Monthly Archives: April 2017

ఆర్తి ప్రబంధం – 24

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 23

paramapadham

ప్రస్తావన

ఈ పాశురమున మణవాళమామునులు ఈ భౌతికశరీరమును విడిచిన సమయము నుండి ప్రఖ్యాతిగల ఆచార్యుల నడుమ చేరు వరకు జరుగు సంఘటనలను వివరించుచుండిరి

పాశురం 24

ఇన్ద ఉడల్ విట్టు ఇరవిమణ్డలత్తూడు యేగి
ఇవ్వణ్డమ్ కళిత్తు ఇడైయిల్ ఆవరణమేzహ్ పోయ్
అన్తమిల్ పాళ్ కడన్దు అళగార్ విరసైతనిల్ కుళిత్తు అన్గు
అమానవనాల్ ఒళి కొణ్డ సోదియుమ్ పెఱ్ఱు అమరర్
వన్దు ఎదిర్కొణ్డు అలన్కరిత్తు వాళ్త్తి వళినడత్త
వైకున్తమ్ పుక్కు మణిమణ్డపత్తుచ్ చెన్ఱు
నమ్ తిరుమాలడియార్గళ్ కుళాన్గళుడన్ కూడుమ్
నాళ్ ఎనక్కుక్ కురుగుమ్ వగై నల్గు ఎన్ ఎతిరాసా

ప్రతి పదార్ధం

ఎన్ ఎతిరాసా – ఓ! యతిరాజా! జగదాచార్యా!
నల్గు – అనుగ్రహించుము
ఎనక్కు – నాకు
కురుగుం వగై – నేటికి మరియు ఆ మంచి రోజునకు ఉన్న సమయము త్వరగా తగ్గువిధముగా
కూడుం నాళ్ – ఆ గొప్ప రోజు ఎప్పుడనగా నేను చేరునప్పుడు
నమ్ తిరుమాలడియార్గళ్ – నిత్యసూరులగు మన ఆచార్యులను (శ్రియఃపతి యగు శ్రీమన్నారాయణుని దాసులు)
కుళాన్గళుడన్ – వారి వర్గములో ఒకరి ఉండును
ఇన్ద ఉడల్ – కల్మషములతో పూర్తిగ మలినమైన ఈ భౌతిక శరీరము
విట్టు – విడిచి
ఇరవిమణ్డలత్తూడు యేగి – ఈ సూర్య మండలమునుండి
కళిత్తు – అతిక్రమించి
ఇవ్వణ్డమ్ – ఈ విశ్వము
ఇడైయిల్ – వీటి నడుమ ఉన్న
ఆవరణమేళ్ పోయ్ – (తరువాత) ఏడు సాగరములను దాటి
పాళ్ కడన్దు – “మూల ప్రకృతి”ని మించి పోవు
అన్తమిల్ – అంతులేని  అగాధమైన
అళగార్ – తుదిగా, మిక్కిలి అందమైన ప్రదేశము చేరును
విరసైతనిల్ – “విరజ” అను నదిలో
కుళిత్తు – పుణ్య తీర్థమున స్నానము చేసి
అన్గు – అక్కడ
అమానవనాల్ – “అమానవన్” అను వారిచే స్పృశించబడి
ఒళి కొణ్డ సోదియుమ్ పెఱ్ఱు – అందువలన ప్రకాశమును వెదజెల్లు దివ్యమైన శరీరమును పొందును
అమరర్ వన్దు ఎదిర్కొణ్డు – నిత్యసూరులు ఎదురొచ్చి స్వాగతము పలికి
అలన్కరిత్తు – అలంకరించును
వాళ్తి – కీర్తించి
వళినడత్త – (ఆ కొత్త శరీరమున) ముందు నడిపించును
వైకున్తమ్ పుక్కు – శ్రీవైకుంఠము చేరు మార్గమున
మణిమణ్డపత్తుచ్ చెన్ఱు – “తిరుమామణిమండపం” అను దైవ సాన్నిధ్యమును చేరును

సామాన్య అర్ధం

ఈ పాశురమున మణవాళమామునులు శ్రీరామానుజులను, నేటికి మరియు తాము నిత్యసూరులలో ఒక్కరగు దినమునకు ఉన్న దూరమును త్వరగా తగ్గించి అనుగ్రహించమని ప్రార్ధించెను. మణవాళమామునులు ఈ భౌతిక శరీరమును విడిచిన తరువాతి పయణమును వర్ణించసాగెను. ఈ ఆత్మ సౌరకక్ష్యము (మండలము), విశ్వము, ఏడు సాగరములు మొదలగు వాటిని అతిక్రమించి చివరగా విరజ అను నదిని చేరును. ఆ పవిత్ర తీర్థమున స్నానమాచరించుటచే అమానవన్ అను వారు మనను ఉద్ధరించును. అందువలన ఆ ఆత్మ మిక్కిలి ప్రకాశమును వెదజెల్లు దేహమును పొందును. నిత్యసూరులు  ఎదురు వచ్చి, స్వాగతము పలికి, అలంకరించి, వారిని శ్రియఃపతియగు శ్రీమన్నారాయణులు ఆశీనులై ఉన్న తిరుమామణి మండపమునకు చేర్చును. మణవాళమామునులు ఇప్పటికి, నిత్యసూరులు ఉండు నిత్య విభుతిని చేరు సమయమునకు మధ్య ఉన్న సమయమును క్షీణింపచేయ కోరెను.

వివరణ

మణవాళమామునులు “ఓ! జగదాచార్య! యతిరాజా! “ఇమ్మాయవాక్కై (తిరువాయ్ మొళి 10.7.3)” లో చెప్పినట్లు, మా ఈ భౌతిక శరీరము కల్మషములతో పూర్తిగా మలినమై ఉన్నది. ఈ శరీరము వాంఛనీయమైనది కాదు, కావున “మన్గ ఒట్టు (తిరువాయ్ మొళి 10.7.9)” అను ప్రబంధవాక్యమున తెలిపినయట్లు దానిని పూర్తిగా నశింప చేయవలెను. తదుపరి ఆత్మ “మన్నుమ్ కడుమ్ కదిరోన్ మణ్డలత్తిన్ నన్నడువుళ్ (పెరియ తిరుమడల్ 16)” అను వాక్యానుసారం సౌర మండలము మొదలుకొని పలు జగములను మరియు విశ్వమును అతిక్రమించును. తరువాత ఆ ఆత్మ “ఆతివాహికస్” అను వారి లోకమును దాటును. అనంతరం అది 1 కోటి యోజనములు గల దేవతలు నివసించు లోకమును “ఇమయోర్వాళ్ తనిముట్టై కోట్టై (తిరువాయ్ మొళి 4.9.8)” అను ప్రబంధ వాక్యమున పేర్కొన్న విధముగా అతిక్రమించును. అటుతరువాత ఏడు సాగరములను దాటి “ముడివిల్ పెరుమ్పాళ్ (తిరువాయ్ మొళి 10.10.10)” అని వివరించబడిన అనంతమగు “మూల ప్రకృతి”ని చేరును. ఆ పిమ్మట ఆ ఆత్మ మిక్కిలి అందమైన నదియగు విరజానదిని చేరును. ఆ నదియందున స్నానమాచరిచిన తరువాత “అమానవన్” అను పేరుగల వారు వచ్చి, వారి హస్తములచే విరజానది నుండి వెలువచ్చుటకు సాయముచేయును. వారి స్పర్శముచే ఆ ఆత్మ “ఒళిక్కొణ్డ సోదియుమాఇ (తిరువాయ్ మొళి 2.3.10))” యందు చెప్పినట్లు మిక్కిలి ప్రకాశముతో వెలుగొందు, “పన్చోపనిశత్ మయం” (ఐదు ఆధ్యాత్మిక అంశములచే చేయబడిన) అని వివరించబడు కొత్త శరీరమును పొందును. తరువాత నిత్యసూరులు ఎదురొచ్చి, “ముడియుడై వానవర్ ముఱైముఱై ఎదిర్కొళ్ళ (తిరువాయ్ మొళి 10.9.8) లో వర్ణించినట్లు (కొత్త శరీరముతో ఉన్న) ఆ ఆత్మను స్వాగతించును. తదుపరి వారిని అలంకరించి, కీర్తించి, పరమపావనమగు శ్రీవైకుంఠము యందు చేర్చెదరు. అక్కడ పలు భక్తులు ఉండు “తిరుమామణి మండపం” అని ప్రసిద్ధిచెందిన పూజా స్థానము వరకు తీసుకెళ్ళెదరు” అని చెప్పెను. మణవాళమామునులు శ్రీరామానుజులను ” “అడియార్గళ్ కుళాన్గళుడన్ కూడువదు యెణ్రుకొలో (తిరువాయ్ మొళి 2.3.10)” మరియు “మత్దేవతైః పరిజనైస్తవ సన్కిశూయః” అను వాక్యములలో చెప్పినట్లు, ఇట్టి గొప్ప భక్తుల నడుమ ఉండుటకు మాకు ఎప్పుడు అవకాశము దొరకును?” అని ప్రశ్నించెను. అట్టి వారందరు మా ఆచార్యులు. వారందరు శ్రియఃపతియగు శ్రీమన్నారాయణుని దాసులు మరియు వారు అతనికి చేయు కైంకర్యముచే వారి ఉపస్థితిని నిదర్శించును. ఓ! యతిరాజా! నేటికి మరియు పైచెప్పబడిన విషయములు సంభవించు రోజునకు నడుమ ఉన్న సమయము క్షీణించునట్లు అనుగ్రహించుము.

అడియేన్ వైష్ణవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/09/arththi-prabandham-24/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.9.3 – koNdAttum kulampunaivum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum >> Ninth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In third pAsuram, AzhwAr says “Even while entities are having high birth etc, I am unable to tolerate seeing their death; please accept me at your divine feet and engage me in your service so that I won’t have to meditate upon these sufferings”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

koNdAttum kulam punaivum thamar uRRAr vizhu nidhiyum
vaNdAr pUm kuzhalALum manai ozhiya uyir mAydhal
kaNdARREn ulagiyaRkai kadal vaNNA! adiyEnaip
paNdE pOl karudhAdhu un adikkE kUyp paNi koLLE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

koNdAttum – due to having wealth, the praises done by the [people of the] world
kulam punaivum – pride of being born in high family heritage (which was not there, but assumed)
thamar – the paternal relatives (who arrived seeing the wealth)
uRRAr – other relatives

(and the cause for that)
vizhu nidhiyum – the glorious wealth

(acquired, due to having such wealth)
vaNdu Ar pU kuzhalALum – the enjoyable damsel who is having hair-locks, filled with beetles.
manai – the distinguished residence which is where the damsel is enjoyed
ozhiya – while all these remain
uyir mAydhal – losing one’s life
ulagiyaRkai – this worldly nature
kaNdu – seeing
ARREn – I am unable to tolerate;
kadal vaNNA – Oh one who is having ocean-like boundless physical beauty!
adiyEnai – me who became enslaved to you (losing to your beauty)
paNdE pOl – like previously (when I called for you in separation)
karudhAdhu – instead of thinking
un adikkE – to exist exclusively for your divine feet
kUvi – invite
paNi koL – mercifully accept my service.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

While [worldly people have] glorious wealth, and due to having such wealth, are praised by the world,the pride of being born in high family heritage, the enjoyable damsel who is having hair-locks filled with beetles [coming to drink the honey in hair-locks], the distinguished residence which is where the damsel is enjoyed etc, remain, one loses one’s life – such is the nature of this world and I am unable to tolerate seeing it. Oh one who is having ocean-like boundless physical beauty! Instead of thinking about me like previously, you invite me to exist exclusively for your divine feet and mercifully accept my service.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • koNdAttum – Previously one would be a nobody, but after acquiring little bit of wealth, he would be known as “mudhaliyAr” (master). AzhwArs only glorify as said in thiruvAimozhi 3.7.1payilum thiruvadaiyAr” (those who have the wealth of being together with emperumAn eternally).
 • kulam punaivum – Once he acquired some wealth, others will praise him as if he was born in a great family heritage.
 • thamar – For such people, their blood relatives would be others [not those who are interested in bhagavAn]. Previously [before acquiring wealth], those who considered identifying him to be a relative as lowly, would now claim close relationship.
 • uRRAr – Previously those who said as in “It is not worthy to have a relationship [like marital engagement between sons/daughters] with him; it will be an insult for us” are now saying “It would be nice to have some relationship with him” and are eagerly approaching him.
 • vizhu nidhiyum … – Just like dry leaves will accumulate without anyone realising, he will acquire some great wealth; not knowing how to spend such wealth, he will use that to attract a damsel towards him without knowing what he is doing. She is explained as – vaNdAr pUm kuzhalAL. Her [hair’s] freshness will be enjoyed by the beetles and not him. He accepts at an [old] age when he is no longer fit to enjoy her. [But] for AzhwAr, every enjoyment is emperumAn only as said in thiruvAimozhi 5.1.8 “sElEy kaNNiyarum perum selvamum nan makkaLum mElAth thAy thandhaiyarum” (beautiful fish-eyed girls, great wealth, good children, praiseworthy parents).
 • manai ozhiya – To enjoy along with her, he will build with great efforts, multi-storeyed building in his land.
 • uyir mAydhal – While all of these remain, and eagerly waiting to enjoy her, he will suddenly die.
 • kaNdu ARREn ulagiyaRkai – I cannot tolerate such activities of the world.
 • kadal vaNNA – There is a form which can be enjoyed which is different from this worldly sufferings. Mercifully show your invigorating form to eliminate the stress of meditating upon their suffering.
 • adiyEnaip paNdE pOl karudhAdhu – Don’t consider about me in your divine heart as seen before in thiruviruththam 1 “poyn ninRa gyAnam” – there I only looked at the faults of myself in this samsAram (material realm) and said “inninRa nIrmai ini yAm uRAmai” (I cannot tolerate this lowly nature anymore). But now, I am saying this after being fully engaged in bhagavath vishayam (matters related to emperumAn). siRRAL koNdAr (a SrIvaishNava) said “emperumAn cannot remain indifferent towards AzhwAr who keeps repeating the same thing [requesting to accept him in paramapadham] like a lizard which keeps making the same noise”. Alternative explanation – Previously I requested to be freed from this samsAram only seeing my own suffering and now I am requesting based on the suffering of others.
 • un … – You should invite me at your divine feet and engage me in kainkaryam. Even after reaching your divine feet, only if I am engaged in kainkaryam, will I remain there without returning; this being the case, you should engage me in eternal service.
 • kUyp paNi koLLE – Like saying “Give some food and engage in work” [AzhwAr is saying “invite me and engage me in kainkaryam”].

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.9.2 – sAmARum kedumARum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum >> Ninth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In second pAsuram, AzhwAr becomes sorrowful speaking about sufferings such as death etc of chEthanas [sentient beings] and says “if you are not removing their sufferings, at least you should accept me quickly at your divine feet, so that I need not think about that”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr says “I don’t know when the worldly suffering will end. So you, my natural lord, should rush to accept me”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Second pAsuram. In the previous pAsuram, AzhwAr collectively said “eNNArAth thuyar” (boundless sufferings); becoming sorrowful on highlighting a few of them, he says “if you are not removing their sorrows, you should at least accept me at your divine feet”.

pAsuram

sAmARum kedumARum thamar uRRAr thalaith thalaip peydhu
EmARik kidandhalaRRum ivai enna ulagiyaRkai?
AmARonRaRiyEn nAn aravaNaiyAy ammAnE!
kUmARE virai kaNdAy adiyEnaik kuRik koNdE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

sAmARum – to die (while setting out to live long)
kedumARum – to lose (the wealth, while setting out to increase it)

(as a result)
thamar – the paternal relatives
uRRAr – other relatives
thalaith thalaip peydhu – all of them showing their attachment
EmARi – without any break
kidandhu – staying
alaRRum – crying
ivai enna ulagiyaRkai – what is the nature of these worldly activities?
nAn – I
Am ARu – to finish these [sufferings] within my ability
onRu – any means
aRiyEn – I don’t know
aravaNaiyAy – one who engages anantha, your servitor, in your service
ammAnE – Oh lord who has similar relationship with everyone!
adiyEnai – me, who is a servitor
kuRikkoNdu – considering me (to be not deserving to go through sufferings)
kUmARu – call me
virai kaNdAy – rush to do so.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

What is the nature of these worldly activities where seeing the death and loss of wealth of one, his paternal relatives and other relatives showing their attachment, staying without any break and crying? I don’t know any means to finish these [sufferings] within my ability. Oh one who engages anantha, your servitor, in your service! Oh lord who has similar relationship with everyone! considering me, who is a servitor, rush to call me [towards you].

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • sAmARum kedumARum – to die and face loss of wealth; [focussing on the “ARu”, the process/method] are there any more details in these?  while one is considering oneself to live long happily, and planning to destroy those who co-exist with him [for his own joy], he will be consumed by death without even realising; while acquiring a little bit of wealth, he will start thinking “I have no more worries”, he will lose that and cry out with sorrow. There are other reasons for their [AzhwArs’] anguish; AzhwAr thinks that not attaining bhagavAn is death as said in thiruvAimozhi 2.3.7ninnalAl ilEn kAN” (I have no existence without you), thiruvAimozhi 6.9.9 “pala nI kAttip paduppAyO” (will you push me showing various other pleasures) and thiruvAimozhi 6.9.8 “innam keduppAyO” (will you push me down further?), and he considers seeing other worldly pleasures as disastrous. What else did AzhwArs consider as death and loss? They are of such nature that they say as in mudhal thiruvanthAdhi 95 “ennoruvar thIkkadhikkaN sellum thiRam” (How can one follow evil paths when serving emperumAn is so easy?). They consider death and disaster as seen in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 31.22 “kurushva” (lakhsmaNa to SrI rAma – You should make me follow you [otherwise I will not be able to live]) and SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 30.18 “yasthvayA sahasa svarga:” (sIthA to SrI rAma – Being together with you is heaven, and getting separated from you is hell).
 • kedumARum – when wealth is lost; since one considers wealth as the refuge. [in comparison to loss of wealth, even death will look better – an example is explained here] When some soldiers were set out to cut off the hands and legs of a traitor, some others see that and question the soldiers. The soldiers said to those on-lookers if anyone of you pays the fine, we will leave him and some one in the crowd said “you are kind enough not to kill him, you are quite compassionate” and left the place [not wanting to pay any money].
 • thamar uRRAr – For AzhwAr, the relatives are as said in thiruvAimozhi 8.10.9 “thamargaL thamargaL thamargaL” (devotees of devotees of devotees of emperumAn). Instead of considering such devotees [as relatives], worldly people will consider bodily relatives and other relatives acquired through marriage etc and be free from worries.
 • thalaith thalaip peydhu – showing too much attachment.
 • EmARik kidandhu alaRRum – “E” means longing, “mARugai” – not having; that is, calling out without any longing; alternatively – EmARRam can be explained as a single word – that is sorrow, implying “calling out with sorrow”. piLLai amudhanAr explains this as – “E” means clarity, “EmARugai” means losing clarity. It is said in periyAzhwAr thirumozhi 2.7.8 “EmARRam ennaith thavirththAy” (You eliminated my lack of clarity).
 • ivai enna ulagiyaRkai – How sad is this worldly existence? AzhwAr says “Oh my lord! nature of this worldly existence is such that – dying while longing to live; losing the wealth while acquiring it and happily thinking to live with that; while considering bodily relatives as everything, when something happens to self, crying out”.

emperumAn asks “Why do you care about others? I have made you call out for me only! your calling out has already been seen in ‘seelamillAch chiRiyan‘ “.

 • AmARu onRu aRiyEn nAn – Are they calling out because of not having relationship with you? Isn’t it because of their existence in this material realm and have you freed me from this material realm? Is it due to me having a body in this realm, I do not know what I am calling out for? Alternative explanation – I don’t know the means to eliminate the sufferings of these samsAris (materialistic people). Third explanation – i don’t know the means to give what you have given to me [i.e., blessing of pristine knowledge/devotion].
 • aravaNaiyAy ammAnE – Oh emperumAn who has motherly relationship with all these samsAris, who has reclined on thiruvananthAzhwAn in milky ocean, for their protection and who considers their well-being as your benefit! He has true/motherly relationship with all of them. His protection of all of these beings will occur irrespective of his truthfulness [in SrI rAmAvathAram] or deception [in krishNAvathAram].
 • kUmARE virai – You, who are easily approachable in being present in thiruppARkadal (milky ocean) to hear their complaints, should quickly call me and accept me at your divine feet.

emperumAn asks “Why should I rush to do so?”,

 • kaNdAy – After seeing me [my state], can you still remain relaxed? He shows his form [which was weakened/consumed by separation from emperumAn] to emperumAn for his seeing as said in SrI rAmAyaNam AraNya kANdam 6.16 “Ehi paSya SarIrANi” (rishis of dhaNdakAraNya to SrI rAma – See our bodies which were tortured by the demons).

emperumAn says “But would you not feel anguished when separated from your body and relatives who have followed you since time immemorial?”.

 • adiyEnaik kuRikkoNdE – You should consider my nature [of being blessed by you with pristine knowledge/devotion] which cannot cope with the activities of this material realm. Also explained as – after having realised my relationship with your divine feet, like yourself, I too am concerned about the sufferings of others – you should mercifully consider that. When AzhwAr says “kUmARE virai kaNdAy” (Please accept me quickly at your divine feet), how does that highlight the fact that AzhwAr cannot tolerate suffering of others? From his saying “ivai enna ulagiyaRkai” (How sad is the situation here) and requesting emperumAn to accept him in paramapadham, it is understood that he cannot tolerate seeing others suffering.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

rAmAnusa nURRanthAdhi – 98

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous (thannai uRRAtcheyyum)

Introduction (given by maNavALa mAmunigaL)

As he spoke about such help of emperumAnAr (showing him kUraththAzhvAn’s divine feet),  his mind thought – it is due to looking at karmas that eeSvaran who is having absolute relationship had left (me) circling through heaven, hell, and womb; so due to the relationship with prakruthi, bad taste would rise and might lead into bad ways – so, would this goodness continue till the end (of attaining true goal)? – thinking so, his mind felt weak; amudhanAr says (to his mind) – when surrendered to emperumAnAr, he won’t let us down, so you do not have to worry about attaining the goal.

Introduction (given by piLLailOkam jIyar)

As amudhanAr thought about how emperumAnAr set him on the noble path (of being devoted to the divine feet of kUraththAzhvAn) and became happy, his divine mind said – even though you say like this, since sarvESvaran who controls everything has vowed to give fruits based on respective eternal karmas, it is due to looking at our karmas only that He had let us roam without any break, in heaven, hell, and womb; since we still have association with prakruthi which can generate such karmas, it is possible to be involved in bad ways due to growth of bad old taste and become target of punishment; only if this goodness continues till the time of attaining goal should you be able to stay worry free like this? – and so his mind was weak; amudhanAr replies (to his mind) – since emperumAnAr would not let down those who have surrendered to him, hereafter you do not have to worry about attaining the true goal.

idumE iniya suvarggaththil innam naragil ittuch
chudumE avaRRaith thodar tharu thollai suzhal piRappil
nadumE ini nam irAmAnusan nammai nam vasaththE
vidumE charaNam enRAl manamE naiyal mEvuthaRkE              –  98

Listen

Word by word meaning (given by maNavALa mAmunigaL)

irAmAnusan – emperumAnAr
nam – who incarnated to lift us up,
charaNam enRAl – if we just said just one sentence that you are the shelter (charaNam),
idumE – would he keep us
suvarggaththil – in heaven,
which for those who are in the material realm, due to the enjoyment of sound, taste, etc., would seem sweet;
innam – even after surrendering to his divine feet
sudumE – would he burn us
ittu – by keeping
naragil – in hell;
Since karma that is spent in such heaven and hell is the reason for birth,
nadumE – would he set us up
piRappil – in birth
thollai – which is eternal
suzhal – and make us go in such cycles,
thodar tharu – which follow
avaRRai – heaven and hell;
ini – during the remaining time of future
nammai vidumE – would he let us be
nam vasaththE – as per our interest;
(he would not);
So,
manamE – Oh mind,
naiyal – do not become weak
mEvudhaRku – about attaining the goal.

mEvu – match/fit; that is, attaining;

Like how saying “don’t cry for food” (in thamizh colloquy), it means ‘don’t worry about getting the food, you are sure to get it’,  ‘naiyal mEvudhaRku’ implies the same regarding getting the goal;

nadumE –> establishing/setting us in a place;

SrIvaikuNtam (paramapadham)

vyAkyAnam

manamEOh mind which is fearful in this way!

em irAmAnusanAs said in ‘sAkshAn nArAyaNO dhEva: kruthvAmarthyamayeem thanUm | magnAn udhdharathE lOkAn kAruNyAch chAsthra pANinA’ (~ like nArAyaNan himself, he (AchAryan) took up a human body, to uplift those who are immersed born in this world, using the SAsthram in his hands, by his kindness), and,

pApadhvAnthakshayAyacha | SrImAn Avira bhUthbhUmau rAmAnuja dhivAkara:’ (for the effects of our evil deeds to be destroyed, the one having the wealth of SrIvaishNavam appeared in this world, that is the sun SrI rAmAnujar),

eliminating the three karmas, that are ‘munnai vinai, pinnai vinai, Araththam [prArabdham] [Arththi prabandham – 34]’ (deeds of the past, future, and what is being effected now),

and vowing to lift us up from the mud slush of material world, he came and incarnated in this ‘kodu ulagam [thiruvAimozhi – 4.9.7]’ (~ cruel world); such emperumAnAr;

charaNam enRAlAs said in ‘rAmAnujasya charaNau SaraNam prapadhyE’, and, ‘SaraNamEmi rAmAnujam’, and, ‘irAmAnusan charaNE gathi [rAmAnusa nURRanthAdhi – 13], and ‘mUlE nivESyamahathAm nigamadhrumANAm mushNan pradhArka bhayam thrudhanaika dhaNda: – rangESa bhaktha jana mAnasa rAja hamsO rAmAnujaS SaraNamasthu munissvayathna:’ (~vEdha vEdhantham is a tree that is grown big and with many branches; mAyAvAdhis could not handle it and so did not give proper meanings to it, whereas emperumAnAr who holds thridhaNdam provided proper meanings; devotees of rangESan, that is, AzhvArs, in whose lotus mind  ramAnuja is the rAja hamsam living around such lotus; we hold on to the divine feet of that rAmAnuja muni), and,

rAmAnujAya munayE nama ukthi mAthram kAmAthurO(S)pi kumathi: kalayan nabheekShNam – yAmAmananthi yaminAm bhagavaj janAnAm thAmEva vindhathi gathim thamsa: parasthAth [rAmAnujAshtakam] (Even if one is of bad mind and afflicted by other desires, if he often utters just the word ‘rAmAnujAya nama:’, then he would reach the mOksham which the yOgis who recite His names would reach),

if we just do the saying of one sentence ‘dhevareerE charaNam’ (~only you are my shelter);

iniya suvarggaththhilfor those who are under the attraction of material world due to the matters of sound, taste, etc., it would look completely enjoyable – such heaven;

inimai -> sweetness/enjoyability.

Heaven is -> As said in ‘thraividhyAmAm sOmapA: bhUthapApA: yagyairishtvA svarggathim prArththayanthE – thE puNyamASAdhya surEndhra lOkam aSnanthi dhivyAn dhivi dhEva bhOgAn – thE tham bhukthvA svargga lOkam viSAlam kSheeNE puNyE marthya lOkam viSanthi’ (doing yAgam, yagyam to go to heaven, saving all the puNyams for it, reaches heaven, and enjoys enjoyments beyond human level in the most sprawling heaven, spends good karmas, and after exhausting it, returns to birth),

a place that is perishable one day,  and obtained based on efforts (sOpadhika), that is of such nature, in such a heaven –

idumE – will emperumAnAr put and keep us there?  (No he would not).

As said in ‘thandhu:kEna sambhinnam’ (sadness is broken away), etc., even though compared to this material world that heaven is more distinguished, it is similar to hell, and is most adverse only, for mumukshus (those who wish to get liberated (from the cycle of birth etc));

It is as said in ‘dhEvEndhrathvAdhikam padham EthEvai nirayAsthAtha sthAnasya paramAthmana:kshEthrANi mithrANi dhanAni nAtha puthrAScha dhArA: paSavO gruhANi | thvath pAdha padhma pravaNAth vruththEr bhavanthi sarvE prathikUla rUpA:’, (~ the post of dhEvEndhran, etc., land, friends, wealth, husband, sons, wife, cows, etc., houses, etc., would be felt as different forms of hurdles, when one’s devotion increases towards your divine feet);

nammAzhvAr too divined ‘pala nee kAttip paduppAyO [thiruvAimozhi – 6.9.9]’ (Are you trying to finish me by showing to my eyes lowly pleasures?), and,

pOra vaiththAy puramE [thiruvAimozhi – 5.1.5] (You kept me away into matters other than You), and,

neRi kAtti neekudhiyO [periya thiruvanthAdhi – 6]’ (Are You trying to show me other paths/means to keep me away from You?), and,

aRpa sArangaL avai suvaiththu aganRozhindhEn [thiruvAimozhi – 3.2.6]’ (I had stayed away from You and toiled as I enjoyed lowly pleasures),

kUvik koLLum kAlam innam kuRugAdhO [thiruvAimozhi – 6.9.9]’ (Would the duration of getting me (to Your divine feet) not shorten?),

thus they consider the pleasure of material realm as adverse and as detrimental to the nature of AthmA;

innum narakil ittuch chudumEAs said inupAya upEya bhAvEna thathvatha: sarva dhESikai: .. sUniSchidhAngri padhmAya’ (~It is the AchAryan who is the means and destiny), after  becoming dedicated only to him by considering his divine feet only as the means and destiny, would he put us in suffering in raurava and such hells which are fearful just upon hearing about them and which are very unbearable?  (no, he would not);

As said inkruchrENa dhEhAn nishkrAnthim yAmya kinkara dharSanam ||‘ (~ as he comes out (of the body) he sees the servants of yama), ‘yAthanA dhEha sambandham yAmya pAsaischa karshaNam | ’ (~pulled by the servant of yama inflicting pain), ‘ugra mArga kadhakklESam yamasya purathassthithim ||’ (~suffers going through terrible route to the abode of yama), ‘thanniyOgavacha yAthayAthanASchacha sahasracha: |’ (~ takes the form of thousands of painful bodies), ‘SruthvA smruthAvAcha dhUyEham thath pravESa bhayAkulaha: ||’ (~ I hear about all the aforementioned dangers, and am very afraid to enter into this),

and in ‘kadum solAr kadiyAr kAlanAr thamarAl paduvadhOr kodumiRaikku anji [periya thirumozhi – 1.6.5]’ (~fearing the hardship by rude servants of yaman who would use harsh words),

and in ‘eNNiRandha thunbam tharu nirayam pala [rAmAnusa nURRanthAdhi – 30]’,

in such hells; would he be neutral to our going to such hells and suffer?  (no he would not);

avaRRaith thodar tharu thollaich chuzhal piRappil nadumE As said in ‘karma brahmOdhbhavam vidhdhi [SrI bhagavath gIthA – 3.15]’ (know that body (brahma) gives forth action), for the gaining of good and bad karmas which are reason for those heaven and hell, the body is the source for it, as indicated by the word ‘brahma’, it is based on this that this cycle continues, and,

as said in ’chakrasthE bhrAmyamANE svakarmabhi: (~ due to his karma he keeps taking birth) and,

mARi mARip pala piRappum piRandhu [thiruvAimozhi – 2.6.8]’ (in many births (such as dhEva (celestial), thiryak (animal), manushya (human), sthAvara (plant) forms), while being born again and again (in same form of birth too)),

would he set us up in the series of births and go in cycles like in a wheel? (no he would not).

That is, would he let us do acts and be  involved in that?

nadumE would he establish us/set us up ?

ini nammai nam vasaththE vidumE To the divine feet of emperumAnAr, being ‘nizhalum adi thARum [periya thiruvanthAdhi – 31]’ (amicable like shadow and lines of divine feet), that is, us who have become completely subservient, would he make us independent-minded in the remaining time of future, and let us be according to our taste (in other matters) and become svaira sanchAri (going in the ways of our own reckoning)?  (no he would not).

That is, for us who have surrendered to the divine feet of emperumAnAr, and having the distinction of being ‘thanakkEyAga enaik koLLum [thiruvAimozhi 2.9.4]’ (this act of enslaving me exclusively for him), he would divine such that none of the unwanted things would touch us – is the point.

It is as said in ‘thriNeekrutha virinchAdhi nirankuSa vibhUthaya: rAmAnuja padhAmbOja samASrayaNa Salina:’ (those who surrender to emperumAnAr think of other things as to be neglected), and,

mathana kathanai: naklishyanthE yathISvara samSrayA: [yathirAja sapthathi](those who have reached emperumAnAr would not worry about good and bad things)

mEvudhaRku about the destiny which is prayed for by us as said in ‘adiyArgal kuzhAngaLai – udan kUduvadhu enRu kolO [thiruvAimozhi – 2.3.10]’ (~Oh when would I be able to join the groups of devotees (in SrIvaikuNtam)?), and

rAmAnujArya vaSaka: parivarthisheeya [sundhara bAhu sthavam] (we want to be under a corner of the shadow of divine feet of emperumAnAr )

naiyal – do not be doubtful/weak;

mEvu – match/fit; that is, attaining;

Like how saying “don’t cry for food” (in thamizh colloquy), it means ‘don’t worry about getting the food, you are sure to get it’, ‘naiyal mEvudhaRku’ implies the same regarding getting the goal;

Considering the words of SAsthram, ‘nAbhuktham ksheeyathE karma kalpakOti Sathairapi, avaSyam anubhOkthavyam krutham karma SubhASubham’ (~for how much ever crores of years you experience the fruits of your karmas, they would not diminish; and its effects have to be definitely experienced in the form of good and bad),

sarvESvaran is of the nature of instigating us into worldly affairs; would emperumAnAr, who also gives full importance to SAsthram, ignore us – was the fear of amudhanAr’s mind. Addressing his own mind, amudhanAr says  – even after surrendering to emperumAnAr and being in charama parva nishtai (devoted to AchAryan only), he would not make us be affected by the heat of material world till the time of getting the destiny, unlike it would happen for upAsakar (those in bhakthi yOgam, etc.)

manamE naiyal mEvudhaRkE – he is saying so by treating mind like a sentient; his advise is such that it could reform even a non-sentient, you see!

It is said too, nakalu bhAgavathAyam avishayam gachchanthi’ (if they are devotees then they are not under consideration by yaman), and,

parihara madhusUdhana prapannAn prabhuraham anya nruNAm na vaishNavANAm’ (~do not go near the residence of emperumAn’s devotees; I am not the lord for them; they are my lord), and,

thyaja bata dhUra tharENa thAn apApAn’ (leave those devotees; they are not of any sins),.

thirumazhisaip pirAn divined this meaning too in the matter of prathama parvam (emperumAn), in ‘eththinAl idark kadal kidaththi Ezhai nenjamE [thiruchchandha viruththam – 115]’ (Oh poor mind! why are you (unnecessarily) immersed in the sea of sadness (when emperumAn is well set inside us)? ).

From AzhwAr thirunagari SrI u.vE. vidhwAn thirumalai nallAn chakravarththi rAmakrishNa iyengAr’s ‘amudha virundhu’ :

iniya suvarggaththil Since it would appear to be good, it is said as ‘iniya’ suvarggam.

Since emperumAnAr has incarnated to lift us up, would he let us be tied to worldly affairs?

nammai nam vasaththE vidumE We who spoiled ourselves by doing what we wanted. Will he let us continue in that path in the future, even after surrendering to him? (he would not).

This shows the differences between emperumAn and emperumAnAr.

emperumAn conducts us based on karmas; emperumAnAr conducts us based on krupai (kindness).

Since He is a svathanthran (independent), we might fear that He might let us continue in our independent ways and be stuck in the cycles of birth, etc.  But since emperumAnAr is not a svathanthrar, but is subservient to Him and his AchAryan (parathanthrar), he would not let us be independent-minded.  A parathanthrar would not give svathanthram, isn’t it?

This is shown also in SrIvachana bhUshaNam – ‘svathanthranai upAyamAgap paRRina pOdhirE ipprasankam thAn uLLadhu’ (when surrendered to the independent emperumAn as the means, these alternating thoughts of doubt and comfort of getting mOksham would arise), and maNavALa mAmunigaL’s vyAkyanam saying “this doubt does not occur when we have surrendered to AchAryan as the means, as he is in the form of parathanthram, and since he is only focused on getting us mOksham, and so we can always be without any fear is the thought”.

Here, for those in charama parvam (devoted to AchAryan), true destiny is AchAryan’s divine feet, and it is assured that we would get that.

AzhvAr prayed ‘kodu ulagam kAttEl’ (don’t show/keep me in this cruel world), and emperumAnAr incarnated to satisfy that for us.

Thus he assured his mind that we are sure to get the true destiny.

– – – – –

Translation: raghurAm SrInivAsa dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org/
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

 

thiruvAimozhi – 4.9.1 – naNNAdhar muRuvalippa

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum >> Ninth decad

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In first pAsuram, AzhwAr requests emperumAn “while you are capable of protecting all, and are the controller of all, these samsAris (bound souls) are going through great sufferings – I am unable to bear the sight of this; either you remove their suffering or finish me so that I don’t have to think about it”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

In first pAsuram, AzhwAr says “I am unable to witness the sufferings of the samsAris; this being the case, you who engages in difficult tasks for your devotees to fulfil their desires, should make me leave my body so that I don’t have to witness this suffering [of samsAris]”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

First pAsuram. AzhwAr says “You should mercifully facilitate shedding of my body to reach your divine feet, from the midst of these [samsAris] who have their gain/pain outside you”.

pAsuram

naNNAdhAr muRuvalippa nalluRRAr karaindhEnga
eNNArAth thuyar viLaikkum ivai enna ulagiyaRkai
kaNNALA! kadal kadaindhAy! un kazhaRkE varum parisu?
thaNNAvAdhadiyEnaip paNi kaNdAy sAmARE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

naNNAdhAr – those who do not stay by one’s side, due to enmity
muRuvalippa – to smile (joyfully seeing his suffering)
nal uRRAr – those relatives who stay by one’s side, out of friendship
karaindhu Enga – seeing his suffering, being weakened and to worry for his suffering
eN ArA – innumerable
thuyar – sufferings
viLaikkum – which causes
ivai ulagiyaRkai – these worldly aspects
enna – how [strange] are they?
kaNNALA – (due to being natural controller,) being merciful
kadal kadaindhAy – oh one who has the helping tendency of churning the ocean (even when requested by those with ulterior motives)!

(To not see the suffering of this world)
una kazhaRkE – for the sake of the divine feet of you, who are apt [lord]
varum parisu – for my attainment
thaNNAvAdhu – without delaying any further
adiyEnai – me (who is your exclusive servitor)
sAmARu – to die (and shed my body)
paNi kaNdAy – you have to mercifully speak a word (as in the case of SrI bhagavath gIthA 18.66 “mOkshayishyAmi” (I will free you)).

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

How strange are these worldly aspects which cause innumerable sufferings and which make those who do not stay by one’s side, due to enmity, to smile and make those relatives who stay by one’s side, out of friendship, to feel weakened and to worry for one’s suffering? Oh merciful one who has the helping tendency to churn the ocean! You have to mercifully speak a word (as in the case of SrI bhagavath gIthA 18.66mOkshayishyAmi” (I will free you)), without delaying any further, to let me die for the sake of the attainment of the divine feet of you who are apt [lord]. It is implied that, the body is also part of “sarvapApa” (all sins) which is explained in the gIthA charama SlOkam.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • naNNAdhAr muRuvalippa – How sad that some see the suffering of others and feel joyful! SrI bhagavath gIthA 5.29suhrudham sarvabhUthAnAm” (being the friend of all creatures) – arjuna asked “when will my likes/dislikes disappear?” and krishNa said “If you realize that I am well-wisher of all, you too will start seeking good for my wealth”. naNNAdhAr indicates enemies. When some one goes through suffering, even if they [enemies of the sufferer] had never consumed betel leaves and nuts (which are considered as an enjoyable food item), they would seek out for such enjoyments on that day [of others’ suffering]; they would buy new clothes and wear them; they would laugh out loud.
 • nal uRRAr – While one should consider sarvESvaran as the natural relative and should remain inseparable from those who are fully surrendered to emperumAn as said in mudhal thiruvanthAdhi 55 “avan thamar evvinaiyarAgilum en kOn avan thamarE” (Whatever may be the conduct of emperumAn’s devotees, they are my rulers), instead considering the bodily relatives as natural relatives, these people would feel very bad when something bad occurs to them as said in thiruvAimozhi 9.6.2 “ninaithoRum sollum thoRum nenjidindhugum” (my thoughts, words and mind will tremble) – that is, whatever AzhwAr goes through in bhagavath vishayam (emperumAn related matters), they will go through that in worldly matters. [While enmity is bad, is feeling bad for other sufferings bad?] As said in SrIvishNu purANam 1.19.31 “sarva bhuthAthmakE” (kESava who has all AthmAs as his body, has no enmity/friendship with anyone). What is said in “karaindhEnga, muRuvalippa”, is reflected in the same SlOkam “mithrAmithrakadhakutha:” (who is friend and who is enemy?). Since all of these are based on [worldly] rAga dhvEsham (likes, dislikes), there is no difference between friendship and enmity. As said in SrI bhagavath gIthA 15.5 “dhvanthvair vimukthAs sukhadhu:kha samgyai:” (those who are free from joy and sorrow), the joy and sorrow are for namesake only. In the material realm, both are sorrow only in reality, which is what is explained here. In SrI ayOdhyA, though there is scope for enmity, they all prayed to SrI rAma in the same manner as said in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 131.95 “rAmamEva” (as they were only thinking about SrI rAma, they did not harm each other); what is the reason for that? Though at times inimical feelings may arise in their minds , they would think “that will hurt SrI rAma’s feelings” and such inimical feelings will not lead to actions. In bhagavath vishayam, one will be as said in SrIguNarathna kOSam  “pushpAnkAragaissamam” [not just in this world, even in paramapadham, devotees will remain like garland etc]. When sarvESvaran engages with periya pirAttiyAr, other consorts will become part of the enjoyable aspects such as garland, sandalwood paste etc; and when emperumAn engages with those other consorts, it will be like his engaging with periya pirAtti’s bosom, waist etc [they are all like her limbs]. As said in mudhal thiruvanthAdhi 42 “thirumagaLum maNmagaLum AymagaLum sErndhAl thirumagatkE thIrndhavARen kol” (When all his three primary divine consorts are present, he would be fully attached to SrI mahAlakshmi) – he will be fully focussed on SrI mahAlakshmi only [others will not consider themselves to be equal consorts and will be subservient to the divine couple]; this is because, the joy of such togetherness is witnessed in SrI mahAlakshmi’s face. As said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 12.68 “yathAyathAhi kausalyA” (kausalyA conducted herself along with the other wives, for the pleasure of dhaSaratha), if such conduct can be seen in material realm, where someone like kausalyA who had some basic good qualities conducted herself in a superior manner over the other wives with dhaSaratha chakravarthi, what to speak of SrI mahAlakshmi in spiritual realm. yathA yathAhi – kausalyA presented herself to dhaSartha according to each season, without any specific identity for herself [fully dedicated to her husband].
 • eNNArAth thuyarviLaikkum – For AzhwAr, both the reaction of feeling pained or joyful appears as suffering only. Even if one can find the boundary of the joy of paramapadham, one cannot find the boundary of the suffering in this realm. Just as there is pure bliss in the spiritual realm, there is infinite suffering in this material realm. [The commentator becomes emotional thinking about emperumAn‘s suffering in this realm] SrI rAmAyaNam AraNya kANdam 67.24 “rAjyAth bramSa: …” (My sufferings such as leaving behind my kingdom, forest dwelling with sIthA, losing her, seeing jatAyu mahArAja die etc, will even burn down fire). emperumAn himself suffered in this material realm, when he gave a helping hand to the suffering souls of this material realm. When he was set to be crowned on the throne, someone else said that they need the throne. Even if he was not crowned, at least he could have lived in the palace in the capital city. SrI kausalyA said “let my son not rule the kingdom, but even if he has to beg, let him do it in my sight” [but that also did not happen]. “sIthA nashtA”emperumAn thought that he can enjoy some private moments in the forest, but alas, they were separated from each other and lived in different locations. periya udaiyAra (jatAyu mahArAja) [who was a father-figure for SrI rAma] who came to the rescue of pirAtti, also lost his life. Why is it that what was glorified previously as “rAjyanASObakarshathi” and “vanavAsO mahOdhaya:“, is now explained as suffering? Originally, he left for the forest looking to mingle with his devotees and to help the sages – but since there were hurdles for those expected joys, now they feel like sorrows. As he ended up separating from pirAtti and losing jatAyu mahArAja, the loss of the kingdom and the forest-dwelling (which felt joyful before) are appearing to be sufferings. By these two, all the sufferings of this world are contemplated. “nirdha hEdhapipAvakam” – It [samsAram] is so powerful that it even separated the inseparable lakshmaNa from him.
 • ivai enna ulagiyaRkaiAzhwAr asks “Oh lord! Why did you create this world where there is gain/pain outside you?”

empeumAn’s replies “What shall I do? All of these are based on the effect of their actions. They are not caused by me”; and AzhwAr speaks further.

 • kaNNALA – If they simply have to reap the results of their actions, what is the use of your compassion? Compassionate person is generally explained as “kaNNudaiyavan” (one with eyes). Alternatively – kaN also means place, implying the vast world. AzhwAr is asking “Is this an independent place? While you are the controller of everyone in this world, why are they engaging in activities that are contrary to their nature?”. kaN also implies controller.

emperumAn asks “where did you see me help anyone so that he doesn’t have to reap the results of his karma (actions)?”. AzhwAr says “there is plenty of such incidents” and gives an example.

 • kadal kadaindhAy – Didn’t you take up great task to even help the prayOjanAntharaparar (those with ulterior motives – here, dhEvas), to be freed from the sufferings caused by the curse of dhurvAsa? emperumAn says “They (dhEvas) had the desire to approach me; for those who don’t have the desire, what can I do?”. AzhwAr says “In that case, you have to ensure that I reach your divine feet, so that I am not in the midst of these samsAris”.
 • una kazhaRkE varum parisu – The state of being at your divine feet which are apt and enjoyable, instead of going behind distractions [such as aiSvaryam (worldly pleasures), kaivalyam (self-enjoyment) etc]. As AzhwAr had a little bit of desire, ISvara agreed to fulfil his desire.
 • thaNNAvAdhu – Without delay. I cannot be satisfied by you saying “I will do”, you have to do now.

emperumAn asks “Why should I do it immediately?”.

 • adiyEnai – Due to my self-realised state, I cannot co-exist along with samsAris.
 • paNi kaNdAy sAmARE – paNikkai – speaking/saying. Word is related to thought. For you it is a simple word, but for me, it is my sustenance.
 • sAmARE paNi – You should ensure that I am freed from my body; emperumAn asks “Why are you just praying to be freed from your body like a kEvalar [one who is focussed on kaivalyam]?”. That is because, AzhwAr‘s desire is to first be freed from being in the midst of samsAris, as said in Saunaka samhithA “varamhuthavahajvAlA pancharAntharvyavasthithi: | naSaurichinthAvimukha jana samvAsavaiSasam ||” (It is better to be in the midst of a forest fire than to be present in the midst of those who are not interested in meditating upon krishNa). For one who is caught in a forest fire, he will first seek out for water and shade, then only will he look for enjoyable aspects; similarly, AzhwAr too requests to be first freed from his body to avoid being present amidst samsAris.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

आर्ति प्रबंधं – २८

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पासुर २७

srivaishna-guruparamparai

उपक्षेप

नेक और ज्ञान संबन्धित कार्यो में व्यस्त रहने पर भी परमपद की रुचि या इच्छा मणवाळ मामुनि के मन में श्री रामानुज के अनुग्रह से ही उत्पन्न हुई।  श्री रामानुज के इस अत्यंत कृपा को मणवाळ मामुनि इस पासुरम में प्रशंसा करते हैं।  

पासुरम

पण्डु पलवायिरम पारुलगोरुय्य
परिवुडने सेय्दरुळुम पल्कलैगळ तम्मै
कण्डदेल्लाम एळुदि अवै कट्रिरुंदुम पिरर्क्कु
कादलुडन करपित्तुम कालत्तै कळित्तेन
पुणडरीगै केळ्वनुरै पोन्नुलगु तन्निल
पोग निनैवु ओन्रुमिन्रि पोरुन्दि इंगे इरुन्देन
एण्डिसैयुम एत्तुम एतिरासन अरुळाले
एळिल विसुम्बेयन्रि इप्पोदेन मनम एण्णादे

शब्दार्थ

पण्डु –  पिछले काल में
कालत्तै कळित्तेन – मैंने जीवन बिताई
कादलुडन – प्रेम से
कर्पित्तुम – प्रचार कर/ सिखा कर
पिरर्क्कु  – दूसरों को
अवै कट्रिरुंदुम – अपने आचार्य से जो मैंने सीखा
कणडदेल्लाम – मेरे दृश्य में आने वाले ग्रंथों में उपस्थित सारा ज्ञान
एळुदि – जो सीखा उस्के विषय में लिखा
पल्कलैगळ तम्मै – अनेकों ग्रंथों
सेय्दरुळुम – अनुग्रह किये गए है
पलवायिरम – “आत्मा की प्रगति एवं उन्नति” की विषय में हमेशा ध्यान देने वाले आचार्यो से
परिवुडने – कृपा से चेतनों को दिए, इसलिए
पारुलगोरुय्य – कि चेतनों को साँसारिक बंधनों से मुक्ति मिले
पोरुन्दि इंगे इरुन्देन – मैं इस विभूति में संतुष्ट था
पोग निनैवु ओन्रुमिन्रि – यहाँ से निकलने का सोच के बिना
पोन्नुलगु तन्निल – “नित्य विभूति” जो परमपद हैं, वहाँ
उरै – जो निवास हैं
पुण्डरीगै केळ्वन – कमल पर विराजमान पेरिय पिराट्टि के दिव्य पति
इप्पोदेन मनम एण्णादे – (किंतु अब) मेरा ह्रदय अन्य कोई विषय पर ध्यान न देगा
एळिल विसुम्बेयन्रि – तेजोमय परमपद से अन्य कोई
एतिरासन अरुळाले – (इसका कारण हैं)  एम्पेरुमानार के आशीर्वाद
एण्डिसैयुम एत्तुम – अष्ट दिशाओं में लोग इन्हीं के श्रेय की प्रशंसा करतें हैं

सरल अनुवाद

पूर्व काल में अपने जीवन बिताने के तरीखे की मामुनि प्रस्ताव करते हैं।  आचार्यो के कृपा से लोक में प्राप्त हुयी ग्रंथों को वे पढ़ते थे। खुद पढ़े तथा उन्के विशेष अर्थों से अपरिचित जनों को सिखायें। पूर्वतः मामुनि को परमपद में कोई इच्छा न थी। एम्पेरुमानार जिन्के आशीर्वाद से ही, अनेकों भगवतो और  पिराट्टियों समेत श्रीमन नारायण के निवास स्थान परमपद  में रूचि, मणवाळ मामुनि में उत्पन्न हुई।  इसलिए वें एम्पेरुमानार के आशीर्वाद की उत्सव मनाते हैं।

स्पष्टीकरण

मामुनि कहते हैं , “अपने पूर्व काल में, चेतनों के उन्नति के हेतु , महान पूर्वाचार्यो से लिखे गए अनेकों ग्रंथों की मैंने पाठ किये। अनेकों आचार्यो से लिखित यें एक कंठी जैसे एक सोच ही प्रकट करते हैं। चेतनों के प्रति अत्यंत कृपा से आचार्यो से प्राप्त इन ग्रंथों को हम पढ़े । (नान्मुगन तिरुवन्दादि ६३),”तेरित्तु एळुदि” के अनुसार, अपने आचार्यो से भी ढंग से सीखें । इन विषयों से अज्ञानियों के आत्मा की उन्नति केलिए इन ग्रंथों के गहरे अर्थों को पढ़ाये और यही हमारी व्यवहार भी थी। साँसारिक भोग्य में मग्न हमें , (मुदल तिरुवन्दादि ६७) “तामरैयाळ केळ्वन” से वर्णित पिराट्टि समेत श्रीमन नारायण के निवास स्थान परमपद में रुचि न थीं। अष्ट दिशाओं में भी माने जाने वाले श्री रामानुज के आशीर्वाद के कारण हमें परमपद में रुचि उत्पन्न हुई और उन्के आशीर्वाद के विशेष से ही अब मेरा ह्रदय अन्य कोई विषय को सोचे बिना, परमपद पर ही विचार कर रहा हैं। “अरुळाले” शब्दान्त के  “ले” से उनके आशीर्वाद के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया हैं।  यह व्याकरण में  “तेट्रत्तु ऐकारम” कहा जाता हैं।

पादटीका

“अरुळाले” शब्द में पिळ्ळैलोकम जीयर “तेट्रत्तु ऐकारम” की प्रस्ताव करतें हैं। तमिळ व्याकरण में दो “ऐकारम” हैं। “तेट्रत्तु ऐकारम”, “उरुदी” याने “निश्चय” तथा “सर्वसम्मत” को प्रकट करता है। तिरुप्पावै में आण्डाळ, “नारायणने” के ऐकारम से यह प्रकट करतीं हैं कि नारायण से अन्य कोई “परै” (लाभ, परमपद) न दे सकते। इस्से निश्चित रूप में मोक्ष दायक की पहचान स्थापित की गयी हैं। दूसरा है “पिरिनिलै ऐकारम” जिसका उधाहरण देखते हैं। तिरुप्पावै के उसी पासुरम में आण्डाळ, “नमक्के” में  ऐकारम की प्रयोग करती हैं।  अर्थात, नारायण हम जैसे नीच, पापी, अज्ञानियों को भी परै अनुग्रह करेंगें। इस पासुरम में “एण्णादे” में “तेट्रत्तु ऐकारम” की प्रयोग की गयी हैं।

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार :  http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/10/arththi-prabandham-28/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 23

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 22

paramapadhanathan

ప్రస్తావన

క్రిందటి రెండు పాశురములలో మణవాళమామునులు తమ ఆచార్యులైన తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైల మరియు పరమాచార్యులైన ఎమ్పెరుమాన్ల అనుగ్రహము గూర్చి వర్ణించెను. వారి ఇరువురి కరుణ తమపై ఉన్నందువలన, మణవాళ మామునులు వారి అనుగ్రహం విఫలమవనందువలన తాను తప్పక పరమపదము చేరి పరమాత్మ యొక్క సాన్నిధ్యమును అనుభవించెదను అని చెప్పెను. మణవాళమామునులు అతిశీఘ్రముగా “దివ్యస్థాన మండప” మున “దివ్య సింహాసన” మును అధిరోహించి ఉన్న ఎమ్పెరుమాన్ను అనుభవించవలెనని ఆశించెను. 

పాశురం 23

అడియార్గళ్ కుళాన్గళ్ అళగోలక్కమ్ ఇరుక్క
ఆనంతమయమాన మామణి మండపత్తు
పడియాదుమిల్ పడుక్కైయాయ్ ఇరుక్కుమ్ అనంతన్
పణమామణిగళ్ తమ్మిన్ ఒళి మణ్డలత్తిల్ ఇడైయిల్
వడివారుమ్ మామలరాళ్ వలవరుగు మఱ్ఱై
మణ్మగళుమ్ ఆయ్మగళుమ్ ఇడవరుగుమ్ ఇరుక్క
నడువాగ వీఱ్ఱిరుక్కుమ్ నారణనైక్ కడుగ
నాన్ అనుభవిక్కుమ్ వగై నల్గు ఎన్ ఎతిరాసా!!!

ప్రతి పద్ధార్ధం

ఎన్ ఎతిరాసా – ఓ! యతిరాజ!
కడుగ – (మీరు) శీఘ్రముగా
నల్గు – అనుగ్రహము
నాన్ – మాపై
అనుభవిక్కుమ్ వగై – అనుభవించుటకు
నారణనై – శ్రీవైకుంఠనాధుని
నడువాగ వీఱ్ఱిరుక్కుమ్ –  తామరపువ్వు వలే, మెరుపుల నడుమ ఉన్న దట్టమైన నీలిమేఘముల వలే, శ్రీభూనీళాదేవేరుల నడుమ ఆసీనులైన అన్ని జగములను ఏలువారగు
వడివారుమ్ మామలరాళ్ – “వైడ్వాయ్ నిన్ వలమార్బినిల్ వాళ్గిన్ఱ మన్గై (తిరుపల్లాన్డు 2)” లో వర్ణించ్చినట్లు అసమానమైన సౌందర్యమునకు మరియు మృదువైన స్వభావము గల పెరియ పిరాట్టి (శ్రీ దేవి అమ్మవారు)
వలవరుగు – కుడి వైపు
మఱ్ఱై మన్మగళుమ్ ఆయ్మగళుమ్ – భూమిదేవి మరియు నీళాదేవి
ఇడవరుగుమ్ ఇరుక్క – ఎడమ వైపు.
అడియార్గళ్ కుళాన్గళ్ – వీరేగాక నిత్యసూరుల మరియు ముక్తుల యొక్క అందమైన సమాహారము
( అనంతులు, గరుడాళ్వార్లు, విష్వక్సేనులు మొదలగు నిత్యసూరులు; పరాంకుశులు మరియు పరకాలులు వంటి ముక్తులు). ఇది చూచుటకు ముత్యము మరియు రత్నములతో కూడిన హారమువలే ఉండెను
అళగోలక్కమ్ ఇరుక్క – అందముగా గూర్చినట్టి
ఆనందమయమాన మామణి మన్డపత్తు – “తిరుమామణి మండపం” అను అనంత ఆనందముతో ప్రకాశించు దైవీక పీఠము
పణమామణిగళ్ తమ్మిన్ ఒళి మణ్డలత్తిల్ ఇడైయిల్ – వారి శిరస్సు నుండి వెదజల్లు దివ్యకాంతి
పడియాదుమిల్ – అసమానమైన
పడుక్కైయాఇ ఇరుక్కుమ్ – (శ్రీమన్నారాయణునికి) శయ్యగా ఉండు
అనంతన్ – “అనంతాళ్వాన్” అను వారు

సామాన్య అర్ధం

ఈ పాశురములో మణవాళమామునులు శ్రీరామానుజులను, తాము పరమపదము చేరి శ్రీ వైకుంఠనాధుని అనుభవించుటకు, వారిని శీఘ్రముగా అనుగ్రహించకోరెను. మణవాళమామునులు శ్రీ వైకుంఠనాధులను శ్రీ, భూ, నీళా దేవేరుల మధ్య తిరుమామణి మండటపమున విశిష్టులైన అనంత, గరుడ, విష్వక్సేనాదులగు నిత్యసూరులు మరియు ఆళ్వార్లు, ఆచార్యుల వంటి ముక్తులు చుట్టి ఉండగ ఆసీనులై ఉండెనని వర్ణించెను.

వివరణ

మణవాళమామునులు ” ఓ! యతిరాజ! “అడియార్గళ్ కుళాన్గళ్ (తిరువాయ్ మొళి 2.3.10)” మరియు “మామణి మంటపతు అన్తమిల్ పేరిన్బత్తడియార్ (తిరువాయ్ మొళి 10.9.11)” అను ప్రబంధ వాక్యములో పేర్కొనట్లు నిత్యసూరులు మరియు ముక్తులు అందముగా అనుక్రమించెను. అనంత, గరుడ, విష్వక్సేన మొదలగు నిత్యసూరులతోను, పరాంకుశ, పరకాల మరియు యతివరాది ముక్తులతోను. అందమైన ముత్యములు మరియు రత్నములతో కూర్చిన హారము వలే నిత్యసూరులు మరియు ముక్తులు “ఆనందమయాయమండపరత్నాయ నమః” అని వర్ణించబడు, అనంతమైన ఆనందము వెదజల్లు, మిక్కిలి ప్రకాశముతో వెలుగొందు “తిరుమామణి మండపం” మున కూడి ఉండిరి. ఆ మండపములో ” శ్రీమన్నారాయణునికి నిత్యమైన సేవకు మారుపేరైన వారు,  మృదుత్వము మరియు శీతలమునకు అసమానమైన విశిష్టమైన పన్నగపు శెయ్యయగు అనంతులు ఉండును. “ఆయిరమ్ పైన్తలై అనన్తన్ (పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి 4.3.10)”, “సిఱప్పుడైయ పణన్గళ్ మిసైచ్చెళుమణిగళ్ విట్టెరిక్కుమ్ (పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి 4.9.7)”, అన్డ్ “దెయ్వచ్చుడర్ నడువుళ్ (పెరియ తిరుమడల్ 1)” మొదలగు   అనేక ప్రబంద వాక్యములలో అనంతుని గూర్చి చెప్పబడి ఉన్నది. “వడివాయ్ నిన్ వల మార్బినిల్ వాళ్గిన్ఱ మన్గై (తిరుప్పల్లాణ్డు 2) మరియు “వడిక్కోల వాళ్ నెడున్కణ్ (ఇరణ్డామ్ తిరువన్దాది 82)” అని ప్రబంధములలో కీర్తించబడిన పెరియపిరాట్టి (అమ్మవారు), వారి సౌందర్యము మరియు కోమల స్వభావముచే గుర్తించబడెను. వారు శ్రీమన్నారాయణునికి కుడి వైపున అమరిఉండును. ఎడమ వైపు శ్రీదేవి యొక్క నీడయగు భూ, నీళ దేవేరులు ఉండును. శ్రీమన్నారాయణులు ఈ దేవేరుల నడుమ తామర వలే, మూడు మెరుపుతీగెల మధ్య ఉన్న దట్టమైన నీలిమేఘమువలే ఆసీనులై ఉండెను. వారు “వాళ్పుగళ్ నారణన్ (తిరువాయ్ మొళి 10.9.1)” అను వాక్యమున పేర్కొనట్లు ఈ జగములను ఏలుటకు అక్కడ ఆసీనులైన (“వీఱ్ఱిన్దు యేళులగమ్ తనిక్కోల్ సెల్ల (తిరువాయ్ మొళి 4.5.1) శ్రీవైకుంఠనాధుడు. ఓ యతిరాజ! జగదాచార్యా! మా మీద మీ అనుగ్రహమును కురిపీంచి ఆ శ్రీవైకుంఠనాధుని అనుభవించుటకు శీఘ్రముగా కరుణించుము” అని ప్రార్ధించెను.

అడియేన్ వైష్ణవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/09/arththi-prabandham-23/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

 

thiruvAimozhi – 4.9 – naNNAdhAr

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum

Previous Decad

Audio

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

AzhwAr, in this manner was suffering from the heat of separation from paramapurusha (SrIman nArAyaNa); on top of that, he is torched by the association of avaishNavas who are indifferent towards togetherness/separation from bhagavAn and are joyful/sorrowful based on togetherness/separation from worldly pleasures. He then prays to emperumAn saying “Giving up my life is better than being in the association of these avaishNavas; this being the case, you should finish me”.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

In ninth decad – AzhwAr, even after showing detachment towards AthmA and its belongings which are not liked by emperumAn, does not get the experience of bhagavAn; as a result, he becomes very anguished, and observes that the residents of this material realm do not qualify to accompany him and are more anguished and hence highlights the following aspects:

 1. sarvESvaran being the eliminator of all sorrows, being perfectly enjoyable – his ability to fulfil the desires of those who pray to him.
 2. His common relationship with all.
 3. His unconfined beauty.
 4. His magnanimity of letting others enjoy such beauty.
 5. His simplicity of being totally controllable by those who enjoy him.
 6. His greatly enjoyable nature.
 7. His being the antharyAmi of everything/everyone.
 8. His being the origin for all universes.
 9. His nature of being together with his devotees.
 10. His being the perfectly apt attainable goal due to being with SrI mahAlakshmi.

Meditating upon these aspects, AzhwAr says “You who are with such qualities, instead of keeping me in this samsAram which is the abode of great pain and anguish, should accept me at your divine feet”; emperumAn fulfilling his desire, manifests his divine form as seen in paramapadham, as said in “SrIyAsArdham jagathpathi:“; seeing that with his internal vision, AzhwAr explains his divine feet as the ultimate goal after explaining the lowly nature of aiSvarya (worldly pleasure) and kaivalyam (self-enjoyment).

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction

[Three explanations connecting this decad to the previous one are given].

[First explanation]

AzhwAr rejected everything saying “I don’t want my body; don’t want my self”; but they did not leave him just by hearing his words; so, he says “even to remove something, your grace is needed, just as your grace is needed to get something, your token of acceptance is required and kindly bestow that”. His hatred for samsAram was so much that he ended up requesting this inauspicious aspect [death] in the divine presence of emperumAn.

[Second explanation]

embAr mercifully explains this as AzhwAr saying “the suffering of being amidst mundane people whose joy/pain is outside you, is greater than the suffering of being in separation from you; so you eliminate that”.

SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 16.16 is explained here:

 • uthpapAdha gadhA pANi – vibhIshaNa, after developing difference of opinion [in the matter of returning sIthA to SrI rAma], was unable to be in lankA as one cannot stand on fire.
 • gadhA – Among those residents of lankA, only his mace did not say “na namEyam” (I will not bow down in front of SrI rAma).
 • chathurbhi: – The gadhA (mace) needs to be lifted up by some one and placed on their shoulders. For these four persons, even that is not required [they voluntarily followed vibhIshaNa themselves].

From this, we can understand that, when a person is fixated on enmity towards bhagavAn, one should avoid any association with such person.

[Third explanation]

kUraththAzhwAn explains – AzhwAr, after suffering in “ERALum iRaiyOnum” (previous decad), looked around to see if he will find a companion to share his grief and searched in the worldly people; but they were attached to worldly pleasures just as AzhwAr was attached to bhagavAn, and were joyful/sorrowful based on the acquiring/non-acquiring of such pleasures; as said in “vALERu kANath thELERu mAyndhu” [when a person crying out in pain due to being bitten by a scorpion, sees another person whose hands are cut-off by sword, the first person will forget his pain and start worrying for the other person], AzhwAr forgot his own suffering [seeing the plight of worldly people]; he only thought about the suffering of those people; he looked at sarvESvaran; sarvESvaran remained omniscient, omnipotent, very magnanimous, having vowed to protect all, being tolerant of all mistakes committed by others, and being the controller of everything; AzhwAr wondered “this being his nature, is this world suffering due to being a lordless land?” and prayed to emperumAn holding his divine feet “while you remain the lord of all, very merciful, apt lord and are able to know and eradicate their sufferings, can they suffer like this here? please help them”; emperumAn consoles AzhwAr saying “what can I do? since they are chEthanas (sentient beings, who have knowledge), they should have the desire; whatever I bestow should be purushArtham (desired goal); purushArtham is that which is bestowed based on the request of an individual);  they are unlike achith (matter) which can be used as we desire; even after my facilitation for them to develop attachment towards me, they have disregarded those options and hence I cannot do anything; you forget about them”; AzhwAr says “I can be convinced by your reply only if you say that ‘they have independently chosen their paths’ [this is highlighted based on 7th pAsuram in this decad, where AzhwAr says everything is controlled by emperumAn only]”; emperumAn replies “since they are chEthanas, I have given them in a scale, both myself and worldly pleasures and told them ‘choose whichever you prefer’, as the side of the scale which has the worldly pleasures is lowered [two meanings – lowly, best (in the minds of worldly people)], they chose worldly pleasures; I have tried my best and have given up on them; now, I cannot do anything more; so you too forget about this”; AzhwAr says “if that is the case, you have to first pull me out of these people whose gains/losses are outside you”; emperumAn replies “I have already done that for you; as I have made you incompatible to exist amidst worldly people, this is your state of being relieved from the anguish acquired from worldly experience” and manifests his form in paramapadham where the nithyasUris are serving him along with periya pirAttiyAr in the most distinguished manner; emperumAn says “if your heart is fully attached to that paramapadham, what is the great worry in attaining that goal? what shall I do now?”; AzhwAr considers both these aspects [his own incompatibility in this world and emperumAn‘s divine presence with SrI mahAlakshmi in paramapadham], sustains himself and concludes the decad with gratitude. Once, AzhwAn was travelling, he heard the cry of a frog which was caught by a snake, AzhwAn fainted thinking “who is it calling for it’s rescue”; this explanation matches AzhwAn’s [most compassionate] nature.

Each pAsuram is discussed subsequently.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

rAmAnusa nURRanthAdhi – 97

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous (vaLarum piNi koNda)

Introduction (given by maNavALa mAmunigaL)

When asked – In this way, it is not just till emperumAnAr, but till those who consider him as everything, is the destiny, is your state  – how did you get the taste for this? amudhanAr replies – even that is due to the mere grace of emperumAnAr.

Introduction (given by piLLailOkam jIyar)

In the previous pAsuram – as amudhanAr said ‘nam iRaivar – irAmAnusan thannai uRRavarE’, like (emperumAnAr) said ‘sarvam yadhEva niyamEna madhanvayAnAm (everything is nammAzhvAr for me), one who is dependent on emperumAnAr as ‘thEvu maRRu aRiyEn, is the strongest accompaniment for me’, he is asked ‘in this way, not just till emperumAnAr, but to those who are like shadow and lines of feet (foot steps) of emperumAnAr are the destiny for you – how did this come to occur?’,

amudhanAr replies, there are those who are subservient to him seeing and hearing his glory which is ‘dhikkuRRa keerththi’ (glory spread in all directions), but there are none who are subservient to the disciples who consider him as everything, was the thought of emperumAnAr, and so in the beginning itself he made me subservient to such disciples associated with him – so I got this taste (of subservience to emperumAnAr’s disciples) due to emperumAnAr’s grace.

thannai uRRu Atcheyyum thanmaiyinOr mannu thAmaraith thAL
thannai uRRu Atcheyya ennai uRRAn inRu – than thagavAl
thannai uRRAr anRith thanmai uRRAr illai enRu aRindhu
thannai uRRArai irAmAnusan guNam sARRidumE                          –  97

Listen

Word by word meaning (given by maNavALa mAmunigaL)

uRRAr anRi – There are only those who are subservient to
thannai – him,
illai enRu – and none
uRRAr – who are involved in the
thanmai – nature of
guNam sARRidum  – doing praises of qualities
uRRArai – of those who are subservient to
thannai – him;
aRindhu – thinking so,
irAmAnusan – emperumAnAr
than – by his
thagavAl – grace
inRu – now/today
uRRAn – divined his acceptance of
ennai – me
uRRu – by making me not know of anything else
mannu –  other than the ones that match with each other
thAmarai – and which are most enjoyable
thAL thannai – that is, the divine feet of,
AL cheyya –  and (making me) be subservient to,
AL cheyyum thanmaiyinOr – those whose nature is to be subservient to him
thannai uRRu –  as they surrendered to him such that they do not know of any other matter than him.

Sequencing of phrases in thamizh is to be –  ‘thannai uRRAr anRi , thannai uRRArai . guNam sARRidum . thanmai uRRAr illAi, enRu aRindhu – thannai  uRRu Atcheyyum thanmaiyinOr mannu thAmaraith thAL thannai uRRu Atcheyya, irAmAnusan than thagavAl, inRu ennai uRRAn’.

vyAkyAnam

thannai uRRAr anRi  Because of nAradha bhagavAn saying ‘kalau kaSchith bhavishyathi’ ((AdhiSEshan) is going to be born in kali yugam (as whom? (emperumAnAr))),

and because the mute who is a son of a devotee fully revealed emperumAnAr’s glory and disappeared,

and also since it said that when yAdhavaprakAsan with vengeance towards him was taking to maNikarNikai, as gOvindap perumAL informed him about this while travelling in the big forest, he was being alone, and at that time,  perumAL himself came and helped during the journey and in one night got him to reach kachchi (kAncheepuram) which is ‘oLi mAdangaL sUzhndhu azhagAya [periya thirumozhi – 2.9.4]’ (~kAncheepuram having bright buildings surrounding the town),

and since it is said that through thirukkachchi nambi, pEraruLALar announced all the meanings of thathvam,

and since he went to many places for winning, and in thousand ways/heads debated with scholars of Saivam, mAyAvAdham, jaina, baudhdha, etc., and defeated them,

and since he administered vEnkatAchalam (thirumalai/thiruppathi) and yAdhavAchalam (mElkOte/thirunArAyaNapuram),

all the people of the world saw and heard these glories, and joyfully, as said in ‘avaSA:pradhibEdhirE’ (~automatically fell on his feet), and are staunch in considering him as the means and destiny;

there are only such noble ones, and not –

thannai uRRAr  guNam sARRidum thanmai uRRAr illai enRu aRindhu – (seeing that there are none who are of the nature of praising the qualities of those who are surrendered to him)

 – thannai uRRAr those who have understood clearly about his nature, ways according to that nature, form, qualities, and glories (or, being subservient to him only is their nature, ways according to that nature, form, qualities, etc);

Or,

those who have understood clearly as is about how emperumAnAr is having more grace/love towards those who are associated to those who are associated to him;

emperumAnAr wishing amudhanAr to get the grace of those associated to him, is because amudhanAr is apt to understand that nature of emperumAnAr (that he loves more those who are associated to those who are associated to him, and the love flows towards those associated to those associated to amudhanAr).

Nature of emperumAnAr is such that his grace would flow more towards those who are associated to those who are associated to him, than those who are associated to him;

That is why, jeeyar also prayed as ‘thvath dhAsa dhAsa gaNanA charamAva dhau ya: thath dhAsa dhAsaika rasathA avirathA mamAsthu [yathirAja vimSathi – 16](~ wish to be always interested in serving the last of series of hierarchy of servants of your devotees);

(there is no one who would praise the qualities) of those who comprehended this nature of emperumAnAr and surrendered to him;

– guNam sArridum thanmai uRRAr – As said in ‘emmai (ninRu) ALum paramarE [thiruvAimozhi – 3.7.1]’ (~(those devotees are) the ones who rule me),

nammai aLikkum pirAkkaLE [thiruvAimozhi – 3.7.5]’,

tham adiyAr adiyAr thamakku adiyAr adiyAr tham adiyAr adiyOngaLE [thiruvAimozhi – 3.7.10]’,

siRu mA manisarAy ennai ANdAr ingE thiriyavE [thiruvAimozhi – 8.10.3]’ (though small in their divine body, being tall in their intellect, they engaged me in their service),

thoNdar sEvadich chezhum chERu en chennikku aNivanE [perumAL thirumozhi – 2.3]’ (~I would wear in my head the beautiful mud of His devotees),

kadal mallaith thala sayanam Ar eNNu nenju udaiyAr avar emmai AlvArE [periya thirumozhi – 2.6.2]’ (~whoever is having the heart fixed in emperumAnAr of kadal mallaith thala sayanam, would be my rulers),

thaN sERai emperumAn thAL thozhuvAr kANmin en thalai mElArE [periya thirumozhi – 7.4.1]’ (~I would keep on my head (the divine feet of) those who worship the divine feet of beautiful emperumAn at thiruchchErai),

so sang the AzhvArs who were prathama parva nishatar (devoted to emperumAn), about the qualities of devotees – considering this, those who are of the nature of praising such qualities of devotees (of emperumAnAr);

thanmai nature; sARRu – saying it to publicize;

– iLLai enRu aRindhu – As said in ‘thathrApi dhurlabam manyE vaikuNtapriya dharSanam [SrI bhAgavatham 11.2.29]’ ((It is very rare to acquire a human body which in itself is temporary). Even rarer is to be blessed by the vision of one who is dear to SrIvaikuNtanAthan),

‘idhu thAn dhurlabham, vishaya pravaNanukku aththai vittu, bhagavath vishayaththilE varugaikkuLLa arumai pOl anRu, prathama parvaththai vittu charama parvaththilE varugaikkuLLa arumai [SrI vachana bhUshaNam – 417, 418]’ (~ It is hard to find (devotees of devotees); leaving the attachment towards material realm and becoming to be devoted to emperumAn is easier, compared to leaving aside devotion towards emperumAn and becoming devoted to his devotees),  (so it is even harder to elevate someone from love towards AchAryan to love towards AchAryan’s disciples);

understanding that this devotion towards his disciples is ‘mEttu madai’ (water would not flow automatically to a higher plane, so there won’t be water (acceptance) there in a natural manner);  that is, having the thought that there is no one (to praise the qualities of emperumAnAr’s devotees);

You see, amudhanAr is of the opinion that this deeper matter (of being devoted to his devotees) is known only to emperumAnAr.

irAmAnusan – emperumAnAr;

You see, emperumAnAr is propagating the meaning now which he could not do in his previous incarnation (as he was devoted to Him that is chakravarthi thirumagan only, and not to His devotees (unlike Sathrugnan who was devoted to His devotee, that is bharathan));

than thagavAl – As said in ‘savithree mukthAnAm, sakala jagadhEna: praSamaneekaree, yObhistheerthairupachitha rasAyAmuna mukhai: – niruSchEdhA nimna itharamabhi samaplAvayathimAm yadhruchchA vikShEpAth yathipathi dhayA dhivya thatinee [yathirAja sapthathi]( (vEdhAnthAchAryar writes this in his style of one word giving two meanings) river ganges which implies kindness/words of emperumAnAr – (they both) form beautiful pearls (muththu) /mukthas (liberated), sins of all the people would be removed (by both), those like yamuna rivers (yAmuna muni) come join this and increase the flow of water (theertham / also means AchAryas), (flow/kindness) would never dry up, would splash to the higher plane (higher plane means those who do not show interest) and make it wet (make such people amicable);

by his utmost grace that is overflowing like uncontrollable river cauvEry (though the aforementioned SlOkam is about river ganges, here commentator talks about cauvEry due to emperumAnAr and disciples living in SrIrangam and mainly know that only);

this grace (of AdhiSeshan) was immersed inside him due to the beauty of SrI rAma, and so he could not publicise it then.

thannai uRRu AL cheyyum thanmaiyinOr – As said in ‘vAchA yatheendhra manasa vapushA cha yushmath pAdhAravindha yugaLam bhajathAm [yathirAja vimSathi – 3]
(the gurus who meditate upon your divine feet with their words, mind, and body) and,

nithyam yatheendhra thava dhivya vapussmruthaumE saktham manO bhavathu vAk guNa keerthanEsau – kruthyancha dhAsya karaNanthu karadhvayasya vruthyantharEsthu vimukham karaNathrayancha [yathirAja vimSathi – 4]’ (~Oh emperor of saints! May my mind be blessed to meditate upon your beautiful divine body. May my speech be always engaged in talking about your auspicious qualities. May the two hands of mine be always engaged in serving you as your servant. May my three faculties, mind, speech, and body, not be involved in any other matters).

and,

nithyam (Sreeman) yatheendhra thava dhivya padhAbhja sEvA [yathirAja vimSathi – 19] (Oh my lord rAmAnuja! Kindly grace me to worship your divine feet every day),

they surrender to emperumAnAr and do not know any other worldly matters, and are having the nature of wishing to serve him with all three faculties (mind, speech, and body);

thanmaiyinOr – having (such) nature;

mannu thAmaraith thAL thannai uRRu AL cheyya ennai uRRAn inRu – As said in ‘thruNeekrutha virinchAdhi nirankuSa vibhUthaya: | rAmAnuja padhAmbhOja samASrayaNasAlina:’  (~ for those who have gotten to the divine feet of emperumAnAr,  even the sathyalOkam that is the abode of brahma is like a grass/straw (insignificant)),

and,

rAmAnujArya charaNa dhvandhva kainkarya vruththaya: –  sarvAvasthAsu sarvAsu dhArakA: bhOshakASchamE’ (if they get the divine feet of emperumAnAr, then at all times, places, etc., it would be life life supporting, life sustaining, and enjoyment for them),

in this way those (disciples) who are to be praised in all the ways,

as AzhvAr was staunch and said ‘uNNum sORu parugunIr thinnum veRRilai ellAm kaNNan [thiruvAimozhi 6.7.1]’ (kaNNan who is food (which gives nutrition), water (which sustains) and betel leaves (which give enjoyment)),

they are staunch in the view that emperumAnAr is the life saving, sustaining, and enjoyment;

being like beautiful lotus flower, as ‘gambheerAmbas samuthbhUtham’, being very delicate, and equal to each other, and always being completely enjoyable – such divine feet of (the devotees of emperumAnAr);

as said in ‘thath dhAsa dhAsaika rasathA avirathA mamAsthu [yathirAja vimSathi – 16](~ wish to be always interested in serving the last of series of hierarchy of servants of your devotees), having the mind of doing ‘vazhuvilA adimai [thiruvAimozhi – 3.3.1]’ (~service without any break), and having the devotion like Him as He said in ‘mama math bhaktha bhakthEshu preethirabyadhikObhavEth – thasmAth mathbhaktha bhakthAScha pUjaneeyA viSEshatha: (My love is more towards devotees of my devotees. So, my devotees and their devotees are to be worshiped like I am worshiped), (here amudhanAr is having similar love towards the devotees of devotees of emperumAnAr)

they surrendered to emperumAnAr and are ‘maRRoru pERu madhiyAdhu’ (~not giving significance to any other benefit);

emperumAnAr reformed me today/now, and accepted me, such that I do services to his devotees as per the wish;

mannu – fittingly;

This acceptance was not something present earlier – inRu uRRAn – he accepted me today/now.

That is, amudhanAr is saying, as said in ‘adhyamE sapalam janma: suprabAthAchamEnichA’ (akrUrar saying that today only there is a dawn as he is going to see kaNNan), the never-breaking hard hell got removed, and today it started to the path of nal veedu (SrIvaikuNtam).

From AzhwAr thirunagari SrI u.vE. vidhwAn thirumalai nallAn chakravarththi rAmakrishNa iyengAr’s ‘amudha virundhu’ :

For a very long time emperumAnAr had an unfullfilled wish, that – all are surrendering to me only and are not surrendering to those surrendered to me and not praising their qualities for the world to know. He got that wish fullfilled today as he made me be surrendered to the divine feet of those who are surrendered to him – says amudhanAr.

and this was not by force – it is by showing me how enjoyable those divine feet are – he uses the phrase ‘mannu thAmaraith thAL’, to highlight this.

As he is ‘amudhanArwho can author poems, emperumAnAr got him to surrender to the divine feet of kUraththAzhvAn his disciple, to sing praises about him; but since kUraththAzhvAn did not agree to it, amudhanAr as he praised emperumAnAr in this prabandham, had to be satisfied with mentioning about kUraththAzhvAn in some pAsurams here and there; this is similar to how emperumAnAr wrote about his AchAryan’s AchAryan ALavandhAr, in ‘yath padhAmboruhadhyAna’.

Now, if we consider ‘sARRidumE’, as verb-related (finite verb / action based), that is, ‘emperumAnAr would say/celebrate’ then we can make a meaning for first two sentences fully, and for second two sentences fully, without having to move around the phrases. May be maNavALa mAmunigaL did not wish to consider the word ‘thanmai’ to give meaning of emperumAnAr’s nature; but since it is not considered unwanted to think of a different explanation, as said in ‘nirvAhasya nirvAhAntharA dhUshakathvam’ (~one explanation does not condemn a different explanation), I pray that the noble ones to consider this different explanation not as condemning other explanations. So:   For the word ‘thanmai’ in the third line, if we consider the meaning as AthmA‘s true nature of being devoted to devotees;

so, while there are those who are devoted to him, there are not any who are devoted to my devotees – thinking so, emperumAnAr, to make me be subservient to his devotees, he (himself) would praise his disciples – would be the meaning of last two lines.

Is it correct to say emperumAnAr would praise his own disciples? One reason he would do that is to highlight the glroy of his disciples to the new entrants so that they understand his disciples’ glory and surrender to them;

another reason would be, as the new entrants become devoted to the devotees,  he would become very happy and so would celebrate his devotees about that;

Like how when the parrot that she took care of would say apt names of emperumAn (by understanding the state of its owner) parakAla nAyaki to keep her surviving, she would celebrate her parrot saying, ‘vaLarththadhanAl payan peRREn varuga [thirunedunthANdakam – 14]’ (~Oh! I got the benefit of rearing you),  emperumAnAr also seeing that his disciples are teaching other what he taught them, and for getting ‘adiyArkku adiyAr’ (disciples of disciples), emperumAnAr is celebrating those disciples.

So first two lines indicate emperumAnAr making amudhanAr surrender to kUraththAzhvAn, and in the last two lines indicate emperumAnAr celebrating kUraththAzhvAn since he accpeted to be amudhanAr’s AchAryan as per the wish of emperumAnAr.

than thagavAl – applies to both the phrases (by kAkAshi nyAyam (like how a crow with its only one eye looks both ways)); by his nature of grace he made amudhanAr subservient to kUraththAzhvAn; by his nature of grace, he highlights the glories of those associated to him (so that amudhanAr and others would become subservient to those associated to emperumAnAr).

– – – – –

Translation: raghurAm SrInivAsa dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org/
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.8.11 – uyirinAl kuRaivillA

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum >> Eighth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end, AzhwAr says “Those who are well versed in this decad which explains emperumAn, who is sarvESvara yet easily approachable by his devotees, will be freed from this deep rooted material realm and will enter the thirunAdu (paramapadham – spiritual realm)”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr explains paramapadha prApthi (ascending to paramapadham) which is a precursor for eternal service to bhagavAn, as the result of this decad.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

uyirinAl kuRaivillA ulagEzh thannuL odukkith
thayir veNNey uNdAnaith thadam kurugUrch chatakOpan
seyiril sol isai mAlai AyiraththuL ippaththAl
vayiram sEr piRappaRuththu vaikundham naNNuvarE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

uyirinAl – AthmAs
kuRaivillA – without shortage
Ezhulagu – all worlds
than uL odukki – having the supremacy to protect them to become subdued in his sankalpa (will)

(being born in the world which is protected by him, that which is pleasing for his devotees)
thayir – curd
veNNey – butter
uNdAnai – on emperumAn who is having saulabhyam (simplicity) of consuming
thadam kurugUr – the leader of very spacious AzhwArthirunagari
satakOpan – nammAzhwAr’s
seyir il – flawless (in both poetry and its meaning)
sol – words
isai – with music
mAlai – garland
AyiraththuL – among the thousand pAsurams
ippaththAl – by this decad
vayiram sEr – deep-rooted since time immemorial
piRappu – bondage in this material realm
aRuththu – severing
vaikundham – paramapadham
naNNuvar – will attain.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn who is having the supremacy to protect innumerable AthmAs of all [material] worlds to become subdued in his sankalpa, is having saulabhyam (simplicity) of consuming curd and butter; by this decad which is among the thousand flawless pAsurams which is a garland of words with music, by nammAzhwAr, the leader of very spacious AzhwArthirunagari, on such emperumAn, one will sever the bondage in this material realm which is deep-rooted since time immemorial and will attain paramapadham.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • uyririnAl … – The seven worlds which are complete with countless AthmAs.
 • than uL odukkith thayir veNNey uNdAnai – While setting out to steal curd and butter, to avoid other distractions, i.e., as in “leaving the slippers/sandals outside and going into the temple for worship, one may be thinking of the safety of the sandals while worshipping the emperumAn inside [i.e., not having full focus on emperumAn]”, he fulfilled the needs of all worlds with his will and then proceeded to steal them.
 • ulagEzh than uL odukkith thayir veNNey uNdAnai – Like a pregnant woman would consume foods to suit the child in the womb, emperumAn consumed curd and butter to suit the worlds he already consumed. Though he is the sarvESvara, he cannot sustain himself without the items that have connection with his devotee; as explained in SrIvishNu purANam 5.6.34 “sarvasyajagatha:pAlau vathsapAlau babhUvathu:” (krishNa and balarAma who protect all worlds, are now protecting the cows).
 • thadam kurugUrch chatakOpan – As said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 5.16 “brundham brundham ayOdhyAyAm” (in ayOdhyA, groups and groups of people), as people came and waited to see the divine coronation ceremony of SrI rAma in ayOdhyA, having enough space for SrIvaishNavas from all over the place to come and see nammAzhwAr’s state of giving up AthmA and its belongings – nammAzhwAr who is the leader of such AzhwArthirunagari.
 • seyir il sol isai mAlai – seyir is flaw; il is lack of such flaw; i.e., being flawless. That is, there is no falsity in saying “I don’t want my AthmA and its belongings”.
 • vayiram sEr piRappu aRuththu – The deep-rooted samsAram which will not leave him, even if AzhwAr declares that he does not belong to it and leaves it.
 • vaikundham naNNuvarE – Giving up this body which is to be given up, they [those who are well versed in this decad] will enter paramapadham where one can accept many bodies as said in chAndhOgya upanishath “sa EkadhA bhavathi thridhA bhavathi” (He assumes one form, three forms and so on), based on bhagavAn‘s desire and his own desire which follows bhagavAn’s desire, and serves with many bodies. Though emperumAn likes AzhwAr‘s body, without realising that, AzhwAr says “I don’t want it”.

AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam
piLLAn thiruvadigaLE SaraNam
nanjIyar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE SaraNam
jIyar thiruvadigaLE SaraNam

In the next article we will enjoy the next decad.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org