Monthly Archives: September 2017

జ్ఞానసారము 25

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 24

lord-maha-vishnu

అవతారిక

కిందటి పాశురములో శరణాగతి చేసిన తన భక్తులు తెలియక చేసిన తప్పులను గ్రహించడని స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్లు వివరించారు కదా! దానికి కారణము  భగవంతుడు  “వాత్సల్య పరిపూర్ణుడు”. అందు వలన   “వత్సలుడు ” అని పిలువబడతాడు. తన భక్తులు తెలియక చేసిన తప్పులను గణించక పోగా వాటిని దీవెనలుగా స్వీకరిస్తాడు, ఆనందిస్తాడు . అందువలన ఎవ్వరూ బయపడనవసరము లేదు అని చెపుతున్నారు .

“అఱ్ఱం ఉరైక్కిల్ అడైందవర్ పాల్ అంబుయైకోన్

కుఱ్ఱం ఉణరందిగళుం కొళ్గైయనో? – ఎఱ్ఱే తన్

కన్ఱిన్ ఉడంబిన్ వళువన్ఱో? కాదలిప్పదు

అన్ఱదనై ఈన్ఱుగంద ఆ”

ప్రతిపదార్థము

అఱ్ఱం ఉరైక్కిల్ = ఆఖరికి చెప్పేదేవిటంటే

అంబుయైకోన్ = తామారపై వేంచేసి వుండే మహలక్ష్మి ధవుని

అడైందవర్ పాల్ = శరణాగతి చేసిన వారి

కుఱ్ఱం = దోషములను

ఉణర్దు = తెలుసుకొని

ఇగళుం కొళ్గైయనో?= వాటిని ద్వేషించడు

ఎఱ్ఱే  = ఎంత ఆశ్చర్యము!

ఆ = ఆవు

అన్ఱదనై ఈన్ఱుగంద = ఈనిన వెంటనే

తన్ కన్ఱిన్ = తన దూడ యొక్క

ఉడంబిన్ = శరీరముపై

వళువన్ఱో? =  కప్పి ఉన్న మావిని

అన్ఱు = అప్పుడు

కాదలిప్పదు = ప్రేమగా నోటితోస్వీకరించి శుభ్రముచేస్తుంది

వ్యాఖ్యానము

అఱ్ఱం ఉరైక్కిల్……అఱ్ఱం…ఆఖరికి-అనగా చివరికి చెప్పేది ఏవిటంటే

అడైందవర్ పాల్……తనను శరణాగతి చేసిన వారి పట్ల .

అంబుయైకోన్…… శ్రీదేవికి భర్త , లక్ష్మణాదులకు సోదరుడు అయిన శ్రీమన్నారాయణుడు ,’ పాల్ ‘- పట్ల …ఎవరి పట్ల ?భక్తుల పట్ల … ఎవరు? అంబుయైకోన్ …భక్తులు అమ్మవారి పురుషకారము వలననే స్వామిని చేరుకుంటారు. అందు వలన ఇక్కడ శ్రీమన్నారాయణుని ‘ అంబుయైకోన్ ‘ (తామర పై వేంచేసి వుండే మహలక్ష్మి ధవుడు)అన్నారు. ఆమె పురుషకారముతో వచ్చారు కాబట్టి ఆయన వారిని దరి చేర్చుకుంటాడు కదా!జీవాత్మను , పరమాత్మ దగ్గరికి చేర్చేది అమ్మవారి పురుషకారము కావున పరమ్మాత్మ వారి దోషములను గణించడు. అది ఆయన సహజ స్వభావము. ఒక జీవాత్మను , ఆయన స్వీకరించాక .నిజంగా నిండు మనసుతో అంగీకరించారా లేక ఏదో పోనీలే అని స్వీకరించారా ? అన్న విషయమును అమ్మవారు పరీక్షింటము కోసము వారి దోషములను గురించి స్వామితో మాట్లాడతారు . అది విని ఆయన ఆ జీవుడిని  వదిలి వేస్తారా! లేక శిక్షిస్తారా అని చూస్తారు . స్వామి దానికి ‘ ఎన్ అడియార్ అదు సెయ్యార్ సెయ్దారేల్ నన్ఱు సెయ్దార్ ‘ పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి 3.9.2 ( నా దాసులు అలా చేయరు.చేస్తే మంచికే చేసి వుంటారు) అని ఆ జీవుడిని నిండు మనసుతో అంగీకరిస్తారు .

కుఱ్ఱం ఉణరందిగళుం కొళ్గైయనో? ……పరమాత్మ “కొళ్గై” (స్వభావమును ) స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ తన ప్రశ్నల ద్వారా రూఢి చేసుకుంటారు. అలా ఎందుకు చేయాలి అంటే చదువరులకు పరమాత్మ స్వభావము బోధపడటము కోసము అని చెపుతారు . పరమాత్మ స్వభావము ఎటువంటిది ? అమ్మవారి పురుషకారముతో తన శ్రీపాదము లను చేరినవాడు ఎటువంటి వాడైనా స్వీకరించటము , వాడు చేసిన దోషములను గుణములుగా చూడటము , వాడి మీద కోపమును చూపక పోవటము ఆయన స్వభావము . అందుకే ఆయన “వాత్సల్యము గలవాడు , వత్సలుడు . వత్సం  అంటే దూడ . దూడ దోషములను ఆవు గుణములుగా స్వీకరించినట్లు  ఆయన తన దాసుల దోషములను గుణములుగా స్వీకరిస్తాడు .

ఎఱ్ఱే తన్ కన్ఱిన్ ఉడంబిన్ వళువన్ఱో? కాదలిప్పదు అన్ఱదనై ఈన్ఱుగంద ఆ”……. ‘ ఎఱ్ఱే ‘ అనేది ఆశ్చర్యార్థకము . స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్లు ఎందుకలా అన్నారు ? అంటే ఆవు సాధారణముగా శుభ్రముగా వున్న గడ్డిని తప్ప ఎవరైనా తొక్కినా ,అపరి శుభ్రముగా వున్నా , ఆ గడ్డిని తినదు . కాని తాను ప్రసవించగానే , తన వత్సం  శరీరము మీద వున్న మావి, ఇతర మలినములను తన నోటితో నాకి శుభ్రము చేస్తుంది .అది వాత్సల్యము . “ఈన్ఱ పొళుదిన్ పెరిదువక్కుం”, అలాగే భగవంతుడు తన భక్తులు చేయు తప్పులను ద్వేషించక ప్రేమతో స్వీకరిస్తాడు. మన పూర్వాచారులు ఎప్పుడు భగవంతుడి వాత్సల్యమునకు ఈ వృత్తాంతమునే ఉదాహరణగా చెపుతారు. స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్  భగవంతుడి వాత్సల్యమును చూసి ‘ ఎఱ్ఱే ‘ అని అన్నారు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-25-arram-uraikkil/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 5.10.11 – nAgaNai misai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fifth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end, AzhwAr says “Those who learn this decad will reach SrIvaikuNtam and will eternally enjoy emperumAn there”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

nAgaNai misai nampirAn saraNE saraN namakkenRu nAdoRum
Eka sindhaiyanAyk kurugUrch chatakOpan mARan
Aga nURRavandhAdhi AyiraththuL ivaiyum Or paththum vallAr
mAga vaikundhaththu magizhveydhuvar vaigalumE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

nAgaNai misai – resting on [the lap of] thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan)
nam – our
pirAn – lord
saraNE – charaN (divine feet) only
saraN – SaraNam, upAyam (means)
namakku – for us
enRu – that
nAL thoRum – always
Eka sindhaiyanAy – having the desire in his mind
kurugUrch chatakOpan mARan – nammAzhwAr [the leader of AzhwArthirunagari]
Aga – to survive
nURRa – mercifully spoke
andhAdhi – in the [poetic] form of anthAdhi [ending of one pAsuram connecting with the beginning of the next pAsuram]
AyiraththuL – among the thousand pAsurams
Or – distinguished
ivai – these
paththum – ten pAsurams
vallAr – those who can practice
mAgam – the great spiritual sky
vaigundhaththu – in SrIvaikuNtam
vaigalum – forever
magizhvu eydhuvar – will remain blissfully.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

nammAzhwAr always having the desire in his mind that only the divine feet of our lord who is resting on thiruvananthAzhwAn are our upAyam and mercifully spoke these distinguished ten pAsurams among the thousand pAsurams in the form of anthAdhi. Those who can practice this decad will forever remain blissfully in the great spiritual sky, SrIvaikuNtam.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • nAgaNai … – That, the divine feet of sarvESvaran who is having thiruvananthAzhwAn as his bed, are the means for us. Since ananthaSAyithvam (resting on AdhiSEshan) is a characteristic of the supreme lord, here AzhwAr indicates that the supreme lord is the refuge (Here, it can be said that AdhiSEshan’s purushakArathvam (being the recommending authority) is highlighted [highlighted explicitly in 24000 padi]). Only those who are part of her (SrI mahAlakshmi‘s) entourage, can do purushakAram when emperumAn remains the upAyam. The bed (AdhiSEshan) is available in the antha:puram (private quarters) [where SrI mahAlakshmi resides].
 • nam pirAn – One who is the benefactor for his devotees.
 • saraNE saraN enRu – [charaNE SaraN] By the avathAraNam (exclusivity – “E” in saraNE), upAya nairapEkshyam (bhagavAn not accepting any one/thing else as means) is explained. AzhwAr‘s nature is such that even when tormented by materialistic sufferings, he will never give up the core principle. Not engaging in any other means is explained as mahAviSvAsam (unflinching faith). With this, “Eka” word [of SrI gIthA charamaSlOkam] is explained.
 • nAL thoRum Eka sindhaiyAnAy – Eliminating other thoughts, having a singularly focussed mind. Those who go in search of wealth, remain faithful on a ship for four years, ten years etc [in those days, merchants travelled in ships for long duration], and if we look at the benefit that is received [that is, kainkaryam to bhagavAn], should we not have as much faith [in bhagavAn]? The true nature [of a jIvAthmA] is to remain faithful even when tormented by worldly pains which is natural for this material world.
 • kurugUrch chatakOpan mARan – His [AzhwAr‘s] birth [in AzhwArthirunagari] is the root cause for all his firm faith.
 • Aga nURRu andhAdhi – Those who can recite and practice this decad which was recited by AzhwAr to sustain himself.
 • mAga … – in SrIvaikuNtam which is known as paramAkASam.
 • vaigalum – magizhvu eydhuvar – Will eternally enjoy forever. Leaving behind the samsAram (material realm) where one needs to pray to have continuous experience, will reach paramapadham where there is no break for enjoying bhagavAn.

AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam
piLLAn thiruvadigaLE SaraNam
nanjIyar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE SaraNam
jIyar thiruvadigaLE SaraNam

In the next article we will enjoy the next centum.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

జ్ఞానసారము 24

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 23

svayam11

అవతారిక

కిందటి పాశురములో సంచిత, ఆగామి, ప్రారబ్దమనే  మూడు విధముల కర్మలలో మొదటి రెంటిని  గురించి చెప్పారు. స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ ఈ పాశురములో  శ్రీమన్నారాయణుడు తనను శరణాగతి చేసిన భక్తులు తెలియక చెసే పాపాలను చూడడు , గణించడు అని వివరిస్తున్నారు.

“వణ్డు పడి తుళబ మార్బినిడై సెయ్ద పిళై

ఉణ్డు పల ఎన్ఱు ఉళం తళరేల్ – తొణ్డర్ సెయ్యుం

పల్లాయిరం పిఱైగళ్ పార్తిరుందుం కాణుం కణ్

ఇల్లాదవన్ కాణ్ ఇఱై”

ప్రతి పదార్థము

వణ్డు పడి = తేనెను గ్రోలుటకు గుంపులు గూడిన తుమ్మెదలు

తుళబ మార్బినిడై = శ్రీతులసి మాలలను హృదయ కమలముపై ధరించిన శ్రీమన్నారాయణుడు

సెయ్ద పిళై = (జీవులు)చేసిన  తప్పులు

పల ఉణ్డు ఎన్ఱు = అనేకములు కలవు అని

ఉళం = ఓ మనసా!

తళరేల్ = చింతించకు

ఇఱై = (ఒక్కసారి శరణమంటే ఎప్పటికీ వదలక కృప చేసే)మన నాయకుడు

తొణ్డర్ సెయ్యుం = తన భక్తులు చేయు

పల్లాయిరం పిఱైగళ్ = వేలాది దోషములను చూచు నపుడు

పార్తిరుందుం = తన జ్ఞానముచే అన్నింటినీ చూడగలిగి కూడా

కాణుం = భక్తుల విషయములో దోషములను చూడవలసి వస్తే

కణ్ ఇల్లాదవన్ కాణ్ = చూడనట్లే వ్యవహరిస్తాడు

వ్యాఖ్యానము

“వణ్డు పడి తుళబ మార్బినిడై  సెయ్ద పిళై…….తేనెను గ్రోలుటకు తుమ్మదలు గుంపులు గూడిన శ్రీతులసి మాలలను హృదయ కమలముపై ధరించిన శ్రీమన్నారాయణుడు తన భక్తులు చేయు వేలాది దోషములను చూడనట్లే వ్యవహరిస్తాడు . ‘ శ్రీమన్నారాయణుడు ‘ అంటే చాలు కదా! మరి స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ ‘ శ్రీతులసి మాలలను హృదయ కమలముపై ధరించిన శ్రీమన్నారాయణుడు ‘అని ఎందుకు అన్నారు! …అంటే భక్తులు ఆయన సౌందర్యమును చూసి ఆకర్షింప బడతారు. అలా ఆకర్షింప బడిన వారు తప్పులను చేయరు. అంతే కాదు శ్రీమహాలక్ష్మి కూర్చొని ఊగే తులసి మాల అంటే ఆయనకే ఎంతో ప్రీతి కదా!

ఉణ్డు పల ఎన్ఱు……. శ్రీమన్నారాయణుని శరణాగతి చెసినా ఇంద్రియములచే నియమింపబడిన శరీరము దోషములు చేస్తూనే వుంటుంది. “ఉరన్ ఎండ్ఱుం తోతియాల్ ఓర్ ఐందుం కాప్పాన్”  తిరుక్కుఱళ్(మావటి వాడు కర్ర పట్టుకొని  ఏనుగును నియంత్రిస్తాడు) ఇక్కడ ఇంద్రియములను ఏనుగునుతొను , మనసును కర్ర పట్టుకున్న మావటి వాడితొను పోల్చారు. స్వామి తిరుమంగై ఆళ్వార్లు , “ఐవర్ అఱుతు తిన్ఱిద అంజి నిన్ అడైందేన్” (ఐదుగురు   వెంట పడుతుంటే భయపడి నిన్ను చేరుకున్నాను)అన్నారు. అదే విషయాన్ని స్వామి నమ్మాళ్వార్లు , “ఉణ్ణిలావియ ఐవరాల్ కుమైత్తీత్ఱి” అన్నారు . అందు వలన శరణాగతి చేసినప్పటికీ ఇంద్రియములు నిరంతరము ఆ జీవుడి మీద పెత్తనము చేస్తూనే వుంటుంది . అందువలన దోషములు జరిగుతూ వుంటాయి .

ఉళం తళరేల్ …….అప్పుడు ఈ ఓదార్పు అవసరమవుతుంది . “ఉళం” (మనసు) “ఉళ్ళమే” అన్న పదమునకు సంక్షిప్త రూపము . తమిళ వ్యాకరణము ప్రకారము “మకర ఈరు విళి వేత్ఱుమై” అంటారు .( విభక్తిని తెలియజేస్తున్నారు).

తొణ్డర్ సెయ్యుం…..” తొణ్డర్ ” శ్రీమన్నారాయణుని దాసులు….చేయు తప్పులు. నిరంతరము శ్రీమన్నారాయ ణుని శ్రీపాదములను సేవించె వరే కాక ఆయన భక్తులందరూ దాసులుగానే భావింపబడతారు.

పల్లాయిరం పిళైగళ్ …….అనేక వేల దోషములు… అనగా లెక్కకు మిక్కిలైన దోషములు. దేహములు సత్వ, రాజస, తామసములనే త్రిగుణాత్మకమైనవి. ఈ మూడు గుణములు అనేక దోషములను చేయిస్తూ వుంటుంది.’  పిళైగళ్ ‘_ ‘ పాపములు ‘.రెప్ప పాటులో జీవుడు చేసే పాపములను తొలగించుకోవటానికి అనేక బ్రహ్మ యుగ ములు పడతాయి. అర్థాత్ మన  పాపములను మనమే తొలగించుకోవాలంటే సాధ్యమయ్యే విషయము కాదు. శాస్త్ర విహితమైన కర్మలు ‘ పాపములుగా ‘ పరిగణింప బడతాయి. మనచా ,వాచా ,కర్మణా ఇతరులను దూషించుటము ,  పరుల ద్రవ్యమును కోరుకోవటము , పరస్త్రీ వ్యామొహము , అబద్దాలు చెప్పటము , తినకూడనివి తినటము వంటివి  శాస్త్ర విహితమైన కర్మలు…. చేయకూడనివి. శ్రీమన్నరాయణుని ఇతర దేవతలతో పోల్చడము , ఆయన అవతార ములలో దోషములను వెతకటము , భగవంతుడి విగ్రహమును తయారు చేసిన పదార్థమును శోధించటము , పూజను పూర్తి చేయకుండా ఆపటము , పూజా ద్రవ్యాలను దొంగిలించటము , దొంగతనము చేయు వారికి సహకరించటము మొదలైనవాటిని శాస్త్రము అపచారములుగా చెప్పింది .భాగవత అపచారము , భాగవతులపై ద్వేషమును పెంచుకోవటము కూడా ఈ కోవలోకే వస్తాయి .

ఇఱై పార్తిరుందుం కాణుం కణ్…….తనను శరణాగతి చేసిన వారు ఇవన్నీ చేసినా సర్వజ్ఞుడు ,సర్వాంతర్యామి అయిన శ్రీమన్నారాయణుడు  అవన్నీ చూడగలిగి కూడా చూడడు.

ఇల్లాదవన్ కాణ్…… ‘ కాణ్ ‘ చూడగలుగు జ్ఞానము…చూడదు. శ్రీమన్నారాయణుడు తన భక్తుల మీద ఉన్న అపారమైన కారుణ్యము చేత చూడడు .’ ఇఱై ‘ అనగా పెరుమాళ్ళు . కొద్దిగా అనే అర్థము కూడ వస్తుంది. అనగా శ్రీమన్నరాయణుడు తన భక్తుల దోషములను కొద్దిగా కూడా చూడడు . దీనినే శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రములో “అవిజ్ఞ్యాత” అన్న  నామము తెలియజేస్తుంది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-24-vandu-padi-thulaba/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

iraNdAm thiruvandhAdhi – 5 – adi mUnRil

Published by:

 SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

< Previous

avathArikai

In the earlier pAsuram, AzhwAr called bhakthi as lamp and town as temple. In this pAsuram, he is talking only about bhakthi. Or, we can say that he is speaking about how emperumAn remains very simple for people with bhakthi. AzhwAr said in the previous pAsuram “nigarillAp paingamalam Endhip paNindhEn” (he carried an incomparable lotus flower and attained [emperumAn]). emperumAn asks him “Did you attain me?” AzhwAr responds “I just said a word like that. I do not know whether I attained you. Is it possible for anyone to measure you?” AzhwAr is asking in this pAsuram, whether the simplicity of emperumAn which he mentioned in the previous pAsuram could be measured by anyone. We can also say that AzhwAr is talking about the grace showered by emperumAn on those who surrendered to him. Let us go through the pAsuram and its meanings:

adi mUnRil ivvulagam anRu aLandhAy pOlum
adi mUnRu irandhu avani koNdAy padi ninRa
nIr Odha mEni nedumAlE nin adiyai
yAr Odha vallAr aRindhu

Word by Word Meaning

padi ninRa – incarnating on earth and standing on it
nIr Odham mEni nedumAlE – Oh supreme being, with the colour of ocean!
adi mUnRu – land covered by three steps
irandhu avani koNdAy – begging (from mAvali) you got the worlds
anRu – during that time
ivvulagam – this world
adi mUnRil aLandhAy pOlum – did you measure with your divine feet? No.
nin adiyai – your divine feet
aRindhu – knowing very well
Odha vallAr yAr – who is capable of speaking? [There is none]

vyAkyAnam

adi mUnRil ivvulagam anRu aLandhAy pOlum – For the sake of those who have devotion towards you, you incarnated like vAmana. In order to manifest your bias towards them, you had already decided in your divine mind that you are going to measure the world in three steps and accordingly asked for three steps of land and measured the world. In other words, he begged as if he is not accepting his possessions but is accepting someone else’s possession.

adi mUnRu irandhu aLandhu koNdAy – In order to make the earth yours, thinking of measuring it, you sought three steps of land from mahAbali. You measured the worlds in just two steps. For this purpose, you showed your small feet [as vAmana] and said that you wanted three steps of land with those feet, ascertaining what you wanted. Since you knew what was going to happen later on, seeking three steps of land and measuring in just two steps, you kept your foot atop mahAbali’s head and imprisoned him [in pAthAla lOka, the nether word]. Did anyone know this thought process of yours?

padi ninRapadi is bhUmi (earth). Standing on earth to protect it. Or, padi is to resemble. You stood to resemble [your greatness]. Another meaning for padi is quality. You stood to manifest your quality of simplicity.

nIr Odha mEni nedumAlE –  Oh emperumAn, having a beautiful form like the ocean which is lapping with waves, you are greater than everyone else.

nedumAlEmAl – greatness. Oh, the one who had a great form during your thrivikrama incarnation! Or, mAl – affection. Having lot of affection towards your devotees.

nIr Odha mEni nedumAlE – Your form can be described as being similar to the ocean. But it is not possible to set a limit for y our affection.

nin adiyai yAr Odha vallAr aRindhu – Who can know and talk about the simplicity of your divine feet? Even after knowing that it is not possible to speak, only a few persons without any knowledge, such as I am, can speak this much. AzhwAr says that there is none who can speak about your divine feet which are indeterminate. Only if someone can determine that activity of yours when you went to mahAbali and measured the worlds after begging him for three feet, could one determine [the greatness of] your divine feet. It may be possible to set a boundary for your greatness, but no boundary can be set for your simplicity.

We shall consider the 6th pAsuram next.

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 5.10.10 – kUdi nIrai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fifth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the tenth pAsuram, AzhwAr prays to emperumAn saying “I become weakened thinking about your amusing activity of churning the ocean; you should let me know the way to sustain myself and enjoy you”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

kUdi nIraik kadaindha ARum amudham dhEvar uNNa asurarai
vIdum vaNNangaLE seydhu pOna viththagamum
Udu pukkenadhAviyai urukki uNdiduginRa nin thannai
nAdum vaNNam sollAy nachchu nAgaNaiyAnE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

kUdi – being together with dhEvas (celestial persons) and asuras (demoniac persons)
nIrai – making arrangements such as mortar, rope and base to churn the fluid in the milky ocean
kadaindha – churned
ARum – way
amudham – the amrutham (nectar) which appeared there
dhEvar – dhEvas
uNNa – to drink
asurarai – demons
vIdum – driving away
vaNNangaL – assuming the beautiful form of a damsel etc
seydhu pOna – performed
viththagamum – amazing aspects
Udu – inside
pukku – entered
enadhu – my
Aviyai – AthmA
urukki – melting to become fluid
uNdiduginRa – consumed;
nanju – hurdles for the experience

(one who is having the poison to destroy)
nAgam – with thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan)
aNaiyAnE – one who is eternally together
nin thannai – you
nAdum – enjoying eternally
vaNNam – way
sollAy – mercifully tell

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

You remained together with dhEvas and asuras, made arrangements such as mortar, rope and base to churn the fluid in the milky ocean and churned the ocean; the amazing aspects of your assuming the beautiful form of a damsel to let the dhEvas drink the amrutham which appeared there and driving away the asuras; these amazing aspects entered inside my heart and melted my AthmA to become fluid and consumed it [the AthmA]. Oh one who is eternally together with thiruvananthAzhwAn who can destroy the hurdles for my experience with you! Mercifully tell me the way to enjoy you eternally.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • kUdi nIraik kadaindha ARum – The way emperumAn brought dhEvas and asuras together telling them “we will divide the nectar amongst ourselves and consume it”. Only by churning the ocean, emperumAn melted his heart.
 • amudham dhEvar uNNa … – When the result was to be reaped, emperumAn fed the nectar to the dhEvas and made the asuras ignore the nectar saying “throw that nectar to dogs [with disregard]”, by assuming a divine damsel form and have them [asuras] chasing that form – such amazing acts of emperumAn. SrIvishNu purANam “mAyayA mOhayithvA thAn vishNus sthrI rUpamAsthitha:” (vishNu mesmerized the asuras with his mAyA by assuming the form of a damsel). periya thirumozhi 2.6.1 “vAnavaraip peNNAgi amudhUttum perumAnAr” (the great lord who assumed the form of a damsel to feed the nectar to the dhEvas). By the way he churned the ocean and his other amazing acts.
 • Udu pukku – Instead of just being at the outer layer, entering into the inner most layer (heart).
 • enadhu Aviyai – The AthmA which is explained as in SrI bhagavath gIthA 2.24achchEdhya: … adhAhya:” (cannot be cut, burnt).
 • urukki uNdiduginRa nin thannai – You who melted me to become fluid and finished me. I became weakened thinking about your auspicious qualities, wondering “why is the purushOththama (best among men) doing like this?”. You should tell me a good means to sustain myself and enjoy you. When emperumAn asks “Can I sustain you?”, AzhwAr responds – Have you not let AdhiSEshan (parambhOgi – great snake, great enjoyer) sustain and enjoy you? Similarly, you should mercifully let me also sustain and enjoy you.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

iraNdAm thiruvandhAdhi – 4 – nagar izhaiththu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

< Previous

avathArikai

In the earlier pAsuram AzhwAr mentioned about the bhakthi (devotion) that was created in him. Or, it could be construed as how emperumAn taught him to be subservient to him. In this pAsuram, he thinks of emperumAn’s simplicity and worships him without mamakAram (being possessive).

Let us go through the pAsuram and its meanings:

nagarizhaiththu niththilaththu nANmalar koNdu AngE
thigazhumaNi vayiram sErththu nigarillAp
paingamalam Endhip paNindhEn panimalarAL
angam valam koNdAnadi

Word by Word Meaning

nagar izhaiththu – making my heart as the capital for emperumAn to reside
AngE niththilaththu nAL malar koNdu – making affection (devotion), also termed as pearl, as a flower that has just blossomed that day
thigazhum maNi vayiram sErththu – keeping carbuncle and diamond as water lily and pollen respectively
nigar illA – the incomparable
paim kamalam Endhi – donning bhakthi as a cool lotus flower
panimalrAL angam valam koNdAn – emperumAn who keeps SrIdhEvi (SrI mahAlakshmi), who dwells in a lotus, on his right chest
adi – divine feet
paNindhEn – I worshipped

vyAkyAnam

niththilaththu nAL malar koNdu  AngE nagar izhaiththu – The meaning for this could be construed either as referring to flower like bhakthi or creating a flower which is as cool as pearl. Just as in the case of “anbE thagaLiyA” where AzhwAr referred to affection (devotion) as a simile for lamp, here too he is referring to bhakthi  (devotion) as a simile for flower and is attaining emperumAn with that.

nagar izhaiththu – keeping his heart as a dwelling place fit for emperumAn. nagar is town, referred here to as temple (it is pertinent to recall that periyAzhwAr has also said ‘mArvam enbadhOr kOyil amaiththu’ (setting heart as a temple)).

niththilaththu nAL malar koNdu – thinking of a cool pearl as a petal. Making a petal out of devotion.

niththilaththu nAL malar – cool, fragrant flower. As said in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam “dhvidhAbhajyEyamapyEvam na namEyam” (even if split into two, I will not worship [SrI rAma, said rAvaNa]), being unlike this is in itself cool and comfortable to the mind.

nAL malar – cool flower

AngE – in that mind

thigazhum maNi vayiram serththu – taking shining carbuncles and diamonds as being involved, and keeping them as water lilies and pollens. bhakthi is referred to as radiant carbuncle and diamond gems.

nigar illAp paim kamalam Endhi – donning the incomparable meditation as flower, attained emperumAn.

paingamalam – well spread out lotus flower. In other words, I worshipped with the lotus of my heart. There is a simile for other lotuses. But since there is none for AzhwAr’s lotus like heart, he is terming it as incomparable cool lotus. In this pAsuram, AzhwAr is terming love as a metaphor for pearl and devotion as a metaphor for carbuncles and diamonds. Hasn’t been divinely mentioned as in thiruvAimozhi 1-4-9nAdAdha malar nAdi” (searching for flowers which are difficult to get) and in thiruvAimozhi 4-3-2pUsum sAndhu en nenjumE” (the sandalwood paste to be applied to emperumAn is my heart itself)! The reason for terming bhakthi as a bhAvapushpam (emotional flower) is because of the maturity of bhakthi resulting from the enjoyment of emperumAn who is always with pirAtti (SrI mahAlakshmii).

Who is AzhwAr attaining?

panimarAL angam valam koNdAn adi – I fell at the divine feet of emperumAn who is embracing the boundlessly sweet pirAtti on his right side. Thus, he is saying that the entity to be attained is only emperumAn who is with thirumagaL (SrI mahAlakshmi). The apt person to be subservient to like this is only emperumAn. The attainment, even if it is faulty, will become faultless if he is attained when she is with him. She will not allow him to analyse the good and bad deeds of the followers! She will tell him that if compassion is shown only for those with good deeds, it will create a fault in the relationship of being father and mother to the world.

We shall take up the 5th pAsuram next.

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

జ్ఞానసారము 23

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 22

reclinevishnu

అవతారిక

జన్మకర్మల చక్రభ్రమణములో పడి కొట్టుకుపోతామేమో అని భయపడేవారికి ఈ పాశురములో ఒదార్పు లభిస్తుంది . శరణాగతి చెసిన వారికి కష్టాలు ఉండవు అనినొక్కి చెపుతున్నారు.

“ఊళి వినైక్ కుఱుంబర్ ఒట్టరువర్ ఎన్ఱంజ్చి

ఏళై మనమే! ఇనిత్తళరేల్ – ఆళి వణ్ణన్

తన్నడి క్కీళ్ వీళ్దు శరణ్ ఎన్ఱు ఇఱంతొరుకాల్

సొన్నదఱ్ పిన్ ఉణ్దో? తుయర్”

ప్రతి పదార్థము

ఊళి వినై = పురాకృత పాపములనే

కుఱుంబర్ = దుష్టులులా

ఓట్టరువర్ = పరుగున వచ్చి ఇడుముల పాలు చేస్తుందని

అంజ్చి = భయపడే

ఏళై మనమే! = పిచ్చి మనసా

ఇనిత్తళరేల్ –= ఇక భయపడకు ఎందుకంటే

ఆళి వణ్ణన్ తన్ = కడలి వంటి నీలి రంగులో ఉండే శ్రీమన్నారాయణుని

అడి క్కీళ్ = శ్రీపాదముల మీద

వీళ్దు = పడి

శరణ్ ఎన్ఱు = శరణాగతి చేసి

ఇఱంతు = ప్రార్తిస్తే

ఒరుకాల్ = ఒక్క సారి (రక్షిస్తానని )

సొన్నదఱ్ పిన్ = మాట ఇచ్చిన తరువాత

తుయర్ ఉణ్దో? = కర్మలచేత వచ్చే కష్టాలు ఉంటాయా? ఉండవు కదా!

వ్యాఖ్యానము

ఊళి వినైక్ కుఱుంబర్….. పురాకృత కర్మలు  ఇక్కడ దుర్మార్గుడిలా  పాపిష్టి రూపు దిద్దుకొని  బాదిస్తాయి. దానినే “కురుంబర్”  అన్నారు. ‘ ఊళి ‘ అనగా పురాతన , ‘ వినై ‘ కర్మలు . పురాకృత కర్మలు జీవుడిని పాపిష్టి పనులు చేయటానికి ప్రొత్సహిస్తూ ఉంటాయి . దీనినే  “అళుకాఱు ఎన ఒరు పావి”, అని  “కయమై ఎన్నుం పణ్బుచొల్” అని అంటారు. వస్తు వ్యామొహములు ఆ జీవుడిని , దుష్టుల గుంపు (కయవర్) చుట్టుముట్టి దాడి చేసి నంతగా బాధిస్తాయి . అవి  ఎంత బలీయమైనవి అంటే , మొత్తం ప్రపంచాన్నే దాసోహము చెసుకోగలవు .  వీళ్ళు ఐదుగురు (ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ) విజృంభించి రాత్రిళ్ళుఅందరినీ  గడగడ లాడించే దొంగలలా జీవులను బాధించ  గలవు.

ఓట్టరువర్ ఎన్ఱంజ్చి…….పురాకృత కర్మలు జీవుడి వేంట పడి పరిగెత్తించి బాదిస్తుంటాయి అని భయపడే

ఏళై మనమే!…..ఓ! పిచ్చి మనసా ! భగవంతుడిని ఎవరైనా శరణాగతి చేస్తే ఆయన ఎట్టి పరిస్థితులలోను వదిలి వేయడు ,అందు వలన మనకు భయము లేదు . నిత్యనివాసమైన శ్రీవైకుంఠములో స్థానము ఉంటుంది. అది శరణాగతి మహిమ అని స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ అంటున్నారు .

ఇనిత్తళరేల్ –……..శరణాగతి చేసేటప్పుడు అనేక అడ్డంకులు ఏర్పడవచ్చు . అయినా భయపడకు మనసా ! అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునిడికి ధైర్య వచనాలు చెప్పినట్టుగా  ఇక్కడ స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ ధైర్య వచనాలు చెపుతున్నారు .’ ఇని ‘ అనగా ‘ ఇక ‘…. అంటే శరణాగతి చేసిన తరువాత అని అర్థము.

ఆళి వణ్ణన్……..సముద్ర వర్ణుడు…. సముద్ర మంత లోతైన వాడు అనగా అంతు చిక్కని వాడు . .సముద్రము వంటి నీలి వర్ణుడు ,అందరి ధుఖఃములను  పోగొట్టగల వాడు .

తన్నడి క్కీళ్ వీళ్…..తిరుమంగై ఆళ్వార్లు “ఆళి వణ్ణన్ నిన్ అడియిణై అడైందేన్” సముద్ర వర్ణుడైన స్వామి నీ శ్రీపాదముల మీద పడ్డాను అని అంటున్నారు .

శరణ్ ఎన్ఱు ఇఱంతొరుకాల్ సొన్నదఱ్ పిన్…..ఒక్క సారి శరణాగతి చేస్తే చాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చెయవలసిన అవసరము లేదు . ఆ జీవుడు ఆయన కృపను పొందుటకు అర్హుడవుతాడు.

ఇని ఉణ్దో? తుయర్…….ఒక్క సారి శరణాగతి చేసిన తరువాత ఇంకా దుఖఃము ఉంటుందా? ఉండదు. ఎప్పుడైతే శ్రీమన్నారాయణుని శ్రీపాదముల మీద పడ్డాదో అప్పుడే ఆ జీవుడి సకల కర్మలను , అనగా పురాకృత ,అగామి  కర్మలను ఆయన తొలగతో స్తాడు . “పోయ పిళయుం పుగుదరువాన్ నింఱనవుం ‘ అని ఆండాళ్   అన్నట్లుగా , పురాకృత కర్మలు నిప్పు పడ్డ దూదిలా కాలి పోతాయి . అగామిని ఆయన గణించడు . కాబట్టి  శరణాగతి  భయపడనవసరము లేదు .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-23-uzhi-vinaik-kurumbar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 5.10.9 – adiyai mUnRai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fifth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the ninth pAsuram, AzhwAr says “I have become very weak thinking about your incarnation of thrivikrama. When will I sustain myself and enjoy you?”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

adiyai mUnRai irandha ARum angE ninRAzh kadalum maNNum viNNum
mudiya IradiyAl mudiththuk koNda mukkiyamum
nodiyumARavai kEtkum thORum en nenjam ninRanakkE karaindhugum
kodiya val vinaiyEn unnai enRu kol kUduvadhE?

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

(Instead of asking for the three worlds)
mUnRu – three
adiyai – feet
irandha – humbly requested so that he [mahAbali] cannot refuse
ARum – way
angu – in that yagyavAtam (the place of fire sacrifice) where he agreed and promised on water
ninRE – standing
Azh – deep
kadalum – oceans
maNNum – the earth which has seven islands
viNNum – the sky going up to brahma lOkam (the abode of brahmA)
IradiyAl – with two feet
mudiya – to cover
mudiththuk koNda – fulfilled his desire
mukkiyamum – predominance
avai – those
nodiyum – to say
ARu – way
kEtkum thORum – every time I hear
en – my
nenjam – heart
nin thanakkE – Being avAptha samastha kAma (one how is having no unfulfilled desires), you became a seeker for the sake of your devotee – your qualities such as simplicity
karaindhu – melt
ugum – flowing away;
val – too strong to be atoned
kodiya – which cannot be wished away other than by experiencing
vinaiyEn – me who am having sin in the form of love (to not become broken), to steady myself and enjoy you
unnai – you
enRu kol – when
kUduvadhu – will I reach?

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

The way emperumAn humbly requested three feet [of land] so that he [mahAbali] cannot refuse; his predominance of standing right in that yagyavAtam and fulfilling his desire by covering with two feet the deep oceans, the earth which has seven islands and the sky going up to brahma lOkam; every time I hear anyone telling those aspects, my heart is melting and flowing away towards the qualities such as simplicity of yours, who are avAptha samastha kAma yet became a seeker for the sake of your devotee. When will I, who am having very strong unatonable sin in the form of love (to not become broken), reach you to steady myself and enjoy you?

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • adiyai mUnRai irandha ARum – Though these (worldly entities) do not pray for your mercy, not only you show your care towards them, you also ensure that the strong do not trouble the weak.
 • adiyai mUnRai irandha ARum – Instead of directly attacking mahAbali, emperumAn prayed for three feet. Had emperumAn only prayed for two feet, he could not have imprisoned mahAbali [The third step was placed on the head of mahAbali to imprison him].
 • angE ninRu – If he stepped away from the hermitage where the fire sacrifice was happening, some one could blame him “he cheated” [hence, he scaled the worlds from right there].
 • Azh kadal …emperumAn started taking the first step to melt AzhwAr‘s heart. He scaled the earth and the sky in his two steps and covered them all.
 • mukkiyamum – Greatness (predominance). The greatness acquired due to cheating [others] for the sake of his devotees. Alternative explanation – the greatness of having everything other than himself under his divine feet.
 • nodiyumARu … – nodidhal – solludhal (speaking). The great incident of thrivikrama incarnation is narrated by great sages such as vyAsa et al – everytime I hear the way they explain it. I don’t need to speak about it [just hearing is sufficient to melt me].
 • en nenjam nin thanakkE karaindhugum – I am neither having generosity like mahAbali nor ruling the worlds like indhra; but my mind is becoming very weak towards you.
 • kodiya val vinaiyEn – As said in SrIvishNu dharmam mangalyasthavam “yannAma sankIrthanathO mahAbayAth vimOkshamApnOthi” (On reciting whose names, one becomes freed from great fear), while it is said that chanting of the divine names will relieve one from great sins, I am such a great sinner that, the same [chanting of the divine names] is causing my weakness.
 • unnai enRu kol kUduvadhE – When will I sustain myself and enjoy you? When I reach you to enjoy you?

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

iraNdAm thiruvandhAdhi – 3 – parisu naRumalarAl

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

< Previous

avathArikai

In the previous pAsuram, AzhwAr said “vAnaththaNiyamarar Akkuvikkum” (samsAris would be made equivalent to nithyasUris). In this pAsuram, he is amazed that samsAris of this world, using the flowers available in this world and worshipping his divine feet here, would reach the SrIvaikuNtam of emperumAn, who is the Lord of the indefatigable nithyasUris. We can construe this as either AzhwAr is speaking with involvement about the activity that emperumAn is going to undertake for his followers or as AzhwAr is speaking about emperumAn’s followers reaching paramapadham even as emperumAn is waiting for his followers here.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

parisu naRumalarAl pARkadalAn pAdham
purivAr pugappeRuvar pOlAm purivArgaL
thollamar kELvith thulangoLisEr thORRaththu
nallamarar kOmAn nagar

Word by Word Meanings

pARkadalAn pAdham – the divine feet of emperumAn who is reclining in the milky ocean
naRu malaral – with fragrant flowers
parisu purivAr – those who worship him willingly through the means of devotion
purivArgaL thol amarar – the ancient dhEvas (such as brahmA et al) who are sAdhanAnushtAna parar (those who are trying to reach emperumAn through their own efforts)
kELvi – that which can only be heard of (and not be seen)
thulangu oLi sEr thORRaththu – with resplendent radiance
nal amarar kOman nagar – paramapadham which is the huge city of the head of nithyasUris
pugap peRuvar pOlAm – they will attain, it seems!

vyAkyAnam

naRu malarAl – with beautiful, fragrant flowers.

pARkadalAn pAdham – Isn’t it to enable people like us who can go and worship his divine feet that emperumAn is reclining in a simple manner at thiruppARkadal (milky ocean) which is the origin for all the incarnations of emperumAn! Among the four forms of emperumAn viz.  vAsudhEvan, sankarshaNan, pradhyumnan and anirudhdhan, he is reclining in thiruppARkadal as the junior-most, anirudhdhan. The divine feet of such emperumAn who is reclining in thiruppARkadal, who is constantly engaged in reaching samsAris to the other shore, paramapadham.

parisu purivAr – those who are trying to attain emperumAn as per the way showed by SAsthras (sacred texts) – viz. those who are trying to attain emperumAn through the path of bhakthi (devotion)

pugappeRuvar pOlAm – it appears that such people will attain him! There is no fault in the means to attain him. Only those who do not attain him will be the losers.

pugappeRuvar pOlAmAzhwAr is mentioning, in such a way as to show his displeasure that he is yet to attain paramapadham, of those who would attain paramapadham.

Why is emperumAn taking those who attain him, to paramapadham? Is it that he doesn’t have anyone who is attaining him? No, there are many dhEvas (celestial entities) who are trying to attain him. Who are these dhEvas?

purivArgaL thol amarar – those who are trying to attain emperumAn through their own efforts. The old dhEvas such as brahmA et al, who are reciting his divine names, carrying out penance and growing matted hair.

thol amarar – very old dhEvas. Those who are older than us by a few days.

kELvi – even such dhEvas would have only heard of emperumAn’s dwelling place of SrIvaikuNtam and would not have seen it. SrIvishNu purANam 1-9-55 says “yam na dhEvA munaya: nachAham na cha Sankara: jAnanthi paramESasya thadh vishNO: paramam padham” (brahmA says that “that is the supreme dwelling place of paramESvara vishNu (supreme Lord) which dhEvas, rishis (sages), Sankara and I have not been able to know a little bit about”).

thuLangu oLi sEr thORRaththu – mahAbhAratham AraNya parvam 136-18 says “athyarkkAnala dhIptham thath sthAnam” (that paramapadham is brighter than sun and fire). That paramapadham appears as such an immeasurable bright place. SvEthAsvathara upanishath 3-8 says “Adhithya varNam thamasa: parasthAth” (having the brightness of sun, located beyond the world of thamas (total darkness or ignorance)). nAchchiyAr thirumozhi 10-2 says “mElthOnRum sOdhi vEdha mudhalvar” (the supreme being who is referred to by vEdhas (sacred texts) who dwells in that place which is beyond all the other places). This is how paramapadham has been referred to [in a few examples].

nal amarar kOmAn nagar – the dwelling place of the Lord of nithyasUris such as periya thiruvadi (garudan), thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan) who are the naturally residing, permanent dwellers there unlike mukthars who have stayed in samsAram for some time and then due to the grace of emperumAn sever their connection with samsAram and reach there in their own order.

nal amarar kOmAn – the charateristic of emperumAn is that he is the Lord of those nithyasUris who enjoy their goal and who cannot sustain themselves if they are separated from emperumAn, unlike dhEvas who observe certain means on their own for some time. parapapadham is the dwelling place for nithyasUris who give emperumAn his characteristic quality. Instead of saying that brahmam (supreme being) does not have any significant quality, it says that there is a divine abode for him and both he and the divine entities [nithyasUris] reside there! It appears that those who carry out bhakthi at the divine feet of emperumAn with fragrant flowers would enter such paramapadham! AzhwAr says that such people will initially worship archAvathAra emperumAn (dwelling in idol form in various divine abodes in samsAram), then worship him in vibhavam (various incarnations), then vyUham (at thiruppARkadal) and finally in paramapadham (SrIvaikuNtam). It appears that saying like this is not typical of AzhwArs and they are saying this as per their engagement. It is said that if one worships the junior most form, anirudhdha in thiruppARkadal, he would certainly attain paramapadham! Hence, it is certain that if one were to worship at the divine feet of emperumAn in any one place, he is bound to get the goal [of reaching paramapadham].

Let us move on to the 4th pAsuram next.

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

జ్ఞానసారము 22

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 21

paramapadhanathan

అవతారిక

జీవుడు తాను చేసిన  కర్మ మంచిదైనా చెడ్దదైనా దాని ప్రభావమును అనుభవించే తీరాలి.  నీది నూల్ లో  “ఉరఱ్పాల నీక్కల్ ఉఱువర్కుం ఆగా” అని చెప్పబడింది.  కర్మ అగేది కాదు. వర్షము కురవక పోతే ఎవ్వరూ ఏమీ చేయ లేరు. ఒక వేళ ఉధృతముగా కురిసినా ఆపలేరు. అలాగే జీవుడి కర్మ ఫలమును ఎవరూ ఆపలేరు. శ్రీమన్నారాయణుడే వీటిని సృష్టించాడు. పురాకృత పాప పుణ్యములు ఈ జన్మలో ఫలిస్తాయి. ఈ జన్మలో చేసుకున్న పాప పుణ్యములు పైజన్మలో ఫలిస్తాయి. ఇది ఒక చక్రము . జీవుడికి ఎప్పటికైనా ఈ చక్రము నుండి విముక్తి ఉందా? ఈ ప్రశ్నకు  జవాబుగా ఈ పాశురము అమరింది.

ఎప్పటికైనా ఈ కర్మజన్మల  చక్రము నుండి బయట పడగలమా? అంటే ఆ శ్రీమన్నారాయణుని క్రృప ఉంటే ఇవన్నీ నిప్పు పడ్డ దూదిలా కాలిపోతుంది.

“ఉడైమై నాన్ ఎన్ఱుం ఉడైయాన్ ఉయిరై

వడమధురై వందుతిత్తాన్ ఎన్ఱుం – తిడమాగ

అఱిందవన్ తన్ తాళిల్ అడైందవర్కుం ఉణ్డో?

పిఱందు పడు నీళ్ తుయరం పిన్.”

ప్రతిపదార్థము

నాన్ = నేను అనే ఆత్మ

ఉడైమై = భగవంతుడికి దాసుడైన

ఉయిరై ఉడైయాన్ = ఈ ఆత్మను పొందిన వాడు

వడమధురై వందుతిత్తాన్ ఎన్ఱుం = ఉత్తర మధురలో అవతరించాడని

తిడమాగ అఱిందు = దృఢముగా తెలుకున్న వారికి

అవన్ తన్ తాళిల్ = భగవంతుడి శ్రీపాదములను

అడైందవర్కుం =  శరణాగతి చేసిన వారికి

పిన్ పిఱందు పడుం = మళ్ళీ ఒక జనమ నెత్తి పొదవలసిన ఫలితములు

నీళ్ తుయరం = సంచిత కర్మలు

ఉణ్డో? = ఉంటాయా?

వ్యాఖ్యానము

ఉడైమై నాన్ ఎన్ఱుం…..ఆత్మలన్ని శ్రీమన్నారయణుని సొత్తేనని వేదాలన్ని ఘోషిస్తున్నాయి . మనమందరము ఆజ్ఞానమునున్ పొందాలి .

ఉడైయాన్ ఉయిరై వడమధురై వందుతిత్తాన్ ఎన్ఱుం……ఆత్మలన్నింటికి  యజమాని అయిన శ్రీమన్నారయణుడే ఉత్తర మదుర  శ్రీకృష్ణుడుగా అవతరించాడని తెలుసుకోవాలి. ఆయన జీవాత్మల ఉన్నతికై భగవద్గీతలో తాను సర్వ జ్ఞడుననని, సకల జీవులకు యజమానిననీ చెప్పి, ఎవరైతే తనను శరణాగతి చేస్తారో  వారికి పునర్జన్మ లేదని, జన్మ కర్మల చక్రము నుండి విడివడతారని  ఉపదేశించాడు.

తిడమాగ అఱిందు…..దృఢముగా తెలుసుకొని… తెలుసుకోవలసినది అంటే …శాస్త్రములన్నీ శ్రీమన్నారయణుడే సమస్త వస్తువులకు యజమాని అని ఘోషిస్తున్నాయి. ఈ పాశురములో “ఉడమై” “ఉడైయాన్” అని రెండు పదాలను  ప్రయోగించారు. “ఉడమై”…సంపద, జీవులు, సమస్త వస్తువులు , “ఉడైయాన్”….యజమాని. అయిన ప్పుడు, ఆయన వస్తువులను ఆయనే తీసుకుంటాడు. అలా తీసుకోవటములో ఆయనకే ఆనందము . యజమాని తన వస్తువులను స్వీకరించి , భద్రపరచడములో ఆనందమును పొందుతాడు కదా! కాబట్టి జీవాత్మలను ఉద్దరించటము పరమాత్మ ఆనందము కొరకేనని  దృఢముగా తెలుసుకోవాలి .

అవన్ తన్ తాళిల్ అడైందవర్కుం……“ద్వయ” మంత్రములో చెప్పిన విధముగా  “పిరాట్టితో కూడి వున్న శ్రీమన్నారయణుని శ్రీపాదములకు శరణాగతి చేసిన వారికి

ఉణ్డో? పిఱందు పడు నీళ్ తుయరం పిన్…..’ .నీళ్ తుయరం ‘ దీర్గకాలిక కష్టాలుంటాయా? జన్మకర్మల చక్రభమణముంటుందా? ఉండవు .

స్వామి నమ్మాళ్వార్లు  పెరియ తిరువందాది (54)లో ఇలా చెప్పారు.

“వానో మరికడలో మారుదమో, తీయగమో,

కానొ ఒరుంగిఱ్ఱుం కణ్డిలమాల్ – ఆనిన్ఱ

కన్ఱుయర తామెఱిందు కాయుదితార్ తాళ్ పణిన్ణ్దోం

వంతుయరై అవా మరుంగు”

అనగా ఆకాశమా! , గాలా! ,నీరా! , నిప్పా!, ఏది మా కష్టాలన్నింటినీ సునాయసముగా, హఠాత్తుగా తొలగించి వేసింది.! అని ఆశ్చర్య పడుతున్నారు. ఆయనను శారణాగతి చేస్తే , ఆయన కృప వుంటే , ఇలాగే జరుగుతుందన్న దృఢ విస్వాసము ఉండాలని ఈ పాశురములో తెలియజేస్తున్నారు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-22-udaimai-nan/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org