Monthly Archives: July 2018

ప్రమేయసారము 2

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ప్రమేయసారము

<< పాశురం 1

అవతారిక:

కిందటి పాశురంలో 1.బధ్ధులు 2.ముక్తులు 3.నిత్యులు అని మూడు విధాల ఆత్మలను గురించి చెప్పారు. ఇందులో  నిత్యులు జనన మరణ చక్రములో పడక నిరంతరము పరమాత్మ కైంకర్యంలోనే ఉండేవాళ్ళు. ముక్తులు ఒకప్పుడు జనన మరణ చక్రములో పడ్డ వాళ్ళైనా దాని నుండి విముక్తిని పొందిన వాళ్ళు. బధ్ధులు మాత్రం ఇంకా జనన మరణ చక్రములో పడి క్లేశభాజమైన జీవనాన్ని గడిపేవాళ్ళు. దీనికి కారణమేమిటి?, దీని నుండి బయట పడే మార్గమేమిటి అని ఈ  పాశురంలో చెపుతున్నారు.

 

కులం ఒన్ఱు ఉయిర్ పల తన్ కుఱ్ఱత్తాల్ ఇట్ట

కలం ఒన్ఱు కారియముం వేఱాం

పలం ఒన్ఱు కాణామై కాణుం కరుత్తార్ తిరుత్తాళ్గళ్

పేణామై కాణుం పిళై

 

ప్రతి పదార్ధం :

కులం = కైంకర్య పరుల కులము

ఒన్ఱు = ఒక్కటే ఉన్నది

ఉయిర్ = కైంకర్యము చేసె ప్రాణులు

పల = అనేకములు, లెక్కకు మిక్కిలి అయినవి

తన్ కుఱ్ఱత్తాల్ = అవి చేసే మంచి చెడు కార్యాల వలన

ఇట్ట = భగవంతుడిచే ఇవ్వబడినవి అనేకములైన

కలం = దేహమనే ఘటము

ఒన్ఱు = ఒకే మూల పదార్ధంచే చేయబడినవి

కారియముం = చేతనుల కర్మలు

వేఱాం= విభిన్నములు

పలం ఒన్ఱు = ఒక ఫలితాన్ని

కాణామై = ఆశించకుండా

కాణుం = చేతనులను కటాక్షించు

కరుత్తార్ = ఆచార్యుని

తిరుత్తాళ్గళ్ = శ్రీపాదములు

పేణామై కాణుం = శరణాగతి చేయని వాడు

పిళై = పుట్టటమే దోషము

 

వ్యాఖ్యానము:

కులం ఒన్ఱు……..సమస్త జీవులకు కులము ఒక్కటే. అది భగవంతునికి  దాసులుగా వుండే కులము. అనగా తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించక పరమాత్మ ఆజ్ఞానుసారంగా ప్రవర్తించటం. ఇది జీవుల సహజ గుణము. ఇది ఎన్నటీకీ మారనిది, స్థిరమైనది. జ్ఞానులు దీనిని దాసకులము అంటారు.

‘ తొండర్ కులత్తులుళ్ళీర్ ‘ (దాసకులములో ఉన్న వారు )అని  తిరుపల్లాండులో పెరియాళ్వార్లు చెప్పారు.

ఉయిర్ పల……..ఆత్మలు లెక్కకు మిక్కిలి అవి పరమాత్మకు లోబడి అనేకములుగా ఉన్నాయి.

తన్ కుఱ్ఱత్తాల్ ఇట్ట కలం ఒన్ఱు……..ఈ జీవాత్మలు తాము చేసిన పాప పుణ్యముల వలన భగవంతుడు నిర్ణ యించిన  ఘటములను  (దేహాలను) ధరించాల్సి వుంటుంది .ఈ దేహాలన్ని ప్రకృతి అనే ఒకే రకమైన పదార్థముతో తయారైనవి. అందు వలన అవి అన్ని ఒక్కటిగానే ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మట్టితో చేసిన వస్తువులు ఏవైనా (కుండ, ప్రమిద,ముంత) అవి మట్టివే. బంగారంతో చేసిన వస్తువులు ఏవైనా ( గాజులు, గొలుసు, విగ్రహం ) అవి బంగారమే అవుతుంది . అలాగే ప్రకృతితో చేయబడిన శరీరాలు ఏవైనా ప్రకృతే అవుతుంది. ‘ తం కుఱ్ఱత్తల్ ఇట్ట కలం ఒండ్రు ‘ ( తాము చేసిన దోషాల ఫలితంగా ఇచ్చిన ఘటము (దేహము) ఒక్కటే). దేహములలో జీవులను ప్రవేశపెట్టడం ఆయా జీవులు చేసుకున్న కర్మల ఫలితమే కాని వేరు కాదు అని గ్రహించాలి.

 

‘ ఊర్వ పదినొన్ఱాం ఒంబదు మానుడం

నీర్ పఱవై నాఱ్కాల్ ఓర్ పప్పతు

సీరియ బందమాందేవర్ పదినాలు అయన్ పడైత

అందమిల్ సీర్తావరం నాలైందు ‘

 

(పదకొండు రకాల శరీసృపాలు, తొమ్మిది రకాల మనుషులు,  జలచరాలు, తిర్యక్కులు, చతుష్పాదులు ,పర్వతాలు,  పద్నాలుగు రకాల దేవతలు, స్థావరాలు తొమ్మిది రకాలు అన్నీ బ్రహ్మచే సృష్టించబడ్డాయి.  )

పై పాశురములో జీవులకు దేహములు ఎన్నిరకాలుగా ఉంటాయో చెపబడింది. మళ్ళి వీటిలో అంతరంగ బేధాలు వేలకు వేలు ఉంటాయి. అన్ని బేధాలున్నప్పటీకి అన్నీ  ప్రకృతి వలన ఏర్పడిన దేహాలేనని గ్రహంచాలి. దీనినే ‘ కలం ఒండ్రు ‘ (ఘటం ఒక్కటే) అన్న ప్రయోగంలో చెప్పారు.

“పిణక్కి యావయుం యావరుం

పిళయామల్ బేదిత్తుం బేదియాదదు ఓర్

కణక్కిల్ కీర్తి వెళ్ళ కదిర్

జ్ఞాన మూర్తియినాయ్”

 

అన్న తిరువాయిమొళి పాశురములో  ఆయా జీవాత్మలు చేసిన కర్మ ఫలంగా ఎన్నెన్ని  సార్లు సృష్టి, లయ జరిగినా లెక్క తప్పి పోకుండా ఆయా జీవాత్మలే వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మఫలం అనుభవించేట్లుగా చేస్తారని చెప్పబడుతోంది.

కారియముం వేఱాం….. …జీవాత్మలు కర్మ వశమున పొందే శరీరములతో చేసే కర్మలు కూడా వేరు వేరుగానే ఉంటాయి. ఆ కర్మలు మంచివైతే వాటి వలన పుణ్యమును పొంది స్వర్గంలో సుఖాలను, ఆ కర్మలు చెడ్డవి ఐతే వాటి వలన పాపాన్ని పొంది నరకంలో ఉండి కష్టాలను అనుభవించాల్సి వుంటుంది. ఆ రెండు మార్చి మార్చి అనుభవిస్తూ ఈ దేహ యాత్ర చేయవలసి వుంది.

“వగుత్తాన్ వగుత్త వగైయల్లాల్ కోడి తొగుత్తార్కుం తుయ్తలరిదు” అని తిరుక్కురళ్ లో అన్నారు.

కారియముం…….‘ కారియముం ‘ అన్న ప్రయోగం వలన జీవాత్మలు అనేకం, కులము మాత్రము ఒక్కటే అని చెప్పినట్టుగా కర్మవశమున పొందిన దేహము ఒక్కటే అయినా దానితో  చేసే కర్మలు , వాటి ఫలితాలు అనేకములు అని గ్రహించాలి. పరమాత్మకు దాసులవటం జీవులకు సహజ  ధర్మం . ఈ జీవాత్మలకు పాప, పుణ్యాలనే కర్మల కొనసాగింపు,  ,  దాని ఫలితంగా మరల, మరల పుట్టటం ,గిట్టటం అన్నది నదీ ప్రవాహం లాగా జరుగుతూ వుంటాయి. దీనికి కారణము ఏవిటి అని అలోచిస్తే

పలం ఒన్ఱు కాణామై కాణుం

కరుత్తార్ తిరుత్తార్గళ్పేణామై

కాణుం ‘పిళై

అన్న తరువాతి పద ప్రయోగములో తెలుస్తుంది.

‘పిళై …….’ కరుత్తార్ తిరుత్తార్గళ్పేణామై కాణుం  పిళై ‘ ….అంటే దోషాలను సరిదిద్ది మంచి మార్గంలో నడిపించే ఆచార్యుని శ్రీ పాదాలను ఆశ్రయించకపోవటమేకారణం . ఆచార్యుల ఔన్నత్యం ఎంతటిదో ఇక్కడ స్పష్టంగా  తెలుస్తున్నది .’ పలం ఒన్ఱు కాణామై కాణుం కరుత్తార్ ‘ ( ఫలితమేదీ ఆశించకుండా కృప చేసే అచార్యులు ),  అచార్యులు  తన పేరు కోసమో, ఇతర ప్రయోజనాలను ఆశించో కాక ఈ జీవాత్మను  ఉధ్ధరింప బడటమే ప్రధాన ప్రయోజనంగా శిష్యులను స్వీకరిస్తారు . ’ వీడు పేరు అడైదల్ ‘(ఇంటి పేరు పొందటం  ) జీవాత్మలు నిత్యనివాసమైన వైకుంఠం చేరడం కోసం వారిని అనుగ్రహిస్తారు . జీవాత్మలు అలాంటి ఉన్నతమైన ఆచార్యుల శ్రీపాదాలను శరణాగతి చేయక పోవటమే దోషము అని అంటున్నారు.

       ఆచార్య కటాక్షం పొందటమే జీవాత్మకు క్షేమము, శుభకరము అని దీని వలన తెలుస్తున్నది. ఆచార్య కటాక్షం పొందిన జీవాత్మ పాపాలను తొలగించుకొని శుభాలను పొంది అంతిమంగా పరమపదం చేరగలదు. ఈ పాశురంలో ఆచార్యుల గొప్పదనము తెలియజేశారు. శ్రీపాదాలను చేరటం అంటే పరమపదం పొందాలన్న కొరిక… చేరక పోవటం అంటే ఆ కొరిక లేక పోవటం, అదే దోషం.

“భగవల్లాభం ఆచర్యనాలే; ఆచార్య లాభం భగవానాలే. ఆచార్య సంబంధం కులైయాదే కిడందాల్ జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యంగళ్ ఉణ్దాక్కి కొళ్ళలాం. ఆచార్య సంబంధం కులైందాల్ అవై (జ్ఞాన, భక్తి) ఉణ్దానాలుం ప్రయోజణం ఇల్లై. తాలి  కిడందాల్ భూషణంగళ్ పణ్ణి పూణలాం. తాలి పోనాల్ భూషణంగళ్ ఎల్లాం అవధ్యత్తై విళైక్కుం.  స్వాభిమానత్తాలె ఈశ్వర అభిమానత్తై కులైత్తు కొండ ఇవనుక్కు ఆచార్య అభిమానం  ఒళియ గతి ఇల్లై ఎన్ఱు పిళ్ళై పల కాలుం అరుళి చెయ్ కెత్తు ఇరుకైయాయిరుక్కుం. స్వస్వాతంత్రియ భయత్తాలె భక్తి నళువిఱ్ఱు, భగవద్ స్వాతంత్రియ భయత్తాలె ప్రపత్తి నళువిఱ్ఱు. ఆచార్యనైయుం తాన్ పఱ్ఱుం పఱ్ఱు అహంకార గర్భమాగైయాలె కాలంగొణ్డు మోదిరం ఇడుమో పాది. ఆచార్య అభిమానమే ఉత్తారకం” (శ్రీవచన భూషణం 434).

( భగవల్లాభం ఆచార్యుల వలన; ఆచార్య లాభం భగవంతుని వలన. ఆచార్య సంబంధం తొలగక పోతే జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యములను పొందవచ్చు. ఆచార్య సంబంధం తొలగి పోతే జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యములను పొందగలిగినా ప్రయోజనము లేదు . తాళి ఉంటే భూషణములను ధరించ వచ్చు . తాళి  లేక పోతే భూషణములు అవధ్యాన్ని సూచిస్తుంది. స్వాభిమానము వలన ఈశ్వర అభిమానమును పోగొట్టుకున్న వీడికి  ఆచార్య అభిమానం  తప్ప గతి లేదని నంపిళ్ళై చాలా సార్లు చెప్పారు .  స్వస్వాతంత్ర్య భయము వలన భక్తి జారి పోయింది, భగవద్ స్వాతంత్ర్య భయము వలన ప్రపత్తి  జారి పోయింది. ఆచార్యుని  తాను ఆశ్ర్యించిన విధము  అహంకార భూయ్ష్టమైనది. కాలంతీరాక ఉంగరం తొడిగినట్లు! ఆచార్య అభిమానమే ఉత్తారకం” (శ్రీవచన భూషణం 434).  )

పైన చెప్పిన శ్రీవచన భూషణ చూర్ణిక వలన  ఒకడు ఇంటి  పేరు అనే వైకుంఠం పొందడానికి శాస్త్రాలలో చెప్పబడిన భక్తి వలననో, కారుణ్యమూర్తి అయిన భగవంతుడి శ్రీపాదాల ముండు చేసే శరణాగతి వలననో జరగదు అని పెద్దలు సహేతుకంగా నిరూపించారు. మరి చేతనుడు జనన మరణ చక్రం నుండి విడివడి మొక్షాన్ని పొందాలంటే ఎం చేయాలంటే సదాచార్యుని ఆశ్రయించటమే మార్గము అని సారంశం . ఆ ఆచార్యులు ‘ వీడు మనవాడు ‘ అని కృపతో కటాక్షిస్తే చాలు సకల లాభాలు చేకూరుతాయి . ఆచార్య కటాక్షం లేకపోతే ఆ జీవుడు ఉన్నత గతిని పొందలేడు అని ఈ పాశురంలో చెపుతున్నారు.

ఆడియెన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/prameya-saram-2/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

 

nAnmugan thiruvandhAdhi – 40 – veRpenRu vEngadam

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

avathArikai

AzhwAr says that the deed that he carried out was very small while the benefit he obtained was huge. Let us go through the pAsuram and its meanings:

veRpenRu vEngadam pAdinEn vIdAkki
niRkinREn ninRu ninaikkinREn kaRkinRa
nUlvalaiyil pattirundha nUlAttik kELvanAr
kAlvalaiyil pattirundhEn kAN

Word for Word Meanings

veRpu enRu – while mentioning about several mountains
vEngadam pAdinEn – I sang about thirumalai also

(by this mere word)
vIdu Akki niRkinREn – I remained confident that mOksham (SrIvaikuNtam) is certain for me
ninRu ninaikkinREn – I am thinking with amazement that for such a small word that I uttered, I was fortunate to get a huge benefit
kaRkinRa – being recited
nUl – among the vEdhas (sacred texts)
valaiyil pattirundha – standing firmly, as if caught in a net
nUlAtti kELvanAr – mahAlakshmi’s consort, emperumAn’s
kAl valaiyil pattirundhEn kAN – I got caught in the net of his divine feet and remained firm.

vyAkyAnam

veRpenRu vEngadam pAdinEn –without carrying any significant deed towards the means, I mentioned, unknowingly, the name of thiruvEngadamalai just as one mentions names of other mountains such as kochchimalai, kudagumalai, imayamalai etc. emperumAn accounted this as my having sung about thiruvEngadamalai. Thus I too became one who has sung about thiruvEngadamalai.

vIdAkki niRkinREn – The benefit obtained due to saying this was the paramapurushArtham (highest benefit) of SrIvaikuNtam. Just as it is mentioned in SrIvishNu purANam “yan na dhEvA na munayO na chAham na Sankara: I jAnanthi paramESasya thadh vishNO: paramam padham II ” (dhEvas, sages, I (brahmA) or rudhra do not know about paramapadham, the residence of that supreme ISan (controller of all), vishNu) and in mahAbhAratham “athyarkAnaladhIptham thadh sthAnam vishNOr mahAthmana:  I svayaiva prabhayA rAjan dhushprEksham dhEvadhAnavai: II” (that dwelling place of mahAthmA (supreme being) vishNu is superior to sUrya and agni (fire) in terms of its radiance; it cannot be seen by dhEvas (celestial entities) and asuras (demons) with their splendour), I attained that SrIvaikuNtam which is unattainable by even people who carry out great penance. This I attained, the moment I mentioned the name of thiruvEngadamalai.

ninRu ninaikkinREnSrI bhagavath gIthA 6.34 says that mind is fickle “chanchalam hi mana:” periya thirumozhi 1-1-4 says “ninRavAnillA nenju” (mind is wavering). AzhwAr says that he is analysing as to what happened with his mind, in a firm way. Alternatively it can be said to be thinking about what happened and standing. In other words, AzhwAr is amazed that such a thing could happen and has become paralysed.

Once he analysed as to what happened, he knew that this has happened due to the causeless mercy of pirAtti (SrI mahAlakshmi) who is the purushakArabhUthai (one who recommends to emperumAn) and that of the most merciful emperumAn. He further says how he became fully engaged with them…

kaRkinRa nUl valaiyil pattirundha . . . kELvanAr – emperumAn who is firmly and inescapably caught within the net of vEdhas (sacred texts) which are recited in a regular manner. If it is a net, there will be lot of interwoven threads……

nUl valaiyil – this is also a net of threads only, says AzhwAr. Since he is caught well in the vEdhas, it is clearly established that it is emperumAn alone who is the supreme being and that no one can dispute this.

nUlAtti – (feminine gender) one who controls the threads. In other words, just like emperumAn, pirAtti is also referred to in vEdhas such as SrI sUktham etc. This implies that just as emperumAn is said to be as mentioned in SrI bhagavath gIthA 15.15vEdhaiSchasarvairahamEva vEdha” (only I am known throughout the vEdhas), pirAtti is also known through the vEdhas since she is the svarUpanirUpakabhUthA (the entity who proves the basic nature of emperumAn). pirAtti herself mentioned in lakshmIthanthram “miyE’khilair mAnai:” (I am mentioned about in all vEdhas) and vEdha says the same “asyESAna jagathO vishNupathni” (she is the controller of the worlds and consort of vishNu). nammAzhwAr too substantiated the same meaning in his thiruvAimozhi 3.1.6OdhuvAr OththellAm evvulagathevvevaiyum sAdhuvAy ninpugazhin thagaiyallAl piRidhillai . . . .pUvinmEl mAdhu vAzh mArbinAy”. In all the vEdhas, emperumAn is mentioned as the significant and different from all other sentient and insentient entities and pirAtti is mentioned as his confidential distinguished entity. If anything is mentioned about her, it refers as well to him who is her antharyAmi (indwelling soul) and if anything is mentioned about him, it refers as well to pirAtti, his svarUpanirUpaka bhUthai. It is this that AzhwAr emphasises in his words kaRkinRa nUlvalaiyil pattirundha hUlattik kELvanAr. The implied meaning here is that it was due to her merciful recommendatory role that AzhwAr attained this means.

nUlAtti kELvanAr kAlvalaiyil pattirundhEn kANAzhwAr tells us to see how he was caught in the merciful net of the divine feet of dhivyadhampathis (divine couple) both of whom wanted to protect him with utmost care. Alternatively, this can be construed as AzhwAr telling his heart “Oh heart! You also try to fall at their divine feet and see if you can stand firmly”.

We will take up the 41st pAsuram next.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ప్రమేయసారము 1

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ప్రమేయసారము

<< అవతారిక

acharya-sishya-instruction

 

అవతారిక

తిరుమంత్రములోని ప్రణవమనబడే “ఓం ” కారార్థాన్ని ఈ మొదటి  పాశురములో సంక్షిప్తంగా వివరించారు.

అవ్వానవర్కు మవ్వానవర్ ఎల్లాం

ఉవ్వానవరడిమై ఎన్ఱు ఉరైత్తార్

ఇవ్వాఱు కేట్టిరుపాఱుక్కు ఆళ్ ఎన్ఱు కణ్డిరుప్పార్ మీట్చియిల్లా

నాట్టిరుప్పార్ ఎన్ఱు ఇరుప్పన్ నాన్

 

ఫ్రతిపదార్థం:

అవ్వానవర్కు = “అ” కారవాచ్యుడైన  శ్రీమన్ నారాయణునికి

మవ్వానవర్ ఎల్లాం = సమిష్టిగా “మ” కారం ద్వారా సూచించబడే ఆత్మలన్నీ

అడిమై = సేవకులు అని

ఉవ్వానవర్ = ఆచార్యులు

ఉరైత్తార్ = చెప్పారు

ఇవ్వారు ఇమ్మురైగళ్= ఇలా చెప్పబడినవి

కేట్టు ఇరుప్పార్కు  = జాగ్రత్తగా తెలుసుకున్నవారికి

ఆళ్ ఎన్ఱు =సేవకులు అని

కణ్దిరుప్పార్ =  తమ స్థితిని తెలుసుకున్నవారికి

మీట్చియిల్లా = మరు జన్మ లేని

నాడు  = పరమపధములో

ఇరుప్పార్ ఎన్ఱు = నిత్యులు , ముక్తులు మొదలైన వారితో చేరి వుంటారని

నాన్ = శ్రీ రామానుజుల   దాసుడిని అయిన నేను

ఇరుప్పన్ = గట్టి విశ్వాసముతో ఉంటాను

వ్యాఖ్యానము:

అవ్వానవర్కు…..  శ్రీమన్నారాయణుడు ” అ ”  కార వాచ్యుడని  వేదాలలో చెప్పబడింది. పదానికి , అర్థానికి ఉన్న విడదీయరాని సంబంధమే ఇలా చెప్పడాంకి కారణము .  మహాకవి కాళిదాసు   “రఘువంశము”  లో వాక్కుకు  అర్థానికి వున్న సంబందాన్ని , శ్రీమన్నారాయణునికి శ్రీ మహాలక్ష్మికీ వున్న సంబంధముతో పోలుస్తూ

“వాగర్థా వివ సంపృక్తౌ శాగర్థ ప్రతిపత్తయే

జగతౌ పితరం వందే పార్వతిపరమేశ్వరం!!”

అని చెప్పాడు.  శబ్ధము అర్థాన్ని విడిచి వుండదు , అర్థము శబ్ధాన్ని విడిచి వుండదు. ఉప్పదనమనే గుణాన్ని బట్టే ‘ ఉప్పును ‘ ఉప్పు అని చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ‘ ఆ కారమంటే శ్రీమన్నారాయణుడు అని  చెప్పబడింది . భగవద్గీత పదవ అధ్యాయములో శ్రీ కృష్ణుడే ‘ అక్షరాణాం అకారోస్మి  ‘ అని చెప్పుకున్నాడు. ఇదే విషయాన్ని తిరువళ్ళువర్   “అగర ముదల ఎళుతెల్లాం ఆదిభగవన్ ముదఱ్ఱే ఉలగు” (లోకంలో అక్షరాలన్నింటీకీ ఆది ఆ భగవంతుడే మూలము)అన్నారు.

‘ అ ‘ అనే అక్షరము శ్రీమన్నారాయణుని తెలియజేస్తుంది. ‘ అవ రక్షణే ‘ అన్నదే దీనికి మూల ధాతువు.

అనగా రక్షించు అని అర్థము . శ్రీమన్నారాయణుడే అన్నింటికీ మూలము.  ‘ అ ‘ అంటే శ్రీమన్నారాయణుడని ,ఆయన మాత్రమే అని ఎందుకు అంటారో వేదంలో చక్కగా   వివరించబడింది. ఈ విషయం వేదాలలోనే  కాక , ఉపనిషత్తులలో, దివ్యప్రబంధాలలో , ఇతిహాసాలలో వివరంగా చెప్పబడింది. అన్నింటికీ , అంతటా వాడే కారణ  భూతుడుగా వున్నాడు. అలాగే అక్షరాలలో అన్నింటికీ ప్రాణము ‘ అ ‘ కారము.

‘పూ మగళ్ పొరుళుం ‘ అని కంబర్ బాలకాండం కడిమన పడలంలో చెప్పారు.  ఒకదానితో ఒకటి చేరి వున్న వాటిగురించి చెప్పెటప్పుడు ఒకదాని గురించి చెపితే  రెండవదాని అర్థము దానంతట అదే వస్తుంది.  అలాగే ‘ఆకారము గురించి చెప్పినప్పుడే దానికి కారణ భూతుడైన భగవంతుడు కూడా చెప్పబడినట్లే అవుతుంది. అవ్వానవర్క్అంటే భగవతుడికి అన్న అర్థం వస్తుంది.

మవ్వానవర్ ఎల్లాం: “మ” కారము సమస్త స్వరములకు మూలము. “మ” కారము జీవమున్న శబ్దమని శాస్త్రము చెపుతున్నది.  ఇది ఏకవచనమే అయినప్పటికీ వడ్ల గింజ వంటిది. జాత్యేక వాచకము. మూడు జాతులను తెలియ జేస్తుంది. 1. కర్మ వశమున మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ చస్తూ వుండే  బధ్ధులు , 2. భగవంతుడి నిర్హేతుక కృప వలన జనన మరణ చక్రము నుండి విడివడిన  ముక్తులు, 3. కర్మ వశమున జనన మరణ చక్రములో పడక నిత్యము భగవంతుడి కైంకర్యము చేసే నిత్యులు అని మూడు రకాల ఆత్మలను తెలియ జేస్తుంది. ఇక్కడ ‘ మవ్వానవర్ ఎల్లాం ‘అని 1.బధ్ధులు , 2.  ముక్తులు, 3.  నిత్యులు అని మూడు రకాల వారిని పేర్కొన్నారు.

ఉవ్వానవర్: ‘ ఉ ‘ కారము శ్రీమహాలక్ష్మికి, ఆచార్యులకు సంకేతముగా చెప్పబడింది . ఆమె  శ్రీమన్నారాయణుడికి , చేతనుడికి మధ్యలో వుండి ఇద్దరిని కలిపే ఘటికురాలు. అలాగే అచార్యులు కూడ భగవంతుడికి , చేతనుడికి మధ్యలో వుండి ఇద్దరిని కలిపే స్వభావము గల వాడు. శ్రీమహాలక్ష్మికి , ఆచార్యులకు వృత్తి రీత్యా ఐక్యత వుండటము వలన ఉకారము  ఆచార్యులకు సంకేతముగా చెప్పబడింది . ఆచార్యులు , శ్రీమహాలక్ష్మి  శ్రీపాదాలను చేరి భక్తి చేసి, ఆమె కృప వలన తన శిష్యులను ఆమె దగ్గరకు చేర్చి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులను చేస్తారు. ఈ విధంగా ఆచార్యులను చేరిన చేతనులకు పరమాత్మ కృపకు పాత్రులవుతారు. పరమాత్మకు  సిఫారసు చేయటం ,అమ్మవారి కృపకు పాత్రులను చేయటం వలన ఆచార్యులు ‘ ఉ ‘ కార వాచ్యులుగా చెప్పబడ్డారు.

దీనికి సంబంధించిన ఒక సంఘటన చూస్తే విషయం సుబోధకంగా వుంటుంది. భగ్వద్రామానుజులు ఒకరోజు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు తన పక్కనే ఉన్న ప్రధాన శిష్యుడైన మొదలియాండాన్లకు ‘ఉ ‘ కారార్థాన్ని ఉపదేశించారు. దానిని మొదలియాండాన్లు తమ కుమారులైన కందాడై ఆండాన్లకు  ఉపదేశించారు. వారు భట్టరుకు చెప్పారు. భట్టరు ఆ విషయాన్నే ‘ప్రణవ సంగ్రహం ‘అనే గ్రంధంలో వివరించారు. అందులో చెప్పిన విధంగానే ఇక్కడ ‘ఉ ‘ కారము ఆచార్య వాచ్యంగా చెప్పబడింది. ఈ ‘ప్రమేయ సారం ‘  రాసిన అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్లు భగ్వద్రామానుజులకు దీర్ఘ కాలం కైంకర్యం చేసినవారు. అందు వలన వీరికి కూడా భగ్వద్రామానుజులు ‘ఉ ‘ కారార్థాన్ని ఉపదేశించి ఉండవచ్చు. భగ్వద్రామానుజుల ప్రియశిష్యులందరూ వారి ద్వారానే ‘ఉ ‘ కారార్థాన్ని తెలుసుకున్నారు.

అడిమై ఎన్ఱు ఉరైత్తార్ : జీవాత్మలు పరమాత్మకు దాసులు అని చెప్పబడింది. ఈ జీవ పర సంబంధాన్ని తెలిపేదే  ‘ఉ ‘ కారము. “అవ్వానవర్కు మవ్వానవర్ ఎల్లాం ఉవ్వానవర్ అడిమై ఎన్ఱు ఉరైత్తార్ ” ఆచార్యులు, యజమానికి -దాసుడికి ఉండే సంబంధాన్ని తెలిపారని అర్థము. తిరువాయిమొళి ఈడు వ్యాక్యానంలో చెప్పిన కథ ఇక్కడ చూడతగినది .

ఒక వ్యాపారి వివిధ ప్రాంతాలకు తిరిగి వ్యాపారం చేసేవాడు. అతని భార్య గర్భవతిగా ఉండగా అతను సముద్రం దాటి వెళ్ళి అక్కడ వ్యాపరం చేయవలసి వచ్చింది. వెళ్ళేటప్పుడు అతను భార్యతో ‘ నేను సముద్రం దాటి దూరప్రాంతాలకు  వ్యాపారం చేయడనికి వెళ్ళ్తున్నాను , పుట్టిన బిడ్డకు వ్యాపారం నేర్పించు ‘ అని చెప్పి వెళ్ళాడు. తరువాత ఆమె ప్రసవించింది. మగ పిల్లవాడు పుట్టాడు . క్రమంగా ఎదిగి వ్యాపార మెళకువలు నేర్చుకున్నాడు. అతను కూడా దేశాంతర వ్యాపారానికి బయలు దేరాల్సిన సమయం వచ్చింది. కదాచిత్తుగా అతను కూడా తండ్రి వెళ్ళిన దేశానికే వెళ్ళి , తండ్రి చేసిన వ్యాపారమే చేశాడు. ఒక రోజు తండ్రి కొడుకుల మధ్య వ్యాపార నిబంధనల మీద మాట పట్టింపు వచ్చి అది పెద్ద తగాదాగా మారింది. వాళ్ళ వాగ్వివాదాన్ని చూడడానికి ఊళ్ళోని వాళ్ళంతా వచ్చారు.  వాగ్వివాదం పెరిగి తీవ్రంగా సాగుతూ ఉంది. అంతలో అక్కడ కూడిన వారిలో వాళ్ళిద్దరిని తెలిసిన ముసలి వాడు కల్పించుకొని ‘ ఎందుకు అనవసరంగా పోట్లాడుతున్నారు? మీరిద్దరూ తండ్రికొడుకులు ‘ అని చెప్పి ఆ వాగ్వివాదాన్ని ఆపాడు. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరి ఆనందానికి హద్దులు లేవు . ఎంతో సంతోషించారు. వాళ్ళ మధ్య సంబంధం కొత్తది కాదు .ఎప్పటినుంచో ఉన్నదే .అది తెలియక తలపడ్డారు తెలిసుకున్న తరువాత ఆనందించారు. ముసలి వాడు  కొత్తసంబంధాన్ని చెప్పలేదు ఉన్న సంబంధాన్నే తెలియజేసాడు. ఆ సంబంధాన్ని  తండ్రి కొడుకులు  తెలుసుకున్నారు.

ఆచార్యులు పరమాత్మను జీవాత్మను అనుసందానము చేసేవారు. అంతే కాక  ఆచార్యులు పరమాత్మ మాత్రమే తల్లి, తండ్రి బంధువు,సఖుడు , ఈ సంబంధము అనాది కాలంగా సాగుతున్నది ,ఎప్పటికీ విడదీయ లేనిది అని శిష్యులకు తెలియచెపుతారు . అలాగే పరమాత్మతో, ఈ జీవుడితో సంబంధము విడదీయలేనిదని , వాడి దోషాలన్నింటినీ మన్నించి కృప చూపి శ్రీపాదాల దగ్గరికి చేర్చుకోమని చెపుతారు. ఈ విధంగా అచార్యుల పురుషకారాన్ని ఈ పాశురంలో వివరంగా చెప్పారు.

ఇవ్వా~ౠ కేట్టిరుపార్కు : “అ” కార, “ఉ” కార  “మ” కారార్థములను ఆచార్య ముఖంగా  తెలుసుకొన్న వారు అని అర్థము. తిరుమంత్రంలో ఉన్న ‘ నారాయణ ‘ శబ్దాన్ని ‘  నార ‘, ‘ అయణ ‘ అని విడడదీసిగా చూస్తే ‘ నార ‘జీవాత్మలను,  ‘ అయణ ‘ నారాయణుని తెలియజేస్తాయి. ‘జీవాత్మ ఎప్పుడు  నారాయణునికి దాసుడని ఆచార్యులు బోధిస్తారు. ఆచార్య ముఖంగ ఇది తెలుసుకున్న వారు దానికి కట్టుబడి నడచుకుంటారు.

ఆళ్ ఎన్ఱు కండిరుప్పార్ : పైన చెప్పినట్లుగా ఉండే శిష్యులు అతి తక్కువగా ఉంటారు. అలాంటి వారిని ఆచార్యులు కూడా తమ సర్వశ్వంగ భావిస్తారు. శ్రీమన్నారాయణునికి కైంకర్యం చేయటం మొదటి మెట్టు కాగా , ఆయన దాసులకు చేసే కైంకర్యం చివరి మెట్టు కాబట్టి ఇక్కడ ‘ ఆళ్ ఎన్ఱు కండిరుప్పార్ ‘ అంటే భగవంతుని దాసులకు దాసులమని తెలుసుకున్న వారని అర్థము .

తిరుమంత్రములో జీవాత్మలకు మూడు లక్షణాలు చెప్పబడ్డయి. అవి 1. ఈ జీవాత్మలు పరమాత్మకు తప్ప వేరెవరికి దాసులు కావు. 2. జీవాత్మలకు పరమాత్మ తప్ప వేరె దిక్కు లేదు.3.  జీవాత్మలకు పరమాత్మ తప్ప వేరె ఆనందములేదు. ఇదే అంశాన్ని దాసుల  పరంగా చూస్తే  1. దాసులకు తప్ప వేరెవరికి దాసులు కారు. 2. జీవాత్మకు దాసులు  తప్ప వేరె దిక్కు లేదు.3.  జీవాత్మలకు దాసులు తప్ప వేరె ఆనందమ లేదు. అంటే దాసులకు దాసులమన్న భావన గల వారు అని అర్థము.

 మీట్చి యిల్లా నాట్టిరుప్పార్ ఎన్ఱు ఇరుపన్ నాన్ : ఇక్కడ ‘ నాన్ ‘ అన్న పదాన్ని నొక్కిచెపుతున్నారు. ఈ ప్రబంధమును  రాసిన  స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరు మానార్లు వేదములోని నిగూఢ విశేషములను తమ ఆచార్యులైన  స్వామి రామానుజుల ద్వరా తెలుసుకున్న వారు . అందువలన ఎవరైతే భగవంతుని దాసులకు దాసు​లుగా,​ వారికి మరల మరల పుట్టనవసరము లేని పరమపదము తప్పక లభిస్తుందని , వారు నిత్యసూరుల గొష్టిలో చేరి నిరంతరము భగవద్ కైంక​ర్య​ము చేసే భాగ్యమును పొందుతారని దృఢంగా విశ్వసించారు.

ఆడియెన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/prameya-saram-1/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

 

thiruvAimozhi – 7.2.5 – sindhikkum thisaikkum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Seventh Centum >> Second decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fifth pAsuram, parAnguSa nAyaki’s mother informs the transformations her daughter is going through every moment and says “Would it befit your qualities such as ASritha vAthsalya (motherly affection towards devotees) etc to torment her in this manner?”

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

sindhikkum thisaikkum thERum kai kUppum thiruvarangaththuLLAy ennum
vandhikkum AngE mazhaik kaN nIr malga vandhidAy enRenRE mayangum
andhip pOdhavuNan udal idandhAnE! alai kadal kadaindha AramudhE!
sandhiththun charaNam sArvadhE valiththa thaiyalai maiyal seydhAnE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

andhi – sandhyA (dusk)
pOdhu – in the particular time
avuNan – hiraNya, the asura (demon), his
udal – body
idandhAnE – one who tore apart
alai – having waves
kadal – ocean
kadaindha – churned
AramudhE – being infinitely enjoyable

(not having such time restrictions and strong enemies/hurdles, not having to do great tasks, with not just internal experience)
sandhiththu – meeting, to have external experience
un charaNamE – your divine feet only
sArvadhu – to unite and enjoy
valiththa – having perfectly fit form
thaiyalai – this girl
maiyal seydhAnE – oh one who bewildered!

(she)
sindhikkum – thinks about how you united with her previously;
thisaikkum – (since she cannot experience it immediately) becomes bewildered;
thERum – regains composure;

(thinking that you have arrived)
kai kUppum – performs anjali;

(in close proximity)
thiruvarangaththu – in kOyil (SrIrangam)
uLLAy – Oh one who is reclining!
ennum – calls saying [that];
vandhikkum – (thinking about your beauty) she bows her head;

(seeing that you have still not arrived)
angE – remaining there itself
mazhai – cool
kaNNIr malga – to have eyes filled with tears
vandhidAy – come and accept me
enRu enRE – repeatedly saying
mayangum – becomes unconscious (since her desire is not fulfilled).

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

You (emperumAn) tore apart the body of hiraNya, the asura in the particular time of sandhyA and being infinitely enjoyable, churned the ocean having waves; oh one who bewildered this girl who has a perfectly fit form and is desiring to unite with you to have external experience of enjoying your divine feet only! She thinks about how you united with her previously, becomes bewildered, regains composure and performs anjali; she calls you saying “Oh one who is residing in kOyil!” and bows her head; remaining there itself, with eyes filled with cool tears, repeatedly saying “come and accept me” she becomes unconscious. Implies that she goes through all kinds of transformations with respect to romantic interactions with emperumAn.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • sindhikkum – She thinks about your qualities such as saundharyam (beauty) and your previous unions with her. Previously she was not even able to think about these; this is also a transformation like being unconscious.
 • thisaikkum – becomes bewildered since she does not see you immediately.
 • thERum – without any reason, suddenly she acquired clarity in mind. This is frightening me; while she is unconscious, the sudden awakening as if her desire was fulfilled, is frightening. [Usually] one acquires clarity in his/her final moments – so her sudden awakening should be feared. Whenever uyndha piLLai araiyar recited this pAsuram, nanjIyar would mercifully say “My bad! she is now saying ‘thERum’ “.
 • kai kUppum – This is her nature. Previously it was said “mayangum kai kUppum” (she will become unconscious and perform anjali) and here it is saying “thERum kai kUppum” (she realises and performs anjali); while rest of the aspects are changing, this [worshipping him] is a constant factor since it is part of her nature. It is said in mahAbhAratham mOksha dharmam “nithyAnjali putA hrushtA:” (they are always performing anjali). The existence is present in both unconscious and awakened states; the true nature is as explained in thiruvAimozhi 3.3.1 “vazhuvilA adimai seyya vENdu nAm” (we should serve continuously). That which is constantly performed is the goal.
 • thiruvarangaththu uLLAy ennum – nanjIyar would mercifully say “perumALE ennum“. emperumAn is desired only due to his presence in this dhivya dhESam.
 • vandhikkum – Having “thiruvarangaththuLLAy” fixated in her heart, she praises “What a face! What a smile! What a garland he is wearing!”; alternative explanation – devoid of any pride, she would remain at his divine feet.
 • AngE – in that state.
 • mazhaik kaNNIr … – With cool tears, she would say “have you come” and will lose her mind.

Will he come as soon as one thinks about him?

 • andhip pOdhu – Would you only help those who have clarity as said in SrIvishNu purANam 1.19.85 “maththas sarvam aham sarvam mayi sarvam sanAthanE” (prahlAdha said “Everything originated from me and everything subdued into me, who is eternal”)? Can you not help those who are bewildered? Did you not tear the demoniac hiraNya’s body arriving at the time which was contrary to the boon he acquired? Would you only help if the father becomes an enemy? Can you not help when you are the enemy? There is no greater enmity than not helping even at this stage.

emperumAn says “I helped the child once. Is there any other incident?” and the mother responds “Did you not help subsequently?”

 • alai kadal kadaindha – Did you not churn the ocean even for the prayOjanAntharaparars (those who are looking for other benefits from you)? Would you only help those who would use you to fulfil their own desires? Can you not help those who consider you as the only benefit?
 • AramudhE –  They churned the ocean with AzhwAr‘s nectar [emperumAn].
 • sandhiththu … – You are playing with the mind of this girl who desires to reach you and be at your divine feet! Alternative explanation – the girl who is holding on to her life to reach you and finish herself in your presence. valiththa – having firm faith. She remains as said in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 36.30 “thAvadhyaham dhUtha jijIvishEyam” (Oh hanuman! I wish to be alive until I hear about my beloved lord’s activity to save me).
 • maiyal seydhAnE – Even for my daughter who desired for you, the result is bewilderment.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAnmugan thiruvandhAdhi – 39 – azhaippan thiruvEngadaththAnai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

avathArikai

AzhwAr steps back from parOpadhESam (instructing others) and starts enjoying thiruvEngadamalai (thirumalai dhivya dhESam) and the emperumAn who has taken residence there, in several pAsurams starting from this. For this AzhwAr, alternating between parOpadhESam and svAnubhavam (enjoying the experience of emperumAn) is a regular feature.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

azhaippan thiruvEngadaththAnaik kANa
izhaippan thirukkUdal kUda mazhaippEr
aruvi maNivaranRi vandhizhiya yAnai
veruvi aravondungum veRpu

Word for Word Meanings

thiruvEngadaththAnai – thiruvEngadamudaiyAn (emperumAn) who resides in thiruvEngadam
kANa – to worship him with my eyes
azhaippan – I call out
mazhai – during rainy season
pEr aruvi – the huge streams
maNi – gemstones (which are scattered at various places)
varanRi vandhu izhiya – gathering them and falling

(mistaking the splendour of those gemstones for fire)
yAnai – elephant
veruvi – standing in fear
aravu – python
odungum – (mistaking those gemstones for lightning) will hide inside anthills
veRpu – the divine hills of thirumalai
kUda – to join such hills
thirukkUdal kUda izhaippan – I will call out in a special way

vyAkyAnam

azhaippan thiruvEngadaththAnai – I will call out to emperumAn at thiruvEngadam. When asked whether he is calling out to emperumAn in order to desire money, grains, sire etc similar to the samsAris or to desire mOksham (SrIvaikuNtam) similar to wise and knowledgeable people, AzhwAr says …

kANa – it is for neither. I just want to see him and enjoy him. Just as it is said in the old saying [nAchchiyAr thirumozhi] “gOvindhaRkOr kuRREval immaippiRavi seyyAmE inippOych cheyyum thavandhAnen ” (what is the purpose in carrying out penance instead of carrying out kainkaryam to gOvindha (one of the names for emperumAn at thiruvEngadam) in this birth, right now?) when I am deeply desirous of seeing him now, where is the question of seeing him in SrIvaikuNtam at some other point of time? When I am not interested even in SrIvaikuNtam, the question of desiring wealth (aiSvaryam) does not arise at all!

izhaippan thirukkUdal kUda – I will call out to emperumAn to be with him. The word thirukkUdal has a special significance. In olden days, in order to guess (similar to foretelling future) whether what one wishes to attain will fructify or not, people will draw a circle and keep drawing concentric circles within the first circle. If the count of circles so drawn is an even number, then it is a positive sign (that their wish will be fulfilled) while if the count is an odd number, then it is a negative sign. This has been referred to by ANdAL too, in nAchchiyAr thirumozhi 4th decad.

For desiring what, is AzhwAr calling out ? He says in the subsequent lines that it is to be with thiruvEngadamalai.

maNippEraruvi mazhi varanRi vandhizhiya yAnai veruvi aravodungum veRpu kUdath thirukkudal izhaippan – during monsoon, the huge streams will bring forth gemstones from various places to thirumalai. Seeing those gemstones, the elephants will mistake them for fire and pythons will mistake them for lightning and cower due to that. It is well known that elephants fear firewood and pythons fear lightning. Alternatively, it could be construed that elephant, mistaking the gemstones for fire will step into the open mouth of python thinking that it is the opening of a cave.

We will move on to the 40th pAsuram next.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ప్రమేయసారము – అవతారిక

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ప్రమేయసారము

<< తనియన్

 

Ramanuja_Sriperumbudur                                                                  ఎంబెరుమానార్

arulalaperumalemperumanar-thirupadagam                                                     అరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్

స్వామి అరుళాళ పెరుమల్ ఎంబెరుమానార్లు అనేక శాస్త్రాలలోని, వేదాలలోని  నిగూఢ ప్రమాణాలను అర్ధం చేసుకున్న వారు . వాటిలోని  పేర్కొన్న నిగూఢ ఉద్దేశాన్ని చేరుకోవటానికి ఉపాయము , పురుషార్థము శ్రీమన్నా నారాయణుడే అని నిర్ద్వందంగా తెలిసిన వారు. ఈ విషయములను ఇంత నిర్ద్వందంగా తెలిసిన వారిలో ప్రధానమైన వారు .ఈ బ్రహ్మాండంలో జనన మరణ  చక్రంలో పడి  బాధపడుతున్న ఆత్మలన్నింటికీ  విముక్తి మార్గాన్ని చూపాలని కోరుకునే కారుణ్యమూర్తులు వారు . వారు సుదీర్ఘకాలం (దాదాపు 80 సంవత్సరాలు) స్వామి రామానుజుల  శిష్యులుగా సేవలు అందించిన వారు.  తత్వము,  హితము, పురుషార్థాలను గురించి స్వామి రామానుజులనుగ్రహించగా విని మనసుకు పట్టించుకున్న వారు.  వారు తాము రామానుజుల బోధనలకను గుణంగా జీవించటమే కాక  విస్తృతంగా ప్రచారం చేసారు .  తత్వము   ( భగవంతుడు) ,హితము (ఉపాయము), పురుషార్థము( ప్రయోజనము) లను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకున్న వారు. దీనినే తల స్పర్స జ్ఞానము అంటారు.  తల స్పర్స జ్ఞానము అంటే  నీటిలోకి దిగి తుదముట్ట ఈది అట్టడుగులోఉన్న మట్టిని పైకి తీసుకు రావటము అని అర్ధం. అలాగే, స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్లు   జ్ఞానపుటంచులు చూసిన వారు .

భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవటము  మొదటి మెట్టు . భాగవతుల గురించి తెలుసుకోవటము  చివరి షట్పదమెట్టు .  భగవంతుడి భక్తులకు  భక్తుడవటమే చివరి మెట్టుగా చెప్పబడింది . స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్  ఎంబెరుమానార్లు, అపార కారుణ్యంతో సామాన్యుడు కూదా ఆత్మోజ్జీవనము పొందే విధంగా ముందుగా  “జ్ఞాన సారము” అనే ప్రబంధాన్ని రాశారు. తరువాత, ” ప్రమేయ సారము”  రాశారు . వేదాలు అనాది , అపౌరుషేయాలు, మనకు పరమ ప్రమాణాలు .  ఈ  వేదాల సారాంశమే “ఓమ్ నామో నారాయణాయ” అనే “తిరుమంత్రము” లో సంక్షిప్తంగా చెప్పబడింది , ఇది  ఎనిమిది అక్షరాలతో ఉమ్దదము వలన దీనిని అష్టాక్షరి అని అంటారు . ఈ తిరుమంత సారమేగా ” ప్రమేయ సారము”  రాశారు.

ఆడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/prameya-saram-introduction/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ప్రమేయసారము – తనియన్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ప్రమేయసారము

arulalaperumalemperumanar-svptrఅరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ – శ్రీవిల్లిపుత్తుర్

mamunigal-vanamamalai-closeupమణవాళ మామునులు – వానమామలై

నీంగామల్ ఎన్ఱుం నినైత్తుత్ తొళుమింగళ్ నీళ్ నిలత్తీర్

పాంగాగ నల్ల ప్రమేయ సారం పరిందళిక్కుం

పూంగావళం పొళిల్ సూళ్ పుడై వాళుం పుదుప్పుళి మన్

ఆంగారం అఱ్ఱ అరుళాళ మాముని అంపదమే!

ప్రతిపదార్థము:

నీళ్ నిలత్తీర్ = ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా!

పూంగా  వళం పొళిల్ =  అందమైనన తోటలు, పెద్ద తోపులు

సూళ్ పుడై = నాలుగు దిక్కుల విస్తారముగా వున్న

పుదు ప్పుళి = పుదు ప్పుళి అనే ప్రాంతములో

మన్ వాళుం = పండిత గొష్టికి నాయకులుగా విరాజిల్లుతున్న

ఆంగారం అఱ్ఱ = గర్వము లేని

అరుళాళ మాముని = అరుళాళ మాముననుల

పాంగాగ = అనుకూలమైన , ఉపయోగకరమైన

నల్ల ప్రమేయ సారం = ఆత్మోజ్జీవనానికి ఉపకరించే ఉన్నతమైన తిరుమంత్ర సారమును

పరిందళిక్కుం = దయతో కృపచేసే

అంపదమే = శ్రీపాదములను

ఎన్ఱుం నీంగామల్ = ఎన్నటికీ వదలక

నినైత్తు తొళుమిన్ గళ్ = స్మరించి నమస్కరింతురు గాక!

వ్యాఖ్యానము:

ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా! అరుళాళ మాముననుల శ్రీపాదములను  ఎన్నటికీ మరవక స్మరించి నమస్కరింతురు గాక! ‘ ఎన్ఱుం ‘  (  ఎన్నటికీ ) అన్న ప్రయోగం ‘ నీంగామల్ ‘  (వదలక) , ‘ నినైత్తు  ‘ ( స్మరించి) అనే రెంటికీ వర్తిస్తుంది. విషయ సాంద్రతను కొలవడానికి ఉపకరణము ప్రమాణము . చెప్పబడిన విషయము ప్రమేయము . దాని సంగ్రహ రూపము ‘ సారము ‘ , అదిఏ ‘ ప్రమేయ సారము ‘అని పిలవబడుతుంది.

ప్రమాణము – కొలమానము

ప్రమేయము  – కొలవబడిన విషయము

సారము – సంగ్రహము

మానము, మేయము – సారము

అర్థాత్ ప్రమాణము తిరుమంత్రము . దాని అర్థము ప్రమేయము . ఆ అర్థము యొక్క సంగ్రహ రూపము ప్రమేయ సారము అని చెప్పబడింది . ‘ నల్ల ప్రమేయ సారం ‘ అనగా దోష రహితమైన గ్రంధము అని చెప్పటము .

పాంగాగ …..అభ్యాసకుల శక్తికి తగినట్టుగా….సులభముగా , పది పాశురములలో సులభముగా అర్థమయ్యే రీతిలో ,తిరుమంత్రము యొక్క సారాన్ని వివరించారు. అందువల్లనే ఈ ప్రబంధానికి ప్రమేయ సారమని పేరు పెట్టారు .

పరిందళిక్కుం…....సమస్త జీవుల క్షేమాన్ని కోరి కారుణ్యముతో ఈ ప్రబంధాన్ని ‘ఓరాణ్వళి ‘ (గురుశిష్య పరంపరగా) అనుగ్రహించారు.

ఆంగారం అఱ్ఱ అరుళాళ మాముని …….అరుళాళ మాముని ..అంటే సమస్త జీవులపై కృపగలవారు అని అర్థము. ఇటువంటి ఉన్నతమైన గుణము మునులలో గాని , తపస్వులలో గాని కనపడదు. అందుకే వీరు మామునులు (మహా మునులు).’ ఆంగారం అఱ్ఱ ‘ అహంకార రహితుడైన….. ఇంతటి గొప్పగుణము నాలోనే ఉంది కదా అన్న అహంకారము లేశమైనా లేని వారు .అందుకే ‘  మామునులు ‘.అంతటి ఆచార్యుల శ్రీపాదాలను కొలవండి అంటున్నారు . కొలిచేటప్పుడు ఆ శ్రీపాదాలను మనసులో నిలుపుకోవాలి .అంతే కాదు రూపము- నీడ లాగా ఎప్పుడు వదలక వుండాలి.

అంపదత్తై……..‘ అం ‘ ‘ పదత్తై ‘..అందమైన పాదములు  …. అనగా అందమైన ఉన్నత పాదములు ఏవి  అంటే, తమ శిష్యులను ఎప్పుడు వదలక కాపాడు తత్వము గల పాదములు. ఆ అందమైఅన పాదమునే కొలవండి ….అంటున్నారు . ఆ పాదములను కొలిస్తే చాలు . ఇతర దైవములను  ఆశ్రయించనవసరము  లేదు అని నొక్కి చెప్పటము అవుతుంది .

పుదుప్పుళి మన్ …..వేద శాస్త్రములను వడపోసిన పండిత గొష్టికి నాయకులుగా విరాజిల్లుతున్న వారు అని అర్థము .దట్టంగా తోటలు,తోపులతో నిండి వున్న’ పుదుప్పుళి ‘ అనే ప్రాంతము….అని , జ్ఞాన సంపదకు ఆలవాలమైన ప్రాంతము అని సంకేతముగా చెపుతున్నారు .

పుడై ……నాలుగు దిక్కులు. ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా! ఉన్నతమైన స్థానము, పేరు పొందడానికి హేతువైన తిరు మంత్రసారమును మహా కారుణ్యముతో సులభ శైలిలో తమిళములో చెప్పబడిన ” ప్రమేయ సారము ” అనే ఈ ప్రబంధమును అనుగ్రహించిన వారు గర్వము లేని అరుళాళ మాముననులు . వారు అందమైనన తోటలు, పెద్ద తోపులు , అన్నివైపుల విస్తారముగా వున్న పుదు ప్పుళి అనే ప్రాంతములో పండిత గొష్టికి నాయకులుగా విరాజిల్లుతున్నరు .వారి శ్రీపాదములను వదలక , నిరంతరము స్మరించి ధన్యులవుదురు  గాక! అని అర్థము.

ఆడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/prameya-saram-thaniyan/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ప్రమేయసారము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

e-book – https://1drv.ms/b/s!AoGdjdhgJ8HegXtxR2BsjRa9KEg-

arulalaperumalemperumanar-svptrఅరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ – శ్రీవిల్లిపుత్తుర్

mamunigal-vanamamalai-closeupమణవాళ మామునులు – వానమామలై

వ్యాఖ్యాన మూలము –   శ్రీమద్ మణవాళ మామునులు యొక్క వ్యాఖ్యానము ఆధారంగా శ్రీ అరుళాళ మామునిగళ్ రచించిన  జ్ఞాన-ప్రమేయ సారమునకు ,శ్రీ అరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ల వంశములో అవతరించిన శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యులచే తమిళములో  సులభ శైలిలో రచింపబడినది ఈ గ్రంథము.

vk-srinivasacharyar కీర్తి శేషులు శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యులు (31వ పట్టము) శ్రీమత్ ఉభయవేదాంత విద్వాంసులు తిరుమలై వింజిమూర్ కుప్పన్ అయ్యంగార్ (కుప్పుస్వామి తాతాచార్యులు)స్వామి కుమారులు.

ఈ   తమిళ వ్యాఖ్యానము శ్రీ.ఉ.వే. కుప్పుస్వామి తాతాచార్యుల 100వ తిరునక్షత్ర సందర్బముగా 2003, మీనమాసము ఉత్తరాషాడ నాడు ప్రచురించబడినది.

శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యుల కుమారులు శ్రీ.ఉ.వే. వి.యస్. వేంకటాచారి స్వామివారు ప్రస్తుతము శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ తిరుమాళిగలో 33వ పట్టమును అలంకరించియున్నారు. వీరు తిరుమలలో శ్రీకుప్పన్ అయ్యంగార్ మంటపమని ప్రసిధ్ది గాంచిన అరుళాళ మామునుల సన్నిధిలో అనేక కైంకర్యములను చేస్తున్నారు. వీరి మంగళాశాసనములతో ఈగ్రంథము వెలువరించబడినది.

అడియేన్ ఇందుమతి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/prameya-saram/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 7.2.4 – itta kAl

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Seventh Centum >> Second decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fourth pAsuram, parAnguSa nAyaki’s mother requests periya perumAL “What are you mercifully thinking to do for this girl?”

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

itta kAl itta kaiyaLAy irukkum ezhundhulAy mayangum kai kUppum
kattamE kAdhal enRu mUrchchikkum kadal vaNNA! kadiyai kANennum
vatta vAy nEmi valangaiyA ennum vandhidAy enRenRE mayangum
sittanE! sezhu nIrth thiruvarangaththAy! ivaL thiRaththen sindhiththAyE?

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

(due to great urge, being fully subdued)
itta itta – wherever placed
kAl – leg
kaiyaL – and hand
Ay – having
irukkum – remains;

(due to having matured urge, like one who regained composure)
ezhundhu – stands up, after regaining consciousness
ulAy – walks around;
mayangum – subsequently becomes unconscious;

(after regaining composure again, thinking “he may come”)
kai kUppum – performs anjali (joined palms);

(as he is not arriving)
kAdhal – love
kattamE – is difficult to handle
enRu – becoming upset
mUrchchikkum – loses conscious;
kadalvaNNA – oh one who is like immeasurable ocean which secures everything inside it!
kadiyai kAN – You are being cruel towards me!
ennum – says;

(in protecting devotees)
vatta vAy – wholesome
nEmi – divine chakra
valam kaiyA – oh one who is having in your right hand!
ennum – says;

(taking a break, in between)
vandhidAy – come here with the divine chakra in your hand
enRu enRE – repeatedly requesting
mayangum – loses her mind thinking “I lost my nature due to repeatedly calling him, and lost the desire/goal as he did not come”;

(tormenting her in this manner)
sittanE – pretending to be a reputed person
sezhu nIrth thiruvarangaththAy – oh one who is reclining on the beautiful banks of the river [kAvEri]!
ivaL thiRaththu – in her case (where she is bewildered in separation)
en – what
sindhiththAy – are you thinking?

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

My daughter’s leg and hand remain [unmoved] wherever they were placed; after regaining consciousness, she stands up, walks around and subsequently becomes unconscious; she performs anjali; becoming upset saying “love is difficult to handle”, she loses consciousness; she says “Oh one who is like immeasurable ocean which secures everything inside it! You are being cruel towards me!” She says “oh one who is having the wholesome divine chakra in your right hand!”; She is repeatedly requesting him saying “come here with the divine chakra in your hand” and loses her mind thinking “I lost my nature due to repeatedly calling him, and lost the desire/goal as he did not come”; oh one who is reclining on the beautiful banks of the river, pretending to be a reputed person! What are you thinking in her case? Implies, “Are you thinking to only keep her bewildered? Or are you planning enlighten her?”

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • itta kAl itta kaigaLAy irukkum – You need not present your form to her, it is sufficient if you can make her limbs obey her command. She will remain where her friends placed her as said in “sakIbhi: nyastha prakIrNa parathanthra vipANdurAngI” (One who has pale limbs which were spread by her friends, who is unconscious). As she is unconscious, she would remain the way her friends placed her legs and hands.
 • ezhundhulAy mayangum – Like a lamp which will shine brightly before going off, she is having baseless rising and roaming around; just as the lamp will be off as it starts shining brightly, she too fell unconscious.
 • kai kUppum – She does not perform anjali (worshipping with joined palms) only while awakening and does remain without worshipping while unconscious, since does not do the worship as a means; but she cannot avoid worshipping when in distress.
 • kattamE kAdhal enRu … – If she is performing anjali as a means, she would not say that it is difficult. Since the love is the cause for torment in separation, she is saying it is difficult.
 • kadal vaNNA kadiyai kAN ennum – The ocean will contain everything in it, and will ensure that one creature does not trouble another creature; she says “such you (emperumAn) have become cruel”. Alternative explanation – she says “you who have a form without which those who are separated cannot sustain themselves, have now become cruel like a murderer”.
 • vatta vAy nEmi – She has crossed the stage of saying “sangu chakkarangaL“. Though invisible now, the thought of the chakra causes hatred; wherever touched one can feel its mouth (opening). You are not without the tools to eliminate the hurdles.
 • vandhidAy enRenRE mayangum – She is unable to remain if it is said that you will be coming soon. A thirsty person would cry out repeatedly saying “water” until his thirst is quenched;  similarly, parAnguSa nAyaki says “vandhidAy! vandhidAy!”; she does not know anything else.
 • mayangum – she will recite it repeatedly having her inclination as the teacher [who makes her repeat it].
 • enRenRE – Just as the sound of bell metal will keep echoing.
 • sittanE – [condemning his act] Here SrIman nArAyaNa is said to be the Sishta (reputed). Saying that he has great love towards pirAtti; also explained as one who drives pirAtti crazy on him and torments her; your conduct is very nice [sarcastic]. Helpless women will be finished if there were a few reputed persons like you. You are nicely showering your mercy [sarcastic]. Your act resembles that of those who do abominable acts such as killing brAhmaNas, but walking around wearing bright yagyOpavIdham (sacred thread), having pavithram (a sacred ornament made out of dharbha grass) and reciting vEdhams.
 • sezhu nIrth thiruvarangaththAy – kOyil (SrIrangam) which has invigorating water bodies. Your reclining here is like the presence of a murderer in a water booth [which is placed during summer time to distribute water].
 • ivaL thiRaththu en sindhiththAyE – The mother thinks that even emperumAn who is sarvagya (omniscient) has to ponder on a remedy for her daughter’s state; this is the clarity of the divine mother of parAnguSa nAyaki. She is praying at his divine feet thinking “emperumAn’s thoughts can only lead to solution”. He is the one who thinks for the favourable ones as said in “SrEyO dhyAyathi kESava:” (kESava looks out for the well-being of the favourable ones). Will you just keep thinking like this, and will you not give a firm solution?

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAnmugan thiruvandhAdhi – 38 – agaippil manisarai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

avathArikai

AzhwAr was asked “You say that it is only because everything is dependent on sarvESvaran’s sankalpa (vow of emperumAn) that he is the causative factor for all. But in vEdhas prevalent in samsAram, it is very well known that brahmA is the creator, rudhra is the destroyer and various other deities are carrying out very important tasks. Will they not be causative entities?” to which he says in this pAsuram “if emperumAn is not their antharyAmi (indwelling soul) all their greatness will disappear without a trace”. Let us go through the pAsuram and its meanings:

agaippil manisarai ARu samayam
pugaiththAn porukadal neervaNNan ugaikkumEl
eththEvar vAlAttum evvARu seygaiyum
appOdhu ozhiyum azhaippu

Word for Word Meanings

porukadalneer vaNNan – sarvESvaran who has the complexion of ocean water with waves lapping
agaippu il manisarai – people who do not have distinction of being knowledgeable
ARu samayam – in the (lowly) six philosophies
pugaiththAn – made them get caught
ugaikkum El – if he remains indifferent (towards them)
appOdhu – at that time itself
eththEvar vAlAttum – the ego of whichever deity
evvARu seygaiyum – the various deeds carried out towards them as worship (such  as rituals etc)
azhaippu – the invocations of these deities (in such rituals)
ozhiyum – will disappear

vyAkyAnam

agaippil manisarai – jIvAthmAs (sentient entities) like you, with low level of knowledge, who do not understand how much ever is instructed. agaippurising; greatness in knowledge.

agaippil manisarai – jIvAthmAs who have no distinction about their knowledge – those who do not have any high level of intelligence about them.

ARu samayam pugaiththAnemperumAn ensured that they were trapped in the six different philosophies. ARu samayambhaudhdha, naiyAyika, vaiSEshika, jaina, sAnkya, yOga philosophies established by sAkya, ulUkya, akshapAdha, kshapaNa, kapila and pathanjali respectively. Instead of naiyAyika and yOga philosophies, chArvAka and pAsupatha philosophies are included by some.

pugaiththAn – just as hunters, in forests, while trying to get animals which have hidden themselves in dense bushes, will set fire to trash so that the frightened animals will come out of bush and be caught by the hunters, emperumAn sets up the smokescreen of other philosophies and traps jIvAthmAs in samsAram.

agaippil pugaiththAn – For those caught in smoke, will the path be visible? AzhwAr says that it is because of this reason that samsAris are still holding on to other deities despite being told repeatedly about emperumAn.

porukadal neervaNNan ugaikkumEl – if emperumAn, who has a complexion which will comfort the eyes of those who see him, turns out to be indifferent… it is well nigh impossible for someone who, like the ocean, keeps giving away whatever is asked for by the needy. However, if water were to turn into fire; if emperumAn becomes indifferent…

eththEvar vAlAttum ozhiyum – the vanity of all those dhEvas (celestial entities) who roam around with the pride of a group of monkeys will disappear. Dogs wag their tail (vAlAttum) when they feel proud about themselves; thus, the term wagging the tail implies pride. Don’t these dhEvathas also feel proud saying ISvarOham (I am ISvaran, the controller of everyone else)?

evvARu azhaippuchcheygaiyum ozhiyum – the invitations extended to these deities when a ritual is performed, such as indhramAvahayAmi, sOmamAvahayAmi (I invoke the presence of indhra, I invoke the presence of sOma) etc and the offerings made to them such as indhrAyasvAhA, varunAyasvAhA etc will disappear. Alternatively…

evvARu seygaiyum ozhiyum – the rituals which the jIvAthmAs carry out to worship these dhEvathAs will themselves disappear.

azhaippu ozhiyum – The invitations extended to the dhEvas during rituals to partake the offerings made with the words svAhA will disappear.

eththEvar vAlAttum evvARu seygaiyum azhaippum ozhiyum – the pride of these dhEvathAs, the activities indulged in by these dhEvathAs such as thripuradhahanam (burning of the three towns) etc and the invitations extended to them by jIvAthmAs in their rituals will disappear.

appOdhu ozhiyum – instead of waiting for some time, all these will disappear the moment emperumAn becomes indifferent to these deities.

We will take up the 39th pAsuram next.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org