Daily Archives: September 5, 2015

பூர்வ திநசர்யை – 4 – பார்ச்வத:

Published by:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீ வரவரமுநி திநசர்யை

<<முன் பாசுரம்                                                                                                           அடுத்த பாசுரம்>>

                                                                                     4-ஆம் பாசுரம்

पार्श्वतः पाणि पद्माभ्याम्  परिग्रुह्य भवत्प्रियौ ।
विन्यस्यन्तम् शनैरन्ङ्घ्री म्रुदुलौ मेदिनितले ॥

பார்ச்வத: பாணிபத்மாப்யாம் பரிக்ருஹ்ய பவத்ப்ரியௌ |
விந்யஸ்யந்தம் சநைரங்க்ரீ ம்ருதுலௌ மேதிநீதலே ||

பதவுரை:- பார்ஸ்வத: – இரண்டு பக்கங்களிலும், பவத் – தேவரீருக்கு, ப்ரியௌ – ப்ரீதி பாத்ரர்களான கோயிலண்ணனையும் அவர் திருத்தம்பியாரையும், பாநிபத்மாப்யாம் – தாமரைமலர் போன்ற திருக்கைகளால், பரிக்ருஹ்ய – நன்றாகப் பிடித்துக் கொண்டு, ம்ருதுளௌ – ம்ருதுவான, அங்க்ரீ – திருவடிகளை, மேதிநீதலே – பூதலத்தில், ஸனை: – மெல்ல, மெல்ல, விந்யஸ்யந்தம் – வைத்து நடப்பவராகிய…

கருத்துரை:-   தமதருகில் மாமுனிகள் வருகிறபடியைச் சிறப்பிக்கிறார் இதனால். ஆசார்யனே சேஷி என்ற ஜ்ஞாநமும், அவரே உபாயமென்ற உறுதிப்பாடும், அவ்வுபாயத்தினால் பெற்ற ஆசார்ய கைங்கர்யமும், இம்மூன்றுக்கும் தகுதியான அநுஷ்டாநமும் உள்ளமையினால் மணவாளமாமுனிகளுக்குக் கோயிலண்ணனான வரதநாரயணகுருவும், அவர் தம்பியரான ஸ்ரீநிவாஸகுருவும் அன்புக்கிலக்காயினர் என்றபடி. தூய்மையாலும், அழகாலும் மாமுனிகளின் திருக்கண்கள் தாமரை மலர் போன்றனவாயின. (பரிக்ருஹ்ய) நன்றாகப் பிடித்துக்கொள்ளுதலாவது – மனத்தில் அன்போடு கூடிக் கைகளினால் பிடித்துக்கொள்ளுதலேயாகும். அதாவது – தாம் பெரியவரென்றும் ஸிஷ்யர்கள் சிரியவர்களென்றும் நினையாமல் ஸௌஸீயல்யாதிஸயத்தோடு பிடித்துக்கொள்ளுதல்.

இரண்டுத் திருக்கைகளாலும் ஸிஷ்யர்களைப் பிடித்துக்கொண்டால் த்ரிதண்டத்தை தரிக்க முடியாதல்லவா ? எப்போதும் ஸந்யாஸிகள் த்ரிதண்டத்தை தரிக்கவேண்டுமே. ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர – தத்வஸார ஸம்ஹிதையில் ‘த்ரிதண்டமெனும் பெயர் பெற்ற விஷ்ணுவினுருவத்தை யத்யானவர் எப்போதும் தரிக்கக்கடவர்’ என்றும், விஷ்ணு ஸ்ம்ருதியில் ‘யஜ்ஞோபவீதம், த்ரிதண்டம், கமண்டலு ஜலபவித்ரம் கௌபீநம் அரைநாண் என்னுமிவற்றை யதியானவர் ஆயுளுள்ளவரையில் விடாமல் தரிக்கக்கடவர்’ என்றும் கூறப்பட்டுள்ளதல்லவா? என்று எங்கு ஒரு கேள்வி எழுகின்றது. இதற்கு விடை வருமாறு. ஜ்ஞானபூர்த்தியையுடைய ஸந்யாஸி விஷயத்திலே – ஒரு காரணவிஸேஷத்தினால் ஏதோவொரு ஸமயத்தில் த்ரிதண்டமில்லாமலிருப்பினும் தோஷமில்லை. ‘த்யானம், நன்னடத்தை கேள்வியறிவு இயற்கையறிவு யதிதர்மமாகிற வைராக்யம் உலகையடக்குமாற்றல் ஆகிய இவை எந்த ஸந்யாஸியினிடத்தில் உள்ளனவோ அவனுக்கு த்ரிதண்டம் முதலிய மாத்ரைகளினால் பரிகரங்களினால் ஆகவேண்டிய பயனேதுமில்லை’ என்று க்ரதுவின் வசநம் இங்குக் காணத்தக்கது. மேலும் கோயிலுக்குச் செல்வது எம்பெருமானை ஸாஷ்டாங்கமாகத் தடிபோல் கீழே படுத்து வணங்குவதற்காகவேயாகையால், தடிபோல் உடலைத் தரையில் படுக்கவைத்து இரண்டு கைகளையும் இரண்டு கால்களையும் நீட்டி, நீட்டிய இரண்டு கைகளையும் கூப்பிச்செய்யும் நமஸ்காரமே தண்டவத் ப்ரணாமமாகையால், இப்படிப்பட்ட ப்ரணாமத்தை, த்ரிதண்டத்தைக் கையிலேந்திக் கொண்டு செய்யமுடியாதாகையால் கோயிலுக்குச்செல்லும்போது த்ரிதண்டம் தரியாவிட்டால் குற்றமேதுமில்லை. இரண்டு கைகளின் நடுவே ஒரு பொருளையும் வைத்துக்கொள்ளாமல் கைகளைக் கூப்பிக்கொண்டு தண்டனிடும்போது த்ரிதண்டத்தைத் தரிக்கமுடியாதல்லவா ? என்பதே அக்கேள்விக்கு விடையாகும். ஆக, த்ரிதண்டமில்லாமல் ஸந்யாஸி இருக்கக்கூடாதென்ற விதி, பொது விதியேயாகையால் அது தண்டவத் ப்ரணாமாதி காலங்களில் தவிர மற்ற சமயங்களைப் பற்றியதேயாகும் என்றபடி.

(மேதிநீதலே அங்க்ரீ விந்யஸ்யந்தம்) இங்கு பூமிதலே என்னாமல் மேதிநீதலே என்று பூமியை மேதிநீ என்று குறிப்பிட்டருளியது – திருமால் மதுகைடபர்களைக் கொல்லும்போது அவர்கள் உடலிலிருந்த மேதஸ்ஸு (கொழுப்பு) பட்டதன் காரணமாக பூமிக்கு மேதிநீ என்று பெயருண்டானமையால், அவர்களின் கொழுப்பினால் பூசப்பட்டு தூய்மையிழந்த மேதிநீயானது (பூமியானது) இப்போது மாமுனிகளின் திருவடிகளின் ஸம்பந்தம் பெற்றுத் தூய்மை மிகப்பெற்றதென்று தெரிவிக்கைக்காகவாகும். ‘நாதனை நரசிங்கனை நவின்றேத்துவார்கள் உழக்கிய பாததூளி படுதலால் இவ்வுலகம் பாக்கியம் செய்ததே’ (பெரியாழ் திரு 4-4-6) என்று பகவத்பக்தர்களின் பாததூளிபடுதலை இவ்வுலகம் செய்த பாக்யத்தின் பயனாக அருளிச்செய்தாரிறே பெரியாழ்வார். (4)

archived in http://divyaprabandham.koyil.org
pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

பூர்வ திநசர்யை – 3 – ஸுதாநிதிமிவ

Published by:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீ வரவரமுநி திநசர்யை

<<முன் பாசுரம்                                                                                                           அடுத்த பாசுரம்>>

                                                                                     3-ஆம் பாசுரம்

सुधानिधिम्  इव स्वैर स्वीक्रुतो दग्र विग्रहम् ।
प्रसन्नार्क प्रतीकाश प्रकाश परिवेष्टितम् ॥

ஸுதாநிதிமிவ ஸ்வைரஸ்வீக்ருதோதக்ர விக்ரஹம்|
ப்ரஸந்நார்க்க ப்ரதீகாஶ ப்ரகாஶ பரிவேஷ்டிதம் ||

பதவுரை :-

ஸ்வைர ஸ்வீக்ருத உதக்ரவிக்ரஹம் – தமது இஷ்டப்படி தாமே ஏற்றுகொண்ட மிக அழகிய திருமேனியை உடையவராய்,  ஸுதாநிதி மிவ (ஸ்திதம்) – திருப்பாற்கடல் போல் வெண்மை நிறமுடையவராய் இருப்பவரும், ப்ரஸந்ந அர்க்க ப்ரதீகாஶ ப்ரகாஶ பரிவேஷ்டிதம் – (கண்கூசாமல் காணும்படியாகத்) தெளிந்தும் குளிர்ந்துமிருக்கும் ஸூர்யன் (ஒருவன் இருப்பானாகில் அவன்) போன்ற காந்தியினால் சூழப்பட்டவருமாகிய …

கருத்துரை :- ‘ ஆசார்யருடைய திருமேனியை, திருவடி முதலாகத் திருமுடியீறாக, ஶிஷ்யன் த்யானிக்கவேண்டும்’ என்றும், ‘ ஶிஷ்யன் ஆசார்யன் திருமேனியை ஸேவிப்பதில் பற்றுடையவனாக இருக்கவேண்டும்’ என்றுமுள்ள வசனத்தின்படி ஆசார்யன் திருமேனியை வருணிக்கிறார் எறும்பியப்பா. மாமுனிகள் வெள்ளைவெளேரென்ற திருமேனியையுடைய திருவநந்தாழ்வானுடைய அவதாரமாகையாலே தம்மிஷ்டப்படி தாமே ஏற்றுக்கொண்ட திருப்பாற்கடலுக்குக் காந்தி அதிகமாக இல்லாமையால், மேலும் காந்தியையுடைய ஸூரியனை மாமுனிகளுக்கு உபமானமாக்கினார். ஸூரியனுடைய காந்தி உக்ரமாகவும் உஷ்ணமாகவும் உள்ளதனால் அதனை நீக்க, ஸூரியனுக்கு ‘ப்ரஸந்ந’ என்ற விஶேஷணமிட்டார். ‘ தெளிந்தும், குளிர்ந்துமிருக்கிற’ என்பது அதன் பொருள். அப்படி ஒரு ஸூரியன் உண்டானால் அவனுடைய ஒளிபோன்ற ஒளியால் சூழப்பட்டவர் மாமுனிகள் என்று அபூதோபமையாக (இல்பொருளுவமையாக) ஸூரியனைக் கூறியபடியாம் இது. (3)

archived in http://divyaprabandham.koyil.org
pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

பூர்வ திநசர்யை – 2 – மயிப்ரவிஶதி

Published by:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீ வரவரமுநி திநசர்யை

<<முன் பாசுரம்                                                                                                           அடுத்த பாசுரம்>>

                                                                                     2-ஆம் பாசுரம்
मयि प्रविशति श्रीमन् मन्दिरम् रन्गशायिनः |
पत्युः पदाम्बुजम् द्रष्टुम् आयान्तम् अविदूरतः ||

மயிப்ரவிஶதி ஸ்ரீமந்மந்திரம் ரங்கஶாயிந: |
பத்யு: பதாம்புஜம் த்ரஷ்டும் ஆயாந்தமவிதூரத: ||

அவ. – இங்ஙனம் மங்களம் செய்தபிறகு, தம்முடைய ஆசார்யரான மணவாளமாமுனிகள் தம்திறத்தில் அருள்புரிந்த வகையைக் கூறுமவராய், அம்மாமுனிகளின் ஸ்ரீஸூக்திகளைக் கேட்பதும் அவரை ஸேவிப்பதும் அவரை துதிப்பதுமாகியவை தமக்குப் புருஷார்த்தமென்றும் ஸம்ஸார துக்கத்தைப் போக்குமதென்றும் கூறுமவராய்க் கொண்டு, ‘ஆசார்யர்களை அவர்களெதிரில் துதிக்கவேண்டும்’ என்று சொல்லுகிறபடியே நேராக ஆசார்யராகிய மாமுனிகளைத் துதிப்பவராய்க் கொண்டு தாம் செய்ய நினைத்த திநசர்யையின் பொருளைச் சுருங்கக்கூறுகிறார் – ‘மயி ப்ரவிஶதி’ என்று தொடங்கி ‘அநாஸ்பதம்’ (ஶ்லோகம் – 13) என்பதீறாக.

பதவுரை: –

ஸ்ரீமந் – கைங்கர்யமாகிய செல்வம் மிகப்பெற்ற மணவாளமாமுனிகளே!
ரங்கஶாயிந: – ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளிகொண்டருளிய பெரியபெருமாளுடைய,
மந்திரம் – கோயிலைக் குறித்து,
மயி – அடியேன்,
ப்ரவிஶதி ஸதி – சென்று புகும் போது,
பத்யு: – ஜகத்பதியான பெரியபெருமாளுடைய,
பதஅம்புஜம் – தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகளை,
த்ரஷ்டும் – ஸேவிப்பதற்காக,
அவிதூரத: – அருகில்,
ஆயாந்தம் – எழுந்தருளிக் கொண்டிருக்கிறவராயும். (இதற்கு 12ம் ஶ்லோகத்தில் உள்ள ‘த்வாமேவ’ என்பதனோடு அந்வயம். இப்படியே மேலுள்ள ஶ்லோகங்களிலும் அந்வயம் கொள்ளத்தக்கது)

கருத்துரை :- ‘ஸ்ரீமந்’ என்று பிரிக்காமல் ‘ஸ்ரீமத்’ என்று பிரித்து, இதனை மந்திரத்திற்கு அடைமொழியாகவும் ஆக்கலாம். அப்போது செல்வமாகிற பகவத் கைங்கர்யத்தைச் செய்வதற்கு மிகவும் உரிய இடம் ஸ்ரீரங்கநாதன் கோவில் என்பது பொருளாகும். முதன்முதலில், முக்கியமான மாமுனிகளிடம் பராமுகமாயிருத்தலென்ற தோஷமுள்ளமையினால் அவரை ஸேவிக்க நினையாமல், அவ்வளவு முக்கியரல்லாத பெருமாளை ஸேவிப்பதற்காக அடியேன் கோவிலுக்குள் ப்ரவேஶிக்கும் போது, எதிர்பாராமல் அடியேனுக்கு அருகிலேயே மாமுனிகள் பெருமாளை திருவடி தொழுவதற்காக எழுந்தருளி நின்றார். இது அடியேனுடைய பெரிய லாபமென்கிறார் இதனால். ‘ ஆசார்யகடாக்ஷ வைபவத்தினால், முன்பு அவரிடம் பராமுகமாயிருந்ததற்குக் காரணமான பாவம் தொலைந்ததென்று, ‘நான் கோவிலுக்குள் புகும்போது மாமுனிகள் என் அருகிலே வந்துகொண்டிருக்கிறார்’ என்பதனால் குறிப்பாகக் காட்டப்பட்டதாயிற்று. பகவானை விட ஆசார்யர் மிகவும் உயர்ந்தவராகையால் அவனை வணங்கச்சென்றபோது ஆசார்யர் எதிர்பட்டமை, விறகு வெட்டி வயிறு வளர்ப்பவன் விறகு தேடிச்செலும்போது வழியில் எதிர்பாராமல் நிதி கிடைத்தது போலிருந்ததென்று இங்குக் கருத்துக்கூறுவர் உரையாசிரியர். எம்பெருமானார் திருவடிகளில் பண்ணும் கைங்கர்யமே புருஷார்த்தம். அதற்கு அவர் திருவடிகளே உபாயமென்று நினைத்த ஆசார்யநிஷ்டரான மாமுனிகள் கோவிலுக்குள் சென்று பெரிய பெருமாளைத் தொழுவது – பெருமாளுக்கு மங்களாஶாஸநம் செய்வதற்காகவேயன்றி, ஸித்தோபயமான பெருமாளைத் தம்முடைய புருஷார்த்தத்திற்கு உபாயமாகப் பற்றுதலாகிய ப்ரபத்தி செய்வதற்காக அன்று. ‘ தேவதாந்தரங்களையும் ஶப்தாதி விஷயங்களையும் உபாய பக்தியையும் உபாயமான எம்பெருமானையும் ஸமானமாக எண்ணியவனாய், ‘எம்பெருமான் நமக்கு ஸ்வாமி (அவனை ஸ்வயம்ப்ரயோஜநமாக ஸேவித்து மங்களாஶாஸநம் செய்யவேணும்) என்று நினைப்பவன் பரமைகாந்தி’ என்று ஶாஸ்த்ரம் சொல்லுகையாலே, மாமுனிகள் அத்தகைய பரமைகாந்தியாகையால் என்க. (2).

archived in http://divyaprabandham.koyil.org
pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

rAmAnusa nURRanthAdhi – 6

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous (enakkuRRa selvam)

pAsuram 6 

Introduction (given by maNavALa mAmunigaL)

In previous pAsuram, he said ‘paththi Eyndha iyalvu idhu enRu, inakkuRRam kANa killAr’ [5] (they would not know to find faults in the prabandham, seeing that this prabandham came out of devotion). Now, checking himself whether he possesses such devotion, since it is not there enough towards what matters (emperumAnAr), he censures himself for starting to praise (emperumAnAr).

Introduction (given by piLLai lOkam jIyar) 

In previous pAsuram, he said that if people of ill knowledge found faults then their words would be ornaments for him; in this pAsuram he thinks, look at me – I somehow gave some explanation about the faults found by those in the previous pAsuram, in reality there is no devotion / love from my side that would be fit for emperumAnAr’s greatness, who is famous in all (both) the worlds; even then I was happy to start praising emperumAnAr (through the prabandham); what a grand act I attempted doing! “mahyam namOsthu kavayE nirapathra pAya” [sthOthra rathnam – 7] (obeisance to me who is shamelessly trying to praise … perumAn, when brahmA et al could not successfully complete the praising of His unlimited greatness) said ALavandhAr.

iyalum poruLum isaiyath thoduththu In kavigaL anbal
mayal koNdu vAzhththum irAmAnusanai madhiyin
maiyAl payilum kavigaLil paththi illAdha en pAvi nenjAl
muyalginRanan avan than perum kIrththi mozhindhidavE    – 6

Listen

Word by word meaning (given by maNavALa mAmunigaL) 

een kavigaL – distinguished poets
mayal koNdu – lose their state
anbAl – due to love
vAzhththum – and praise
irAmAnusanaiemperumAnAr,
iyalum – by words (formation)
poruLum – and meaning
isaiyath thoduththu – that are matched together;
muyalginRanan – (but I am) trying,
en – (using) my
pAvi nenjAl – mind of bad qualities/karmas
paththi illAdha – which does not have (their level of) devotion (towards emperumAnAr)
kavigaLil – (and towards) poems
payilum – developed (by them),
madhi inmaiyAl – (and) due to my foolishness
mozhindhida – (I am trying) to talk about
avan than – his (emperumAnAr’s)
perum kIrthi – limitless glory.

Or,
payilum kavigaLil – through my creation of poems,
mozhindhida muyalginRanan – trying to praise his names;
pAvi nenjAl
– along with my mind of arrogance/ignorance.

vyAkyAnam

iyalum – the sound
poruLum – and the meaning(and along with them the rhythm of it)
isaiya – all these to be congruent
thoduththu – formed (thoduththu – like soft flowers are put together in to a garland), without any deficit to the correct words and meanings
een – (poets who) created (incarnated) the prabandham
kavigaL – (poets) – ‘vAcha yathIndhra! manasA vapushA cha yushmath; pAdhAravindha yugaLam bhajathAm gurUNAm’ [maNavALa mAmunigaL’s yathirAja vimsathi-3] (wish to have the mind that is always thinking of the divine feet of preceptors like kUraththAzhvAn, thirukurugaip pirAN piLLan..) – such poets.
een kavigaL – distinguished poets
anbAl – because of their intense love
mayal koNdu – lost their state (became mad); doing strange loving things which a person who is aware of knowledge would not do; due to maturity of knowledge, their love intensifies and they behave as if they have lost their knowledge;

vAzhththum – ((they) sing pallANdu);
jayati sakala vidhyA vAhinee janma shaila: jani patha parivriththi shrAntha vishrAnthi shAkhee nikhila kumathi mAyA sharvaree bAla sUrya: nigama jaladhi veLA pUrNa chandrO yathIndhraha: [vEdhAnthachAriAr’s yathirAja sapthathi – 28] – (he teaches us knowledge about how to cross the births; he is the comforting shadow in the hot path that is this birth; the young rays of sun to the darkness the mAyAvAdhis, who have lost their mind; he is the full moon that acts on the sea that is the vEdhas)
– such are the ways they praise/sing pallANdu to emperumAnAr.

Also as:
vAzhi ethirAsan vAzhi ethirAsan
vAzhi ethirAsan ena vAzhththuvAr – vAzhi ena
vAzhththuvAr vAzhi ena vAzhththuvAr thALiNaiyil
thAzhththuvAr viNNOr thalai” [maNavALa mAmunigaL’s Arththi prabandham – 1],
(~ those in srIvakuntam would bow their head to the feet of those who sing pallANdu (long live) to those who sing pallANdu to those who always sing pallANdu to yathirAja);

“aRu samayach chediyadhanai adi aRuththAn vAzhiyE’ [Arththi prabandham – 31], and such vAzhith thirunAmams;
vAzhiyarO, thakkOr paravum … mukkOl pidiththa muni’ [iyal sARRu] such mangaLAsAsanam to emperumAnAr by such great ones.

rAmAnusanai – such rAmAnujan

madhi inmaiyAl – As said in ‘agnyOyam Athma guNalesa vivarjithascha’ [maNavALa mAminigaL’s yathirAja vimsathi-20], due to not having knowledge about his auspicious qualities,

payilum(poets/poems) that talk completely about (his greatness)
kavigaLil – in such pAsurams, or, with such poets who sang such pAsurams

kooresa
paththi illAdha – not having any bhakthi (devotion), whether based on knowledge or faith (in such poems or poets);
pAvi nenjAlwith my mind that is not pure; even if there is no gyAna, bhakthi, etc., if the mind is at least pure, then it would be possible to develop those; but my mind is impure such that it is always going the wrong ways; such is my mind..
avan than his; he sings (later in this prabandham) ‘adaiyAr kamalaththu alar magaL kELvan kai Azhi ennum, padaiyOdu nAnthakamum padar thaNdum oN sArnga villum, pudaiyAr puri sankamum indhap pUthalam kAppadharkku enRu .. rAmAnusa muni Ayina innilaththE’ (emperumAn’s conch etc., became emperumAnAr here to save this world) [33];   others sang “AnRa thamizh maRaigaL Ayiramum … vaLarththa idhath thAi irAmAnusan” [thiruvAimozhi thaniyan]; as celebrated by himself and other AchAryas;
perum kIrththi – his great fame would match his great stature; “shrIrangesha jayadhvajO vijayathE rAmAnujOyam muni:” [kUraththAzhvAn (and others) dhAtI panchakam -1],   ‘Eyndha perum kIrthi’, ‘eN thisaiyum Eththum ethirAsan’ – his fame is such a wealth;
mozhindhidavE – (trying to say about such greatness) – with my mind which does not have gyAna bhakthi, I am trying to do vAchA kainkaryam by creating this grantham, and dedicate it;
muyalginRanan – being enthusiastic about doing that. As said in:
“dhik asuchim avinItham nirbhayam mAm alajjam
paramapurusha yO aham yOgivarya agragaNyai:
viDhi siva sanakAdhyai:  dhyAthum athyantha dhUram
thava parijana bhAvam kAmayE kAmavruththa:” [ALavandhAr’s sthOthra rathnam]
(it is despicable that I who am impure, immodest, audacious, impudent, and self-willed, wish to be the servant of You the supreme purusha whom even the best of yOgis like sanathkumAra, brahmA, and siva are not able to conceive in their minds {translation taken from http://www.ibiblio.org/sripedia/oppiliappan/archives/nov08/msg00130.html  on Aug 30, 2015}).

amudhanAr wonders what an attempt he is making to say in words the greatness of emperumAnAr. It is thus showing his naichya anusandhAnam (considering oneself as very lowly/inferior).

From srI u.vE. thirumalai nallAn chakravarthy rAmakrishNa iyengAr’s ‘amudha virundhu’.

Those words that make the mind cherish and enjoy – such are the ones created by the great ones; Money is making others sing (in praise of the king, etc.); but here in the case of devotees of emperumAnAr, it is their devotion that makes them sing praises.

Their love made the AzhvArs sing about emperuAn; they did not lose their state that much – they were able to sing a thousand pAsurams (avAvilandhAdhigaLAl AyiramthiruvAimozhi 10-10-11); but here, those like kUraththAzhvan start to sing about emperumAnAr but due to their devotion they are not able to complete it; they start with praises, but end up singing pallANdu to emperumAnAr.

Such is the trouble that their love creates!

perum kIrthi mozhindhida – isn’t it my ignorance to try to use words to sing about emperumAnAr whose fame is beyond words! Due to their bhakthi causing them to lose their state, they start singing pallANdu to him; due to my ignorant mind, I am only trying to use the words to praise him (instead of doing pallANdu to him).

In earlier pAsuram he said ‘pEr iyal nenjE’, praising it; now he is saying ‘pAvi nenju’. There he compared his mind to those other people who do not follow rAmAnujar, so his mind seemed a better place; now when comparing to such devotees as kUraththAzhvan who lose their mind to emperumAnAr, his own mind is considered as ignorant.

Thus he is doing naichya anusandhAnam.

– – – – –

Translation: raghurAm srInivAsa dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org