Daily Archives: November 1, 2016

ఆర్తి ప్రబంధం – 4

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రభందం

<< ఆర్తి ప్రభందం – 3

ramanuja showing paramapadham

ప్రస్తావన

ఈ భౌతిక శరీరమును అవరోధముగా క్రింది పాశురములో చెప్పబడినది. ప్రస్తుత పాశురములో ఈ దేహమును జీవాత్మ కట్టుబడియుండు చెరసాలగా వర్ణిoచబడెను. మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులను ఈ చెరసాల నుండి విముక్తి ఇవ్వవలెనని ప్రార్ధించుచుండెను. ఈ పాశురమున, వారు రామునుజులు ఒక్కరే ముక్తి ప్రసాదించగలరని తెలియజేస్తున్నారు.

పాశురం 4

ఇంద ఉడఱ్చిఱై విట్టు ఎప్పొళుదు యాన్ ఏగి
అందమిల్ పేరిన్బత్తుళ్ ఆగువేన్ – అందో?
ఇరంగాయ్ ఎతిరాసా! ఎన్నై ఇని ఉయ్గై
పరంగాణ్ ఉనక్కు ఉణర్న్దు పార్

ప్రతి పద్ధార్ధం

ఎతిరాసా! – ఓ యతిరాజా!!!
ఎప్పొళుదు – ఎప్పుడు
యాన్ – నేను
విట్టు – విముక్తి అగుట
చిఱై – చెరసాల నుండి
ఇన్ద ఉడల్ – ఈ దేహము
ఏగి – అర్చిఱాది మార్గమున పరమదము చేరుట (అర్చిఱాది మార్గము ముక్త జీవాత్మాలు  – శ్రీమన్ నారాయణనుని నిత్య విభూతి అగు పరమపదము చేరు మార్గము)
ఆగువేన్ – (ఎప్పుడు) నాకు
పేరిన్బత్తుళ్ – నిత్యముగా ఆనందము ఉండు పరమపదము నందు ప్రవేశించుటకు
అన్దో? – అయ్యో!!!
ఇరన్గాయ్ – (ఓ! యతిరాజ!!!) దయతో అనుగ్రహించుము
ఎన్నై – నన్ను
ఇని – ఇప్పటినుండి
పరమ్ కాణ్ – సాధ్యము
ఉనక్కు – మీ వలన మాత్రమే
ఉయ్గై – (నన్ను) రక్షించుట
ఉణర్న్దు – (కావున దయ చెసి) ఆలోచించి
పార్ – దాని గూర్చి విచారించుము

సామన్య అర్ధం

మణవాళ మామునులు ఈ భౌతిక శరీరము జీవాత్మను కట్టుబడి ఉంచు చెరసాలగా వర్ణించుచున్నారు. ఒక జీవాత్మ జనన మరణ చక్రమునందుండి విముక్తి పొంది అర్చిరాది మార్గమున పరమపదమును చేరవలెను. అప్పటివరకు జీవాత్మ ఎడతెగని అవస్తను అనుభవించవలెను. మణవాళ మామునులు శ్రీ రామనుజులను తన జీవాత్మను విముక్తి పొందుటకు ఎదైన చెయ్యమని ప్రార్ధించుచున్నారు. వారొక్కరే విముక్తిని ప్రసాదించగలరు. అందుకే శ్రీ రామానుజులను మరల మరల విచారించి, ఆలోచించి తనకు ముక్తిని ప్రసాదించమని విన్నపించెను.

వివరణ

శ్రీ కృష్ణులు తన శ్రీ భగవత్ గీతలో ఈ కాయమును ఒక క్షేత్రముగా ( ఇదం శరీరం – శ్రీ భగవత్ గీతా 13.2) చెప్పెను. క్షేత్రముగా చెప్పబడిన ఈ దేహమును ఈ పాశురమున ముక్తికి అవరోధముగా ఉన్న చెరసాలగా వర్ణించుచున్నరు. ఈ దేహము పతనమైన తరువాత జీవాత్మ ముక్తి పొంది శ్రీమన్ నారాయణుని నిత్య విభూతి అయిన పరమపదమునకు చేర వలెను. అది అంతులేని ఆనందముతో నిండిన స్థలము. అక్కడ చేరు మార్గము మిక్కిల్లి వైభవోపేతమైన అర్చిరాది మార్గము. మణవాళ మామునులు అపార ఙ్ఞానము గల మరియు ఈ సంసార బంధము యొక్క ప్రభావములేని శ్రేష్టమైన భక్తులతో పరమపదమునందు కూడి ఉండుటకు అపేక్షించెను. మణవాళ మామున్నులు తన వేదనను “అయ్యో” అని వ్యక్త పరెచెను. వారు వెంటనే ఎప్పటిలాగ శ్రీ రామానుజులను తలిచి “ఓ యతిరాజా” అని మొఱపెట్టి, “మీరు యతులకు మాత్రమే నాయకులు కారు, మీ పాదకమలమును తప్ప ఆశ్రయించుటకు వేరే చోటు లేని మా వంటి శరణార్ధులకు కూడ మీరే ప్రభువు అని విన్నపించెను. శ్రీమన్ నారాయణులే నా వంటి వారిని ” క్షిపామి (శ్రీ భగవత్ గీతా 16.19)” అని రక్షించక తోసివేసెను. నా వంటి ఇంకెందరినో అగణిత పాపములు చేరినందు వలన వారు రక్షించలెకుండెను. నాకు (మరియు మా వంటి వారికి) మీరు మరియు మీ పాదపద్మములను తప్ప వేరు దిక్కు లేదు. హే! యతిరాజా, మీరొక్కరే కాపాడగలరు. దయచేసి దీని గూర్చి విచారించుము”.

అడియేన్ వైష్ణవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/06/arththi-prabandham-4/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 24 – దేవిగోదా యతిపతి

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 23

శ్లోకం 24

దేవిగోదా యతిపతిశఠద్వేషిణౌ రంగశృంగం సేనానాథో విహగవృషభః  శ్రీనిధిసింధుకన్యా |

భూమానీళాగురుజనవృతః  పురుష  శ్చేత్యమీషాం అగ్రే నిత్యం వరవర మునే అంఘ్రియుగ్మం ప్రపద్యే ||

ప్రతి పదార్థము:

దేవిగోదా = దైవ స్వరూపమైన గోదా దేవి

యతిపతిశఠద్వేషిణౌ = యతిపతులైన శ్రీమద్రామానుజులు,శఠకోపులైన నమ్మాళ్వార్లు

రంగశృంగం = శ్రీరంగమని పేరు గాంచిన గర్భగృహము యొక్క ఉత్తర దిక్కు విమానము

సేనానాథః = విష్వక్సేనులు

విహగవృషభః = పక్షి రాజైన గరుత్మంతుడు

శ్రీనిధి = శ్రీమహాలక్ష్మికే నిధి అయిన శ్రీరంగనాథుడు

సింధుకన్యా = పాలా సముద్రుడి ముద్దు బిడ్డ

భూమానీళా గురుజనవృతః = భూదేవి,శ్రీదేవి ,నీళాదేవి, నమ్మాళ్వర్లాది పరిజనముచే కూడిఉన్న

పురుషః చ = పరమ పద నాథుడు

ఇతి యమీషాం అగ్రే = మొదలైన అందరి ముందు

వరవరమునేః = వరవరమునులు

అంఘ్రియుగ్మం = శ్రీపాద యుగళములకు

నిత్యం = ప్రతిదినము

ప్రపద్యే = నమస్కరిస్తున్నాను

భావము:

మణవాళమామునులు శ్రీరంగ క్షేత్రములో బ్రహ్మద్వారము (నాన్ముగన్ కోట్టై)  నుండి లోపలికి ప్రవేశించి ప్రదక్షిణము చేస్తున్న క్రమములో  శ్రీ ఆండాళ్, శ్రీ రామానుజులు,నమ్మాళ్వార్లు, శ్రీరంగవిమానము,విష్వక్సేనులు,గరుత్మంతుడు, శ్రీరంగ నాథుడూ, శ్రీరంగ నాచ్చియార్ మొదలగు వారిని సేవించుకున్నారు. తరవాత పరమపద నాథ సన్నిధిలో వేంచేసి వున్నశ్రీభూనీళా నాయికలతోనూ, నమ్మాళ్వార్లాది ఆళ్వార్లతో కూడి యున్న పరమపద నాథుని సేవించుకొని వస్తున్నప్పుడు…ఒక్కొక్క సన్నిధిలోనూ తాము మాత్రము మణవాళమామునులనే సేవించుకున్నట్లు ఎఱుంబియప్పా చెపుతున్నారు.దీనికి కారణ మేమిటీ? వారందరిని తన ఆత్మ తృప్తి కోసము కాక తమ ఆచార్యులకు ఇష్ఠమని తాముము సేవింకుంటున్నారని ఇక్కడ ప్రస్తావించుటలేదు. ఎఱుంబియప్పా  ఆచార్య పరతంత్రులు కావున ఆచార్యులే వారికి మనోభీష్ఠము అందువలన వారిని మాత్రమే సేవింకుంటున్నారు. అర్చా రూపములో  శ్రీమన్నారాయణుని సేవించుకునే ముందు వారి పరివారమును ఆళ్వారాదులను.ఆచార్యులను తప్పక సేవించుకోవలని  భరద్వాజసమ్హిత  చెప్పుతున్నది. శ్రీ  ఆండాళ్ ‘అహం శిష్యా చ దాసీ చ భక్తా చ పురుషోత్తమా ‘అని వరాహ మూర్తి వద్ద నివేదించుకొన్నది.తాను శిష్యురాలని, దాసినని, భక్తురాలని నివేదించుకుంటుంది. భూదేవి  అవతారము కావునను , ఆళ్వార్లగోష్ఠిలో ఒకరై,  గురువు గాను సేవించతగినది. శ్రీ భూనీళాదేవి,  పెరియ పిరాట్టియార్ అయిన శ్రీ రంగనాచ్చియార్ శ్రీ రంగనాథుని పత్నుల గోష్ఠిలో చేరుతారు. అలా మామునులు సపరివార సమేతంగా శ్రీరంగనాథునుని మంగళశాసనం చేసి వస్తున్నప్పుడు  ఎఱుంబియప్పా వారందరి ముందు మణవాళమామునులనే సేవించుకున్నారని ఈ శ్లోకములో తెలుపబడినది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-24/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 3.9.10 – ninRu ninRu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Third Centum >> Ninth decad

Previous pAsuram

Mahavishnu-universes

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In tenth pAsuram – AzhwAr says “For me who is sarvESvaran kavi (poet who exclusively glorifies the supreme lord), it does not fit to praise others”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

ninRu ninRu pala nAL uykkum ivvudal nIngip pOych
chenRu chenRAgilum kaNdu sanmam kazhippAn eNNi
onRi onRi ulagam padaiththAn kavi AyinERku
enRum enRum ini maRRoruvar kavi ERkumE?

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

pala nAL – forever
ninRu ninRu – remaining steadfast without any break
uykkum – will make (the chEthana (sentient being) exist for)
iv udal – this body
nIngip pOy – leaving
senRu senRu Agilum – even if a long period of time had elapsed
kaNdu – seeing (this chEthana) in front
sanmam kazhippAn – to eliminate worldly birth
eNNi – having his divine will
onRi onRi – in every srushti (creation), carefully with his full heart
ulagam padaiththAn – of the one who created the world
kavi AyinERku – for me (AzhwAr) who is the poet
ini – further
enRum enRum – ever
maRRu oruvar kavi – praising any one else
ERkumO? – would it be suitable?

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn is the one who carefully created the world in every srushti (creation), with his full heart, having his divine will to eliminate worldly birth, seeing this (this chEthana) in front, even if a long period of time had elapsed after leaving the body which will remain steadfast without any break in making the chEthana exist for the body forever. Would it suitable for me (AzhwAr) who is the poet of such emperumAn, to praise any one else ever?

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • ninRu ninRu … – since time eternal without any break.
 • uykkum – will conduct. [The body] will cause hindrance for the AthmA [in it’s spiritual progress].
 • iv vudal – [this body] AzhwAr feels great fear in seeing the body like seeing death. This body and the previous bodies which are all same in category [that they are all made of worldly matter]. For AzhwAr, even the previous bodies [births] feel connected with the current body [like a train which has many compartments which are all connected] and appear like present.
 • nIngip pOy – leaving/shedding it
 • senRu senRu Agilum – if not in one birth at least in some future birth
 • kaNdu – this chEthana will see me (bhagavAn) [as thought by bhagavAn “this chEthana will realize me some day”]
 • sanmam kazhippAn eNNiemperumAn desiring “let him be relieved from the bondage in this world [by realizing me]”. Alternative explanation – considering “senRu senRAgilum kaNdu” as a single connected phrase – he contemplates “even if it takes a very long time, I should make sure that these souls do not take birth again”.
 • onRi onRi ulagam padaiththAn – As said in periya thiruvanthAdhi 18 “sOmbAdhu ippal uruvai ellAm padarviththa viththA” (Oh the primordial lord who expanded the variegated manifestation without any lethargy repeatedly), instead of giving up if there is no result in one creation, emperumAn who is putting his full heart engages in creation; as a farmer would plant the seeds and if it does not give a proper yield, do it over and over again until he gets the result, emperumAn too creates with the thought that “if not today, some one will reach me some day”; this material realm is as said in nAnmugan thiruvanthAdhi 23 “paththi uzhavan perum punam” (the great field of bhagavAn who is the farmer who plants the seed of devotion in the heart of jIvAthmAs). [summarizing, ] emperumAn carefully creates the world (again and again) to free the AthmAs from the bodies which keep hindering the AthmAs by making them realize about bhagavAn.
 • ulagam padaiththAn kavi AyinERku – For me who became a poet of him by his efforts as said in thiruvAimozhi 2.7.6edhir sUzhal pukku” (comes across from the opposite side and catches).
 • enRum enRum … – Can I praise anyone else ever (until eternity)? It is his sauhArdham (kind heart) which made this happen [for me]. If that is the case, should it not happen for everyone? His sankalpam (divine will) will take effect over a period of time and it will not happen [for everyone] at once; thus, he will keep seeing (blessing) as jIvAthmAs are uplifted.
 • enRum enRum … – From now on, this [praising of emperumAn] is my routine forever in this body. Subsequently, for me who is going to praise him [in paramapadham] as said in thaiththiriya upanishath “Ethath sAma gAyan nAsthE” (they are singing the sAma gAnam) and in same upanishath “aham annam aham annam aham annam” (I am the food enjoyed by bhagavAn (repeated three times for emphasis)).
 • maRRu oruvar kavi ERkumE – After being like this, can I praise anyone other than bhagavAn? Also explained as – Am I fit to being the poet who praise others? Another explanation – Will I engage in hearing the praises of other poets?

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org