Daily Archives: January 2, 2017

స్తోత్రరత్నం

Published by:

శ్రీ:  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమద్వరవరమునయే నమః

vishnu-lakshmi

పాలకడలిలో ఆదిశేషుని పై వేంచేసిన లక్ష్మీ నారాయణులు

alavandhar-nathamunigal

ఆళవందార్ , నాథమునుల  – కాట్టుమన్నార్ కోయిల్

ఆళవందార్ విశిష్ఠాద్వైత సిద్ధాంతమున  మరియు శ్రీవైష్ణవసాంప్రదాయమున మహా పండితులు మరియు మహాఙ్ఞాని అయిన  నాథమునుల మనుమలు. వీరు తమ స్తోత్రరత్నమున ద్వయమంత్రమును  విశదపరచు ప్రధానమైన ప్రాప్యం మరియు ప్రాపకములను  వివరంగా తెలియపరిచారు. మన పూర్వాచార్యులు అనుగ్రహించిన సంస్కృత గ్రంథాలలో దీనిని మొదటిదిగా పరిగణిస్తారు.

ఇళయాళ్వార్ (శ్రీరామానుజులు)ను ఆళవందార్ శిష్యునిగా  చేయుటకు  పెరియనంబి కాంచీపురమునకు వెళతారు.  ఆ సమయమున తిరుకచ్చినంబి ఆఙ్ఞానుసారం ఇళయాళ్వార్ శాలక్కిణర్ (నూతి/బావి)నుండి దేవపెరుమాళ్ తిరువారాథనకు తీర్థకైంకర్యము చేయుచుండిరి. పెరియనంబి స్తోత్రరత్నము నుండి  శ్లోకములను  ఇళయాళ్వార్  వెళ్ళుదారిన నిలబడి పఠిస్తారు. ఈ శ్లోకమును విని ఇళయాళ్వార్ అభినివేశం పొంది  సాంప్రదాయములోకి  ప్రవేశిస్తారు.  ఎంపెరుమానార్ గా ప్రసిద్ధి ప్రసిద్ధిచెందిన ఇళయాళ్వార్ ఈ స్తోత్రముయందు  అత్యంత అభినివేశం కలిగి తమ శ్రీవైకుంఠగద్యమున ఈ  స్తోత్రమునుండి చాలా గద్యములను ఉట్టంకించారు(స్వీకరించారు).

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ఈ ప్రబంధమునకు విశదమైన వ్యాఖ్యానమును కృపచేశారు. ఈ స్తోత్రములోని నిగూఢార్థములను వెలికితీసి విస్తారమైన వ్యాఖ్యానమును అనుగ్రహించారు.

ఈ గ్రంథమునకు ఉన్న తనియన్లను తెలుసుకుందాం.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

మూలము :  http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/sthothra-rathnam/

పొందుపరిచిన స్థానము : http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – 20

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

Azhwars

Introduction

ALavandhAr now explains the greatness of the devotees who are the enjoyers of the previously explained qualities of bhagavAn. Alternative explanation – If there is so much greatness for those devotees who acquired such greatness from bhagavAn as said in brahma sUthram 1.1.20 “asminnasya cha thadhyOgam SAsthi” (Sruthi explains blissful togetherness of jIvAthmA with brahmam which is blissful), it is obvious that bhagavAn’s greatness cannot be measured.

thvadhASrithAnAm jagadhudhbhavasthithi
praNASasamsAravimOchanAdhaya: |
bhavanthi leelA vidhayaScha vaidhikAs
thvadhIya gambhIra manOnusAriNa: ||

Word by word meaning (1)

thvadhASrithAnAm – for your devotees (like brahmA et al)
jagath udhbhava sthithi praNASa samsAra vimOchana Adhaya: – creating the world, protecting, annihilating, helping to cross over the samsAra (material realm|), etc
leelA bhavanthi – are like sports;
vaidhikA: vidhaya: cha – the rules of vEdham too
thvadhIya gambhIra manOnusAriNa: bhavanthi – follow the deep divine hearts of your devotees

Simple Translation (1)

For your devotees (like brahmA et al) creating the world, protecting, annihilating, helping to cross over the samsAra (material realm), etc., are like sports; the rules of vEdham too follow the deep divine hearts of your devotees.

Word by word meaning (2)

jagath udhbhava sthithi praNASa samsAra vimOchana Adhaya: – creating the world, protecting, annihilating, helping to cross over the samsAra, etc
leelA – (your) sports
thvath ASrithAnAm bhavanthi – exist for your devotees;
vaidhikA: vidhaya: cha – the rules of vEdham too
thvadhIya gambhIra manOnusAriNa: bhavanthi – follow your deep divine heart

Simple Translation (2)

Creating the world, protecting, annihilating, helping to cross over the samsAra, etc are your sports and they exist for your devotees only. The rules of vEdham too follows your deep divine heart

vyAkyAnam (Commentary)

  • thvadhASrithAnAm … – brahmA, rudhra et al and the four mAnasa kumAras (sons) of brahmA viz sanaka et al and so on. If brahmA et al who acquired the skills of udhbhava (creation), sthithi (sustenance), praNASa (annihilation), samsAra vimOchanAdhaya: (lead others to liberation) etc., from you through your instructions and engage in in them, when those devotees who are exclusively existing for you are to do the same (creation etc), it will be for their sport. When the mukthAthmAs (liberated souls) enjoy with you, they make their gyAthis (relatives) appear in front of them, through their sankalpam (divine will). brahma sUthram 4.4.8 “sankalpAdhEva thachruthE:” (mukthAthmAs create with their will. Since Sruthi (vEdham) says so). chAndhOgya upanishath 8.2.1 “sankalpAdhEvAsya pitharassamuththishtanthi” (If the mukthAthmA desires to see his forefathers, those forefathers appear in front of him through his sankalpam (divine will)). They (liberated souls) do not engage in creation etc [and only engage in serving bhagavAn in SrIvaikuNtam], not because they are incapable but because they are not meant to do. “Adhi” (in the end of this part of the SlOkam – Adhaya:) indicates other aspects such as assuming multiple forms and controlling them etc. brahma sUthram 4.4.17 “jagath vyApAra varjam” (mukthAthmA’s wealth is [exclusive engagement with brahmam only] without any engagement in worldly creation etc; this is because creation etc., are attributed to brahmam only; also [for mukthAthmA] does not have the scope [of such creation etc]); brahma sUthram 4.4.21 “bhOga mAthra sAmya lingAchcha” (due to mukthAthmA being identified as the one having equality [with bhagavAn] in enjoying brahmam, there is no engagement in creation etc [for mukthAthmA]).
  • jagadhudhbhavasthithi praNASasamsAravimOchanAdhaya: leelA thvadhASrithAnAm bhavanthi – Alternative explanation – bhagavAn engages in creation etc based on the wishes of mumukshus (those devotees of bhagavAn who are desiring to be liberated). While bhagavAn’s nature is unsurpassed enjoyability, he is said as samsAra vimOchaka (one who liberates others from samsAram) due to the desires of his devotees. By “Adhi” (in the end of this part of the SlOkam – Adhaya:), his many incarnations for the aforementioned purpose, his assuming many forms during the divine rAsa krIdA (romantic sport) and so on.
  • vidhayaScha vaidhikA: – Independent vaidhika rules such as “idham kuru| idham mA kArshI: ||” (Do this; Don’t do this).
  • thvadhIya gambhIra manOnusAriNa: – [Such rules] are following the deep hearts of those who are surrendered to you exclusively without any expectation. gambhIrathva (depth) for manas (mind/heart) is – instead of engaging in lowly wealth (worldly wealth) etc and being ananya prayOjana (exclusively pleasing bhagavAn only). SvEthASvathara upanishath 1.1 “brahmavAdhinO vadhanthi” (brahmavAdhis (knowers of brahmam/bhagavAn) are saying); thaiththirIya AraNyaka 1.9 “sa hOvAcha vyAsa: pArASarya:” (Spoken by sage parASara’s son, illustrious vyAsa); thaiththirIya upanishath SikshAvalli 11 “atha yathi thE karma vichikithsA vA vruththa vichikithsA vA syAth | yE thathra brAhmaNAs sammarSina: | yukthA AyukthA: | alUkshA dharmakAmA: syu: | yathA thE thathra varthEran | thathA thathra varthEthA: |” (If you get any doubts in karma (ritual activities) or AchAram (practices), you follow what is done by brAhmaNas who are experts in analysis,  engaged in vEdha SAsthram, capable in all matters, devoid of kAma (lust) and krOdha (anger) and desirous of dharma (virtuous activities)). For those who are not fully engaged in bhagavath vishayam (matters related to bhagavAn) as defined in thiruvAimozhi 9.6.2 “ninaithoRum sollum thoRum nenjidindhugum” (every time I think about him, every time I speak/hear about him, my heart becomes broken), SAsthram ordains [to engage them in him in a procedural manner] as in bruhadhAraNyaka upanishath 6.6.6 “nidhidhyASithavya:” ([bhagavAn] should be meditated upon), bruhadhAraNyaka upanishath  6.4.21 “vigyAya pragyAm kurvItha brAhmaNa:” (Knowledgeable brAhmaNa should know about that paramAthmA through hearing and thinking and meditate upon him) and muNdaka upanishath 2.2.6 “OmithyEva dhyAyathAthmAnam” (Meditate upon paramAthmA, considering him as “Om”). Alternative explanation – Also explained as following your deep heart. vishNu dharmam 6.31 “Sruthi: smruthir mamaivAgyA yasthAmullanghya varththathE | AgyAchchEthI mam dhrOhI madhbhakthO’pi na vaishNava: ||” (vEdham and smruthi are my orders. One who fails to follow such orders, is considered to have violated my orders; he is a traitor; even if he is my devotee, he is not a vaishNava).

In the next article we will enjoy the next SlOkam.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ – శ్లోకములు

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్

<< తనియన్లు

thirukkachi-nambi-kanchi varadhar-3

శ్లోకము 1

నమస్తే హస్తభి శైలేష  శ్రీమన్! అమ్భోజలోచన ! |
శరణమ్ త్వమ్ ప్రపన్నోస్మి ప్రణతార్తి హరాచ్యుత !  ||

శ్రోతవ్యం

హే హస్తిగిరినాథ !శ్రీ పతి! అరవిన్ద లోచన! మీకు సాశ్టాన్గములు సమర్పణము చేయుచుంటిమి, హే దేవరాజ మిమ్ము కొలిచెడు భక్తులన్డరి ఆర్తులను, కష్టములను మీరు తొలగిస్తారు. దాసులను యెన్నడు విడువక వారిని ఎల్లప్పుడూ కాపాడే  వారు మీరు ,అచ్యుతులు. మిమ్ములనే సదా సర్వదా ఆశ్రియిన్చుకొని వుంటాను.

శ్లోకము 2

సమస్త ప్రాణి సన్త్రాణ ప్రవీణ కరుణోల్బణ ! |
విలసన్తు కటాక్శాస్తే మయ్యస్మిన్ జగతామ్పతే ||

శ్రోతవ్యం

సర్వ జగత్ రక్షకా! పరమ కారుణ్య స్వరూపుడా, సమస్త లోకములను కాపాడేవాడా,  మీ దయ కిరణములు నాపైన కూడా ప్రసరింప చేయండి.

.

శ్లోకము 3

నిన్దితాచార కరణమ్ నివృత్తమ్ కృత్య కర్మణ~: |
పాపీయామ్సమ్ అమర్యాదమ్ పాహిమామ్ వరద ప్రభో ! ||

శ్రోతవ్యం

హే దేవరాజా! సద్గుణ సమ్పన్నులగు పరమ పురుషులు చేయకూడని పాప కార్యములనీ నిత్యము చేయుచు, ధర్మ కార్యములను ఆచరించ కుండా, సకల పాపములలొ మునిగి వున్న , క్రమశిక్షణా రహితులైన యట్టి మమ్ములను మీరే రక్షించవలెను.

శ్లోకము 4

సంసార మరుకాన్తారే ధుర్వ్యాధి వ్యాగ్ర భిషనే |
విషయ క్షుద్ర గుల్మాద్యే త్రుశా పాతపసాలిని ||

శ్రోతవ్యం

శ్లోకము 5

పుత్ర ధార గృహ క్షేత్ర మృగ త్రుశ్న్మ్బు పుశ్కలే |
కృత్యా కృత్య వివేకాన్తమ్ పరిభ్రాన్తమ్ ఇతస్ తత: ||

శ్రోతవ్యం

శ్లోకము 6

అజస్రమ్ జాత త్రుశ్నార్తమ్ అవసన్నాన్గమక్షమమ్ |
క్షీణ శక్తి బల ఆరోగ్యమ్ కేవలమ్ క్లేశ సమ్స్రయమ్ ||

శ్రోతవ్యం

శ్లోకము 7

సన్తప్తమ్ వివిధైర్ ధు~:కై~: ధుర్వచైర్ ఏవమాధిభి: |
దేవరాజ!దయాసిన్ధో! దేవ దేవ జగత్పతే! ||

శ్రోతవ్యం

శ్లోకము 8

త్వదీక్షన సుధాసింధు వీచి విక్షేపసీకరై: |
కారుణ్య మారుతానీతై~: సీతలైరభిశిన్చమామ్ ||

శ్రోతవ్యం

4-8 శ్లోకములలో నమ్బిగారు వారి పరిస్తితులను ఒక రూపకన్గా మార్చి దేవరాజ పెరుమాళ్ ను కాపాడమని వేడుకుంటునారు. ఈ జీవితమనే యెడారిలో రోగములు అనేవి భయంకర క్రూరమగు పులులు మరియు లౌకికమైన చిన్నఆశలు  చిన్న చిన్న పొడలు, కోరికలనెడి [వృక్షములు] చెట్లు. భార్యా పిల్లలు గృహము ఆస్తులు అనేవి ఎండమావులు. ఇట్టి యెడారిలొ పిచ్చి [మతిభ్రమిన్చిన] వాడివలె యెది చెయ్యవలెనో మరియు యెది చెయ్యకూడతో తెలియక సంచరిన్చుతున్నాను, ఆచరించ కూడని పనులను ఆచరిస్తు మరియు ఆచరించ వలసిన పనులని ఆచరిమ్పక వుంటిని, మనోబలమ్, దేహబలమ్, బుద్ధిబలమ్ లేక వుంటిని, మీ పట్ల భక్తి లేక వుంటిని, హే దేవరాజ ¡ కరుణాసాగరా ¡ దేవాదిదేవా¡ మీ అవదులులేని శీతలమగు కరుణామ్రుత కటాక్ష విక్షణములచేత నన్ను రక్షించండి, మీ అవదులులేని కారుణ్య  సమ్భరితమగు కటాక్షవిక్షనములకై యాచించుతున్నాను.

అడియేన్ సన్కీర్త్ రామానుజ దాసన్

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam-slokams/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org