Daily Archives: March 19, 2017

ఆర్తి ప్రబంధం – 19

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 18

emperumanar-vanamamalai

ప్రస్తావన

మునుపటి పాశురములో మణవాళమామునులు శ్రీరామానుజులతో ఈ భౌతిక  ప్రపంచముచే కలిగిన అగాధచీకటి మరియు అజ్ఞానములో మునిగి ఆర్తి చెందు తనమీద ప్రకాశమును ప్రసరించమని కోరెను. ఈ పాశురమున మామునులు, తాను తన దేహముచే నియంత్రించబడినందు వలన, తన దేహము పోవు దిక్కున తాను పయనించుచుండెనని చెప్పెను. తన ఈ చేష్టముచే తన తండ్రి యగు శ్రీ రామానుజులకు చెడు పేరు తెచ్చునని మణవాళమామునులు చెప్పెను.

పాశురం 19

అల్లుం పగలంమ్ యాన్ ఆక్కై వళి ఉళన్ఱు
సెల్లుమదు ఉన్ తేసుక్కు తీన్గు అన్ఱో?
నల్లార్గళ్ తన్ తనయర్ నీసర్క్కు ఆట్చెయ్య సగిప్పరో
ఎన్దై ఎతిరాసా ఇసై

ప్రతి పద్ధార్ధం

ఎన్దై ఎతిరాసా – ఓ మా తండ్రీ! యత్రిరాశ!
ఇసై – మీరు మాత్రమే ఈ విషయమున తగు చర్య తీసుకోగలరు.
యాన్ – నేను,
అల్లుం పగలుం – రేయింపగళ్ళు
ఆక్కై వళి ఉళన్ఱు – మా దేహము పోవు దిక్కున మేము పోవుచున్నాము, అనగా దేహమునకు బానిసగాయున్నాము
సెల్లుమదు – పై చెప్పబడిన మేము పయనించు మార్గముచే
తీన్గు అన్ఱో? – మీమీద చెడు అభిప్రాయము కలుగదా?
ఉన్ తేసుక్కు – మరియు మీ కీర్తికీ?
నల్లార్గళ్ – బ్రహ్మము గూర్చి తెలుసుకొనుటలో ముందున్న, గొప్ప వారు
తన్ తనయర్ – వారి తనయుని విషయమున
నీసర్క్కు ఆట్చెయ్య సగిప్పరో – ఇట్టి నీచులకు నీచ చేష్టము చేయు వారి (తనయు) ని సహించగలరా ?

సామాన్య అర్ధం

మణవాళమామునులు  తన జీవనవిధానము గూర్చి శ్రీ రామానుజులతో చెప్పెను. తాను తన శరీరమునకు ఆధీనుడై , అది ఈడ్చు దారిలో వెళ్ళుచున్నాను అని మామునులు చెప్పెను. మణవాళమామునులు శ్రీ రామానుజులతో ” ఓ మా తండ్రి ! నేను చేయునది మిక్కిలి నీచమైన కార్యము. మీరు ఇప్పుడు దీనిని నిలుపనిచో, అది మా తండ్రి అగు మీకు అపకీర్తిని తెచ్చును, మరియు మీ తనయుడు శాస్త్రములచే చూపబడని మార్గమున పోవుచుండెను కదా? బ్రహ్మము (పరమాత్మ యగు శ్రీమన్ నారాయణుని) గూర్చి తెలుసుకొను మహాత్ములు, ఒకవేళ వారి తనయుడు దారి తప్పి పోయినచో వారు సహించగలరా. వారు వెంటనే తమ తనయుడిని గమనించి, వారిని మరల సరియగు దారిన పెట్టెదరు.” అని పలికెను

వివరణ

ఈ పాశురం యొక్క మొదటి భాగములో మణవాళ మామునులు తన జీవన విధానమును వర్ణించెను. మణవాళ మామునులు, “ఉన్ నామమెల్లాం ఎన్ఱన్నావినుళ్ళే అల్లుం పగలుం అమరుం పడి నల్గ (ఇరామానుస నూత్తంన్దాది తనియన్) అను వాక్యములో సూచించునట్లు, వారు ఎల్లప్పుడు శ్రీ రామానుజుల నామమును జపిస్తు తన జీవనమును కొనసాగించియుండవలెను. మణవాళ మామునులు తనకు శ్రీ రామానుజుల కీర్తనీయ నామములను రేయింపగలు పాడు సువర్ణసమయము చాల ఉండెనని చెప్పెను. కాని మణవాళ మామునులు “అన్నాళ్ నీ తన్ద ఆక్కై వళి ఉళల్వేన్ (తిరువాయ్ మొళి 3.2.1) అను ప్రబంధ వాక్యమున తెలిపినయట్లు ఆ అపూర్వ సమయమును గడిపెనని చెప్పెను. శ్రీమన్నారాయణునిచే ధర్మపరముగా, దైవభక్తితో జీవించుటకు ఇచ్చిన ఈ జీవితమును, తన శరీరము యొక్క అఙ్ఞానుసారం గడిపెను అనునది ఆ ప్రబంధ వాక్యము యొక్క భావము. ఈ శరీరము మనకు శ్రీమన్నారాయణునికి శాస్త్రములలో సూచించినయట్లు కైంకర్యములు చేయుటకే ప్రసాదించబడినది. ఈ సాంసారిక భోగములను అనుభవించుటకు ఈ శరీరమును ఉపయోగించరాదు. అట్లు ఉపయోగించినచో, మనకు ఈ దేహమును ప్రసాదించిన వారికి అనగా శ్రీమన్నారాయణునికే మొదట అపకీర్తి కలుగును. “ఉనక్కుప్ పని సెయ్దిరుక్కుమ్ తవం ఉడయేన్ ఇనిప్పోఇ ఒరువన్ తనక్కుప్ పణిన్దు కడైతలై నిఱ్క నిన్ సాయై అళివు కణ్డాఇ” (పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి 5.3.3) అను ప్రబంధములో అదే విషయము పేర్కొనెను. మణవాళమామునులు పెరియాళ్వార్లు అడిగిన అదే ప్రశ్నను అడిగెను. కాని పెరియాళ్వార్లు శ్రీమన్నారాయణుని అడిగెను, మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులను మీరు మా తండ్రి అగుటచే అది మీకు అవమాన చిహ్నమగును కదా అని అడిగెను. మణవాళమామునులు తన ఈ వివరణకు సాదృశ్యము చూపెను. మిక్కిలి ఙ్ఞానవైరాగ్యముతో ఎప్పుడు వైకుంఠమును చేరు మార్గమునే ఆలోచిస్తు, శ్రీమన్నారాయణునినే తలచి అతనినే చేర ప్రయత్నించు వారు ఉన్నారు.ఒకవేళ అట్టి వారి తనయుడు జీవితమున దారితప్పి ఘాతుకమైన జీవనమును జీవించుచున్న, అట్టి నీచమైన జీవితమును వారు ఆమోదించెదరా? ఎప్పటికి లేదు కదా. మణవాళమామునులు శ్రీ రామానుజులను “ఓ యతిరాజా! మా తండ్రి! మీరే ఈ విషయమును ముందు చెప్పిరి. కావునా మీరే మమ్ము మీ చెంతకు చేర్చుకొని, కైంకర్యము చేయించుకొని ఈ జీవాత్మను రక్షించుము. అది మీ ఒక్కరికే సాధ్యమగును ” అని చెప్పెను.

అడియేన్ వైష్ణవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/08/arththi-prabandham-19/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.7.6 – nOkki nOkki

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum >> Seventh decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In sixth pAsuram, AzhwAr says “Though I know that you are not presenting yourself in front of me, despite being present always around me, due to your not having the intention for that, I desired to see you every moment; this is due to my own ignorance”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

nOkki nOkki unnaik kANbAn yAn enadhAvi uLLE
nAkku nILvan gyAnam illai nALthORum ennudaiya
Akkai uLLum Avi uLLum all puRaththin uLLum
nIkkam inRi engum ninRAy ninnai aRindhaRindhE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

nAL thORum – everyday
ennudaiya – my
Akkai uLLum – in the heart which is inside my body
Avi uLLum – inside the AthmA (soul) (which is the controller of that body)
alla – beyond these two (and being the faculties of such AthmA)
puRaththin uLLum – indhriyas (senses) etc (which are outside the true self)
nIkkam inRi – without missing anything
engum – everywhere
ninRAy – Oh one who stood (as the antharAthmA (in-dwelling super soul))!

(being omnipresent)
ninnai – you
aRindhu aRindhu- always knowing
unnai – you (who is having enjoyable form)
kANbAn – to see with my eyes
nOkki nOkki – looking forward constantly
yAn – I (who is desirous)
enadhu – my
Avi uLLE – in my heart
nAkku nILvan – will desire for that;
gyAnam – knowledge (that “antharAthmA is beyond the reach of our senses”)
illai – due to not having.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Oh one who stood everyday as the antharAthmA in my heart which is inside my body, inside the AthmA and beyond these two, in my indhriyas (senses) and everywhere else without missing anything! Always knowing you (as omnipresent), I will desire in my heart and look forward constantly to see you with my eyes, due to not having the knowledge (that “antharAthmA is beyond the reach of our senses”).

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • nOkki nOkki – I will repeatedly look in the direction of your arrival.

What is reason for his constant looking there?

 • unnaik kANbAn – Due to the desire to see you.
 • yAn … – When a person is desirous of something, it is said that “ivan ivvishayaththilE nAkku nIttA ninRAn” (Having the tongue stretched out for that matter [keenly interested in it]); in this manner, I desired for him in my heart.

What is the reason for not revealing that desire?

 • gyAnam illai – There is no one more ignorant than I due to this desire.

But why is this “desire to see emperumAn” considered as ignorance?

 • nAL thORum … – You have permeated everywhere without missing any place such as my body which is a hurdle to reach you at all times, in the AthmA which will be the recipient [of your vision], and the others such as the senses which too are hurdles to see you. When there is treasure in the bag, some will run around searching for it to only end up with swelling in their leg – AzhwAr is like that now.
 • ninnai aRindhu aRindhu – It is only my ignorance that I am not remaining peacefully without realizing that emperumAn does not have the intention to be present in front of me even after being 1) the apt protector for me, 2) one who is omniscient to know the cause of this situation and provide a remedy, 3) being omnipotent to fulfil the task which is taken up, 4) having compassion to show his mercy to me and 5) is omnipresent. It is not that I am apt (to protect myself) and you are not; it is not that I am omniscient and you are ignorant; its not that I am omnipotent and you are incapable; it is not that I am omnipresent and you are miniscule; it is not that you are cruel to let me suffer; being the owner and not caring for your belonging only implies that you don’t have the intention to do so – not being  at peace [knowing all these] is purely due to my ignorance only.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – 63

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Introduction

emperumAn asks “Can I eliminate the mistakes committed by you intentionally?” and ALavandhAr replies “Can your highness who forgave the offense committed by kAkAsura (indhra’s son jayantha, who appeared as a crow) and sisupAla, not forgive my offenses too?”.

raghuvara! yadhabhUsthvam thAdhruSO vAyasasya
praNatha ithi dhayALUr yachcha chaidhyasya krishNa! |
prathibhavam aparAdhdhur mugdha! sAyujyadhO’bhU:
vadha kimapadhamAgasthasya thE’sthi kshamAyA: ||

Word by word meaning

raghuvara! – Oh one who appeared as SrI rAma, the best among the raghu kula kings!
thAdhruSa: vAyasasya – with respect to kAkAsura who committed such (big) offense
praNatha: ithi – considering him to be a SaraNAgatha (one who surrendered)
thvam – you
dhayALu: abhU: yath – did you not show him your mercy?
mugdha! krishNa! – Oh krishNa who doesn’t know [care for] any defects!
prathibhavam – birth after birth
apArAdhdhu: – one who committed offenses
chaidhyasya – sisupAla who belongs to chEdhi kula (clan)
sAyujyadha: abhU; cha yath – you blessed him liberation;
thasya thE – such [compassionate] your,
kshamAyA: – patience
apadham – undeserving
Aga: – pApam (sin)
kim asthi – what is there?
vadha – (you yourself) should mercifully explain.

Simple Translation

Oh one who appeared as SrI rAma, the best among the raghu kula kings! With respect to kAkAsura who committed such (big) offense, considering him to be a SaraNAgatha (one who surrendered), did you not show him your mercy? – Oh krishNa who doesn’t know [care for] any defects! sisupAla who belongs to chEdhi kula (clan) and who committed offenses birth after birth, you blessed him liberation; what sin is not deserving to be the target of the patience of your highness? Please explain

vyAkyAnam (Commentary)

 • raghuvara – SrI rAma is most munificient when it comes to protecting those who are surrendered to him that, other earlier magnanimous kings of his dynasty such as raghu et al appear to be murderers in comparison with SrI rAma. Unlike those who protected during raghu – rAkshasa samvAdha (discussion between raghu and the demoniac persons), SrI rAma’s stature is explained as in SrI rAmAyaNam kishkinthA kANdam 4.19 “… sugrIvam SaraNam gatha:” (Such great SrI rAma took shelter of sugrIva) and in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 41.4 “thvayi kinchith samApannE kim kAryam sIthayA mama” (even if you were insulted a little bit, what is the use of my getting back sIthA?).
 • thAdhruSa: – kAkAsura can only be said as “such cruel person” and his very lowly act cannot even be expressed in words.
 • vAyasasya – To commit such ghastly offense, he gave up his dhEva (celestial) body which is apt and instead assumed a lowly bird body.
 • praNatha ithi – As said in SrI rAmAyaNam sundhara kaNdam 38.33 “sa pithrA cha parithyaktha:” (given-up by his father too), everyone gave up on him thinking “If we accept him, it will lead to our own disaster”, without any other refuge, SrI rAma considered kAkAsura to be surrendered unto him as he fell down on the earth as said in SrI rAmAyaNa SlOkam sundhara kANdam 38.34 “sa tham nipathitham bhUmau” (he who fell down on the earth). SrI vAlmIki rishi also used the  word “SaraNAgatham” to indicate kAkAsura, based on SrI rAma’s opinion.
 • thvam dhayALUrabhU: – While he deserved to be targeted by brahmAsthram, as said in SrI rAmAyaNa SlOkam sundhara kANdam 38.34 “krupayA paryapAlayath” (protected out of his mercy), you became a merciful person. Instead of your vows such as SrI bhagavath gIthA 16.19 “kshipAmi” (I am pushing those evil persons into demoniac births) and in SrI varAha purANam “nakshamAmi” (I will never forgive) becoming true, your mercy only became true, due to the presence of pirAtti with you at that time.
 • yachcha – With the word “cha”, ALavandhAr is indicating, “is it just forgiving kAkAsura?” and adding another example.
 • chaidhyasya – One who was prideful thinking that his chEdhi dynasty is greater than yadhu dynasty (where krishNa was born).
 • prathi bhavam aparAdhdhu: – Unlike kAkAsura who only committed the offense once, sisupAla have been committing offenses for multiple births.
 • sAyujyadhO’bhU: – He bestowed the benefit that is attained by those who worshipped him for births together as said in SrI bhagavath gIthA 7.19bahUnAm janmanAm anthE gyAnavAn” (after many births one becomes a gyAni), and in SrI bhagavath gIthA 6.45anEka janma samsidhdha:” (attained the perfection after many births). sAyujyam means having [certain] qualities which are equal to bhagavAn’s. parama samhithA “sAyujyam prathipannA yE thIvrabhakthAs thapasvina: | kinkarA mama thE nithyam bhavanthi nirupadhravA: ||” (Those who have great devotion towards me, those who have performed the penance of surrender, they will attain sAyujyam with me, being relieved of material bondage, will forever engage in services to me).
 • mugdha: – As said in thiruvAimozhi 7.6.10 “Ayar kulaththIRRiLam piLLai” (Very young child born in the cowherd clan), he is ignorant of the offenses committed by others. Beyond that, while giving the ultimate benefit [of paramapadham], before killing sisupAla, kaNNan emperumAn manifested his divine form to sisupAla [which completely purified him and helped him reach paramapadham even though he had committed so many sins before] – such was emperumAn’s greatness.
 • thasya thE kshamAyA: apadhamAga: kimasthi – Due to the difference in time, your highness is not a different person. Is there any pApam (sins) which cannot be eradicated by the mercy of your highness? No, there is not.
 • vadha – Your highness who is omniscient don’t have a different opinion; to fulfil your compassion, you will accept me.

In the next article we will enjoy the next SlOkam.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Arththi prabandham – 52

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Introduction

mAmunigaL said that he had the opportunity to repent for his wasted/lost time hitherto. This was possible only due to the blessings showered on him by SrI rAmAnuja out of his infinite mercy. Subsequently, in this pAsuram, mAmunigaL celebrates the manner in which periya perumaL would come unto him, for SrI rAmAnuja’s sake. He describes how he would come to him as revealed in the phrase “SrImAn samArUdapadhangarAja:”.

pAsuram 52

kanaka giri mEl kariya mugil pOl
vinadhai siRuvan mERkoNdu
thanuvidum pOdhu ErAr arangar ethirAsarkkAga enpAl
vArA munniRppar magzhindhu

Word-by-Word Meanings

kariya mugil pOl – Just like the clouds that hover over the
kanaka giri mEl – top of a golden mountain called “mEru”,
arangar – periya perumAL
siRuvan – will come on top of the one who is known as “vainathEyan” and “periya thiruvadi” and is the son of
vinadhai – a lady called “vinathA”.
mERkoNdu – periya perumAL will come riding on top of vinadhai siRuvan as the latter is HIS transport.
thanuvidum pOdhu – When my body would eventually fall
arangar – periya perumAL who is
Ar – replete with
Er – beauty etc
enpAl vArA – will came to the place where I will be
ethirAsarkkAga – for the sake of yathirAja.
(Just like how a mother shows up)
munniRppar – HE will stand in front of me
magizhndhu – with much happiness
(periya perumAL will show up and show his face and smile and will enjoy me. This is certain).

Simple Translation

In this pAsuram, mAmunigaL celebrates the manner in which periya perumAL will come during his last moments. mAmunigaL says that HE will come on top of his transport, also known as “vinadhai siRuvan”, “periya thiruvadi” etc. HE will come to the place where I will be and show HIS beautiful smiling face. HE will do all these for the sake of emperumAnAr.

Explanation

mAmunigaL says, “As per the phrases in ‘kAnchanaspa girES SrunghE sagatiththO yadhOyadhA‘ and “manjuyar ponmalai mEl ezhundha mAmugil pOnRuLar (periya thirumozhi 9.2.8)”, there are black hued rain bearing clouds that hover over the great golden mountain of “mEru”. Similarly, when I leave my mortal coils in this earth, periya perumAL will come atop garudan as described in “perum pavvam maNdiyuNda peru vayiRRa karu mugil (thirunedunthAndakam 24). garudan is also known as “periya thiruvadi” or “vinadhai siRuvan” for he is the son of  “vinathA”. At the time of me leaving this body, periya perumAL will come, similar to how a mother would come. HE who is replete with all genres of beauty, will come to the place where I will be at that time. HE will come gleefully for emperumAnAr’s sake. HE will show his smiling face to me. This is certain.

adiyEn santhAnam ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org