Daily Archives: January 11, 2015

ஞான ஸாரம் 3 – ஆனையிடர் கடிந்த ஆழி

Published by:

ஞான ஸாரம்

முந்தைய பாசுரம்

                                                                              3-ஆம் பாட்டு:

215617_193460284032348_5892816_n

“ஆனை யிடர் கடிந்த ஆழி அங்கை அம்புயத்தாள்
கோனை விடில் நீரில் குதித்தெழுந்த மீன் எனவே
ஆக்கை முடியும்படி பிறத்தல் அன்னவன்தாள்
நீக்க மில்லா அன்பர் நிலை”

பதவுரை:

ஆனை கஜேந்திராழ்வானுடைய
இடர் முதலையினால் உண்டான துன்பத்தை
கடிந்த போக்கின
ஆழி அங்கை சுதர்சனம் என்னும் சக்கரத்தை அழகிய கையிலேந்திய
அம்புயத்தாள் கோனை லக்ஷ்மீ நாயகனை
விடில் பிரியில்
நீரில் தண்ணீரிலிருந்து
குதித்தெழுந்த துள்ளிக் குதித்துப் பிரிந்த
மீனெனவே மீன் போல
ஆக்கை முடியும்படி பிறத்தல் உடல் அழியும்படி நிலை உண்டாதல்
அன்னவன்தாள் அத்திருவின் மணாளனது திருவடிகளை
நீக்கமில்லா பிரிய மாட்டாதது
அன்பர் நிலை அன்புடையார் நிலையாகும்.

கீழ்ச்சொன்னதில் “பிரிவில் ஆற்றாமை, கூடில் ஆற்றுதல்” என்ற பர பக்தியின் நிலை பேசப்பட்டது.

இதில் பரபக்தியின் பழுத்த நிலையான பரமபக்தி பேசப்படுகிறது. அதாவது பிரிந்தால் ஆற்றமாட்டாமல் உயிர் பிரிதல் அளவுக்கு மீறிய பக்தி மிஞ்சி போகுதல். இதை உதாரணத்துடன் கூறுகிறார்.

விளக்கவுரை:

புராணங்களிலும் ஆழ்வார் பாசுரங்களிலும் அடிக்கடி பேசப்படுவது கஜேந்திராழ்வான் சரிதம். கஜேந்திரனாகிற யானை பகவான் திருவடிகளில் தாமரைப் பூவை சமர்ப்பிப்பதற்காகத் தாமரைக் குளத்தில் இறங்கி பூவைப் பறித்துக் கரையேறியது. அப்பொழுது நெடுநாளாக தன் சாபத்தைப் போக்கும் யானையை எதிர்பார்த்திருந்த முதலை யானையின் காலைக் கவ்வியது. யானை கரைக்கு இழுக்க முதலை நீருக்கு இழுக்க தேவ வருஷத்தில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழிந்தன. முதலைக்கு நீர் தன்னிடமாதலாலும் பலமானதாலும் தனது விருப்பம் நிறைவேறியதால் பலம் வளர்கையாலும் யானையை நீருக்குள்ளே இழுத்தது. யானைக்கு நீர் நிலை வேற்றிடமாகையாலும் விருப்பம் நிறைவேறாததாலும் பலம் சிறிது சிறிதாகக் குறைந்து துதிக்கை முழுகும்படியான நிலை ஏற்பட்டதாலும், இனி இதுக்கு மேல் துன்பம் இல்லை என்னும்படியான ஆபத்தை அடைந்த நிலையில் “பக்தர்களின் விரோதியை அழிக்கும் இயல்புடைய இறைவனே (சர்வேஸ்வரனே) நமக்கு “ரட்சகன்” என்று எண்ணி “நாராயணாவோ மணிவண்ணா நாகணையாய் வாராய் என் ஆனிடரை நீக்காய்” என்று கூப்பிட்ட உடனே பகவான் ஒடோடி வந்து கஜேந்திராழ்வானுடைய துக்கத்தைப் போக்கினான். யானைக்கு துக்கமாவது முதலையின் வாயிலே அகப்படுகையாலே தன் சரீரம் அழிகிறது என்றல்ல. கையில் எடுத்த பூவை அதன் அழகு அழியாமல் பகவான் திருவடிகளிலே சமர்ப்பிக்க முடியவில்லையே என்பதுவே துக்கம். அத்தகைய துக்கத்தை கஜேந்திரன் நோவுபடுகிற சமயத்திலே சென்று அவனுக்கு முகம் காட்டி அவன் துக்கத்தைப் போக்கினான் என்பது புராணக் கதை. இது இங்கு “யானையிடர் கடிந்த” என்ற தொடரால் கூறப்பட்டது.

ஆழியங்கை – “திருவாழியை அழகிய கையிலேயுடைய” என்று பொருள். கஜேந்திரனைக் காக்கச் சென்ற போது அவன் விரோதியான முதலையின் தலை துணிப்பதற்கு கையிலே திருவாழியை ஏந்திக் கொண்டு அப்பொழுது சென்றான் என்பது குறிப்பு.

“மழுங்காத வைந்நுதிய சக்கர நல் வலத்தையாய்த்
தொழுங் காதற் களிறளிப்பான் புள்ளுர்ந்து தோன்றினையே”

என்று நம்மாழ்வாரும் இதைக் குறிப்பிட்டார். யானை இடர்கடிய சக்கரத்துடன் சென்றது – தெளிவு. கஜேந்திரனைக் காக்க வருகின்ற வேகத்தில் கையில் இருக்கும் திருவாழியைக் கூடி அறியவில்லை போலும், அறிந்திருந்தால் இருந்த இடத்திலேயிருந்த சக்கரத்தை ஏவிக் காரியம் கொள்ளலாம் அல்லவா? என்று ஒரு பொருள். கையில் திருவாழியை அறிந்திருந்தே அப்படிச் செய்யாமல் ஒடோடி வந்து முதலையின் தலையைத் துணித்தான் என்பது மற்றொரு பொருள். காரணம், கஜேந்திரன் பக்தியுடன் அவனை அழைத்துத் தொழும் காதற் களிறு என்று இதனை ஆழ்வார் அருளினார். அதனால் கஜேந்திரன் பகவானுடைய கையும் திருவாழியுமான அழகு காண ஆசைப்பட்டிருக்கிறவன் கையில் பறித்த தாமரைப் பூவை பகவான் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்க ஆசைப்பட்டிருக்கிறவன். ஆகையால் அவன் இருக்கும் இடம் சென்று அவன் துக்கத்தைத் தீர்க்க வேண்டிய அவசியத்தினால், இருந்த இடத்திலேயே காரியம் கொள்ளாமல் தாமரை குளத்திற்குச் சென்றான். இதனால் “தன்னைக் காண ஆசைப்படும் பக்தர்களுக்கு ஆசைப்பட்டபடி முகம் காட்டுவான்” என்பது உட்கருத்து. இக்கருத்து பேயார் “குட்டத்துக் கோன் முதலை துஞ்சக் குறித் தெறிந்த சக்கரத்தான்” என்றார்.

அம்புயத்தாள் கோனை:- தாமரையைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட பெரிய பிராட்டியாருக்கு நாயகனானவனை என்று இதன் பொருள். இதுவும் கருத்துடை தொடர். பாற்கடலில் பெருமாள் பள்ளி கொண்டிருக்க மண்மகளும், ஆய்மகளும் திருவடிகள் பிடிக்க, திருமகளைத் திருமார்பிலே அணைத்துக் கொண்டு பள்ளி கொண்டருளா நிற்க, அப்பொழுது கஜேந்திரன் கூப்பிட்ட அக்கூப்பீடு பகவான் திருச்செவிப்பட்டது. அப்போது திருவடி பிடித்தவர்களின் கைகளிலிருந்து திருவடிகளை மெதுவாக இழுத்துக்கொண்டு படுக்கையிலிருந்தும் சடக்கென எழுந்திருந்து திருக்கண்களையும் மலர விழித்து சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு திருமகளை அணைத்துக் கொண்டிருந்த திருமார்பை அவ்விடத்திலிருந்து பக்குவமாக வாங்கி அதன் பிறகே அனைவரும் வியக்கும்படி, கருடவாகனத்தில் ஏறி மிக வேகத்தோடே எழுந்தருளி ஸ்ரீகஜேந்திராழ்வான் துன்பத்தைப் போக்கினான் என்று புராணம் கூறுகிறது. அதைப்பற்ற “அம்புயத்தாள் கோன்” என்ற கருத்து கூறப்பட்டது. மேலும், அரசன் தன் மக்களை நல்லமுறையில் காப்பானானால் அதைக் கண்டு மகிழும் தாயைப் போல, இறைவன் பக்தர்களை இடுக்கண் களைந்து காத்தால் அதைக் கண்டு களிப்பவள் பிராட்டியான தாயல்லவா? அதனாலும் “அம்புயத்தாள் கோன்” என்று கூறப்பட்டது. இதனால் “தன்னை அடைக்கலம் புகுந்தவருடைய ஆபத்து காலங்களில் அவர் இருப்பிடம் சென்று அவருக்கு உதவி காக்குமவன்” என்றும், அவர்களைக் காப்பது அவர்களுக்கு செய்த செயலாகக் கருதாமல் தனக்குச் செய்து கொண்ட காரியமாகக் கருதுவான் என்றும் அத்தகையவன் பெரிய பிராட்டியாருக்குக் கணவனாவான் என்றும் பகவானுடைய இயல்புகள் கூறப்பட்டன.

விடில்:- தன் பக்தரிடம் இப்படி அன்புடையவனாக இருக்கிறவனைப் பிரிய நேரிட்டால்;

நீரில் குதித்தெழுந்த மீனெனவே:- நீரிலிருந்து குதித்துக் கிளர்ந்து அந்நீரைப் பிரிந்த மீன்போல;

ஆக்கை முடியும்படி பிறத்தல்:- சரீரம் அழியும்படியான நிலை உண்டாகும். கலவியில் இன்பமும், பிரிவில் துயரமும் பரபக்தியின் இலக்கணம். அதைக் காட்டிலும் சிறப்பு பரபக்திக்கு உண்டு. அதாவது பிரிந்தால் உயிர் போய்விடும் நிலை. இதுவே இதுக்குச் சிறப்பு. இதை நீரை விட்டுப் பிரிந்த மீன் போல என்று உதாரணத்தோடு கூறினாராயிற்று.

அன்னவன்:- கீழ் “அம்புயத்தாள் கோன்” என்று சொல்லப்பட்ட இறைவனை ‘அன்னவன்’ என்ற சொல்லால் இங்கே குறிப்பிடுகிறார். இங்கு ‘அன்னவன்’ என்றது அப்படிப்பட்டவன் என்று பொருள். அல்லது மீனுக்கு நீர்போல இவ்வான்மாவுக்கு தாரகனாயிருப்பவன் என்னவுமாம்.

தாள் நீக்க மில்லா அன்பர் நிலை – அவன் திருவடிகளைப் பிரியப் பொறுக்கமாட்டாத அன்பு. இப்படியிருந்துள்ள அளவு கடந்த அன்புடையவர்களது இயல்பு அவனைப் பிரியில் நீரிலிருந்து பிரிந்த மீன் போல உயிர் போகும் நிலை உண்டாகும். இது பரம பக்தியின் நிலை என்பதை இப்பாடல் விளக்குகிறது.

 

ஞான ஸாரம் 2 – நரகும் சுவர்க்கமும்

Published by:

ஞான ஸாரம்

முந்தைய பாசுரம்

                                          2-ஆம் பாட்டு

நரகும் சுவர்க்கமும் நாண்மலரள் கோனைப்
பிரிவும் பிரியாமையுமாய்த் – துரிசற்றுச்
சாதகம்போல் நாதன்  தனதருளே பார்த்திருத்தல்
கோதிலடியார் குணம்

நாண் மலராள் கோனை – திருவின் மணாளனை (திருமாலை)
பிரிவு – பிரிந்திருப்பது
நரகம் – துன்பமுமாய்
பிரியாமை – கூடியிருப்பது
சுவர்க்கமுமாய் – இன்பமுமாய்
துரிசற்று – குற்றமற்று
சாதகம் போல் – சாதகப்பறவை போல (மழையையே எதிர்பார்த்திருக்கும்)
நாதன் தனது – பகவானுடைய
அருள் – கருணையையே
பார்த்திருத்தல் – எதிர்பார்த்திருத்தல்
கோதிலடியார் – குற்றமற்ற அடியார்களது
குணம் – இயல்பாகும்
பதவுரை:

விளக்கவுரை:
நரகும் சுவர்க்கமும் என்ற சொற்கள் துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் குறிக்கின்றன. “துன்பமும் இன்பமும்” என்கிற திருவாய்மொழிப் பாசுரத்தில் “இன்பமில் வெந்நரகாகி இனிய நல்வான் சுவர்க்கங்களுமாய்” என்ற இடத்திற்கு உணரச் செய்கையில் “சுக துக்கங்கள்” என்று உணர சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே நரகு என்றால் துன்பம் என்றும் சுவர்க்கம் என்றால் இன்பம் என்றும் பொருள் கொள்ள வேண்டும்.

பரபக்தியுடையவர்களுக்கு எது துக்கம்? எது சுகம்? என்பதை மேல் தொடர் விவரிக்கிறது. நாண்மலராள் கோன் (பெரிய பிராட்டியாருக்குத் தலைவன்) அவனைப் பிரிதல் துன்பம் என்றும் பிரியாமை (அவனோடு கூடியிருத்தல்) இன்பம் என்றும் சொல்வர். பரபக்தி என்றால் பிரிவில் ஆற்றமாட்டாமை, கூடிடில் ஆற்றாயிருத்தல். இதற்கு உதாரணம் பின்வருமாறு.

R

ஸ்ரீராமாயணத்தில் பெருமாள் (இராமன்) காட்டிற்கு எழுந்தருளும்போது பிராட்டி நானும் கூட வருவேன் என்று சொல்ல அதற்குப் பெருமாள் நகர வாசத்திற்கும் வன வாசத்திற்குமுண்டான வேறுபாடுகளை எடுத்துரைத்து அதனால் காட்டிற்கு உடன் வருவது துன்பம் என்றும், அரண்மனையில் இருப்பது இன்பம் என்றும் அருளிச் செய்தார். அதைக் கேட்ட பிராட்டி, “இன்ப துன்பங்கள் நீர் சொல்வது போல் அல்ல; ஒவ்வொருவருக்கும் வேறு வேறாய் இருக்கும் உம்மோடு கூடியிருப்பது எதுவோ அதுவே சுகம்; உம்மைப் பிரிந்து அரண்மனையில் இருப்பது துன்பமாகும்; இந்த உண்மை உமக்குத் தெரியாமல் போனாலும் என்னிடம் கேட்டு அறிவீராக; தமக்குத் தெரியாததைப் பிறரிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்ளவேணும்; அது தவறில்லையே; உம்மைப் போலே நாம் அளந்து அன்பு செய்யவில்லை. நான் உம்மிடம் கொண்டுள்ள அன்பு அளவு கடந்ததாகும்” என்று சொன்னாள். இதற்கு இராமன் “நம்மைக் காட்டிலும் உனக்கு அன்பு மலை போல் இருப்பதாய்ச் சொன்னாயே. இதற்கு நம்மை என்ன செய்யச் சொல்கிறாய்?” என்றான். அதற்கு பிராட்டி “நான் முன்னே போகின்றேன். நீர் எனக்குப் பின்னாலே வரப்பாரும்” என்று கூறினாள். இது பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம்.

இங்கு ஒரு வேதாந்தவிசாரம். சீதை, இராமனைப் பார்த்து உம்முடன் கூடியிருந்தால் சுகம் என்றும் உம்மைவிட்டுப் பிரிந்தால் துக்கம் என்றும் கூறினாள். இது அவள் அளவுக்குப் பொருத்தமாகயிருக்கும். இதே வார்த்தையை ஜீவாத்மா பரமாத்மாவைப் பார்த்துச் சொல்வது முறையற்றது. பிராட்டி பகவானையே இன்பமாகக் கொண்டிருப்பவள். ஜீவாத்மாக்களோ பகவானையும் பிராட்டியையும்சேர்த்து இன்பமாகக் கொண்டிருப்பவர்கள். அதனால்பிராட்டிக்கு “ஏகாயணை” என்றும், ஜீவாத்மாக்கள் “மிதுனாயர்கள்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஏகாயணை பகவானொருவனையே இன்பமாகக் கொண்டிருப்பவள். ஜீவாத்மாக்கள் மிதுனாயனர் என்று சொல்லப்படுவதால் பகவானையும் பிராட்டியையும் சேர்த்து இருவரையும் இன்பமாகக் கொண்டிருப்பவர்கள். பிராட்டிக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் உண்டான வேறுபாட்டை இவ்வாறு பிரித்து அறியவேணும்.

“நாண்மலராள் கோனைப் பிரிவும் பிரியாமையுமாய்” – பிராட்டியோடு கூடிய பகவானைப் பிரிதலும், பிராட்டியோடு கூடின பகவானைப் பிரியாமையும் துன்பமும் இன்பமும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இளையபெருமாள் ராமனைப் பார்த்து “சீதை எப்படி உன்னைப் பிரிந்தால் வாழமாட்டாளோ அது போல நானும் உன்னைப் பிரிந்தால் வாழமாட்டேன்” என்று தன்னைப் பிராட்டிக்குச் சமமாகக் கூறிக் கொண்டுள்ளார். இங்கு பிரிவுத் துயர் பொறுக்க மாட்டாமைக்கு மட்டும் இருவரும் சமம் என்று கருத்தாகும்.

அவ்வாறன்றி ராமனை மட்டும் பற்றி நிற்கும் சீதையைப் போல் என்று பொருள் கொள்ளலாகாது. இளையபெருமாளுக்குப் பிராட்டியும் பெருமாளும் சேர்ந்திருக்கும் நிலையே இன்பமாகக் கொள்ள வேணும். ஆகவே தான் காட்டுக்குப் புறப்படும் பொழுது “நீயும் சீதையும் மலைதாழ்வரைகளில் உலாவும் பொழுதும், உறங்கும் பொழுதும், விழித்திருக்கும் பொழுதும் உங்கள் இருவருக்கும் நான் எல்லா அடிமைகளும் செய்யவேணும். அதற்காகவே என்னை அழைத்துச் செல்லவேணும்” என்று இலக்குவன் கூறியுள்ளதால் பகவான், பிராட்டி இருவருக்கும் சேர்த்து செய்யும் அடிமையே ஆன்மாக்கள் எல்லோருக்கும் உரிமையாகும்.

துரிசற்று – துரிசு – குற்றம். அற்று – அது இல்லாமல் அதாவது பகவானையும் பிராட்டியையும் பிரிந்தால் துன்புற்றும் அவர்களைக் கூடினால் இன்புற்றும் அமைந்த பக்தி உண்டானால் அதை (தகுதியுடைமையாக) அதிகாரி விசேஷணமாகக் கொள்ளவேணும். அதாவது சாப்பிடுவதற்கு பசி எப்படி அவசியமோ அதுபோல பகவானை அனுபவிப்பதற்கு பக்திவேணும். இந்த பக்தி சாதனமாக ஆகாது. பக்தியை உபாசகர்கள் சாதனமாகக் கொள்ளுகிறார்கள். சரணாகதர்கள் சாதனமாகக் கொள்ளமாட்டார்கள். சாதனமாகக் கொண்டால் அதுகுற்றமாகும். இங்கு துரிசற்று என்பதால் பக்தியை சாதனமாகக் கொள்ளும் குற்றம் இல்லாதவர்கள் என்று பொருள்.

“சாதகம் போல் நாதன் தனதருளே பார்த்திருப்பர்” – அதாவது மழைநீரையல்லது பருகாத சாதகப்பறவை விடாயினால் நாக்கு ஒட்டினாலும் மழைநீரையே பார்த்திருக்கும். அதுபோல இவ்வாத்மாவுக்கு வகுக்கப்பட்ட பகவானுடைய அருளையே அவனை அடைவதற்குச் சாதனமாக அறுதியிட்டு அவ்வருளையே பார்த்திருத்தல் குற்றமற்ற அடியார் குணம் “துணியேனினி நின்னருளல்லது நின்னருளே புரிந்திருந்தேன்” என்ற ஆழ்வார் பாசுரங்களாலும் இக்கருத்தைக் காணலாம்.

“கோதிலடியார்குணம்” – அடியார் என்பதற்கு வேறுவேறு பயன்களிலும், வேறுவேறு சாதனங்களிலும் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் குற்றமில்லாதவர் என்று பொருள். தங்களுடைய அடிமை இலக்கணத்திற்கேற்ப பகவானையே ப்ராப்தாவும் ப்ராபகனும் ப்ராப்திக்கு உகப்போனும் அவனே. அடையவேண்டியவன் ப்ராப்தா அடைய வழியாய் இருப்பவன் ப்ராபகன். அடைந்த பிறகு இவ்வாத்மாவுக்கு பகவானே வகுக்கப்பட்ட தலைவன் என்பது உண்மை. ஆகையால் இப்பாட்டில் முன்னடியால் “பயன் பகவானே” என்ற கருத்தும் பின்னடியால் “சாதனமும் பகவான்” என்ற கருத்தும் தோன்றச் சொல்லப் பட்டுள்ளது. இப்படியிருப்பதே கோதிலடியார் குணம் என்று உணர வேண்டும்.

thiruppAvai – 27 – kUdArai vellum

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Full Series

“So, have you got all the items you wanted for nOnbu?”

They reply, “krishNa! what we asked till now are for nOnbu, but there are a few personal ones that we need to ask you.”

After getting him they are talking about the rewards they would get for completing the nOnbu (getting him). During union with emperumAn it would appear that the ornaments are their aim.

கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னைப்
பாடிப் பறைகொண்டு யாம் பெறும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச்
சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே
பாடகமே என்றனைய பலகலனும் யாம் அணிவோம்
ஆடை உடுப்போம் அதன்பின்னே பாற்சோறு
மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிவாரக்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

kUdArai vellum sIrk gOvindhA
unRannaip pAdip paRai koNdu yAm peRu sammAnam
nAdu pugazhum parisinAl nanRAga
sUdagamE thOL vaLaiyE thOdE sevippUvE
pAdagamE enRanaiya palkalanum yAm aNivOm
Adai uduppOm adhan pinnE pAl sORu
mUda nei peidhu muzhankai vazhi vAra
kUdi irundhu kuLirndhu ElOrempAvAi

padha padhArtham

vellum sIr – having the guNam of winning
kUdArai – those who are opposed,
gOvindhA – Oh gOvindha!
pAdi – (we would) sing (till we are content)
un thannai – about you,
paRai koNdu – and receive paRai (instrument)
yAm peru sammAnam – and the price we are going to get is
nAdu pugazhum parisinAl – that the villagers would appreciate/celebrate us,
yAm nanRAga aNivOm – we would wear (the ornaments) very well (as we are decorated with them by you and nappinnai pirAtti), (ornaments such as)
chUdagam – ornament for the arms
thOL vaLai – ornament for the shoulders
thOdu – ornament for the ears
sevip pU – ornament for the upper part of ears
pAdagam – (pAdha kadagam) – ornament for the legs
enRu anaiya pal kalanum – and more such ornaments;
adhan pinnE – after that,
pAl sORu – rice (in the) food made with milk
mUda – (which) would not be visible (due to)
nei peidhu – (lots of) ghee added,
muzhangai vazhi vAra – such that it would drip through the elbows,
kUdi irundhu – (we would) be together (and eat that)
kuLirndhu – and be happy.

Meaning

kUdArai vellum

krishNan wins those who don’t want to befriend Him; He will try as much as possible to include everyone with Him. He would win the ones like rAvaNan who did not want to bow his head till the end.

He loses to those who join/accept him.

parasurAman tried to fight with chakravarthy thirumagan, but after losing to Him, he gave his bows and arrows and did anjali to Him and left; if he had done anjali even when holding the bows in his hand it would have been chakravarthy thirumagan who would have lost to that.

“We won’t fall on the feet of krishNan who is having friendship with arjunan” said dhuryOdhanan, and you won him.

“We will do whatever you say” said pANdavas, and you did everything they said – walking for them – to ask for a few small villages, riding a chariot in the war, bathing the horses of the chariot, and so on.

[

AchAryas try hard to correct those who do not follow the sampradhAyam. They try whatever is required to help sishyas understand bhagavath vishayams.

==> Once an elderly person, who helps with tasks related to writing copies of granthams, came to kUraththAzhvAn and requested him to teach him some meanings (do kalakshEpam). kUraththAzhvAn agreed to teach him. But that person put a condition that nobody should know that he is learning from him – he probably thought it is low of him to be learning because others might think that he does not know enough; kUraththAzhvAn agreed not to tell anyone that he is teaching this person, since kUraththAzhvAn thought that it would any way help one person to gain bhagavath vishayams.

So, kUraththAzhvAn took that person to an isolated place and started doing kAlakshEpam, one on one. That person would hold the grantham in his hands and read a phrase and kUraththAzhvAn would explain its meanings (as was the custom of the time). This went on for a few days. One day when this was going on, kUraththAzhvAn saw some people walking toward their location. That elderly man did not notice those people. kUraththAzhvAn was concerned that this person’s condition of anonymity would be in jeopardy if they came to know about this kAlakshEpam.

As those people came closer to the location, kUraththAzhvAn quickly took the srIkOsam from that person’s hands and kept it in his hands, and as those people crossed them, kUraththAzhvAn loudly said to the student, ‘please continue (teaching me)’ – pretending to be learning from that old man. Those people might have thought, “we thought kUraththAzhvAn knows everything, but looks like he is learning all of these secretly from this old person”

kUraththAzhvAn is gyAna nidhi – seeing his gyAnam emperumAnAr himself has wondered whether AlavandhAr has born in the form of this kUraththAzhvAn; there is no end to talking about the greatness of kUraththAzhvAn — that kUraththAzhvAn is sitting here pretending to learn from this person; he did not care what others would think of him. That old person realized his mistake and fell on kUraththAzhvAn’s feet.

They try whatever is required to help sishyas understand vishayams.

sIr

perumAn wins all by his guNams.

perumAL won enemies just by the supreme way he held his bow. (chachAla chApancha mumOcha vIra:) He won them by his guNam of valor.

He wins gOpikAs and adiyArs by showing his beauty and kindness (guNams).

He won AzhwArs by showing his svarUpa (true nature) rUpa (forms) guNa (auspicious qualities) vibhUthi (wealth).

He wins people like us who don’t show interest in any of his qualities, by using our sambandham with Azhwars as the front.

==> One could take care of the target of his arrows by applying some medicine; there is no medicine for the target of his beauty and kindness. “Wow! How can you be like that?” say the gyAnis when looking at his simplicity (eththiRam! – thiruvAimozhi 3-1-1 / எத்திறம்! (திருவாய்மொழி 3-1-1)).

gOvindhA

You are so fond of the cows and you go behind them even though they don’t say they want to be with you, nor do they realize that you are going behind them.

You are just happy that they did not say No to your relationship; they enjoy and grow by your fond touch.
[ Another meaning for govindA – capable of speaking about great things. Our AchAryan ]

unRannaip pAdi

We are singing your names for the purpose of just singing your names.

You are ‘gOpi jana vallabhan‘; singing your names is our benefit of doing the nOnbu; benefit of having a tongue.

paRai kONdu

They are talking about paRai (drum instrument) which is prApakam (means for nOnbu) when they are already on to prApyam (krishNan); they are doing this is to help the elders.

[Singing AchAryan’s greatness, doing saraNAgathi through him; ‘kurugUr nambi pAvin (thiruvaimozhi) innisai pAdith thirivanE‘, said madhurakavi azhwAr. (I will go around singing kurugUr nambi’s thiruvAimozhi); When others said “Since thiruvAimozhi is about perumAn, you are singing about perumAn, not AchAryan”, he replied, “I don’t know what is there in thiruvAimozhi, I only sing that because nammAzhvAr wrote it”.]

yAm peru sammAnam

the prize we get – is the flower garland from your shoulders, for you to place it in our shoulders… like perumaL gave to pirAtti when going out of his palace to meet chakravarthy during the day of his pattAbhishEkam.

yAm – we, who think that we are always under the blessing of perumAn, and all that we have to do is accept that uninterrupted blessing.

nAdu pugazhum parisinAl

you give… such that it is celebrated by everyone as “this one gave and all the girls got the prize!”.

[ The award we get is what we learned from AchAryan’s gatAksham, our association with our AchAryan. ‘thiruvadi sambandham’. ‘adiyen rAmAnuja dhAsan’]

nanRAga

(give us prize in the best way) like how perumAL and pirAtti together gave thiruvadi (hanumAn) the chain given by indhiran. Unlike those going to srIvaikuNtam from here who are decorated by apsara women, we want you and nappinnai pirAtti to decorate us; we don’t want to be in the situation of decorating and waiting for your arrival; we want you to decorate us and enjoy the beauty.

They ask krishNan the following five ornaments.

[ We get from AchAryan the ‘five’ – pancha samskAram, during samAsrayaNam – those five are: poRi (thApa mudhrA) in shoulders, nAmam (puNdram) in forehead and other places, a new name (nAmam) for us – ‘dhAsan’, rahasya manthram, and, about thiruvArAdhana kramam(yAgam).]

chUdagamE

Jewels worn in hands – the hands of gOpikAs that krishNan would first hold when touching; he would fondly keep their hands in his head and chest;

[[ thiruvArAdhanam, done by hands, is our ornament. AchAryan explains this to us during samAsrayaNam ]].

thOL vaLaiyE

with that touch he would want to hug our shoulders – we need jewels for such shoulders.

[ Jewels for our shoulders – thiru ilachchinai – the changu chakra poRi by our AchAryan. ]

thOdE

even if we have already worn in our ear lobes, it wouldn’t be same as what you would put on us.

our ear studs would be a decoration to your shoulders when you hug our shoulders.

[==> The rahasyam we get in our ears from our AchAryan – thirumanthram.

During pancha samskAram, this is dhAsya nAmam from AchAryan; visible outside like thOdu. ]

sevip pUvE

unlike other jewels worn by them which bother when He hugs them, these ornaments and flowers worn in the upper part of their ear lobes would help him enjoy his hug.

[ ==> sevip pU – is bhOgam (enjoyment), that is, for our every-day recital, that we got from our AchAryan : dhvayam ]

[[ rahasyams received during samAsrayaNam, not so visible outside, like sevip pU. ]]


pAdagam

Worn in their legs; after hugging and losing to them, he would press their legs – ornament for those legs;

chUdagam for hands, pAdagam for legs – pressing their hands and legs is what He does and accomplishes other related things from them.

[==> perumAn‘s thiruvadi is what we surrender to – he gave charama slOkam for that. That is our ornament.

==> So, the above three are about rahasya thrayam. They are also about ‘gyAna, bhakthi, vairAgyam’ that one would show towards perumAn. How? Since thirumanthram is about the gyAnam of our relationship with Him, dhvayam’s 2nd line of kainkaryam is based on our bhakthi towards him, and charama slOkam is based on vairAkyam to not use other means to reach Him, they are about gyAna, bhakthi, vairAgyam.

pAdagam – perumAn‘s thiruvadi is what we wear as nAmam in our forehead -> one of pancha samskArams during samAsrayaNam. ]

enRu anaiya pal kalanum

We will wear all types of ornaments that you know; you should know, you wear so many ornaments; we will wear many of these and more like these.

yAm aNivOm

They had said ‘malar ittu nAm mudiyOm (2) (won’t wear flowers (as they were doing nOnbu)), but now they are saying they will wear all these jewels.  Only till coming to him were they to follow those things; now they want him to decorate them; he will do it if they say they agree to wear it.

[==> without bhagavath sambandham, the gyAna, bhakthi, vairAgyam would not benefit but would only create danger. For a baudhdha (follower of budhdha) too there would be gyAna, bhakthi, vairAgyam, but what is the use?

As acharyan does pancha samskAram, we will wear those as our ornaments.]]

Adai uduppOm

Will wear clothes.. were they not wearing before?

They did not wear the ones which He wore first – so they don’t consider them as clothes or as wearing.

His thiruppariyattam (cloth) worn in his head is what they want for their waist. In privacy they would wear each other’s clothes; that is the kind of clothing they wish for. As they are finishing nOnbu, they want a good thiruppariyattam.

They belong to the clan that sang ‘uduththuk kaLaindha nin pIdhaga Adai udhuththu‘.

His smell in what he wore first is what they enjoy when wearing it themselves.

gOvindhA, unRannaip pAdi, Adai uduppOm : Even when you were not near her she said gOvindhA raising her hands and she got unlimited length of saree; we are near you here, will there be any dearth of getting our clothes?

(But, when krishNan was near gOpikAs, he stole their clothes when they were bathing; when he was away from dhraupathi he gave her enough saree when she said his name. It looks like his name is better than him!). [mumukshuppadi: dhraupathikku AbaththilE pudavai surandhadhu thirunAmamiRE / முமுக்ஷுப்படி: த்ரௌபதிக்கு ஆபத்திலே புடவை சுரந்தது திருநாமமிறே ]

==> sEshathva gyAnam; one who does not have any gyAnam/awareness (like a baby, or a mentally challenged) would not worry about clothes; so gyAnam is equated to having clothes worn. We get gyAnam from AchAryan.

adhan pinnE pAl sORu mUda nei peidhu

adhan pinnE – After wearing clothes worn by you, we want to eat prasAdham eaten by you.

adhan pinnE – If one goes to someone other than Him, they would not get those items and they would not get Him. If they go to Him, they will get everything (Him).

We said ‘nei uNNOm pAl uNNOm‘, we did not eat ghee or milk all these days- seeing that, krishNa! you also avoided those things; so there is so much of milk and ghee in all of our houses. We will cook rice with milk, and will add a lot of ghee that covered its top; one would have to search for rice in between ghee.

thiruvAippAdi that is having bhagavath sambandham with krishNan is wealthy and loving.

==> pAl sOru: kainkaryam;   mUda – but we will not think that it is we who did the kainkaryam;   nei peidhu – thus we will stick to our pArathanthriyam.

muzhankai vazhi vAra

==> Nambi thiruvazhudhi vaLanAdu dhAsar asked bhattar: “Wouldn’t the ghee go inside their mouth? Would it only pour out in their arms?”  bhattar replied, “kaNNan is their food, water, and betel leaf (uNNum sOru, parugu nIr, thinnum veRRilai ellAm kaNNan (thiruvAimozhi) / உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் (திருவாய்மொழி). These gOpikAs thinking about krishNan and his leelais wouldn’t put food in their mouth, so there is no question of ghee flowing down in their arms.”.

For nOnbu they had said ‘nei uNNOm, pAl uNNOm (2)’, but now, after joining krishNan, they love to eat like this; enjoying food made of so much ghee and other tasty items, which krishNan ate first.

===> [ When standing in a line to get water, if someone is extremely thirsty he would drink the water pouring from the elbow of the person in front of him who is drinking water; we are also drinking water (gyAnam/mOksham) from our AchAryan’s elbow who is drinking from the elbow of his AchAryan, and so on. muzhankai vazhi vAra.].

kUdi irundhu

They were separated from krishNan all these days; now they are with him, around him, and they start feeling better after touching him, talking to him, and talking about him. This is better than eating. Eating is not their goal – being together with krishNan and touching the adiyArs is their wish.

[==> AdiyArs being together for talking, singing, thinking, and doing things about AzhwArs, AchAryas, pirAtti, and perumAn – this is what will make them more dear to krishNan. ‘andham il pErinbaththu adiyArOdu irundhamai’ (thiruvAimozhi).

aham annam – aham annAdha:  :  I am like food for paramAthmA. I the food of perumAn, am enjoying perumAn who enjoys me as a food;

Here too they are bhOgyam to each other.

kuLirndhu

Be with krishNan, and cool down the hearts that were aching all these days due to separation.

[==> Like how they conduct ‘namperumAL thirunAL’ to get all the srIvaishNavas together and enjoy that sight.

kUdi irundhu kuLirndhu:   sOshnuthE sarvAn kAmAn saha brahmaNA vipassthithA – mukthAthmA gets all kalyANa guNams and enjoys them together with brahmam (perumAn) in srIvaikuntam.

(with perumAn) perumAnudan kUdi irundhu kuLirndhu (in here as well as in moksham).

(with adiyAr) adiyArgaLudan kUdi irundhu kuLirndhu (in here as well as in mOksham).

Together with other adiyArs, we enjoy the wonderful prasAdham we cooked.

That will be our sammAnam (gift).

ElOrempAvAi – Enjoy this and follow our path.
In this pAsuram, through our AchAryan, through the link to srI rAmAnujar, we get rahasya thrayam, gyAnam/bhakthi/vairAkyam, after samAsrayaNam we get mOksham and be with perumAn forever.

Previous pAsuram ‘mAlE maNi vaNNa‘ highlighted “sAmyApaththi mOksham” – gaining equivalent kalyANa guNams as perumAn. There, ANdAL asked many of the things that perumAn holds – his changu, flag, mukthAthmAs (pallANdu isaippAr), etc., gaining what he has got.

This pAsuram highlights ‘sAyujya mOksham’ – being together with perumAn (kUdi irundhu) and doing uninterrupted kainkaryams to perumAn (kuLirndhu) in srI vaikuntam.

With sEshathvam (servitude) we do kainkaryams to you for the sake of Your happiness, and without any thoughts that it is we who did all the kainkaryams – everything is yours, so whatever we give you is not created by us.

Doing kainkaryam is our nature; loving and blessing us is your nature.

It also highlights chakkarai pongal made with/of lots of ghee, milk, and some rice. When we take it in our hand to eat it (or not), the ghee will flow in our muzhankai (arm; all the way down to our elbow). We are happy to share the food with other adiyArs – other adiyArs are happy to enjoy it together with us.

It is only because of our AchAryan we get sammAnam of sAmyApathi and sAyujya mOksham where we can be with perumAn, and along with all mukthAthmAs together do kainkaryam to perumAn for ever. The help of our AchAryan. AchAryan seidha upakAram / ஆசார்யன் செய்த உபகாரம் (upadhEsa raththinamAlai).


English translation raghurAm srInivAsa dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org