Monthly Archives: September 2017

జ్ఞానసారము 19

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 18

lord-vishnu-in-anantashayan-AE23_l

అవతారిక

భార్య, పుత్రులు ,  ఇల్లు,పొలము, ఆస్తి మొదలైన వన్నీ నిప్పులా కాలుస్తున్నట్టు భావించేవారికి పరమాత్మకు స్వస్తలమైన పరమపదము అతి సులభము అని ఈ పాశురములో చెపుతున్నారు.

“నల్ల పుదల్ వర్ మానైయాళ్ నవైయిల్  కిళై

ఇల్లం నిలం మాడు ఇవై అనైత్తుం –అల్లల్ ఎన

త్తోన్రి ఎరితీయిర్  సుడుమేల్ అవర్ క్కెళిదాం

ఏఱ్ఱఱుమ్ వైగుందత్తిరుప్పు “

ప్రతి పదార్థము

నల్ల పుదల్ వర్ = సుగుణ రాసులైన పిల్లలు

మానైయాళ్ = మంచితనమునకు మారుపేరైన సహ ధర్మచారిణి

నవైయిల్  కిళై = దోషములే చేయని సహాయకులు

ఇల్లం = నివాసయోగ్యమైన అందమైన ఇల్లు

నిలం = బంగారము పండు భూమి

మాడు = కామధేనువు వంటి పశు సంపద

ఇవై అనైత్తుం –= ఇవన్నీ

అల్లల్ ఎన = దుఖః హేతువని

త్తోన్రి = భావించి

ఎరితీయిల్ = ఆత్మ నాసన  హేతువులుగా అరని మంటలుగా

సుడుమేల్ =  కాలుస్తున్నట్టు

అవర్ క్కు = భావించే వారికి

ఏఱ్ఱఱుమ్ = తమ ప్రయత్నము లేకయే

వైగుందత్తుక్కు =  వైకుంఠమునకు పోవు మార్గము

ఎళిదాం =మహా  సులభము

వ్యాఖ్యానము

“నల్ల పుదల్ వర్…….మంచి పుత్రులు.. అనగా ఇతరులకు హాని కలిగించని,  ఇతరులచే నిందింపబడని ,మంచి గుణములుగల పుత్రులు.

మానైయాళ్……. మంచి భార్య..ఎవరికీ హానితలపెట్టని, ఇబ్బంది కలిగించని , సుగుణాలరాసి అయిన భార్య.

“మనైత్తక్క మాణ్ పుడైయళాగి  తఱ్ కొండాన్ వళత్తక్కాళ్ వాళ్ కై తుణై “ అని తిరుక్కురళ్ లో అనగా, శిలప్పదిగారంలో “అఱ వార్ క్కళిత్తలుం , అందణర్ ఓంబలుం , తుఱత్తోర్ కెదిర్ తలుం , తోల్లోర్ మరబిల్ విరుం దెదిర్ కేడలుం “అన్నారు.  దీని ప్రకారముగా గృహిణి సుగుణ రాశి యై వుండాలి . అధితి అభ్యాగతులను ఆదరించటము , ఆర్తులకు సహాయము చేయటముతో పాటు ప్రసాంతమైన జీవనమునకు అనుసరించ వలసిన మార్గములు తెలిసి వుండాలి . భర్త మనసు తెలిసి నడచుకోవాలి .

నవైయిల్  కిళై…… “నవై “ అనగా దోషములు. “యిల్ “అనగా లేకపోవుట .” కిళై ” అనగా సంబంధములు .అర్థాత్ దోషములు లేని మంచి సంబంధములు . ఇవి లౌకికమైనవి కావు . ప్రయోజ్ఞార్థము ఏర్పరుచుకున్నవి కావు .అవి మనకు   శత్రువులలా పనిచేస్తాయి. స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఏమ్బెరుమానార్ “ నవైయిల్ కిళై “ అంటే భగవద్బందువులతో నిత్య సంబంధమని అన్నారు.

నల్ల ఇల్లం……… మంచి ఇల్లు… నివాసయోగ్యమైనది ,అనేక అంతర గృహములతో  కూడినది, ఆరోగ్యకరము, ఆహ్లాదము, ఆనందము, కలిగించు వాతావరణము గలది మంచి ఇల్లు .

నల్ల నిలం……….. మంచి పొలము… సారవంతమైన నేల గలది ..అనగా ఎరువులు వేయకయే మంచి పంటలు పండే నేల . పుష్కలముగా పంటనిచ్చే నేల . తిరుక్కురళ్ లో “ విళైవదన్ పాత్తియుళ్ నీర్ సొరిందత్తు “ అన్నారు .   ఒక గింజ జల్లుతే నూరు గింజలు పండేది మంచి నేల . పొద్దున్నే విత్తు నాటితే పొద్దు గుమ్కేవరకు చెయ్యేత్తు ఎదగాలట. అలాంటి నేలను ‘ నన్ సెయ్  ‘, పొన్ సెయ్ ‘నేలలు అంటారు .

నల్ల మాడు……….. మంచి ఆవు…అనగా బాగా పాలనిచ్చేది , పొరుగు ఇళ్ళల్లో పడి దొంగ తిండి తిననిది , మనుషులను భయపెట్టనిది . స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఏమ్బెరుమానార్ అభిప్రాయము ప్రకారము చిన్న పిల్లలకైనా పాలనుచేపేది ,అపారముగా పాలనిచ్చేది మంచి ఆవు.

ఇవై అనైత్తుం…. పైవన్నీ ఉన్నవారు చాలా సంతోషిస్తారు .ఇందులో కొన్ని ఉన్నా బాగానే ఆనందిస్తారు.

అల్లల్ ఎన త్తోన్రి……. స్వామి  అరుళాళ పెరుమాళ్ ఏమ్బెరుమానార్ ఈ సంపద అంతా దుఖః హేతువు అంటారు. వీటి వలన కష్టము, శ్రమ , దుఖఃము కలుగుతుంది అంటారు . ’  అల్లల్ ‘ అన్న మాట దీనినే తెలియజేస్తుంది.

ఎరితీయిర్  సుడుమేల్…..పైవన్నీ ప్రజ్వలించే మంటల వంటివి.

అవర్ క్కెళిదాం ఏఱ్ఱఱుమ్ వైగుందత్తిరుప్పు….ఎవరైతే ఈ లౌకికమైన సుఖములను పెను మంటలుగా భావిస్తారో వారికి పరమాత్మ వారి ప్రయత్నమూ లేకుండానే తన నిత్య నివాసమైన పరమపదమునకు చేర్చుకుంటాడు అని అర్థము .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-19-nalla-pudhalvar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 5.10.5 – uNNa vAnavar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fifth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fifth pAsuram, AzhwAr says “Whenever I think about your activities which are done for the sake of your devotees, my mind melts”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

uNNa vAnavar kOnukku Ayar oruppaduththa adisil uNdadhum
vaNNamAl varaiyai eduththu mazhai kAththadhum
maNNai mun padaiththuNdumizhndhu kadandhidandhu maNandha mAyangaL
eNNum thORum ennenju erivAy mezhugokkum ninRE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

vAnavar kOnukku – for indhra who is with his assistants
uNNa – to eat
Ayar – cowherd people (who are engaged in herding cows)
oruppaduththa – prepared with intent
adisil – food
uNdadhum – consuming it (assuming the form of gOvardhana hill)
vaNNam – colourful due to the presence of different minerals
mAl – huge
varaiyai – hill
eduththu – lift
mazhai – rain (caused by indhra having lost his worship)
kAththadhum – protected

(unlike these specific cases)
maNNai – universe (which is indicated by earth)
mun – initially
padaiththu – created
uNdu – protecting it by placing it in his stomach during deluge
umizhndhu – (subsequently) spitting it out
kadandhu – scaling it (to eliminate the ownership claim by others)
idhandhu – rescuing it (during intermediary deluge, with the form of varAha)
maNandha – united with mother earth who was rescued from the deluge
mAyangaL – these amazing qualities and activities
eNNum thORum – every time I meditate upon
en – my
nenju – heart
ninRu – in a singular manner
erivAy – in fire
mezhugokkum – melting like wax

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

You consumed the food which was prepared with intent by the cowherd people for indhra to eat; you lifted the huge gOvardhana hill which is colourful due to the presence of different minerals and protected [everyone] from rain; you initially created the universe, protected it by placing it in your stomach during deluge, spat it out, scaled it, rescued it and united with mother earth who was rescued from the deluge; every time I meditate upon these amazing qualities and activities, my heart is melting like wax in fire in a singular manner.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • uNNa … – The event where in his birth-place, some people were preparing food to offer to indhra praying for rains, and he ate them. It is due to the jealousy of krishNa thinking “who else can be worshippable in the town where I was born?”; krishNa said “come on! who is indhra! Is one who is not seen by anyone, going to favour us? This being the case, this [gOvardhana] hill which is the shelter for the clouds, having grass and water, and giving place for the cows, should be our worshippable deity”. Since they are cowherds, they would listen to others, and whatever he said could not be refuted; he said “place all your food offerings in front of the hill” and they mounted everything there; he then entered there and ate them all. Giving one’s exclusive belongings to others is similar to a king letting others enjoy the queen’s sweat. indhra along with assistants, was waiting to consume the offering and be satisfied, but emperumAn consumed them all, in between. Out of rage, he started the heavy rains.
 • vaNNa mAl varai … – emperumAn is not someone who gives false promise for protection and shies away from doing that. The act of protecting the cows and the cowherds without even a drop of rain touching them for seven days by lifting up the inconceivable, huge mountain which appears colourful due to many minerals and holding it up, instead of going away after having his desire fulfilled [that is, eating all the offerings]. He also manifested compassion towards indhra thinking “I cannot punish this celestial person indhra; he acted like this due to his anger in losing his food; he himself will give up after a little while; until then let me protect my dependents”. indhra was appointed as the administrator of the earth by krishNa thinking that he is merciful and will protect them; but he became merciless [being blinded by his ego] and ended up committing this mistake.
 • maNNai … – Now, AzhwAr is talking about the favours done by emperumAn towards the whole universe instead of just a town where the residents set out to worshipping indhra. Creating the universe without anyone asking for it, protecting the AthmAs by keeping them in his stomach during the imminent danger of deluge, releasing them thinking “they cannot vanish being inside”, redeeming the universe by scaling it when persons like mahAbali claim ownership, rescuing the earth during intermediary deluge assuming the form of mahA varAha (great wild-boar) and since the earth is the abode of bhUmip pirAtti, doing what is dear to her and uniting with her – such amazing activities.
 • maNandha – enjoying together.
 • eNNum thORumAzhwAr‘s eagerness to enjoy these activities is greater than emperumAn‘s protection. AzhwAr will neither think about him [since he is totally weakened thinking about him] nor avoid thinking about him [as he cannot sustain himself without thinking about him]. Just as emperumAn is naturally set out for protecting others, AzhwAr is set out to become finished.
 • en nenju – Worldly people should have also constantly meditated upon these activities and spent their time [but they did not do, only AzhwAr‘s heart was constantly thinking about it].
 • erivAy mezhugu okkum – Melted like wax placed near fire.
 • ninRE – It is not that it melts sometimes and becomes steady other times, it is constantly melting.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

iraNdAm thiruvandhAdhi – thaniyan

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

 

en piRavi thIra iRainjinEn innamudhA
anbE thagaLiyaLiththAnai nan pugazh sEr
sIdhaththAr muththukkaL sErum kadal mallaip
pUdhaththAr ponnangazhal

Word by Word Meaning

in – sweet
amudhA – like nectar
anbE thagaLi – the second thiruvandhAdhi, which starts with the words anbE thagaLi (devotion as container)
aLiththAnai – one who mercifully gave
nal – great
pugazh – fame
sEr – having joined
sIdhaththu Ar – full of coolness
muththukkaL –pearls
sErum – having joined
kadal mallai – one who was born in the divine abode of thirukkadanmallai [modern day mahAbalipuram]
bhUdhaththAr – bhUdhaththAr’s
pon am kazhal – the desirous, beautiful divine feet
en – my
piRavi – births
thIra – to be removed
iranjinEn – worshipped

It was bhagavadh SrI rAmAnujar’s affectionate disciple thirukkurugaippirAn piLLan who mercifully divined this thaniyan. In this, piLLan is saying that he is worshipping at the desirous, divine feet of bhUdhaththAzhwAr, who mercifully gave this prabandham for removing the difficulties of this world [the repeated births that those who live in this world have to undergo], and who was born in the divine abode thirukkadalmallai.

We shall take up the 1st pAsuram of this prabandham next.

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

జ్ఞానసారము 18

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 17

Dhruva-Vishnu-and-Garuda-thumb

అవతారిక

భగవంతుడు తనపై భక్తి ఉన్నప్పటికీ ,ఆత్మ జ్ఞానము లేక, భగవంతుని తలవని లోకులతో సంబంధము కలిగి   ఉన్నవారికి కూడా సులభుడు. అటువంటి వాడు ఆత్మ జ్ఞానము కలవారికి ఇంకా  సులభుడై ఉంటాడని ఈ పాశురములోతెలియజేస్తున్నారు.

పాశురము

“ఈనమిలా అన్ బర్ ఎన్ ఱాలుం ఎయ్ తిలా

మానిడరై ఎల్లా వణ్ణత్తాలుం – తానఱియ

విట్టార్ కెళియన్ విడాదార్ క్కరవరియన్

మట్టార్ తుళాయలంగల్ మాల్ “

ప్రతిపదార్థము

మట్టు ఆర్ = తేనే స్రవించు

తుళాయలంగల్ = తులసి మాలలు ధరించిన వాడు

మాల్ = తిరుమాల్

ఈనమిలా అన్ బర్ = తన శ్రీపాదములందు భక్తి  లేనివారైనా

ఎన్ ఱాలుం = భక్తి  గలవారైనా

ఎయ్ తిలా = భగవంతుడికి శత్రువులైన (భగవంతుని యందు భక్తి  లేనివారు )

మానిడరై = మానవులను

ఎల్లా వణ్ణత్తాలుం తానఱియ = అన్ని విధముల సంబంధములు గలవని తెలిసిన  వాడై

విట్టార్ క్కు = వదిలివేసిన వాళ్ళకు

ఎళియన్ = సులభుడు

విడాదార్ క్కు = వదలని వాళ్ళకు

అరవరియన్ =  ఇంకా సులభుడు

వ్యాఖ్యానము

ఈనమిలా అన్ బర్ ఎన్ ఱాలుం…….ఈనము అంటే హీనము , దుర్మార్గము. రావణాసురుని దుర్మార్గపు పోకడ వలన అతనిని “పొల్లా అరక్కన్ “ అంటారు. “మున్ పొలా ఇరావణన్  “ (మునుపు దుర్మార్గుడైన రావణుడు )అని తిరుమంగై ఆళ్వార్లు పాశురములో చెప్పారు . అలాగే “ తీయపుంది  కంజన్ “ అని దుర్మార్గుడైన కంసుని గురించి పెరియాళ్వార్లు అన్నారు. కావున రావణునిలా, కంసునిలా దుర్మార్గములను చేయు వారిని “పొల్లా “ అని పేర్కొన్నారు. దీనికి భిన్నమైన వారు ,తనయందు అపారమైన భక్తి గలవారు “ఈనమిలా అన్ బర్ “ అని రూడార్థము . గీతలో “మనసు మరి ఏ ఇతరమైన కోరికలు లేక నన్నే కోరుకునే భక్తులకు నేను పొంద దగిన వాడను “ అని చెప్పుకున్నాడు. అలాంటి  భక్తి గలవారు “ఈనమిలా అన్ బర్ “అని చెపుతున్నారు.

ఎయ్ తిలా మానిడరై ……భగవంతుని యందు కొంచెము కూడా భక్తి  లేని వారు జంతువులతో సమానము. భగవంతుడు మానవ జన్మ ఇచ్చిందే భగవంతుని యందు భక్తి చేయటము కొరకు, అది చేయనివారు పశువుతో సమానము . “ఆన్  విడైయేళన్ రడత్తార్కు  ఆళానార్ అల్లాదార్ మానిడవరల్లర్ ఎన్రు ఎన్ మనత్తు వైత్తెనే (“భగవంతుని యందు భక్తి  లేని వారు మనుషులే కారని నా మనసులో స్థిరపరచుకున్నాను ) అని తిరుమంగై ఆళ్వార్లు తమ పాశురములో అన్నారు. “సెమ్కణ్ మాల్ నామమ్ మరందారై   మానిడమా వైయ్యేన్ “ అని భూదత్తాళ్వార్లు అన్నారు. మహా జ్ఞానులైన ఆళ్వార్ల లాగా నిరంతరము భగవంతుని యందు భక్తి చేయని పాపులు ఈ అల్ప మానవులు అని అర్థము.

దీనినే నమ్మాళ్వార్లు “యాదానుం పఱఱి నీంగుం విరదముడైయార్ ‘అని బుద్దిలేని మనుష్యులను అంటారు. ఇక్కడ “ ఎయిదిలా “ అని కాక “ ఎయిదిలరామ్  “ అని స్వీకరిస్తే భగవంతునికి శత్రువులైన మనుష్యులన్న అర్థము వస్తుంది. దీనినే తిరువళ్ళు వర్ “ ఏదిలార్ కుఱఱమ్ పోల “అన్న కురళ్ లొ చెప్పారు.

ఎల్లా వణ్ణత్తాలుం ……అనగా కూడా తిరుగుట ,వస్తువులు ఇచ్చి పుచ్చుకోవటము ,ఇంకా ఇతర లౌకిక వ్యవహారములు అని అర్థము.

తానఱియ విట్టార్కు ……తమకు తెలిసినదానితోను ,ఇతరులకు తెలిసినదానితోను విడువక హృదయ కమలములో వేంచేసి వున్న భగవంతుడికి కూడా తెలియునట్లు చేయాలి. అలా చేసిన వారికి  పరమాత్మ సులభుడు.” ఉళ్ళువార్ ఉళ్ళిఱెల్లాం  ఉడనిరుమ్డు అఱియుం అవనల్లవా “ (జీవుడి లోపలనే ఉండి అన్నీ తెలుసుకునే  వాడు కదా !) అలాంటివాడు తెలుసుకునేలా లౌకిక  సంబంధమును పూర్తిగా వదిలి వేయాలి అని భావము.

తానూ తెలుసుకున్న వైష్ణవ తత్వము , వైష్ణవ తత్వము  కాదు .లోకము తెలుసుకున్న వైష్ణవ తత్వమే  , వైష్ణవ తత్వము  అని ఆచ్చాన్ పిళ్ళై చెప్పిన ఉదాహరణ ఇక్కడ గ్రహించ  దగినది.

విడాదార్ క్కరవరియన్ ….. అలా వదల లేనివారికి మహా దూరస్తుడు .ఈ సందర్భముగా  “అడియార్కు ఎళియవన్ పిరరుక్కు అరియ విత్తగాన్ “ అన్న నమ్మాళ్వార్ల పాశురమును గుర్తు చేసుకోవాలి .కావున పరమాత్మ భక్తులు లౌకికులతో సంబంధము నేరపరాదని భావము.

మట్టార్ తుళాయలంగల్ మాల్……    భగవంతుడు ఎప్పుడూ తన భుజములపైన, మెడలోను తులసి మాలలను ధరించి వుంటాడు . భగవంతుని తిరుమేనినిస్పృశించటము వలన తులసిమాలలు ఎంతో అందముగా వాసనాభరితముగా ఉంటాయి . అంత అందమైన తేనెలూరు శ్రీతులసిని ధరించిన భగవంతుడని అర్థము. భగవంతుని తిరుమేని సౌదర్యమునకు తులసి మాల సంకేతమని చెపుతున్నారు. “ మట్టార్ తుళాయలంగల్ మాల్ ,ఈనమిలా అన్ బర్ ఎన్ ఱాలుం ఎయ్ తిలామానిడరై ఎల్లా వణ్ణత్తాలుం – తానఱియ విట్టార్ కెళియన్ విడాదార్ క్కరవరియన్ “ అని గ్రహించాలి.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-18-inamila-anbar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 5.10.4 – kaLLa vEdaththai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fifth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fourth pAsuram, AzhwAr says “emperumAn‘s incarnation as budhdha is tormenting me”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr says “His act of destroying the demons who were residing in thripuram (three towns), is breaking my AthmA”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction. Previously AzhwAr explained his stealing from favourable ones; here he is explaining the stealing from unfavourable ones.

pAsuram

kaLLa vEdaththaik koNdu pOyp puram pukkavARum kalandhasurarai
uLLam bEdham seydhittu uyir uNda upAyangaLum
veLLa nIrch chadaiyAnum ninnidai vERalAmai viLanga ninRadhum
uLLam uL kudaindhu en uyirai urukki uNNumE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

(being known through vEdham)
kaLLa vEdaththai – deceptive form (of budhdha who is outside the tenets of vEdham)
koNdu – assuming
pOy – going (to become trustworthy by his beauty and maturity)
puram – in thripura
pukka – enter
ARum – way;
asurarai – the demoniac residents there
kalandhu – mingling inside
uLLam bEdham – confusion in mind
seydhittu – created

(by rudhra who is worshipped by them)
uyir – their life
uNda – taking away
upAyangaLum – ways
veLLam – abundant
nIr – gangA water
sadaiyAnum – rudhra who is having in his matted hair
ninnidai – in you
vERalAmai – being inseparable (by SarIra SarIri bhAvam – body soul relationship)
viLanga – well known through SAsthram
ninRadhum – stood
uLLam – in my heart
uL – all my intellectual acts (thoughts)
kudaindhu – engrossed
en – my
uyirai – AthmA
urukki – melting it into fluid state
uNNum – consumed.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

The way in which you assumed the deceptive form [of budhdha] going to thripura and entered there, the way you mingled with the demoniac residents of the town and created confusion in their minds and taking their lives away; the way you remain inseparable from rudhra who is having abundant gangA water in his matted hair to be well known through SAsthram; these aspects engrossed in my intellectual thoughts in my heart and is melting my AthmA into a fluid state.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • kaLLa vEdaththaik koNdu – As said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 109.34 “yathAhi chOras sathathAhibudhdha:” (Just as a thief should be driven out, one who rejects vEdham should also be driven out), assuming a mischievous form. emperumAn who is said as in SrI bhagavath gIthA 15.15 “vEdhaiScha sarvair ahamEva vEdhya:” (the whole of vEdham speaks about me), assuming a form which rejects vEdham. Here AzhwAr is thinking the attractive form of budhdha which captures the hearts of those who see him, form which is dark, well built, stretched ears and holding a book. He captures them by his beauty to make them think that there is no other truth beyond what is explained by him.
 • pOy – That is – walking very carefully fearing “whatever I step on will suffer”. While they (followers of budhdha) preach what is contradictory to [vEdha] SAsthram, to make it appear similar to vEdham, they will say “one cannot hurt others; one should not serve lowly entities; one should not speak mischievously; worldly attachment is not good etc”; these words match their deceptive form. perumAL (SrI rAma) mercifully set out to go in exile to the forest, jAbAlika spoke a few words [contradictory to vEdham] convincing him to return to the kingdom; perumAL angrily closed his ears and said “come on! you are arguing in favour of atheism in front of me to eliminate my faith in righteousness! what is the point in blaming you, when I should really be blaming my father who engaged you in his court”; jAbAli responded “my lord! when you return and accept the throne, to have the tears removed from SrI bharathAzhwAn’s eyes, you can see that I change from an atheist to a theist”; at that time everyone hailed as in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 108.1 “jAbAlir brAhmaNOththama:” (jAbAli is best among brAhmaNas); [they further said] since we are wearing yagyOpavIdham, we are known as brAhmaNas; as said in “brahma sambandhI brAhmaNa:” (one who is related to brahmam, is known as brAhmaNa) – and only he is truly having that quality of being related to you. In this manner, jAbAli explained lOkAyatha (baudhdha) philosophy.
 • puram pukka ARumAzhwAr is thinking about the acts of budhdha after reaching the town. That is – since emperumAn is set out to equate vaidhika himsA [hurting which is allowed in vEdham for higher purpose] to sAmAnya himsA [hurting which is done without the sanction of vEdham], he walks carefully even while stepping over grass, not to hurt it.
 • kalandhu – He mingled as one amongst them and preached to them. To gain their trust, he mingled with them completely.
 • asurarai uLLam bEdham seydhittu – He preached them avaidhika [contrary to vEdham] philosophy and eliminated their faith in vEdham. Did they have faith in vEdham? It is said in SrI rAmAyaNam “agnihOthrAScha vEdhAScha rAkshasAnAm gruhEgruhE” (fire sacrifices and reciting of vEdham is seen in every rAkshasa’s house). Everyone has some good aspects. emperumAn caused confusion in their minds and eliminated whatever faith they had in righteousness [only after faith in vEdham is eliminated, they can be easily defeated].
 • uyir uNda upAyangaLum – The ways through which he finished them. Eliminating their faith in vEdham, he made them to be as good as dead bodies and can be easily defeated even by a bikshuka (beggar) and can have him glorified saying “I killed them”. Though emperumAn did all of these, he ensured that he is not glorified for it! mahAbhAratham karNa parvam “vishNurAthmA bhagavathO bhavasya amithathEjasa: thasmAth dhanurjyA samsparSam savishEhE mahESvara:” (The omnipresent vishNu is the antharyAmi for Siva who is infinitely valourous and worshippable; due to this fact, Siva was able to launch the arrow on the bow during the destruction of the three towns). For sarvESvaran, there is no difference in getting things done through a chEthana [rudhra] or achEthana [bow and arrow]. For emperumAn, there is no difference between rudhra and the bow in his hands. This is similar to how emperumAn has chith and achith as the material cause in subtle state to effect their gross state [during creation, the souls and matter from subtle state are transformed to gross state by emperumAn]. Previously, rudhra tried to accomplish this himself; but he could not do it, and then emperumAn as antharyAmi helped him accomplish it. Once a king had “rudhra is supreme” written in a palm leaf and ordered the scholars to accept it and sign it. While many obliged, one scholar [kUraththAzhwAn] said “come on! can you establish rudhra’s supremacy by preserving the palm leaf! SAsthram is explaining that the greatness of your dhEvathA is due to sarvESvaran’s will; that being the case, I may write and agree what you say; but long after our time, a scholar may see this and will say ‘who is this fool to have written and signed this?’ and I don’t want to be laughed at; so you can do whatever you want”.
 • upAyangaLumAzhwAr is thinking about emperumAn‘s different thoughts from back then.
 • veLLa nIr … – thirumAlai ANdAn explained as heard from ALavandhAr – this is explaining emperumAn’s mischievous act of being present amidst brahmA and rudhra. That is, emperumAn appearing to be at par with brahmA and rudhra. emperumAnAr mercifully heard this and said – that is nice; but do we have to go back in time so far? just see his great favour while destroying the three towns – is there any limit for such favours? is this not sufficient?
 • veLLa nIr … – Your being present appearing inseparable from rudhra who is having gangA water in his matted hair. That is – rudhra being SarIram (body/form) for emperumAn. Why should it be explained like this? Why can’t rudhra be explained as the same as vishNu? If we did that, the statement “vishNurAthmA” will become useless. periyAzhwAr thirumozhi 4.7.2 “nalam thigazh sadaiyAn mudik konRai malarum nAraNan pAdhath thuzhAyum kalandhizhi punalAl pugar padu gangai” (the gangA river which is shining with the water flowing down carrying konRai flower from the pious rudhra who is having matted hair and the thuLasi from the divine feet of SrIman nArAyaNan). AzhwAr is saying “this flooding gangA river is the proof for rudhra’s servitorship and emperumAn’s lordship”. The konRai flower from the matted hair of rudhra and thuLasi from the divine feet of sarvESvaran are coming together.
 • uLLam uL kudaindhu – Entering into my heart and overwhelming it, and tormenting the AthmA which is said in SrI bhagavath gIthA 2.24achchEdhya: … adhAhya:” (cannot be cut, burnt). Entering through the mind which is the gateway for knowledge and melting the AthmA into fluid and finishing it.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

iraNdAm thiruvandhAdhi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

e-book – https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwyhgxyiwA4dJV3nIFO

bhUthaththAzhwAr, the second among the mudhalAzhwArgaL (first 3 AzhwArs namely poygai AzhwAr, bhUthaththAzhwAr and pEyAzhwAr) divined a beautiful prabandham named iraNdAm thiruvandhAdhi. This is part of the iyaRpA section of the dhivya prabandham. iyaRpA is generally recited during puRappAdu (ceremonial procession of uthsava deity of emperumAn).

With this introduction, we will proceed with the translation for iraNdAm thiuvandhAdhi. The commentary for this prabandham has been written by nampiLLai and by periyavAchchAn piLLai (which has been explained by appiLLai, one of the ashtadhik gajangaLs of maNavALa mAmunigaL).

periyavAchchAn piLLai (sEnganUr) – nampiLLai (thiruvallikkENi)

Translation by krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

జ్ఞానసారము 17

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 16

indra-worships-krishna

అవతారిక

ఆత్మ జ్ఞానము గలవాడంటే ఆత్మపరమాత్మకే దాసుడని అదియే నిజమైన ఆత్మ స్థితి అని తెలిసిన వాడు. ఆత్మ స్వరూపమును స్మరించు వారి గురించి కిందటి పాశురములొ చెప్పారు. ఇందులో ఆత్మ జ్ఞానము గలవాడికి, గొప్ప సంపద కూడుట, అది తొలగి పోవుట ,జీవన కాలము పెరుగుట, తగ్గుట , ఆత్మస్వరూపము తెలిసిన వారికి  అహంకారమొ , దుఖఃమొ కలుగవు అని చెపుతున్నారు.

పాశురము

“ ఒన్ ఱిడుగ విన్ణ్ వర్  కోన్ సెల్వ మోళిందుడుగ

ఎఱఱుం ఇఱవాదిరుమ్తిడుగ – ఇన్రే

ఇఱక్కం కళిప్పుం  కవర్వుం ఇవఱఱాల్

పిఱక్కుమో   తఱఱె ళింద పిన్”

ప్రతిపదార్థము

విన్ణ్ వర్  కోన్  = దేవతల నాయకుడైన ఇంద్రుడి

సెల్వం  = సంపద

ఒన్ ఱిడుగ = కొరకున్నను వచ్చి చేరుట

ఒళిందుడుగ = లేక దానంతట అదే పోవుట

ఎఱఱుం ఇఱవాదు  = మరణమే లేకపోవుట

ఇరుమ్తిడుగ = లేక

ఇన్రే ఇఱక్క = ఇప్పుడే మరణించుట

తఱఱె ళింద పిన్ = ఆత్మ స్వరూపము బాగుగా తెలిసిన తరువాత

ఇవఱఱాల్ = ఈ జ్ఞానము వలన

కళిప్పుం కవర్వుం = సుఖము, దుఖఃము

పిఱక్కుమో  =   కలుగుతుందో !

భావము

ఆత్మ స్వరూపము తెలిసిన వారికి సంపద రావటము,పోవటము వలన, అహంకారమో దుఖఃమో కలుగదు అని అర్థము.

వ్యాఖ్యానము

ఒన్ ఱిడుగ విన్ణ్ వర్  కోన్ సెల్వమ్ ….దేవతలకు అధిపతి అయిన ఇంద్రుడికి భూలోక , భువర్లోక , వర్లోకములను పరిపాలించటము అనేది పెను సంపద . అది కోరకుండానే వచ్చి చెరనీగాక !

ఒళిందుడుగ…. అంతటి పెను సంపద ఇక ఎప్పటికీ దొరకకుండా తొలగి పోనీగాక !

ఎఱఱుం ఇఱవాదిరుమ్తిడుగ ….ఎన్నటికి మృత్యువు దరిచేరక జీవించుగాక !

ఇన్రే ఇఱక్కం…..ఇలా దొరికిన జీవితము ఈ క్షణమే తొలగిపోవు గాక !

కళిప్పుం  కవర్వుం ఇవఱఱాల్ పిఱక్కుమో   తఱఱె ళింద పిన్ …… సంపద వలన ఆనందము- అది తొలగి పోవుట వలన దుఖఃము , జీవించుట వలన సంతోషము- మృత్యువు వలన దుఖఃము లోకులకు సహజము. కానీ అత్మస్వరూపము తెలిసిన వారికి ఎన్నటికి అహంకారమొ , దుఖఃమొ కలుగవు అని అర్థము.

తఱఱె ళింద పిన్ …… ఆత్మస్వరూపము తెలుసుకొనుట అనగా ఆత్మ పరమాత్మకే  చెందినది , పరమాత్మయజమాని ,జీవాత్మ  ఆయనకు దాసుడన్న సత్యమును గ్రహించుట అని తెలియజేస్తున్నారు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-17-onriduga-vinnavar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 5.10.3 – peyyum pUnguzhal

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fifth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the third pAsuram, AzhwAr says “Your childhood activities are greatly tormenting me”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction. AzhwAr is explaining further what was mentioned in first pAsuram “vaLarndhavARu” (the way emperumAn grew up) saying that he grew up sustaining himself with the life of the enemies and the materials which are touched by his devotees.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

peyyum pUm kuzhal pEy mulai uNda piLLaith thERRamum pErndhOr sAdiRach
cheyya pAdham onRAl seydha nin siRuch chEvagamum
ney uN vArththaiyuL annai kOl koLLa nI un thAmaraik kaNgaL nIr malga
paiyavE nilaiyum vandhu en nenjai urukkungaLE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

(due to assuming the form of yaSOdhA and having decorated herself nicely)
peyyum – wearing
pU – having flower
kuzhal – having hair
pEy – demon
mulai – bosom
uNda – consumed [milk]
piLLai – in childish act
thERRamum – clearly knowing it is not his mother’s bosom;
Or – being possessed by demon
sAdu – wheel
pErndhu – to be thrown
iRa – and be finished
seyya – reddish
pAdham – divine foot
onRAl – by one
seydha – mercifully done [kicked]
nin – your
siRuch chEvagamum – childish yet valourous act;
ney – ghee [clarified butter]
uN – ate
vArththaiyuL – when such discussion came up
annai – mother yaSOdhA

(in hand, with care)
kOl – stick
koLLa – having
nI – you (the omnipotent who controls everything under your sceptre)
un – matching your stature
thAmarai – lotus like
kaNgaL – eyes
nIr – tears
malga – to flow
paiya – standing with fear
nilaiyum – that state
vandhu – coming (from those days up to me)
en – my
nenjai – desirous heart
urukkungaL – melting.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Your act of consuming milk from the bosom of the demon who is having flower decorated hair, in a childish act, while clearly knowing it is not your mother’s bosom; your childish valourous act of mercifully kicking the wheel possessed by the demon, by your reddish divine foot, to be thrown up and be finished; your act of standing with fear and tears flowing from your lotus like eyes which match your stature when mother yaSOdhA held a stick when the discussion about your eating of ghee came up; these acts are coming up to me and are melting my desirous heart.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • peyyum pUm kuzhal pEy mulai uNdaAzhwAr is explaining further what was mentioned in first pAsuram “vaLarndhavARu” (the way emperumAn grew up) saying that he grew up sustaining himself with the life of the enemies and the materials which are touched by his devotees. Mother yaSOdhA gave a bath to krishNa, decorated him, made him sleep and went away. At that time, pUthanA arrived.
 • peyyum pUm kuzhal – This can be considered as an adjective for “piLLai” (baby krishNa); alternatively, it can be seen as an adjective for “pEy” (demoniac pUthanA). She decorated herself and arrived there only to be killed. The mothers usually would decorate themselves nicely to avoid upsetting their toddlers. So, she too decorated herself nicely; she is said in periya thirumozhi 1.3.1 “peRRa thAy pOl vandha pEychchi” (she came dressed like his mother). The demon which was having hair decorated with flowers.
 • pEy mulai uNda piLLaith thERRamum – Instead of having knowledge about his control over everything etc, here it is talking about the knowledge of distinguishing between mother’s bosom and others’ bosom. Even at very toddler state, the babies would know their mothers’ bosom. Still, emperumAn consumed the milk considering her to be his mother.
 • piLLaith thERRamum – His clarity in that toddler state. That is – he performed the acts towards pUthanA which he would normally do after being pleased on consuming milk from mother yaSOdhA. He both knows and knows not that she is dangerous for him, and his nature is such that whoever is inimical towards him, when they approach him, they will naturally be finished.
 • pErndhu – Furthermore.
 • Or sAdiRa – It [the wheel] cannot even be doubted to be inimical. At least in the case of pUthanA, one can doubt who she is, but this wheel was placed as protection for him. When some one sees [real] yaSOdhA, one would at least doubt the identity of pUthanA.
 • Or sAdu – There is no comparison for the enmity of the wheel towards krishNa.
 • iRa – To break. As said in thiruvAimozhi 6.9.4 “thaLarndhum muRindhum …” (weakening and breaking into pieces).
 • seyya pAdham – Reddish divine feet. He eliminated the enemies using my [AzhwAr’s] life. His life is always resting on emperumAn‘s divine feet.
 • onRAl – We cannot say which divine foot he used. It is not that he was doing it with hatred/intent.
 • seydha nin siRuch chEvagamum – This is how you set out to perform valorous acts. As SrI rAma, you appeared as a prince, attained the right age, learned weaponry, followed vaSishta et al, acquiring weapons from viSvAmithra et al and then only destroyed thAdakA, mArIcha, subAhu et al; all of those are happening without reaching mature age, here in krishNAvathAram, with the mouth and feet. For one whose mouth is capable, he does not need anything more. There is no one who has stronger feet than him. That is why a flag is hoisted on his feet as said in sthOthra rathnam 31dhvajAravaindhAnkuSavajralAnchanam | thrivikrama! thvachcharNAmbujadhvayam” (Oh my lord who incarnated as thrivikrama! Having Sankha (conch), chakra (disc), kalpaka vruksha (kalpaka tree), dhvaja/kodi (flag), arvaindha/thAmarai (lotus), ankuSa (hook), vajrAyudham (a weapon) as identity! your two divine feet). Even at that time, it was his divine feet which rose against everything as said in thirunedunthANdagam 5 “avuNan uLLahthu eN madhiyum kadandhu aNdamIdhu pOgi” (reaching beyond the thoughts of the demoniac king and up to the end of the oval shaped universe).
 • ney uN … – Just as he frightened his enemies even in his childhood, as he grew up, he was fearing his devotees.
 • ney uN vArththaiyuL – Mother yaSOdhA had placed the ghee safely with specific markings and had gone out; on returning she noticed that the markings were changed and said that it was stolen; at that time, krishNa started looking at her with fear.
 • annai kOl koLLa – Being a child, he does not understand that it was just his mother who has taken up the stick; it was her own words in periya thirumozhi 10.4.8 “un tham adigaL munivar” (Your father will be angry) – dear child, if your father hears about your actions, he will be angry; her anger is as said in “unnai nAn en kaiyil kOlAl nondhida mOdhavum killEn” (I cannot beat you with the stick in my hand, to hurt you); for one who is capable, they can use this stick to punish you and stop you from engaging in mischief further, but I am not capable to do so. As said in periya thirumozhi 8.3.5 “thAy eduththa siRu kOlukku uLaindhOdi” (fleeing out of fear for the small stick (straw) which his mother took up to beat him). He does not realise that his mother just tries to frighten him and even if he was beaten with that stick it will not hurt. [krishNa’s thinking] Even if the father takes up a stick, one can relax since it is apt due to his being intent on krishNa’s well being. But if the mother who is always showering love, takes up a stick with anger, he could not bear it. But why did mother yaSOdhA do this? When the ghee was stolen, there is no one to stop her anger which will make her take up the stick to beat him.
 • nI un thAmaraik kaNgaL nIr malga – As it is you deserve to be enjoyed, and if your eyes are well blossomed [like a lotus flower], shall we be patient!
 • un thAmaraik kaNgaL – Eyes matching your stature as said in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 16.15 “rAghavOrhathivaidhEhIm” (SrI rAma who matches sIthA). It is said in thiruvAimozhi 5.5.5thakka thAmaraik kaN” (matching lotus like eyes).
 • paiyavE nilaiyum – When she lifted the stick in her hand to beat him, his state of looking at her and shedding tears, becoming pale and being anguished. Alternative explanation – when fearfully looking at her face, his mischievous acts being restless due to neither being able to step back nor being able to stay put.
 • vandhu … – These acts are tormenting me. At least you can escape from your situation, but in my case, they chase me wherever I go and torment me.
 • paiyavE nilaiyum vandhu en nenjai urukkumAzhwAr says – They are binding my feet to make them not step away.
 • nenjai urukkum – This is how those acts banged on AzhwAr’s heart.
 • urukkum – This is how emperumAn melted AzhwAr’s heart.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mudhal thiruvandhAdhi – 100 – Oradiyum sAdudhaiththa

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

< Previous

avathArikai

To the question as to what should we do to attain such an entity [emperumAn], AzhwAr says “be firm that one can attain him only through his grace”

Let us go through the pAsuram and its meanings:

Oradiym sAdudhaiththa oN malarch chEvadiyum
Iradiyum kANalAm en nenjE Oradiyil
thAyavanaik kEsavanaith thaNduzhAy mAlai sEr
mAyavanaiyE manaththu vai

Word by Word Meaning

en nenjE – Oh my heart!
Oradiyil thAyavanai – one who measured all the worlds with one divine foot
kEsavanai – destroying a demon named kESi
thaN thuzhAy mAlai sEr – decorated with cool, thuLasi garland
mAyavanaiyE – only that emperumAn who has amazing activities
manaththu vai – keep in your heart

(if he is attained like this)
Or adiyum – the divine foot which measured the worlds
sAdu udhaiththa – kicked such that the wheel broke into smithereens
oN malar sEvadiyum – divine foot which is like a beautiful reddish flower
Iradiyum – both the divine feet
kANalAm – could see

vyAkyAnam

Oradiyum – divine foot which engaged everyone towards it and measured

sAdu udhaiththa oN malar sEvadiyum – the sweet foot which destroyed the demon who had entered a wheel. Was it not with the divine foot, which was soft like a flower that had just blossomed, that he destroyed the wheel!

Iradiyum kANalAm en nenjE – we can see both the divine feet. We can see those two divine feet which are apt to be attained.

en nenjE – Oh heart who is desirous of seeing. When asked as to what is the means for this, AzhwAr says that his divine feet are the means.

Or adiyil thAyavanai – as mentioned earlier, the divine feet which are so simple that all can attain

kEsavanai – the term kESava refers to destroying of enemies [demon called kESi who came in the form of a horse]. He is the one who offers his divine feet as well as destroys enemies.

than thuzhAy mAlai sEr mAyavanaiyE – Have firm belief in your heart that he is the means, who is decorated with thuLasi garland and who is having unbounded sweetness.

thaN thuzhAy mAlai sEr mAyavanaiyE – Even if he is not simple to approach and even if he does not kill enemies, is it possible to ignore when seeing his sweetness?

mAyavanaiyE – Don’t think that we need to take any effort to attain him. By using the long syllable in the word mAyavanaiyE it is implied that he is capable of making us to think only of him and of no one else. Once this firm belief is undertaken, we can see the two divine feet which are to be attained. There is no hurdle to seeing those two divine feet. If asked as to what is to be done after attaining them, AzhwAr says that we can continue to carry out kainkaryam permanently.

periya perumAL periya pirAtti thiruvadigaLE SaraNam
poygai AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
bhagavadh rAmAnujar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
maNavALa mAmunigaL thiruvadigaLE SaraNam

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

జ్ఞానసారము 16

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 15

I_Intro2

అవతారిక

ఆత్మ స్వరూపము తెలిసిన వారు తమ స్వరూపమును ,ప్రస్తుత స్థితిని తెలిపే విధానాన్నిప్రబంధకర్త  ఈ పాశురములో తెలియ జేస్తున్నారు.

పాశురము

“ తేవర్ మనిశర్ తిరియక్కు తావరమాం

యవైయుం అల్లేన్ ఇలగు ముయిర్ –పూవిన్ మిశై

ఆరణంగిన్ కేళ్వన్ అమలన్ అరివే వడివాం

నారణన్ తాట్కే  అడిమై నాన్  “

ప్రతి పదార్థము

నాన్ = జీవుడైన దాసుడు

తేవర్ = ఇంద్రాది దేవతలు

మనిశర్ = బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు మొదలైన

తిరియక్కు = పశు పక్ష్యాదులు

తావరమాం = చెట్లు, పుట్టలు, కొండల వంటి స్థావరములు

యవైయుం అల్లేన్ = ఏవియు కాను .( పైవన్నీ నిత్యములు కావు .కొద్ది కాలము ఆత్మను ఆశ్రయించి వుండేవి. కావున వాటి ఆత్మకు ఉదాహరణముగా గ్రహించ తగదు )

నాన్ = దాసుడు

పూవిన్ మిశై = తామరలో పుట్టిన

ఆరణంగిన్ = దైవ స్వరూపిణి అయిన శ్రీమహాలక్ష్మికి

కేళ్వన్ = వల్లభుడైన

అమలన్ = దోషరహితుడైన

అరివే వడివాం  = జ్ఞాన స్వరూపుడై ప్రకాశించే

నారణన్ = నారాయణుని

తాట్కే  = శ్రీపాదములకే

ఇలగుమ్ =  జ్ఞానందములుగా వెలిగే

ఉయిర్ –=జీవులకు

అడిమై = దాసుడనవుతాను

జీవులన్నీ నారాయణుని దాసులవుతాయి. దాసత్వము వాటికి సహజ గుణము .

భావము

జ్ఞానాందమయమై ప్రకాశించు ఆత్మఅయిన నేను ,దేవతను కాను ,మనిషిని కాను, జంతువును కాను, చెట్టు,గుట్ట స్థావరము, ఇతరములెవీ  కాను, తామరలో పుట్టిన స్వరూప,రూప గుణ విభవములు గల శ్రీదేవికి వల్లభుడైన, దోషములను సహించలేని వాడైన,  సకల వస్తువులకు ఆధార భూతుడైన , సకల వస్తువులలోను ఉన్న నారాయణునికే దాసుడను అని భావము .

వివరణ

తేవర్ మనిశర్ తిరియక్కు తావరమాం……దేవతలు, మనుష్యులు ,తిర్యక్కులు, జంగమములు, స్థావరములు మొదలగు సమస్త చేతనాచేతనములన్నింటిని  ఆత్మలంటారు.  ఆత్మతాను చేసిన మంచి చెడు పనుల ఫలితముగా దేవశరీరము , మనుష్య శరీరము , తిర్యక్కులు, జంగమములు,స్థావర రూపములుగా జన్మిస్తాయి . వీటి ప్రస్తావన తిరుక్కురళ్ లో చూడవచ్చు.

‘ఊర్వై పదినోన్ఱామ్  ,ఒంబదు మానిడం , నీర్, పరవై నాల్ కాల్ ,ఓర్పప్పట్టు, సీరియపందమా దేవర్ పదినాలు,ఆయన్  పడైత్త అందమిల్ సీర్త తావరం నాలైందు ,మక్కళ్ విలంగు ,పరవై, ఊర్వన్, నీరున్దిరివన్ , పరుప్పదుమ ఎనవినై యేళు పిరప్పాగుమేన్బ “(పదకొండు రకముల సరీసృపాలు, తొమ్మిది రకముల మనుషు లు , జలచరములు, పక్షులు, నాలుగు కాళ్ళ జంతువులు ఓ పది రకములు, పదునాలుగు రకముల దేవతలు , అనేక రకముల చెట్లు.. అన్నింటిని బ్రహ్మ సృజించాడు. మనుషు లు , జంతువులు, , పక్షులు, జలచరములు , సరీసృపాలు, జంగమములు,స్తావరములు అని జీవులకు జన్మలు ఏడు ) అన్న తిరుక్కురళ్ వలన ఆత్మలు ఎన్ని విధముల జన్మలేత్తుతాయో తెలుస్తున్నది. పై విధముగా ఆత్మ పలు జన్మలెత్తినప్పుడు ఆయా శరీరములను బట్టి నేను దేవతను , నేను మనిషిని, నేను జంతువును నేను స్తావరము, నేను జంగమము, నేను తిర్యక్కును అని భావిస్తుంది. ఆత్మ యొక్క నిజమైన స్థితిని తెలుసుక్కున్న వాడు నేను ఇవేవి కాను ,నేను భగవంతుడి దాసుడను అని భావిస్తాడు.

ఇలగు ముయిర్ నాన్…… నేను ప్రాణమును  జ్ఞానానందముల సంకేతమైన గొప్ప కాంతిని నేను. ఇక్కడ           “ ఇలగు” అన్న ప్రయోగానికి జ్ఞానానందములని, గొప్ప కాంతి అని ,అర్థము . అచేతన వస్తువుల కంటే భిన్నమైన జ్ఞానానందములకు సంకేతముగా, జ్ఞానస్వరూపముగా ఉండేది ఆత్మ స్వరూపము అని తెలియజేస్తున్నారు . తత్వత్రయములో చిత్ ప్రకరణములో ఆత్మ స్వరూపమును చక్కగా వివరించారు. ఆత్మ స్వరూపము “ సెన్రు సెన్రు పరంపరమాయ్ ఎన్ కిరపడియే దేహేంద్రియ, మనఃప్రాణబుద్ది విలక్షణమాయ్ ,అజడమాయ్, ఆనందరూపమాయ్ , నిత్యమాయ్ , అణువాయ్ , అవ్య క్తమాయ్ , అచింత్య మాయ్ ,  నిరవయ మాయ్ ,  జ్ఞానాశ్రయ మాయ్ ,  ఈశ్వరునుక్కు  నియామ్య మాయ్ ,  ధార్య మాయ్ ,  శేష మాయ్ ఇరుక్కుం “,  ( ఆత్మ స్వరూపము అనేక పరంపరలుగా  దేహేంద్రియ, మనఃప్రాణ బుద్ది విలక్షణమై,అజడమై , ఆనందరూపమై ,నిత్యమైన, అణువై , అవ్య క్తమై, అచింత్యమై, నిరవయమై,  జ్ఞానాశ్రయమై,ఈశ్వరునకు నియామ్యమై, ధార్యమై, శేషమై ఉంటుంది.”అని చెప్పారు.)

పూవిన్ మిశై ఆరణంగిన్ కేళ్వన్…..”మలర్ మేల్ ఉరైవాళ్ “ (తిరువయిమొళి4-5-2) పుష్పముపై నివాసముండేది అని నమ్మాళ్వార్ చెప్పినట్లుగా తామర పూవుపై నివసించేది, అందమైన రూపము గలది అయిన అమ్మవారికి వల్లభుడు అయిన వాడు అని అర్థము. దైవీక  స్వరూప,రూప గుణ విశేషములు అన్ని ఉన్న శ్రీదేవికి  ప్రియుడు. ఆమెకు వల్లభుడు అని అర్థము .

అమలన్…..దుష్ట గుణములను ఎదురించువాడు.

అరివే వడివాం నారణన్ ……  జ్ఞానాందములే స్వరూపముగా గలవాడు నారాయణుడు

నారణన్ తాట్కే  అడిమై….. నారాయణుని శ్రీపాదములకే నేను దాసుడను . నారాయణుడు అంటే నారముల  న్నింటిని ధరించిన వాడు, నారములన్నింట ఉన్నవాడు అని అర్థము .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-16-dhevar-manisar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org