పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 20 – అనుకంప

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 19

శ్లోకం 20

అనుకంప పరివాహై: అభిషేచన పూర్వకమ్ |
దివ్యం పదద్వయం దత్వా దీర్ఘo ప్రణమతో మమ ||

ప్రతి పదార్థము:

అనుకంప పరివాహై: = పరుల ధుఃఖము చూసి సహించలేక పోవుట చేత పొంగే పరివాహము
అభిషేచన పూర్వకం = ( ధుఃఖము వలన కలిగిన తాపము తీరునట్లుగా) దాసుడిని ముందుగా (తమ కారుణ్యము లో) స్నానమాడించి తరువాత
దీర్ఘo = దీర్ఘoగా – చాలా సేపు
ప్రణమతః = భక్తి పారవశ్యముతో సాష్ఠాన్గపడి అలాగే ఉండిపోయిన
మమ = దాసుడికి
దివ్యం = ఉన్నతమైన
పదద్వయం = పాద ద్వయములను
దత్వా = ఉంచి

భావము:

దాసుడికి ధుఃఖము వలన కలిగిన తాపము తీరునట్లుగా తమ కారుణ్య దృక్కులలో ముందుగా స్నానమాడించి ,భక్తి పారవశ్యముతో సాష్ఠాన్గపడి చాలా సేపు అలాగే ఉండిపోయిన దాసుడి తలపై ఉన్నతమైన తమ పాద ద్వయములను ఉంచి మామునులు కటాక్షించారు. ఒకడు ధుఃఖముతో బాధ పడుతున్నప్పుడు తమకు ధుఃఖము లేకున్నా వారి బాధ చూడ లేక తాము ధుఃఖించటాన్ని అనుకంప అంటారు. దీనినే దయ అని అంటారు. “కృపా దయా అనుకంపా ” అన్న అని అమరకోశములో చెప్పబడింది.
కృష్ణుడికి చేసిన నమస్కారము ఒక్కటే పది అశ్వమేధ యాగ ఫలమునిస్తుంది.పది అశ్వమేధ యాగములు చేసిన వాడు స్వర్గ భోగములననుభవించి తిరిగి ఈ లోకములో పుట్టుట తధ్యము. కృష్ణుడిని నమస్కరించిన వాడికి నమ-స్కారము చేస్తే వాడు పరమపదమును చేరి పునర్జన్మ లేని వాడవుతాడు ( విష్ణు పురాణము-4-36) అనేది ఇక్కడ అంతరార్థము.
భగవంతుడికి చేసిన నమస్కారమునకే ఇంతటి మహిమ ఉంటే ఇక ఆచార్యుల గురించి చెప్పేదేముంది?ఆచార్యులది దివ్య పదద్వయము. భగవంతుడి శ్రీ పాదముల కన్నా ఆచార్యుల శ్రీ పాదములు మహిమాన్వితములు. (” సంసార మోక్షంగళ్ ఇరండుక్కుం పొదువాన కారణమాగియ భగవత్ సమ్బదత్తై విడ , మోక్షత్తిర్కే కారణమాన ఆచార్య సంబంధం ఉయర్న్దదు — శ్రీ వచన భూషణము-433 చూర్ణిక )ఇహ,పర లోకముల కష్ఠాలను దాటటానికి సమానముగా సహకరించే భగవంతుడి శ్రీ పాదముల కన్నా , మోక్షమునకే కారణమగు ఆచార్యుల శ్రీ పాదములు ఉన్నతములని శ్రీ వచన భూషణము-433 చూర్ణిక లో చెప్పబడింది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-20/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *