Daily Archives: November 14, 2015

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 7వ భాగము

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 6వ భాగము

1-2] 3-4-5-6 – 7

ముక్కణ్ నాల్ తోళ్ ఐవాయ్  అరవోడు
ఆఱుపొది శడైయోన్
అఱివరుంతన్మై ప్పెరుమైయుళ్ నిన్ఱనై —
ఏళులగు ఎయిత్తినిల్ కొణ్డనై

ప్రతి పదార్థము:

ముక్కణ్ – (రుద్రుడు) మూడు కన్నులు గలవాడు

నాల్ తోళ్ నాలుగు భుజములు గలవాడు

ఐవాయ్  అరవోడు ఐదు నోళ్ళు గల పాము

ఆఱు పొది శడైయోన్ శిఖపై గంగను ధరించిన వాడు

అఱివు అరు బుధ్ధికి అందని వాడు

తన్మై అది నీ తత్వము

పెరుమైయుళ్ నిన్ఱనై నీ గొప్పతనము అలాంటిది

ఎయిత్తినిల్ కొణ్డనై – ( శ్రీ వరహము)  ముట్టెతో ఎత్తిన వాడు

ఏళులగు సప్త లోకాలు

భావము:

ఈ భాగములో రెండు విషయాల్ను చెపుతున్నారు. ఒకటి- రుద్రుడు అపార ఙ్ఞానము, శక్తి గలవాడు. మూడు కన్నులునాలుగు భుజములుఐదు నోళ్ళు గల పాముశిఖపై గంగ- ఇత్యాది అదనపు బలము  గలవాడు. అయినా రుద్రాదుల నుండి సామాన్యమైన దాసుడి దాకా ఎవరికి నిన్ను తెలుసుకోవటము సాధ్యము కాదు. నీ అనుగ్రము చేతనే నిన్ను తెలుసుకొని నీదగ్గరకు చేరగలుగుతాము.

ఇక రెండవ  విషయము- నారాయణుడు ప్రళయకాలములో వరాహమూర్తిగా భూదేవిని ముట్టెతో ఎత్తి ఉద్ధరించిన విధమును తెలుపుతున్నారు. రుద్రాదులు కూడా ప్రళయము చే బాధింప బడిన వారే.

                                    Gods_prayed_Vishnu  

 వ్యా ఖ్యానం:

తిరుమంగైఆళ్వార్లు  ఈ భాగములోను, కిందటి భాగములోను… ఉపాసకులు భగవంతుడిని దర్శించగలరు. అయినా భగవంతుడిని వారి ఊహ మేరకే దర్శించగలరు, పరిపూర్ణ గుణానుభవము మాత్రము దొరకదని చెపుతున్నారు.

ఆళ్వార్లు  ఈ  విషయమును విశద పరచుటకు అపారఙ్ఞానము, శక్తి గలవాడు, మూడు కన్నులునాలుగు భుజములుఐదు నోళ్ళు గల పాముశిఖపై గంగ-ఇత్యాది అదనపు బలము  గల  రుద్రుడికైనా భగవంతుడి తత్వము తేలుసుకోవటము అసాధ్యమని  అంటున్నారు.

. ముక్కణ్ …. రుద్రుడికి అదనముగా మరొక కన్ను ఉంది.అది ఙ్ఞానమునకు సంకేతము  ఈశ్వరాత్ ఙ్ఞానమన్విచేత్    (శివుడు ఙ్ఞానమునకు  సంకేతము)   అంతటి ఙ్ఞానము ఉన్న వాడికిని  సులభము కాదు.

ముక్కణ్ …. శివుడు ముక్కంటికన్ను అదనపు ఙ్జానమునకు సంకేతం .

నాల్ తోళ్ –  సర్వేస్వరుడికి,  శివుడికి కూడా నాలుగు భజములున్నాయిఅదనపు శక్తికి సంకేతము . ఒన్ఱిరణ్డు కణ్ణినానుం ఉన్నై ఏత్త వల్లనే [తిరుచ్చంద విరుత్తం 7],(ఒకటి మరియు  రెండు  మొత్తము మూడు కళ్ళున్నా  నీకు సమము కాదే దనపు  ఙ్ఞానమున్నా సర్వేశ్వరుడి గుణములను తెలుసుకోవటము సులభము కాదు.

ఐవాయి అరవోడు ఆరు పొది శడైయోన్ మెడలో ఐదు నోళ్ళుగల పాము, శిఖపై  గంగ గల వాడు  ఇది శివుడి అధిక శక్తిని తెలియజేస్తుంది.   అరవోడు ఆరు పొది పాము, గంగ రెండూ శిఖపైనే ఉన్నాయి. “అరవోడుపాము శరీరములోనే న్నది.

అఱివరుం తన్మైప్పెరుమైయుళ్ నిన్ఱనై అంతటి వారికి కూడ అందవు, అది నీ తత్వము  రుద్రాది దేవతలకే సాధ్యము కాదు. అది నీ కృప లేకపోతే సాధ్యము కాదు.

నీ అహంకారమును వీడీ, ప్రళయ కాలములో మహా వరాహరూపమునెత్తి బురదలోకి వెళ్ళి భూదేవిని రక్షించావు. అన్ని భువనములు భూగోళముపై నీ తెల్లని దంతము మీద తామర మీద తుమ్మెద వలె అతుక్కుని ఉన్నప్పుడుభూగోళము వెండి కొండపై నీలి వజ్రములా మెరుస్తుండగా భూదేవిని ఉద్దరించావు.

varaha_avathar

ఆళ్వార్లు ప్రళయ కాలములో భూదేవిని రక్షించినవాడివి ఈ సంసార ప్రళయము నుండి నన్ను కాపాడలేవా అని భగవంతుడిని అడుగుతున్నారు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/07/thiruvezhukurrirukkai-7/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 2.1.3 – kAmuRRa

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series >> Second Centum >> First decad

Previous pAsuram

seashore-rama-separation

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In third pAsuram, parAnkusa nAyaki, on seeing the sea with noisy tides asks “Did you also become captivated by the qualities of srI rAma and suffer due to that?”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, on seeing the noisy sea, she tells “Did you also become like me who desired for the divine feet of the one who eliminates the enemies?”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Third pAsuram – While feeling bad for the cry of ibis, she sees the sea which is a great entity, losing its composure, trying to reach the shore and retracting from there, and making noise which does not have any meaning, like a dumb-person’s speech, and asks “Are you also suffering like me after being captivated in the qualities of srI rAma?”.

pAsuram

காமுற்ற கையறவோடு எல்லே! இராப் பகல்
நீ முற்றக் கண் துயிலாய் நெஞ்சு உருகி ஏங்குதியால்
தீ முற்றத் தென் இலங்கை ஊட்டினான் தாள் நயந்த
யாம் உற்றது உற்றாயோ? வாழி கனை கடலே

kAmuRRa kaiyaRavOdu ellE! irAp pagal
nImuRRak kaN thuyilAy nenju urugi EngudhiyAl
thI muRRath then ilangai UttinAn thAL nayandha
yAm uRRadhu uRRAyO? vAzhi kanai kadalE!

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

kAmuRRa – enjoyment that was desired for
kaiyaRavOdu – being sad for not accomplishing them
nI – you
irAp pagal – night and day
muRRa – fully
kaN thuyilAy – not sleeping
nenju – even inside your heart
urugi – melted
Engudhi – calling out
Al – thus
thennilangai – lankA
muRRa – fully
thI UttinAn – one who set fire
thAL – divine feet
nayandha – desired
yAm – us
uRRadhu – whatever happened
uRRAyO – did you also experience?
kanai – making noise
kadalE – Oh sea!
vAzhi – may you live long (after having your sorrow eliminated)

Simple transalation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Oh noisy sea! Like one who did not accomplish his/her desires fulfilled, you are not sleeping night and day; you are also calling out from your heart; thus, I ask you “Like us, did you also desire for the divine feet of srI rAma who set fire in lankA and become affected by that?”. May you live long (after having your sorrows removed).

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

  • kAmuRRa kaiyaRavOdu – This is recited along with “nenjurugi EngudhiyAl” (crying out from the heart since your desires did not fructify). Feeling distressed for not having the desires fulfilled. While both desires and distress for not having such desires fulfilled are not applicable for the sea, since she, who quotes the sea as an example for her state of mind, has that, she assumes that the sea too has those aspects.
  • ellE – calling out – Since the state/behaviour of the sea looks similar to her own with respect to making noise night and day, parAnkusa nAyaki calls out the sea just like she would call her (girl) friend – this is like friendship in jail (when two prisoners would share each other’s agony) [this samsAram (material realm) itself is like a prison]. thirumangai AzhwAr too says in periya thirumozhi 9.4.9 “Odhamum nAnum uRangAdhirundhEnE” (tides and I were not sleeping). Alternatively, “ellE” can also be explained as “ennE!” as exclamation out of amazement.
  • irAp pagal nI muRRak kaN thuyilAy – in your case, we see no distinction between night (which is meant for sleeping) and day (which is meant for being awake).
  • nI – Where did your composure go? [Sea is very composed without tides inside and with tides at the shore].
  • nenjurugi EngudhiyAl – When there is no sleep, obviously the heart will melt.
  • thI muRRath thennilangai UttinAn – Oh poor thing! You did not desire for emperumAn‘s parathvam (form in paramapadham) but for srI rAma who could not bear the separation of his wife. He burnt down lankA fully. But what about vibhIshaNa’s palace? Was it not inside lankA? Just like vibhIshaNa did not fit in the group of rAkshasa’s (even though he was physically present there), his palace too did not belong in lankA (though it was physically present there) – his palace is the place of a servitor.
  • thI muRRath thennilangai UttinAn – Alternatively, Earlier, due to fear for rAvaNa, agni (fire-god) did not function properly; but now with srI rAma‘s arrival/strength, he fiercely acted upon lankA and burnt it down as said in periya thirumozhi 10.9.1 “oLLeri maNdi uNNa” (shining fire pervades and consumes). nampiLLai quotes “sendhIyuNdu thEkkittadhE” a phrase that resembles kamba rAmAyaNam, sundhara kANdam, eriyUttup padalam 46th pAsuram – which highlights his deep knowledge of thamizh literature.
  • thAL nayandha yAm uRRadhu uRRAyO – You too desired for the divine feet of chakkaravarththi thirumagan (emperor’s son) who is most attached to his wife. To be distressed in separation – it does not matter if one desires for emperumAn‘s lotus feet or his shoulder. Both sIthA pirAtti (who desires srI rAma‘s embrace) and bharathAzhwAn (who wanted to serve srI rAma’s lotus feet) felt equally distressed in separation.
  • vAzhi – you live long after this suffering is removed.
  • kanai kadalE – instead of calling out, you are stuttering in sorrow! It is also explained as “sea which makes loud noise”.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org