Monthly Archives: October 2019

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் 3

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம் 2

ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச்செயல் வாழி

தாழ்வாதுமில் குரவர் தாம் வாழி ஏழ் பாரும்

உய்ய அவர்கள் உரைத்தவைகள் தாம் வாழி

செய்ய மறை தன்னுடனே சேர்ந்து

 

மூன்றாம் பாசுரம். தன் திருவுள்ளத்தை ஸமாதானம் செய்த பிறகு, பாசுரங்களை அருளிச்செய்வதாகத் திருவுள்ளம் கொண்டு, முதலிலே அமங்களங்கள் போகும்படியாக மங்களாசாஸனத்துடன் தொடங்குகிறார்.    

ஆழ்வார்களுக்குப் பல்லாண்டு. அவர்களின் அருளிசெயல்களான திவ்ய ப்ரபந்தங்களுக்குப் பல்லாண்டு. ஆழ்வார்கள் வழியில் வந்தவர்களும், எந்தக் குறையும் இல்லாதவர்களுமான நம் ஆசார்யர்களின் அனைத்துலகுக்கும் உஜ்ஜீவனத்தைப் பெற்றுக்கொடுக்கும் நல்வார்த்தைகளுக்கும் பல்லாண்டு. இவர்கள் எல்லாருக்கும் ஆதாரமான, சிறந்ததான வேதங்களுக்குப் பல்லாண்டு.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 10.1.1 – thALa thAmarai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Tenth Centum >> First decad

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the first pAsuram, AzhwAr says “We do not have any refuge other than kALamEgam emperumAn who has the nature of destroying the hurdles”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

thALa thAmaraith thada maNi vayal thirumOgUr
nALum mEvi nangamarndhu ninRu asuraraith thagarkkum
thOLum nAngudaich churi kuzhal kamalak kaN kani vAy
kALamEgaththai anRi maRRonRilam gadhiyE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

thALa – having the strength of the stem
thAmarai – lotus flowers
thadam – ponds
aNi – decorating
vayal – having fields
thirumOgUr – in thirumOgUr
nALum mEvi – eternally residing
nangu – very
amarndhu ninRu – standing firmly with joy of self satisfaction
asurarai – demoniac persons, who are enemies
thagarkkum – to torment

(like an iron beam, resembling a shade giving branch of a kalpaka tree (a celestial tree))
nAngu thOLudai – one who is having four divine shoulders
suri kuzhal – (pacifying our sufferings, and being qualified to be the companion) having curly, dense hair

(to understand and bless me who is following him)
kamalak kaN – one who is having lotus like eyes

(that which speaks with a smile, to relax me)
kani vAy – one who is having friendly coral like divine lips
kALamEgaththai anRi – other than the one who is having a magnanimous form resembling a dark cloud
maRRu onRu gadhi – any other refuge which is our destination
ilam – we do not have.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

To torment the demoniac persons who are the enemies, kALamEgam emperumAn is eternally residing and standing very firmly with the joy of self satisfaction, in thirumOgUr which is having fields decorated with ponds with lotus flowers having strong stem. He is having four divine shoulders, curly, dense hair, lotus like eyes and friendly coral like divine lips. Other than such emperumAn who is having a magnanimous form resembling a dark cloud, we do not have any other refuge which is our destination.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • thALa thAmarai – Lotus where the stem is carrying the greatness of the flower with great difficulty as if carrying a mountain. It is said in periyAzhwAr thirumozhi 4.9.8 “uram peRRa malark kamalam ulagaLandha sEvadipOl uyarndhu kAtta” (the strongly stemmed lotus appearing tall like emperumAn’s divine feet which measured the world). Lotus which is having strong stem due to the nature of the mud.
 • thadam aNi – The pond appears to be decorated with such flowers; when recited as “uram peRRa malark kamalam ulagaLandha sEvadipOl uyarndhu kAtta“, it implies that the strongly stemmed lotus, due to the nature of the mud, grew tall and blossomed, appearing like the divine feet which mercifully measured the world. [For the fields] When it is recited as “varambuRRa …“, it implies that the well stretched paddy crops resemble dhEvas stretching their feet, bowing their head and offering obeisances to emperumAn’s divine feet as said in SrIvishNu dharmam “sankaissurANAm” (When thrivikrama measured the world with his foot, he was worshipped by dhEvas, humans and other celestial beings). thirumOgUr which is having such rich ponds and fields. The enjoyability of the town is seen in the fields.
 • nALum mEvi – Having great desire everyday. Every dawn in that town, he feels as said in SrIvishNu purANam 5.17.3 “suprabAthA mE niSA” (Today is a good day for me).
 • nangamarndhu ninRu – He is standing there without considering any other goal than residing in this dhivya dhESam.
 • asurar … – One who is having four divine shoulders which show that he can conduct himself well by winning over the demoniac persons and eliminate the hurdles. nampiLLai asked [nanjIyar] “How would AzhwAr know this [that emperumAn can eliminate the enemies]?” and nanjIyar mercifully answered “Though one may not have earring now, it can be seen that he was wearing them before, based on the scars”.
 • suri kuzhal – emperumAn’s hair will eliminate the long-term suffering one went through in this samsAram. As emperumAn who is walking ahead,  gently sways his divine hair and as the one who follows looks at it, he will feel “kESava: klESa nASana:” (the one with beautiful hair, will eliminate our sorrows).
 • kamalam … – AzhwAr is talking about the relief one gets after seeing the true glance and true smile, after having been tormented by the glance and smile of inferior entities [since time immemorial].
 • kALa mEgaththai – Just as water is sprinkled on the path which is taken by the kings, as kALamEgam emperumAn walks ahead sprinkling the nectar of his beauty, one can follow him, enjoying such coolness.
 • anRi maRRu onRu ilam gadhiyE – There is no companion other than kALamEgam for our journey.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 58 – minnAy iLavEy

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

minnAy iLavEyiraNdAy iNaichcheppAy
munnAya thoNdaiyAyk keNdaikkulamiraNdAy                                                 79
anna thiruvuruvam ninRadhu aRiyAdhE

Word by word meaning

idai min Ay – like lightning, in the beauty of her waist
iLa iraNdu vEy Ay – like  two bamboo shoots (for shoulder)
iNai seppu Ay – like two domes (for bosoms)
mun Aya thoNdai Ay – like the fruit of the hedges creeper in the front (for lips)
kulam keNdai iraNdAy – like two great keNdai (fresh-water fish, carp or barbus) (for the eyes)
anna – such
thiru uruvam – the divine form of SrIdhEvi (Sri mahAlakshmi)
ninRadhu aRiyAdhE – not knowing that (she) is standing (nearby)

vyAkyAnam

idaiyE min Ay – just like lightning amidst clouds, her waist was seen amidst the tresses [described in the previous verse]

Angu – Since there are two parts (upper body and lower body) both above and below, one could, only through guess, know that the waist exists; one cannot see it; its location is so doubtful.

iLa vEy iraNdAy – like two young bamboo shoots. This refers to the beauty of the well rounded, long, fresh and straight hands.

iNaichcheppAy – the beauty of the bosoms where each golden dome matches well with the other. They are like the jewel caskets protecting the gems of the nAyaka. mUnRAm thiruvandhAdhi – 3 says “malarAL thanaththuLLAn” (emperumAn dwells amidst the bosoms of pirAtti); thiruchchandhaviruththam 57 says “sangu thangu mun kai nangai kongai thangaluRRavan” (emperumAn resides in the bosom of SrI mahAlakshmi who has bangles in her forehand); SrI rangarAjasthavam says “SrIsthanAbharaNam” (emperumAn is the ornament on her bosom).

munnAya thoNdaiyAy – in the contest among the limbs, the beauty of the reddish fruit like mouth will stand first.

keNdaikkulam iraNdAy – the beauty of the divine eyes is similar to two carps [fresh-water fish] with regard to their beauty, flourish, length and form.

anna thiruvuruvam – the divine form of such pirAtti. Other than saying “such pirAtti”, there are no words to describe her beauty. Describing the beauty of a few of the limbs will not tantamount to describing her beauty in full.

thiruvuruvam ninRadhu aRiyAdhE – not knowing that such inestimable divine form is standing in close proximity. Earlier, the prabandham had spoken about inniLavanjikkodi. That being the case, is it proper now to say that he is not aware? This is because, while he had spoken of a few with great similes, he is expressing his inability to speak about pirAtti completely. It is possible to speak about emperumAn and pirAtti when they are separate; however, when they are together, it is impossible to speak about them in full. Since this is a matter beyond the grasping power of eyes and mind, and since, as  said in periya thiruvandhAdhi 34kAl Azhum nenjazhiyum kaN suzhalum” (my legs will stagger, heart will crumble and the eyes will whirl around (in bewilderment)) it will immerse the person who sees them together in an ocean of joy and apply a smokescreen for one’s intellect, it is possible to say “Not aware”. The opinion here is that AzhwAr is saying “When I came looking for emperumAn, I had come without knowing that she will also be with him. Had I known, I would have stayed away and not got entangled in this ocean of beauty).

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் 2

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம் 1

கற்றோர்கள் தாம் உகப்பர் கல்வி தன்னில் ஆசை உள்ளோர்

பெற்றோம் என உகந்து பின்பு கற்பர் மற்றோர்கள்

மாச்சரியத்தால் இகழில் வந்ததென் நெஞ்சே இகழ்கை

ஆச்சர்யமோ தான் அவர்க்கு 

இரண்டாம் பாசுரம். மாமுனிகளின் திருவுள்ளம் “இதை விரும்பாதவர்கள் இதை இகழ மாட்டார்களோ?” என்று கேட்பதாகக் கொண்டு, அத்தாலே நமக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று தம் திருவுள்ளத்துக்கு விளக்குகிறார்.

ஸத் ஸம்ப்ரதாய விஷயங்களில் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், இவ்வளவு சுருக்கமாகவும் அழகாகவும் உள்ளதே என்று மிகவும் மகிழ்வார்கள். பெரியோர்களிடத்திலே ஸத் விஷயங்களைக் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் இதைப் பெருமதிப்புடன் கற்பார்கள். இந்த இரு கோஷ்டியிலும் சேராதவர்கள் இதன் மீது பொறாமை கொண்டு இதை இகழ்வார்கள். அது அவர்களுக்கு இயற்கையான குணமே. இதில் ஆச்சர்யப்படுவதற்கு ஏதுமில்லை. அது கண்டு நாம் வருந்த வேண்டாம்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 10.1 – thALathAmarai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Tenth Centum

Audio

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

See nampiLLai’s introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

See nampiLLai’s introduction.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

In the first decad, since the previously highlighted kainkarya prathi sambandhithvam (emperumAn being the recipient of kainkaryams) is complete in the special abode of paramapadham,  AzhwAr determined that he needs someone who would guide him in the journey to paramapadham, after eliminating his harmful hurdles in traveling there and highlights the following aspects of sarvESvaran who is residing in thirumOgUr:

 1. his having pleasantly enjoyable form
 2. his having complete names which help our eternal enjoyment of him
 3. his protection of all worlds
 4. his reclining on the AdhiSEsha for the purpose of such protection of the worlds
 5. his mingling with everyone
 6. his trustworthiness which is pleasing
 7. his being the creator of all worlds
 8. his simplicity and coolness which are seen in his incarnations
 9. his having distinguished limbs
 10. his pursuing forms with the desire to protect his devotees

Meditating upon these, he determines that only such sarvESvaran will be the best companion and mercifully holds on to the divine feet of such kALamEga emperumAn as the refuge.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction

AzhwAr said in thiruvAimozhi 9.8.4 “nALEl aRiyEn enakkuLLana” (I don’t know the date fixed for me); ISvaran gave confirmation saying in thiruvAimozhi 9.10.5 “maraNam AnAl” (at the end of this body). If he says “done” and nods his head in acceptance, one can be confident of getting the result and act accordingly. Hence, AzhwAr started planning for the journey; in that journey, one is leaving his body which he is used to, he is leaving behind the relatives whom he is used to, and is going alone towards the abode which is never seen before, which is far away and there are lots of hurdles en route – there are endless hurdles such as avidhyA (ignorance), karma (deeds), vAsanA (impressions), ruchi (taste) etc; to eliminate all of these and to have a companion, one should have sarvESvaran as the companion. Why is that? Should the AthmA not have himself as the companion? [No] Until today, the AthmA engaged in acts that will bind him in samsAra (material realm); though he enquired about the well-being while being in this [final] body, if we observe his previous history of acts, he cannot be a good companion for himself. While guiding through the  journey, the companion should be sarvagya (omniscient) to know about the hurdles which will block AzhwAr; after knowing about them he should be sarvaSakthi (omnipotent) to eliminate them and carry him; as seen in pramANams (scriptures) such as muNdaka upanishath “yassarvagya: sarvavith” (one who knows the basic nature and basic qualities of all entities), sarvESvaran was explained as sarvagya and sarvaSakthi. Even if one is having the ability, if there is no apt relationship, the ability will not be of any use. He is explained as all types of relationship in subhAla upanishath as “mAthA pithA brAthA nivAsa: SaraNam suhrudh gathir nArAyaNa:” (nArAyaNa is mother, father, brother, residence, refuge, well-wisher, goal). As said in periya thirumozhi 7.2.3 “emmAnum emmanaiyum …” (my father and mother abandoned me) etc, worldly parents will beget a child due to their lust and abandon it considering it to be an enemy for their youthfulness; but emperumAn out of real love, will respond in female voice when the AthmA cries out “ammE!” (Oh mother!) and in a male voice when the AthmA cries out “appA!” (Oh father!). As the body becomes useless [after death], he should know the means to carry the soul to paramapadham by eliminating the hurdles which occur in the journey; he should also be capable of severing the enemies who come in the journey; he should also be trustworthy that one shows him as the refuge when one cannot protect the self. He is already well known as “sarvagya, saravaSaktha” as seen in pramANams; AzhwAr himself declared emperumAn as the refuge in thiruvAimozhi 3.6.9thanjamAgiya thandhai thAyodu thAnumAy” (emperumAn is the refuge, father and mother, along with them, the self). AzhwAr has personally seen emperumAn’s mercy in thiruvAimozhi 1.1.1 “mayarvaRa madhinalam aruLinan” (emperumAn blessed unblemished knowledge and devotion to me). Now, since he is the SEshi (lord), he is also aptly related. Hence, AzhwAr is determining firmly “kALamEgam emperumAn will eliminate our enemies, guide us up to paramapadham, the ultimate destination”. Just as those who travel through dangerous route will have strong confidantes for security, handover their precious belongings to such companions, and will get those belongings back after reaching safe areas, AzhwAr deposits himself in kALamEgam emperumAn at the time of shedding the body thinking “let me get it back on reaching paramapadham”. Even if emperumAn does not have any of the aforementioned qualities, he is so beautiful that if he starts walking, one will naturally follow him, with the only intent of walking behind him enjoying his beauty. While surrendering, one should surrender unto someone who is feared by the enemies as said in periya thirumozhi 8.10.8 “vaLLalE! un thamarkkenRum naman thamar kaLLar pOl” (Oh generous one! For your devotees, the servants of yama will feel like lowly persons who will stay away in fear). yama himself said in SrIvishNu purANam 3.7.4 “parihara madhusUdhana prapannAn prabhuraham anya nruNam na vaishNavAnAm” (do not approach those who have surrendered to madhusUdhana (emperumAn))

Each pAsuram is discussed subsequently.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 57 – mannu maragadha

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

mannu maragadhak kunRinmarungEyOr                                                             77
inniLa vanjikkodi onRu ninRadhudhAn
annamAy mAnAy aNimayilAy AngidaiyE                                                                78

Word by word meaning

mannu maragadhak kunRin marungE – near emperumAn who remains as a mountain of emerald, being the refuge for all.
Or in iLa vanji kodi onRu ninRadhu – pirAtti (SrI mahAlakshmi) who is distinguished, enjoyable (for emperumAn) and like a youthful creeper, stood
annam Ay – like a swan, in her gait
mAn Ay – like a deer, in her glance
aNi mayil Ay – like a beautiful peacock, in her tresses

 vyAkyAnam

mannu maragadhak kunRin marungEentire world would stand firmly, holding on to emperumAn who is like a bluish green mountain.

marungE – in his vicinity. Since emperumAn is like a huge tank, one cannot enter [due to the fear of drowning]. Thus, one can stay in his vicinity and enjoy. Since the nAyaki will not look directly at the nAyaka and since she cannot sustain herself if she does not look at him, pirAtti, the nAyaki here, is standing nearby emperumAn such that she could steal a few glances at him.

marungE – when one sees a huge flood, one cannot enter it; at the same time, one cannot go away from it too, because of its beauty. Hence, one has to remain nearby. In the same way, pirAtti is staying close to emperumAn, just as it is said in thiruvAimozhi 6-10-10agalagillEn iRaiyumenRu” (I cannot separate even for a moment)

Or inniLa vanjikkodiyonRu ninRadhudhAn – a youthful creeper, being unique and sweet, stood. The reason for calling her as a youthful creeper is because, in comparison with her, all the other women will have a streak of masculinity in them. She is the epitome of femininity. Just as emperumAn is described in Srimadh bhAgavatham 10-22-2 as “sAkshAth manmatha manmatha:” (bhagavAn is like a cupid for cupid himself; he is such handsome), pirAtti is the best among women and is similar to emperumAn. Since there is none who could be termed this way, AzhwAr, with the simile becoming very strong, is calling her as vanjikkodi itself [the term vanji has several meanings, one of which is a woman with a very slender waist].

Having described her overall beauty with the term inniLavanjikkodi, AzhwAr now describes the beauty of her inidivual limbs through similes.

annamAy – narrates the beauty of her gait.

mAnAy – narrates the beauty of her glance.

aNimayilAy – narrates the beauty of her tresses.

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrIvishNu sahasranAmam – 27 (Names 261 to 270)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Part 26

261) vrushOdhara: (वृषॊदरः)

bhagavAn fills his stomach with the oblations offered by his devotees. He is easily available to every soul who yearns for his service. He is thus the one who possesses a stomach of righteousness (a stomach filled with offerings of righteous devotees), and hence called ‘vrushOdhara:’.

Etymology: The one who excels by virtuously filling his stomach with offerings of his dear devotees is called ‘vrushOdhara:’.

भक्तैरुपाहृतां पूजामुपाहारांश्च धर्मतः |
कृत्वॊदरॆ यॊ जयति स वृषॊदर उच्यतॆ ||

262) vardhana: (वर्धनः)

bhagavAn is further called ‘vardhana:’ – the fosterer, since he fosters all the individual souls by placing them all in his own belly (at the time of destruction – naimiththika praLayam), just as a mother nourishes a child in her womb.

Etymology: Placing all of his dear devotees in his belly, since bhagavAn fosters them just as a mother fosters a child in her womb he is called ‘vardhana:’.

मातृवज्जठरॆ कृत्वा भक्तान् वर्धयति स्वयम् |
वर्धनः प्रॊच्यतॆ नित्यं सप्तार्णॊ वृद्धिदॊ मनुः ||

263) vardhamAna: (वर्धमानः)

Fostering his devotees, and looking at them grow, since bhagavAn himself feels elated and grows with them, he is called ‘vardhamAna:’. Alternately, he is the one who possesses such bountifulness that he fosters every individual soul infinitely. Hence also he is called ‘vardhamAna:’.

Etymology: Fostering his devotees, since bhagavAn also thrives with elation, he is called ‘vardhamAna:’.

वर्धयंस्तान् स्वयमपि वर्धमानश्च वर्धनः |

264) viviktha: (विविक्तः)

Thus, since bhagavAn displays supernatural feats and possesses qualities and actions that are unique to him, he is called ‘viviktha:’ – the distinct one.

Etymology: With all his supernatural feats and most auspicious qualities that distinctly qualify him, bhagavAn is popularly called ‘viviktha:’. This manthra bestows auspiciousness upon all chanters.

लॊकॊत्तरादिवृत्तान्तात् स्वैकान्तात् गुणबृंहितात् |
विविक्त इति विख्यातः पावनत्वप्रदॊ मनुः ||

265) SruthisAgara: (श्रुतिसागरः)

Just as all rivers must flow and eventually reach the ocean, so also all the vEdhas expounding the supreme qualities grandly culminate in the contemplation of that supreme soul – bhagavAn. Thus, he is like the ocean to the river of vEdhas, where they finally rest. Hence he is called ‘SruthisAgara:’.

Etymology: Just as ocean is the final residing place for all rivers, so also bhagavAn is the final resting place for all vEdhas that hail his supreme qualities. Thus, he is called ‘SruthisAgara:’.

नदीनां सागर इव स्वगुणॊक्तिविधाजुषाम् |
श्रुतीनामवसानत्वात् कथ्यतॆ श्रुतिसागरः ||

==============================
सुभुजॊ दुर्धरॊ वाग्मी महॆन्द्रॊ वसुदॊ वसुः ।
नैकरूपॊ बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ २९ ॥
==============================

266) subhuja: (सुभुजः)

Since bhagavAn possesses mighty and auspicious shoulders that bear the burdens of all his dear devotees who have surrendered unto him, he is called ‘subhuja:’ – the one with beautiful shoulders.

Etymology: The one who possesses mighty shoulders that can bear the burdens of all his devotees who have surrendered unto him is called ‘subhuja:’.

प्रपन्नभरणॆ धुर्यभुजॊ यः सुभुजस्तु सः |

267) dhurdhara: (दुर्धरः) (also repeated in 720)

With such mighty shoulders, bhagavAn possesses immense force that none can oppose, just like the mighty waves in an ocean cannot be stopped by a sandy bridge on the shores built by playful kids. Hence, he is called ‘dhurdhara:’ – the one who cannot be restrained.

The dhu: (दुः) gets the ‘khal’ (खल्) adjunct per grammatical rules, resulting in this divine name. The same rule is applicable in other divine names such as ‘dhurlabha:’ दुर्लभः (783), ‘dhurgama:’ दुर्गमः (784), et al.

Etymology: The one whose force is unrestrained by others is called ‘dhurdhara:’.

परैर्दुर्वारवॆगॊ यॊ दुर्धरः स च कथ्यतॆ |

268) vAgmI (वाग्मी)

Similarly, since bhagavAn possesses commendable speech, he is called ‘vAgmI’ – the excellent orator. The adjunct ‘gmini’ (ग्मिनि) is suffixed to the word ‘vAk’ वाक् (speech), indicating praiseworthiness of such speech. This results in this divine name. bhagavAn’s speech is commendable since it is the gist of vEdhas, controlled, sweet, profound, loveable and favorable to everyone.

As the scriptures put it, bhagavAn’s speech is hailed thus:

 • “vEdhas are verily the words of bhagavAn”
 • “rAma is the one who can answer every question with utmost diligence, just like the celestial preceptor brihaspathi”
 • “Oh krishNa, your words are so nectarine that I am not being content with whatever I have listened till now. I request you, please speak again…”
 • “rAma is extremely intelligent and speaks up first, speaks softly, speaks sweetly and speaks lovingly”
 • “The lotus eyed krishNa spoke the most meaningful words to the assembled kings, which was unobjectionable and free from satire, fright and confusions with his thunderous voice”, etc.

Etymology: Since bhagavAn speaks sweet and favorable words whose forms are verily the vEdhas, he is called ‘vAgmI’.

वॆदलक्षणवक्तृत्वात् वाग्मी प्रियहितॊक्तितः |

269) mahEndhra: (महॆन्द्रः)

Since bhagavAn possesses venerable, supreme, infinite wealth spread all around, he is called ‘mahEndhra:’ – the wealthiest one.

The root ‘idhi’ (इदि) is used in the context to mean ‘extreme wealth’. This root gets the ‘ran’ (रन्) adjunct, resulting in the word ‘indhra:’ (इन्द्रः). The qualifier ‘mahA’ (महा) is prefixed to clearly show that bhagavAn’s wealth overthrows that of lower demigods such as indhra, kubEra, et al. It clearly shows the rulership of bhagavAn over all other entities.

Etymology: Since bhagavAn possesses supreme wealth, he is called ‘mahEndhra:’.

परमैश्वर्यवत्वॆन महॆन्द्र इति शब्दतॆ |

270) vasudha: (वसुदः)

Even in such a great disposition of being the wealthiest, bhagavAn never predominates over any entity. Instead, he bestows all wealth upon such individual souls who seek such lowly wealth from him. Thus, he is called ‘vasudha:’ – the one who bestows wealth.

The vishNu dharma clearly says “indhra obtained the rulership of three worlds, and kubEra got the ownership of wealth – all by the grace of bhagavAn”.

Etymology: bhagavAn is called ‘vasudha:’ since he bestows wealth, especially upon such seekers.

वसुदॊ धनदानाच्च धनायद्भ्यॊ विशॆषतः |

adiyen srinivasa raja ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் 1

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< தனியன்

எந்தை திருவாய்மொழிப் பிள்ளை இன்னருளால்
வந்த உபதேச மார்க்கத்தைச் சிந்தை செய்து
பின்னவரும் கற்க உபதேசமாய்ப் பேசுகின்றேன்
மன்னிய சீர் வெண்பாவில் வைத்து 

முதல் பாசுரம். இப்பாசுரத்தில் மாமுனிகள் தன்னுடைய ஆசார்யனை வணங்கி, தான் இந்த ப்ரபந்தத்தை அருளிச்செய்யும் குறிக்கோளைத் தெளிவாக வெளியிடுகிறார்.

என்னுடைய ஸ்வாமியான, ஞானத் தந்தையான திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் இனிய அருளாலே எனக்குக் கிடைத்த உபதேச க்ரமத்தை, நன்றாக ஆராய்ந்து, எனக்குக் காலத்தால் பிற்பட்டவர்களும் நன்றாகக் கற்றுத் தெளிவு பெறும்படிக்கு, பொருந்திய பெருமைகளைக் கொண்ட வெண்பா என்னும் கவியிலே வைத்து, உபதேசமாகப் பேசுகின்றேன்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 56 – minni oLi padaippa

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

minni oLi padaippa vINANum thOL vaLaiyum
manniya kuNdalamum Aramum nINmudiyum                                                  76
thunnu veyil viriththa chULAmaNi imaippa

Word by word meaning

minni oLi padaippa – emitting radiance similar to lightning
vIzh nANum – the waist cord which is much desired
thOL vaLaiyum – the  ornaments worn on the shoulders
manniya kuNdalamum – the divine ear rings which are fitting well
Aramum – the chain (worn on the divine chest)
nIL mudiyum – the huge divine crown
thunnu veyil viriththa chULAmaNi imaippa – the lustrous ruby which is embedded on the radiant locks

vyAkyAnam

min oLi padaippa – just as it is said in thiruvAimozhi 4-2-10minsey pUN mArvinan” (one whose divine chest is decorated with ornaments which are lustrous), having a radiance which will make it appear as if he is wearing lightning as an ornament.

vINANum – pirAtti is known as hiraNyaprAkArA (she is an attribute for emperumAn who is like gold). His divine cord worn on the waist appears like a hiraNya prAkAram (fort made of gold) for her. His waist cord is like a wave which has been lapped by a beautiful ocean.

thOL vaLaiyum – just like a valorous anklet for the divine feet, for the shoulders under which all the three worlds take refuge, he has armlet. These ornaments for the shoulder hide his shoulders to ward off evil eyes.

manniya kuNdalamum – the shiny, fish-shaped ear rings which appear as if they have blossomed on his ears, as a natural phenomenon.

Aramum – the chain which appears in a similar way, fitting well on his chest.

nIN mudiyum – the crown, which has been placed on his head to indicate that he is the head of thirunaRaiyUr, became the crown to indicate that he is the lord for both the vibhUthis (spriritual realm and materialistic realm). nammAzhwAr, in his thiruviruththam pAsuram 50 says “viN mudhal nAyagan nINmudi” (the long crown of emperumAn who is lord of paramapadham (SrIvaikuNtam)).

thunnu veyil  viriththa chULAmaNi imaippa – the radiance of the jewel chUdAmaNi (a jewel worn on the crown) was far superior to all the other lustrous materials. thunnugai – being superior to. If an entity is very beautiful, people would cast evil eyes on it. To suppress the beauty [of emperumAn], the radiance from his jewel chULAmani shone far superior to all the other ornaments’ radiance, thus hiding his beauty.

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 10th centum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series

Previous Centum

Audio

Focus of this centum – Arthiharathvam (emperumAn being the remover of sorrows of devotees)

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

AzhwAr mercifully highlighted sarvESvaran being the palam (goal) previously and mercifully sets out to explain the acquirement of such goal in this centum, explaining his following aspects:

 1. his being trustworthy and helpful
 2. his having enjoyable names etc which pacified AzhwAr’s previous sorrows
 3. his great enjoyability where one will worry about his separation while he is together
 4. his being the goal for upAsakas (bhakthi yOga nishtar) just as he is for those who have only emperumAn as the means
 5. his being the only controller of eliminating unfavourable aspects and granting favourable aspects for such upAsakas also
 6. his being eager to grant the result for those who approached him through servitude towards his devotees, as per their desire
 7. his being desirous of the body etc of those who are greatly attached to him, and liberating them from those body etc based on their desire
 8. his being the grantor of enjoyment based on incidental good deeds
 9. his presenting the vision of pursuit by AdhivAhika [those who transport AthmAs to paramapadham] in archirAdhi mArgam (the path leading to paramapadham) which is an aid for the ultimate enjoyment
 10. his granting eternal togetherness to AzhwAr who is having ultimately great devotion, with him

Seeing these aspects, AzhwAr being greatly blissful, mercifully completes the prabandham having acquired the goal.

We will see each thiruvAimozhi (decad) in detail.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org