aivarudan iruththi – Making me remain with the five senses which are internal enemies, in this samsAra which is known as in thiruvAimozhi 10.6.1iruL tharu mA gyAlam” (the vast world which gives us ignorance). mAmunigaL is following the words in “aimpulan ivai maN uL ennaip peRRAl en seyyA maRRu nIyum vittAl?” (These five senses will overcome and torment in this world, which is a natural habitat [for the senses]; what will they not do when they find me, who lacks strength to overcome them, being abandoned by you too?)
 • eNNilA mAyan ivvulagil – uNNilA aivarudan iruththi – enai naliya eNNuginRAn – sarvESvaran who has countless amazing Sakthi (ability/power), is contemplating about pushing me who is weak, in to this world which is filled with darkness, along with the five senses which can destroy the wisdom of AthmA which is known by the word aham (I) and which fit well with the self, with these senses and torment me. That is, AzhwAr blaming that emperumAn is tormenting him with the five senses, as said in
  • uNNilAviya aivarAl kumai thIRRi ennai un pAdha pangayam naNNilA vagaiyE nalivAn innam eNNuginRAy eNNilAp perumAyanE” (Oh one who is having the countless, unlimited, amazing prakruthi thathvam as your form, who is praised by nithyasUris, who is having the three types of chEthanas and achEthanas as subservient entities! Oh lord who is naturally having eternal enjoyability! Oh one who is a benefactor right from the beginning and who controls me in all of these aspects! You who are apt and enjoyable, are thinking to torture me with the senses which are internal enemy due to residing inside permanently and are stopping me from reaching your divine feet) [1st pAsuram]
  • Oraindhivai peydhu irAp pagal mOdhuviththittu” (You are using these distinguished, very strong, independent five senses against me to harm me continuously throughout day and night and to be ruled over by them) [2nd pAsuram]
  • aivarAl vinaiyEnai mOdhuviththu” (having me, the sinner, affected with the five senses) [3rd pAsuram]
  • “Or aivaraik kAtti” (showing me the five senses) [4th pAsuram]
  • aivarai nEr marungudaiththAvadaiththu” (placing the five senses in the front and sides) [5th pAsuram]
  • Or aivar yAvaraiyum mayakka nI vaiththa” (manifesting the five distinguished senses which appear to be enjoyable like sweet nectar to cause bewilderment in everyone) [8th pAsuram]
  • sumadu thandhAy” (you gave this body which is a baggage) [10th pAsuram]
 • eNNilA mAyan enai naliya eNNuginRAn enRu ninaindhu – AzhwAr is thinking “ISvaran who is sarvagya (omniscient), sarvaSakthi (omnipotent), is planning to torment me who is agya (ignorant), aSaktha (incapable) and surrendered, further after tormenting me enough”. mAmunigaL is following AzhwAr’s words in “nalivAn innam eNNuginRAy eNNilAp perumAyanE” (Oh one who is having the countless, unlimited, amazing prakruthi thathvam as your form and who is planning to torment me further!”) [1st pAsuram].
 • naliya eNNuginRAn enRu ninaindhu Olamitta – Cried out loud thinking “most merciful emperumAn is planning to torment me like a merciless person”. AzhwAr fearing the senses, cried out his names which highlight his qualities such as rakshakathva (being a protector) etc as in “eNNilAp perumAyanE” (Oh one who is having the countless, unlimited, amazing prakruthi thathvam as your form) [1st pAsuram], “kAr mugil vaNNanE” (Oh one who has dark-cloud like form!) [2nd pAsuram], “sOdhi nIL mudiyAy” (Oh one who is wearing lustrous tall crown!) [3rd pAsuram], “vinaiyEn vinai thIr marundhE” (Oh one who is medicine to cure my sins, where I am a sinner!) [4th pAsuram], “viNNuLAr perumAnEyO” (One who is the lord of nithyasUris) [5th pAsuram], “paththiyin uLLAy param IsanE” (Oh supreme lord who is the object of my desire!) [6th pAsuram], “kodiyEn paruginnamudhE” (Oh one who is eternally enjoyable to drink for me who is having the anguish!) [7th pAsuram], “en ammA en kaNNA” (Oh my natural lord! Oh one who is simple towards me!) [8th pAsuram], “mun paravai kadaindhu amudham koNda mUrththiyO” (Oh one who previously churned the expansive ocean, accepting the nectar! Oh one who is having lordship!) [10th pAsuram]. As said in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 60.45 “SAkA mrgA: rAvaNa sAyakarthA jagmuSSaraNyam SaraNam smarAmam” (The monkeys were fleeing being hurt by rAvaNa’s arrows and surrendered to SrI rAma who is their refuge), SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 28.11 “hA rAma sathyavratha dhIrgabAhO | hA pUrNa chandhra prathimAnavakthra | …” (Oh rAma who is truthful, who is having long shoulders, whose face resembles the full moon! Alas! You are leaving me to be killed by the demons!), like monkeys who were tormented by rAvaNa’s arrows, AzhwAr too is calling out like sIthAp pirAtti who cried out from amidst the demoniac women as said in SrI rAmAyaNam “mrugIsimharivAvruthA” (deer surrounded by a pack of lions).
 • in pugazh sEr – While the whole world is submissive towards the senses and calls out when pleasure is not derived from the senses, he cried out due to the fear of such senses – that is sweet glories of AzhwAr. It is said in “kAmAthmathA kalvapi na praSasthA“. azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr too mercifully explained in AchArya hrudhayam chUrNikai 225 “pAdham agalagillAdha thammai agaRRumavaRRin naduvE iruththak kaNdu nalivAn sumadu thandhAy O enRu sAdhanapalamAna AkrOSaththOdE pazhiyittu” (AzhwAr who would not leave bhagavAn’s divine feet, was placed amidst the senses which will pull the AthmA away from bhagavAn. Seeing that, AzhwAr cried out “you are tormenting me”, “you have given me this body which is a baggage”, “alas”, which is the result of the means (bhagavAn) he pursued, and he blamed bhagavAn fiercely).
 • in pugazh sEr mARan ena – As AzhwAr is meditated upon as the one who is having glories which are pleasant to hear.
 • kunRi vidumE pavak kangul – Just with these words, the dark night of samsAra will be destroyed. This is certain. kunRudhal – reducing. Instead of having to call out like AzhwAr “amudham koNda mUrththiyO” (Oh one who accepted the nectar!) [10th pAsuram], as one recites AzhwAr’s divine name, there will be dawn for the samsAra which is said as in thiruvAimozhi 2.6.7vidiyA vennaragam” (cruel hell without a dawn).

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 60 – ulaguyya

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

srinivasan -ahzwar

Essence of thiruvAimozhi 6.10

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of surrendering unto the divine feet of thiruvEngadamudaiyAn and is mercifully explaining it.

How is that done? AzhwAr who called out to emperumAn out of sorrow, giving up the other goals such as aiSwaryam (worldly wealth) and kaivalyam (self enjoyment), determining that service done at the divine feet of Sriya:pathi (lord of SrI mahAlakshmi) is the ultimate goal, to attain that goal, leaving aside the abodes which are distant by space, time etc, performed perfect prapaththi (surrender) at the divine feet of thiruvEngadamudaiyAn who is manifesting his utmost saulabhyam (easy approachability) as said in nAnumgan thiruvandhAdhi 47kAnamum vAnaramum vEdum” (forests, monkeys and hunters), with the purushakAram of pirAtti as said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 31.2 “sabrAthuScharaNau gAtam” (lakshmaNa tightly holding the divine feet of his brother SrI rAma), highlighting the completeness of bhagavAn who is the refuge and the emptiness of the self. mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “ulagamuNda peruvAyA” starting with “ulaguyya mAl ninRa“.

pAsuram

ulaguyya mAl ninRa uyar vEngadaththE
alar magaLai munnittu avan than malaradiyE
van saraNAych chErndha magizhmARan thALiNaiyE
un saraNAy nenjamE uL

Listen

 

word-by-word meanings

ulagu uyya – to uplift the world
mAl ninRa – where sarvESvaran is mercifully present
uyar vEngadaththE – in the tall thiruvEngada hill
alar magaLai munnittu – with periya pirAtti’s purushakAram
avan than – that sarvESvaran’s
malar adiyE – the divine lotus feet only
van saraNAy sErndha – firmly pursuing as the means
magizhmARan – vakuLAbharaNa’s
thAL iNaiyE – divine feet only
nenjamE – Oh heart!
un saraNAy – as your means
uL – think

Simple Translation

sarvESvaran is mercifully present in the tall thiruvEngada hill to uplift the world. nammAzhwAr firmly pursued such sarvESvaran’s divine lotus feet only with periya pirAtti’s purushakAram. Oh heart! Think about such vakuLAbharaNa’s divine feet only as your means.

Highlights from vyAkyAnam

 • ulaguyya mAl ninRa uyar vEngadaththE – As said in periyAzhwAr thirumozhi 5.4.1 “senniyOngu thaN thiruvEngadam udaiyAy ulagu thannai vAzha ninRa nambi” (The complete lord who is mercifully standing to uplift the world in the tall, cool thiruvEngadam hill), in thirumalA where sarvESvaran is mercifully standing. mAmunigaL is focussing on “thiladham ulagukkAy ninRa thiruvEngdaththemperumAnE” (Oh emperumAn in thiruvEngadam which looks like a thilak (decoration on forehead) for the world) [4th pAsuram].
 • alar magaLai munnittu – Having periya pirAttiyAr as purushakAram as said in “thirumAmagaL kELvA” (the lord of SrImahAlakshmi) [4th pAsuram], “alarmEl mangai uRai mArbA” (Oh one who is having SrImahAlakshmi residing in your heart) [10th pAsuram].
 • avan than malaradiyE – As AzhwAr followed the ever fresh lotus feet of thiruvEngadaththAn from the beginning, as in
  • kula thol adiyEn una pAdham” (For me, the servitor who is coming in an ancient lineage, mercifully tell the means to attaining your divine feet!) [1st pAsuram]
  • “ARAvanbil adiyEn un adi sEr vaNNam” (Kindly bless me who is a servitor, having ever endless love for you, to reach your divine feet) [2nd pAsuram]
  • aNNalE thiruvadi sEra” (To reach the divine feet of your lordship) [3rd pAsuram]
  • pUvAr kazhalgaL aruvinaiyEn porundhumARu” (I am having unconquerable sins which stop me from reaching your divine feet filled with flowers; mercifully teach me the means to reach them) [4th pAsuram]
  • thiNarAr sArngaththuna pAdham sErvadhadiyEn” (When will I, a servitor, reach the divine feet of yours, who is having the great SrI sArnga bow?) [5th pAsuram]
  • en nAL un adikkaN adiyEn mEvuvadhE?” (When will I, being an exclusive servitor, attain your divine feet like seeing [clearly] in a dream, and fit there properly?) [6th pAsuram]
  • una pAdham kANa” (To see your divine feet) [7th pAsuram]
  • nOlAdhARREn una pAdham” (Even without pursuing any means to see your divine feet, I am unable to bear) [8th pAsuram]
  • andhO adiyEn una pAdham agalagillEn” (Alas! I am unable to leave your divine feet) [9th pAsuram]
  • un adikkIzh amarndhu pugundhEnE” (I have surrendered at your divine feet) [10th pAsuram]
 • avan than malaradiyE van saraNAych chErndha – The lotus feet of thiruvEngadaththAn. The qualities such as vAthsalyam which are highlighted starting with “nigaril pugazhAy” (one who is having incomparable quality of vAthsalyam) [10th pAsuram].
 • avan than malaradiyE van saraNAych chErndha magizhmARan – You accept as the means, the divine feet of AzhwAr who pursued thiruvEngadamudaiyAn’s divine feet as the absolute means, highlighting his own emptiness in “thiruvEngadaththAnE pugal onRillA adiyEn un adikkIzh amarndhu pugundhEnE” (I, the servitor having no other refuge, entered the divine feet of thiruvEngadamudaiyAn and surrendered). As said in “agalagillEn enRu – pUrvavAkyam anusandhiththAr” (AzhwAr observed the first portion of dhvaya mahA manthram by reciting agalagillEn pAsuram), as AzhwAr performed proper surrender, his divine magizha garland started shining. As the SaraNya (bhagavAn, the refuge) is known as in thiruvAimozhi 2.6.10thaN thuzhAy virai nARu kaNNiyan” (one who is wearing garlands which are having cool thuLasi leaves and spreading fragrance), SaraNAgatha (AzhwAr, who is surrendering) has become magizhmARan (one who is wearing magizha garland). As AzhwAr reached the divine feet of emperumAn, which are decorated with fresh thuLasi, mAmunigaL says “magizhmARan thALiNaiyE un saraNAy nenjamE! uL” (Oh heart! Consider the divine feet of nammAzhwAr as your refuge). mAmunigaL is saying “Oh heart! Consider with firm faith, the divine feet decorated with beautiful vakuLa garland as your means”

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

మున్నం తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై తముపదేశీట నేర్ ।
తన్నిన్ పడియై త్తణవాద శొల్ మణవాళ ముని।
తన్ అన్బుడన్ శెయ్ ఉపదేశ రత్తిన మాలై తన్నై।
తన్ నెంజు తన్నిల్ తరిప్పవర్ తాళ్ గళ్ శరణ్ నమక్కు॥

పై తనియన్ ను మణవాళ మామునుల యొక్క ముఖ్య శిష్యులలో ఒకరైన కందాడై అణ్ణన్ చే రచింపబడింది. మామునులు తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై మరియు పూర్వాచార్యుల ఉపదేశ పరంపరను చక్కగా తెలుసుకొని వాటి యందు మనస్సు లగ్నం చేసినవారు. అటువంటి మామునులు ఆ విషయముల యందు గల ప్రీతియే ఈ యొక్క ప్రబంధమునకు మూలమని స్పష్టముగా తెలుపబడును. దానినే తన మనసులో బాగుగా నిలుపుకొనిన వారి శ్రీపాదములే మనకు శ్రేయస్కరము మరియు ఆశ్రయణములు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

హిందీలో : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-thaniyan-simple/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఇతర ప్రబంధములు

పిళ్ళై లోకాచార్యులు మణవాళ మహాముణులు (శ్రీపెరుంబుదూర్)

పిళ్ళై లోకాచార్యులు మణవాళ మహాముణులు (శ్రీపెరుంబుదూర్)

ఉపదేశ రత్తినమాలై అను ఈ తమిళ దివ్య ప్రబంధము మకుఠములో రత్నమువలే ప్రకాశించే  “విశదవాక్ శిఖామణి” అను బిరుదాంకితులైన మణవాళ మహాముణుల ముకారవిందము నుంచి వెలువరింపబడిన దివ్య వాక్సుధ. ఈ ప్రబంధము పిళ్ళలోకాచార్యుల శ్రీవచన భూషణ గ్రంధమును సూక్షముగా తెలియ చేస్తుంది మరియు దీనియొక్క సారాంశం ఏమిటంటే ఆచార్య అభిమానమే శిష్యునికి ఉధ్ధారకం. ఆచార్య సేవయే పరమావదిగా బావించు శిష్యునకు ఆచార్యాభిమానమే ఉద్దారకము, ఉజ్జీవనము మరియు పరమోపకారమని అంతయేకాక ఇదియే శిష్యునకు సులభమైన మరియు శ్రేష్ఠమైన మార్గమని పూర్వాచార్యల అభిమతము/శ్రీసూక్తి.
జీవనము అనగా భౌతిక శరీరమును పోషించుట మరియు కాపాడుట.
ఉజ్జీవనము అనగా ఆత్మను ఉధ్ధరింపజేసుకొనుట అని అర్థము. ఆత్మకు ఎమ్పెరుమాన్ (పరమాత్మ/ శ్రీమన్నారాయణ) ని పొందుటయే స్వరూపం. తద్వారా ఆత్మకు పరమపదము (వైకుంఠము) లో దాస్యము/కైంజ్ఞ్కర్యములు చేయుటయే కోరదగినది.

ఈ గ్రంథములోని పదముల అర్థములను చెప్పుటయనగా తత్సంబంధ విషయార్థ వివరణమని అర్థం. ఆక్రమములో :-
1. ఆచార్య వందనం (తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై), 2.ఆళ్వార్ల అవతార క్రమము మరియు వారి అవతార స్థలముల విశేషణమలు, 3.ఆళ్వార్లు చూపిన మార్గమును అన్వయించిన ఆచార్య పురుషుల పరిచయము, 4. ఆచార్యులందరిలోకీ ఉత్తమోత్తములు, జగదోద్ధారకులు, జగదాచార్యులు మరియ ఎవరి సాంప్రదాయానకి “ఎమ్పెరుమాన్ దర్శనము” అని ఈ సాంప్రదాయానికి నంపెరుమాళ్ (శ్రీరంగ దివ్యదేశ ఉత్సవమూర్తి) పేరు పెట్టి ఎవరి కీర్తిని ఇనుమడింప చేశారో అటువంటి మన ఉడయవర్/లక్ష్మణముని/భగవద్రామానుజుల పరిచయము,
5. నంపెరుమాళ్( శ్రీరంగ దివ్యదేశ ఉత్సవమూర్త) యొక్క విశేషణములు మరియు ప్రాముఖ్యత.
6. మన సాంప్రదాయమునకు మూలమైన నమ్మాళ్వారిచే రచింపబడిన తిరువాయ్మొళికి గల వ్యాఖ్యానముల వివరణ,
7. నంబిళ్ళై (ప్రముఖ పూర్వాచార్య పరంపరలోని వారు) ప్రాముఖ్యమును విశదీకరించుట,
8. వడక్కుతిరివీధి పిళ్ళై కుమారులైన పిళ్ళైలోకాచార్య దయతో కృపచేయబడిన శ్రీవచన భూషణ గ్రంథ ప్రాశస్త్యము, రహస్యార్థాలు మరియు దానిని అన్వయించిన/పాటించిన వారియెక్క కీర్తి ప్రతిష్ఠల వివరణలు, మరియు
9. ఈ గ్రంథము ముగింపులో మనము ప్రతి నిత్యము మన పూర్వచార్యులను మరియు వారి అనుష్ఠించిన విధివిహిత (వేదానుసారక) ములను స్మృతిలో/మనసులో ఉంచుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను వివరిస్తారు. అంతయేకాక అటువంటి వారే ఈ లోకాన్ని ఉధ్ధరించడానికి అవతరించిన జగదాచార్యులైన భగవద్రామానుజ/ఎంబెరుమానారుల కృపకు పాత్రులు కాగలరని ఉధ్బోదిస్తారు.

ఈ గ్రంథము చివరన ఎఱుంబి అప్పాచే చెప్పబడిన ఒక పాశురమును కూడా అనుసంధానం చేస్తారు. ఎవరైతే మణవాళ మహామునుల శ్రీపాద సంబంధము కలిగి ఉన్నారో వారిని ఎమ్పెరుమాన్ తప్పక స్వీకరిస్తారని ఎఱుంబి అప్పా ఈ పాశురము ద్వారా తెలియజేసారు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

హిందీలో : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-simple/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 11వ పాశురము లో తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారుల గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు.

మన్నియ సీర్ మార్గళియిల్ కేట్టై ఇన్ఱుమానిలత్తీర్
ఎన్నిదనుక్కు ఏత్తం ఎనిల్ ఉరైక్కేన్ – తున్ను పుగళ్
మామఱైయోన్ తొణ్దరడిప్పొడి ఆళ్వార్ పిఱప్పాల్
నాన్మఱైయోర్ కొణ్డాడుం నాళ్

ఓ ప్రపంచ ప్రజలారా! శ్రీ వైష్ణవ మాసంగా కీర్తిగాంచిన మార్గళి మాసంలో జ్యేష్ట నక్షత్రం రోజు యొక్క గొప్పతనాన్ని నేను మీకు వివరిస్తాను వినండి. ఎమ్పెరుమానార్ (శ్రీ రామానుజ) వంటి వేద నిపుణులు స్తుతించే రోజు ఇది, వేదార్ధాలని ఎరిగి మరియు సంపూర్ణంగా భగవానుడి భక్తుల దాసత్వంలో మునిగిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ జన్మించిన రోజు ఇది.

శ్రీ అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ (పూర్వాచార్యులలో ఒకరు) ఆచార్య హృదయం 85వ చూర్ణికలో చూపించారు, యోగనిద్ర నుండి భగవానుడిని మేల్కొలపడానికి సుప్రభాతం పాడిన వారు, అతను తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ అని అతను తులసిబ్రుత్యరుడు (ఎమ్పెరుమానుడికి తులసితో సేవ చేయడనికి ఇష్టపడేవాడు) అని పిలుస్తున్నారు. తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ తన తిరుమాలై ప్రబంధంలో “తుళబత్తొణ్డాయ తొల్ సీర్ తొండరడిప్పొడి ఎన్నుం అడియనై” (తులసితో సేవ చేసే సేవకుడు) అని తనను తాను అలా పిలుచుకున్నారు. యోగనిద్ర నుండి భగవానుడిని మేల్కొలిపే ఈ గొప్ప ప్రబంధం తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి.

ఈ ప్రబంధానికి సరళమైన వివరణ మన పూర్వాచార్యుల వ్యాఖ్యానముల సహాయంతో వ్రాయబడింది.

*****

తనియన్లు

తమేవ మత్వా పరవాసుదేవం రంగేశయం రాజవదర్హణీయమ్ |
ప్రాబోధికీం యోకృత సూక్తిమాలాం భక్తాంఘ్రిరేణుం భగవంతమీడే ||

శ్రీవైకుంఠంలో ఒక రాజులా పూజింపబడే పరవాసుదేవుడు, ఆదిశేషునిపై పవళించి ఉన్న, జ్ఞానం వంటి పవిత్రమైన గుణాలను కలిగి ఉన్నపెరియ పెరుమాళ్ని (శ్రీరంగంలో విగ్రహ రూపంలో ఉన్న ఎమ్పెరుమాన్) మేల్కొలిపేందుకు పద్యాల మాలను మనకిచ్చిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ని నేను ప్రశంసిస్తున్నాను.

మణ్డంగుడియెంబర్ మామఱైయోర్
మన్నియశీర్ త్తొండరడిప్పొడి తొన్నగరం
వండు తిణర్ త్త వయల్  తెన్న రంగత్తమ్మానై
పళ్ళి ఉణర్తుం పిరాన్  ఉదిత్త ఊర్

తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ అవతరించిన స్థలము తిరుమణ్డంగుడి అని వేద నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. చుట్టూ తూనీగల సమూహాలతో నిండిన పొలాలు ఉన్న తిరువరంగంలో పవ్వలించి ఉన్న పెరియ పెరుమాళ్ని  మేల్కొలపడం ద్వారా ఆళ్వార్ మనకు ఎంతో సహాయము చేశారు.

*****

మొదటి పాశురము. పెరియ పెరుమాళ్ని మేల్కొలపడానికి పరలోక వాసులు అందరూ శ్రీరంగానికి వస్తారని ఆళ్వార్ తెలియజేస్తున్నారు. దీని నుండి శ్రీమన్నారాయణుడు మాత్రమే ఆరాధింపబడతాడని, మిగతా దేవతలు, స్వర్గలోక నివాసులు, దేవలోక వాసులు అందరూ ఆ ఎమ్పెరుమానుడిని ఆరాధిస్తారని స్పష్టమవుతుంది.

కదిరవన్ కుణదిశై చ్చిగరం వన్దణైందాన్
కనైయిరుళ్ అగన్ఱదు కాలైయం పొళుదాయ్
మదు విరిందొళుగిన మామలర్ ఎల్లాం
వానవర్ అరశర్గళ్ వన్దు వన్దీండి
ఎదిర్ దిశై నిఱైందనర్ ఇవరొడుం పుగుంద
ఇరుంగళిఱ్ఱీట్టముం పిడియొడు మురశుం
అదిర్ దలిళ్ అలై కడల్ పోన్ఱుళదు ఎంగుం
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళియెళుందరుళాయే

తిరువరంగంలో నివసించే ఓ స్వామి! రాత్రి చీకటిని తరిమివేస్తూ తూర్పు కొండల నుండి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు. వెలుతురు రాగానే, వికసిస్తున్న పువ్వులు నుండి తేనె కారుతుంది.  దేవలోక వాసులు మరియు రాజులు మీ దృష్టి అనుగ్రహ ప్రసాదంగా పొందడానికి మొదట మేము వచ్చాము లేదు మేము వచ్చాము అని ప్రస్తావించుకుంటూ ఆలయ దక్షిణ ద్వారం వద్ద పెద్ద సమూహంగా గుమిగూడారు. వారితో పాటు వారి వాహనాలు అయిన మగ ఆడ ఏనుగులు, వివిధ సంగీత వాయిద్యులు కూడా వచ్చారు. నీవు నిద్ర నుండి మేల్కొంటావని చూసి వాళ్ళు ఉత్సాహంగా చప్పట్లు కొడుతుంటే ఆ ధ్వని అన్ని దిశలలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది, సముద్ర అలల నుండి వచ్చే మహాధ్వనిల అనిపిస్తుంది అని వారి వివరిస్తున్నారు.

రెండవ పాశురము. తూర్పు దిక్కు వాసులు వారి దినచర్య మొదలుపెట్టారు. వేకువ రాకను సూచిస్తూ హంసలను మేల్కొలుపుతున్నారు. మీ భక్తుల పట్ల ప్రేమానురాగము చూపించి, నీవు నీ దివ్య నిద్రలో నుండి మేలుకోండి.

కొళుంగొడి ముల్లైయిన్ కొళు మలరణవి
కూరన్దదు కుణతిశై మారుదం ఇదువో
ఎళుందన మలర్  అణై ప్పళ్ళికొళ్ అన్నం
ఈన్బని ననైంద తం ఇరుం శిఱగుదఱి
విళుంగియ ముదలైయిన్ పిలం పురై పేళ్వాయ్
వెళ్ళెయిరుర అదన్ విడత్తినుక్కనుంగి
అళుంగియ ఆనైయిన్ అరుందుయర్కెడుత్త
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళియెళుందరుళాయే

తూర్పు దిక్కు నుండి వస్తున్న గాలి విరిసిన మల్లెల తీగలను మెల్లిగా రాసుకుంటూ వీస్తోంది. ఆ పువ్వుల తల్పంపైన నిద్రిస్తున్న హంసలు, అవి తమ అందమైన రెక్కలపై పడిన సన్నని మంచును వర్షంలా విదిలించుకుంటూ నిద్ర లేస్తున్నాయి. తిరురంగంలో దివ్య నిద్రలో ఉన్న ఓ స్వామీ! గజేంద్రుని కాలును పదునైన విషపూరిత దంతాలతో కొరికి, దాని గుహ లాంటి నోటితో అతని కాలును మ్రింగడానికి ప్రయత్నించిన మొసలిని నీవు వధించి ఏనుగు కష్టాన్ని తీర్చావు. నీవు ఇక మేల్కొని ఇప్పుడు నీ కృపా వర్షాన్ని మాపై కూడా కురిపించాలి. 

మూడవ పాశురము. సూర్యుడు తన కిరణాలతో నక్షత్ర కాంతిని దాచివేస్తున్నాడు. దివ్య చక్రాయుధమును పట్టుకొని ఉన్న భగవానుడి దివ్య హస్తాన్ని ఆరాధించాలని తాను కోరుకుంటున్నానని ఆళ్వార్ వివరిస్తున్నారు.

శుడరొళి పరన్దన శూళ్ దిశై యెల్లాం
తున్నియ తారకై మిన్నొళి శురుఙ్గి
పడరొళి పశుత్తనన్ పనిమది ఇవనో
పాయిరుళ్ అగన్ఱదు పైమ్పొళిల్ కముగిన్
మడలిడై క్కీఱి వణ్ పాళైగళ్  నాఱ
వైకఱై కూరన్దదు మారుదం ఇదువో
అడలొళి తిగళ్ తరు తిగిరియం తొడక్కై
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళియెళున్దరుళాయే

సూర్యుని కిరణాలు ఇప్పుడు అన్ని దిక్కులా వ్యాపించి ఉన్నాయి. దట్టమైన నక్షత్రాల నుండి వచ్చే కాంతి ఇప్పుడు దాగిపోయింది. చల్లని చంద్రుడు కూడా తన కాంతిని కోల్పోయాడు. అంతటా వ్యాపించి ఉండిన చీకటి మటుమాయమయ్యింది. ఉదయాన్నే వక్క చెట్టు ఆకుల గుండా వీస్తున్న గాలి తీపి సువాసనను తనతో పాటు తీసుకువస్తోంది. చేతిలో బలమైన దివ్య చక్రము ఉన్నవాడా! తిరురంగంలో దివ్య విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ఓ స్వామి! నీవు ఇక మేల్కొని నీ కృపా వర్షాన్ని మాపై కురిపించాలి.

నాల్గవ పాశురము. తాను భగవానుడిని ఆనందించనివ్వకుండా అడ్డంకిగా ఉన్న తన శత్రువులను రామావతార సమయంలో నాశనం చేసినట్లుగా హతం చేయడానికి మేల్కోమని, ఆళ్వారు భగవానుడికి విన్నపించుకుంటున్నాడు.

మేట్టిళ మేదిగళ్ తళైవిడుం ఆయర్గళ్
వేయ్ం కుళలోశైయుమ్ విడై మణి క్కురలుమ్
ఈట్టియ ఇశై దిశై పరన్దన వయలుళ్
ఇరిందిన శురుమ్బినం  ఇలంగైయర్ కులత్తై
వాట్టియ వరిశిలై వానవర్ ఏఱే
మాముని వేళ్వియై కాత్తు అవపిరదమ్
ఆట్టియ అడుతిఱళ్ అయోత్తి ఎమ్మరశే
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళియెళున్దరుళాయే

గో బాలురు తమ గేదెలు మేయడానికి వదిలి తమ పిల్లనగ్రోవిని వాయించుకుంటున్నారు, వాటి మెడలో కట్టిన గంటల శబ్దం అన్ని దిక్కులలో వ్యాపించింది. గడ్డిపరకల మీద ఉన్న తూనీగలు కూడా శబ్దం చేయడం ప్రారంభించాయి. ఓ శ్రీ రామా, శత్రువులను చీల్చివేసే సారంగ విల్లు ఉన్నవాడా, అత్యున్నత తత్వమైనవాడా!  రాక్షసులను నాశనం చేసి మా ప్రభువుగా మారినవాడా,  విశ్వామిత్రుడనే ఋషిని తన యాగం సంపన్నము గావించడంలో సహాయం చేసినవాడా, అవబ్రుతస్నానం (దివ్య స్నానం) కావించినవాడా, శత్రువులను నాశనం చేసే బలముగల అయోధ్యకు ప్రభువు అయినవాడా!  తిరువరంగంలో దివ్య నిద్రలో ఉన్నవాడా! నీవు ఇక మేల్కొని నీ కృపా వర్షాన్ని మాపై కురిపించాలి.

ఐదవ పాశురము. తనను ఆరాధించడానికి దేవలోక వాసులు పుష్పాలతో వచ్చాయని ఆళ్వార్ వివరిస్తున్నారు. నీవు నీ సేవకుల మధ్య తేడా చూపవు కాబట్టి, నీవు మేల్కొని అందరి సేవలను స్వీకరించాలి.

 పులంబిన పుట్కళుం పూమ్  పొళిళ్గళిన్ వాయ్
పోయిఱ్ఱు క్కంగుళ్ పుగుందదు పులరి
కలన్దదు కుణదిశై కనై కడలరవం
కళి వణ్డు మిళఱ్ఱియ కలమ్బగన్ పునైన్ద
అలంగళ్ అం తొడైయళ్ కొణ్డు అడియిణై పణివాన్
అమరర్గళ్ పుగున్దనర్ ఆదలిల్ అమ్మా
ఇలంగైయర్ కోన్ వళిపాడు శెయ్ కోయిళ్
ఎంబెరుమాన్ పళ్ళియెళుందరుళాయే

వికసించిన పువ్వులతో నిండిన తోటలలో పక్షులు ఆనందంగా కిలకిలలాడుతున్నాయి. రాత్రి పోయి వేకువ వచ్చింది. తూర్పున ఉన్న మహాసముద్రం యొక్క అలల శబ్దం అన్ని దిక్కుల్లో  వినబడుతుంది. నిన్ను ఆరాధించడానికి, దేవలోక వాసులు పూలదండలతో వచ్చారు, వాటిలో నుండి తుమ్మెదలు తేనె త్రాగాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. లంకాధిపతి అయిన విభీషణునిచే పూజింపబడేవాడా! తిరువరంగంలో దివ్య నిద్రలో ఉన్నవాడా! నీవు ఇక మేల్కొని నీ కృపా వర్షాన్ని మాపై కురిపించాలి. 

ఆరవ పాశురము. మీచే నియమించబడిన దేవలోక సేనాధిపతి అయిన సుబ్రమణ్యుడు, ఇతర దేవలోక వాసులు, వారి భార్యలు, వారి వాహనాలు, వారి అనుచరులతో పాటు వేంచేసారు. వారు నిన్ను ఆరాధించడానికి వచ్చారు, నీవు వారి కోరికలు తీర్చాలి కాబట్టి, నీవు ఇక మేల్కొని నీ కృపా వర్షాన్ని వారిపై కూడా కురిపించాలి.

ఇరవియర్ మణి నెడుం తేరొడుం ఇవరో
ఇఱైయవర్ పదినొరు విడైయరుమివరో
మరువియ మయలినన్ అరుముగనివనో
మరుదరుమ్ వశుక్కళుమ్ వన్దువన్దు ఈణ్డి
పురవియోడు ఆడలుమ్ పాడలుమ్ తేరుమ్
కుమర తణ్డమ్ పుగున్దు ఈణ్డియ వెళ్ళమ్
అరువరై అణైయ నిన్ కోయిల్ మున్నివరో
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళియెళుందరుళాయే

పన్నెండు ఆదిత్యులు (సూర్య దేవతలు) వారి రథాలలో వేంచేసారు. ఈ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే పదకొండు రుద్రులు కూడా వేంచేసారు. ఆరు ముఖాలున్న సుబ్రమణ్యుడు తన నెమలి వాహనంలో వేంచేసారు. నలభై తొమ్మిది మరుతులు మరియు ఎనిమిది వాసులు [ఇతర దేవలోక వాసులు] మీ దర్శనము కోసం వరుసలో తను ముందని కాదు తాను ముందని గొడవపడుతున్నారు. ఒకరికొకరు దగ్గరగా నిలబడి, వారి రథాలపై, గుర్రాలపై దేవతలందరూ పాడుతూ నృత్యం చేస్తున్నారు. మీ దృష్థి పడేలా, సుబ్రమణ్యునితో సహా దేవతలందరూ తిరువరంగం ముందు సమావేశమయ్యారు, ఇది ఒక విశాల పర్వతంలా కనిపిస్తుంది. తిరువరంగంలో దివ్య నిద్రలో ఉన్నవాడా! నీవు ఇక మేల్కొని నీ దయా వర్షాన్ని మాపై కురిపించాలి.

ఏడవ పాశురము. దేవతలందరితో పాటు ఇంద్రుడు మరియు సప్త ఋషులు ఆకాశంలో సమావేశమై మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తున్నారని ఆళ్వార్ వివరిస్తున్నారు. నీవు నీ దివ్య నిద్ర నుండి మేల్కొని వారికి మీరు దర్శనము ఇవ్వాలి.

అన్దరత్తమరర్ గళ్ కూట్టంగళ్ ఇవైయో
అరున్దవ మునివరుం మరుదరుం ఇవరో
ఇన్దిరన్ ఆనైయుమ్ తానుమ్ వన్దివనో
ఎమ్పెరుమాన్ ఉన్ కోయిలిన్ వాశల్
శున్దరర్ నెరుక్క విచ్చాదరర్ నూక్క
ఇయక్కరుమ్  మయంగినర్ తిరువడితొళువాన్
అన్దరం పార్ యిడమిల్లై మత్తిదువో
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళియెళుందరుళాయే.

ఓ ప్రభూ! ఇంద్రుడు తన ఐరావతం మీద వచ్చి మీ ఆలయ ప్రవేశద్వారం వద్ద వేచి ఉన్నాడు. ఇంకా, వారి అనుచరులతో పాటు స్వర్గం నుండి వచ్చిన స్వర్గలోక వాసులు, సనకాదులు, మరుతులు, వారి అనుచరులు, యక్షులు, గాంధర్వులు,  విద్యాధరులు అందరూ వచ్చి ఆకాశంలో ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ నిలబడి ఉన్నారు. మీ దివ్య పాదాలను ఆరాధించాలన్న మైకంతో వారందరూ వేచి ఉన్నారు. ఓ స్వామి, తిరువరంగంలో దివ్య నిద్రలో ఉన్న ఓ భగవాన్! దయచేసి మేల్కొని నీ కృపా వర్షాన్ని మాపైన కురిపించండి. 

ఎనిమిదవ పాశురము: నిన్ను ఆరాధించడానికి అత్యంత సముచితమైన ప్రాతఃకాల సమయం ఆసన్నమైనది. నువ్వు తప్ప వేరే కోరిక లేని ఋషులు, నిన్ను ఆరాధించడానికి అవసరమైన సామగ్రితో వేంచేసారు. కాబట్టి, దయచేసి దివ్య నిద్ర నుండి మేల్కొని వారికి దర్శనము ఇవ్వండి.

వంబవిళ్ వానవర్ వాయుఱై వళఙ్గ
మానిదికపిలై ఒణ్ కణ్ణాడిముదలా
ఎమ్పెరుమాన్ పడిమైక్కలం కాణ్డర్కు
ఏఱ్పనవాయిన కొణ్డు నన్ మునివర్
తుంబురు నారదర్ పుగున్దనర్ ఇవరో
తోన్ఱినన్ ఇరవియుం తులంగు ఒళి పరప్పి
అంబరతలత్తు నిన్ఱు అగల్ కిన్ఱదు యిరుళ్ పోయ్
అరంగత్తమ్మా పళ్ళియెళుందరుళాయే

ఓ స్వామీ, నా నాథా! ప్రముఖ ఋషులు, తంబురు మరియు నారద మహర్షి, సువాసనగల స్వర్గంలో నివసించే దేవతలు, కామధేనువు నీ తిరువారాధనం చేయడానికి అవసరమైన దివ్య పత్రాలు, సంపద, అద్దం మొదలైన వస్తువులతో వచ్చారు. చీకటి తొలగి సూర్య కిరణాలు అన్ని ప్రదేశాలలో వ్యాపిస్తున్నాయి. తిరువరంగంలో దివ్య నిద్రలో ఉన్నవాడా! నీవు ఇక మేల్కొని నీ కృపా వర్షాన్ని మాపైకూడా కురిపించండి.

తొమ్మిదవ పాశురము. ప్రముఖ సంగీతకారులు మరియు నృత్యకారులు మిమ్మల్ని మేల్కొలిపి  మీకు సేవలను అందించడానికి సమావేశమయ్యారు. నిద్రనుండి మేల్కొని వారి సేవలను స్వీకరించమని ఆళ్వారు భగవానుడికి విన్నపిస్తున్నారు.

ఏదమిళ్ తణ్ణుమై ఎక్కం మత్తళి
యాళ్ కుళల్ ముళువమోడు ఇశై దిశై కెళుమి
కీదంగళ్ పాడినర్ కిన్నరర్ గరుడర్ గళ్
కన్దరువర్ అవర్ కంగులుళ్ ఎల్లాం
మాదవర్ వానవర్ శారణర్ ఇయక్కర్
శిత్తరుం మయంగినర్ తిరువడిత్తొళువాన్
ఆదలిల్ అవర్కు నాళ్ ఓలక్కమరుళ
అరంగత్తమ్మా పళ్ళియెళుందరుళాయే

కిన్నరులు, గరుడలు, గంధర్వులు తదితర అనేక దేవలోక వాసులు ఎక్కం, మత్తళి, వీణ, మురళి మొదలైన వివిధ సంగీత వాయిద్యాలతో వాయిస్తున్నారు, ఆ సంగీతము అన్ని దిక్కులలో  వ్యాపించి ఉంది. కొందరు రాత్రంతా ఇక్కడే ఉన్నారు, మరి కొందరు వేకువజాము వచ్చారు. ప్రముఖ ఋషులు, దేవతలు, చారణులు, యక్షులు, సిద్ధులు అందరూ మీ దివ్య పాదాలను ఆరాధించడానికి వచ్చారు. తిరువరంగంలో దైవిక యోగ నిద్రలో ఉన్న ఓ ప్రభూ! దయచేసి మేల్కొని మీ దయను మాపై చూపడండి. మీ విశాలమైన సభలో వారికి స్థానమివ్వండి.

పదవ పాశురము. మొదటి తొమ్మిదిపాశురము లో, ఆళ్వార్ తన కృపను ఇతరులపై కురిపించమని భగవానుడిని ప్రార్థించారు. ఈ పాసురములో, పెరియ పెరుమాళ్ తప్ప వేరే ఏ ఇతరిని ఎరుగని ఆళ్వార్ భగవానుడి కృపను తనపై కురిపించమని విన్నపిస్తున్నారు,  .

కడిమలర్ కమలంగళ్ మలర్ న్దనయివయో
కదిరవన్ కనైకడల్ ముళైత్తననివనో
తుడియిడై యార్ శురి కుళల్ పిళిందు ఉదఱి
తుగిల్ ఉడుత్తు ఏఱినర్ శూళ్ పునల్ అరంగా
తొడై ఒత్త తుళవముం కూడైయుం పొలిన్దు
తోన్ఱియ తోళ్ తొండరడిప్పొడి యెన్నుం
అడియనై| అడియనెన్ఱు అరుళి ఉన్నడియార్కు
ఆళ్ పడుత్తాయ్ పళ్ళియెళుందరుళాయే

పవిత్రమైన దివ్య కావేరి చుట్టూ ప్రవహిస్తున్న తిరురంగంలో దివ్య నిద్రలో ఉన్న ఓ శ్రీరంగనాథ!  మహాసముద్రము నుండి పైకి ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని చూస్తూ సువాసనగల తామర పువ్వులు వికసించాయి. సన్నని నడుమున్న స్త్రీలు నదిలో స్నానం చేసిన తరువాత , వారి వస్త్రాలను ఆరబెట్టి, నవీన వస్త్రలతో గట్టుకి చేరుకున్నారు. తేజస్సుగల భుజాలతో తుళసి దండలు కలిగిన బుట్టను పట్టుకొని ఉన్న తొండరడిప్పొడి అని పిలువబడే ఈ సేవకుడిని స్వీకరించండి, దయచేసి మీ సేవకుడిగా మరియు మీ సేవకులకు సేవకుడిగా నన్ను స్వీకరించండి. ఈ కారణం కోసమే నీవు నీ దివ్య నిద్ర నుండి మేల్కొని నాపైన నీ కృపా వర్షాని కురిపించాలి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

హిందీలో : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruppalliyezhuchchi-simple/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:


శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ముదలాయిరము

నమ్మాళ్వార్ - మధురకవి

నమ్మాళ్వార్ – మధురకవి  ఆళ్వార్

శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 26వ పాసురంలో కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు యొక్క గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు.

వాయ్ త్త తిరుమందిరత్తిన్ మద్దిమమాం పదంపోల్

శీర్ త్త మధురకవి శెయ్  కలైయై – ఆర్త పుగళ్

ఆరియర్గళ్ తాంగళ్ అరుళిచ్చెయళ్ నడువే

శేర్విత్తార్ తార్పరియం తేర్ న్దు

తిరుమంత్రం అని కూడా పిలువబడే అష్టాక్షరము, పదాలు మరియు అర్థ పరంగా పూర్ణత కలిగి ఉన్నది, మధ్యలోని ‘నమః’ పదం విశిష్థతమైనది. మధురకవి ఆళ్వారుల అద్భుతమైన కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబుకి అదే విశిష్థతను వెలికితీస్తుంది. దీని అర్ధాలని అనుసందానము చేసుకుని, గౌరవనీయమైన మన పూర్వాచార్యలు దీనిని అరుళిచ్చెయల్ (4000 పాసురముల దివ్యప్రబంధము) లో చేర్చారు, కాబట్టి మిగిలిన వాటితో పాటు ఇది కూడా పఠించబడుతుంది.

మధురకవి ఆళ్వారులు నమ్మాళ్వార్ తప్ప వేరే ఇతర ఏ దేవున్నిఎరుగరు. వారు రచించిన గొప్ప ప్రబంధం  ఈ కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు. ఈ ప్రబంధం ఆచార్యులు (గురువు) భగవంతునితో సమామనమనే మన సాంప్రదాయ ముఖ్య సూత్రాన్ని తెలియజేస్తుంది. నమ్మాళ్వార్ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేసే ఈ ప్రబంధం, మన సాంప్రదాయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన విశిష్టత కలిగి ఉంది. 

ఈ ప్రబంధం యొక్క సరళమైన అనువాదం మన పూర్వాచార్యుల వ్యాఖ్యానం సహాయంతో వ్రాయబడింది.

*****

తనియన్లు

అవిదిత విషయాంతరః శఠారేః ఉపనిషదాం ఉపగానమాత్ర భోగః |
అపి చ గుణవశాత్ తదేక శేషీ మధురకవి హృదయే మమావిరస్తు ||

మధురకవి ఆళ్వార్ నా యొక్క హృదయంలో నిలిచి ఉండాలి – నమ్మాళ్వార్ తప్ప మరెవరినీ ఎరుగనివాడు, నమ్మాళ్వారుల దివ్య సంకీర్తనల గొప్పతనాన్ని పాడటం అతనికి ఆనందాన్ని ఇస్తున్నట్లు భావించినవాడు, నిరంతరము నమ్మాళ్వారి గుణాలలో మునిగి ఉండి వారినే స్వామిగా భావించినవాడు.

వేరొన్ఱుం నాన్ అఱియేన్ వేదం తమిళ్ సెయ్ద

మాఱన్ శడగోపన్ వణ్ కురుగూర్ ఎంగళ్

వాళ్వాం ఎన్రేత్తుం మధురకవియార్ ఎమ్మై

ఆళ్వార్ అవరే అరణ్

“అందమైన కురుగుర్ నాయకుడైన నమ్మాళ్వార్,  వేదార్ధాలను కరుణతో తమిళం వల్లించినవారు, మనందరినీ ఉద్ధరించగల సామర్థ్యం కలిగిన నమ్మాళ్వార్ తప్ప నేనేమీ ఎరుగను” అని మధురవ ఆళ్వార్ మాత్రమే అన్నారు. మనలాంటి ప్రపన్నులకు (శరణాగతులు) వారు ఆశ్రితులు.

*****

మొదటి పాశురము. నమ్మాళ్వార్ గురించి పాడటం ప్రారంభించిన మధురకవి ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్కు చాలా ప్రియమైన శ్రీ కృష్ణుని అనుభవము పొందుతున్నారు.

కణ్ణినుణ్ చిఱు త్తాంబినాల్

కట్టుణ్ణ ప్పణ్ణియ పెరుమాయన్ ఎన్నపనిల్

నణ్ణి త్తెంకురుకూర్ నంబి ఎన్ఱక్కాల్

అణ్ణిక్కుం అముతూఱుం ఎన్నావుక్కే

శ్రీ కృష్ణుడు, నా స్వామి మరియు అత్యున్నతమైన తత్వము. తనను తాను యశోదమ్మ చేత సన్నని చిన్న చిన్న తాడు ముక్కలతో కట్టివేయబడ్డాడు. ఆ ఎమ్పెరుమానుడికి బదులుగా, దక్షిణ దిశలో ఉన్న తిరుక్కురుగుర్ నాయకుడైన నమ్మాళ్వార్ నామాన్ని పఠించడం నా నోటికి అత్యంత తీపికరమైన తేనెలాంటిది.

రెండవ పాశురము. మధురకవి ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్ యొక్క పాశురములు మాత్రమే అతనికి చాలా తీపిగా ఉన్నాయని, వాటిని మాత్రమే పదేపదే పఠించడం ద్వారా తాను నిలిచి ఉన్నారని వివరిస్తున్నారు.

నావినాల్ నవిఱ్ఱు ఇన్ బం ఎయ్ తినేన్

మేవినేన్ అవన్ పొన్నడి మెయ్ మ్మైయే

దేవు మఱ్ఱరియేన్ కురుకూర్ నంబి

 పావిన్ ఇన్నిసై పాడి త్తిరివనే

నా నోటితో ఆళ్వార్ యొక్క పాశురములను పఠించడం ద్వారా నేను అమితానందాన్ని పొందుతున్నాను. నేను వారి దివ్య చరణాల వద్ద శరణాగతి చేశాను. శుభ లక్షణాలతో సంపూర్ణమైన ఆళ్వార్, తిరుక్కురుగుర్ నాయకుడైన ఆళ్వార్ తప్ప వేరే దేవుడి గురించి నాకు తెలియదు. నేను సంగీతాన్ని జత చేసి ఆళ్వార్ పాశురములను పాడుతూ పల దేశాలకు వెళతాను.

మూడవ పాశురము. నమ్మాళ్వారి సేవకుడై నందున భగవానుడు తనకు ఎలా దర్శనము ఇచ్చాడో వివరిస్తున్నారు.

తిరితంతాగిలుం దేవపిరానుడై

కరియకోల త్తిరువురు కాణ్బన్ నాన్

పెరియ వణ్ కురుకూర్ నగర్ నంబిక్కు

ఆళురియనాయ్ అడియేన్ పెఱ్ఱ నన్మైయే

సంపూర్ణంగా ఆళ్వార్ సేవకుడిగా ఉన్న నేను ఒకానొక సమయాన ఆ స్థానం నుండి తప్పాను.  ఆళ్వార్ చూపించినట్లుగా,  నల్లని వర్ణంలో ఉన్న నిత్యసూరుల నాయకుడైన శ్రీమన్నారయణను నేను చూశాను. గొప్ప తిరుక్కురుగూర్లో అవతరించిన ఆళ్వారుకి నిజమైన దాసుడైన నేను పొందిన ఈ గొప్ప ప్రయోజనాన్ని చూడండి.

నాల్గవ పాశురము. తనపై నమ్మాళ్వార్ కురిపించిన ప్రయోజనాన్ని చూసి, నమ్మాళ్వార్ ఇష్టపడే ప్రతిదాన్ని తానూ ఇష్టపడతానని మధురకవి ఆళ్వార్ తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా, తన దైన్యతను వెల్లడి చేస్తూ నమ్మాళ్వార్ అతన్ని ఎలా స్వీకరించారో తెలుపుతున్నారు.

నన్మైయాల్ మిక్క నాన్మఱైయాళర్గళ్

పున్మైయాగ క్కరుతువర్ ఆతలిల్

అన్నైయాయ్ అత్తనాయ్ ఎన్నై ఆణ్దిడుం తన్మైయాన్

శడకోపన్ ఎన్ నంబియే

వేద పరిజ్ఞానము మరియు ప్రావిణ్యం కలిగి ఉన్నవాళ్ళు, అణగారిన తనానికి నేను ఉదాహరణ కనుక నన్ను విడిచిపెట్టారు. అయినప్పటికీ నమ్మాళ్వార్, నాకు తల్లిగా మరియు తండ్రిగా తన ఆశ్రయంలోకి తీసుకున్నారు. అతను మాత్రమే నాకు స్వామి.

ఐదవ పాశురము. మునుపటి పాశురములో తాను ప్రస్తావించిన తన తక్కువ తనాన్ని వివరిస్తూ, మధురకవి ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్ యొక్క నిష్కారణమైన కృప కారణంగా ఇప్పుడు తాను  సరిదిద్దబడ్డాడు అని తెలియజేస్తున్నారు, వారికి కృతజ్ఞతలు.

నంబినేన్ పిఱర్ నంపొరుళ్ తన్నైయుం
నంబినేన్ మడవారైయుం మున్నెలామ్
శెమ్బొన్మాడ,తిరుక్కురుగూర్ నమ్బిక్కు
అన్బనాయ్,అడియేన్ శదిర్తేనిన్ఱే

నా గత జీవితములో, నేను ఇతరుల సంపదను మరియు స్త్రీలను కోరుకునేవాడిని. ఏదేమైనా ఇప్పుడు నేను నమ్మాళ్వార్ చేత సరిదిద్దబడి ఘనతను పొందాను, వారికి దాసునిగా మారాను. అటువంటి నమ్మాళ్వారులు సువర్ణ భవనాలు కలిగిన తిరుక్కురుగూరుకి నాయకుడు.

ఆరవ పాశురము. “మీరు ఇంత గొప్పతనాన్ని ఎలా పొందారు?” అని అడిగినప్పుడు అతను నమ్మాళ్వార్ కృప వల్ల దాన్ని సాధించారని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ స్థాయి నుండి దిగజారే అవకాశమే లేదు.

ఇన్ఱు తొట్టుం ఎళుమైయుం ఎంపిరాన్

నిన్ఱు తన్ పుగళ్ ఏత్త అరుళినాన్

కున్ఱమాడ త్తిరుక్కురుకూర్ నంబి

ఎన్ఱుం ఎన్నై ఇగళ్విలన్ కాణ్మినే

తిరుక్కురుగూర్ నాయకుడిగా, నా స్వామి నమ్మాళ్వార్ వారి కృపా వర్షమును నాపై కురిపించి వారిని స్తుతించి పాడేలా చేశారు. వారు నన్నేన్నటికీ  విడిచిపెట్టరని మీరు గమనించవచ్చు.

ఏడవ పాశురము. మధురకవి ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్ చేత  అనుగ్రహింపబడిన తరువాత, అతను నమ్మాళ్వార్ గురించి తెలియక బాధపడుతున్న వారందరికీ ఆళ్వార్ యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరించి వారి కృపకు పాతృలను జేసి ఉద్ధారపడేలా చేస్తాను అని తెలియజేస్తున్నారు.  

కణ్దు కొణ్దు ఎన్నై కారిమాఱప్పిరాన్

పణ్దై వల్వినై పాఱ్ఱి అరుళినాన్

ఎణ్దిసైయుం అఱియ ఇయంబుగేన్

ఒణ్దమిళ్ శటకోపన్ అరుళైయే

పొర్కారి కుమారుడైన నమ్మాళ్వారిని కారిమాఱన్ అని కూడా పిలుస్తారు. వారి కృపా వర్షాన్ని తనపై కురిపించి నన్ను వారి సేవలోకి తీసుకున్నారు. అనాది కాలం నుండి మూట కట్టుకున్న నా పాపాలన్నింటినీ వారు తొలగించారు. అద్భుతమైన తమిళ పాసురములను వల్లించిన ఆళ్వార్ యొక్క దయను కీర్తిని నేను అష్ట దిక్కులలోని ప్రజలకు వివరిస్తాను.

ఎనిమిదవ పాశురము. ఈ పాసురంలో ఎమ్పెరుమాన్ కృప కంటే ఆళ్వార్ యొక్క దయ గొప్పదని వారు వివరిస్తున్నారు. ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క భువత్గీత కంటే ఆళ్వార్ యొక్క తిరువాయ్మొళి చాలా గొప్పదని తెలియజేస్తున్నారు. 

అరుళ్ కొణ్డాడుం అడియవర్ ఇంబుఱ

అరుళినాన్ అవ్వరుమఱైయిన్ పొరుళ్

అరుళ్ కొణ్డు ఆయిరం ఇన్ తమిళ్పాడినాన్

అరుళ్ కణ్డీర్ ఇవ్వులగినిల్ మిక్కతే

భగవంతుని స్తుతించే వారి దాసుల ఆనందం కోసం, వేద సారాంశంగా నమ్మాళ్వార్ వెయ్యి పాసురముల రూపంగా తిరువాయ్మొళిని పాడారు. నమ్మాళ్వార్ యొక్క ఈ దయ అన్నిటికంటే గొప్పది.

తొమ్మిదవ పాశురము. తన యొక్క తక్కువతనాన్ని పట్టించుకోకుండా, భగవత్ దాసుకు దాసునిగా ఉండాలనే  వేద సారాన్ని నమ్మాళ్వార్ తనకు వెల్లడి చేశారని మధురకావి ఆళ్వార్ తెలియజేస్తున్నారు. నేను వారికి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను.

మిక్క వేదియర్ వేదత్తిన్ ఉట్పొరుళ్

నిఱ్కప్పాడి ఎన్ నెంజుళ్ నిఱుత్తినాన్

తక్క సీర్ శటకోపన్ ఎన్నంబిక్కు

ఆళ్ పుక్క కాతల్ అడిమైప్పయన్ అన్ఱే

గొప్ప పండితులు పఠించే వేదముల యొక్క సారాంశాన్ని నా హృదయంలో స్థిరముగా ఉండేలా నమ్మాళ్వార్ గొప్ప దయతో నాకు ఉపదేశించారు. దీని ఫలితంగా వారిని సేవించడంలో ఉన్న ఈ గొప్పతనాన్ని నేను గ్రహించాను.

పదవ పాసురం. ఈ పాసురంలో మధురకవి ఆళ్వార్, తాను తిరిగి చెల్లించలేని అనేక గొప్ప ఉపకారాలు నమ్మాళ్వార్ తనకు చేశారని, వారి దివ్య పాదాల పట్ల అభిమానాన్ని పెంచుకున్నానని తెలియజేస్తున్నారు.

పయన్ అన్ఱాగిలుం పాంగల్లర్ ఆగిలుం

శెయల్ నన్ఱాగ త్తిరుత్తి ప్పణి కొళ్వాన్

కుయిల్ నిన్ఱార్ పొళిల్సూళ్ కురుగూర్ నంబి

ముయల్గిన్ఱేన్ ఉన్ తన్ మొయ్ కళర్కు అన్బైయే

తోటలతో చుట్టుముట్టబడి కోకిల శబ్దాలు ప్రతిధ్వనిస్తున్న తిరుక్కురుగూర్లో నివసించే ఓ నమ్మాళ్వార్! ఏ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా  ఈ భూమిపై ఉన్న ప్రజలను మీ యొక్క ఆచరణ విచారములతో సరిదిద్ది  వారు భగవత్ సేవలో పాల్గొనేలా చేశారు. నేను మీవంటి వారి పట్ల భక్తి అభివృద్ధి అయ్యేలా ప్రయత్నిస్తున్నాను.

పదకొండవ పాశురము. ఈ ప్రబంధాన్ని నేర్చుకొని పఠించేవారు నమ్మాళ్వార్ నియంత్రణలో ఉన్న శ్రీవైకుంఠంలో నివసిస్తారు [చేరుకుంటారు] అని ఈ పాసురములో, మధురకవి ఆళ్వార్ తెలియజేస్తున్నారు. ఇక్కడ సూచించిన అర్ధం ఏమిటంటే, ఆళ్వార్ తిరునగరిలో ఆదినాధుడు (ఆలయంలోని మూల దైవం) మరియు నమ్మాళ్వార్ ఇద్దరూ అక్కడ నాయకులే అయితే, శ్రీవైకుంఠంలో మాత్రం నమ్మాళ్వార్ మాత్రమే నాయకుడు అని వివరిస్తున్నారు.

అంబన్ తన్నై అడైందవర్క్ కెల్లాం

అన్బన్ తెన్కురుకూర్ నగర్ నంబిక్కు

అన్బనాయ్ మధురకవి సొన్న సొల్

నంబువార్ పది వైకుందం కాణ్మినే

ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ప్రేమ చూపేవాడు భగవానుడు (ముఖ్యంగా తన సేవకుల పట్ల).  భగవానుడి యొక్క అటువంటి దాసుల పట్ల ఆప్యాయత చూపించేవాడు నమ్మాళ్వార్. అటువంటి నమ్మాళ్వార్ పట్ల ఆప్యాయత ఉన్నవాడిని నేను (మధురకవి ఆళ్వార్). నేను భక్తితో పాడిన ఈ పాశురములను పఠించే వారు శ్రీవైకుంఠానికి చేరుకుని అక్కడ నివసిస్తారు అని తెలియజేస్తున్నారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

హిందీలో : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/kanninun-chiruth-thambu-simple/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thirunedunthANdakam – 15

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous – 14 – muLaikkadhirai

Introduction

Previous pAsuram talked about how she recovered consciousness as she heard the parrot saying the divine names , and thanked the parrot and appreciated it. In this pAsuram – improving from the stage of only listening to the divine names from the parrot, she herself said the divine names and sang them along with playing the veeNA instrument. As she touched the veeNA when singing, it reminded her about her singing about the nature of herself and of Himself using the veeNA, when they were together earlier. Through that veeNA she visualized His divine body, and imagining the veeNA to be Him, she did with veeNA what she would do when she is together with Him. Mother is getting afraid thinking ‘what is going to befall her when she realizes that this is only a veeNA and not Him’.

kalluyarndha nedu madhiL sUzh kachchi mEya
kaLirenRum kadaRkidantha kaniye! enRum
alliyampU malarp poygaip pazhana vEli
aNiyazhundhUr ninRugandha ammAn enRum
solluyarndha nedu veeNai mulai mEl thAngith
thUmuRuval nagai iRaiyE thOnRa nakku
mel viralgaL sivappeydhath thadavi AngE
menkiLi pOl miga mizhaRRum en pEdhaiyE.
15

Word by word meaning

kal uyarndha nedu madhiL sUzh – Constructed using rocks, and surrounded by big towering walls,

kachchi mEya – being present in such kAncheepuram’s thiruppAdagam
kaLiRu enRum – O emperumAn who is like a must elephant, and,
kadal kidandha kaniyE enRum – who is like a fruit sleeping in the divine ocean of milk, and,
ammAn enRum – who is the lord
ninRu ugandha – who is happy standing in
aNi azhundhUr – the beautiful dhivya dhESam thiruvazhundhUr
alli am pU malar poygai – that is having ponds with beautiful and fragrant flowers pregnant with pollen, and
pazhanam – agricultural fields,
vEli – as the surrounding fences, (saying these),
thAngi – propping
mulai mEl – upon her breast
veeNai – the veeNA instrument that is
sol uyarndha – high in tone
nedu – long in harmonic range,
thU muRuval – she with pure smile,
nagai – and with her well set teeth
iRaiyE thOnRa – being visible a little,
nakku – is laughing, and
thadavi – caressing the veeNA,
mel viralgaL – (that her) thin fingers,
sivappu eydha – become reddish,
AngE – and after that,
en pEdhai – my daughter,
men kiLi pOl – like a small parrot,
miga mizhaRRum – makes melodies in many ways.

vyAkyAnam

kal uyarndha, etc.- Divine name is helpful when in danger, it helps revive, and is also enjoyable. In pAsuram 13, she talked about it being helpful; in pAsuram 14 about how it is helping revive oneself. In this pAsuram she is talking about its enjoyability.

kal … – Qualities of the surrounding wall shows the greatness of the elephant being protected inside. Is it possible to be caring when in separation? It is not of concern whether she is with Him or separated. Her true nature is to care for Him. The ever-present greatness of a devotee is to create greatness for the master. The wall is having such height that it is not possible for the enemies to get in, and at the same time it is having enough space inside for the free movement of the elephant inside.

kachchi mEya kaLiRu – (elephant) is the lord pANdava thUdhan inside the dhivya dhESam of thiruppAdagam. He is sitting inside like a must elephant because like the elephant He too is ever-refreshing even if seeing Him all the time, and having the independence that cannot be controlled by anyone. Even though it is said that He is dictated by sEnai mudhaliyAr and periya thiruvadi, they are doing so based on His wishes and as a service to Him, and not as His masters.

He who is lovable by everyone is not showing His face to me who loves Him. He who does not have any one to control if He loves me, is One who is not showing His face to me – laments parakAla nAyaki.

kadal kidantha kaniyE enRum – This is talking about the place of incarnation of this elephant. She says – Oh You who are sweet like a ripe fruit lying down in the divine ocean of milk that is unreachable for the adversaries! Fruit is eagerly eatable, and gets destroyed when it does not find anyone to eat it. Likewise, He too searches for anyone who would enjoy Him, and He would be lost when not getting anyone to enjoy Him.

Oh He who looks for devotees to enjoy Him, is not showing His face to me!

alliyampU … – She is talking about the place where that elephant is standing, having roamed around independently. The place (thiruvazhundhUr) that is surrounded by ponds and water bodies having flowers that are pregnant with pollen, fragrant, and beautiful. Place that is hard for enemies to reach (as the ponds would attract such people towards themselves and prevent them going to emperumAn), and for the amicable ones it removes their fatigue.

ninRugandha – Standing so that the people of the world can surrender to Him, and if they get involved in the beauty of His standing there, and in His qualities that are the reason for that beauty, and so go to Him, then He would be the one happy about it. He becomes one who wished to reach them, and being happy for reaching them. Getting an AthmA to reach Him is His gain.

ninRugandha – As the reason for His standing becomes fruitful, He is being happy. Reason for that is the following.

ammAn enRum – Since He is the owner, He is the One who makes the efforts, and (after attaining the property), He is the one who becomes happy as well. The lordship of the lord got fulfilled in these dhivyadhESams (not in paramapadham, since He got them after coming here and standing). The jeevas who are subservient get their subservience fulfilled in these dhivya dhESams only, is how thirumangai AzhvAr thinks about this. The way thirumazhishaip pirAn enjoyed in ‘ninRadhu endhai Uragaththu irundhadhu endhai pAdagaththu anRu vehkaNaik kidandhadhu ennilAdha munnelAm [thiruchchandha viruththam – 64]’, this parakAla nAyaki is enjoying these three dhivya dhEsams in this thirunedunthANdakam.

solluyarndha nedu veeNai – volume being more, and music being lengthy in this compared to regular veeNA or flute; music being lengthy is about the individual letters of the song melting and only the music is present; Or,

nedu veeNai – being memorable for a long time for those who heard it and they would say ‘that, that song’.

veeNai mulai mEl thAngi – As she touched the veeNA, she saw in front of her eyes how the veeNA was played with the song that announced about the sweetness of herself and the sweetness of emperumAn when her hero that is emperumAn was with her earlier; and she saw directly in her mind the hand that caresses it, and saw the shoulder that holds that hand, and saw in her mind the divine body of that shoulder, and like embracing Him in her chest when together with Him, she embraced the veeNA by her chest.

Is it possible to think of this veeNA as emperumAn? As said in ‘gruheethvA prEkShamANA sA Bharthu: karaviBhUshaNam | BharthAramiva samprApthA jAnakee mudhithA Abhavath [SrI rAmAyaNam – sundhara kaNdam – 36-4]’ (seethA took (from hanuman) the ring that decorated her husband and became happy as if her husband himself came), seethA pirAtti enjoyed as if that ring itself is perumAL, and enjoyed like she saw perumAL Himself.

This SlOka is described now.

gRheethvA” – getting it, she started seeing it with great interest as if seeing relatives who had gone abroad; “prEkShamANA” – was seeing it without taking her eyes off of it. “sA” – she who was afraid upon seeing hanuman thinking that it is rAvaNan who has come, is now enjoying with interest; “Bharthu: kara viBhUshaNam” – (saw the) ring which pressed against her fingers when she had joined hands with Him; or, when He and She were together, due to excess of enjoyment would love-quarrel and not see each other’s face; the ring that got them back together then; that is –looking straight at each other and talking would be wished by them; but since there would be no body else there to get them back together, perumAL would remove the ring from His hand and let it fall on the floor; at that time He would instigate Her to say “oh, see you have let the ring fall down” and so create a conversation – it is that ring; so it is said as one that got them together; “BharthAramiva samprApthA” – as She got the divine ring from hanuman, She thought about perumAL; then about the shoulder that the ring belongs to, and the form that the shoulder belongs to; like embracing Him when He is present, she hugged the ring; “BharthAramiva” – she thought of it as perumAL Himself; seeing that in his mind, he (vAlmiki maharishi) says ‘like husband’. “jAnakee mudhithA aBhavath” – Divine daughter of king janaka got happiness; what would be the consequence (when she realizes it is just the ring [not SrI rAma himself]) – vAlmiki rishi is afraid so.

thAngi – instead of saying ‘kept’, it is saying ‘upheld’ the veeNA – because when together, as said in “apUrvavath vismayam AdhaDhAnaya [sthOthra rathnam – 38]” (She gives amazement like new), when He was immersed in her enjoyability and lost Himself, she took Him in her arms and held Him – thinking about that now, thinking of veeNa as Him, she is holding the veeNa close to her breasts.

thUmuRuval – This is talking about the smile that came due to the happiness of touching emperumAn, and due to the happiness of defeating Him (by her beauty);

nagai iRaiyE thOnRa nakku – laughing with just enough of the row of teeth be visible, and with the smile mentioned earlier, she could not stop with that, and so she laughed opening her mouth further. It is said too as “kAnthasmithA lakShmaNa jAthahAsA [SrI rAmAyaNam – AraNya kANdam – 63-12]” (Hey lakshmaNa, in this rock, together with me, seethA dhEvi being generous (in giving her body to me), having sweet smile, and sitting on all sides of the rock (by quickly changing her position), and getting a big laughter, she addressed you with a lot of words).

mel viralgaL sivappeydhath thadavi – talking about her thinking about putting nail marks in the back of her hero when enjoying together with Him, and so caressing the string of veeNA.

mel viralgaL – the fingers are so delicate , you see!

sivappeydhath thadavi – during the time of union, it would be tolerable when such fingers suffer due to putting nail marks on His back.

sivappeidha – fingers that are naturally red, became even more reddish due to caress.

AngE – meaning for this could be taken as ‘after that’, or ‘in that state’.

men kiLi pOl miga mizhaRRum – spoke very sweetly like a young parrot. Since she has heard the divine names from the mouth of the parrot, the mother is talking about the even better softness and youth of her daughter by saying miga.

miga mizhaRRum – even though she is of young age, is talking like a mature lady when together with Him, it cannot be described by me, says the mother. She laughing at perumAL who lost (in playing game with pirAtti), as said in ‘thvAmaha seethA bahuvAkyajAtham [SrI rAmAyaNam – AraNya kANdam – 63-12] (addressing you lakshmaNa, seethA spoke many words (when playing on top the big rock, like described the same SlOka earlier)), “aren’t we ladies, aren’t we delicate and not have any strength, aren’t you man”, and so on, there is no count of words she talked in this manner, says vAlmeeki maharishi. As said in “nayva mA kinchith abraveeth [SrI rAmAyaNam – ayOdhyA kANdam – 58-35]” (seethA who has never before undergone suffering, and who is a famous princess, did not say any word to me, but was crying due to the sorrow (that happened to Her husband) (says sumandhrA to dhaSarathA after leaving them in the forest), as she could only express Her feeling with tears at that time, now at this time of enjoying the sweetness of enjoyment, losing the state of holding together Her divine mind, showing Her victory, she talks like a mature lady.

en pEdhaiyE – Where did this little girl, who was born from my stomach, learn all these? At this young age, where did she learn the mature ways of exchanging loving words? Her age, and time are not enough to teach her these. It must be Him. emperumAn holding the big world in His small stomach is His smartness of doing the impossible (aGatithaGatanA sAmarThyam]. Another such smartness is being a vibhu (all-pervading), at the same time being present with His full form inside AthmA that is the smallest particle. This smartness of changing this girl like this is beyond those smartness! – says the surprised mother.

men kiLi – en pEdhaiyE – youth by age, and maturity by speech, how are these both present in the same person!

===========

Translation by raghurAm SrInivAsa dhAsan.

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi nURRandhAdhi – 59 – nIrAgi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Essence of thiruvAimozhi 6.9

Introduction

In this pAsuram, mAmunigaL is following AzhwAr’s pAsurams of calling out to emperumAn which will make those who hear that to melt and is mercifully explaining it.

How is that done? Seeing that the gatakas (connectors) are unable to walk and remain where they are, even after hearing his sorrowful cry, AzhwAr became determined thinking “If these ignorant birds become so affected by my situation, if the omniscient bhagavAn hears this, he will be unable to bear this and will immediately come and show his face” and cried out loudly so to disturb his presence in paramapadham. mAmunigaL mercifully explains this principle explained in “nIrAy nilanAy” starting with “nIrAgik kEttavargaL nenjazhiya“.

pAsuram

nIrAgik kEttavargaL nenjazhiya mAlukkum
ErAr visumbil irupparidhA ArAdha
kAdhaludan kUppitta kArimARan sollai
OdhidavE uyyum ulagu

Listen

 

word-by-word meanings

kEttavargaL nenju – the hearts of those who heard
nIr Agi azhiya – to melt and become destroyed
mAlukkum – for sarvESvaran
ErAr visumbil iruppu aridhA – to not let him remain in the beautiful paramapadham
ArAdha kAdhaludan – with unquenchable love
kUppitta – called out
kArimARan sollai – AzhwAr’s SrIsUkthi (divine words)
OdhidavE – as they are recited
ulagu uyyum – world will be uplifted

Simple Translation

AzhwAr’s divine words, where he called out with unquenchable love to not let sarvESvaran remain in the beautiful paramapadham, caused the hearts of those who heard those words to melt and become destroyed. As those divine words are recited, the world will be uplifted.

Highlights from vyAkyAnam

 • nIrAgik kEttavargaL – To destroy the hearts of those who heard. Irrespective of being insentient, slightly sentient or the super-sentient, everyone becomes melted and loses his/her existence. To melt the dolls, birds and bhagavAn, and have their hearts broken.
 • mAlukkum ErAr visumbil iruppu aridhA – To make the presence of sarvESvaran in the beautiful paramapadham untenable; to make the presence in the supreme sky, untenable.
 • ArAdha kAdhaludan kUppitta – As said in SrI rAmAyaNam AraNya kANdam 52.10 “krOSanthIm rAma rAmEthi” (sIthAp pirAtti cried out “rAma rAma”), called out with insatiable love. That is, as cried out with sorrow in “vArAy” (should come) [1st pAsuram], “nadavAy” (should walk towards me) [2nd pAsuram], “oru nAL kANa vArAy” (You should appear to be seen by me) [4th pAsuram], “oLippAyO” (Why are you hiding?) [5th pAsuram], “aruLAyE” (Will you show your mercy) [7th pAsuram], “innam keduppAyO” (Are you planning to torment me even now?) [8th pAsuram], “thaLarvEnO” (should I suffer due to not acquiring the experience?) [9th pAsuram], “thirivEnO” (Will I grieve?) [6th pAsuram], “kuRugAdhO” (Will it happen soon?) [9th pAsuram], “siRu kAlaththai uRumO? andhO!” (Alas!If analysed, it is not a match for being a servitor to you only and enjoying that servitude even if attained for a small fraction of time, without a repeat experience) [10th pAsuram].
 • ArAdha kAdhaludan kUppitta kArimARan sollai – The divine words of AzhwAr who has royal birth, who showed the sorrow due to great love.
 • OdhidavE uyyum ulagu – As this is recited, the world will be uplifted. That is, the sentient beings in this world will be uplifted.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరుప్పల్లాండు – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ముదలాయిరము

pallandu

శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 19వ పాశురములో తిరుప్పల్లాండు యొక్క గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు.

కోదిలవామ్ ఆళవార్గళ్ కూఱు కలైక్కెల్లాం ఆది తిరుప్పల్లాండు ఆనదువుమ్

వేదత్తుక్కు ఓమ్ ఎన్నుమ్ అదుపోల్ ఉళ్ళదుక్కెళ్ళాం శురుక్కాయ్ తాన్ మంగలం ఆదలాల్

ప్రణవం అన్ని వేదాల యొక్క సారాంశం వలె, తిరుప్పల్లాండు అనేది ఆళ్వారుల అరుళిచ్చెయల్ (దివ్య ప్రబంధాల పఠనం) యొక్క సారాంశం అని మణవాళ మాముణుల దృఢమైన అభిప్రాయం. ఈ కారణంగా అరుళిచ్చెయల్ ప్రారంభంలో తిరుప్పల్లాండు పఠించడం జరుగుతుంది.

పెరియాళ్వార్ పాండియ రాజు ఆస్థానంలో శ్రీమన్నారాయణ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించిన తరువాత, రాజు ఆళ్వార్ ని సత్కరించి ఏనుగు మీద పట్టణం చుట్టూ ఊరేగింపుగా తీసుకొని వెళతారు. ఏనుగుపై ఆళ్వార్ యొక్క ఈ గొప్ప దృశ్యాన్ని వీక్షించడానికి, భగవాన్ గరుడ వాహానంపైన తన దివ్య పత్నులతో పాటు ప్రత్యక్షమౌతాడు. శ్రీవైకుంఠంలో సుఖవంతంగా ఉన్న భగవాన్, సంసారంలోకి దిగి వచ్చాడని భయపడి, పెరియాళ్వార్ భగవానుడిని స్తుతిస్తూ పాశురములు పాడతారు. ఈ పాశురములను తిరుప్పల్లాండు అని పిలుస్తారు. పెరియాళ్వార్ యొక్క ప్రత్యేకమైన గొప్పతనం ఏమిటంటే, భగవానుడిని తాను స్తుతించడమే కాకుండా వారు సంసారులు కూడా భగవానుడిని స్తుతించేలా చేస్తారు.

తిరుప్పల్లాండు యొక్క ఈ సరళమైన అనువాదం పెరియ వాచ్చాన్ పిళ్ళై యొక్క వ్యాఖ్యానం సహాయంతో జరిపబడింది.

తనియన్లు

గురుముఖం అనధీత్య ప్రాహవేదాన్ అశేషాన్ నరపతి పరిక్లుప్తం శుల్కమాదాతు కామః । స్వశురం అమరవన్ధ్యం రంగనాధస్య సాక్షాత్ ద్విజకుల తిలకం తం విష్ణుచిత్తం నమామి॥

పెరియాళ్వారుని విష్ణుచిత్తులు అని కూడా పిలుస్తారు, వీరు గురువుల నుండి జ్ఞానం పొందలేదు కాని పెరుమాళ్ (భగవానుని) చేత జ్ఞానం మరియు భక్తిని అనుగ్రహంగా పొందినవారు. బంగారు నాణేల బహుమానముగా పొంది, ఆ బహుమానాన్ని ఉపయోగించి శ్రీవిల్లిపుత్తూర్లోని ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క ఆలయం మెరుగుపరచాలనే ఉద్దేశ్యంతో మహాపండితులు ఉన్న మధురై రాజైన శ్రీ వల్లభ దేవ రాజసభకు వెళ్ళారు. ఆ రాజసభలో వేదాలను ఉటంకిస్తూ భగవానుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని స్థాపించిన తరువాత ఆ బహుమతిని గెలుచుకుంటారు. అంతేకాకుండా, తన దివ్య కుమార్తె, ఆండాళ్ ని శ్రీ రంగనాథునితో వివాహం గావిస్తారు, నిత్యసూరుల చేత భగవానుని యొక్క మామగారిగా గౌరవించబడతారు. బ్రాహ్మణోత్తముడిగా కీర్తించబడ్డారు. అటువంటి పెరియాళ్వారుకి నేను వందనం చేస్తున్నాను.

మిన్నార్ తడమదిళ్ శూళ్ విల్లిపుత్తూర్ ఎన్ఱు ఒరుకాల్ శొన్నార్ కళఱ్కమలం శూడినోం – మున్నాళ్ కిళియఱుత్తాన్ ఎన్ఱురైత్తోం కీళ్మైయినిల్ సేరుం వళియఱుత్తోం నెంజమే వందు

ఓ హృదయమా! శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ పేరును ప్రస్తావించిన వారి దివ్య తామర లాంటి పాదాలను మనము ధరించెదము, ఆ ప్రదేశం చుట్టూ ఎత్తైన భారీ గోడలు మెరుపులా మెరుస్తాయి, మన తలలపై ఆభరణాలలా ప్రకాశిస్తాయి. రాజుగారి సభకు వెళ్లిన పెరియాళ్వార్ తన వాదనల ద్వారా అక్కడ ఉంచిన బంగారు నాణేల నిధిని ఛేదించి అతని చేతిలో పడేలా జరిగింది, వారి యొక్క చర్యను గుర్తుచేసుకోవడం మరియు మాట్లాడటం ద్వారా మనము అణగారిన స్థితికి చేరకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకుంటాము.

పాణ్దియన్ కొణ్డాడ పట్టర్పిరాన్ వందాన్ ఎన్ఱు ఈణ్డియ శంగం ఎడుత్తూద

వేండియ వేదంగళ్ ఓది విరైందు కిళియఱుత్తాన్ పాదంగళ్ యాముడైయ పత్తు

“మనకు మహోన్నతమైన అస్తిత్వం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని స్థాపించడానికి భట్టర్పిరాన్ వచ్చారు” అని పాండియ రాజైన శ్రీవల్లభ దేవ వారిని ప్రశంసిస్తారు. అతని ఆస్థానంలో ఉన్నవారు విజయానికి చిహ్నంగా శంఖ నాదం మ్రోగిస్తారు. వేదాల నుండి అవసరమైన ప్రమాణాలను అందించడం ద్వారా, పెరియాళ్వార్ [భట్టర్ పిరాన్] శ్రీమన్నారాయణ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని స్థాపిస్తారు. ఇటువంటి పెరియాళ్వార్ యొక్క దివ్య చరణాలు మనకు శరణు.

********

మొదటి పాశురము. ఎమ్పెరుమాన్ని తన సౌందర్యం మరియు ఇతర శుభప్రదమైన గుణాలతో ఈ సంసారంలో చూసిన తరువాత పెరియాళ్వార్, అతనికి ఏ దురదృష్టం సంభవిస్తుందోనని భయపడి, భగవానుడు చిరకాలం ఈ విధంగా గొప్పగా ఉండాలని స్తుతిస్తూ పాశురాలను పాడతాడు.

పల్లాండు పల్లాండు పల్లాయిరత్తాండు పలకోడి నూరాయిరం

మల్లాండ తిణ్ తోళ్ మణివణ్ణా ఉన్ శేవడి  శెవ్వి తిరుక్కాప్పు.

మల్లయోధులను నియంత్రించి వధించగల బలమైన దివ్య భుజాలను కలిగి ఉన్న ఓ ఎమ్పెరుమాన్, మాణిక్యపు వర్ణం కలిగి ఉన్నవాడా! లేత ఎరుపు రంగు గల నీ దివ్య పాదాలకు చిరకాలం రక్షణ ఉండాలి. ఆళ్వార్ మానవుల సమయ ప్రమాణంతో, తరువాత స్వర్గలోక సమయ ప్రమాణంతో, ఆ తరువాత బ్రహ్మ యొక్క సమయ ప్రమాణంతో చివరకు, అనేక బ్రహ్మల సమయ ప్రమాణంతో భగవానుడిని స్తుతించారు.

రెండవ పాశురము. నిత్య విభూతి (పరమపదం) మరియు లీలా విభూతి (సంసారం) రెండింటితో ఉన్నందుకు ఆ అత్యున్నత స్థాయి భగవానుడిని ఆళ్వార్ ప్రశంసిస్తున్నారు.

అడియోమోడుం నిన్నోడుం పిరివిన్ఱి ఆయిరం పల్లాండు

వడివాయ్ నిన్ వలమార్పినిల్ వాళ్ గిన్ఱ మంగైయుం పల్లాండు

వడివార్ శోది వలత్తురైయుం శుడరాళియుం పల్లాండు

పడై పోర్ పుక్కు ముళఙ్గుం అప్పాంచశన్నియముం పల్లాండే. 

నేను సేవకుడను, నీవు యజమాని అన్న మన మధ్య సంబంధం చిరకాలం వర్ధిల్లాలి. ఆభరణాలు, నిత్య యవ్వనముతో ఉన్న అతి సౌందర్యవతి, నీ కుడి ఛాతీపై నివసించే పెరియ పిరాట్టి (శ్రీ మహాలక్ష్మి) చిరకాలం అక్కడే ఉండాలి. నీ కుడి చేతిలో, అద్భుతమైన దివ్య చక్రం చిరకాలం ఉండాలి. మీ ఎడమ చేతిలో, యుద్ధభూమిలో తన ధ్వనితో శత్రువుల హృదయాలను చీల్చివేసే దివ్య శంఖం (పాంచజన్యం) చిరకాలం ఉండాలి. భాగవతులను సూచిస్తూ, ఆళ్వారు ఈ సంసారం గురించి చెబుతున్నారు. పిరాట్టి మరియు దివ్య శంఖ చక్రాల గురించి ప్రస్తావించి, పరమపదం గురించి తెలియజేస్తున్నారు.

మూడవ పాశురము. ఈ పాశురముతో ప్రారంభించి, మూడు పాశురములలో, వారు ఈ సంసార సుఖాసక్తి ఉన్నవారిని, కైవల్యముపై ఆసక్తి ఉన్నవారిని [ఆత్మను అనుభవించుట (మనను తమను తాము ఆస్వాదించుట)] మరియు భగవత్ సేవాసక్తి ఉన్నవారిని తనతో చేరి భగవత్ స్తుతి చేయమని ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ మూడవ పాశురములో, భగవత్ సేవ పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు.

వాళాల్ పట్టు నిన్నీరుళ్లీరేల్ వందు మణ్ణుం మణముం కొణ్మిన్

కూళాళ్ పట్టు నిన్నీర్ కళై ఎంగళ్ కుళువినిల్ పుగదలొట్టోమ్

ఏళాల్ కాలం పళిప్పిలోమ్ నాంగుళ్ ఇరాక్కదర్ వాళ్ ఇలంగై

పాళాళాక ప్పడై పొరుదానుక్కు పల్లాండు కూరుదుమే. 

మీరు దాస్య సంపదపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటే, త్వరగా రండి, భగవానుడి యొక్క ఉత్సవం జరుపుకోవడానికి మట్టిని తవ్వండి, ఏ సేవ అయినా సరే చేయాలని కోరిక ఉండాలి. తిండి పట్ల మాత్రమే ఆసక్తి ఉన్నవారిని మాతో చేరడానికి అనుమతించము. అనేక తరాలుగా, భగవత్ సేవ తప్ప మరేదీ కోరలేదు, దోషరహితంగా ఉన్నాము. లంకలో ఉన్న రాక్షసులపై తన విల్లుతో యుద్ధం చేసిన భగవానుడిని మేము ప్రశంసిస్తున్నాము. ఆయనను స్తుతించడంలో మీరు కూడా మాతో చేరండి.

నాల్గవ పాశురము. ఇందులో, తమ ఆత్మానుభవముపై ఆసక్తి ఉన్నవారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు. భగవత్ సేవలను నిర్వహిస్తున్న వారిని ఆహ్వానించి తృప్తి చెందక, లౌకిక సంపద యందు ఆసక్తి ఉన్నవారిని అలాగే వారి ఆత్మానుభవముపై ఆసక్తి ఉన్నవారిని భగవత్ స్తుతి చేయడంలో చేరాలని వారు ఆశిస్తున్నారు. ఈ రెండింటిలో, లౌకిక సంపద యందు ఆసక్తి ఉన్నవారు, ఏదో ఒక సమయంలో, భగవత్ సేవ చేయాలని కోరుకుంటారు. ఏది ఏమయినప్పటికీ, కైవల్యార్థులు కైవల్య మోక్షం (ఆత్మలు తమను తాము ఆనందించే ప్రదేశం) పొందిన తరువాత వారు దాని నుండి ఎప్పటికీ బయటకు రాలేరు, భగవత్ సేవ ఎన్నటికీ చేయలేరు. అందువల్ల, అతను మొదట వారిని పిలుస్తున్నారు.

ఏడునిలత్తిల్ ఇడువదన్ మున్నం వందు ఎంగళ్ కుళాం పుగుందు

కూడు మనముడైయీర్ కళ్ వరంబొళి వందొల్లై క్కూడుమినో

నాడు నగరముం నన్గరియ నమోనారాయణాయ ఎన్ఱు

పాడు మనముడై పత్తరుళ్లీర్ వందు పల్లాండు కూరుమినే. 

మీరు ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టే ముందు, ఒకవేళ మాతో చేరాలనే కోరిక ఉంటే, ఆత్మను మాత్రమే అనుభవించాలనే సరిహద్దును దాటి మాతో చేరండి. దివ్య అష్టాక్షర మంత్రం (శ్రీమన్నారాయణను ప్రశంసిస్తూ ఎనిమిది అక్షరాలతో కూడిన దివ్య మంత్రం) జపించే భక్తి మీలో ఉంటే దీని ద్వారా గ్రామాల్లో నివసించే సాధారణ జనులు మరియు పట్టణాల్లో నివసించే వారు అందరూ భగవానుడి గురించి తెలుసుకుంటారు. భగవానుడి ప్రశంసించడంలో మాతో చేరండి.

ఐదవ పాశురములో, ఆళ్వార్ ఈ లౌకిక సంపదపై ఆసక్తి ఉన్నవారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు.

 అండక్కులత్తుక్కు అదిపతియాకి అశురర్ ఇరాక్కదరై

ఇండై క్కులత్తై ఎడుత్తు  క్కళైంద ఇరుడీ కేశన్ తనక్కు

తొండక్కులత్తి లుళ్లీర్ వందడి తొళుదు ఆయిరనామం శొల్లి

పండక్కులత్తై తవిర్ న్దు పల్లాండు ప్పల్లాయిరత్తాండు ఎన్మినే

నీవు రాక్షసులను వధించి వారి వంశాన్ని నిర్మూలించే హృషీకేశుని సేవకుల సమూహంలో ఉన్నావు. మీరు కూడా మా సమూహంలో చేరండి, భగవానుని యొక్క దివ్య పాదాలకు నమస్కరించి, వారి యొక్క సహస్ర నామాలను మనస్ఫూర్తిగా స్మరించి, తమ ప్రయోజనాల కోసం భగవానుడిని ప్రార్థించి, ఆ కోరికలు తీరిన తరువాత భగవానుడిని మరచిపోయే ఈ జన్మ చక్రం నుండి బయటపడండి. ఆ భగవానుడిని మళ్లీ మళ్లీ స్తుతించండి.

ఆరవ పాశురము. ఆళ్వారు ఈ మూడు వర్గాల వారిని ఈ విధంగా ఆహ్వానించిన తరువాత, ఆ సమూహం వాళ్ళు వచ్చి అతనితో కలుస్తారు. వీరిలో, భగవానుడికి సేవ చేయాలనుకునే వాళాట్పట్టు పాశురములో (మూడవ పాశురము) ఆహ్వానించబడిన వారిని, వాళ్ళు వారి గుణాలను, సేవలను వివరిస్తారు. ఆళ్వార్ వారిని స్వీకరిస్తారు.

ఎందై తందై తందై తందై తమ్మూత్తప్పన్ ఏళ్ పడికాల్ తొడంగి

వందు వళివళి ఆట్చెయ్ కిన్ఱోం తిరువోణ త్తిరువిళయిల్

అందియం బోదిల్ అరియరువాగి అరియై అళిత్తవనై

వందనైతీర ప్పల్లాండు పల్లాయిరతాండెన్ఱు పాడుదుమే.

ఏడు తరాల నుండి, మా పూర్వీకులు వేదానుసారంగా కైంకర్యం (సేవ) చేస్తున్నారు. అందమైన నరసింహ రూపాన్ని ధరించి తన శత్రువు అయిన హిరాణ్యాక్షుడిని సంహరించిన వాడి కోసం, తన భక్తుని కొరకు ఇవన్నీ తాను చేస్తున్నప్పుడు ఏ రకమైన నిరుత్సాహాన్నైనా తాను అనుభవించి ఉంటే తొలగించడానికి మనము వారిని స్తుతించి పాడదాము.

ఏడవ పాశురము. నాల్గవ పాశురము ఈడు నిలత్తిల్లో ఇంతకుముందు ప్రస్తావించబడిన ఆత్మానుభవము పొందేవారు, అతని వద్దకు వచ్చి వారి గుణాలను వివరిస్తున్న కైవల్యార్థులను ఆళ్వార్ స్వీకరిస్తున్నారు.

తీయిల్ పొలిగిన్ఱ శెంజుడరాళి తిగళ్ తిరుచ్చక్కరత్తిన్

కోయిల్ పొరియాలే ఒత్తుండు నిన్ఱు కుడికుడి యాట్చెయ్ గిన్ఱోమ్

మాయ ప్పొరు పడై వాణనై ఆయిరం తోళుం పొళి కురిది

పాయ, శుళత్తియ ఆళివల్లానుక్కు పల్లాండు కూరుదుమే. 

అగ్ని కంటే ప్రకాశవంతమైన ఎర్రటి తేజస్సు గల చక్రత్తాళ్వారుల (సుదర్శన చక్రము) యొక్క దివ్య చిహ్నాలతో (తమ శరీరాలపై) గుర్తించబడిన తరువాత, వచ్చే తర తరాలు కూడా చిర కాలం నీ కైంకర్యం చేయటానికి వచ్చాము. తన చక్రము తిప్పి బాణాసురుడు అనే రాక్షసుడిని వధించిన ఆ దివ్య సుదర్శన చక్రమును ధరించిన భగవానుడిని మనము స్తుతిద్దాము.

ఎనిమిదవ పాశురము. ఐదవ పాశురము అణ్డక్కులత్తుక్కులో ప్రస్తావించబడిన సంపదను కోరేవారు, భగవాన్ ప్రశంసలు పాడటానికి వచ్చిన ఐశ్వర్యార్థులను ఆళ్వార్ స్వీకరిస్తున్నారు.

నైయ్యిడై నల్లదోర్ శోరుం నియతముం అత్తాణి చ్చేవగముం

కైయడై కాయుం కళుత్తుక్కు పూణొడు కాదుక్కు క్కుండలముం

మెయ్యిడ నల్లదోర్ శాందముం తందు ఎన్నై వెళ్ల యిరాక్క వల్ల

పైయుడై నాగ ప్పగై క్కొడియానుక్కు ప్పల్లాండు కూరువనే. 

[ఐశ్వర్యార్థులు అంటున్నారు] నెయ్యి, అంతరంగ సేవ, తాంబూలం, హారాలు, చెవి కుండలాలు, చందనము, ఆభరణాల మధ్య కనిపించే స్వచ్ఛమైన రుచికరమైన ప్రసాదమును (నైవేద్యం) నాకు ప్రసాదించి, నాలో మంచి భావాలను కలిగించే సామర్థ్యం ఉన్నవాడు, సర్పాలకు శత్రువు అయిన గరుడ ధ్వజము గల భగవానుడిని నేను స్తుతిస్తాను.

తొమ్మిదవ పాశురము. ఆళ్వార్ భగవానుడితో పాటు భగవత్ సేవ చేయటానికి ఇష్టపడే వారి భక్తులను, వాళాట్పట్టు అయిన మూడవ పాశురంలో ఆహ్వానించబడినవారిని, ఎందై తందై అయిన ఆరవ పాశురములో ఆహ్వానించబడినవారిని కీర్తిస్తున్నారు.

ఉడుత్తు క్కళైనంద నిన్ పీదగవాడై ఉడుత్తు క్కలత్తదుండు

తొడుత్త తుళాయ్ మలర్ శూడిక్కళైందన శూడుం ఇత్తొండర్ గళో0

విడుత్త దిశై క్కరుమం త్తిరుత్తి తిరువోణ త్తిరు విళవిల్

పడుత్త పైన్నాగణై పళ్ళి కొండానుక్కు పల్లాండు కూరుదుమే.

నీవు ధరించిన విడిచిన దివ్య పీతాంబరాన్ని నేను ధరించి, నీవు ఆరగించిన శేష ప్రసాదాన్ని నేను తిని, నీవు ధరించిన విడిచిన దివ్య తులసి దండను నేను తొడిగి నీకు సేవకులమౌతాము. విప్పిన పడగలు ఉన్న అదిశేషునిపై శయనించి ఉన్న భగవానుడి దివ్య తిరునక్షత్రం అయిన తిరువోణం రోజున, నిన్ను స్తుతించి పాటలు పాడతాము.

పదవ పాశురము. ఇందులో ఈడు నిలత్తిల్ పాశురంలో ఆహ్వానించబడిన కైవల్య నిష్టార్లతో (ఆత్మానుభవంలో నిమగ్నమై ఉన్నవారు), తీయిల్ పొలిగిన్ఱ పాశురములో అతనితో కలిసిన వారితో ఆళ్వార్ చేరుతున్నారు.

ఎన్నాళ్ ఎంబెరుమాన్ ఉందనక్కు అడియోమ్ ఎన్ఱు ఎళుత్తుప్పట్ట

అన్నాళే అడియోంగళ్ అడిక్కుడిల్ వీడుపెత్తు ఉయందదు కాణ్

శెన్నాళ్ తోత్తి త్తిరు మదురైయుళ్ శిలై గునిత్తు ఐందలైయ

పైన్నాగత్తలై పాయందవనే ఉన్నై ప్పల్లాండు కూరుదుమే. 

ఓ ప్రభూ! మేము నీ సేవకులుగా మారామని నీకు వ్రాసి ఇచ్చిన రోజున, మా వంశంలోని వారసులందరూ కైవల్యం నుండి విముక్తి పొంది ఉద్ధరింప బడ్డారు. ఒక పవిత్ర దినమున అవతరించిన ఓ భగవాన్, మధురలో కంసుని ఉత్సవములో విల్లు విరిచి, కాళియ సర్పము యొక్క ఐదు విస్తరించి ఉన్న పడగలపైకి దూకి నాట్యం చేసిన ఓ భగవాన్, మేమందరము ఒకచోట చేరి నిన్ను స్తుతిస్తాము.

పదకొండవ పాశురము. ఇందులో అణ్డక్కులం పాశురంలో ఆహ్వానించిన ఐశ్వర్యార్థులతో మరియు అతనితో కలిసి నెయ్యిడై పాశురంలో చేరిన ఐశ్వర్యార్థులు‌తో ఆళ్వారు చేరుతున్నారు.

 అల్వళక్కు ఒన్ఱుమిల్లా అణిక్కోట్టియర్ కోన్ అబిమాన తుంగన్

శెల్వనై ప్పోల త్తిరుమాలే నానుం ఉనక్కు ప్పళవడియేన్

నల్వగైయాల్ నమో నారాయణా వెన్ఱు నామం పల పరవి

పల్వగై యాలుం పవిత్తిరనే ఉన్నై పల్లాండు కూరువనే. 

ఓ మహాలక్ష్మీ పతి! ప్రపంచం మొత్తానికి ఒక ఆభరణంలాంటి, తిరుక్కోట్టియూర్ వద్ద నివసిస్తున్న వారి నాయకుడు ఏ దోషము లేని, “నేను నీకు మాత్రమే దాసుడను” అనే గౌరవంతో ఉన్న గొప్పవాడు సెల్వ నంబి మాదిరిగానే, అడియేన్ (ఈ సేవకుడు) కూడా చాలా కాలం నుండి నీకు మాత్రమే సేవకుడిగా ఉన్నాను. వారి స్వభావం, స్వరూపం, గుణం మరియు సంపదతో మనందరినీ శుద్ధి చేసేవాడు! అష్టాక్షర మంత్రాన్ని ధ్యానం చేసి, నీ సహస్ర నామాలను పఠింస్తూ నిన్ను ఆరాధిస్తాను.

పన్నెండవ పాశురము. చివరికి, ఆళ్వారు ఈ ప్రబంధాన్ని పఠిస్తే వచ్చే ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ, భక్తితో భగవానుడిని కీర్తించేవారు, భగవానుడి‌తో చిరకాలం అనుభందాన్ని పొందుతారని, మంగళాశాసనం చేసే అదృష్టము పొందుతారని వివరిస్తూ ఈ ప్రబంధమును సమాప్తం చేస్తున్నారు.

పల్లాండెన్ఱు పవిత్తిరనై ప్పరమేట్టియై శార్ ఙ్గమెన్నుం

విల్లాండాన్ తన్నై విల్లిపుత్తూర్ విట్టు శిత్తన్ విరుంబియ శొల్

నలాండెన్ఱు నవిన్ఱు రైప్పార్ నమో నారాయణాయ ఎన్ఱు

పల్లాండుం పరమాత్మనై శూళందిరుందు ఏత్తువర్ పల్లాండే. (12)

ఈ ప్రబంధమును శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ లో జన్మించిన విష్ణుచిత్త స్వామి (పెరియాళ్వార్) స్వరపరిచారు. అత్యంత స్వచ్ఛమైన, శ్రీవైకుంఠంలో నివసించేవాడు, తన విల్లు శారంగాన్ని నియంత్రించే భగవానుడు, “అన్ని శుభాలతో చిరకాలం ఉండాలి” అన్న ఉద్దేశ్యముతో స్వరపరిచారు. ఈ ప్రబంధాన్ని మంచి ఉద్దేశ్యముతో పఠించేవారికి, నిరంతరం అష్టాక్షరము యొక్క చింతన లభించి, పల్లాండు పాడతారు. శ్రీమన్నారాయణ అనే సర్వశ్రేష్టమైన తత్వం చుట్టూ పదేపదే పరిభ్రమిస్తారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

హిందీలో : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/thiruppallandu-simple/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org